Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období"

Transkript

1 Ing. Jaromlr Chmela. předseda představenstva a generální ředitel vítám Vás na stránkách Hranického cementáre. Jsem rád, že jste SI v těchto letních dnech našli čas přečíst nejnovější informace z hranické cementárny. První polovina roku se na stavebním trhu stále nese ve znamenf nízké spotřeby, a tím Milí čtenáři, letech zvyklí. Na počátku roku jsme investovali nernalé flnanční prostředky do opravy výrobního zařízení, abychom byli připraveni na nástup stavební sezony. Přesto jsme zaznamenali další propady v prodejích cementu i ostatních výrobků v porovnání s minulým rokem, které kopírují pokles stavební výroby v České republice. Nynější situaci má samozřejmě na svědomí útlum hospodářství, ale velkou zásluhu nese také počasí, nejdříve dlouhá zima a potom příliš mokré jaro. Abychom zmírnili propady prodejů, začali jsme hledat nové trhy. Pevně věříme, že tak jako se obrátilo počasl k lepším dnům, tak se i křivka prodejů nakonec obrátí směrem vzhůru. Chci také využít této možnosti a informovat Vás o změně, ke které došlo v našem tržním regionu. Ve snaze posílit stabilitu společností, které jsou naším akcionářem Buzzi Unicem v regionu Ceské a Slovenské republiky vlast- Cement Hranice, ZAPA beton a.s. a ZAPA beton SK, s.r.o. Všechny tři společnosti jsou s platností od 1. června 2010 zaštítěny stejnou osobou předsedy představenstva. Další změny již nejsou v plánu. ZAPA beton nadále zůstává a zůstane se svou nepřehlédnutelnou a výjimečnou identitou v rámci skupiny Buzzi Unicem samostatnou akciovou společností s vlastním vedením. Naším společným cílem je úspěch všech společností na stavebním trhu v regionu. Věříme, že tato změna nám umožní podnikat koordinované kroky, prostřednictvím kterých budeme lépe čelit nepříznivé hospodářské situaci, a současně nám umožní být silnější, v boji s konkurencí. Zda byl tento krok krokem správným směrem, tak jak se domníváme, ukáže až čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období dovolených, spoustu radostných zážitků, které Vám Úspěch TJ Cement Hranice Hranice, město s obyvateli uprostřed Moravy, jsou známé nejen výrobou cementu, ale také po sportovní stránce - fotbal, judo, vodní sporty, atletika. Hlavním sportem je ale házená. Naše společnost se řadí mezi nejvýznamnější a také nejúspěšnější firmy olomouckého regionu. Proto se také snažíme již dlouhodobě podporovat charitativní, vzdělávací, ale i sportovní projekty v našem přirozeném regionu. K těm největším patří finanční podpora sportovního oddílu házené TJ Cement Hranice,. Házená má v Hranicích dlouholetou historii a házená je víc než 50 let spjata se značkou naší společnosti. Kromě družstva mužů má TJ Cement Hranice i mládežnickou základnu, ve které hledají sportovní vyžití i děti našich zaměstnanců. V šesti mládežnických týmech od mini žáků až po starší dorostence je 90 dětí od 8 do 18 let. Družstva se účastní regionálnfc~ soutěží a výsledkově Úzká je spolupráce s místními školami, kde se formou turnajů mezi třídami vybírají vhodné typy dětí pro házenou. Nutno zmínit, že získávat mládež pro sport se nedaří ani přes nábory přímo ve školách, což je na jedné straně způsobeno "slabšími ročníky - málo dětí" a jednak nezájmem a pohodlností mladé generace, trávící většinu volného času u počítačů ať na "ajsíkjů" nebo v poslední době hlavně na "Facebooku". Družstvo mladšího dorostu se po loňskem postupu do 1. dorostenecké ligy umístilo v ročntku 2009/2010 na 6. místě z 12 účastníků. Družstvo staršího dorostu se umístilo na 2. místě 2. dorostenecké ligy. Tabulka 2. DL staršlho dorostu,. Frýdek-Mistek Hranice O 5 633: Rožnov lyr lllovel llln V 8ystllce I Pferov Polanka O BystfKe p H 22 4 O luhalovice 22 O O Tabulka 1. Dl mladšího dorostu 1. Karvlná KopllVmce O Zubil O N Vesell O Frydek-Mlstek Hranice : Ostrava V 8ystfice I 9 Znn MaloměrlCe Brno Prostějov Nejlepší z dorostenců jso potom zařazováni do kádr družstva mužů, kde v minulé ročníku hrálo šest odchovan ců. Družstvo mužů je stabilní účastníkem nejvyšší soutěž - Zubr Extraligy házené CR V letech 2007/2008 se druž stvo umístilo shodně na 6. mís tě. Následující rok na 5. míst V ročníku 2009/2010, kdy pře zahájením soutěže odešly dv opory družstva Michal Hrad do rakouského Linze a Martil Stržínek do sousedního Zul:j fr, bylo složeno prakticky nov

2 Na podzim loť\ského roku se vedení společnosti rozhodlo vytvořit marketingovou koncepci, která bude mít za cíl prosazení Unimaltu pojiva na polském trhu. První oblastí, kam by měl Unimalt směrovat, je přlhraničnl oblast Slezska. Jednou z častt koncepce bylo uspořádání prezentace s praktickými ukázkami práce s Unimaltem, který je velmi oblfben u našich českých i slovenských zákazníků. Tímto úkolem bylo pověřeno oddělení prodeje paletovaného zboží Cement Hranice, akciová společnost, které do areálu cementárny pozvalo polské odběratele a jejich reallzační firmy. Akce se odehrála ve dvou termínech, a to 8. a 15. dubna letošního roku. Celkem se prezentacf zúčastnito 7 zástupců obchodních firem, kte- 7í přivezf 29 zástupců stavebních, respektive realizačních firem. Tyto firmy působí v Cieszyne, Bielsku-Biale, Ketach, Brzesczach a Skoczowe. Po úvodním přivítání pracovníci obchodního úseku představili hostům firmu Cement Hranice, akciová spotečnost, její výrobní program a seznámili je s výrobkem Unimalt 14. Následovala exkurze cementárnou, při které se hosté seznámili nejen s výrobním procesem cementu, ale také s výrobou Unimaltu pojiva a výrobou suchých maltových a omítkových směsí. Hosté byli příjemně překvapeni moderní výrobou cementu a pochválili nás za hezký areál cementárny i snahu po maximální ekologii. Praktická ukázka aplikace Unimaltu byla pro zástupce realizačnřch firem připravena na hornoqenizační hale. Odborný personál předvedl omítání v připravených zdech z cihel, betonu a pórobetonu. Aby nezůstalo jen u pasivní předváděcí akce, bylo účastníkům nabídnuto, aby si omítání Unimaltem vyzkoušeli sami, což se setkalo s hojným zájmem. Byli jsme překvapeni zručností, se kterou se hosté pustili do práce. Své dojmy, názory a nápady pak všichni vzájemně konzultovali při společném obědě, po kterém se zástupci akciové společnost Cement Hranice s hosty rozloučili. Dle prvních reakcí se zdá, že jednoduchost práce s Unimaltem návštěvníky oslovila. S mnohými jsme již spojili síly na naší cestě zpopularizovat Unimalt na polském stavební trhu a postupně zde zvýšit prodeje tohoto žádaného výrobku. Jaromír Znišťal Seznamte se s úspěšnou firmou regionu I N euvěřitelných devatenáct let jsme spolupracovali s hranickou tvarovek a dokončujeme třetí vý- městnávali dvacet lidí, dnes je "Když jsme firmu převza- z důvodu sledování kvality podjiž funguje spolupráce mezi cementárnou a ta dodnes zůsta- robní linku ve Slavíči, Momentál- jich 290." li, odebrali jsme od Cementu le norem ISO. Tento proces trvá společností Cement Hranice, ak- la jediným naším dodavatelem ně jsme dvojkou na českém trhu _ Vzpomenete si ještě, jak Hranice v prvním roce naší spo- ovšem přibližně měsíc. Proto ciová společnost a firmou Pres- šedého cementu." lupráce přibližně tisíc tun ce- využíváme zkušebny, kterou má beton Drahotuše, s. r. o. Vzájem- _ Jak se pak vaše společ- mentu. V současné době od něj k dispozici Cement Hranice. Tam ná obchodní spolupráce těchto nost dále r.ozrůstala? odebfráme padesát tisfc tun za máme k dispozici výsledky, i když dvou významných partnerů je "V roce 1995 jsme v rámci rok. Samozřejmě že v průběhu jen kontrolní, prakticky ihned. " téměř neotřesitelná. Pro majitele velké privatizace získali státní let přicházely nabídky i od jiných _ Odebíráte od cementár- Presbetonu Jiřího Spurného zna- podnik Prefa t.e.c., pod nějž dodavatelů šedého cementu. ny stále jen cement? menají totiž kvalita, spolehlivost spadaly závody v Bystrovanech Přestože byly některé z nich ce-.zpočátku tomu tak bylo. Teď a dobré vztahy v některých pří- a Chválkovicích u Olomouce. nově výhodnější, zůstali jsme až už nám ale zmíněná firma dopadech více než nákupní cena. Tím vznikla nová firma, která dosud věrni hranické cementár- dává i maltové směsi určené pro _ Jak dlouho je na trhu začala podnikat pod obchod- ně. Důvodem jsou vysoká kvalita zdění zdicích tvarovek. Tyto směspolečnost Presbeton? ním názvem Presbeton Nova. dodávaného materiálu a výbor- si vyrobila podle našich požadav- "Založena byla v roce K dnešnímu dni máme výrobní né osobní vztahy. Dodávky od ků a dnes je dodává už i jiným Roku 1948 byla znárodněna závody v obou zmíněných ob- této společnosti jsou navíc zajíš- odběratelům." a zpátky do soukromých rukou cích a pak ještě v Drahotuškh, ťovány včetně dopravy naprosto _ Co Presbeton a životní se dostala až po malé privatizaci Slavíči a Lelechovicích. Kromě přesně a spolehlivě. " prostředí? v roce Nyní je majetkem toho vlastníme dva prodejní vel- _ Když jste vzpomněl osob- Výroba je v naší společnosti vnuků původního majitele. Jed- kosklady - v Pardubicích a v Po- ní vztahy, spolupracujete technologicky velmi náročná, ním z nich jsem já, druhým je řf~ínad Sázavou." s Cementem Hranice i na jiné Přesto, nebo právě proto při ní můj bratr Ing. Mirko Spurný." _ Jak jste se za tu dobu než obchodní úrovni? klademe velký důraz na ekologii. _ Jaké byly nové začátky zdokonalili po technické "Ú~astníme se některých Cement skladujeme v hermev soukromé firmě? stránce? společenských setkání, které ce- ticky uzavřených silech, stavíme "Přebrali jsme ji v žalostném "V současné době jsou v Dra- mentárna pořádá, a na oplátku protihlukové stěny, máme sysstavu, úplně zdevastovanou. hotuších provozovány dvě nej- zveme její představitele na naše tém recyklace technologických Postupně jsme začali nakupovat modernější linky na plošnou významné akce. Stejně tak spo- vod a mimo jiné se zaměřujeme nové, moderní technologie a za- dlažbu, v Bystrovanech dvě nej- ve výrobě dlažeb, zdicích prvků, se postupně rozvijela vaše lupracujeme v oblasti zkušebnic- i na výsadbu zeleně. Samozřejměřili se na výrobu zámkových výkonnější linky na výrobu zárn- obrubníků a prvků pro zahradní vzájemná spolupráce s hra- tví. Každý náš výrobek musí totiž mostí je čistota a pořádek ve výa plošných dlažeb. Už v té době kové dlažby, obrubníků a zdících architekturu. Zpočátku jsme za- nickou cementárnou? projít certifikovanou zkušebnou robních prostorách a skladech. '_ 1

3 strana II červen 2010 Během zimnf odstávky rotačnf pece jsme provedli již rok plánovanou výměnu převodovky jejího hlavnfho pohonu rotačnf pece. Jedná se o poměrně mohutný agregát, který je schopen přenést výkon 350 kw. Tato převodovka pohánf pastorkovou jednotku, Oprava pastorkové j nf, výměnu ložisek, následnou montáž a ustavení pastorkové jednotky zpátky do soustrojf, to vše ve velice krátkém čase. Na celou opravu jsme v harmonogramu odstávky dostali pouze sedm dnr. Vypsali jsme rychlé výběrové řfzenf a nejlepšf podmfnky pro realizaci linka pro náklad nf auta v U- tovli. Během vlastnf opravy firma provedla rovněž údržbu spojky, která zajišťuje přenos sfly z převodovky na hřlde] jednotky. Po sedmi dnech se podařilo společnosti SKF jednotku expedovat zpátky na věnec rotačnf pece. Během dnotky rotačn í pece

4 Transport téměř 12tunov je notky na OZU ený věnec jejfmž úkolem je otáčet rotační pecf, pomocf otevřeného ozubeného převodu, Během vlastní demontáže převodovky a následné kontroly jsme zjistili, že výstupnf ozubené kolo převodovky má zničené ložisko. Tato skutečnost naznačovala, že mohou být poškozená i vlastnf ložiska pastorkové jednotky. Technici Útvaru plánování a kontroly se museli během krátké doby rozhodnout, zda bude lepšf jednotku demontovat a provést jejf generální opravu, nebo riskovat provoz jednotky další rok a opravu fádně naplánovat na zimní odstávku technologie v roce Na tuto opravu jsme nebyli připraveni a bylo potřeba nalézt dodavatele, který by byl schopen jednotku demontovat a odvézt na dflnu, provést očištění, rozebrá- V loňskérn roce jsme dosáhli změny integrovaného povolení jako podmínky dalšího využfvání vybraných odpadů k pokrytí části tepelné energie potřebné k průběhu fyzikálně chemické reakce přl výrobě slinku. V podstatě došlo ke změně terminologie z "alternativních paliv" na "odpady". Bylo to nutné jednak z důvodu legislativního, kdy pojem "alternativní palivo" byl z české legislativy odstraněn, jednak z důvodu potřeb úprav doporučených Cllp 01 Olomouc pfi kontrole dodržování IPz roku Proceszměny integrovaného povolení je přinejmenším stejně náročný, jako jeho zlskanř. Návrh změny musel projít na- celého projektu nabídla firma SKF.Firma SKF zakázku vyhrála zejména z toho důvodu, že byla schopna nabfdnout celou opravu v rekordním čase včetně demontáže, montáže a ustaven! Celou jednotku bylo potřeba vytáhnout z ozubeného věnce, k tomu dodavatelská organizace využila mohutného jeřábu (90 tun) společnosti AUTO-DREI a naložila ji na kamion. Vlastní opravu dodavatelská organizace provedla v partnerském závodě Papcel v Litovli nedaleko Olomouce. Během opravy jsme vyměnili ložiska jednotky, provedli jsme kontrolu a údržbu ozubenf. Velkým oříškem bylo čištění bloku skříně celého agregátu. Jediným místem, kde bylo možné jednotku vyčistit a odstranit staré zbytky maziva, byla automobilová mycf celé doby generální opravy pastorkového agregátu jsme nemohli otáčet s rotační pecf. Proto došlo k mírnému prodloužení vlastních oprav technologie výpalu shnku, zejména vyzdívkových pracf. Oprava pastorkové jednotky byla první od nájezdu rotační pece v roce Ložiska v jednotce vydržela více než provozních hodin. Běbem opravy jsme zjistili, že obě ložiska agregátu ne- Přfprava jednotky na vyzvednutí na pozici po opravě sou stopy opotřebení, čímž jsme si potvrdili, že jsme generální opravu provedli v pravou chvfli a naše rozhodnutí opravit pastorkovou jednotku okamžitě bylo správné. V současné době proto provádíme analýzu všech velkých agregátů a připravujeme generální opravy i ostatnfch hnacfch jednotek. Filip Konečný Základní technické parametry pastorkového agregátu: Výkon hnací převodovky Maximálnf otáčky Váha jednotky Průměr pastorku ~írka pasto rku Délka hffdele Průměr spojky Jak jsme se vypořádali se změnou integrovaného povolení prosto shodným řřzenfrn jako žádost o udělení integrovaného povolení, i když v tomto přlpadě šlo skutečně jen o změnu názvosloví používaného v textu povolení Přechod od "způsobu nakládání s alternativními palivy" ke "způsobu nakládání s odpady" nebyl zásadní změnou jak pri fyzickém nakládání, tak ani při řízenl vlastnfho technologického procesu. Podstatnou změnou je přechod od paliva k odpadu z pohledu podmfnek stanovených pro emisnf limity. U chlóru a fluoru došlo např. ke ztvrzenf limitů na 50% původní hodnoty. Pro síru a organický uhlřk došlo ke změkčení v souladu z platnou legislativou. V tomto přlpadě bylo prokázáno, že tyto škodliviny nejsou způsobeny spalovanými paliva, respektive spalováním odpadů. Změkčení limitnf koncentrace prakticky nebylo vůbec využito. U 502 jehož původem stejně jako TOC je surovinové ložisko, se projevila skutečnost několikaletého obcházení partií se zvýšeným obsahem pyritické sfry. Emisejak koncentrační tak i absolutnf a měrná, vztažená k výrobě slinku, byly vyšší než v uplynulých letech. Protože znečišřovánl ovzduší patřl historicky k charakteristice každé cementárny, je mu ze strany legislativy i státní správy věnována zvýšená pozornost a 350 kw otlmin kg 1250mm 540 mm 2270 mm 1750 mm limity koncentracf jsou postupně zpřísňovány V současné době platná vyhl Sb. např uvádf pro ostatnf výrobní zařízen! cementáren a vápenek podmfnky nosného plynu jako pro spalovacf zdroje. Přestože integrované povolenf máme již více jak rok teprve před měsícem jsme dosáhli změny spočívailct v tom, že objem nosného plynu pro chladlč slinku nebude vztahován k obsahu kyslíku, protože do zařlzení vstupuje atmosférický vzduch. Závěrem je možné konstatovat, že upravené emisní limity byly dodrženy a celkové emise byly nižšf než v roce předcházejfcfm. Roman Mlchalčfk Výměna fóliovacího v,, zanzeru V roce 1991 bylo v expedici nainstalováno jedno v té době, z nejnovějšíchzařízenípro paletování a paketování pytlovaného cementu od firmy Mollers. Fóliování palet a paket bylo prováděno formou klasické-tepelně smrštitelné fólie systémushrink hood. 24 hořéků o celkovém výkonu 240 kw zejšřovalo smrštěnífóliového krytu teplem. PEfólii po létadodávala firma Granitol v rolích o hmotnosti 500 kg ve formě hadicetloušt'ky 80 mikronů. Byla vyrobená technologií vytlačovánm s vyfukováním polymerovaného etylénu. Je to termoplastická látka s vysokou chemickou odolností tepelně stálá v rozmezf -50 C až 85 "C. Nevýhodou tohoto zařízeníbylyčasté poruchy, které bylyšpatně identifíkovatelné, protože chyběl adresný systém evidence poruch. Casté poruchy hořáků a svařovackh lišt měly vliv na kvalitu fóliového krytu palety. Následkemtoho byly velké prostoje a kolsání kvality fóliového krytu. Nedalyse oddělit prr~iny na stranětechnologie od příčin na straně kvalityfólie. Pro zlepšení kvality a zrychlenf fóliovánf bylo v roce 2009 instalováno fóliovacf zarrzenfod firmy Beumer.Jednáseo systémstretch hood, který je nadstavbovou aplikad shrink hood. Zafízenf pro aplikaci stretch hood je určeno pro ochranu paletovaného zboží před vlhkostí a slouží jako fixace nákladu pfi dopravě. Dalšf výhodou je zafóliovánf celé palety až po spodnf paletové Iyžiny. Tfm jsou palety lépe chráněny proti vlhkosti, je lepší těsnost a přilnavost fólie k paletě a tfm i většf stabilita paletového vzoru a celé palety při přepravě. Paletymohou být u zákaznlka skladovány pffmo na ploše (pokud nemá krytý sklad), bez rizika navlhnutf pytlů. Zaffzenf má adresný systém zobrazenf poruch. Každá porucha se zobrazf, odstral\ovánf poruch je daleko jednodušší než u předešlého zařízení. Poffzenfm fóliovacfho zařízenř BEUMERse značně usnadnilo a urychlilo fóliovánf palet, a také se snfžily náklady na výrobu a opravu. Další výhodou je, že zařízeníje jednodušší a pro smrštění se nepoužfvajfžádné hofáky, které byly zdrojem častých poruch. Použitá fólie musf odpovídat dané specifikaci. Pouze tak může být zajištěna bezporuchová funkce zařízení těmto požadavkům vyhovělo pouze několik do- "'1 davatelů fólie. Karel Sturala_

5 lerven 2010 Ceme t Hranice strana III Jako přírodních kulis využil hradu Helfštýna štáb kolem filmové pohádky Janek a Anežka. Starověký příběh, podobný Shakespearovu Romeovi a Julii, měnil svou pfsemnou podobu na skutečnou teprve před pár dny. Dfk za to patřř mimo jiné i akciové společnosti Cement Hranice, která na projekt finančně přispěla. Život ale pohádce vdechl hlavně jejf režisér Jonáš Vacek. Jak se vám dostalo finančnr podpory od Cementu Hranice a v jakém objemu byla? "Cement Hranice se zařadil mezi naše hlavnf partnery, a to částkou deset tisíc korun. Děkuji tfmto slečně Klabačkové, se kterou jsem jednal, a také celé obchodnf společnosti, že nás podpořila." Byla to pro vás významná částka7 Mohli jste si napřrklad dovolit jiné herecké obsazenr, než kdyby vás Cement nepodpořil? "Rekl bych to tak, že když se točí studentský film, je každá částka významná. Herce Filmové natáčení na hradě Helfštýně do filmu jsem měl vybrané již Režisér Joná~ Vacek při rozhovoru s hlavnr hrdinkou, postavou Anežky, Radkou Skýpalovou, dlouho před natáčením a ještě před natáčenfm záběru. dříve, než jsem se s Cementem Hranice dohodl. Ale nebýt rytíře z temných lesů a hradů vě vtiskl dalšl, mnohem hlubší jeho flnanční podpory, nemoh- a to mi zůstalo. Jako tvůrce rovinu." li bychom si napřfklad dovolit filmu k historii přistupuji jako Jak se vám pracovalo s vadalšf natáčecí den navfc." k obrovskému zdroji rnožnos- ~imi kolegy a jak s herci7 Jak se zrodil nápad nato- tf odvyprávět příběh, který by "Celý filmový štáb tvořili stučit na HelUtýně film7 Máte diváky nějak zasáhl. Tajně při denti Fakulty multimediálních k této kamenné památce tom doufám, že v nich bude komunikaci ve Zlfně plus mí nějaké zvlá~nr pouto? taky troška té romantické duše kamarádi a také rodina. Bylo "Helfštýn ležf kousek od toužkl po drsnosti i kráse stře- skvělé s nimi pracovat, protože mého domu. Chodfm tam od dověku." je stejně jako mě hnala toumala. A taky jsem se tam se- Je to va~e prvotlna? Crm je ha natočit kus dobrého filmu, známil s kovárským, mistrem ojedinělá neb~ netyp~cká7 který divákům něco řekne. Na ~_~~~~~~~~~~ ~~,~~~~~~~~_d~. me dialogy, tak aby jim seděly. Hlavně s mladou za~ínajícr herečkou, představitelkou Anežky, kterou jsem objevil na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně, jsme strávili nad postavou hodně času, Samozřejmě občas herci přijdou i s dalšfmi nápady, které obvykle vycházejí z jejich pojetí postavy. Pokud to nevadf filmu j~lm celku, rád na to přístupu- se musí přistoupit na určité kompromisy. Cesta od napsané věty ve scénáři k její realizaci je dlouhá. A věta se napíše snadno. Ale teď, když už jsem viděl podrobně všechen natočený materiál, musím říct, že z toho mám radost. Ještě nás čeká stříhán! a hlavně pár dnů dotáček. Nestihli jsme všechno hlavně kvůli nemoci jedné z hereček a pcčast" Do čeho se chystáte pustit po dokonlenr Janka a Anežky7 Již před a Anežce jsem začal psát jiný scénář, který je taktéž posazený do temného středověku, Je ale ještě o dost kornplikovanějšt Půjde o větší film, kterým bych chtěl ve škole absolvovat. Pracovnf název je Ondřej, syn člověka. Vyprávf o mladfkovi, který žije jen se svou matkou, o templářkh, o obtížném hledánf dobra a pravdy v sobě samém. Už se na to těšfm! Rád bych ale ještě poděkoval všem hercům, celému štábu, přátelům, rodině a štědrým partnerům za Janka a Anežku.,/ -red-

6 jaro-splnlt SI no nvojnasee: ---,,-e1y K'\7am:nrvypravea osazení, Historické reálie jsme se Máte k historii bllzko? "Mám k historii blízko, ale snažili ud ržet v rozmezf 13. až spíš po té "romantické" než 14. století. A úžasné bylo, že faktografické stránce. Jako děti zápornou roli pána hradu pfijal jsme si hrávali na neohrožené Miroslav Etzler, který té postareicom:n-:-. ~~~---- ;:) 1111'" plo\"vvcn.. Zasahovali herci do scéná- Dopadlo všechno podle fe nebo do vaší refisérské vašich představ? práce?.no, říká se, že kdyby byl "Do scénáře mi herci neza- režisér po natáčení spokojesahujf. Ale společně dotvářř- ný, něco je špatně. Vždycky Ať žije olympijský duch!!! Pestrý a soutěživý byl přelom května a června pro Dětský domov se školou ve veselíčku na Pferovsku. ZÚčastníl se totiž 38. ročníku celostátní Letnf olympiády dětských domovů. Letos nemusely děti z Veself~katéměř zvednout paty z domu. Centrála akce byla totiž tentokrát v jen deset kilometrů vzdálené Lekyni. Dfky akciové společnosti Cement Hranice proběhla akce na skvělé orqanizačnf úrovni. O celém projektu jsme si povldali s panem Mgr. Petrem Navrátilem, zástupcem ředitele Dětského domova se školou ve veseltčku." Jak se vám dostalo finanlnf podpory Cementu Hranice a v jakém byla objemu? "V roce 2009 jsme tuto akciovou společnost požádali o sponzorský dar na zpestření rnirnoškolnl činnosti našich dětt a byli jsme zařazeni mezi organizace, kterým bude společnost Cement Hranice pravidelně poskytovat příspěvek. Vloni jsme od nf obdrželi první finančnl dar ve výši deseti tisfc korun. Ten jsme tedy použili na zabezpečení 38. letnf olympiády dětských domovů se školou, která se konala v Dětském tábore Lekyně ve dnech 30. května až 3. června letošního roku." Na co konkrétně jste tento přfspěvek poufili, dá-ii se to specifikovat? "Vzhledem k tomu, že v roce 2009 jsme se museli přl pořédánf této akce bez finančních příspěvků obejít, byli jsme nuceni využit těchto sponzorsky zfskaných prostředků na úhradu zakázkové výroby medailí a věcných odměn pro vítěze jednotlivých kategorii." Ovlivnil nějak tento přispěvek průběh olympiády? Bylo napřiklad vice disciplfn, hodnotněj~fceny a podobně? "Pffspěvek společnosti Cement Hranice zajisté velmi kladně ovlivnil průběh olympiády, protože se jednalo o finanční prostředky, které byly investovány nad rámec financováni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LR. To se viditelně projevilo v celkové kvalitě zajištěni cen, stravy a ubytovánf pro všechny účastníky olympiády." Akce má uf dlouholetou tradici. V lem vidite jeji nejvěuf přinos? "Již 38 let se scházejf děti z dětských domovů, aby zrněrily své sportovní dovednosti v duchu zachováni olympijských tradic. " Koná se olympiáda v Cekyni kafdoročně? Má svého stálého pořadatele? "Akce se pokaždé koná na jiném místě. Tato sportovní konfrontace dětí je akreditovanou akci, kterou zaštiťuje náš zřizovatel - MSMT. Toto ministerstvo každoročně pověřuje organizaci jiný Dětský domov se školou na území naší republiky. Ovšem přihlášení se k tomuto pořadatelství je naprosto dobrovolné." Je finančně a organizačně náročné uspořádat tuto akci? "Jedná se o jednu z největších akci, pořádaných v rámci dětských domovů se školou. Každoročně se po dobu pěti dnů této akce účastní kolem dvaceti domovů, které vždy reprezentuje celkem asi 160 děti. Zhruba padesát pedagogů jim pak zajišťuje doprovod a dalších dvacet organizátorů a rozhodčích je pověřeno samotnou organizaci olympijských her. Soutěžl se v kategorii staršt žáci a rnladšl dorost, a to v těchto disciplřnách: atletika, sprint, dlouhé tratě, štafety, hod koulí, skok do výšky i dálky, plaváni, biatlon, stolní tenis a rníčové hry jako malá kopaná, nohejbal a volejbal. Organizace je tedy náročné jak na ubytovánf a stravováni, tak i s ohledem na zajištěnt sportovlšř, vlastního zázemí a veškeré administrativy. " Jaké máte dojmy z letošního ročníku? Podařilo se všechno podle představ?,,38. ročník letnfch olympijských her dětských domovů se školou v LR jsme orqanizačně zvládli, troufám si říct, na jedničku. Jedinou překéžkou byly pouze přívalové deště po celou dobu konánř her. Počasí způsobilo, že jsme byli nuceni zajistit krytá sportoviště. Všechny rníčohry musely být operativně přesunuty do hal, což mělo vliv na zvýšeni finančních nákladů. Kladem naopak bylo, že nám asf umožnilo zorganizovat zahájeni a ukončení olympijských her s vyhlášenfm výsledků d širým nebem." Jak si na olympiádě vedly děti z Veselfčka? "Naši žáci vybojovali ve sportovnkh soutěžích druhé místo ve stolním tenisu družstev, stejnou příčku v běhu starších žáků na šedesát metrů, čtvrté místo starších žáků ve skoku dalekém a třetí mřsto v biatlonu jednotlivců. Ve volejbale zfskaly naše děti bronz. V celkovém hodnocení jsme skončili jako devátf." V příštfm roce budete v tradici pokralovat? "V roce 2011 se ujme organizace her DOS Moravský umlov. věříme, že přes všechn problémy, zejména finanční s v tradici bude i nadále pokra- (. vat. -red- i.. Herelka z Městského divadla ZlIn, panf Helena Cermáková, s mladými herci Kubou Bure~em a Barlou Haškovou, Grantové řízení Cement Hranice Stalo se dobrým zvykem, že na jaře vyhlašu- Je akciová spo/etnost Cement Hranice Grantové flzenl, v němž nablzl tástku Kt na pro- Jekty, které z/epšl život obyvatel Hranic a okol/. Ani letošnl rok nenl výjimkou. Grantové ifzenl Cement Hranice bylo vyhlášeno dne 7. května Uzávěrka pak byla stanovena na 7. tervna Letošnl rok byl rekordnl co do pottu došlých žádosti. Celkem bylo do akciové spoletnosti Cement Hranice doruteno 31 projektů. Zádostl se týkaly všech ttyf okruhů možné podpory a pifšlo 20 žádosti z Hranic, 4 žádosti z Opatovic, po 2 žádostech z 'TYnanad Betvou a Lipnlka nad B.tvou a po jedné žádosti zalšovce, fp/tek, BI/otlna. Celková hodnota pro- Jeletůbyl Kt. Celková tástka, o kterou bylo v rámci Grantového ž/zenl požádáno, tinila Kt. Vedení akciové společnosti vybralo v pátek 11. června 2010 tyto vítězné projekty: 1. Z$ a M$ Drahotuše Vybudovánf d tského hi'l~t 2. SK Hranice - oddíl atletiky N kup tletlckého n liní pro děti 3. Divadlo $těk a spol. Zhotoveni DVD o hranlcké památkové zón 5. Sociální služby Lipník nad Bečvou. Komunlkatnr zařrz nf 6. Jana Rýznarová Nákup doplňku na Invalldnr vozík Všem vítězům gratulujeme úspěchů. a přejeme mnoho Adéla Klabalková I'

7 strana IV Cement Hranice červen 2010 Setkání s důchodci - bývalými zaměstnanci Vystoupení žáků L5u a promítnutí videosnímku o historii města Hranic zahájilo letošní setkání bývalých zaměstnanců akciové společnosti Cement Hranice s představiteli hospodářského vedení a odborové organizace, které se uskutečnilo ve středu 28. dubna v hranické Sokolovně. Úvodem oficiální části setkání se slova ujal generální ředitel Ing. Jaromír Chmela. Informoval. přítomné o vývoji v hospodaření firmy, které je ovlivněno poklesem stavební výroby způsobeným hospodářskou krizí. Přesto lze konstatovat, že Cement Hranice zůstává i nadále zdravou a prosperující firmou. Po zdravici předsedkyně odborové organizace paní Miroslavy Němcové zhodnotila činnost Klubu důchodců jeho předsedkyně Naděžda Plesníková. V loňském roce se členská základna KD snížila na 351 členů, kteří se dle svých možností zúčastnili 11 zájezdů a pravidelně se každý měsíc scházejí na odpoledním posezení. K nejvydařenějším patřil zájezd na výstavu květin v rakouském Tullnu a na Slovensko do Vrátné doliny, příznivý ohlas však měly i tuzemské zájezdy na Lysou horu, do Moravského krasu ~i za poznáním přerovského regionu. Nabídka zájezdové činnosti se v letošním roce zúžila na stejný počet akcí a rozšířena byla o ozdravné aktivity. Těžko by se daly realizovat bez finanční pomoci, kterou vedení firmy každoročně přispívá na činnost Klubu důchodců a cementářští důchodci jsou za ni vděční. Váží si také gratulací při životních výročích a dalších zaměstnaneckých výhod, k nimž patří čerpán! přídělu zaměstnaneckého pojiva, možnost závodního stravování a rehabilitačnkh procedur. Zbytek odpoledne patřil vzpomínkám na společně prožité chvíle na pracovištích i mimo ně, nechybělo ani občerstvení a dárek vedení firmy. I letošní setkání se stalo příjemným zpestřením každodenních starostí našich seniorů a přispělo k dobrému pocitu, že firma na ně nezapomíná. Klub důchodců při Cement Hranice, akciová společnost Střední průmyslová škola Hranice, Hranice, Studentská 1384 Přijd'te studovat k nám! SPSHranice má dvě pracoviště - a to na Studentské 1348 a na Teplické 48. Skola nabízí obory zakončené maturitou i výulním listem: 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou: a. ltyřleté denní studium: ME = Mechanik číslicově řízených strojů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia CH = Aplikovaná chemie (výuka na Studentské) ND = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) SM = Stavební materiály (výuka na Studentské) PO = Požární ochrana (výuka na Studentské) - nově otevřený obor vzdělání b. dvouleté denní nástavbové studium pro vyulené uchazele: NN = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) NP = Podnikání (výuka na Teplické) 2. Střední vzdělání s výulním listem: tříleté denní studium: ZA = Zámečník, Zámečnice (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium OK = Obráběč kovů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium IN = Instalatér (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia Prol studovat zrovna u nás? Dlouholetá tradice - více než padesát let zkušeností ve vzdělávání. Bezplatné studium - škola je zřízena krajem. Perspektivní obory a uplatnění absolventů - většina maturantů pokračuje ve studiu na vs, popř. se uplatní ve firmách. Technické zázemí - odborné učebny, laboratoře, duny, sportovní haly, knihovna multimediální učebny. ' Aprobovaní učitelé - tým s odborným a pedagogickým vzděláním, který je ochoten se dále vzdělávat.' Projektová výuka - v multimediálních učebnách, formou prezentací, e-iearningu. Soutěže a zájmy - olympiády, středoškolská odborná činnost, sportovní kroužky, internet, soutěže odborných dovedností (dobrá umístění). Spolupráce s firmami - odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy. Akce školy - Iyžařský kurz, turistický kurz, exkurze a kulturní akce. Kvalita vzdělávání - škola je držitelem certifikátu ISO. Dostupnost a ubytování - dobrá vlaková i autobusová spojení, možnost ubytování na domově mládeže. Ostatní nabídky - studenti všech oborů si mohou za zvýhodněné ceny doplnit vzdělání o svářečské zkoušky; zkrácené studium, kurzy, zaškolovacf kurzy, kurzy pro firmy. I::Ira Ice

Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC

Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC ZAJÍMAVOSTI SPONZORING Soutěž Beton a architektura Výsledky Grantového řízení Cement 2011 STRANA 3 STRANY 1 2 AKTUALITA ZE ZÁVODU EKOLOGIE STRANA 4 STRANA 5 Rekonstrukce řídícího střediska Měření emisí

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 11 ročník XVII 28. června 2006 4 Kč www.mubruntal.cz Lipová alej znovu láká k procházkám Volný byt VaK a cena vody Platnost řidičských průkazů Fotografie

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Připravujeme celozávodní zarážku

Připravujeme celozávodní zarážku N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů s p o l e č n o s t í A, Č ČÍ SÍ SL O L O I V I / dl ue db e n 2 0 15 VÝSTAVBA ENERGETIKY - BŘEZEN 2015 I lyžaři mají svůj Mount Everest pozvánka na den dětí strana 3

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2012 6. DUBNA 2012 KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice ZŠ Karolinka překročení limitu minerálních vláken O celé situaci jste byli informováni prostřednictvím webových

Více

Senior klub sdružuje dva tisíce členů

Senior klub sdružuje dva tisíce členů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 9 září 2014 ZDARMA Pro Rekultivace je zima už za dveřmi Indové si prohlédli Vršany Senior klub sdružuje dva tisíce členů Obědy pro děti v rozhovoru s Ivanou Tykač

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XIX. letní dvojčíslo 5 / 2011

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XIX. letní dvojčíslo 5 / 2011 Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XIX. letní dvojčíslo 5 / 2011 Energetickou bezpečnost zatím bez jádra nezajistíme Německá elektrická síť tančí na ostří nože ČEZ - průkopník elektromobility v

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

V tomto čísle naleznete:

V tomto čísle naleznete: ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI NOVINKY INFORMACE Úvodní slovo generálního ředitele Vážení čtenáři našeho podnikového časopisu Kapka, rád se s Vámi opět prostřednictvím našeho čtvrtletníku setkávám. Věřím, že jste

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Kraj rozšiřuje možnosti VŠ studia v regionu Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží. více strana 2 ročník 12 číslo

Více