Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období"

Transkript

1 Ing. Jaromlr Chmela. předseda představenstva a generální ředitel vítám Vás na stránkách Hranického cementáre. Jsem rád, že jste SI v těchto letních dnech našli čas přečíst nejnovější informace z hranické cementárny. První polovina roku se na stavebním trhu stále nese ve znamenf nízké spotřeby, a tím Milí čtenáři, letech zvyklí. Na počátku roku jsme investovali nernalé flnanční prostředky do opravy výrobního zařízení, abychom byli připraveni na nástup stavební sezony. Přesto jsme zaznamenali další propady v prodejích cementu i ostatních výrobků v porovnání s minulým rokem, které kopírují pokles stavební výroby v České republice. Nynější situaci má samozřejmě na svědomí útlum hospodářství, ale velkou zásluhu nese také počasí, nejdříve dlouhá zima a potom příliš mokré jaro. Abychom zmírnili propady prodejů, začali jsme hledat nové trhy. Pevně věříme, že tak jako se obrátilo počasl k lepším dnům, tak se i křivka prodejů nakonec obrátí směrem vzhůru. Chci také využít této možnosti a informovat Vás o změně, ke které došlo v našem tržním regionu. Ve snaze posílit stabilitu společností, které jsou naším akcionářem Buzzi Unicem v regionu Ceské a Slovenské republiky vlast- Cement Hranice, ZAPA beton a.s. a ZAPA beton SK, s.r.o. Všechny tři společnosti jsou s platností od 1. června 2010 zaštítěny stejnou osobou předsedy představenstva. Další změny již nejsou v plánu. ZAPA beton nadále zůstává a zůstane se svou nepřehlédnutelnou a výjimečnou identitou v rámci skupiny Buzzi Unicem samostatnou akciovou společností s vlastním vedením. Naším společným cílem je úspěch všech společností na stavebním trhu v regionu. Věříme, že tato změna nám umožní podnikat koordinované kroky, prostřednictvím kterých budeme lépe čelit nepříznivé hospodářské situaci, a současně nám umožní být silnější, v boji s konkurencí. Zda byl tento krok krokem správným směrem, tak jak se domníváme, ukáže až čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období dovolených, spoustu radostných zážitků, které Vám Úspěch TJ Cement Hranice Hranice, město s obyvateli uprostřed Moravy, jsou známé nejen výrobou cementu, ale také po sportovní stránce - fotbal, judo, vodní sporty, atletika. Hlavním sportem je ale házená. Naše společnost se řadí mezi nejvýznamnější a také nejúspěšnější firmy olomouckého regionu. Proto se také snažíme již dlouhodobě podporovat charitativní, vzdělávací, ale i sportovní projekty v našem přirozeném regionu. K těm největším patří finanční podpora sportovního oddílu házené TJ Cement Hranice,. Házená má v Hranicích dlouholetou historii a házená je víc než 50 let spjata se značkou naší společnosti. Kromě družstva mužů má TJ Cement Hranice i mládežnickou základnu, ve které hledají sportovní vyžití i děti našich zaměstnanců. V šesti mládežnických týmech od mini žáků až po starší dorostence je 90 dětí od 8 do 18 let. Družstva se účastní regionálnfc~ soutěží a výsledkově Úzká je spolupráce s místními školami, kde se formou turnajů mezi třídami vybírají vhodné typy dětí pro házenou. Nutno zmínit, že získávat mládež pro sport se nedaří ani přes nábory přímo ve školách, což je na jedné straně způsobeno "slabšími ročníky - málo dětí" a jednak nezájmem a pohodlností mladé generace, trávící většinu volného času u počítačů ať na "ajsíkjů" nebo v poslední době hlavně na "Facebooku". Družstvo mladšího dorostu se po loňskem postupu do 1. dorostenecké ligy umístilo v ročntku 2009/2010 na 6. místě z 12 účastníků. Družstvo staršího dorostu se umístilo na 2. místě 2. dorostenecké ligy. Tabulka 2. DL staršlho dorostu,. Frýdek-Mistek Hranice O 5 633: Rožnov lyr lllovel llln V 8ystllce I Pferov Polanka O BystfKe p H 22 4 O luhalovice 22 O O Tabulka 1. Dl mladšího dorostu 1. Karvlná KopllVmce O Zubil O N Vesell O Frydek-Mlstek Hranice : Ostrava V 8ystfice I 9 Znn MaloměrlCe Brno Prostějov Nejlepší z dorostenců jso potom zařazováni do kádr družstva mužů, kde v minulé ročníku hrálo šest odchovan ců. Družstvo mužů je stabilní účastníkem nejvyšší soutěž - Zubr Extraligy házené CR V letech 2007/2008 se druž stvo umístilo shodně na 6. mís tě. Následující rok na 5. míst V ročníku 2009/2010, kdy pře zahájením soutěže odešly dv opory družstva Michal Hrad do rakouského Linze a Martil Stržínek do sousedního Zul:j fr, bylo složeno prakticky nov

2 Na podzim loť\ského roku se vedení společnosti rozhodlo vytvořit marketingovou koncepci, která bude mít za cíl prosazení Unimaltu pojiva na polském trhu. První oblastí, kam by měl Unimalt směrovat, je přlhraničnl oblast Slezska. Jednou z častt koncepce bylo uspořádání prezentace s praktickými ukázkami práce s Unimaltem, který je velmi oblfben u našich českých i slovenských zákazníků. Tímto úkolem bylo pověřeno oddělení prodeje paletovaného zboží Cement Hranice, akciová společnost, které do areálu cementárny pozvalo polské odběratele a jejich reallzační firmy. Akce se odehrála ve dvou termínech, a to 8. a 15. dubna letošního roku. Celkem se prezentacf zúčastnito 7 zástupců obchodních firem, kte- 7í přivezf 29 zástupců stavebních, respektive realizačních firem. Tyto firmy působí v Cieszyne, Bielsku-Biale, Ketach, Brzesczach a Skoczowe. Po úvodním přivítání pracovníci obchodního úseku představili hostům firmu Cement Hranice, akciová spotečnost, její výrobní program a seznámili je s výrobkem Unimalt 14. Následovala exkurze cementárnou, při které se hosté seznámili nejen s výrobním procesem cementu, ale také s výrobou Unimaltu pojiva a výrobou suchých maltových a omítkových směsí. Hosté byli příjemně překvapeni moderní výrobou cementu a pochválili nás za hezký areál cementárny i snahu po maximální ekologii. Praktická ukázka aplikace Unimaltu byla pro zástupce realizačnřch firem připravena na hornoqenizační hale. Odborný personál předvedl omítání v připravených zdech z cihel, betonu a pórobetonu. Aby nezůstalo jen u pasivní předváděcí akce, bylo účastníkům nabídnuto, aby si omítání Unimaltem vyzkoušeli sami, což se setkalo s hojným zájmem. Byli jsme překvapeni zručností, se kterou se hosté pustili do práce. Své dojmy, názory a nápady pak všichni vzájemně konzultovali při společném obědě, po kterém se zástupci akciové společnost Cement Hranice s hosty rozloučili. Dle prvních reakcí se zdá, že jednoduchost práce s Unimaltem návštěvníky oslovila. S mnohými jsme již spojili síly na naší cestě zpopularizovat Unimalt na polském stavební trhu a postupně zde zvýšit prodeje tohoto žádaného výrobku. Jaromír Znišťal Seznamte se s úspěšnou firmou regionu I N euvěřitelných devatenáct let jsme spolupracovali s hranickou tvarovek a dokončujeme třetí vý- městnávali dvacet lidí, dnes je "Když jsme firmu převza- z důvodu sledování kvality podjiž funguje spolupráce mezi cementárnou a ta dodnes zůsta- robní linku ve Slavíči, Momentál- jich 290." li, odebrali jsme od Cementu le norem ISO. Tento proces trvá společností Cement Hranice, ak- la jediným naším dodavatelem ně jsme dvojkou na českém trhu _ Vzpomenete si ještě, jak Hranice v prvním roce naší spo- ovšem přibližně měsíc. Proto ciová společnost a firmou Pres- šedého cementu." lupráce přibližně tisíc tun ce- využíváme zkušebny, kterou má beton Drahotuše, s. r. o. Vzájem- _ Jak se pak vaše společ- mentu. V současné době od něj k dispozici Cement Hranice. Tam ná obchodní spolupráce těchto nost dále r.ozrůstala? odebfráme padesát tisfc tun za máme k dispozici výsledky, i když dvou významných partnerů je "V roce 1995 jsme v rámci rok. Samozřejmě že v průběhu jen kontrolní, prakticky ihned. " téměř neotřesitelná. Pro majitele velké privatizace získali státní let přicházely nabídky i od jiných _ Odebíráte od cementár- Presbetonu Jiřího Spurného zna- podnik Prefa t.e.c., pod nějž dodavatelů šedého cementu. ny stále jen cement? menají totiž kvalita, spolehlivost spadaly závody v Bystrovanech Přestože byly některé z nich ce-.zpočátku tomu tak bylo. Teď a dobré vztahy v některých pří- a Chválkovicích u Olomouce. nově výhodnější, zůstali jsme až už nám ale zmíněná firma dopadech více než nákupní cena. Tím vznikla nová firma, která dosud věrni hranické cementár- dává i maltové směsi určené pro _ Jak dlouho je na trhu začala podnikat pod obchod- ně. Důvodem jsou vysoká kvalita zdění zdicích tvarovek. Tyto směspolečnost Presbeton? ním názvem Presbeton Nova. dodávaného materiálu a výbor- si vyrobila podle našich požadav- "Založena byla v roce K dnešnímu dni máme výrobní né osobní vztahy. Dodávky od ků a dnes je dodává už i jiným Roku 1948 byla znárodněna závody v obou zmíněných ob- této společnosti jsou navíc zajíš- odběratelům." a zpátky do soukromých rukou cích a pak ještě v Drahotuškh, ťovány včetně dopravy naprosto _ Co Presbeton a životní se dostala až po malé privatizaci Slavíči a Lelechovicích. Kromě přesně a spolehlivě. " prostředí? v roce Nyní je majetkem toho vlastníme dva prodejní vel- _ Když jste vzpomněl osob- Výroba je v naší společnosti vnuků původního majitele. Jed- kosklady - v Pardubicích a v Po- ní vztahy, spolupracujete technologicky velmi náročná, ním z nich jsem já, druhým je řf~ínad Sázavou." s Cementem Hranice i na jiné Přesto, nebo právě proto při ní můj bratr Ing. Mirko Spurný." _ Jak jste se za tu dobu než obchodní úrovni? klademe velký důraz na ekologii. _ Jaké byly nové začátky zdokonalili po technické "Ú~astníme se některých Cement skladujeme v hermev soukromé firmě? stránce? společenských setkání, které ce- ticky uzavřených silech, stavíme "Přebrali jsme ji v žalostném "V současné době jsou v Dra- mentárna pořádá, a na oplátku protihlukové stěny, máme sysstavu, úplně zdevastovanou. hotuších provozovány dvě nej- zveme její představitele na naše tém recyklace technologických Postupně jsme začali nakupovat modernější linky na plošnou významné akce. Stejně tak spo- vod a mimo jiné se zaměřujeme nové, moderní technologie a za- dlažbu, v Bystrovanech dvě nej- ve výrobě dlažeb, zdicích prvků, se postupně rozvijela vaše lupracujeme v oblasti zkušebnic- i na výsadbu zeleně. Samozřejměřili se na výrobu zámkových výkonnější linky na výrobu zárn- obrubníků a prvků pro zahradní vzájemná spolupráce s hra- tví. Každý náš výrobek musí totiž mostí je čistota a pořádek ve výa plošných dlažeb. Už v té době kové dlažby, obrubníků a zdících architekturu. Zpočátku jsme za- nickou cementárnou? projít certifikovanou zkušebnou robních prostorách a skladech. '_ 1

3 strana II červen 2010 Během zimnf odstávky rotačnf pece jsme provedli již rok plánovanou výměnu převodovky jejího hlavnfho pohonu rotačnf pece. Jedná se o poměrně mohutný agregát, který je schopen přenést výkon 350 kw. Tato převodovka pohánf pastorkovou jednotku, Oprava pastorkové j nf, výměnu ložisek, následnou montáž a ustavení pastorkové jednotky zpátky do soustrojf, to vše ve velice krátkém čase. Na celou opravu jsme v harmonogramu odstávky dostali pouze sedm dnr. Vypsali jsme rychlé výběrové řfzenf a nejlepšf podmfnky pro realizaci linka pro náklad nf auta v U- tovli. Během vlastnf opravy firma provedla rovněž údržbu spojky, která zajišťuje přenos sfly z převodovky na hřlde] jednotky. Po sedmi dnech se podařilo společnosti SKF jednotku expedovat zpátky na věnec rotačnf pece. Během dnotky rotačn í pece

4 Transport téměř 12tunov je notky na OZU ený věnec jejfmž úkolem je otáčet rotační pecf, pomocf otevřeného ozubeného převodu, Během vlastní demontáže převodovky a následné kontroly jsme zjistili, že výstupnf ozubené kolo převodovky má zničené ložisko. Tato skutečnost naznačovala, že mohou být poškozená i vlastnf ložiska pastorkové jednotky. Technici Útvaru plánování a kontroly se museli během krátké doby rozhodnout, zda bude lepšf jednotku demontovat a provést jejf generální opravu, nebo riskovat provoz jednotky další rok a opravu fádně naplánovat na zimní odstávku technologie v roce Na tuto opravu jsme nebyli připraveni a bylo potřeba nalézt dodavatele, který by byl schopen jednotku demontovat a odvézt na dflnu, provést očištění, rozebrá- V loňskérn roce jsme dosáhli změny integrovaného povolení jako podmínky dalšího využfvání vybraných odpadů k pokrytí části tepelné energie potřebné k průběhu fyzikálně chemické reakce přl výrobě slinku. V podstatě došlo ke změně terminologie z "alternativních paliv" na "odpady". Bylo to nutné jednak z důvodu legislativního, kdy pojem "alternativní palivo" byl z české legislativy odstraněn, jednak z důvodu potřeb úprav doporučených Cllp 01 Olomouc pfi kontrole dodržování IPz roku Proceszměny integrovaného povolení je přinejmenším stejně náročný, jako jeho zlskanř. Návrh změny musel projít na- celého projektu nabídla firma SKF.Firma SKF zakázku vyhrála zejména z toho důvodu, že byla schopna nabfdnout celou opravu v rekordním čase včetně demontáže, montáže a ustaven! Celou jednotku bylo potřeba vytáhnout z ozubeného věnce, k tomu dodavatelská organizace využila mohutného jeřábu (90 tun) společnosti AUTO-DREI a naložila ji na kamion. Vlastní opravu dodavatelská organizace provedla v partnerském závodě Papcel v Litovli nedaleko Olomouce. Během opravy jsme vyměnili ložiska jednotky, provedli jsme kontrolu a údržbu ozubenf. Velkým oříškem bylo čištění bloku skříně celého agregátu. Jediným místem, kde bylo možné jednotku vyčistit a odstranit staré zbytky maziva, byla automobilová mycf celé doby generální opravy pastorkového agregátu jsme nemohli otáčet s rotační pecf. Proto došlo k mírnému prodloužení vlastních oprav technologie výpalu shnku, zejména vyzdívkových pracf. Oprava pastorkové jednotky byla první od nájezdu rotační pece v roce Ložiska v jednotce vydržela více než provozních hodin. Běbem opravy jsme zjistili, že obě ložiska agregátu ne- Přfprava jednotky na vyzvednutí na pozici po opravě sou stopy opotřebení, čímž jsme si potvrdili, že jsme generální opravu provedli v pravou chvfli a naše rozhodnutí opravit pastorkovou jednotku okamžitě bylo správné. V současné době proto provádíme analýzu všech velkých agregátů a připravujeme generální opravy i ostatnfch hnacfch jednotek. Filip Konečný Základní technické parametry pastorkového agregátu: Výkon hnací převodovky Maximálnf otáčky Váha jednotky Průměr pastorku ~írka pasto rku Délka hffdele Průměr spojky Jak jsme se vypořádali se změnou integrovaného povolení prosto shodným řřzenfrn jako žádost o udělení integrovaného povolení, i když v tomto přlpadě šlo skutečně jen o změnu názvosloví používaného v textu povolení Přechod od "způsobu nakládání s alternativními palivy" ke "způsobu nakládání s odpady" nebyl zásadní změnou jak pri fyzickém nakládání, tak ani při řízenl vlastnfho technologického procesu. Podstatnou změnou je přechod od paliva k odpadu z pohledu podmfnek stanovených pro emisnf limity. U chlóru a fluoru došlo např. ke ztvrzenf limitů na 50% původní hodnoty. Pro síru a organický uhlřk došlo ke změkčení v souladu z platnou legislativou. V tomto přlpadě bylo prokázáno, že tyto škodliviny nejsou způsobeny spalovanými paliva, respektive spalováním odpadů. Změkčení limitnf koncentrace prakticky nebylo vůbec využito. U 502 jehož původem stejně jako TOC je surovinové ložisko, se projevila skutečnost několikaletého obcházení partií se zvýšeným obsahem pyritické sfry. Emisejak koncentrační tak i absolutnf a měrná, vztažená k výrobě slinku, byly vyšší než v uplynulých letech. Protože znečišřovánl ovzduší patřl historicky k charakteristice každé cementárny, je mu ze strany legislativy i státní správy věnována zvýšená pozornost a 350 kw otlmin kg 1250mm 540 mm 2270 mm 1750 mm limity koncentracf jsou postupně zpřísňovány V současné době platná vyhl Sb. např uvádf pro ostatnf výrobní zařízen! cementáren a vápenek podmfnky nosného plynu jako pro spalovacf zdroje. Přestože integrované povolenf máme již více jak rok teprve před měsícem jsme dosáhli změny spočívailct v tom, že objem nosného plynu pro chladlč slinku nebude vztahován k obsahu kyslíku, protože do zařlzení vstupuje atmosférický vzduch. Závěrem je možné konstatovat, že upravené emisní limity byly dodrženy a celkové emise byly nižšf než v roce předcházejfcfm. Roman Mlchalčfk Výměna fóliovacího v,, zanzeru V roce 1991 bylo v expedici nainstalováno jedno v té době, z nejnovějšíchzařízenípro paletování a paketování pytlovaného cementu od firmy Mollers. Fóliování palet a paket bylo prováděno formou klasické-tepelně smrštitelné fólie systémushrink hood. 24 hořéků o celkovém výkonu 240 kw zejšřovalo smrštěnífóliového krytu teplem. PEfólii po létadodávala firma Granitol v rolích o hmotnosti 500 kg ve formě hadicetloušt'ky 80 mikronů. Byla vyrobená technologií vytlačovánm s vyfukováním polymerovaného etylénu. Je to termoplastická látka s vysokou chemickou odolností tepelně stálá v rozmezf -50 C až 85 "C. Nevýhodou tohoto zařízeníbylyčasté poruchy, které bylyšpatně identifíkovatelné, protože chyběl adresný systém evidence poruch. Casté poruchy hořáků a svařovackh lišt měly vliv na kvalitu fóliového krytu palety. Následkemtoho byly velké prostoje a kolsání kvality fóliového krytu. Nedalyse oddělit prr~iny na stranětechnologie od příčin na straně kvalityfólie. Pro zlepšení kvality a zrychlenf fóliovánf bylo v roce 2009 instalováno fóliovacf zarrzenfod firmy Beumer.Jednáseo systémstretch hood, který je nadstavbovou aplikad shrink hood. Zafízenf pro aplikaci stretch hood je určeno pro ochranu paletovaného zboží před vlhkostí a slouží jako fixace nákladu pfi dopravě. Dalšf výhodou je zafóliovánf celé palety až po spodnf paletové Iyžiny. Tfm jsou palety lépe chráněny proti vlhkosti, je lepší těsnost a přilnavost fólie k paletě a tfm i většf stabilita paletového vzoru a celé palety při přepravě. Paletymohou být u zákaznlka skladovány pffmo na ploše (pokud nemá krytý sklad), bez rizika navlhnutf pytlů. Zaffzenf má adresný systém zobrazenf poruch. Každá porucha se zobrazf, odstral\ovánf poruch je daleko jednodušší než u předešlého zařízení. Poffzenfm fóliovacfho zařízenř BEUMERse značně usnadnilo a urychlilo fóliovánf palet, a také se snfžily náklady na výrobu a opravu. Další výhodou je, že zařízeníje jednodušší a pro smrštění se nepoužfvajfžádné hofáky, které byly zdrojem častých poruch. Použitá fólie musf odpovídat dané specifikaci. Pouze tak může být zajištěna bezporuchová funkce zařízení těmto požadavkům vyhovělo pouze několik do- "'1 davatelů fólie. Karel Sturala_

5 lerven 2010 Ceme t Hranice strana III Jako přírodních kulis využil hradu Helfštýna štáb kolem filmové pohádky Janek a Anežka. Starověký příběh, podobný Shakespearovu Romeovi a Julii, měnil svou pfsemnou podobu na skutečnou teprve před pár dny. Dfk za to patřř mimo jiné i akciové společnosti Cement Hranice, která na projekt finančně přispěla. Život ale pohádce vdechl hlavně jejf režisér Jonáš Vacek. Jak se vám dostalo finančnr podpory od Cementu Hranice a v jakém objemu byla? "Cement Hranice se zařadil mezi naše hlavnf partnery, a to částkou deset tisíc korun. Děkuji tfmto slečně Klabačkové, se kterou jsem jednal, a také celé obchodnf společnosti, že nás podpořila." Byla to pro vás významná částka7 Mohli jste si napřrklad dovolit jiné herecké obsazenr, než kdyby vás Cement nepodpořil? "Rekl bych to tak, že když se točí studentský film, je každá částka významná. Herce Filmové natáčení na hradě Helfštýně do filmu jsem měl vybrané již Režisér Joná~ Vacek při rozhovoru s hlavnr hrdinkou, postavou Anežky, Radkou Skýpalovou, dlouho před natáčením a ještě před natáčenfm záběru. dříve, než jsem se s Cementem Hranice dohodl. Ale nebýt rytíře z temných lesů a hradů vě vtiskl dalšl, mnohem hlubší jeho flnanční podpory, nemoh- a to mi zůstalo. Jako tvůrce rovinu." li bychom si napřfklad dovolit filmu k historii přistupuji jako Jak se vám pracovalo s vadalšf natáčecí den navfc." k obrovskému zdroji rnožnos- ~imi kolegy a jak s herci7 Jak se zrodil nápad nato- tf odvyprávět příběh, který by "Celý filmový štáb tvořili stučit na HelUtýně film7 Máte diváky nějak zasáhl. Tajně při denti Fakulty multimediálních k této kamenné památce tom doufám, že v nich bude komunikaci ve Zlfně plus mí nějaké zvlá~nr pouto? taky troška té romantické duše kamarádi a také rodina. Bylo "Helfštýn ležf kousek od toužkl po drsnosti i kráse stře- skvělé s nimi pracovat, protože mého domu. Chodfm tam od dověku." je stejně jako mě hnala toumala. A taky jsem se tam se- Je to va~e prvotlna? Crm je ha natočit kus dobrého filmu, známil s kovárským, mistrem ojedinělá neb~ netyp~cká7 který divákům něco řekne. Na ~_~~~~~~~~~~ ~~,~~~~~~~~_d~. me dialogy, tak aby jim seděly. Hlavně s mladou za~ínajícr herečkou, představitelkou Anežky, kterou jsem objevil na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně, jsme strávili nad postavou hodně času, Samozřejmě občas herci přijdou i s dalšfmi nápady, které obvykle vycházejí z jejich pojetí postavy. Pokud to nevadf filmu j~lm celku, rád na to přístupu- se musí přistoupit na určité kompromisy. Cesta od napsané věty ve scénáři k její realizaci je dlouhá. A věta se napíše snadno. Ale teď, když už jsem viděl podrobně všechen natočený materiál, musím říct, že z toho mám radost. Ještě nás čeká stříhán! a hlavně pár dnů dotáček. Nestihli jsme všechno hlavně kvůli nemoci jedné z hereček a pcčast" Do čeho se chystáte pustit po dokonlenr Janka a Anežky7 Již před a Anežce jsem začal psát jiný scénář, který je taktéž posazený do temného středověku, Je ale ještě o dost kornplikovanějšt Půjde o větší film, kterým bych chtěl ve škole absolvovat. Pracovnf název je Ondřej, syn člověka. Vyprávf o mladfkovi, který žije jen se svou matkou, o templářkh, o obtížném hledánf dobra a pravdy v sobě samém. Už se na to těšfm! Rád bych ale ještě poděkoval všem hercům, celému štábu, přátelům, rodině a štědrým partnerům za Janka a Anežku.,/ -red-

6 jaro-splnlt SI no nvojnasee: ---,,-e1y K'\7am:nrvypravea osazení, Historické reálie jsme se Máte k historii bllzko? "Mám k historii blízko, ale snažili ud ržet v rozmezf 13. až spíš po té "romantické" než 14. století. A úžasné bylo, že faktografické stránce. Jako děti zápornou roli pána hradu pfijal jsme si hrávali na neohrožené Miroslav Etzler, který té postareicom:n-:-. ~~~---- ;:) 1111'" plo\"vvcn.. Zasahovali herci do scéná- Dopadlo všechno podle fe nebo do vaší refisérské vašich představ? práce?.no, říká se, že kdyby byl "Do scénáře mi herci neza- režisér po natáčení spokojesahujf. Ale společně dotvářř- ný, něco je špatně. Vždycky Ať žije olympijský duch!!! Pestrý a soutěživý byl přelom května a června pro Dětský domov se školou ve veselíčku na Pferovsku. ZÚčastníl se totiž 38. ročníku celostátní Letnf olympiády dětských domovů. Letos nemusely děti z Veself~katéměř zvednout paty z domu. Centrála akce byla totiž tentokrát v jen deset kilometrů vzdálené Lekyni. Dfky akciové společnosti Cement Hranice proběhla akce na skvělé orqanizačnf úrovni. O celém projektu jsme si povldali s panem Mgr. Petrem Navrátilem, zástupcem ředitele Dětského domova se školou ve veseltčku." Jak se vám dostalo finanlnf podpory Cementu Hranice a v jakém byla objemu? "V roce 2009 jsme tuto akciovou společnost požádali o sponzorský dar na zpestření rnirnoškolnl činnosti našich dětt a byli jsme zařazeni mezi organizace, kterým bude společnost Cement Hranice pravidelně poskytovat příspěvek. Vloni jsme od nf obdrželi první finančnl dar ve výši deseti tisfc korun. Ten jsme tedy použili na zabezpečení 38. letnf olympiády dětských domovů se školou, která se konala v Dětském tábore Lekyně ve dnech 30. května až 3. června letošního roku." Na co konkrétně jste tento přfspěvek poufili, dá-ii se to specifikovat? "Vzhledem k tomu, že v roce 2009 jsme se museli přl pořédánf této akce bez finančních příspěvků obejít, byli jsme nuceni využit těchto sponzorsky zfskaných prostředků na úhradu zakázkové výroby medailí a věcných odměn pro vítěze jednotlivých kategorii." Ovlivnil nějak tento přispěvek průběh olympiády? Bylo napřiklad vice disciplfn, hodnotněj~fceny a podobně? "Pffspěvek společnosti Cement Hranice zajisté velmi kladně ovlivnil průběh olympiády, protože se jednalo o finanční prostředky, které byly investovány nad rámec financováni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LR. To se viditelně projevilo v celkové kvalitě zajištěni cen, stravy a ubytovánf pro všechny účastníky olympiády." Akce má uf dlouholetou tradici. V lem vidite jeji nejvěuf přinos? "Již 38 let se scházejf děti z dětských domovů, aby zrněrily své sportovní dovednosti v duchu zachováni olympijských tradic. " Koná se olympiáda v Cekyni kafdoročně? Má svého stálého pořadatele? "Akce se pokaždé koná na jiném místě. Tato sportovní konfrontace dětí je akreditovanou akci, kterou zaštiťuje náš zřizovatel - MSMT. Toto ministerstvo každoročně pověřuje organizaci jiný Dětský domov se školou na území naší republiky. Ovšem přihlášení se k tomuto pořadatelství je naprosto dobrovolné." Je finančně a organizačně náročné uspořádat tuto akci? "Jedná se o jednu z největších akci, pořádaných v rámci dětských domovů se školou. Každoročně se po dobu pěti dnů této akce účastní kolem dvaceti domovů, které vždy reprezentuje celkem asi 160 děti. Zhruba padesát pedagogů jim pak zajišťuje doprovod a dalších dvacet organizátorů a rozhodčích je pověřeno samotnou organizaci olympijských her. Soutěžl se v kategorii staršt žáci a rnladšl dorost, a to v těchto disciplřnách: atletika, sprint, dlouhé tratě, štafety, hod koulí, skok do výšky i dálky, plaváni, biatlon, stolní tenis a rníčové hry jako malá kopaná, nohejbal a volejbal. Organizace je tedy náročné jak na ubytovánf a stravováni, tak i s ohledem na zajištěnt sportovlšř, vlastního zázemí a veškeré administrativy. " Jaké máte dojmy z letošního ročníku? Podařilo se všechno podle představ?,,38. ročník letnfch olympijských her dětských domovů se školou v LR jsme orqanizačně zvládli, troufám si říct, na jedničku. Jedinou překéžkou byly pouze přívalové deště po celou dobu konánř her. Počasí způsobilo, že jsme byli nuceni zajistit krytá sportoviště. Všechny rníčohry musely být operativně přesunuty do hal, což mělo vliv na zvýšeni finančních nákladů. Kladem naopak bylo, že nám asf umožnilo zorganizovat zahájeni a ukončení olympijských her s vyhlášenfm výsledků d širým nebem." Jak si na olympiádě vedly děti z Veselfčka? "Naši žáci vybojovali ve sportovnkh soutěžích druhé místo ve stolním tenisu družstev, stejnou příčku v běhu starších žáků na šedesát metrů, čtvrté místo starších žáků ve skoku dalekém a třetí mřsto v biatlonu jednotlivců. Ve volejbale zfskaly naše děti bronz. V celkovém hodnocení jsme skončili jako devátf." V příštfm roce budete v tradici pokralovat? "V roce 2011 se ujme organizace her DOS Moravský umlov. věříme, že přes všechn problémy, zejména finanční s v tradici bude i nadále pokra- (. vat. -red- i.. Herelka z Městského divadla ZlIn, panf Helena Cermáková, s mladými herci Kubou Bure~em a Barlou Haškovou, Grantové řízení Cement Hranice Stalo se dobrým zvykem, že na jaře vyhlašu- Je akciová spo/etnost Cement Hranice Grantové flzenl, v němž nablzl tástku Kt na pro- Jekty, které z/epšl život obyvatel Hranic a okol/. Ani letošnl rok nenl výjimkou. Grantové ifzenl Cement Hranice bylo vyhlášeno dne 7. května Uzávěrka pak byla stanovena na 7. tervna Letošnl rok byl rekordnl co do pottu došlých žádosti. Celkem bylo do akciové spoletnosti Cement Hranice doruteno 31 projektů. Zádostl se týkaly všech ttyf okruhů možné podpory a pifšlo 20 žádosti z Hranic, 4 žádosti z Opatovic, po 2 žádostech z 'TYnanad Betvou a Lipnlka nad B.tvou a po jedné žádosti zalšovce, fp/tek, BI/otlna. Celková hodnota pro- Jeletůbyl Kt. Celková tástka, o kterou bylo v rámci Grantového ž/zenl požádáno, tinila Kt. Vedení akciové společnosti vybralo v pátek 11. června 2010 tyto vítězné projekty: 1. Z$ a M$ Drahotuše Vybudovánf d tského hi'l~t 2. SK Hranice - oddíl atletiky N kup tletlckého n liní pro děti 3. Divadlo $těk a spol. Zhotoveni DVD o hranlcké památkové zón 5. Sociální služby Lipník nad Bečvou. Komunlkatnr zařrz nf 6. Jana Rýznarová Nákup doplňku na Invalldnr vozík Všem vítězům gratulujeme úspěchů. a přejeme mnoho Adéla Klabalková I'

7 strana IV Cement Hranice červen 2010 Setkání s důchodci - bývalými zaměstnanci Vystoupení žáků L5u a promítnutí videosnímku o historii města Hranic zahájilo letošní setkání bývalých zaměstnanců akciové společnosti Cement Hranice s představiteli hospodářského vedení a odborové organizace, které se uskutečnilo ve středu 28. dubna v hranické Sokolovně. Úvodem oficiální části setkání se slova ujal generální ředitel Ing. Jaromír Chmela. Informoval. přítomné o vývoji v hospodaření firmy, které je ovlivněno poklesem stavební výroby způsobeným hospodářskou krizí. Přesto lze konstatovat, že Cement Hranice zůstává i nadále zdravou a prosperující firmou. Po zdravici předsedkyně odborové organizace paní Miroslavy Němcové zhodnotila činnost Klubu důchodců jeho předsedkyně Naděžda Plesníková. V loňském roce se členská základna KD snížila na 351 členů, kteří se dle svých možností zúčastnili 11 zájezdů a pravidelně se každý měsíc scházejí na odpoledním posezení. K nejvydařenějším patřil zájezd na výstavu květin v rakouském Tullnu a na Slovensko do Vrátné doliny, příznivý ohlas však měly i tuzemské zájezdy na Lysou horu, do Moravského krasu ~i za poznáním přerovského regionu. Nabídka zájezdové činnosti se v letošním roce zúžila na stejný počet akcí a rozšířena byla o ozdravné aktivity. Těžko by se daly realizovat bez finanční pomoci, kterou vedení firmy každoročně přispívá na činnost Klubu důchodců a cementářští důchodci jsou za ni vděční. Váží si také gratulací při životních výročích a dalších zaměstnaneckých výhod, k nimž patří čerpán! přídělu zaměstnaneckého pojiva, možnost závodního stravování a rehabilitačnkh procedur. Zbytek odpoledne patřil vzpomínkám na společně prožité chvíle na pracovištích i mimo ně, nechybělo ani občerstvení a dárek vedení firmy. I letošní setkání se stalo příjemným zpestřením každodenních starostí našich seniorů a přispělo k dobrému pocitu, že firma na ně nezapomíná. Klub důchodců při Cement Hranice, akciová společnost Střední průmyslová škola Hranice, Hranice, Studentská 1384 Přijd'te studovat k nám! SPSHranice má dvě pracoviště - a to na Studentské 1348 a na Teplické 48. Skola nabízí obory zakončené maturitou i výulním listem: 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou: a. ltyřleté denní studium: ME = Mechanik číslicově řízených strojů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia CH = Aplikovaná chemie (výuka na Studentské) ND = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) SM = Stavební materiály (výuka na Studentské) PO = Požární ochrana (výuka na Studentské) - nově otevřený obor vzdělání b. dvouleté denní nástavbové studium pro vyulené uchazele: NN = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) NP = Podnikání (výuka na Teplické) 2. Střední vzdělání s výulním listem: tříleté denní studium: ZA = Zámečník, Zámečnice (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium OK = Obráběč kovů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium IN = Instalatér (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia Prol studovat zrovna u nás? Dlouholetá tradice - více než padesát let zkušeností ve vzdělávání. Bezplatné studium - škola je zřízena krajem. Perspektivní obory a uplatnění absolventů - většina maturantů pokračuje ve studiu na vs, popř. se uplatní ve firmách. Technické zázemí - odborné učebny, laboratoře, duny, sportovní haly, knihovna multimediální učebny. ' Aprobovaní učitelé - tým s odborným a pedagogickým vzděláním, který je ochoten se dále vzdělávat.' Projektová výuka - v multimediálních učebnách, formou prezentací, e-iearningu. Soutěže a zájmy - olympiády, středoškolská odborná činnost, sportovní kroužky, internet, soutěže odborných dovedností (dobrá umístění). Spolupráce s firmami - odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy. Akce školy - Iyžařský kurz, turistický kurz, exkurze a kulturní akce. Kvalita vzdělávání - škola je držitelem certifikátu ISO. Dostupnost a ubytování - dobrá vlaková i autobusová spojení, možnost ubytování na domově mládeže. Ostatní nabídky - studenti všech oborů si mohou za zvýhodněné ceny doplnit vzdělání o svářečské zkoušky; zkrácené studium, kurzy, zaškolovacf kurzy, kurzy pro firmy. I::Ira Ice

8 Dru o y o op n no o u- čerku na postu brankaře (vrátil se do CR z Francie), ze Slovenska přišel Tůma, z Německa Bednařlk, z Karviné přišli Diviš a Brož. Dále přišel Indrák z Hustopeč, Nutno doplnit, že hráči Ruber, Samiec, Brož, Cadra a Miku- Pivot Tomáš Bednařík, který si svými výbornými výkony v extralize řekl o pozvánku do reprezentace. zene. C em y o mr~n ďo 6. mfsta a co nejlepší výsledek v nadstavbové části play off. V průběhu sezony se družstvo postupně sehrávalo a začátkem roku 2010 dosáhlo výborných výsledků, když porazilo Zubřl v Hranicích, Karvinou na její palubovce a v té době vedoucí Duklu obralo o bod. za remízu v Praze. Po těchto výsleddch se po základní části umístilo na 3. mfstě tabulky, což je historicky nejlepšf umfstěnf, a zařadilo se mezi mužskou špičku házené v Ceské republice. Tabulkapo Llkladnl{ástJ 1. Dukla : ZubR Hranice : KaMná O PIzeII : toosce : JKin eboň Pferov l1.frýdek-mlstel< DWrKrálové :702 6 V následující nadstavbové části - play off - družstvo porazilo tovosice a postoupilo do semifinále soutěže. V zápasech o postup do finále prohrálo třikrát se Zubřím a o třetí místo se utkalo s Duklou Praha. Po vyrovnaných a vyhraných zápasech v domácím prostředí (stav série hrané na tři vítězné zápasy byl 2:2), se poslední rozhodující utkání odehrálo v Praze. Po předchozích dvou zápasech v Praze,které se zrovna nepovedly, družstvo prohrálo o'jediný gól, a skončilo tak v celkovém hodnocenf soutěže na výborném 4. místě, což hranická mužská házená, ve vk než padesátileté historii nepamatuje. Karel Magrla Slunečné počasí přilákalo velkou část zaměstnanců Cementu Hranice, jejich partnerů a dětí na Rodinné odpoledne na Střelnici U Zbranků. Celá akce byla koncipována v adrenalinovém stylu, a tak si účastníci mohli vyzkoušet, jaké je to sedět v kokpitu Fl a "řezat" zatéčky světových okruhů rychlostfaž 300 krrv'h. lem, kterým v těchto horkých dnech chybf dlouhé pláže a osvěžující moře, jsme sice pohodu pláže nenabídli, ale při trošce fantazie si mohli v nafukovací aréně s trenažérem surfu připadat, jako by právě brázdili vlny oceánu. Zvláštnf pozornost si vysloužila soustava trampolfn 4 v 1, která divákům nabídla parádní podívanou na akrobatické kousky dětf, které svojí ohebností připomínaly gumové figurky. Ekvalizér neúprosně prověřil mrštnost a sou soutěžídch uvázaných na laně a přetahujfcích se o každý milimetr prostoru. Absolutně největšf pozornost však vzbudil horkovzdušný balon. Snad nebylo člověka, který by nechtěl vidět svět z ptačí perspektivy. Už samotné nafukování vzbudilo velký zájem, přestože na první pokus se nafouknutf kvůli větru zcela nezdařilo. Nicméně po hodinové odstávce se balon podařilo nafouknout, a tak jsme jezdili nahoru a dolů a užívali si nádherný výhled na Hranice a okolí Zvláštní oblastí byl stan s označenírndětem vstup zakázán, který se v podvečer změnil v arénu hazardu, v mobilní casino. Většina dospělých neodolala a přišla vyzkoušet, zda cementářské penfze jsou opravdu' pevnou a tvrdou Zábava na cementářský měnou. $těstěnu pokoušelo současně až 50 soutěžfcícha mnozí se stali opravdovými boháči. A navfc cementářská měna sev závěrečné dražbě ukázala jako velmi výhodná, když si hráči domů odnášeli vydražené skvosty. Adéla Klabačková způsob Cement Hranice Vydavatel: Cement Hranice, akciová společnost Adresa redakce: Cement Hranice, akciová společnost, Hranice I-Město, Bělotfnská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK CR E Vycházf pololetně Zdarma Podáváni novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p.. odštěpným závodem Severnf Morava, <:j. 2238/98-P/l ze dne inzerce i

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

HÁZENÁ NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 1. HC PARDUBICE

HÁZENÁ NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 1. HC PARDUBICE HÁZENÁ NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 1. HC PARDUBICE Účastník 2. ligy mužů Vážení sportovní přátelé, tato nabídka je určena Vám všem, kteří se zajímáte o případnou spolupráci s házenkářským klubem SK HC

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

9. parkinsoniáda Dubňany

9. parkinsoniáda Dubňany 9. parkinsoniáda Dubňany Parkinsoniáda se konala ve dnech 29. 7. 31.7. 2016, náš brněnský klub se zúčastnil v sobotu 30. července, kdy probíhaly sportovní soutěže. Z Brna jsme vyjeli v 7 hodin, v Dubňanech

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Zikova 4, 166 36 Praha 6

Zikova 4, 166 36 Praha 6 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Autor dokumentu: Ondřej Kliment,20.2.2012 Projekt Stav Funguje Ekonom. čin. Ne Vedoucí O.Kliment, J.Hanč E-mail oklim@sh.cvut.cz,

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne :00 hodin

Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne :00 hodin Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne 14. 9. 2016 17:00 hodin Jednání zahájil a vedl Ing. Jiří Padevět, předseda spolku Přítomno bylo 14 členů spolku, nepřítomno

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Cyklistický klub Team Bike Březová

Cyklistický klub Team Bike Březová Cyklistický klub Team Bike Březová v soutěžní sezóně 2005 S vyhlášením výsledků posledního cyklistického závodu sezóny nastal pro hodnocení výsledků, dosažených v uplynulém roce 2005. Cyklistický klub

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ Deset postupových míst pro náš kraj a totální propad kraje Vysočina, který v republikovém mistrovství nebude mít vůbec žádné zastoupení tak

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

NÁMĚTY PRO ČINNOST KFS

NÁMĚTY PRO ČINNOST KFS NÁMĚTY PRO ČINNOST KFS Jan Jílek, Tomáš Maruška Grassroots konference FAČR, Praha 27. 10. 2016 TÉMATICKÉ ČÁSTI PREZENTACE Status Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže v JčK v praxi: Koncepční práce

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK

Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK 10. 10. 2013 TJ MORAVA Velké Losiny 788 14 Petrov nad Desnou, Terezín 32 IČ: 27022277 Účel: kompenzační příspěvek k udržení existence TJ MORAVA v roce 2013 110 000 Kč Libor

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 č. j.: MSMT-9599/2015-2-ze

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více