Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání"

Transkript

1 Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání

2 OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě Ekologie a hospodárnost Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností B. Zdivo Základní stavebně fyzikální vlastnosti Kompletní stavební systém C. Provádění zdiva z cihel POROTHERM Přehled zdicích prvků POROTHERM Ložná spára Svislá spára Vazba zdiva Malty pro zdění Technologie zdění Drážky a výklenky Povětrnostní vlivy Malty pro omítání Omítkový systém POROTHERM Zrání omítek Poruchy omítek Akustické cihly Koncové cihly v ostění a parapetu Broušené cihly D. Pomůcky pro zdění E. Projektové a prováděcí detaily z cihel POROTHERM Nízké cihly - možnosti použití Správné navrhování Vnější stěna tl. 440 mm Vnější stěna tl. 400 mm Vnější stěna tl. 365 mm Vnitřní stěna tl. 300 mm Vnitřní stěna tl. 240 mm Vnitřní stěna tl. 175 mm F. POROTHERM překlady Skladování a doprava POROTHERM překlad POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlady 11,5 a 14, G.POROTHERM strop Skladování a doprava Montáž Použití

3 Cihla A. CIHLA - klasický stavební materiál v bytové výstavbě 1. Ekologie a hospodárnost Ještě nikdy se člověk tak nezajímal o přírodu, životní prostředí a úroveň bydlení jako dnes. Zdravé životní prostředí a stavby odpovídající potřebám člověka stojí v popředí tohoto zájmu. Vztah mezi úrovní bydlení a stavební hmotou je těžištěm práce všech těch, kteří se tématem bydlení zabývají. Člověk již velice záhy - po dřevu a kamení - používal hlínu ke stavbě svých obydlí. Hlína byla jedním z prvních stavebních materiálů. Tento přírodní materiál - zušlechtěný vypálením na cihly - je velice ekologickým stavebním materiálem trvalé hodnoty s vyváženými stavebně fyzikálními vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem jsou pálené cihly jak na stavbu rodinných domků, tak na vícepodlažní stavby, tím pravým stavebním materiálem - materiálem z přírodních surovin (hlíny, vody a dřevěných pilin jako porozitující příměsi), které neobsahují žádné škodlivé látky. Dobývání suroviny i výroba cihel probíhají s minimalizovanou potřebou energií a prakticky nedochází k narušování životního prostředí (žádný odstřel nebo lámání, plochy jsou rekultivovány). Moderní koncepce závodů zajiš ují výrobu cihel s využitím ekologicky nezávadných primárních energií téměř bez emisí. Tento anorganický, tvarově stálý zdicí materiál zaručuje stabilně dobré stavebně-fyzikální vlastnosti a trvalou hodnotu cihlových staveb. Především cihelné zdivo umožňuje snadné demolice bez větší potřeby energií, jednoduchou likvidaci příp. opětovné použití suti pro různé účely. Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel v Evropě, se po 190 let věnuje nejenom výrobě keramických stavebních hmot, nýbrž i výzkumu a vývoji těchto výrobků. Vývoj sahá od tradičních zdicích cihel přes děrované cihly POROTHERM velkých formátů, porozitované dřevěnými pilinami s optimalizovaným příčným děrováním, či cihly v provedení pero + drážka, u kterých není ve svislých spárách potřeba malty, cihly s vysokým tepelným odporem nebo útlumem zvuku, až po broušené cihly POROT- HERM. Dnešní cihla je inteligentním výrobkem, který byl vyvinut v mnoha variantách pro různá použití. 2

4 Cihla Díky výrobnímu programu a marketingu, který se řídí potřebami zákazníků, se v České republice podařilo zvýšit podíl cihel ve výstavbě rodinných domků i u vícepodlažních staveb a řadových domků. V popředí stojí otázky ekonomie, stavební technologie a dopravy materiálu. Při volbě stavebního materiálu však také musíme dbát na jeho kvalitu, která je jeho neoddělitelnou součástí. V době, kdy hlavním požadavkem ve stavebnictví je pokud možno rychlé pořízení bytových prostor, hrozí nebezpečí, že bude dána přednost kvantitě na úkor kvality. Obytné budovy postavené dle tohoto aspektu v poválečné době si vyžádaly již po dvaceti letech rozsáhlá sanační opatření, což jen dokazuje nehospodárnost tohoto postupu. Firma Wienerberger chce svými pracovními podklady přispět ke kvalitní a ekonomické výstavbě a podpořit používání cihel u běžných tlouštěk stěn u nejrůznějších stavebních záměrů. Pozornost přitom není zaměřena na jednotlivé výrobky, nýbrž na kompletní konstrukční řešení, která znázorňují jak stěnové konstrukce samotné, tak i řešení stropních konstrukcí nebo okenních a dveř-ních otvorů ze stavebních prvků výrobního programu, jako např. překlady POROTHERM. Stěnové konstrukce z cihel zajiš- ují především v bytové výstavbě vysokou kvalitu, která se odráží v úrovni bydlení. Souhrn stavebně fyzikálních vlastností a jejich vyváženost zaručují uživatelům cihlových staveb maximálně zdravé a příjemné vnitřní klima, což vysvětluje současný zájem o cihlové stavby. Díky tomu, že cihla je ve všech směrech ekologickým výrobkem po celou užitnou dobu, jakož i díky inovacím v technologii a zpracovatelnosti, dostala se do popředí zájmu všech, kteří se zodpovědně zabývají projektováním a výstavbou vícepodlažních staveb. 2. Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností Od doby energetických krizí, se kterými souvisí i opatrnější zacházení s přírodními zdroji, stojí při posuzování kvality tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla, na prvním místě. Cíleně prováděné porozitování umožňuje pomocí odlišného dávkování pilin do plastické hlíny specificky regulovat tepelný odpor a schopnost akumulace tepla u různých typů cihel. Dalším kritériem jednoduché výstavby je použití jednoho druhu stavebního materiálu (homogenita stěnových a stropních konstrukcí), což v případě potřeby umožní i snadnou likvidaci stavební suti. 3

5 Cihla Koncepce firmy Wienerberger - obzvláště program výrobků POROTHERM s provedením pero + drážka (pro stěny o tlouš ce 500, 440, 400, 365, 300, 250, 240, 190, 175, 140, 115 a 80 mm) ve stavební konstrukci těmto požadavkům ve vysoké míře vyhovují. Špičkovými výrobky jsou cihly POROTHERM 44 EKO+, 40 EKO+, dále cihly POROTHERM 44 P+D, 40 P+D, 36,5 P+D, 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D a řada výrobků cihel broušených POROTHERM 44 Profi 40 Profi, 30 Profi, 24 Profi, 11,5 Profi a 8 Profi. Výborné zvukověizolační vlastnosti mají akustické cihly POROTHERM 36,5 AKU, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D, 25 AKU MK, 19 AKU a 11,5 AKU. Výrobky POROTHERM umožňují výstavbu objektů až o pěti podlažích. Schopnost difuze páry, zvuková neprůzvučnost, vysoký tepelný odpor (resp. nízký součinitel prostupu tepla), akumulační schopnost - je možno jmenovat i další - jsou pro kvalitu bydlení velice důležité vlastnosti těchto výrobků. Ne nadarmo odborníci doporučují ze všech stavebních hmot právě cihly. POROTHERM EKO+ Profi Inovacemi v oblasti technologie jsou dnes cihly zdicími prvky velkých formátů s ekonomicky vyhovujícími vlastnostmi. V případě potřeby usnadňují práci s cihlami úchytné otvory. Jak při transportu, tak při zpracování není zapotřebí žádného speciálního nářadí. Díky tomu, že ve svislých spárách není potřeba malty - spojení je zajištěno perem a drážkou - snižuje se časová náročnost zdění. U broušených cihel je tato výhoda ještě markantnější. Z toho také vyplývá značné snížení stavební vlhkosti, rychlejší vysýchání stavby a rychlejší dosažení deklarovaného tepelného odporu. Stavební a provozní náklady se takto snadno a účinně sníží. Pozdější přestavby nebo přístavby cihelných staveb si nevyžádají vysoké náklady a jsou kdykoliv proveditelné. 4

6 Zdivo B. ZDIVO 1. Základní stavebně fyzikální vlastnosti Vnější stěna Vnější stěny musí splňovat požadavky na pevnost, tepelnou izolaci a životnost, chránit před vlhkostí a hlukem a také před požárem. Hospodárným řešením, které je vyjádřením souhrnu vynaložené práce, materiálu a taktéž funkčnosti, je vnější stěna o tlouš kách od 365 do 440 mm z materiálu POROTHERM 36,5 P+D, POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 44 P+D, z novějších výrobků POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+. Poslední novinkou jsou cihly broušené POROTHERM 44 Profi a 40 Profi. Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky bezchybné řešení detailů a to v oblasti stropních konstrukcí, překladů dveří a oken i ve vedení různých instalací. Tepelná izolace Kdo chce obezřetně a přitom účelně využívat suroviny naší planety, musí se dívat na úsporu energie jako na celkový komplex. Nerozhoduje samostatné posuzování jednotlivých částí z hlediska tepelné izolace, ale celkové posouzení budovy z hlediska konečné spotřeby energie. Proto na dosažení nejmenších nákladů na energii není rozhodující co možná nejvyšší hodnota tepelného odporu R, resp. nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních částí, ale potřeba energie na vytápění ve vztahu k celé budově. Tepelná izolace ve stavebnictví odpovídá jednoduché fyzikální zákonitosti: s dalším zvyšováním tlouš ky stěny již nedochází k efektivní úspoře energie. V důsledku této zákonitosti existuje ekologicko-ekonomicky účelná relace mezi náklady a užitkem. U vnějších stěn je optimální vztah mezi současnými náklady a užitkem realizován při použití jednovrstvého zdiva z cihel PORO- THERM s tlouš kou 400 mm, které je vyzděné na tepelněizolační maltu. Spolu se správnou volbou stavebního systému hraje rozhodující úlohu též geografická poloha stavby, plocha okenních a dveřních výplní a jejich kvalita, způsob větrání uživatele apod. Akumulační schopnost Vlastnost zdiva akumulovat teplo zajiš uje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru jak v teplém, tak v chladném ročním období. V létě zabraňuje silnému přehřátí, v zimě rychlému vychladnutí. Obdobným způsobem cihelné zdivo funguje i při nepřetržitém střídání dne a noci. Tato vlastnost zdiva je v našich klimatických podmínkách velice důležitá. 5

7 Zdivo 1. Vnější stěny: POROTHERM 44 Profi a 40 Profi, POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+, POROTHERM 36,5 Ti, POROTHERM 44 P+D, 40 P+D a POROTHERM 36,5 P+D. Ideální, trvanlivé cihelné bloky pro optimální tepelnou ochranu i akumulaci na zdicí pěnu nebo tenkovrstvou maltu 40 EKO+ Profi DRYFIX PTH 44 Profi 3 PTH 36,5 P+D 7. Malty a omítky: POROTHERM TM (tepelně izolační malta) POROTHERM Profi (malta pro tenké spáry) POROTHERM Profi AM (malta zakládací) POROTHERM TO (tepelněizolační omítka) POROTHERM UNIVERSAL (universální omítka) Překlad 7 6. Překlady: POROTHERM překlad 11,5 a 7 (překlady pro snadnou manipulaci) POROTHERM překlad 7 (ideální překlad pro svou únosnost a skladebnost) POROTHERM překlad VARIO (překlad pro rolety a žaluzie) Překlad 11,5 (14,5) 6

8 Zdivo 2. Vnitřní stěny: POROTHERM 30 P+D a 30 Profi POROTHERM 24 P+D a 24 Profi POROTHERM 17,5 P+D Správná volba pro nosné vnitřní zdivo PTH 30 Profi PTH 24 Profi PTH 17,5 P+D 4 3. Příčky: POROTHERM 11,5 P+D a 11,5 Profi POROTHERM 14 a 8 P+D Ideální cihly pro příčky 7 PTH 11,5 P+D 4 2 PTH 8 P+D 4. Akustické stěny: POROTHERM 36,5 AKU a 30 AKU P+D, 25 AKU MK, POROTHERM 25 AKU P+D, 19 AKU a 11,5 AKU Nejlepší volba pro akustické stěny MIAKO PTH PTH 30 AKU P+D POT nosník 5. Stropní konstrukce: POROTHERM strop (tl mm) a stropní vložky MIAKO PTH PTH 19 AKU 7

9 Zdivo Difuzní schopnost Nadměrný obsah vodních par ve vzduchu může být za určitých okolností příčinou poruch stavby (vzniku plísní a hnilob). Přirozená struktura cihelného střepu umožňuje odvést nadbytečnou vlhkost z místnosti ven a naopak v případě příliš suchého vzduchu částečně dodat vlhkost zvenčí. Tato difuze vodních par zabezpečuje stálé přirozené klima v místnosti a tím i pohodu ve Vašem domě. Zvuková izolace Protože cihelná stěna poskytuje dobrou ochranu proti hluku, nejsou ve většině případů potřebná žádná dodatečná opatření na jeho tlumení. Jednoduchá konstrukce z cihel vyžaduje minimální náklady na materiál a práci. Také uvnitř domu přispívají cihelné vnitřní stěny, příčky a stropy k útlumu vnitřního hluku. 2. Kompletní stavební systém Flexibilita Cihla představuje nejmenší konstrukční prvek stavby. Svou rozměrovou rozmanitostí a spolu s polovičními, nízkými, rohovými a koncovými tvarovkami přichází zvláš vhod mnohostranným představám architektonických forem a detailů. Kompletní a moderní cihlový systém POROTHERM umožňuje stavět podle individuálních představ, tj. se svobodnou volbou půdorysu včetně použití moderních prvků současného stavitelství: nepravoúhlými arkýři, stěnami do oblouku, členitými stěnami, věžičkami, obloukovými nadpražími oken a dveří atd. Přitom ani pozdější přestavby, přístavby a jiné změny nepředstavují problém. Stavební systém vhodně doplňují zděné (keramické) překlady, keramický trámečkový strop, TERCA Klinker lícovky a dlažby a suché maltové a omítkové směsi. Stavební biologie Zem, oheň, voda a vzduch jsou přírodními zdroji sloužícími při výrobě cihel. Cihla - to je tisíciletá tradice s inovacemi, které odpovídají požadavkům na zdravé životní prostředí. Cihla je kouskem přírody - přispívá k pohodě a zdraví ve Vašem domě. 8

10 Provádění zdiva z cihel POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou. Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: bezpečnost; trvanlivost a rozměrovou stálost; únosnost; požární odolnost; tepelnou ochranu; akumulační schopnost; ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost; schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod. K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení. Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel POROTHERM. 1. Přehled zdicích prvků POROTHERM Cihelné bloky POROTHERM jsou určeny pro různé druhy zdiva: pro zdivo nosné i nenosné; výplňové a příčkové; vnější a vnitřní; jednovrstvé i vrstvené. Z hlediska svého provedení a některých svých výjimečných vlastností se dělí na cihly na: POROTHERM P+D v základní řadě; cihly pro vnější stěny POROTHERM EKO+; broušené cihly POROTHERM Profi; akustické cihly POROTHERM AKU pro vnitřní stěny. Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou vnější stěny u cihel POROTHERM P+D, EKO+ a Profi doplněny koncovými cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech. 9

11 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel POROTHERM a určitý druh malty a omítky odpovídající budoucí funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí doplňkový sortiment, tj. poloviční, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující vyzdívání rohů, koutů, ostění, parapetů a výšek stěn mimo výškový modul. Protože sortiment cihel akustických PORO- THERM AKU, cihel pro vnější stěny POROTHERM EKO+ a broušených POROTHERM Profi se částečně nebo podstatně liší zejména v provádění zdiva, jsou jim věnovány samostatné kapitoly. 2. Ložná spára Tlouš ka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D, EKO+, a AKU vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tlouš ka by měla být v průměru 12 mm. Tato tlouš ka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, které jsou popsány v samostatné kapitole D na str. 58, případně na str. 46 a 47 pro broušené cihly. Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva - vnější a vnitřní zdivo U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 175 až 365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci. U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp. nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky POROTHERM určené právě pro vnější zdivo. Pro zdění běžně 10

12 Provádění zdiva z cihel POROTHERM používaná obyčejná vápenocementová malta má však cca 5x horší tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, čímž při společném použití ve zdivu dochází k určité ne nevýznamné degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků POROTHERM. Tento nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty lze redukovat několika způsoby: omezením (cihly s kapsou na maltu) či odstraněním (cihly na pero a drážku) použití malty ve svislých styčných spárách mezi jednotlivými zdicími prvky; provedením přerušované ložné spáry (nízký účinek, z hlediska únosnosti zdiva kontraproduktivní); použitím lehké (tepelně izolační) zdicí malty (pro zdění nelze použít lehké omítky!); použitím systému broušených cihel POROTHERM Profi s ložnými spárami tlouš ky 1 3 mm. První způsob je již aplikován u všech cihelných bloků PORO- THERM (velikost je limitována ergonomickým požadavkem na maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), o zbývajících třech způsobech je nutné zmínit se podrobněji. Přerušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 mm. Toto opatření ve svém důsledku zvýší tepelný odpor zdiva o 1 až 3 %, zároveň však významně sníží únosnost takového zdiva! Snížení únosnosti zdiva (výpočtové pevnosti v dostředném a mimostředném tlaku) lze vypočítat podle Změny b/1988 státní normy ČSN Navrhování zděných konstrukcí jako podíl šířky vzduchových mezer v přerušované ložné spáře ku šířce plně promaltované ložné spáry. Např. u zdiva tlouš ky 400 mm při dvou vzduchových mezerách šířky po 50 mm v maltovém loži se sníží jeho únosnost o 25 %! Z tohoto důvodu nelze přerušované maltování ložné spáry používat libovolně, ale pouze tam, kde je možnost jejího provedení doložena statickým výpočtem. Popsanou nevýhodu odstraňuje použití tzv. lehké malty, která při zachování pevnosti v tlaku obyčejné malty má navíc výborné tepelněizolační vlastnosti téměř dokonale eliminující tepelné mosty v ložných a případně i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je lehká malta u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde je nutné maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry (pro takové zdivo jsou cihly POROTHERM P+D méně vhodné). Vzhledem k vyšší ceně lehkých malt oproti obyčejným je ekonomicky nejvýhodnější používat lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vnější konstrukce. Lehké malty vyráběné jako suché maltové směsi mají navíc oproti obyčejným maltám větší vydatnost. Nejdokonaleji eliminuje tepelný most v ložných spárách systém broušených cihel, který je podrobně popsán v kapitole 15. Broušené cihly str

13 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 3. Svislá spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: zdivo s viditelně (plně) promaltovanými svislými spárami; zdivo bez viditelně promaltovaných svislých spár. Tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými spárami (zdivo z CP, CV 14, CDm, Pk - CD apod.) se používá pro vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez větších nároků na tepelněizolační vlastnosti. Protože se většinou jedná o maloformátové prvky, spotřeba malty a pracovního času je oproti moderním cihelným blokům vysoká. Nové druhy zdiva bez viditelně promaltovaných svislých spár se používají právě i na vnější jednovrstvé tepelně izolační stěny. Cihelné bloky, které jsou pro tento druh zdiva speciálně určeny, se ve vodorovném směru kladou na sraz a proto se žádná svislá spára nepřiznává. 4. Vazba zdiva Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky PORO- THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM Profi s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Jak by se tato vazba měla v praxi realizovat, ukazují schematické obrázky uvedené v kapitole E - PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM (str ). Minimální delka převazby u bloků POROTHERM je 95 mm 5. Malty pro zdění Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění a omítání se vyráběly z jednotlivých složek (vápno, cement, písek, voda) přímo na stavbě. Vzhledem k požadavkům na stálost kvality malt při současném způsobu stavění již není možné vyrábět malty tímto 12

14 Provádění zdiva z cihel POROTHERM způsobem a tak absolutní většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajiš ují trvale vysokou kvalitu SMS. Díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití. Protože výrobců a dodavatelů je v ČR více, je i nabídka malt pro zdění poměrně široká. Obecně lze malty pro zdění rozlišit na dvě skupiny: na obyčejné a lehké malty. Obyčejné malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, malty jsou většinou určeny pro ruční zpracování. Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich objemovou hmotnost pod 1300 kg/m 3 a zároveň vylepšují tepelnětechnické vlastnosti. Na druhu (většinou se používá perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti. Pro vnitřní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy obyčejných malt pro zdění, které se na našem trhu prodávají. Pro vnější zdivo pak vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem cihelných bloků POROTHERM doporučujeme použít lehkou (tepelněizolační) zdicí maltu POROTHERM TM, která byla rakouskou firmou BAUMIT speciálně vyvinuta pro zdivo z cihelných bloků POROTHERM. Malta POROTHERM TM vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tlouš ky použitých zdicích prvků. Z hlediska tepelnětechnických vlastností je takové zdivo téměř jednotným podkladem (cihly i spáry) hlavně pod vnější omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných důvodů) nemají snahu vykreslovat spáry zdiva. 6. Technologie zdění Optimálního výsledku při použití cihelných bloků PORO- THERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly. Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM Profi. Příprava před uložením první vrstvy cihel: Podklad zdi musí být 1 vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tlouš ka stěny. 13

15 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou la, na které si udělejte značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm). Zdění stěn: Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn používejte vápenocementovou maltu, nikoli tepelněizolační maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Nejprve osaďte cihly v rozích stěn. Dbejte při tom na správné směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 2 Přesah přes hranu základu nebo stropu může být max.1/6 tlouš ky zdiva Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je tlouš ka stěny. Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tlouš ky zdiva! Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou

16 Provádění zdiva z cihel POROTHERM maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte zednickou lžící. Kapsy ve svislých spárách u cihel POROTHERM zcela vyplňte maltou. U cihel POROTHERM P+D, EKO+, Profi a většiny AKU se svislé spáry vůbec nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčete vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách! 5 Zdění následujících vrstev proveďte stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm (viz. předchozí kapitola Vazba zdiva). Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučujeme také občas zkontrolovat správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět bu na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. Potřebné rozměry upravovaných cihel pro jednotlivé tlouš ky stěn najdete v kapitole E. Zdění příček: Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnejte podlahu v místě budoucí příčky maltou. Pro zdění používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První vrstvu příčkových cihel uložte do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm

17 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D a 19 AKU na vnější stěnu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou k ní přisaďte a přimáčkněte. V každé druhé spáře nosnou příčku zavažte do obvodové stěny tak, jak je znázorněno dále v kapitole E. Při zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky můžete též napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umís ované do každé druhé ložné spáry. Příprava a napojení vnitřní nosné příčky na obvodovou stěnu pomocí stěnových spon Při napojování příčky na 8 nosnou ze na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D nebo 6,5 P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 1/3 90 2/3 16

18 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ukotvení stěnových spon ve stěně můžete také realizovat přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Dveřní zárubně vyrovnejte pomocí klínů a zafixujte šikmými latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi můžete místo překladu vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně nebo speciální výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše uklepněte zednickým kladívkem, drážku vyplňte maltou. Vytváření a velikost instalačních drážek svislých, vodorovných i šikmých se řídí podle zásad uvedených v následující kapitole. 7. Drážky a výklenky Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena v tabulce 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. 17

19 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Tabulka 1 Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: 1. Přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 2. Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn tlouš ky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně nesmí být menší než 225 mm. 4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek šířky širší drážky. 5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí být větší než 0,13 násobek délky stěny. Tabulka 2 Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: Dodatečně prováděné drážky a výklenky Největší hloubka (mm) Největší šířka (mm) Neomezená délka Největší hloubka drážky Vyzdívané drážky a výklenky Největší šířka (mm) Délka mm 85 až až až až více než Min. zbytková tlouš ka stěny (mm) 85 až až až až více než Největší hloubka drážky nesmí být překročena ani v místech otvorů, které byly předvrtány při vytvoření drážky. 18

20 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nesmí být menší než 500 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nesmí být menší než dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných stranách stěny. 4. U stěn o tlouš ce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vyřezány drážky do hloubky 10 mm z obou stran stěny, která má tlouš ku nejméně 225 mm. 5. Šířka drážek nesmí být větší než polovina tlouš ky stěny v místě oslabení. Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je pomalé a pracné a vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je potřeba) spíše nevhodné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně v prodeji, nebo alespoň úhlovou brusku. Materiál mezi prořezy se následně opatrně vysekne plochým sekáčem. 8. Povětrnostní vlivy Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před povětrnostními vlivy. U cihel PORO- THERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 C, nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou ze chránit před provlhnutím, nebo se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. 9. Malty pro omítání V nabídce tuzemských výrobců či dovozců zahraničních výrobků lze nalézt omítkové SMS snad pro každý druh zdiva a pro všechny účely použití omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky s možností nanášení ve více vrstvách, omítky vnitřní a vnější, těžké omítky, omítky lehké a lehčené, hydrofobizované, sanační, ušlechtilé atd. 19

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV AZBEST VE STAVBÁCH EVŽEN JANEČEK STŘECHA VE TVARU KOULE AULA VUT V BRNĚ ANTONÍN ŽÁK WINDEK

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více