Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání"

Transkript

1 Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání

2 OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě Ekologie a hospodárnost Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností B. Zdivo Základní stavebně fyzikální vlastnosti Kompletní stavební systém C. Provádění zdiva z cihel POROTHERM Přehled zdicích prvků POROTHERM Ložná spára Svislá spára Vazba zdiva Malty pro zdění Technologie zdění Drážky a výklenky Povětrnostní vlivy Malty pro omítání Omítkový systém POROTHERM Zrání omítek Poruchy omítek Akustické cihly Koncové cihly v ostění a parapetu Broušené cihly D. Pomůcky pro zdění E. Projektové a prováděcí detaily z cihel POROTHERM Nízké cihly - možnosti použití Správné navrhování Vnější stěna tl. 440 mm Vnější stěna tl. 400 mm Vnější stěna tl. 365 mm Vnitřní stěna tl. 300 mm Vnitřní stěna tl. 240 mm Vnitřní stěna tl. 175 mm F. POROTHERM překlady Skladování a doprava POROTHERM překlad POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlady 11,5 a 14, G.POROTHERM strop Skladování a doprava Montáž Použití

3 Cihla A. CIHLA - klasický stavební materiál v bytové výstavbě 1. Ekologie a hospodárnost Ještě nikdy se člověk tak nezajímal o přírodu, životní prostředí a úroveň bydlení jako dnes. Zdravé životní prostředí a stavby odpovídající potřebám člověka stojí v popředí tohoto zájmu. Vztah mezi úrovní bydlení a stavební hmotou je těžištěm práce všech těch, kteří se tématem bydlení zabývají. Člověk již velice záhy - po dřevu a kamení - používal hlínu ke stavbě svých obydlí. Hlína byla jedním z prvních stavebních materiálů. Tento přírodní materiál - zušlechtěný vypálením na cihly - je velice ekologickým stavebním materiálem trvalé hodnoty s vyváženými stavebně fyzikálními vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem jsou pálené cihly jak na stavbu rodinných domků, tak na vícepodlažní stavby, tím pravým stavebním materiálem - materiálem z přírodních surovin (hlíny, vody a dřevěných pilin jako porozitující příměsi), které neobsahují žádné škodlivé látky. Dobývání suroviny i výroba cihel probíhají s minimalizovanou potřebou energií a prakticky nedochází k narušování životního prostředí (žádný odstřel nebo lámání, plochy jsou rekultivovány). Moderní koncepce závodů zajiš ují výrobu cihel s využitím ekologicky nezávadných primárních energií téměř bez emisí. Tento anorganický, tvarově stálý zdicí materiál zaručuje stabilně dobré stavebně-fyzikální vlastnosti a trvalou hodnotu cihlových staveb. Především cihelné zdivo umožňuje snadné demolice bez větší potřeby energií, jednoduchou likvidaci příp. opětovné použití suti pro různé účely. Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel v Evropě, se po 190 let věnuje nejenom výrobě keramických stavebních hmot, nýbrž i výzkumu a vývoji těchto výrobků. Vývoj sahá od tradičních zdicích cihel přes děrované cihly POROTHERM velkých formátů, porozitované dřevěnými pilinami s optimalizovaným příčným děrováním, či cihly v provedení pero + drážka, u kterých není ve svislých spárách potřeba malty, cihly s vysokým tepelným odporem nebo útlumem zvuku, až po broušené cihly POROT- HERM. Dnešní cihla je inteligentním výrobkem, který byl vyvinut v mnoha variantách pro různá použití. 2

4 Cihla Díky výrobnímu programu a marketingu, který se řídí potřebami zákazníků, se v České republice podařilo zvýšit podíl cihel ve výstavbě rodinných domků i u vícepodlažních staveb a řadových domků. V popředí stojí otázky ekonomie, stavební technologie a dopravy materiálu. Při volbě stavebního materiálu však také musíme dbát na jeho kvalitu, která je jeho neoddělitelnou součástí. V době, kdy hlavním požadavkem ve stavebnictví je pokud možno rychlé pořízení bytových prostor, hrozí nebezpečí, že bude dána přednost kvantitě na úkor kvality. Obytné budovy postavené dle tohoto aspektu v poválečné době si vyžádaly již po dvaceti letech rozsáhlá sanační opatření, což jen dokazuje nehospodárnost tohoto postupu. Firma Wienerberger chce svými pracovními podklady přispět ke kvalitní a ekonomické výstavbě a podpořit používání cihel u běžných tlouštěk stěn u nejrůznějších stavebních záměrů. Pozornost přitom není zaměřena na jednotlivé výrobky, nýbrž na kompletní konstrukční řešení, která znázorňují jak stěnové konstrukce samotné, tak i řešení stropních konstrukcí nebo okenních a dveř-ních otvorů ze stavebních prvků výrobního programu, jako např. překlady POROTHERM. Stěnové konstrukce z cihel zajiš- ují především v bytové výstavbě vysokou kvalitu, která se odráží v úrovni bydlení. Souhrn stavebně fyzikálních vlastností a jejich vyváženost zaručují uživatelům cihlových staveb maximálně zdravé a příjemné vnitřní klima, což vysvětluje současný zájem o cihlové stavby. Díky tomu, že cihla je ve všech směrech ekologickým výrobkem po celou užitnou dobu, jakož i díky inovacím v technologii a zpracovatelnosti, dostala se do popředí zájmu všech, kteří se zodpovědně zabývají projektováním a výstavbou vícepodlažních staveb. 2. Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností Od doby energetických krizí, se kterými souvisí i opatrnější zacházení s přírodními zdroji, stojí při posuzování kvality tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla, na prvním místě. Cíleně prováděné porozitování umožňuje pomocí odlišného dávkování pilin do plastické hlíny specificky regulovat tepelný odpor a schopnost akumulace tepla u různých typů cihel. Dalším kritériem jednoduché výstavby je použití jednoho druhu stavebního materiálu (homogenita stěnových a stropních konstrukcí), což v případě potřeby umožní i snadnou likvidaci stavební suti. 3

5 Cihla Koncepce firmy Wienerberger - obzvláště program výrobků POROTHERM s provedením pero + drážka (pro stěny o tlouš ce 500, 440, 400, 365, 300, 250, 240, 190, 175, 140, 115 a 80 mm) ve stavební konstrukci těmto požadavkům ve vysoké míře vyhovují. Špičkovými výrobky jsou cihly POROTHERM 44 EKO+, 40 EKO+, dále cihly POROTHERM 44 P+D, 40 P+D, 36,5 P+D, 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D a řada výrobků cihel broušených POROTHERM 44 Profi 40 Profi, 30 Profi, 24 Profi, 11,5 Profi a 8 Profi. Výborné zvukověizolační vlastnosti mají akustické cihly POROTHERM 36,5 AKU, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D, 25 AKU MK, 19 AKU a 11,5 AKU. Výrobky POROTHERM umožňují výstavbu objektů až o pěti podlažích. Schopnost difuze páry, zvuková neprůzvučnost, vysoký tepelný odpor (resp. nízký součinitel prostupu tepla), akumulační schopnost - je možno jmenovat i další - jsou pro kvalitu bydlení velice důležité vlastnosti těchto výrobků. Ne nadarmo odborníci doporučují ze všech stavebních hmot právě cihly. POROTHERM EKO+ Profi Inovacemi v oblasti technologie jsou dnes cihly zdicími prvky velkých formátů s ekonomicky vyhovujícími vlastnostmi. V případě potřeby usnadňují práci s cihlami úchytné otvory. Jak při transportu, tak při zpracování není zapotřebí žádného speciálního nářadí. Díky tomu, že ve svislých spárách není potřeba malty - spojení je zajištěno perem a drážkou - snižuje se časová náročnost zdění. U broušených cihel je tato výhoda ještě markantnější. Z toho také vyplývá značné snížení stavební vlhkosti, rychlejší vysýchání stavby a rychlejší dosažení deklarovaného tepelného odporu. Stavební a provozní náklady se takto snadno a účinně sníží. Pozdější přestavby nebo přístavby cihelných staveb si nevyžádají vysoké náklady a jsou kdykoliv proveditelné. 4

6 Zdivo B. ZDIVO 1. Základní stavebně fyzikální vlastnosti Vnější stěna Vnější stěny musí splňovat požadavky na pevnost, tepelnou izolaci a životnost, chránit před vlhkostí a hlukem a také před požárem. Hospodárným řešením, které je vyjádřením souhrnu vynaložené práce, materiálu a taktéž funkčnosti, je vnější stěna o tlouš kách od 365 do 440 mm z materiálu POROTHERM 36,5 P+D, POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 44 P+D, z novějších výrobků POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+. Poslední novinkou jsou cihly broušené POROTHERM 44 Profi a 40 Profi. Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky bezchybné řešení detailů a to v oblasti stropních konstrukcí, překladů dveří a oken i ve vedení různých instalací. Tepelná izolace Kdo chce obezřetně a přitom účelně využívat suroviny naší planety, musí se dívat na úsporu energie jako na celkový komplex. Nerozhoduje samostatné posuzování jednotlivých částí z hlediska tepelné izolace, ale celkové posouzení budovy z hlediska konečné spotřeby energie. Proto na dosažení nejmenších nákladů na energii není rozhodující co možná nejvyšší hodnota tepelného odporu R, resp. nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních částí, ale potřeba energie na vytápění ve vztahu k celé budově. Tepelná izolace ve stavebnictví odpovídá jednoduché fyzikální zákonitosti: s dalším zvyšováním tlouš ky stěny již nedochází k efektivní úspoře energie. V důsledku této zákonitosti existuje ekologicko-ekonomicky účelná relace mezi náklady a užitkem. U vnějších stěn je optimální vztah mezi současnými náklady a užitkem realizován při použití jednovrstvého zdiva z cihel PORO- THERM s tlouš kou 400 mm, které je vyzděné na tepelněizolační maltu. Spolu se správnou volbou stavebního systému hraje rozhodující úlohu též geografická poloha stavby, plocha okenních a dveřních výplní a jejich kvalita, způsob větrání uživatele apod. Akumulační schopnost Vlastnost zdiva akumulovat teplo zajiš uje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru jak v teplém, tak v chladném ročním období. V létě zabraňuje silnému přehřátí, v zimě rychlému vychladnutí. Obdobným způsobem cihelné zdivo funguje i při nepřetržitém střídání dne a noci. Tato vlastnost zdiva je v našich klimatických podmínkách velice důležitá. 5

7 Zdivo 1. Vnější stěny: POROTHERM 44 Profi a 40 Profi, POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+, POROTHERM 36,5 Ti, POROTHERM 44 P+D, 40 P+D a POROTHERM 36,5 P+D. Ideální, trvanlivé cihelné bloky pro optimální tepelnou ochranu i akumulaci na zdicí pěnu nebo tenkovrstvou maltu 40 EKO+ Profi DRYFIX PTH 44 Profi 3 PTH 36,5 P+D 7. Malty a omítky: POROTHERM TM (tepelně izolační malta) POROTHERM Profi (malta pro tenké spáry) POROTHERM Profi AM (malta zakládací) POROTHERM TO (tepelněizolační omítka) POROTHERM UNIVERSAL (universální omítka) Překlad 7 6. Překlady: POROTHERM překlad 11,5 a 7 (překlady pro snadnou manipulaci) POROTHERM překlad 7 (ideální překlad pro svou únosnost a skladebnost) POROTHERM překlad VARIO (překlad pro rolety a žaluzie) Překlad 11,5 (14,5) 6

8 Zdivo 2. Vnitřní stěny: POROTHERM 30 P+D a 30 Profi POROTHERM 24 P+D a 24 Profi POROTHERM 17,5 P+D Správná volba pro nosné vnitřní zdivo PTH 30 Profi PTH 24 Profi PTH 17,5 P+D 4 3. Příčky: POROTHERM 11,5 P+D a 11,5 Profi POROTHERM 14 a 8 P+D Ideální cihly pro příčky 7 PTH 11,5 P+D 4 2 PTH 8 P+D 4. Akustické stěny: POROTHERM 36,5 AKU a 30 AKU P+D, 25 AKU MK, POROTHERM 25 AKU P+D, 19 AKU a 11,5 AKU Nejlepší volba pro akustické stěny MIAKO PTH PTH 30 AKU P+D POT nosník 5. Stropní konstrukce: POROTHERM strop (tl mm) a stropní vložky MIAKO PTH PTH 19 AKU 7

9 Zdivo Difuzní schopnost Nadměrný obsah vodních par ve vzduchu může být za určitých okolností příčinou poruch stavby (vzniku plísní a hnilob). Přirozená struktura cihelného střepu umožňuje odvést nadbytečnou vlhkost z místnosti ven a naopak v případě příliš suchého vzduchu částečně dodat vlhkost zvenčí. Tato difuze vodních par zabezpečuje stálé přirozené klima v místnosti a tím i pohodu ve Vašem domě. Zvuková izolace Protože cihelná stěna poskytuje dobrou ochranu proti hluku, nejsou ve většině případů potřebná žádná dodatečná opatření na jeho tlumení. Jednoduchá konstrukce z cihel vyžaduje minimální náklady na materiál a práci. Také uvnitř domu přispívají cihelné vnitřní stěny, příčky a stropy k útlumu vnitřního hluku. 2. Kompletní stavební systém Flexibilita Cihla představuje nejmenší konstrukční prvek stavby. Svou rozměrovou rozmanitostí a spolu s polovičními, nízkými, rohovými a koncovými tvarovkami přichází zvláš vhod mnohostranným představám architektonických forem a detailů. Kompletní a moderní cihlový systém POROTHERM umožňuje stavět podle individuálních představ, tj. se svobodnou volbou půdorysu včetně použití moderních prvků současného stavitelství: nepravoúhlými arkýři, stěnami do oblouku, členitými stěnami, věžičkami, obloukovými nadpražími oken a dveří atd. Přitom ani pozdější přestavby, přístavby a jiné změny nepředstavují problém. Stavební systém vhodně doplňují zděné (keramické) překlady, keramický trámečkový strop, TERCA Klinker lícovky a dlažby a suché maltové a omítkové směsi. Stavební biologie Zem, oheň, voda a vzduch jsou přírodními zdroji sloužícími při výrobě cihel. Cihla - to je tisíciletá tradice s inovacemi, které odpovídají požadavkům na zdravé životní prostředí. Cihla je kouskem přírody - přispívá k pohodě a zdraví ve Vašem domě. 8

10 Provádění zdiva z cihel POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou. Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: bezpečnost; trvanlivost a rozměrovou stálost; únosnost; požární odolnost; tepelnou ochranu; akumulační schopnost; ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost; schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod. K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení. Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel POROTHERM. 1. Přehled zdicích prvků POROTHERM Cihelné bloky POROTHERM jsou určeny pro různé druhy zdiva: pro zdivo nosné i nenosné; výplňové a příčkové; vnější a vnitřní; jednovrstvé i vrstvené. Z hlediska svého provedení a některých svých výjimečných vlastností se dělí na cihly na: POROTHERM P+D v základní řadě; cihly pro vnější stěny POROTHERM EKO+; broušené cihly POROTHERM Profi; akustické cihly POROTHERM AKU pro vnitřní stěny. Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou vnější stěny u cihel POROTHERM P+D, EKO+ a Profi doplněny koncovými cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech. 9

11 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel POROTHERM a určitý druh malty a omítky odpovídající budoucí funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí doplňkový sortiment, tj. poloviční, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující vyzdívání rohů, koutů, ostění, parapetů a výšek stěn mimo výškový modul. Protože sortiment cihel akustických PORO- THERM AKU, cihel pro vnější stěny POROTHERM EKO+ a broušených POROTHERM Profi se částečně nebo podstatně liší zejména v provádění zdiva, jsou jim věnovány samostatné kapitoly. 2. Ložná spára Tlouš ka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D, EKO+, a AKU vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tlouš ka by měla být v průměru 12 mm. Tato tlouš ka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, které jsou popsány v samostatné kapitole D na str. 58, případně na str. 46 a 47 pro broušené cihly. Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva - vnější a vnitřní zdivo U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 175 až 365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci. U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp. nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky POROTHERM určené právě pro vnější zdivo. Pro zdění běžně 10

12 Provádění zdiva z cihel POROTHERM používaná obyčejná vápenocementová malta má však cca 5x horší tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, čímž při společném použití ve zdivu dochází k určité ne nevýznamné degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků POROTHERM. Tento nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty lze redukovat několika způsoby: omezením (cihly s kapsou na maltu) či odstraněním (cihly na pero a drážku) použití malty ve svislých styčných spárách mezi jednotlivými zdicími prvky; provedením přerušované ložné spáry (nízký účinek, z hlediska únosnosti zdiva kontraproduktivní); použitím lehké (tepelně izolační) zdicí malty (pro zdění nelze použít lehké omítky!); použitím systému broušených cihel POROTHERM Profi s ložnými spárami tlouš ky 1 3 mm. První způsob je již aplikován u všech cihelných bloků PORO- THERM (velikost je limitována ergonomickým požadavkem na maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), o zbývajících třech způsobech je nutné zmínit se podrobněji. Přerušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 mm. Toto opatření ve svém důsledku zvýší tepelný odpor zdiva o 1 až 3 %, zároveň však významně sníží únosnost takového zdiva! Snížení únosnosti zdiva (výpočtové pevnosti v dostředném a mimostředném tlaku) lze vypočítat podle Změny b/1988 státní normy ČSN Navrhování zděných konstrukcí jako podíl šířky vzduchových mezer v přerušované ložné spáře ku šířce plně promaltované ložné spáry. Např. u zdiva tlouš ky 400 mm při dvou vzduchových mezerách šířky po 50 mm v maltovém loži se sníží jeho únosnost o 25 %! Z tohoto důvodu nelze přerušované maltování ložné spáry používat libovolně, ale pouze tam, kde je možnost jejího provedení doložena statickým výpočtem. Popsanou nevýhodu odstraňuje použití tzv. lehké malty, která při zachování pevnosti v tlaku obyčejné malty má navíc výborné tepelněizolační vlastnosti téměř dokonale eliminující tepelné mosty v ložných a případně i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je lehká malta u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde je nutné maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry (pro takové zdivo jsou cihly POROTHERM P+D méně vhodné). Vzhledem k vyšší ceně lehkých malt oproti obyčejným je ekonomicky nejvýhodnější používat lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vnější konstrukce. Lehké malty vyráběné jako suché maltové směsi mají navíc oproti obyčejným maltám větší vydatnost. Nejdokonaleji eliminuje tepelný most v ložných spárách systém broušených cihel, který je podrobně popsán v kapitole 15. Broušené cihly str

13 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 3. Svislá spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: zdivo s viditelně (plně) promaltovanými svislými spárami; zdivo bez viditelně promaltovaných svislých spár. Tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými spárami (zdivo z CP, CV 14, CDm, Pk - CD apod.) se používá pro vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez větších nároků na tepelněizolační vlastnosti. Protože se většinou jedná o maloformátové prvky, spotřeba malty a pracovního času je oproti moderním cihelným blokům vysoká. Nové druhy zdiva bez viditelně promaltovaných svislých spár se používají právě i na vnější jednovrstvé tepelně izolační stěny. Cihelné bloky, které jsou pro tento druh zdiva speciálně určeny, se ve vodorovném směru kladou na sraz a proto se žádná svislá spára nepřiznává. 4. Vazba zdiva Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky PORO- THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM Profi s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Jak by se tato vazba měla v praxi realizovat, ukazují schematické obrázky uvedené v kapitole E - PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM (str ). Minimální delka převazby u bloků POROTHERM je 95 mm 5. Malty pro zdění Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění a omítání se vyráběly z jednotlivých složek (vápno, cement, písek, voda) přímo na stavbě. Vzhledem k požadavkům na stálost kvality malt při současném způsobu stavění již není možné vyrábět malty tímto 12

14 Provádění zdiva z cihel POROTHERM způsobem a tak absolutní většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajiš ují trvale vysokou kvalitu SMS. Díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití. Protože výrobců a dodavatelů je v ČR více, je i nabídka malt pro zdění poměrně široká. Obecně lze malty pro zdění rozlišit na dvě skupiny: na obyčejné a lehké malty. Obyčejné malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, malty jsou většinou určeny pro ruční zpracování. Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich objemovou hmotnost pod 1300 kg/m 3 a zároveň vylepšují tepelnětechnické vlastnosti. Na druhu (většinou se používá perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti. Pro vnitřní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy obyčejných malt pro zdění, které se na našem trhu prodávají. Pro vnější zdivo pak vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem cihelných bloků POROTHERM doporučujeme použít lehkou (tepelněizolační) zdicí maltu POROTHERM TM, která byla rakouskou firmou BAUMIT speciálně vyvinuta pro zdivo z cihelných bloků POROTHERM. Malta POROTHERM TM vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tlouš ky použitých zdicích prvků. Z hlediska tepelnětechnických vlastností je takové zdivo téměř jednotným podkladem (cihly i spáry) hlavně pod vnější omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných důvodů) nemají snahu vykreslovat spáry zdiva. 6. Technologie zdění Optimálního výsledku při použití cihelných bloků PORO- THERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly. Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM Profi. Příprava před uložením první vrstvy cihel: Podklad zdi musí být 1 vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tlouš ka stěny. 13

15 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou la, na které si udělejte značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm). Zdění stěn: Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn používejte vápenocementovou maltu, nikoli tepelněizolační maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Nejprve osaďte cihly v rozích stěn. Dbejte při tom na správné směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 2 Přesah přes hranu základu nebo stropu může být max.1/6 tlouš ky zdiva Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je tlouš ka stěny. Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tlouš ky zdiva! Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou

16 Provádění zdiva z cihel POROTHERM maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte zednickou lžící. Kapsy ve svislých spárách u cihel POROTHERM zcela vyplňte maltou. U cihel POROTHERM P+D, EKO+, Profi a většiny AKU se svislé spáry vůbec nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčete vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách! 5 Zdění následujících vrstev proveďte stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm (viz. předchozí kapitola Vazba zdiva). Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučujeme také občas zkontrolovat správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět bu na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. Potřebné rozměry upravovaných cihel pro jednotlivé tlouš ky stěn najdete v kapitole E. Zdění příček: Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnejte podlahu v místě budoucí příčky maltou. Pro zdění používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První vrstvu příčkových cihel uložte do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm

17 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D a 19 AKU na vnější stěnu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou k ní přisaďte a přimáčkněte. V každé druhé spáře nosnou příčku zavažte do obvodové stěny tak, jak je znázorněno dále v kapitole E. Při zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky můžete též napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umís ované do každé druhé ložné spáry. Příprava a napojení vnitřní nosné příčky na obvodovou stěnu pomocí stěnových spon Při napojování příčky na 8 nosnou ze na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D nebo 6,5 P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 1/3 90 2/3 16

18 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ukotvení stěnových spon ve stěně můžete také realizovat přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Dveřní zárubně vyrovnejte pomocí klínů a zafixujte šikmými latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi můžete místo překladu vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně nebo speciální výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše uklepněte zednickým kladívkem, drážku vyplňte maltou. Vytváření a velikost instalačních drážek svislých, vodorovných i šikmých se řídí podle zásad uvedených v následující kapitole. 7. Drážky a výklenky Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena v tabulce 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. 17

19 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Tabulka 1 Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: 1. Přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 2. Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn tlouš ky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně nesmí být menší než 225 mm. 4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek šířky širší drážky. 5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí být větší než 0,13 násobek délky stěny. Tabulka 2 Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: Dodatečně prováděné drážky a výklenky Největší hloubka (mm) Největší šířka (mm) Neomezená délka Největší hloubka drážky Vyzdívané drážky a výklenky Největší šířka (mm) Délka mm 85 až až až až více než Min. zbytková tlouš ka stěny (mm) 85 až až až až více než Největší hloubka drážky nesmí být překročena ani v místech otvorů, které byly předvrtány při vytvoření drážky. 18

20 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nesmí být menší než 500 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nesmí být menší než dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných stranách stěny. 4. U stěn o tlouš ce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vyřezány drážky do hloubky 10 mm z obou stran stěny, která má tlouš ku nejméně 225 mm. 5. Šířka drážek nesmí být větší než polovina tlouš ky stěny v místě oslabení. Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je pomalé a pracné a vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je potřeba) spíše nevhodné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně v prodeji, nebo alespoň úhlovou brusku. Materiál mezi prořezy se následně opatrně vysekne plochým sekáčem. 8. Povětrnostní vlivy Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před povětrnostními vlivy. U cihel PORO- THERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 C, nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou ze chránit před provlhnutím, nebo se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. 9. Malty pro omítání V nabídce tuzemských výrobců či dovozců zahraničních výrobků lze nalézt omítkové SMS snad pro každý druh zdiva a pro všechny účely použití omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky s možností nanášení ve více vrstvách, omítky vnitřní a vnější, těžké omítky, omítky lehké a lehčené, hydrofobizované, sanační, ušlechtilé atd. 19

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn v praxi

Vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn v praxi Vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn v praxi Každý z Vás, kdo se někdy účastnil projektu bytového domu, ať už v přípravné, projektové, či realizační fázi, se tímto tématem zcela určitě zaobíral. A

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili www.wienerberger.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili Z ženského pohledu tvoří krásný a harmonický domov správně zvolené barvy, útulně

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Příjemné teplo ve vašem domě

Příjemné teplo ve vašem domě KATALOG Příjemné teplo ve vašem domě Naše vizitka PÓROBETON Ostrava a. s. je tradičním a ryze českým výrobcem stavebního materiálu z šedého pórobetonu. Výrobní závod v Ostravě Třebovicích zahájil provoz

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti. Uložení první vrstvy maltového lože První vrstva POROTHERM 6,5 Ti se usadí stejně jako cihly broušené do maltového lože ze zakládací malty POROTHERM CB. Aby

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více