Směrem k výtečnosti v islámské učenosti. Čtyřletý hawza studijní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrem k výtečnosti v islámské učenosti. Čtyřletý hawza studijní program"

Transkript

1 Směrem k výtečnosti v islámské učenosti Čtyřletý hawza studijní program

2 Al-Mahdi institut a jeho filozofie Al-Mahdi institut byl založen v roce 1993 s cílem zřídit vzdělávací centrum v Evropě, které by poskytlo studentům pokročilou výuku islámských studií a arabštiny, přizpůsobenou speciálně pro potřeby těch, kteří žijí v multikulturním a pluralistickém prostředí. Hlavní učební osnova je intenzivní a modifikovaná forma tradičního studia v islámských vzdělávacích centrech v Nadžafu a Qumu. Studentům nabízí důkladnou průpravu ve čtení, analyzování a kontextualizování klasických textů, také však klade důraz na užití moderních teorií ve studiu náboženství, teologie a jazyka. Narozdíl od jiných islámských center je studium výhradněv angličtině a arabštině. Důraz na vědeckou a akademickou přesnost je kombinován s nedogmatickou filozofií učení, která pro studium v institutu nepředpokládá žádný určitý náboženský či filozofický závazek. Místo toho institut trvá na postoji hlubokého respektu k náboženství a kulturním postojím všech lidí a snaží se jej kultivovat. Pomocí kombinace klasického a současného stylu vzdělání spolu se svou otevřenou filozofií studia je cílem Al-Mahdi institutu pokračovat ve svém trendu vyškolování učenců, kteří mohou pracovat v rámci západní akademické tradici jako aktivní účastníci, podílet se na intelektuálním rozvoji ší itského myšlenkového proudu a současně přispívat k vyobrazení lidské tváře islámu a islámského učení v širší společnosti.

3 Co se učí a jak? Čtyřletý univerzitní program poskytuje studentům modifikovaný a intenzivní kurz arabštiny a islámského studia, založený na tradičním učivu vzdělávacích seminářů v Nadžafu a Qumu. Naše kurzy jsou doručovány učenci, kteří jsou velice zběhlí v tradičních a moderních metodách výuky, a institut je hrdý na svůj model učení v malých skupinách. Instruktoři předčítají, vysvětlují a anylyzují tradiční texty pokrývající plnou šíři islámských vzdělávacích disciplín a tím povzbuzují studenty, aby ocenili jak historickou tak současnou relevanci předkládaných myšlenek. Tento způsob výuky je doplněn čerpáním z příslušných teorií a metod, které se používají v sociálních a humanitních vědách, a takto překlenuje mezeru mezi tradičním vzděláváním a současnou akademií. Studenti jsou aktivně povzbuzováni k rozvíjení svých znalostí a porozumění předmětů interaktivním způsobem, aby si vybudovali kritické schopnosti a nezávislé uvažování, které jsou nutné pro nejvyšší úroveň klasického a moderního islámského studia.

4 Struktura ahodnocení První rok programu se zaměřuje především na úvodní moduly, které pokrývají šíři základních vědeckých disciplín islámu včetně qur ánských studií, studií hadíthu, fiqhu, usúl al-fiqh, mantiqu, ilm al-kalám, falsafya irfánuplus intenzivní studium arabského jazyka a gramatiky. V prvním ze dvou semestrů převažuje výuka arabštiny, která umožňuje studentům, aby se mohli začít zabývat přímo arabskými texty ve studiu ostatních disciplín na začátku druhého semestru. Tyto moduly poskytnou studentům hluboký náhled do historického kontextu, hlavních témat, klasických diskuzí a klíčových myslitelů v každé disciplíně. Toto vybuduje silné základy, na kterých pak studenti mohou úspěšně stavět v druhém, třetím a čtvrtém roce. Každý z následujících roků studijního programu vychází z této platformy a přináší studentům hloubku a šíři vědomostí odpovídajících každé následující fázi jejich studií. Spolu se studiem základních modulů je třeba, aby se studenti účastnili pravidelných doplňkových seminářů a kurzů, vyučovaných věhlasnými akademiky a ulamá. Semináře a kurzy si kladou za cíl zajistit, aby studentům nebyla pouze poskytována silná teoretická znalost islámských studií, ale také aby jim byla dána možnost styku s učenci, kteří jsou aktivní v akademické obci a angažují se v širší komunitě, a tímto způsobem si studenti mohou uvědomit praktický a aplikovaný význam svých studií. Ohodnocování je důležitý indikátor studentova pokroku a tvoří nedílnou součást vzdělávací kultury v Al-Mahdi institutu. Práce ve formě esejí a prezentací jsou dávány studentům během každého roku ve formátu, který je sestaven tak, aby pomohl studentům rozvinout jejich písemné i prezentační dovednosti. Každý semester je ukončen zkouškovým obdobím, kde musí být písemně i ústně demonstrovány znalosti a schopnosti získané během kurzu.

5 Náhled do učební osnovy Arabština Intenzívní školení v arabštnině se zaměřuje na rozvoj pokročilých filologických dovedností, které jsou nutné pro samostatnost v porozumění, analýze a kritickém náhledu na arabštinu v Qur ánu a v muslimských textech. Kurz je tudíž sestaven z modulů jednajících s jazykem (lugha), gramatikou (sarf wa nahw), arabskou rétorikou (balagha) a qur ánským tvaroslovím (i ráb al Qur án). Pro studium arabštiny se nepředpokládá žádná předchozí znalost jazyka. V prvním roce studenti začínají úvodními texty, které jsou vypracovány pro studenty, jejichž mateřský jazyk není arabština. Do třetího roku studia jsou studenti schopni zabývat se pokročilými klasickými texty, které se tradičně používají pro studium arabštiny, jako je napřiklad Šarh ibn Aqíla. Fiqh Fiqhje definován jako detailní znalost zákonů šarí i s jejich specifickými důkazy a odůvodněními. Během čtyř let kurzu studenti dostanou komplexní a progresivně detailní studii těchto zákonů a diskuzí, které obklopují jejich odůvodnění. Po úvodním modulu o historickém rozvoji fiqhuse studenti přesunou ke studii al-fiqh al-istidlálí od Báqira Irwáního. V něm se zaměří na zdůvodnění celé šíře zákonů fiqhu od wudhú (očisty) až k podmínkám určujícím platnost finančních transakcí. Ve čtvrtém roce studenti postoupí k četbě vybraných témat z pokročilejších textů, jako jsou Šarh al-lumá aa al- Maqásib.

6 Usúl al fiqh Usúlal-Fiqh je disciplína, jež se zabývá obecnými principy, které jsou zahrnuty v odvozování zákonů fiqhu. Hloubková studie usúl al-fiqh byla vždy hlavní součástí vzdělávání učenců v celé historii ší itské učenosti. V souladu s touto tradicí je studentům poskytnuta komplexní průprava ve všech teoretických diskuzích usúl al-fiqh založených na tradiční osnově doplněné patřičnými diskuzemi z filozofie jazyka, hermeneutiky, morální filozofie a epistemologie. Úvodní kurzy jsou založeny na Mabadi al-usúl od Abd al- Hádí al-fadlího a Halaqát al-úlá od Báqira al-sadra. Poté následuje úplné čtení textu Usúl al-fiqh od Muhammada Ridy Muzaffara. Studie hadíthu Hadíth je definován jako záznam, který přenáší výroky, činy a tichý souhlas Proroka a imámů Ahlul bajt. Kromě analýzy a kontextualizace obsahu hadíthů, studie hadíthu na al-mahdi institutu vyžaduje dodatečné detailní studium obou klasických disciplín, které jsou obsaženy v kategorizaci a ověřování pravosti hadíthů, tzn. ilm al-dirája a ilm al-ridžál. Toto teoretické studium je doplněno praktickým tréninkem v aplikaci rigorózních tradičních metod ověřování hadíthu, který má zajistit, aby studenti získali schopnosti potřebné pro samostatnou práci v tomto procesu. Díky tomuto tréninku a s odkazy na širší studium se studenti mohou utkat s kritikou namířenou proti tomuto systému a také získat důkladnou zkušenost v pedantické povaze tradičního přístupu. Historie Přestože tento předmět není hlavní součástí tradiční osnovy ší itské hawzy, kurz na al-mahdi institutu klade velký důraz na studium historie. Hlavní témata a období pokrytá ve studiu jsou předislámská Arábie,život Proroka, poprorocké období a historie a rozvoj ší itského islámu a jeho rozkoly. Kromě specifických znalosti, které tento předmět přináší, jsou studenti vybaveni bibliografickýmia analytickými nástroji potřebnými pro studium mnoha primárních materiálů v arabštině a sekundárních expertíz v angličtině.

7 Irfán (Mysticizmus) Tento kurz zkoumá původ, historii a rozvoj mysticizmu v islámu. Studenti budou vyučováni hlavní motivy jeho rozdělení (teoretické a praktické) v mystické literatuře s kritickou četbou klíčových textů. Hlavní témata v teoretickém mysticizmu se vyučují z věhlasných děl Džaláluddína al- Rúmího a ibn Arabího a praktický ifán z díla Abú Nasra bin Alí al-sirádže al-túsího al-luma a fí tárích al-tasawwuf al-islámí. Ilm al-kalám (teologie) Poúvodním modulu mapujícím různé myšlenkové proudy a historický rozvoj muslimské teologie se studenti zaměří na podrobnou četbu klasického ší itského textu od Allámy Hillího al-báb al-hádí ašar. Hlavní témata muslimské teologické doktríny včetně argumentu pro existenci Boha, diskuze o predestinaci a svobodné vůli, teodicea, proroctví, imámologie a eschatologie jsou dále kriticky zkoumány s odkazy jak na současnou práci Illáhíjat od Džaffara Subháního tak na klasické dílo Allámy Hillího a Násiruddína Túsího Kašf al-murád fí tadžríd al-ittiqád. Falsafa(filozofie) Tento kurz uvádí studenty do historických počátků muslimské filozofie včetně hlavních filozofů a jejich děl. Kriticky zkoumá filozofické myšlenky peripatetického, osvícenského a transcendentálního směru islámské filozofie. Po prvním roce studenti dostanou vyčerpávající náhled do transcendentální filozofie Mully Sadry prostřednictvím podrobné četby al-tabatabá ího Bidájat al-hikma.

8 Qur ánská studia Institut má program pro qur ánská studia, který je složen ze dvou klíčových součástí. První obsahuje studium ulúm al-qur án, klasickou teoretickou disciplínu, která se zabývá otázkami jako jsou autenticita Qur ánu a jeho sepsání, povaha a způsob zjevení a struktura a témata v Qur ánu. Kurz je založen na četbě Talchís wa al-tamhíd od Hádího Ma rify kombinovaný s obsáhlými odkazy na díla nejznámějších orientalistů a současných učenců qur ánských studií. Druhá součást kurzu uvede studenty do ilm al-tafsír, ve kterém budou zkoumat teoretické principy a rozličné metody ve výkladu a interpretaci Qur ánu. Po této průpravě studenti začnou studovat samotný ilm al-tafsír. Toto studium zahrnuje nejen tradiční atomistický a tématický přístup k tafsíru, ale také umožní kriticky se zabývat aplikací vznikajících hermeneutických přístupů ke Qur ánu ve stádiu, kde se od studentů očekává použití jejich získaných schopností ze studií arabštiny, hadíthu, usúl al-fiqh, teologie, mysticizmu a filozofie, aby si obohatili své chápání, co je podle muslimské víry slovo Boží.

9 Mantiq(logika) Logika je definována jako studium pravidel a principů ovládajících rozumné myšlení. Tato klasická disciplína je vyučována na ší itských seminářích jako epistemologický rámec pro muslimské intelektuální disciplíny. Kurz na al- Mahdi institutu poskytuje studentům hloubkový náhled do této vědy, která se kriticky zabývá všemi hlavními tématy této disciplíny včetně konceptů, souhlasů, a pěti umění založených na četbě z al-mantiqu od Muhammada Ridy Muzaffara. Další kurzy: Kromě výše uvedených hlavních předmětů al-mahdi institut nabízí řadu modulů, které se neučí na tradičních muslimských seminářích. Tyto moduly zahrnují: Otázky v současné filozofii a etice, Politická ekonomika a mezinárodní ekonomika v islámském světě, Morální ekonomika a fenomén islámského bankovnictví a finančnictví, Ženy a genderová studia, Komparativní náboženství, Islám a pluralizmus, a Metodologické otázky ve studiu náboženství a islámu

10 Al-Mahdi institut je místo pro seriózní snahu poznat nejzákladnější a nejdůležitější klasické islámské, konkrétně ší itské, texty prostřednictvím důkladného a kritického studia- a zároveň mít na paměti naše současné zájmy a otázky. drakramí

11 Poznejte některé ze členů naší fakulty Fakulta na al-mahdi institutu představuje kolektiv učenců, kteří jsou vyškolení na nejvyšší úrověň co se týče tradiční muslimské učenosti i akademické znamenitosti. Skládá se z jedinců s uznávaným záznamen úspěchů v kreativní učenosti, kteří jsou známí pro svou oddanost obohacení dnešní společnosti. Přestože je fakulta především vzdělávací institut, tato fakulta a její širší zaměstnanci se takéhluboce zabývají průzkumem, publikací a outreach programem, což slouží jak vědecké společnosti, tak širší komunitě.

12 Arif Abdul Hussain Šajch Arifstudoval na Madrase Seyeda Al-Khoeiho v Londýně a absolvoval s vyznamenáním v roce Poté vycestoval do Qumu, aby pokračoval se svým studiem a získal školení na Hawza Ilmíjjah v letech V té době získal soukromé školení a provedl výzkumná studia s některými čelními učenci Qumu zatímco soubězně vyučoval gramatiku, logiku ausúl al fiqh. Po návratu z Íránu Šajch pokračoval svůj dars al-cháridž pod Ájatolláhem Hussainem Amíním. Od roku 1993 je ředitelem a vyšším lektorem na al-mahdi institutu. Šajch Arif je také plodným a inspirujícím lektorem, který měl nesčetné náboženské přednášky po celém světě. Kromě toho, že je náboženským poradcem v místní komunitě, rovněž slouží jako imám pátečních modliteb v Birminghamu. Učení a průzkum šajcha Arifa zahrnují muslimskou filozofii, teosofii, mysticizmus, logiku, usúl al-fiqh, fiqh a tafsír. Publikoval velkou řadu odborných děl včetně překladů a původních článků. Seyed Amír Akramí Seyed Amír Akramí je držitelem BA (bakalář umění) v islámských studiích a MA (mistr svobodných umění) v náboženství a mysticizmu z teheránské university a drží doktorát z filozofie náboženství z univerzity McGill v Kanadě. Seyed Amír byl lektorem na fakultě islámské teologie teheránské university (University of Tehran) a také hostujícím vědeckým pracovníkem pro výzkum na Univerzitě birminghamského centra pro islámská studia a křesťansko-muslimské vztahy (University of Birmingham s Centre for Islamic Studies and Christian-Muslim Relations). SeyedAkramí také sloužil jako tajemník pro mezináboženský dialog v Organizaci pro islámskou kulturu a styky (Organisation for Islamic Culture and Communications) v Teheránu. Je členem elitní skupiny muslimských učenců a křesťanských teologů a účastní se pravidelných konferencí pod záštitou iniciativy Building bridges arcibiskupa z Cantenbury. Učení a výzkum Seyeda Akramího zahrnují islámská studia (qur ánská studia, islámský mysticizmus, filozofie a teologie), mezináboženský dialog, náboženský pluralizmus a náboženskou filozofii. Jeho díla jsou často publikována v řadě akademických žurnálů a knih v angličtině a perštině.

13 Ali Fanaei DrFanaeidokončil sedmnáct let odborných studií. Absolvoval slavnou školu Fajzíjeh Hawzy ilmíjji v Qumu, poté studoval sedm let dars al-cháridž pod vedením učitelů jako Grand Ájatolláh Tabrízí, Grand Ájatolláh Haeirí, Grand Ájatolláh Vahíd, Grand Ájatolláh Montazerí a Ájatolláh Ahmad Mianedží. V té době získal MA (titul mistra svobodných umění) v islámské teologii na univerzitě v Qumu, kde se obzvláště zajímal o moderní teologii a filozofii náboženství. Pak se přestěhoval do Velké Británie, aby provedl výzkum v Oddělení filozofie na univerzitě v Sheffieldu. Byl oceněn Mphil (mistrem filozofie) za svou studii na morální skepticizmus a morální realizmus a získal doktorát za svou práci o epistemickém ospravedlnění morálních přesvědčení. Učení a badatelské zájmy Dr. Fanaeiho jsou filozofiefiqhu, hermeneutika, usúl al-fiqh, tafsír, morální filozofie a epistemologie. Dr. Fanaei má širokou škálu moderních publikací v agličtině a perštině, které zahrnují četné odborné články a monografie. SeyedMohammadGharíS. Fátemí Seyed Fátemístrávil třináct let studiem do nejvyšší úrovně tradičních vzdělávacích seminářů v Qumu. V té době studoval řadu arabských disciplín (všetně gramatiky a literatury), formální logiku, qur ánská studia a tafsír, teologii, islámskou filozofii a takéusúl al-fiqh a fiqh pod přímým vedením některých z předních učenců. Během získávání svého tradičního vzdělání, Seyed Fátemí také studoval veřejné právo na univerzitě v Teheránu a byl oceněn tituly LLB a LLM. (bakalář práv a mistr práv). V roce 1999 získal doktorát na právnické fakultě university v Manchesteru, kde studoval komparativní lidská práva. Učení a badatelské zájmy Seyeda Fátemího jsou filozofické základy lidských práv, mezinárodní a komparativní lidská práva, islám a lidská práva, usúl alfiqh a hermeneutika, historie a rozvoj fiqhu a muslimská teologie. Jeho obsáhlé publikace obsahují řadu monografií a článků v předních mezinárodních akademických časopisech.

14 Muhammed Khalid Dr.Khalidzískal MA (mistr svobodných umění) na Birminghamské univerzitě (University of Birmingham) a doktorát na univerzitě v Aberdeenu (University of Aberdeen) ve Skotsku. Předtím získat titul MA v islámských studiích na univerzitě Markez-e-Ulúm Islámíjjah v Pákistánu a titul BA (bakalář umění) v islámských studiích z Idára Išátul Ulúm v Pákistánu. Více než dvacet let sloužil jako pastor a hostující lektor na místních školách. Dr. Khalid také zastává pozici vrchního poradce pro islámské otázky a má značné zkušenosti v záležitostech širší komunity. Dr. Khalid napsal články pro přední noviny v urdštině Daily Jang London na současná témata jako jsou vzdělání, problémy muslimské mládeže a islám a extrémizmus. Dále píše články a sloupky v angličtině pro časopis Azan a Naveed-e-Sahar na témata muslimská mládež a vzdělání, mládež a zločinnost, islám a terorizmus a další témata týkající se komunity. Výzkum a výukové zájmy Dr. Khalida zahrnují historii, studii hadíthu, ulúm al-qur án a ulúm al-hadíth. Ian Williams Vzdělání získal na univerzitách v Londýně (London University), King s College, v Nottinghamu a Derby a vyučoval náboženská a islámská studia na univerzitách v Chesteru, Derby a Birmingham City University. Ve své dizertační práci se zaměřil na současné chápání osobnosti Alího ibn Abí Tálib v sunnitských a ší itských tradicích ve Velké Británii. V současné době pracuje na svém druhém doktorském projektu, který se zaměřuje na moderní turecké nábožensko-společenské hnutí. Učení a badatelské zájmy DrWilliamse zahrnují historické a současné vyjádření súfizmu, metodologie průzkumu ve studiu nábožensko-společenských hnutí, současný turecký islám a jeho význam pro evropskou islámskou identitu a křesťansko-muslimský mezináboženský dialog. Dr. Williams má uznávaný seznam publikací a dále publikuje své práce v široké škále akademických časopisů.

15 Mohammed Šukrí Šajch Mohammed zahájil své vyšší náboženské vzdělání na hawze v Nadžafu v roce Během následujících šesti let studoval pod přímým dohledem vynikajících učenců jako Ájatolláh Šahíd Muhammad Sádiq al-sadr a Ájatolláh Kalantár. Jeho dalšími učiteli byli také Šajch Muhammad al-jaqúbí, Sejjed Mohammad al-sístání a Sejjed Ahmed al- Sáfí. V roce 2000 vycestoval na hawzu Sejjedy Zajnab v Damašku, kde strávil následující dva roky studiem na institucích, které jsou ve spojení s Ájatolláhem Džawádem Tabrízím a Ájatolláhem Muhammadem Husseinem Fadl-Alláhem. V té době také vyučoval na al-sadr institutu. Od roku 2003 učí řadu tradičních islámských disciplín na al-mahdi institutu. Šejch Mohammed měl také přednášky po Evropě a je pravidelným účastníkem a debatérem na četných arabských satelitních televizních kanálech a přispíval na mezinárodních konferencích týkajících se role náboženství v Iráku. Badatelské a vzdělávací zájmy Šajcha Muhammada jsou logika, fiqh, srovnávací fiqh, usúl al-fiqh a filozofie s důrazem na arabskou gramatiku, jazyk a rétoriku. SeyedAlirazaNaqvi SeyedAlirazaNaqvivystudoval islámská studia a arabštinu na madrase Sejjeda al-chuího v Londýně. Poté se rozhodl rozšířit si islámské vzdělání na hawze Ilmíjje v Qumu pod dohledem Grand Ájatolláha Maddadího. Je take držitelem MA (mistr svobodných umění) v islámských studiích na univerzitě v Pandžábu (Punjab University). Seyed Alirazamá dlouhou historii služby prostým muslimských komunitám jako ředitel Muhammadi madrasy v Birminghamu a předtím jako ředitel al-mahdi institutu. Má takévedoucí roli v Islámské vzdělávací komoře (Islamic Education Board - IEB) Světové federace KSIM (Khoja Shia Ithna-asheri Muslim World Federation). Seyed Aliraza je světově známý jako prvotřídní lektor a přednašeč poezie věnované Ahlulbajt a.s. Badatelské a vzdělávací zájmy Seyeda Alirazy jsou arabský jazyk a gramatika, současné záležitosti v islámském zákoně, duchovno, islámské vzdělání a tablígh.

16 Největší užitek ze studií islámu v pokročilém stadiu je potenciál pro osobní rozvoj(duchovní a intelektuální). Je také branou k objevení a pochopení záležitostí týkající se světa, společnosti a práv a inšá Alláh pomůže studentovi, aby se sám stal vůdcem ke správné stezce Šajch Mohammed Šukrí

17 Život na al-mahdi institutu... Když studenti zahájí studium čtyřletého hawza programu, stanou se součástí širších aktivit al-mahdi institutu a získají plný přístup k jeho službám a zdrojům. Al-Mahdi institut hostí pulzující komunitu badatelů a učenců, kteří se kromě své akademické činnosti zabývají různými dalšími aktivitami, jako je styk s komunitou (community outreach) a mezináboženská činnost. Knihovna a veřejné prostory institutu umožňují studentům a zaměstnancům bližší styk na osobní úrovni a představují tak fórum pro sdílení a vyměňování nápadů a myšlenek a platformu pro budování dlouhodobých vztahů. Institut v Birminghamu se nachází v blízkosti největšího ší itského centra ve Velké Británii mimo Londýn, kde mají studenti možnost zúčastnit se či dokonce přispět k rozmanitým náboženským a společenským aktivitám.

18 Institut mi poskytl příležitost pro intelektuální i duchovní rozvoj. Jeho jedinečný charakter spočívá v tom, že učitelé pocházejí z různých kulturních prostředí a dávají tak studentům náhled do různých perspektiv a povzbuzují je ke kreativnímu myšlení. TarekMiernik Absolvent al-mahdi institutu

19 Po ukončení hawza programu Po ukončení čtyřletého hawza programu studenti mohou pokračovat ve svých studiích na al-mahdi institutu a přejít na studium textů na nejvyšší úrovni formální výuky. Bývalí studenti si také budují svou kariéru. Absolventi jsou nejen schopni plnit tradiční roli nábožensky vyškoleného učence ( álima) v komunitě, ale mají také schopnosti a trénink potřebný pro plnění rostoucích požadavků pro oddané a moderní muslimské učence v řadě jiných oborů včetně akademické komunity, médií, výuky a politiky.

20 Někteří absolventi institutu Ali-rezaBhodžání Po ukončení profesionálních kvalifikací v optometrii se Ali-reza zapsal do čtyřletého hawza programu na al-mahdi institutu v roce Po absolvování programu vyhrál vysoce konkurenční stipendium v Centru pokročilého studia arabského světa (Centre of the Advanced Study of the Arab World), aby pokračoval ve svém bádání další čtyři roky na univerzitě v Durhamu. Jako součást tohoto programu podstopil MA v badatelských metodách, za což byl oceněn vyznamenáním. Ali-reza v současné době pracuje na dokončení své doktorské práce, která zkoumá vztah mezi morálkou a zákonem v ší itském islámu s konktrétním odkazem na úlohu rozumu jako zdroje šarí i. Kromě svých badatelských závazků také pracuje v pokročilých hawza studiích na al-mahdi institutu. Od absolvování programu se Ali-reza zúčastnil akademických kurzů a konferencí na celém světě a vydal řadu děl. Také učil moduly islámských studií v různých institutech vyššího vzdělání, včetně Durhamské univerzity, al-mahdi institutua IIPS (MTP v Damašku). Mimo svou práci v akademické komunitě občas přednáší a vede páteční modlitby v muslimských centrech po Velké Británii. ImránalíPandžwání Imránalí nastoupil do institutu po získání titulu LLB (bakalář práv) na Univerzitě v Sheffieldu (University of Sheffield). Během studií arabštiny a islámských studií také ukončil LPC (postgraduální diplom v právnictví) na právnické fakultě v Birminghamu (Collage of Law ). Po ukončení čtyřletého hawza programu na al-mahdi institutu Imránalí získal místo na Kings College v Londýně, kde se pustil do své dizertační práce. V současné době je v konečné fázi svého doktorátu, který se zaměřuje na roli osobnosti člověka v mezinárodních lidských právech: komparativní ší itská (muslimská) a křesťanská (západní) perspektiva. Imránalí slouží veřejnosti svými přednáškami ší itským komunitám ve Velké Británii a po celém světě. Vyučuje na madrase v Chelmsfordu a je často zván, aby sdílel svou znalost a expertízu na Ahlul Bayt TV a Press TV. Imránalí navíc předložil četné akademické články na předních univerzitách a vydal mnoho děl v různých formátech.

21

22 Přihláška kestudiu Přihlášky pro čtyřletý hawza program jsou nyní otevřené. První rok programu je také otevřený studentům, kteří hodlají získat školení v pokročilých arabských a islámských studiích během ročního volna (gap year). Stipendium je k dispozici pro studenty při podání přihlášky. Tato ocenění jsou také přístupná studentům, kteří hodlají studovat pouze první rok tohoto programu. Finanční podpora pro následující roky je založena na zásluhách a závisí na akademickém pokroku. Pokud máte jakékoli otázky či potřebujete podrobnější informace, neváhejte a kontaktujte nás. Žadatelům doporučujeme, aby podali přihlášky brzy. Své dotazy a žádosti o přihlášku zašlete na: Hledání vědomostí je zodpovědností každého muslima, a vskutku Alláh miluje ty, kteří touží po vzdělání Prorok Muhammad

23 Al-Mahdi Institute 60 Weoley Park Road Selly Oak Birmingham B29 6RB Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Ukazatel inkluze Rozvoj učení a zapojení ve školách Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Vydáno Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více