REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava Nagyová Ing. Kateřina Gajdošová Ing. Květa Šťastná GARD&N Hradišťská Staré Město Tel : , Termín : 3. října

2 1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Město Kroměříž, Velké náměstí 115 Zpracovatel : GARD N, Hradišťská , Staré Město, tel : , Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová, Ing. Květoslava Šťastná 2. Obsah projektu A : Textová část průvodní a souhrnná technická zpráva - rozpočet B : Grafická část přehledná situace řešených lokalit - Lokality 1 22 Inventarizace /pasport zeleně - Kácení - Návrh nových výsadeb Příloha č. 1 standardy řezů dřevin 3. Podklady Katastrální mapa. Terénní průzkum. Pasport zeleně, Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Safe Trees s. r. o Podklady JDTM Zlínský kraj Územní plán Města Kroměříž 4. Charakteristika území Město Kroměříž je historickým sídlem s uměleckými architektonickými skvosty v centru města. Je protkáno mnoha malebným uličkami, které slouží k návštěvě historických památek a také pro život místních občanů. Směrem ven z města do extravilánu se Kroměříž rozrůstá novou zástavbou s ulicemi, které jsou většinou doplněny zeleným pásem. Prostor pro zeleň je však stísněný, pásy většinou úzké. Ulice mají svou zástavbou a zelení atmosféru, své kouzlo, které bychom rádi dochovali pro další generace. Dokumentace řeší staré aleje tak, aby byly v co nejvyšší míře zachovány a proto také odborně ošetřeny. Jedinci neperspektivní jsou nahrazováni novými výsadbami. Nově zakládané aleje se objevují zejména v novodobějších ulicích a zástavbě. Některé aleje navazují na větší parkové plochy, které jsou také součástí našeho zahradně-architektonického řešení. Navrhovaná uliční zeleň tak vytvoří zelenou páteř celého centra města Kroměříž a naváže na realizovaný projekt Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříž. 2

3 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV Všechny uvedené úpravy veřejných prostranství jsou v souladu s územně plánovací dokumentací Města Kroměříž. V některých lokalitách (Milíčovo náměstí parcel. čísla 3112/5 a 571/1, Masarykovo náměstí parcel. čísla 66 a 3078) řešíme rekonstrukci historické zeleně v rámci městské památkové rezervace (MPR). Obr. Tečkovaná linie vymezuje hranici MPR dle ÚP Kroměříž. 3

4 Obr. Červenou čarou je vyznačena ošetřovaná nebo nově vysazovaná zeleň na lokalitách v rámci MPR. Zelenou čarou je vyznačena ošetřovaná zeleň na lokalitě za hranicí MPR 4

5 5. Řešené lokality : 1. ZEYEROVA 2. U REJDIŠTĚ 3. PURKYŇOVA 4. OBVODOVÁ 5. ODBOJÁŘŮ 6. LUTOPECKÁ 7. PÁLENÍČKOVA 8. PŘED DOMEM KULTURY 9. MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 10. STOLIČKOVA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 11. ŠTĚCHOVICE 12. SPÁČILOVA 13. OSVOBODITELŮ 14. DOLNOZAHRADSKÁ 15. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. OVOCNÁ 17. PURKYŇOVA AZYLOVÝ DŮM 18. KOTOJEDSKÁ 19. RESSLOVA 20. NÁDRAŽNÍ 21. JIRÁSKOVA 6. Stávající stav V současné době jsou řešené lokality součástí zelené páteře města Kroměříž. I v historických dobách tomu tak bylo, takže stromy zde ve většině případů vždy byly součástí vnitřního prostoru ulic. Stávající aleje jsou podrobně zhodnoceny na základě terénního průzkumu. Navrhovaná opatření vychází ze zpracovaného pasportu z roku 2006 ( autor :Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Safe Trees, s. r. o.), který aktualizujeme, nebo vypracováváme vlastní inventarizaci pro lokality, které v pasportu chybí. Metodika hodnocení je přílohou pasportizačních a inventarizačních tabulek. Z této části vyplývá, že mnohé stávající aleje jsou stále perspektivní a snažíme se tedy o jejich rekonstrukci, jiné aleje jsou již zdravotně velmi špatné, proto je navrhujeme znovu vysázet. Také větší zelené plochy ztvárňujeme dle nových kompozičních principů nebo navazujeme na historické kompozice ( Milíčovo a Masarykovo nám.) 5

6 7. Návrh Při navrhování dosadeb a nových alejí jsme vycházeli z estetických, historických a ekologických funkcí stromů. Druhově byly vybírány takové exempláře, které budou esteticky hodnotné tzn. že navazují buď na stávající výsadby, nebo odráží historické slohy architektury budov a snaží se vhodně zapojit do městského prostředí. Druhy stromů byly vybírány také vzhledem k jejich růstovým parametrům výška, šířka tak, aby nenarušili provozní a světelné poměry v ulicích. V neposlední řadě byly pečlivě zváženy také stanovištní podmínky, které jsou specifické pro městské prostředí a úzké zelené pásy v ulicích vysychavost, suché mikroklima, proudění větru, mrazuvzdornost, půdní vlastnosti zejména nedostatek volného kyslíku v půdě apod. Navrhované stromy byly konzultovány s pracovníky městského úřadu, kteří svými zkušenostmi s již vysazovanými alejemi velkou měrou přispěli ke správnému výběru druhů stromů. Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro zvýšení biodiverzity v rámci zastavěného území. Toto zvýšení je zajištěno kromě dostatečně velké rozlohy také dostatkem travnatých ploch, dostatečnou výškovou i plošnou diferenciací porostu a využitím přírodě blízkých druhů nebo takových,které v daném městském prostředí obstojí. Využíváme také dřeviny původní a krajové odrůdy ovocných stromů. Tím zlepšujeme ekologický potenciál stanovišť. Na některých lokalitách obnovujeme historické kompozice uličních prostor a prostor u památkově chráněných budov nebo v městské památkové rezervaci. Navržená úprava navazuje na již započatou rekonstrukci zelené páteře celého jádra města Kroměříže. Veškeré úkony, nutné provézt na ponechávaných stromech jsou uvedeny v části projektu A Kácení a ošetření stávajících dřevin. Podklad byl zpracován na základě pasportu a inventarizace. Pasport byl zpracován dle metodiky ing. Jaroslava Kolaříka a v grafickém výstupu je třeba se řídit legendou k této metodice. Obdobně je tomu u inventarizace zeleně, kterou zpracovával Gard&N Ing. Ladislava Nagyová, Staré Město, tzn., že ve výkresech je barevně vyznačená sadovnická hodnota jednotlivých stromů dle legendy. Návrh arboristického ošetření byl zpracován na základě terénního průzkumu arboristů Antonína Ambrose, Radovana Kučery ( OREZSTROMU Holešov). Po podrobném arboristickém průzkumu byly vyhodnoceny všechny stávající dřeviny. Jsou označeny dřeviny neperspektivní, určené ke kácení. Dřeviny ponechávané jsou přesně popsány a jsou zde uvedeny potřebné arboristické zásahy pro zlepšení jejich stavu. V části B Návrh jsou vyznačeny všechny nové výsadby ve stromořadích stávajících a jsou zde také navrženy aleje zcela nové. 6

7 1. ZEYEROVA Fotodokumentace současného stavu: Popis jednotlivých lokalit : Lokalita se nachází v klidné části města, příléhá k budově školy. Stav stávajících javorů mléčů a klenů ( Acer platanoides a Acer pseudoplatanus) je již havarijní. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, více jak 50% korun je suchá a kmeny poškozené. Navrhujeme proto jejich náhradu výsadbou nové aleje z lísky turecké ( Corylus colurna), která svým vzrůstem a pravidelným uspořádáním koruny vhodně vyplní uliční prostor. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Corylus colurna Líska turecká 10 Výkaz výměr: 1. Zeyerova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté listnaté do 200 mm mm 4 ks mm 4 ks 0 m2 1 7

8 Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 0 m2 266 m2 2. U REJDIŠTĚ Fotodokumentace současného stavu: U Rejdiště je ulice na sídlišti. Řešené území je v ohybu této ulice, kde v současné době rostou javory jasanolisté (Acer negundo), které nakloněné, přestárlé, na hlavu řezané. Jejich vitalita je na ústupu. Navrhujeme nahradit je kvetoucími třešněmi pilovitými ( Prunus serrulata Royal Burgundy), které jsou zajímavé nejen svým výraznýn růžovým kvetením ale i červeným olistěním. V zelené ploše u panelového domu bude soliterně vysázen modřín opadavý ( Larix decidua). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Prunus serrulata Royal Burgundy Třešeň pilovitá 9 Jehličnaté stromy 2 Larix decidua Modřín opadavý 1 Výkaz výměr: 2. U Rejdiště Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 1 ks mm 1 ks mm 6 ks mm 4 ks 8

9 mm 2 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 14 Ks Nově vysázené stromy listnaté 9 Ks Nově vysázené stromy jehličnaté 1 Ks Nově vysázené keře 0 Ks Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 213 m2 3. PURKYŇOVA Fotodokumentace současného stavu: Dlouhá ulice byla původně osázena kulovitými javory (Acer platanoides Globosum). Pozůstatky těchto stromů ještě v ulici jsou, ale jedná se o stromy s poškozenými kmeny, s proschlými korunami a sníženou vitalitou. Uliční prostor je různorodý. Jedna část je zúžená část s vysokými domy bez předzahrádek a na druhé části je pouze jedna linie domů a otevřený travnatý prostor. Navrhujeme proto rozdílné druhy do alejí. V úzkých částech navrhujeme v řídkém sponu třešeň Hillierovu ve sloupovitém tvaru (Prunus hillieri Spire). V širší části ulice ke starým vilám vracíme javory mléče v kulovité formě (Acer platanoides Globosum). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Acer platanoides Globosum javor mléč 37 2 Prunus hillieri Spire třešeň Hillierova 37 9

10 Výkaz výměr: 3. Purkyňova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 1 ks mm 2 ks mm 24 ks mm 6 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 74 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 615 m2 4. OBVODOVÁ Fotodokumentace současného stavu: Jde o ulici na okraji rodinné zástavby a navazuje na průmyslovou zónu s obchodními centry. V pásu mezi komunikací a chodníkem v travnatém pásu rostou tři javory mléče a kleny (Acer platanoides a Acer pseudoplatanus). Jsou již ve špatném zdravotním stavu, proschlé, neperspektivní. 10

11 Navrhujeme zde výsadbu javorů klenů s červeně zbarveným listem (Acer pseudoplatanus Atropurpureum ). Svou velikostí a zbarvením ideálně doplní uliční prostor s jerlíny. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Acer pseudoplatanus Atropurpureum javor klen 12 Výkaz výměr: 4. Obvodová - část Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 1 ks mm 2 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 12 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 269 m2 5. ODBOJÁŘŮ Fotodokumentace současného stavu: 11

12 Dlouhá ulice s řadovou zástavbou rodinných domů, převážně s rovnou střechou. V předzahrádkách jsou pestré výsadby, z velké části jehličnanů. V zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací roste torzo bývalé kvetoucí aleje třešní pilovitých (Prunus serrulata), které jsou již přestárlé, s deformovanými korunami a infekcí na kmenu po poškození nebo sluneční spále. Prosychají a vitalita je na ústupu. Proto je navrhujeme nahradit celistvou alejí jinanu dvoulaločného ( Gingko biloba), kterého vnímáme jako vhodnou moderní dřevinu do této moderní zástavby. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Ginkgo biloba jinan dvoulaločný 22 Výkaz výměr: 5. Odbojářů Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 4 ks mm 2 ks mm 3 ks mm 5 ks mm 6 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 22 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 462 m2 12

13 6. LUTOPECKÁ Fotodokumentace současného stavu: V ulici Lutopecké je velké prostranství na křižovatce cest. Jde o velkou travnatou plochu ve tvaru přibližného trojúhelníku. Protíná jej chodník. Na tuto plochu navrhujeme vysázet ovocný sad z převážně původních odrůd jabloní a hrušní. Vytvořen bude tak parčík s edukačním potenciálem a vytvoří cennou lokalitu se zvýšenou biodiverzitou nejen dřevin, ale zajisté i živočichů. Kompozičními dominantami budou solitery vzrostlých třešní ptačích ( Prunus avium). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Malus domestica - krajové odrůdy Jabloň domácí 13 2 Prunus avium Třešeň ptačí 3 3 Pyrus communis - krajové odrůdy Hrušeň obecná 4 Výkaz výměr : 6.Lutopecká Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění listnaté do 200 mm 0 m2 13

14 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 2 0 m2 0 m2 7. PÁLENÍČKOVA fotodokumentace současného stavu: Ulice na sídlišti Slovan je doširoka otevřena mezi panelovými domy. Součástí uličního prostoru jsou parkoviště pro osobní auta. Z prostoru mezi panelovými domy sem zasahují parkové plochy se vzrostlými stromy, jejichž koruny zasahují až téměř k parkovištím. Právě pásy mezi parkovišti a chodníkem je předmětem našeho návrhu. U parkovišť zde rostou javory mléče ( Acer platanoides), na nichž jsou pokročilé infekce kmene a báze, některé jedince bude nutné pokácet. Ty, které zůstanou ponechány, budou odborně ošetřeny převážně zdravotním řezem. Volné plochy po odstraněných stromech budou doplněny výsadbou malokorunných střemch obecných (Prunus padus Nana). Vytvoří také příjemné přistínění parkovaných aut a uzavře prostor nad chodníkem pro pěší. Druhá strana ulice s výsadbou žlutolistých trnovníků akátů (Robinia pseudoacacia Frisia ) budou v místech odstraněných stromů doplněny výsadbou těchto akátů. Také celý střed ulice bude objemově i barevně zvýrazněn oboustrannou výsadbou akátů. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: zkratka název latinsky název česky ks Ac Acer platanoides javor mléč 4 Prun Prunus padus Nana Střemcha obecná 13 Rob Robinia pseudoacacia Frisia trnovník akát 6 Výkaz výměr : 14

15 7. Páleníčkova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky listnaté do 200 mm mm 2 ks mm 2 ks mm 8 ks mm 3 ks 0 m2 37 ks 23 ks 0 m2 15 m2 8. PŘED DOMEM KULTURY fotodokumentace současného stavu: Plochu před zrekonstruovaným Domem kultury chápeme jako otevřené prostranství, které reprezentuje v propojení s Komenským náměstím. Přiléhá k ulici Tovačovského, která je jedním z hlavních tahů Kroměříží. Je to také plocha setkávání se obyvatel města a turistů při kulturních akcích a je to také průchozí a odpočinková plocha. V současné době neodpovídá kompoziční ztvárnění požadavkům na moderní architektonický prostor a ani stávající sortiment dřevin není kvalitní (jehličnany, skalníky apod.). Pohled na kulturní dům je zarámován soliterními borovicemi černými ( Pinus nigra), které zdárně odolávají městskému prostředí a jsou vitální. Proto je navrhujeme ponechat. Mohou být také ponechány letničkové výsadby, které by však 15

16 lépe nahradily moderní trvalkové záhony. Obdélníkové terasové travnaté prostory navrhujeme doplnit kompozicí čtvercových záhonů s uplatněním proměnlivých listnatých keřů a s dosadbou břízy Jacquemontovi (Betula jacquemontii) ve vícekmenném tvaru. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Betula jacquemontii bříza Jacquemontova 6 2 Quercus robur Fastigiata dub letní 2 Listanté keře 3 Caryopteris clandonensis ořechokřídlec klandonský Erica carnea vřesovec pleťový Forsythia intermedia Maluch zlatice prostřední 15 6 Potentilla fruticosa Abbotswood mochna křovitá Prunus laurocerasus Helbergii bobkovišeň lékařská 15 8 Prunus laurocerasus Mano bobkovišeň lékařská 32 9 Symphoricarpos doorenbosii Magic Berry pámelník Doorenbosův 25 Výkaz výměr : 8. Před domem kultury Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění listnaté do 200 mm 37 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 8 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 417 ks Plocha záhonu Nově založené trávníky 145 m2 37 m2 16

17 9. MILÍČOVO NÁMĚSTÍ Fotodokumentace současného stavu: Na Milíčově náměstí jsou plochy zeleně, které jsou součástí městské památkové rezervace Kroměříž (viz obrázek na str. 3 a 4). Zeleň na tomto náměstí je i historicky daná viz přiložené fotografie. Náměstí je dnes velmi rušnou plochou. Uvádí nás totiž do samotného historického jádra města, je zde velký pohyb lidí, je tu zastávka místní hromadné dopravy a kino. Dominantou plochy je kašna. Náměstí je lemováno obdélníkovými travnatými záhony se stoletými lipami. K travnatým plochám jsou umístěny lavičky, telefonní budka, infotabule. Protože je zde velký pohyb lidí, travnaté plochy jsou sešlapávány a travnatý porost je na nich trvale neudržitelný. Navrhujeme arboristické ošetření lip, které budou ponechány. Namísto trávníků navrhujeme celoplošnou výsadbu keřů a růží, které usnadní údržbu a vylepší vzhled místa. Vytvoří také příjemnější mikroklima pro chodce. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Pe Perowskia atriplicifolia perovskie lebedolistá 96 Co Cotoneaster dammeri Eichholz skalník dammerův 584 Ro Rosa x Iceberg růže, bílý květ

18 Výkaz výměr : 9. Milíčovo nám. Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 17 ks Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 88 Plocha záhonu 220 m2 Nově založené trávníky 0 m2 18

19 Obr. Dobové fotografie I. 19

20 Obr. Dobové fotografie II. 20

21 10. STOLIČKOVA U AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ Fotodokumentace současného stavu: U autobusového nádraží řešíme zelený pás mezi prvním nástupištěm a obkružní komunikací. Zelený pás je dnes tvořen ruderalizovaným trávníkem, z 20% vyšlapaným a vyschlým. Stromy jsou zastoupeny skupinou borovic černých (Pinus nigra) a mladým exemplářem platanu javorolistého (Platanus acerifolia). Pro zlepšení estetické hodnoty navrhujeme znovuzaložení trávníku s výměnou půdního substrátu a dosadbu jírovce červeného (Aesculus x carnea Briottii). Stávající stromy ponechávané budou ošetřeny řezem. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č Latinský název český název ks Listnaté stromy Aes Aesculus carnea Briotii Jírovec červený 3 Výkaz výměr: 10. Autobusové nádraží Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění listnaté do 200 mm 261 m2 Stromy k ošetření 1 ks Nově vysázené stromy listnaté 3 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 822 m2 21

22 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV 11. ŠTĚCHOVICE fotodokumentace současného stavu: Řešené území Štěchovic má vzhled venkovské návsi s památkově chráněnými objekty. Úprava bude realizována v okolí nemovité kulturní památky Kaple sv. Floriána (číslo rejstříku ÚSKP : 25995/7-6014, číslo parcely: 415) 22

23 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV Ulice Štěchovice je řešena také v sousedství nemovité kulturní památky zámek zámeček Wechův dvůr (číslo rejstříku ÚSKP : 37462/7-6015, číslo parcely: 406/1 na obrázku budova s bílou střechou). Po posouzení stávajícího stavu zeleně, lze konstatovat, že historická kompozice se rozpadla a zůstalo zde pouze několik stoletých lip srdčitých v horní části ulice a na konci ulice. Stávající břízy vykazují již sníženou vitalitu a jsou proschlé. Některé proto navrhujeme odstranit. Lípy,v minulosti ořezané na hlavu, doporučujeme odborně ošetřit doporučeným řezem. Nové kompoziční řešení je zaměřeno na dominantu ulice kapli. Tu považujeme za centrální bod, který zdůrazní výsadba červenolistých jabloní (Malus x Rudolph). V travnatém ostrůvku za kaplí budou vysázeny hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla Bouquet Rouge) a lípa srdčitá (Tilia cordata) jako symbol místa. Další lípy budou vysazovány do aleje u Wechova dvoru. Ostatní nízkou venkovskou zástavbu v pásech podél chodníků doplní aleje kvetoucích třešní (Prunus x yedoensis). Centrum u kaple bude také zdůrazněno výsadbou keřů bíle kvetoucích růží a pérovníku. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název Listnaté stromy Mr Malus x Rudolph PY Prunus x yedonensis TC Tilia cordata TCr Tilia cordata Rancho Listanté keře Pe Perowskia atriplicifolia Hydrangea macrophylla Bouquet Hm Rose RTF Rosa x The Fairy český název ks Jabloň slivoň jezojská lípa srdčitá lípa srdčitá perovskie lebedolistá hortenzie velkolistá,růžový květ růže, růžový květ

24 RSF Rosa x Sea Foam růže, bílý květ 60 Výkaz výměr: 11. Štěchovice Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm mm 2 ks mm 6 ks mm 1 ks mm 3 Ks mm 1 Ks mm 1 Ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 12 ks Nově vysázené stromy listnaté 32 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 254 ks Plocha záhonu 72 m2 Nově založené trávníky 14 m2 12. SPÁČILOVA fotodokumentace současného stavu: Řešená ulice protíná sídliště Oskol. Z poloviny je zeleň ulice již zrekonstruovaná a je dosázená třešní pilovitou a jasany ztepilými. V této ulici byla původně dvouřadá alej třešní pilovitých (Prunus serrulata Kanzan). Pozůstatky aleje jsou také v naší 24

25 části ulice a jsou tvořeny několika přestárlými jedinci této třešně. Po zhodnocení jejich zdravotního stavu navrhujeme většinu z nich odstranit a ty,které mají alespoň středněvěkou perspektivu, ještě ponecháváme. V ulici již proběhla dosadba mladé aleje na jedné straně ulice před panelovými domy. Náš návrh respektuje původní myšlenku třešňových alejí a dosazujeme je do uvolněných prostranství po kácení. V rámci našeho návrhu také upravujeme parkovou plochu před křižovatkou osázením kvetoucími keři a borovicí lesní ( Pinus sylvestris). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy Pru Prunus serrulata Kanzan Třešeň pilovitá 22 Jehličnaté stromy Pin Pinus sylvestris Borovice lesní 1 Listnaté keře Hyp Hypericum calycinum Třezalka kalíškatá 132 Pot Potentilla fruticosa Abbotswood Mochna křovitá 44 Vin Vinca minor Brčál barvínek 120 Výkaz výměr: 12. Spáčilova Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm mm 3 ks mm 5 ks mm 4 ks mm 2 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 22 ks Nově vysázené stromy jehličnaté 1 ks Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 296 ks 53 m2 366 m2 25

26 13. OSVOBODITELŮ Fotodokumentace současného stavu: Ulice osvoboditelů přivádí návštěvníky Kroměříže hlavním tahem od Zdounek. Ulici řešíme v části, kde zelený pás přiléhá k významnému krajinnému prvku Městskému hřbitovu Kroměříž. Hřbitovní zeď je lemována smíšenou výsadbou javorů mléčů a lip srdčitých. Jde o vzrostlou, starší alej, kterou navrhujeme v co nejvyšší míře zachovat, proto je zde kladen důraz na kvalitní ošetření. Přesto, však některé stromy vykazují již takové poškození a snížení vitality, že je navrhujeme odstranit. Na jejich místo a do volných proluk navrhujeme doplnit alej dle původního druhové rozložení v aleji javorem mléčem ( Acer platanoides) a lípou srdčitou ( Tilia cordata). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté stromy Ac Acer platanoides javor mléč 5 Til Tilia cordata lípa srdčitá 7 Výkaz výměr: 13. Osvoboditelů Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření listnaté do 200 mm 1 ks mm 3 ks mm 4 ks 0 m2 28 ks 26

27 Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 12 ks 0 m2 8 m2 14. DOLNOZAHRADSKÁ Ulice se vyznačuje nízkou zástavbou rodinných domů a řadovými domky. Původně se v zelených pásech před domky vyskytovala alej z javorů mléčů (Acer platanoides), které byly stříhány na hlavu. Úzký profil ulice totiž neumožňoval jejich přirozený růst. Deformacemi korun byl strom oslabován natolik, že i několik posledních pozůstalých stromů bude třeba vykácet. Ulice celkově působí roztříštěným dojmem, zejména díky pestrým výsadbám v předzahrádkách a také některé části zeleného pásu mezi chodníkem a komunikací si občané vzali za své a osadili je zahradními rostlinami přepestré druhové skladby. Navrhujeme proto scelit esteticky ulici výsadbou štíhlých korun třešní Hillierových ( Prunus hillieri Spire), které budou v širší části ulice doplněny jeřábem (Sorbus x thuringiaca Fastigiata). Do travnatých pásů nebude zasahováno, budou ponechány k péči občanům. fotodokumentace současného stavu: Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Prunus hillieri Spire Třešeň Hillierova 30 2 Sorbus x thuringiaca Fastigiata Jeřáb duryňský 19 Výkaz výměr: 14. Dolnozahradská Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm 27

28 listnaté do 200 mm mm 12 ks mm 6 ks mm 1 ks mm 1 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté 49 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 20 m2 15. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Fotodokumentace současného stavu: Lokalita Masarykovo nám. leží v městské památkové rezervaci (MPR) a je předmětem památkové péče. Neorenesanční budovu justiční akademie doplňuje strohý travnatý parter s pomníkem T. G. Masaryka. V parteru jsou staré lípy srdčité, které navrhujeme odborně ošetřit. V rámci vegetačních úprav navrhujeme doplnit historickou kompozici o linie růžových záhonů,které doprovodí hlavní pohledovou osu na justiční akademii. 28

29 Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté keře 2 Rosa polyantha Gold Reef Růže mnohokvětá - žlutá 214 Výkaz výměr: 15. Masarykovo nám Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 4 ks Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře 214 ks Plocha záhonu 53 m2 Nově založené trávníky 0 m2 29

30 16. OVOCNÁ Fotodokumentace současného stavu: Na ulici Ovocné řešíme pouze ošetření dvou statných dubů letních, které jsou dominantou celé ulice a jsou významnými vegetačními prvky. Výkaz výměr: 16. Ovocná Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky listnaté do 200 mm 0 m2 2 ks 0 m2 0 m2 30

31 17. PURKYŇOVA AZYLOVÝ DŮM Fotodokumentace současného stavu: Tato plocha se nachází ve vnitrobloku v odbočce v ulici Purkyňova. Zde na travnatém prostranství rostou soliterní lípy velkolisté (Tilia platyphylla) se sekundárními korunami,které budou ošetřeny redukčními a zdravotními řezy. U budovy azylového domu rostou i jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), jejichž koruny budou také redukovány řezem. Ošetření bude provedeno na všech stávajících dřevinách, nebudou káceny. Protože celé prostranství působí pochmurným dojmem, navrhujeme rozveselit celou kompozici dosadbou proměnlivých dřevin okrasnými jabloněmi (Malus x Golden Hornet) s bílým kvetením, žlutými jablíčky a pěkným podzimním zbarvením listů a do kontrastu s bílými květy jabloní temně růžově kvetoucí sakurou (Prunus x Accolade), barvící na podzim do rudých barev. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Malus x Golden Hornet Jabloň okrasná 2 2 Prunus x Accolade Slivoň okrasná 1 3 Carpinus betulus - Habr obecný, tvarovaný tvarovaný kužel kužel 2 Výkaz výměr: 17. Purkyňova - Azylový dům Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm Listnaté do 200 mm 31

32 Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 0 m2 29 ks 5 ks 0 m2 0 m2 18. KOTOJEDSKÁ Fotodokumentace současného stavu: Dřeviny v ulici Kotojedské budou odborně ošetřeny. Tvoří funkční zapojenou alej. Rostou zde převážně vzrostlé lípy srdčité a velkolisté (Tilia cordata a Tilia platyphyllos), které již akutně potřebují zdravotně ošetřit. Byly v minulosti redukovány na hlavu a vhodným řezem je možné staré lípy stabilizovat tak, aby se staly pro danou lokalitu perspektivními stromy. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 16 Výkaz výměr: 18. Kotojedská Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm 32

33 listnaté do 200 mm 1 ks mm 3 ks mm 4 ks Keře k odstranění 0 m2 Stromy k ošetření 67 ks Nově vysázené stromy listnaté 16 ks Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu 0 m2 Nově založené trávníky 8 m2 19. RESSLOVA Fotodokumentace současného stavu: V parkové ploše v ulici Resslova rostou dospělé stromy, které vhodně doplňují lokalitu a tvoří významný vegetační prvek. Zdravotní stav stromů je uspokojivý, pouze některé nálezy infekcí a jmelí je potřeba ošetřit zdravotním nebo redukčním řezem dle doporučených opatření v pasportu. Výkaz výměr: 19. Resslova - parčík Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm listnaté do 200 mm 33

34 Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky 20. NÁDRAŽNÍ Fotodokumentace současného stavu: 0 m2 6 ks 0 m2 0 m2 Ulice Nádražní je široká s doprovodnou alejí převážně lip velkolistých. Jde o dospělé jedince,kteří jsou v různém zdravotním stavu. U některých velmi proschlých exemplářů navrhujeme jejich vykácení a náhradu mladými výsadbami lip velikolistých ( Tilia platyphyllos). Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: č.p latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 4 Výkaz výměr: 20. Nádražní ul. Stromy ke kácení jehličnaté do 200 mm 34

35 Keře k odstranění Stromy k ošetření Nově vysázené stromy listnaté Nově vysázené stromy jehličnaté Nově vysázené keře Plocha záhonu Nově založené trávníky listnaté do 200 mm mm 1 ks mm 3 ks mm 1 ks 0 m2 31 ks 4 ks 0 m2 5 m2 21. JIRÁSKOVA Fotodokumentace současného stavu: Ulice Jiráskova navazuje na Slovanské náměstí. Je to široká ulice se zelenými pásy po obou stranách. Dříve zde bylo oboustranné uliční stromořadí tvořené z javorů mléčů( Acer platanoides), řezaných na hlavu. Po původní aleji zde zůstalo několik jedinců ve špatném zdravotním stavu s defekty v korunách i na kmenu bez dlouhodobé perspektivy. Protože se jedná o významnou ulici v centru města,navrhujeme výměnu neperspektivních stromů nově vysázenou alejí. Centrální část aleje bude zvýrazněna výsadbou alejových javorů mléčů v malokorunné červenolisté formě ( Acer platanoides Red Sentinel ). Ke krajům ulice budou v zelených pásech vysázeny hlohy slívolisté ( Crataegus prunifolia Splendens ), které jsou velmi proměnlivé během vegetace. Tabulka navrhovaného sortimentu rostlin: p.č latinský název český název ks Listnaté stromy 1 Acer platanoides Red Sentinel javor mléč 10 35

Technická zpráva Obsah

Technická zpráva Obsah Technická zpráva Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Úvod 3 3. Podklady 3 4. Provedené práce 3 5. Výchozí situace 3 6. Návrhová část 4 6.1 Cíle projektu a východiska návrhu 4 6.2 Organizace prostoru, vymezení

Více

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum:

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část. a) Vymezení zastavěného území 5. b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot

SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část. a) Vymezení zastavěného území 5. b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN Textová část strana a) Vymezení zastavěného území 5 b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot 1. Základní koncepce rozvoje území obce 2. Ochrana

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice

LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice PROJEKTANT Ing. Kateřina Hustáková, Komenského 102, 664 01 Říčmanice LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE DATUM SRPEN

Více

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Září 2014 Zadavatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více