Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Obchodní akademie"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie M/02 Platnst ŠVP d Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: Schválen pedaggicku radu:

2 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ORGANIZACE VÝUKY ROZVOJ KLÍČOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ METODY A POSTUPY VÝUKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZAČLEŇOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNÉ NADANÝCH REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZPŮSOB UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČEBNÍ PLÁN TABULKA ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE... 14

3 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa škly: Zřizvatel: Liberecký kraj Vyšší dbrná škla mezinárdníh bchdu a Obchdní akademie, Jablnec nad Nisu, Hrní náměstí 15, příspěvkvá rganizace Jablnec nad Nisu Název šklníh vzdělávacíh prgramu: Obchdní akademie Kód a název bru vzdělání: M/02 Obchdní akademie Stupeň pskytvanéh vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkušku Délka a frma studia: 4 rky, denní studium Platnst šklníh vzdělávacíh prgramu: d Mgr. Jiří Kabelka ředitel škly 1

4 2 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa škly: Vyšší dbrná škla mezinárdníh bchdu a Obchdní akademie, Jablnec nad Nisu, Hrní náměstí 15, příspěvkvá rganizace Jablnec nad Nisu Zřizvatel: Liberecký kraj Název šklníh vzdělávacíh prgramu: Obchdní akademie Kód a název bru vzdělání: M/02 Obchdní akademie Platnst šklníh vzdělávacíh prgramu: d Prfesní uplatnění abslventa Abslventi se uplatní zejména v eknmické sféře jak eknm, účetní, finanční referent, sekretářka, asistent, bchdní zástupce, referent ve státní správě a v dalších eknmickadministrativních funkcích a pzicích. Jejich uplatnění se částečně liší pdle th, zda si zvlili na začátku studia základní zaměření (eknmika a pdnikání), zaměření na zahraniční bchd či cestvní ruch. Abslventi se zaměřením na zahraniční bchd se uplatní ve firmách se specializací na zahraniční bchd a mají předpklady pr samstatnu práci ve firmách se zahraniční účastí neb přím v zahraničních firmách. Abslventi se zaměřením na cestvní ruch mají předpklady pr práci v cestvních kancelářích a agenturách, v ubytvacích a stravvacích zařízeních a dalších institucích CR. Abslventi jsu připravváni také tak, aby p slžení maturitní zkušky mhli nastupit ke studiu na vyské či vyšší dbrné škle. Klíčvé kmpetence abslventa bchdní akademie: Abslvent byl veden tak, aby: jednal v suladu se zásadami splečenskéh chvání, ddržval zákny, respektval práva a sbnst druhých lidí, se v mateřském jazyce (v písemné i ústní frmě) jasně, srzumitelně a kultivvaně vyjadřval, kmunikval v cizjazyčném prstředí ústně a písemně minimálně ve dvu světvých jazycích, dsáhl jazykvé způsbilsti B1 Evrpskéh referenčníh rámce ptřebné v jeh dbrné kvalifikaci (v písemné i ústní frmě) v jednm světvém jazyce a jazykvé způsbilsti A2 v dalším minimálně jednm světvém jazyce, uměl pracvat v týmu, upevňvat interpersnální vztahy a adekvátně jednat s lidmi, byl lajálním zaměstnancem, byl dpvědným a samstatným pdnikatelem, prezentval své názry, efektivně vyhledával a zpracvával infrmace, samstatně a zdpvědně plnil úkly na svěřeném pracvišti, chápal význam živtníh prstředí pr člvěka a jednal v duchu udržitelnéh rzvje. Odbrné kmpetence abslventa: a) se základním zaměřením Abslvent byl veden tak, aby: byl schpen samstatnéh vedení evidence pdnikatelské činnsti, vedl administrativní agendu, administrativně technické a rganizační práce, znal důležité právní nrmy, ppř. je uměl vyhledat, znal práci rgánů státní správy, vládal účetnictví a chápal jeh úlhu v činnsti pdniku, pracval s vybraným sftwarvým vybavením pužívaným v sučasné praxi, 2

5 pužíval základní marketingvé metdy, znal prblematiku manažerských činnstí, znal makreknmické a mikreknmické vazby v nárdním hspdářství, zpracvával běžné písemnsti pdle pravidel nrmalizvané úpravy na pčítači, pracval s běžným základním a aplikačním prgramvým vybavením PC, kmunikval elektrnicku pštu a získával infrmace ze sítě Internet, se rientval v rganizačně-institucinálním uspřádání EU, se rientval v činnsti bank, pjišťven a statních finančních institucí, využíval základní znalsti splečenské kmunikace. b) se zaměřením na zahraniční bchd Abslvent byl veden tak, aby: si byl vědm všech specifik zahraničníh bchdu, hlavních rizik a mžnstí zajištění těcht rizik, dkázal efektivně využívat platební instrumenty v mezinárdním bchdě a pracvat s dkumenty (i v cizím jazyce) v zahraničním bchdě, měl přehled průvdních peracích v ZO a uměl tyt služby efektivně využívat, vedl samstatně evidence pdnikatelské činnsti, vedl agendu bchdníh případu, znal důležité právní nrmy, ppř. je uměl vyhledat, znal práci rgánů státní správy a jejich mžnsti vlivňvat zahraniční bchd, vládal základy účetnictví a chápal jeh úlhu v činnsti pdniku, využíval základní marketingvé metdy, znal prblematiku manažerských činnstí, znal makreknmické a mikreknmické vazby v nárdním hspdářství, zpracvával běžné písemnsti pdle pravidel nrmalizvané úpravy na pčítači, pracval s běžným základním a aplikačním prgramvým vybavením PC, kmunikval elektrnicku pštu a získával dbrné infrmace ze sítě Internet, se rientval v rganizačně-institucinálním uspřádání EU, se rientval v činnsti mezinárdních bank, pjišťven a statních finančních institucí, využíval základní znalsti splečenské kmunikace. c) se zaměřením na cestvní ruch Abslvent byl veden tak, aby: si byl vědm všech specifik cestvníh ruchu, dkázal prezentvat a nabídnut různé služby cestvníh ruchu, samstatně připravil, rganizval a finančně i technicky zajistil zahraniční i tuzemský zájezd, znal zásady průvdcvské činnsti, se rientval v rganizačně-institucinálním uspřádání cestvníh ruchu v EU, významných destinacích světa a příslušnéh eurreginu, dispnval ptřebnými zeměpisnými znalstmi a znal specifika danéh reginu, měl ptřebný přehled významných kulturních památkách ČR a reginu, vedl administrativní agendu, administrativně technické a rganizační práce, znal důležité právní nrmy v blasti cestvníh ruchu, ppř. je uměl vyhledat, znal práci rgánů státní správy, vládal základy účetnictví, využíval základní marketingvé metdy, znal prblematiku manažerských činnstí, znal makreknmické a mikreknmické vazby v nárdním hspdářství, zpracvával běžné písemnsti pdle pravidel nrmalizvané úpravy na pčítači, 3

6 pracval s běžným základním a aplikačním prgramvým vybavením PC, kmunikval elektrnicku pštu a získával dbrné infrmace ze sítě Internet, využíval základní znalsti splečenské kmunikace. Způsb uknčení vzdělání, stupeň dsaženéh vzdělání Délka a frma vzdělávání: 4 rky denní studium Dsažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkušku Způsb uknčení vzdělávání, ptvrzení dsaženéh vzdělání a kvalifikace: Maturitní zkuška: dkladem dsažení středníh vzdělání je vysvědčení maturitní zkušce. Obsah a rganizace maturitní zkušky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění, a prbíhá v suladu s vyhlášku č. 177/2009 Sb., bližších pdmínkách uknčvání vzdělávání ve středních šklách maturitní zkušku, v platném znění. Škla připravuje žáky tak, aby si v rámci splečné části maturitní zkušky mhli vybrat jednu ze dvu zkušek: matematiku neb cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ). V rámci pvinných zkušek prfilvé části maturitní zkušky žáci knají ústní zkušky z eknmiky a účetnictví a prakticku zkušku z dbrných předmětů. Dále mhu žáci vyknat nepvinnu maturitní zkušku, vlit mhu pdle vlastníh zájmu z nabídky stanvené ředitelem škly (v rámci PZ MZ) a z nabídky MŠMT (v rámci SČ MZ). 4

7 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa škly: Vyšší dbrná škla mezinárdníh bchdu a Obchdní akademie, Jablnec nad Nisu, Hrní náměstí 15, příspěvkvá rganizace Jablnec nad Nisu Zřizvatel: Liberecký kraj Název šklníh vzdělávacíh prgramu: Obchdní akademie Kód a název bru vzdělání: M/02 Obchdní akademie Délka a frma studia: 4 rky, denní studium Stupeň pskytvanéh vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkušku Platnst šklníh vzdělávacíh prgramu: d

8 4 CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Šklní vzdělávací prgram bru bchdní akademie se uskutečňuje pdle rámcvéh vzdělávacíh prgramu, cž je státem stanvený a schválený pedaggický dkument, který vymezuje závazné pžadavky na vzdělání v jedntlivých stupních a brech vzdělání. Záměrem vzdělávání v bru bchdní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a dpvědný sbní, bčanský i pracvní živt v pdmínkách měnícíh se světa. Vzdělávání směřuje k tmu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se pznávat, učit se pracvat a jednat, učit se být a učit se žít splečně. Žáci jsu vedeni k przumění vlastní rzvíjející se sbnsti a jejímu utváření v suladu s becně přijímanými mrálními hdntami. Cílem vzdělávání na naší škle je směrvat žáky k tmu, aby respektvali živt a jeh trvání jak nejvyšší hdntu. Envirnmentální vzdělávání se prlíná mnha vyučvacími předměty a vede žáky k vytváření úcty k živé i neživé přírdě, k chraně a zlepšvání živtníh prstředí a k chápání glbálních prblémů světa. Během studia se žáci pdílejí na eklgizaci prvzu škly. Žáci se účastní různých externích výukvých prgramů středisek eklgické výchvy a sprtvně eklgických prgramů. Eklgická výchva prbíhá též v rámci seznamvací kurzů, turistických a lyžařských kurzů. Žáci se učí slušnému a dpvědnému chvání, aby se ve vztahu k jiným lidem prstili d předsudků, xenfbie, intlerance, rasismu, agresivníh nacinalismu, etnické, nábženské a jiné nesnášenlivsti. Škla dluhdbě splupracuje s humanitární rganizací ADRA, žáci se účastní besed, sbírek a prjektu adpce dětí na dálku BanglaKids. Trvale žáci pmáhají též bčanskému sdružení pr hluchslepé LORM. Velký důraz je v průběhu celéh studia věnván jazykvému vzdělávání. P celé čtyři rky žáci rzvíjejí své kmpetence v blasti mateřskéh jazyka a dvu jazyků cizích. Žáci se zaměřením na zahraniční bchd a cestvní ruch mají navíc pvinný třetí cizí jazyk. T vytváří dstatečný prstr pr zvládnutí cizíh jazyka, resp. cizích jazyků na úrvni dpvídající pžadavkům maturitní zkušky. Vzdělávání je v průběhu studia masivně pdprván prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií. Krmě výuky předmětů infrmační technlgie a písemné a elektrnické kmunikace, jejichž náplň s pčítači bezprstředně suvisí, je řada dalších dbrných předmětů s prací na pčítačích přím spjena. Dále je řada předmětů pdprvána různými multimediálními prgramy neb prací na internetu. Zde jde především výuku cizích jazyků, eknmiky a dalších. Cílem výuky v těcht předmětech je mim jiné prhlubit dvednst pracvat s pčítači, vyhledávat, třídit a zpracvávat infrmace z mderních zdrjů. Praktické dvednsti získávají žáci v průběhu celéh studia v rámci zájezdů, exkurzí, sutěží a především v rámci pvinné 4 týdenní praxe. 4.1 ORGANIZACE VÝUKY Výuka je realizvána převážně v jedntlivých vyučvacích hdinách, u některých vyučvacích předmětů ve dvuhdinvých vyučvacích blcích. Cizí jazyky a předměty vyžadující pužívání pčítačvé techniky jsu vyučvány v rzdělených třídách s maximálním pčtem 23 žáků ve skupině. Pvinnu sučástí studia je čtyřtýdenní praxe ve 3. rčníku, kteru žáci abslvují ve firmách a rganizacích vybíraných pdle jejich zaměření. V psledních letech jsu tyt praxe uskutečňvány v rámci prjektu Erasmus + též v zahraničí. 6

9 Výuka je v průběhu studia dplněna systémem exkurzí, zájezdů a dalších aktivit, které dplňují běžnu výuku praktické činnsti, zprstředkvávají pznávání reality a dbrné i umělecké zážitky žáků, cž vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. V blasti splečenskvědní je t systém pznávacích exkurzí d kulturně významných míst České republiky, zejména d Prahy. Exkurze jsu zaměřeny na pznávání architektnicky, kulturně a histricky významných památek a jsu rganizvány systematicky pdle rčníků. Žáci jsu seznamváni i se zajímavstmi města Jablnce nad Nisu a Eurreginu Nisa. Se zeměpisnými a kulturními zajímavstmi se mhu žáci putavu frmu seznamvat i v cestpisných přadech, v nichž vystupují přímí účastníci různých expedicí. Znalsti mateřskéh jazyka mhu žáci prkázat v sutěži Olympiáda v českém jazyce a v různých literárních sutěžích. D výuky českéh jazyka a literatury jsu pravidelně zařazvána filmvá a divadelní představení a kncerty. Na škle se pravidelně rganizují šklní akademie. Žáci jedntlivých tříd rdičům a veřejnsti předvádějí vlastní kulturní vystupení různéh zaměření. V blasti výuky cizích jazyků jsu rganizvány pravidelné výukvé a pznávací zájezdy d zahraničí. Pr mtivaci ke zvýšení zájmu cizí jazyky jsu pravidelně rganizvány knverzační sutěže ve všech vyučvaných cizích jazycích. V rámci tělesné výchvy jsu sučástí výuky 2 kurzy: lyžařský výcvikvý kurz pr žáky 1. rčníku a sprtvně turistický kurz pr žáky 2. rčníku. Během celéh studia se žáci zúčastňují různých středšklských sutěží a turnajů. V rámci dbrnéh vzdělávání škla rganizuje exkurze d bank, pjišťven a různých výrbních závdů. Škla je dluhdbě zapjena d prjektu Junir Achievement, ve výuce jsu prakticky implementvány mduly dle nabídky prjektu, např. Aplikvaná eknmie, Banky v akci a Řízení trhu. Přírdvědné vzdělávání je bhacen exkurzemi d firem a rganizací, které se zabývají eklgií a zpracváním dpadů. Pr usnadnění přechdu žáků ze základních škl a pr c nejrychlejší vytvření fungujícíh šklníh klektivu jsu pr žáky 1. rčníku rganizvány adaptační zážitkvé kurzy v příjemném prstředí Jizerských hr. Kurzy jsu připravvány a vedeny týmem slženým z výchvnéh pradce, třídníh učitele, šklní psychlžky, krdinátra prevence sciálně patlgických jevů a statních pedaggů škly. 7

10 4.2 ROZVOJ KLÍČOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Rzvj kmpetencí je realizván ve výuce jedntlivých předmětů tak, aby byl v suladu s bsahem vzdělávání a na žáky půsbil přirzeně, dstupňvaně pdle jejich věku a navazval na předchzí stupeň rzvje. Během celéh studia směřuje vzdělávání k tmu, aby si žáci vytvřili následující klíčvé kmpetence: kmpetence k učení, k řešení prblémů, kmunikativní kmpetence, persnální a sciální kmpetence, bčanské kmpetence a kulturní pvědmí, kmpetence k pracvnímu uplatnění a pdnikatelským aktivitám, matematické kmpetence a kmpetence využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií. Rzvíjení kmpetence k učení prstupuje všechny vyučvané předměty. Žák je veden k rzvíjení pzitivníh vztahu ke vzdělávání a k tmu, aby znal mžnsti svéh dalšíh vzdělávání. Během studia uplatňuje různé techniky učení a různé způsby práce s textem. Učí se efektivně vyhledávat a zpracvávat infrmace z různých infrmačních zdrjů. Zvládá s przuměním psluchat mluvené prjevy a přizvat si pznámky. Je veden ke sledvání a hdncení svéh pkrku v učení a k přijímání hdncení svých výsledků d jiných lidí. Ve všech předmětech je realizvána též kmpetence k řešení prblémů. Žák např. dkáže przumět zadání úklu, získat infrmace ptřebné k řešení prblému, navrhnut způsb řešení a zdůvdnit je. Žák je veden ke splupráci při řešení prblémů s jinými lidmi. V suladu s cíli středníh dbrnéh vzdělávání a s knkrétním brem směřuje vzdělávání k vytvření následujících dbrných kmpetencí žáků: prvádět typické pdnikvé činnsti, aplikvat pznatky z blasti práva v pdnikatelské činnsti, efektivně hspdařit s finančními prstředky, dbát na bezpečnst práce a chranu zdraví při práci, usilvat nejvyšší kvalitu své práce, výrbků neb služeb a jednat eknmicky a v suladu se strategií trvale udržitelnéh rzvje. 4.3 METODY A POSTUPY VÝUKY Metdy a pstupy výuky dpvídají ptřebám a zkušenstem jedntlivých pedaggů, zařazení jedntlivých metd je blíže knkretizván na úrvni vyučvacích předmětů. Učitelé se dle mžnstí rientují na autdidaktické metdy, tj. učí žáky technikám samstatnéh učení a práce, prblémvému učení, vedu je k týmvé práci a kperaci. Více se učitelé zaměřují na sciálně kmunikativní aspekty učení a vyučvání, jde zejména diskuze a metdy činnstně zaměřené na praktické práce žáků. Důraz je kladen na mtivační činitele, zařazení sutěží, simulačních a situačních metd a řešení prblémů, zařazení veřejné prezentace práce žáků. Je uplatňván individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlhy a ptřeby a snaží se jejich rzvj. 4.4 HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hdncení žáků je stanven v Pravidlech pr hdncení výsledků vzdělávání žáků. Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání jsu sučástí šklníh řádu. Učitelé přistupují k průběžnému hdncení vzdělávacích činnstí žáků s vědmím mtivační funkce hdncení a jeh frmativníh významu. Jak přirzenu sučást hdncení rzvíjejí sebehdncení a vzájemné hdncení žáků. V hdncení výsledků vzdělávání beru na zřetel úrveň dsažení cílů středníh vzdělávání tak, jak jsu uvedeny ve šklském zákně a dalších suvisejících nrmách. Hdncení je veřejné a učitel známku vždy zdůvdní, žáci mají práv se ke známce vyjádřit. 8

11 4.5 ZAČLEŇOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU Občan v demkratické splečnsti Zařazení tht průřezvéh tématu se prjevuje vytvářením demkratickéh prstředí ve škle, které je zalžen na vzájemném respektvání, splupráci, účasti a dialgu všech subjektů. Škla zapjuje žáky d aktivit, které vedu k pznání fungvání demkracie v praxi a seznamují je s plitiku a činnstí státních a samsprávných rgánů. Nedílnu sučástí výchvy k demkratickému bčanství je vyžadvání a cílené upevňvání slušnéh chvání žáků k sbě navzájem a k pedaggům. Žáci škly se pravidelně účastní různých charitativních akcí a sbírek. Pedaggvé i žáci mají v rámci dluhdbé splupráce s humanitární rganizací ADRA adptvány 2 děti z Bangladéše, které svými příspěvky pdprují. Sučástí aplikace tht průřezvéh tématu je i mediální výchva, která žáky vede k uvědmění si vlivu médií a k nutnsti věřvání infrmací získaných z médií. Člvěk a živtní prstředí Eklgická hlediska jsu uplatňvána v běžném prvzu škly, který respektuje zásady úsprnsti a hspdárnsti s veškerými zdrji, cž se dráží i v jednání všech pracvníků škly. Škla důsledně uplatňuje třídění dpadů a vede své zaměstnance i žáky k eklgizaci prvzu škly. Průřezvé téma se realizuje nejen v rámci předmětu eklgie, aspekty živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje jsu začleněny i d dalších předmětů. Envirnmentální vzdělávaní je prpjené s dbrným učivem a je realizván i prstřednictvím dbrných exkurzí. Eklgická výchva dluhdbě prbíhá v rámci seznamvacích a sprtvních kurzů, externích výukvých prgramů a je začleňvána d jazykvéh i splečenskvědníh vzdělávání. Člvěk a svět práce Škla vytváří pdmínky pr lepší uplatnění žáků na trhu práce. Kncepce učebníh plánu rzšířením bru na zaměření (základní zaměření, zahraniční bchd a cestvní ruch) zhledňuje pžadavky trhu práce v našem reginu. Škla rganizuje praxe přím na dbrných pracvištích ve firmách a institucích. Žáci mají mžnst abslvvat dbrné praxe i v zahraničí (v rámci prjektu Lenard da Vinci) a tím získat představu pracvních příležitstech i v jiných zemích. Pedaggvé mtivují žáky k tmu, aby si uvědmvali dpvědnst za vlastní živt, význam vzdělání pr živt, aby byli připraveni k aktivnímu pracvnímu živtu. Výchvný pradce prstřednictvím pskytnutí základní rientace ve světě práce a vzdělávání vede žáky k rzpznávání svých reálných kvalit a předpkladů a knstruktivníh zvažvání mžnstí svéh pracvníh uplatnění. Žákům je vysvětlena důležitst jejich rzhdvání prfesní a vzdělávací dráze a chta k dalšímu vzdělávání. Infrmační a kmunikační technlgie Škla vytváří pdmínky pr rzvj schpnstí žáků efektivně pužívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií v běžném každdenním živtě. Žáci mají k dispzici 6 plně vybavených PC učeben s přístupem na internet. Všechny statní učebny jsu vybaveny PC s dataprjektrem, dvě učebny dispnují interaktivní tabulí. Všechny prstředky infrmačních technlgií jsu pravidelně využívány ve většině vyučvacích předmětů. Pedaggvé vedu žáky k využívání prstředků infrmačních a kmunikačních technlgií nejen v rámci specifik dané dbrné kvalifikace, ale věnují mu pzrnst systematicky p celu dbu studia, ve všech předmětech. Vedení škly vytváří pdmínky pr vzdělávání pedaggů, kteří jsu schpni pužívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií na vyšší než základní úrvni. 9

12 4.6 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNÉ NADANÝCH Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími ptřebami zajišťují ve splupráci s výchvným pradcem, šklní psychlžku a pedaggick psychlgicku pradnu pedaggvé v rámci svéh dbrnéh vzdělání. Jde převážně žáky se specifickými vývjvými pruchami učení, pr které jsu upraveny jak vyučvací metdy, tak metdy prvěřvání. Kmpenzační pstupy a pmůcky jsu využívány i u přijímacích a maturitních zkušek. Žáci s tělesným pstižením neb znevýhdněním jsu vzděláváni stejně jak statní žáci (přihlíží se samzřejmě ke stanvisku dbrnéh lékaře). V každém případě je uplatňván individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlhy a ptřeby a snaží se jejich rzvj. Škla pdpruje vzdělávání žáků mimřádně nadaných. Sprtvně nadaní žáci mhu zažádat prdlužení termínu hdncení či mají mžnst individuálníh vzdělávacíh plánu tak, aby se mhli zúčastnit sustředění a závdů. Jazykvě nadaní žáci jsu vedeni ke slžení FCE z anglickéh jazyka a Zertifikat Deutsch als Fremdsprache z německéh jazyka. V eknmických předmětech se nadaní žáci pravidelně zúčastňují celstátních sutěží (např. sutěž v účetnictví Má Dáti Dal ve Znjmě, sutěž cestvníh ruchu PROFI GO v Brně, sutěž ve finanční gramtnsti apd.) a účastní se celstátních prjektů. Škla má prstřednictvím třídních učitelů přehled žácích se sciálním znevýhdněním, ať se jedná příslušníky nárdnstních či etnických menšin neb žáky s jiným sciálním znevýhdněním. Tit žáci využívají ve zvýšené míře služeb výchvnéh pradce a šklníh psychlga, kteří s nimi dále pracují. Díky činnsti Nadačníh fndu Ing. Mirk Valenty má škla navíc mžnst uvedeným žákům významně finančně vypmáhat a zajišťvat jim tak srvnatelné a standardní pdmínky pr vzdělávání. Knkrétně se jedná nákup učebnic a učebních pmůcek, finanční příspěvky (až d výše 100%) na kurzy, exkurze a akce, suvisející s výchvu a vzděláváním. 4.7 REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Žáci jsu na začátku každéh šklníh rku seznámeni se zásadami bezpečnéh chvání, šklním řádem a abslvují šklení BOZP a PO, pršklení stvrzují pdpisem. Během rku jsu prkazatelným způsbem upzrňváni na mžné hržení zdraví a bezpečnst při všech činnstech, jichž se účastní při vyučvání neb v přímé suvislsti s ním. 4.8 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Přijímání ke studiu se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění a vyhlášku č. 671/2004 Sb., kteru se stanví pdrbnsti rganizaci přijímacíh řízení ke vzdělávání ve středních šklách, v platném znění. Pdmínku je abslvvání základníh vzdělání a splnění pdmínek k přijetí pdle stanvených kritérií na příslušný šklní rk. 4.9 ZPŮSOB UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Studium bru bchdní akademie je uknčen maturitní zkušku pdle zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), v platném znění a dalších prváděcích přepisů. Maturitní zkuška se skládá ze splečné a prfilvé části. Škla připravuje žáky tak, aby si v rámci splečné části maturitní zkušky mhli vybrat jednu 10

13 ze dvu zkušek: matematiku neb cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ). V rámci pvinných zkušek prfilvé části maturitní zkušky žáci knají ústní zkušky z eknmiky, účetnictví a prakticku zkušku z dbrných předmětů. Zkuška z dbrných předmětů zahrnuje aplikaci znalstí z dbrných disciplín při zpracvání knkrétních eknmických případů. Dále mhu žáci vyknat nepvinnu maturitní zkušku. Vlit mhu pdle vlastníh zájmu z nabídky stanvené ředitelem škly a z nabídky MŠMT. Abslventi bdrží vysvědčení maturitní zkušce. 11

14 5 UČEBNÍ PLÁN Název a adresa škly: Vyšší dbrná škla mezinárdníh bchdu a Obchdní akademie, Jablnec nad Nisu, Hrní náměstí 15, příspěvkvá rganizace Jablnec nad Nisu Zřizvatel: Liberecký kraj Název šklníh vzdělávacíh prgramu: Obchdní akademie Kód a název bru vzdělání: M/02 Obchdní akademie Délka a frma studia: 4 rky, denní studium Platnst šklníh vzdělávacíh prgramu: d TABULKA ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Týdenní hdinvá dtace pr jedntlivé rčníky Pvinné vyučvací předměty 1. rčník 2. rčník 3. rčník 4. rčník Celkem Český jazyk a literatura cizí jazyk Další cizí jazyk: 2.cizí jazyk cizí jazyk 0 0 5(z,c) 3(z,c) 8(z,c) Matematika Dějepis Občanská nauka Splečenská kmunikace Základy přírdních věd Eklgie Zbžíznalství Tělesná výchva Písemná a elektrn. kmunikace 3 2 2(v,z),1(c) 1(v,z), 2(c) 8 Infrmační technlgie 2 2 3(v), 2(z,c) 0 7(v), 6(z,c) Eknmika 3 3 3(v) 3(v) 12(v), 6(z,c) Eknmika ZO 0 0 3(z) 2(z) 5(z) Eknmika CR 0 0 2(c) 2(c) 4(c) Eknmické terie (v) 2(v) Práv Hspdářské výpčty Statistika Účetnictví Účetní aplikace Marketing 0 2 2(v) 0 4(v), 2(z,c) Integrvaný předmět 0 0 3(v) 2 5(v), 2 (z,c) Eknmický seminář ZO 0 0 1(z) 1(z) 2(z) Hspdářský zeměpis (c) 4(v,z), 6(c) Průvdcvská činnst 0 0 1(c) 0 1(c) Dějiny kultury 0 0 2(c) 0 2(c) Celkem týdně 33 (v) 33 (z) 33 (c) 33 (v) 33 (z) 33 (c) 33 (v) 33 (z) 33 (c) 31 (v) 32 (z) 34 (c) 130 (v) 131 (z) 133 (c) Nepvinné vyučvací předměty Matematická cvičení

15 5.2 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Od 1. rčníku prbíhává výuka pdle zvlenéh zaměření, knkrétnímu zaměření dpvídají vyučvací předměty i hdinvé dtace: v - základní zaměření z - zaměření zahraniční bchd c - zaměření cestvní ruch Pkud v učebním plánu není zaměření značen, prbíhá výuka ve všech třídách. Výuka v dělených hdinách prbíhá puze při větším pčtu žáků než 23. Český jazyk a literatura (ČJL) Ve všech rčnících prbíhá výuka 2 hdiny v celé třídě a 1 hdina je dělená. 1. cizí jazyk (AJ) Pkud je pčet žáků ve třídě větší než 23, prbíhá výuka v dělených třídách. 2. cizí jazyk (NJ, ŠJ, FJ, RJ, IJ ) Žákům je d začátku studia přidělen 2. cizí jazyk. Pkud je pčet žáků ve třídě větší než 23, prbíhá výuka v dělených třídách. 3. cizí jazyk (NJ, ŠJ, FJ, RJ, IJ ) Žákům se zaměřením na zahraniční bchd a cestvní ruch je d 3. rčníku přidělen 3. cizí jazyk tak, aby byl různý d 1. a 2. cizíh jazyka. Pkud je pčet žáků ve třídě větší než 23, prbíhá výuka v dělených třídách. Matematika (MA) V 1. rčníku prbíhá výuka 2 hdiny v celé třídě a 1 hdina je dělená. Dějepis (DE) Občanská nauka (ON) Splečenská kmunikace (SK) Základy přírdních věd (ZPV) U fyziky je pužita vzdělávací varianta C, u chemie varianta B. Eklgie (EKO) Na úvd eklgickéh vzdělávání je zařazen bilgické vzdělávání. Zbžíznalství (ZB) Tělesná výchva (TV) Vyučvání prbíhá v dělených třídách.. Sučástí výuky je lyžařský výcvikvý kurz a sprtvně turistický kurz. Písemná a elektrnická kmunikace (PK) Výuka je dělená d 2. rčníku a prbíhá v PC učebnách. Infrmační a kmunikační technlgie (IT) Výuka všech hdin je dělená a prbíhá ve dvu spjených vyučvacích hdinách v PC učebnách. Eknmika (EK) Od 2. rčníku prbíhá výuka v dělených třídách. Eknmika zahraničníh bchdu (EZ) Výuka prbíhá v dělených třídách. Eknmika cestvníh ruchu (EC) Výuka prbíhá v dělených třídách a ve 4. rčníku i v PC učebnách. Eknmické terie (ET) Tent předmět je vyučván buď jak eknmické terie neb jak aplikvaná eknmie (v případě účasti v prjektu Junir Achievement). Výuka prbíhá puze ve 4. rčníku základníh zaměření, 1 hdina ze 2 vyučvacích hdin je dělená. Práv (PV) 13

16 Hspdářské výpčty (HV) Statistika (ST) Účetnictví (ÚC) Výuka prbíhá v dělených třídách. Účetní aplikace (ÚA) Výuka je realizvána v PC učebnách. Výuka prbíhá v dělených třídách. Marketing (MK) Integrvaný předmět (IP) Výuka prbíhá v dělených třídách a převážně v PC učebnách. Eknmický seminář ZO (ES) Výuka prbíhá v dělených třídách a puze ve třídách se zaměřením na zahraniční bchd. Eknmický seminář CR (ES) Výuka prbíhá v dělených třídách a puze ve třídách se zaměřením na cestvní ruch. Hspdářský zeměpis (HZ) Průvdcvská činnst (PC) Předmět je vyučván puze ve třídách se zaměřením na cestvní ruch. Výuka prbíhá v dělených třídách. Dějiny kultury (DK) Výuka prbíhá puze ve třídách se zaměřením na cestvní ruch. Matematická cvičení (MC) Žáci se d tht nepvinnéh předmětu mají mžnst přihlásit ve 4. rčníku. Cílem je prhlubit znalsti v matematice a připravit tak žáky na přijímací zkušky na VŠ. 5.3 PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE Činnst 1. rčník 2. rčník 3. rčník 4. rčník Vyučvání dle rzpisu učiva Sprtvní výcvikvý kurz Odbrná praxe Maturitní zkuška Časvá rezerva Celkem týdnů

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů PŘÍLOHY Přílha I Dtazník pr škly Přílha II Dtazník pr studenty Přílha III Seznam tabulek a grafů 72 Přílha I Dtazník pr škly Analýza dstupnsti ICT na VOŠ Vážení respndenti, ráda bych Vás pžádala vyplnění

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin. Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Prjednán na pedaggické radě dne 1. 9. 2014 Platnst d 1. 9. 2014 Mgr.

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2011-2012

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2011-2012 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2011-2012

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

Osvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s HCH. Představení SPHCH. PharmDr. Zdeňka Vondráčková

Osvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s HCH. Představení SPHCH. PharmDr. Zdeňka Vondráčková Osvěta HCH a vzdělávání v blasti péče dluhdbě nemcné pacienty s HCH Představení SPHCH PharmDr. Zdeňka Vndráčkvá Přeluč 14. 9. 2015 Splečnst pr pmc při Huntingtnvě chrbě Zalžena v rce 1991 jak svépmcné

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010 Nárdní plán zavedení elektrnickéh zadávání veřejných zakázek pr bdbí let 2006-2010 Strana: 1/36 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 ZÁKLADNÍ KONTEXT ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...3 1.2 ZAMĚŘENÍ A ETAPIZACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

7 Lesopark Střelnice III.

7 Lesopark Střelnice III. 7 Lespark Střelnice III. V rce 2009 byla s přispěním Státníh fndu živtníh prstředí České republiky (SFŽP) prvedena I. etapa výstavby Lesparku Střelnice. Byly prvedeny pěstební patření na stávajících dřevinách

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 12.4.2006 v Praze Přítmni: Jančálek, Dbeš, Matyášvá, Slavík, Vaňura, Kblížek, Jakubek, Kupvá, Palánvá, Pluhařvá Omluveni: Jhn 1. Zahájení Zasedání zahájil

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 06 ZÁKLADNÍ INFORMACE Přadatel: 7. Pinýrská skupina (PS) Ptčáci Kladn Termín: 6.7. 30.7.06 Míst: tábrvá základna Radenice Kapacita: max. 40 dětí Věk: d 5 d 5 let Zaměření

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT. správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě!

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT. správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě! TS-eCLOUD TS-DATAPOINT ŘEŠENÍ NAŠE SOFISTIKOVANÉ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÍ SLUŽBOU PRO VAŠE Řešení TS-eCLOUD je kmpletní infrastruktura DOKUMENTY převedena d frmy SLUŽBY. Tj. servery, Hlavním cílem implementace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 12. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

VÝZVA 03_15_032 na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež

VÝZVA 03_15_032 na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež VÝZVA 03_15_032 na mezinárdní mbilitu pr znevýhdněnu mládež Praha, AGENDA 9:00 10:00 hd. Kncept a parametry výzvy Žadatelé a partneři Cílvá skupina Partnerství Klíčvé aktivity 10:00 11:00 hd. Mnitrvací

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky INSTALATÉR 36 52 H / 01 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program: Obchodní akademie Neveklov platný od 1. září

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2 Šklní řád ZŠ a ZUŠ Karlvy Vary Vypracval: Schválil: Mgr. B. Svbda Mgr. Břetislav Svbda, ředitel škly

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2013 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 Podnikání

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 Podnikání DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 6441L/51 Podnikání Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 7/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více