Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé a vzájemně s učitelem obohacující se činnosti rozvíjet v nich kladné povahové vlastnosti, potřebné k životu všeobecně.

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost školy Historie školy a její současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Hudební obor Přípravná hudební výchova Hudební nauka Hra na klavír Hra na elektrický klávesový nástroj Hra na akordeon Hra na zobcovou flétnu Hra na hoboj Hra na klarinet Hra na saxofon varianta A Hra na saxofon varianta B Hra na příčnou flétnu Hra na lesní roh... 67

3 Hra na pozoun Hra na trubku Hra na bicí nástroje Hra na kytaru Hra na housle Sólový zpěv Předměty komorní asouborové hry Čtyřruční hra Hudební seminář Hudební aktivity Komorní hra Komorní zpěv Sborový zpěv Doprovodná kytara Hra v souboru (flétnový soubor, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, kytarový soubor) Vzdělávací obsah výtvarného oboru ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení žáků ZUŠ Bruntál Oblasti vlastního hodnocení školy 141

4 Školní vzdělávací program 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, Bruntál Předkladatel: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Náměstí Jana Žižky 6, Bruntál IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Krystýnková Telefon: , Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava IČ zřizovatele: DIČ: CZ Telefon: Fax: Elektronická podatelna: Platnost dokumentu od: 1. září 2013 Podpis ředitele: Mgr. Jiřina Krystýnková, v. r. Razítko školy (kulaté) 1

5 Základní umělecká škola Bruntál 2 Charakteristika školy Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací řízenou Moravskoslezským krajem. Nabízí základy uměleckého vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. Toto vzdělávání člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Výuka probíhá individuálně a skupinově (především v hudebním oboru) a kolektivně (ve výtvarném oboru, v komorní a souborové hře, v přípravné hudební výchově). 2.1 Počet oborů, velikost školy Ve škole se vyučují dva umělecké obory: hudební a výtvarný, možnost výuky tanečního oboru. Každoročně škola vyučuje kolem 600 žáků, kapacita školy je 720 žáků. Výuka probíhá na těchto místech: Hlavní budova, sídlo ředitelství a ekonomky školy Bruntál, nám. J. Žižky 6 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru, v budově je hlavní koncertní sál. Pobočka Dvorce Dvorce, Olomoucká 37 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru Pobočka Horní Benešov Horní Benešov, Nerudova 513/32 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru Pobočka Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru. 2

6 Školní vzdělávací program 2.2 Historie školy a její současnost Hudební škola v Bruntále byla založena v roce 1946 v bývalém panském domě komplexu budov přináležejících k zámku. Budova je zařazena do památkově chráněných staveb ČR zvl. kvůli starobylému renesančnímu portálu ze strany Zámeckého náměstí. Přestavbou prošla v 60. letech 20. století. Mimo hlavní budovu provozuje také své pobočky v Horním Benešově, ve Dvorcích a ve Vrbně pod Pradědem. Budova školy je v majetku města Bruntál, pobočky v majetku příslušných obcí. Škola je i součástí kulturních organizací obcí, při škole pracují 2 pěvecké sbory a několik komorních uskupení. Každoročně škola pořádá (včetně poboček) přes 100 akcí pro veřejnost, účastní se soutěží a přehlídek hudebního a výtvarného charakteru regionálního a celostátního významu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Každoročně vyučuje na naší škole kolem 25 pedagogů, z nichž mnoho je výkonných umělců. Věková škála pedagogického sboru je složena od mladých, začínajících pedagogů až po starší a zkušené, mnoho učitelů zastává funkci okresního metodika pro daný obor, ev. nástroj. Učitelé prohlubují své odborné a pedagogické zkušenosti studiem rozšiřujícím jejich odbornost. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s polským pěveckým sborem Bel Canto Gaszowice. Škola je zapojena do projektu Společnou cestou obnovy kulturně-společenského dědictví Operační program příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika. 3

7 Základní umělecká škola Bruntál Na regionální úrovni škola úzce spolupracuje s mnoha organizacemi, pro něž zajišťuje vystoupení a podílí se na reciprocitě. Jsou to: o Městské a obecní úřady Bruntál, Dvorce, Horní Benešov, Vrbno, Mezina, Oborná, Roudno, Ryžoviště, Leskovec, Brantice, Malá Morávka, o Farní úřad Římskokatolické církve v Bruntále, o Pravoslavná církev Bruntál, o Galerie V kapli, o Městské muzeum a zámek v Bruntále, o Kruh přátel hudby v Bruntále, o ZŠ Jesenická a ZŠ Cihelní v Bruntále, Soukromá základní škola Amos Bruntál, o Střední průmyslová škola Bruntál, Obchodní akademie Bruntál, o Městské divadlo Bruntál. 2.5 Vybavení školy a její podmínky Škola je plně vybavena pro potřeby jednotlivých oborů, podle požadavků jednotlivých učitelů je vybavení stále doplňováno a obnovováno. Žáci mají možnost zapůjčit si pro začátky výuky žesťové a dřevěné nástroje, akordeon a housle, notový materiál, k dispozici je hudební archiv a knihovny. K dispozici je nahrávací a ozvučovací technika a standardní vybavení počítačové techniky, DVD přehrávače. Výtvarný obor poskytuje svým žákům veškeré potřebné pomůcky pro práci. Pro výuku tanečního oboru disponujeme plným materiálním vybavením, postrádáme však pedagoga, kterého se nám nedaří získat již několik let. Škola má své webové stránky Dostupnost Vzhledem k tomu, že pobočky školy jsou umístěny ve vzdálenosti 12 až 25 km od okresního města, pokrýváme svými pobočkami i vzdálenější místa jižní a severní části okresu. Jsme spádovou školou a dopravní obslužnost je dobrá i pro děti obývající hornatější část okresu. 4

8 Školní vzdělávací program 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Škola se zaměřuje na výchovu všestranně racionálně a emocionálně rozvinuté mladé osobnosti, na formování jejích morálně volních vlastností potřebných pro život a plné uplatnění ve společnosti. Prezentuje se jako moderní výchovně-vzdělávací zařízení vycházející z tradic uměleckého školství a uplatňující moderní metodické postupy. Škola nabízí možnost účasti a prezentace žáků na soutěžích uměleckého charakteru v hudební a výtvarné oblasti a z toho vyplývající možnost srovnání tvorby žáků s ostatními žákovskými uměleckými výkony na regionální, republikové a mezinárodní úrovni. Škola se zaměřuje na vytváření estetického a umělecky podnětného prostředí pro výuku dětí, na jejich vedení ke svobodnému vyjádření své osobnosti a na toleranci k jiným kulturám a duchovním hodnotám, na orientaci dětí v opravdových životních hodnotách. Dbáme na mezioborovou spolupráci, dbáme na přátelské vztahy mezi žáky, což umožňují podmínky maloměsta. Na škole pracují pěvecké soubory a komorní uskupení. 3.2 Vize školy Zapsat školu do povědomí měst a obcí, kde poskytuje vzdělání, jako kulturní a vzdělávací centrum. Navázat v práci školy na kulturní tradice regionu, případně vytvářet tradice nové, spojené s životem regionu. Vychovávat umělecky a kulturně vzdělané osobnosti, které získají úzký vztah k oblasti, kde žijí, aby se po ukončení studií do regionu, z něhož vyšli, rádi vraceli. Zastavit tak odliv kvalitních a vzdělaných lidí z oblasti kraje. Stát se institucí, která propojuje generace v oblasti umělecké tvorby. 5

9 Základní umělecká škola Bruntál Vychovávat sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží využít základů uměleckého vzdělání i v jiných oblastech života vytvořit v nich takové morálně povahové vlastnosti, které jim usnadní osvojování nových znalostí, dovedností za pečlivé, houževnaté, vytrvalé a soustavné práce na sobě samotných. 6

10 Školní vzdělávací program 4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy na úrovni naší školy a obou uměleckých oborů pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí přiměřeně úrovni mentální, věkové a motorické vyspělosti žáka. při sestavování studijních a ročních plánů diskutujeme s žáky o jejich zaměření, zájmech a zálibách, diskutujeme s žáky o vytvořeném uměleckém díle, vedeme žáka k sebehodnocení, uplatňujeme metodu názorné ukázky, a postup od jednoduchého ke složitému, zapojíme žákovu představivost, znalosti historie a ostatní dosud nabyté poznatky do tvorby uměleckého díla, respektujeme individuální rozdíly žáků, přizpůsobujeme jim pracovní tempo, metody a formy práce, nabízíme žákům dostatek příležitéstí k seberealizaci (zapojení se do kulturních akcí školy, přehlídek, soutěží), vhodnou motivací vedeme žáka k tomu, že je součástí celku, oceňujeme každý dílčí úspěch celku i jednotlivců, 7

11 Základní umělecká škola Bruntál 5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Přípravná hudební výchova Charakteristika Přípravnou hudební výchovu (dále jen PHV) navštěvují děti ve věku do sedmi let. Podmínkou přijetí dítěte do PHV je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přípravná hudební výchova je realizována jako jednoletý program s dvouhodinovou dotací. Každé dítě navštěvuje týdně jednu hodinu kolektivní výuky a jednu hodinu výuky skupinové (resp. individuální). O zařazení do skupinové (resp. individuální) výuky konkrétního hlavního předmětu rozhodují osobní preference dítěte, míra jeho hudebních schopností prokázaná při talentových zkouškách a v neposlední řadě též kapacitní možnosti školy. Cíle PHV (kolektivní výuka) Primárním cílem předmětu je celkový rozvoj hudebnosti dětí. Při hravých činnostech vokálních, instrumentálních, poslechových a pohybových se probouzí hudební cítění a hudební vnímavost, rozvíjí hudební paměť a tvořivost. Aktivní zapojení dětí do všech složek výuky vyvolává jejich potřebu vlastního tvořivého projevu a umožňuje důkladnou průpravu k dalšímu hudebnímu rozvoji. Dalším cílem PHV je získání základního povědomí o hudební teorii (elementární znalosti notopisu). K dosažení tohoto cíle jsou používány různorodé metody a formy práce adekvátní věku dětí a odpolednímu času, ve kterém výuka probíhá. Žáci se jako členové pěveckého sboru PHV účastní veřejných vystoupení pořádaných ZUŠ (např. Adventní koncert, Zahradní koncert), proto je část výuky věnována přípravě na tato vystoupení. 8

12 Školní vzdělávací program Ukončení předmětu PHV PHV je ukončeno zkouškou, která však nezaručuje nástup do 1. ročníku (viz kapitola Hodnocení žáků). Očekávané výstupy sluchově rozliší zvuk a tón, vlastnosti tónu (dlouhý krátký, vysoký hluboký), pohybově či jinak reaguje na výrazné změny v charakteru hudby (změny v melodii, v tempu, v dynamice), dle svých individuálních schopností a dovedností reprodukuje jednoduchý rytmický či melodický úryvek (hra na tělo, Orffův instrumentář, zpěv), rozpozná charakter skladby (veselá smutná), reaguje na základní dirigentská gesta, podle svých možností interpretuje sám či v kolektivu jednoduchou píseň, aktivně pracuje s rytmy v dvoudobém, třídobém, čtyřdobém metru (rytmická deklamace říkadel, hra ostinát v doprovodech), ovládá základní prvky notopisu. Poznámka: tyto výstupy se týkají kolektivní výuky PHV; výstupy skupinové (resp. individuální) výuky jsou popsány v části věnované konkrétnímu předmětu (hra na nástroj, sólový zpěv). Hodinová dotace PHV Týdenní hodinová dotace I. pololetí II. pololetí Kolektivní výuka 1 1 Skupinová (individuální) výuka 1 1 Celkem 1 1 9

13 Základní umělecká škola Bruntál Hudební nauka Charakteristika předmětu Tento vyučovací předmět je spojen se všemi hudebními studijními zaměřeními. Poskytuje základní odborné znalosti hudební teorie a znalosti potřebné k hudební interpretaci, ke studiu příslušného repertoáru. Je to předmět teoretického charakteru a poskytuje v tomto smyslu základy ke všem praktickým činnostem a zároveň žákům umožňuje získané zkušenosti, dovednosti a znalosti uplatňovat při orientaci v hudebním prostoru, vnímání a interpretaci hudebních děl. Jako skupinová aktivita učí žáky vzájemné spolupráci a vstřícné komunikaci, umožňuje v diskusi vyjadřovat vlastní názor, reagovat na názor druhého, respektovat a kriticky jej hodnotit. Hudební teorie usnadňuje žákům orientaci v uměleckých a kulturních hodnotách historie a současnosti a pochopit důležitost jejich předávání do budoucnosti. Základní studium I. stupně 1. ročník rozvíjí svou celkovou hudebnost při práci s písní, orientuje se v notovém zápisu v rozsahu od c1 g2, v rámci praktických činností žák poznává základní hudební pojmy, zná stupnice C dur, G dur, chápe funkci posuvek a odrážky, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami, umí hrát jednoduchý doprovod k písním na nástroje Orffova instrumentáře, aktivně v hodinách HN pracuje (vytváří, doplňuje, reprodukuje) s poslechem rozezná tempo (pomalu, rychle) a dynamická odstínění. 2, 4 3 a 4 4 takty, 4 10

14 Školní vzdělávací program 2. ročník je schopen číst notový zápis v běžném rozsahu svého nástroje v odpovídajícím klíči, umí postavit kvintakord, zná durové stupnice do 4 křížků, rozliší durový a mollový tónorod, pracuje s již osvojeným a novým taktovým označením, upevňuje poznatky o hudebních pojmech a rozšiřuje o nové, využívá nástrojů Orffova instrumentáře při elementárním doprovodu a improvizaci, zná nástrojové skupiny symfonického orchestru, úlohu dirigenta a smyčcové nástroje, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami. 3. ročník zná intervaly čisté a velké, dokáže graficky zaznamenat jednoduchý rytmus a melodii, pracuje se složitějšími rytmy v různém taktovém označení, zná stavbu mollových stupnic, zná durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček, umí vytvořit obraty T5, transponuje melodické úryvky, analyzuje jednoduché hudební formy, zná dřevěné dechové nástroje, poslouchá vybrané skladby B. Smetany a A. Dvořáka. 11

15 Základní umělecká škola Bruntál 4. ročník orientuje se ve všech durových a mollových tóninách, pozná enharmonické tóny, pozná melodické ozdoby, poslouchá a umí zpívat českou hymnu, zná základní informace o autorovi a vzniku hymny, rozlišuje komorní a orchestrální soubory, umí vytvářet doprovod na nástroje Orffova instrumentáře (je schopen jednoduché improvizace), je schopen diskutovat o hudbě, rozlišuje zpěvní hlasy a pěvecké sbory, zná bicí nástroje, vnímá (zná) úlohu dirigenta a poznatky o taktování aplikuje do praxe, poslouchá skladby významných skladatelů, 5. ročník zná stupnice chromatickou, paralelní a stejnojmenné, vytváří a pozná základní i odvozené intervaly, pozná kvartový a kvintový kruh, orientuje se v hudebních formách, v rámci potřeb svého nástroje je schopen transpozice, využívá základní harmonické funkce k vytvoření jednoduchého doprovodu (T, D, S, D7), dokáže vytvořit vlastní přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, 12

16 Školní vzdělávací program ovládá čtení grafického záznamu hudebního díla dynamická škála, tempo, výraz, pozná lidové a strunné nástroje. 6. ročník má přehled vývoje hudby od pravěku po současnost, rozliší artificiální a nonartificiální hudbu, dokáže zaznamenat přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, dokáže vyjádřit svůj názor na hudbu a formou referátu ho prezentuje. Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hudební nauka Poznámky k předmětu: je povinný pro všechny žáky 1. až 6. ročníku, žáci, kteří nemohou v odůvodněných případech (špatná dopravní dostupnost ze vzdálenějších míst bydliště, špatný zdravotní stav) navštěvovat výuku hudební nauky, mohou splnit osnovy daného ročníku po povolení ředitelem školy a na podkladě žádosti rodičů individuálním studiem nebo při individuální výuce hry na nástroj (opět po schválení ředitelem školy), v případě pochybností o splnění osnov v daném ročníku na doporučení učitele nařídí ředitelka komisionální přezkoušení žáka, žáci, kteří nastoupili do školy po 14. roku věku do II. stupně studia, jsou hudební nauce vyučováni během individuální výuky. 13

17 Základní umělecká škola Bruntál Hra na klavír Charakteristika předmětu Studijní zaměření Hra na klavír je realizováno v oblasti Hudební interpretace a tvorba. Výuka je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu hra na klavír (individuální výuka) a povinně volitelného předmětu (skupinová výuka). Dále žák navštěvuje kolektivní výuku předmětu Hudební nauka Studijní zaměření Hra na klavír nabízí žákům získání odborného vzdělání, které mohou využít ve hře sólové, čtyřruční a komorní. V hodinách nástrojové výuky se učí zvládnout technické a výrazové prostředky klavíru. Dále se žáci seznamují s hodnotnou klavírní literaturou. Během studia se seznámí s hudbou různých stylových období osvojí si základy hudby klasické, lidové, populární a jazzové. Děti mají možnost vystupovat na třídních předehrávkách, školních koncertech, na festivalech základních uměleckých škol, případně se mohou připravovat na soutěže různých úrovní (soutěže školní až celostátní, také soutěže mezinárodní). Průběh studia: Přípravné studium rozpozná hlavní části nástroje, zvládá správné sezení u nástroje, při hře používá střídavě obě ruce, získává a osvojuje si pocit uvolnění, orientuje se na klaviatuře, sluchově rozpozná hru silně slabě, rychle pomalu, vysoko hluboko, zahraje jednoduchou melodii (říkadlo, lidová píseň, vlastní melodie), ovládá základní notový zápis. 14

18 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně 1. ročník umí správně sedět u nástroje, hraje uvolněným hracím aparátem, orientuje se na klaviatuře (oktávy, dělení), sluchově rozpozná základní dynamické prvky hry na klavír, při hře na klavír zvládá koordinaci obou rukou, zahraje jednoduchou melodii s doprovodem dudácké kvinty, (lidová píseň, vlastní melodie, motiv známé populární písně), orientuje se při hře v základních délkách not a pomlk, umí přečíst jednoduchý notový zápis a interpretovat jej. 2. ročník kontroluje přirozené uvolnění těla při hře, zvládá hru oběma rukama dohromady, je schopen spolu s učitelem zahrát jednoduchou čtyřruční skladbu, umí zahrát jednoduchou píseň s doprovodem T a D, umí číst notový zápis v houslovém a basovém klíči a dokáže jej zahrát, dokáže zahrát vybrané durové stupnice, dokáže vnímat rozdíly mezi durovou a mollovou tóninou, dokáže uvědoměle interpretovat tleskáním nebo jinou formou pohybu jednoduchý rytmický celek, rozlišuje základní dynamická a agogická označení, umí hrát dvojhmaty a akordy každou rukou zvlášť. 15

19 Základní umělecká škola Bruntál 3. ročník je schopen hrát stupnice protipohybem a akordy s jejich obraty, umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu podle svých individuálních schopností, umí vnímat náladu skladby a tím rozvíjet dynamické cítění p, mf, f, je schopen používat pravý pedál podle návodu pedagoga, rozlišuje základní úhozy (legato, staccato, portamento), zahraje jednoduchou píseň s akordickým doprovodem, rozpozná části skladby. 4. ročník umí zahrát vybrané stupnice v rovném pohybu přes 2 oktávy, rozlišuje dynamické odstínění mezi melodií a doprovodem, dokáže hrát v rychlejších tempech, je schopen zahrát z listu jednoduchý notový zápis, dokáže hrát zpaměti. 5. ročník: je schopen zahrát durové a mollové stupnice od bílých kláves, hraje velký rozklad bez obratů každou rukou zvlášť, zvládá vyrovnanost hry v pasážových cvičeních, využívá znalosti akordických značek, umí rozeznat kvalitu tónu, při hře využívá sluchové sebekontroly v oblasti úhozu, dynamiky, rytmu, pedalizace, frázování a agogiky, 16

20 Školní vzdělávací program sluchovou sebekontrolou dokáže posoudit a zhodnotit vlastní hru. 6. ročník využívá vlastní sluchovou představu k interpretaci skladeb, dokáže zachytit charakter skladby využitím vhodných výrazových prostředků, uplatňuje technické dovednosti dle svých schopností, zvládá hru delších a obsahově náročnějších skladeb, je schopen nastudovat samostatně jednoduchou skladbu dle vlastního výběru. 7. ročník propojuje získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci skladeb různých stylových období, používá sluchovou kontrolu, disponuje kultivovaným tónem, umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, správně využívá tempová označení a pedalizaci, rozlišuje fráze skladby, zvládá souhru. 17

21 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium II. stupně ročník na základě svých znalostí a dovedností ztvární své hudební představy v interpretované skladbě, je schopen zahrát jednoduché skladby z listu i zpaměti, vybere si skladby podle svého zájmu, při domácí přípravě využívá audiovizuální techniky k poslechu a vytváření představ o studované skladbě, vytváří si vlastní názor na poslouchanou skladbu a diskutuje o ní, na základě svých dosavadních zkušeností a dovedností je schopen sebehodnocení, rozlišuje hlavní interpretační prostředky různých stylových období, je schopen si vybudovat plastickou představu celku dané skladby, je schopen formulovat své názory na interpretaci, zná jména a díla významných českých a světových autorů. 18

22 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na klavír Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace- volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na klavír Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr Celkem 8 19

23 Základní umělecká škola Bruntál Hra na elektrický klávesový nástroj Charakteristika předmětu Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) rozšiřují rovnocenným způsobem skupinu akustických nástrojů a poskytují interpretům mnoho zcela nových možností. Podstata výuky a hra na tyto hudební nástroje je téměř totožná s jakýmkoliv jiným akustickým klávesovým nástrojem, ale vzhledem k elektronicky vytvářeným zvukům má v tomto směru svá specifika. Na druhé straně díky svým technickým možnostem poskytuje EKN žákovi obrovské možnosti k využití akustických i syntetických zvuků a rytmických doprovodů mnoha žánrů. Mnohonásobně tak rozšiřuje jeho znalosti o nástrojích a rytmických stylech a podporuje také jeho dovednosti skladatelské, improvizační a aranžérské. Požadavky na vybavení nástroje: o klaviatura v rozsahu nejméně 5 oktáv (61 kláves), o multifunkční display, o dynamika úhozu, o orchestrální doprovody, o vstup pro sustain pedál. Poznámka: doporučuje se konzultovat pořízení vhodného nástroje s některým s učitelů EKN ve škole Předmět Hra na elektronický klávesový nástroj je realizován v oblasti Hudební interpretace a tvorba individuální výukou, v případě dostatečného vybavení třídy (2-3 klávesové nástroje, sluchátka) je možná výuka ve skupině 2-3 žáků. Výuka je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na elektronický klávesový nástroj a kolektivní výukou v předmětu Hudební nauka. Dále je mu umožněna docházka do hudebního semináře, sborového zpěvu, komorní hry, malého beatového orchestru a do hodin rytmicko pohybových aktivit. Tyto předměty zařazuje učitel na základě individuálních potřeb žáka ve vhodném období a v potřebném rozsahu do výuky a na vysvědčení je samostatně hodnotí. 20

24 Školní vzdělávací program Přípravné studium je informován o tom, že EKN je hudební nástroj napájený elektrickým proudem, rozumí pokynům jak s ním zacházet, aby nedošlo k úrazu, a všechny tyto bezpečnostní pokyny dodržuje, ovládá zásady správného sezení u nástroje, přirozeného držení těla, zápěstí a prstů, orientuje se na klaviatuře a rozezná jednotlivé oktávy, dokáže přečíst a zahrát noty v houslovém klíči v rozsahu potřebném ke své hře, umí rozlišit a interpretovat hru legato a staccato, je schopen zahrát jednoduchou píseň zpaměti, umí zahrát přiměřeně obtížnou skladbičku s orchestrálním doprovodem. Základní studium I. stupně 1. ročník je seznámen se základními funkcemi ovládání elektronického klávesového nástroje, uplatňuje při všech interpretačních činnostech znalosti, vědomosti a schopnosti získané v ročníku přípravné hudební výchovy, dbá na správné návyky při ovládání EKN (sezení u nástroje, uvolněnost paží, poloha zápěstí, postavení prstů, nastavení vhodné hlasitosti hry), je schopen vyjádřit správné rytmické cítění hrou skladeb s rytmickým doprovodem, dokáže rozlišit a ovládá hru legato, staccato, ligaturu, rozpozná pomlky a další probrané hudební značky (repetice, posuvky, označení taktu, taktové čáry, obloučky atd.), umí číst a hrát noty v houslovém klíči, rozezná a dokáže pojmenovat a zahrát noty různé délky, je schopen souhry obou rukou, 21

25 Základní umělecká škola Bruntál dodržuje pokyny k nejefektivnějšímu způsobu nácviku učiva při domácí přípravě (pravidelné cvičení, metoda postupu od začátku nácviku po požadovaný výsledek). 2. ročník využívá v plné míře svých znalostí a dovedností získaných v 1. ročníku, dokáže zahrát vybrané durové stupnice a akordy k nim včetně obratů tónického kvintakordu, ovládá podkládání a překládání prstů, posunování a přenášení rukou, umí se orientovat, číst a hrát ve dvou osnovách současně, je obeznámen se základními tóny basového klíče, dokáže je přečíst a zahrát, orientuje se v rozsahu celé pětioktávové klaviatury, používá funkce single finger nebo fingered k harmonickému doprovodu, hraje skladby s rytmickým doprovodem v přiměřeném tempu. 3. ročník ovládá základní návyky a dovednosti jako je sezení u nástroje, uvolněné a přirozené držení těla a rukou při hře, poloha zápěstí a prstů, koordinace obou rukou, prstová technika, orientuje se na klaviatuře v celém rozsahu, je schopen transponovat jednoduché hudební motivy, ovládá základní typy úhozu legato, staccato, vázané dvojhmaty, nezávislost rukou, dovede zahrát vybrané stupnice dur a moll a základní akordy ke stupnicím protipohybem, dokáže podle udaného 2, 3 nebo taktu zvolit správný typ rytmického 4 doprovodu, orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu, 22

26 Školní vzdělávací program je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu, využívá základních harmonických funkcí při hře jednoduchých doprovodů, využívá funkce fingered, umí používat základní technické možnosti nástroje při hře s orchestrálním doprovodem (výběr doprovodu, nastavení tempa, volbu zvukového rejstříku, intro, synchro start, fill in, ending), vystupuje nejméně jednou ročně na třídním nebo jiném veřejném koncertě. 4. ročník rozvíjí technickou pohotovost prstů, souhru rukou, hru zpaměti, ovládá hru dvojhmatů (sekundy, tercie, dudácká kvinta), rozumí pojmům triola, synkopa, tečkovaný rytmus a dokáže je interpretovat, hraje způsobem tenuto, rozloženě a staccato všechny zvládnuté akordy, dokáže vyjmenovat a zahrát základní harmonické kadence (T, D, S), používá širší škálu orchestrálních doprovodů, střídání akordů v rychlejších tempech. 5. ročník dovede číst a hrát noty v houslovém i basovém klíči, zvládá v rámci svých schopností a možností nástroje stylistiku hry akustických nástrojů, dokáže rozpoznat žánrové kategorie a zvolit k nim vhodné zvukové rejstříky a rytmy, uplatňuje své schopnosti a dovednosti v předmětu Skupinová interpretace (kolektivní formou výuky) a podílí se na rozvíjení mezipředmětové spolupráce (např. doprovody, hra na dva EKN, společná hra na klavír a EKN a pod.). 23

27 Základní umělecká škola Bruntál 6. ročník dbá na upevňování a kultivování získaných návyků a dovedností, prohlubování citlivosti sluchu a schopnosti soustředit se, dokáže využít dosud probrané technické prvky v náročnějších variantách, hraje stupnice protipohybem a rovně ve stále rychlejším tempu, realizuje hru z listu interpretací přednesových skladeb na úrovni 2. až 3. ročníku, je schopen hry čtyřhlasého akordu a dominantního septakordu k opakovaným tónickým kvintakordům. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické dovednosti, zvládá hru stupnic dur a moll protipohybem i rovně a akordy k nim stejným způsobem, dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů zejména z oblasti nonartificiální hudby, umí zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu, využívá prstovou dynamiku a používá sustain pedál, orientuje se v celém rozsahu klaviatury a při hře dokáže celý rozsah použít, dovede nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu i samostatně, je schopen sluchové sebekontroly, využívá v maximální možné míře s ohledem na stupeň své vyspělosti, technických, zvukových a jiných možností nástroje. 24

28 Školní vzdělávací program Základní studium II. stupně 1. ročník je schopen použít všechny dovednosti a znalosti, které jsou popsány v očekávaných výstupech pro 7. ročník, pracuje podle svých schopností s rozvinutou hráčskou technikou, zdokonaluje svou prstovou techniku hrou prstových cvičení (sekundy, tercie, chromatika), obohacuje svou hru akordů k probraným stupnicím v trojhlasé a čtyřhlasé podobě, hraje všechny dosud probrané stupnice kombinovaným způsobem, dokáže při interpretaci klavírních skladeb využívat dynamické rozlišení, tempové rozlišení, artikulaci, frázování. 2. ročník využívá k upevnění prstové techniky hry stupnic a akordů, klavírních etud a přednesových skladeb, je schopen hry doprovodů v mezích svých možností, dokáže sám opatřit skladbu s rytmickým doprovodem vhodným umístěním funkce fill in, je schopen samostatně vytvořit návrh prstokladu, dovede prohlubovat a v praxi využít své znalosti technických možností nástroje (harmony, split point, sound creator, sequencer, recording a další podle typu nástroje). 3. ročník ovládá hru dosud probraných stupnic v rychlých bězích, obohacuje svou hru stupnic o stupnice s nepravidelným prstokladem, 25

29 Základní umělecká škola Bruntál dokáže hrát akordy oběma rukama v rozsahu celé klaviatury (čtyřhlas, velký rozklad, dom7, dim7), dokáže vyjádřit svůj vlastní názor na interpretaci skladeb a jejich zvukové, rytmické a výrazové provedení, dbá na zvyšování úrovně svých dovedností hrou stále obtížnějších přednesových skladeb klavírních i skladeb s rytmickým doprovodem včetně hry z listu, dokáže zhodnotit uměleckou úroveň studované skladby, její melodickou stavbu případně harmonický podklad, navrhuje pro skladby s orchestrálním doprovodem volbu vhodného rytmu, zvukových rejstříků a jejich rozdělení do jednotlivých částí, volbu intro a ending, vkládání fill in. 4. ročník využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k interpretaci skladeb, zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu, ovládá hru stupnic dur i moll kombinovaným způsobem (včetně stupnic s nepravidelným prstokladem) a akordy k nim (čtyřhlas, velký rozklad, dominantní a zmenšený septakord), uplatňuje se aktivně v některém souboru skupinové interpretace (v pěveckém sboru, v hudebním souboru, v duu, v orchestru, spolupracuje s jinými odděleními jako hudební doprovod, apod.), umí uvést příklady významných světových a českých autorů různých stylových období a žánrů zejména z oblasti nonartificiální hudby, využívá svých interpretačních a posluchačských zkušeností a vědomostí k získání individuálních preferencí a zájmů a sám vyhledává nové skladby prostřednictvím různých zejména multimediálních zdrojů, je schopen bez pomoci pedagoga složitějšího nastavení nástroje (podle vybavení školního nástroje - split, dual, registration memory, mixing console, regist sequence, freeze apod.). 26

30 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na EKN Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na EKN Sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, hra na klavír Celkem 8 27

31 Základní umělecká škola Bruntál Hra na akordeon Charakteristika předmětu Akordeon je nástroj, který můžeme použít v různých žánrech hudby - v hudbě lidové, folkové, country, populární, jazzové, ale i v hudbě vážné. Technické zvládnutí akordeonu, včetně správného sezení, usazení nástroje, měchové techniky a zvládnutí orientace v basové skříni jsou prvotním a nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné studium ve vyšších ročnících, v nichž pak žák uplatňuje nabyté znalosti a dovednosti nejen v sólové hře, ale i v oblasti skupinové interpretace. Ve studiu II. stupně má pak možnost profilovat se podle svého zájmu a zaměření na specifické žánrové oblasti. Přípravné studium umí správně nasadit nástroj, umí ho vyjmout z kufru, umí při hře správně sedět, zahraje dle sluchu lidovou píseň v 5-ti prstové poloze, umí hmatem najít basy v základní řadě: F, C, G, D. Základní studium I. stupně 1. ročník dokáže správně sedět a držet nástroj, hraje dle měchových značek: V = otvírá, M = zavírá, je schopen rozlišit základní dynamická znaménka f, p, zahraje jednoduchou melodii v rozsahu 5 tónů pravou rukou, umí hmatem najít základní basy F, C, G, D. 2. ročník dokáže rozlišit hru legato a staccato, 28

32 Školní vzdělávací program používá dynamická znaménka p, mf, f, <, >, umí podkládat palec, rozšíření pětiprstové polohy, hraje basy v pomocné řadě, je schopen zahrát oběma rukama jednoduchou melodii, zahraje durovou stupnici zvlášť. 3. ročník dokáže zahrát dvojhlas pravou rukou, používá základní typy artikulace (legato, tenuto, staccato), používá měchovou techniku (vedení měchu dle značek, plynulé měchové obraty), je schopen dle svých schopností zahrát jednoduchou melodii, píseň nebo skladbu zpaměti. 4. ročník používá sluchovou sebekontrolu při hře na nástroj, využívá základy rejstříkování, pozná základní charakter skladby (valčík, polka, tango ), zvládá hru základní kadence T-S-D-T u příslušných stupnic, umí zahrát zpaměti, dokáže zahrát melodickou ozdobu příraz a nátryl. 5. ročník umí zahrát akordové značky X-dur, X-moll, X7 v levé ruce, dokáže vnímat kulturu tónu, hraje doprovod k písním podle akordových značek, 29

33 Základní umělecká škola Bruntál zahraje krátkou skladbu zpaměti. 6. ročník zahraje další melodické ozdoby mordent, obal, skupinka, dokáže vkusně používat rejstříky v pravé ruce, umí zahrát dle svých schopností z listu, používá zmenšené septakordy v levé ruce (pokud mu to nástroj umožní), hraje kadence v dur i moll k příslušným stupnicím. 7. ročník používá celý rozsah nástroje pravé i levé ruky v rámci svých možností, dokáže se orientovat v notovém zápisu - určí tempo, tóninu, metrum, podílí se na výběru skladeb, hraje kadence, dokáže si vytvořit doprovod dle akordových značek (polka, valčík, tango, táhlé písně, lidové - lašan, verbuňk). 30

34 Školní vzdělávací program Základní studium II. stupně ročník využívá a zdokonaluje dosud získané znalosti a dovednosti, vytváří kultivovaný tón, zvládá základy frázování, ovládá nástrojovou a měchovou techniku, dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, orientuje se ve hře z listu, orientuje se ve výběru skladeb různých žánrů a stylů ročník je schopen především všechny předešlé poznatky uplatnit v praxi - tzv. prakticky muzicíruje, svou techniku rozvíjí pečlivým studiem obtížných míst přednesových skladeb (pasáže, skoky, dvojhmaty, melodické ozdoby apod.), orientuje se v akordových značkách, vytvoří si v pravé i levé ruce i složitější akordy - CMaj, C6, C9, Cmi7 apod., hraje základní a rozšířené kadence. 31

35 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na akordeon Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na akordeon Sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr Celkem 8 32

36 Školní vzdělávací program Hra na zobcovou flétnu Charakteristika předmětu Přestože je to obor na ZUŠ poměrně mladý, velice rychle se rozšířil, neboť zobcová flétna a její literatura je nástroj velice oblíbený a používaný již od středověku. Výhodou tohoto předmětu je jeho velice malý rozměr ve formě nástroje sopránového a tudíž je možné začít s výukou na tento nástroj již ve velmi útlém žákově věku. Tak je možné rozvíjet u žáka jeho rytmické i melodické cítění, zdokonalovat techniku hry a při postupném růstu žáka je možné pokračovat po nástroji sopránovém, který je v ladění C na nástroj altový, který je v ladění F a tím se může postupně žák seznámit s celou rodinu zobcových fléten": nástrojem sopraninovým (F) - sopránovým (C) - altovým (F) - tenorovým (C) - basovým (F). Žák na zobcovou flétnu obsáhne postupně nejen základní rytmické a melodické prvky hry na hudební nástroj, ale osvojí si i základní techniku hry na dechové nástroje spočívající ve správném nasazení tónu, dýchání, frázování a melodické představivosti a gradaci. Pokud žák přejde na jiný dechový nástroj, má již ze hry na zobcovou flétnu zvládnuty tyto základní předpoklady hry na dechový nástroj a výuka na jiný dechový nástroj je pro něj velmi rychlejší a intenzivnější. Přípravné studium seznámí se s nástrojem: jeho správným složením a ošetřováním (údržba), naučí se správné držení nástroje a postoj při hře, dodržuje nasazení tónu jazykem, průběžně upevňuje znalost názvů i hodnot not, je schopen dbát na základní správné návyky dýchání při hře na nástroj, dbá na nasazení rovného a znělého tónu. 33

37 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně 1. ročník je seznámen s nástrojem, jeho správným složením a ošetřováním (údržbou), naučí se správnému držení nástroje a postoji při hře, je schopen používat nasazení tónu jazykem, zvládne základní znalost názvů a hodnot not, je schopen dbát na správné návyky dýchání při hře na nástroj, umí kontrolovat správné nasazení tónu, dovede správně držet pravou a levou ruku na nástroji, umí zahrát stupnici C dur tenuto, popřípadě legato. 2. ročník dbá na správné držení nástroje, rozvíjí a upevňuje správné brániční dýchání, umí správně zaujmout postoj při hraní, zvládá plynulý výdech pro plný a rovný tón, je schopen prohlubovat prstovou techniku, dovede hrát v duu s učitelem, se orientuje ve 4, 2, 3 a ovládá jednoduchou dynamiku, 6 taktu, 8 ovládá artikulační slabiky Tú, Dú a hru v legátu, zahraje jednoduchou píseň či jiný jednoduchý hudební útvar podle notového zápisu, dokáže zahrát s učitelem či spolužákem melodii za doprovodu jiného nástroje. 34

38 Školní vzdělávací program 3. ročník dbá na základy správného dýchání bránicí, na držení nástroje a nasazení tónu, umí tvořit rovný, znělý a přirozený tón nástroje, prohlubuje používání techniky prstů, dokáže zahrát jednoduchou melodii podle sluchu, využívá zvládnutého rozsahu nástroje, uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem či nástroji, je schopen přednesové skladby hrát z různých slohových období, vnímat charakter skladby, umí zahrát podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu, či lidovou píseň. 4. ročník žák umí zahrát kvalitní tón první oktávy v délce čtyřtaktové fráze, v závislosti na somatickém potenciálu dokáže zahrát na altový nástroj, využívá artikulaci staccato, legato, tenuto, portamento, orientuje se i v osminových a půlových taktech, ovládá hru durových stupnic do 2# a 2b a dovede v těchto tóninách transponovat, využívá rozsahu c1- h2, ovládá základní moderní techniky a jednoduché melodické ozdoby, zapojuje se do kolektivní hry (komorní hra, hra v souboru) a uvědomuje si zodpovědnost za výsledek společné práce, je schopen přiměřené samostatnosti a kulturního chování při veřejných vystoupeních, 35

39 Základní umělecká škola Bruntál v komorní hře zvládá rytmicky nenáročná dua a tria (lidové písně, renesanční tance, moderní skladbičky) v probraném rozsahu nástroje. 5. ročník žák využívá tónů sopránové flétny v rozsahu c 1 c 3 a zvukových možností nástroje, technicky zvládá hru na altovou flétnu a pracuje na plynulém přechodu mezi sopránovým a altovým nástrojem, ovládá hru durových stupnic do 3# a 3b a dokáže v těchto tóninách transponovat jednoduché melodie nebo lidové písně, hraje sólově i s doprovodem druhého nástroje přiměřené skladby základních stylových období středověké tance, renesanční a barokní skladbičky, umí využít základní moderní techniky ve hře současných skladeb, své technické a výrazové dovednosti je schopen použít v komorní hře (popř. hře v souboru), v komorní a souborové hře hraje na zobcové flétny i základní bicí nástroje, umí vytvořit jednoduchý rytmický doprovod renesančních tanců, je schopen vnímat neverbální pokyny dirigenta. 6. ročník žák zvládne tóny v rozsahu 2 oktáv chromaticky, je schopen střídat sopránový a altový nástroj, ovládá hru vybraných durových a mollových stupnic a dokáže v těchto tóninách transponovat jednoduché melodie nebo lidové písně, hraje základní melodické ozdoby v barokních skladbách, přiměřeně ovládá prstovou techniku, v závislosti na fyzických dispozicích začíná hru na basový či tenorový nástroj, který uplatňuje v komorní a ansámblové hře, 36

40 Školní vzdělávací program je schopen samostatného nastudování zadané látky a zvládá kultivovaný projev při veřejném vystoupení, v rámci ustálené skupiny vrstevníků (trio, kvarteto, kvinteto zobcových fléten nebo s převahou zobcových fléten) zvládá technicky náročnější skladby. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu, využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku, interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností, samostatně provede nastudování přiměřeně obtížné skladby, uplatňuje se v komorní nebo souborové hře a zodpovědně vnímá práci v kolektivu, dokáže transponovat jednoduchou skladbu přiměřeně svým schopnostem. Základní studium II. stupně 1. ročník využívá dovednosti a znalosti popsané v očekávaném výstupu pro 7. ročník, využívá podle svých schopností při hře náročnější technickou zručnost, dokáže se podle svých schopností orientovat i v složitějších notových zápisech zvládá dynamiku a agogiku, v závislosti na individuálních schopnostech ovládá hru stupnic do 4# a 4b, rozlišuje podle svých individuálních schopností styl hry různých hudebních, období a stylů interpretace. 37

41 Základní umělecká škola Bruntál 2. ročník využívá dovednosti a znalosti získané z dřívějšího studia, využívá podle svých schopností při hře náročnější technickou zručnost, v závislosti na individuálních schopnostech ovládá hru stupnic do 5# a 5b, zvládá samostatně řešit technické problémy zadané skladby, při kolektivní výuce se zapojuje ve vyhledávání informací a formulování názoru na interpretaci zadané skladby. 3. ročník je schopen hudebně vyjádřit své vlastní představy o hrané skladbě, orientuje se v notovém zápise interpretovaných skladeb, dokáže zahrát skladbu náročnějšího charakteru, umí využívat alternativních hmatů, je schopen uplatnit získané hudební vědomosti a dovednosti k samostatnému, studiu nových skladeb - tempové rozlišení, použití odpovídajícího frázování a základního zdobení, je schopen zvládat kritiku svého výkonu i formulaci hodnocení výkonu svých spoluhráčů v komorní či ansámblové hře, je schopen sebereflexe výkonu i chování při veřejném vystupování, dokáže diskutovat nad výrazem hrané skladby, podchytí specifika stylu a žánru. 4. ročník uplatí všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zahraje skladbu podle not, dokáže plně pečovat o svůj nástroj, ovládá správné dýchání, frázování, použije správný výraz při nácviku a interpretaci skladeb, 38

42 Školní vzdělávací program využívá adekvátní barvy nástroje v hrané skladbě a umí zahrát kvalitní tón, je platným a plnohodnotným členem komorního uskupení, sám vyhledá v různých zdrojích skladbu podle svého zájmu a zaměření a dokáže ji nastudovat. Pro všechny žáky - využívání poslechu různých nahrávek a z toho vyplývající seznamování žáků s našimi i světovými hráči na zobcové flétny a jejich způsoby interpretace. Cílem uměleckého vzdělávání není jen umělecky vzdělaný člověk, ale člověk, který je k uměleckému vzdělávání celoživotně motivován. 39

43 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na zobcovou flétnu Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, komorní orchestr, rytmická skupina, hudební aktivity, flétnový soubor Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na zobcovou flétnu Sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, komorní orchestr, rytmická skupina, flétnový soubor Celkem 8 40

44 Školní vzdělávací program Hra na hoboj Charakteristika předmětu Při vyučování hry na hoboj se vyžaduje kromě hudebního nadání přiměřená tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé dýchací orgány a zuby. Studijní zaměření hry na hoboj je rozvoj hudebnosti, hudební představivosti a cítění v rovnováze s technickým rozvojem žáka. Součástí výuky je hra z listu, studium lidových písní, komorní a souborová hra, základy improvizace. Hoboj v současné době nepatří mezi nejpopulárnější nástroje. Je nutné u žáků tento nástroj popularizovat. V současné době se uplatňuje tento nástroj ve všech hudebních žánrech a to jak v profesionální tak amatérské oblasti. Při nedostatečné fyzické vyspělosti může být žák zařazen do studia zobcové flétny ročník, při dosažení 10 let věku pak do 1. ročníku studia hry na hoboj. Přípravné studium zaujme správný postoj a správně drží nástroj, dokáže rozložit a složit správně nástroj, ovládne technickou údržbu, mechaniku nástroje a manipulaci s ním, porozumí funkci hobojového strojku, jeho ovládání, umí uložit správně strojek mezi rty, správně nasadí tón uvolněným nátiskem, ovládne základy žeberně bráničního dýchání. 41

45 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně 1. ročník seznámí se s nástrojem a strojky, osvojí si základy dechové techniky, učí se tvorbě nátisku nátisku a tónu, ovládne tónový rozsah c1-c2, umí správně dýchat, zaujme správný postoj při hře a držení nástroje. 2. ročník hraje legato, staccato, zvládá rytmické útvary triola, synkopa, rozlišuje základní dynamická a agogická označení, zahraje lehké etudy, zahraje jednoduché melodie. 3. ročník zdokonalil kulturu tónu - zaměří se na intonaci, výrazové prostředky, ovládl složitější techniku hry, zahraje vydržované tóny, zahraje legato, staccato, tenuto, portamento, seznámil se s etudami technickými i výrazovými, dokáže zahrát přednesy mírné technické náročnosti. 42

46 Školní vzdělávací program 4. ročník zaměřuje se na techniku hry, melodické ozdoby - trylek, obal, mordent..., zvládá tónový rozsah b c3, zahraje stupnice dur i moll do 4 křížků a 4 bé v rytmických a artikulačních obměnách, zahraje tónický kvintakord, dominantní septakord. 5. ročník zdokonalil se v nasazování tónů, zrychluje techniku hry, zlepšuje intonaci, nátisk, ovládá základní dynamiku, dokáže zahrát vydržované tóny a prstová cvičení, ovládá obtížnější intervalové skoky a vazby. 6. ročník ovládá techniku hry, kterou zkvalitnil po výrazové stránce, rozvinul své schopnosti na obtížnějších přednesových skladbách, prohloubil dokonalost hry, zdokonalil se ve hře chromatiky, umí rozeznat kvalitu tónu. 7. ročník ovládá složitější technické a výrazové schopnosti hry, dokáže hrát z listu, 43

47 Základní umělecká škola Bruntál při hře využívá sluchové sebekontroly, zahraje složitější etudy, zahraje základní melodické ozdoby, zahraje přednesy zaměřené na různé slohy a styly. Základní studium II. stupně ovládá hru ve staccatu, zvládá rychlejší tempo, melodické ozdoby a trylek, hraje z listu a zvládá hru jednoduchých komorních, souborových a orchestrálních partů, ovládá dynamické a výrazové prostředky a uplatňuje je ve skladbě, ovládá dokonalejší techniku hry na nástroj, zkvalitnil hru po výrazové stránce, samostatně nastuduje obtížnějších přednesové skladby, umí zahrát skladbu zpaměti, úměrně svým dovednostem dokáže elementárně transponovat hudební pasáž, dosahuje lehkosti ve hře, hraje volným nátiskem, seznamuje se s výrobou strojků. 44

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/2014 2 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 4 2. Charakteristika

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Bohumíně - Novém Bohumíně Cesta k umění, vědění, k zážitkům a vkusu OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů a velikost...

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vzdělávacího oboru: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem 1 Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

Škola Jaroslava Ježka. Základní umělecká škola pro zrakově postižené

Škola Jaroslava Ježka. Základní umělecká škola pro zrakově postižené Škola Jaroslava Ježka Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání žáků se zrakovým postižením zpracovaný podle RVP pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola pro zrakově postižené

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor ARTÍK U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor 0 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní um lecké vzd lávání Škola lidských hodnot edkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 8 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE...

Více

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah 13 HUDEBNÍ 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP. Zároveň integruje a průběžně zařazuje

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu při plném počtu žáků (třída se nedělí na skupiny). Třída je vybavena

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428 Obsah ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428 Stránka 1 Obsah Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FR. KMOCHA, KOLÍN II, SOKOLSKÁ 24 OTEVŘENÁ ŠKOLA ŠKOLA S ŠIROKOU NABÍDKOU STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ, OD KLASICKÉ TRADICE PO MODERNÍ SOUČASNOST OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 4. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany 5.

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany 5. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany OBSAH 5.2 VÝTVARNÝ OBOR 2 6 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI...

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Umění obohacuje ducha

Umění obohacuje ducha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Základní umělecká škola, Jablonné v Podještědí, U Školy 98, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace Umění obohacuje ducha Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:...4

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 221/99-3412 Signatura: bb5ks101 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště Příbram INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Sedlčany,

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA EDUARDA MARHULY, Ostrava Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace MODERNÍ METODY S TRADIČNÍ HODNOTOU 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PŘÍBRAM I, NÁM. T. G. MASARYKA 155

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PŘÍBRAM I, NÁM. T. G. MASARYKA 155 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PŘÍBRAM I, NÁM. T. G. MASARYKA 155 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Příbram I, nám. T. G.

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Zpracoval: Martin Kříž ředitel Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Jeseník 28. října 873, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 150 682 Termín konání orientační inspekce: 17.-19. dubna 2001

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Symfonický orchestr (výklad)

Symfonický orchestr (výklad) Symfonický orchestr (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více