číslo 6 červen liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 6 červen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové okénko Občanská poradna strana 9 Galavečer boxu a bojových umění strana 10 Téma měsíce strana 11 Napsali jste nám strana 14 Politické okénko Zpráva o jezírku v Parku pod Plachtami V červnu letošního roku byla konečně zkolaudována stavba parku pod ulicemi Plachty a Slunečnou. Důvodem několikaměsíčního zpoždění byly vady a nedodělky na stavbě, z nich asi nejzávažnější byla netěsnost stavidla a dále skutečnost, že mezery v zábradlí na lávce byly širší, než předepisoval projekt. V takovém stavu odmítla městská část stavbu převzít a trvali jsme na odstranění těchto závad. Další problémy byly způsobeny zpožděnými výsadbami a výsevy, takže porosty na některých místech nestačily na podzim zakrýt zcela terén a na jaře byla jarními přívalovými dešti splavená hlína na cesty a částečně i do jezírka. Teprve po odstranění těchto problémů mohl magistrát města podat návrh na kolaudaci a po ní dojde v nejbližší době k předání parku s jezírkem do údržby městské části. I když stavebník při opravě zábradlí na lávce v prosinci loňského roku naplněné jezírko v rozporu s manipulačním řádem vypustil, díky mimořádně mokrému a studenému jaru je nyní už zase zcela naplněné. Oprava stavidla se tedy povedla a voda se udržuje na provozní hladině. Z jezírka jsou pravidelně odebírány vzorky vody na rozbor, podle prvních výsledků dešťová voda obsahuje minimum živin a zákal tvoří minerální částice, zvířené z pískové vrstvy na dně. Nehrozí tedy rozvoj řas ani přemnožení komárů. Odstraňování odpadků, které naši občané do jezírka naházejí, provádíme už nyní. Kvalitu vody budou mít v budoucnu rovněž na starost vodní a pobřežní rostliny, které plánujeme co nejdříve po předání parku městské části vysadit na břehy a mělčiny jezírka. Projekt výsadeb již máme připraven. Břehy postupně zarostou a do jezírka se tak nebude splavovat při dešti hlína. Postupně získá přírodě blízký charakter a obydlí ho i další vodní živočichové, již nyní zde můžeme vidět vodoměrky, vodní šneky a potápníky. Okolo jezírka byl v roce 2012 založen nový park skládající se z různých typů zeleně. Základní kostru nových výsadeb tvoří listnaté stromy, doplněné jehličnany a většími souvislými keřovými skupinami. Všechny tyto dřeviny bez rozdílu mezi jednotlivými druhy překonaly uplynulou dlouhou zimu úspěšně a v současnosti vykazují zdravé přírůstky. Některé druhy už i vykvetly, takže koncem léta a na podzim můžeme očekávat první projevy zamýšleného efektu barevných plodů. V severní polovině parku, s převažující pobytovou funkcí, byly nově založeny všechny trávníkové plochy. Modelace terénu, vyrovnání různých proláklin a hrbolů, odstranění nemalého množství kamení a úlomků sutě pozůstatků ještě z doby výstavby sídliště, které přitom proběhlo, podstatně usnadní údržbu těchto ploch do budoucna. Trávníky rychle vyklíčily již na podzim a v současné době tvoří téměř zapojený porost, schopný zamýšleného provozu. Naproti tomu květnaté louky, založené v jižní, přírodněji řešené části parku, mají mnohem pomalejší vývoj. Na jejich klíčení měla dlouhá zima nepříznivý vliv, umocněný vzápětí následujícím přílišným oteplením. Porosty jsou proto zatím řídké, ale i zde lze pozorovat jeden pozitivní efekt: samovolné šíření některých druhů z ostrůvku původní vegetace, který tam byl právě za tímto účelem v rámci úprav parku záměrně ponechán. Po předání parku městské části bude také dokončena elektropřípojka k vrtu a zprovozněna studna, ze které bude možné jezírko v době letních veder (jestli letos nějaká přijdou) anebo dlouhodobého sucha doplňovat. Vydatnost vrtu je dostatečná i na případné zavlažování trávníků a nových výsadeb, což městské části ušetří značné prostředky na zálivku. Žádné jiné stavební práce se v parku již nepřipravují, pouze doplnění herních prvků v místě dětského hřiště. Co se týče záměru vybudování zázemí u fotbalového hřiště, je třeba si uvědomit, že Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang von Goethe tato plocha již nepatří do parku, ale je součástí sportovní části areálu, která je i v územním plánu určena pro sport a rekreaci. Hranice mezi těmito funkcemi prochází příčně areálem souběžně s mlatovou cestou podél plotu hřiště pro baseball. Šatny se sprchami a místnost pro správce areálu vedle fotbalového hřiště se ovšem bude realizovat pouze za podmínky, že městská část obdrží na projekt dotaci. Žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu schválilo zastupitelstvo městské části v lednu letošního roku jednomyslně, o dotaci zatím rozhodnuto nebylo. Prostor v Lískáčku neumožňuje všechno podrobně vysvětlit, proto jsme se rozhodli, že aktuální zpravodajství o parku a jezírku bude od června dostupné na nově zprovozněné záložce webu Nového Lískovce (www.novy-liskovec.cz). Zde budou zveřejněny projekty výsadeb, aktuální informace o tom, co se v parku děje, jak městská část řeší vzniklé problémy, kolik co stálo a kdo to financoval, výsledky rozborů vody v jezírku, akce v areálu a podobně. Vážení občané, věřte, že jsme všichni z radnice strávili hodně času řešením problémů při výstavbě parku a moc se těšíme, že nám tato plocha bude konečně předána, abychom se o ni mohli začít starat ke spokojenosti okolních obyvatel i všech návštěvníků parku. Děkuji všem za kritické připomínky, ale i za podporu a ocenění, že prostor začíná konečně vypadat k světu. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ

2 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné Letošní Mezinárodní den dětí připadl sice na sobotu, ale na naší škole jsme věnovali dětem celý páteční den před ní, a to nejen dopoledne místo vyučování, ale i odpoledne ve družince. Prostory tělocvičny se staly na chvíli dětským hřištěm se spoustou zábavných her a sportovních aktivit: Chodící kopaná, Máme rádi Česko, Bludišťáci, Záchrana orlích vajec, Kuželky obra Bonifáce a plno dalších soutěží. V současné době se však již připravujeme s dětmi na poslední akci letošního školního roku Nocování s mimozemšťany. Do galaxie Andromeda se chystají červí dírou čtyři civilizace z mléčné dráhy se svými kapitány a na cestě je čeká spousta dobrodružství. Vychovatelky ŠD Akademie 2013 Ve čtvrtek 16. května se uskutečnila na ZŠ Kamínky 5 ŠKOLNÍ AKADEMIE, kde se prezentovali žáci a žákyně školy se svými scénkami, písničkami, zkrátka tím, co se naučili mimo školní vyučování v rámci svého volného času a mimoškolních aktivit. Kdo taková vystoupení nikdy nepřipravoval ani nenacvičoval, nemá ponětí o tom, kolik práce a úsilí museli učitelé i žáci vynaložit. Některé skupiny začínaly s přípravami a nácvikem již od ledna. Vymyslet choreografii a nacvičit například zmodernizovanou pohádku Sněhurka v podání žáků sedmých a pátých tříd také není záležitost několika dnů. A podobných vystoupení zde bylo mnoho. Nadešel tedy den AKADEMIE, na kterou žáci pozvali nejen své rodiče, ale i tetičky strýčky, babičky a dědečky. Diváků se sešlo v tělocvičně školy asi ke dvěma stovkám. A v 16 hod. byla AKADEMIE slavnostně zahájena. V pestrém pásmu se představili téměř všichni žáci školy od nejmenších prvňáčků až po deváťáky. A všichni přistupovali k vystoupení s plnou zodpovědností a s maximálním nasazením. Za své výkony byli žáci odměňování bouřlivým potleskem a úsměvy na tvářích dětí po úspěšném vystoupení byly pro pedagogy tou nejlepší odměnou, že vynaložené úsilí nebylo zbytečné. Všechna vystoupení byla hezká, každé mělo své osobité kouzlo. Myslím si, že jak rodiče a rodinní příslušníci, tak i všichni vystupující odcházeli s dobrým pocitem a uspokojením, že se dlouho připravovaná akce podařila a vše dopadlo na výbornou. Mgr. Pavel Petr, foto Martin Mikšík, 7.B a Mgr. Lucie Knoppová

3 3 LÍSKÁČEK 6/2013 informace z radnice Rada městské části 6/2013 dne schválila: změnu nájemní smlouvy k bytu č.10, Svážná 26 změnu nájemní smlouvy č. 184/2012, na byt č. 65, Koniklecová 5 pořadí žadatelů na pronájem bytu s dluhem změnu přílohy č. 2 ke kupní smlouvě č. S na dodávku a odběr tepelné energie mezi MČ Brno- -Nový Lískovec a Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno postup při výměně sporáků v obecních bytech. smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č a č pro bytový dům Koniklecová 5, mezi MČ Brno-Nový Lískovec a E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice řešení projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci dle předložené koordinační situace nájemní smlouvu na pronájmu pozemku p. č. 969/1 k.ú. Nový Lískovec za účelem vybudování komunikací, souvisejících s výstavbou bytového domu na pozemku p. č. 966 v k. ú. Nový Lískovec dodatek č. 1 smlouvy o dílo na Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno- TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová, Mgr. Věra Mračnová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do červnového 23. května 2013, do prázdninového 20. června Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. -Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice, se změnou předmětu, doby plnění a ceny díla licenční smlouvu o veřejném provozování č. SML021/2013/PR (VP/2013/53737) s OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. vzala na vědomí: Zprávu o provedené kontrole usnesení Rady městské části Brno-Nový Lískovec ze dne bod 4 a bod 16 a schválila vyjádření RMČ k této zprávě Zprávu pracovní skupiny Kontrolního výboru ze dne a schválila vyjádření RMČ k této zprávě. zápisy z jednání komisí RMČ: pro mládež a sport č. 2/2013, pro kulturu č. 1 a 2/2013, školství a prevence kriminality č.2/2013, redakční rady Lískáčku č. 2/2013 souhlasila: s výměnou bytů mezi směniteli: Oblá 15 byt 2+1, Biskupská 3 byt 1+0 a Sýpka 28 byt 3+1 s připomínkami k analytické části Strategie parkování ve městě Brně 7/2013 dne schválila: dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace k úvěru na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu Oblá 2, Kamínky 6, Oblá 3, Kamínky 17, 19, Oblá 15, 17, 19, Oblá 9, 11,13, Oblá 5, 7, Svážná 26, 28, 30, 32, Svážná 19, 21, Koniklecová 4 a Koni klecová 5 2. část plánu sportovních akcí na rok 2013 vybrala: pro veřejnou zakázku na služby Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku Ing. Víta Ševčíka, Švestková 851/12, Brno; a schválila mandátní smlouvu na Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Vítem Ševčíkem, Švestková 851/12, Brno Pietní akt pod Strážnou horou Vzhledem k dočasně odstraněné soše rudoarmějce v důsledku její renovace a současné opravy podstavce a jeho podemletého podloží na Moravském náměstí byl letošní pietní akt k 68. výročí osvobození Československa přesunut k pohřebišti s památníkem padlých na rozhraní městských částí Brno-Nový Lískovec a Brno- -střed. Konal se 8. května ve 14 hodin. a jeho hlavním organizátorem byl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zúčastnili se jej hejtman Jm kraje Už máš vyměněný řidičák? Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do !!!NEVYMĚNÍŠ NEPOJEDEŠ!!! 8/2013 dne souhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: 1+1 Kamínky 25, 2+1, Krausova 10 a 3+1, Labská 35 se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 2381/1 k. ú. Nový Lískovec pro přípojku NN pro objekt tele- fonní ústředny Telefonica Czech Republic, a.s. na pozemku p. č. 2381/1 k. ú. Nový Lískovec vzala na vědomí: přechod nájmu bytu č. 7, Kamínky 35 doručené nabídky na stavební práce zápisy z jednání komisí RMČ: pro mládež a sport č. 3/2013, školství a prevence kriminality č. 3/2013, dopravy č. 3/2013 a redakční rady zpravodaje Lískáček č. 3/2013 schválila: účetní závěrku za rok 2012: MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno, MŠ Pomněnky, Oblá 51, Brno, MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno, ZŠ Brno, Kamínky 5, Brno a ZŠ Brno, Svážná 9, Brno smlouvu speciální konto účet peněžní jistoty vedený u Sberbank CZ, a. s., s číslem účtu /6800 u MŠ Čtvrtě převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč Dohodu o ukončení dodávky a odběru tepelné energie pro odběrné místo č /004 mezi dodavatelem Teplárny Brno, a. s., a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec Dohodu o ukončení smlouvy č na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 49/2012 na pronájem pozemku p. č. 958 a p. č. 959 k. ú. Nový Lískovec záměr pronájmu pozemku p. č. 4/2 k. ú. Nový Lískovec pod garáží při ulici Úpatní záměr pronájmu části pozemku p. č. 733/1 k. ú. Nový Lískovec za účelem vybudování a provozování nákladního šikmého výtahu k obsluze rodinných domů na pozemku p. č. 733/8 a 733/9 k. ú. Nový Lískovec po dobu 15 let JUDr. Michal Hašek, generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin, zástupci Magistrátu města Brna, starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, starostka MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová, zástupci Krajského vojenského velitelství Brno a brněnské Masarykovy univerzity, Rota aktivních záloh a Vojenská hudba Olomouc. Jiří Faber, foto KÚ Jm kraje

4 LÍSKÁČEK 6/ informace z radnice zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, oznámení o zakázce k zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, zadávací dokumentaci, odůvodnění veřejné zakázky a jmenovala hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: členové: Ing. Jan Drápalová, Ing. Jan Sponar, Ing. arch. Gabriela Chmelařová, Ludmila Adlerová, Ing. Dalibor Hladík náhradníci: Ing. Jan Privarčák, Ing. Hana Klicnarová, Ing. Eliška Stejskalová, Ing. Libor Benátský, Mgr. Luděk Kocman termín blokového čištění pro blok 1 den /2013 dne souhlasila: s návrhem odpovědi na dotazy a připomínky p. Fědora na ZMČ č. 6/19 dne vzala na vědomí: Zprávu finančního odboru k inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem v MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 Zprávu finančního odboru k veřejnosprávní kontrole provedené Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem v MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 Zprávu finančního odboru ke kontrolní činnosti provedené Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje v MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45 Zprávu o plnění dohod o splácení dluhu zápis z jednání komise pro kulturu č. 3/2013 schválila: pokyn pro vyúčtování příspěvků Protokol č. MCBNLI/3170/2012 z veřejnosprávní kontroly na ZŠ Brno, Svážná 9 pronájem bytu č. 9, 2KK, Svážná 25, na dobu určitou od do formulář žádosti o pronájem bytu výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Vybudování výtahů Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně- -Novém Lískovci v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a jmenovala: komisi pro otevírání obálek členové: Ing. Jana Drápalová, Ing. Jan Sponar, Ing. Hana Klicnarová náhradníci: Ludmila Adlerová, Mgr. Martin Vintr, Martina Kašparová hodnotící komisi členové: Ing. Jan Privarčák, Ing. Jan Sponar, Ing. arch. Gabriela Chmelařová, Ludmila Adlerová, Dalibor Hladík. náhradníci: Ing. Jana Drápalová, Ing. Hana Klicnarová, Ing. Eliška Stejskalová, Ing. Libor Benátský, Mgr. Luděk Kocman žádost o prodloužení lhůty k předložení dokladů pro uzavření smlouvy o podpoře SFŽP na akci Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec smlouvu o dílo na stavební práce Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Svážná 3 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností VOL- TAGE, s. r. o., Šumavská 15, Brno s cenou díla ,52 Kč vč. DPH Smlouvu č na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a vlastníkem nemovitosti statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a odběratelem S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. nesouhlasila: se záměrem soukromého investora vybudování restaurace v místě výměníkové stanice centra B a trvá na záměru nabytí objektu do majetku městské části jmenovala: Josefa Ptáčka členem komise pro kulturu a Janu Pelánovou a Vladimíru Křivánkovou členkami komise bytové a majetkové od pověřila: starostku zpracováním stanoviska ke strategii parkování pro BKOM požádala: dopravy MMB o zřízení přechodu pro chodce u zastávky MHD Oblá 10/2013 dne vzala na vědomí: zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, schválila žádost o písemné objasnění, resp. doplnění nabídky uchazečů: JOKA Moravský Krumlov, s. r. o. SKR stav, s. r. o. JB Stavební, s. r. o. SYNER Morava, a. s. KELTEX spol. s r. o. protokol o otevírání obálek na investiční akci Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 rezignaci Ing. Davida Trlla na mandát člena Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, podanou dne 2. května 2013 v souladu s ust. 55 odst. 2 písm. b zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění a předala v souladu s ust. 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, MUDr. Miroslavu Bílkovi osvědčení o tom, že se stal dnem 3. května 2013 členem Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec vyloučila: uchazeče ŽSD, a. s., Brněnská 1050, Modřice z důvodů nesplnění požadavků zadavatele 11/2013 dne vybrala: pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější Seznam poskytnutých příspěvků z rozpočtu roku 2013 Číslo dotace dle žádosti na rok 2013 Název žadatele Název projektu Částka v Kč 2 Bač line sport, Brno Pořádání sportovních akcí v Brně NL Bač line sport, Brno Zabezpečení provozu běžeckého tunelu Tom 432 Horolezčata Jarní a podzimní závody žactva ve volném lezení na balvanu 5 Sportovní klub stolního tenisu, Brno Zajištění tepla, vody a el. energie pro hernu stolního tenisu 6 Brněnská asociace futsalu Podpora mládežnického futsalu Asociace pomáhající lidem s autismem Raná péče pro rodiny s poruchami autistického spektra TJ Sokol Nový Lískovec Sportovní činnost oddílu malé kopané Nasan Okruh AC Moravská Slávia, Brno Běh kolen Nového Lískovce AC Moravská Slávia, Brno Běh kolem Myslivny AC Moravská Slávia, Brno Silvestrovský běh Mateřské centrum Sedmikráska Brno MC Sedmikráska v roce Pištěcký Vladimír, Brno Účast na střeleckých závodech v ČR Česká unie neslyšících Brno Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 15 Korfbal klub Nový Lískovec Brno Rozvoj korfbalu v Novém Lískovci Česká tábornická unie, TK Albion Brno Když jsi kamarád, tak Bezpečnostně právní akademie Brno Zdravotní cvičení a situační prevence pro seniory SK Nový Lískovec, Brno volejbal Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti volejbalového oddílu 19 SK Nový Lískovec, Brno nohejbal Zabezpečení tréninkové a soutěžní činnosti nohejbalového oddílu v r HBK Bulldogs Brno Zabezpečení tréninkových a rehabilitačních pomůcek pro děti a trenéry 24 Box club Nový Lískovec, Brno Provoz a rozšíření sportovní činnosti oddílu boxu Junák, svaz skautů a skautek, Brno Pořízení sportovního vybavení Lužánky, středisko volného času Brno, Lidická Činnost klubu seniorů Lužánky, středisko volného času Brno, Lidická Činnost CVČ Lyska Fitko Kameňák Brno Projekt cvičení pro nízkopr. klub a ohroženou mládež a veřejnost 29 Slezská diakonie, poradna rané péče Raná péče - poskytování rané péče klientům z Nového Lískovce 30 Dzurja Vladimír 5. ročník open uliční fotbal. ligy r

5 5 LÍSKÁČEK 6/2013 informace z radnice nabídku společnosti Beta Control, s. r. o., Černého 829/58, Brno (IČ: ) s nabídkovou cenou Kč vč. DPH pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti JB Stavební, s. r. o., se sídlem Vídeňská 264/120b, Brno, IČ: ; s nabídkovou cenou Kč vč. DPH uložila: vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, předložit návrh smlouvy ke schválení RMČ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně-Novém Lískovci s vybraným uchazečem vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeči, který byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům a předložit návrh smlouvy ke schválení RMČ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec s vybraným uchazečem vyloučila: z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec uchazeče JOKA Moravský Krumlov, s. r. o.,tiskárenská 433, Moravský Krumlov, IČ z důvodů nesplnění požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách schválila: vyjádření k projektové dokumentaci na akci Zateplení ZŠ Svážná 9, Brno Zastupitelstvo městské části 6/ souhlasilo: s předloženým návrhem přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích (přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů) s návrhem novely obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích s návrhem přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (vymezení prostorů pro volný pohyb psů) s návrhem přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán) vzalo na vědomí: plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k a plnění rozpočtu FRRB k čerpání rozpočtu příjmů a výdajů na vydávání zpravodaje Lískáček k finanční plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2013 schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2013 zapojují prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na položce 4113 ve výši Kč s ÚZ oproti výdajům na 3612 Bytové hospodářství ve výši Kč s ÚZ Současně se snižují výdaje s ÚZ 400 na 3612 Bytové hospodářství o Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se tím o Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2013 snižují prostředky na položce 4121 Neinvestiční transfer z rozpočtu města ve výši 55 tis. Kč oproti financování, které se zvýší o 55 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2013 zapojují nedočerpané prostředky do výdajů na 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol s ÚZ 100 ve výši 15 tis. Kč oproti financování na položce 8115 volné zdroje FRR ve výši 15 tis. Kč poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ZŠ Svážná ve výši 30 tis. Kč a ZŠ Kamínky ve výši 30 tis. Kč na zapojení do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů a rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2013 snižují prostředky na 6171 Činnost místní správy, pol služby školení a vzdělávání ve výši 60 tis. Kč a zvyšují prostředky na 3113 Základní školy, pol Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, org 230 (ZŠ Svážná) ve výši 30 tis. Kč, org 228 (ZŠ Kamínky) ve výši 30 tis. Kč spoluúčast na financování realizace energeticky úsporných opatření na ZŠ Svážná v Brně-Novém Lískovci částkou ve výši Kč z rozpočtu městské části v letech vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 18 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na projekt přednášek s besedou vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na označení veřejně přístupných sportovišť při ZŠ Kamínky ponechání nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku ve výši Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na ostatní provozní výdaje spojené s provozem veřejně přístupného sportoviště v roce 2013 vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na opravy vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 13 tis. Kč poskytnutého ZŠ Svážná v roce 2012 na projekt přednášek s besedou ponechání nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku ve výši 20 Kč poskytnutého ZŠ Svážná v roce 2012 na ostatní provozní náklady v roce 2012 ponechání účelového neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč poskytnutého ZŠ Svážná na označení veřejně přístupných sportovišť při ZŠ Svážná k čerpání v roce 2013 vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků v celkové výši 400 tis. Kč poskytnutých MŠ Čtvrtě v roce 2012 na nábytkové vybavení vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 462 tis. Kč poskytnutého MŠ Rybnická v roce 2012 na vybavení 3. třídy MŠ v ZŠ Svážná vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 59 tis. Kč poskytnutého MŠ Rybnická v roce 2012 na pořízení vybavení dle žádosti vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 80 tis. Kč poskytnutého MŠ Rybnická v roce 2012 na pořízení vybavení 3. třídy MŠ na ZŠ Svážná odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013 doplnění návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách v bodě 10. Brno-Nový Lískovec o ulici Chironova změnu návrhu přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích ( zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 1 odst. 2 v době a místě konání níže uvedených akcí ), v bodě 10. Brno-Nový Lískovec tak, že akce Slavnosti sněženek se nahrazuje akcí Den lesoparku smlouvu o postoupení pohledávky ve výši Kč pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno-Nový Lískovec neschválilo: prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu služeb za užívání bytu ve výši Kč zvolilo: členem Výboru pro rozvoj MČ ZMČ Ing. arch. Sandru Medkovou zrušilo: své usnesení ze zasedání č. 6/18 konaného dne 6. února 2013 ve znění: Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec žádá ZMB o svěření pozemků p. č. 983/1 a 986 v k. ú. Nový Lískovec a nahrazuje ho tímto usnesením: Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec žádá ZMB o svěření pozemků p. č. 983/1, 981/1, 983/3, 983/5, 984, 985, 987 v k. ú. Nový Lískovec část usnesení ZMČ č. 6/14 ze dne , bod č ve znění: Zastupitelstvo městské části Brno- -Nový Lískovec pověřuje KV prošetřením zpracování předložených podkladů pro jednání ZMČ a vyhodnocováním hodnotící zprávy, kterou předloží na zasedání ZMČ č. 6/15 6/ schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2013 zapojuje půjčka z volných zdrojů FRRB s ÚZ 400 do rozpočtové činnosti na 3111 předškolní zařízení, pol s ÚZ 400 ve výši 200 tis. Kč a na 3111 předškolní zařízení, pol ÚZ 400 ve výši tis. Kč na zateplení MŠ Oblá 51 oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se zvýší o tis. Kč, a protokol o poskytnutí půjčky z FRRB na akci Zateplení MŠ Oblá 51 technickou opravu překlepu v datu v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno-Nový Lískovec, která byla schválena usnesením ZMČ Brno-Nový Lískovec č. 6/19 ze dne tak, že v článku V. se datum nabytí účinnosti opravuje na datum Taj. Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, tel.: AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.

Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. číslo 3 březen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec zdarma Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. Pes přítel člověka Zima se chýlí ke konci, na trávnících tají poslední

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více