PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C."

Transkript

1 RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost C ventil odvodòovací X C ventil uzavírací s elektromagnetickým ovládáním X X X X X D ventil odvzdušòovací X D odvadìè kondenzátu, plovákový X X X D odvadìè kondenzátu, plovákový X X X D odvadìè kondenzátu, plovákový X X X X X D odvadìè kondenzátu, plovákový X X X X X D filtr hrubý X X X X X X X X X X X X X X X X D filtr hrubý X X X X X X X X X X X X X X X X PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. SCHEMA EVIDENÈNÍHO ÈÍSLA D xx OZNAÈENÍ SKUPINY C - armatury speciální D - odluèovaèe, filtry, odvadìèe L - klapky P - pojistné ventily R - regulátory V - uzavírací a regulaèní ventily Z - zpìtné ventily F - filtry RO - regulátory osové BR - bezpeènostní rychlouzávìry osové RT - regulátory tlaku EP - pøedehøívaèe plynu POØADOVÉ ÈÍSLO DRUHU ZNAK SMÌRU PROUDÌNÍ 1 - pøímé 2 - nárožní 4 - trojcestné 5 - ètyøcestné 0 - bez rozlišení ZNAK DRUHU PØIPOJENÍ 1 - pøírubové 2 - pøivaøovací 3 - závitové 5 - se šroubením 7 - bezpøírubové 8 - èepové DOPLÒKOVÝ ZNAK JMENOVITÝ TLAK PN ZNAK MATERIÁLU 1 - tvárná litina 2 - slitinová ocel na odlitky 3 - slitinová ocel kovaná, lisovaná 4 - uhlíková ocel kovaná, lisovaná 5 - uhlíková ocel na odlitky 6 - šedá litina 7 - zinková slitina 8 - lehké kovy 9 - plastická hmota, pryž (i vyložení) 0 - nerezavìjící ocel ZNAK ZPÙSOBU OVLÁDÁNÍ 1 - ruèní kolo 2 - pøevody 3 - elektrický servopohon 4 - pneumatický pohon 5 - upraveno pro pohony 7 - samoèinné 8 - bez ovládání 9 - s pomocným øízením 107

2 C VENTIL ODVODÒOVACÍ DRAIN VALVE Ventil lze použít jako vypouštìcí orgán v odvodòovaèích plynu a pro kondenzáty usazené pøi rozvodu topných plynù dle normy ÈSN Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Uplatnìní: rozvody plynu C DN 25 PN C až 40 C Vyrábí se v provedení ST, NT. Ventil otevírá a uzavírá prùtok kondenzátù z odvodòovaèù plynu, pøi jejich vypouštìní nebo èerpání pøes výstupní otvor jinak zajištìný šroubením, hadicí do èerpacího vozu. Pøed upevnìním ventilu na odvodòovaè je nutno našroubovat trubku do otvoru v pøírubì ventilu. Délku, jakost a provedení trubky urèuje ÈSN Ventil musí být montován tak, aby osa zátky a otvoru pøipojovací pøíruby byla ve svislé poloze a to zátkou dolù. Tìleso, hlavice Sedlo tìlesa Kuželka Sedlo kuželky Vøeteno Zátka Pøipojení (-50 C) NÁVAR ZÁKLADNÍ MATERIÁL KUŽELKY ÈSN PN 40 DN 25 D [mm] G 1 V [mm] 311 z [mm] 39 m [kg] 8,0 108

3 VENTIL UZAVÍRACÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM OVLÁDÁNÍM ELECTROMAGNETIC VALVE C Ventil s elektromagnetickým ovládáním je dálkovì ovládaný ventil. Je urèen k rychlému uzavøení nebo otevøení prùtoku plynné látky, na základì rozpojení nebo spojení elektrického obvodu, v nìmž je zapojena elektromagnetická ovládací èást, prostøednictvím èidla, vypnutím, zapnutím, pøípadnì výpadkem proudu. Ventil je možno použít pro všechny topné plyny podle ÈSN , vzduch a jiné neagresivní plyny, a to pro tlaky uvedené v tabulce. Dovolená teplota pracovní tekutiny ve ventilu se smí pohybovat v rozmezí od -10 C do +40 C. Teplota okolí smí být od -10 C do +40 C, s nejvyšší relativní vlhkostí 50 % pøi 40 C a 90 % pøi 20 C. Ventil je možno použít jen v takovém prostøedí, kde nehrozí nebezpeèí požáru nebo výbuchu hoølavých plynù a par ve smyslu ÈSN V pøípadì, že pracovní tekutina je zneèištìna a obsahuje hydráty, je pro správnou a spolehlivou funkci ventilu potøebné pracovní tekutinu filtrovat, pøípadnì pøedehøívat. PØIPOJENÍ Stavební délky odpovídají normì ÈSN EN Pøipojovací rozmìry a úprava tìsnících ploch pøírub PN 16 s hrubou tìsnící lištou jsou podle normy ÈSN (viz rozmìrová tabulka). MATERIÁL Tìleso ventilu a víko jsou z uhlíkové ocelolitiny, kuželka s vøetenem jsou z uhlíkové oceli s povrchovou protikorozní úpravou, tìsnìní je z pryžových "O" kroužkù. MONTÁŽ Ventil se montuje do potrubí pouze v poloze se svislým vøetenem, s elektromagnetickou èástí nahoøe. Zajistit pøipojení na zdroj stejnosmìrného proudu (dvoupulsní usmìròovaè v mùstkovém zapojení). MONTÁŽ ξ = ztrátový souèinitel, údaje uvedené v tabulce platí pro otevøený ventil. DN Rozsah D L V D 1 D 2 D 3 a f d n P x Proud [A] Elmagnet kg [MPa] zátahový trvalý , ,5 5,5 2,45 0,3 ESP , ,5 4,6 1 0,2 ESP , ,5 3,1 1 0,2 ESP ,0 0 0, ,5 2,6 2,45 0,3 ESP , ,5 6,1 3,5 0,5 ESP , ,5 7,6 2,45 0,3 ESP ,0 0 0, ,5 2,9 3,5 0,3 ESP ,0 109

4 D VENTIL ODVZDUŠÒOVACÍ DEAERATING VALVE Ventil se používá jako samoèinný odvzdušòovací ventil pro neagresivní kapaliny. uplatnìní: rozvody tepla vybraná odvìtví chemického prùmyslu D DN 25 PN 40 0 C až 200 C Vyrábí se v provedení ST. Ve dvoudílném tìlese kulového tvaru je uložen lehce pohyblivý plovák, opatøený v nejvyšším místì kuželkou. Pøi stoupání èi klesání plováku kuželka uzavírá nebo otevírá prùchod sedlem. Vstoupí-li kapalina do tìlesa odvzdušòovaèe, plovák se zvedne a kuželka uzavøe v sedle. Nahromadí-li se bìhem provozu vzduch nebo plyny v tìlese, klesá hladina kapaliny a zároveò i plovák s kuželkou, èímž se prùtok sedlem uvolní a ventil odvzdušòuje. Jde-li o pracovní tekutiny zapáchající èi jinak obtìžující okolí, odvedou se uvolnìné plyny trubkou - v tomto pøípadì se použije zvláštního provedení šroubení. Nástavec, kryt Plovák UHLÍKOVÁ OCEL Kuželka Šroubení Pøipojení ÈSN DIN, 2545 a DIN 2501 PN 40 DN 25 V [mm] 257 V 1[mm] 277 A [mm] 230 m [kg] 5,6 110

5 D , D D , D ODVADÌÈ KONDENZÁTU STEAM TRAP Slouží k automatickému odvádìní kondenzátu ze zaøízení provozovaných vodní parou. Lze ho použít do svislého i vodorovného potrubí po úpravì. Dokumentace k úpravì je k dispozici u výrobce. uplatnìní: rozvody páry D DN15, 25, 50 PN 40 0 C až 450 C D DN15, 20, 25, 40, 50 PN 40 0 C až 450 C D DN15, 25, 50 PN 16 0 C až 300 C D DN15, 20, 25, 40, 50 PN 16 0 C až 300 C Vyrábí se v provedení ST. U PN40 je maximální teplota v provedení ST zvýšena na 450 C. V klidném stavu je ventil èásteènì otevøen. Pokud do ventilu zaène proudit pára, zahøeje bimetalové destièky a ventil uzavøe. V krytu se postupnì hromadí kondenzát a tím automaticky nadzvedává plovák, èímž uvádí ventil do otevøeného stavu. Pro vypuštìní kondenzátu èi èištìní ventilu slouží zátka na dnì krytu. OSTATNÍ Typ D15 stavební délky dle tabulky. Typ D17 stavební délky dle EN PØÍPUSTNÉ TLAKY A TEPLOTY Platí pro ventily D , D DN Platí pro ventily D , D DN D15 D17 PN DN L 1 [mm] L 2 [mm] L [mm] V [mm] m [kg] 7, ,0-9,0-23 L [mm] V [mm] m [kg] 6,5 7, ,0 7,

6 D , D D , D ODVADÌÈ KONDENZÁTU STEAM TRAP GRAF VÝKONÙ VENTILÙ D , D D , D Tìleso, kryt D D N 616 GG25 DIN D D Funkèní dílce Pøipojení Stavební délky - Dle EN

7 J D D FILTR HRUBÝ STRAINER Slouží pro zachycení mechanických neèistot obsažených v provozním médiu, pro zajištìní správné funkce armatur. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. uplatnìní: vodní hospodáøství rozvody vody, páry, plynu vzduchotechnika D DN PN 16 0 C až 300 C D DN PN C až 400 C Vyrábí se v provedení ST. Zneèištìné provozní médium prochází filtraèní vložkou, kde se zachycují neèistoty. Ty se vlivem gravitaèní síly usazují ve støední èásti filtru (na víku). Dále proudí médium s neèistotami menšími než je velikost oka v sítu: PN DN ,8 mm DN ,12 mm PN DN ,4 mm DN ,25 mm DN ,6 mm Plocha otvorù v sítu je minimálnì 2,5x vìtší než plochy vypoètené z DN. Filtr se musí po urèité dobì vyèistit, aby nedocházelo k víøení neèistot. Pro èištìní je ve víku umístìna vypouštìcí zátka. Filtr je nutné montovat do potrubí tak, aby vypouštìcí zátka smìøovala dolù. PØÍPUSTNÉ TLAKY A TEPLOTY PN DN ,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 PN DN D D Tìleso, víko GG N Síto Pøipojení DIN Stavební délky Dle EN PN PN 16, 40 DN D V [mm] D L [mm] D ,8 3,0 3,2 5,5 7,2 9,3 13,6 18,6 28,5 38,5 61,5 123,5 165, m [kg] D ,6 3,5 4,2 6,7 9,1 11,5 18,5 23,5 33, Ztrátový souèinitel

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více