Směrem k výtečnosti v islámské učenosti. Čtyřletý hawza studijní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrem k výtečnosti v islámské učenosti. Čtyřletý hawza studijní program"

Transkript

1 Směrem k výtečnosti v islámské učenosti Čtyřletý hawza studijní program

2 Al-Mahdi institut a jeho filozofie Al-Mahdi institut byl založen v roce 1993 s cílem zřídit vzdělávací centrum v Evropě, které by poskytlo studentům pokročilou výuku islámských studií a arabštiny, přizpůsobenou speciálně pro potřeby těch, kteří žijí v multikulturním a pluralistickém prostředí. Hlavní učební osnova je intenzivní a modifikovaná forma tradičního studia v islámských vzdělávacích centrech v Nadžafu a Qumu. Studentům nabízí důkladnou průpravu ve čtení, analyzování a kontextualizování klasických textů, také však klade důraz na užití moderních teorií ve studiu náboženství, teologie a jazyka. Narozdíl od jiných islámských center je studium výhradněv angličtině a arabštině. Důraz na vědeckou a akademickou přesnost je kombinován s nedogmatickou filozofií učení, která pro studium v institutu nepředpokládá žádný určitý náboženský či filozofický závazek. Místo toho institut trvá na postoji hlubokého respektu k náboženství a kulturním postojím všech lidí a snaží se jej kultivovat. Pomocí kombinace klasického a současného stylu vzdělání spolu se svou otevřenou filozofií studia je cílem Al-Mahdi institutu pokračovat ve svém trendu vyškolování učenců, kteří mohou pracovat v rámci západní akademické tradici jako aktivní účastníci, podílet se na intelektuálním rozvoji ší itského myšlenkového proudu a současně přispívat k vyobrazení lidské tváře islámu a islámského učení v širší společnosti.

3 Co se učí a jak? Čtyřletý univerzitní program poskytuje studentům modifikovaný a intenzivní kurz arabštiny a islámského studia, založený na tradičním učivu vzdělávacích seminářů v Nadžafu a Qumu. Naše kurzy jsou doručovány učenci, kteří jsou velice zběhlí v tradičních a moderních metodách výuky, a institut je hrdý na svůj model učení v malých skupinách. Instruktoři předčítají, vysvětlují a anylyzují tradiční texty pokrývající plnou šíři islámských vzdělávacích disciplín a tím povzbuzují studenty, aby ocenili jak historickou tak současnou relevanci předkládaných myšlenek. Tento způsob výuky je doplněn čerpáním z příslušných teorií a metod, které se používají v sociálních a humanitních vědách, a takto překlenuje mezeru mezi tradičním vzděláváním a současnou akademií. Studenti jsou aktivně povzbuzováni k rozvíjení svých znalostí a porozumění předmětů interaktivním způsobem, aby si vybudovali kritické schopnosti a nezávislé uvažování, které jsou nutné pro nejvyšší úroveň klasického a moderního islámského studia.

4 Struktura ahodnocení První rok programu se zaměřuje především na úvodní moduly, které pokrývají šíři základních vědeckých disciplín islámu včetně qur ánských studií, studií hadíthu, fiqhu, usúl al-fiqh, mantiqu, ilm al-kalám, falsafya irfánuplus intenzivní studium arabského jazyka a gramatiky. V prvním ze dvou semestrů převažuje výuka arabštiny, která umožňuje studentům, aby se mohli začít zabývat přímo arabskými texty ve studiu ostatních disciplín na začátku druhého semestru. Tyto moduly poskytnou studentům hluboký náhled do historického kontextu, hlavních témat, klasických diskuzí a klíčových myslitelů v každé disciplíně. Toto vybuduje silné základy, na kterých pak studenti mohou úspěšně stavět v druhém, třetím a čtvrtém roce. Každý z následujících roků studijního programu vychází z této platformy a přináší studentům hloubku a šíři vědomostí odpovídajících každé následující fázi jejich studií. Spolu se studiem základních modulů je třeba, aby se studenti účastnili pravidelných doplňkových seminářů a kurzů, vyučovaných věhlasnými akademiky a ulamá. Semináře a kurzy si kladou za cíl zajistit, aby studentům nebyla pouze poskytována silná teoretická znalost islámských studií, ale také aby jim byla dána možnost styku s učenci, kteří jsou aktivní v akademické obci a angažují se v širší komunitě, a tímto způsobem si studenti mohou uvědomit praktický a aplikovaný význam svých studií. Ohodnocování je důležitý indikátor studentova pokroku a tvoří nedílnou součást vzdělávací kultury v Al-Mahdi institutu. Práce ve formě esejí a prezentací jsou dávány studentům během každého roku ve formátu, který je sestaven tak, aby pomohl studentům rozvinout jejich písemné i prezentační dovednosti. Každý semester je ukončen zkouškovým obdobím, kde musí být písemně i ústně demonstrovány znalosti a schopnosti získané během kurzu.

5 Náhled do učební osnovy Arabština Intenzívní školení v arabštnině se zaměřuje na rozvoj pokročilých filologických dovedností, které jsou nutné pro samostatnost v porozumění, analýze a kritickém náhledu na arabštinu v Qur ánu a v muslimských textech. Kurz je tudíž sestaven z modulů jednajících s jazykem (lugha), gramatikou (sarf wa nahw), arabskou rétorikou (balagha) a qur ánským tvaroslovím (i ráb al Qur án). Pro studium arabštiny se nepředpokládá žádná předchozí znalost jazyka. V prvním roce studenti začínají úvodními texty, které jsou vypracovány pro studenty, jejichž mateřský jazyk není arabština. Do třetího roku studia jsou studenti schopni zabývat se pokročilými klasickými texty, které se tradičně používají pro studium arabštiny, jako je napřiklad Šarh ibn Aqíla. Fiqh Fiqhje definován jako detailní znalost zákonů šarí i s jejich specifickými důkazy a odůvodněními. Během čtyř let kurzu studenti dostanou komplexní a progresivně detailní studii těchto zákonů a diskuzí, které obklopují jejich odůvodnění. Po úvodním modulu o historickém rozvoji fiqhuse studenti přesunou ke studii al-fiqh al-istidlálí od Báqira Irwáního. V něm se zaměří na zdůvodnění celé šíře zákonů fiqhu od wudhú (očisty) až k podmínkám určujícím platnost finančních transakcí. Ve čtvrtém roce studenti postoupí k četbě vybraných témat z pokročilejších textů, jako jsou Šarh al-lumá aa al- Maqásib.

6 Usúl al fiqh Usúlal-Fiqh je disciplína, jež se zabývá obecnými principy, které jsou zahrnuty v odvozování zákonů fiqhu. Hloubková studie usúl al-fiqh byla vždy hlavní součástí vzdělávání učenců v celé historii ší itské učenosti. V souladu s touto tradicí je studentům poskytnuta komplexní průprava ve všech teoretických diskuzích usúl al-fiqh založených na tradiční osnově doplněné patřičnými diskuzemi z filozofie jazyka, hermeneutiky, morální filozofie a epistemologie. Úvodní kurzy jsou založeny na Mabadi al-usúl od Abd al- Hádí al-fadlího a Halaqát al-úlá od Báqira al-sadra. Poté následuje úplné čtení textu Usúl al-fiqh od Muhammada Ridy Muzaffara. Studie hadíthu Hadíth je definován jako záznam, který přenáší výroky, činy a tichý souhlas Proroka a imámů Ahlul bajt. Kromě analýzy a kontextualizace obsahu hadíthů, studie hadíthu na al-mahdi institutu vyžaduje dodatečné detailní studium obou klasických disciplín, které jsou obsaženy v kategorizaci a ověřování pravosti hadíthů, tzn. ilm al-dirája a ilm al-ridžál. Toto teoretické studium je doplněno praktickým tréninkem v aplikaci rigorózních tradičních metod ověřování hadíthu, který má zajistit, aby studenti získali schopnosti potřebné pro samostatnou práci v tomto procesu. Díky tomuto tréninku a s odkazy na širší studium se studenti mohou utkat s kritikou namířenou proti tomuto systému a také získat důkladnou zkušenost v pedantické povaze tradičního přístupu. Historie Přestože tento předmět není hlavní součástí tradiční osnovy ší itské hawzy, kurz na al-mahdi institutu klade velký důraz na studium historie. Hlavní témata a období pokrytá ve studiu jsou předislámská Arábie,život Proroka, poprorocké období a historie a rozvoj ší itského islámu a jeho rozkoly. Kromě specifických znalosti, které tento předmět přináší, jsou studenti vybaveni bibliografickýmia analytickými nástroji potřebnými pro studium mnoha primárních materiálů v arabštině a sekundárních expertíz v angličtině.

7 Irfán (Mysticizmus) Tento kurz zkoumá původ, historii a rozvoj mysticizmu v islámu. Studenti budou vyučováni hlavní motivy jeho rozdělení (teoretické a praktické) v mystické literatuře s kritickou četbou klíčových textů. Hlavní témata v teoretickém mysticizmu se vyučují z věhlasných děl Džaláluddína al- Rúmího a ibn Arabího a praktický ifán z díla Abú Nasra bin Alí al-sirádže al-túsího al-luma a fí tárích al-tasawwuf al-islámí. Ilm al-kalám (teologie) Poúvodním modulu mapujícím různé myšlenkové proudy a historický rozvoj muslimské teologie se studenti zaměří na podrobnou četbu klasického ší itského textu od Allámy Hillího al-báb al-hádí ašar. Hlavní témata muslimské teologické doktríny včetně argumentu pro existenci Boha, diskuze o predestinaci a svobodné vůli, teodicea, proroctví, imámologie a eschatologie jsou dále kriticky zkoumány s odkazy jak na současnou práci Illáhíjat od Džaffara Subháního tak na klasické dílo Allámy Hillího a Násiruddína Túsího Kašf al-murád fí tadžríd al-ittiqád. Falsafa(filozofie) Tento kurz uvádí studenty do historických počátků muslimské filozofie včetně hlavních filozofů a jejich děl. Kriticky zkoumá filozofické myšlenky peripatetického, osvícenského a transcendentálního směru islámské filozofie. Po prvním roce studenti dostanou vyčerpávající náhled do transcendentální filozofie Mully Sadry prostřednictvím podrobné četby al-tabatabá ího Bidájat al-hikma.

8 Qur ánská studia Institut má program pro qur ánská studia, který je složen ze dvou klíčových součástí. První obsahuje studium ulúm al-qur án, klasickou teoretickou disciplínu, která se zabývá otázkami jako jsou autenticita Qur ánu a jeho sepsání, povaha a způsob zjevení a struktura a témata v Qur ánu. Kurz je založen na četbě Talchís wa al-tamhíd od Hádího Ma rify kombinovaný s obsáhlými odkazy na díla nejznámějších orientalistů a současných učenců qur ánských studií. Druhá součást kurzu uvede studenty do ilm al-tafsír, ve kterém budou zkoumat teoretické principy a rozličné metody ve výkladu a interpretaci Qur ánu. Po této průpravě studenti začnou studovat samotný ilm al-tafsír. Toto studium zahrnuje nejen tradiční atomistický a tématický přístup k tafsíru, ale také umožní kriticky se zabývat aplikací vznikajících hermeneutických přístupů ke Qur ánu ve stádiu, kde se od studentů očekává použití jejich získaných schopností ze studií arabštiny, hadíthu, usúl al-fiqh, teologie, mysticizmu a filozofie, aby si obohatili své chápání, co je podle muslimské víry slovo Boží.

9 Mantiq(logika) Logika je definována jako studium pravidel a principů ovládajících rozumné myšlení. Tato klasická disciplína je vyučována na ší itských seminářích jako epistemologický rámec pro muslimské intelektuální disciplíny. Kurz na al- Mahdi institutu poskytuje studentům hloubkový náhled do této vědy, která se kriticky zabývá všemi hlavními tématy této disciplíny včetně konceptů, souhlasů, a pěti umění založených na četbě z al-mantiqu od Muhammada Ridy Muzaffara. Další kurzy: Kromě výše uvedených hlavních předmětů al-mahdi institut nabízí řadu modulů, které se neučí na tradičních muslimských seminářích. Tyto moduly zahrnují: Otázky v současné filozofii a etice, Politická ekonomika a mezinárodní ekonomika v islámském světě, Morální ekonomika a fenomén islámského bankovnictví a finančnictví, Ženy a genderová studia, Komparativní náboženství, Islám a pluralizmus, a Metodologické otázky ve studiu náboženství a islámu

10 Al-Mahdi institut je místo pro seriózní snahu poznat nejzákladnější a nejdůležitější klasické islámské, konkrétně ší itské, texty prostřednictvím důkladného a kritického studia- a zároveň mít na paměti naše současné zájmy a otázky. drakramí

11 Poznejte některé ze členů naší fakulty Fakulta na al-mahdi institutu představuje kolektiv učenců, kteří jsou vyškolení na nejvyšší úrověň co se týče tradiční muslimské učenosti i akademické znamenitosti. Skládá se z jedinců s uznávaným záznamen úspěchů v kreativní učenosti, kteří jsou známí pro svou oddanost obohacení dnešní společnosti. Přestože je fakulta především vzdělávací institut, tato fakulta a její širší zaměstnanci se takéhluboce zabývají průzkumem, publikací a outreach programem, což slouží jak vědecké společnosti, tak širší komunitě.

12 Arif Abdul Hussain Šajch Arifstudoval na Madrase Seyeda Al-Khoeiho v Londýně a absolvoval s vyznamenáním v roce Poté vycestoval do Qumu, aby pokračoval se svým studiem a získal školení na Hawza Ilmíjjah v letech V té době získal soukromé školení a provedl výzkumná studia s některými čelními učenci Qumu zatímco soubězně vyučoval gramatiku, logiku ausúl al fiqh. Po návratu z Íránu Šajch pokračoval svůj dars al-cháridž pod Ájatolláhem Hussainem Amíním. Od roku 1993 je ředitelem a vyšším lektorem na al-mahdi institutu. Šajch Arif je také plodným a inspirujícím lektorem, který měl nesčetné náboženské přednášky po celém světě. Kromě toho, že je náboženským poradcem v místní komunitě, rovněž slouží jako imám pátečních modliteb v Birminghamu. Učení a průzkum šajcha Arifa zahrnují muslimskou filozofii, teosofii, mysticizmus, logiku, usúl al-fiqh, fiqh a tafsír. Publikoval velkou řadu odborných děl včetně překladů a původních článků. Seyed Amír Akramí Seyed Amír Akramí je držitelem BA (bakalář umění) v islámských studiích a MA (mistr svobodných umění) v náboženství a mysticizmu z teheránské university a drží doktorát z filozofie náboženství z univerzity McGill v Kanadě. Seyed Amír byl lektorem na fakultě islámské teologie teheránské university (University of Tehran) a také hostujícím vědeckým pracovníkem pro výzkum na Univerzitě birminghamského centra pro islámská studia a křesťansko-muslimské vztahy (University of Birmingham s Centre for Islamic Studies and Christian-Muslim Relations). SeyedAkramí také sloužil jako tajemník pro mezináboženský dialog v Organizaci pro islámskou kulturu a styky (Organisation for Islamic Culture and Communications) v Teheránu. Je členem elitní skupiny muslimských učenců a křesťanských teologů a účastní se pravidelných konferencí pod záštitou iniciativy Building bridges arcibiskupa z Cantenbury. Učení a výzkum Seyeda Akramího zahrnují islámská studia (qur ánská studia, islámský mysticizmus, filozofie a teologie), mezináboženský dialog, náboženský pluralizmus a náboženskou filozofii. Jeho díla jsou často publikována v řadě akademických žurnálů a knih v angličtině a perštině.

13 Ali Fanaei DrFanaeidokončil sedmnáct let odborných studií. Absolvoval slavnou školu Fajzíjeh Hawzy ilmíjji v Qumu, poté studoval sedm let dars al-cháridž pod vedením učitelů jako Grand Ájatolláh Tabrízí, Grand Ájatolláh Haeirí, Grand Ájatolláh Vahíd, Grand Ájatolláh Montazerí a Ájatolláh Ahmad Mianedží. V té době získal MA (titul mistra svobodných umění) v islámské teologii na univerzitě v Qumu, kde se obzvláště zajímal o moderní teologii a filozofii náboženství. Pak se přestěhoval do Velké Británie, aby provedl výzkum v Oddělení filozofie na univerzitě v Sheffieldu. Byl oceněn Mphil (mistrem filozofie) za svou studii na morální skepticizmus a morální realizmus a získal doktorát za svou práci o epistemickém ospravedlnění morálních přesvědčení. Učení a badatelské zájmy Dr. Fanaeiho jsou filozofiefiqhu, hermeneutika, usúl al-fiqh, tafsír, morální filozofie a epistemologie. Dr. Fanaei má širokou škálu moderních publikací v agličtině a perštině, které zahrnují četné odborné články a monografie. SeyedMohammadGharíS. Fátemí Seyed Fátemístrávil třináct let studiem do nejvyšší úrovně tradičních vzdělávacích seminářů v Qumu. V té době studoval řadu arabských disciplín (všetně gramatiky a literatury), formální logiku, qur ánská studia a tafsír, teologii, islámskou filozofii a takéusúl al-fiqh a fiqh pod přímým vedením některých z předních učenců. Během získávání svého tradičního vzdělání, Seyed Fátemí také studoval veřejné právo na univerzitě v Teheránu a byl oceněn tituly LLB a LLM. (bakalář práv a mistr práv). V roce 1999 získal doktorát na právnické fakultě university v Manchesteru, kde studoval komparativní lidská práva. Učení a badatelské zájmy Seyeda Fátemího jsou filozofické základy lidských práv, mezinárodní a komparativní lidská práva, islám a lidská práva, usúl alfiqh a hermeneutika, historie a rozvoj fiqhu a muslimská teologie. Jeho obsáhlé publikace obsahují řadu monografií a článků v předních mezinárodních akademických časopisech.

14 Muhammed Khalid Dr.Khalidzískal MA (mistr svobodných umění) na Birminghamské univerzitě (University of Birmingham) a doktorát na univerzitě v Aberdeenu (University of Aberdeen) ve Skotsku. Předtím získat titul MA v islámských studiích na univerzitě Markez-e-Ulúm Islámíjjah v Pákistánu a titul BA (bakalář umění) v islámských studiích z Idára Išátul Ulúm v Pákistánu. Více než dvacet let sloužil jako pastor a hostující lektor na místních školách. Dr. Khalid také zastává pozici vrchního poradce pro islámské otázky a má značné zkušenosti v záležitostech širší komunity. Dr. Khalid napsal články pro přední noviny v urdštině Daily Jang London na současná témata jako jsou vzdělání, problémy muslimské mládeže a islám a extrémizmus. Dále píše články a sloupky v angličtině pro časopis Azan a Naveed-e-Sahar na témata muslimská mládež a vzdělání, mládež a zločinnost, islám a terorizmus a další témata týkající se komunity. Výzkum a výukové zájmy Dr. Khalida zahrnují historii, studii hadíthu, ulúm al-qur án a ulúm al-hadíth. Ian Williams Vzdělání získal na univerzitách v Londýně (London University), King s College, v Nottinghamu a Derby a vyučoval náboženská a islámská studia na univerzitách v Chesteru, Derby a Birmingham City University. Ve své dizertační práci se zaměřil na současné chápání osobnosti Alího ibn Abí Tálib v sunnitských a ší itských tradicích ve Velké Británii. V současné době pracuje na svém druhém doktorském projektu, který se zaměřuje na moderní turecké nábožensko-společenské hnutí. Učení a badatelské zájmy DrWilliamse zahrnují historické a současné vyjádření súfizmu, metodologie průzkumu ve studiu nábožensko-společenských hnutí, současný turecký islám a jeho význam pro evropskou islámskou identitu a křesťansko-muslimský mezináboženský dialog. Dr. Williams má uznávaný seznam publikací a dále publikuje své práce v široké škále akademických časopisů.

15 Mohammed Šukrí Šajch Mohammed zahájil své vyšší náboženské vzdělání na hawze v Nadžafu v roce Během následujících šesti let studoval pod přímým dohledem vynikajících učenců jako Ájatolláh Šahíd Muhammad Sádiq al-sadr a Ájatolláh Kalantár. Jeho dalšími učiteli byli také Šajch Muhammad al-jaqúbí, Sejjed Mohammad al-sístání a Sejjed Ahmed al- Sáfí. V roce 2000 vycestoval na hawzu Sejjedy Zajnab v Damašku, kde strávil následující dva roky studiem na institucích, které jsou ve spojení s Ájatolláhem Džawádem Tabrízím a Ájatolláhem Muhammadem Husseinem Fadl-Alláhem. V té době také vyučoval na al-sadr institutu. Od roku 2003 učí řadu tradičních islámských disciplín na al-mahdi institutu. Šejch Mohammed měl také přednášky po Evropě a je pravidelným účastníkem a debatérem na četných arabských satelitních televizních kanálech a přispíval na mezinárodních konferencích týkajících se role náboženství v Iráku. Badatelské a vzdělávací zájmy Šajcha Muhammada jsou logika, fiqh, srovnávací fiqh, usúl al-fiqh a filozofie s důrazem na arabskou gramatiku, jazyk a rétoriku. SeyedAlirazaNaqvi SeyedAlirazaNaqvivystudoval islámská studia a arabštinu na madrase Sejjeda al-chuího v Londýně. Poté se rozhodl rozšířit si islámské vzdělání na hawze Ilmíjje v Qumu pod dohledem Grand Ájatolláha Maddadího. Je take držitelem MA (mistr svobodných umění) v islámských studiích na univerzitě v Pandžábu (Punjab University). Seyed Alirazamá dlouhou historii služby prostým muslimských komunitám jako ředitel Muhammadi madrasy v Birminghamu a předtím jako ředitel al-mahdi institutu. Má takévedoucí roli v Islámské vzdělávací komoře (Islamic Education Board - IEB) Světové federace KSIM (Khoja Shia Ithna-asheri Muslim World Federation). Seyed Aliraza je světově známý jako prvotřídní lektor a přednašeč poezie věnované Ahlulbajt a.s. Badatelské a vzdělávací zájmy Seyeda Alirazy jsou arabský jazyk a gramatika, současné záležitosti v islámském zákoně, duchovno, islámské vzdělání a tablígh.

16 Největší užitek ze studií islámu v pokročilém stadiu je potenciál pro osobní rozvoj(duchovní a intelektuální). Je také branou k objevení a pochopení záležitostí týkající se světa, společnosti a práv a inšá Alláh pomůže studentovi, aby se sám stal vůdcem ke správné stezce Šajch Mohammed Šukrí

17 Život na al-mahdi institutu... Když studenti zahájí studium čtyřletého hawza programu, stanou se součástí širších aktivit al-mahdi institutu a získají plný přístup k jeho službám a zdrojům. Al-Mahdi institut hostí pulzující komunitu badatelů a učenců, kteří se kromě své akademické činnosti zabývají různými dalšími aktivitami, jako je styk s komunitou (community outreach) a mezináboženská činnost. Knihovna a veřejné prostory institutu umožňují studentům a zaměstnancům bližší styk na osobní úrovni a představují tak fórum pro sdílení a vyměňování nápadů a myšlenek a platformu pro budování dlouhodobých vztahů. Institut v Birminghamu se nachází v blízkosti největšího ší itského centra ve Velké Británii mimo Londýn, kde mají studenti možnost zúčastnit se či dokonce přispět k rozmanitým náboženským a společenským aktivitám.

18 Institut mi poskytl příležitost pro intelektuální i duchovní rozvoj. Jeho jedinečný charakter spočívá v tom, že učitelé pocházejí z různých kulturních prostředí a dávají tak studentům náhled do různých perspektiv a povzbuzují je ke kreativnímu myšlení. TarekMiernik Absolvent al-mahdi institutu

19 Po ukončení hawza programu Po ukončení čtyřletého hawza programu studenti mohou pokračovat ve svých studiích na al-mahdi institutu a přejít na studium textů na nejvyšší úrovni formální výuky. Bývalí studenti si také budují svou kariéru. Absolventi jsou nejen schopni plnit tradiční roli nábožensky vyškoleného učence ( álima) v komunitě, ale mají také schopnosti a trénink potřebný pro plnění rostoucích požadavků pro oddané a moderní muslimské učence v řadě jiných oborů včetně akademické komunity, médií, výuky a politiky.

20 Někteří absolventi institutu Ali-rezaBhodžání Po ukončení profesionálních kvalifikací v optometrii se Ali-reza zapsal do čtyřletého hawza programu na al-mahdi institutu v roce Po absolvování programu vyhrál vysoce konkurenční stipendium v Centru pokročilého studia arabského světa (Centre of the Advanced Study of the Arab World), aby pokračoval ve svém bádání další čtyři roky na univerzitě v Durhamu. Jako součást tohoto programu podstopil MA v badatelských metodách, za což byl oceněn vyznamenáním. Ali-reza v současné době pracuje na dokončení své doktorské práce, která zkoumá vztah mezi morálkou a zákonem v ší itském islámu s konktrétním odkazem na úlohu rozumu jako zdroje šarí i. Kromě svých badatelských závazků také pracuje v pokročilých hawza studiích na al-mahdi institutu. Od absolvování programu se Ali-reza zúčastnil akademických kurzů a konferencí na celém světě a vydal řadu děl. Také učil moduly islámských studií v různých institutech vyššího vzdělání, včetně Durhamské univerzity, al-mahdi institutua IIPS (MTP v Damašku). Mimo svou práci v akademické komunitě občas přednáší a vede páteční modlitby v muslimských centrech po Velké Británii. ImránalíPandžwání Imránalí nastoupil do institutu po získání titulu LLB (bakalář práv) na Univerzitě v Sheffieldu (University of Sheffield). Během studií arabštiny a islámských studií také ukončil LPC (postgraduální diplom v právnictví) na právnické fakultě v Birminghamu (Collage of Law ). Po ukončení čtyřletého hawza programu na al-mahdi institutu Imránalí získal místo na Kings College v Londýně, kde se pustil do své dizertační práce. V současné době je v konečné fázi svého doktorátu, který se zaměřuje na roli osobnosti člověka v mezinárodních lidských právech: komparativní ší itská (muslimská) a křesťanská (západní) perspektiva. Imránalí slouží veřejnosti svými přednáškami ší itským komunitám ve Velké Británii a po celém světě. Vyučuje na madrase v Chelmsfordu a je často zván, aby sdílel svou znalost a expertízu na Ahlul Bayt TV a Press TV. Imránalí navíc předložil četné akademické články na předních univerzitách a vydal mnoho děl v různých formátech.

21

22 Přihláška kestudiu Přihlášky pro čtyřletý hawza program jsou nyní otevřené. První rok programu je také otevřený studentům, kteří hodlají získat školení v pokročilých arabských a islámských studiích během ročního volna (gap year). Stipendium je k dispozici pro studenty při podání přihlášky. Tato ocenění jsou také přístupná studentům, kteří hodlají studovat pouze první rok tohoto programu. Finanční podpora pro následující roky je založena na zásluhách a závisí na akademickém pokroku. Pokud máte jakékoli otázky či potřebujete podrobnější informace, neváhejte a kontaktujte nás. Žadatelům doporučujeme, aby podali přihlášky brzy. Své dotazy a žádosti o přihlášku zašlete na: Hledání vědomostí je zodpovědností každého muslima, a vskutku Alláh miluje ty, kteří touží po vzdělání Prorok Muhammad

23 Al-Mahdi Institute 60 Weoley Park Road Selly Oak Birmingham B29 6RB Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka představuje Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka Popis programu: Institut uvádí nový dlouhodobý program

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP)

1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP) ČLOVĚK BEZ HRANIC 1. Cíl projektu 1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP) Díky Životním hodnotám vidím svět jinak.

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více