SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C"

Transkript

1 SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

2 - 1 - VČASNÍ ZMENY SÉROVÝCH A TKANIVOVÝCH LIPIDOV PO LETÁLNEJ EXPOZÍCII POTKANOV X-LÚ&DUi VPLYV ADAPTÄCIE A BETA-ADRE- NERGNEJ BLOKÁDY Ahlers,I., Ahlersová,E., Sedláková,A. t Malatová,Ž., Tothové,E., Praslička,M. Katedra všeobecnej biologie PF UPJŠ, Košice. Hodinu po jednorázovej celotělovej expozícii potkanov 1500 R x-lúčom sme zvieratá dekapitovali, v 3ére a pečeni stanovili triglyeeridy (TG)podia Carlsona, celkový cholesterol (CH) podlá Zlatkisa a apol., fosfolipidy (PL) podlá Bartletta, v srdcovom avale a týmuse esterifikované mastné kyseliny (EMK) podia Morgana a Kingsburyho a v nadobličkách cholesterol. Cielom práce bolo zistit zmeny týchto parametrov u ožiarených zvierat proti zdanlivo ožiareným a overil si ich prípadné ovplyvnenie adaptáciou zvierat na manipuláciu pri radiačnej procedure a podaním beta-adrenergného blokátora propranololu tesne pred ožiarením. Záver; Zmeny sérových a niektorých tkanivových lipidov hodinu po letálnej expozícii potkanov x-lúčom boli približne rovnaké u ožiarených i zdanlivo ožiarených zvierat, bez ohledu na äalôie modifikácie experimentu. Pozorovali sme určitý súvis jednotlivých zmien so zmenami sérových a tkanivových volných mastných kyselín a súvis zmien, sérových a pečeňových TG a PL. Jedine v týmuse ožiarených zvierat v porovnaní so zdanlivo ožiarenými stúpla významne koncentrácia EMK.

3 - 2 - ro L^'i'Áiiw^u ^ATU-ÍIÍCU JrOľ_ Ahlersová, E., Ahlers, I., Sedláková, A., Malátová, Ž., Tothová, E., Praslička, M. Katedra väeobecnej biologie PF UP*JŠ Košice. Hodinu po jednorázovej celotelovej expozícii potkanov R x-lúčom sme zvieratá dekapitovali, v s ére, bielom a hnedom adipóznom -tkanive, pečeni, srdcovom' svale a týmuse v sme stanovili volné mastné kyseliny (VMK) podlá Dolea, v krvi glukózu glukózooxidázovou metódou. Noc pred experimentom zvieratá hladovali* Cielom práce bolo zistil stupeň lipomobilizácie u ožiarených a zdanlivo ožiarených zvierat, overil si,.či sa na lipomobilizácii u ožiarených zvierat zúčastňuje i nešpecifická zložka a objasnil si úlohu adrenergného systému vo včasných zmenách lipomobilizácie po ožiarení. Závery: 1/ Lipomobilizácia je vyššia u ožiarených zvierat, ilemožeme súhlasil s názormi niektorých ajtorov o nešpecifickej úlohe lipomobilizácie v patogenéze postirtk;i očných zmien metabolismu lipidov. 2/ Na lipomobilizácii u ožiarených zvi^pui ;^.-. zú.astňuje i nešpecifická zložka, ktorú sme o-.otrávi: adaptáciou zvierat na manipuláciu pri radiačnej. roíjcdúre. 3/ Adrenergný systém priavdepodone r.j.rá.í[)ccii"icicú úlohu v lipowobilizácii po letálnej expozícii potkanov x-lúčom.

4 - 3 - nh».i)ín a KUZříĚ Andrlíková, J., tfagner, V, Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu, Příbram, Ústav pro péči o matku a dítě, í-raha. U souboru horníků uranovj'c!: dolů byly vyšetřeny hladiny imunoglobulinů (Ig) G,A a M v seru. Získané hodnoty byly srovnány se skupinou osob kontrolních," tj. zaměstnanců, pracujících na povrchu uranových dolů a vstupujících do práce v uranovém průmyslu a se skupinou horníků dolů uhelných. Byly nalezeny určité rozdíly mesi kontrolní skupinou a skupinou exponovaných pro IgA a Iglí. Srovnání horinot horníků dolů uranových a uhelných ukázalo statisticky významné rozdíly pouze pro IgG a IgM#U vyčleněné skupiny "zdravých", tj. t ach, kteří nejevili žádné známky vleklých zánětlivých onemocnění, ani nebyli častěji nemocni akutními nemocemi infekční povahy, byly hladiny IgG u všech skupin exponovaných horníků uranových dolů významně nižší, než u kontrolních osob. V současné době je srovnávána skupina horníků pracujících v podzemí uranových dolů méně než 5 let v oblasti Příbram a Hamr n.j. Výsledky jsou diskutovány.

5 - 4 - JH 1 Arient, M., Kozák, I. Biofyzikálni tístsv PVL UK Prahe Autoři sledovali exkreci metabolitů po i.p. podání AET a MEG. Bylo syntetisováno l4 C - AET, které bylo, stejně jako z něho rozpuštěním v pufra připravení MEG aplikováno v dávce 150 ag/fcg bílým krysám. Zvířata byla rozdělena do 4 skupin, z nichž byly dvě ozářené a dvě kontrolní. V těchto skupinách polovina zvířat obdržela AET a druhá MEG. Po5«t xvířat byl 24, ozáření bylo provederio přílivem 800 R, 20 minut po aplikaci protektiv. Moč zvířat byla sbírána c?c podchlazenýchnádob a óhromatografována na papíře* Detekce byla provedena automatickým vyhodnocovačem, sledování trvalo 5 dní,. Jako hlavní rozdíl v metabolismu mezi AET a MEG bylo zjištěno, že AET je po 24 i 48 hodinách asi o 50% rel, transformován na 2-AT, kdežto po podání MEG nevzniká 2-AT vůbec Jako dalěí exkreované látky byly v porovnání standarty /i detekovány MEG, GSD a taurokyanam^d. Další dvě látky,.výskytu jící se ve stopách nebyly identifikovány. Z výsledků práce pro praxi vyplývá, že v radiobiologických pokusech je vhodněj&l používat MEG, připravený z AET rozpuštěním v 1 M pufrú ph 7,0 než AET, protože vznikající 2-AT má účinek více Šokující než protektivní.

6 - 5 - ll J: O Bayer, A. Ostav lékařské fyziky LFUP, Olomouc. Byl sledován výskyt závažných zánětlivých onemocnění v s ouboru 295 krys Wistar v pozdních stadiích po jednorázovém r-tg ozáření ve srovnání s kontrolní skupinou 100 přežívajících neozářených krys. Celkový počet zánštlivých onemocnění u Qbou skupin se výrazně neliší. Poněkud častější jsou záněty dýchacího systému u ozářených,.záněty v rozsahu ostatních systémů jsou naopak o něco častější u neozáženýeh krys, zvlásts v orgánech zažívací soustavy.

7 - 6 - Una. Ä.ÍOÍ*UUU KTG Beneš, L. Biofyzikálni ústav ČSA V Brno. Rychlost odbourávání DNA kyselou hydrolysou IN HC1 pri 6O C u neozářených buněk v S~fázi je charakterizována rychlostní konstantou K '» O,086.U buněk exponovaných rtg zářením bylo zaznamenáno' snížení stability DNA ke 'kyselé hydrolyse a tím ke zvýšení hodnoty K ne 1,15«Pokles stability DNA byl.se zřetelem na pokusy Robinse et al. vysvětlen Štěpením vazeb mezi DNA a proteinem v DNP komplexu* V souvislosti s uvedeným byla sledována korelace mezi stabilitou DNA á extrak&x histonů z bunky. Bylo zjištěno, 2e stabilitu DNi lze extrakcí snížit, přičemž křivky znázorňující extrakci histonů jsou tf"buněk ozářených stxmě.idl, než u buněk neozářených. Tento nález je rozpracováván se zřetelem na frakci histonu bohatého na lysin a frakci bohatou na arginin. Podle zatímních nálezů ser jeví přir hydrolyse s^abilnějdí DNA vázána na histon bohatý na arginin. i

8 SROVNÁNÍ AKUTNÍ TOXICITY A RADIOPROTEKTIVNÍ tiblnnosti, ABT, 5-METOXYTRYPTAMINU A JEJICH KOMBINACÍ U MYŠÍ, Mencl,J. t Petýŕek, P, Vojenský lékařský výzkumný a doôkolovací ústav «ÍEP, Hradec Králové. Kvantitativní vztahy cystarainu a AST, cystaminu a 5-metoxytryptaminu (5-MŤ) nebo AET a 5-MT jsou analyzovány metodou izobol. Na základě strojových *ýpočtů (MINSK 22) je zjišťován charakter vzájemných vztahů dvou slosek r v kombinaci podle hodnot testu aditivity a indexů součinnosti. Toxický účinek a ochranný účinek přeď ozářením ae ečítá v kombinacích cystarainu s AET» Ochranný účinek cyataminu «5-MT nebo AET a 5-10P se navzájem potancuje. Ochranná účinnost je srovnávána u myší ozářených 1000 R. U cystaminu.a 5-MT kombinovaných v poměru 3:1 zešílení ochranně účinnosti je provázeno antagonismem v oblasti letálních dávek. Relativní antagonismus obou těchto radiopro tek ti v je jednostranný a při obráceném poměru obou složek je vystřídán synergismem toxlckýcsh ú&ínků. Na úrovni endogenních kolonií krvetvorby kombinace" oystaminu s 5-MT v poměru 3:1 má v redukovaných dávkách větší ochrannou účinnost nei její slořlqf podané samostatní v optimální dávce. Cystamin a 5-4JT jsou ve svém ochranném.účinku přibližně rovnocenné. Při perorélním podání je nejúčinnější AET, případně jeho kombinace» 5-MT.

9 - 8 - TESTOVANIE KONSTANTNOSTI POZADIA NÍZKOPOZAĎOVÝCH POČÍTAČOV, Ďurček,K., Sládková,M. Výskumný ústav hygieny, Bratislava Pri premeriavaní rádioaktívnych vzoriek, ktorých aktivita je rádové zhodné s pozadím meracieho zariadenia, je dôležité vediet,' či pozadie pristroja je konštantné, alebo ho treba vždy znovu premeriavat a určovat jeho hodnotu. V prvej časti je preto zodpovedaná otázka, kolkokrát treba opakovane premerat pozadie prístroja, aby sme jeho hodnotu určili s pokial možno najmenšou chybou strednej chyby. Ako vyplynie z úvahy, praktický význam má len 200 opakovaných meraní. Ďaláie opakovanie merania prinesie len nepatrné spresnenie výsledku. V druhej časti je prevedené testovanie štyroch súborov.ako 200-krát očkovaných meraní pozadia u troch rôznych typov nízkopozaäových počítačov.

10 'i 9 - STUDIUM VLIVU ZÄ'BENÍ NA BIOSYNT&U L-TRYPTOPANU V ROSTLINÍCH Eder,J., Vacková,K., Kutáček,M. tfstav experimentální botaniky ČSAV, Praha V předložené práci byl u klíčních rostlin brúkve vý<šetřován in vivo vliv záření na průběh dílčí reakce biosyntézy L-Try, na úsek KA L-Try. Rostliny byly vypěstovány v jedné variantě z ozářených semen (126,5 nrad, záření gama 6o Co), v druhé variantě byly ozařovány 7 denní roatliny, vyrostlé z neozářených s emen. Srovnání bylo provedeno s neozářenými rostlinami stejného stáří. Segmenty hypokotylů klí Sní eh rostlin byly inkubovány v 10""^M roztoku 14 C-KA. Metabolity KA v metanolickych extraktech byly v časovém sledu pokusu analysovápy papírovou cnromatografil* Vliv ozáření se výraznš projevil u ozářených rostlin, které po 21 až 93 hodinách obsahovaly o 3O5Í více *C-L-Try xwž rostliny kontrolní. Oproti tomu hladina antranilglukosidu v ozářených rostlinách byla v celém časovém intervalu nižší* U rostlin, vyrostlých z ozářených semen, je rozdíl v obsahu *C-L-Try malý, Z počátku mezi 12 až 45 hodinami je v r ostlinách z ozářených semen, obsah L-Try nižší než v kontrolních. V dalším časovém intervalu mezi 45 až 93 hodinami obsahují ozářené rostliny naopak více *C-L-Try než kon* trolní rostliny. Obdobný, avšak právě opačný obraz poskytuje ontranilglukosid, Z uvedeného materiálu je patrno, že u rostlin rodu Brassica nelze v ovlivnění biosyntetického úseku KA L-Try hl-d&t vysvětlení pro negativní vliv záření na celkovou hladinu L-Try.

11 VLIV AKUTNÍ NEMOCI Z OZX&SNÍ NA A3S0RI CI J H 2 O PĽRPU1ÍD0- VANÝM KRYSÍM STŘEVEM IN VITRO FendrichjZ., Demi,F., Květina,J. Farmakologický ústav LF UK Hradec Králové V souvislosti se studiem ;astrointesti;.cl i.í riintribuce farmak v průběhu akutní neir.oci z ozíŕcní j sme se pokusili přispět k otázce intestinal ního transnortu vody ve fázích, kdy vrcholí gaatrointeatinální sy.v.ntoiay tĺto nemoci, t,-. při námi použité celotslové dávce (639 radů na *<rysu) okolo 3» dne po expozici. Při studiu sekrece T-H? O z krevního ob^hu po intestinu u krys v podmínkách perfuse střevního lumen in situ byl námi prokázán v uvedeném postiradiačníni období nesignifikantní pokles "exsorbované" vody, což sice nevysvětlilo podstatu postiradiačních průjmů, vedlo však k dalr. í eliminační možnosti, ke sledování intestinální absorpce vody. Ke studiu této otázky byla, použita meto'la perfuse jejuna in vitro v perfusnín: aparátu, v nômr itíukosní i serosní strana jsou standardně promývány, přičemž je sledováno dirstribuce 0 po jejím přidání (10 uci) do nukosní části.

12 OVLIVNĚNÍ MUTAGJKTľí ODí-OVÍDI NAVOZSNé IONIZUJÍCÍM ZÁŘE- NÍM V SOMATICKÝCH BUNKÁ*CH ČÍNSKÉHO KŘEČKA Fremuth,F., Di anstbic-r,z., Sadílková,M. Biofyzikálni '.'stav ' VL UK i raha Radioprotektvvní látky jsou testovány převážně na základě přežívání zv:.-at - poměrně velkých souborů, ozařovaných v oblasti supralcít lnťch dávok. V naší práci jeme se zam?ř-ili na užití jiných testovacích metodik, jéž by umožnily stanovit radioprbtektivní tíčinek uvažovaného radioprotektiva s ohledem no mechanismus pôsobení jak v oblasti středních, tak i vysoký ch dávek. Jako kriterium radiačního poškození jsme zvolili mutagenní odpověčl na danou dávku záření. Mutagenní očpověčí byla~ stanoven ' n-. základě frekvence zářením indukovaných intergenových -Mutací (chromosomálních aberací). Předběžné výsledky ukazují, že některé radioprotektivní látky snižují mutagenní poškození organismu Ionizujícím zářením*

13 K OTÁZCE KINETIKY CH2ľ..OTH2RAH2UTIK U OZ.'fiSNťCH ORGANISMU, Grossmann,V. Farmakologický ústav LP UK, Hradec Králové O Výsledné působení chemotherapeutik je dáno jejich hlavním účinkem a stavem obranných sil v organismu, použijeme-li stejný model infekce. Hlavní účinek chemotherapeutik závisí velmi na dosažení určité koncentrace, čili účinné hladiny v místě, kde mají působit a na udržení této hladiny. Srovnáním základních parametrů farmakokinetik/pro pěnicilin, streptomycin a UřH u ozářených krys a to 3. a 6. den po ozáření střední smrtnou expozicí 600 R jsme zjistili, že: Změna eliminačních konstant kg spíšesvmčí pro snížený únik z distribučního prostoru u penicilínu a INH, zatímco u streptomycinu tyto změny nejsou. Největší ^ozdíly byly nalezeny 3* dne, 6. den doďi ézi k pomalému návratu k normě. Na uvedených hodnotách nezávislý distribuční prostor však vykazuje velké zrniny ve smyslu zvětšení dvojnásobného u penicilínu 3. a 6. d en;žádné změny nelze nalézti u INH. U streptomycinu se.distribuční prostor silně zmenšuje, a to zejmdna 3* dne. Závěry souhlasí s hypotešou o rozdílném chování aniontů a kationtů v ozářeném orfanismu. Rozdíly v distribučním prostoru vedou k.upozorněni na nutnost měnit dávku pro dosažení účinné koncentrace u ozářených organismů a to zejména pro penicilín. Analysa upřesňuje dosavadní poznatky uvedené v pracech u nás publikovaných.

14 o o ANALÝZA AMINOKYSELIN U HORNÍKU URANOVÝCH DOLU Grozdanovic,J., Procházka,J., Vích,Z., Jeřábkova,M. Onkologicky ústav ÚNZ,Praha a ZU>IZ uranového průmyslu Příbram, Během posledních let jsme prováděli pokusy o sledování zmřln v nehtovém Iceratinu u horníků uranových dolů, a to proto, že nehtový "keratin obsahuje hojně cyatinu, jenž jak je známo, patří mezi vysoce radiosensitivní aminokyseliny. K analyze jsme v těchto pracích použili elektronové par ramagnetické rezonance, oscilopolarografie a klasické polarografie. Poslední výsledky svědčily pro snížený obsah cystinu. Protože tyto nálezy nebylo možno jednoznačně interpretovat a protože nás i v širším pojetí zajímala otázka metabolismu aminokyselin v organismu chronicky ozařovaném malými dávkami, a navíc zatěžovaném chemickým účinkem těžkých kovů, zavedli jsme metodu automatické analýzy aminokyselin jak bílkovinných hydrolyzátů, tak aminokyselin volných-a vyšetrovali jsme horníky uranových dolů, pracovníky & olovem v kovohutích o vojáky základní služby Jeko kontrolní skupinu, V práci porovnáváme dosavadní nálezy získané jinými metodami s nálezy analýz aminokyselinových s pekter.

15 TEST INBIVIDTJiLNÍ RADIOSENSITIVITY V ČLOVĚKA Grozdanovič,J., Jeřábkova,II., Kratochvíl,J* Onkologický ústav ÚNZ Praha. uranového průmyslu Příbram. Protože možnosti laboratorního zjišlování přirozené aktuální citlivosti člověka vůči účinku ionizujícího záření jsou dosud velice omezené, pokusili jsme se vypracovat test, kterým je možno zjistit aktuální citlivost vyšetřované osoby vůči zevnímu ozáření "X" paprsky. Jako biologického materiálu jsme použili periferní lidské lymfocyty, krátkodobě-kultivované in vitro a stimulované fytohěmaglutininem k blastogenesi* Od každé osoby byly založeny 2 paralelní kultury, z nichž jedna byla in vitro ozářené 700 Tu U tschto kultur, jsme pak srovnávali bud" pokles schopnosti ozářených lymfoblastů konvertovat *C-6-a«auridin na 14 C- -6-azauridin-monofosfát, nebo oslabení inkorporace ^H-thymidinu a %-uriďinu do nukleových kyselin* Zjistili 'jsme výskyt jedinců velmi citlivých i při opakování testu* Tyto nálezy jsme porovnali s výsledky pokusů na myších, z nichž soudíme, Že citlivost periferních lymfocytů (které, jsou jak známo velmi citlivé na ozáření),, může dd saasná míry poskytnout informaci i o radioaensitivitě organismu jako celku* Soudíme, že tento test by mohl po dal Sim propracování být používán při výberu pracovníků pro vsechny druhy práce, kde hrózí-radiasní riziko. JÍ

16 FŘÍSPÍVEK K M3CHAŇIS;:U KLJĽ/ĽJLACE A PŮSOBENÍ 226 HA HA VOD:;Í ORGANISMY Havlík,B. Ústav obecné a ko/unální hygieny, Praha. Mechanismus kumulace radia byl 8 tudôván na organiamech primární produkce a to na p<ui druxíeh nejhojněji se vyskytujících sladkovodních řasách a na dvjou druxíeh sinic. Radium bylo přidáno do me.dia jednak na začátku pokusu { u bilančního sledování), jednak byla udržována stálá hladina radioaktivity při průtočné kultivaci řa». Testované koncentrace ae pohybovaly od 10*" do 10*^ Ci radia na litr aadia* Radium bylo buňkaai přijato běhen prvních 24 hodin trvání pokuau. Při průtočné kultivaci řaa již k daléíaku zvyšování obsahu řaa v buňkách nedocházelo* Naopak, množství akuenilovaného radia a dálkou pokuau klesalo, předevělk kdyi byl tento radioisotop přidán jednoráftově, na začátku pokusu. Pouze' u dvou druhů řns byl pří jea^rad^a datsrngf dálce expozice. Bylo zjištěno, ře tyto druhgr řas radium assimilují do buněk, kd«žto v ostatních případeeh bylt> radium převážné adsorbováno na povrchu, tedy v g elatinovém obalu. nebo na buněčné membrání.

17 ÚČINOK STÚPAJÚCEJ EXPOZÍCIE IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA AK- TIVITU ENDOGENNÍCH REDUKT^Z.U VYPRATÍCH A NBVTPRATÍCH BÍČÍCH SPERMIÍ ZISŤOVANÍ Horák,J., Horáková,A. Ketedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, Kosice. Katedra histológie a embryológie Vysokej školy veterinárskej, Košice. Sledovali sme účinok stúpajúcej expozície ionizujúceho žiarenia na aktivitu endogénnych reduktáz u vypratých spermií a nevypratých spermií. Aplikované boli jednorazové tieto expozície ionizujúceho žiarenia: 100 R, 500 R, 1000 R, 2000 R, 5000 R, R, R, R, B, R, R, R, R, R, R. Zistili sme, že aktivita endogennýchreduktáz je výraznejšie ovlivněná až expozíciami nad R. Vypraté spermie sú žiarením postihnuté viac ako s permie s uspendovsné v semennej plazme. Žiarením vyvolané inhibícia aktivity sa dostavuje až po určitej dobe latencie. Rádiosenzibilita spermií podlieha individuálnej varialibite podlá donorov a s tária materiálu.

18 o MODELOVANÍ PASXŽB SQRBSNTU TRÁVÍCÍM TRAKSElf KRYS Hradil,J., Knajfl,J«i?o janský" lékařský výzkumný a doôkolovaci ťtotav JEP, Králové. Pomoci Berlínské modři značené 59 Fe a aktivovaného síranu barňatého značeného 1 * Ba jame sledovali pasáže těchto látek zažívacím traktem krys a jejich rozloséní v různých závislostech na podaném množství a dobé od aplikace o V pokusech byl měřen obsah sorbentu v žaludku, 1?nké střevo bylo rozděleno na 4 stejné dlouhé díly a u tltíatého střeva bylo měřeno «oecum a colon* Takto získaná experimentální data jsme ^analyzovali pomocí postupného, sedmislo&kového modelu. Každou s thfotí trávícího traktu jsme prohlásili aa alolku* Rychlosti transportu látky mezi složkami jsme hledali pomocí číslicového počítače tak, aby bylo dosaženo optimální shody <ve smyslu nejmenších čtverců odchylek) mezi modelem a experimentálně zjištěnou skutečností* Analýza ukázala, že rychlost vyprazdňování sorbsntu ze žaludku vzrůstá a podaným množstvím, rychlosti transportu mezi ostatními částmi trávícího traktu na podaném množství nezávisí.

19 a :' KONCEPT MIKRODÁVKY V KOSTI, OBSAHUJÚCEJ BETA ŽIARIČ. Chorvát,D. Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolania, Bratislava. V príspevku sa diskutuje koncept mikrodávky v prípade štúdie dávkového zaiaženia mikroskopických oblasti kosti. Presentuje s a rozbor modelových situácií, umožňujúcich uplatnenie konceptu mikrodávky v prípade, kedy kost obsahuje 144 Ce Pr a prezentuje sa výsledná dávková zátaž ne definované kostné ô'truktúry v prípade takýchto situácií.

20 URČENIE PRIESTOROVEJ DISTRIBÚCIE DÁ*VKY V KOSTI, OBSAHU- JÚCEJ BETA ŽIARIČ Chorvát,D..Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolania., Bratislava* V príspevku sa pojednáva o vypracovanom spôsobe výpočtu a experimentálneho určenia absorbp vane j dávky v kosti, obsahujúcej beta nuklid ^4Cô + *T>r# Diskutujú sa krátke faktory, určujúce priestorovú distribúciu absorbovanej dávky a prezentuje sa experimentálne -určený tvar takéhoto.rozdelenia vo vybratých oblastiach' femuru pokusného zvieratá*

21 - 20 HLAVNÍ BYSY, SIMULAČNÍCH METOD V BIOLOGII Kindler,E. Biofyzikálni ustav PVL UK Praha. Simulace je výzkumná technika spočívající, v tom, že mlsto zkoumaného systému sskoumáme pomoci pokusů jeho moc del, a to za účelom ziakání-informací o původním systému. T dneoní dobo převládá simulace počítačová, nebol místo nákladné práce na modelu-zbývá jen práce na sestaveni simuladního programu, kttrý často sestaví přís^u^ simulační programovací systém sám* Dnešní simulační programovací systémy nabízejí tyto moinosti:.(i) obecný proces. Lze tí* simulovat napr. bunky a jejich generace; každé baňce odpovídá komplsx adres, na nichž jsou zapamatovány její parametry, fáze, v níž se má baňkat nacházet a Čas, v němž se má její fáze čí její parametr změnit. T^m lze simulovat chováni komplexů buněk (různých i stejných typů), závislých i nezávislých, Jde-li o nezávislé baňky, lze ušetřit peměi i 2ae.počítače předchozí Analýzou jejich generace*. (ii) obecný automat. Lze jím simulovat části, které odpovídají v každém čase stejným způsobem na podněty zvenčí* Kromě již klasických příkladů automatů - neuronů (které však nebývaji stimulovány), lze uvést i kompartmenty, chemické reaktory, pópř* celé orgány jako typické příklady této kategorie. Budou předvedeny ukázky ze simulace na samočinnom po-htači ODRA 1013.

22 ROZBOR ZKRÁCSNá DOBY PŘEŽITÍ U MYŠÍ S INKORPOROVANÝM 226 RA Klener,V., Kofránek,V., Onyskowová,Z., Holu a,r., Svoboda,V. Ústav hygieny záření Praha, Institut hygieny a epiedemiologie, Praha, Zkrácená doba přežití je obecným kritériem účinku ionizujícího záření na s avsí organismus. Na zkrácení života se může podílet jednak zvýšená frekvence některých specifických ořičin smrti, jednak snad i tak zvané nespecifické zkrácení života, které je někdy chápáno jako urychlené opotřebení organismu. Je učiněn pokus přispět k této problematice rozborem dat získaných na skupinách myší s aplikovaným Art/ Ra. U zvířat, jimž bylo podáno 72/uCi 226 Ra/kg, byly zjištěny odchylky v průběhu váhové křivky a významné zkrácení průměrné délky života* Hematologieké změny se projevily značným poklesem hernatokritu, retikulocytosou, leukopenií a odchylkami v diferenciálu. Typickým aekčním nálezem byla celková kachexie a značná atrofie s>lesiny. V histologickém obraze uhynulých oqrší byly nalesvny ve zvýšené míře ďystrofické změny jater a ledvin* Postaortální rentgenografická vyšetření ukázala růstové a strukturální změny skeletu. U myší, jimž byid nplikováno 20/UCi/kg a 8yuCi/kg 226 ' Ra byla nalezena zvýšená frekvence osteojgenních sarkomů, trůměrné délka života však nebyla zkrácena ve srovnání s kontrolami.

23 VLIV inkorporovanáho 226 RA NA POPULACE KOLOIUFORMNÍCH BUNĚK DŘEŇOVÍ KRVETVORBY SŕLĽNZXTOľvlOVAfoÝ'CH MYŠÍ Klener,"/., Svoboda,V. Institut hygieny a epidemiologie - Ústav hygieny záření, Praha. V práei se sledují počty koloniformních buněk dřeňové krvetvorbý splanektomovaných myší při inkorper«ei ""Ra. Je ufcito metodiky stanovení exogénni ch s lezinných kolonií a sledována inkorporace 5 Fe ve slezinách příjemců. Experimenty byly provedeny na s amičkách randoa-bredního kmene H (S3>P). Uyěi byly v osmi týdnech»plenektomovány, v desíti týdnech aplikovane jedné skupině i.p. 0,03/UCi Ra/g, druhá.skupina ponechána jakb kontrolní. Příjemci ve stáří 10 týdnů byli ozařováni přístrojem TUR- 200 expozicí 800 R. Bylo užito směsné suspense jaderných buněk kostní dřeně, k přípravě vzato od pěti dárců po jed- 1 i> nom fénuru. í. ]' Experimenty ukázaly, e.jedním '% vlivů inkorporova- I naho Tla na koloniformní buňky dřeňové krvetvorbý spleä.nektonovaných myší je ve sledovaném období snísení jejich H f počtu. Buníčno3t a poset koloniformních buněk kostní dřevně jsou ve ekupiniéch splenektomovnných zvířat, jak u myší a Ra, tak kontrolních,' nižší než u myší nesplenektomovaných.

24 iřfpravá, IZOLACE A R1PARAÔNÍ SCHOl-NOST KUTÄUT LIDSKÍCH BUNĚK SSNSITIVIJÍCH A RESIST3NTNÍCH NA ULTRAFIALOVÍ ZÁŘENÍ Klínek,M., Vlašínová,M., 3ev5íková,F. Biofyzikálni \5stev ČSAV, Brno. Dřívější pokusy autorů prokázaly zotaveni synteay DNK v buňkách savců po ozáření UV světlem v rozmezí dáo vek O - 200erg /mm. Z buněk HeLa S 3 kultivovaných s bromdesoxyuridinem byly po ozáření viditelným světlem získány mutanty buněk, tcteré po mnoha pasážích bex~budru byly vystaveny účinku UV svitla o délce vlny 254 nau Po zhodnocení výsledných křivek přežití byl v dalších pokusech použit zejména klon 46, který je oproti původnímu kmenu značně radiosensititn^jší (je charakterizován hodnotami D Q A5 ergů/mm, hodnotou Dl 30 ergů/m» 2 a^ s 1^-85) a klon 18/2, který je oproti původnímu kmenu značně radioresistentnější (je charakterizován tiaito hodnotami D 80 ergů/mm, Bl 130 ergů/mm 2 a rt= 5,1). Původní kmen buněk HeLa S 3 je v těchto pokusech, charakterizován hodnotami D^ 67 ergů/nm 2, D_ 50 ergo/mm a nt s 2,1. Inhibice syntesy DNK dávkami 100 ergů a 200 érgůyfmm 2 je u klonu č, 46 por 24 hod, jeátě velmi výrazná,,eyntesa WíK dosahuje 65% kontrolní hodnoty pro 100 ergů a 20% pro 200 ergů, zatímco u klonu 18/2 dosahuje ve stejnou dobu již 98% pro 100 ergů a 78% pro 200 ergů, u původního kmene HeLa S 3 je to 81% pro 100 ergů.a 74% pro 200 ergo.

25 VOLBA FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ PŘI OZAŘOVXNÍ BIOLOGICKÍCH OBJEKT8 RTG ZAZENÍ Kodl,0. Institut hygieny a epidemiologie - Ústav hygieny záření, Praha, Použití rtg záření při ozařování biologických objektů přináší sebou některé negativní jevy, které komplikují určení požadované dávky v danéir. místě a ve velké míře, při nedodržení nebo nevhodně zvolených ozařovacích podmínek, znemožňují stanovení a vzájemné porovnání biologické odpovědi na účinky ionizujícího záření. Je známo, že při průchodu rtg záření hmotou nastává jeho absorbce a rozptyl, c ož přináší sebou změnu spektrálního složení svazku a expoziční rychlosti v daném místě. Krátce budou probrány jednotlivé fyzikální i geometrické faktory, kteró ovlivňují velikost expozice i dávky v"ozařovaném prostředí (jsou to např. tlouěíka ozařovaného objemu, energie záření, tvar ozařovaného pole, velikost ozařovaného pole, vzdálenost ohnisko-objekt, atd.). Na závsr bude proveden návrh ozařovacíh podmínek pro ozařování rtg přístroje TUR 200.

26 POŠKOZENÍ BAKTSRlXLNťHO CHROMOSOKU VLIVEM INXORPQROVA- NŽHO ^-TYMINU Koukalová, B, SoSka, J-. Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno. Čhromoaom Lactobacillus acidophilus R-26 je poškozován vlivem beta záření inkorporováného ^H-tyminu. Toto poškození se projevuje po převodu buněk do media bez esenciálních aminokyseliny, kdy.v bunkách L. acidophilus probíhá v případě žádné neba nízké spec. aktivity inkubační ho media (2>uC/4/Ug tyminu/ml) syntéza DNA ve značném rozsahu. V případě vyšší spec. aktivity media ( /UC/4 / tyminu/ml) je syntéza DNA výrazně inhibována a dochází aousasaě k hynutí buněk. Domníváme se, že k inhibici syntézy SNA 7 za těchto podmínek, tj. v nepřítomnosti esenciálních aminokyselin, dochází proto, 2e jsou znemožněny repamce radiačního poškozeni chromoaomu*

27 SľľfŽĽľľí SXI07.ICĽ RTG ZÁ*Ř2NÍM U VYŠSTŘOVANÉHO SKIASKOPIÍ. V ZÁVISLOSTI NA ELUKTRICKÍCH PARAMETRECH RENTGSNKY A JASU ŠTÍTU Kukačka,R., Závada,ľ/I. Krajská hyr.j enická s tanice v Ostravě, Krajská nemocnice s poliklinikou v Ostrave. Práce je výsledkem dlouhodobého měření ruznýdti rentgenových skiaskopických pracovišt. V závislosti na elektrických parametrech na rentgence byly měřeny expoziční příkony na vyšetřovací st3ně ajaisy štítové folie. Autoři zavedli pojem "relativní světelná-výtěžnosti" zesilovací folie (JÍSV) jako kriterium její kvality* V důsledku používání nevhodných štítových folii u nesprávně kalibrovaných měřidel elektrických parametrů rent ;enky na rentgenové squprave jsou pacienti vystavováni často zbytečně nekontrolovatelné zátěži rtg zářením. Optimalizací elektrických parametrů na rentgence v aávislosti na relativní světelné výtěžnosti a rozlí- Sovací schopnosti vyšetřujícího lékaře, resp, standardizací jasu štítové folie, lze zsjistit šetrné vyšetření (snížení dávky rtg záření) na všech pracovištích.

28 - 27-3U KARDIOVASKULÁRNÍ ZMŽNY U KRÁLÍKÔ FO PODÁ*NÍ RADIO- PROTEKTIVNÍ DÍVKY CYSTAMINU Kuna,P., Obr,P., Pškný,I. Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JSP, Hradec Králové. V první sérii pokusů jsme stanovili účinnou ochrannou dávku cystaminu u králíků na mgag, podanou v kapénkové infuzi trvající 4-6 minut* a skončenou 3-10 minut před zahájením ozařování. Vliv takové dávky-cystaminu na srdeční frekvenci, arteriální krevní tlak, srdeční minutový objem, celkový periferní cévní odpor a krevní průtok jednotlivými orgány králíka jsme sledovali v následujících pokusech. Dochází k výrazné aměng v krevním zásobení jednotlivých orgánů* Vzrůstá v myokardu, nadledvině, játrech, klesá v kostní dřeni, elezihě, kůži a svalstvu*

29 PR&ÍIK RADIOAKTIVNÍHO MATERIÁLU DO BIOLOGICKÝCH TKA*NÍ Kusák,VI. Otolaryngologi«ká laboratoř ČSAV, Praha. Autoři sledovali autoradiobiglogickou metodou průnik RA materiálu nejprve do nižši$15t, pak do vyšších hub získaných v přirozených lokalitách záření á srovnávali s růstem těchto hub v prostředí uměle vyvolaného sář«n «Dále sledovali stejnou metodou tonailární tkáň získanou Od operovaných horníků pro chront. tonsillitis.

30 VLIV AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ NA D3METYLACI A ESTSROLYSU N - l4 CH 3 - P2THIDINU V PERFUNDOVANÝCH JITRECH KRYSY Květina,J., Chmelař,V.,- Deml,F., Perný,Š. Farmakologický ústav farmaceutické fakulty UK a RIL lékařské fakuly UK v Hradci Králové. Při sledování farmakodynamiky pethidinu v průběhu akutní nemoci z ozáření bylá zjištěna změněná schopnost jaterního homogehátu z ozářených krys hydrolysovat tuto látku. Pro komplexnější prověření biotransformace pethidinu byla použita metoda perfuse isolovaných jater z krys v různých fázích nostiradiačníhp syndromu. Tím byla dana možnost zachovat strukturální celistvost orgánů a eliminovat mimoorgánovou interferenci plynoucí z širšího metabolismu zkoušené látky VýsMky při tomto uspořádání umožňují obecnější pohled na postiradiasní změny demetýlační schopnosti a esterolytické aktivity ve studovaném orgánu.

31 NÍZKOENERGETICfCťCH 32TA ZÁ8lč8 A D2TSKCS KONTA- MINACE JIMI Zf-8SO3ENÁ Kysela t F. Ústav experimentální botaniky SSAV,, Praha, kya okénkem plošné váhy kol 0,1-0,2 mg/on 2, kterým prop- ' dou i beta částice «tritia, lýmina okénka je velice snad- ' el V /biologických pokusech je ve značné míře používáno stopovacích metod se sloučeninami, značeními nískoenergetickyai beta zářiči -*H, *C nebo "^S. Energie těchto xářiíú se pohybují od 6 kev do 168 kev a jejich detekce, případně míření, je podstatný obtíinéjšl, neboi klade na citlivost i účinnost detektoru xnačné požadavky. Byle proto vyvinuto taříaení^ spočívající na principu průtokových»etanovy ch počítaču, opatřených extréme ten- ná * upraveriého počítače je možno použít v automatickém měřiči, např. Tesla 615. ', tjiltěnl kontaminace slabými aktivitami nískoenergetipkych *ářičů beta, «ejména 14 C t 35S a 45 Ca v biologických a biochemických laboratořích je stále velký problém. Jrte «ejména o to, aby znečisťování pracovních ploch, pomůcek apod. t*mito zářiči nevneslo do pokusů, v nichž je pouti to snačaných a lousenin 14 C, '^'s nebo 45 Ca, řadu mylných *ávěrů.

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami MUDr. OTAKAR KRAFT, PH.D., MBA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, SRPEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob přežvýkavců Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Odborná práce Autor: Martin Vlček Školitel:

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher)

3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher) KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 35 3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher) 3.1 Klinické projevy Klinické projevy akutní nemoci z ozáření jsou závislé na geometrii, dávce

Více

TESLAgraph. Metodické doporučení

TESLAgraph. Metodické doporučení TESLAgraph Metodické doporučení Metodická doporučení POUŽITÍ HARDWARE-SOFTWARE KOMPLEXU TESLAGRAPH KE STANOVENÍ HLADINY STRESU A ORIENTAČNÍMU HODNOCENÍ ADAPTABILITY ORGANISMU Standardy měření a fyziologická

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více