Husova 4, eské Bud jovice , telefon , mobil ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice , telefon , mobil ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016 Paré íslo: 1... ING. ARCH. JAROSLAV DANK ZÁZNAM O ÚINNOSTI Datum nabytí úinnosti: Poizovatel: Obec Boršov nad Vltavou Oprávnná úední osoba poizovatele: Ing. arch Jindiška Kupcová Razítko a podpis Správní orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou Razítko a podpis Stránka 1 z 17

2 VÝROKOVÁ ÁST ZMNY.10 ÚPO BORŠOV NAD VLTAVOU... 4 a) vymezení zastavného území... 4 b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 c) urbanistická koncepce, vetn vymezení zastavitelných ploch, ploch pestavby a systému sídelní zelen... 4 d) koncepce veejné infrastruktury, vetn podmínek pro její umísování... 5 e) koncepce uspoádání krajiny, vetn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatení, ochrana ed povodnmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn... 6 f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití s urením pevažujícího elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pípustného využití, nepípustného využití (vetn stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popípad stanovení podmín ípustného využití tchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoádání, vetn základních podmínek ochrany krajinného rázu (napíklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)... 6 g) vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení, staveb a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit... 9 h) vymezení dalších veejn prospšných staveb a veejných prostranství, pro které lze uplatnit edkupní právo, s uvedením v í prospch je pedkupní právo zizováno, parcelních ísel pozemk, názvu katastrálního území a popípad dalších údaj podle 5 odst. 1 katastrálního zákona... 9 i) stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst.6 stavebního zákona j) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poízení a pimené lhty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti k) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu, zadání regulaního plánu v rozsahu podle pílohy. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulaní plán z podntu nebo na žádost, a u regulaního plánu z podntu stanovení imené lhty pro jeho vydání l) stanovení poadí zmn v území (etapizace) m) údaje o potu list územního plánu a potu výkres k nmu pipojené grafické ásti ODVODNNÍ ZMNY.10 ÚPO BORŠOV NAD VLTAVOU a) postup poízení a zpracování územního plánu b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních edpis f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, popípad s výsledkem ešení rozpor g) zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení vetn výsledk vyhodnocení vliv na životní prostedí h) stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona i) sdlení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohlednno, s uvedením závažných dvod, pokud nkteré požadavky nebo podmínky zohlednny nebyly j) vyhodnocení splnní požadavk zadání, popípad vyhodnocení souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhlášce 500 v píloze 7 ásti II. bod b) k) komplexní zdvodnní pijatého ešení vetn vybrané varianty Stránka 2 z 17

3 l) vyhodnocení úelného využití zastavného území a vyhodnocení poteby vymezení zastavitelných ploch m) výet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odvodnním poteby jejich vymezení n) vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na zemlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa o) návrh rozhodnutí o uplatnných námitkách p) vyhodnocení uplatnných pipomínek q) seznam zkratek použitých v textu Stránka 3 z 17

4 VÝROKOVÁ ÁST ZMNY.10 ÚPO BORŠOV NAD VLTAVOU a) vymezení zastavného území Zastavné území je vymezeno souasn platnou územn plánovací dokumentací a Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou se nemní. b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Základní koncepce rozvoje území obce zstává zachována podle schváleného ÚPO. Zmnou je doplnna o novou rozvojovou plochu bydlení. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Ve zm. 10 jsou pln respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD. V pípad zamýšlené stavební nebo jiné obdobné innosti je nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péi v platném znní. Vlivem navrhovaných zmn nebudou zásadn narušeny podmínky ochrany írodních, civilizaních a kulturních hodnot území. Civilizaní hodnoty v ešeném území zmny. 10 budou posíleny návrhem plochy bydlení, a s tím souvisejícím rozvojem technické a dopravní infrastruktury. Ochrana hodnot je zajištna odkanalizováním plochy ešeného území, dále jsou respektovány zásady ochrany zemlského pdního fondu. Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je zpesnno vymezení prvku územního systému ekologické stability - lokálního biokoridoru. Nové prvky ÚSES se nenavrhují. V ešeném území Zmny. 10 nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v ústedním seznamu a ešením nedojde k negativnímu ovlivnní nemovitých kulturních památek ani kulturních hodnot v navazujícím území. c) urbanistická koncepce, vetn vymezení zastavitelných ploch, ploch pestavby a systému sídelní zelen URBANISTICKÁ KONCEPCE Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou se nemní urbanistická koncepce schváleného územního plánu obce. Zmna vymezuje novou zastavitelnou plochu bydlení. Plocha leží u silnice III. tídy a je situovaná do proluky mezi stabilizovanou plochu obanského vybavení a plochu výroby a skladování. Lokalita svou severní ástí navazuje na zastavitelné plochy bydlení. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PESTAVBY V pípad stetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z tchto OP v navazujících ízeních. Oznaení plochy B1 Stanovení podmínek pro využití plochy Plocha bydlení - v severovýchodní ásti zastavného území sídla Boršov nad Vltavou, k. ú. Boršov nad Vltavou. Lokalita leží v proluce, u silnice III/14325 a je vymezena pouze pro 1RD. Obsluha území: - dopravní napojení - sjezdem ze silnice III. tídy - napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí Limity využití území: - respektovat prvek ÚSES lokální biokoridor - respektovat vymezený interakní prvek - respektovat ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupn - zohlednit zvýšenou hygienickou zátž hluku - zohlednit trasu telekomunikaního vedení - zohlednit ochranné pásmo silnice I. a II. tídy Stránka 4 z 17

5 Oznaení plochy Stanovení podmínek pro využití plochy - zohlednit ochranné pásmo letišt eské Budjovice OP pro výškové omezení staveb - zohlednit ochranné pásmo radiolokátoru Tebotovice - zohlednit ochranné pásmo nadzemního komunikaního vedení SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou neeší novou plochu sídelní zelen ani nedojde k zásahu do stávajícího systému sídelní zelen. Souasný podíl zelen v sídle zstane zachován. Mezi jižní hranicí ešené lokality a silnicí III. tídy je vymezen lokální biokoridor a interakní prvek. Tyto prvky je nutno respektovat. d) koncepce veejné infrastruktury, vetn podmínek pro její umísování KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Koncepce dopravní infrastruktury schválené ÚPD zstává beze zmny. Silniní sí zstane zachována a bude respektována. ístup k navržené ploše bude zajištn sjezdem ze silnice III/ Navržená plocha musí respektovat ochranná pásma silnice I. a III. tídy a letišteské Budjovice, která na ní zasahují. DOPRAVA V KLIDU Budované objekty na navržené ploše musí mít svoji parkovací a garážovací potebu pokrytu na vlastním pozemku. ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM V chránném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitních prostorách staveb je nutné dodržet nejvýše pípustné hodnoty hluku. Pípadná protihluková opatení na snížení negativních úink dopravy budou ešena na náklady investora v pedmtné lokalit Dle platné ÚPD nezasahují do ešené lokality hlukové izofony z dopravy (silnice I. a II. tídy, železnice). KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KONCEPCE VODOHOSPODÁSKÉHO EŠENÍ Koncepce zásobování pitnou vodou a odkanalizování zstává v platnosti dle schváleného ÚPO. Navržená lokalita bude napojena na stávající veejný vodovod. Odpadní vody z nové zastavitelné plochy budou ešeny dle souasných požadavk na ochranu vod a ochranu pírody oddílnou kanalizací, tj. splaškové vody budou odvedeny na veejnou kanalizaní sí napojenou na stávající OV. Dešové vody budou pednostn ešeny na pozemku, a to zasakováním v kombinaci s akumulací pro pípadné další využití. KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ Zmnou není mna koncepce zásobování el. energií schválená v platné ÚPD. Nová zastavitelná plocha bude napojena na stávající rozvody obce. KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM Koncepce zásobování teplem a plynem zpracovaná v ÚPO zstává zachována. ešená lokalita bude napojena na stávající sí STL plynovodu. KONCEPCE OBANSKÉHO VYBAVENÍ Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nemní koncepci obanského vybavení ani nevymezuje nové plochy. KONCEPCE VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Koncepce veejných prostranství se nemní ani nejsou zmnou vymezeny nové plochy. ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nedojde ke zm koncepce odpadového hospodáství. Stránka 5 z 17

6 CIVILNÍ OCHRANA Na ešení požadavk civilní ochrany nemá zmnou. 10 vliv. Zstává v platnosti ešení dle schváleného ÚPO Boršov nad Vltavou. V pípad vzniku mimoádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu Jihoeského kraje. e) koncepce uspoádání krajiny, vetn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatení, ochrana ped povodnmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES Nedochází ke zm hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD. Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je pouze zpesnno vymezení prvku územního systému ekologické stability - lokálního biokoridoru. Nové prvky ÚSES se nenavrhují. Interakní prvek vymezený u jižní hranice ešené lokality musí být respektován. VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATENÍ A OCHRANU PED POVODNMI ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Území ešené zmnou. 10 není doteno záplavovým územím. PROTIPOVODOVÉ A PROTIEROZNÍ OPATENÍ V souvislosti se zmnou. 10 se nenavrhují žádná protipovodová ani protierozní opatení. VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nevymezuje nové plochy pro rekreaci. VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST V území ešeném Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nejsou vymezeny žádné plochy urené pro dobývání ložisek nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpeení. f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití s urením pevažujícího úelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pípustného využití, nepípustného využití (vetn stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popípad stanovení podmín pípustného využití tchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoádání, vetn základních podmínek ochrany krajinného rázu (napíklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití) VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ V grafické ásti z Hlavního výkresu v mítku 1 : 5000 je patrné lenní území ešeného Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou do ploch s rozdílným zpsobem využití. Plocha návrhu je oznaena šrafou a specifickým kódem upesujícím zpsob využití. Definice použitých pojm Obecn Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním zpsobem využití stavebního pozemku. Doplková stavba - stavba, která se stavbou hlavní svým úelem a umístním souvisí, a která zabezpeuje funknost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopluje základní funkci stavby hlavní. Stránka 6 z 17

7 Plošné podmínky Zastavnost celková veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemkm; budeli v urité etap zastavná pouze ást z navrhované plochy, potom zastavnost bude vztažena na ešenou vymezenou ást; celkovou zastavností se rozumí zastavná plocha všemi budovami, vetn teras, pístupových cest, všech zpevnných ploch, bazén a všech samostatn stojících pístešk; zastavnou plochu lze rovnž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapoítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout pvodní ornici; pro posouzení je vždy uvažována mén píznivá varianta. Výškové podmínky podlaží je jedna úrove budovy v dané výšce nad i pod zemí; podkroví - obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor pdy s nadezdívkou a šikmou stechou v míst obvodové stny na vnjším líci výšky 0-1m V rámci stanovení podmínek pípustného, podmín pípustného a nepípustného využití platí všeobecn, že jsou zapovzeny stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, které splují identifikaní znaky nadmístnosti dle AZÚR Jihoeského kraje, a které musí být vymezeny nejprve v rámci krajské ÚPD. Kód plochy Plochy bydlení - návrh B 1 Hlavní využití Bydlení v rodinných domech. ípustné využití Výstavba nového individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a dje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodáství, vestavná obanská vybavenost, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní zaízení, která nezatžují hlukem okolní bydlení (nap. kadenictví, krejovství), malá rekreaní a sportovní zaízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Pípustná jsou rovnž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb hlavní formou pístavby nebo i samostatn stojící pro poteby vyvolané pípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veejná zele a veejné prostranství. Podmín pípustné využití Výstavba na ploše B 1 bude umožnna pouze za souasného splnní následujících podmínek: - umístní max. 1 rodinného domu; - zachování lokálního biokoridoru a interakního prvku IP 0820 pi výstavb vjezdu na pozemek; - projednání a odsouhlasení dopravního napojení lokality mj. i s SD R; - respektování ochranného pásma silnice; - prokázání nepekroení maximální pípustné hladiny hluku v chránných vnitních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech v rámci územního, resp. stavebního ízení. Pípadná protihluková opatení na snížení negativních úink dopravy budou ešena na náklady investora v pedmtné lokalit. Nepípustné využití Veškeré innosti narušující venkovské prostedí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, výrobní a prmyslové provozovny, kapacitní chovy živoišné výroby a stitelské innosti, nákupní zaízení nad 300 m 2 celkové zastavné plochy, zaízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buky apod.). Typy podmínek Podmínky pro výstavbu Podmínky pro plošné využití území Celková zastavnost maximáln 40% Stránka 7 z 17

8 Podíl zelen minimáln 60% Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží + podkroví Kód plochy Biokoridor LK Jedná se o pekryvný zpsob využití území, který má pednost ped ostatním zpsobem využití (plochy vodní, vodohospodáské, zemlské, lesní a smíšené nezastavného území). Hlavní využití Posílení i zachování funknosti ÚSES. ípustné využití Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zpsobem využití jako hlavní i pípustné, které zajišuje vysoké zastoupení druh organism a pirozenou skladbu bioty, a které nenaruší nevratn pirozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability souasných biokoridor nebo neznemožní založení navrhovaných. Umožnná je výsadba alejí a ochranné zelen. Podmín pípustné využití ípustné jsou stavby a zaízení, která jsou v zájmu ochrany pírody a krajiny, stavby pších, cyklistických a úelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pírod, mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodáství za splnní podmínky, že jejich realizací nedojde ke zhoršení funkce prvk ÚSES ani k ohrožení dalších zájm chránných zákonem o ochran pírody a krajiny. Pouze ve výjimených pípadech nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodáská zaízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za splnní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funknosti biokoridoru (ešit kížení s liniovými stavbami nejkratším možným zpsobem, jiné umístní jen výjime a pi zachování minimálních prostorových parametr daného prvku) a uzpsobení stavby tak, aby nevytváela migraní bariéru pro organismy. Nepípustné využití Nepípustné je zizování a provozování zaízení nesouvisejících s hlavním, pípustným a podmín ípustným využitím. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, pípustné a podmín pípustné využití území je toto území nezastavitelné (napíklad sklady, chaty, chalupy, mobilní domy). Nepípustná je realizace oplocení a jiných pekážek, které by omezovaly pohyb zve a lidí. Nepípustné jsou zmny zpsobu využití území, které by snižovaly souasný stupe ekologické stability daného území zaazeného do ÚSES (zmny druhu pozemku s vyšším stupnm ekologické stability na druh s nižším stupnm ekologické stability, nap. z louky na ornou pdu). Dále jsou nepípustné zmny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES a jakékoliv zmny zpsobu využití území, které by znemožnily funknost nebo ohrozily založení nových biokoridor (nap. odvodování pozemk, rozorání mezí). Nepípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou pírody a krajiny. Interakní prvek Jedná se o pekryvný zpsob využití území, který má pednost ped ostatním zpsobem využití (plochy vodní, vodohospodáské, zemlské, Kód plochy lesní a smíšené nezastavného území). Hlavní využití Doplnní prvk ÚSES. ípustné využití Využití, které zajišuje pirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnní navrhovaného využití nebo zhoršení pírodní funkce souasných ploch. ípustné jsou rzné formy zelen (nap. krajinná, doprovodná), vodní plochy a toky. Dále je možné realizovat výstavbu úelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pírod, mosty, lávky, pší a cyklistické stezky. Umožnná je obnova a výsadba alejí a ochranné zelen. IP Stránka 8 z 17

9 Podmín pípustné využití Pouze nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodáská zaízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, protipovodová a protierozní opatení atd., a to za splnní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funknosti biokoridoru (ešit kížení s liniovými stavbami nejkratším možným zpsobem, jiné umístní jen výjime a pi zachování minimálních prostorových parametr daného prvku) a uzpsobení stavby tak, aby nevytváela migraní bariéru pro organismy. Nepípustné využití Nepípustné je zizování a provozování zaízení nesouvisejících s hlavním, pípustným a podmín ípustným využitím. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, pípustné a podmín pípustné využití území je toto území nezastavitelné (napíklad sklady, chaty, chalupy, mobilní domy). Nepípustná je realizace oplocení a jiných pekážek, které by omezovaly pohyb zve a lidí. Nepípustné jsou zmny zpsobu využití území, které by snižovaly souasný stupe ekologické stability daného území zaazeného do ÚSES (zmny druhu pozemku s vyšším stupnm ekologické stability na druh s nižším stupnm ekologické stability, nap. z louky na ornou pdu). Dále jsou nepípustné zmny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES a jakékoliv zmny zpsobu využití území, které by znemožnily funknost nebo ohrozily založení nových prvk (nap. odvodování pozemk, rozorání mezí) nebo územní ochranu ploch navrhovaných k zalenní do nich. Nepípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou pírody a krajiny. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH OCHRANA PED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTŽÍ - negativní vlivy z dopravní infrastruktury V rozvojové ploše B1, která se nachází v blízkosti silnic I. a III. tídy a železnice mohou být situovány stavby pro bydlení a funk obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu ped hlukem (chránný venkovní prostor) až po splnní hygienických limit z hlediska hluku i vylouení pedpokládané hlukové zátže. Pípadná protihluková opatení na snížení negativních úink dopravy budou ešena na náklady investora v pedmtné lokalit. DOPRAVNÍ ZAÍZENÍ Podmínkou povolování staveb je pokrytí poteb parkování, odstavných stání a garáží výhradn na vlastním pozemku, a to již jako souást stavby. g) vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení, staveb a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit Nemní se. Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nejsou vymezeny žádné veejn prospšné stavby, veejn prospšná opatení, stavby a opatení k zajištní obrany a bezpenosti státu ani plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit. VPS vymezené schválenou a vydanou ÚPD zstávají v platnosti i nadále. h) vymezení dalších veejn prospšných staveb a veejných prostranství, pro které lze uplatnit pedkupní právo, s uvedením v í prospch je pedkupní právo zizováno, parcelních ísel pozemk, názvu katastrálního území a popípad dalších údaj podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Nemní se. Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nejsou vymezeny žádné další veejn prospšné stavby a veejná prostranství, pro které lze uplatnit pedkupní právo. Stránka 9 z 17

10 i) stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst.6 stavebního zákona Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nejsou navrhována kompenzaní opatení. j) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poízení a pimené lhty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti Nemní se. Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nevymezuje plochy, u kterých je nutné provení vhodnosti zástavby a zmn jejich využití územní studií. k) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu, zadání regulaního plánu v rozsahu podle pílohy. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulaní plán z podntu nebo na žádost, a u regulaního plánu z podntu stanovení pimené lhty pro jeho vydání Nemní se. Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nevymezuje plochy, u kterých je nutné poízení a vydání regulaního plánu. l) stanovení poadí zmn v území (etapizace) Nemní se. Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou vymezuje návrhovou plochu pouze v jedné etap. Plochy územních rezerv nejsou zmnou vymezeny. m) údaje o potu list územního plánu a potu výkres k nmu ipojené grafické ásti Výroková ást dokumentace Zmny. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou obsahuje v originálním vyhotovení 10 stran A4 textové ásti. Dokumentace odvodnní Zmny. 10 Územního plánu obce Boršov nad Vltavou obsahuje v originálním vyhotovení 17 stran A4 textové ásti. Grafická ást Zmny. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je nedílnou souástí této zmny a obsahuje celkem 4 výkresy: 1. Výkres základního lenní území 1 : Hlavní výkres 1 : Koordinaní výkres 1 : Výkres širších vztah 1 : Stránka 10 z 17

11 ODVODNNÍ ZMNY.10 ÚPO BORŠOV NAD VLTAVOU a) postup poízení a zpracování územního plánu Bude doplnno poizovatelem. b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou respektuje souasný charakter obce a její postavení v sídlení struktue regionu zstává nezmno. Jejím obsahem je pouze dílí zmna v území vymezení plochy pro bydlení (pro výstavbu 1 rodinného domu). Navržená plocha leží uvnit správního území obce Boršov nad Vltavou, nemá tedy pímou vazbu na správní území sousedních obcí ani je svým významem nijak neovlivuje. ešená lokalita nemní návaznosti ve svém nejbližším okolí a nebude mít žádný negativní dopad. Zmna pouze zpesuje vymezení prvku ÚSES, jeho návaznost zstává zachována. Veškeré požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území jsou zobrazeny ve Výkresu širších vztah. c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE R, VE ZNNÍ AKTUALIZACE. 1 Politika územního rozvoje R je poízena Ministerstvem pro místní rozvoj v mezích 5 odst. 5 podle 31 až 35 a 186 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve znní pozdjších pedpis, na základ usnesení Vlády eské republiky ze dne 15. dubna o Aktualizaci. 1 Politiky územního rozvoje eské republiky (dále jen ( APÚR R ). Správní území obce leží dle APÚR R uvnit rozvojové oblasti eské Budjovice OB 10, kterou respektuje. ástí území zasahuje do koridoru konvenní železniní dopravy republikového významu ŽD 4 a C-E 551, které rovnž respektuje. ešené území se nedotýká rozvojové osy OS 6, specifické oblasti SOB01 Šumava, ani jiných zám v oblasti technické infrastruktury. SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOESKÉHO KRAJE Zásady územního rozvoje Jihoeského kraje (dále jen ZÚR JK ) jsou poízeny Krajským úadem Jihoeského kraje a vydány Zastupitelstvem Jihoeského kraje dne 13. záí Dále byly Krajským adem Jihoeského kraje poízeny tyto aktualizace ZÚR JK: 1. aktualizace ZÚR Jihoeského kraje byla vydána dne 18. prosince 2014; 2. aktualizace ZÚR Jihoeského kraje byla vydána dne 17. prosince 2015; 3. aktualizace ZÚR Jihoeského kraje byla vydána dne 17. prosince Správní území obce se nachází v rozvojové oblasti OB 10 eské Budjovice. Zásady územního rozvoje ve správním území obce dále vymezují: koridor pro zámr veejné dopravní infrastruktury nadmístního významu D26 Dálniní pivad Jižní tangenta eské Budjovice (ást D26/1) a D57 Litvínovická ulice; plochu nadmístního významu v oblasti odkanalizování V44 OV eské Budjovice; nadregionální biokoridory v rámci územního systému ekologické stability NBK117 Hlubocká obora K118 a NBK117 Hlubocká obora Díví Kámen; regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru, která jsou souástí složeného nadregionálního biokoridoru, v rámci územního systému ekologické stability RC558 Planá; plochu územní rezervy nadmístního významu v oblasti tžby nerostných surovin PT/L Vrábe. Území ešené Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou se nedotýká žádného vymezeného zámru - koridoru nebo plochy. Z dvodu, že zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou schválilo na svém veejném zasedání dne usnesení. 16/2015 rozhodnutí o zadání Zmny. 13 ÚPO Boršov nad Vltavou, která bude ešit požadavky dle 5 odst. 6 a 54 odst. 5, nejsou ve Zm. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou zmny vyplývající z APÚR R a AZÚR JK ešeny. Stránka 11 z 17

12 d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle 18 a 19 stavebního zákona 183/2006 Sb., nebo respektuje koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, které byli stanoveny ve vydaném ÚPO Boršov nad Vltavou. Zmna územního plánu: vymezením plochy pro výstavbu do proluky v zastavném území zachovává nezastavné území a írodní hodnoty území; stanovuje podmínky pro využití plochy s pihlédnutím na charakter sídla a pírodní, kulturní a civilizaní hodnoty obce; navazuje na celkovou koncepci rozvoje území stanovenou v platné ÚPD, kterou zachovává a rozvíjí i respektování hodnot území; eší rozsah nov vymezené zastavitelné plochy vetn podmínek napojení na veejnou infrastrukturu; provuje hospodárné vynakládání prostedk na zmny v území nemní podmínky využití krajiny. e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je zpracována v souladu se zákonem. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších zmn a pedpis (dále jen stavební zákon ) a vyhláškou. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ) a vyhláškou. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti (dále též jen vyhláška 500 ). Jednotlivé plochy jsou lenny dle 4 až 19 vyhlášky 501. Obsah dokumentace je v souladu s píslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s 13 a ílohou. 7 vyhlášky. 500/2006 Sb. Grafická ást je zpracována dle vyhlášky. 501/2006 Sb. f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních edpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, popípad s výsledkem ešení rozpor Bude doplnno poizovatelem po projednání. g) zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení vetn výsledk vyhodnocení vliv na životní prostedí Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území není zpracováno, nebo nebylo ve schváleném zadání požadováno. h) stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Nebylo požadováno zpracování vlivu na udržitelný rozvoj území, tudíž nebylo uplatnno ani stanovisko k jeho vyhodnocení. Stránka 12 z 17

13 i) sdlení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohlednno, s uvedením závažných dvod, pokud nkteré požadavky nebo podmínky zohlednny nebyly Stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona ke zm. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nebylo z výše uvedených dvod vydáno. j) vyhodnocení splnní požadavk zadání, popípad vyhodnocení souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhlášce 500 v píloze 7 ásti II. bod b) Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je zpracovaná v souladu se schváleným zadáním. k) komplexní zdvodnní pijatého ešení vetn vybrané varianty IJATÉ EŠENÍ Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nemní koncepci pvodního územního plánu, pouze upesuje vymezení prvku ÚSES a umožuje rozvoj bydlení. Navrhované ešení vychází z požadavku vlastníka pozemku i obce na provedení zmny (zadání) a výsledk veejnoprávního projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení píslušných zmn. Zmna zachovává stávající urbanistickou koncepci obce pi ustálené dopravní síti a pi stabilizované koncepci technické infrastruktury. Koncepce návrhu vychází ze souasné urbanistické struktury obce, na níž irozeným zpsobem navazuje. Navržené ešení pispje k realizaci požadavk obyvatel obce na rozvoj území. VYBRANÉ VARIANTY Vzhledem k povaze a rozsahu posuzované lokality nebylo požadováno zpracování variant ani konceptu zmny ÚPO. ZDVODNNÍ OCHRANY HODNOT Zmna. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou se zásadním zpsobem nedotýká pírodních hodnot území vymezených v platné ÚPD. Ochrana pírodních, kulturních a civilizaních hodnot je zajištna stanovením podmínek pro plošné a výškové využití jednotlivých lokalit v textu výrokové ásti zmny. ZDVODNNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ Ve zm je navržena jedna zastavitelná plocha, a to pro bydlení v rodinném dom. Plocha je graficky vymezena ve výkresové ásti, charakteristika a podmínky pro její zpsob využití jsou stanoveny jako závazné ve výrokové ásti textu. K podmínkám využití bylo pistoupeno pedevším z dvod ochrany hodnot a zachování kvality a rázu okolního prostedí pi respektování zásad pro novou zástavbu. Podmínky využití pro výstavbu by mly: zajistit, aby zmny ve využití území vetn nové zástavby vytvoily harmonický celek se stávající zástavbou, nap. zalenní nových staveb do proluk podpoit a zdraznit prostorové uspoádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utváení respektovat piléhající plochy zastavného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým uspoádáním nepipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití s urením: hlavního využití; pípustného využití; popípad podmín ípustného využití a nepípustného využití. Hlavní využití uruje pevažující úel využití, jeho charakter a míru zátže plochy. ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby a zaízení doplující hlavní využití, s ním související a sluitelné. Podmín pípustné využití je takové využití, pro jehož pípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby, innosti a zaízení v území umístit. Pi nesplnní tchto podmínek je umísování inností, staveb a zaízení nepípustné. Stránka 13 z 17

14 Nepípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nepípustné je zpravidla umísovat innosti, stavby a zaízení, které nesouvisejí a nejsou sluitelné s pípustným využitím. PODMÍNKY STANOVENÉ ZMNOU. 10 ÚPO BORŠOV NAD VLTAVOU Definice použitých pojm jsou uvedeny ve výrokové ásti v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. Celková zastavnost Zmnou je definována celková zastavnost pozemku. K tmto podmínkám bylo pistoupeno pedevším z dvod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. Pi stanovení pouze procenta zastavnosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastavní zbývající plochy pozemku terasami, klnami, ístešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto dvodu je ve zm regulováno i maximální celkové procento zastavnosti stavebního pozemku, které bylo stanoveno nejen na základ pedpokládané velikosti nových stavebních pozemk, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb. Pro ešenou plochu bydlení je navrženo maximální procento zástavby 40% z celkové velikosti stavebních pozemk. Podíl zelen Minimální procento ozelenní udává procentní podíl zelen v dané ploše, tj. podíl plochy zelen k celkové výme areálu. V ešeném území zmny tedy 60%. Výšková hladina zástavby Výškové uspoádání území bylo stanoveno na základ konkrétních požadavk na využití území. Výšková hladina je urena max. možným potem podlaží. V ešeném území je nutno zohlednit ochranné pásmo pro výškové omezení staveb. Zmnou.10 je stanovena výšková hladina nové zástavby z dvodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a zalenní zastavitelných ploch do sídelního i krajinného rázu. V sídle se nacházejí pevážné pízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z tohoto dvodu jsou ve výrokové ásti stanoveny podmínky využití udávající výškovou hladinu - pízemní budova s možností obytného podkroví. ZDVODNNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH edmtem zmny. 10 je návrh zastavitelné plochy pro bydlení B 1. Ta se nachází v proluce zastavného území na severovýchodním okraji sídla Boršov nad Vltavou. Na ploše bude po splnní podmínek stanovených ve výrokové ásti umožnna výstavba jednoho rodinného domu. Plocha má dobré napojení na dopravní i technickou infrastrukturu, nebo leží u silnice III. tídy, veškeré inženýrské sít prochází u hranice plochy a napojení lokality nebude tedy ekonomicky nároné. Lokalita je vhodná z dvodu ucelení sídla v prolukách zastavného územím. V souasné dob dochází k nárstu požadavk na bydlení, které je dáno pedevším nadprrnou kvalitou životného prostedí. Snaha vylenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení ve velmi atraktivním prostedí. ZDVODNNÍ DOPRAVNÍ INRASTRUKTURY Koncepce dopravní infrastruktury se Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nemní. Z dvodu umístní nov vymezené rozvojové plochy B1 v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu - silnici III. tídy, nejsou vymezeny nové plochy pro dopravu. Lokalita bude dopravn napojena na tuto silnici. Z dvodu umístní lokality v tsné blízkosti mimoúrovové kižovatky je pro její dopravní napojení stanovena podmínka projednání a odsouhlasení mj. i s SD R. DOPRAVA V KLIDU Na ploše ešené zmnou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potebu pokrytu výhradn na vlastním pozemku. ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM Hlukové izofony z dopravy dle platné ÚPD nezasahují do ešené lokality. ZDVODNNÍ TECHNICKÉ INRASTRUKTURY VODOHOSPODÁSKÉ EŠENÍ Návrh koncepce vodohospodáského ešení se Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nemní, nebo navržená zastavitelná plocha bude napojena na stávající sít (veejný vodovod, kanalizace). Z dvodu vyešení odkanalizování navrhované zástavby dle souasných požadavk na ochranu vod a ochranu pírody, je navrženo odvedení splaškových vod na veejnou kanalizaní sí napojenou na stávající OV. Dešové vody budou pednostnešeny na pozemku, a to zasakováním v kombinaci s akumulací pro ípadné další využití. Stránka 14 z 17

15 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ Koncepce zásobování el. energií je zachována dle schváleného ÚPO, nebo navržená zastavitelná plocha bude napojena na stávající sít el. vedení. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nedojde ke zm koncepce zásobování plynem a teplem. ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nedojde ke zm koncepce odpadového hospodáství. Plochy ešené touto zmnou nijak neovlivní tuto stanovenou koncepci. ZDVODNNÍ VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB Veejn prospšné stavby schválené a vydané pedchozími ÚPD zstávají i nadále v platnosti. Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou jsou pln akceptovány a nejsou nijak mny. RADONOVÁ PROBLEMATIKA Orientaní údaje z mapy radonového rizika 1: jsou uvedeny v platném ÚPO. CIVILNÍ OCHRANA ešení požadavk civilní ochrany se Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nemní, tzn. že zstává v platnosti ešení dle platné ÚPD. V pípad vzniku mimoádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu Jihoeského kraje. ODVODNNÍ KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES Zmna eší vymezení zastavitelné plochy do proluky v zastavném území obce. Ke zm hodnocení krajinné ekologie schválené v ÚPD nedochází. V souvislosti se Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou je zpesnno vymezení prvku územního systému ekologické stability - lokálního biokoridoru. Lokální biokoridor LK 12 i interakní prvek IP 0820 vymezené u jižní hranice ešené lokality musí být respektovány a nesmí být ohrožena jejich funknost. Odvodnní: V souasné dob je v míst interakní prvek ÚSES vymezen v šíi navazujícího biokoridoru cca 15m. V tomto konkrétním pípad je možné, vzhledem ke klasifikaci ÚSES lokáln zúžit vymezený koridor a vyhovt tak požadavkm majitele pozemku. VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Ve zm jsou respektovány veškeré limity a ochranná pásma vyskytující se v ešeném území. Graficky zobrazitelné jsou zakresleny v Koordinaním výkrese. PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) Umístní prvk ÚSES zobrazuje grafická ást. Zpracování místního územního systému ekologické stability (místního ÚSES) je nástrojem s vysokým právním zabezpeením. Je povinným územn plánovacím podkladem. Zapracováním tohoto podkladu do územního plánu je ÚSES v území trvale fixován. Zmnou je upesnno vymezení lokálního biokoridoru LK 12 u jihovýchodní hranice lokality. Do ešeného území zasahuje interakní prvek IP OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE ešená lokalita leží ve vyhlášeném ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn. Omezení v ochranných pásmech vodní zdroj je ustanoveno v 30 odst. 7 a 8 vodního zákona a vlastním stanovením ochranného pásma vodního zdroje. OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE Do ešeného území zasahují ochranná pásma silnice I. a III. tídy. Ochranné pásmo silnice I. tídy iní 50m a silnice III. tídy 15m na ob strany od osy silnice v nezastavném území. OCHRANA PED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTŽÍ V chránném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitních prostorách staveb pi silnici I. a III. ídy je nutné dodržovat nejvýše pípustné hodnoty hluku. V pípad nedodržení hlukových limit budou ípadná protihluková opatení vybudována na náklady investor z této zástavby a to mimo pozemky silnice. OCHRANNÁ PÁSMA LETIŠT Území v blízkosti letišt je omezováno ochrannými pásmy letišt eské Budjovice. Ochranná pásma se izují kolem leteckých staveb a jsou vytyena dle zákona. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znní pozdjších pedpis. ešené území se nachází v ochranném pásmu pro výškové omezení staveb. Stránka 15 z 17

16 OCHRANNÉ PÁSMO RTH TEBOTOVICE ešená lokalita leží v ochranném pásmu radiolokaního prostedku. OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKANÍHO VEDENÍ Územím ešeným zmnou prochází telekomunikaní vedení. l) vyhodnocení úelného využití zastavného území a vyhodnocení poteby vymezení zastavitelných ploch Územní plán obce Boršov nad Vltavou byl zastupitelstvem obce vydán v roce Následn byly vydány zmny Podmínky pro využití ploch jsou navrženy tak, aby zastavné území mohlo být hospodárn dostate využíváno a souasn byla zajištna ochrana hodnot území. Zastavitelná plocha navržená Zmnou. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nemá zásadní vliv na rozvojové možnosti v obci, nebo je malého rozsahu. Jejím zapracováním dojde k navýšení zastavitelných ploch o 0,1ha díve schválené a vydané ÚPD. Jedná se o návrh plochy bydlení, na které poítáno s výstavbou pouze 1 RD. Z dvodu vymezení plochy bydlení v proluce zastavného území se zábor zemlského dního fondu oproti schválenému záboru ZPF v platné ÚPD nenavyšuje. Celkový rozvoj území je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. m) výet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odvodnním poteby jejich vymezení Ve zm. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou nejsou stanoveny žádné zámry nebo záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v zásadách územního rozvoje. n) vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na zemlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa ZEMLSKÝ PDNÍ FOND U nov navržené plochy nedojde ke stetu s plošnými investicemi do pdy (meliorace, závlahy apod.) ani nebudou ovlivnny hydrologické pomry na ostatních plochách, nebo v ešeném území nejsou provedeny meliorace pro odvodnní pozemk. Z dvodu, že lokalita pro bydlení B 1 je vymezená v zastavném území, nebyl vyhodnocen záboru ZPF. POZEMKY URENÉ K PLNNÍ FUNKCÍ LESA Ve zm. 10 ÚPO Boršov nad Vltavou není uvažováno se záborem ploch urených k plnní funkcí lesa ani nejsou vymezeny plochy, které by zasahovaly do vzdálenosti 50m od okraje lesa. o) návrh rozhodnutí o uplatnných námitkách Bude doplnno poizovatelem po projednání. p) vyhodnocení uplatnných pipomínek Bude doplnno poizovatelem po projednání. q) seznam zkratek použitých v textu APÚR R aktualizace Politiky územního rozvoje R AZÚR aktualizace Zásad územního rozvoje OV istírna odpadních vod IP interakní prvek k. ú. katastrální území Stránka 16 z 17

17 LK NBK OP RC RD lokální biokoridor nadregionální biokoridor ochranné pásmo regionální biocentrum rodinný dm SD R editelství silnic a dálnic eské republiky STL stedotlaký (plynovod) ÚPO územní plán obce ÚPD územn plánovací dokumentace ÚSES územní systém ekologické stability ZPF zemlský pdní fond ZÚR Zásady územního rozvoje Stránka 17 z 17

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

KADOLEC. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

KADOLEC. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N KADOLEC Návrh pro spolené jednání - textová ást -

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice ÚZEMNÍ PLÁN ČEJETICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: a) správní orgán, který územní plán vydal: zastupitelstvo obce Čejetice, usnesení č.49/2010 ze dne 22. července 2010 b) číslo jednací, datum vydání a nabytí účinnosti

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N HERÁLEC ZMNA. I NÁVRH PRO VEEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N S K L E N É ZMNA. I NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Ú Z E M N Í P L Á N RADEŠÍNSKÁ SVRATKA NÁVRH + OD VODN NÍ. - textová ást -

Ú Z E M N Í P L Á N RADEŠÍNSKÁ SVRATKA NÁVRH + OD VODN NÍ. - textová ást - ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N RADEŠÍNSKÁ SVRATKA NÁVRH + ODVODNNÍ - textová ást - Zpracovatelský

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více