Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Integrovaná stední škola Centrum odborné pípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Mezií!í, Palackého 49, Valašské Mezií!í Integrovaná stední škola Centrum odborné pípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Mezií!í vznikla slou!ením n"kolika právních subjekt#: v roce 1994 Stedního odborného u!ilišt" elektrotechnického, Stedního odborného u!ilišt" chemického a Státní jazykové školy. V roce 2006 došlo ke slou!ení se Stedním odborným u!ilišt"m potravináským Valašské Mezií!í. Vznikl tak vzd"lávací subjekt s pestrou nabídkou!tyletých, tíletých a nástavbových obor# v elektrotechnickém, strojním, potravináském a chemickém sm"ru, který ve školním roce využívá 635 žák# L/01 Chemik operátor Obor chemik operátor je zam"en na pípravu k výkonu povolání v chemickém pr#myslu, v r#zných odv"tvích zpracovatelského pr#myslu chemického zam"ení a v r#zných typech laboratoí. Absolvent se správn" orientuje v principech provád"ných technologických operací, má vytvoeny pedpoklady k tomu, aby po píslušné praxi byl schopen se samostatn" orientovat ve funk!ních technologických schématech, samostatn" obsluhovat chemicko-technologická zaízení a aparatury a aby rozpoznal variability technologických proces#. Absolvent je sou!asn" vybaven znalostmi, v"domostmi a dovednostmi pro práci v chemické laboratoi, sestavuje jednoduché laboratorní aparatury, provádí odb"r vzork# a jejich laboratorní rozbory, pr#b"žn" je vyhodnocuje za ú!elem kontroly píslušných technologických úsek# chemické výroby, pi práci využívá nabyté zru!nosti a pesn" dodržuje laboratorní reglement. Absolvent dodržuje na všech technologických úsecích chemických výrob a v chemických laboratoích zásady bezpe!nosti a hygieny práce. Uplatní se v povoláních chemický technik, v typových pozicích technolog, dispe!er, kontrolor jakosti, mistr, normova!, technický manažer provozu, obsluha technologických zaízení, pé!e o životní prostedí a dalších. DEZA, a. s., Valašské Mezií!í Dlouholetá spolupráce. Zajišt"ní odborné praxe žák#, pomoc s náborem.

2 Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivòující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky uèení Výbìr žákù pro pracovištì Kontrola Hodnocení spolupráce Prostor pro vlastní sd!lení a názory Nejsou. Na školní rok dop!edu. Po"et a kvalita žák# v oboru chemik operátor. Smlouva o poskytování odborné praxe mezi firmou a školou, smlouva mezi žákem a firmou, smlouva o poskytování stipendií. Vyplývají ze ŠVP oboru, hlavn$ odborných p!edm$t# a odborné praxe. Žáci 3. a 4. ro"níku. Pov$!ený pracovník školy, zástupce firmy. Velmi dobrá.

3 Nábor nových žáků Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, Valašské Meziříčí Kód a název oboru vzdělání L/01 Chemik operátor Název a adresa firmy DEZA, a. s., Valašské Meziříčí Organizační zajištění: Firma se účastní náboru formou prezentace na dnu otevřených dveří propagačními materiály, poskytuje žákům oboru stipendium a odměny za dosažený prospěch v pololetí a na konci školního roku. časový rozsah DOD jedná se o jednorázové akce v období listopad leden, stipendium je poskytováno měsíčně v období celého školního roku, v pololetí a na konci školního roku jsou vypláceny odměny za dosažený prospěch. materiálně technické zabezpečení DOD jsou realizovány v prostorách školy, firma zajišťuje dostatek propagačních materiálů (letáky, brožury). Finanční prostředky na stipendium (200 Kč/žák/měsíc) jsou firmou převedeny na účet školy a prostřednictvím školy vypláceny žákům. personální zajištění Za firmu zajišťuje tuto akci jeden pověřený pracovník personálního a propagačního oddělení. legislativní a finanční zajištění Škola má sepsanou smlouvu s firmou o spolupráci a veškeré náklady na propagaci, stipendium a odměny za prospěch hradí firma. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Na den otevřených dveří má přístup široká veřejnost a škola sleduje počet zájemců o daný obor pomocí dotazníku, který je následně vyhodnocen. Stipendium má motivační charakter pro žáky vede ke zvýšení počtu zájemců o obor a zlepšení studijních výsledků. Spolupráce s firmou na dnech otevřených dveří má dlouholetou tradici. Stipendium a odměny za prospěch jsou v letošním školním roce poskytovány poprvé a zaujaly veřejnost, proto v tomto směru budeme pokračovat. V příštích letech je možnost přizvat odborníka z praxe i na besedy s budoucími žáky, případně třídní schůzky budoucích žáků do základních škol. Velmi dobře.

4 Odborná praxe (L) Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: Popis realizace Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, Valašské Meziříčí L/01 Chemik operátor OP je realizována v prostorách firem DEZA, a. s., ve Valašském Meziříčí. OP je realizována tak, aby žáci získávali představu o reálném pracovním prostředí a rozvinuli návyky související s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci na pracovišti, využili technologické vybavení firmy a osvojili si etický kodex ve firmě. Odborná praxe žáků se uskutečňuje v laboratořích, případně v provozu na pracovišti DEZA, a. s. V běžném pracovním procesu musí žáci aplikovat již nabyté kompetence, zároveň si průběžně osvojují a upevňují dovednosti nové, spojené s konkrétními pracovními pozicemi. Podle charakteru pracoviště se zvyšuje zručnost v odborných chemických činnostech, v technice obsluhy a manipulace s laboratorním vybavením a zařízením, analytickými přístroji, případně zařízením a stroji v chemickém provozu, v aplikaci zásad bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, v profesní komunikaci s používáním odborné terminologie, v uplatňování principů ekonomického a ekologického provozu. Smyslem odborné praxe pro žáky je procvičit si získané školní znalosti a dovednosti v praxi, získat nové rozšiřující praktické dovednosti a naučit se spolupracovat v pracovním kolektivu. Tzn. rozvíjet následující odborné kompetence: - zajišťovat dílčí technologické procesy v chemické výrobě - pracovat s přístroji, stroji a zařízeními - provádět chemickou kontrolu - dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci - usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb - jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Organizační zajištění: OP je realizován v provozních prostorách firmy ve 3. a 4. ročníku vždy v rozsahu 10 pracovních dnů. Žáci jsou zařazeni na provozní střediska firmy, kde vykonávají pracovní činnosti pod dozorem pověřeného pracovníka firmy. počet zúčastněných žáků OP je povinná pro všechny žáky v rozsahu dle ročníku. Ve 3. i 4. ročníku se účastní všichni žáci daného oboru, v letošním školním roce celkem 17 žáků. časové rozmezí, hodinová dotace Délka OP žáků je stanovena podle ročníků, 3. i 4. ročník mají 2 týdny za školní rok. OP probíhá ve třetím ročníku v květnu a ve 4. ročníku v říjnu vždy pro všechny žáky společně. Pracovní doba je stanovena na 8 hodin za den. materiálně technické zabezpečení Zajišťuje firma na svých provozních pracovištích.

5 personální zajištění Na pracovišti je pověřený pracovník firmy. Při OP zhodnotí jejich vykonanou práci po odpracování předepsaných hodin. Výsledné hodnocení uvádí do pracovního deníku a hodnoticího formuláře. Hodnocení praxe je součástí hodnocení předmětu odborný výcvik a splnění podmínkou pro klasifikaci uvedeného předmětu. legislativní a finanční zajištění Žáci nepobírají žádnou odměnu. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 179/2006 Sb., vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v laboratoři, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení Pro hodnocení OP se využívá hodnoticí formulář a evidence docházky žáka. Hodnotí se jeho tvořivost, přesnost a pracovitost při výkonu praxe. Hodnocení praxe je součástí hodnocení předmětu odborný výcvik a splnění podmínkou pro klasifikaci Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti uvedeného předmětu. OP na tomto pracovišti je ve školním roce 2012/2013 realizována poprvé. Pracoviště vyhovuje potřebám OP, včetně vyškoleného instruktora a vybavenosti. V dřívějších letech na pracovištích firmy probíhala část odborného výcviku s velmi dobrými zkušenostmi. Spolupráce s firmou probíhá bez problémů. Velmi dobře.

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více