Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat season a freesat start

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat season a freesat start"

Transkript

1 Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat season a freesat start společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de Commerce et des Sociétés, pod č. B (dále jen UPC DTH ) 1. Uživatel a Poskytovatel kdo je kdo?... strana 2 2. Smlouva 2.1. Smlouva... strana Kdy dojde k uzavření Smlouvy?... strana Jak si můžete změnit Služby... strana Za jakých podmínek můžeme změnit Smlouvu?... strana Na jak dlouho se Smlouva uzavírá?... strana Jak Smlouvu ukončit?... strana Převod Smlouvy... strana Jak nás můžete kontaktovat... strana Jak vás můžeme kontaktovat... strana 3 3. Informace o vás a ochrana vašich osobních údajů 3.1. Informace nezbytné pro aktivaci Služeb... strana Zásady ochrany vašich osobních údajů... strana Proč zpracováváme údaje a jak dlouho je uchováváme?... strana Jak zpracováváme údaje a kdo jiný je může zpracovávat?... strana Jak vám můžeme nabízet naše Služby?... strana Váš souhlas... strana Jak můžeme nabízet naše Služby?... strana Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů... strana Nahrávání telefonních hovorů... strana 3 4. Služby 4.1. Poskytované Služby a seznam kanálů... strana Odkdy vám poskytujeme Služby?... strana Instalace parabolické antény a satelitního přijímače... strana Užívání Služeb... strana Kdo může užívat Služby?... strana Jak můžete užívat Služby?... strana Co dělat, když nastane závada ve Službách?... strana Případy krádeže, ztráty, požárů a povodní... strana Pozastavení a omezení poskytování Služeb... strana Z obecných důvodů... strana Z jiných důvodů na vaší straně... strana Změna pozice družice... strana Odpovědnost za škody... strana 4 5. Cena Služeb 5.1. Platby za služby... strana Odškodnění v případě předčasného uzavření standardní Smlouvy... strana 5 6. Reklamační řízení 6.1. Jak podat reklamaci?... strana Nespokojenost s poskytovanými Službami... strana Jak a dokdy vyřídíme vaši reklamaci?... strana 5 7. Satelitní přijímače 7.1. Co je satelitní přijímač?... strana 5 8. Závěrečná ustanovení... strana 5 1

2 1. Uživatel a Poskytovatel kdo je kdo? Tyto Všeobecné podmínky definují vaše práva a povinnosti jako uživatele služeb přístupu k balíku televizních a radiových kanálů dostupných prostřednictvím podmíněného přístupu přes satelit, s využitím přenosové a satelitní kapacity třetích stran (dále jen Služby ). Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Jsou zde rovněž stanovena práva a povinnosti UPC DTH jako Poskytovatele těchto Služeb. Odkazy v této smlouvě na vás a vaše znamenají odkazy na vás jako uživatele a odkazy na nás znamenají odkazy na UPC DTH. Naše kontaktní údaje: Poštovní adresa: UPC DTH S.à r.l.; P. O. Box 69 ; Hodonín 1; Zákaznické centrum: Internetové stránky: freesattv.tv nebo cz.upcdirect.com 2. Smlouva 2.1. Smlouva Služby vám poskytujeme v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, které obsahují všechna práva a povinnosti našeho smluvního vztahu (dále jako Smlouva ) Kdy dojde k uzavření Smlouvy? Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem rozlepení balíčku se smart kartou a od tohoto okamžiku se na vás i na nás vztahují tyto Všeobecné podmínky Jak si můžete změnit Služby Změnit rozsah Služeb, které vám poskytujeme podle těchto Všeobecných podmínek, není možné. Můžete však s námi uzavřít standardní smluvní vztah na dobu neurčitou a objednat si jakékoliv Služby z naší nabídky Za jakých podmínek můžeme změnit Smlouvu? Pokud změníme podmínky Smlouvy (např. Všeobecné podmínky nebo rozsah námi poskytovaných Služeb), budete o tom informováni prostřednictvím našich internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem Pokud změníme podmínky Smlouvy výrazně ve váš neprospěch (např. podstatným snížením počtu televizních kanálů nebo vyřazením některých nesledovanějších kanálů v balíku, který užíváte), budeme vás o tom informovat prostřednictvím našich internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem. Pokud s takovou změnou nesouhlasíte, jste oprávněni Smlouvu vypovědět ke dni změny podmínek, a to nejpozději 10 dní před plánovanou změnou, abychom byli technicky schopni vaši výpověď zpracovat a ukončit Smlouvu. V takovém případě vás odškodníme za zbytek doby určité z této Smlouvy sumou vypočítanou podle kampaňové ceny za příslušnou Službu (tj. Službu, při které poskytujeme pouze smart kartu, ale ne satelitní přijímač), zveřejněné na našich internetových stránkách, pokud nám poskytnete údaje svého bankovního spojení a pokud je zbytek doby trvání Smlouvy delší než jeden měsíc. Nemáte právo Smlouvu z tohoto důvodu ukončit, pokud se podmínky Smlouvy změní v důsledku změny legislativy nebo rozhodnutí státních úřadů Pokud Smlouvu neukončíte, bude se mít za změněnou ode dne oznámené změny podmínek Smlouvy Na jak dlouho se Smlouva uzavírá? Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce uvedené na balíčku smart karty, počínaje ode dne aktivace Jak Smlouvu ukončit? Vzhledem k tomu, že Smlouva je uzavřena na dobu určitou, Smlouvu není možné vypovědět. Smlouvu však lze ukončit odstoupením od Smlouvy (které pošleme my vám nebo vy nám) s okamžitou platností. Odstoupením je Smlouva zrušena Od Smlouvy můžete odstoupit, pokud jsme porušili Smlouvu tím, že jsme vám nedodávali Služby déle než 15 dní, a toto neposkytování je doloženo např. vaší reklamací z počátku tohoto období a nebylo způsobeno vámi My jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit: a) pokud Služby využívá další osoba bez našeho souhlasu (4.4.1.), b) pokud ohrožujete bezpečnost Služeb, např. sdílením smart karty (4.4.2.), c) pokud existují technické důvody na naší straně, které nám znemožní plnění Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dní, a nedohodneme se jinak Převod Smlouvy Smlouvu nemůžete převést na jinou osobu. Uzavřením Smlouvy souhlasíte také s tím, že UPC DTH je oprávněna převést veškerá svá práva a povinnosti ze Smlouvy na jinou třetí osobu. 2

3 2.8. Jak nás můžete kontaktovat Pro komunikaci s námi využívejte výhradně naše zákaznické centrum. Se zákaznickým centrem se můžete spojit telefonicky, faxem, dopisem nebo prostřednictvím webového formuláře viz kontakty uvedené v článku 1. Při komunikaci s námi prosím využijte ke své identifikaci především své jméno a číslo smart karty Jak vás můžeme kontaktovat Ke komunikaci s vámi budeme využívat ovou adresu a telefonní číslo, které jste nám poskytli. 3. Informace o vás a ochrana vašich osobních údajů 3.1. Informace nezbytné pro aktivaci Služeb K aktivaci Služeb potřebujeme pouze číslo smart karty. Abychom vám mohli poslat potvrzení o aktivaci nebo nabídnout uzavření standardního smluvního vztahu s plným rozsahem našich Služeb, doporučujeme vám poskytnout nám při aktivaci své následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a ovou adresu Zásady ochrany vašich osobních údajů Podrobné informace např. o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jak je chráníme nebo jaká jsou vaše práva ohledně vašich dat, naleznete v Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách Proč zpracováváme údaje a jak dlouho je uchováváme? Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, např. pro komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, která nesmí být delší, než je stanovená lhůta pro jejich uchovávání podle příslušných právních předpisů (např. pro daňové a účetní účely) Jak zpracováváme údaje a kdo jiný je může zpracovávat? Údaje shromažďujeme a zpracováváme ručně a automaticky. Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat mlčenlivost a jsou školeni chránit osobní údaje. Shromažďujeme a zpracováváme data sami i prostřednictvím třetích stran (zpracovatelů). Např. naše partnerské zákaznické centrum vám poskytuje naším jménem celou řadu služeb péče o zákazníky, které zahrnují zpracování osobních údajů. Naši partneři jsou vázáni přísnou mlčenlivostí a jejich zástupci jsou školeni zpracovávat osobní údaje zákonným způsobem. Máme rovněž zpracovatele, kteří nám poskytují např. administrativní nebo technickou podporu poskytování Služeb a dalších souvisejících činností nebo pro nás organizují obchodní nebo marketingové kampaně. Těmto zpracovatelům poskytujeme údaje pro výše uvedené konkrétní účely a pouze v nezbytném rozsahu a máme s nimi uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, takže musí dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako my Jak vám můžeme nabízet naše Služby? Váš souhlas Naše Služby vám můžeme nabízet pouze v případě, že jste nám při aktivaci poskytli své osobní údaje. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat Jakým způsobem vám můžeme nabízet naše služby Naše Služby můžeme nabízet em nebo telefonicky Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů Máte právo od nás dostat informace o tom, které konkrétní osobní údaje o vás zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem, a kdo je jejich příjemcem. Pokud jste přesvědčeni, že zpracováváme vaše osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení. Můžete nás rovněž požádat o nápravu stavu svých údajů, což zahrnuje např. zablokování, opravu, doplnění nebo likvidaci vašich osobních údajů. Pokud budete nespokojeni s vyřešením své žádosti, můžete kdykoliv kontaktovat našeho pracovníka ochrany osobních údajů (jeho ová adresa je uvedena na našich internetových stránkách v sekci Zásady ochrany soukromí spotřebitelů) Nahrávání telefonických hovorů Chceme, abyste byli s našimi Službami spokojeni. Proto budeme nahrávat veškeré konverzace s klienty za účelem zajištění kvality tak, abychom náležitě zaznamenali i veškeré reklamace a žádosti. 4. Služby 3

4 4.1. Poskytované služby a seznam kanálů Poskytujeme vám Služby uvedené na balíčku smart karty. Aktuální Seznam kanálů naleznete na našich internetových stránkách. Seznam kanálů není formální částí Smlouvy. Můžeme přidávat nové, nahrazovat nebo ukončovat kanály v balících nebo je přesouvat z jednoho balíku do druhého změnou seznamu kanálů na internetových stránkách a není k tomu potřeba předchozího oznámení. Pokud dojde k významnému snížení počtu televizních kanálů nebo vyřazení některých nejsledovanějších kanálů v balíku, který máte předplacený, dodržíme předchozí oznámení dle bodu Odkdy vám poskytujeme Služby? Služby vám poskytujeme ode dne aktivace. Služby je nutné aktivovat nejpozději do data uvedeného na balíčku smart karty. Doporučujeme vám vyzkoušet co nejdříve po aktivaci, zda služby odebíráte, a v případě, že Služby nejsou aktivovány, informovat osobu, která realizovala instalaci Instalace parabolické antény a satelitního přijímače Instalaci si můžete zařídit sami nebo si ji objednat u našich partnerů, jejichž seznam najdete na našich internetových stránkách. Upozorňujeme, že veškeré právní a finanční aspekty instalace jsou výhradně záležitostí mezi vámi a instalační firmou, jelikož za instalaci neneseme odpovědnost. Pokud žijete v bytovém domě, doporučujeme vám předem zkontrolovat váš domovní řád, zda smíte nainstalovat parabolickou anténu na vnější zeď nebo na balkon Užívání Služeb Kdo může užívat Služby? Služby můžete užívat vy jako uživatel nebo osoby ve vašem bytu. Jakékoliv jiné komerční nebo nekomerční užívání Služeb je možné pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud tento zákaz porušíte, můžeme vám naúčtovat smluvní pokutu za jeho porušení podle ceníku Jak můžete užívat Služby? Při užívání našich Služeb: a) užívejte Služby v souladu s jejich specifikací, Všeobecnými podmínkami, právními předpisy; b) neohrožujte bezpečnost Služeb, zejména je zakázáno tzv. sdílení smart karty. Pokud tento zákaz porušíte, můžeme vám naúčtovat smluvní pokutu za jeho porušení podle ceníku a zároveň požadovat náhradu škody Co dělat, když nastane závada ve Službách? V případě technické poruchy nebo výpadku Služeb je nutné, abyste tuto událost neprodleně, a to nejpozději do 5 dnů, nahlásili zákaznickému centru a my se pokusíme tento problém vyřešit co nejdříve. Prosím postupujte ve smyslu čl Případy krádeže, ztráty, požárů a povodní Nemáte nárok na bezplatnou výměnu smart karty ani v případě její krádeže, ztráty, poškození ohněm nebo povodní ve vaší oblasti Pozastavení a omezení Služeb Z obecných důvodů Na nezbytnou dobu vám můžeme pozastavit nebo omezit poskytování našich Služeb z provozních nebo technických důvodů (např. technická údržba nebo podobné zásahy prováděné našimi partnery satelitními poskytovateli), na základě rozhodnutí státního úřadu, v krizové situaci nebo za účelem jiného důležitého veřejného zájmu. Na našich internetových stránkách vás budeme informovat o podstatných pozastaveních nebo omezeních Služeb, pokud možno předem Z jiných důvodů z vaší strany Poskytování Služeb jsme rovněž oprávněni omezit nebo pozastavit, neprodleně a bez předchozího oznámení, pokud: a) máme rozumné podezření, že vy nebo jiná osoba zneužíváte Služby, které jsou vám poskytovány; b) ohrožujete bezpečnost Služeb (4.4.2.) Změna pozice družice Prostřednictvím našich partnerů jsme oprávněni změnit zdroj signálu poskytovaných Služeb změnou z družice, přes kterou je Služba dostupná, na družici na jiné poloze. Oznámíme vám to předem a zkoordinujeme postup k vaší spokojenosti. Zajistíme pokud možno nepřerušené poskytování Služeb v průběhu této změny Odpovědnost za škody 4

5 Neneseme odpovědnost a nejsme povinni vás jako uživatele ani jiné uživatele Služeb odškodnit za případné další škody vzniklé v důsledku přerušení Služeb nebo vadného poskytování Služeb. 5. Cena Služeb 5.1. Platby za Služby Za poskytování služeb není potřeba uhradit žádnou další platbu Odškodnění v případě předčasného uzavření standardní Smlouvy Pokud s námi uzavřete standardní smluvní vztah před uplynutím doby určité z této Smlouvy, poskytneme vám odpovídající slevu za předpokladu, že jste si objednali služby stejného nebo většího rozsahu jako Služby, které odebíráte podle těchto Všeobecných podmínek, a do uplynutí doby určité zůstává více než jeden měsíc. 6. Reklamační řízení 6.1. Jak podat reklamaci? Reklamaci lze podat písemně, vyplněním webového formuláře na našich stránkách nebo telefonicky prostřednictvím našeho zákaznického centra. Chcete-li podat reklamaci týkající se vady smart karty, postupujte prosím podle instrukcí prodejce, u něhož jste kartu zakoupili. Vezměte také prosím na vědomí, že nejsme zodpovědni za instalaci ani za žádné chyby nebo problémy s ní související (např. vadná parabolická anténa), takže všechny podobné poruchy je nutné adresovat osobě, která realizovala instalaci. Chcete-li podat reklamaci kvality Služeb, můžete ji podat u nás, a sice bez zbytečnéno odkladu od zjištění problému se Službou, ne však později než dva měsíce ode dne, kdy problém nastal Nespokojenost s poskytnutými Službami Pokud nesouhlasíte s kvalitou poskytovaných Služeb, můžete podat reklamaci. Neodpovídáme však za příležitostné ztráty Služeb nebo několika kanálů ve Službě způsobených počasím, např. v místě uplinku (vysílače na družici) nebo ve vaší oblasti příjmu signálu, proto vás za tyto výpadky nebudeme moci odškodnit. Na druhé straně, v případě naprosté nedostupnosti našich Služeb po dobu delší než pět pracovních dní od nahlášení nedostupnosti Služeb, z důvodů, za něž neseme odpovědnost, můžete požádat o odškodnění, avšak pouze za podmínky, že nám poskytnete informace o svém bankovním spojení. Odškodnění vypočítáme podle kampaňové ceny za příslušnou Službu (tj. Službu, při které poskytujeme pouze smart kartu, ale ne satelitní přijímač), zveřejněné na našich internetových stránkách, za každý den prodlení nad pět pracovních dní Jak a dokdy zpracujeme vaši reklamaci? Pokusíme se vyřídit vaši reklamaci co nejdříve, nejpozději do 30 dní od okamžiku, kdy jste nám ji doručili. Pokud zjistíme, že je vaše reklamace ohledně kvality Služeb oprávněná, odškodníme vás podle článku 6.2. Pokud nesouhlasíte s tím, jak byla vaše reklamace vyřízena, můžete kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci (Štěpánská 15; Praha 2; Česká republika; nebo také na: 7. Satelitní přijímače 7.1. Co je satelitní přijímač? Satelitní přijímač je set-top box s příslušenstvím, jako kabely a dálkové ovládání, který vám umožní užívat naše Služby. Satelitní přijímač je nutné zakoupit u prodejce, doporučujeme vám však předem zkontrolovat jeho kompatibilitu se smart kartami používanými pro služby freesat na naší internetové stránce nebo u prodejce či instalačního technika. Prosím vezměte na vědomí, že neodpovídáme za možnou nefunkčnost kombinace vašeho set-top boxu se smart kartami používanými pro služby freesat. 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Pokud bude shledána některá část Smlouvy neplatnou, platnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena Tyto Všeobecné podmínky byly zveřejněny a nabývají účinnosti dne 2. dubna Aktuální znění Všeobecných podmínek naleznete na našich internetových stránkách. 5

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro domácnosti se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Společnosti Megapc s.r.o. se sídlem v Litvínově 8, Mládežnická 145, 435 42, IČ: 286 73 484, zapsána v obchodním rejstříku

Více

1/7. (dále jen Poskytovatel nebo Kabelnet)

1/7. (dále jen Poskytovatel nebo Kabelnet) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Kabelnet s.r.o. pro podnikatele se sídlem Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9 - Střížkov IČ: 01411110 DIČ CZ01411110

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Společností: ELCOMA s.r.o. se sídlem Pražská 99 417 63 Žalany, dále jen : ELCOMA 1. Základní ustanovení 1.1 a) V těchto Všeobecných podmínkách

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky. Základní ustanovení

Všeobecné podmínky. Základní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti LCZ Comp, s.r.o. se sídlem Kožušanská 254/29 Olomouc, IČ: 25393090, zapsané do OR u KS v Ostravě, v oddíle C, vložce 17 829

Více

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize)

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) (dále jen Podmínky ) M7 Group S.A., se sídlem 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk, Velkovévodství

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 711/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 653 ze dne 27.08.2014 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek u zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: "Mobilní telefonie MČ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ NETIO Solutions s.r.o. Přecechtělova 2238/1 15500, Praha 5 - Česká republika IČ: 24318027, DIČ: CZ24318027 Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ (aktuální a platné ke dni 05. 04. 2013) 1. Smluvní strany

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více