SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C"

Transkript

1 SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

2 - 1 - VČASNÍ ZMENY SÉROVÝCH A TKANIVOVÝCH LIPIDOV PO LETÁLNEJ EXPOZÍCII POTKANOV X-LÚ&DUi VPLYV ADAPTÄCIE A BETA-ADRE- NERGNEJ BLOKÁDY Ahlers,I., Ahlersová,E., Sedláková,A. t Malatová,Ž., Tothové,E., Praslička,M. Katedra všeobecnej biologie PF UPJŠ, Košice. Hodinu po jednorázovej celotělovej expozícii potkanov 1500 R x-lúčom sme zvieratá dekapitovali, v 3ére a pečeni stanovili triglyeeridy (TG)podia Carlsona, celkový cholesterol (CH) podlá Zlatkisa a apol., fosfolipidy (PL) podlá Bartletta, v srdcovom avale a týmuse esterifikované mastné kyseliny (EMK) podia Morgana a Kingsburyho a v nadobličkách cholesterol. Cielom práce bolo zistit zmeny týchto parametrov u ožiarených zvierat proti zdanlivo ožiareným a overil si ich prípadné ovplyvnenie adaptáciou zvierat na manipuláciu pri radiačnej procedure a podaním beta-adrenergného blokátora propranololu tesne pred ožiarením. Záver; Zmeny sérových a niektorých tkanivových lipidov hodinu po letálnej expozícii potkanov x-lúčom boli približne rovnaké u ožiarených i zdanlivo ožiarených zvierat, bez ohledu na äalôie modifikácie experimentu. Pozorovali sme určitý súvis jednotlivých zmien so zmenami sérových a tkanivových volných mastných kyselín a súvis zmien, sérových a pečeňových TG a PL. Jedine v týmuse ožiarených zvierat v porovnaní so zdanlivo ožiarenými stúpla významne koncentrácia EMK.

3 - 2 - ro L^'i'Áiiw^u ^ATU-ÍIÍCU JrOľ_ Ahlersová, E., Ahlers, I., Sedláková, A., Malátová, Ž., Tothová, E., Praslička, M. Katedra väeobecnej biologie PF UP*JŠ Košice. Hodinu po jednorázovej celotelovej expozícii potkanov R x-lúčom sme zvieratá dekapitovali, v s ére, bielom a hnedom adipóznom -tkanive, pečeni, srdcovom' svale a týmuse v sme stanovili volné mastné kyseliny (VMK) podlá Dolea, v krvi glukózu glukózooxidázovou metódou. Noc pred experimentom zvieratá hladovali* Cielom práce bolo zistil stupeň lipomobilizácie u ožiarených a zdanlivo ožiarených zvierat, overil si,.či sa na lipomobilizácii u ožiarených zvierat zúčastňuje i nešpecifická zložka a objasnil si úlohu adrenergného systému vo včasných zmenách lipomobilizácie po ožiarení. Závery: 1/ Lipomobilizácia je vyššia u ožiarených zvierat, ilemožeme súhlasil s názormi niektorých ajtorov o nešpecifickej úlohe lipomobilizácie v patogenéze postirtk;i očných zmien metabolismu lipidov. 2/ Na lipomobilizácii u ožiarených zvi^pui ;^.-. zú.astňuje i nešpecifická zložka, ktorú sme o-.otrávi: adaptáciou zvierat na manipuláciu pri radiačnej. roíjcdúre. 3/ Adrenergný systém priavdepodone r.j.rá.í[)ccii"icicú úlohu v lipowobilizácii po letálnej expozícii potkanov x-lúčom.

4 - 3 - nh».i)ín a KUZříĚ Andrlíková, J., tfagner, V, Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu, Příbram, Ústav pro péči o matku a dítě, í-raha. U souboru horníků uranovj'c!: dolů byly vyšetřeny hladiny imunoglobulinů (Ig) G,A a M v seru. Získané hodnoty byly srovnány se skupinou osob kontrolních," tj. zaměstnanců, pracujících na povrchu uranových dolů a vstupujících do práce v uranovém průmyslu a se skupinou horníků dolů uhelných. Byly nalezeny určité rozdíly mesi kontrolní skupinou a skupinou exponovaných pro IgA a Iglí. Srovnání horinot horníků dolů uranových a uhelných ukázalo statisticky významné rozdíly pouze pro IgG a IgM#U vyčleněné skupiny "zdravých", tj. t ach, kteří nejevili žádné známky vleklých zánětlivých onemocnění, ani nebyli častěji nemocni akutními nemocemi infekční povahy, byly hladiny IgG u všech skupin exponovaných horníků uranových dolů významně nižší, než u kontrolních osob. V současné době je srovnávána skupina horníků pracujících v podzemí uranových dolů méně než 5 let v oblasti Příbram a Hamr n.j. Výsledky jsou diskutovány.

5 - 4 - JH 1 Arient, M., Kozák, I. Biofyzikálni tístsv PVL UK Prahe Autoři sledovali exkreci metabolitů po i.p. podání AET a MEG. Bylo syntetisováno l4 C - AET, které bylo, stejně jako z něho rozpuštěním v pufra připravení MEG aplikováno v dávce 150 ag/fcg bílým krysám. Zvířata byla rozdělena do 4 skupin, z nichž byly dvě ozářené a dvě kontrolní. V těchto skupinách polovina zvířat obdržela AET a druhá MEG. Po5«t xvířat byl 24, ozáření bylo provederio přílivem 800 R, 20 minut po aplikaci protektiv. Moč zvířat byla sbírána c?c podchlazenýchnádob a óhromatografována na papíře* Detekce byla provedena automatickým vyhodnocovačem, sledování trvalo 5 dní,. Jako hlavní rozdíl v metabolismu mezi AET a MEG bylo zjištěno, že AET je po 24 i 48 hodinách asi o 50% rel, transformován na 2-AT, kdežto po podání MEG nevzniká 2-AT vůbec Jako dalěí exkreované látky byly v porovnání standarty /i detekovány MEG, GSD a taurokyanam^d. Další dvě látky,.výskytu jící se ve stopách nebyly identifikovány. Z výsledků práce pro praxi vyplývá, že v radiobiologických pokusech je vhodněj&l používat MEG, připravený z AET rozpuštěním v 1 M pufrú ph 7,0 než AET, protože vznikající 2-AT má účinek více Šokující než protektivní.

6 - 5 - ll J: O Bayer, A. Ostav lékařské fyziky LFUP, Olomouc. Byl sledován výskyt závažných zánětlivých onemocnění v s ouboru 295 krys Wistar v pozdních stadiích po jednorázovém r-tg ozáření ve srovnání s kontrolní skupinou 100 přežívajících neozářených krys. Celkový počet zánštlivých onemocnění u Qbou skupin se výrazně neliší. Poněkud častější jsou záněty dýchacího systému u ozářených,.záněty v rozsahu ostatních systémů jsou naopak o něco častější u neozáženýeh krys, zvlásts v orgánech zažívací soustavy.

7 - 6 - Una. Ä.ÍOÍ*UUU KTG Beneš, L. Biofyzikálni ústav ČSA V Brno. Rychlost odbourávání DNA kyselou hydrolysou IN HC1 pri 6O C u neozářených buněk v S~fázi je charakterizována rychlostní konstantou K '» O,086.U buněk exponovaných rtg zářením bylo zaznamenáno' snížení stability DNA ke 'kyselé hydrolyse a tím ke zvýšení hodnoty K ne 1,15«Pokles stability DNA byl.se zřetelem na pokusy Robinse et al. vysvětlen Štěpením vazeb mezi DNA a proteinem v DNP komplexu* V souvislosti s uvedeným byla sledována korelace mezi stabilitou DNA á extrak&x histonů z bunky. Bylo zjištěno, 2e stabilitu DNi lze extrakcí snížit, přičemž křivky znázorňující extrakci histonů jsou tf"buněk ozářených stxmě.idl, než u buněk neozářených. Tento nález je rozpracováván se zřetelem na frakci histonu bohatého na lysin a frakci bohatou na arginin. Podle zatímních nálezů ser jeví přir hydrolyse s^abilnějdí DNA vázána na histon bohatý na arginin. i

8 SROVNÁNÍ AKUTNÍ TOXICITY A RADIOPROTEKTIVNÍ tiblnnosti, ABT, 5-METOXYTRYPTAMINU A JEJICH KOMBINACÍ U MYŠÍ, Mencl,J. t Petýŕek, P, Vojenský lékařský výzkumný a doôkolovací ústav «ÍEP, Hradec Králové. Kvantitativní vztahy cystarainu a AST, cystaminu a 5-metoxytryptaminu (5-MŤ) nebo AET a 5-MT jsou analyzovány metodou izobol. Na základě strojových *ýpočtů (MINSK 22) je zjišťován charakter vzájemných vztahů dvou slosek r v kombinaci podle hodnot testu aditivity a indexů součinnosti. Toxický účinek a ochranný účinek přeď ozářením ae ečítá v kombinacích cystarainu s AET» Ochranný účinek cyataminu «5-MT nebo AET a 5-10P se navzájem potancuje. Ochranná účinnost je srovnávána u myší ozářených 1000 R. U cystaminu.a 5-MT kombinovaných v poměru 3:1 zešílení ochranně účinnosti je provázeno antagonismem v oblasti letálních dávek. Relativní antagonismus obou těchto radiopro tek ti v je jednostranný a při obráceném poměru obou složek je vystřídán synergismem toxlckýcsh ú&ínků. Na úrovni endogenních kolonií krvetvorby kombinace" oystaminu s 5-MT v poměru 3:1 má v redukovaných dávkách větší ochrannou účinnost nei její slořlqf podané samostatní v optimální dávce. Cystamin a 5-4JT jsou ve svém ochranném.účinku přibližně rovnocenné. Při perorélním podání je nejúčinnější AET, případně jeho kombinace» 5-MT.

9 - 8 - TESTOVANIE KONSTANTNOSTI POZADIA NÍZKOPOZAĎOVÝCH POČÍTAČOV, Ďurček,K., Sládková,M. Výskumný ústav hygieny, Bratislava Pri premeriavaní rádioaktívnych vzoriek, ktorých aktivita je rádové zhodné s pozadím meracieho zariadenia, je dôležité vediet,' či pozadie pristroja je konštantné, alebo ho treba vždy znovu premeriavat a určovat jeho hodnotu. V prvej časti je preto zodpovedaná otázka, kolkokrát treba opakovane premerat pozadie prístroja, aby sme jeho hodnotu určili s pokial možno najmenšou chybou strednej chyby. Ako vyplynie z úvahy, praktický význam má len 200 opakovaných meraní. Ďaláie opakovanie merania prinesie len nepatrné spresnenie výsledku. V druhej časti je prevedené testovanie štyroch súborov.ako 200-krát očkovaných meraní pozadia u troch rôznych typov nízkopozaäových počítačov.

10 'i 9 - STUDIUM VLIVU ZÄ'BENÍ NA BIOSYNT&U L-TRYPTOPANU V ROSTLINÍCH Eder,J., Vacková,K., Kutáček,M. tfstav experimentální botaniky ČSAV, Praha V předložené práci byl u klíčních rostlin brúkve vý<šetřován in vivo vliv záření na průběh dílčí reakce biosyntézy L-Try, na úsek KA L-Try. Rostliny byly vypěstovány v jedné variantě z ozářených semen (126,5 nrad, záření gama 6o Co), v druhé variantě byly ozařovány 7 denní roatliny, vyrostlé z neozářených s emen. Srovnání bylo provedeno s neozářenými rostlinami stejného stáří. Segmenty hypokotylů klí Sní eh rostlin byly inkubovány v 10""^M roztoku 14 C-KA. Metabolity KA v metanolickych extraktech byly v časovém sledu pokusu analysovápy papírovou cnromatografil* Vliv ozáření se výraznš projevil u ozářených rostlin, které po 21 až 93 hodinách obsahovaly o 3O5Í více *C-L-Try xwž rostliny kontrolní. Oproti tomu hladina antranilglukosidu v ozářených rostlinách byla v celém časovém intervalu nižší* U rostlin, vyrostlých z ozářených semen, je rozdíl v obsahu *C-L-Try malý, Z počátku mezi 12 až 45 hodinami je v r ostlinách z ozářených semen, obsah L-Try nižší než v kontrolních. V dalším časovém intervalu mezi 45 až 93 hodinami obsahují ozářené rostliny naopak více *C-L-Try než kon* trolní rostliny. Obdobný, avšak právě opačný obraz poskytuje ontranilglukosid, Z uvedeného materiálu je patrno, že u rostlin rodu Brassica nelze v ovlivnění biosyntetického úseku KA L-Try hl-d&t vysvětlení pro negativní vliv záření na celkovou hladinu L-Try.

11 VLIV AKUTNÍ NEMOCI Z OZX&SNÍ NA A3S0RI CI J H 2 O PĽRPU1ÍD0- VANÝM KRYSÍM STŘEVEM IN VITRO FendrichjZ., Demi,F., Květina,J. Farmakologický ústav LF UK Hradec Králové V souvislosti se studiem ;astrointesti;.cl i.í riintribuce farmak v průběhu akutní neir.oci z ozíŕcní j sme se pokusili přispět k otázce intestinal ního transnortu vody ve fázích, kdy vrcholí gaatrointeatinální sy.v.ntoiay tĺto nemoci, t,-. při námi použité celotslové dávce (639 radů na *<rysu) okolo 3» dne po expozici. Při studiu sekrece T-H? O z krevního ob^hu po intestinu u krys v podmínkách perfuse střevního lumen in situ byl námi prokázán v uvedeném postiradiačníni období nesignifikantní pokles "exsorbované" vody, což sice nevysvětlilo podstatu postiradiačních průjmů, vedlo však k dalr. í eliminační možnosti, ke sledování intestinální absorpce vody. Ke studiu této otázky byla, použita meto'la perfuse jejuna in vitro v perfusnín: aparátu, v nômr itíukosní i serosní strana jsou standardně promývány, přičemž je sledováno dirstribuce 0 po jejím přidání (10 uci) do nukosní části.

12 OVLIVNĚNÍ MUTAGJKTľí ODí-OVÍDI NAVOZSNé IONIZUJÍCÍM ZÁŘE- NÍM V SOMATICKÝCH BUNKÁ*CH ČÍNSKÉHO KŘEČKA Fremuth,F., Di anstbic-r,z., Sadílková,M. Biofyzikálni '.'stav ' VL UK i raha Radioprotektvvní látky jsou testovány převážně na základě přežívání zv:.-at - poměrně velkých souborů, ozařovaných v oblasti supralcít lnťch dávok. V naší práci jeme se zam?ř-ili na užití jiných testovacích metodik, jéž by umožnily stanovit radioprbtektivní tíčinek uvažovaného radioprotektiva s ohledem no mechanismus pôsobení jak v oblasti středních, tak i vysoký ch dávek. Jako kriterium radiačního poškození jsme zvolili mutagenní odpověčl na danou dávku záření. Mutagenní očpověčí byla~ stanoven ' n-. základě frekvence zářením indukovaných intergenových -Mutací (chromosomálních aberací). Předběžné výsledky ukazují, že některé radioprotektivní látky snižují mutagenní poškození organismu Ionizujícím zářením*

13 K OTÁZCE KINETIKY CH2ľ..OTH2RAH2UTIK U OZ.'fiSNťCH ORGANISMU, Grossmann,V. Farmakologický ústav LP UK, Hradec Králové O Výsledné působení chemotherapeutik je dáno jejich hlavním účinkem a stavem obranných sil v organismu, použijeme-li stejný model infekce. Hlavní účinek chemotherapeutik závisí velmi na dosažení určité koncentrace, čili účinné hladiny v místě, kde mají působit a na udržení této hladiny. Srovnáním základních parametrů farmakokinetik/pro pěnicilin, streptomycin a UřH u ozářených krys a to 3. a 6. den po ozáření střední smrtnou expozicí 600 R jsme zjistili, že: Změna eliminačních konstant kg spíšesvmčí pro snížený únik z distribučního prostoru u penicilínu a INH, zatímco u streptomycinu tyto změny nejsou. Největší ^ozdíly byly nalezeny 3* dne, 6. den doďi ézi k pomalému návratu k normě. Na uvedených hodnotách nezávislý distribuční prostor však vykazuje velké zrniny ve smyslu zvětšení dvojnásobného u penicilínu 3. a 6. d en;žádné změny nelze nalézti u INH. U streptomycinu se.distribuční prostor silně zmenšuje, a to zejmdna 3* dne. Závěry souhlasí s hypotešou o rozdílném chování aniontů a kationtů v ozářeném orfanismu. Rozdíly v distribučním prostoru vedou k.upozorněni na nutnost měnit dávku pro dosažení účinné koncentrace u ozářených organismů a to zejména pro penicilín. Analysa upřesňuje dosavadní poznatky uvedené v pracech u nás publikovaných.

14 o o ANALÝZA AMINOKYSELIN U HORNÍKU URANOVÝCH DOLU Grozdanovic,J., Procházka,J., Vích,Z., Jeřábkova,M. Onkologicky ústav ÚNZ,Praha a ZU>IZ uranového průmyslu Příbram, Během posledních let jsme prováděli pokusy o sledování zmřln v nehtovém Iceratinu u horníků uranových dolů, a to proto, že nehtový "keratin obsahuje hojně cyatinu, jenž jak je známo, patří mezi vysoce radiosensitivní aminokyseliny. K analyze jsme v těchto pracích použili elektronové par ramagnetické rezonance, oscilopolarografie a klasické polarografie. Poslední výsledky svědčily pro snížený obsah cystinu. Protože tyto nálezy nebylo možno jednoznačně interpretovat a protože nás i v širším pojetí zajímala otázka metabolismu aminokyselin v organismu chronicky ozařovaném malými dávkami, a navíc zatěžovaném chemickým účinkem těžkých kovů, zavedli jsme metodu automatické analýzy aminokyselin jak bílkovinných hydrolyzátů, tak aminokyselin volných-a vyšetrovali jsme horníky uranových dolů, pracovníky & olovem v kovohutích o vojáky základní služby Jeko kontrolní skupinu, V práci porovnáváme dosavadní nálezy získané jinými metodami s nálezy analýz aminokyselinových s pekter.

15 TEST INBIVIDTJiLNÍ RADIOSENSITIVITY V ČLOVĚKA Grozdanovič,J., Jeřábkova,II., Kratochvíl,J* Onkologický ústav ÚNZ Praha. uranového průmyslu Příbram. Protože možnosti laboratorního zjišlování přirozené aktuální citlivosti člověka vůči účinku ionizujícího záření jsou dosud velice omezené, pokusili jsme se vypracovat test, kterým je možno zjistit aktuální citlivost vyšetřované osoby vůči zevnímu ozáření "X" paprsky. Jako biologického materiálu jsme použili periferní lidské lymfocyty, krátkodobě-kultivované in vitro a stimulované fytohěmaglutininem k blastogenesi* Od každé osoby byly založeny 2 paralelní kultury, z nichž jedna byla in vitro ozářené 700 Tu U tschto kultur, jsme pak srovnávali bud" pokles schopnosti ozářených lymfoblastů konvertovat *C-6-a«auridin na 14 C- -6-azauridin-monofosfát, nebo oslabení inkorporace ^H-thymidinu a %-uriďinu do nukleových kyselin* Zjistili 'jsme výskyt jedinců velmi citlivých i při opakování testu* Tyto nálezy jsme porovnali s výsledky pokusů na myších, z nichž soudíme, Že citlivost periferních lymfocytů (které, jsou jak známo velmi citlivé na ozáření),, může dd saasná míry poskytnout informaci i o radioaensitivitě organismu jako celku* Soudíme, že tento test by mohl po dal Sim propracování být používán při výberu pracovníků pro vsechny druhy práce, kde hrózí-radiasní riziko. JÍ

16 FŘÍSPÍVEK K M3CHAŇIS;:U KLJĽ/ĽJLACE A PŮSOBENÍ 226 HA HA VOD:;Í ORGANISMY Havlík,B. Ústav obecné a ko/unální hygieny, Praha. Mechanismus kumulace radia byl 8 tudôván na organiamech primární produkce a to na p<ui druxíeh nejhojněji se vyskytujících sladkovodních řasách a na dvjou druxíeh sinic. Radium bylo přidáno do me.dia jednak na začátku pokusu { u bilančního sledování), jednak byla udržována stálá hladina radioaktivity při průtočné kultivaci řa». Testované koncentrace ae pohybovaly od 10*" do 10*^ Ci radia na litr aadia* Radium bylo buňkaai přijato běhen prvních 24 hodin trvání pokuau. Při průtočné kultivaci řaa již k daléíaku zvyšování obsahu řaa v buňkách nedocházelo* Naopak, množství akuenilovaného radia a dálkou pokuau klesalo, předevělk kdyi byl tento radioisotop přidán jednoráftově, na začátku pokusu. Pouze' u dvou druhů řns byl pří jea^rad^a datsrngf dálce expozice. Bylo zjištěno, ře tyto druhgr řas radium assimilují do buněk, kd«žto v ostatních případeeh bylt> radium převážné adsorbováno na povrchu, tedy v g elatinovém obalu. nebo na buněčné membrání.

17 ÚČINOK STÚPAJÚCEJ EXPOZÍCIE IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA AK- TIVITU ENDOGENNÍCH REDUKT^Z.U VYPRATÍCH A NBVTPRATÍCH BÍČÍCH SPERMIÍ ZISŤOVANÍ Horák,J., Horáková,A. Ketedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, Kosice. Katedra histológie a embryológie Vysokej školy veterinárskej, Košice. Sledovali sme účinok stúpajúcej expozície ionizujúceho žiarenia na aktivitu endogénnych reduktáz u vypratých spermií a nevypratých spermií. Aplikované boli jednorazové tieto expozície ionizujúceho žiarenia: 100 R, 500 R, 1000 R, 2000 R, 5000 R, R, R, R, B, R, R, R, R, R, R. Zistili sme, že aktivita endogennýchreduktáz je výraznejšie ovlivněná až expozíciami nad R. Vypraté spermie sú žiarením postihnuté viac ako s permie s uspendovsné v semennej plazme. Žiarením vyvolané inhibícia aktivity sa dostavuje až po určitej dobe latencie. Rádiosenzibilita spermií podlieha individuálnej varialibite podlá donorov a s tária materiálu.

18 o MODELOVANÍ PASXŽB SQRBSNTU TRÁVÍCÍM TRAKSElf KRYS Hradil,J., Knajfl,J«i?o janský" lékařský výzkumný a doôkolovaci ťtotav JEP, Králové. Pomoci Berlínské modři značené 59 Fe a aktivovaného síranu barňatého značeného 1 * Ba jame sledovali pasáže těchto látek zažívacím traktem krys a jejich rozloséní v různých závislostech na podaném množství a dobé od aplikace o V pokusech byl měřen obsah sorbentu v žaludku, 1?nké střevo bylo rozděleno na 4 stejné dlouhé díly a u tltíatého střeva bylo měřeno «oecum a colon* Takto získaná experimentální data jsme ^analyzovali pomocí postupného, sedmislo&kového modelu. Každou s thfotí trávícího traktu jsme prohlásili aa alolku* Rychlosti transportu látky mezi složkami jsme hledali pomocí číslicového počítače tak, aby bylo dosaženo optimální shody <ve smyslu nejmenších čtverců odchylek) mezi modelem a experimentálně zjištěnou skutečností* Analýza ukázala, že rychlost vyprazdňování sorbsntu ze žaludku vzrůstá a podaným množstvím, rychlosti transportu mezi ostatními částmi trávícího traktu na podaném množství nezávisí.

19 a :' KONCEPT MIKRODÁVKY V KOSTI, OBSAHUJÚCEJ BETA ŽIARIČ. Chorvát,D. Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolania, Bratislava. V príspevku sa diskutuje koncept mikrodávky v prípade štúdie dávkového zaiaženia mikroskopických oblasti kosti. Presentuje s a rozbor modelových situácií, umožňujúcich uplatnenie konceptu mikrodávky v prípade, kedy kost obsahuje 144 Ce Pr a prezentuje sa výsledná dávková zátaž ne definované kostné ô'truktúry v prípade takýchto situácií.

20 URČENIE PRIESTOROVEJ DISTRIBÚCIE DÁ*VKY V KOSTI, OBSAHU- JÚCEJ BETA ŽIARIČ Chorvát,D..Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolania., Bratislava* V príspevku sa pojednáva o vypracovanom spôsobe výpočtu a experimentálneho určenia absorbp vane j dávky v kosti, obsahujúcej beta nuklid ^4Cô + *T>r# Diskutujú sa krátke faktory, určujúce priestorovú distribúciu absorbovanej dávky a prezentuje sa experimentálne -určený tvar takéhoto.rozdelenia vo vybratých oblastiach' femuru pokusného zvieratá*

21 - 20 HLAVNÍ BYSY, SIMULAČNÍCH METOD V BIOLOGII Kindler,E. Biofyzikálni ustav PVL UK Praha. Simulace je výzkumná technika spočívající, v tom, že mlsto zkoumaného systému sskoumáme pomoci pokusů jeho moc del, a to za účelom ziakání-informací o původním systému. T dneoní dobo převládá simulace počítačová, nebol místo nákladné práce na modelu-zbývá jen práce na sestaveni simuladního programu, kttrý často sestaví přís^u^ simulační programovací systém sám* Dnešní simulační programovací systémy nabízejí tyto moinosti:.(i) obecný proces. Lze tí* simulovat napr. bunky a jejich generace; každé baňce odpovídá komplsx adres, na nichž jsou zapamatovány její parametry, fáze, v níž se má baňkat nacházet a Čas, v němž se má její fáze čí její parametr změnit. T^m lze simulovat chováni komplexů buněk (různých i stejných typů), závislých i nezávislých, Jde-li o nezávislé baňky, lze ušetřit peměi i 2ae.počítače předchozí Analýzou jejich generace*. (ii) obecný automat. Lze jím simulovat části, které odpovídají v každém čase stejným způsobem na podněty zvenčí* Kromě již klasických příkladů automatů - neuronů (které však nebývaji stimulovány), lze uvést i kompartmenty, chemické reaktory, pópř* celé orgány jako typické příklady této kategorie. Budou předvedeny ukázky ze simulace na samočinnom po-htači ODRA 1013.

22 ROZBOR ZKRÁCSNá DOBY PŘEŽITÍ U MYŠÍ S INKORPOROVANÝM 226 RA Klener,V., Kofránek,V., Onyskowová,Z., Holu a,r., Svoboda,V. Ústav hygieny záření Praha, Institut hygieny a epiedemiologie, Praha, Zkrácená doba přežití je obecným kritériem účinku ionizujícího záření na s avsí organismus. Na zkrácení života se může podílet jednak zvýšená frekvence některých specifických ořičin smrti, jednak snad i tak zvané nespecifické zkrácení života, které je někdy chápáno jako urychlené opotřebení organismu. Je učiněn pokus přispět k této problematice rozborem dat získaných na skupinách myší s aplikovaným Art/ Ra. U zvířat, jimž bylo podáno 72/uCi 226 Ra/kg, byly zjištěny odchylky v průběhu váhové křivky a významné zkrácení průměrné délky života* Hematologieké změny se projevily značným poklesem hernatokritu, retikulocytosou, leukopenií a odchylkami v diferenciálu. Typickým aekčním nálezem byla celková kachexie a značná atrofie s>lesiny. V histologickém obraze uhynulých oqrší byly nalesvny ve zvýšené míře ďystrofické změny jater a ledvin* Postaortální rentgenografická vyšetření ukázala růstové a strukturální změny skeletu. U myší, jimž byid nplikováno 20/UCi/kg a 8yuCi/kg 226 ' Ra byla nalezena zvýšená frekvence osteojgenních sarkomů, trůměrné délka života však nebyla zkrácena ve srovnání s kontrolami.

23 VLIV inkorporovanáho 226 RA NA POPULACE KOLOIUFORMNÍCH BUNĚK DŘEŇOVÍ KRVETVORBY SŕLĽNZXTOľvlOVAfoÝ'CH MYŠÍ Klener,"/., Svoboda,V. Institut hygieny a epidemiologie - Ústav hygieny záření, Praha. V práei se sledují počty koloniformních buněk dřeňové krvetvorbý splanektomovaných myší při inkorper«ei ""Ra. Je ufcito metodiky stanovení exogénni ch s lezinných kolonií a sledována inkorporace 5 Fe ve slezinách příjemců. Experimenty byly provedeny na s amičkách randoa-bredního kmene H (S3>P). Uyěi byly v osmi týdnech»plenektomovány, v desíti týdnech aplikovane jedné skupině i.p. 0,03/UCi Ra/g, druhá.skupina ponechána jakb kontrolní. Příjemci ve stáří 10 týdnů byli ozařováni přístrojem TUR- 200 expozicí 800 R. Bylo užito směsné suspense jaderných buněk kostní dřeně, k přípravě vzato od pěti dárců po jed- 1 i> nom fénuru. í. ]' Experimenty ukázaly, e.jedním '% vlivů inkorporova- I naho Tla na koloniformní buňky dřeňové krvetvorbý spleä.nektonovaných myší je ve sledovaném období snísení jejich H f počtu. Buníčno3t a poset koloniformních buněk kostní dřevně jsou ve ekupiniéch splenektomovnných zvířat, jak u myší a Ra, tak kontrolních,' nižší než u myší nesplenektomovaných.

24 iřfpravá, IZOLACE A R1PARAÔNÍ SCHOl-NOST KUTÄUT LIDSKÍCH BUNĚK SSNSITIVIJÍCH A RESIST3NTNÍCH NA ULTRAFIALOVÍ ZÁŘENÍ Klínek,M., Vlašínová,M., 3ev5íková,F. Biofyzikálni \5stev ČSAV, Brno. Dřívější pokusy autorů prokázaly zotaveni synteay DNK v buňkách savců po ozáření UV světlem v rozmezí dáo vek O - 200erg /mm. Z buněk HeLa S 3 kultivovaných s bromdesoxyuridinem byly po ozáření viditelným světlem získány mutanty buněk, tcteré po mnoha pasážích bex~budru byly vystaveny účinku UV svitla o délce vlny 254 nau Po zhodnocení výsledných křivek přežití byl v dalších pokusech použit zejména klon 46, který je oproti původnímu kmenu značně radiosensititn^jší (je charakterizován hodnotami D Q A5 ergů/mm, hodnotou Dl 30 ergů/m» 2 a^ s 1^-85) a klon 18/2, který je oproti původnímu kmenu značně radioresistentnější (je charakterizován tiaito hodnotami D 80 ergů/mm, Bl 130 ergů/mm 2 a rt= 5,1). Původní kmen buněk HeLa S 3 je v těchto pokusech, charakterizován hodnotami D^ 67 ergů/nm 2, D_ 50 ergo/mm a nt s 2,1. Inhibice syntesy DNK dávkami 100 ergů a 200 érgůyfmm 2 je u klonu č, 46 por 24 hod, jeátě velmi výrazná,,eyntesa WíK dosahuje 65% kontrolní hodnoty pro 100 ergů a 20% pro 200 ergů, zatímco u klonu 18/2 dosahuje ve stejnou dobu již 98% pro 100 ergů a 78% pro 200 ergů, u původního kmene HeLa S 3 je to 81% pro 100 ergů.a 74% pro 200 ergo.

25 VOLBA FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ PŘI OZAŘOVXNÍ BIOLOGICKÍCH OBJEKT8 RTG ZAZENÍ Kodl,0. Institut hygieny a epidemiologie - Ústav hygieny záření, Praha, Použití rtg záření při ozařování biologických objektů přináší sebou některé negativní jevy, které komplikují určení požadované dávky v danéir. místě a ve velké míře, při nedodržení nebo nevhodně zvolených ozařovacích podmínek, znemožňují stanovení a vzájemné porovnání biologické odpovědi na účinky ionizujícího záření. Je známo, že při průchodu rtg záření hmotou nastává jeho absorbce a rozptyl, c ož přináší sebou změnu spektrálního složení svazku a expoziční rychlosti v daném místě. Krátce budou probrány jednotlivé fyzikální i geometrické faktory, kteró ovlivňují velikost expozice i dávky v"ozařovaném prostředí (jsou to např. tlouěíka ozařovaného objemu, energie záření, tvar ozařovaného pole, velikost ozařovaného pole, vzdálenost ohnisko-objekt, atd.). Na závsr bude proveden návrh ozařovacíh podmínek pro ozařování rtg přístroje TUR 200.

26 POŠKOZENÍ BAKTSRlXLNťHO CHROMOSOKU VLIVEM INXORPQROVA- NŽHO ^-TYMINU Koukalová, B, SoSka, J-. Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno. Čhromoaom Lactobacillus acidophilus R-26 je poškozován vlivem beta záření inkorporováného ^H-tyminu. Toto poškození se projevuje po převodu buněk do media bez esenciálních aminokyseliny, kdy.v bunkách L. acidophilus probíhá v případě žádné neba nízké spec. aktivity inkubační ho media (2>uC/4/Ug tyminu/ml) syntéza DNA ve značném rozsahu. V případě vyšší spec. aktivity media ( /UC/4 / tyminu/ml) je syntéza DNA výrazně inhibována a dochází aousasaě k hynutí buněk. Domníváme se, že k inhibici syntézy SNA 7 za těchto podmínek, tj. v nepřítomnosti esenciálních aminokyselin, dochází proto, 2e jsou znemožněny repamce radiačního poškozeni chromoaomu*

27 SľľfŽĽľľí SXI07.ICĽ RTG ZÁ*Ř2NÍM U VYŠSTŘOVANÉHO SKIASKOPIÍ. V ZÁVISLOSTI NA ELUKTRICKÍCH PARAMETRECH RENTGSNKY A JASU ŠTÍTU Kukačka,R., Závada,ľ/I. Krajská hyr.j enická s tanice v Ostravě, Krajská nemocnice s poliklinikou v Ostrave. Práce je výsledkem dlouhodobého měření ruznýdti rentgenových skiaskopických pracovišt. V závislosti na elektrických parametrech na rentgence byly měřeny expoziční příkony na vyšetřovací st3ně ajaisy štítové folie. Autoři zavedli pojem "relativní světelná-výtěžnosti" zesilovací folie (JÍSV) jako kriterium její kvality* V důsledku používání nevhodných štítových folii u nesprávně kalibrovaných měřidel elektrických parametrů rent ;enky na rentgenové squprave jsou pacienti vystavováni často zbytečně nekontrolovatelné zátěži rtg zářením. Optimalizací elektrických parametrů na rentgence v aávislosti na relativní světelné výtěžnosti a rozlí- Sovací schopnosti vyšetřujícího lékaře, resp, standardizací jasu štítové folie, lze zsjistit šetrné vyšetření (snížení dávky rtg záření) na všech pracovištích.

28 - 27-3U KARDIOVASKULÁRNÍ ZMŽNY U KRÁLÍKÔ FO PODÁ*NÍ RADIO- PROTEKTIVNÍ DÍVKY CYSTAMINU Kuna,P., Obr,P., Pškný,I. Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JSP, Hradec Králové. V první sérii pokusů jsme stanovili účinnou ochrannou dávku cystaminu u králíků na mgag, podanou v kapénkové infuzi trvající 4-6 minut* a skončenou 3-10 minut před zahájením ozařování. Vliv takové dávky-cystaminu na srdeční frekvenci, arteriální krevní tlak, srdeční minutový objem, celkový periferní cévní odpor a krevní průtok jednotlivými orgány králíka jsme sledovali v následujících pokusech. Dochází k výrazné aměng v krevním zásobení jednotlivých orgánů* Vzrůstá v myokardu, nadledvině, játrech, klesá v kostní dřeni, elezihě, kůži a svalstvu*

29 PR&ÍIK RADIOAKTIVNÍHO MATERIÁLU DO BIOLOGICKÝCH TKA*NÍ Kusák,VI. Otolaryngologi«ká laboratoř ČSAV, Praha. Autoři sledovali autoradiobiglogickou metodou průnik RA materiálu nejprve do nižši$15t, pak do vyšších hub získaných v přirozených lokalitách záření á srovnávali s růstem těchto hub v prostředí uměle vyvolaného sář«n «Dále sledovali stejnou metodou tonailární tkáň získanou Od operovaných horníků pro chront. tonsillitis.

30 VLIV AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ NA D3METYLACI A ESTSROLYSU N - l4 CH 3 - P2THIDINU V PERFUNDOVANÝCH JITRECH KRYSY Květina,J., Chmelař,V.,- Deml,F., Perný,Š. Farmakologický ústav farmaceutické fakulty UK a RIL lékařské fakuly UK v Hradci Králové. Při sledování farmakodynamiky pethidinu v průběhu akutní nemoci z ozáření bylá zjištěna změněná schopnost jaterního homogehátu z ozářených krys hydrolysovat tuto látku. Pro komplexnější prověření biotransformace pethidinu byla použita metoda perfuse isolovaných jater z krys v různých fázích nostiradiačníhp syndromu. Tím byla dana možnost zachovat strukturální celistvost orgánů a eliminovat mimoorgánovou interferenci plynoucí z širšího metabolismu zkoušené látky VýsMky při tomto uspořádání umožňují obecnější pohled na postiradiasní změny demetýlační schopnosti a esterolytické aktivity ve studovaném orgánu.

31 NÍZKOENERGETICfCťCH 32TA ZÁ8lč8 A D2TSKCS KONTA- MINACE JIMI Zf-8SO3ENÁ Kysela t F. Ústav experimentální botaniky SSAV,, Praha, kya okénkem plošné váhy kol 0,1-0,2 mg/on 2, kterým prop- ' dou i beta částice «tritia, lýmina okénka je velice snad- ' el V /biologických pokusech je ve značné míře používáno stopovacích metod se sloučeninami, značeními nískoenergetickyai beta zářiči -*H, *C nebo "^S. Energie těchto xářiíú se pohybují od 6 kev do 168 kev a jejich detekce, případně míření, je podstatný obtíinéjšl, neboi klade na citlivost i účinnost detektoru xnačné požadavky. Byle proto vyvinuto taříaení^ spočívající na principu průtokových»etanovy ch počítaču, opatřených extréme ten- ná * upraveriého počítače je možno použít v automatickém měřiči, např. Tesla 615. ', tjiltěnl kontaminace slabými aktivitami nískoenergetipkych *ářičů beta, «ejména 14 C t 35S a 45 Ca v biologických a biochemických laboratořích je stále velký problém. Jrte «ejména o to, aby znečisťování pracovních ploch, pomůcek apod. t*mito zářiči nevneslo do pokusů, v nichž je pouti to snačaných a lousenin 14 C, '^'s nebo 45 Ca, řadu mylných *ávěrů.

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 6 Co Úvod Ionizující záření je výrazným myelotoxickým činitelem, tedy faktorem, poškozujícím krvetvorbu. Poškození krvetvorby po expozici osob ionizujícímu

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Radiační zátěž na palubách letadel

Radiační zátěž na palubách letadel Radiační zátěž na palubách letadel M. Flusser 1, L. Folwarczny 2, D. Kalasová 3, L. Lachman 4, V. Větrovec 5 1 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, martin.flusser@atlas.cz 2 Gymnázium Komenského,

Více

Farmakokinetická analýza

Farmakokinetická analýza Farmakokinetická analýza Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PK analýza Vliv organismu na lék Vliv

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII Jana Novotná Hypoxie nedostatek O 2 v krvi (srdeční nebo plicní onemocnění). Plicní hypertenze zvýšení krevního tlaku v plicním cévním řečišti (plicní

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality. Modelování dynamických systémů Matematické modelování dynamických systémů se využívá v různých oborech přírodních, technických, ekonomických a sociálních věd. Použití matematického modelu umožňuje popsat

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: Bezpečnost chemických výrob N1111 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika spojená s toxickými látkami Toxicita látek Zákonné limity pro práci s toxickými látkami

Více

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67 Ga-citrátu Mihalová P., Vrba T., Buncová M. Obsah prezentace Algoritmus vyšetření Odhad radiační zátěže pro jednotlivé diagnózy Výpočet z

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU Jiří Hůlka, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Předpokládané

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Ing. Jana Hudzietzová 1, Doc.Ing. Jozef Sabol, DrSc. 1,, Ing. Lenka Grayová-Bulíčková

Více

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Zjišťování toxicity Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Zjišťování toxicity kdykoli se dostaneme do kontaktu s novou látkou, zjistíme si její toxicitu! 1) známá - již popsaná látka různé zdroje informací

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět

Více

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA Legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů atomový

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno,

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, 10.11. 11.11.2014 Detekce toxických látek pomocí biosenzoru Martina Bucková 1, Roman Ličbinský 1, Blanka Šebestová 2, Jan Krejčí 2 1 Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Chelatující makroporézní mikročástice jako potravinový doplněk pro léčbu Wilsonovy choroby

Chelatující makroporézní mikročástice jako potravinový doplněk pro léčbu Wilsonovy choroby Chelatující makroporézní mikročástice jako potravinový doplněk pro léčbu Wilsonovy choroby Mattová Jana 1, Větvička David 1, Hrubý Martin 2, Kučka Jan 2, Beneš Jiří 1, Poučková Pavla 1, Zadinová Marie

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie

Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie RNDr. Jana Nechvátalová, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Reakce Ag - Ab primární fáze rychlá; vznik vazby

Více