číslo 6 červen liskovec.cz e mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 6 červen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové okénko Občanská poradna strana 9 Galavečer boxu a bojových umění strana 10 Téma měsíce strana 11 Napsali jste nám strana 14 Politické okénko Zpráva o jezírku v Parku pod Plachtami V červnu letošního roku byla konečně zkolaudována stavba parku pod ulicemi Plachty a Slunečnou. Důvodem několikaměsíčního zpoždění byly vady a nedodělky na stavbě, z nich asi nejzávažnější byla netěsnost stavidla a dále skutečnost, že mezery v zábradlí na lávce byly širší, než předepisoval projekt. V takovém stavu odmítla městská část stavbu převzít a trvali jsme na odstranění těchto závad. Další problémy byly způsobeny zpožděnými výsadbami a výsevy, takže porosty na některých místech nestačily na podzim zakrýt zcela terén a na jaře byla jarními přívalovými dešti splavená hlína na cesty a částečně i do jezírka. Teprve po odstranění těchto problémů mohl magistrát města podat návrh na kolaudaci a po ní dojde v nejbližší době k předání parku s jezírkem do údržby městské části. I když stavebník při opravě zábradlí na lávce v prosinci loňského roku naplněné jezírko v rozporu s manipulačním řádem vypustil, díky mimořádně mokrému a studenému jaru je nyní už zase zcela naplněné. Oprava stavidla se tedy povedla a voda se udržuje na provozní hladině. Z jezírka jsou pravidelně odebírány vzorky vody na rozbor, podle prvních výsledků dešťová voda obsahuje minimum živin a zákal tvoří minerální částice, zvířené z pískové vrstvy na dně. Nehrozí tedy rozvoj řas ani přemnožení komárů. Odstraňování odpadků, které naši občané do jezírka naházejí, provádíme už nyní. Kvalitu vody budou mít v budoucnu rovněž na starost vodní a pobřežní rostliny, které plánujeme co nejdříve po předání parku městské části vysadit na břehy a mělčiny jezírka. Projekt výsadeb již máme připraven. Břehy postupně zarostou a do jezírka se tak nebude splavovat při dešti hlína. Postupně získá přírodě blízký charakter a obydlí ho i další vodní živočichové, již nyní zde můžeme vidět vodoměrky, vodní šneky a potápníky. Okolo jezírka byl v roce 2012 založen nový park skládající se z různých typů zeleně. Základní kostru nových výsadeb tvoří listnaté stromy, doplněné jehličnany a většími souvislými keřovými skupinami. Všechny tyto dřeviny bez rozdílu mezi jednotlivými druhy překonaly uplynulou dlouhou zimu úspěšně a v současnosti vykazují zdravé přírůstky. Některé druhy už i vykvetly, takže koncem léta a na podzim můžeme očekávat první projevy zamýšleného efektu barevných plodů. V severní polovině parku, s převažující pobytovou funkcí, byly nově založeny všechny trávníkové plochy. Modelace terénu, vyrovnání různých proláklin a hrbolů, odstranění nemalého množství kamení a úlomků sutě pozůstatků ještě z doby výstavby sídliště, které přitom proběhlo, podstatně usnadní údržbu těchto ploch do budoucna. Trávníky rychle vyklíčily již na podzim a v současné době tvoří téměř zapojený porost, schopný zamýšleného provozu. Naproti tomu květnaté louky, založené v jižní, přírodněji řešené části parku, mají mnohem pomalejší vývoj. Na jejich klíčení měla dlouhá zima nepříznivý vliv, umocněný vzápětí následujícím přílišným oteplením. Porosty jsou proto zatím řídké, ale i zde lze pozorovat jeden pozitivní efekt: samovolné šíření některých druhů z ostrůvku původní vegetace, který tam byl právě za tímto účelem v rámci úprav parku záměrně ponechán. Po předání parku městské části bude také dokončena elektropřípojka k vrtu a zprovozněna studna, ze které bude možné jezírko v době letních veder (jestli letos nějaká přijdou) anebo dlouhodobého sucha doplňovat. Vydatnost vrtu je dostatečná i na případné zavlažování trávníků a nových výsadeb, což městské části ušetří značné prostředky na zálivku. Žádné jiné stavební práce se v parku již nepřipravují, pouze doplnění herních prvků v místě dětského hřiště. Co se týče záměru vybudování zázemí u fotbalového hřiště, je třeba si uvědomit, že Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang von Goethe tato plocha již nepatří do parku, ale je součástí sportovní části areálu, která je i v územním plánu určena pro sport a rekreaci. Hranice mezi těmito funkcemi prochází příčně areálem souběžně s mlatovou cestou podél plotu hřiště pro baseball. Šatny se sprchami a místnost pro správce areálu vedle fotbalového hřiště se ovšem bude realizovat pouze za podmínky, že městská část obdrží na projekt dotaci. Žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu schválilo zastupitelstvo městské části v lednu letošního roku jednomyslně, o dotaci zatím rozhodnuto nebylo. Prostor v Lískáčku neumožňuje všechno podrobně vysvětlit, proto jsme se rozhodli, že aktuální zpravodajství o parku a jezírku bude od června dostupné na nově zprovozněné záložce webu Nového Lískovce (www.novy-liskovec.cz). Zde budou zveřejněny projekty výsadeb, aktuální informace o tom, co se v parku děje, jak městská část řeší vzniklé problémy, kolik co stálo a kdo to financoval, výsledky rozborů vody v jezírku, akce v areálu a podobně. Vážení občané, věřte, že jsme všichni z radnice strávili hodně času řešením problémů při výstavbě parku a moc se těšíme, že nám tato plocha bude konečně předána, abychom se o ni mohli začít starat ke spokojenosti okolních obyvatel i všech návštěvníků parku. Děkuji všem za kritické připomínky, ale i za podporu a ocenění, že prostor začíná konečně vypadat k světu. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ

2 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné Letošní Mezinárodní den dětí připadl sice na sobotu, ale na naší škole jsme věnovali dětem celý páteční den před ní, a to nejen dopoledne místo vyučování, ale i odpoledne ve družince. Prostory tělocvičny se staly na chvíli dětským hřištěm se spoustou zábavných her a sportovních aktivit: Chodící kopaná, Máme rádi Česko, Bludišťáci, Záchrana orlích vajec, Kuželky obra Bonifáce a plno dalších soutěží. V současné době se však již připravujeme s dětmi na poslední akci letošního školního roku Nocování s mimozemšťany. Do galaxie Andromeda se chystají červí dírou čtyři civilizace z mléčné dráhy se svými kapitány a na cestě je čeká spousta dobrodružství. Vychovatelky ŠD Akademie 2013 Ve čtvrtek 16. května se uskutečnila na ZŠ Kamínky 5 ŠKOLNÍ AKADEMIE, kde se prezentovali žáci a žákyně školy se svými scénkami, písničkami, zkrátka tím, co se naučili mimo školní vyučování v rámci svého volného času a mimoškolních aktivit. Kdo taková vystoupení nikdy nepřipravoval ani nenacvičoval, nemá ponětí o tom, kolik práce a úsilí museli učitelé i žáci vynaložit. Některé skupiny začínaly s přípravami a nácvikem již od ledna. Vymyslet choreografii a nacvičit například zmodernizovanou pohádku Sněhurka v podání žáků sedmých a pátých tříd také není záležitost několika dnů. A podobných vystoupení zde bylo mnoho. Nadešel tedy den AKADEMIE, na kterou žáci pozvali nejen své rodiče, ale i tetičky strýčky, babičky a dědečky. Diváků se sešlo v tělocvičně školy asi ke dvěma stovkám. A v 16 hod. byla AKADEMIE slavnostně zahájena. V pestrém pásmu se představili téměř všichni žáci školy od nejmenších prvňáčků až po deváťáky. A všichni přistupovali k vystoupení s plnou zodpovědností a s maximálním nasazením. Za své výkony byli žáci odměňování bouřlivým potleskem a úsměvy na tvářích dětí po úspěšném vystoupení byly pro pedagogy tou nejlepší odměnou, že vynaložené úsilí nebylo zbytečné. Všechna vystoupení byla hezká, každé mělo své osobité kouzlo. Myslím si, že jak rodiče a rodinní příslušníci, tak i všichni vystupující odcházeli s dobrým pocitem a uspokojením, že se dlouho připravovaná akce podařila a vše dopadlo na výbornou. Mgr. Pavel Petr, foto Martin Mikšík, 7.B a Mgr. Lucie Knoppová

3 3 LÍSKÁČEK 6/2013 informace z radnice Rada městské části 6/2013 dne schválila: změnu nájemní smlouvy k bytu č.10, Svážná 26 změnu nájemní smlouvy č. 184/2012, na byt č. 65, Koniklecová 5 pořadí žadatelů na pronájem bytu s dluhem změnu přílohy č. 2 ke kupní smlouvě č. S na dodávku a odběr tepelné energie mezi MČ Brno- -Nový Lískovec a Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno postup při výměně sporáků v obecních bytech. smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č a č pro bytový dům Koniklecová 5, mezi MČ Brno-Nový Lískovec a E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice řešení projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci dle předložené koordinační situace nájemní smlouvu na pronájmu pozemku p. č. 969/1 k.ú. Nový Lískovec za účelem vybudování komunikací, souvisejících s výstavbou bytového domu na pozemku p. č. 966 v k. ú. Nový Lískovec dodatek č. 1 smlouvy o dílo na Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno- TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová, Mgr. Věra Mračnová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do červnového 23. května 2013, do prázdninového 20. června Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. -Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice, se změnou předmětu, doby plnění a ceny díla licenční smlouvu o veřejném provozování č. SML021/2013/PR (VP/2013/53737) s OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. vzala na vědomí: Zprávu o provedené kontrole usnesení Rady městské části Brno-Nový Lískovec ze dne bod 4 a bod 16 a schválila vyjádření RMČ k této zprávě Zprávu pracovní skupiny Kontrolního výboru ze dne a schválila vyjádření RMČ k této zprávě. zápisy z jednání komisí RMČ: pro mládež a sport č. 2/2013, pro kulturu č. 1 a 2/2013, školství a prevence kriminality č.2/2013, redakční rady Lískáčku č. 2/2013 souhlasila: s výměnou bytů mezi směniteli: Oblá 15 byt 2+1, Biskupská 3 byt 1+0 a Sýpka 28 byt 3+1 s připomínkami k analytické části Strategie parkování ve městě Brně 7/2013 dne schválila: dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace k úvěru na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu Oblá 2, Kamínky 6, Oblá 3, Kamínky 17, 19, Oblá 15, 17, 19, Oblá 9, 11,13, Oblá 5, 7, Svážná 26, 28, 30, 32, Svážná 19, 21, Koniklecová 4 a Koni klecová 5 2. část plánu sportovních akcí na rok 2013 vybrala: pro veřejnou zakázku na služby Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku Ing. Víta Ševčíka, Švestková 851/12, Brno; a schválila mandátní smlouvu na Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Vítem Ševčíkem, Švestková 851/12, Brno Pietní akt pod Strážnou horou Vzhledem k dočasně odstraněné soše rudoarmějce v důsledku její renovace a současné opravy podstavce a jeho podemletého podloží na Moravském náměstí byl letošní pietní akt k 68. výročí osvobození Československa přesunut k pohřebišti s památníkem padlých na rozhraní městských částí Brno-Nový Lískovec a Brno- -střed. Konal se 8. května ve 14 hodin. a jeho hlavním organizátorem byl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zúčastnili se jej hejtman Jm kraje Už máš vyměněný řidičák? Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do !!!NEVYMĚNÍŠ NEPOJEDEŠ!!! 8/2013 dne souhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: 1+1 Kamínky 25, 2+1, Krausova 10 a 3+1, Labská 35 se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 2381/1 k. ú. Nový Lískovec pro přípojku NN pro objekt tele- fonní ústředny Telefonica Czech Republic, a.s. na pozemku p. č. 2381/1 k. ú. Nový Lískovec vzala na vědomí: přechod nájmu bytu č. 7, Kamínky 35 doručené nabídky na stavební práce zápisy z jednání komisí RMČ: pro mládež a sport č. 3/2013, školství a prevence kriminality č. 3/2013, dopravy č. 3/2013 a redakční rady zpravodaje Lískáček č. 3/2013 schválila: účetní závěrku za rok 2012: MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno, MŠ Pomněnky, Oblá 51, Brno, MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno, ZŠ Brno, Kamínky 5, Brno a ZŠ Brno, Svážná 9, Brno smlouvu speciální konto účet peněžní jistoty vedený u Sberbank CZ, a. s., s číslem účtu /6800 u MŠ Čtvrtě převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč Dohodu o ukončení dodávky a odběru tepelné energie pro odběrné místo č /004 mezi dodavatelem Teplárny Brno, a. s., a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec Dohodu o ukončení smlouvy č na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 49/2012 na pronájem pozemku p. č. 958 a p. č. 959 k. ú. Nový Lískovec záměr pronájmu pozemku p. č. 4/2 k. ú. Nový Lískovec pod garáží při ulici Úpatní záměr pronájmu části pozemku p. č. 733/1 k. ú. Nový Lískovec za účelem vybudování a provozování nákladního šikmého výtahu k obsluze rodinných domů na pozemku p. č. 733/8 a 733/9 k. ú. Nový Lískovec po dobu 15 let JUDr. Michal Hašek, generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin, zástupci Magistrátu města Brna, starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, starostka MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová, zástupci Krajského vojenského velitelství Brno a brněnské Masarykovy univerzity, Rota aktivních záloh a Vojenská hudba Olomouc. Jiří Faber, foto KÚ Jm kraje

4 LÍSKÁČEK 6/ informace z radnice zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, oznámení o zakázce k zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, zadávací dokumentaci, odůvodnění veřejné zakázky a jmenovala hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: členové: Ing. Jan Drápalová, Ing. Jan Sponar, Ing. arch. Gabriela Chmelařová, Ludmila Adlerová, Ing. Dalibor Hladík náhradníci: Ing. Jan Privarčák, Ing. Hana Klicnarová, Ing. Eliška Stejskalová, Ing. Libor Benátský, Mgr. Luděk Kocman termín blokového čištění pro blok 1 den /2013 dne souhlasila: s návrhem odpovědi na dotazy a připomínky p. Fědora na ZMČ č. 6/19 dne vzala na vědomí: Zprávu finančního odboru k inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem v MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 Zprávu finančního odboru k veřejnosprávní kontrole provedené Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem v MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 Zprávu finančního odboru ke kontrolní činnosti provedené Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje v MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45 Zprávu o plnění dohod o splácení dluhu zápis z jednání komise pro kulturu č. 3/2013 schválila: pokyn pro vyúčtování příspěvků Protokol č. MCBNLI/3170/2012 z veřejnosprávní kontroly na ZŠ Brno, Svážná 9 pronájem bytu č. 9, 2KK, Svážná 25, na dobu určitou od do formulář žádosti o pronájem bytu výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Vybudování výtahů Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně- -Novém Lískovci v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a jmenovala: komisi pro otevírání obálek členové: Ing. Jana Drápalová, Ing. Jan Sponar, Ing. Hana Klicnarová náhradníci: Ludmila Adlerová, Mgr. Martin Vintr, Martina Kašparová hodnotící komisi členové: Ing. Jan Privarčák, Ing. Jan Sponar, Ing. arch. Gabriela Chmelařová, Ludmila Adlerová, Dalibor Hladík. náhradníci: Ing. Jana Drápalová, Ing. Hana Klicnarová, Ing. Eliška Stejskalová, Ing. Libor Benátský, Mgr. Luděk Kocman žádost o prodloužení lhůty k předložení dokladů pro uzavření smlouvy o podpoře SFŽP na akci Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec smlouvu o dílo na stavební práce Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Svážná 3 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností VOL- TAGE, s. r. o., Šumavská 15, Brno s cenou díla ,52 Kč vč. DPH Smlouvu č na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a vlastníkem nemovitosti statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a odběratelem S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. nesouhlasila: se záměrem soukromého investora vybudování restaurace v místě výměníkové stanice centra B a trvá na záměru nabytí objektu do majetku městské části jmenovala: Josefa Ptáčka členem komise pro kulturu a Janu Pelánovou a Vladimíru Křivánkovou členkami komise bytové a majetkové od pověřila: starostku zpracováním stanoviska ke strategii parkování pro BKOM požádala: dopravy MMB o zřízení přechodu pro chodce u zastávky MHD Oblá 10/2013 dne vzala na vědomí: zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, schválila žádost o písemné objasnění, resp. doplnění nabídky uchazečů: JOKA Moravský Krumlov, s. r. o. SKR stav, s. r. o. JB Stavební, s. r. o. SYNER Morava, a. s. KELTEX spol. s r. o. protokol o otevírání obálek na investiční akci Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 rezignaci Ing. Davida Trlla na mandát člena Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, podanou dne 2. května 2013 v souladu s ust. 55 odst. 2 písm. b zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění a předala v souladu s ust. 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, MUDr. Miroslavu Bílkovi osvědčení o tom, že se stal dnem 3. května 2013 členem Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec vyloučila: uchazeče ŽSD, a. s., Brněnská 1050, Modřice z důvodů nesplnění požadavků zadavatele 11/2013 dne vybrala: pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější Seznam poskytnutých příspěvků z rozpočtu roku 2013 Číslo dotace dle žádosti na rok 2013 Název žadatele Název projektu Částka v Kč 2 Bač line sport, Brno Pořádání sportovních akcí v Brně NL Bač line sport, Brno Zabezpečení provozu běžeckého tunelu Tom 432 Horolezčata Jarní a podzimní závody žactva ve volném lezení na balvanu 5 Sportovní klub stolního tenisu, Brno Zajištění tepla, vody a el. energie pro hernu stolního tenisu 6 Brněnská asociace futsalu Podpora mládežnického futsalu Asociace pomáhající lidem s autismem Raná péče pro rodiny s poruchami autistického spektra TJ Sokol Nový Lískovec Sportovní činnost oddílu malé kopané Nasan Okruh AC Moravská Slávia, Brno Běh kolen Nového Lískovce AC Moravská Slávia, Brno Běh kolem Myslivny AC Moravská Slávia, Brno Silvestrovský běh Mateřské centrum Sedmikráska Brno MC Sedmikráska v roce Pištěcký Vladimír, Brno Účast na střeleckých závodech v ČR Česká unie neslyšících Brno Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 15 Korfbal klub Nový Lískovec Brno Rozvoj korfbalu v Novém Lískovci Česká tábornická unie, TK Albion Brno Když jsi kamarád, tak Bezpečnostně právní akademie Brno Zdravotní cvičení a situační prevence pro seniory SK Nový Lískovec, Brno volejbal Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti volejbalového oddílu 19 SK Nový Lískovec, Brno nohejbal Zabezpečení tréninkové a soutěžní činnosti nohejbalového oddílu v r HBK Bulldogs Brno Zabezpečení tréninkových a rehabilitačních pomůcek pro děti a trenéry 24 Box club Nový Lískovec, Brno Provoz a rozšíření sportovní činnosti oddílu boxu Junák, svaz skautů a skautek, Brno Pořízení sportovního vybavení Lužánky, středisko volného času Brno, Lidická Činnost klubu seniorů Lužánky, středisko volného času Brno, Lidická Činnost CVČ Lyska Fitko Kameňák Brno Projekt cvičení pro nízkopr. klub a ohroženou mládež a veřejnost 29 Slezská diakonie, poradna rané péče Raná péče - poskytování rané péče klientům z Nového Lískovce 30 Dzurja Vladimír 5. ročník open uliční fotbal. ligy r

5 5 LÍSKÁČEK 6/2013 informace z radnice nabídku společnosti Beta Control, s. r. o., Černého 829/58, Brno (IČ: ) s nabídkovou cenou Kč vč. DPH pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti JB Stavební, s. r. o., se sídlem Vídeňská 264/120b, Brno, IČ: ; s nabídkovou cenou Kč vč. DPH uložila: vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, předložit návrh smlouvy ke schválení RMČ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně-Novém Lískovci s vybraným uchazečem vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeči, který byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení vedoucímu odd. investic a pozemků OVV zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům a předložit návrh smlouvy ke schválení RMČ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec s vybraným uchazečem vyloučila: z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec uchazeče JOKA Moravský Krumlov, s. r. o.,tiskárenská 433, Moravský Krumlov, IČ z důvodů nesplnění požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách schválila: vyjádření k projektové dokumentaci na akci Zateplení ZŠ Svážná 9, Brno Zastupitelstvo městské části 6/ souhlasilo: s předloženým návrhem přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích (přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů) s návrhem novely obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích s návrhem přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (vymezení prostorů pro volný pohyb psů) s návrhem přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky SMB č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán) vzalo na vědomí: plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k a plnění rozpočtu FRRB k čerpání rozpočtu příjmů a výdajů na vydávání zpravodaje Lískáček k finanční plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2013 schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2013 zapojují prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na položce 4113 ve výši Kč s ÚZ oproti výdajům na 3612 Bytové hospodářství ve výši Kč s ÚZ Současně se snižují výdaje s ÚZ 400 na 3612 Bytové hospodářství o Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se tím o Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2013 snižují prostředky na položce 4121 Neinvestiční transfer z rozpočtu města ve výši 55 tis. Kč oproti financování, které se zvýší o 55 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2013 zapojují nedočerpané prostředky do výdajů na 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol s ÚZ 100 ve výši 15 tis. Kč oproti financování na položce 8115 volné zdroje FRR ve výši 15 tis. Kč poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ZŠ Svážná ve výši 30 tis. Kč a ZŠ Kamínky ve výši 30 tis. Kč na zapojení do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů a rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2013 snižují prostředky na 6171 Činnost místní správy, pol služby školení a vzdělávání ve výši 60 tis. Kč a zvyšují prostředky na 3113 Základní školy, pol Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, org 230 (ZŠ Svážná) ve výši 30 tis. Kč, org 228 (ZŠ Kamínky) ve výši 30 tis. Kč spoluúčast na financování realizace energeticky úsporných opatření na ZŠ Svážná v Brně-Novém Lískovci částkou ve výši Kč z rozpočtu městské části v letech vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 18 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na projekt přednášek s besedou vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na označení veřejně přístupných sportovišť při ZŠ Kamínky ponechání nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku ve výši Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na ostatní provozní výdaje spojené s provozem veřejně přístupného sportoviště v roce 2013 vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč poskytnutého ZŠ Kamínky v roce 2012 na opravy vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 13 tis. Kč poskytnutého ZŠ Svážná v roce 2012 na projekt přednášek s besedou ponechání nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku ve výši 20 Kč poskytnutého ZŠ Svážná v roce 2012 na ostatní provozní náklady v roce 2012 ponechání účelového neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč poskytnutého ZŠ Svážná na označení veřejně přístupných sportovišť při ZŠ Svážná k čerpání v roce 2013 vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků v celkové výši 400 tis. Kč poskytnutých MŠ Čtvrtě v roce 2012 na nábytkové vybavení vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 462 tis. Kč poskytnutého MŠ Rybnická v roce 2012 na vybavení 3. třídy MŠ v ZŠ Svážná vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 59 tis. Kč poskytnutého MŠ Rybnická v roce 2012 na pořízení vybavení dle žádosti vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku ve výši 80 tis. Kč poskytnutého MŠ Rybnická v roce 2012 na pořízení vybavení 3. třídy MŠ na ZŠ Svážná odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013 doplnění návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách v bodě 10. Brno-Nový Lískovec o ulici Chironova změnu návrhu přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích ( zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 1 odst. 2 v době a místě konání níže uvedených akcí ), v bodě 10. Brno-Nový Lískovec tak, že akce Slavnosti sněženek se nahrazuje akcí Den lesoparku smlouvu o postoupení pohledávky ve výši Kč pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno-Nový Lískovec neschválilo: prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu služeb za užívání bytu ve výši Kč zvolilo: členem Výboru pro rozvoj MČ ZMČ Ing. arch. Sandru Medkovou zrušilo: své usnesení ze zasedání č. 6/18 konaného dne 6. února 2013 ve znění: Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec žádá ZMB o svěření pozemků p. č. 983/1 a 986 v k. ú. Nový Lískovec a nahrazuje ho tímto usnesením: Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec žádá ZMB o svěření pozemků p. č. 983/1, 981/1, 983/3, 983/5, 984, 985, 987 v k. ú. Nový Lískovec část usnesení ZMČ č. 6/14 ze dne , bod č ve znění: Zastupitelstvo městské části Brno- -Nový Lískovec pověřuje KV prošetřením zpracování předložených podkladů pro jednání ZMČ a vyhodnocováním hodnotící zprávy, kterou předloží na zasedání ZMČ č. 6/15 6/ schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2013 zapojuje půjčka z volných zdrojů FRRB s ÚZ 400 do rozpočtové činnosti na 3111 předškolní zařízení, pol s ÚZ 400 ve výši 200 tis. Kč a na 3111 předškolní zařízení, pol ÚZ 400 ve výši tis. Kč na zateplení MŠ Oblá 51 oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se zvýší o tis. Kč, a protokol o poskytnutí půjčky z FRRB na akci Zateplení MŠ Oblá 51 technickou opravu překlepu v datu v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno-Nový Lískovec, která byla schválena usnesením ZMČ Brno-Nový Lískovec č. 6/19 ze dne tak, že v článku V. se datum nabytí účinnosti opravuje na datum Taj. Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, tel.: AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

6 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Výsledky závodu v boulderingu na novolískoveckém lezeckém balvanu Pravidelné jarní závody žactva ve volném lezení na balvanu v areálu Plachty se letos uskutečnilo ve čtvrtek Porovnat svoje dovednosti přišli žáci a žákyně z novolískoveckých i jiných brněnských škol. Závod organizačně zajišťovala kulturní komise ÚMČ Nový Lískovec a turistický oddíl mládeže Horolezčata. Aby byly zachovány stejné podmínky ve vybavení pro všechny soutěžící, byla Symboly jara soutěž ŠD Kamínky možnost si na místě bezplatně zapůjčit lezecké boty na umělé stěny poskytnuté pro tuto příležitost dětským lezeckým kroužkem Rocky Monkeys. Průvodcem závodu byl Ing. Jan Privarčák Nejlepší závodníci si odnesli diplomy, medaile a hodnotné ceny od ÚMČ Nový Lískovec a Hudy sport. První tři v jednotlivých kategoriích jsou: K dubnu letos ve školní družině patřila poutavá soutěž nazvaná Jarní symboly. Děti měly zapojit fantazii i zručnost. Zapotřebí bylo však nejprve odhodlání, které nechybělo. Mnohé děti dotáhly úkol až do konce tak úžasným způsobem, že bylo pak pro paní vychovatelky těžké vybrat výrobky k výhře. Cenila se i snaha. Rovněž bylo podstatné, jak některé výtvory velmi ukazovaly na kladný vztah dětí k přírodě a její ochraně. Vítězové byli nakonec tyto děti z jednotlivých oddělení: Sabina Obořilová, Stáňa Ovísek, Klára Vavrysová a Adéla Křivánková, Lucie Fibichová, Vojtěch Směták. Děti převzaly drobné ceny a všichni se už těšíme na další soutěže a akce. Vychovatelky ŠD ZŠ Svážná na fotbalových turnajích Již od dubna chlapci z 1. stupně žijí fotbalem. Zúčastnili jsme se Mc Donald s cupu největšího fotbalového turnaje, který se pro žáky 1. stupně pořádá. Výborné zázemí i atmosféru poskytla ZŠ Janouškova, na které se turnaje odehrály. Ve fotbalovém turnaji O Velikonočního beránka, který pořádala ZŠ Kamínky, se žáci prvních až třetích tříd umístili na 1. místě. Pěkné počasí a příjemná atmosféra panovala po celou dobu turnaje. Chtěla bych poděkovat žákům i pořadatelům fotbalových utkání za pěkné sportovní zážitky. Trenérka Eva Geryková Kategorie nejmladší žactvo: 1. Marie Jesalieva, ZŠ Mariánské náměstí 2. Ajnur Jesalieva, ZŠ Kamínky 3. Martin Borovec, ZŠ Chalabalova Kategorie mladší žactvo: 1. Rudolf Balabán, ZŠ Svážná 2. Zdeněk Borovec, ZŠ Chalabalova 3. David Kolář, ZŠ Svážná Kategorie starší žactvo: 1. Petra Baráková, ZŠ Svážná Kategorie profi žactvo: 1. Kristýna Vaňková, ZŠ Pohankova 2. Natálie Veselá, ZŠ Nosislav 3. Kateřina Dvořáková, ZŠ Bakalovo nábřeží Závodníci se těší už na podzimní závod, který bude ve čtvrtek Miloš Stejskal KVĚTEN PLNÝ ATLETIKY Výběr žáků II. stupně ZŠ Svážné reprezentoval naši školu v atletických soutěžích POHÁR ROZHLASU a ATLETICKÝ ČTYŘBOJ. OKRESNÍ KOLO ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE se konalo na ZŠ Laštůvkova pro mladší žactvo a pro starší žactvo. Je to soutěž pětičlenných družstev (body za výkony se započítávají čtyřem nejlepším v družstvu). Soutěží se v běhu na 60 m, vytrvalostním běhu, ve skoku vysokém nebo dalekém a hodu kriketovým míčkem nebo u staršího žactva vrhu koulí. Kromě družstev jsou také vyhodnoceni i jednotlivci. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků: M. Ščevík, J. Kaplan, J. Hampl, M. Švarcberger, M. Paulen. V jednotlivcích se nejlépe umístil Michal Ščevík na 5. místě z 56 žáků. V kategorii starších žákyň S. Škorňáková, S. Křížová, P. Vymazalová, V. Bakičová a K. Pálková. V jednotlivcích se nejlépe umístila Silvie Škorňáková na 11. místě z 63 soutěžících. Obě družstva se shodně umístila na 7. místě ze 14 zúčastněných škol. POHÁR ROZHLASU je soutěž družstev v běhu na krátkou a dlouhou trať, ve skoku vysokém a dalekém, v hodu kriketovým míčkem u mladších žáků, vrhu koulí u starších žáků a štafetě 4 60 m. Jeden žák může soutěžit pouze ve dvou disciplínách a štafetě. Mimo družstev jsou také vyhodnoceni v každé disciplíně 3 nejlepší závodníci. Obvodní kolo pro starší žactvo proběhlo na ZŠ Arménské, pro mladší na ZŠ Labské. Družstva mladších děvčat a starších hochů se shodně umístila na 8. místě, družstvo mladších žáků se umístilo na 5. místě a družstvo starších děvčat na 4. místě. Škoda, že nám při těchto soutěžích počasí moc nepřálo, výhodu měl ten, komu méně klouzaly tenisky na mokrém povrchu. ST. Zálešáková, uč. TV

7 7 LÍSKÁČEK 6/2013 poradna spotřebitele Dnešní téma Poradny pro spotřebitele se mediálně řeší snad v každých novinách, či televizi. Jedná se o předváděcí akce, či podomní prodejce. Reakci vyvolal především dokumentární film Šmejdi, který se zabývá prodejními akcemi a agresivitou některých prodejců. Tento dokument je sám o sobě velmi frustrující, ale v mnohém poučný. Pro diváky od 65 let je zdarma. Proč jsou tyto akce tolik nebezpečné? Ve schránce najdete nabídku na úžasný jednodenní výlet za krásami naší vlasti, s obědem či dárkem, a to za vskutku nízkou cenu. Detailem ovšem je např. dvouhodinová seznamovací přednáška o novém a naprosto unikátním výrobku na trhu. Proč si neudělat výlet, nepopovídat si s příjemnými lidmi a k tomu se ještě něco dozvědět? Jedinou odpovědí je: NE! Přesně to slůvko, které se velmi těžko vyslovuje i v jiných životních situacích, mnohem zásadnějších pro náš život a přesto nás může ochránit před obrovskými problémy. Vždyť nic není v životě zadarmo. A pokud to nestojí peníze, tak rozhodně něco jiného ano. Třeba naše nervy, obětování se, omezování, či psychické nebo i fyzické zdraví. Nejhorší je, když vás to stojí všechno. Což se o těchto akcích říci dá. Nikdo vás nebude za pár korun seznamovat s hrady a zámky, hostit obědy a obdarovávat ze své kapsy. Aniž byste si to vůbec připustili, nakonec zaplatíte vše sami. A pokud ne, on se najde způsob. Psychologie. Jak už jsme na toto téma psali posledně v souvislosti s obchodními nákupními centry. A zase je potřeba vydělávat. A to na lidech. Zaručená pilulka na hubnutí, masážní přístroje, léčebné lampy, uzdravující všechny bolesti a jizvy, zázračné hrnce, či vysavače, které nejlépe samy najdou a zlikvidují i toho posledního roztoče ve vaší domácnosti. Vše pochopitelně předražené, bez známek jakosti, kvality, značky osvědčeného výrobce atd. A když budete otálet, bude cena mnohonásobně vyšší. Zájezd se přece, prosím pěkně, také musí zaplatit. Agrese nastupuje až jako poslední. To jen v případě, že by někdo o kvalitách výrobku zkusil pochybovat nebo nedej Bože odmítnout. Jste přece rozumní, inteligentní a chcete být zdraví. Kdo by o tom pochyboval? A proto se nadále ani více nevyptáváme. Málokdo by si přiznal, že něčemu nerozumí, chce si dát čas na rozmyšlenou, či se s někým ještě rád poradil. K tomu zaručeně ještě vyhrajete třeba auto nebo exotickou dovolenou. To se přece vyplatí, ne? Bohužel nevyplatí, vůbec. Závěrem shrnutí: nikomu bezmyšlenkovitě neotvírejte a když už se tak stane, neodcházejte od otevřených dveří neukazujte inkaso, či jiné výpisy nic o sobě nesdělujte, pokud možno ihned se s těmi lidmi přestaňte bavit neudržujte oční kontakt a nebuďte zvědaví (dobré věci nepotřebují dealery) opakujte NE a nic nevysvětlujte (nejste povinni svůj nesouhlas komukoliv vysvětlovat) nic nepodepisujte, nedávejte na sebe ani na nikoho jiného kontakt nerozhodujte se hned, protože právě to se od vás očekává použijte kouzelnou formuli musím si to ještě rozmyslet, nebo nechám si to projít hlavou chtějte si zapůjčit smlouvu, či propagační leták i s kontaktem na prodejce, včetně všech údajů, s tím, že se hodláte poradit s právníkem pokud se jedná o něco, na čem vám opravdu záleží (např. pojištění, bydlení, finance, půjčky) pak se opravdu s právníkem poraďte, ušetří vám to v budoucnu spoustu času, zdraví i peněz zkuste i občanské poradny, úřady, či instituce týkající se konkrétní věci, více názorů a rad znamená více informací nikam nejezděte sami, informujte o svém pohybu příbuzné a nevzdalujte se od ostatních pokud by nátlak pokračoval, či se stupňoval, kontaktujte policii informujte i své blízké, známé, nenechávejte si své zkušenosti jen pro sebe, příště mohou pomoci někomu jinému dále můžete volat i poradenskou linku , kde vám ochotně se vším poradí a na požádání zdarma i zašlou brožurku, jak postupovat a kam se obrátit taktéž neztrácejte hlavu, jestli jste už něco podepsali a nevíte, jak situaci řešit. Linka funguje každý všední den od 9 17 hod. Ruku na srdce, kdo se někdy v životě opravdu nenechal napálit? Výše zmíněné není jen problémem důvěřivých seniorů, a proto se nestyďte obrátit o pomoc. A závěrem důležitá informace. Na byla spuštěna podpisová akce, kterou můžete podpořit. I zákonodárci se rozhodli tyto nehorázné prodejní způsoby řešit a uvažuje se o zřízení spotřebního ombudsmana, na kterého se mohou všichni spotřebitelé obrátit prostřednictvím živnostenského úřadu. Opatření mají fungovat už od podzimu. Své podpisy můžete připojit také na některých poštách, což zjistíte na výše uvedené lince. Sám prezident již svůj podpis na petici přidal. I ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje opatření namířené proti nekalým praktikám. Inspektoři kontrolují nepoctivé prodejce a začaly konečně padat i vysoké pokuty za klamání spotřebitele. A Šmejdům, jak se již vžilo označení pro nepoctivé firmy, už začala zvonit hrana. Nenechte se tedy napálit, protože právo je na vaší straně. Mgr. Věra Mračnová Poznámka redakční rady Lískáčku: Máte podobné špatné zkušenosti? Napište nám, rádi je zveřejníme a možná tak pomůžeme zabránit dalšímu lidskému trápení. dtest a ESC varují před předváděcími akcemi v zahraničí Tlak na pořadatele předváděcích akcí v České republice narůstá. Ti hledají nové způsoby, jak na prodeji předraženého zboží vydělat. Vozí proto své zákazníky do zahraničí. Spojení zahraničního poznávacího zájezdu s koupí kvalitního koberce či atraktivního zlatého šperku slibují někteří obchodníci. Přemluvit zákazníky ke koupi v cizině může být snadné. Neznalost prostředí i jazyka umocňuje totiž jejich zranitelnost. Lidé, kteří koupi v zahraničí podlehli, jí často zpětně litují. Zjišťují, že kvalita neodpovídá slibům, a chtějí výrobky vracet. Nevědí však, jak na to, uvádí vedoucí právní poradny dtestu Lukáš Zelený. Nákupy v zahraničí ovšem často připomínají drsné scény známé z tuzemských předváděcích akcí. Někteří klienti popisovali, že byli ponecháni samotní v továrně na koberce s několika tureckými prodejci, kteří na ně začali vyvíjet enormní tlak. Nemohli kontaktovat nikoho ze svého zájezdu a ve strachu podlehli a zboží zakoupili, vysvětluje Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci. Pokud se jedná o prodej v rámci zemí EU, může podvedeným klientům efektivně pomáhat právě Evropské spotřebitelské centrum. Mimo země EU je ovšem situace obtížnější. Prodejci však zájezdy směřují právě mimo země Evropské unie, nejčastěji do Turecka či Izraele. Ačkoliv je například turecké právo na ochranu spotřebitele do určité míry sblížené s předpisy Evropské unie, nelze se zcela spolehnout na sjednocenou minimální míru ochrany, zaručenou evropským právem. Sdružení dtest a Evropské spotřebitelské centrum proto radí: dobře číst a prověřovat informace o nabízených zájezdech, na podezřelé pobyty nejezdit a případně na nich nic nekupovat. Poradenská linka časopisu dtest je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dtest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dtest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají. Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dtest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC. Evropské spotřebitelské centrum ČR se zabývá právy spotřebitelů při nakupování v jiných zemích EU, Norsku a na Islandu. Poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech a také jim pomáhá mimosoudně řešit přeshraniční spory s obchodníky z uvedených zemí. Je jedním z 29 členů sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) a je financováno Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí, při níž působí. Více na

8 LÍSKÁČEK 6/ poradna spotřebitele Odpadové okénko O odpad občana se Brno postará Pro každého občana starost o odpad končí u popelnice, či kontejneru nebo na sběrném středisku odpadů. Však se o něj někdo postará. A kdo to je? Zákon ukládá obci či městu postarat se o odpad, který vyprodukují občané na jejich území. A město si pak musí s tímto úkolem poradit. Jak je to v Brně a co vše se pod staráním se o odpad skrývá? Město musí nastavit systém a pravidla jaký odpad a kam mají občané odkládat. Základním pravidlem je obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Město musí zajistit, aby tento systém fungoval. Základem systému jsou: svoz směsného komunálního odpadu z popelnic svoz materiálově využitelných složek komunálního odpadu sběrná střediska odpadů Úkolem města je zajištění přistavení nádob popelnic a kontejnerů nákupem či jejich pronájmem, zajištění pravidelného svozu odpadu, jeho využití nebo odstranění, prodej tříděného odpadu k materiálovému využití a veškerá zákonná evidence toku odpadů. Nedílnou součástí systému je i likvidace černých skládek. Svoz směsného komunálního odpadu Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu. Město zajišťuje nákup či pronájem nádob popelnic či kontejnerů o objemu litrů a jejich přistavení k domům. Na území Brna jich bylo ke konci roku 2012 rozmístěno Úkolem města je rovněž zajistit pravidelný svoz směsného komunálního odpadu prostřednictvím firmy provádějící svoz odpadu jednou až třikrát týdně v závislosti na typu zástavby. Město musí zajistit i likvidaci či využití směsného odpadu. Brno patří mezi 3 města v České republice, kde je směsný odpad využíván k výrobě tepelné a elektrické energie, které jsou dodávány do centrálního zásobování teplem a rozvodné elektrické sítě. Sběr materiálově využitelných složek tj. tříděného odpadu Materiálově využitelné složky komunálního odpadu jsou odpady, které lze využít například k recyklaci (odpad je zpracováván na výrobky nebo materiály). Recyklace znamená pro město zdroj příjmů, protože za vytříděné komodity dostane zaplaceno od firem, které je dále zpracovávají. Především je ale recyklace šetrnější k životnímu prostředí, protože se některé druhy zboží nemusí vyrábět z nové suroviny. To méně vyčerpává její přírodní zdroje a spotřebuje se také méně energie a vody. V Brně se takto sbírá papír, PET lahve, nápojové kartony, hliníkové obaly od nápojů, sklo a textil. Sběr nápojových kartonů a plechovek od nápojů byl zahájen v roce Do žlutých kontejnerů či velkých drátěných kontejnerů lze uložit PET lahve, nápojové kartony a plechovky od nápojů. Modré kontejnery slouží k odkládání papíru, do zelených patři sklo, které se třídí na barevné a čiré. Město Brno rovněž vybudovalo šest stanovišť podzemních kontejnerů, kam lze odložit papír, PET lahve, nápojové kartony, hliníkové obaly od nápojů a sklo (čiré i barevné dohromady). Aby se docházková vzdálenost ke sběrným nádobám a kontejnerům zkrátila, město postupně zahušťuje jejich síť. Počet kontejnerů na separovaný odpad Papír PET Sklo (Počet dvojic kontejnerů) Textil Sběrná střediska odpadů V Brně je v provozu 39 sběrných středisek odpadů. Občané zde mohou odložit objemné komunální odpady, tedy odpady, které vzhledem ke své velikosti nelze odložit do popelnic a nemají nebezpečné vlastnosti. Jedná se o koberce, nábytek, matrace a podobně. Dále se zde sbírají materiálově využitelné odpady jako sklo, PET lahve, nápojové kartony, hliníkové obaly od nápojů, papír, pěnový polystyren, kovové odpady, drobný hliník (např. víčka od jogurtů) a odpady ze zeleně. Sběr odpadů ze zeleně byl zahájen v roce 2007 a kontejnery na ně byly postupně rozmístěny do všech sběrných středisek odpadů. Odpady ze zeleně putují do Centrální kompostárny Brno a jsou využity při výrobě kompostu. Občanská poradna Po jaké době dojde k promlčení dluhu a je možné dluhy přeprodávat? Promlčení dluhu Problematiku promlčení a promlčecích lhůt obecně upravuje zákon č. 40/1964 občanský zákoník (dále jen OZ). Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené. Soud přihlédne k promlčení jen při námitce dlužníka. Dlužník by si tak měl hlídat, zda dluh po něm vymáhaný již není promlčen. Obecně je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, viz 101 OZ. Nicméně nelze jednoznačně říci, že dluhy jsou po třech letech vždy promlčeny. O tom dále rozhoduje například to, co bylo ujednáno ve smlouvě (např. termíny jednotlivých splátek). V případě, že je ve věci vydáno rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu (platební rozkaz, rozsudek) dojde k prodloužení promlčecí lhůty na dobu deseti let, viz 110 OZ. Obdobně to platí i v případě písemného uznání dluhu dlužníkem. Ve sběrných střediscích jsou rozmístěny také speciální kontejnery na nebezpečné odpady, které jsou odebírány v obalech. Tekuté odpady nelze slévat. Odběr komunálních odpadů od občanů je zdarma. Ve vybraných sběrných střediscích lze odložit i neznečištěnou stavební suť a pneumatiky. Jelikož se však v tomto případě nejedná o komunální odpady, je odběr pneumatik a stavební suti zpoplatněn. Sběrná střediska odpadu fungují i jako místa zpětného odběru elektrozařízení, kde je možné zdarma odložit elektrozařízení z domácnosti elektrospotřebiče (ledničky, fény, televizory, elektrické nářadí, mobilní telefony apod.), zářivky a úsporné žárovky. SAKO Brno, a.s. Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: Přeprodání dluhu Změna v osobě věřitele možná je, viz 524 a dále v OZ. Věřitel může písemnou smlouvou postoupit pohledávku někomu jinému, a to i bez souhlasu dlužníka. S pohledávkou pak přechází i veškerá příslušenství a práva s ní spojená na postupníka (toho, kdo pohledávku převzal). S touto skutečností však musí být dlužník seznámen. Změna v osobě věřitele však nemá vliv na běh promlčecí lhůty, viz 111 OZ. Původní dluh tedy nezaniká, mění se pouze osoba, které je dlužník zavázán. V případě, kdy občan neví, zda proti němu bylo vydáno nějaké rozhodnutí soudu, byla zahájena exekuce atd., může se o těch skutečnostech informovat u soudu, kde je možné se dotázat, zda na jeho jméno běží nějaké řízení. Aktuální znění Občanského zákoníku naleznete na portálu veřejné správy Kontaktní místo Občanské poradny Brno v Novém Lískovci je otevřeno každé úterý od 14 do 18 hod. na adrese Koniklecová 5. Pro umožnění vstupu prosím zvoňte na zvonek č. 158

9 9 LÍSKÁČEK 6/2013 ze sportu Galavečer boxu a bojových umění V sobotu 1. června uspořádal Box club Nový Lískovec ve spolupráci s ÚMČ Brno-Nový Lískovec a restaurací Okruh Pub za podpory jejího hlavního partnera pivovaru Gambrinus a dalších sponzorů Galavečer boxu a bojových umění. Sál bývalé sokolovny, (nyní objektu B.A.F.C. Brno) byl přeplněn diváky, řada zájemců se do sálu nedostala. Mezi V.I.P. hosty bylo několik osobností veřejného života a osobností spojených s boxem, mj. starostka MČ Brno Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová, dále paní Lenka Konečná, maminka dvojnásobného medailisty z ME a prvního čs. profesionálního mistra světa v boxu Lukáše Konečného, dalšími byli předseda výkonného výboru Jihomoravské oblasti ČBA Dalibor Klobáska, předseda disciplinární komise ČBA JUDr. Česlav Gojný a zástupci zúčastněných klubů. Průvodcem programu, který začal úderem sedmnácté hodiny, byl moderátor brněnské rozhlasové stanice Radio Čas Luděk Urbánek alias Savana Savanovič, který upoutal svým vtipným komentářem. Po úvodním slově starostky MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jany Drápalové, která mj. ocenila, že Galavečer se uskutečňuje díky nadšení v Novém Lískovci zdomácnělých boxerů a pochopení majitele restaurace Okruh Pub se rozběhl program, sestávající ze sedmi zápasů boxu, v nichž se představila řada talentů (včetně jedné dvojice žen) takové úrovně, která jim v budoucnu může otevřít cestu na mistrovství Evropy, světa nebo i Olympijské hry boxerů ze slováckých Trmic, Kroměříže, Prostějova, Znojma, Velkého Meziříčí, ze Svitav a z Brna. Sportovní část doplňovaly ukázky zápasu KATA (karate) a ukázka MMA smíšených bojových umění. Doprovodný program obstarala country kapela Los Brňos a tanečnice ze Svitav s dvojí ukázkou zumby, které se setkaly s nadšeným ohlasem. Výsledky boxerských utkání Galavečera: do 60 kg Rustem Salikshanov (BC Nový Lískovec) Petr Procházka (BC Těmice) vítěz Procházka n.b. do 64 kg Tomáš Veselý (KO Brno) Pavel Mozga (BC Kroměříž Brusier) vítěz Mozga n.b. do 75 kg Dominik Jiříkovský (BC Nový Lískovec) Jiří Žižka (BC Nový Lískovec) vítěz Žižka n.b. do 54 kg Pavlína Trnečková (BC Prostějov) Jana Juranová (BC Freedo Brno) vítěz Juranová n.b. do 69 kg Bohuslav Kočka (Boxing klub Znojmo Řešeto) Jiří Fiala (BC Velké Meziříčí) vítěz Kočka n.b. do 75 kg Vladimír Lengál (Boxing klub Znojmo Řešeto) Jan Hlavsa (BC Nový Lískovec) vítěz Lengál n.b. do 69 kg Hamo Aperjan (BC Nový Lískovec) Michal Kolář (BC Dynamo Svitavy) vítěz Aperjan RSC Všechny zápasy měly vysokou úroveň. Mimořádně zaujal oboustranně vedený výtečný zápas žen. Jana Juranová, vedená Sašou Bogunem přidávala na kadenci až do konce. Zraje sice nestihla svou olympijskou premiéru, ale cílí k OH v Riu Ceny vítězům byly předávány starostkou MČ Ing. Janou Drápalovou, paní Lenkou Konečnou a panem JUDr. Česlavem Gojným. V ukázce KATA (karate) se představili Jakub Voneš a Kateřina Myšková, studenti Bezpečnostně právní akademie Nový Lískovec, smíšené bojové umění předvedli Jan Straka a Petr Veselý z MMA Brno. Závěrem lze říci, že tak velký úspěch Galavečera nikdo z pořadatelů neočekával. Byl výsledkem náročné a dlouhé přípravy a ukázal nečekaný zájem o box, který je v Novém Lískovci provozován již osmým rokem. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Foto Jiří Beran Boxeři v květnu Benhart opět úspěšný Po zisku zlaté medaile na mistrovství ČR žáků a kadetů ve dnech března potvrdil Patrik Benhart svoji výkonnost na velkém mezinárodním turnaji v německém Stralsundu, konaném ve dnech května, kde získal stříbrnou medaili. Blahopřejeme! Oblastní soutěž V předposledním osmém kole oblastní soutěže Jihomoravské oblasti dne 11. května ve Vsetíně byl opět překonán rekord v počtu účastníků soutěže zúčastnilo se 54 (!) dvojic z Jihomoravské i hostující Severomoravské oblasti. Z BC Nový Lískovec se představili tři borci, kteří k velké spokojenosti trenérů všichni zvítězili a získali tak do soutěže 9 bodů. V kategorii žáků a kadetů porazili Patrik Benhart na body Panáčka ze Spartaku Vsetín a Martin Mynář rovněž na body Borečka z Gambare Olomouc (vrátil mu předcházející porážku), v kategorii mužů porazil Vít Brázda na body Horňáčka z Těmic. Poslední kolo oblastní soutěže se koná dne 8. června ve Znojmě. 1. liga Deváté kolo 1. ligy se konalo dne 18. května ve Znojmě, kde domácí družstvo Jihomoravského regionu nastoupilo proti družstvu Ostravy B v utkání, které skončilo nerozhodně 8:8. Domácí Jm region měl dobrý začátek a po čtyřech utkáních vedl 6:2. Ve váze do 75 kg nastal zlom, když domácí Ladislav Lengál prohrál těsně na body (1:2) s čs. reprezentantem Bambuchem, nedařilo se ani Šimečkovi (do 81 kg), který prohrál na body s Mužíkem a Fojtíčkovi (do 91 kg), který v utkání s Novákem rovněž prohrál, čímž se změnil stav utkání na 6:8. Remízu zachraňoval v nejtěžší váze Vasil Ducár, který po výborném výkonu v rovnocenném utkání porazil Hartmana. Nejhezčí utkání vybojovali Bohuslav Kočka a i přes prohru Ladislav Lengál. Jednotlivé výsledky (první domácí): ve váze do 56 kg Rustem Salikshanov prohrál s na body s Dekýšem, do 60 kg překvapil Petr Procházka vítězstvím n.b. nad Plachetkou, do 64 kg porazil Pavel Mozga n.b. Hečka, do 69 kg porazil Bohuslav Kočka n.b. Vojkůvku, do 75 kg prohrál Ladislav Lengál n.b. s Bambuchem, do 81 kg prohrál Jan Šimeček n.b. s Mužikem a nerozhodný výsledek zachránil v nejtěžší váze Vasil Ducár vítězstvím n.b. nad Hartmanem. Neúplná tabulka jihomoravské oblastní soutěže: 1. BC Třeboň 10 b., 2. BC Ostrava B 9 b., 3. KO Brno 7 b., 4. Jm region 7 b. (horší skóre), 5. BC Poruba 1 bod. Miroslav Kubánek, Jiří Faber

10 LÍSKÁČEK 6/ téma měsíce Kniha na prázdniny klasicky tištěná na papíře nebo elektronická? Učíme děti doma i ve škole lásce ke knihám, pomáháme jim v prvních krůčcích. Kniha tak v nás všech probouzí fantazii, rozvíjí slovní zásobu, pobaví, poučí a jde s námi celým naším životem. Také v době prázdnin a dovolených, kdy máme všichni spoustu volného času, se těšíme i na to, jak co nejvíce času strávíme v přírodě odpočinkem a relaxací nebo nasbíráme nové zážitky a užijeme si vzrušující dobrodružství. Co však tyto činnosti spojit? Jak by se vám líbilo užívat si klidu a pohody při slunění se v přírodě, zároveň však prožívat napínavá dobrodružství a být součástí velkého a strhujícího příběhu? Právě s tím Vám může pomoci také Knihovna Jiřího Mahena, která má pro Vás na léto nachystanou spoustu knih nejrůznějších žánrů a zaměření, z nichž si každý vybere tu správnou, se kterou prožije krásné chvíle, ať již při odpočívání v trávě u řeky, nebo při vystavování se slunečním paprskům na pláži u moře. Knihy nám nemusí být užitečnými společníky pouze při odpočinku. Mohou nám také posloužit coby bohaté zdroje informací, jež využijeme např. při cestování v podobě průvodců poskytujících zajímavé a užitečné informace o místech, která plánujeme navštívit. Na cestách pak oceníme nejen knihy informací o navštívených místech, ale také nejrůznější knihy her a zábavy, díky nimž zabavíme ty nejmenší, kteří dlouhé cesty snáší hůře. Samozřejmě se nám zřejmě nepoštěstí, aby nás po celé prázdniny těšilo pěkné počasí. Jak tedy využít volný čas při sledování dešťových kapek z tepla domova? Vezměte si pěknou knihu, s níž se přenesete do jiného prostředí a strávíte opět příjemný den. Výborných titulů, ze kterých si vybere každý, je mnoho, vzpomeňme si např. Mary Higgins Clark Za bílého dne, Lars Kepler Svědkyně ohně, Jo Nesbo Sněhulák, Patrick Taylor Doktore, bacha na ženský! nebo Kateřina Tučková Žítkovské bohyně. Další zajímavé knihy uvádí také novinky z Knihovny Jiřího Mahena na straně Pakliže již jste nadšenými čtenáři, chystáte se na dovolenou a rádi byste s sebou vzali také nějaké pěkné knihy, na které však v zavazadlech již nezbylo místo, pak jste se možná již poohlédli po nějaké pěkné elektronické knize (resp. čtečce knih). Právě o elektronických knihách se v poslední době poměrně často mluví. Jsou to souborové formáty knih, které si čtenář může zobrazit právě na elektronické čtečce. Ty bývají také často označovány za elektronické knihy, jelikož právě ony fyzickou tištěnou knihu zastupují. Mají oproti klasickým tištěným knihám mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější patří jejich podstatně menší rozměry oproti knihám tištěným a menší hmotnost, díky nimž se stávají ideálními společníky na cesty, kdy se potřebujeme zabavit, zároveň však ušetřit prostor v zavazadlech. Další výhodou je fakt, že si do jedné elektronické čtečky můžeme současně nahrát mnoho (pod pojmem mnoho si lze řádově představit i stovky) nejrůznějších knih, takže pokud máme rozečteno více knih, můžeme si vybrat, kterou budeme číst, podle momentální nálady nebo pokud čteme knihy postupně, můžeme si bezprostředně po dočtení jedné knihy začít číst knihu novou, aniž bychom čtečku vůbec odložili. U některých čteček si také můžeme zvolit míru podsvícení textu, což se hodí zejména při čtení textu v prostředí, kde není dostatek přirozeného světla. Elektronické knihy mají samozřejmě oproti klasickým tištěným knihám také nevýhody. Asi největší z nich je pro vášnivé čtenáře vedle nemalé pořizovací ceny čtečky knih právě absence fyzické knihy. Nemožnost obracení stránek a zaklapnutí knihy po jejím dočtení, tedy toho, co v podstatě dělá knihu knihou. Elektronické čtečky je navíc pochopitelně potřeba nabíjet, aby fungovaly, a jako u každého technického nástroje se nevyhneme ani riziku nejrůznějších možných poruch. Na co je také třeba dát si pozor, je výběr vhodného formátu elektronické knihy do čtečky, aby byl text zobrazen kvalitně. Při výběru zohledněte také provozní dobu čtečky s podsvícením textu i bez podsvícení. V současné době se na trhu setkáme s nejrůznějšími elektronickými čtečkami, které se výrazně liší nejen cenově, ale i funkcemi. Zatímco základnější modely bývají omezené na nahrání a následné prohlížení knih, u jiných modelů si můžeme do čtečky nahrát i hudbu, kterou pak při čtení posloucháme, můžeme si do textu vepsat vlastní poznámky a podobně. Ať již klasické tištěné knihy nebo knihy v elektronické podobě, obě skupiny mají své zastánce i své odpůrce. Zlatou střední cestou by mohlo být využívání pohodlnějších elektronických knih na cestách a klasických tištěných knih v pohodlí domova. Pro jaké využívání se rozhodnete právě vy, je však čistě na vás. Pakliže zvažujete pořízení elektronické čtečky, na internetu naleznete mnoho stránek s články, které vám napoví, podle čeho vybrat tu správnou. Inspirovat se můžete např. na stránkách nebo -knih-jak-vybrat-tu-spravnou-fwl-/tec_sdeleni. aspx?c=a110331_150830_tec_sdeleni_ahr. My vám za časopis Lískáček přejeme krásné prázdniny nebo dovolenou s komfortem jak klasických, tak elektronických knih, ať bude počasí příznivé či nikoliv. Dana Beranová a Kristýna Svobodová, studentka MU Malíř pokojů Tel

11 11 LÍSKÁČEK 6/2013 napsali jste nám Poděkování Velké poděkování patří statečnému devítiletému Dominičkovi Karáskovi, který v odpoledních hodinách jezdil na kole na ulici Svážná a všiml si, že se jedné spoluobčance z ulice udělalo špatně. Bez jakéhokoliv zaváhání přivolal pomoc a tím zabránil velkému neštěstí. Jsme rádi, že se můžeme pyšnit takovým zachráncem. Děkujeme Dominičku. Pavla Baráková Dá se věřit místním politikům? Místní politici vždy před volbami slibují, jak budou dbát na blaho svých voličů během následujících let. Nakolik je to pouhá rétorika stran ponechám na úvaze samotných voličů. Sám za sebe ale říkám, sliby-chyby... Jako příklad může posloužit slib, který písemně dala paní starostka Ing. Drápalová v zářijovém čísle 2011 zpravodaje Lískáček. V článku Park pod Plachtami - opravdu dobře utajený projekt na straně 8 paní starostka pro uklidnění rozhořčené veřejnosti v souvislosti s rozkopáním parku a výstavbou nechtěného jezírka slibuje občanům Nového Lískovce a především těm žijícím v okolí parku Pod Plachtami, že už se v parku nebude plánovat a tedy ani stavět žádná další stavba!!! Nyní je ale již zpracován projekt na výstavbu zázemí pro veřejná sportoviště, tedy hřiště na fotbal a softball. Se záměrem výstavby tohoto zázemí počítal původně projekt přestavby parku, podobně jako například s dnes zcela zjevně nefungujícím jezírkem. Na informačních tabulích dodnes instalovaných v parku, na které se koaliční zastupitelé tak hlasitě odvolávali při násilném prosazení tzv. jezírka, to tak je vyznačeno. Proč tedy nebylo toto zázemí vybudováno při provádění úprav parku v letech 2011 a 2012? Odpověď je jednoduchá. Mělo totiž stát na místě dnešního soukromého objektu sportovního centra Fit4all, k jehož výstavbě radnice poskytla i několik pozemků, na kterých mělo být ale zázemí pro hřiště! Proč tedy nyní další výstavba objektů a nových cest, včetně rozšiřování stávajících? Proč se až nyní zaobíráme tím, jak toto zázemí vybudovat? I zde se můžeme opřít o jasnou, snadnou a bohužel i smutnou odpověď. Místním politikům i Stavebnímu úřadu Nový Lískovec zcela schází jasná a závazná koncepce, jak vést a budovat naší městskou část. Kdyby totiž existovala v souladu s Územním plánem, asi bychom se zmatků takovýchto rozměrů nedočkali. Navíc původní projekt se sportovním centrem vůbec nepočítal, proto je podivné, že vůbec v areálu stojí. Poradit místním politikům a úředníkům by jistě mohl například Výbor pro rozvoj městské části. Jeho předsedkyně paní Ing. arch. Chmelařová zvolená za sdružení Tři oříšky pro Lískovec nás ve zpravodaji Lískáček č. 3/2013 krásně informovala o chystaném projektu na vznik náměstí v Novém Lískovci. Proč nás ale neinformovala také o výstavbě zázemí sportovišť? Netuším, ale domnívám se, že jistě byla o tomto projektu dobře informována, když jej zpracovával její manžel a Výbor pod jejím vedením jej také asi musel schvalovat Proč nás o tomto projektu, který opět ovlivní v letních měsících život a rekreaci lidí v okolí parku, ale i jeho provoz, například v Politickém okénku, nebo nějakém svém článku neinformoval i některý z kolegů Ing. Chmelařové, další zastupitelé bydlící u parku, tedy pan Mgr. Kocman za TOP 09, či paní Mgr. Orlitová ze sdružení Tři oříšky pro Lískovec? Nemají nám snad co k projektu říci a postaví nás jako obvykle až před hotovou věc? Dokonce ani radnice nepovažovala za nutné znát názor občanů, zda by vůbec takovéto zázemí chtěli vybudovat. Dá se tedy věřit místním politikům, kteří nás zastupují a mají hájit naše zájmy? Na základě opakované vlastní zkušenosti musím konstatovat, že nikoliv. Opět budou před volbami slibovat a po nich stejně vše pojede tak, jak budou chtít pouze oni. Skutečná demokracie je vždy jen jednou za čtyři roky a to v den voleb. To je den, kdy je volič potřeba, aby odevzdal svůj hlas a umožnil politikovi další setrvání ve funkci. Ing. Jiří Cetkovský Pohádka O Blbečkovi Bylo, už není, na jedné škole několik tújí. Vedení školy je zajistilo a zakoupilo, děti s elánem a panem učitelem je vysadily a s radostí očekávaly jejich růst. Túje přežily těžké období sucha, kdy je chodil pan ředitel pravidelně zalévat celé prázdniny, a přežily i letošní zimu s mrazy a s těžkým sněhem. Radost nás zachvátila, když s příchodem jara všechny tújky obrazily, a všichni jsme se začali těšit na živý plot, který zakryje ten současný kovový. Pro jejich ochranu jsme i ostnatým drátem plot vyzdobili, aby se tújky u nás měly opravdu dobře. Vše se nám dařilo až do příchodu Blbečka. Blbečka nezastavil ani plot, ani ostnatý drát, ani prostor u hlavního vchodu, dokonce ani morální zábrana. A tak se jedné noci jedna tújka z řady ztratila. Zarmoutilo to několik srdcí, ale potěšilo jednoho Blbečka. Asi se barva čerstvé zeleně hezky hodila k fasádě domu či chaty, protože Blbeček si přišel pro další dvě tújky. Jestliže naše škola dělá lidem takovou radost, nainstalovali jsme Ti tam, Blbečku, fotopast. Ne proto, že fotky předáme policii, ale abychom mohli vidět tvůj blažený úsměv, který Ti naše krásná zeleň jistě vykouzlila na Tvém obličeji. Ta radost, kdy člověk může okrást školu, musí být fascinující. Každá pohádka musí mít šťastný konec. Takže, ať Ti, Blbečku, ty túje chcípnou. Mgr. Petr Punčochář, ředitel školy Čínská přírodní léčebná kosmetika (kosmeceutika) Léčebná kosmetika a potravinové doplňky obsahující pouze přírodní složky. Při výrobě všech produktů se využívá nejnovějších technologií, které vycházejí ze starodávných originálních tibetských, čínských a altajských receptur. Exkluzivita přípravků spočívá především v přírodních ingrediencích. Výtažky z ovoce, bylin, květů,éterické oleje a extrakty z léčivých rostlin, unikátní složky živočišného původu (ovčí placenta, žraločí chrupavka a další) zpracované s využitím vysokých technologií moderní vědy a techniky získávají silné efektivní účinky pro pokožku. Výsledek použití těchto produktů je srovnatelný s terapeutickou léčbou. Rostliny používané k výrobě produktů jsou pěstovány v přírodních podmínkách v ekologicky čistých oblastech Číny a Tibetu a sbírají je vyškolení odborníci v určitých obdobích podle lunárního kalendáře. I voda používaná v kosmetických přípravcích se získává z léčivých pramenů a mořských hlubin, čistí se pomocí membránových technologií a obohacuje se výživnými látkami a stopovými prvky. Výroba produktů splňuje mezinárodní standardy kvality (ISO 9001:2002). Všechny přípravky péče o pokožku byly vytvořeny s respektováním mezinárodních požadavků. Hodnocení účinnosti a kvality kosmeceutických prostředků se provádí v souladu se všemi pravidly a metodikami vypracovanými pro farmaceutické přípravky. Případné dotazy vám rád poskytnu. Milan Voldřich, tel.: ,

12 LÍSKÁČEK 6/ tipy pro volný čas Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. Více o pravidelných a dalších aktivitách na: Dospělí s dětmi: Ma-mi jóga (0 6 měs.) relaxačně kondiční jógové cvičení po porodu s miminky. Kurz Baby masáží (6 týdnů 6 měs.) masáže miminek a praktické rady týkající se účinků masáží, aromaterapie, rostlinných olejů, reflexní terapie aj. Poupátka v rytmu orientu (0 1 rok) relaxačně kondiční cvičení s prvky břišních tanců po porodu s miminky. Poupátka (3 6 měs.), (6 měs. 1 rok) cvičení maminek s miminky podporující zdravý psychomotorický vývoj dítěte za pomoci masáží miminek, říkadel, písniček aj. Hudební hrátky (8 18 měs.), (1,5 4 roky) hudebně edukativní program vedený diplomovanou pedagožkou hudební konzervatoře Ivanou Kozánkovou Hlavoňovou. Moderními metodami a zábavnou formou hudebních her budeme pěstovat ve vašem dítku schopnost lepší orientace v hudbě, smysl pro rytmus, seznámíme se s hudebními nástroji a otevřeme svá srdce i mysl kouzelnému světu Paní hudby. Kvítka (sk. 1 2 r., 2 4 r., 3 4 r.) pohybově edukativní program podporující zdravý psychomotorický vývoj dětí, rytmické cítění, řečové dovednosti za použití motivačních pomůcek. Pozor nově i v odpoledním čase! Jóga pro rodiče s dětmi (6 měs. 4 roky) jógové cvičení pro tělo i duši za přítomnosti malých ratolestí. Strollering outdoor fitness program pro maminky s dětmi (nejenom na kočárku) aneb mateřská v pohybu. Rozvoj školní připravenosti (5 7 let) cvičení a hry v malých skupinkách pro děti předškolního věku se zaměřením na přípravu do školy (všestranná orientace na: rozvoj kresebné činnosti, paměti, pozornosti, matematických schopností, rozlišování tvarů/zvuků, práce s prostorem, pravo-levé orientace, grafomotoriky, rozvoj soc. a řečových dovedností ). Cílem snížení možných deficitů v oblasti čtení, psaní, počítání. (některé lekce za přítomnosti rodičů). Klubík - rodinný klub pro rodiny s hendikepem. Zuzu Angličtina pro děti* (1,5 3 roky) inovativní metoda super simple songs. Děti: Logohrátky* (3 5 let) logopedický kroužek zaměřený na dechová, artikulační, grafomotorická, zraková, sluchová aj. cvičení. Než půjdu do školy* (5 7 let) příprava dětí bez přítomnosti rodičů na úspěšný vstup do 1. třídy (rozvíjíme mj. prostorovou a pravolevou orientaci, grafomotorické a paměťové dovednosti ). Kreativní děti aneb cesty do pohádek (od 3 let) dramatický kroužek zaměřený především na osobnostní rozvoj dítěte, jeho kreativitu, představivost, fantazii a pohybové dovednosti. Sebeobrana pro děti* (5 12 let) prevence a řešení konfliktů a krizových situací, nácvik základních forem úderů, kopů, pák a znehybnění. Zuzu Angličtina pro děti* (3 6 let) inovativní metoda super simple songs. Dospělí: Angličtina pro dospělé s možností hlídání dětí individuální či skupinová výuka AJ v dopoledním čase. Zuzu Angličtina pro dospělé* - zábavná bezučebnicová metoda výuky pro úplné i chronické začátečníky. Němčina pro dospělé pro začátečníky až mírně pokročilé vedená příjemnou formou bez drilu a stresu. Jóga nejenom pro ženy jógová cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé (vhodná pro všechny věkové kategorie jejímž cílem je svobodná duše ve zdravém těle). Sebeobrana pro ženy s možností hlídání dětí* prevence a řešení konfliktů a krizových situací, nácvik základních forem úderů, kopů, pák a znehybnění. Zumba* odreagování a tanec v rytmu latinskoamerické hudby. Běžecké tréninky... aneb ženy v běhu fyzické tréninky pod dohledem běžeckého trenéra s možností hlídání dětí. Shambala* meditace bdělé pozornosti a uvědomění aneb trénink mysli. Meditačně-relaxační večery pro ženy příjemné setkávání v kruhu žen (práce s ženskými energiemi). Rodinné konstelace skupinové* konstelace traumatu s Radimem Ressem. Nedělní setkávání CB-Betanie* otevřené rodinné bohoslužby Církve bratrské Betanie. Tai-či/Čchi-kung, fyzioterapeutické cvičení připravujeme (případní zájemci se mohou předběžně registrovat). Individuální poradenství: Rebirthing* uvědomělé energetické dýchání pod vedením jediného facilitátora rebirthingu v ČR. Homeopatická poradna* klasická homeopatie při řešení zdravotních potíží šetrnou metodou klasické homeopatie. Konstelace traumatu / Voice dialogue / Eye Movement Integration* práce s nitrem a traumaty. * aktivita partnera více na webových stránkách Přihlášky a ostatní informace o všech akcích v MC Sedmikráska, Oblá 51, Brno nebo na: tel: Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno- -Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. Prázdniny už klepou na dveře a my se můžeme ohlédnout za uplynulým školním rokem na Lysce. Jako každý rok jsme připravily spoustu kroužků a kurzů ve kterých se jak děti tak dospělí zdokonalovali ve svých zájmových aktivitách výtvarných, hudebních sportovních, tanečních nebo navštěvovali naše kluby. Podíleli jsme se také na pořádání společných akcí pořádaných kulturní komisí ÚMČ. Pro děti jsme připravili v době školních prázdnin příměstské tábory většinou s výtvarnými dílnami. Na letní prázdniny chystáme pobytové a příměstské tábory a hned po prázdninách se těšíme na všechny naše kamarády u nás na Lysce. Pro školní rok budeme otevírat tyto kroužky: Výtvarné: TEA DÍLNA (7 a více let) tvorba šperků, rukodělné techniky, bytové doplňky. TEXTILNÍ ATELIÉR (od 7 let) nejen pro dívky, které se zajímají o módu a zkouší šít objevujeme textil a používáme jej jako výtvarný materiál, barvíme, batikujeme, šijeme, vyrábíme si doplňky a šperky (budeme mít módní přehlídku!) MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ (4 a více) FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR (od 8 let) základy focení a digitální fotografie pro začátečníky i pokročilé Keramické: KERAMICKÝ ATELIÉR pro pokročilé (7 15 let) KERAMIKA pro začátečníky (od 5 let) KERAMICKÝ ATELIÉR pro dospělé Hudební: FLÉTNA (od 4 let) výuka ve skupině KYTARA (od 6 let) výuka ve skupině KLÁVESY (od 6 let) Ostatní: CIRKUS LEGRANDO (od 5 let) základy některých cirkusových disciplín akrobacie, chůze po laně, klauni, kouzla, balancování na kouli a jiné KULINÁŘSKÝ KROUŽEK (od 8 let) veselé vaření i pečení, stolování pro kluky i holky CIRKUSOVÉ HRY (od 8 let) akrobacie, žonglování s ohněm i bez ohně, skoky v laně, fakírské umění, chůze po laně a jiné, zakončené představením. TEXTILNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA (od 8 let) šití, pletení, háčkování, malování na textil a jiné. MALOVANÁ ANGLIČTINA (od 5 let) první hravé seznámení s cizím jazykem. LÍSKÁČEK (od 4 let) tradiční lidové tanečky. KULÍŠCI(od 5 let) tábornický oddíl. DIVADELNĚ FILMOVÝ KROUŽEK (od 8 let) od nápadů až k vytvoření krátkých filmových spotů. Pro nejmenší: OBLÁČEK (pro rodiče s dětmi od 1,5 roku) výtvarné tvoření a cvičení. LYSKA miniškolička s pravidelným i nepravidelným hlídáním dětí od 2 let spojené s tvořením, cvičením a vycházkami ven. Nově budou některé kroužky probíhat již v brzkých odpoledních hodinách od do 15 hod., kam mohou děti docházet místo družiny. Děti ze ZŠ Kamínky a ZŠ Svážná můžeme vyzvedávat po domluvě před školou. Bližší informace a přihlášky do kroužků tel.: Přejeme vám pohodové prázdniny! Sledujte aktuality na Děkujeme MČ Nový Lískovec za podporu. Za celý kolektiv pracoviště Lyska Lydie Procházková

13 13 LÍSKÁČEK 6/2013 různé Nudlové placky Suroviny: 150 g polévkových nudlí, 100 g nastrouhaného sýru (ementál, čedar), 1 2 vejce, nasekaná pažitka, petrželka, sůl, pepř, sádlo na smažení. Postup: nudle uvaříme ve vroucí, osolené vodě doměkka, propláchneme studenou vodou a scedíme. Smícháme s nastrouhaným sýrem, vajíčky a petrželkou a pažitkou. Podle chuti osolíme a opepříme. Na rozpáleném sádle smažíme placičky. Odebíráme ze směsi lžící. Nechceme-li nudle příliš křupavé můžeme přidat místo 2 vajec 3. textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím zápalkové, sezové nálepky a pohlednice. Studený, Lidická 23b, Brno. Tel , mobil Hledám s přítelem byt DB, OV na ulici Slunečná v Brně. PLAT- BA V HOTOVOSTI. Na stěhování nespěcháme. Tel.: Zaměstnanec FNB koupí byt v lokalitě Nový Lískovec 1+kk 2+1, platba hotovostí. Tel.: , Mladá rodina s dětmi hledá byt ke koupi směr Brno-západ, tel.: , Koupím byt 2+kk v Bohunicích a Novém a Starém Lískovci do Kč. Tel.: , Pronajmu garáž na ul. P. Křivky, dlouhodobě. Tel.: Cukrářství Hladůvková, s. r. o. nabízí široký sortiment zákusků a dortů Přijímáme objednávky na svatby, narozeniny a jiné příležitosti. NOVĚ nabízíme TOČENOU ZMRZLINU. Otevírací doba: Po Zavřeno, Út Pá hod., So Ne hod. Telefon , Těšíme se na Vaši návštěvu na OBLÉ 34 Svatava Jelínková Čištění interiérů aut mokrou cestou. Vaše auto bude opět jako nové! AKCE! Původní cena 990 Kč Nyní 690 Kč Mobil: NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: B. Lednická: Sestavte si rodokmen J. Patterson: Jedenáctá rozhodne J. K. Rowlingová: Prázdné místo P. Simons: Měděný jezdec M. Váňová: Náhoda nebo osud Novinky pro děti: T. Bradmant: Baba Yaga P. Čech: Dobrodružství Rychlé Veverky J. Nesbo: Doktor Proktor a konec světa J. Němeček: Cirkus Pepi R. R. Russell: Deník mimoňky 3. Žebříček pro dospělé: S. Monyová: Blonďatá stíhačka M. Viewegh: Mafie v Praze S. Ebert: Tajemství porodní báby J. Collins: Plavba za všechny prachy J. D. Robb: Smrtící nevinnost Žebříček pro děti: J. Kinney: Deník malého poseroutky M. Kratochvil: Kočkopes Kvido Ch. Priestley: Příšerné příběhy strýce J. Davis: Garfield drží tlustou línii Ch. Dickens: Oliver Twist Knihovna Jiřího Mahena pobočka Oblá 75a doporučuje na prázdniny tyto knihy: M. H. Clark: Za bílého dne, M. Formanová: Snědla dětem sladkosti, J. Franck: Polednice, L. Kepler: Svědkyně ohně, J. Nesbo: Sněhulák, S. Mawer: Dívka, která spadla z nebe, R. S. Sharma: Mnich, který prodal své ferrari, P. Taylor: Doktore, bacha na ženský!, C. Tóibín: Brooklyn, K. Tučková: Žítkovské bohyně. Půjčovní doba o prázdninách: úterý: 10 12, hod., čtvrtek: 10 12, hod. Ve dnech je knihovna UZAVŘENA. zast. Pod nemocnicí bus č. 50, trolej. č. 25 a 37 Masážní Studio ÁLA Oblá 24, Brno 50% slevový kupón (kupón si vezměte s sebou) - masáž záda, šíje - prodlužování řas Provozní doba od 8 do 20 hod. tel.: (masáže) tel.: (prodlužování řas) (Objednávky pouze ve všední den)

14 LÍSKÁČEK 6/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Když jsem v květnovém vydání na tomto místě konstatoval, že naše zastupitelstvo schválilo nové znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno Nový Lískovec.a to s tím, že tato nová pravidla neobsahují ustanovení o tom, že před rozhodnutím Rady městské části o přidělení obecního bytů bude se touto záležitostí zabývat komise majetková a bytová, tak jsem si říkal, že toto rozhodnutí není správné, avšak na druhé straně svědčí o záměru současné koalice zapojovat občany do věcí veřejných. Koalice má v zastupitelstvu pohodlnou většinu a prosadí si v podstatě cokoliv. S tím asi těžko něco nadělám. Co však je zarážející, to je skutečnost, že ačkoliv naše vedení prohlašuje, že při svém rozhodování se musí řídit zákony a spravovat majetek obce s péčí řádného hospodáře, přesto tak nečiní. Na zasedání dne naše rada přijala usnesení u přidělení bytu s dluhem ve výši ,- Kč o postoupení pohledávky ve výši ,- Kč. Na jednání komise majetkové a bytové, která toto usnesení rady brala pouze na vědomí, jsem upozornil a je v zápise uvedeno, že došlo k porušení platných pravidel a to v tom, že tato záležitost nebyla projednána v majetkové a bytové komisi a že nelze snížit výši dlužné částky. Následně o postoupení pohledávky dne jednalo naše zastupitelstvo, kde jsem na to stejné upozornil a hlasování dopadlo tak, že 10 zastupitelů bylo pro postoupení pohledávky ve snížené částce, 2 se zdrželi a 2 byli proti. Takže nejtěsnějším možným poměrem bylo usnesení přijato. Tak si kladu otázku : Jaká je v naší městské části proklamované snaha dodržovat pravidla a pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře? JUDr. Petr Všetečka Zahrádky v Brně-Novém Lískovci Sledujete poslední dobou dění v našem okolí? V městských částech Brno-střed (na Kraví hoře), Kohoutovice, Jundrov,.. hrozí zrušení zahrádkářských kolonií! Zazvoní umíráček i zahrádkám v Novém Lískovci? Místní pevně věří, že ne! Již třetí volební období v Novém Lískovci zastává post starostky členka strany zelených, Ing. Jana Drápalová chvála Bohu, protože není tajemstvím, že právě strana zelených má ve svém volebním programu kvalitu života! Příznivcem strany zelených byl i první český prezident Václav Havel. I Vy si jistě pamatujete na jeho stěžejní myšlenku o trvalé potřebě budovat občanskou společnost, která nachází své optimální vyjádření i v praktickém životě zahrádkářských společenství! Zahrádky zdaleka nejsou jenom zelenými plícemi Brna. Jsou pro lidi ve městě ideálním napojením na živou přírodu! Dobrovolné obrábění půdy v malém a kultivace prostředí vlastními silami přináší lidem radost a pocity uspokojení, zlepšují náladu, obnovují duchovní síly, pomáhají vytvářet dobré sousedské vztahy. Jsou ideálním prostředím rodinám, pro spolupráci i posilování soudržnosti mezi rodiči a dětmi při společné práci, zábavě i oddychu. Zahrádkáři v Novém Lískovci se o zahrádky již léta pečlivě starají. Ve společně zkultivovaném přírodním prostředí rádi tráví volné chvíle se svými blízkými. Sdružení Občané Novému Lískovci ochránilo zahrádkářům nad Raisovou ulicí úrodu před lesní zvěří. Prosadili jsme opravu plotu kolem zahrádek. Chráníme i oázu zeleně a klidu zvanou Centrum-B (plocha zeleně pod zastávkou MHD Oblá)! Pečlivě prostudujeme a vyjádříme se ke studii počítající s přestavbou bývalé budovy tepláren (v prostoru Centra-B) na restauraci, kterou již Výbor pro rozvoj RMČ projednal a vzal na vědomí. V Novém Lískovci však nejvíce chybí podmínky pro duchovní a kulturní rozvoj lidí. Vedení naší radnice na to jistě nezapomene! Dobré věci podporujeme. (www.obcane-nl.cz) Ing. Vladimír DZURJA, Ph.D. RWE LETNÍ KINO NA RIVIÉŘE Nejlepší letní kino na Moravě RWE letní kino na Riviéře zahájí provoz 21. června Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace společně s titulárním partnerem akce RWE letní kino na Riviéře společností RWE Česká republika, a. s., a STAREZ-SPORT, a. s., koupaliště na Riviéře, připravili pro letošní letní večery v Brně skutečnou novinku. V lokalitě brněnské Riviéry bude od spuštěn provoz kapacitně největšího a technologicky nejlépe vybaveného letního kina na Moravě. Pro projekci filmových premiér i filmů na digitálních nosičích bude využito nejnovější projekční technologie DCI. Technickou novinkou toho letního kina je i to, že projekce bude přenášena na nafukovací plátno Airsreen velikosti 6 12 m. Kapacita letního kina je diváků. Letní kino bude umístěno v části areálu koupaliště Riviéra, ovšem ne v bazénové části, ale v části parku u bývalého letohrádku. Hlavní dramaturgická linka je postavená na projekci filmových novinek, premiér a vybraných českých titulů. Zvolen je meanstreamový model zážitkového letního kina. Artové kusy pro náročnější diváky bude i nadále promítat kino Art, které bude fungovat po celou dobu provozu letního kina. Stejně tak bude probíhat nepřerušený provoz Sálu Břetislava Bakaly. S ohledem na skladbu nasazovaných filmových novinek a premiér, v kombinaci s atmosférou rekreačního areálu brněnské Riviéry, předpokládáme nejširší skladbu diváckého publika. RWE letní kino na Riviéře bude fungovat od pátku 21. června do 31. srpna 2013 denně tedy každý večer. Celkem se jedná o 72 projekčních večerů. Aktuální program a ceník budou k dispozici na webových stránkách uvedla PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., ředitelka TICmB. Webové stránky budou zprovozněny od pondělí 10. června V rámci ticketingu akcí je připraveno diferencované vstupné, budou akceptovány běžné typy slev studenti, ZTP, senioři, rodinné i senior pasy atd. Děti do 100 cm (v našem brněnském případě do 111 cm) budou mít vstup zdarma. Projekce se bude konat za každého počasí. S ohledem na provozní řád letního kina nebudou akceptováni zvířecí diváci. Značnou výhodou polohy letního kina je i dopravní obslužnost. Po dohodě s DPMB bude operativně v případě velkého počtu diváků posíleno noční autobusové spojení. Zastávka MHD je v obou směrech v bezprostřední blízkosti vstupní brány do areálu. Navíc nespornou výhodou lokality je i možnost využívat v nočních hodinách odstavných parkovišť u bran BVV. Třetí možností je udělat si příjemnou procházku pěšky, neboť areál se nachází v přívětivé docházkové vzdálenosti od centra. Začátky projekcí: červen a červenec hod., srpen 21 hod. Webové stránky RWE letního kina na Riviéře: stolařské a podlahářské práce HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

15 15 LÍSKÁČEK 6/2013 ze života naší čtvrti Aprílový Den dětí V neděli 2. června proběhly také v Novém Lískovci oslavy Dne dětí. Úvodní divadelní vystoupení klaunů Tůdle a Nůdle se uskutečnilo v kinosále na ZŠ Svážná. Pohádku o tom, jak Tůdle a Nůdle pracují, přišlo shlédnout bezmála 80 diváků. Největší zážitek to byl samozřejmě pro ty nejmenší, kteří se formou her a písniček aktivně zapojili do programu. Velkým oříškem pro pořadatelskou skupinu komise pro kulturu byla organizace odpoledního pohádkového lesa. Problémem bylo úplně aprílové počasí, kvůli kterému jsme se nakonec rozhodli pro tzv. mokrou variantu a celý odpolední program jsme přesunuli do tělocvičny na ZŠ Kamínky. Rád bych touto cestou poděkoval panu řediteli za azyl. Toto rozhodnutí nás nakonec sice trošku mrzelo, jelikož sluníčko potom v odpoledních hodinách vydatně hřálo přes obrovská okna tělocvičny. Přesto, že se akce udála v těchto provizorních prostorách, myslím si, že se nám podařilo děti a jejich rodiče potěšit a sladká odměna na závěr stála za všechny ty splněné úkoly, mezi kterými nechybělo například pečení bábovky, přišívání knoflíku, chytání zlaté rybky nebo absolvování lanové lávky. Rád bych touto cestou poděkoval panu řediteli za azyl. Největší zásluhu na přípravě a koordinaci akce měla Alena Vyhnánková, které je na místě rovněž poděkovat. Po absolvování všech stanovišť se většina rodičů s dětmi stejně do krásné přírody na Kamenném Vrchu vypravila. Člověk si čím dál víc uvědomuje, jak důležitá je možnost vůbec někam do přírody vyrazit. Nejhezčí okamžiky jsou však právě ty, kdy mohou být rodiče s dětmi pospolu třeba právě na akcích pořádaných městkou částí potažmo komisí pro kulturu. Všem dětem přeji k jejich svátku ještě jednou vše nejlepší Ing. Privarčák, místostarosta, foto: Josef Ptáček Jarní turnaj v pétanque Květnové sobotní ráno bylo deštivé stejně jako předchozí dny. Když jsem vycházel z domu, drobně mrholilo a chvílemi padaly i větší kapky. Ten dnešní turnaj nám snad proprší, myslel jsem si a spěchal na hřiště. Druhý jarní turnaj v pétanque pořádaný Komisí pro mládež a sport v Brně-Novém Lískovci začínal v devět hodin, ale už od půl probíhala registrace účastníků a ještě před tím bylo potřeba všechno nachystat. Přípravy byly sice v dešti, ale pak se na nás počasí usmálo a přesně na začátek turnaje nám přestalo pršet a vydrželo to až do konce. Účastníci byli rozděleni do tří kategorií a pak ještě do jednotlivých skupin na určená hřiště, kde si vzájemně porovnali svoje síly i hráčské štěstí. K dispozici bylo drobné občerstvení pro nejmenší a horký čaj na zahřátí pro každého. Myslím, že si všichni dobře zahráli a užili si turnaj od začátečníků, kteří si přišli hru vyzkoušet, až po zkušené hráče. Při vyhlašování vítězů sklidil každý účastník zasloužený potlesk, z rukou předsedy Komise pro mládež a sport obdržel diplom a také cenu nebo odměnu za účast, podle toho jak se umístil. Vítězem v kategorii juniorů se stal Štefan Mračna, v kategorii žen Veronika Štossová a v kategorii mužů Petr Všetečka. Gratulujeme vítězům a všem hráčům děkujeme za účast. Přijďte si také zahrát každý čtvrtek od pěti hodin odpoledne na hřiště pod ulicí Svážnou, vedle dětského hřiště. Všechny informace i mapu hřiště najdete na stránkách klubu pétanque: Josef Schmied Prostory jsou 24 hod. hlídané a monitorované kamerami. Cena: auto 1250 Kč + DPH moto 650 Kč + DPH

16 LÍSKÁČEK 6/ různé Vernisáž D*e*s*k A*r*t*u MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku aj. Tel.: , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA Mrkání, mrkání, všechny smutky zahání! Dne 7. června na naší škole proběhla vernisáž prací žáků devátých tříd pod názvem Desk Art (Lavicové umění) v duchu televizního seriálu M*A*S*H. ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: Ze života zvířat Dobrý večer, děti! Žáci v průběhu 2. pololetí pomalovali rozmanitými náměty vyřazené lavice, kterým tak vdechli nový život. Témata vytvořených maleb se od sebe lišila od večerníčku, deskových her nadměrných velikostí až po manga styl či abstraktní umění. Razítková odměna za umístění v soutěži. Vernisáž byla protkána poezií, soutěžními hrami, improvizačními scénkami z lékařského prostředí, výtvarnými pracemi žáků a o tečku na závěr se postaralo sladké pohoštění pro přítomné diváky. Foto: Martin Mikšík, 7.B, Mgr. Lucie Knoppová TianDe - přírodní léčebná kosmetika dle čínských, altajských a tibetských receptur. Vyráběno v Číně. Tyto produkty zahrnují celou škálu denní kosmetické potřeby, jsou levné a upravují mnoho kosmetických nedostatků, doslova od hlavy až k patě. Vyzkoušejte a uvidíte. Zájemcům zařídím 35% slevu na všechny produkty. Milan Voldřich, tel ,

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.23 v 5.podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více