Směrem k výtečnosti v islámské učenosti. Čtyřletý hawza studijní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrem k výtečnosti v islámské učenosti. Čtyřletý hawza studijní program"

Transkript

1 Směrem k výtečnosti v islámské učenosti Čtyřletý hawza studijní program

2 Al-Mahdi institut a jeho filozofie Al-Mahdi institut byl založen v roce 1993 s cílem zřídit vzdělávací centrum v Evropě, které by poskytlo studentům pokročilou výuku islámských studií a arabštiny, přizpůsobenou speciálně pro potřeby těch, kteří žijí v multikulturním a pluralistickém prostředí. Hlavní učební osnova je intenzivní a modifikovaná forma tradičního studia v islámských vzdělávacích centrech v Nadžafu a Qumu. Studentům nabízí důkladnou průpravu ve čtení, analyzování a kontextualizování klasických textů, také však klade důraz na užití moderních teorií ve studiu náboženství, teologie a jazyka. Narozdíl od jiných islámských center je studium výhradněv angličtině a arabštině. Důraz na vědeckou a akademickou přesnost je kombinován s nedogmatickou filozofií učení, která pro studium v institutu nepředpokládá žádný určitý náboženský či filozofický závazek. Místo toho institut trvá na postoji hlubokého respektu k náboženství a kulturním postojím všech lidí a snaží se jej kultivovat. Pomocí kombinace klasického a současného stylu vzdělání spolu se svou otevřenou filozofií studia je cílem Al-Mahdi institutu pokračovat ve svém trendu vyškolování učenců, kteří mohou pracovat v rámci západní akademické tradici jako aktivní účastníci, podílet se na intelektuálním rozvoji ší itského myšlenkového proudu a současně přispívat k vyobrazení lidské tváře islámu a islámského učení v širší společnosti.

3 Co se učí a jak? Čtyřletý univerzitní program poskytuje studentům modifikovaný a intenzivní kurz arabštiny a islámského studia, založený na tradičním učivu vzdělávacích seminářů v Nadžafu a Qumu. Naše kurzy jsou doručovány učenci, kteří jsou velice zběhlí v tradičních a moderních metodách výuky, a institut je hrdý na svůj model učení v malých skupinách. Instruktoři předčítají, vysvětlují a anylyzují tradiční texty pokrývající plnou šíři islámských vzdělávacích disciplín a tím povzbuzují studenty, aby ocenili jak historickou tak současnou relevanci předkládaných myšlenek. Tento způsob výuky je doplněn čerpáním z příslušných teorií a metod, které se používají v sociálních a humanitních vědách, a takto překlenuje mezeru mezi tradičním vzděláváním a současnou akademií. Studenti jsou aktivně povzbuzováni k rozvíjení svých znalostí a porozumění předmětů interaktivním způsobem, aby si vybudovali kritické schopnosti a nezávislé uvažování, které jsou nutné pro nejvyšší úroveň klasického a moderního islámského studia.

4 Struktura ahodnocení První rok programu se zaměřuje především na úvodní moduly, které pokrývají šíři základních vědeckých disciplín islámu včetně qur ánských studií, studií hadíthu, fiqhu, usúl al-fiqh, mantiqu, ilm al-kalám, falsafya irfánuplus intenzivní studium arabského jazyka a gramatiky. V prvním ze dvou semestrů převažuje výuka arabštiny, která umožňuje studentům, aby se mohli začít zabývat přímo arabskými texty ve studiu ostatních disciplín na začátku druhého semestru. Tyto moduly poskytnou studentům hluboký náhled do historického kontextu, hlavních témat, klasických diskuzí a klíčových myslitelů v každé disciplíně. Toto vybuduje silné základy, na kterých pak studenti mohou úspěšně stavět v druhém, třetím a čtvrtém roce. Každý z následujících roků studijního programu vychází z této platformy a přináší studentům hloubku a šíři vědomostí odpovídajících každé následující fázi jejich studií. Spolu se studiem základních modulů je třeba, aby se studenti účastnili pravidelných doplňkových seminářů a kurzů, vyučovaných věhlasnými akademiky a ulamá. Semináře a kurzy si kladou za cíl zajistit, aby studentům nebyla pouze poskytována silná teoretická znalost islámských studií, ale také aby jim byla dána možnost styku s učenci, kteří jsou aktivní v akademické obci a angažují se v širší komunitě, a tímto způsobem si studenti mohou uvědomit praktický a aplikovaný význam svých studií. Ohodnocování je důležitý indikátor studentova pokroku a tvoří nedílnou součást vzdělávací kultury v Al-Mahdi institutu. Práce ve formě esejí a prezentací jsou dávány studentům během každého roku ve formátu, který je sestaven tak, aby pomohl studentům rozvinout jejich písemné i prezentační dovednosti. Každý semester je ukončen zkouškovým obdobím, kde musí být písemně i ústně demonstrovány znalosti a schopnosti získané během kurzu.

5 Náhled do učební osnovy Arabština Intenzívní školení v arabštnině se zaměřuje na rozvoj pokročilých filologických dovedností, které jsou nutné pro samostatnost v porozumění, analýze a kritickém náhledu na arabštinu v Qur ánu a v muslimských textech. Kurz je tudíž sestaven z modulů jednajících s jazykem (lugha), gramatikou (sarf wa nahw), arabskou rétorikou (balagha) a qur ánským tvaroslovím (i ráb al Qur án). Pro studium arabštiny se nepředpokládá žádná předchozí znalost jazyka. V prvním roce studenti začínají úvodními texty, které jsou vypracovány pro studenty, jejichž mateřský jazyk není arabština. Do třetího roku studia jsou studenti schopni zabývat se pokročilými klasickými texty, které se tradičně používají pro studium arabštiny, jako je napřiklad Šarh ibn Aqíla. Fiqh Fiqhje definován jako detailní znalost zákonů šarí i s jejich specifickými důkazy a odůvodněními. Během čtyř let kurzu studenti dostanou komplexní a progresivně detailní studii těchto zákonů a diskuzí, které obklopují jejich odůvodnění. Po úvodním modulu o historickém rozvoji fiqhuse studenti přesunou ke studii al-fiqh al-istidlálí od Báqira Irwáního. V něm se zaměří na zdůvodnění celé šíře zákonů fiqhu od wudhú (očisty) až k podmínkám určujícím platnost finančních transakcí. Ve čtvrtém roce studenti postoupí k četbě vybraných témat z pokročilejších textů, jako jsou Šarh al-lumá aa al- Maqásib.

6 Usúl al fiqh Usúlal-Fiqh je disciplína, jež se zabývá obecnými principy, které jsou zahrnuty v odvozování zákonů fiqhu. Hloubková studie usúl al-fiqh byla vždy hlavní součástí vzdělávání učenců v celé historii ší itské učenosti. V souladu s touto tradicí je studentům poskytnuta komplexní průprava ve všech teoretických diskuzích usúl al-fiqh založených na tradiční osnově doplněné patřičnými diskuzemi z filozofie jazyka, hermeneutiky, morální filozofie a epistemologie. Úvodní kurzy jsou založeny na Mabadi al-usúl od Abd al- Hádí al-fadlího a Halaqát al-úlá od Báqira al-sadra. Poté následuje úplné čtení textu Usúl al-fiqh od Muhammada Ridy Muzaffara. Studie hadíthu Hadíth je definován jako záznam, který přenáší výroky, činy a tichý souhlas Proroka a imámů Ahlul bajt. Kromě analýzy a kontextualizace obsahu hadíthů, studie hadíthu na al-mahdi institutu vyžaduje dodatečné detailní studium obou klasických disciplín, které jsou obsaženy v kategorizaci a ověřování pravosti hadíthů, tzn. ilm al-dirája a ilm al-ridžál. Toto teoretické studium je doplněno praktickým tréninkem v aplikaci rigorózních tradičních metod ověřování hadíthu, který má zajistit, aby studenti získali schopnosti potřebné pro samostatnou práci v tomto procesu. Díky tomuto tréninku a s odkazy na širší studium se studenti mohou utkat s kritikou namířenou proti tomuto systému a také získat důkladnou zkušenost v pedantické povaze tradičního přístupu. Historie Přestože tento předmět není hlavní součástí tradiční osnovy ší itské hawzy, kurz na al-mahdi institutu klade velký důraz na studium historie. Hlavní témata a období pokrytá ve studiu jsou předislámská Arábie,život Proroka, poprorocké období a historie a rozvoj ší itského islámu a jeho rozkoly. Kromě specifických znalosti, které tento předmět přináší, jsou studenti vybaveni bibliografickýmia analytickými nástroji potřebnými pro studium mnoha primárních materiálů v arabštině a sekundárních expertíz v angličtině.

7 Irfán (Mysticizmus) Tento kurz zkoumá původ, historii a rozvoj mysticizmu v islámu. Studenti budou vyučováni hlavní motivy jeho rozdělení (teoretické a praktické) v mystické literatuře s kritickou četbou klíčových textů. Hlavní témata v teoretickém mysticizmu se vyučují z věhlasných děl Džaláluddína al- Rúmího a ibn Arabího a praktický ifán z díla Abú Nasra bin Alí al-sirádže al-túsího al-luma a fí tárích al-tasawwuf al-islámí. Ilm al-kalám (teologie) Poúvodním modulu mapujícím různé myšlenkové proudy a historický rozvoj muslimské teologie se studenti zaměří na podrobnou četbu klasického ší itského textu od Allámy Hillího al-báb al-hádí ašar. Hlavní témata muslimské teologické doktríny včetně argumentu pro existenci Boha, diskuze o predestinaci a svobodné vůli, teodicea, proroctví, imámologie a eschatologie jsou dále kriticky zkoumány s odkazy jak na současnou práci Illáhíjat od Džaffara Subháního tak na klasické dílo Allámy Hillího a Násiruddína Túsího Kašf al-murád fí tadžríd al-ittiqád. Falsafa(filozofie) Tento kurz uvádí studenty do historických počátků muslimské filozofie včetně hlavních filozofů a jejich děl. Kriticky zkoumá filozofické myšlenky peripatetického, osvícenského a transcendentálního směru islámské filozofie. Po prvním roce studenti dostanou vyčerpávající náhled do transcendentální filozofie Mully Sadry prostřednictvím podrobné četby al-tabatabá ího Bidájat al-hikma.

8 Qur ánská studia Institut má program pro qur ánská studia, který je složen ze dvou klíčových součástí. První obsahuje studium ulúm al-qur án, klasickou teoretickou disciplínu, která se zabývá otázkami jako jsou autenticita Qur ánu a jeho sepsání, povaha a způsob zjevení a struktura a témata v Qur ánu. Kurz je založen na četbě Talchís wa al-tamhíd od Hádího Ma rify kombinovaný s obsáhlými odkazy na díla nejznámějších orientalistů a současných učenců qur ánských studií. Druhá součást kurzu uvede studenty do ilm al-tafsír, ve kterém budou zkoumat teoretické principy a rozličné metody ve výkladu a interpretaci Qur ánu. Po této průpravě studenti začnou studovat samotný ilm al-tafsír. Toto studium zahrnuje nejen tradiční atomistický a tématický přístup k tafsíru, ale také umožní kriticky se zabývat aplikací vznikajících hermeneutických přístupů ke Qur ánu ve stádiu, kde se od studentů očekává použití jejich získaných schopností ze studií arabštiny, hadíthu, usúl al-fiqh, teologie, mysticizmu a filozofie, aby si obohatili své chápání, co je podle muslimské víry slovo Boží.

9 Mantiq(logika) Logika je definována jako studium pravidel a principů ovládajících rozumné myšlení. Tato klasická disciplína je vyučována na ší itských seminářích jako epistemologický rámec pro muslimské intelektuální disciplíny. Kurz na al- Mahdi institutu poskytuje studentům hloubkový náhled do této vědy, která se kriticky zabývá všemi hlavními tématy této disciplíny včetně konceptů, souhlasů, a pěti umění založených na četbě z al-mantiqu od Muhammada Ridy Muzaffara. Další kurzy: Kromě výše uvedených hlavních předmětů al-mahdi institut nabízí řadu modulů, které se neučí na tradičních muslimských seminářích. Tyto moduly zahrnují: Otázky v současné filozofii a etice, Politická ekonomika a mezinárodní ekonomika v islámském světě, Morální ekonomika a fenomén islámského bankovnictví a finančnictví, Ženy a genderová studia, Komparativní náboženství, Islám a pluralizmus, a Metodologické otázky ve studiu náboženství a islámu

10 Al-Mahdi institut je místo pro seriózní snahu poznat nejzákladnější a nejdůležitější klasické islámské, konkrétně ší itské, texty prostřednictvím důkladného a kritického studia- a zároveň mít na paměti naše současné zájmy a otázky. drakramí

11 Poznejte některé ze členů naší fakulty Fakulta na al-mahdi institutu představuje kolektiv učenců, kteří jsou vyškolení na nejvyšší úrověň co se týče tradiční muslimské učenosti i akademické znamenitosti. Skládá se z jedinců s uznávaným záznamen úspěchů v kreativní učenosti, kteří jsou známí pro svou oddanost obohacení dnešní společnosti. Přestože je fakulta především vzdělávací institut, tato fakulta a její širší zaměstnanci se takéhluboce zabývají průzkumem, publikací a outreach programem, což slouží jak vědecké společnosti, tak širší komunitě.

12 Arif Abdul Hussain Šajch Arifstudoval na Madrase Seyeda Al-Khoeiho v Londýně a absolvoval s vyznamenáním v roce Poté vycestoval do Qumu, aby pokračoval se svým studiem a získal školení na Hawza Ilmíjjah v letech V té době získal soukromé školení a provedl výzkumná studia s některými čelními učenci Qumu zatímco soubězně vyučoval gramatiku, logiku ausúl al fiqh. Po návratu z Íránu Šajch pokračoval svůj dars al-cháridž pod Ájatolláhem Hussainem Amíním. Od roku 1993 je ředitelem a vyšším lektorem na al-mahdi institutu. Šajch Arif je také plodným a inspirujícím lektorem, který měl nesčetné náboženské přednášky po celém světě. Kromě toho, že je náboženským poradcem v místní komunitě, rovněž slouží jako imám pátečních modliteb v Birminghamu. Učení a průzkum šajcha Arifa zahrnují muslimskou filozofii, teosofii, mysticizmus, logiku, usúl al-fiqh, fiqh a tafsír. Publikoval velkou řadu odborných děl včetně překladů a původních článků. Seyed Amír Akramí Seyed Amír Akramí je držitelem BA (bakalář umění) v islámských studiích a MA (mistr svobodných umění) v náboženství a mysticizmu z teheránské university a drží doktorát z filozofie náboženství z univerzity McGill v Kanadě. Seyed Amír byl lektorem na fakultě islámské teologie teheránské university (University of Tehran) a také hostujícím vědeckým pracovníkem pro výzkum na Univerzitě birminghamského centra pro islámská studia a křesťansko-muslimské vztahy (University of Birmingham s Centre for Islamic Studies and Christian-Muslim Relations). SeyedAkramí také sloužil jako tajemník pro mezináboženský dialog v Organizaci pro islámskou kulturu a styky (Organisation for Islamic Culture and Communications) v Teheránu. Je členem elitní skupiny muslimských učenců a křesťanských teologů a účastní se pravidelných konferencí pod záštitou iniciativy Building bridges arcibiskupa z Cantenbury. Učení a výzkum Seyeda Akramího zahrnují islámská studia (qur ánská studia, islámský mysticizmus, filozofie a teologie), mezináboženský dialog, náboženský pluralizmus a náboženskou filozofii. Jeho díla jsou často publikována v řadě akademických žurnálů a knih v angličtině a perštině.

13 Ali Fanaei DrFanaeidokončil sedmnáct let odborných studií. Absolvoval slavnou školu Fajzíjeh Hawzy ilmíjji v Qumu, poté studoval sedm let dars al-cháridž pod vedením učitelů jako Grand Ájatolláh Tabrízí, Grand Ájatolláh Haeirí, Grand Ájatolláh Vahíd, Grand Ájatolláh Montazerí a Ájatolláh Ahmad Mianedží. V té době získal MA (titul mistra svobodných umění) v islámské teologii na univerzitě v Qumu, kde se obzvláště zajímal o moderní teologii a filozofii náboženství. Pak se přestěhoval do Velké Británie, aby provedl výzkum v Oddělení filozofie na univerzitě v Sheffieldu. Byl oceněn Mphil (mistrem filozofie) za svou studii na morální skepticizmus a morální realizmus a získal doktorát za svou práci o epistemickém ospravedlnění morálních přesvědčení. Učení a badatelské zájmy Dr. Fanaeiho jsou filozofiefiqhu, hermeneutika, usúl al-fiqh, tafsír, morální filozofie a epistemologie. Dr. Fanaei má širokou škálu moderních publikací v agličtině a perštině, které zahrnují četné odborné články a monografie. SeyedMohammadGharíS. Fátemí Seyed Fátemístrávil třináct let studiem do nejvyšší úrovně tradičních vzdělávacích seminářů v Qumu. V té době studoval řadu arabských disciplín (všetně gramatiky a literatury), formální logiku, qur ánská studia a tafsír, teologii, islámskou filozofii a takéusúl al-fiqh a fiqh pod přímým vedením některých z předních učenců. Během získávání svého tradičního vzdělání, Seyed Fátemí také studoval veřejné právo na univerzitě v Teheránu a byl oceněn tituly LLB a LLM. (bakalář práv a mistr práv). V roce 1999 získal doktorát na právnické fakultě university v Manchesteru, kde studoval komparativní lidská práva. Učení a badatelské zájmy Seyeda Fátemího jsou filozofické základy lidských práv, mezinárodní a komparativní lidská práva, islám a lidská práva, usúl alfiqh a hermeneutika, historie a rozvoj fiqhu a muslimská teologie. Jeho obsáhlé publikace obsahují řadu monografií a článků v předních mezinárodních akademických časopisech.

14 Muhammed Khalid Dr.Khalidzískal MA (mistr svobodných umění) na Birminghamské univerzitě (University of Birmingham) a doktorát na univerzitě v Aberdeenu (University of Aberdeen) ve Skotsku. Předtím získat titul MA v islámských studiích na univerzitě Markez-e-Ulúm Islámíjjah v Pákistánu a titul BA (bakalář umění) v islámských studiích z Idára Išátul Ulúm v Pákistánu. Více než dvacet let sloužil jako pastor a hostující lektor na místních školách. Dr. Khalid také zastává pozici vrchního poradce pro islámské otázky a má značné zkušenosti v záležitostech širší komunity. Dr. Khalid napsal články pro přední noviny v urdštině Daily Jang London na současná témata jako jsou vzdělání, problémy muslimské mládeže a islám a extrémizmus. Dále píše články a sloupky v angličtině pro časopis Azan a Naveed-e-Sahar na témata muslimská mládež a vzdělání, mládež a zločinnost, islám a terorizmus a další témata týkající se komunity. Výzkum a výukové zájmy Dr. Khalida zahrnují historii, studii hadíthu, ulúm al-qur án a ulúm al-hadíth. Ian Williams Vzdělání získal na univerzitách v Londýně (London University), King s College, v Nottinghamu a Derby a vyučoval náboženská a islámská studia na univerzitách v Chesteru, Derby a Birmingham City University. Ve své dizertační práci se zaměřil na současné chápání osobnosti Alího ibn Abí Tálib v sunnitských a ší itských tradicích ve Velké Británii. V současné době pracuje na svém druhém doktorském projektu, který se zaměřuje na moderní turecké nábožensko-společenské hnutí. Učení a badatelské zájmy DrWilliamse zahrnují historické a současné vyjádření súfizmu, metodologie průzkumu ve studiu nábožensko-společenských hnutí, současný turecký islám a jeho význam pro evropskou islámskou identitu a křesťansko-muslimský mezináboženský dialog. Dr. Williams má uznávaný seznam publikací a dále publikuje své práce v široké škále akademických časopisů.

15 Mohammed Šukrí Šajch Mohammed zahájil své vyšší náboženské vzdělání na hawze v Nadžafu v roce Během následujících šesti let studoval pod přímým dohledem vynikajících učenců jako Ájatolláh Šahíd Muhammad Sádiq al-sadr a Ájatolláh Kalantár. Jeho dalšími učiteli byli také Šajch Muhammad al-jaqúbí, Sejjed Mohammad al-sístání a Sejjed Ahmed al- Sáfí. V roce 2000 vycestoval na hawzu Sejjedy Zajnab v Damašku, kde strávil následující dva roky studiem na institucích, které jsou ve spojení s Ájatolláhem Džawádem Tabrízím a Ájatolláhem Muhammadem Husseinem Fadl-Alláhem. V té době také vyučoval na al-sadr institutu. Od roku 2003 učí řadu tradičních islámských disciplín na al-mahdi institutu. Šejch Mohammed měl také přednášky po Evropě a je pravidelným účastníkem a debatérem na četných arabských satelitních televizních kanálech a přispíval na mezinárodních konferencích týkajících se role náboženství v Iráku. Badatelské a vzdělávací zájmy Šajcha Muhammada jsou logika, fiqh, srovnávací fiqh, usúl al-fiqh a filozofie s důrazem na arabskou gramatiku, jazyk a rétoriku. SeyedAlirazaNaqvi SeyedAlirazaNaqvivystudoval islámská studia a arabštinu na madrase Sejjeda al-chuího v Londýně. Poté se rozhodl rozšířit si islámské vzdělání na hawze Ilmíjje v Qumu pod dohledem Grand Ájatolláha Maddadího. Je take držitelem MA (mistr svobodných umění) v islámských studiích na univerzitě v Pandžábu (Punjab University). Seyed Alirazamá dlouhou historii služby prostým muslimských komunitám jako ředitel Muhammadi madrasy v Birminghamu a předtím jako ředitel al-mahdi institutu. Má takévedoucí roli v Islámské vzdělávací komoře (Islamic Education Board - IEB) Světové federace KSIM (Khoja Shia Ithna-asheri Muslim World Federation). Seyed Aliraza je světově známý jako prvotřídní lektor a přednašeč poezie věnované Ahlulbajt a.s. Badatelské a vzdělávací zájmy Seyeda Alirazy jsou arabský jazyk a gramatika, současné záležitosti v islámském zákoně, duchovno, islámské vzdělání a tablígh.

16 Největší užitek ze studií islámu v pokročilém stadiu je potenciál pro osobní rozvoj(duchovní a intelektuální). Je také branou k objevení a pochopení záležitostí týkající se světa, společnosti a práv a inšá Alláh pomůže studentovi, aby se sám stal vůdcem ke správné stezce Šajch Mohammed Šukrí

17 Život na al-mahdi institutu... Když studenti zahájí studium čtyřletého hawza programu, stanou se součástí širších aktivit al-mahdi institutu a získají plný přístup k jeho službám a zdrojům. Al-Mahdi institut hostí pulzující komunitu badatelů a učenců, kteří se kromě své akademické činnosti zabývají různými dalšími aktivitami, jako je styk s komunitou (community outreach) a mezináboženská činnost. Knihovna a veřejné prostory institutu umožňují studentům a zaměstnancům bližší styk na osobní úrovni a představují tak fórum pro sdílení a vyměňování nápadů a myšlenek a platformu pro budování dlouhodobých vztahů. Institut v Birminghamu se nachází v blízkosti největšího ší itského centra ve Velké Británii mimo Londýn, kde mají studenti možnost zúčastnit se či dokonce přispět k rozmanitým náboženským a společenským aktivitám.

18 Institut mi poskytl příležitost pro intelektuální i duchovní rozvoj. Jeho jedinečný charakter spočívá v tom, že učitelé pocházejí z různých kulturních prostředí a dávají tak studentům náhled do různých perspektiv a povzbuzují je ke kreativnímu myšlení. TarekMiernik Absolvent al-mahdi institutu

19 Po ukončení hawza programu Po ukončení čtyřletého hawza programu studenti mohou pokračovat ve svých studiích na al-mahdi institutu a přejít na studium textů na nejvyšší úrovni formální výuky. Bývalí studenti si také budují svou kariéru. Absolventi jsou nejen schopni plnit tradiční roli nábožensky vyškoleného učence ( álima) v komunitě, ale mají také schopnosti a trénink potřebný pro plnění rostoucích požadavků pro oddané a moderní muslimské učence v řadě jiných oborů včetně akademické komunity, médií, výuky a politiky.

20 Někteří absolventi institutu Ali-rezaBhodžání Po ukončení profesionálních kvalifikací v optometrii se Ali-reza zapsal do čtyřletého hawza programu na al-mahdi institutu v roce Po absolvování programu vyhrál vysoce konkurenční stipendium v Centru pokročilého studia arabského světa (Centre of the Advanced Study of the Arab World), aby pokračoval ve svém bádání další čtyři roky na univerzitě v Durhamu. Jako součást tohoto programu podstopil MA v badatelských metodách, za což byl oceněn vyznamenáním. Ali-reza v současné době pracuje na dokončení své doktorské práce, která zkoumá vztah mezi morálkou a zákonem v ší itském islámu s konktrétním odkazem na úlohu rozumu jako zdroje šarí i. Kromě svých badatelských závazků také pracuje v pokročilých hawza studiích na al-mahdi institutu. Od absolvování programu se Ali-reza zúčastnil akademických kurzů a konferencí na celém světě a vydal řadu děl. Také učil moduly islámských studií v různých institutech vyššího vzdělání, včetně Durhamské univerzity, al-mahdi institutua IIPS (MTP v Damašku). Mimo svou práci v akademické komunitě občas přednáší a vede páteční modlitby v muslimských centrech po Velké Británii. ImránalíPandžwání Imránalí nastoupil do institutu po získání titulu LLB (bakalář práv) na Univerzitě v Sheffieldu (University of Sheffield). Během studií arabštiny a islámských studií také ukončil LPC (postgraduální diplom v právnictví) na právnické fakultě v Birminghamu (Collage of Law ). Po ukončení čtyřletého hawza programu na al-mahdi institutu Imránalí získal místo na Kings College v Londýně, kde se pustil do své dizertační práce. V současné době je v konečné fázi svého doktorátu, který se zaměřuje na roli osobnosti člověka v mezinárodních lidských právech: komparativní ší itská (muslimská) a křesťanská (západní) perspektiva. Imránalí slouží veřejnosti svými přednáškami ší itským komunitám ve Velké Británii a po celém světě. Vyučuje na madrase v Chelmsfordu a je často zván, aby sdílel svou znalost a expertízu na Ahlul Bayt TV a Press TV. Imránalí navíc předložil četné akademické články na předních univerzitách a vydal mnoho děl v různých formátech.

21

22 Přihláška kestudiu Přihlášky pro čtyřletý hawza program jsou nyní otevřené. První rok programu je také otevřený studentům, kteří hodlají získat školení v pokročilých arabských a islámských studiích během ročního volna (gap year). Stipendium je k dispozici pro studenty při podání přihlášky. Tato ocenění jsou také přístupná studentům, kteří hodlají studovat pouze první rok tohoto programu. Finanční podpora pro následující roky je založena na zásluhách a závisí na akademickém pokroku. Pokud máte jakékoli otázky či potřebujete podrobnější informace, neváhejte a kontaktujte nás. Žadatelům doporučujeme, aby podali přihlášky brzy. Své dotazy a žádosti o přihlášku zašlete na: Hledání vědomostí je zodpovědností každého muslima, a vskutku Alláh miluje ty, kteří touží po vzdělání Prorok Muhammad

23 Al-Mahdi Institute 60 Weoley Park Road Selly Oak Birmingham B29 6RB Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky žádosti. [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok Francouzský institut v Praze

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky žádosti. [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok Francouzský institut v Praze Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2013 Podmínky žádosti Doktorát Prezentace Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků ve Velké Británii. Pamela Firth

Vzdělávání sociálních pracovníků ve Velké Británii. Pamela Firth Vzdělávání sociálních pracovníků ve Velké Británii Pamela Firth PŘEHLED Vzdělávání v sociální práci současná pozice Iniciativy vlády Hrozby PAM FIRTH JULY 2017 2 A YOUNGER VERSION PAM FIRTH JULY 2017 3

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 85 Služby v oblasti vzdělávání - speciální vzdělávání pro tělesně nebo duševně postižené žáky na všech úrovních vzdělávání 85.1 Služby v oblasti předškolního vzdělávání

Více

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění Kancelář e-learningu, Centrum informačních technologií Filozofická fakulta MU M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S EXPERIMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 1.hodina Úvod Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 2008/2009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE Shrnutí výstupů základní studie zaměřené na analýzu stávající situace v oblasti podpory nadaných a talentovaných žáků a jejich učitelů TURECKO ČESKÁ REPUBLIKA NĚMECKO -

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk AFRIKANISTIKA AFR kurz Filozofie (SPOL00001) a jeden dvousemestrální kurz Základy jazykovědy (AFR022001), a to v pořadí, které si sami vyberou. Všichni studenti jsou povinni do konce šestého semestru složit

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více