Úvod do potravinářské legislativy Lekce 1: principy práva, bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do potravinářské legislativy Lekce 1: principy práva, bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele"

Transkript

1 Úvod do potravinářské legislativy Lekce 1: principy práva, bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2014

2 Naše priority? Potraviny a výživa Zdraví člověka Životní prostředí

3 POŽADAVKY KONZUMENTŮ NA JAKOST POTRAVIN čerstvost a schopnost ji udržet i při skladování, atraktivní vzhled a dobrá chuť, přírodní původ = ŽÁDNÁ CHEMIE, známý původ (geografický) a složení, výživová a energetická hodnota, prospěšnost zdraví, výhodná cena, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT BEZPEČNÉ!!!

4 Cíle evropského potravinového práva: (i) Ochrana před zdravotně závadnými potravinami a onemocněními z potravin (ii) Ochrana spotřebitelů / konzumentů před klamáním a falšováním (iii) Ochrana tržního prostředí a podnikatelů před nekalými praktikami (iv) Ochrana zvířat, rostlin a životního prostředí (v) Usnadnění volného pohybu potravin v rámci EU

5 Kvalita: míra uspokojení všech požadavků (pojem zahrnuje i bezpečnost potravin) všechny požadavky hlavně zákazníka požadavky závazných právních předpisů = požadavky společnosti Hygiena: opatření a podmínky nezbytné pro omezování nebezpečí a zajištění vhodnosti potraviny k lidské spotřebě

6 The world s population in World: 8 billion inhabitants (today: 6.5 billions, +20%) - 97% of growth in developing countries (Asia, Africa) - 61% of population in Asia 6.5% of population in the EU EU: 1/3 of population > 65 years (today: 1/5) EU: 20% of population will be obese (by 2020) 6% 30 million will suffer from diabetes (2030) World: 1.2 billion obese 860 million malnourished Sources: The World in 2025, European Commission, Saving water from field to fork. SIWI 2008

7 Vážné sociální problémy mohou být vyvolané: Infekcemi a intoxikacemi z potravin Podvýživou Obezitou Dalšími nemocemi spojovanými s nevyváženou dietou (např. kardiovaskulárními, diabetes, )

8 Bezpečnost a sledovatelnost potravin v celém řetězci Vstupy do zemědělství Ř e t ě z e c Primární produkce Výroba & zpracování Transport & distribuce Veřejné stravování catering Příprava v domácnosti Pouliční prodej (stánky, trhy) Transport & podávání Konzumace

9 Oblasti legislativní regulace: bezpečnost

10 Požadavky evropského potravinového práva: (i) Umožnit volný pohyb bezpečných potravin a krmiv vyhovujících požadavkům, které se nebudou v členských státech významně lišit. (ii) Sledovat celý řetězec výroby potravin jako celek - od prvovýroby, výroby krmiv až po spotřebitele. (iii) Pohyb potravin, krmiv a zvířat musí být ve všech stadiích sledovatelný. (iv) Ochrana zdraví konzumenta musí vycházet z principu prevence a musí být řízena na vědecké bázi. (v) Musí být organizován jednotný systém včasného varování s jediným kontaktním místem v každé zemi.

11 Spojená Evropa 2014: 28 států Obyvatelstva: 510 mil.

12 Spojená Evropa 2011: 27 států

13 Složky potravin PŘIROZENÉ SLOŽKY Vláknina KONTAMINANTY Přírodní toxiny, antinutriční slouč. Primární senzoricky aktivní slouč. Antioxidanty a jiné biol. aktivní slouč. Nutrienty bilkoviny lipidy sacharidy minerálie vitamíny Environmentální kontaminanty Rezidua pesticidů / veterinárních léčiv Migranty z plastů Toxické kovy Produkty zpracování ADITIVNÍ LÁTKY Éčka Produkty biotechnologií

14 Bezpečnost potravin nebezpečí: biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její bezpečnost riziko: míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí zásada předběžné opatrnosti: je-li zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, avšak přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika. Tato opatření nesmí bránit volnému pohybu potravin a iniciováno zkoumání k odstranění nejistoty

15 Bezpečnost potravin Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou podporu pro legislativní a politickou činnost Společenství v oblastech, které mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku. shromažďuje a analyzuje údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika, která mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. pro tyto účely vytváří vědecké komise nezávislých špičkových odborníků z členských zemí.

16 Co je vlastně považováno za bezpečné?: Zák. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků: Bezpečný je takový výrobek, který za běžných (nebo rozumně předvídatelných) podmínek použití, včetně požadavků na trvanlivost, představuje pouze minimální rizika považovaná za přijatelná. V úvahu je třeba brát zejména: charakteristiku výrobku, která zahrnuje jeho složení a balení, inzerování výrobku, jeho označování, instrukce pro používání nebo nakládání s ním a další informace poskytované výrobcem, kategorie spotřebitelů potenciálně ohrožovaných používáním (např. dětí, alergiků, osob s metabolickými poruchami, těhotných a kojících,...)

17 Jaká je odpovědnost za způsobené škody?: Hlavní zásady zák. č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škody na majetku a zdraví způsobené vadou výrobku: 1. výrobek je vadný, neposkytuje-li bezpečnost, kterou lze od něj právem očekávat 2. za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce (objektivní odpovědnost nezávislá na zavinění) 3. u dovezených výrobků odpovídá dovozce, tak jako výrobce 4. nelze-li konkrétního výrobce určit, odpovídá za škodu celý známý řetěz dodavatelů a subdodavatelů 5. pro uplatnění nároku na náhradu škody výrobcem stačí, když poškozený prokáže, že existovala vada, že vznikla škoda a že mezi těmito dvěma jevy je přičinná souvislost Výrobce se zprostí odpovědnosti, prokáže-li, že lze důvodně předpokládat, že vada výrobku neexistovala v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, resp. nastala až později.

18 Evropská Komise DG SANCO: Directorate-General for Health and Consumers Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele Cíle: Chránit zdraví člověka a zlepšovat kvalitu života Podporovat zdravé a plnohodnotné potraviny Chránit zdraví zvířat a rostlin Podporovat humánní zacházení se zvířaty

19 Spotřebitel v Evropské unii a v ČR Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro Českou republiku (zřizovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, působí při České obchodní inspekci). ESC poskytuje informace pro spotřebitele při nákupech a sporech s prodejci z ostatních členských zemí EU. ESC poskytuje informace pro spotřebitele při nákupech po internetu. ESC neřeší problémy s prodejci českými nebo mimo hranice EU. Pomoc spotřebitelům pro případy sporů s obchodníky z ČR: Občanské sdružení spotřebitelů Test poradna sdružení TEST Sdružení českých spotřebitelů, Spotřebitel Net,.

20 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého povolání, dovozcem je podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie, výrobkem je věc určená k nabídce spotřebiteli, která může být předmětem právního vztahu, výrobkem nebezpečným svou zaměnitelností s potravinou je výrobek, který má tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, nebo rozměry, které vedou spotřebitele, zejména děti, k záměně s potravinou a mohou si jej dávat do úst, cucat či polykat, což může být nebezpečné pro zdraví. prodávajícím se rozumí i fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné nebo živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny.

21 Zákon o ochraně spotřebitele Prodávající je povinen: č. 634/1992 Sb. a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, b) prodávat výrobky v předepsané jakosti, pokud je stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů nebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána nebo uváděna, v jakosti obvyklé. Obchodní praktika je klamavá: a) je-li užit nepravdivý údaj, b) je-li údaj pravdivý ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím k okolnostem lze spravedlivě požadovat; opomenutím je též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, d) vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele.

22 AUTENTICITA? FALŠOVÁNÍ?

23 Autenticita (pravost, původ) a falšování Předmětem falšování jsou zejména cenově nákladné potraviny: Náhrada levnější přísadou / surovinou Nesprávně uvedený geografický původ Použití nedeklarovaného způsobu výroby / zpracování Ekonomické aspekty, destrukce trhu Ztráta důvěry konzumentů Nebezpečí pro zdraví konzumentů

24 Příklady falšování: Přídavek levnější složky nebo nepovolené složky zlepšující : náhrada části rajčatové sušiny v kečupech cukrem a škrobem, snížení obsahu kakaového másla v čokoládě přídavkem jiných tuků, použití krevních bílkovin nebo separátu místo svaloviny v masných výrobcích, nedeklarované použití jiných druhů masa ve výrobcích (drůbeží, koňské) náhrada dražších druhů ovoce (jablečné pyré místo jahod, jablečná šťáva místo dražších šťáv atd.) ředění olivového oleje jinými rostlinnými oleji, nedeklarované přídavky rostlinných olejů do mléka a sýrů přídavky škrobových hydrolyzátů nebo cukerných sirupů do medu, nepovolená aromatizace nebo přibarvování potravin, přislazování vín apod. Nedodržení deklarovaného technologického postupu: vydávání rozmrazeného masa a ryb za čerstvé, vydávání rekonstituované šťávy z koncentrátu za šťávu čerstvě lisovanou vydávání syntetické kyseliny octové za kvasný ocet použití syntetického lihu k výrobě lihovin, Nepravdivé uvádění geografického původu nebo způsobu produkce: vydávání ryb produkovaných na farmách za divoké označování konvenční produkce za bio (organic) vydávání dovozových vín za moravská,

25 Falšování a klamání: úmysl nebo nevědomost? Právní předpisy evropské ani národní falšování potravin na konkrétnější úrovni výslovně nehovoří a nerozlišuje se, zda při porušování jakosti šlo o úmysl, nevědomost či chybu. Za falšovanou či klamavou lze potenciálně považovat jakoukoli potravinu, která: neodpovídá svou povahou právně závazným předpisům, potravinu, která není v souladu s informacemi, které výrobce či distributor spotřebiteli jakoukoli cestou poskytuje. The Huffington Post, 25 June 2013 (http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/13/findus-horsemeat-lasagne-onebay-_n_ html

26 Falšování a klamání: příklad klasiky VINAŘOVA CHLOUBA, Cabernet Sauvignon, 2011, polosuché Místo kontroly SZPI: Duc Minh Tran, Praha 5, Tomáškova 7 Nevyhovující parametry: azorubin patentní modř V tartrazin ethanol z přidaného cukru přídavek vody Výrobek byl falšován přídavkem barviv (azorubin, patentní modř V a tartrazin), vody v množství 62 % a nadlimitním etanolem z přidaného cukru. Datum odběru vzorku: Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku, země původu neznámá, výrobce neznámý

27 Rakousko (středo)evropská tradice Rakouský zákon o bezpečnosti potravin a ochraně konzumentů (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz LMSVG) První potravinový zákoník v našich zemích ( Lebensmittel-gesetz ) pochází z Rakousko-uherska: přijat v lednu 1896! Moderní Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG, 2006) znamená posun od garance nezávadné potraviny v rámci obecné kvality k důrazu na principy bezpečnosti potravinového řetězce. Zahrnuje i pitnou vodu a kosmetické prostředky.

28 Německo ještě dříve a přísněji! Samostatný Zákon o potravinách Lebensmittel-Gesetzbuch zde byl vydán již v roce 1879: - umožňoval tvrdě trestat za nekvalitní a závadné potraviny (od roku 1879, se pokoušel Bismarck politicky oslovovat hospodářské zájmy různých německých tříd a formovaly se různé zájmové skupiny z průmyslu a zemědělství). Lebensmittel- und Futtermittel- Gesetzbuch (LFGB), 2013

29 Německo živá historie Německý trh s pivem jako jediný na světě trvá na dodržení tradice u tohoto nápoje - ta je stále chráněna zákonem o čistotě piva: Reinheitsgebot ( German Beer Purity Law ) z roku 1516 (aktuální verzí je Biergesetz z r. 1993): jedinými ingrediencemi v pivu smí být voda, chmel a ječný slad. Piva s jiným než ječným sladem (pšeničný, rýžový surogát, cukr, ) smí být pouze svrchně kvašena. Pravidla EU ale nedovolují zakázat v Německu prodej piv vyrobených v jiné členské zemi EU a neodpovídajících požadavkům tohoto zákona (pokud splňují evropské předpisy). Pro německé výrobce je ale právně závazný!

30 Ruská federace Federální zákon: No. 29-FZ on the quality and safety of food products. Vláda Ruské federace v oblasti bezpečnosti potravin mimo jiné: stanoví a realizuje jednotnou politiku, přijímá a aplikuje zákony a normativní dokumenty (standardy) federace; vypracovává a realizuje vědecko-technické programy na podporu bezpečnosti a kvality potravin; provádí registraci potravin, surovin a materiálů; organizuje a provádí povinnou certifikaci vybraných potravinářských výrobků; organizuje a provádí státní dozor a kontrolu nad dodržováním požadavků zákonů a standardů; Hygienické požadavky na bezpečnost a výživovou hodnotu potravin (SanPin ) II Manufacturing, importing and turnover of food products which fail to comply with the requirements provided for by these Sanitary Rules shall be not permitted

31 United States of America Food and Drug Act (see FDA) Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) Food Safety Action Plan (USDA-ARS, ) Food Safety Enhancement Act of 2009 (HR.2749) to amend the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act to improve the safety of food in the domestic and global markets. ÚSTAV ANALÝZY POTRAVIN A VÝŽIVY

32 Dodatky k FDCA: 1958 Food Additive Amendment - nová potravinářská aditiva musí být schválena FDA a výrobce musí prokázat jejich bezpečnost - důležité opatření = Delaney Clause zakazuje používání jakékoli látky, která by mohla způsobit rakovinu z potravin... zero risk standard for any cancer-causing food additive, including pesticide residues found in processed foods 1996 pesticidy z Delaneyovy doložky odstraněny vydáním nového Food Quality Protection Act (FQPA)

33 Dodatky k FDCA: 1960 Color Additive Amendment - výrobce musí prokázat bezpečnost barviv v potravinách, léčivech a kosmetice 1966 Fair Packaging and Labeling Act - vyžaduje pravdivé informace na obalech potravin obchodovaných mezi státy (USA) 1990 Nutrition Labeling and Education Act - vyžaduje uvádění specifických informací o nutričních hodnotách na obalech potravin 1994 Dietary Supplement Health and Education Act - definuje doplňky výživy a dietární složky - stanoví nový rámec pro zajištění důvěry v bezpečnost - požaduje označování složek a nutričních hodnot

34 2011: FDA Food Safety Modernization Act zavádí: Povinnou registraci potravinářských provozoven. Analýzu nebezpečí a preventivní kontroly na bázi zhodnocení rizik. Ochranu proti úmyslnému falšování a pozměňování potravin. Zlepšení sledovatelnosti potravin a údržování záznamů. Akreditaci laboratoří provádějících kontrolu potravin a ustavení konsorcia laboratorních sítí. Stahování nevyhovujících potravin z oběhu a jejich zadržování. Úřední požadavky na certifikaci importovaných potravin. Oznamování zásilek potravin importovaných do USA předem (úřadům). Inspekci potravinářských provozoven v zemích mimo USA (jako podmínka pro import do USA).

35 US FDA The Food and Drug Administration (FDA) Úřad pro potraviny a léčiva) je federální agentura US ministerstva zdraví a služeb. FDA Food Safety Modernization Act (2011)

36 Australia and New Zealand Establishment of Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ), 2002 The joint Food Standards Code is law that applies both in Australia and New Zealand FSANZ develops food standards after consulting with other government agencies and stakeholders. The recommendations made by the body are open and accountable, and based upon a rigorous scientific assessment of risk to public health and safety Decisions made by FSANZ must be approved by the Australia and New Zealand Food Regulation Ministerial Council

37 Čína (ČLR) Zákon o kvalitě a bezpečnosti zemědělských a potravinářských výrobků, 2006 Zákon o bezpečnosti potravin, 2009:...posílení státního dozoru a monitoringu, zpřísnění bezpečnostních standardů, stahování nestandardních a závadných potravin z trhu, drastické tresty za porušování!

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2014 Zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR

Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR Diplomová práce Bc. Petra Bogášová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr Karel Cejpek a Jindřich Špicner editoři Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT v Praze Výzkumný

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

VÕME, CO JÕME? PRŸVODCE Ñ»KYì V POTRAVIN CH

VÕME, CO JÕME? PRŸVODCE Ñ»KYì V POTRAVIN CH VÕME, CO JÕME? aneb: PRŸVODCE Ñ»KYì V POTRAVIN CH Dr. Tereza Vrbov PRŮVODCE ÉČKY V POTRAVINÁCH Dr. Tereza Vrbov VÌme, co jìme? aneb Pr vodce Ñ Ëkyì v potravin ch Vöechna pr va vyhrazena, vëetnï pr v na

Více

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. Oblasti poradenství

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. Oblasti poradenství Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc při zavádění systémů (GMP, GTP, HACCP, IFS/BRC,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Luboš Babička 2012 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství... 1 Co je bezpečná, zdravotně nezávadná

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy Iveta Maliňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na téma biopotravin z legislativního hlediska v České republice a Evropské

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 10: potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, biopotraviny, autenticita

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 10: potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, biopotraviny, autenticita Úvod do potravinářské legislativy Lekce 10: potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, biopotraviny, autenticita Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více