REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava Nagyová Ing. Kateřina Gajdošová Ing. Květa Šťastná GARD&N Hradišťská Staré Město Tel : , Termín : 3. října

2 1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Město Kroměříž, Velké náměstí 115 Zpracovatel : GARD N, Hradišťská , Staré Město, tel : , Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová, Ing. Květoslava Šťastná 2. Obsah projektu A : Textová část průvodní a souhrnná technická zpráva - rozpočet B : Grafická část přehledná situace řešených lokalit - Lokality 1 22 Inventarizace /pasport zeleně - Kácení - Návrh nových výsadeb Příloha č. 1 standardy řezů dřevin 3. Podklady Katastrální mapa. Terénní průzkum. Pasport zeleně, Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Safe Trees s. r. o Podklady JDTM Zlínský kraj Územní plán Města Kroměříž 4. Charakteristika území Město Kroměříž je historickým sídlem s uměleckými architektonickými skvosty v centru města. Je protkáno mnoha malebným uličkami, které slouží k návštěvě historických památek a také pro život místních občanů. Směrem ven z města do extravilánu se Kroměříž rozrůstá novou zástavbou s ulicemi, které jsou většinou doplněny zeleným pásem. Prostor pro zeleň je však stísněný, pásy většinou úzké. Ulice mají svou zástavbou a zelení atmosféru, své kouzlo, které bychom rádi dochovali pro další generace. Dokumentace řeší staré aleje tak, aby byly v co nejvyšší míře zachovány a proto také odborně ošetřeny. Jedinci neperspektivní jsou nahrazováni novými výsadbami. Nově zakládané aleje se objevují zejména v novodobějších ulicích a zástavbě. Některé aleje navazují na větší parkové plochy, které jsou také součástí našeho zahradně-architektonického řešení. Navrhovaná uliční zeleň tak vytvoří zelenou páteř celého centra města Kroměříž a naváže na realizovaný projekt Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříž. 2

3 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV Všechny uvedené úpravy veřejných prostranství jsou v souladu s územně plánovací dokumentací Města Kroměříž. V některých lokalitách (Milíčovo náměstí parcel. čísla 3112/5 a 571/1, Masarykovo náměstí parcel. čísla 66 a 3078) řešíme rekonstrukci historické zeleně v rámci městské památkové rezervace (MPR). Obr. Tečkovaná linie vymezuje hranici MPR dle ÚP Kroměříž. 3

4 Obr. Červenou čarou je vyznačena ošetřovaná nebo nově vysazovaná zeleň na lokalitách v rámci MPR. Zelenou čarou je vyznačena ošetřovaná zeleň na lokalitě za hranicí MPR 4

5 5. Řešené lokality : 1. ZEYEROVA 2. U REJDIŠTĚ 3. PURKYŇOVA 4. OBVODOVÁ 5. ODBOJÁŘŮ 6. LUTOPECKÁ 7. PÁLENÍČKOVA 8. PŘED DOMEM KULTURY 9. MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 10. STOLIČKOVA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 11. ŠTĚCHOVICE 12. SPÁČILOVA 13. OSVOBODITELŮ 14. DOLNOZAHRADSKÁ 15. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. OVOCNÁ 17. PURKYŇOVA AZYLOVÝ DŮM 18. KOTOJEDSKÁ 19. RESSLOVA 20. NÁDRAŽNÍ 21. JIRÁSKOVA 6. Stávající stav V současné době jsou řešené lokality součástí zelené páteře města Kroměříž. I v historických dobách tomu tak bylo, takže stromy zde ve většině případů vždy byly součástí vnitřního prostoru ulic. Stávající aleje jsou podrobně zhodnoceny na základě terénního průzkumu. Navrhovaná opatření vychází ze zpracovaného pasportu z roku 2006 ( autor :Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Safe Trees, s. r. o.), který aktualizujeme, nebo vypracováváme vlastní inventarizaci pro lokality, které v pasportu chybí. Metodika hodnocení je přílohou pasportizačních a inventarizačních tabulek. Z této části vyplývá, že mnohé stávající aleje jsou stále perspektivní a snažíme se tedy o jejich rekonstrukci, jiné aleje jsou již zdravotně velmi špatné, proto je navrhujeme znovu vysázet. Také větší zelené plochy ztvárňujeme dle nových kompozičních principů nebo navazujeme na historické kompozice ( Milíčovo a Masarykovo nám.) 5

6 7. Návrh Při navrhování dosadeb a nových alejí jsme vycházeli z estetických, historických a ekologických funkcí stromů. Druhově byly vybírány takové exempláře, které budou esteticky hodnotné tzn. že navazují buď na stávající výsadby, nebo odráží historické slohy architektury budov a snaží se vhodně zapojit do městského prostředí. Druhy stromů byly vybírány také vzhledem k jejich růstovým parametrům výška, šířka tak, aby nenarušili provozní a světelné poměry v ulicích. V neposlední řadě byly pečlivě zváženy také stanovištní podmínky, které jsou specifické pro městské prostředí a úzké zelené pásy v ulicích vysychavost, suché mikroklima, proudění větru, mrazuvzdornost, půdní vlastnosti zejména nedostatek volného kyslíku v půdě apod. Navrhované stromy byly konzultovány s pracovníky městského úřadu, kteří svými zkušenostmi s již vysazovanými alejemi velkou měrou přispěli ke správnému výběru druhů stromů. Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro zvýšení biodiverzity v rámci zastavěného území. Toto zvýšení je zajištěno kromě dostatečně velké rozlohy také dostatkem travnatých ploch, dostatečnou výškovou i plošnou diferenciací porostu a využitím přírodě blízkých druhů nebo takových,které v daném městském prostředí obstojí. Využíváme také dřeviny původní a krajové odrůdy ovocných stromů. Tím zlepšujeme ekologický potenciál stanovišť. Na některých lokalitách obnovujeme historické kompozice uličních prostor a prostor u památkově chráněných budov nebo v městské památkové rezervaci. Navržená úprava navazuje na již započatou rekonstrukci zelené páteře celého jádra města Kroměříže. Veškeré úkony, nutné provézt na ponechávaných stromech jsou uvedeny v části projektu A Kácení a ošetření stávajících dřevin. Podklad byl zpracován na základě pasportu a inventarizace. Pasport byl zpracován dle metodiky ing. Jaroslava Kolaříka a v grafickém výstupu je třeba se řídit legendou k této metodice. Obdobně je tomu u inventarizace zeleně, kterou zpracovával Gard&N Ing. Ladislava Nagyová, Staré Město, tzn., že ve výkresech je barevně vyznačená sadovnická hodnota jednotlivých stromů dle legendy. Návrh arboristického ošetření byl zpracován na základě terénního průzkumu arboristů Antonína Ambrose, Radovana Kučery ( OREZSTROMU Holešov). Po podrobném arboristickém průzkumu byly vyhodnoceny všechny stávající dřeviny. Jsou označeny dřeviny neperspektivní, určené ke kácení. Dřeviny ponechávané jsou přesně popsány a jsou zde uvedeny potřebné arboristické zásahy pro zlepšení jejich stavu. V části B Návrh jsou vyznačeny všechny nové výsadby ve stromořadích stávajících a jsou zde také navrženy aleje zcela nové. 6

7 1. ZEYEROVA Fotodokumentace současného stavu: Popis jednotlivých lokalit : Lokalita se nachází v klidné části města, příléhá k budově školy. Stav stávajících javorů mléčů a klenů ( Acer platanoides a Acer pseudoplatanus) je již havarijní. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, více jak 50% korun je suchá a kmeny poškozené. Navrhujeme proto jejich náhradu výsadbou nové aleje z lísky turecké ( Corylus colurna), která svým vzrůstem a pravidelným uspořádáním koruny vhodně vyplní uliční prostor. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Corylus colurna Líska turecká 10 Výkaz výměr: 1. Zeyerova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté listnaté do 200 mm mm 4 ks mm 4 ks 0 m2 1 7

8 Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 0 m2 266 m2 2. U REJDIŠTĚ Fotodokumentace současného stavu: U Rejdiště je ulice na sídlišti. Řešené území je v ohybu této ulice, kde v současné době rostou javory jasanolisté (Acer negundo), které nakloněné, přestárlé, na hlavu řezané. Jejich vitalita je na ústupu. Navrhujeme nahradit je kvetoucími třešněmi pilovitými ( Prunus serrulata Royal Burgundy), které jsou zajímavé nejen svým výraznýn růžovým kvetením ale i červeným olistěním. V zelené ploše u panelového domu bude soliterně vysázen modřín opadavý ( Larix decidua). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Prunus serrulata Royal Burgundy Třešeň pilovitá 9 Jehličnaté stromy 2 Larix decidua Modřín opadavý 1 Výkaz výměr: 2. U Rejdiště Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 1 ks mm 1 ks mm 6 ks mm 4 ks 8

9 mm 2 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 14 Ks Nově vysázené stromy listnaté 9 Ks Nově vysázené stromy jehličnaté 1 Ks Nově vysázené keře 0 Ks Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 213 m2 3. PURKYŇOVA Fotodokumentace současného stavu: Dlouhá ulice byla původně osázena kulovitými javory (Acer platanoides Globosum). Pozůstatky těchto stromů ještě v ulici jsou, ale jedná se o stromy s poškozenými kmeny, s proschlými korunami a sníženou vitalitou. Uliční prostor je různorodý. Jedna část je zúžená část s vysokými domy bez předzahrádek a na druhé části je pouze jedna linie domů a otevřený travnatý prostor. Navrhujeme proto rozdílné druhy do alejí. V úzkých částech navrhujeme v řídkém sponu třešeň Hillierovu ve sloupovitém tvaru (Prunus hillieri Spire). V širší části ulice ke starým vilám vracíme javory mléče v kulovité formě (Acer platanoides Globosum). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Acer platanoides Globosum javor mléč 37 2 Prunus hillieri Spire třešeň Hillierova 37 9

10 Výkaz výměr: 3. Purkyňova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 1 ks mm 2 ks mm 24 ks mm 6 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 74 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 615 m2 4. OBVODOVÁ Fotodokumentace současného stavu: Jde o ulici na okraji rodinné zástavby a navazuje na průmyslovou zónu s obchodními centry. V pásu mezi komunikací a chodníkem v travnatém pásu rostou tři javory mléče a kleny (Acer platanoides a Acer pseudoplatanus). Jsou již ve špatném zdravotním stavu, proschlé, neperspektivní. 10

11 Navrhujeme zde výsadbu javorů klenů s červeně zbarveným listem (Acer pseudoplatanus Atropurpureum ). Svou velikostí a zbarvením ideálně doplní uliční prostor s jerlíny. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Acer pseudoplatanus Atropurpureum javor klen 12 Výkaz výměr: 4. Obvodová - část Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 1 ks mm 2 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 12 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 269 m2 5. ODBOJÁŘŮ Fotodokumentace současného stavu: 11

12 Dlouhá ulice s řadovou zástavbou rodinných domů, převážně s rovnou střechou. V předzahrádkách jsou pestré výsadby, z velké části jehličnanů. V zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací roste torzo bývalé kvetoucí aleje třešní pilovitých (Prunus serrulata), které jsou již přestárlé, s deformovanými korunami a infekcí na kmenu po poškození nebo sluneční spále. Prosychají a vitalita je na ústupu. Proto je navrhujeme nahradit celistvou alejí jinanu dvoulaločného ( Gingko biloba), kterého vnímáme jako vhodnou moderní dřevinu do této moderní zástavby. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Ginkgo biloba jinan dvoulaločný 22 Výkaz výměr: 5. Odbojářů Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 4 ks mm 2 ks mm 3 ks mm 5 ks mm 6 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 22 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 462 m2 12

13 6. LUTOPECKÁ Fotodokumentace současného stavu: V ulici Lutopecké je velké prostranství na křižovatce cest. Jde o velkou travnatou plochu ve tvaru přibližného trojúhelníku. Protíná jej chodník. Na tuto plochu navrhujeme vysázet ovocný sad z převážně původních odrůd jabloní a hrušní. Vytvořen bude tak parčík s edukačním potenciálem a vytvoří cennou lokalitu se zvýšenou biodiverzitou nejen dřevin, ale zajisté i živočichů. Kompozičními dominantami budou solitery vzrostlých třešní ptačích ( Prunus avium). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Malus domestica - krajové odrůdy Jabloň domácí 13 2 Prunus avium Třešeň ptačí 3 3 Pyrus communis - krajové odrůdy Hrušeň obecná 4 Výkaz výměr : 6.Lutopecká Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění listnaté do 200 mm 0 m2 13

14 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 2 0 m2 0 m2 7. PÁLENÍČKOVA fotodokumentace současného stavu: Ulice na sídlišti Slovan je doširoka otevřena mezi panelovými domy. Součástí uličního prostoru jsou parkoviště pro osobní auta. Z prostoru mezi panelovými domy sem zasahují parkové plochy se vzrostlými stromy, jejichž koruny zasahují až téměř k parkovištím. Právě pásy mezi parkovišti a chodníkem je předmětem našeho návrhu. U parkovišť zde rostou javory mléče ( Acer platanoides), na nichž jsou pokročilé infekce kmene a báze, některé jedince bude nutné pokácet. Ty, které zůstanou ponechány, budou odborně ošetřeny převážně zdravotním řezem. Volné plochy po odstraněných stromech budou doplněny výsadbou malokorunných střemch obecných (Prunus padus Nana). Vytvoří také příjemné přistínění parkovaných aut a uzavře prostor nad chodníkem pro pěší. Druhá strana ulice s výsadbou žlutolistých trnovníků akátů (Robinia pseudoacacia Frisia ) budou v místech odstraněných stromů doplněny výsadbou těchto akátů. Také celý střed ulice bude objemově i barevně zvýrazněn oboustrannou výsadbou akátů. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: zkratka název latinsky název česky ks Ac Acer platanoides javor mléč 4 Prun Prunus padus Nana Střemcha obecná 13 Rob Robinia pseudoacacia Frisia trnovník akát 6 Výkaz výměr : 14

15 7. Páleníčkova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky listnaté do 200 mm mm 2 ks mm 2 ks mm 8 ks mm 3 ks 0 m2 37 ks 23 ks 0 m2 15 m2 8. PŘED DOMEM KULTURY fotodokumentace současného stavu: Plochu před zrekonstruovaným Domem kultury chápeme jako otevřené prostranství, které reprezentuje v propojení s Komenským náměstím. Přiléhá k ulici Tovačovského, která je jedním z hlavních tahů Kroměříží. Je to také plocha setkávání se obyvatel města a turistů při kulturních akcích a je to také průchozí a odpočinková plocha. V současné době neodpovídá kompoziční ztvárnění požadavkům na moderní architektonický prostor a ani stávající sortiment dřevin není kvalitní (jehličnany, skalníky apod.). Pohled na kulturní dům je zarámován soliterními borovicemi černými ( Pinus nigra), které zdárně odolávají městskému prostředí a jsou vitální. Proto je navrhujeme ponechat. Mohou být také ponechány letničkové výsadby, které by však 15

16 lépe nahradily moderní trvalkové záhony. Obdélníkové terasové travnaté prostory navrhujeme doplnit kompozicí čtvercových záhonů s uplatněním proměnlivých listnatých keřů a s dosadbou břízy Jacquemontovi (Betula jacquemontii) ve vícekmenném tvaru. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Betula jacquemontii bříza Jacquemontova 6 2 Quercus robur Fastigiata dub letní 2 Listanté keře 3 Caryopteris clandonensis ořechokřídlec klandonský Erica carnea vřesovec pleťový Forsythia intermedia Maluch zlatice prostřední 15 6 Potentilla fruticosa Abbotswood mochna křovitá Prunus laurocerasus Helbergii bobkovišeň lékařská 15 8 Prunus laurocerasus Mano bobkovišeň lékařská 32 9 Symphoricarpos doorenbosii Magic Berry pámelník Doorenbosův 25 Výkaz výměr : 8. Před domem kultury Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění listnaté do 200 mm 37 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 8 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 417 ks Plocha záhonu Nově založené trávníky 145 m2 37 m2 16

17 9. MILÍČOVO NÁMĚSTÍ Fotodokumentace současného stavu: Na Milíčově náměstí jsou plochy zeleně, které jsou součástí městské památkové rezervace Kroměříž (viz obrázek na str. 3 a 4). Zeleň na tomto náměstí je i historicky daná viz přiložené fotografie. Náměstí je dnes velmi rušnou plochou. Uvádí nás totiž do samotného historického jádra města, je zde velký pohyb lidí, je tu zastávka místní hromadné dopravy a kino. Dominantou plochy je kašna. Náměstí je lemováno obdélníkovými travnatými záhony se stoletými lipami. K travnatým plochám jsou umístěny lavičky, telefonní budka, infotabule. Protože je zde velký pohyb lidí, travnaté plochy jsou sešlapávány a travnatý porost je na nich trvale neudržitelný. Navrhujeme arboristické ošetření lip, které budou ponechány. Namísto trávníků navrhujeme celoplošnou výsadbu keřů a růží, které usnadní údržbu a vylepší vzhled místa. Vytvoří také příjemnější mikroklima pro chodce. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Pe Perowskia atriplicifolia perovskie lebedolistá 96 Co Cotoneaster dammeri Eichholz skalník dammerův 584 Ro Rosa x Iceberg růže, bílý květ

18 Výkaz výměr : 9. Milíčovo nám. Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 17 ks Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 88 Plocha záhonu 220 m2 Nově založené trávníky 0 m2 18

19 Obr. Dobové fotografie I. 19

20 Obr. Dobové fotografie II. 20

21 10. STOLIČKOVA U AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ Fotodokumentace současného stavu: U autobusového nádraží řešíme zelený pás mezi prvním nástupištěm a obkružní komunikací. Zelený pás je dnes tvořen ruderalizovaným trávníkem, z 20% vyšlapaným a vyschlým. Stromy jsou zastoupeny skupinou borovic černých (Pinus nigra) a mladým exemplářem platanu javorolistého (Platanus acerifolia). Pro zlepšení estetické hodnoty navrhujeme znovuzaložení trávníku s výměnou půdního substrátu a dosadbu jírovce červeného (Aesculus x carnea Briottii). Stávající stromy ponechávané budou ošetřeny řezem. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č Latinský název český název ks Listnaté stromy Aes Aesculus carnea Briotii Jírovec červený 3 Výkaz výměr: 10. Autobusové nádraží Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění listnaté do 200 mm 261 m2 Stromy k ošetření 1 ks Nově vysázené stromy listnaté 3 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 822 m2 21

22 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV 11. ŠTĚCHOVICE fotodokumentace současného stavu: Řešené území Štěchovic má vzhled venkovské návsi s památkově chráněnými objekty. Úprava bude realizována v okolí nemovité kulturní památky Kaple sv. Floriána (číslo rejstříku ÚSKP : 25995/7-6014, číslo parcely: 415) 22

23 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV Ulice Štěchovice je řešena také v sousedství nemovité kulturní památky zámek zámeček Wechův dvůr (číslo rejstříku ÚSKP : 37462/7-6015, číslo parcely: 406/1 na obrázku budova s bílou střechou). Po posouzení stávajícího stavu zeleně, lze konstatovat, že historická kompozice se rozpadla a zůstalo zde pouze několik stoletých lip srdčitých v horní části ulice a na konci ulice. Stávající břízy vykazují již sníženou vitalitu a jsou proschlé. Některé proto navrhujeme odstranit. Lípy,v minulosti ořezané na hlavu, doporučujeme odborně ošetřit doporučeným řezem. Nové kompoziční řešení je zaměřeno na dominantu ulice kapli. Tu považujeme za centrální bod, který zdůrazní výsadba červenolistých jabloní (Malus x Rudolph). V travnatém ostrůvku za kaplí budou vysázeny hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla Bouquet Rouge) a lípa srdčitá (Tilia cordata) jako symbol místa. Další lípy budou vysazovány do aleje u Wechova dvoru. Ostatní nízkou venkovskou zástavbu v pásech podél chodníků doplní aleje kvetoucích třešní (Prunus x yedoensis). Centrum u kaple bude také zdůrazněno výsadbou keřů bíle kvetoucích růží a pérovníku. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název Listnaté stromy Mr Malus x Rudolph PY Prunus x yedonensis TC Tilia cordata TCr Tilia cordata Rancho Listanté keře Pe Perowskia atriplicifolia Hydrangea macrophylla Bouquet Hm Rose RTF Rosa x The Fairy český název ks Jabloň slivoň jezojská lípa srdčitá lípa srdčitá perovskie lebedolistá hortenzie velkolistá,růžový květ růže, růžový květ

24 RSF Rosa x Sea Foam růže, bílý květ 60 Výkaz výměr: 11. Štěchovice Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm mm 2 ks mm 6 ks mm 1 ks mm 3 Ks mm 1 Ks mm 1 Ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 12 ks Nově vysázené stromy listnaté 32 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 254 ks Plocha záhonu 72 m2 Nově založené trávníky 14 m2 12. SPÁČILOVA fotodokumentace současného stavu: Řešená ulice protíná sídliště Oskol. Z poloviny je zeleň ulice již zrekonstruovaná a je dosázená třešní pilovitou a jasany ztepilými. V této ulici byla původně dvouřadá alej třešní pilovitých (Prunus serrulata Kanzan). Pozůstatky aleje jsou také v naší 24

25 části ulice a jsou tvořeny několika přestárlými jedinci této třešně. Po zhodnocení jejich zdravotního stavu navrhujeme většinu z nich odstranit a ty,které mají alespoň středněvěkou perspektivu, ještě ponecháváme. V ulici již proběhla dosadba mladé aleje na jedné straně ulice před panelovými domy. Náš návrh respektuje původní myšlenku třešňových alejí a dosazujeme je do uvolněných prostranství po kácení. V rámci našeho návrhu také upravujeme parkovou plochu před křižovatkou osázením kvetoucími keři a borovicí lesní ( Pinus sylvestris). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy Pru Prunus serrulata Kanzan Třešeň pilovitá 22 Jehličnaté stromy Pin Pinus sylvestris Borovice lesní 1 Listnaté keře Hyp Hypericum calycinum Třezalka kalíškatá 132 Pot Potentilla fruticosa Abbotswood Mochna křovitá 44 Vin Vinca minor Brčál barvínek 120 Výkaz výměr: 12. Spáčilova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm mm 3 ks mm 5 ks mm 4 ks mm 2 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 22 ks Nově vysázené stromy jehličnaté 1 ks Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 296 ks 53 m2 366 m2 25

26 13. OSVOBODITELŮ Fotodokumentace současného stavu: Ulice osvoboditelů přivádí návštěvníky Kroměříže hlavním tahem od Zdounek. Ulici řešíme v části, kde zelený pás přiléhá k významnému krajinnému prvku Městskému hřbitovu Kroměříž. Hřbitovní zeď je lemována smíšenou výsadbou javorů mléčů a lip srdčitých. Jde o vzrostlou, starší alej, kterou navrhujeme v co nejvyšší míře zachovat, proto je zde kladen důraz na kvalitní ošetření. Přesto, však některé stromy vykazují již takové poškození a snížení vitality, že je navrhujeme odstranit. Na jejich místo a do volných proluk navrhujeme doplnit alej dle původního druhové rozložení v aleji javorem mléčem ( Acer platanoides) a lípou srdčitou ( Tilia cordata). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté stromy Ac Acer platanoides javor mléč 5 Til Tilia cordata lípa srdčitá 7 Výkaz výměr: 13. Osvoboditelů Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření listnaté do 200 mm 1 ks mm 3 ks mm 4 ks 0 m2 28 ks 26

27 Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 12 ks 0 m2 8 m2 14. DOLNOZAHRADSKÁ Ulice se vyznačuje nízkou zástavbou rodinných domů a řadovými domky. Původně se v zelených pásech před domky vyskytovala alej z javorů mléčů (Acer platanoides), které byly stříhány na hlavu. Úzký profil ulice totiž neumožňoval jejich přirozený růst. Deformacemi korun byl strom oslabován natolik, že i několik posledních pozůstalých stromů bude třeba vykácet. Ulice celkově působí roztříštěným dojmem, zejména díky pestrým výsadbám v předzahrádkách a také některé části zeleného pásu mezi chodníkem a komunikací si občané vzali za své a osadili je zahradními rostlinami přepestré druhové skladby. Navrhujeme proto scelit esteticky ulici výsadbou štíhlých korun třešní Hillierových ( Prunus hillieri Spire), které budou v širší části ulice doplněny jeřábem (Sorbus x thuringiaca Fastigiata). Do travnatých pásů nebude zasahováno, budou ponechány k péči občanům. fotodokumentace současného stavu: Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Prunus hillieri Spire Třešeň Hillierova 30 2 Sorbus x thuringiaca Fastigiata Jeřáb duryňský 19 Výkaz výměr: 14. Dolnozahradská Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm 27

28 listnaté do 200 mm mm 12 ks mm 6 ks mm 1 ks mm 1 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 49 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 20 m2 15. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Fotodokumentace současného stavu: Lokalita Masarykovo nám. leží v městské památkové rezervaci (MPR) a je předmětem památkové péče. Neorenesanční budovu justiční akademie doplňuje strohý travnatý parter s pomníkem T. G. Masaryka. V parteru jsou staré lípy srdčité, které navrhujeme odborně ošetřit. V rámci vegetačních úprav navrhujeme doplnit historickou kompozici o linie růžových záhonů,které doprovodí hlavní pohledovou osu na justiční akademii. 28

29 Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté keře 2 Rosa polyantha Gold Reef Růže mnohokvětá - žlutá 214 Výkaz výměr: 15. Masarykovo nám Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 4 ks Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 214 ks Plocha záhonu 53 m2 Nově založené trávníky 0 m2 29

30 16. OVOCNÁ Fotodokumentace současného stavu: Na ulici Ovocné řešíme pouze ošetření dvou statných dubů letních, které jsou dominantou celé ulice a jsou významnými vegetačními prvky. Výkaz výměr: 16. Ovocná Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky listnaté do 200 mm 0 m2 2 ks 0 m2 0 m2 30

31 17. PURKYŇOVA AZYLOVÝ DŮM Fotodokumentace současného stavu: Tato plocha se nachází ve vnitrobloku v odbočce v ulici Purkyňova. Zde na travnatém prostranství rostou soliterní lípy velkolisté (Tilia platyphylla) se sekundárními korunami,které budou ošetřeny redukčními a zdravotními řezy. U budovy azylového domu rostou i jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), jejichž koruny budou také redukovány řezem. Ošetření bude provedeno na všech stávajících dřevinách, nebudou káceny. Protože celé prostranství působí pochmurným dojmem, navrhujeme rozveselit celou kompozici dosadbou proměnlivých dřevin okrasnými jabloněmi (Malus x Golden Hornet) s bílým kvetením, žlutými jablíčky a pěkným podzimním zbarvením listů a do kontrastu s bílými květy jabloní temně růžově kvetoucí sakurou (Prunus x Accolade), barvící na podzim do rudých barev. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Malus x Golden Hornet Jabloň okrasná 2 2 Prunus x Accolade Slivoň okrasná 1 3 Carpinus betulus - Habr obecný, tvarovaný tvarovaný kužel kužel 2 Výkaz výměr: 17. Purkyňova - Azylový dům Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Listnaté do 200 mm 31

32 Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 0 m2 29 ks 5 ks 0 m2 0 m2 18. KOTOJEDSKÁ Fotodokumentace současného stavu: Dřeviny v ulici Kotojedské budou odborně ošetřeny. Tvoří funkční zapojenou alej. Rostou zde převážně vzrostlé lípy srdčité a velkolisté (Tilia cordata a Tilia platyphyllos), které již akutně potřebují zdravotně ošetřit. Byly v minulosti redukovány na hlavu a vhodným řezem je možné staré lípy stabilizovat tak, aby se staly pro danou lokalitu perspektivními stromy. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 16 Výkaz výměr: 18. Kotojedská Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm 32

33 listnaté do 200 mm 1 ks mm 3 ks mm 4 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 67 ks Nově vysázené stromy listnaté 16 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 8 m2 19. RESSLOVA Fotodokumentace současného stavu: V parkové ploše v ulici Resslova rostou dospělé stromy, které vhodně doplňují lokalitu a tvoří významný vegetační prvek. Zdravotní stav stromů je uspokojivý, pouze některé nálezy infekcí a jmelí je potřeba ošetřit zdravotním nebo redukčním řezem dle doporučených opatření v pasportu. Výkaz výměr: 19. Resslova - parčík Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 33

34 Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 20. NÁDRAŽNÍ Fotodokumentace současného stavu: 0 m2 6 ks 0 m2 0 m2 Ulice Nádražní je široká s doprovodnou alejí převážně lip velkolistých. Jde o dospělé jedince,kteří jsou v různém zdravotním stavu. U některých velmi proschlých exemplářů navrhujeme jejich vykácení a náhradu mladými výsadbami lip velikolistých ( Tilia platyphyllos). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 4 Výkaz výměr: 20. Nádražní ul. Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm 34

35 Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky listnaté do 200 mm mm 1 ks mm 3 ks mm 1 ks 0 m2 31 ks 4 ks 0 m2 5 m2 21. JIRÁSKOVA Fotodokumentace současného stavu: Ulice Jiráskova navazuje na Slovanské náměstí. Je to široká ulice se zelenými pásy po obou stranách. Dříve zde bylo oboustranné uliční stromořadí tvořené z javorů mléčů( Acer platanoides), řezaných na hlavu. Po původní aleji zde zůstalo několik jedinců ve špatném zdravotním stavu s defekty v korunách i na kmenu bez dlouhodobé perspektivy. Protože se jedná o významnou ulici v centru města,navrhujeme výměnu neperspektivních stromů nově vysázenou alejí. Centrální část aleje bude zvýrazněna výsadbou alejových javorů mléčů v malokorunné červenolisté formě ( Acer platanoides Red Sentinel ). Ke krajům ulice budou v zelených pásech vysázeny hlohy slívolisté ( Crataegus prunifolia Splendens ), které jsou velmi proměnlivé během vegetace. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Acer platanoides Red Sentinel javor mléč 10 35

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Řez dřevin Základy arboristiky Základní biologické limity Každý řez je poraněním a poškozením stromu sensu stricto Strom musí vynaložit energii, aby tento zásah sanoval Obranu stromu definuje systém CODIT

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Cíle a limity řezu Legislativní souvislosti Struktura větvení Základní typy větvení Technika řezu Technologické skupiny řezu Způsoby péče o dřeviny Standard o přírodu a krajinu Řada

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Výsadbový řez. Ladislav Kejha

Výsadbový řez. Ladislav Kejha Výsadbový řez Řez po výsadbě je kombinací výchovného a komparativního řezu. Řez musí vždy respektovat specifickou architekturu danou taxonem. Výhony raději nezakracujeme, ale odstraňujeme celé. K řezu

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice z Hlinska pod Hostýnem

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT NÁVRH ZELENĚ Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně Ing. Petr FÖRCHTGOTT PROSINEC 2014 OBSAH Úvod Současný stav... str. 3 Rozsah a cíl návrhu... str. 3 Návrh Odstranění... str. 4 Výsadba... str. 5 Výkaz

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Parčík Na Průhonu Stará Boleslav

Parčík Na Průhonu Stará Boleslav 10 9 DZ k2 11 8 5 k2 k1 12 13 7 VO 6 4 3 k1 14 stolní tenis 15 lavička 2 1 DZ 16 17 18 19 22 ZÁHON 21 Hlavní projektant objekt: DZ VO Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice Odborný posudek č. 3-8-12, stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice 3. srpna 2012 Objednatel: Městský úřad Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Zhotovitel: Treewalker, s. r. o. Bystrá nad Jizerou 1

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Návrh akutních pěstebních opatření Švermovy sady. Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

Návrh akutních pěstebních opatření Švermovy sady. Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, KOMPLETNÍ DOKUMENTACE Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Návrh akutních pěstebních opatření Švermovy sady

Více

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Ing. Martina Brandová Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV Bc.JAkub MArek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 09/09/2016 Průzkumy a rozbory září/2016

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o.

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o. Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE únor 2016 U-24, s.r.o. Objednatel: Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE LI-VI Praha spol. s.r.o. Jana

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

POSTUPNÁ OBNOVA ZELENE v KRIVOKLÁTSKÉM SÍDLIŠTI v NOVÉM STRAŠECÍ STUDIE

POSTUPNÁ OBNOVA ZELENE v KRIVOKLÁTSKÉM SÍDLIŠTI v NOVÉM STRAŠECÍ STUDIE POSTUPNÁ OBNOVA ZELENE v KRIVOKLÁTSKÉM SÍDLIŠTI v NOVÉM STRAŠECÍ STUDIE X XI / 0 Ing. Alena Burešová Pecínovská 9, Nové Strašecí IČO: 9 DIČ: CZ0 Současný stav zeleně na sídlišti Křivoklátské sídliště se

Více

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 03 Inventarizace dřevin, probírky PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační

Více

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ Fitness park, Hrotovice Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, září 2015 1 1. Použitá metodika

Více

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal 1 658 Kč Acer

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM poskytované podle 49 ZVZ ZADAVATEL: MĚSTO HORNÍ SLAVKOV DLOUHÁ 634/12, 357 31 HORNÍ SLAVKOV IČ 00259322 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: REVITALIZACE LESOPARKU A ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Pěstební opatření Sídliště Královická Královická 1158/5. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Pěstební opatření Sídliště Královická Královická 1158/5. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová Ing. Ivan Marek Pěstební opatření Sídliště Královická Královická 1158/5

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ NÁDRŽE PSÁRY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ NÁDRŽE PSÁRY PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ NÁDRŽE PSÁRY ING. LENKA VYHNÁLKOVÁ únor 2015 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: Projektová dokumentace k podání

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku:

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku: Arboristika v praxi Arboristika přesahuje od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o zeleň se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky. V anglicky mluvících zemích

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Projektová dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDJE ZDVTELE: Obec Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Čáslav Zastoupená: Tomášem

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí

Zápis z jednání komise životního prostředí Zápis z jednání komise životního prostředí dne 25.12.2014 Místo: Plasy Přítomni: Předseda: ing. Miroslav Červený, členové: Jindřich Kučírek, Ing. Michal Radoš, Josef Eret, Jiří Řezáč Program: 1) Posouzení

Více

VEŘEJNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

VEŘEJNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A PÉČE O DŘEVINY KOLEM VEŘEJNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SPPK A02 011:2014 Care of woody plants along utility lines Pflege der Bäume und Sträucher

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Systémový přístup v pohledu na stromy

Systémový přístup v pohledu na stromy Systémový přístup v pohledu na stromy Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah Strana 3 1 Východiska 2 Současnost

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

Veřejná zeleň malých měst. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice

Veřejná zeleň malých měst. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice Veřejná zeleň malých měst Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice Zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla, která

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Těškovice 233, Velká Polom. Číslo projektu: 12/2016

Těškovice 233, Velká Polom. Číslo projektu: 12/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název studie: Revitalizace sakrálních staveb v obci Děhylov Sadové úpravy Zadavatel: Obec Děhylov Výstavní 17 747 94 Děhylov IČ: 00635464 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Defekty a poškození Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Defekty a poškození Podle oblasti vlivu na : Podle typu na : defekty

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Lípa u kostela sv. Anny v Bořeticích Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Obec: Pověřený

Více

OZELENĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI VELEHRAD

OZELENĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI VELEHRAD OZELENĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI VELEHRAD Tento projekt řeší komplexní návrh ozelenění a pěstebních opatření na všech vhodných lokalitách v obci Velehrad. Stav stávající zeleně v obci je nevyhovující

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Proč ochrana při stavební činnosti Legislativní souvislosti Co je součástí Projektová příprava Ochranná opatření Kontrola Skutečnost x teorie Park x stavba Standard o přírodu a krajinu

Více

AGENTURA OCHRANY PŘíRODY A KRAJINY ČR organizační složka státu

AGENTURA OCHRANY PŘíRODY A KRAJINY ČR organizační složka státu AGENTURA OCHRANY PŘíRODY A KRAJINY ČR organizační složka státu I ZNALECKÝ POSUDEK V záležitosti posouzeni orezu dřevin - stromořadí lip v lipové aleji v intravilánu obce Myslín, okres Písek na pozemcích

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 Pruning of trees Schnitt der Bäume Tento standard je určen pro definici technických a technologických postupů

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více