130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou"

Transkript

1 ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov nad Svratkou. V sobotu 26. června 2010 proběhla oslava pro sbor velmi v ý z n a m n é h o výročí v areálu místního koupaliště. Na oslavě se sešlo asi 300 lidí a to jak místních občanů, tak i různých hostů. Přijely sbory dobrovolných hasičů okrsku Štěpánov, hasiči z Nového Města na Moravě a Brna. Po slavnostním nástupu přednesl starosta sboru pan Dušan Murčo projev hodnotící uplynulé období i současnou činnost hasičů. Za Krajské sdružení hasičů pozdravil přítomné pan Jan Plánované akce na podzim 9. října hodová zábava v KD, hraje ANNA - rock, pořádá FK Železárny Štěpánov, začátek ve 21: října tradiční hody s ortelem pod májí, pořádá FK Železárny Štěpánov, ortel cca od 15: října komunální volby 24. října Drakiáda ve znamení oslav Dne stromů 14:00 na kopci za ZŠ 1. a 3. listopadu humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 16:30 17:30 v přísálí KD Vážení spoluobčané, před sebou držíte zpravodaj z již sedmého ročníku vydávání Štěpánovinek. První číslo jste si mohli prohlédnout v listopadu Od té doby jsme se vám snažili každého čtvrt roku zprostředkovat důležité a zajímavé informace z dění v naší obci. Rozhled našeho čtvrtletníku tedy nebyl malý a snažili jsme se obsáhnout nejvíce zprávy z obecního úřadu, školy, kultury a sportu. Věříme, že tento zpravodaj zachycoval po několik let historii naší vesnice Slovo redakce a bude tak určitým vzkazem pro další generace. Troufáme si říct, že od prvního čísla jsme udělali pokroky a snažili jsme se zpravodaj inovovat a zdokonalovat. To by ale samozřejmě nešlo bez našich nejen stálých zásobovatelů článků, ale i bez těch občasných. Tímto všem děkujeme, protože bez Vašich příspěvků by Štěpánovinky nebyly tím, čím jsou tedy rozmanitým periodikem zachycujícím jak jde čas ve Štěpánově. Za redakci Stanislava a Vratislav Kubíkovi Slámečka a za obec poděkoval hasičům za práci starosta obce pan Vratislav Kubík. Sboru dobrovolných hasičů Štěpánov byla předána medaile za příkladnou Volby do obecního zastupitelstva 15. a 16. října budeme mít opět po čtyřech letech příležitost vybrat si patnáct spoluobčanů, kteří budou po další volební období spravovat Štěpánov a určovat tak směr jeho dalšího rozvoje. A jakým způsobem se volí? Každý má k dispozici tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno - v případě naší obce tedy patnáct. Své hlasy můžete rozdělit třemi způsoby. Zaprvé, označíte rámeček u názvu volební strany. V tomto případě jsou vaše hlasy přiděleny všem kandidátům dané strany. Zadruhé, můžete hlas přidělit různým jednotlivým kandidátům z různých stran, přičemž jste omezeni pouze nejvyšším počtem hlasů, které můžete rozdělit (tedy 15). Potom hlas získává každý označený kandidát. A zatřetí, můžete obě metody zkombinovat zaškrtnete jednu volební stranu a současně označíte i kandidáty z jiné strany (stran). Hlas získají všichni jednotlivě označení kandidáti a dále tolik kandidátů ze zaškrtnuté volební strany, kolik zbylo voliči z jeho patnácti hlasů po odečtení hlasů pro jednotlivě označené kandidáty. Hlasy pro volební stranu jsou přidělovány podle pořadí kandidátů na kandidátní listině; začíná se od prvního. Bez ohledu na zvolenou metodu platí, že jeden volič může jednomu konkrétnímu kandidátovi dát pouze jeden hlas. Pokud by volič zaškrtnul stranu, a navíc by v rámci této strany označil jména některých kandidátů, práci. Vyznamenání obdrželi i jednotliví členové sboru. Po oficiálním programu následovali ukázky historické i současné techniky. Tyto ukázky se těšily velkému zájmu zúčastněných hostů. Po celou akci vyhrávala na koupališti hudba. Vydařená oslava, které přálo také počasí, byla zakončena taneční zábavou. Miroslav Nečesánek, velitel SDH Štěpánov stále přiděluje pouze jeden hlas. Klíčovou roli při hlasování hrají volební strany, nikoliv jednotliví kandidáti. O počtu získaných mandátů rozhoduje celkový počet hlasů pro stranu. Když se voliči orientují na podporu svého kandidáta, ale nepodpoří zbývající kandidáty volební strany, potom sice svému kandidátovi pomáhají vylepšovat jeho pozici v soutěži se spolukandidáty, ale jenom minimálně mu pomáhají v souboji s kandidáty ostatních stran, tedy v celkovém výsledku voleb. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli způsob volby, rozhodně se nevzdávejte svého hlasu a v pátek 15. října od 14:00 do 22:00 nebo v sobotu 16. října od 8:00 do 14:00 přijďte volit s dokladem totožnosti do zasedací místnosti ve Štěpánově. Pokud například ze zdravotních důvodů nemůžete dorazit do volební místnosti, kontaktujte prosím pracovníky s žádostí o dostavení se zástupců volební komise přímo k vám domů s přenosnou volební urnou. Pro obyvatele Vrtěžíře bude vypraven autobus s odjezdem v pátek 15. října v 18:00 z návsi. Na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www. czso.cz) lze najít všechny kandidáty pro komunální volby za jednotlivé obce. Hlasovací lístky budou štěpánovským občanům dodány nejpozději do úterý 12. října red

2 strana 2 Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 15. června 2010, byly řešeny následující body: Žádosti o finanční podporu na rok 2010 z rozpočtu obce: - FK Železárny Štěpánov nad Svratkou - Příspěvek za rok 2009 nelze převést, organizace v loňském roce písemně nepožádala o příspěvek na činnost. Rok 2009 je již účetně uzavřen. V letošním roce zastupitelstvo schvaluje FK příspěvek neinvestiční ve výši ,- Kč, tj. na výchovu fotbalové mládeže, dopravu žáků na fotbalová utkání, dresy, míče, fotbalové sítě apod. Neschvaluje investiční příspěvek na rekonstrukci kabin v roce ČSŽ požádal o bezplatné zapůjčování nebytových prostor, které jsou majetkem obce. Organizují různé nevýdělečné akce s charitativní činností pro občany. Zastupitelstvo schvaluje bezplatné půjčování prostor pro nekomerční akce a schůzky ČSŽ. Souhlas se netýká tanečních zábav a plesů pořádaných v budovách obce. ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou podána žádost o schválení výjimky v MŠ v počtu žáků na školní rok 2010/2011 z 24 dětí na 28 dětí. Zastupitelstvo schvaluje žádost o navýšení počtu dětí a povoluje výjimku v počtu dětí. Příspěvková organizace dále předložila zřizovateli návrh rozpočtu na rok 2010 formou závazných ukazatelů podle zákona č. 250 o rozpočtových pravidlech. Zastupitelé schvalují závazné ukazatele pro hospodaření školy v roce Návrh závěrečného účtu obce Štěpánov nad Svratkou za rok Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, nebyly zjištěny nedostatky, zpráva byla také zveřejněna na úřední desce obce. Současně obec požádala o dílčí přezkoumání hospodaření na rok Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu za rok 2009 bez výhrad. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu v č. p paní Bučková Eva. Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení nájemní smlouvy paní Bučkové o 1 rok, tj. do SZIF Dohoda o poskytnutí dotace Obnova a rekonstrukce lesních cest. Starosta seznámil zastupitele s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Obnova a rekonstrukce lesních cest. Výtah z posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. Projednání záměru obce na odkoupení pozemků jedná se o části pozemků parcela č. 148, parcela č. 13 v k. ú. Vrtěžíř od nového majitele po rodině Markové Keppler farm s. r. o. a parcela č. 115 Kincovi v k.ú. Vrtěžíř. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem. Obec provede na své náklady zaměření, následně budou obcí odkoupeny zaměřené části výše uvedených pozemků za dohodnutou cenu 25Kč/m 2 a dojde k propojení obecní komunikace od náměstí s obecní cestou na Věchnov. Přístup k nemovitosti Vrtěžíř č. p. 7 (Soudkovi) bude zajištěn po obecní komunikaci. Žádost o vyjádření k investičnímu záměru p. Kohoutka - Mokřady u Kohoutkova mlýna. Zastupitelstvo nemá připomínek k investičnímu záměru pana Kohoutka, Štěpánov nad Svratkou č. p. 10 Mokřady u Kohoutkova mlýna. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce podle 67 zákona o obcích na příští volební období Na základě hlasování (11 hlasů pro a 1 hlas proti, 3 zastupitelé nebyli přítomni zasedání), navrhli zastupitelé ponechat v platnosti stávající počet členů zastupitelstva, tedy 15 členů zastupitelstva na volební období Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na Penzion Hodůnka Nikodem Michal. Zastupitelé souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s dosavadním nájemcem penzionu na dobu 5 let. Žádost o nainstalování měřičů spotřeby tepla a vody do provozovny kadeřnictví Hošková Kateřina. Zastupitelstvo projednalo a zamítlo instalování měřičů tepla a vody do provozovny kadeřnictví v budově zdravotního střediska. Instalace měřičů by byla nákladná, nepočítá se s ní v rozpočtu. Výpočet spotřeby energií se bude provádět jako doposud. Žádost o zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu pan Chlumecký, rekreační objekt č. p. 80. Zastupitelstvo projednalo a zamítlo žádost pana Chlumeckého o zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu. Vlastník rekreačního objektu je povinen tento poplatek uhradit dle OZV. Mikroregion Bystřicko mimořádný členský příspěvek ve výši 5 500,- Kč na mikroregionální projekt Bystřicko čte dětem Zastupitelstvo schválilo žádost o mimořádný členský příspěvek. Částku je nutné zahrnout do rozpočtu rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření k Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními, která zahrnují proúčtování daně z příjmu, účelovou dotaci na volby do PS, dotaci na VPP, na akceschopnost jednotky SDH, dotaci na lesní práce lanovkou. Tyto dotace je nutné zahrnout do příjmů a výdajů. Dále rozpočtová opatření zahrnují proúčtování projektu ZŠ; v příjmech navýšení příjmů ze vstupného, prodeje pozemku v k. ú. Vrtěžíř, sběru železného šrotu, přeplatek pojistky po úpravě pojistné smlouvy; do výdajů malba v KD po zatečení z okapů, právní služby ke smlouvě s Kohoutkovými; členský příspěvek mikroregionu Bystřicko. Rozšíření programů kabelové televize cenová nabídka, poplatek za kabelovou televizi Na základě poptávky občanů o rozšíření kabelové televize o další programy starosta jednal s provozovatelem. Program lze rozšířit o dva programy Prima Cool, TV Barrandov. Cenová nabídka bude vedení obce předložena. Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením nabídky kabelové televize. Schválené symboly obce znak, vlajka. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválil dne naší obci symboly obce dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. Příspěvek povodeň zastupitelé navrhli přispět částkou 20 tisíc Kč po červnové povodni některé postižené obci na Moravě. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje a pověřuje starostu obce jednat s vedením Moravskoslezského kraje, která obec byla opakovaně zatopena. Tam bude částka 20 tis. Kč Obecní úřad v nejbližší době zaslána. Současně zastupitelstvo bere na vědomí, že ČSŽ uspořádá sbírku, jejíž výtěžek členky svazu předají do vybrané obce postižené povodní. Ostatní, diskuse, závěr - Zastupitelstvo zamítlo pronajímání areálu koupaliště k soukromým oslavám. Důvodem byly stížnosti občanů, kteří bydlí v části Olešnička, v loňském roce na hluk do ranních hodin. - Zastupitelstvo zamítlo žádost slečny Skokanové na odkoupení betonových panelů. Tento materiál bude stejně jako obrubníky a štěrk dále používán v obci k opravám mostků, pod kontejnerová stání apod. - Předsedkyně kontrolního výboru paní Brázdová podala zastupitelstvu informaci ke schůzce na kontrolu hospodaření v obecních lesích. Nebylo zjištěno závad, schůzky byl přítomen odborný lesní hospodář ing. Juračka. - Pan Horák chce vědět, jak bude starosta řešit vzduchovky uložené ve škole jsou prý jeho. Doklad o tom nemá. Dále měl pan Horák připomínky k rekonstrukci školy schody, dlažba, okna. - Pan Pučálka rovněž poukazuje na špatnou dlažbu a venkovní schody. Pokud by měl v době rekonstrukce školy k dispozici položkový rozpočet, kontroloval by množství materiálu, teď už to nikdo nepozná. Starosta Kubík na pana Pučálku vznesl dotaz, za koho hovořil, když chtěl do dvou dní předložit projekt rekonstrukce ZŠ ke kontrole. Pan Pučálka se k tomu nevyjádřil. Dále starosta uvedl, že vznesené připomínky budou projednány za přítomnosti ředitelky ZŠ Mgr. Jany Romanové, majitele firmy V+K, která rekonstrukci ZŠ provedla, stavebního dozoru při rekonstrukci Ing. Veselé při schůzce v budově školy. S termínem schůzky budou zastupitelé včas seznámeni a písemně osloveni. - Pan Pučálka požaduje zjistit, kdo je majitelem cesty na Trusky a provést opravy, aby voda a hlína netekla na cestu. - Paní Brázdová informovala o záměru postavení nové čekárny u Železáren, dále o zbudování pojízdného křesla do zdravotního střediska ve Štěpánově nad Svratkou. - Starosta informoval přítomné o jednání s nájemníky čtyřbytovky. Se všemi bude jednáno o možnostech odkoupení na svolané schůzce.

3 Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 15. září 2010, byly řešeny následující body: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce - Majitel pozemku vedle čekárny souhlasí s případným posunutím čekárny z důvodu možného pádu kamenů ze skály. Usnesení zastupitelé bez připomínek schválili. Zpráva o činnosti rady obce starosta obce odpověděl na všechny uložené úkoly. Oznámil, že všichni 4 nájemníci čtyřbytovky mají zájem o koupi obecních bytů. Dále podal informaci o nové otevírací době místní pošty od , přípojce dešťové kanalizace Stárků č. p. 265 u ZŠ, možnému přechodu pro chodce u školy. Zastupitelé neměli připomínek. MěÚ Bystřice n. Pern. registrační úřad informace o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - starosta podal informaci o počtu zaregistrovaných volebních stran (5 stran), dále sdělil, že obec postupuje podle harmonogramu pro volby. Dnes (15. září 2010) měli možnost volební strany do 16 hodin nominovat členy do volební komise. Vzhledem k tomu, že tak učinily pouze 4 strany a minimální počet členů volební komise pro komunální volby v obci Štěpánov nad Svratkou je zapisovatel, delegoval starosta do počtu členů volební komise Ing. Dufkovou. V letošním roce jsou nová zákonná pravidla a budou poprvé aplikována v praxi novela zákona o obcích, provedená zákonem č. 298/2008 Sb. Zpráva přijata bez připomínek. Žádost pana Ivana Škorpíka ze Zvole (vlastníka pozemků v obci Štěpánov) jedná se o vyjádření k pronájmu a užívání veřejného prostranství před Penzionem Hodůnka. Zastupitelé byli seznámeni s dopisem pana Škorpíka. Pozemky před penzionem Hodůnka nejsou pronajímány, poplatek za užívání veřejného prostranství (umístění prodejních stánků) je vybírán pouze za užívání náměstí. Před penzionem prodeje nikdy neprobíhaly. V případě hodů není za kolotočové atrakce vybírán žádný poplatek z důvodu tradice a zachování kulturního vyžití občanů. Hodové stánky podnikatelé umísťují na pozemky obce. Na 24 pozemků - pod kulturním domem, penzionem, čtyřbytovkou a v okolí těchto nemovitostí zřídil Pozemkový úřad bezúplatné věcné břemeno, právo vstupu a vjezdu. Vydání pozemků a zast. parcel Výtah z posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva - sklep za KD a sklep za penzionem Hodůnka - tyto pozemky ani sklepy obec neužívá a klíče od nich nevlastní. Zastupitelé rozhodli, že pro sestavení odpovědi na dopis pana Škorpíka využijí služeb právničky JUDr. Brabcové, která je se situací seznámena a zastupuje obec v soudním sporu. Žádosti o prodeje pozemků v k. ú. Olešnička - Zdeněk a Marta Bubeníkovi, Štěpánov n. Svr. 225 část parc. č. 324/1 cca 45m². Zastupitelstvo, po obeznámení se situací souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1324/1 o výměře cca 45 m² v k. ú. Olešnička a schvaluje prodej za cenu 35,- Kč/m² manželům B u b e n í k o v ý m. Manželé Bubeníkovi si na vlastní náklady nechali pozemek, který dlouhodobě užívají jako zahradu, zaměřit. V nejbližších dnech dodají geometrický plánek obci a až poté bude prodej pozemku realizován. Náklady na vklad do katastru hradí kupující, daň z převodu nemovitosti prodávající. Rudolf a Květoslava Tomicovi, Brno par č. 191/2 o výměře 94 m² vedle č. p Zastupitelstvo po obeznámení se situací a dlouhodobém užívání pozemku jako zahrady souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 191/2 o výměře 94 m² v k. ú. Olešnička a schvaluje prodej za cenu 35,- Kč/m² manželům Tomicovým. Náklady na vklad do katastru hradí kupující, daň z převodu nemovitosti prodávající. Vírský oblastní vodovod nabídka převodu splaškové kanalizace a ČOV do majetku obce Štěpánov n. Svr. Ing. Dufek seznámil se situací, kdy hrozí opravy, obec by neměla prostředky na údržbu nebo opravy. Vlastníkem kanalizace je Vírský oblastní vodovod Brno. Starosta informaci doplnil, že vlastníkem dešťové kanalizace je obec a ta také vlastní část kanalizace na Bystřičáku. Zastupitelstvo nesouhlasí s bezúplatným převodem do majetku obce. Digitalizace pozemků v k. ú. Borovec a lesní pozemek pana Němečka. Situace byla probrána s odborným lesním hospodářem ing. Juračkou. Těžba byla prováděna v době, kdy vlastníkem tohoto lesního pozemku byla obec Štěpánov nad Svratkou. Digitalizací k. ú. Borovec, kterou prováděl v letošním roce Katastrální úřad, byly vyměřeny nové hranice lesního pozemku, jeho plocha se zmenšila a pan Němeček, který má sousední lesní pozemek ústně požádal obec o finanční vyrovnání, protože těžba dřeva byla provedena z části na jeho pozemku, který je v současné době tj. po digitalizaci v jeho vlastnictví. Bude provedena kontrola vytěženého dřeva v terénu. Zastupitelstvo souhlasí s prošetřením situace. Keppler farm s. r. o. informace k cestě ve Vrtěžíři KN: 148, k. ú. Vrtěžíř. Pan Špaček vysvětlil, že právník p. Kepplera nesouhlasí s prodejem pozemku. Majitel odstoupil od smlouvy, cesta nebude koupena, právo vydržení (užívání déle než 10 let) je nutné zkonzultovat s JUDr. Alexovou. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina návrh na přidělení neinvestiční účelové dotace SDH. Obec obdržela písemnou informaci, že neinvestiční dotace na nehořlavé ochranné obleky může být krácena o 20 %, zastupitelstvo nadále souhlasí s nákupem těchto oděvů a případné krácení dorovná z rozpočtu obce. Rozpočtová opatření k , hospodaření obce za měsíce leden srpen Předseda finančního výboru ing. Dufek J. informoval o příjmech a výdajích obce do , o plnění rozpočtu. Do došlo k navýšení daně z nemovitosti oproti rozpočtu, doplatku dotace na červnové volby, programové vybavení TV Barandov a Prima Cool. Účelová neinvestiční dotace na speciální vzdělávání žáků ZŠ byla přeposlána škole k zabezpečení vzdělávání. Informoval také o přesunech. Dále obec obdržela částku od Úřadu práce na mzdy pro veřejně prospěšné pracovníky a v září byla přes obec škole přeposlána neinvestiční dotace z Krajského úřadu kraje Vysočina na grantový projekt Interaktivní mezipředmětová výuka. Ostatní, diskuse, závěr - Pozemek - Nový hřbitov - obci přišla k podpisu smlouva od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Štěpánov n. Svr. parc. č. 643 nový hřbitov, o převod obec žádala. Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním smlouvy, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy. strana 3 - Starosta informoval, že obec obdržela smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, parcela č. 1021, k. ú. Štěpánov nad Svratkou el. přípojka k novostavbě rodinného domu František Filip. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem výše uvedené smlouvy. Kabel el. přípojky je umístěn v pravé straně úvozu. Obci náleží za toto věcné břemeno finanční částka 2 000,- Kč, které je zdanitelným plněním z hlediska DPH. - Moravský rybářský svaz, místní organizace Nedvědice podal žádost o finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na rybářské závody mládeže na místním rybníku Olešnička. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem. - Starosta přečetl protokol z jednání z ve škole, kde byly probrány všechny připomínky pana Horáka a Pučálky k rekonstrukci ZŠ, dále ředitelka školy předložila zřizovateli zápis z provozní porady ve škole z sněhové zábrany na střeše školy, zábradlí u venkovních schodů a protokol o předání vzduchovek panu Horákovi. - Pan Pučálka vznesl dotaz ohledně čištění koryta Hodonínky, je třeba oslovit Povodí. Starosta informoval, že vlastníkem koryta Hodůnky jsou Lesy ČR a vzhledem k tomu, že se budou provádět stavební úpravy koryta v úseku nad obcí, docházelo by k opětovnému zanášení. Úsek kolem mostu na silnici č. 19 byl již vyčištěn. Obec ve stavebním řízení uvedla, že po dokončení akce požaduje vyčištění koryta od naplavenin. - Pan Pučálka vznesl dotaz na projekt tůní. Projekt z počátku zahrnoval rybník, poté byl z důvodu stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny - Havlíčkův Brod změněn na jezírka a nyní požadují, aby projekt tvořila soustava tůní z důvodu přírodní rozmanitosti. - Přechod u ZŠ starosta podal informaci, že jednal se zástupcem firmy panem Šerým, který situaci u školy projednal již z KSÚS, Policií ČR. Varianta na místo určené k přecházení předpokládá náklady cca 15 tis. Kč. Přechod včetně normovaného osvětlení 45 tis. Kč. Zastupitelstvo stanovilo komisi - PaedDr. Kunčíková Šárka, Špaček Petr, Ing. Dufek Pavel, Kubík Vratislav, která se vyjádří k návrhu přechodu nebo místa určeného k přecházení. Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za spolupráci v tomto volebním období a jednání ukončil.

4 strana 4 Dotace tahákem volební kampaně? I v letošním volebním roce, kdy nás v příštích dnech čeká volba nového obecního zastupitelstva a vedení obce, se tradičně stávají volebním tématem a vděčným útočištěm sliby dotací, nejlépe těch evropských. Samozřejmě, bez dotací se žádné vedení obce, které chce opravdu něco v obci vybudovat a zlepšit, neobejde. Štěpánov tak má opravenou školu za desítky milionů, prodlouženou kanalizaci, chodníky či nový malý traktor. Schválené jsou pro Štěpánov také cca tři milióny na lesní cesty, neuspěly jsme s žádostí o dotaci přes dva miliony Kč z EU na turistické stezky v duchu historie dolování v okolí či s žádostí o 13,5 mil. Kč ze státního rozpočtu na rekonstrukci bývalé MŠ. V současné době je také připraveno vše potřebné k podání žádosti o 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí na soustavu tůní na Zámlejní a o prostředky na turistické stezky lze znovu požádat v únoru. Už podstatně méně však bývají zmiňována úskalí těchto dotací. Jednak do přípravy projektů musíte dopředu zainvestovat zpravidla desetitisíce korun, aniž byste měli jistotu, že budete mít někdy peníze na samotnou realizaci. Druhým problémem je většinou požadovaná spoluúčast žadatele. Obec proto musí s rozvahou zvažovat, do kterých dotačních titulů se s ohledem na jejich reálnou úspěšnost pustit a kolik velkých projektů naráz realizovat. Ve Štěpánově v uplynulém volebním období nejvíce ukrajovala z obecního rozpočtu rekonstrukce školy, z větších záměrů je nyní spolufinancován traktor a nové zastupitelstvo bude také rozhodovat, zda vloží více než milión na opravu lesních cest, aby se mohly čerpat přes více než tři přislíbené evropské milióny. Proto obec také hledá programy, kde lze získat dotaci 100 %. Mnoho jich opravdu není. S turistickými stezkami jsme prozatím neuspěli, šance na zafinancování výstavby tůní jsou však velké. Projekt byl konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR i Státním fondem Životního prostředí. Vznikla by tak přírodní oddechová lokalita s možností koupání, zakázán by zde byl chov ryb. Vedení obce je často osočováno, že brání získání dotace na sportovní kabiny. Není pravdou, že žadatelem o dotaci může být pouze obec a nikde také není prezentováno, že na objekt, kde bude vedle kabin restaurace, posilovna, sauna atd., lze získat maximálně 40% dotaci. Zbylých 60 % tedy musí financovat žadatel. Konkrétní žádost o pomoc s navrženým rozpočtem, návrhem financování z jednotlivých stran, vyřešením majetkoprávních vztahů či harmonogramem projektových příprav, žádostí o dotaci a realizací projektu nebyl obci předložen ze strany klubu ani železáren. Teoretickým zdrojem částí financí by mohl být Regionální Jméno Kand. za Získ. hlasy Zvolen do funkce Kubík Vratislav KSČM 216 starosta, člen rady operační program Jihovýchod, nicméně poslední relevantní výzva byla vyhlášena v roce 2008 a v letech nebude možné podle aktuálního harmonogramu žádosti podávat. Zároveň je v tomto programu bohužel mizivá úspěšnost. Takto rozsáhlý sportovní areál je samozřejmě skvělým tahákem, pokud by se však žádalo o dotaci pouze na kabiny bez dalších podnikatelských částí, dotace mohla být až 92,5 %. Je na úsudku každého z nás a samozřejmě i nových zastupitelů obce, s jakým názorem a zodpovědností se postaví k dalšímu rozvoji a investicím ve Štěpánově. V současné době je naše vesnice zcela bez dluhů. Obec při zpracování žádostí o evropské, státní nebo krajské dotace nevyužívá služeb velkých agentur, ale spolupracuje s několika odborníky, v případě dotací z kraje nebo rozpočtu ČR pak hledá podporu u některých poslanců na obou úrovních. Dochází tak k šetření finančních prostředků obce. Štěpánov při získávání dotací nemůže soupeřit s Bystřicí nebo jinými městy, v porovnání se srovnatelnými obcemi našeho i jiných mikroregionů si ale vede velmi dobře. K výběrovým řízením a následnému užití přidělených finančních prostředků neměly kontroly provedené Ministerstvem financí ČR a finančním úřadem žádné připomínky. Zastupitelé obce Štěpánov nad Svratkou v období Brázdová Jaromíra KSČM 203 členka rady, předsedkyně kontrolního výboru, oddávající úřednice Mgr. Ostrýžová Marie KSČM 193 členka školské komise Špaček Petr KSČM 179 člen rady, člen stavební komise Pučálka Jaroslav KSČM 164 předseda stavební komise Mgr. Štěpánek Stanislav ODS 154 předseda školské komise Havlíček Petr KSČM 151 člen komise životního prostředí Horák Augustin ODS 149 člen komise životního prostředí PaedDr. Kunčíková Šárka ODS 148 členka kontrol. výboru, oddávající úřednice Markytánová Ludmila ČSSD 115 členka finančního výboru Mgr. Špičková Jiřina ČSSD 113 místostarostka, členka rady Ing. Dufek Jiří KDU-ČSL 91 člen rady, předseda finančního výboru Ing. Dufek Pavel KDU-ČSL 88 předseda komise životního prostředí Juříček Josef (jako náhradník) KSČM 172 člen kontrolního výboru Jurmanová Hana (jako NEZ. 40 členka finančního výboru náhradník) Na funkci zastupitele před ustavujícím zasedáním rezignovali: František Nepejchal, kandidoval za NEZÁVISLÉ, získal 51 hlasů a Saša Čuprová, kandidovala za KSČM, získala 213 hlasů. Poděkování Děkujeme všem zastupitelům, zaměstnancům obce, pracovníkům VPP, členům spolků, svazů, sdružení i jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji obce. Všem občanům a nově zvoleným zastupitelům přejeme další úspěšné a pokud možno i příjemně prožité roky v novém volebním období. Rada obce Štěpánov nad Svratkou Podzimní sbírka Dá se říct, že již pravidelně se na stránkách zpravodaje objevuje výzva k zapojení do Humanitární sbírky, kterou pořádá Diakonie Broumov ve spolupráci s Štěpánov. Takže i nyní na podzim je sbírka opět vyhlášena, tentokrát v termínech 1. a 3. listopadu, kdy můžete níže uvedený výčet věcí nosit do přísálí štěpánovského kulturního domu vždy od 16:30 do 17:30. Co můžete přinést: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, vlněné deky, larisy, spací pytle, polštáře, nádobí bílé i černé, skleničky, knihy, kabelky, plyšové hračky, školní a sportovní potřeby - vše nepoškozené. Nově je také možné přinést nepoškozenou veškerou obuv. Zároveň zmiňujeme i věci, které, prosíme, do sbírky nedávejte: znečištěný a vlhký textil, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Věci, prosíme, balte do igelitových pytlů či krabic, uzavřené, aby se nepoškodily převozem. Předem děkujeme za vaši pomoc. Více informací o občanském sdružení naleznete na internetových stránkách Změna na poště Štěpánovská pošta má novou otevírací dobu, která je platná od 1. září Po, Út: 8:30-11:00, 14:00-16:00 St: 7:30-10:00, 14:00-16:00 Čt, Pá: 8:30-11:00, 14:00-16:00

5 Přehled nově pořízeného majetku v letech Název výdaje Garáž č. ev. 54 U Slepičky ,00 Velká elektrocentrála (bezúplatně) ,00 Autocisterna Š 706 (SDH) ,00 Dýchací přístoje, nabíječka, přilby (SDH) ,00 Výdejna MŠ, kuchyň ZŠ, vzduchotechnika ,00 Elektrický ohřívač na zdravotní středisko 6 390,30 Sociální zařízení v budově ,50 Hrací sestava KOMBI pro děti do Vrtěžíře ,00 Vestavba MŠ do části ZŠ a rekonstrukce ZŠ ,00 Motorová pila, 5x přilba (SDH) ,40 Rozšíření kabelového vysílání ČT ,80 Povodňový plán ,00 Splašková stoka Bystřičák ,70 Chodník Vrtěžíř (u kapličky, u pomníku) ,20 Počítač, tiskárna, stůl - CZECH POINT ,00 Rekonstrukce ZŠ - 2. etapa ,00 Projekt tůně ,00 Propustek a přejezd brodu ve Vrtěžíři ,00 Úhlová bruska Narex 5 290,00 Hasička - plynová přípojka ,00 Rozhlasové vedení (bývalé k. ú. Kozlov) ,00 Rozšíření kabelového vysílání STV ,90 Cesta u chat v k. ú. Olešnička (bezúplatně) ,00 Plovoucí sací koš (SDH) ,50 Zastřešení kiosku na koupališti ,00 Vysavač ETA kancelář 3 620,00 Rekonstrukce hasičské zbrojnice ,00 Motorová pila STIHL ,00 Časovač veřejného osvětlení - Bystřičák 4 589,40 Zásahové vícevrstvé oděvy 4 ks (SDH) ,10 Osobní auto Citroën Berlingo ,00 Pozemky od p. Štarhy, pí Havlíčkové ,00 Kanalizace - Slovensko ,60 Závěsné zařízení za osobní auto 3 779,44 Obnova lesních cest (projekty) ,00 Turistické cesty (projekt) ,00 Rozšíření kabelové televize - Slovensko 3 270,00 Stoly do Penzionu Hodůnka - 7 ks ,00 Kč Název výdaje strana 5 V následující tabulce uvádíme přehled pořízeného majetku obce Štěpánov nad Svratkou za volební období z vlastních i cizích zdrojů. Nejsou zde zahrnuty finance vydané za údržbu a opravu obecního majetku. Vzhledem k ostré předvolební kampani jednatele Železáren Štěpánov pana Ing. Dana Matouška v tisku (Odpich č. 3, Novinky č. 9), musí bohužel i rada obce na následujících řádcích reagovat na některé výroky v těchto článcích. Ke vzájemné spolupráci V počátku volebního období jsme Vás navštívili s nabídkou spolupráce (3 členové rady), kde byla rukoudáním potvrzena vzájemná vstřícnost a zlepšení spolupráce. Obec měla snahu domluvit formu podpory fotbalového klubu atd. Bylo přislíbeno, že jednání budou pokračovat, k tomu však nedošlo. Místo toho následovalo osočování obce z organizování ekologických kontrol, což se nikdy nezakládalo na pravdě. K žádostem o dotace a zprůhlednění výběrových řízení Žádosti o dotace a následná výběrová řízení proběhla vždy v souladu se zákonem, což prokázaly všechny kontroly z Ministerstva financí ČR i finančního úřadu. Došlo také k situaci, kdy byla jménem obce Pozemky od p. Vohánky na chodník k ZŠ 3 955,00 Svářečka s kuklou 8 226,00 Čerpadlo na plynový kotel do ZŠ ,00 Přívěs za osobní auto, potahy ,00 Baterie do traktoru 3 189,00 Zaklapovací stojan na volby 3 737,00 Křovinořez STIGA ,00 Dětský domeček na hřiště na kruhu 3 199,00 Zásahové přilby 4 ks, boty 4 ks (SDH) ,00 Most u Ježů ,30 Pozemky silnice u Pešů ,00 Pozemky u školy (hřiště) - bezúplatně od UZSVM ,00 CZECH POINT UP GRADE ,00 Elektrocentrála EGM ,00 Kalové čerpadlo (SDH) ,00 Mobilní telefon NOKIA ,00 Digitalizace kabel. TV (ČT 1, ČT 2, NOVA) ,00 Osvětlení ve třídách ZŠ nad tabulemi ,00 Územní plán obce Štěpánov nad Svratkou ,00 Zásahová obuv 1 ks (SDH) 3 298,00 Kloubový rozdělovač (SDH) 7 180,00 Dětské hřiště na kruhu včetně oplocení ,00 Křovinořez STIHL FS ,00 Rozšíření kabelové TV - Prima COOL, TV Barrandov ,00 Kultivátor Mountfield MS ,00 Celkem ,10 Z uvedené tabulky vyplývá, že zdaleka největší částka byla vložena do ZŠ a MŠ asi 31,5 mil. Kč. Spoluúčast obce byla přes 2 mil. Kč. Přes 3 mil. Kč stála splašková kanalizace na Bystřičáku se spoluúčastí obce přes 1 mil. Kč. Aby naše vesnice ustála svůj podíl na financování, nemusela se zadlužit. Byl však například posunut termín kolaudace 2. etapy rekonstrukce ZŠ a odložen nákup traktoru. Obec se pohybovala na hranici svých zdravých Otevřený dopis rady obce Štěpánov nad Svratkou bez jejího vědomí (ve stejné době, kdy Štěpánov žádal o dotaci na ZŠ) vypracována a doručena - dle Vašich informací do rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR - žádost o přidělení státních finančních prostředků formou ISPROFIN 2008 na projekt Přístavba sportovní budovy a úprava venkovních sportovních ploch, centrum sportovních aktivit (náklady ze státního rozpočtu měly činit cca 14 mil. Kč, rozpočet obce 2 mil. Kč). Tento krok znamenal ohrožení přidělení celé dotace na Kč finančních možností. Kdyby se však nepodařilo přestěhovat mateřskou školu, hygiena by v následujícím roce ukončila její provoz z důvodu nevyhovujících prostor. Štěpánov by tak dnes MŠ neměl. Zbývá podotknout, že další částky v řádech statisíců se vynaložily také na úpravu a opravu majetku obce (více jak 300 tis. Kč oprava chodníku ke škole, opravy lesních cest, údržba střech atd.). rekonstrukci základní školy. Když pomineme úroveň této žádosti, to, že ji nikdo z obce nikdy neviděl ani neparafoval, bylo mírně řečeno velmi neseriózní. Vaše další snaha o převedení části již přidělené dotace ze ZŠ na sportovní kabiny s příslibem, že bude v následujícím roce vrácena, byla i přes rady Vašeho odborníka téměř zárukou k odebrání dotace a také porušením zákona. Máte tímto na mysli stále podanou ruku směrem k obci? (pokračování na str. 6)

6 strana 6 Otevřený dopis rady obce Štěpánov nad Svratkou (pokračovaní ze str. 5) K návštěvám akcí v Železárnách I když mnozí občané mají pozvánku na akce železáren doručenu 14 dní před každou akcí, můžeme doložit, že zástupci obce nikdy pozvánku neobdrželi. Přesto se i letos Socholití účastnil jeden určený člen rady a jeden člen zastupitelstva. Podobně tomu bylo i v předchozích letech. V minulosti jsme také písmeně reagovali na dopis předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR paní Miroslavy Němcové týkající se Socholití a následně si v přátelském duchu popřáli mnoho úspěchů do nového roku. K vyjádření nikdy jsme pomoc neodmítli Po negativních zkušenostech z minulých období jsme o žádnou podporu železárny nežádali, proto jste ji nemohli ani odmítnout. Naopak, obec neodmítla žádosti železáren ani sportovců o odprodej pozemků (rozšíření haly v železárnách, tréninkového hřiště) a obec souhlasila s rozšířením stávajících kabin na pozemku obce. K návštěvám politiků v naší obci Vedení obce je v pravidelném styku s některými členy krajského zastupitelstva i Poslanecké sněmovny ČR. Tito poslanci obci pomáhají při získávání finančních prostředků, v případě potřeby obec i navštěvují. Žádná ze zúčastněných stran si z těchto schůzek ale nedělá reklamu a nesnaží se získávat body. Základ je tým a spolupráce vítězná strana brala vše... Zastupitelé z Vašich minulých kandidátek sice nejsou členy rady (tvoří ji zástupci KSČM, KDU- ČSL a ČSSD), v zastupitelstvu ale pracují jako rovnocenní partneři a jsou členy komisí a výborů. Zastupitelé obce pracovali jako tým ve prospěch této obce, bez ohledu na politiku strany, kterou reprezentovali po celé volební období. Hospodaření obce je v pořádku, obec má přiměřenou finanční rezervu a došlo i k navýšení majetku. Vyjádření obce k fotbalovému klubu Nejdiskutovanějším problémem štěpánovského fotbalového klubu jsou zajisté sportovní kabiny. Obec sportovcům nabízela opravu stávajících kabin při obou etapách rekonstrukce ZŠ. Podmínkou bylo dočasné a účelové převedení kabin do majetku obce. Vedení FK Železárny Štěpánov ale nesouhlasilo, protože generální sponzor měl jiná řešení. Je nemožné měnit každý půlrok záměr na přestavbu kabin (rozšíření stávajících o sociální zařízení, rozšíření stávajících a přístavba 2. patra nebo výstavba nové sportovní budovy za mnoho milionů korun) a přesouvat odpovědnost na obec. Je třeba přestat přes sportovce vytvářet napjatou atmosféru (několikrát nadměrným zavlažováním podmáčené hřiště na začátku nebo konci školního roku tak, že nemohla škola pořádat akce pro žáky, vypracování a podání žádosti o dotace jménem obce bez jejího vědomí, osočování, tahanice o státní pozemky v areálu ZŠ), ale také vycházet z reálných možností Štěpánova, dodat na obec včas doklady potřebné k odeslání částky vyčleněné z rozpočtu obce pro sportovce. Vzájemná spolupráce tak může být mnohem aktivnější. Rada obce Štěpánov nad Svratkou Oprava Vrtěžířského potoka V měsíci září začaly Lesy ČR provádět opravu Vrtěžířského potoka, který byl poničen přívalovými dešti v minulých letech. Oprava spočívá ve vybudování balvanitých skluzů, dvou retenčních přehrážek a opravě poškozeného hrazení. Upozorňujeme řidiče, že v průběhu této stavby mohou na komunikaci potkávat stavební stroje a v blízkosti silnice se mohou nacházet skládky stavebního materiálu. Ukončení akce plánováno na listopad Peníze zaplaveným Ve dnech 21. a 22. června 2010 pořádal Český svaz žen Štěpánov v naší vesnici sbírku na povodní zasaženou obec Ústí u Hranic na Moravě v okrese Přerov. Mezi našimi občany bylo vybráno ,- a pořadatelé sbírky všem zúčastněným děkují. K této částce zastupitelstvo obce navrhlo přidat ještě částku ,- Kč. Následně zástupci obce a Českého svazu žen jeli společně do vybrané obce, kde předali vybranou částku a z obecního úřadu darovací smlouvu a peníze z pak byly obci zaslány bezhotovostně na účet. Držet slovo Roky se sportovci přetahovali s obcí o státní pozemky v areálu ZŠ. Argumentovali tím, že pokud budou vlastnit pozemky, generální sponzor zajistí stavbu nových kabin. Obec iniciovala schůzku, po které sportovci koupili pozemky na kabiny od soukromých majitelů, obec nechala i upravit územní plán, aby sportovcům nebránila ve stavbě. Ke stavbě nedošlo a sportovci plánují opravu stávajících kabin. Co dodat závěrem? I Vám je jistě známo, že část daní odváděných firmami do státního rozpočtu nakonec doputuje do místa trvalého sídla firmy. Myslíte-li to se Štěpánovem upřímně, stačilo by přepsat sídlo firmy do Štěpánova. Bylo by to čestné a fér k občanům a vesnici by to velmi pomohlo. Projevilo by se to i v lepších finančních možnostech pro sport i školství. Bylo by zajímavé vyčíslit částku, Nový malý obecní traktor Již v první polovině loňského roku jsme vás ve Štěpánovinkách informovali, že naše obec získala dotaci na malý obecní traktor. Žádost byla podobně jako ta na rekonstrukci lesních cest s úspěchem podána v Programu rozvoje venkova a v případě traktoru činí podíl přidělených evropských peněz 50 % z celkové ceny půl milionu korun. A traktor bude konečně u nás! Vzhledem k nejistotě v souvislosti s podstatným propadem příjmu do obecních rozpočtů a finančně náročné rekonstrukci školy byl nákup stroje po schválení poskytovatelem dotace odložen. A co za traktor tedy bude již v těchto dnech parkovat v garáži ve slepičce? Vzhledem k dostatku času, který jsme na výběr traktoru měli, bylo vybíráno opravdu z velkého počtu nabídek, které se na hrnuly. S ohledem na půlmiliónový rozpočet, výkonnostní parametry a užitné funkce byl nakonec vybrán o kterou takto Štěpánov přichází. I když i v budoucnu budou mít snad železárny všechna měření v pořádku, něco z ekologické zátěže (zápach, prachové částice, kouřové zplodiny ) štěpánovským občanům vždy zůstane. Vážený pane inženýre, jste si vědom, že i přes Váš volební program máte na kandidátkách občany, kteří svým přístupem jednou provždy například zmařili investici VOV Brno Vodovod k Ježům (investice cca za 2 miliony Kč), roky blokovali stavbu vodní plochy na Zamlejní, územní plán, či svou podnikatelskou činností zamořují okolí svého pracoviště škodlivými zplodinami? Pane Matoušku, přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kandidátů v komunálních volbách v místě Vašeho trvalého pobytu. Rada obce Štěpánov nad Svratkou stroj YUKON vyráběný v Prostějově. Je vybavený čtyřválcovým motorem KUBOTA o výkonu 45 KS s velmi nízkou spotřebou. Dis- ponuje přední i zadní vývodovou hřídelí s konstantními otáčkami, což spolu s tříbodovými závěsy a dvojčinnou hydraulikou umožní pracovat s více přídavnými zařízeními současně. Odolný podvozek zajišťuje přenos výkonu motoru na všechna čtyři kola. Samozřejmostí je topení v kabině. Traktor podstatným způsobem usnadní práci zejména zaměstnancům obecního úřadu jak v obecních lesích, tak zajisté i při údržbě celé obce po celý rok, zvláště pak v zimních měsících. Postupně by měl být traktor vybavován přídavným příslušenstvím (sněhová radlice, posypové zařízení, štěpkovač ) Novému traktoru i jeho obsluze přejeme mnoho najetých kilometrů bez poruch a nehod!

7 Lípa v Olešničce znovu ožila Vzpomínáte ještě na dvě mohutné lípy, které stály v Olešničce u rodinného domu Urba- nových? Jedna už tam není delší dobu a ta druhá po své nominaci na Strom Štěpánova 2007 musela být také odstraněna vzhledem k jejímu zhoršujícímu se stavu prohnívání kmene, padající větve. Ohromný kmen této krasavice však byl p o n e c h á n. Jeho pozůstatky jste mohli spatřit už na místním koupališti, kde je postaven mohutný pařez, který na akcích slouží k různým účelům. Například jako nejvyšší stupínek pro vítěze na štěpánovské olympiádě, občerstvovací stolík při zábavách, pálení čarodějnic, výstavní pult pro loutku hasiče při oslavách 130. výročí založení SDH apod. Větší kus byl odvezen do malé vesničky Obora nedaleko od Boskovic, kde se pod zkušenýma rukama dvou žen (Petra Laštovicová, Míša Friebrová), začal tento neživý kus proměňovat v dřevěnou sochu. Odměnou za dílo jim byl jiný kus lípy pro další umělecký výtvor. Výsledek můžete posoudit sami. Socha bude v blízké době umístěna na nově otevřeném dětském hřišti a tak, jak už jsme předeslali, znovuožilá lípa bude mít zase mnoho využití bude jakýmsi památníkem stromu, zajímavou podívanou a pro dětské hrátky dalším skvělým prvkem. red Informace o Strukturálním šetření V termínu od 1. září do 15. listopadu 2010 organizuje Český statistický úřad (dále ČSÚ) strukturální šetření v zemědělství. Prostřednictvím našeho zpravodaje pouze přispíváme k informovanosti o této skutečnosti, kompletní dopis je rovněž umístěn na úřední desce obecního úřadu, jinak si ČSÚ zajišťuje vše sám prostřednictvím terénních tazatelů. Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ. Letos je šetření rozšířeno o nové ukazatele z oblasti metod zemědělské výroby metody orby, ustájovací kapacity zvířat, zřizování krajinných prvků apod. Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, který je opravňuje k provedení šetření AGC2010. Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby AGC 2010 se vztahují na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté nebo 1 ha sadů nebo m 2 vinic nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry m 2 nebo chov 5 ks skotu nebo 10 ks prasat nebo 10 ks koz a ovcí nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců. Řízením šetření je pro náš kraj pověřena paní Jana Daněčková tel , která zodpoví případné dotazy zemědělců. (výtah z dopisu zaslaného na ) Třídění odpadu v obci Jako již několikrát v předchozích číslech chceme vyzvednout skutečnost, že štěpánovští občané třídí odpad a většina kontejnerů v naší vesnici je využívána, tak jak má a jak je na nich uvedeno. Dovolujeme si připomenout jen několik rozšířených nešvarů, kterým by se jistě dalo v budoucnu vyhnout. V naší obci je možné třídit i hliník a to do plechové popelnice u jednoty. Hliník je na obalu označen šipkami ve tvaru trojúhelníku buď s číslem 41 nebo se zkratkou ALU. Nepatří tam tedy nic jiného, než obaly s tímto označením rozhodně ne železné plechovky od různých pokrmů, ať už lidských nebo plechovek od žrádla našich miláčků a také sem bohužel není možné dávat plata od léků, které jsou ve většině případů kombinované s jiným materiálem. Znovu se na naše občany také strana 7 obracíme, aby v případě, že je některý kontejner v obci plný, neváhali a využili kontejner v jiném místě vesnice a nepohazovali odpad k přeplněným kontejnerům nebo nezanechávali objemnější kusy, které se do kontejneru nevejdou. Obec pak vynakládá nemalé prostředky na jejich svoz. Není výjimkou, že se objevují v daných kontejnerech odpady, která tam nepatří. Nikdo nemáme patent na třídění a mýlit se je lidské. Občas je však patrné, že z omylu se stává úmysl. Pokud například vyhazujete papír do modrého kontejneru v igelitové tašce, nepotřebujeteli tašku zpátky, stačí ji vyhodit do žlutého kontejneru na plasty. Jsou to jen drobnosti, které nás nestojí tolik času, ale při třídění ve sběrných dvorech už je to náročnější. Pěna na Hodonínce V sobotu 17. července některý z našich spoluobčanů patrně z Močidel předvedl, jak se v žádném případě nechovat k našemu životnímu prostředí. Díky jeho neznámé činnosti se na toku Hodonínky od Močidel vytvořila vrstva bílé pěny, která byla pod splavy až cca metr vysoká a byla větrem rozfou k ává na po okolí. Vzhledem k podezření na ekologickou havárii byla velitelem SDH Štěpánov, panem Nečesánkem, přivolána jednotka hasičů z Bystřice nad Pernštejnem. Ta následně kontaktovala pracovníky Povodí Moravy a Policie ČR. Osobu, která celou událost způsobila, se nepodařilo identifikovat. Budiž proto toto varováním a ponaučením zejména viníkovi, aby se podobná situace už neopakovala. Žádné škody na rybách apod. nejsou naštěstí známy. Nemalým zásahem do přírody může být i pohozený sáček s odpadky, protože kdyby si takto své domácí odpady odkládal každý, jak by naše malebná říčka vypadala. Odpadky občas také ucpávají přítok do požární nadrže.

8 strana 8 Drakiáda ve znamení Dne stromů Podzim ve Štěpánově je vidět opravdu na každém kroku nádherně zbarvená Stavská, park na Městečku nebo třeba Hradisko jsou toho nemalým důkazem. Když to počasí dovolí, nabízí se procházky po našem nejbližším okolí a výhledy na obec zahalenou do pestrých barev tohoto ročního období. A proto zveme všechny fandy přírody a venkovních radovánek, aby s námi přišli obdivovat nejen tyto krásy, ale zapojit se do již tradiční štěpánovské Drakiády, která se letos nese v duchu oslav Dne stromů. Vloni byla k této akci připojena ještě anketa Strom Štěpánova, ale jak už jsme uváděli v minulých Štěpánovinkách, anketu jsme na nějaký čas Loučení s prázdninami Jak už bývá v naší obci zvykem, také letos nebylo opomenuto rozloučení s prázdninami. Tak trochu netradičně se mohli především nejmladší občánci dostavit do přísálí kulturního domu a zhlédnout veselý program. Původně se měla akce konat na nově vytvořeném hřišti a být tak i oslavou jeho vybudování. Tomu bohužel nepřálo počasí a větší část se odehrála právě v přísálí. Program zajišťovala a celé odpoledne doprovázela komentováním a zpěvem paní Lenka Cacková, které vypomáhali tři děvčata a chlapec, jenž s ní nacvičili maňáskové divadlo Tři čuníci. Během pohádky se mohly zapojovat i děti a pomáhat hledat čuníkům materiál na jejich obydlí. Pak následovalo několik příjemných soutěží a všichni se mohli vyřádit na reprodukovanou hudbu. Po téměř dvou hodinách veselí a skotačení se přítomní přemístili na nové hřiště opustili. Nechceme ale, aby přišlo v zapomnění to, že říjen je měsíc, kdy se slaví Den stromů. Tento den letos oslavíme opravdu pouze symbolicky. Všichni, kdo se zapojíte do Drakiády, zkuste přinést takového draka, který by nějak souvisel se Dnem stromů nějak symbolizoval nejen stromy, ale přírodu, která nás obklopuje živou i neživou. A ať už je drak vyrobený nebo koupený, ten nejoriginálnější v takovéto podobě získá odměnu. A kdy a kde naše létání vypukne? Bude to v neděli 24. října od 14 hodin na kopci za základní školou. Těšíme se na všechny letce i neletce. red Na Kruhu a zde mohli vyzkoušet, co jim nový dětský ráj nabízí. Kromě toho ještě malovali křídami a dostávali drobnou sladkou odměnu. Dle spokojených dětských tvářích lze usoudit, že se den vydařil a i přes nepřející počasí se mohli návštěvníci akce podívat i ven na hřiště. Nový areál byl dodavatelem předán na konci června, od té doby je hojně využíván a je příjemné vidět, že se zde nejen dětem ale i dospělým, co sem zavítají, líbí. Celková cena areálu s hracími prvky, lavičkami a oplocení je ,- Kč. Hrací prvky splňují příslušné normy ČSN EN Věříme, že bude tento dětský koutek i nadále hojně využíván a vydrží dlouho v nepoškozeném stavu. Ne například jako nová fotbalová síť na hřišti nad Balkánem, do které byl po 3 měsících od upevnění vypálen otvor. Pod Pekelce pohodlněji V uplynulých týdnech probíhala úprava stezky z Močidel pod Pekelce, aby zde bylo možno pohodlněji a bezpečněji procházet. Dříve hojně využívaná stezka byla částečně strhnuta povodní v roce Pan Radim Kotlán provedl hlavní Narození S velkou radostí mezi nás vítáme Štěpánka Drlu a Tomáška Kotlána. Miminkům i maminkám přejeme pevné zdraví, životní pohodu a optimismus! Jubilea S přáním pevného zdraví a životní spokojenosti se připojujeme ke gratulacím občanům, kteří v září, říjnu a listopadu slaví významné životní jubileum: Nejen ženy se bavily I v létě si vás ženy přály pobavit. Nejprve to byl v červnu prodejní bazar - účast byla mizivá, ale všechny věci, které jste do bazaru věnovali, našly své nové majitele. V červenci jste se s námi mohli projet na kole do Švařce, kde byla domluvena exkurze úpravny vody i s odborným výkladem. Projížďka byla zakončena malým občerstvením a všechny účastnice dojely domů unaveny, ale spokojeny. V srpnu nás na místním koupališti bavila skupina RESPEKT ROCK z Trpína. Zábava se vydařila, byl to jeden z mála víkendů, kdy nepršelo, takže plánujeme na příští rok objednat stejné počasí. Konec léta jsme završili (i když podle kalendáře už byl podzim) soutěží o nejlepší štěpánovský moučník. Bylo těžké z 16 výtečných dobrot vybrat Společenská kronika Řehůřek František Ondráček Miloš Pučálková Dagmar Váchová Emilie Murčová Hana terénní úpravy za pomoci techniky, pracovníci obce pak vlastními silami rozšířili a vyrovnali cestu v části, kam se ani malý UNC bagr nedostal. Upravený povrch stezky bude ponechán přírodní, pravděpodobně bude zatravněn. Na procházky, ať už jen tak, či s kočárkem nebo se svými čtyřnohými miláčky, tak budeme mít příjemnější cestu k chatám u Hodonínky a bude možné se vyhnout státní silnici. Štourač František Němeček Jiří Polák Karel Sobotová Alena Markytánová Milada Blahopřejeme! tu nejlepší. Po vzájemné dohodě byly 3 moučníky a jejich kuchařky oceněny. Kdo si neodnesl žádnou cenu, alespoň ochutnal, co všechno štěpánovské ženy dovedou. Těšíme se, že se na některou z dalších akcí přijdete pobavit s námi! Lenka Malá, za ČSŽ Štěpánov n. Svr.

9 Ohlédnutí za činností Výtvarného kroužku ve školním roce 2009/2010 V každém člověku jsou uloženy určité schopnosti tvořit, umělecky se projevovat, už od dětství. Na začátku bývá většinou velká láska, na konci někdy naopak velká nenávist a nepřátelství. Až polovina manželství v ČR končí rozvodem (a v tomto čísle nejsou zahrnuta rozpadající se nesezdaná soužití). Rozvod je jednou z nejvíce stresujících životních události, ale skutečným dramatem se může stát, pokud jsou ve hře děti. Už samotný fakt, že se vztah rodičů rozpadl, je pro děti velkou zátěží. Tato situace přináší řadu změn. Jednou z těch zásadních je, že přestává fungovat společné soužití rodičů a hlavní úlohu ve výchově přebírá jen jeden z nich, častěji matka. V některých případech se stává, že jeden z rodičů se pokusí získat dítě jen pro sebe. V jemnější podobě zahájí manipulaci dárky, úlevami a různými jinými formami úplatků. Dalším stupněm bývá zostouzení druhého Minigalerie Na schodech U některých si toho rodiče nebo učitelé všimnou a odhalí nadání pro hudbu, kreslení, modelování, zpěv, tanec, a postupně ho rozvíjí. Najdou se i výjimečné talenty, které se umí prosadit samy, ale většina dětí a lidí si vůbec svoje tvořivé schopnosti neuvědomuje. Myslí si totiž, že oblast umění je vyhrazena úzkému okruhu zvlášť nadaných lidí, a uspokojí se jen s pasivním vnímáním umění: poslechem hudby, zpěvu, čtením, návštěvami divadel, filmů, galerií apod. Umění spojené s praktickým tvořením má velký význam v životě lidí. V dnešním přetechnizovaném světě je zárukou toho, aby se člověk nerozvíjel jednostranně a neizoloval se od společnosti. Spojuje totiž rozumovou stránku se smyslově citovou jako protiváhu vědy a techniky. Ozvláštňuje skutečnosti běžného vnímání světa, přírody a krásy kolem nás tak, aby nám nezevšedněly. Při práci ve výtvarném kroužku žáků zdejší Základní a Mateřské školy ve Štěpánově nad Svratkou jsme se snažili s dětmi I. i II. stupně zachytit ve svých pracích, které se právem mohou nazývat i uměleckými díly, subjektivní pohled na svět a život. S nadsázkou lze prohlásit, že nám děti ukázaly svoji duši komunikují s námi prostřednictvím svých obrázků, ukazují často na skutečnosti, které je trápí a oni je nahlas nedovedou vyslovit, například volbou barev, rodiče a snaha vytvořit v dítěti vůči druhému rodiči nenávistné pocity. Míra zostouzení nenáviděného partnera nemá zpravidla vůbec žádnou souvislost s jeho faktickými vlastnostmi. Psychologové pro tuto situaci používají termín syndrom zavrženého rodiče. Jde o situaci, kdy jeden rodič vědomě či nevědomě manipuluje děti proti druhému rodiči, aby zcela narušil vztah mezi ním a dítětem. Svým způsobem je to pochopitelné. Je přirozené, že se rodič snaží strávit se svým dítětem co nejvíce času, a to i na úkor bývalého partnera. Navíc vztahy mezi rozcházejícími se partnery jsou napjaté a pro mnohé rodiče je nepředstavitelné, že by nenáviděný partner mohl přesto být dobrým rodičem. K tomu se bohužel často přidávají i jiné motivy opuštěné ženy se snaží popouzením dětí potrestat Dítě ti nedám! tématu zpracování apod. V prvním pololetí činnosti jsme se snažili naučit pracovat se základními výtvarnými materiály, pomůckami a technikami a rozvíjeli jsme zkušenost s kresebnými a malebnými technikami. Pro děti bylo překvapením, co dokáže obyčejná tužka, přírodní uhel a pastel, štětec a barvy, když se uchopí do rukou tak, jak mají. Zvládnutí tohoto principu bylo předpokladem pro další tvořivou činnost, protože pak děti nemusely přemýšlet nad tím, co si počít s kresebnými a malebnými pomůckami. Ve druhém pololetí jsme si vyzkoušeli i techniky malby a kresby netradičními materiály hlínou, latexem, akvarelem, malbu na plátno, sgrafito, barevnou vosko- opouštějícího partnera a také k sobě bezvýhradně připoutat své dítě. Nebo naopak majetničtí muži se snaží prostřednictvím dětí trestat nebo vydírat manželku a získat plnou kontrolu nad dětmi. Je zajímavé, že jako manipulátorky bývají častěji popisovány ženy, a přitom se zcela opomíjí, že i mnoho mužů dokáže velmi nemilosrdným a rafinovaným způsobem popouzet děti proti (ex)manželce výhodou některých z nich bývá navíc i to, že jsou lépe finančně zabezpečeni, mají více kontaktů a dokáží se lépe orientovat v jednání s úřady. Někdy je hranice mezi obětí zavrhovaným rodičem a agresorem manipulujícím rodičem neostrá, protože oba rodiče na sebe před dětmi navzájem házejí špínu. Převažující motivy manipulujícího rodiče jsou ve skutečnosti velmi sobecké a v konečném strana 9 vou batiku, ale i práci s keramickou hlínou. Trochu smutně však musíme s dětmi podotknout, že finální produkty z keramiky torza, která zůstala, nás mrzí. Totiž výrobky z hlíny musí nějaký čas schnout, než je můžeme dát k výpalu a právě při schnutí na oknech byly poškozeny ať už úmyslně či neúmyslně jinými dětmi. Minigalerie Na schodech se stala takovou malou tečkou za činností výtvarného kroužku. Možná se stala pro kolemjdoucí malým zamyšlením nad uměním, radostí z činnosti dětí, které nám ukázaly cestu k estetickému vnímání skutečností kolem nás. Dokázaly být dospělými malíři. Mgr. M. Chalupníková důsledku nepoškozují jen dítě, ale všechny. Odborná literatura nejčastěji píše o těchto základních rovinách poškození dítěte: 1. Dítě ztrácí jednoho z rodičů se vším, co mu mohl/mohla poskytovat (vztahy, oporu, kontakty s dalším příbuzenstvem, vzory, ale i finance). Dva rodiče, byť rozvedení a nedokonalí, jsou téměř vždy lepší než jeden - také se tak lépe rozkládá riziko, např. v případě, kdy se s jedním z rodičů něco stane. 2. Vývoj emocí dítěte je narušený. Dítě je nuceno potlačit vztahy k zavrženému rodiči. Současně se učí budovat v sobě nenávist podloženou jen chabými či zcela absurdními argumenty, což podle některých odborníků vytváří živnou půdu například pro různé formy extremismu, fanatismu. (pokračování na str. 10)

10 strana 10 Současně u dítěte klesá sebedůvěra protože má zafixováno, že jeden z jeho rodičů je špatný, což v něm buduje pocit, že i ono samo je špatné. Může to pak vést k nejistotě a přehnaně nízkému sebevědomí, nebo naopak jako reakce k přebujelému sebehodnocení, jímž se dítě (později dospělý) snaží získat jistotu. 3. U dítěte je narušen sociální vývoj. Chybí mu klidné prostředí, chybí mu normální vzory pro soužití mezi partnery a obecně mezi lidmi, obtížně se formuje identita. Dítě ztrácí přirozenou korekci a zafixuje si nenávist a agresi jako standardní způsob řešení problémů. V některých případech (to je častější u žen - matek) k sobě manipulující rodič dítě tak připoutá, že není schopno vybudovat si samostatný život Nový školní rok 2010/2011 Máme za sebou první měsíc dalšího školního roku. Zahájili jsme ve středu 1. září a ačkoliv nám počasí moc nepřálo, nenechali si letošní prvňáčci zkazit náladu a s novými krásnými školními taškami se těšili, co jim škola připravila. Ostatní se určitě také těšili, ale asi víc na své spolužáky, než na učení. Škola voněla úklidem, novými pomůckami, sešity, knížkami a po krátkých proslovech byl další školní rok zahájen. A co nás tento rok čeká? Pár akcí proběhlo již hned na začátku. Třeba 9. září k nám zavítalo rádio Petrov se svým moderátorem a nadělovali našim žáčkům (z třídy) tašku se sešity a jinými drobnostmi. Dítě ti nedám! (pokračování ze strany 9) Naši žáci již také byli na některých soutěžích, vystoupeních, ale o tom všem si můžete všichni přečíst na našich webových stránkách (pozor změna webové adresy www. zsstepanovns.cz) nebo i zde, ve Štěpánovinkách. K žádným velkým personálním změnám nedošlo, pouze místo pana učitele J. Kotoučka, který na škole učil půl roku za paní učitelku P. Stárkovou, nastoupila paní učitelka A. Romanová, jako asistentku pedagoga jsme přijali paní Pavlu Čechovou. Nejen jim dvěma, ale všem ostatním přeji, aby tento školní rok byl úspěšný a přinášel všem jenom dobré výsledky. Mgr. Jana Romanová, ředitelka školy Letní soustředění souboru Borověnka Stejně letos, jako loni Opět jsme vyrazili na tábor na Cikháj tentokrát v posledním srpnovém týdnu. Počasí nám docela přálo. A tak jsme zpívali, tancovali, ale také soutěžili. Nechyběl karneval, olympiáda, velká lesní hra, stínové divadlo, stezka odvahy (Kdo se bojí, nesmí do lesa), ranní rozcvička nebo táborák Stavěli jsme domečky pro skřítky, soutěžili ve sbírání šišek, utíkali před bizonem, malovali dřevěné placky, a hlavně naše souborová trička. Letošní tábor byl zaměřený na les naše malé oddíly se jmenovaly Šelmy, Kopytníci, Hlodavci a Ptáci. Snažili jsme se pomáhat lesu a poznávat jeho tajemství. Samozřejmě jsme také zpívali a tancovali. Kdo viděl naše závěrečné vystoupení, nemohl uvěřit, co všechno jsme se za ten týden naučili pásma Panenky, Plachta, Irsko, Country a Bobři se líbila. Vše jsme se snažili zvládnout co nejlépe - abychom byli připraveni na naše podzimní vystoupení ve Velké Bíteši a na Pernštejně. Mgr. Bohumila Blechová a partnerský vztah. 4. Situace dítě stresuje a vyčerpává, takže nemá dost energie ke zvládání běžných povinností (škola, koníčky, utváření běžných denních návyků apod.) Dítě je tím, kdo v dané situaci trpí nejvíc. Traumatizován je samozřejmě i zavržený rodič. Smutnou spravedlností však je, že druhý, manipulující rodič, který se zpočátku cítí jako vítěz, v konečném důsledku ztrácí také. V lepším případě tím, že dítě v dospělosti jeho triky prohlédne a bude mu je zazlívat. V horším případě se manipulující rodič bude přímo potýkat s následky patologického chování svého narušeného potomka. Jak syndromu zavrženého rodiče předcházet? Jako první krok by si oba znepřátelení partneři měli uvědomit, že psychická pohoda dětí je prioritním zájmem jich obou. Je to ale velmi těžké v situaci, kdy například jeden z rodičů trvale není schopen racionální dohody. V situaci, kde dohoda není možná, mohou nastoupit i tvrdší právní prostředky. Bránění kontaktu s druhým rodičem každopádně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu maření úředního rozhodnutí, často i trestného činu týrání svěřené osoby. V současné právní praxi už není takovou výjimkou, když manipulativní chování jednoho z rodičů vede k trestnímu stíhání nebo alespoň k úpravě opatrovnictví. Setkáte-li se s podobným případem ve svém okolí, nebojte se být aktivní. Zavrhovaný rodič Již tradičně se začátkem nového školního roku účastní žáci 6. ročníku adaptačního kurzu, jehož cílem je vytvořit bezpečné a pozitivní prostředí v třídním kolektivu ve spolupráci žáků a třídního učitele, stmelení třídního kolektivu a vytvoření vazeb mezi žáky navzájem. Letos jsme tuto akci nazvali Ostrov přátelství a uskutečnili ji v pátek 3. září 2010 ve Štěpánově nad Svratkou. Účastnilo se 16 žáků 6. třídy, třídní učitelka Mgr. Alena Boháčová a metodik prevence Mgr. Silvie Zivčáková. V úvodní seznamovací hře Klubíčko si žáci libovolně přehazovali klubíčko vlny a vzájemně si předávali informace o sobě. Potom každý žák dostal neforemný kus papíru, na kterém měl ztvárnit sám sebe, nakreslit to, co má rád nebo co ho baví. Tyto kusy pak poskládali a z jednotlivých kamenů vytvořili společný ostrov. Po svačině jsme se vypravili do přírody v okolí školy. Žáci ve skupinkách hledali po určené trase poklad, kterým by si pobyt na společném ostrově mohli Adaptační kurz potřebuje podporu, manipulující rodič naopak korekci a oba potřebují prostředí a impulsy, aby našli společnou řeč alespoň jako rodiče. Stanete-li se sami zavrženým rodičem, vězte, že existuje řada institucí, na něž se lze obrátit a které vám mohou pomoci i v situaci, která se zdá být bezvýchodná. Nenechejte se zastrašit ani unavit a nejednejte impulsivně, ale jednejte rychle. A zažijete-li v roli rodiče rodinný rozvrat, zkuste se oprostit od osobních pocitů křivdy a nenávisti. Snažte se v takových případech myslet především na své děti a nebojte se udělat první krok. V rodinném soužití totiž vyhrává jen ten, kdo nechá vyhrát všechny. Mgr. Veronika Kurečková zpříjemnit. Při zpáteční cestě jsme si nasbírali dříví na odpolední táborák. Když jsme se naobědvali, stali se z nás na chvíli výtvarníci. Pomocí různých šablon jsme malovali třídní tričko se symbolem ostrova. A to už jsme se těšili na závěrečné posezení u ohně! Rozdělání ohně, povídání a opečení buřtů to byla ta správná tečka za společně prožitým dnem. Na závěr si většina zahrála fotbal. Cíle letošního adaptačního kurzu byly bezesporu naplněny a věřím, že se podařilo nastartovat pozitivní klima v nově vznikajícím třídním kolektivu 6. ročníku a podpořit tak vztahy mezi žáky navzájem, ale také s třídní paní učitelkou. Mgr. Silvie Zivčáková, metodik prevence

11 ZŠ a MŠ Štěpánov Dne 21. září proběhl ve Žďáře nad Sázavou 6. ročník přírodovědno - vlastivědné soutěže Jeřabinka. Jako každý rok ji provázelo krásné počasí. Naše škola vyslala do soutěže 3 týmy - Martina Humpolíková, Mariana Janďourková, Michaela Dufková a Ivoš Pokorný tvořili tým 2. stupně, Zdena Ostrá, Viktor Štarha, Šárka Blechová a Ivetka Loukotová byli prvním týmem prvního stupně a Radka Špačková, Marie Nedomová, Adam Jiránek a Monika Trdá druhým týmem prv- Pěvecký sbor Labyrint - ohlédnutí Pátek 10. září byl pro pěvecký sbor Labyrint výjimečný. Měli jsme totiž možnost zazpívat exministrovi zdravotnictví MUDr. Tomáši Julínkovi, který se svým Nadačním fondem Dobrá volba zavítal na dva dny do Nedvědice. Nebudu popisovat mnohé atrakce, jež byly v rámci celé akce nabízeny. Pro náš pěvecký sbor, a myslím si, že i pro celou naši školu, je důležité, že se vystoupení líbilo (stejně jako v létě na Slavnostech Pernštejnského panství a v Ujčově, kde slavili 650 let založení obce). Na závěr nám MuDr. Tomáš Julínek předal šek ve výši 5000 Kč. Ocenil tak naši píli, práci a soudržnost. Jeřabinka 2010 Nedílnou součástí slavných hodů ve Velké Bíteši bývá sobotní folklórní festival. Vystupují zde soubory z Bíteše i celého národopisného regionu Podhorácka. Štěpánov leží na hranici národopisných oblastí Horácka a Podhorácka, a tak jsme byli na festival letos pozváni i my. Nejprve se představily naše sólové zpěvačky Radka Špačková a Šárka Blechová s hudebním doprovodem Hely Šavrňákové, následovalo pásmo Plachta s doprovodem paní učitelky Ivy Šmaterové a ního stupně. Soutěžící prošli sedmi stanovišti (meteorologie, ryby, vlastivěda, zeměpis, odpady, léčivé rostliny a les). Celá cesta trvala více než dvě hodiny a některá družstva měla co dělat, aby cestou nezabloudila. Všichni ale štastně došli. Pro soutěžící byl připraven bohatý doprovodný program - pan truhlář vyráběl a prodával dřevěné drobnosti, pan včelař přednášel o včelaření a mluvčí Policie ČR představila policejní práci. Žáci naší školy obsadili pěkné 4., 5. a 6. místo a odnesli si drobné odměny. Největší odměnou byl ale krásný den strávený uprostřed přírody. Mgr. Bohumila Blechová Hned druhý den jsme zpívali znovu. Byli jsme pozváni do Víru, kde se konalo setkání rodáků, občanů a přátel Víru. Zde jsme opět sklidili úspěch. Velký dík patří rodičům dětí, i těm, kteří sbor i školu již opustili a přesto se vracejí. Je vidět, že píle přináší výsledky. Dovoluji si dodat, že i přátelství. Mgr. Eva Čepičková Borověnka na folklórním festivalu nové pásmo Panenky. Počasí i celé vystoupení se podařilo a děti byly pochváleny za své výkony. Odměnou jim byla návštěva výstavy krojovaných panenek z Čech a Moravy v místním muzeu a také hodová projížďka na kolotoči nebo nákup dobrůtek. Mgr. Bohumila Blechová Okénko školní družiny Školní družinu v loňském školním roce navštěvovalo 44 dětí. Po celý rok se vždy snažíme připravovat spoustu akcí, aby se tu dětem líbilo. Snažíme se také, aby kontakt s námi neztráceli ani rodiče, protože spolupráce s nimi je pro nás velmi důležitá. Poděkování si rodiče určitě zaslouží, protože se v hojném počtu se svými dětmi zapojovali do našich akcí, ať už to bylo vyrábění vánočního stromečku, odpolední posezení na dětském hřišti, celodenní výlet pro rodiče a děti na zámek Červená Lhota a také country večer na závěr roku. Plán školní družiny je vždy sestavován s ohledem na děti, jejich zájmy, přání a potřeby, aby smysluplně trávily svůj čas po vyučování. Mezi projekty, které se dětem nejvíce líbily patří například: Vánoční dílny - výroba svíček z včelího vosku, projekt Normální je nekouřit, Zimní sportování závody na bobech, Se zvířátky v Zoo, D o m á c í m a z l í č c i fotosoutěž dětí, Já a moje knihy výroba nejdelšího leporela, Týden s dinosaury, D o p r a v n í v ý c h o v a, Týden s hvězdami a spousta dalších. Již tradicí je kroužek hry na flétnu. I nadále budeme pokračovat v úspěšných projektech. Školní zahrada, hřiště i naše nově vybavená školní družina se těší na dětský smích v novém školním roce. Více o nás na webových stránkách: websnadno.cz, Jana Poláková Začátek školního roku v mateřské škole Ve školním roce 2010/2011 je v mateřské škole zapsáno 28 dětí. Je to nejvyšší možný počet vzhledem ke kapacitě a platným zákonům. Začátek roku byl náročný, probíhala adaptace nových dětí. Seznamovaly se s prostředím, novými kamarády. Některé příchod do MŠ oplakaly, ale věříme, že si zvyknou, bude se jim mezi dětmi líbit a společně prožijeme mnoho hezkých chvil. Jistě k tomu přispěje pěkné prostředí mateřské školy a zahrady, kterou se snažíme co nejvíce využívat. V nejbližších měsících se budeme těšit na pohádky, se kterými přijedou strana 11 různé divadelní soubory za dětmi do MŠ. Využijeme také nabídky z KD v Bystřici nad Pernštejnem. Pozveme do mateřské školy rodiče na společné vyrábění. Budeme pozorovat krásnou přírodu v okolí, jak se nám mění před očima a povídat si o všem, co k tomu patří a co děti zajímá. MŠ

12 šení výsledků a rozdání cen všem zúčastsport a životní styl Rybářské závody mládeže V sobotu dne Moravský rybářský svaz místní organizace Nedvědice o. s. pořádal na místním rybníku Olešnička rybářské závody pro žáky naší základní školy. Závodů se zúčastnilo celkem 20 dětí. Rybařit se začalo v 9 hodin. Za dvě a půl hodiny se ulovilo celkem 87 ks ryb o celkové délce 2029 cm. Celkovým vítězem se stal Štarha Šimon, který ulovil 18 ks ryb o celkové délce 402 cm. Na druhém místě se umístil Pučálka Štěpán, který zdolal 5 ks ryb o celkové délce 176 cm. Třetí místo obsadil Vázler Ladislav s 5 ks ryb o celkové délce 171 cm. Po vyhlá- něným bylo připraveno pro mladé rybáře občerstvení. Ukončení celé akce bylo kolem 12. hodiny. Díky hezkému počasí a velkému zájmu o závody můžeme tuto akci považovat za velice zdařilou. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se podíleli na hladkém průběhu závodů a všem s p o n z o r ů m : MRS MO N e d v ě d i c e o. s., Obecní úřad Štěpánov nad Svratkou, Rybářství Krondráf, Rybářství Vařejka, Řeznictví a uzenářství Šutera František, pan Daniel Rudolf, pan Valík Ladislav, pan Pučálka Zdeněk, Lanový park Siesta. Petrův zdar! Za MRS MO Nedvědice Petr Havlíček, jednatel Snižte si vysoký krevní tlak čchi - kungem Nejběžnější příčinou vysokého tlaku je opakovaný stres, kterým je přetěžován náš nervový systém. Cílem cvičení čchi - kungu je dosáhnout uvolnění. Cvičení pomáhají uvolnit centrální nervovou soustavu, zejména sympatickou část vegetativního autonomního nervstva. Uvolnění způsobuje, že se tělo stane citlivější na vnitřní prostředí. Tato citlivost vytváří zpětné vazby a tělo se pak opětovně přizpůsobuje svému nervovému systému. Výzkum prováděný ve vědeckém ústavu pro výzkum hypertenze v Pekingu prokázal, že je-li cvičení kombinováno se západními léčebnými postupy, např. s léky, tlak se snižuje (čerpáno z časopisu Regena). Toto cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, ale i pro nemocné s pohybovými problémy. Lze totiž cvičit v sedu na židli, takže lidé, kteří mají například umělé klouby, mohou dělat naprosto všechny cviky. Nebojte se přijít mezi nás a vyzkoušet, jak na vás cvičení zapůsobí, a že tak jednoduché cviky mohou trvale ovlivnit celkové rozpoložení a zdraví. Začněte s péčí o sebe včas. Cvičíme ve čtvrtek od 17:30 do 18:30 v tělocvičně ŽS. Na setkání se těší Marta Skoumalová FK Železárny Štěpánov V krajské soutěži fotbalových mužstev navázal A tým na dobré jarní výsledky a po osmi kolech vévodí fotbalové tabulce. Oproti jaru došlo k zásadním změnám v realizačním týmu fotbalového mužstva. Jako hlavní trenér převzal mužstvo Luboš Polák a asistentem se stal Zdeněk Čupr. V roli vedoucího mužstva zůstal p. Nunvář. Hráčský kádr doznal menších změn. Hostování ukončil Špatka z Bystřice a do Štěpánova přestoupil Jan Bednář a Václav Sedláček. Mužstvo posílil také jeden hráč z Ukrajiny. Cílem A týmu je hrát atraktivní fotbal s umístěním do pátého místa tabulky. V okresní soutěži si B tým vede zatím špatně. Má pouze čtyři body a je na desátém místě tabulky. Stále se opakuje situace z dřívějška, kdy kádr je nestálý a dochází k časté obměně hráčů. Trenérem B týmu je Ivoš Jílek a vedoucím mužstva je Martin Fiala. Cílem B týmu je záchrana v okresní soutěži, což není nad síly mužstva. Zatím nejkritičtější situace je v dorostu. Mužstvo trpí nedostatkem hráčů a v několika utkáních nenastoupilo ani v plném počtu hráčů. Tato situace se odrazila rovněž ve výsledcích, kdy mužstvo zaujímá poslední místo tabulky s pouhým jedním bodem. Žáci si zatím vedou se střídavými výsledky. Pod vedením Františka Kitnera a Luboše Císaře utrpěli několik nešťastných proher a zaujímají spodní část tabulky. Věříme však, že v příštích zápasech se štěstí otočí a žáci budou důstojně reprezentovat fotbalový klub. Chtěl bych upozornit na skutečnost, že pokud máte zájem přihlásit své potomky do fotbalového oddílu, můžete kontaktovat Fr. Kitnera na tréninku mužstva nebo přímo v Železárnách Štěpánov. Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na tradiční hody s májí, které se uskuteční října V sobotu 9. října proběhne ve 21:00 hodová zábava s hudbou ANNA - rock a v neděli se v 15:30 uskuteční souzení berana pod májí na náměstí ve Štěpánově. Miloš Havelka, prezident FK Dobroty ze Štěpánovinek Plněné brambory Suroviny na 4 porce: 4 8 větších brambor (600 g), 80 g jemného salámu nebo šunky, klobásky - zrovna co máme, 80 g sýru cihla, kmín, majoránku, sůl. Brambory dobře umyjeme a každou zvlášť zabalíme do alobalu, pokapeme olejem a trošku osolíme (sýr je slaný). Pořádně utěsníme a dáme na pekáč do trouby vyhřáté na 180 C péct (po cca 45 minutách zkusíme propíchnout špejlí, jde-li to lehce, brambory jsou měkké) Podélně je rozpůlíme a vydlabeme lžičkou důlek. Bramborovou dřeň dáme do misky a dobře rozmačkáme vidličkou. Přidáme nakrájený salám, nastrouhaný sýr a sůl s kořením, dobře promícháme a začneme směsí plnit vydlabané brambory. Dáme zapéct do trouby dokud se nám nevytvoří zlata kůrka. Používáme jako samostatný pokrm nebo přílohu k masu. Ořechová bábovka Příprava trvá asi 10 minut. 120 g změklého másla, 200 g cukru, 4 vejce, 200 g polohrubé mouky, 100 g oříšků (vlašské, lískové) 1/2 prášku do pečiva, 1/2 hrnku vlažného mléka. Z bílku si ušleháme tuhý sníh. Máslo, cukr a žloutky šleháme doběla, pak k nim přidáme mouku s práškem do pečiva, ořechy a mléko a zamícháme. Potom tam zlehka zapracujeme tuhý sníh a vlejeme do vymaštěné a vysypané formy na bábovku. Dáme do vyhřáté trouby na 180 C a pečeme cca 45 minut. Je-li bábovka upečená, zjistíme, když do ní píchneme špejli a po vytáhnutí je špejle suchá. Dobrou chuť vám přeje Bc. Lenka Štouračová Ev. číslo MK ČR E Vydává: Obecní úřad ve Štěpánově nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, tel.: , , Odpovědní redaktoři a sazba: Mgr. Stanislava Kubíková, Mgr. Vratislav Kubík. Název a logo: Petr Skokan, DiS. Tisk: Lepor, Lučanská 190, Kutná Hora. Celkový náklad: 300 kusů. Kontakt:

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 1. 6. 2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 09.10.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Z á p i s. o průběhu 20. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 20. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 20. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 27. 06. 2016 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Počet přítomných členů zastupitelstva: 6 - Blažek, Machová, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne:

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: 20.6.2013 ZO schválilo: Zastupitelstvo obce Rochlov schvaluje program veřejného zasedání. Pro 5 ( Patera, Hrách, Česánek, Rothmaierová,

Více

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17 OBEC PŘEDSLAVICE 387 01 Předslavice č.p.17 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předslavice, konaného dne 20.12.2013 v 18:20 hod. v zasedací místnosti OÚ Předslavice. Přítomnost členů zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 09. 05. 2016 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 9. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Jaromír Čáp, ing. Vojtěch Pekař, Marie Nedbalová, Dana Kadlčková,

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů,

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od 19.00 hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, zapisovatelem určen Mgr. Miroslav Kobr, za ověřovatele zápisu

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 17.8.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více