Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází květen 2005 neprodejné Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border Úspěšné vystoupení na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Mělníku zajistilo delegaci Gymnázia Jiřího Ortena účast na premiérovém ročníku německo-polského fóra, jehož hostiteli byly Frankfurt nad Odrou a Słubice. Pětici našich studentů (Lucie Kavanová, Dan Brejžek, Adam Liška, Kamil Darebný, Marek Otáhal) doplnili Boris s Lukášem z Pardubic a Nikola z Prostějova. Celkem se sešlo přibližně osmdesát účastníků reprezentujících Německo, Polsko, Česko, Bělorusko, Belgii a Švédsko. Frankfurt (Oder), jak se v Německu běžně píše, je bezesporu městem kontrastů. Na jedné straně nezaměstnanost dosahující 25% a obrovské opuštěné paneláky z dob NDR. Na straně Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva města na straně 4 Odbor kultury, školství a tělovýchovy na straně 5 Kulturní pozvánky na straně 6 Výběrové řízení na straně 7 Odpadové hospodářství na straně 8 Když hranice mizí druhé hlavní třída, která se navzdory jménu Karl-Marx-Straße nijak neliší od mnoha podobných, ležících západním směrem. Paralelně s ní vede působivá pěší zóna směřující do rekonstruovaného historického centra. A především zde sídlí Evropská univerzita, která přitahuje spousty mladých lidí z celého Německa, ale i Polska a dalších zemí. A tak, i když to jde ztuha, Frankfurt pozvolna mění svou image z (dovolím si citovat pana kolegu Novotného) debilního ocelářského města na město studentů. Do polských Słubic je to z centra Frankfurtu asi deset minut volné chůze. Tohle město je mnohem menší a jeho hlavními atrakcemi jsou dvě obrovské kryté tržnice. Místní podnikavci tam prodávají originální značkové zboží za tak nízké ceny, že na tom snad ani nemohou vydělat. Zákazníci se většinou rekrutují z obyvatel druhého břehu Odry a platí se pouze v eurech. Naštěstí od roku 1994 mají Słubice ještě další dominantu: je jí Collegium Polonicum, fakulta poznaňské univerzity zaměřená na mezinárodní vztahy. Obě vysokoškolské instituce spolu úzce spolupracují a tak je reálná šance, že v budoucnosti se tohle místo na německo-polské hranici stane vpravdě evropským centrem vzdělanosti. Bohužel jsme přijeli zrovna v době, kdy v dalekém Římě umíral papež Jan Pavel II. Na vlastní oči a uši jsme se tak mohli přesvědčit, jak moc Poláci svého papeže milovali. Místní kostel byl zaplněn lidmi prakticky dvacet čtyři hodin denně. Po papežově smrti nanosili lidé před kostel obrovské množství svíček, město zaplavily polské a vatikánské vlajky ozdobené černými stužkami. Crossing the Border to nebylo jen ústřední motto konference, ale také každodenní realita našeho pobytu. Jednotlivé části programu se totiž odehrávaly střídavě v Německu i Polsku. Osobně jsem napočítal dvanáct přechodů hranice, někteří studenti jich měli ještě podstatně více. Polští celníci si navíc české pasy většinou se zájmem prohlíželi, než nás pustili ven V pondělí 2. května 2005 zavítá do Kutné Hory poslanec Evropského parlamentu pan MUDr. Milan Cabrnoch. Při své návštěvě Kutné Hory dopoledne zavítá do nemocnice a na Základní školu Jana Palacha. Odpoledne pak navštíví Domov důchodců v Čáslavi. Kutnohorští obča- či dovnitř. Dan Brejžek se pokusil projít na studentskou kartu GJO, takže pro všechny, kteří by ho někdy chtěli napodobit, mám důležité upozornění: nejde to. To ale nebylo nic proti tomu, co na hranici zažívali Bělorusové. Jejich pasy byly po pěti dnech zralé na výměnu, protože příslušníci Grenzpolizei i Straze Graniczne je zaplnili úctyhodným množstvím razítek. pokračování na str. 8 Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu né se mohou s MUDr. Cabrnochem setkat na besedě, která se uskuteční od hodin v královské audienční síni Vlašského dvora. Přijměte pozvání starosty města a přijďte se zeptat na věci, které Vás v souvislosti s činností poslance Evropského parlamentu zajímají.

2 květen 2005 strana 2 Zprávy z jednání rady města , a Zpráva z jednání rady města : Celé toto pracovní jednání bylo určeno setkáním a diskusím s předsedy komisí rady města. Pokusili jsme se tedy splatit určitý dluh vůči všem komisím a věnovali jsme celé odpoledne a část večera tomu, abychom pohovořili s předsedy komisí o problémech v komunikaci mezi komisemi a radou, případně abychom diskutovali o některých konkrétních záležitostech. Řada představitelů komisí, ale i někteří radní konstatovali, že v některých případech rada nevyužívá dostatečně odborný potenciál komisí. To bývá způsobeno jak tím, že komisím chybí přesné zadání ze strany rady, tak i tím, že rada si těžko hledá čas ke komunikaci s komisemi. Předseda komise pro životní prostředí Ing. Benada, který je členem rady města, informoval o hlavních problémech, kterými se komise zabývá. Jde zejména o chybějící sběrný dvůr, vysvětlení analýzy environmentálních rizik občanům města, vývoj v areálu bývalých Rudných dolů na Kaňku a tradiční problémy jako psí exkrementy v ulicích města, kácení a výsadba stromů atd. Díky tomu, že předseda komise pro tělovýchovu a sport Mgr. K. Ptáček je členem rady města a pravidelně radu informuje, nezabývali jsme se sportovní komisí příliš dlouho. K jedněm z nejaktivnějších komisí patří bytová komise. Její předseda Zdeněk Dvořák konstatoval, že komise má příliš mnoho cílů (vyjadřují se k užívání ubytoven, k převodům nájmů, k pravidlům privatizace apod.). Jako hlavní priority vidí obnovu panelákových domů a zajištění bydlení v sociálních případech. Předsedkyně sociální komise Ing. Štorková informovala o tom, že komise pociťuje nedostatek financí pro sociální granty, o nichž rozhoduje. Jako velký nedostatek Kutné Hory vidí i chybějící nabídku péče o lidi na lůžku ( respitní péče ) a problém přidělování bytů speciálního určení. V nejbližším období se chce komise intenzívně zabývat komunitním plánováním. Předseda komise pro památky Jaroslav Rezler krátce informoval o náplni práce této komise, která slouží i jako poradní orgán státní památkové péče s okresní působností. Decentním způsobem se kriticky vyjádřil o postoji Národního památkového ústavu vůči Kutné Hoře. Ing. Jirásek spolu s Mgr. Klečákem přišli jakožto zástupci komise pro rozvoj a investice. Konstatovali, že město o tuto komisi nejeví přílišný zájem, chybí jim zadání ze strany rady města a komunikace s odbornými pracovníky MěÚ. Ing. Jirásek společně s Martinem Hlavatým pokračoval v jednání s radou města coby předseda komise pro revitalizaci sídliště. Upozornili na nedořešené majetkové vztahy s Karlem Schwarzenbergem a Statkem Čáslav, kteří vlastní některé pozemky na sídlišti. Zástupci komise se shodli s radními, že při budoucí obnově panelových domů bude potřeba určitá koordinační role města a to jak z důvodů zabezpečení jednotného architektonického výrazu, tak i při jednání o dotacích z fondů EU. Dalšími hosty rady města byli zástupci majetkové komise předseda JUDr. Pospíšil a Ing. Moravčíková. Majetková komise pracuje pravidelně a posuzuje podklady pro desítky rozhodnutí rady města. Jak rada tak i komisaři se shodli na tom, že vzájemná spolupráce a komunikace je velmi dobrá. Mgr. Blahník společně s Jitkou Pechancovou přišli jako zástupci komise pro výchovu a vzdělávání. Hlavním výstupem komise v uplynulém období bylo rozhodování o projektech pro grantový program města. Nyní komisi čeká posouzení koncepce základních škol v Kutné Hoře. Komisi pro rozvoj turistického ruchu zastupoval na jednání rady její nový předseda Marek Dzirasa s Ing. Vopálkovou. Komise iniciovala a organizovala několik konkrétních akcí, jako např. naváděcí tabule v okolí Kutné Hory a projekt turistického autobusu. Radní se shodli s představiteli komise na tom, že realizace podobných konkrétních projektů by měla být spíš záležitostí jiných institucí, zatímco komise by měla být spíše poradním orgánem. Posledním hostem jednání rady byl předseda dopravní komise Ing. Záleský. Radní konstatovali, že dopravní komise v nedávné minulosti poskytovala městu velmi cenné informace a návrhy. Ujistili jsme předsedu komise, že víme o tom, že některé líbivé návrhy, které občas zaznívají v zastupitelstvu, jsou svým obsahem i finanční náročností pro město nesmyslné a že rada města spoléhá na fundovaný přístup dopravní komise. Ing. Záleský informoval o tom, že komise je po téměř roční přestávce připravena pomoci hledat optimální řešení městské hromadné dopravy v návaznosti na změny, které se připravují na železnici, tj. zejména na vybudování tzv. kutnohorského oblouku. Zpráva z jednání rady města : V úvodu jednání se městští radní již podruhé setkali se zástupci firmy HŠH Architekti, která připravuje architektonický návrh druhé etapy obnovy historického jádra města, tedy základní podklad žádosti o dotaci z fondů Evropské unie. Zástupci firmy měli reagovat na připomínky rady města vzešlé z minulého jednání. Diskutovali jsme tedy zejména o podobě laviček a veřejného osvětlení. Nejrozsáhlejší výměna názorů však probíhala na téma zeleň. Rada města žádala více zeleně, respektive alespoň drobné prvky živé zeleně do oblasti Václavského náměstí, Šultysovy, Lierovy nebo Kollárovy ulice. Architekti argumentovali tím, že ve zmíněných prostorách není pro zeleň místo a že by příliš trpěla běžným provozem města. Dle jejich názoru dodávají středu města dostatek zeleně přilehlé parky a zahrady. Shody jsme (snad) nakonec dosáhli v tom, že v Kollárově ulici nebude umístěn experimentální objekt a že v ulici Na Sioně nebude nadále plánováno hřiště obehnané vysokým plotem v budoucnu porostlým popínavou zelení. V dalším průběhu jednání jsme se jako obvykle zabývali řadou méně významných majetkových záležitostí. Jednalo se o některé menší pronájmy a opětovné vyhlášení několika výběrových řízení na pronájem či prodej městského majetku. Souhlasili jsme se zapůjčením parku pod Vlašským dvorem na některé kulturní akce. Musí však být vyřešeny časové střety s provozem letního kina, se kterým se opět počítá. Rada města dále odsouhlasila snížení měsíčního studentského jízdného v městských autobusech. Schválili jsme rovněž stoprocentní zvýšení včas nezaplaceného místního poplatku. Doporučili jsme zastupitelstvu města rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení, tak jak jej doporučila pracovní komise. Jestliže ZM udělí definitivní souhlas, bude uspokojeno všech 19 žadatelů a na půjčkách bude rozděleno Kč. Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření Pečovatelské služby v roce Pečovatelská služba hospodařila přesně dle plánu. Příjmy se kryly s náklady. Ty činily přibližně 5,6 mil. Kč, z čehož cca 3,2 mil. Kč bylo hrazeno dotací města. Rada města rovněž vzala na vědomí rozsáhlou monitorovací zprávu o stavu Kutné Hory jako památky UNESCO. Tato zpráva, kterou vypracoval Národní památkový ústav po 10 letech od zapsání Kutné Hory na listinu světového dědictví UNESCO, vyznívá pro naše město příznivě. V následujícím jednání se radní zamýšleli nad situací na sídlišti Šipší, kde kromě problémů s dopravou a stavem některých panelových domů je potřeba řešit majetkoprávní vztahy. Dalším bodem diskuse radních bylo i výběrové řízení na ředitele Technických služeb. Rada konstatovala, že ve výběrovém řízení došlo k některým formálním nedostatkům, které však nemají vliv na objektivitu výběru a neznamenají rozpor se zákonem. Konečný výběr kandidáta provede dozorčí rada TS. V závěru jednání se radní přesunuli do objektu pivovaru, kde se seznámili se stavem tohoto městského majetku. S potěšením jsme vyslechli informace o tom, že výroba piva v Kutné Hoře roste a za poslední dva roky se zdvojnásobila. Přiměřeně je investováno do výrobní technologie i do budov. Prodej pivovaru však je stále neuzavřenou kapitolou. Představy města o ceně jsou nadále příliš vzdáleny představám zájemců o tržní hodnotě pivovaru. Zpráva z jednání rady města z 6. 4.: Prvními hosty jednání rady byli zástupci firmy Zahrada nad Metují, s.r.o. Tato společnost vyhrála poptávkové řízení na projektovou přípravu obnovy parku pod Vlašským dvorem. Jednatel společnosti Ing. Jiránek nás seznámil s profilem společnosti i s představami o budoucí obnově parku. Nutno poznamenat, že jeho prezentace v radních zanechala velmi příznivý dojem. Dalšími hosty jednání byli zástupci odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří přijeli spolu se zástupci dopravce Connex a firmy, která zpracovala projekt integrované hromadné dopravy ve Středočeském kraji. Účelem této návštěvy bylo seznámit radu s principy připravovaného systému hromadné osobní dopravy ve středních Čechách. Cílem je lépe zkoordinovat všechny linky, sjednotit tarify v rámci celého kraje, vytvořit nový systém značení linek, zavést čipové karty atd. Mimo jiné zaznělo, že Kutná Hory je jedním z posledních měst, kde se vybírají poplatky za užívání autobusového nádraží. Radní konstatovali, že dopravní komise bude kvalifikovaným partnerem, který zformuluje připomínky našeho města k návrhu. Dalšími hosty jednání rady byl Ing. arch. Kremla a vedoucí odboru investic Ing. Nepraš. Ti přišli dojednat s radními posledně navrhované úpravy projektu rekonstrukce historického jádra. Diskuse byla velmi dlouhá, místy až vzrušená. Některým radním se zdá, že v návrhu není brán dostatečný zřetel na budoucí zatížení dlažeb dopravou a že by tudíž navrhované technické řešení přineslo problémy. S projekční firmou bude nutno tyto a další důležité detaily ještě doladit. V dalším průběhu jednání se radní zabývali návrhem rozdělení prostředků z fondu Regenerace a doporučili zastupitelstvu návrh přijmout. Rada souhlasila s provozováním pojízdného letního kina bratří Čadíků na Palackého náměstí. Rada projednala vývoj situace ohledně pronájmu a další formy existence nemocnice. V dohledné době se uskuteční setkání představitelů měst Čáslav a Kutná Hora, kteří by měli hledat optimální formu spolupráce těchto dvou nemocnic. Rada města souhlasila s navrženou rozpočtovou změnou (jsou v ní zahrnuty náklady na rozvoj městské zeleně, na vypracování povinného energetického auditu, na instalaci akumulační nádrpokračování na str. 3

3 květen 2005 strana 3 Zprávy ze 3. zasedání zastupitelstva města pokračování ze str. 2 že pro tepelné hospodářství atd.). Rada souhlasila s udělením výjimky pro stanovení počtu dětí ve třídách mateřských škol. Souvisí to s mírným nárůstem počtu dětí a také s povinnou docházkou dětí rok před nástupem do školy. Rada souhlasila s navýšením počtu pracovníků odboru památkové péče. V bloku majetkových záležitostí rada projednala a rozhodla řadu drobných záležitostí týkajících se pronájmu bytů a nebytových prostorů. Množí se žádosti o pronájem nebo zapůjčení parku pod Vlašským dvorem. Rada se snaží vyjít vstříc žadatelům, kterými jsou většinou osvědčení pořadatelé kulturních akcí. Nastávají však problémy s termínovými 25 zastupitelů města se sešlo 12. dubna na svém 3. zasedání v tomto roce. Dotazy a připomínky občanů Ing. Brabec, předseda petičního výboru (petice proti generelu dopravy sídliště Šipší), upozornil, že petici dávali více odborům, ale vyjádření přišlo pouze od jednoho. Byl na jednání komise regenerace sídliště Šipší, kde byla položena řada otázek, na které ještě nezná odpověď. Například parkovací místa, umístění kontejnerů apod. Starosta Šalátek odpověděl, že veškerá problematika realizace generelu se řeší až při zpracování projektové dokumentace, kde jsou osloveni všichni dotčení, kromě toho to není dogma a vždy může dojít ke změně. Tajemník Hobl starostu doplnil, že se jedná pouze o studii a není závazným materiálem, ke kterému by se měly vyjadřovat kompetentní orgány. Další problém Ing. Brabec spatřuje v zatajování informací města občanům, konkrétně v navýšení ceny tepla. Náklady za elektřinu, potřebné pro dodávku tepla si budou občané totiž hradit sami. Ředitel společnosti KH Tebis Ing. Gajdoš vysvětlil, že tím jak se průběžně instalovaly elektroměry, účtuje se každému domu jen jeho spotřeba, tedy oprávněné náklady. Spotřeba elektřiny se tak nezaprůměrovává do ceny tepla. Informaci předal KH Tebis všem správcům domů, ale připraví ještě písemnou zprávu. Zdeněk Šturma nedostal písemnou odpověď na své připomínky týkající se porušování silničního zákona, které přednesl na předminulém zastupitelstvu. Ptá se, kde se stala chyba, když mu písemná odpověď byla přislíbena. Dotazy a připomínky zastupitelů Zdeněk Dvořák upozornil, že obyvatelé ulice Ortenova si stěžují na špatný stav vozovky před jejich domy a vyzývá Technické služby k nápravě. Dále se Dvořák dozvěděl ze zpravodajství, že radnice dostala úkol sehnat 200 mil. Kč na realizaci Kutnohorského oblouku. Starosta to vyvrátil s tím, že radnice by pomohla investici, kterou by měly realizovat ČD a.s. a stát jiným způsobem (dotace, pozemky), ale určitě ne takovou sumou. Zastupitel Dvořák se také zajímal o vývoj průmyslové zóny (PZ) Na Rovinách. Ing. Nepraš sdělil, že jsou pravidelné kontrolní dny. Bude zahájena výstavba komunikace a zájem o PZ mají nyní 2 investoři. Mgr. Blahník poukázal, že Sklenářův dolík je pěší zónou, přesto tam jezdí auta. Dopravní značka byla totiž odstraněna. Doporučil instalovat závoru nebo sloupky. Policie se v těchto místech objevuje jen zřídka a vzniká tak veliké nebezpečí pro maminky s dětmi a důchodce. Velitel městské policie Oldřich Kubový slíbil, že přestože nikdo zatím nepodal stížnost, bude reagovat, navíc celý problém byl uložen dopravní komisi. Na dvou místech na Kaňku se po stavbě kanalizace propadají vozovky. Pan Krčík na tento problém upozornil a ptal se, jestli už došlo k převzetí vozovek. Ing. Suchánek, vedoucí majetkového odboru vysvětlil, že stavba ještě probíhá a po upřesnění o která místa se jedná, budou požadovány hutnící zkoušky. Dále Krčíka zajímal osud ZŠ na Kaňku. Místostarosta Vančura uvedl, že ředitel ZŠ Jana Palacha podá námět na zrušení školy na Kaňku a celý problém pak bude řešit zastupitelstvo. Mgr. Klečák si myslí, že zavedení čipových karet na MAD bylo příliš rychlé. Upozornil také, že několikrát navrhoval zpracování generelu městské autobusové dopravy, který by optimalizoval trasy a celý systém by se výrazně zlevnil (podle Klečáka úspora 400tis. ročně). Starosta doporučil zadat úkol dopravní komisi, aby celou záležitost prověřila a navrhla řešení. Martin Hlavatý se v září minulého kolizemi s provozem letního kina. Promítací plátno nelze jednoduše odklidit a při večerních akcích hrozí jeho poškození. Rovněž zapůjčení preghauzu je problematické, protože o sobotách je dlouhodobě vyhrazen pro přípravu svatebních obřadů. Z tohoto důvodu nemohla rada vyhovět žádosti pana Straky, který bude v létě pořádat divácky velice oblíbený závod seriálu mistrovství ČR horských kol. Městský úřad slíbil, že najde jiné vhodné prostory, které budou moci být využity pro zázemí cyklistického závodu. Rada se zabývala i podnětem dopravní komise, která upozornila na neúnosný počet dopravních značek ve městě, z nichž i podle vyjádření Policie ČR je řada zbytečných. Další dopravní značky Zprávy z jednání rady města , a roku dotazoval na využití stávající technologie krytého plaveckého bazénu. Dozvídá se o částečné rekonstrukci za 2 mil. Kč. Žádal o písemnou odpověď, tu nedostal a znovu žádá o písemné sdělení. Starosta Šalátek ukázal a komentoval zastupitelům nově vyrobený slavnostní prapor. Návrh praporu je z rukou našeho předního heraldika Jiřího Loudy. Na prapor je 10 letá záruka a bude používán při slavnostních příležitostech. Město má zhotoveny i kopie, z nichž jedna bude trvale umístěna v předpokoji starosty. Ekonomické záležitosti Zastupitelé schválili termínovaný provozní úvěr na oddlužení NsAČ ve výši 30 mil. Kč. Úvěr od České spořitelny bude splatný do konce března 2008 a bude v sazbě 2,02%, zajištěný budoucími rozpočtovými příjmy. MUDr. Domas poznamenal, že s dluhem nemocnice by se mělo vyrovnat toto zastupitelstvo a nezatěžovat další. Byla schválena 5. změna rozpočtu 2005, která příjmovou část navýšila o necelých 2,5 mil. Kč. Částka 9,27 mil. Kč ve financování se týkala především venkovních bazénů. M. Hlavatý žádal, aby se v budoucí, 6. rozpočtové změně počítalo s částkou 100 tis. Kč na plošnou deratizaci, neboť problém s hlodavci je po této zimě na sídlištích velice markantní. TJ Sparta bude poskytnut úvěr ve výši 3 mil. Kč na rekonstrukci rozvodů bazénové vody. Ručit bude nemovitostí krytého bazénu, v němž ideální 1/7 vlastní město. Zastupitelé souhlasili, aby tato část byla použita spolu s podílem TJ Sparta k zajištění úvěru. Další přijatá usnesení Zastupitelstvo přijalo zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace došlo tak k napravení nejasností ve vyhlášce. Příspěvky z programů na obnovu památek za posledních 10 let byly čerpány v celkové výši 108,5 mil. Kč. Šlo o skutečné čerpání, ve kterém nejsou zahrnuty prostředky, které si vlastníci objektů sehnali sami, např. formou grantů, příspěvků apod. Město takto podpořilo 170 majitelů objektů a 12 církevních objektů. Celou práci koordinovali pouze 2 pracovníci městského úřadu a D. Fundová tímto způsobem poděkovala za Nadaci UNESCO i výbor regenerace. Byl odsouhlasen návrh smluv pro rok 2005 s firmou Connex na zajištění MAD. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o postupu prací na pořízení změny č. 2 územního plánu a souhlasili, aby MěÚ požadoval od fyzických a právnických osob úplnou náhradu nákladů na pořízení změn. Bude předložen ceník nákladů na pořízení změny ÚP. V 1. změně ÚP došlo k realizaci pouze u jedné změny z devíti a veškeré náklady na pořízení změny hradil MěÚ. Zprávu Programu regenerace MPR a Programu záchrany památek za r vzali zastupitelé rovněž na vědomí. Byl předložen návrh na rozdělení prostředků ve výši 2,92 mil. Kč z Fondu regenerace na rok 2005 pro 19 žadatelů. Tento návrh byl schválen. Stejně tak z Programu regenerace MK na r bude pro fyzické a právnické osoby uvolněna částka 1 mil. Kč a pro církve to bude 450 tis. Kč. Byl jmenován nový člen kontrolního výboru (KV) zastupitelstva. Zastupitelé vzali na vědomí i nové úkoly, kterými se bude KV zabývat. Zastupitelé obdrželi písemný materiál o hospodaření města k Posledním bodem jednání byla novela zákona o střetu zájmů. Po vyhlášené přestávce se již nesešel usnášeníschopný počet zastupitelů a starosta jednání ukončil. Zastupitel Hlavatý upozornil, že 15 členů zastupitelstva odešlo bez omluvy. Ani on nesouhlasí s novelou zákona, ale lepší řešení by bylo jít do sporu se státem. Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 24. května 2005 v hodin ve Vlašském dvoře. Miroslav Franc vyžadují obnovu. Místostarosta Vančura dohlédne na řešení této záležitosti. Rada souhlasila s vybudováním nové autobusové čekárny v Masarykově ulici proti divadlu. Živá diskuse nastala v souvislosti s žádostí firmy, která chce na Palackého náměstí provozovat stánek na výrobu zmrzliny z čerstvého ovoce. Někteří radní projevili obavy z dodržení hygienických norem, další radní měli výhrady k estetickému provedení a působení stánku. Hygienické normy však nejsou věcí radnice a tak se nakonec rada přiklonila k názoru stánek povolit a umožnit tak nabídku nového lákavého produktu pro nastávající horké letní dny. V závěru jednání informoval místostarosta Vančura o čerstvém rozhodnutí vedení společnosti Philip Morris, která městu daruje 800 tis. Kč na rekonstrukci parku pod Vlašským dvorem a 400 tis. Kč, které budou využity na vybavení knihovny zařízením pro nevidomé. Starosta informoval radní o připravované návštěvě poslance Evropského parlamentu MUDr. Cabrnocha, který navštíví některá městská zařízení a bude besedovat s občany města. Radní se velmi pochvalně vyjádřili o Technických službách, jejichž pracovníci mimořádně rychle, kvalitně a obětavě uklidili prostor po Sedlecké pouti. Ivo Šanc

4 Kontakt: Odbor správy majetku majetkové a bytové ddělení MěÚ Kutná Hora tel.: Z ÚŘEDNÍ DESKY Záměry prodeje a pronájmu majetku města Prodej: 1. Výběrové řízení č. M 2/05 na prodej pozemku p.č. 4283/36 o výměře 395 m 2 a p.č. 4283/37 o výměře 396 m2 v k.ú. Kutná Hora (dle územního plánu určené na stavbu RD). Vyvolávací cena je ,- Kč. Uzávěrka VŘ je dne 2. června 2005 ve hodin. 2. Výběrové řízení č. M 3/05 na prodej pozemku p.č. 4283/34 o výměře 388 m 2 a p.č. 4283/35 o výměře 392 m 2 v k.ú. Kutná Hora (dle územního plánu určené na stavbu RD). Vyvolávací cena je ,- Kč. Uzávěrka VŘ je dne 2. června 2005 ve hodin. Pronájem: 1) záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře domu čp. 167 Šultysova ul. v Kutné Hoře. Cena minimálního ročního nájemného je , Kč. 2) záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti čp Šultysova ul., Kutná Hora o celkové výměře cca 42 m 2. Cena minimálního ročního nájemného je ,- Kč. 3) záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti čp Šultysova ul., Kutná Hora o celkové výměře cca 21 m 2. Cena minimálního ročního nájemného je ,- Kč. 4) záměr pronajmout část pozemku p.č. 2548/2 cca 150 m 2 v k.ú Kutná Hora pro zahrádkářské účely. květen 2005 strana 4 Odbor kultury, školství a tělovýchovy městského úřadu Odbor kultury, školství a tělovýchovy existuje v současné podobě od roku 2003, kdy došlo ke sloučení samostatného odboru kultury s oddělením školství. Odbor tak rozšířil svou působnost o oblast vzdělávání a tělovýchovy a v současné době úřaduje všechny agendy ve všech třech těchto oblastech. Oddělení kultury pokračuje v činnostech, které byly obsahem původního odboru, což v praxi znamená, že zajišťuje činnost v oblasti podpory, rozvoje a ochrany kultury ve městě, odpovídá za metodickou činnost v této oblasti a připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města, koordinuje činnost komisí, v tomto případě komise kulturní, pracovních skupin pro spolupořadatelství, pracovních skupin pro oslavy a jubilea apod. Dále zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury. Výraznou aktivitou je spolupráce při produkci významných, kulturních a společenských událostí (oslavy, festivaly, mezinárodní soutěže, Ceny města, ediční díla apod.), kde aktivně vystupuje jako spolupořadatel nebo zastupuje město v přípravných výborech takovýchto akcí. Nedílnou součástí práce odd. kultury je i dohled nad průběhem grantových řízení na podporu kulturních aktivit ve městě a následné zpracování smluv, na jejichž základě jsou akce z rozpočtu města podporovány. Metodicky a kontrolně vystupuje vůči příspěvkovým organizacím města, spolupracuje na propagaci města s dalšími organizačními složkami městského úřadu, redakčně se podílí na vzniku městského zpravodaje Kutnohorské listy a zajišťuje technický servis redakční radě magazínu Krásné město a jeho následnou distribuci. Nově se do náplně odd. kultury v posledních měsících dostala i aktivní tvorba a administrace nového městského internetového portálu. Druhou organizační složkou odboru KŠTV je oddělení školství, které plní úkoly samosprávy a státní správy v těchto dvou oblastech. Mezi činnosti oddělení patří zpracovávání návrhu rozpisu rozpočtu v rozsahu školského zákona pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností, provádění dohadovacích řízení k rozpočtům s jednotlivými školami v působnosti obce s rozšířenou působností, účast na dohadovacím řízení za obec s rozšířenou působností s krajským úřadem, provádění posouzení podkladů a žádostí škol o finanční prostředky směřované na krajský úřad. Dále oddělení školství provádí činnosti ve statistickém výkaznictví, zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu působnosti nebo zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností. Široký výčet odborných postupů zahrnuje dále přípravu podkladů pro Město pořádá výstavu k 60. výročí konce II. světové války Výstavu s názvem Historické mezníky připravilo Město Kutná Hora ve spolupráci se Státním okresním archivem Kutná Hora k 60. výročí ukončení II. světové války. Autorem výstavy je pan Jaromír Procházka, který vytvořil reprodukce dostupných fotografií mapující naši historii od roku 1918 do konce II. světové války. Reprodukce fotografií, prakticky nerozeznatelné od originálů, budou umístěny v preghauzu Vlašského dvora. Doplněny budou kopiemi vzácných dokumentů z Národního archivu v Praze, jako je například původní, T. G. Masarykem ručně psaný, návrh tzv. Washingtonské deklarace nezávislosti československého národa zveřejněný v USA dne Tento dokument se stal základním kamenem naší nezávislosti vyhlášené 28. října Občané se budou moci na výstavě seznámit mimo jiné i s dokumenty z 1. odboje, na kterém se významně podílel i kutnohorský rodák Emanuel Viktor Voska, spolupracovník T. G. Masaryka, který je na fotografiích spolu s M. R. Štefánikem, další osobností, která přispěla ke vzniku našeho samostatného státu. Další fotografie například ukazují návštěvu T. G. Masaryka v Kutné Hoře, nástup fašizmu v Evropě, uzavření Mnichovské dohody, okupaci pohraničí i následné zabrání zbytku České republiky německou armádou. Výpověď pokračuje záběry z doby Protektorátu Čechy a Morava, fotografiemi prezidenta Emila Háchy, atentátu na Reinharda Heidricha. Je zmapován i 2. odboj v Anglii, jednání prezidenta Edvarda Beneše s Churchillem, Rooseveltem a Stalinem. Nechybí ani připomínka smutných okamžiků, jež dokumentují záběry z Terezína. Konec válečných hrůz pak ukazují záběry z osvobození Kutné Hory v roce Závěrečný blok výstavy tvoří záběry fotografa Bedřicha Bervida z oslavy zúčtování prostředků státního rozpočtu, organizační, poradenskou činnost a metodickou pomoc školám a školským zařízením v působnosti obce s rozšířenou působností, spolupráci se všemi školskými příspěvkovými organizacemi města při zpracování jejich rozpočtu v závislosti na rozpočet města Kutné Hory, zajišťuje a zastřešuje dohled nad personálním rozvojem školských příspěvkových organizací a provádí kontrolní činnost ve zřízených školských příspěvkových organizací. Uvedené pracovní činnosti jak oddělení kultury, tak i oddělení školství a tělovýchovy nejsou samozřejmě komplexní, protože není cílem tohoto stručného představení odboru vyčerpat všechny informace. Odbor kultury, školství a tělovýchovy se snaží kvalitně zpracovávat všechny uvedené agendy a zajistit tak na svěřených úsecích bezproblémovou komunikaci mezi občany a institucemi města a městským úřadem. Pavel Ladra vedoucí odboru KŠTV ukončení II. světové války 13. května 1954, která probíhala zde na Palackého náměstí. Pro lepší orientaci návštěvníků je celá výstava koncipována tak, že fotografie jsou doplněny popisky a texty pana Miroslava Štrobla Město Kutná Hora Vás srdečně zve na vernisáž výstavy, která se uskuteční v neděli 8. května 2005 od hodin ve Vlašském dvoře. Ti z Vás, kteří se nebudou moci vernisáže zúčastnit, si mohou tento ucelený dokument prohlédnout každý všední den až do konce května 2005 v době od 8.00 do hodin. Eva Hnátková

5 květen 2005 strana 5 POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ Tylovo divadlo tel.: , v hod. PORTUGÁLIE Drsně humorný obraz současnosti v hod. Kaple božího těla KUTNOHORSKÉ POVĚSTI Dramatické zpracování kutnohorských pověstí doplněné mluveným slovem v hod. - chrám sv. Barbory IRENA CHŘIBKOVÁ- varhany OLDŘICH KŘÍŽ- baryton / sólista Státní opery Praha Koncert našich vynikajících koncertních umělců v 9.00 hod. PRINC BAJAJA Pohádka o princi Bajajovi v hod. NA TÝ LOUCE ZELENÝ Česká lidová opereta V hlavní roli: Josef Zíma, dále účinkují členové Hudebního divadla v Karlíně Galerie F. Jeneweina GFJ Vlašský dvůr OLDŘICH KULHÁNEK GRAFIKA Autor návrhů nových českých bankovek GFJ Sankturinovský dům JANLADROU (FRANCIE) OBRAZY Současný francouzský umělec. Kino Svět 3. 5., v hod. SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ USA - animovaný film v hod. JEHO FOTR, TO JE LOTR! USA - komedie v hod. KOUSEK NEBE ČR - milostné drama v hod. KREV ZMIZELÉHO ČR - filmové drama , v hod. KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK USA - akční historická romance v hod. BOKOVKA USA - komedie XXII. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉ- HO TANCE KUTNÁ HORA 2005 Vystoupení tanečních souborů - semináře - laboratoře - diskusní klub - přestavení pro účastníky i pro veřejnost v 9.30 hod. PAVEL NOVÁK Pořad P. Nováka pro děti ZŠ v hod. KONCERT DĚTÍ ZÁKLADNÍ UMĚ- LECKÉ ŠKOLY Vystoupení dětí všech uměleckých oborů ZUŠ v Kutné Hoře v hod. MISS KUTNÁ HORA 2005 Slavnostní galavečer. Večer moderují: Ladislava H. Maťhová a Pavel Trávníček v hod. CO JINDE NEUSLYŠÍTE Talk show Jana Krause a Evy Holubové. Host večera: herec Bohumil Klepl. Českobratrská církev evangelická v hod. ve sborovém sále Českobratrské církve evangelické - Jiřího z Poděbrad 308, Kutná Hora BESEDA S AKADEMICKÝM MA- LÍŘEM MIROSLAVEM RADOU Autor obrazů Starý zákon a Nový zákon instalovaných před 25 lety v průčelí interiéru evangelického kostela. tel.: , v hod. ŽIVOT A SMRT PETRA SELLERSE Anglie, USA - komediální drama v hod. SKŘÍTEK ČR - komedie/groteska , v hod. HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE USA- romantická komedie , v hod. PAPARAZZI USA - thriller s titulky v hod. ROBOTI rodinná animovaná komedie v hod. NENÁVIST USA/Japonsko- horor s titulky Divadelní klub tel.: , e mail: v hod. KLUB SBĚRATELŮ Pravidelné setkání sběratelů různých oborů sběratelského zájmu (mince, pohledy, nálepky, obaly, starožitnosti ap.). Pro ostatní zájemce možnost se seznámit se sběratelstvím (jak sbírat, uspořádání sbírek, ocenění předmětů od do hod. KAVÁRNIČKA PRO SENIORY Tentokrát MÁJOVÁ K tanci i poslechu hraje Stanislav Jelínek, kostýmy vítány v hod. PLES PŘÁTEL METROPOLITNÍ OPERY Česká v hod. MS LEDNÍ HOKEJ: ČR ŠVÝCARSKO Velkoplošná projekce TV přenosů ve hod. MS LEDNÍ HOKEJ: ČR NĚMECKO Velkoplošná projekce TV přenosů v hod. a ve hod. MS LEDNÍ HOKEJ: ČR- KAZACHSTÁN KANADA-USA Velkoplošné projekce TV přenosů, další aktuálně dle vývoje ve skupinách v hod. DIVY SVĚTA II. Pov íd á n í a d i a p o z it i v y O l a n a Bu b á k a ve hod. LIGA MISTRŮ SEMIFINÁLE Fotbal - velkoplošná projekce ve hod. ČANKIŠOU Odložený koncert strhující originální kapely ve hod. OLDIES PÁRTY Nejen rockové hity let minulých v hod. DISKUSNÍ FÓRUM SE STAROS- TOU MĚSTA IVO ŠALÁTKEM Téma: Průmyslová zóna, Kulturní zařízení ve městě ve hod. NENIE + JEZAREL THC Crossover. Hudba S. Jelínek, orchestr Glena Millera, zpívá Frank Sinatra, Elvis Presley. Úbor večerní, překvapení se nevylučuje v hod. RODINNÉ KONSTELACE v hod. OBNOVENÁ SETKÁVÁNÍ S OPE- ROU - G. VERDI: LA TRAVIATA Velkoplošná DVD projekce v 8.45, a hod. O PRINCEZNĚ A POPLETOVI Veselá pohádka na téma hloupého Honzy ve hod. KRÁSNÉ NOVÉ STROJE Koncert legendy po delší době v hod. VIDEO VEČER SIMPSNOVI II ve hod. VYPSANÁ FIXA + PROHRÁLA V KARTÁCH Nadupaný koncert jedné ze špiček naší scény ve hod. PAVEL J. RYBA & MIND THE STEP Z Birmingham Symphony Hall do České 1 zamíří jazzmeni: ph. Jiří Kollman, Petr A. Venkrbec a Mr. Fishman ve hod. LIGA MISTRŮ FINÁLE Fotbal - velkoplošná projekce v hod. STRAKA SPORT Velkoplošná projekce cyklistiky + beseda ve FET BOY SLINT + NAWZDORY Folk-punkový šraml + kutnohorská scéna ve hod. BLUESTONES + HOSTÉ Blues rock z Kolína. Podrobnější informace o kulturních akcích v Kutné Hoře naleznete v květnovém čísle KULTURNÍHO ZPRAVODAJE.

6 květen 2005 strana 6 Výběrové řízení na vedoucího oddělení regenerace památek V Kutné Hoře dne 13. dubna 2005: VŘ VEDODRP/1/05, Město Kutná Hora, Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí oddělení regenerace památek, odbor památkové péče města Kutné Hory s místem výkonu práce na MěÚ Kutná Hora. Hlavní pracovní náplň realizace Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora, stavební dozor nad obnovami kulturních památek ve vlastnictví Města. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU. Uchazeč musí splňovat následující podmínky: - je státním občanem České republiky Vítání občánků V pondělí 21. března 2005 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, Pohádka u Barbory Žáci základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 zvou všechny kutnohorské děti do Pohádkové Barbory. V sobotu v 9 hodin, v parku u chrámu sv. Barbory. Přivítá vás pohádková babička, víly, hejkalové... Čeká vás spousta pohádek a soutěží. Těší se žáci ZŠ Žižkov. Akce je pořádána s podporou MěÚ Kutná Hora, který škole poskytl grant. Úřad práce informuje V měsíci březnu bylo v kutnohorském okrese evidováno celkem 4254 uchazečů o zaměstnání, tedy o 216 méně než před rokem a o 98 méně než před měsícem. Celkem 54 % uchazečů tvořily ženy. Míra nezaměstnanosti klesla na 10,26 %. Prostřednictvím úřadu práce bylo nabízeno 292 volných pracovních míst. V porovnání s koncem prvého čtvrtletí roku předchozího došlo z hlediska věkové struktury k poklesu počtu uchazečů do 49 let věku. Největší pokles byl zaznamenán u věkové skupiny let (o 166). Naopak došlo k nárůstu uchazečů nad 50 let. Věkový průměr všech uchazečů stoupl o jeden rok na 39 let. - dosáhl věku 18 let - je způsobilý k právním úkonům - je bezúhonný a ovládá jednací jazyk - s plňuje podmínky zák.č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - má trvalý pobyt v ČR, cizí státní příslušník splňuje podmínky zák.č. 326/ 1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Městský úřad požaduje splnění následujících podmínek: - ke dni nástupu ukončené středoškolské vzdělání v oboru stavebnictví či ekonomického směru - 5 let praxe ve státní správě nebo samosprávě - znalost práce na PC - nástup do zaměstnání: od Platové zařazení: - platová třída 9 - dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní poho- prarodiči a přáteli Michal Černík, Natálie Dobřichovská, Petr Šporík, Iveta Oliánková, Tomáš Pařez, Pavel Koberec, Matěj Hájek, Barbora Lebedová, Aneta Cafourková, Kristýna Kánská, Aneta Hrubá, Veronika Kalášková, Karolína Čurejová, Sabina Klailová, Kristýna Pokorná, Natálie Kapičková, Lukáš Secký, Adam Turek, Daniel Dlouhý, Petr Kareš, Marie Špačková, Tomáš Čermák, Jan Gabonay, Magdalena Zdeňková, Jan Červeňák a Otto Klouda. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. K poklesu došlo i u skupiny absolventů a mladistvých a to o 98. Z celkového počtu uchazečů tato skupina tvořila 7,6 %. K mírnému poklesu o 21 došlo i u skupiny osob se zdravotním postižením. Podíl této skupiny činil 17,1 % z celkového počtu uchazečů. Oddělení státní sociální podpory vyplatilo za měsíc únor celkem 20 milionů korun na dávkách a příspěvcích. Z ekonomicky aktivních obyvatel našeho města bylo evidováno 1315 uchazečů o zaměstnání (míra nezaměstnanosti 11,89 % ). vh tovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech + nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + nařízení vlády č. 469/2002 katalog prací a kvalifikační předpoklady Uchazeč dále doloží k přihlášce tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (popř. čestné prohlášení), cizí státní příslušník obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - osvědčení o lustraci (popř. čestné prohlášení) Blahopřejeme V měsíci dubnu 2005 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Miloslava Pokorná, Božena Košárková, Jiřina Haeringová, Božena Náležitosti přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka - datum a podpis uchazeče Přihlášky zasílejte v zapečetěné obálce, označené NEOTVÍRAT Výběrové řízení na vedoucího oddělení regenerace památek na adresu: Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, personální oddělení, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, tel.: , 212, 107. V termínu do: včetně Tomáš Hobl, tajemník MěÚ Kutná Hora Kuželová, Oldřiška Herbeová, Růžena Moravcová, Anna Hörnerová, Věra Hlaváčová, Jiřina Moravcová, Emilie Hájková, Bessie Švandová a pánové Miloslav Strnad, Josef Tvrdík, Miroslav Pecher a Jan Fiala. Do dalších let jim přejeme zejména pevné zdraví, spokojenost, životní optimismus a alespoň trochu toho vrtkavého štěstí.

7 květen 2005 strana 7 Odpadové hospodářství města Kutná Hora Odpadové hospodářství je jednou z hlavních oblastí služeb v pravomoci města (obcí). Obec je povinna vytvořit a zajistit systém nakládání s odpady pro občany na svém území. Ti jsou pak povinni tento způsob využívat a postupovat dle jeho pravidel. V Kutné Hoře jako ve většině obcí v ČR se hradí náklady na tento systém formou tzv. místního poplatku, tedy roční částkou na osobu. Pro r ve výši 500 Kč na osobu. Co je a co není komunální odpad? Je to odpad, který vzniká z činnosti občanů, mimo podnikatelskou činnost. Kdy vzniká odpad? Dle zákona je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech. Ten obsahuje tzv. kategorie (např. komunální odpad, odpad ze zemědělství, průmyslu apod.), pak skupiny a podskupiny (např. v komunálním odpadu tzv. směsný odpad, objemný, plast, papír, sklo atd.). Povinnost zbavit se odpadu má občan, jestliže věc neužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí (např. lednice, kterou už nemá smysl opravovat a ze které může unikat freon). Na co se komunální odpad třídí? 1. Tříditelné složky, které lze využít. Především papír, plasty, sklo a kovy. Letos chceme zavést sběr nápojových kartonů (tetrapak apod.). Po městě jsou rozmístěny barevné kontejnery o objemu litrů. 110 ks modrých na papír, 140 žlutých na plast, 80 zelených na bílé a barevné sklo. Plasty se sváží každé úterý, papír každý sudý čtvrtek a sklo přibližně 1 x za 2 měsíce. 2. Nebezpečné odpady. Vytříděné odpady se předají odborné firmě, ta je rozebere a jejich nebezpečné složky Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Kutná Hora zahajuje výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytované na základě vyhlášky č. 1/2002 Města Kutná Hora o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města Kutná Hora, která byla schválena Zastupitelstvem města Kutná Hora dne usnesením č. 187/02, doplněné vyhláškou č. 3/2003 a č. 1/2004. Zahájení výběrového řízení bylo schváleno zastupitelstvem města dne usnesením č. 70/05. Jedná se o návratné půjčky určené na opravu a údržbu obytných staveb a na buď vrátí zpět do výroby nebo je nechá zneškodnit (např. spálit ve spalovnách nebo je chemicky, fyzikálně či jinak změní, aby již nebyly nebezpečné). Nebezpečné odpady budeme sbírat 4 x v roce na tzv. shromaždištích před supermarkety a 2 x je doplníme tzv. mobilním svozem, což je zastávkový svoz dle zveřejněného seznamu míst zastávek a času, kdy se na nich stojí. Lednice, televize, mikrovlnky a mrazáky mohou občané odvézt na skládku do Čáslavi, kde je deponují do doby, kdy bude proveden vyhlášený sběr, pak budou hromadně předány ke zpracovatelům. 3. Směsný komunální odpad, který zbývá po vytřídění výše uvedených složek a jenž ukládáme do popelnice nebo kontejneru. 4. Objemný odpad, který se sváží dle městských čtvrtí a dnů, kdy z nich tento odpad svážíme (tzv. Harmonogramu svozu z ulice. Celkem 10 x za rok). 5. Rostlinné odpady, které svážíme též dle harmonogramu svozu z ulice, 8 x za rok. 6. Prošlé a nespotřebované léky se odevzdávají do všech lékáren. 7. Monočlánky, ostatní baterie a akumulátory do 750 g váhy se odevzdávají ve vybraných prodejnách, zejména v supermarketech PENNY, BILLA, ALBERT, KAUFLAND, v elektroprodejnách Dvořák, Ťoupalík, Dospiva a v potravinách Brtnický, dále pak na MěÚ ve Vlašském dvoře a při sběru nebezpečných odpadů. 8. Zářivky, pneumatiky, lednice, mrazáky a vyjeté oleje se vrací jejich výrobcům, prostřednictvím prodejen, kde byly zakoupeny (ponechte si doklady o nákupu). Kolik jsme vytřídili? Třídění komunálního odpadu občany města Kutná Hora se úspěšně rozvíjí. Svědčí o tom neustále se zvyšující podíl vytříděných odpadů a potřeba rozšiřovat počet kontejnerů na třídění. Zatímco jsme v r vytřídili jen nástavby či vestavby nových bytových jednotek na území města. Zájemci o poskytování půjček si mohou podat žádost do konce května 2005 na odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic. (Tiskopis je k dispozici na oddělení investic MěÚ paní Děkanovská, Václavské náměstí 182, Kutná Hora). Žadateli mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných budov nebo jejich staveb na území města Kutná Hora a přijmou závazky podle vyhlášky. Kriterium pro VŘ: Kód 08 zlepšení připojení domu na sítě technické vybavenosti pro městskou část Kutná Hora - Kaňk. 24 t plastu, v r už 150 t. Papíru pak v r ,42 t a v r již 170,99 t. Skla v r t a v r už 90 t. Úspěšně třídíme i nebezpečné odpady. Lednic vytřídíme více jak 7 t, 3 až 6 t elektrošrotu, 1,5 2 t barev, lepidel a pryskyřic a až 1 t monočlánků. Dokonce i léků vytřídíme téměř ¾ tuny. Množství objemného odpadu se nám trochu snížilo, i když fyzicky na ulicích města a v příkopech okolo to není tak vidět. Zatímco v r jsme ho vytřídili 450 t, v r už jen 150 t. Zato množství netříděného, směsného odpadu v popelnicích se nám neustále zvyšuje. Zatímco v r jsme ho vyprodukovali t, v r už t. Přitom stoupl i obdobný odpad ze živností z 838 t v r na t v r Shrnutí: Třídění se stále zvyšuje. Zvyšuje se i množství odpadu, které produkujeme. Je to vidět všude. Bohužel i fyzicky. Nestíháme již uklízet město. Jak se množství odpadů zvyšuje, zvyšuje se i množství odpadů na ulicích. Dá se dokonce vysledovat zvláštní neúměra. Umístíme-li kontejner či odpadkový koš proto, aby bylo kam odpad dávat, ihned je toto místo doslova zaneseno odpady. Vypadá to, že naše snaha o snížení množství odpadů na veřejných prostranství vede paradoxně k pravému opaku. Dokonce se dá tvrdit, že jsou místa, která sice byla velmi kritizována za to, že tam nebyly koše na odpad. Ta však bývala v těch dobách čistější než po té, co byly koše umístěny. Stejně tomu je i v případě kontejnerů na tříděné odpady. Jakoby se lidé štítili už svých vlastních odpadků. Nábor žáků pro házenou TJ Sparta Kutná Hora oddíl házené pořádá nábor do svých žákovských týmů: Starší žáci (ročník narození ). Úterý a pátek od hod. do hod. Mladší žáci (ročník narození ). Úterý a pátek od hod. do hod. Mini žáci (ročník narození ). Pondělí a středa od hod. do hod. Nábor i tréninky probíhají pod vedením zkušených trenérů na hřišti házené v Tyršově ulici na Žižkově. Informace o náboru získáte na tel.: , Petr Vobořil Do nádob je neukládají, ale spíš jaksi odhazují. Pokud možno trochu zdáli. Když se netrefíme, smůla, ulice to musí unést. Když jsou nádoby plné, smůla, ulice to musí unést. A když není, kam odpad odhodit? I to musí ulice unést. Možná, že se obdobně chovají i popeláři či zametači? Nakonec stačí, že se ušpiní od nádob a nářadí na odpad, přece je nebudou sbírat ze země a z veřejné zeleně rukama? Ale kdo je tedy bude sbírat, když to lidem tak strašně vadí? Škoda, že Zeus potrestal Sisyfa zbytečným valením kamene do kopce. Měl ho pověřit úklidem odpadků. Taky by nikdy nebyl hotov a mohl si zoufat nad marností svého počínání. Někdo by to však dělal! Závěr: Třídění odpadů v Kutné Hoře je na velmi dobré úrovni a Kutná Hora patří ve Středočeském kraji k těm úspěšnějším městům. V množství vytříděných odpadů na hlavu patříme v systému EKOKOM do prvních 20 měst ve Středočeském kraji. Neměli bychom se přechválit. Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje od nás očekává mnohem víc. Už v roce 2008 bychom měli vytřídit a dát k využití 92,8 kg odpadů na osobu, z toho 47,1 kg papíru, plastu a skla na osobu. K tomu máme s dnešními cca 25 kg přece jen ještě dost daleko a opravdu je otázkou, jak tyto vize naplníme. Tak jsme Vám představili snad Vám všem známý způsob třídění určený pro občany. No, nebudeme Vás zdvihat ze židlí heslem Nebuďte líní, třiďte, ale optimisticky Nebuďte líní, radujte se, žijte naplno a třiďte! Shyamoli Hájková Poděkování Na místní poměry celkem velká povodeň postihla ve dnech 18. a 19. března osadu Budčice u Vlastějovic. Obzvláště náš mlýn v Budčicích pocítil nechtěnou návštěvu velké vody velmi znatelně. Za obětavou pomoc při zvládání přírodního živlu děkujeme Obecnímu úřadu Vlastějovice, především panu starostovi Jiřímu Lapáčkovi. Náš velký dík si zaslouží Hasičský sbor Vlastějovice a Hasičský sbor Kounice za příkladnou a nezištnou pomoc, bez které bychom se s přívaly vody velice těžko vyrovnávali. Děkujeme. rodina Řezníkova mlýn Budčice

8 květen 2005 strana 8 Když hranice mizí Výstava s názvem Když hranice mizí - Als grenzen vervagen se konala od do v holandském městě Apeldoorn pod záštitou tamního starosty pana G. J. Graafa a středočeského hejtmana Petra Bendla. Vystavovali tu spolu kutnohorský malíř Vladimír Zubov a nizozemský mistr John Ligtenberg potomek slavného Rembrandta. Slavnostní vernisáže se zúčastnil také kutnohorský místostarosta Václav Vančura. Jeho návštěva a setkání se starostou Graafem je první vlaštov- Výměna řidičských průkazů pokračování ze str. 1 EuroVillage, Teambuilding, Committee Work a General Assembly jsou pojmy, které každý účastník EYP důvěrně zná. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Osm mezinárodně složených výborů řešilo osm témat, na která vypracovaly rezoluce. Ty se projednávaly při závěrečném valném shromáždění. Toto fórum již na rozdíl od NVK nebylo soutěžní, což je docela škoda. Naše delegace byla totiž daleko zkušenější a také vybavená lepší angličtinou než většina ostatních. Konkurovat nám mohlo pouze Sasko, reprezentované studenty mezinárodních škol v Drážďanech. Všechny ostatní bychom porazili o délku lodě. Asi vrcholem celého fóra bylo projednávání rezoluce o Bělorusku, které se změnilo ve spontánní manifestaci solidarity s běloruskou delegací. Jako smutný paradox pak vyznělo, že Bělorusové museli valné shromáždění kou nadcházející spolupráce našeho města se stošedesátitisícovým Apeldoornem. Během otevření výstavy se návštěvníci živě zajímali nejen o vystavené obrazy, ale zaujala je také historie a život Kutné Hory, která na výstavě byla prezentována prostřednictvím propagačních materiálů. Mnoho místních obyvatel přímo během výstavy projevilo chuť navštívit Kutnou Horu a prožít pár dní ve středověké atmosféře našeho města. Olga Zubová V posledních týdnech dochází k výraznému nárůstu počtu žádostí o výměnu starších řidičských průkazů, vydávaných do konce roku 2000 za nové, a to v souvislosti s povinností stanovenou v 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být tyto řidičské průkazy do konce roku 2005 vyměněny za nové, jinak se stanou neplatnými. Rád bych Vás v této souvislosti ujistil, že Ministerstvo dopravy si je problémů spojených s povinnými výměnami řidičských průkazů vědomo již delší dobu a pro jejich zvládnutí učinilo řadu opatření ve výrobě i distribuci nových řidičkých průkazů. Zvýšené množství podaných žádostí je při výrobě řidičských průkazů zvládáno bez poruch a výkyvů. Také příslušné tiskopisy jsou průběžně vyráběny v dostatečných počtech, s ohledem na aktuální potřebu, a jejich nedostatek tedy nehrozí. Další opatření byla směřována k prodloužení lhůty pro výměnu řidičských průkazů změnou příslušné právní úpravy. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl předložen návrh novely zákona č. 361/ 2000 Sb. již v lednu Návrh kromě jiného obsahuje prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů za nové v postupných krocích, a to až do roku Ministerstvo dopravy připravilo navíc jako alternativu i rychlou novelizaci, konkrétně 134 zákona č. 361/2000 Sb., týkajícího se prodloužneí lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů do citovaného roku Tato úprava bude projednána v Parlamentu ČR na začátku května. O nutnosti prodloužení lhůt pro povinnou výměnu řidičských průkazů panuje všeobecná shoda. Ministerstvo dopravy proto opakovaně doporučuje všem žadatelům, aby nepodléhali panice, nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na dopravních úřadech a počkali s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené období bez front a zbytečného čekání. Petr Pospíchal náměstek ministra dopravy Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border opustit před koncem. Jejich víza totiž platila pouze do 6. dubna a potřebovali stihnout vlak A navíc věděli, že jejich účast na fóru se na jejich školách neobejde bez následků. Na závěr ještě poděkování všem, kteří se o úspěšnou reprezentaci České republiky na fóru přičinili. Nadačnímu fondu GJO a Evropskému parlamentu mládeže v České republice za finanční podporu, vedení školy a paní kolegyni Šimůnkové za to, že umožnili Danovi a Lucce napsat si maturitní písemku z češtiny v náhradním termínu. A pochopitelně také všem studentům. Za to, že EYP věnovali spoustu volného času včetně víkendů, že aktivně a konstruktivně diskutovali a v neposlední řadě také za to, že navzdory svým temným vášním nakonec absolvovali celou akci bez závažnějších problémů. Jindřich Bartoň ml. Lední hokej Hokejisté Stadionu Kutná Hora A letos neprožili v I. Východočeské lize nijak úspěšnou sezónu. Ve skupině Pardubického kraje skončili poslední a museli tak hrát se spodní čtyřkou Královéhradeckého kraje o záchranu. I v této skupině ale obsadili poslední 8. místo a pouze postup Vrchlabí do II. ligy je nakonec uchránil od sestupu. jb Kutnohorská laťka Skokanský mítink Kutnohorská laťka se koná v exkluzivních prostorách před Jezuitskou kolejí, v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory. V této mimořádně atraktivní lokalitě se sejde absolutní česká špička ve skoku o tyči, se kterou změří své síly olympijský vítěz v desetiboji V minulosti již bylo uveřejněno mnoho informací o plánované výstavbě rodinných domků na předměstí Kutné Hory v Malíně. Koncem loňského roku došlo k zásadní změně investora a zprostředkovatelské firmy pro realizaci prodeje. V současné době výstavba řadovek probíhá v plném nasazení. Pro ty, kteří tento projekt nové výstavby ještě nezaregistrovali pár informací: Pro tento projekt byla vybrána lokalita předměstí Kutné Hory Malín blízko sokolovny a hřiště. Celkově je plánováno 26 řadových domků a 3 samostatné rodinné domy. V první etapě, která byla zahájena je plánováno prvních 14. Záměrem investora je vytvořit pěkné koncepční bydlení v klidné části města. Výhodou této lokality je dobrá poloha na okraji města, což připomíná skoro venkovské bydlení a zároveň dobrá dostupnost centra Kutné Hory (pravidelná linka městské hromadné dopravy) a dobré spojení na okolní města Kolín, Čáslav a samozřejmě Prahu. I. VČ liga skupina o záchranu: 1. HC Jičín : HC Choceň : SK Třebechovice : BK Nová Paka : HC Náchod : HC SB Světlá : HC Hlinsko : Stadion K. Hora :45 12 Roman Šebrle a společně se pokusí o co nejlepší výkony. Skokanský mítink mimo atletický stadion není sám o sobě žádnou novinkou, ale zasazením do historického jádra Kutné Hory slibuje nevšední zážitky. V průběhu této odpolední show je zároveň připraven zajímavý doprovodný program. Výstavba řadových domků v Malíně zahájena Ministerstvo průmyslu a obchodu za finanční podpory Evropské unie zřídilo Evropské spotřebitelské centrum. Toto nově zřízené centrum je součástí sítě Evropských spotřebitelských center v členských státech EU. Centrum se zabývá přeshraničními otázkami, stížnostmi a spory v oblasti ochrany spotřebitele. To znamená, že podává informace o spotřebitelských právech v zemích EU. Pomůže radou i konkrétní pomocí při vymáhání těchto práv. Zprostředkuje pomoc při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jednak poradou i překladatelskými službami. Vše uvedené v souvislosti se zamýšlenými nákupy Domky jsou projektovány dispozičně 4 + KK na půdorysu šířka 6,5 m, délka 10 m, dvoupodlažní s obytným podkrovím. Celková užitná plocha je cca 100 m2. Jedná se o stavbu na klíč, celková cena je ,-Kč je v ní obsažen pozemek zastavěný stavbou, zahrada, předzahrádka, garážové stání, veškeré inženýrské sítě, příjezdové komunikace a samozřejmě samotná stavba řadovky. Je samozřejmostí, že budoucí majitel rodinného domu může v průběhu výstavby ovlivnit jak vybavení, tak i přestavbu interiérů dle svých představ. Investor garantuje předání domku do 1 roku od složení zálohy a 3 letou záruční lhůtu. Veškeré informace jsou občanům k dispozici v realitní kanceláři R.I.S. ve Vocelově ulici č. p. 342 v Kutné Hoře, která zajišťuje prodej řadovek a zároveň je nápomocná při výběru výhodného financování (kompletní servis při zajišťování hypotéčního úvěru a stavebního spoření). Telefon: , , , Evropské spotřebitelské centrum i případným reklamačním řízením. Evropské spotřebitelské centrum při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR bylo otevřeno Sídlí na adrese: Na Františku 32, Praha 1, pracoviště: Politických vězňů 20, Praha 1, tel.: (017, 672), fax: , Návštěvní dny: pondělí čtvrtek , hod. Některé další informace můžete získat na Obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora, tel.: , Radim Kotlář

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více