Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání"

Transkript

1 Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání

2 OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě Ekologie a hospodárnost Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností B. Zdivo Základní stavebně fyzikální vlastnosti Kompletní stavební systém C. Provádění zdiva z cihel POROTHERM Přehled zdicích prvků POROTHERM Ložná spára Svislá spára Vazba zdiva Malty pro zdění Technologie zdění Drážky a výklenky Povětrnostní vlivy Malty pro omítání Omítkový systém POROTHERM Zrání omítek Poruchy omítek Akustické cihly Koncové cihly v ostění a parapetu Broušené cihly D. Pomůcky pro zdění E. Projektové a prováděcí detaily z cihel POROTHERM Nízké cihly - možnosti použití Správné navrhování Vnější stěna tl. 440 mm Vnější stěna tl. 400 mm Vnější stěna tl. 365 mm Vnitřní stěna tl. 300 mm Vnitřní stěna tl. 240 mm Vnitřní stěna tl. 175 mm F. POROTHERM překlady Skladování a doprava POROTHERM překlad POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlady 11,5 a 14, G.POROTHERM strop Skladování a doprava Montáž Použití

3 Cihla A. CIHLA - klasický stavební materiál v bytové výstavbě 1. Ekologie a hospodárnost Ještě nikdy se člověk tak nezajímal o přírodu, životní prostředí a úroveň bydlení jako dnes. Zdravé životní prostředí a stavby odpovídající potřebám člověka stojí v popředí tohoto zájmu. Vztah mezi úrovní bydlení a stavební hmotou je těžištěm práce všech těch, kteří se tématem bydlení zabývají. Člověk již velice záhy - po dřevu a kamení - používal hlínu ke stavbě svých obydlí. Hlína byla jedním z prvních stavebních materiálů. Tento přírodní materiál - zušlechtěný vypálením na cihly - je velice ekologickým stavebním materiálem trvalé hodnoty s vyváženými stavebně fyzikálními vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem jsou pálené cihly jak na stavbu rodinných domků, tak na vícepodlažní stavby, tím pravým stavebním materiálem - materiálem z přírodních surovin (hlíny, vody a dřevěných pilin jako porozitující příměsi), které neobsahují žádné škodlivé látky. Dobývání suroviny i výroba cihel probíhají s minimalizovanou potřebou energií a prakticky nedochází k narušování životního prostředí (žádný odstřel nebo lámání, plochy jsou rekultivovány). Moderní koncepce závodů zajiš ují výrobu cihel s využitím ekologicky nezávadných primárních energií téměř bez emisí. Tento anorganický, tvarově stálý zdicí materiál zaručuje stabilně dobré stavebně-fyzikální vlastnosti a trvalou hodnotu cihlových staveb. Především cihelné zdivo umožňuje snadné demolice bez větší potřeby energií, jednoduchou likvidaci příp. opětovné použití suti pro různé účely. Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel v Evropě, se po 190 let věnuje nejenom výrobě keramických stavebních hmot, nýbrž i výzkumu a vývoji těchto výrobků. Vývoj sahá od tradičních zdicích cihel přes děrované cihly POROTHERM velkých formátů, porozitované dřevěnými pilinami s optimalizovaným příčným děrováním, či cihly v provedení pero + drážka, u kterých není ve svislých spárách potřeba malty, cihly s vysokým tepelným odporem nebo útlumem zvuku, až po broušené cihly POROT- HERM. Dnešní cihla je inteligentním výrobkem, který byl vyvinut v mnoha variantách pro různá použití. 2

4 Cihla Díky výrobnímu programu a marketingu, který se řídí potřebami zákazníků, se v České republice podařilo zvýšit podíl cihel ve výstavbě rodinných domků i u vícepodlažních staveb a řadových domků. V popředí stojí otázky ekonomie, stavební technologie a dopravy materiálu. Při volbě stavebního materiálu však také musíme dbát na jeho kvalitu, která je jeho neoddělitelnou součástí. V době, kdy hlavním požadavkem ve stavebnictví je pokud možno rychlé pořízení bytových prostor, hrozí nebezpečí, že bude dána přednost kvantitě na úkor kvality. Obytné budovy postavené dle tohoto aspektu v poválečné době si vyžádaly již po dvaceti letech rozsáhlá sanační opatření, což jen dokazuje nehospodárnost tohoto postupu. Firma Wienerberger chce svými pracovními podklady přispět ke kvalitní a ekonomické výstavbě a podpořit používání cihel u běžných tlouštěk stěn u nejrůznějších stavebních záměrů. Pozornost přitom není zaměřena na jednotlivé výrobky, nýbrž na kompletní konstrukční řešení, která znázorňují jak stěnové konstrukce samotné, tak i řešení stropních konstrukcí nebo okenních a dveř-ních otvorů ze stavebních prvků výrobního programu, jako např. překlady POROTHERM. Stěnové konstrukce z cihel zajiš- ují především v bytové výstavbě vysokou kvalitu, která se odráží v úrovni bydlení. Souhrn stavebně fyzikálních vlastností a jejich vyváženost zaručují uživatelům cihlových staveb maximálně zdravé a příjemné vnitřní klima, což vysvětluje současný zájem o cihlové stavby. Díky tomu, že cihla je ve všech směrech ekologickým výrobkem po celou užitnou dobu, jakož i díky inovacím v technologii a zpracovatelnosti, dostala se do popředí zájmu všech, kteří se zodpovědně zabývají projektováním a výstavbou vícepodlažních staveb. 2. Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností Od doby energetických krizí, se kterými souvisí i opatrnější zacházení s přírodními zdroji, stojí při posuzování kvality tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla, na prvním místě. Cíleně prováděné porozitování umožňuje pomocí odlišného dávkování pilin do plastické hlíny specificky regulovat tepelný odpor a schopnost akumulace tepla u různých typů cihel. Dalším kritériem jednoduché výstavby je použití jednoho druhu stavebního materiálu (homogenita stěnových a stropních konstrukcí), což v případě potřeby umožní i snadnou likvidaci stavební suti. 3

5 Cihla Koncepce firmy Wienerberger - obzvláště program výrobků POROTHERM s provedením pero + drážka (pro stěny o tlouš ce 500, 440, 400, 365, 300, 250, 240, 190, 175, 140, 115 a 80 mm) ve stavební konstrukci těmto požadavkům ve vysoké míře vyhovují. Špičkovými výrobky jsou cihly POROTHERM 44 EKO+, 40 EKO+, dále cihly POROTHERM 44 P+D, 40 P+D, 36,5 P+D, 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D a řada výrobků cihel broušených POROTHERM 44 Profi 40 Profi, 30 Profi, 24 Profi, 11,5 Profi a 8 Profi. Výborné zvukověizolační vlastnosti mají akustické cihly POROTHERM 36,5 AKU, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D, 25 AKU MK, 19 AKU a 11,5 AKU. Výrobky POROTHERM umožňují výstavbu objektů až o pěti podlažích. Schopnost difuze páry, zvuková neprůzvučnost, vysoký tepelný odpor (resp. nízký součinitel prostupu tepla), akumulační schopnost - je možno jmenovat i další - jsou pro kvalitu bydlení velice důležité vlastnosti těchto výrobků. Ne nadarmo odborníci doporučují ze všech stavebních hmot právě cihly. POROTHERM EKO+ Profi Inovacemi v oblasti technologie jsou dnes cihly zdicími prvky velkých formátů s ekonomicky vyhovujícími vlastnostmi. V případě potřeby usnadňují práci s cihlami úchytné otvory. Jak při transportu, tak při zpracování není zapotřebí žádného speciálního nářadí. Díky tomu, že ve svislých spárách není potřeba malty - spojení je zajištěno perem a drážkou - snižuje se časová náročnost zdění. U broušených cihel je tato výhoda ještě markantnější. Z toho také vyplývá značné snížení stavební vlhkosti, rychlejší vysýchání stavby a rychlejší dosažení deklarovaného tepelného odporu. Stavební a provozní náklady se takto snadno a účinně sníží. Pozdější přestavby nebo přístavby cihelných staveb si nevyžádají vysoké náklady a jsou kdykoliv proveditelné. 4

6 Zdivo B. ZDIVO 1. Základní stavebně fyzikální vlastnosti Vnější stěna Vnější stěny musí splňovat požadavky na pevnost, tepelnou izolaci a životnost, chránit před vlhkostí a hlukem a také před požárem. Hospodárným řešením, které je vyjádřením souhrnu vynaložené práce, materiálu a taktéž funkčnosti, je vnější stěna o tlouš kách od 365 do 440 mm z materiálu POROTHERM 36,5 P+D, POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 44 P+D, z novějších výrobků POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+. Poslední novinkou jsou cihly broušené POROTHERM 44 Profi a 40 Profi. Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky bezchybné řešení detailů a to v oblasti stropních konstrukcí, překladů dveří a oken i ve vedení různých instalací. Tepelná izolace Kdo chce obezřetně a přitom účelně využívat suroviny naší planety, musí se dívat na úsporu energie jako na celkový komplex. Nerozhoduje samostatné posuzování jednotlivých částí z hlediska tepelné izolace, ale celkové posouzení budovy z hlediska konečné spotřeby energie. Proto na dosažení nejmenších nákladů na energii není rozhodující co možná nejvyšší hodnota tepelného odporu R, resp. nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních částí, ale potřeba energie na vytápění ve vztahu k celé budově. Tepelná izolace ve stavebnictví odpovídá jednoduché fyzikální zákonitosti: s dalším zvyšováním tlouš ky stěny již nedochází k efektivní úspoře energie. V důsledku této zákonitosti existuje ekologicko-ekonomicky účelná relace mezi náklady a užitkem. U vnějších stěn je optimální vztah mezi současnými náklady a užitkem realizován při použití jednovrstvého zdiva z cihel PORO- THERM s tlouš kou 400 mm, které je vyzděné na tepelněizolační maltu. Spolu se správnou volbou stavebního systému hraje rozhodující úlohu též geografická poloha stavby, plocha okenních a dveřních výplní a jejich kvalita, způsob větrání uživatele apod. Akumulační schopnost Vlastnost zdiva akumulovat teplo zajiš uje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru jak v teplém, tak v chladném ročním období. V létě zabraňuje silnému přehřátí, v zimě rychlému vychladnutí. Obdobným způsobem cihelné zdivo funguje i při nepřetržitém střídání dne a noci. Tato vlastnost zdiva je v našich klimatických podmínkách velice důležitá. 5

7 Zdivo 1. Vnější stěny: POROTHERM 44 Profi a 40 Profi, POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+, POROTHERM 36,5 Ti, POROTHERM 44 P+D, 40 P+D a POROTHERM 36,5 P+D. Ideální, trvanlivé cihelné bloky pro optimální tepelnou ochranu i akumulaci na zdicí pěnu nebo tenkovrstvou maltu 40 EKO+ Profi DRYFIX PTH 44 Profi 3 PTH 36,5 P+D 7. Malty a omítky: POROTHERM TM (tepelně izolační malta) POROTHERM Profi (malta pro tenké spáry) POROTHERM Profi AM (malta zakládací) POROTHERM TO (tepelněizolační omítka) POROTHERM UNIVERSAL (universální omítka) Překlad 7 6. Překlady: POROTHERM překlad 11,5 a 7 (překlady pro snadnou manipulaci) POROTHERM překlad 7 (ideální překlad pro svou únosnost a skladebnost) POROTHERM překlad VARIO (překlad pro rolety a žaluzie) Překlad 11,5 (14,5) 6

8 Zdivo 2. Vnitřní stěny: POROTHERM 30 P+D a 30 Profi POROTHERM 24 P+D a 24 Profi POROTHERM 17,5 P+D Správná volba pro nosné vnitřní zdivo PTH 30 Profi PTH 24 Profi PTH 17,5 P+D 4 3. Příčky: POROTHERM 11,5 P+D a 11,5 Profi POROTHERM 14 a 8 P+D Ideální cihly pro příčky 7 PTH 11,5 P+D 4 2 PTH 8 P+D 4. Akustické stěny: POROTHERM 36,5 AKU a 30 AKU P+D, 25 AKU MK, POROTHERM 25 AKU P+D, 19 AKU a 11,5 AKU Nejlepší volba pro akustické stěny MIAKO PTH PTH 30 AKU P+D POT nosník 5. Stropní konstrukce: POROTHERM strop (tl mm) a stropní vložky MIAKO PTH PTH 19 AKU 7

9 Zdivo Difuzní schopnost Nadměrný obsah vodních par ve vzduchu může být za určitých okolností příčinou poruch stavby (vzniku plísní a hnilob). Přirozená struktura cihelného střepu umožňuje odvést nadbytečnou vlhkost z místnosti ven a naopak v případě příliš suchého vzduchu částečně dodat vlhkost zvenčí. Tato difuze vodních par zabezpečuje stálé přirozené klima v místnosti a tím i pohodu ve Vašem domě. Zvuková izolace Protože cihelná stěna poskytuje dobrou ochranu proti hluku, nejsou ve většině případů potřebná žádná dodatečná opatření na jeho tlumení. Jednoduchá konstrukce z cihel vyžaduje minimální náklady na materiál a práci. Také uvnitř domu přispívají cihelné vnitřní stěny, příčky a stropy k útlumu vnitřního hluku. 2. Kompletní stavební systém Flexibilita Cihla představuje nejmenší konstrukční prvek stavby. Svou rozměrovou rozmanitostí a spolu s polovičními, nízkými, rohovými a koncovými tvarovkami přichází zvláš vhod mnohostranným představám architektonických forem a detailů. Kompletní a moderní cihlový systém POROTHERM umožňuje stavět podle individuálních představ, tj. se svobodnou volbou půdorysu včetně použití moderních prvků současného stavitelství: nepravoúhlými arkýři, stěnami do oblouku, členitými stěnami, věžičkami, obloukovými nadpražími oken a dveří atd. Přitom ani pozdější přestavby, přístavby a jiné změny nepředstavují problém. Stavební systém vhodně doplňují zděné (keramické) překlady, keramický trámečkový strop, TERCA Klinker lícovky a dlažby a suché maltové a omítkové směsi. Stavební biologie Zem, oheň, voda a vzduch jsou přírodními zdroji sloužícími při výrobě cihel. Cihla - to je tisíciletá tradice s inovacemi, které odpovídají požadavkům na zdravé životní prostředí. Cihla je kouskem přírody - přispívá k pohodě a zdraví ve Vašem domě. 8

10 Provádění zdiva z cihel POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou. Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: bezpečnost; trvanlivost a rozměrovou stálost; únosnost; požární odolnost; tepelnou ochranu; akumulační schopnost; ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost; schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod. K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení. Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel POROTHERM. 1. Přehled zdicích prvků POROTHERM Cihelné bloky POROTHERM jsou určeny pro různé druhy zdiva: pro zdivo nosné i nenosné; výplňové a příčkové; vnější a vnitřní; jednovrstvé i vrstvené. Z hlediska svého provedení a některých svých výjimečných vlastností se dělí na cihly na: POROTHERM P+D v základní řadě; cihly pro vnější stěny POROTHERM EKO+; broušené cihly POROTHERM Profi; akustické cihly POROTHERM AKU pro vnitřní stěny. Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou vnější stěny u cihel POROTHERM P+D, EKO+ a Profi doplněny koncovými cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech. 9

11 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel POROTHERM a určitý druh malty a omítky odpovídající budoucí funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí doplňkový sortiment, tj. poloviční, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující vyzdívání rohů, koutů, ostění, parapetů a výšek stěn mimo výškový modul. Protože sortiment cihel akustických PORO- THERM AKU, cihel pro vnější stěny POROTHERM EKO+ a broušených POROTHERM Profi se částečně nebo podstatně liší zejména v provádění zdiva, jsou jim věnovány samostatné kapitoly. 2. Ložná spára Tlouš ka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D, EKO+, a AKU vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tlouš ka by měla být v průměru 12 mm. Tato tlouš ka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, které jsou popsány v samostatné kapitole D na str. 58, případně na str. 46 a 47 pro broušené cihly. Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva - vnější a vnitřní zdivo U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 175 až 365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci. U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp. nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky POROTHERM určené právě pro vnější zdivo. Pro zdění běžně 10

12 Provádění zdiva z cihel POROTHERM používaná obyčejná vápenocementová malta má však cca 5x horší tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, čímž při společném použití ve zdivu dochází k určité ne nevýznamné degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků POROTHERM. Tento nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty lze redukovat několika způsoby: omezením (cihly s kapsou na maltu) či odstraněním (cihly na pero a drážku) použití malty ve svislých styčných spárách mezi jednotlivými zdicími prvky; provedením přerušované ložné spáry (nízký účinek, z hlediska únosnosti zdiva kontraproduktivní); použitím lehké (tepelně izolační) zdicí malty (pro zdění nelze použít lehké omítky!); použitím systému broušených cihel POROTHERM Profi s ložnými spárami tlouš ky 1 3 mm. První způsob je již aplikován u všech cihelných bloků PORO- THERM (velikost je limitována ergonomickým požadavkem na maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), o zbývajících třech způsobech je nutné zmínit se podrobněji. Přerušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 mm. Toto opatření ve svém důsledku zvýší tepelný odpor zdiva o 1 až 3 %, zároveň však významně sníží únosnost takového zdiva! Snížení únosnosti zdiva (výpočtové pevnosti v dostředném a mimostředném tlaku) lze vypočítat podle Změny b/1988 státní normy ČSN Navrhování zděných konstrukcí jako podíl šířky vzduchových mezer v přerušované ložné spáře ku šířce plně promaltované ložné spáry. Např. u zdiva tlouš ky 400 mm při dvou vzduchových mezerách šířky po 50 mm v maltovém loži se sníží jeho únosnost o 25 %! Z tohoto důvodu nelze přerušované maltování ložné spáry používat libovolně, ale pouze tam, kde je možnost jejího provedení doložena statickým výpočtem. Popsanou nevýhodu odstraňuje použití tzv. lehké malty, která při zachování pevnosti v tlaku obyčejné malty má navíc výborné tepelněizolační vlastnosti téměř dokonale eliminující tepelné mosty v ložných a případně i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je lehká malta u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde je nutné maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry (pro takové zdivo jsou cihly POROTHERM P+D méně vhodné). Vzhledem k vyšší ceně lehkých malt oproti obyčejným je ekonomicky nejvýhodnější používat lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vnější konstrukce. Lehké malty vyráběné jako suché maltové směsi mají navíc oproti obyčejným maltám větší vydatnost. Nejdokonaleji eliminuje tepelný most v ložných spárách systém broušených cihel, který je podrobně popsán v kapitole 15. Broušené cihly str

13 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 3. Svislá spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: zdivo s viditelně (plně) promaltovanými svislými spárami; zdivo bez viditelně promaltovaných svislých spár. Tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými spárami (zdivo z CP, CV 14, CDm, Pk - CD apod.) se používá pro vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez větších nároků na tepelněizolační vlastnosti. Protože se většinou jedná o maloformátové prvky, spotřeba malty a pracovního času je oproti moderním cihelným blokům vysoká. Nové druhy zdiva bez viditelně promaltovaných svislých spár se používají právě i na vnější jednovrstvé tepelně izolační stěny. Cihelné bloky, které jsou pro tento druh zdiva speciálně určeny, se ve vodorovném směru kladou na sraz a proto se žádná svislá spára nepřiznává. 4. Vazba zdiva Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky PORO- THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM Profi s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Jak by se tato vazba měla v praxi realizovat, ukazují schematické obrázky uvedené v kapitole E - PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM (str ). Minimální delka převazby u bloků POROTHERM je 95 mm 5. Malty pro zdění Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění a omítání se vyráběly z jednotlivých složek (vápno, cement, písek, voda) přímo na stavbě. Vzhledem k požadavkům na stálost kvality malt při současném způsobu stavění již není možné vyrábět malty tímto 12

14 Provádění zdiva z cihel POROTHERM způsobem a tak absolutní většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajiš ují trvale vysokou kvalitu SMS. Díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití. Protože výrobců a dodavatelů je v ČR více, je i nabídka malt pro zdění poměrně široká. Obecně lze malty pro zdění rozlišit na dvě skupiny: na obyčejné a lehké malty. Obyčejné malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, malty jsou většinou určeny pro ruční zpracování. Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich objemovou hmotnost pod 1300 kg/m 3 a zároveň vylepšují tepelnětechnické vlastnosti. Na druhu (většinou se používá perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti. Pro vnitřní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy obyčejných malt pro zdění, které se na našem trhu prodávají. Pro vnější zdivo pak vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem cihelných bloků POROTHERM doporučujeme použít lehkou (tepelněizolační) zdicí maltu POROTHERM TM, která byla rakouskou firmou BAUMIT speciálně vyvinuta pro zdivo z cihelných bloků POROTHERM. Malta POROTHERM TM vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tlouš ky použitých zdicích prvků. Z hlediska tepelnětechnických vlastností je takové zdivo téměř jednotným podkladem (cihly i spáry) hlavně pod vnější omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných důvodů) nemají snahu vykreslovat spáry zdiva. 6. Technologie zdění Optimálního výsledku při použití cihelných bloků PORO- THERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly. Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM Profi. Příprava před uložením první vrstvy cihel: Podklad zdi musí být 1 vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tlouš ka stěny. 13

15 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou la, na které si udělejte značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm). Zdění stěn: Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn používejte vápenocementovou maltu, nikoli tepelněizolační maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Nejprve osaďte cihly v rozích stěn. Dbejte při tom na správné směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 2 Přesah přes hranu základu nebo stropu může být max.1/6 tlouš ky zdiva Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je tlouš ka stěny. Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tlouš ky zdiva! Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou

16 Provádění zdiva z cihel POROTHERM maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte zednickou lžící. Kapsy ve svislých spárách u cihel POROTHERM zcela vyplňte maltou. U cihel POROTHERM P+D, EKO+, Profi a většiny AKU se svislé spáry vůbec nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčete vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách! 5 Zdění následujících vrstev proveďte stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm (viz. předchozí kapitola Vazba zdiva). Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučujeme také občas zkontrolovat správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět bu na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. Potřebné rozměry upravovaných cihel pro jednotlivé tlouš ky stěn najdete v kapitole E. Zdění příček: Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnejte podlahu v místě budoucí příčky maltou. Pro zdění používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První vrstvu příčkových cihel uložte do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm

17 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D a 19 AKU na vnější stěnu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou k ní přisaďte a přimáčkněte. V každé druhé spáře nosnou příčku zavažte do obvodové stěny tak, jak je znázorněno dále v kapitole E. Při zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky můžete též napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umís ované do každé druhé ložné spáry. Příprava a napojení vnitřní nosné příčky na obvodovou stěnu pomocí stěnových spon Při napojování příčky na 8 nosnou ze na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D nebo 6,5 P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 1/3 90 2/3 16

18 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ukotvení stěnových spon ve stěně můžete také realizovat přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Dveřní zárubně vyrovnejte pomocí klínů a zafixujte šikmými latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi můžete místo překladu vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně nebo speciální výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše uklepněte zednickým kladívkem, drážku vyplňte maltou. Vytváření a velikost instalačních drážek svislých, vodorovných i šikmých se řídí podle zásad uvedených v následující kapitole. 7. Drážky a výklenky Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena v tabulce 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. 17

19 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Tabulka 1 Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: 1. Přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 2. Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn tlouš ky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně nesmí být menší než 225 mm. 4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek šířky širší drážky. 5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí být větší než 0,13 násobek délky stěny. Tabulka 2 Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: Dodatečně prováděné drážky a výklenky Největší hloubka (mm) Největší šířka (mm) Neomezená délka Největší hloubka drážky Vyzdívané drážky a výklenky Největší šířka (mm) Délka mm 85 až až až až více než Min. zbytková tlouš ka stěny (mm) 85 až až až až více než Největší hloubka drážky nesmí být překročena ani v místech otvorů, které byly předvrtány při vytvoření drážky. 18

20 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nesmí být menší než 500 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nesmí být menší než dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných stranách stěny. 4. U stěn o tlouš ce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vyřezány drážky do hloubky 10 mm z obou stran stěny, která má tlouš ku nejméně 225 mm. 5. Šířka drážek nesmí být větší než polovina tlouš ky stěny v místě oslabení. Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je pomalé a pracné a vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je potřeba) spíše nevhodné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně v prodeji, nebo alespoň úhlovou brusku. Materiál mezi prořezy se následně opatrně vysekne plochým sekáčem. 8. Povětrnostní vlivy Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před povětrnostními vlivy. U cihel PORO- THERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 C, nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou ze chránit před provlhnutím, nebo se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. 9. Malty pro omítání V nabídce tuzemských výrobců či dovozců zahraničních výrobků lze nalézt omítkové SMS snad pro každý druh zdiva a pro všechny účely použití omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky s možností nanášení ve více vrstvách, omítky vnitřní a vnější, těžké omítky, omítky lehké a lehčené, hydrofobizované, sanační, ušlechtilé atd. 19

Podklad pro provádění systému POROTHERM

Podklad pro provádění systému POROTHERM Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. Moderní systém broušených cihel na DVD Videosekvence technologie zdění broušených cihel POROTHERM CB na DVD 2008 nabízí společnost

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na:

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na: AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na: - plošných hmotnostech jednotlivých svislých a vodorovných konstrukcí - jejich vzájemném stykování - tuhosti/velikosti akusticky

Více

20. Zásady provádění svislých konstrukcí z pálených zdicích prvků

20. Zásady provádění svislých konstrukcí z pálených zdicích prvků 20. Zásady provádění svislých konstrukcí z pálených zdicích prvků Definice zdiva podle EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je seskupení zdicích prvků uložených podle stanoveného

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008 POROTHERM 44 CB DF Tepelněizolační vnější stěna 1/2 Cihly broušené POROTHERM 44 CB DF jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tlouš ky mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Autoři: Ing. Antonín Horský a kolektiv Technická podpora: Ing. Michaela Smutná Zpracoval: Petr Tham Podklad pro provádění

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

STAVBA ZDÍ A JEJICH OPRAVY

STAVBA ZDÍ A JEJICH OPRAVY Pracovní návody 51 STAVBA ZDÍ A JEJICH OPRAVY Informace Stupeň obtížnosti 0 1 2 Vynaložené úsilí 0 1 2 Materiál Tvárnice, malta. Časová náročnost Na 1 m 2 zdi postavené z velkoformátových tvárnic budete

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Technické listy. cihel plněných minerální vatou. Porotherm T Profi Porotherm T Profi Dryfix.

Řešení pro cihelné zdivo. Technické listy. cihel plněných minerální vatou. Porotherm T Profi Porotherm T Profi Dryfix. Technické listy cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi Porotherm T Profi Dryfix www.cihla-budoucnosti.cz Porotherm T Profi / Porotherm T Profi Dryfix Cihly plněné minerální vatou. Cihly budoucnosti.

Více

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb 50% úspora energie Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix............... str.

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

2. ZDICÍ PRVKY A MALTY

2. ZDICÍ PRVKY A MALTY 2. ZDICÍ PRVKY A MALTY Zdicí malty Cemix jsou suché maltové směsi určené pro použití na širokou škálu různých druhů zdicích materiálů. Zdicí malty Cemix jsou zkoušeny a klasifikovány dle ČSN EN 998-2.

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů

Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Obsah 1 Obecné definice... 3 Stavební připravenost... 3 3 Omítání vnitřních

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 1. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_23_MY_1.04 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24 Obsah Úvod..............................................................7 1 Druhy omítek.....................................................8 1.1 Rozdělení omítek dle složení......................................8

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Riziko tepelného mostu A jak jej eliminovat Příčiny vzniku tepelných mostů Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně-izolovaných

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/10 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Systémy zdění z vápenopískových prvků

Systémy zdění z vápenopískových prvků Systémy zdění z vápenopískových prvků Ing. Jiří Kux Obsah - složení, výroba - stavebně fyzikální vlastnosti - stropy - sortiment - provádění - reference Stránka 2 Co to je vápenopískový zdicí prvek? Masivní

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz 58 www.staviva.cz Hrubá stavba Pálené zdicí materiály...60 Pórobetonové zdicí materiály...85 Liaporbetonové zdicí materiály...94 Betonové zdicí materiály...98 Vápenopískové zdicí materiály...104 Šamotové

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

Ceník platný od Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihel v m 2 zdiva Kč/m 2. Spotřeba.

Ceník platný od Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihel v m 2 zdiva Kč/m 2. Spotřeba. Cihly T Profi plněné vatou Rozměry cihly d/š/v (cm) Pevnost v tlaku MPa cca kg/ks U (R) 1) Spotřeb a ks/m 2 ks/m 3 Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihly v m 2 zdiva v m 3 zdiva Cena

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 3. 1. 2016 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6 Porotherm EKO+ Profi

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM 30 B KERATHERM 30 B 1/2 KERATHERM 30 B R KERATHERM

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více