SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C"

Transkript

1 SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

2 - 1 - VČASNÍ ZMENY SÉROVÝCH A TKANIVOVÝCH LIPIDOV PO LETÁLNEJ EXPOZÍCII POTKANOV X-LÚ&DUi VPLYV ADAPTÄCIE A BETA-ADRE- NERGNEJ BLOKÁDY Ahlers,I., Ahlersová,E., Sedláková,A. t Malatová,Ž., Tothové,E., Praslička,M. Katedra všeobecnej biologie PF UPJŠ, Košice. Hodinu po jednorázovej celotělovej expozícii potkanov 1500 R x-lúčom sme zvieratá dekapitovali, v 3ére a pečeni stanovili triglyeeridy (TG)podia Carlsona, celkový cholesterol (CH) podlá Zlatkisa a apol., fosfolipidy (PL) podlá Bartletta, v srdcovom avale a týmuse esterifikované mastné kyseliny (EMK) podia Morgana a Kingsburyho a v nadobličkách cholesterol. Cielom práce bolo zistit zmeny týchto parametrov u ožiarených zvierat proti zdanlivo ožiareným a overil si ich prípadné ovplyvnenie adaptáciou zvierat na manipuláciu pri radiačnej procedure a podaním beta-adrenergného blokátora propranololu tesne pred ožiarením. Záver; Zmeny sérových a niektorých tkanivových lipidov hodinu po letálnej expozícii potkanov x-lúčom boli približne rovnaké u ožiarených i zdanlivo ožiarených zvierat, bez ohledu na äalôie modifikácie experimentu. Pozorovali sme určitý súvis jednotlivých zmien so zmenami sérových a tkanivových volných mastných kyselín a súvis zmien, sérových a pečeňových TG a PL. Jedine v týmuse ožiarených zvierat v porovnaní so zdanlivo ožiarenými stúpla významne koncentrácia EMK.

3 - 2 - ro L^'i'Áiiw^u ^ATU-ÍIÍCU JrOľ_ Ahlersová, E., Ahlers, I., Sedláková, A., Malátová, Ž., Tothová, E., Praslička, M. Katedra väeobecnej biologie PF UP*JŠ Košice. Hodinu po jednorázovej celotelovej expozícii potkanov R x-lúčom sme zvieratá dekapitovali, v s ére, bielom a hnedom adipóznom -tkanive, pečeni, srdcovom' svale a týmuse v sme stanovili volné mastné kyseliny (VMK) podlá Dolea, v krvi glukózu glukózooxidázovou metódou. Noc pred experimentom zvieratá hladovali* Cielom práce bolo zistil stupeň lipomobilizácie u ožiarených a zdanlivo ožiarených zvierat, overil si,.či sa na lipomobilizácii u ožiarených zvierat zúčastňuje i nešpecifická zložka a objasnil si úlohu adrenergného systému vo včasných zmenách lipomobilizácie po ožiarení. Závery: 1/ Lipomobilizácia je vyššia u ožiarených zvierat, ilemožeme súhlasil s názormi niektorých ajtorov o nešpecifickej úlohe lipomobilizácie v patogenéze postirtk;i očných zmien metabolismu lipidov. 2/ Na lipomobilizácii u ožiarených zvi^pui ;^.-. zú.astňuje i nešpecifická zložka, ktorú sme o-.otrávi: adaptáciou zvierat na manipuláciu pri radiačnej. roíjcdúre. 3/ Adrenergný systém priavdepodone r.j.rá.í[)ccii"icicú úlohu v lipowobilizácii po letálnej expozícii potkanov x-lúčom.

4 - 3 - nh».i)ín a KUZříĚ Andrlíková, J., tfagner, V, Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu, Příbram, Ústav pro péči o matku a dítě, í-raha. U souboru horníků uranovj'c!: dolů byly vyšetřeny hladiny imunoglobulinů (Ig) G,A a M v seru. Získané hodnoty byly srovnány se skupinou osob kontrolních," tj. zaměstnanců, pracujících na povrchu uranových dolů a vstupujících do práce v uranovém průmyslu a se skupinou horníků dolů uhelných. Byly nalezeny určité rozdíly mesi kontrolní skupinou a skupinou exponovaných pro IgA a Iglí. Srovnání horinot horníků dolů uranových a uhelných ukázalo statisticky významné rozdíly pouze pro IgG a IgM#U vyčleněné skupiny "zdravých", tj. t ach, kteří nejevili žádné známky vleklých zánětlivých onemocnění, ani nebyli častěji nemocni akutními nemocemi infekční povahy, byly hladiny IgG u všech skupin exponovaných horníků uranových dolů významně nižší, než u kontrolních osob. V současné době je srovnávána skupina horníků pracujících v podzemí uranových dolů méně než 5 let v oblasti Příbram a Hamr n.j. Výsledky jsou diskutovány.

5 - 4 - JH 1 Arient, M., Kozák, I. Biofyzikálni tístsv PVL UK Prahe Autoři sledovali exkreci metabolitů po i.p. podání AET a MEG. Bylo syntetisováno l4 C - AET, které bylo, stejně jako z něho rozpuštěním v pufra připravení MEG aplikováno v dávce 150 ag/fcg bílým krysám. Zvířata byla rozdělena do 4 skupin, z nichž byly dvě ozářené a dvě kontrolní. V těchto skupinách polovina zvířat obdržela AET a druhá MEG. Po5«t xvířat byl 24, ozáření bylo provederio přílivem 800 R, 20 minut po aplikaci protektiv. Moč zvířat byla sbírána c?c podchlazenýchnádob a óhromatografována na papíře* Detekce byla provedena automatickým vyhodnocovačem, sledování trvalo 5 dní,. Jako hlavní rozdíl v metabolismu mezi AET a MEG bylo zjištěno, že AET je po 24 i 48 hodinách asi o 50% rel, transformován na 2-AT, kdežto po podání MEG nevzniká 2-AT vůbec Jako dalěí exkreované látky byly v porovnání standarty /i detekovány MEG, GSD a taurokyanam^d. Další dvě látky,.výskytu jící se ve stopách nebyly identifikovány. Z výsledků práce pro praxi vyplývá, že v radiobiologických pokusech je vhodněj&l používat MEG, připravený z AET rozpuštěním v 1 M pufrú ph 7,0 než AET, protože vznikající 2-AT má účinek více Šokující než protektivní.

6 - 5 - ll J: O Bayer, A. Ostav lékařské fyziky LFUP, Olomouc. Byl sledován výskyt závažných zánětlivých onemocnění v s ouboru 295 krys Wistar v pozdních stadiích po jednorázovém r-tg ozáření ve srovnání s kontrolní skupinou 100 přežívajících neozářených krys. Celkový počet zánštlivých onemocnění u Qbou skupin se výrazně neliší. Poněkud častější jsou záněty dýchacího systému u ozářených,.záněty v rozsahu ostatních systémů jsou naopak o něco častější u neozáženýeh krys, zvlásts v orgánech zažívací soustavy.

7 - 6 - Una. Ä.ÍOÍ*UUU KTG Beneš, L. Biofyzikálni ústav ČSA V Brno. Rychlost odbourávání DNA kyselou hydrolysou IN HC1 pri 6O C u neozářených buněk v S~fázi je charakterizována rychlostní konstantou K '» O,086.U buněk exponovaných rtg zářením bylo zaznamenáno' snížení stability DNA ke 'kyselé hydrolyse a tím ke zvýšení hodnoty K ne 1,15«Pokles stability DNA byl.se zřetelem na pokusy Robinse et al. vysvětlen Štěpením vazeb mezi DNA a proteinem v DNP komplexu* V souvislosti s uvedeným byla sledována korelace mezi stabilitou DNA á extrak&x histonů z bunky. Bylo zjištěno, 2e stabilitu DNi lze extrakcí snížit, přičemž křivky znázorňující extrakci histonů jsou tf"buněk ozářených stxmě.idl, než u buněk neozářených. Tento nález je rozpracováván se zřetelem na frakci histonu bohatého na lysin a frakci bohatou na arginin. Podle zatímních nálezů ser jeví přir hydrolyse s^abilnějdí DNA vázána na histon bohatý na arginin. i

8 SROVNÁNÍ AKUTNÍ TOXICITY A RADIOPROTEKTIVNÍ tiblnnosti, ABT, 5-METOXYTRYPTAMINU A JEJICH KOMBINACÍ U MYŠÍ, Mencl,J. t Petýŕek, P, Vojenský lékařský výzkumný a doôkolovací ústav «ÍEP, Hradec Králové. Kvantitativní vztahy cystarainu a AST, cystaminu a 5-metoxytryptaminu (5-MŤ) nebo AET a 5-MT jsou analyzovány metodou izobol. Na základě strojových *ýpočtů (MINSK 22) je zjišťován charakter vzájemných vztahů dvou slosek r v kombinaci podle hodnot testu aditivity a indexů součinnosti. Toxický účinek a ochranný účinek přeď ozářením ae ečítá v kombinacích cystarainu s AET» Ochranný účinek cyataminu «5-MT nebo AET a 5-10P se navzájem potancuje. Ochranná účinnost je srovnávána u myší ozářených 1000 R. U cystaminu.a 5-MT kombinovaných v poměru 3:1 zešílení ochranně účinnosti je provázeno antagonismem v oblasti letálních dávek. Relativní antagonismus obou těchto radiopro tek ti v je jednostranný a při obráceném poměru obou složek je vystřídán synergismem toxlckýcsh ú&ínků. Na úrovni endogenních kolonií krvetvorby kombinace" oystaminu s 5-MT v poměru 3:1 má v redukovaných dávkách větší ochrannou účinnost nei její slořlqf podané samostatní v optimální dávce. Cystamin a 5-4JT jsou ve svém ochranném.účinku přibližně rovnocenné. Při perorélním podání je nejúčinnější AET, případně jeho kombinace» 5-MT.

9 - 8 - TESTOVANIE KONSTANTNOSTI POZADIA NÍZKOPOZAĎOVÝCH POČÍTAČOV, Ďurček,K., Sládková,M. Výskumný ústav hygieny, Bratislava Pri premeriavaní rádioaktívnych vzoriek, ktorých aktivita je rádové zhodné s pozadím meracieho zariadenia, je dôležité vediet,' či pozadie pristroja je konštantné, alebo ho treba vždy znovu premeriavat a určovat jeho hodnotu. V prvej časti je preto zodpovedaná otázka, kolkokrát treba opakovane premerat pozadie prístroja, aby sme jeho hodnotu určili s pokial možno najmenšou chybou strednej chyby. Ako vyplynie z úvahy, praktický význam má len 200 opakovaných meraní. Ďaláie opakovanie merania prinesie len nepatrné spresnenie výsledku. V druhej časti je prevedené testovanie štyroch súborov.ako 200-krát očkovaných meraní pozadia u troch rôznych typov nízkopozaäových počítačov.

10 'i 9 - STUDIUM VLIVU ZÄ'BENÍ NA BIOSYNT&U L-TRYPTOPANU V ROSTLINÍCH Eder,J., Vacková,K., Kutáček,M. tfstav experimentální botaniky ČSAV, Praha V předložené práci byl u klíčních rostlin brúkve vý<šetřován in vivo vliv záření na průběh dílčí reakce biosyntézy L-Try, na úsek KA L-Try. Rostliny byly vypěstovány v jedné variantě z ozářených semen (126,5 nrad, záření gama 6o Co), v druhé variantě byly ozařovány 7 denní roatliny, vyrostlé z neozářených s emen. Srovnání bylo provedeno s neozářenými rostlinami stejného stáří. Segmenty hypokotylů klí Sní eh rostlin byly inkubovány v 10""^M roztoku 14 C-KA. Metabolity KA v metanolickych extraktech byly v časovém sledu pokusu analysovápy papírovou cnromatografil* Vliv ozáření se výraznš projevil u ozářených rostlin, které po 21 až 93 hodinách obsahovaly o 3O5Í více *C-L-Try xwž rostliny kontrolní. Oproti tomu hladina antranilglukosidu v ozářených rostlinách byla v celém časovém intervalu nižší* U rostlin, vyrostlých z ozářených semen, je rozdíl v obsahu *C-L-Try malý, Z počátku mezi 12 až 45 hodinami je v r ostlinách z ozářených semen, obsah L-Try nižší než v kontrolních. V dalším časovém intervalu mezi 45 až 93 hodinami obsahují ozářené rostliny naopak více *C-L-Try než kon* trolní rostliny. Obdobný, avšak právě opačný obraz poskytuje ontranilglukosid, Z uvedeného materiálu je patrno, že u rostlin rodu Brassica nelze v ovlivnění biosyntetického úseku KA L-Try hl-d&t vysvětlení pro negativní vliv záření na celkovou hladinu L-Try.

11 VLIV AKUTNÍ NEMOCI Z OZX&SNÍ NA A3S0RI CI J H 2 O PĽRPU1ÍD0- VANÝM KRYSÍM STŘEVEM IN VITRO FendrichjZ., Demi,F., Květina,J. Farmakologický ústav LF UK Hradec Králové V souvislosti se studiem ;astrointesti;.cl i.í riintribuce farmak v průběhu akutní neir.oci z ozíŕcní j sme se pokusili přispět k otázce intestinal ního transnortu vody ve fázích, kdy vrcholí gaatrointeatinální sy.v.ntoiay tĺto nemoci, t,-. při námi použité celotslové dávce (639 radů na *<rysu) okolo 3» dne po expozici. Při studiu sekrece T-H? O z krevního ob^hu po intestinu u krys v podmínkách perfuse střevního lumen in situ byl námi prokázán v uvedeném postiradiačníni období nesignifikantní pokles "exsorbované" vody, což sice nevysvětlilo podstatu postiradiačních průjmů, vedlo však k dalr. í eliminační možnosti, ke sledování intestinální absorpce vody. Ke studiu této otázky byla, použita meto'la perfuse jejuna in vitro v perfusnín: aparátu, v nômr itíukosní i serosní strana jsou standardně promývány, přičemž je sledováno dirstribuce 0 po jejím přidání (10 uci) do nukosní části.

12 OVLIVNĚNÍ MUTAGJKTľí ODí-OVÍDI NAVOZSNé IONIZUJÍCÍM ZÁŘE- NÍM V SOMATICKÝCH BUNKÁ*CH ČÍNSKÉHO KŘEČKA Fremuth,F., Di anstbic-r,z., Sadílková,M. Biofyzikálni '.'stav ' VL UK i raha Radioprotektvvní látky jsou testovány převážně na základě přežívání zv:.-at - poměrně velkých souborů, ozařovaných v oblasti supralcít lnťch dávok. V naší práci jeme se zam?ř-ili na užití jiných testovacích metodik, jéž by umožnily stanovit radioprbtektivní tíčinek uvažovaného radioprotektiva s ohledem no mechanismus pôsobení jak v oblasti středních, tak i vysoký ch dávek. Jako kriterium radiačního poškození jsme zvolili mutagenní odpověčl na danou dávku záření. Mutagenní očpověčí byla~ stanoven ' n-. základě frekvence zářením indukovaných intergenových -Mutací (chromosomálních aberací). Předběžné výsledky ukazují, že některé radioprotektivní látky snižují mutagenní poškození organismu Ionizujícím zářením*

13 K OTÁZCE KINETIKY CH2ľ..OTH2RAH2UTIK U OZ.'fiSNťCH ORGANISMU, Grossmann,V. Farmakologický ústav LP UK, Hradec Králové O Výsledné působení chemotherapeutik je dáno jejich hlavním účinkem a stavem obranných sil v organismu, použijeme-li stejný model infekce. Hlavní účinek chemotherapeutik závisí velmi na dosažení určité koncentrace, čili účinné hladiny v místě, kde mají působit a na udržení této hladiny. Srovnáním základních parametrů farmakokinetik/pro pěnicilin, streptomycin a UřH u ozářených krys a to 3. a 6. den po ozáření střední smrtnou expozicí 600 R jsme zjistili, že: Změna eliminačních konstant kg spíšesvmčí pro snížený únik z distribučního prostoru u penicilínu a INH, zatímco u streptomycinu tyto změny nejsou. Největší ^ozdíly byly nalezeny 3* dne, 6. den doďi ézi k pomalému návratu k normě. Na uvedených hodnotách nezávislý distribuční prostor však vykazuje velké zrniny ve smyslu zvětšení dvojnásobného u penicilínu 3. a 6. d en;žádné změny nelze nalézti u INH. U streptomycinu se.distribuční prostor silně zmenšuje, a to zejmdna 3* dne. Závěry souhlasí s hypotešou o rozdílném chování aniontů a kationtů v ozářeném orfanismu. Rozdíly v distribučním prostoru vedou k.upozorněni na nutnost měnit dávku pro dosažení účinné koncentrace u ozářených organismů a to zejména pro penicilín. Analysa upřesňuje dosavadní poznatky uvedené v pracech u nás publikovaných.

14 o o ANALÝZA AMINOKYSELIN U HORNÍKU URANOVÝCH DOLU Grozdanovic,J., Procházka,J., Vích,Z., Jeřábkova,M. Onkologicky ústav ÚNZ,Praha a ZU>IZ uranového průmyslu Příbram, Během posledních let jsme prováděli pokusy o sledování zmřln v nehtovém Iceratinu u horníků uranových dolů, a to proto, že nehtový "keratin obsahuje hojně cyatinu, jenž jak je známo, patří mezi vysoce radiosensitivní aminokyseliny. K analyze jsme v těchto pracích použili elektronové par ramagnetické rezonance, oscilopolarografie a klasické polarografie. Poslední výsledky svědčily pro snížený obsah cystinu. Protože tyto nálezy nebylo možno jednoznačně interpretovat a protože nás i v širším pojetí zajímala otázka metabolismu aminokyselin v organismu chronicky ozařovaném malými dávkami, a navíc zatěžovaném chemickým účinkem těžkých kovů, zavedli jsme metodu automatické analýzy aminokyselin jak bílkovinných hydrolyzátů, tak aminokyselin volných-a vyšetrovali jsme horníky uranových dolů, pracovníky & olovem v kovohutích o vojáky základní služby Jeko kontrolní skupinu, V práci porovnáváme dosavadní nálezy získané jinými metodami s nálezy analýz aminokyselinových s pekter.

15 TEST INBIVIDTJiLNÍ RADIOSENSITIVITY V ČLOVĚKA Grozdanovič,J., Jeřábkova,II., Kratochvíl,J* Onkologický ústav ÚNZ Praha. uranového průmyslu Příbram. Protože možnosti laboratorního zjišlování přirozené aktuální citlivosti člověka vůči účinku ionizujícího záření jsou dosud velice omezené, pokusili jsme se vypracovat test, kterým je možno zjistit aktuální citlivost vyšetřované osoby vůči zevnímu ozáření "X" paprsky. Jako biologického materiálu jsme použili periferní lidské lymfocyty, krátkodobě-kultivované in vitro a stimulované fytohěmaglutininem k blastogenesi* Od každé osoby byly založeny 2 paralelní kultury, z nichž jedna byla in vitro ozářené 700 Tu U tschto kultur, jsme pak srovnávali bud" pokles schopnosti ozářených lymfoblastů konvertovat *C-6-a«auridin na 14 C- -6-azauridin-monofosfát, nebo oslabení inkorporace ^H-thymidinu a %-uriďinu do nukleových kyselin* Zjistili 'jsme výskyt jedinců velmi citlivých i při opakování testu* Tyto nálezy jsme porovnali s výsledky pokusů na myších, z nichž soudíme, Že citlivost periferních lymfocytů (které, jsou jak známo velmi citlivé na ozáření),, může dd saasná míry poskytnout informaci i o radioaensitivitě organismu jako celku* Soudíme, že tento test by mohl po dal Sim propracování být používán při výberu pracovníků pro vsechny druhy práce, kde hrózí-radiasní riziko. JÍ

16 FŘÍSPÍVEK K M3CHAŇIS;:U KLJĽ/ĽJLACE A PŮSOBENÍ 226 HA HA VOD:;Í ORGANISMY Havlík,B. Ústav obecné a ko/unální hygieny, Praha. Mechanismus kumulace radia byl 8 tudôván na organiamech primární produkce a to na p<ui druxíeh nejhojněji se vyskytujících sladkovodních řasách a na dvjou druxíeh sinic. Radium bylo přidáno do me.dia jednak na začátku pokusu { u bilančního sledování), jednak byla udržována stálá hladina radioaktivity při průtočné kultivaci řa». Testované koncentrace ae pohybovaly od 10*" do 10*^ Ci radia na litr aadia* Radium bylo buňkaai přijato běhen prvních 24 hodin trvání pokuau. Při průtočné kultivaci řaa již k daléíaku zvyšování obsahu řaa v buňkách nedocházelo* Naopak, množství akuenilovaného radia a dálkou pokuau klesalo, předevělk kdyi byl tento radioisotop přidán jednoráftově, na začátku pokusu. Pouze' u dvou druhů řns byl pří jea^rad^a datsrngf dálce expozice. Bylo zjištěno, ře tyto druhgr řas radium assimilují do buněk, kd«žto v ostatních případeeh bylt> radium převážné adsorbováno na povrchu, tedy v g elatinovém obalu. nebo na buněčné membrání.

17 ÚČINOK STÚPAJÚCEJ EXPOZÍCIE IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA AK- TIVITU ENDOGENNÍCH REDUKT^Z.U VYPRATÍCH A NBVTPRATÍCH BÍČÍCH SPERMIÍ ZISŤOVANÍ Horák,J., Horáková,A. Ketedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, Kosice. Katedra histológie a embryológie Vysokej školy veterinárskej, Košice. Sledovali sme účinok stúpajúcej expozície ionizujúceho žiarenia na aktivitu endogénnych reduktáz u vypratých spermií a nevypratých spermií. Aplikované boli jednorazové tieto expozície ionizujúceho žiarenia: 100 R, 500 R, 1000 R, 2000 R, 5000 R, R, R, R, B, R, R, R, R, R, R. Zistili sme, že aktivita endogennýchreduktáz je výraznejšie ovlivněná až expozíciami nad R. Vypraté spermie sú žiarením postihnuté viac ako s permie s uspendovsné v semennej plazme. Žiarením vyvolané inhibícia aktivity sa dostavuje až po určitej dobe latencie. Rádiosenzibilita spermií podlieha individuálnej varialibite podlá donorov a s tária materiálu.

18 o MODELOVANÍ PASXŽB SQRBSNTU TRÁVÍCÍM TRAKSElf KRYS Hradil,J., Knajfl,J«i?o janský" lékařský výzkumný a doôkolovaci ťtotav JEP, Králové. Pomoci Berlínské modři značené 59 Fe a aktivovaného síranu barňatého značeného 1 * Ba jame sledovali pasáže těchto látek zažívacím traktem krys a jejich rozloséní v různých závislostech na podaném množství a dobé od aplikace o V pokusech byl měřen obsah sorbentu v žaludku, 1?nké střevo bylo rozděleno na 4 stejné dlouhé díly a u tltíatého střeva bylo měřeno «oecum a colon* Takto získaná experimentální data jsme ^analyzovali pomocí postupného, sedmislo&kového modelu. Každou s thfotí trávícího traktu jsme prohlásili aa alolku* Rychlosti transportu látky mezi složkami jsme hledali pomocí číslicového počítače tak, aby bylo dosaženo optimální shody <ve smyslu nejmenších čtverců odchylek) mezi modelem a experimentálně zjištěnou skutečností* Analýza ukázala, že rychlost vyprazdňování sorbsntu ze žaludku vzrůstá a podaným množstvím, rychlosti transportu mezi ostatními částmi trávícího traktu na podaném množství nezávisí.

19 a :' KONCEPT MIKRODÁVKY V KOSTI, OBSAHUJÚCEJ BETA ŽIARIČ. Chorvát,D. Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolania, Bratislava. V príspevku sa diskutuje koncept mikrodávky v prípade štúdie dávkového zaiaženia mikroskopických oblasti kosti. Presentuje s a rozbor modelových situácií, umožňujúcich uplatnenie konceptu mikrodávky v prípade, kedy kost obsahuje 144 Ce Pr a prezentuje sa výsledná dávková zátaž ne definované kostné ô'truktúry v prípade takýchto situácií.

20 URČENIE PRIESTOROVEJ DISTRIBÚCIE DÁ*VKY V KOSTI, OBSAHU- JÚCEJ BETA ŽIARIČ Chorvát,D..Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolania., Bratislava* V príspevku sa pojednáva o vypracovanom spôsobe výpočtu a experimentálneho určenia absorbp vane j dávky v kosti, obsahujúcej beta nuklid ^4Cô + *T>r# Diskutujú sa krátke faktory, určujúce priestorovú distribúciu absorbovanej dávky a prezentuje sa experimentálne -určený tvar takéhoto.rozdelenia vo vybratých oblastiach' femuru pokusného zvieratá*

21 - 20 HLAVNÍ BYSY, SIMULAČNÍCH METOD V BIOLOGII Kindler,E. Biofyzikálni ustav PVL UK Praha. Simulace je výzkumná technika spočívající, v tom, že mlsto zkoumaného systému sskoumáme pomoci pokusů jeho moc del, a to za účelom ziakání-informací o původním systému. T dneoní dobo převládá simulace počítačová, nebol místo nákladné práce na modelu-zbývá jen práce na sestaveni simuladního programu, kttrý často sestaví přís^u^ simulační programovací systém sám* Dnešní simulační programovací systémy nabízejí tyto moinosti:.(i) obecný proces. Lze tí* simulovat napr. bunky a jejich generace; každé baňce odpovídá komplsx adres, na nichž jsou zapamatovány její parametry, fáze, v níž se má baňkat nacházet a Čas, v němž se má její fáze čí její parametr změnit. T^m lze simulovat chováni komplexů buněk (různých i stejných typů), závislých i nezávislých, Jde-li o nezávislé baňky, lze ušetřit peměi i 2ae.počítače předchozí Analýzou jejich generace*. (ii) obecný automat. Lze jím simulovat části, které odpovídají v každém čase stejným způsobem na podněty zvenčí* Kromě již klasických příkladů automatů - neuronů (které však nebývaji stimulovány), lze uvést i kompartmenty, chemické reaktory, pópř* celé orgány jako typické příklady této kategorie. Budou předvedeny ukázky ze simulace na samočinnom po-htači ODRA 1013.

22 ROZBOR ZKRÁCSNá DOBY PŘEŽITÍ U MYŠÍ S INKORPOROVANÝM 226 RA Klener,V., Kofránek,V., Onyskowová,Z., Holu a,r., Svoboda,V. Ústav hygieny záření Praha, Institut hygieny a epiedemiologie, Praha, Zkrácená doba přežití je obecným kritériem účinku ionizujícího záření na s avsí organismus. Na zkrácení života se může podílet jednak zvýšená frekvence některých specifických ořičin smrti, jednak snad i tak zvané nespecifické zkrácení života, které je někdy chápáno jako urychlené opotřebení organismu. Je učiněn pokus přispět k této problematice rozborem dat získaných na skupinách myší s aplikovaným Art/ Ra. U zvířat, jimž bylo podáno 72/uCi 226 Ra/kg, byly zjištěny odchylky v průběhu váhové křivky a významné zkrácení průměrné délky života* Hematologieké změny se projevily značným poklesem hernatokritu, retikulocytosou, leukopenií a odchylkami v diferenciálu. Typickým aekčním nálezem byla celková kachexie a značná atrofie s>lesiny. V histologickém obraze uhynulých oqrší byly nalesvny ve zvýšené míře ďystrofické změny jater a ledvin* Postaortální rentgenografická vyšetření ukázala růstové a strukturální změny skeletu. U myší, jimž byid nplikováno 20/UCi/kg a 8yuCi/kg 226 ' Ra byla nalezena zvýšená frekvence osteojgenních sarkomů, trůměrné délka života však nebyla zkrácena ve srovnání s kontrolami.

23 VLIV inkorporovanáho 226 RA NA POPULACE KOLOIUFORMNÍCH BUNĚK DŘEŇOVÍ KRVETVORBY SŕLĽNZXTOľvlOVAfoÝ'CH MYŠÍ Klener,"/., Svoboda,V. Institut hygieny a epidemiologie - Ústav hygieny záření, Praha. V práei se sledují počty koloniformních buněk dřeňové krvetvorbý splanektomovaných myší při inkorper«ei ""Ra. Je ufcito metodiky stanovení exogénni ch s lezinných kolonií a sledována inkorporace 5 Fe ve slezinách příjemců. Experimenty byly provedeny na s amičkách randoa-bredního kmene H (S3>P). Uyěi byly v osmi týdnech»plenektomovány, v desíti týdnech aplikovane jedné skupině i.p. 0,03/UCi Ra/g, druhá.skupina ponechána jakb kontrolní. Příjemci ve stáří 10 týdnů byli ozařováni přístrojem TUR- 200 expozicí 800 R. Bylo užito směsné suspense jaderných buněk kostní dřeně, k přípravě vzato od pěti dárců po jed- 1 i> nom fénuru. í. ]' Experimenty ukázaly, e.jedním '% vlivů inkorporova- I naho Tla na koloniformní buňky dřeňové krvetvorbý spleä.nektonovaných myší je ve sledovaném období snísení jejich H f počtu. Buníčno3t a poset koloniformních buněk kostní dřevně jsou ve ekupiniéch splenektomovnných zvířat, jak u myší a Ra, tak kontrolních,' nižší než u myší nesplenektomovaných.

24 iřfpravá, IZOLACE A R1PARAÔNÍ SCHOl-NOST KUTÄUT LIDSKÍCH BUNĚK SSNSITIVIJÍCH A RESIST3NTNÍCH NA ULTRAFIALOVÍ ZÁŘENÍ Klínek,M., Vlašínová,M., 3ev5íková,F. Biofyzikálni \5stev ČSAV, Brno. Dřívější pokusy autorů prokázaly zotaveni synteay DNK v buňkách savců po ozáření UV světlem v rozmezí dáo vek O - 200erg /mm. Z buněk HeLa S 3 kultivovaných s bromdesoxyuridinem byly po ozáření viditelným světlem získány mutanty buněk, tcteré po mnoha pasážích bex~budru byly vystaveny účinku UV svitla o délce vlny 254 nau Po zhodnocení výsledných křivek přežití byl v dalších pokusech použit zejména klon 46, který je oproti původnímu kmenu značně radiosensititn^jší (je charakterizován hodnotami D Q A5 ergů/mm, hodnotou Dl 30 ergů/m» 2 a^ s 1^-85) a klon 18/2, který je oproti původnímu kmenu značně radioresistentnější (je charakterizován tiaito hodnotami D 80 ergů/mm, Bl 130 ergů/mm 2 a rt= 5,1). Původní kmen buněk HeLa S 3 je v těchto pokusech, charakterizován hodnotami D^ 67 ergů/nm 2, D_ 50 ergo/mm a nt s 2,1. Inhibice syntesy DNK dávkami 100 ergů a 200 érgůyfmm 2 je u klonu č, 46 por 24 hod, jeátě velmi výrazná,,eyntesa WíK dosahuje 65% kontrolní hodnoty pro 100 ergů a 20% pro 200 ergů, zatímco u klonu 18/2 dosahuje ve stejnou dobu již 98% pro 100 ergů a 78% pro 200 ergů, u původního kmene HeLa S 3 je to 81% pro 100 ergů.a 74% pro 200 ergo.

25 VOLBA FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ PŘI OZAŘOVXNÍ BIOLOGICKÍCH OBJEKT8 RTG ZAZENÍ Kodl,0. Institut hygieny a epidemiologie - Ústav hygieny záření, Praha, Použití rtg záření při ozařování biologických objektů přináší sebou některé negativní jevy, které komplikují určení požadované dávky v danéir. místě a ve velké míře, při nedodržení nebo nevhodně zvolených ozařovacích podmínek, znemožňují stanovení a vzájemné porovnání biologické odpovědi na účinky ionizujícího záření. Je známo, že při průchodu rtg záření hmotou nastává jeho absorbce a rozptyl, c ož přináší sebou změnu spektrálního složení svazku a expoziční rychlosti v daném místě. Krátce budou probrány jednotlivé fyzikální i geometrické faktory, kteró ovlivňují velikost expozice i dávky v"ozařovaném prostředí (jsou to např. tlouěíka ozařovaného objemu, energie záření, tvar ozařovaného pole, velikost ozařovaného pole, vzdálenost ohnisko-objekt, atd.). Na závsr bude proveden návrh ozařovacíh podmínek pro ozařování rtg přístroje TUR 200.

26 POŠKOZENÍ BAKTSRlXLNťHO CHROMOSOKU VLIVEM INXORPQROVA- NŽHO ^-TYMINU Koukalová, B, SoSka, J-. Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno. Čhromoaom Lactobacillus acidophilus R-26 je poškozován vlivem beta záření inkorporováného ^H-tyminu. Toto poškození se projevuje po převodu buněk do media bez esenciálních aminokyseliny, kdy.v bunkách L. acidophilus probíhá v případě žádné neba nízké spec. aktivity inkubační ho media (2>uC/4/Ug tyminu/ml) syntéza DNA ve značném rozsahu. V případě vyšší spec. aktivity media ( /UC/4 / tyminu/ml) je syntéza DNA výrazně inhibována a dochází aousasaě k hynutí buněk. Domníváme se, že k inhibici syntézy SNA 7 za těchto podmínek, tj. v nepřítomnosti esenciálních aminokyselin, dochází proto, 2e jsou znemožněny repamce radiačního poškozeni chromoaomu*

27 SľľfŽĽľľí SXI07.ICĽ RTG ZÁ*Ř2NÍM U VYŠSTŘOVANÉHO SKIASKOPIÍ. V ZÁVISLOSTI NA ELUKTRICKÍCH PARAMETRECH RENTGSNKY A JASU ŠTÍTU Kukačka,R., Závada,ľ/I. Krajská hyr.j enická s tanice v Ostravě, Krajská nemocnice s poliklinikou v Ostrave. Práce je výsledkem dlouhodobého měření ruznýdti rentgenových skiaskopických pracovišt. V závislosti na elektrických parametrech na rentgence byly měřeny expoziční příkony na vyšetřovací st3ně ajaisy štítové folie. Autoři zavedli pojem "relativní světelná-výtěžnosti" zesilovací folie (JÍSV) jako kriterium její kvality* V důsledku používání nevhodných štítových folii u nesprávně kalibrovaných měřidel elektrických parametrů rent ;enky na rentgenové squprave jsou pacienti vystavováni často zbytečně nekontrolovatelné zátěži rtg zářením. Optimalizací elektrických parametrů na rentgence v aávislosti na relativní světelné výtěžnosti a rozlí- Sovací schopnosti vyšetřujícího lékaře, resp, standardizací jasu štítové folie, lze zsjistit šetrné vyšetření (snížení dávky rtg záření) na všech pracovištích.

28 - 27-3U KARDIOVASKULÁRNÍ ZMŽNY U KRÁLÍKÔ FO PODÁ*NÍ RADIO- PROTEKTIVNÍ DÍVKY CYSTAMINU Kuna,P., Obr,P., Pškný,I. Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JSP, Hradec Králové. V první sérii pokusů jsme stanovili účinnou ochrannou dávku cystaminu u králíků na mgag, podanou v kapénkové infuzi trvající 4-6 minut* a skončenou 3-10 minut před zahájením ozařování. Vliv takové dávky-cystaminu na srdeční frekvenci, arteriální krevní tlak, srdeční minutový objem, celkový periferní cévní odpor a krevní průtok jednotlivými orgány králíka jsme sledovali v následujících pokusech. Dochází k výrazné aměng v krevním zásobení jednotlivých orgánů* Vzrůstá v myokardu, nadledvině, játrech, klesá v kostní dřeni, elezihě, kůži a svalstvu*

29 PR&ÍIK RADIOAKTIVNÍHO MATERIÁLU DO BIOLOGICKÝCH TKA*NÍ Kusák,VI. Otolaryngologi«ká laboratoř ČSAV, Praha. Autoři sledovali autoradiobiglogickou metodou průnik RA materiálu nejprve do nižši$15t, pak do vyšších hub získaných v přirozených lokalitách záření á srovnávali s růstem těchto hub v prostředí uměle vyvolaného sář«n «Dále sledovali stejnou metodou tonailární tkáň získanou Od operovaných horníků pro chront. tonsillitis.

30 VLIV AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ NA D3METYLACI A ESTSROLYSU N - l4 CH 3 - P2THIDINU V PERFUNDOVANÝCH JITRECH KRYSY Květina,J., Chmelař,V.,- Deml,F., Perný,Š. Farmakologický ústav farmaceutické fakulty UK a RIL lékařské fakuly UK v Hradci Králové. Při sledování farmakodynamiky pethidinu v průběhu akutní nemoci z ozáření bylá zjištěna změněná schopnost jaterního homogehátu z ozářených krys hydrolysovat tuto látku. Pro komplexnější prověření biotransformace pethidinu byla použita metoda perfuse isolovaných jater z krys v různých fázích nostiradiačníhp syndromu. Tím byla dana možnost zachovat strukturální celistvost orgánů a eliminovat mimoorgánovou interferenci plynoucí z širšího metabolismu zkoušené látky VýsMky při tomto uspořádání umožňují obecnější pohled na postiradiasní změny demetýlační schopnosti a esterolytické aktivity ve studovaném orgánu.

31 NÍZKOENERGETICfCťCH 32TA ZÁ8lč8 A D2TSKCS KONTA- MINACE JIMI Zf-8SO3ENÁ Kysela t F. Ústav experimentální botaniky SSAV,, Praha, kya okénkem plošné váhy kol 0,1-0,2 mg/on 2, kterým prop- ' dou i beta částice «tritia, lýmina okénka je velice snad- ' el V /biologických pokusech je ve značné míře používáno stopovacích metod se sloučeninami, značeními nískoenergetickyai beta zářiči -*H, *C nebo "^S. Energie těchto xářiíú se pohybují od 6 kev do 168 kev a jejich detekce, případně míření, je podstatný obtíinéjšl, neboi klade na citlivost i účinnost detektoru xnačné požadavky. Byle proto vyvinuto taříaení^ spočívající na principu průtokových»etanovy ch počítaču, opatřených extréme ten- ná * upraveriého počítače je možno použít v automatickém měřiči, např. Tesla 615. ', tjiltěnl kontaminace slabými aktivitami nískoenergetipkych *ářičů beta, «ejména 14 C t 35S a 45 Ca v biologických a biochemických laboratořích je stále velký problém. Jrte «ejména o to, aby znečisťování pracovních ploch, pomůcek apod. t*mito zářiči nevneslo do pokusů, v nichž je pouti to snačaných a lousenin 14 C, '^'s nebo 45 Ca, řadu mylných *ávěrů.

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Radiační onkologie- radioterapie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Historie radioterapie Ionizující záření základní léčebný prostředek (často se však používá v kombinaci

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_413 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku [ 18 F]fluorid sodný, injekce 1 10 GBq/lahvička 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Natrii fluoridi( 18 F) 1 10 GBq k datu a hodině kalibrace/lahvička. Fluor-18

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více