FÉROVÉ KVĚTINY VÁNOCE PO AFRICKU PRVNÍ JE SLEPICE, POTOM VEJCE ZAJEŽOVÁ NA (P)OKRAJI CIVILIZÁCIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FÉROVÉ KVĚTINY VÁNOCE PO AFRICKU PRVNÍ JE SLEPICE, POTOM VEJCE ZAJEŽOVÁ NA (P)OKRAJI CIVILIZÁCIE"

Transkript

1 č a s o p i s p r o e k o g r a m ot n o s t č í s lo 6 ro č n í k 7 p ro s i n ec FÉROVÉ KVĚTINY VÁNOCE PO AFRICKU PRVNÍ JE SLEPICE, POTOM VEJCE ZAJEŽOVÁ NA (P)OKRAJI CIVILIZÁCIE hlavní téma BIOFILNÍ VZDĚLÁNÍ CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ ČEŠI VE SPOTŘEBITELSKÉM RÁJI (!?) VRAŽEDNÁ EVROPSKÁ POLE DESIGN AGAINST FUR JAK UŠETŘIT O VÁNOCÍCH? PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 2009/2

2 FÉR OVÉ KVĚ TINY N apadlo vás někdy, jak to, že řezané květy, které kupujeme u stánků, v květinářstvích nebo supermarketech, jsou tak nepřirozeně dokonalé? Jak se vlastně pěstují? Kde se berou? Krása těchto květin je vykoupena nedůstojnými, ba děsivými sociálními a zdravotními podmínkami lidí, kteří pracují na květinových farmách v zemích subsaharské Afriky, Střední a Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie, a také negativními dopady produkce květin na životní prostředí v těchto oblastech. Řezané květiny se dovážejí do světa tisíce kilometrů, protože v zemích kolem rovníku jsou příznivější klimatické a půdní podmínky pro průmyslové pěstování květin, než jsou například v Evropě. Lidská práce je v těchto zemích velmi levná. Zákony na ochranu pracovníků a životního prostředí nejsou tak přísné a vymahatelnost práva nízká. Nepřirozená krása a žádoucnost květů je podmíněna používáním vysoce jedovatých pesticidů, které představují velké zdravotní riziko. Tyto květiny také potřebují k růstu velké množství vody. Dlouhá cesta k nápravě vyžaduje společné úsilí zneužívaných pracovníků, ochránců lidských práv, demokratických vlád a spotřebitelů. Jedním z velmi úspěšných pokusů toho dosáhnout je fair trade, spravedlivý obchod, v jehož rámci se už obchoduje i s květinami. Jako u ostatních férových produktů certifikované květiny byly vypěstovány při respektování určitých sociálních a ekologických pravidel. V současné době v produkci řezaných květin existují dvě označení poskytující záruku sociálních a ekologických standardů: Flower Label Program (FLP) a Fairtrade. Certifikované farmy jsou povinny zavádět a dodržovat opatření proti diskriminaci zaměstnanců a vyplácené mzdy jsou v souladu s platnými zákony a kolektivními smlouvami. Zaměstnanci musejí mít sociální pojištění, trvalé pracovní smlouvy a jsou chráněni před chemickými prostředky. Současně je omezena práce přes čas a přesčasy jsou placené. Ochrana životního prostředí je zajištěna formou povinného čištění a úpravy odpadních vod. Férové květiny jsou logickou reakcí na rychlý růst produkce květin v rozvojových zemích a na rostoucí hnutí eticky uvědomělých spotřebitelů a následují tak tradiční komodity, jako jsou káva, cukr, čokoláda. V posledních dvou letech je možné sledovat řadu iniciativ v jednotlivých evropských zemích, které aktivně usilují o zvýšení podílu obchodu s férovými květinami. Například ve Švédsku nabízí certifikované květiny na 1500 květinářství. V České republice je tato iniciativa nová. Od ledna 2009 se ale i u nás rozbíhá mezinárodní projekt Fair Flowers květiny pro lidská práva podpořený finančně Evropskou komisí a českou vládou. Realizátorem české části projektu je Ekumenická akademie. Zaměřuje se na informování veřejnosti o podmínkách produkce květin v rozvojových zemích a usiluje o podporu spravedlivého obchodu s květinami v ČR. Projekt je součástí tzv. rozvojového vzdělávaní. Jak můžeme pomoci? Je to jednoduché. Až příště budeme chtít koupit gerbery, růže nebo exotické orchideje, zkusme najít obchodníka s květinami označenými značkami Fair Trade nebo Flower Label Program (FLP). Druhá možnost je hledat květiny z místní a zejména ekologické produkce. Můžeme tak každý a každá přispět k překonávání chudoby a k prosazování udržitelných způsobů hospodaření. Bližší informace k projektu je možné nalézt na webových stránkách: fairflowers.shtml, Markéta Novotná, upraveno redakcí Bedrníku, foto archív Ekumenické akademie

3 editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ČLOVĚK JE SVOU POVAHOU ODSOUZEN K FILOZOFII. To jsou slova rakouského filozofa Arno Anzenbachera, jehož Úvod do filozofie vyšel v českém překladu Karla Šprunka poprvé v samizdatu v roce 1987, po Sametové revoluci se dočkal rychle oficiálního vydání, dalšího přepracovaného v roce Všichni jsme už filozofovali. Už jako děti, říká Anzenbacher. Filozofie začíná otázkami, které vyvstávají, když důvěrně známý každodenní svět náhle ztratí svou samozřejmost a stane se problémem. Klademe si pak otázky, kterým v období jistoty a pohodlí nejsme otevřeni: Proč vůbec něco existuje? Jaký má smysl svět? Proč já jsem já, a ne někdo jiný? Co je po smrti? Jsem svobodný a zodpovědný za to, co dělám, nebo tak musím jednat? Co je spravedlnost? Otázky nevyhnutelně přicházejí samy, ať už nastala Křišťálová noc v listopadu 1938, píše se 25. únor 1948 nebo 17. listopad 1989, nebo prostě probíhá ekologická či ekonomická krize... Ještě samozřejmější jsou, pokud se nám do osobního života vloudí smrt, nový život, nutnost rozhodnutí. Někdy je ale dobré aktivně si položit otázky v daleko obyčejnějších situacích, jako třeba při koupi růží, vajíček nebo sušenek. Různé otázky vám nabídnou také autoři z tohoto čísla Bedrníku: Co jsou férové květiny? Jaký je život na (p)okraji civilizace? Jaké je dobré dřevo? Jaká je dobrá ekologická výchova? Jaká vůbec je dobrá výchova a vzdělávání? Jak s dětmi ve škole prožívat smysluplně předvánoční čas? Jak se lépe chovat ke zvířatům, která nám, upřímně řečeno, tvrdě slouží? Nedevalvují léty nenápadně vybujelá očekávání smysl Vánoc? Pro děti najdete v tomto Bedrníku náměty, jak jim předložit nevtíravě otázky po nesamozřejmých souvislostech denních samozřejmostí: Jaké sociální, ekologické a ekonomické jevy patří k obyčejnské tatrance z nejbližšího obchodu? Jak vznikl chléb a jaký význam mají tradiční vánoční zvyky? Takové objevování nepochybně může vyvolat i magické sváteční pocity u dětí i dospělých. A pokud budete mít chuť na vánoční zamyšlení méně závislé na ekonomických a jiných dotěrných okolnostech, nabízíme českou klasiku filo- zofa Zdeňka Kratochvíla: Přirozený svět je pro nás už krajně obtížným filosofickým problémem. To, co se stalo, vidíme zřetelně na zdevastované vnější přírodě... Jiný klasik naší environmentální filozofie Erazim Kohák nabízí jednoduchou metodu tři základní otázky vhodné snad v jakékoli situaci: Co to znamená? Na čem se to zakládá? K čemu to vede? A ještě jednou Zdeněk Kratochvíl, v odpovědích na naši anketu: Filosofie praktickému životu nepomáhá, ba naopak: komplikuje ho a odvádí od něho, staví mu překážky v podobě pochybností, pozdržuje okamžité akce, zneschopňuje člověka k jasnému kariérnímu tahu k cíli... Tyto komplikace však umožňují, aby praktický život nezůstával u kombinace všednodenních cyklů a pokusu o rychlý zisk. Pochybnosti otevírají možnosti alternativ, ukazují zajímavější možné cíle... Požádali jsme též účastníky ankety, aby vám nabídli dobré čtení na téma vztahu: člověk a příroda. Za podíl na přípravě tohoto čísla Bedrníku vřele děkuji všem podepsaným autorům a rovněž Blance Touškové ze SSEV Pavučina, dále Radce Urbánkové a Haně Kulichové ze střediska Sever a Martinu Křížovi ze střediska Chaloupky. V příštím čísle budeme hledat ÚSPORY ENERGIE. Nic více a nic méně než spokojené Vánoce 2009 přeje Hana Kolářová» Kresba Dragana Jovanović, Srbsko. Připraveno ve spolupráci s Českou unií karikaturistů. obsah férové květiny...2 Inspirace AKCE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY...4 VÁNOCE PO AFRICKU...6 PRVNÍ JE SLEPICE, POTOM VEJCE...7 ZAJEŽOVÁ...9 NA (P)OKRAJI CIVILIZÁCIE...10 proměny co je a kde se vzala FILOSOFIE ŽIVÉ PŘÍRODY...12 názory ZA KULTURU VDĚČÍME PŘÍRODĚ...17 BIOFILNÍ VZDĚLÁNÍ...18 vánoce: v očekávání...19 didaktika VÁNOCE NA VALAŠSKU...20 chléb náš vezdejší...21 TATRANKY...23 FILOZOFIE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOL...27 nabídka...28 miluje dřevo, chrání les...31 příloha envigogika 2009/2 Foto na titulní straně Hana Kolářová

4 inspirace ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU AKCE MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY Z Š Vrané nad Vltavou je venkovská škola ležící malý kousek na jih od Prahy. Mezi její zajímavá specifika patří, že byla jednou z pilotních škol pro tvorbu a ověřování vlastního školního vzdělávacího programu. n Hodně zvláštností Vranská základní škola má i další zvláštnosti. Je azylovou školou pro žáky v rámci domácího vzdělávání a to nejen na 1. stupni, ale pilotně i na 2. stupni. Učí se na ní také řada netradičních předmětů např. globální výchova, základy fotografování, dramatická výchova, základy grafiky apod. Má zkušenosti s řadou projektů mezinárodních (GLOBE, ENO ) i vlastních (Afrika, Praha, Poznáváme naše okolí, Žijeme v Evropě, Vltava ). Jedním z úspěšně opakovaných projektů je Internet spojuje generace, ve kterém žáci školy učí seniory a další zájemce pracovat na počítači. Již před pěti lety adoptovala na dálku Keňánka a od té doby má péči o něj na starosti zdejší Dětský parlament. V neposlední řadě je ojedinělé i to, že environmentální výchova na této škole má mnohaletou tradici. n Ekotým a ekokodex S environmentální výchovou jsme začali asi již v roce 1987, kdy při škole začal pra- covat přírodovědný oddíl Nezmaři, z jehož odchovanců později vznikla ZO ČSOP Zvoneček a CEV stejného jména. Několik učitelů je zároveň pracovníky tohoto centra a dá se říci, že spolupráce obou organizací je oboustranně výhodná. Nejvýznamnějším environmentálním počinem posledních let je zapojení se do mezinárodního projektu Ekoškola v roce Od toho se odvíjí obrovské množství nejrůznějších aktivit, které mají za cíl ekologizovat provoz školy a rozvíjet environmentální povědomí a odpovědnost mezi žáky i zaměstnanci školy a jejich prostřednictvím i u široké veřejnosti. V roce 2007 se nám podařilo získat mezinárodní titul Ekoškola, v listopadu 2009 budeme tento titul obhajovat. Škola má již mnoho let zpracovanou svoji školní koncepci EVVO i každoročně aktualizovaný roční plán. O jeho naplňování, vyhodnocování a aktualizování se starají dva koordinátoři EVVO jeden na prvním a jeden na druhém stupni školy. Jejich vzdělávání, jakož i vzdělávání ostatních zaměstnanců školy v oblasti EVVO, je samozřejmostí. Na škole pracuje koordinační ekotým, který je složený ze žáků, učitelů a provozních zaměstnanců školy, škola má zpracovaný svůj školní ekokodex. Úkoly, které tým připraví na svých pravidelných jednáních, plní jednotlivé třídy během školního roku v pěti dvouměsíčních etapách. Úkoly se týkají převážně nakládání s odpady, vodou a energiemi a také vylepšování vnitřního a vnějšího prostředí školy. n Recyklohraní Ve škole se ve vztahu k odpadům snažíme prosazovat pravidlo 3R (reduce, reuse, recycle). Snažíme se množství odpadů omezovat, využíváme odpad při výuce jako herní či výtvarný prvek (víčka např. využíváme k řadě her nebo jsme z nich vytvořili velkou nástěnnou mapu Evropy, která nyní visí ve vstupní hale), nevyužitelný odpad se snažíme co nejvíce vytřídit. Ve třídách máme vždy po třech koších na papír, plast a na směs. Na chodby jsme pořídili barevné kontejnery a speciální koše na plast, papír, sklo, víčka od PET lahví, elektroodpad, hliník, baterie a bioodpad. V pracovně přírodopisu máme navíc umístěny dva vermikompostéry, o které se starají žáci 8. třídy. Deváťáci zase pravidelně monitorují úroveň třídění odpadu a jeho výsledky zpracovávají do tabulek a grafů. Je potěšitelné, že se úroveň pomalounku, ale jistě lepší.

5 INSPIRACE Úspěšně jsme se zapojili také do projektu Recyklohraní, kde kromě sběru baterií a elektroodpadu řešíme i různé další úkoly, jejichž cílem je zvýšit povědomí o potřebě třídit tyto nebezpečné druhy odpadu. Tým 4G vytvořený z žáků naší školy byl odbornou porotou označen za vítěze celostátní soutěže Zářící talent, která se zabývala likvidací zářivek. Na téma voda a energie Do školy jsme zakoupili úsporné antivápenné perlátory na všechny vodovodní baterie a také sud na zachycování dešťové vody. Ta se pak používá na zalévání květin ve třídách a na školní zahradě. Navštívili jsme čistírnu odpadních vod ve Vraném nad Vltavou a v nedaleké Zvoli. Zkoumali jsme okolní potoky i život ve Vltavě. Ověřovali jsme též pracovní listy, které byly připraveny Sdružením Tereza na téma: voda. Zapojili jsme se do projektu Kyoto in the home, ve kterém jsme se učili šetrně nakládat s energiemi. Za jeho úspěšné zvládnutí jsme získali úsporné kompaktní zářivky a také audit osvětlení od firmy Philips. Zakoupili jsme několik měřičů spotřeby elektrické energie a mapovali jsme spotřebu u různých přístrojů v různých režimech jejich provozu. Škola 3P Velký důraz jsme kladli v posledních době na vylepšování prostředí. Třikrát za sebou se nám podařilo uspět se žádostí o grant na MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora EVVO ve škole. Většina se zabývá prostředím. První projekt se jmenoval Škola 3P (pěkná, přátelská k životnímu prostředí a podněcující k poznávání a ochraně přírody). V rámci tohoto projektu jsme pořídili zmíněné vermikompostéry a úsporné perlátory, dále kontejnery na tříděný odpad, truhlíky na okna, řadu monitorovacích přístrojů, doplnili jsme environmentální knihovnu Vytvořili a ověřili jsme též pracovní listy, které mají vztah k pořízeným pomůckám. Zahrada poznání, prožitků a setkávání V loňském roce jsme realizovali s podporou MŠMT projekt Zahrada poznání a prožitků. Projekt měl dva hlavní cíle vylepšit dosud zanedbanou a prakticky nevyužívanou školní zahradu (tedy její zbytek větší část byla v rámci restitucí vrácena původním majitelům) tak, aby se dala využívat při výuce i při dalších školních i mimoškolních aktivitách. Druhým cílem bylo zapojit žáky do tvorby jednotlivých prvků, protože chceme rozvíjet jejich manuální zručnost, schopnost spolupracovat a domlouvat se, ale také pocit odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí. Nechceme, aby se žáci stali pouhými uživateli věcí bez vztahu k nim a bez znalosti jejich původu a náležitostí, které je potřeba splnit, aby vůbec vznikly. Chceme prostě z žáků vytvářet dobré hospodáře světa kolem sebe. Jsme moc rádi, že se nám podařilo projekt realizovat v plné jeho výši. Vznikl tak prostor, který je pravidelně využíván při výuce i pro setkávání lidí. Na zahradě nyní najdeme biotopové jezírko s vodními i bahenními rostlinami, na němž je možné sledovat jeho postupný sukcesní vývoj jezírko postupně oživují různí živočichové bruslařky, znakoplavky, vírníci, plovatky. Letos se v něm vyvíjeli i pulci ropuchy zelené. Dále zde jsou dřevěné půlkmenové přenosné lavičky, záhony, suchá zídka se sukulentními druhy rostlin, malá ploška se začínající květnatou loukou, na podzim oseté zapomenuté políčko, kde kromě pšenice snad porostou i rostliny, které dříve patřily mezi plevele, dnes už je ale v přírodě najdeme jen stěží (koukol polní, hlaváček letní, ), živý plot z habrů, ovocné keře, kompostéry, geologická stezka, připravené úkoly a pomůcky na smyslovou stezku, rozkládající se dřevo jako prostor pro různé reducenty a skrytě žijící živočichy, různé typy ptačích budek (zatím nám v nich hnízdili špačkové, sýkora koňadra a rehek zahradní), ale i budka pro čmeláky a netopýry, místo, kde mohou hnízdit samotářské včely, polena na pěstování dřevokazných hub, sluneční hodiny, zeměpisný rozcestník, informační tabule a také dřevěné hry např. Motanice (Chytrý provázek) s výměnným obsahem, hra na procvičování mezidruhových vztahů a časové osy na procvičování dějepisných údajů. Zapojili jsme se též do dlouhodobého projektu ČSOP Živá zahrada a naše zásahy směřujeme k tomu, aby byla zahrada pro živé tvory opravdu přátelským prostorem. V jednom z rohů zahrady máme umístěný hřbitov odpadků, který jsme již po půl roce prozkoumávali a zjistili, že se za tu dobu rozložil papír, ohryzek z jablka, sáček z bioplastu a téměř celá slupka od banánu. Děti hodně překvapilo například to, že nedopalek od cigarety zůstal téměř beze změny. Bohužel již třikrát pronikli na zahradu vandalové a některé prvky poničili. Zatím se nám vždy podařilo dát vše do pořádku. Naši žáci nyní vědí, jak je těžké vyrobit informační ceduli, hru či sluneční hodiny, kolik práce dá starat se o jezírko, kompostéry či záhony, že není jednoduché se naučit ovládat pilu, vrtačku, pájku. Oni snad nikdy cizí práci ničit nebudou. 1 Dokončování mapy Evropy z plastových víček. 2 Globální výchova hra na spolupráci. 3 Ve Vraném internet nerozděluje, ale spojuje generace. 4 Výstava Vrané, jak ho možná neznáte zaznamenala obrovský úspěch. 5 Vlastnoruční dokončování hodin vývoje pro školní zahradu. 6 Výuka v lese. 7 Sázení stromů se zaujetím.

6 INSPIRACE Tři schody k udržitelnému životu Nejnovější podpořený projekt se jmenuje Tři schody k udržitelnému životu (aneb učíme se od ostatních, učíme se sami, učíme se tím, že učíme ostatní). V současné době již máme většinu splněnu, část práce na nás ale ještě čeká. Mezi zajímavější části projektu patří ten třetí krok učíme se tím, že učíme ostatní. Patří sem pořádání happeningů, výstav, vzdělávání dospělých a vydávání brožur. Obrovský úspěch zaznamenala fotovýstava na téma Obec v proměnách času a Vrané, jak ho možná neznáte. V první části výstavy byly porovnávány staré fotografie se současnou realitou, samozřejmě doplněné komentářem. Ve druhé části výstavy byly publikovány fotografie obce z relativně nepřístupných míst, kam se většina občanů asi v životě nedostane (např. ze skal na druhé straně řeky). Do přípravy výstavy se zapojili žáci z volitelného předmětu Základy fotografování, kteří úspěšně spolupracovali s pamětníky. Slavnostní zahájení výstavy bylo spojeno s happeningem ke Světovému dni životního prostředí jeho součástí byly písničky s přírodovědným obsahem, tvořivé dílny a možnost změřit si svoji ekologickou stopu na počítači. Součástí výstavy bylo i vyhlášení výsledků obecní ankety o nejhezčí a nejošklivější místa v obci. Názor se nám podařilo získat téměř od tří set občanů Vraného. Na konec listopadu chystáme další fotovýstavu na téma Příroda České republiky a Makrofotografie. Druhý happening se konal počátkem října na počest Světového dne zvířat. Na školní zahradě čekalo na účastníky několik divadelních a hudebních vystoupení, výstava zvířecích dovedností, zvířecí stezka s úkoly a závěrečné opékání těstových hadů. Ekotým vyhlašuje pravidelně pro žáky školy jednorázové soutěže v poslední době např. literární soutěž Moje životní prostředí či tvořivé soutěže Podzimní sochaření, Jídlo z jarních bylinek, Zdobím si tričko, Dárek z přírodnin či fotosoutěž na téma Příroda ČR. Den co den, už bezmála devět let Již od roku 2000 jsme zapojeni do mezinárodního projektu GLOBE, ve kterém každý den zjišťujeme meteorologická data (dříve jsme uskutečňovali též měření hydrologická a biometrická, hydrologická jsme letos opět obnovili). Od 1. prosince 2000 jsme nevynechali jediný den. Zjištěná data využíváme v rámci výuky různých předmětů, hodila se nám například při řešení úkolů projektu Life to water, communities to life. V letošním roce jsme se zapojili i do fenologických měření průběhu rašení listů u různých druhů stromů. Starší žáci předávají zkušenosti mladším ve školním roce v rámci mezinárodního projektu ENO, tedy projektu, jehož prvním českým účastníkem byla před řadou let právě naše škola). V minulém školním roce jsme zahájili i další tradici (a letos v ní úspěšně pokračovali) spolu s deváťáky sázeli i prvňáčci, kteří pak celou akci doplnili prvními písničkami, které se ve škole naučili. To je projev jedné z našich dalších filosofií starší předávají své znalosti a zkušenosti mladším. Ke Dni Země například pro prvňáky připravili program osmáci. Ostatní třídy prvního stupně si vzali na starosti sedmáci zařizovali si úplně všechno sami (stanoviště soutěžní stezky, organizaci, diplomy, ceny) a zvládli to velice dobře. Deváťáci pomáhali na prvním stupni uskutečnit analýzu nakládání s odpady, vodou a energiemi. Ale abych se vrátil ke Dni Země šesťáci ve spolupráci s Lesy ČR sázeli v lese buky a také připravili pro ostatní slosovatelnou anketu, všechny třídy se zapojily do brigády pomáhající vylepšit prostředí obce. Když nám něco vadí, jednáme Své zkušenosti se snažíme předávat i ostatním vydali jsme několik drobných sborníčků (Využití odpadů při výuce několik desítek nápadů jak využít různé druhy odpadů při vyučování; Šetrně do školy jak se vybavit do školy šetrně k přírodě a ke svému zdraví). A chystáme další jedna bude obsahovat náměty pro zajímavé vycházky do okolí obce, druhá rady, jak sázet v obci stromy a jak se o ně následně starat. Vadí nám totiž, že si lidé neváží přírody v našem okolí a vlastně ji vůbec neznají. Například více než polovina dospělých nebyla nikdy v životě na Zvolské homoli, což je přírodní rezervace nad Vltavou v těsné blízkosti obce. Také nám vadí poměrně špatný stav stromů v obci. Pravidelně vydáváme také časopis. Dvanáct let vycházel časopis Ranec, nyní již třetí rok vychází časopis H-R-NEC, jehož redakční radu tvoří hlavně zástupci Dětského parlamentu. Časopis obsahuje kromě jiného i informace o významnějších environmentálních aktivitách školy. Pro zájemce je k dispozici na webových stránkách školy. Na internetu najdete i školní koncepci a roční plán EVVO. Webové adresy školy: (oficiální stránka) (stránka s aktuálními informacemi) a (stránka s našimi aktivitami v rámci projektu Ekoškola). Honza Vrtiška, koordinátor ZŠ A MŠ LOVČICE VÁNOCE PO AFRICKU L ovčice je vesnička zaklíněná v údolí u Ždánického lesa, kousek od Kyjova. Obec má necelých 800 obyvatel, takže i škola je maličká máme 35 dětí v mateřské a 25 v základní škole. Jsme malotřídní školou o dvou třídách. Děti ze školy i školky spolu velmi úzce spolupracují. Každoročně si domlouváme nějaké téma, v němž se bude odvíjet většina činností školy i školky. Díky poloze obce máme velkou výhodu, protože všechny děti bydlí v rodinných domcích se zahradou, za humny máme les a rybník, takže učivo prvouky a přírodovědy děti znají z vlastní zkušenosti, není potřeba trávit tolik času nad knihou, když si to můžeme všechno okouknout, ohmatat. Máme krásnou školní zahradu, kde děti nejen pěstují ovoce, zeleninu, kytky, ale mají různé přírodní koutky, kde kromě hraní zase mohou pozorovat přírodu. Takže si můžeme v rámci nabitých školních osnov udělat téma ne zcela tradiční, a dokonce si ho můžeme natáhnout do celého školního roku! V letošním školním roce jsme se s kolegyněmi rozhodly vrátit se k cestování po světě. Před třemi lety jsme měli program Watoto, no a letos je téma Afrika. Téma jsme vybrali už v červnu a úkolem každé z nás bylo během prázdnin koukat kolem sebe a skládat materiály a nápady. Mě oslovil televizní spot nadace Člověk v tísni Postavme školu v Africe. A bylo rozhodnuto! Navázala jsem kontakt s nadací. Vyšli mi velmi vstříc, dostali jsme balíček s propagačními materiály o této sbírce děkujeme! Na úvodních zářijových schůzkách s rodiči jsme se domluvili, že budeme v Africe stavět školu. Abychom ji ale mohli postavit, musíme někde vzít peníze. Propočetli jsme to: Pokud chceme posílat měsíčně 300 korun na konto nadace, musí každý školák donést 6 korun a školčák 5 korun. Děti jsme prvních čtrnáct dní motivovaly k tématu Afrika, pak s nimi hledaly informace v knihách, na internetu, vytvářely mapy, zvířátka, malovaly černoušky. Když jsme dostaly děti do Afriky, přešly jsme pomocí obrázků k tomu, jak se asi v Africe žije, jaké tam mají lidé podmínky apod. Děti hrály různé situační hry, čímž jsme se dostaly k potřebě pomáhat. Pomůžeme tedy dětem postavit školu, ale kde vzít peníze? Nezbude než si je vydělat! A tady byla velmi důležitá schůzka s rodiči, abychom se domluvili a táhli za jeden provaz. Chceme, aby si děti do školy těch šest korun měsíčně vydělaly, respektive zasloužily. Nechceme, aby se děti učily, že když jednou za měsíc vynesou koš, dostanou peníze. Peníze jim dají rodiče za dobrý skutek, ale rodiče sami zváží, jestli to, co jejich dítě udělá, je tím skutkem. Třeba sám od sebe ustele v ložnici, má nemocného kamaráda a nakreslí mu obrázek, aby se brzy uzdravil prostě něco dobrého vykonají a na konci měsíce mamka nebo taťka pozorovatel sám rozhodne: Ano, tento měsíc Velký důraz klademe na praktické poznávání přírody, přednost dáváme akcím před slovy. Snažíme se přírodě i dle svých sil pomáhat. V září již tradičně sázíme na veřejných EVVO na ZŠ Vrané nad Vltavou jsi udělal tuhle hezkou věc... a za ni si zasloužíš 6 místech obce stromy ( jedná se o první akci Foto autor těch 6 korun pro děti do Afriky.

7 INSPIRACE Třídní pravidla chování jsme letos navlíkly s kolegyní taky do afrického hávu. Děti z jedné třídy si pravidla postavily do školy, jakou by přály i dětem z Afriky, a děti z mé třídy mají pravidla na moři. Má třída totiž pluje do Etiopie lodí dlouze jsme debatovali, proč lodí, a ne letadlem nebo auty. Pak jsme si stanovovali pravidla, co musíme dělat, abychom tu měsíční plavbu přežili bez úhony. Děti reagovaly naprosto fantasticky: Musíme hodně odpočívat, Nesmíme nikoho házet přes palubu, Musíme dobře jíst a pít. Pravidla jsem pak vpisovala do delfínků, kteří kolem naší lodi plují a skáčí. Pak jsme ta pravidla převáděli na školní prostředí. Samozřejmě jsme se vyfotili a všechny děti i paní učitelky jsou na lodi (respektive ve škole). Ovšem nejlepší na tom bylo, když se mě jeden prvňáček po týdnu zeptal, kdy teda vlastně poplujeme do té Afriky? Další krok v africkém tématu kromě různých projektíků a integrovaného vyučování, čtení afrických pohádek, je změna ještě v jedné dlouholeté tradici. Děti každoročně dostávaly k Mikuláši a na Vánoce balíčky sladkostí a ovoce či čokoládové figurky. Letos to bude jinak. Nebudeme si dopřávat velkého množství, ale kvality a dobrého pocitu. Budeme v rámci českého jazyka přát dětem z Afriky, přáníčka psát na lístky a ty si lepit po škole a k tomu budeme mlsat pouze čtvereček férové čokolády, rozpouštět ji na jazyku, vychutnávat a myslet při tom na naše vzdálené kamarády, jestli i oni si mohou takhle smlsnout. V rámci mlsání je zase seznámíme s pojmem férového obchodu. Také vánoční dárečky budou děti vyrábět, jako by je přivezly rodičům z Afriky máme tkalcovské stavy, budeme dělat keramické korálky apod. Těším se na další africké nápady, které s kolegyněmi a dětmi zase dostaneme. Musím zavolat mamce a taťkovi, ať mi dají taky šest korun, že si je zasloužím za dobrý skutek. Co? Denisa Dušíková Foto autorka PRVNÍ JE SLEPICE, POTOM VEJCE V šichni máme rádi zvířata každý alespoň nějaká. Pojďme se před Vánoci zamyslet nad vztahem ke zvířatům z méně obvyklého úhlu pohledu. A nemusí zůstat jen u zamyšlení. Díky posunu společenského vědomí a různým organizacím se dokonce nabízejí čím dál častěji více či méně radikální řešení, jak zlepšovat životy našich zvířecích bližních, kteří nám, lidem, slouží zcela podle naší vůle. V tomto případě jde o slepičky. Než zaděláme na vánoční cukroví, můžeme totiž při nákupu snadno vybírat dobrá vejce, nebo zvolit cukroví bez vajec. Můžeme to učit i děti a při hnětení těsta jim vysvětlit, proč... n Dobré vejce 2009 První je slepice, potom vejce, dává najevo sedmdesát špičkových firem, které letos převzaly ocenění Dobré vejce (Good Egg Awards). Tyto firmy uznávají důležitost životní pohody nosnic pro produkci kvalitních vajec. Cena Dobré vejce, udělovaná nejvýznamnější mezinárodní organizací pro ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství), chválí firmy či zásobovací služby za to, že nabízejí pouze vejce z cho- vů nosnic v halách na podestýlce, z chovů s výběhy či z ekologických chovů; nikoli tedy z chovů v klecích. Mezi letošní oceněné patří i česká společnost Country Life obchodující s biopotravinami, kterou nominovala česká organizace Společnost pro zvířata ZO ČSOP. Dosud firmy oceněné cenou Dobré vejce osvobozují každým rokem z klecí více než 25 milionů slepic díky svému rozhodnutí nepoužívat vejce z klecových chovů či díky svému závazku ukončit odebírání těchto vajec. Letošní výherci se připojili k těm loňským, mezi nimiž byly například firmy Microsoft Corporation, McDonald s Europe, Unilever, cateringová společnost zásobující Google Europe a Evropský parlament, v ČR to byla Biopekárna Zemanka. Opět se tak zvýšil počet evropských firem, které odmítají vejce od slepic v klecích. Ředitel oddělení potravinářské výroby Compassion in World Farming Steve McIvor říká: Množství a rozmanitost letošních výherců jasně ukazuje, že evropský potravinářský průmysl bere tuto záležitost vážně. Máme tu firmy ze všech koutů Evropy a ze všech sektorů potravinářského průmyslu, které přecházejí na neklecová vejce,

8 INSPIRACE POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ VAJEC V EU Z jakého chovu vejce pocházejí, lze zjistit podle slovního označení na krabičce s vejci a prvního čísla kódu přímo na vejci: Vejce z klecového chovu kód 3 Vejce z chovu v hale, z podestýlky kód 2 Vejce z volného výběhu kód 1 Vejce z ekologického chovu kód 0 Producenti klecových vajec však lákají zákazníky všemožným způsobem. Povinný nápis vejce nosnic v klecích je často tak malinký, že jej spotřebitel těžko uvidí. Mnohdy je krabička potištěná obrázky rozkvetlé louky či smějícími se šťastnými slepicemi. Zkuste si klec. Foto archív Společnosti pro zvířata ZO ČSOP a to včetně cateringových služeb, které zásobují státní úřady, nemocnice a univerzity. Reagují nepochybně na to, co podle jejich názoru chtějí evropští spotřebitelé, a dělají to, co je nejlepší pro budoucnost jejich podnikání. Rostoucí trend spotřebitelů nakupovat etičtěji vyrobená vejce znamená, že evropské firmy mají jasnou příležitost získat vedoucí postavení na trhu v oblasti prosazování standardů pro pohodu zvířat ještě dříve, než začne v roce 2012 platit zákaz chovat nosnice v konvenčních bateriových klecích. Tento zákaz bude ovšem stále umožňovat využívání tzv. obohacených klecí, které nesplňují požadavky na dobrou životní pohodu slepic. Právě proto cena Dobré vejce vyzdvihuje firmy, které se rozhodly odebírat vejce od dodavatelů, kteří mají ve svých chovech vyšší standard pro pohodu zvířat. Na Zemi žije uvězněno v klecích 60 % všech slepic. V Evropské unii to je 390 miliónů slepic, tj. 67 %, ale v některých zemích, jako je Španělsko, až 95 procent. V ČR je celkem okolo 10 miliónů slepic, z toho přibližně 5 milionů v zemědělském výrobním sektoru a z nich žije 97,3 % uzavřeno v klecích. Francie, která letos v dubnu hostila slavnostní udílení cen Dobré vejce, chová v klecích 88 procent z celkového počtu slepic. n Zkuste si klec Happening Zkuste si klec se konal v březnu 2009 v Praze. Společnost pro zvířata jej připravila v rámci své kampaně Slepice z klece ven. Jejím cílem je ukončení chovu slepic ve všech typech klecí, podpora volných chovů, extenzivnějších a ekologických chovů a podpora srozumitelného a nematoucího označování balení vajec. Kampaň Společnosti je součástí celoevropské kampaně Chickens out, vedené organizací Compassion in World Farming. Během happeningu si zájemci vyzkoušeli alespoň na pár sekund, jaké to je být zavřený v kleci. Slepice, od kterých pochází většina vajec v obchodech a v hotových potravinách, jako jsou například knedlíky, sušenky, sladké pečivo, těstoviny, takto žijí celý svůj život. Klec si lidé mohli zkusit i s mezinárodním maskotem kampaně slepicí Hetty. Podmínky chovu slepic upravuje směrnice Rady EU č. 1999/74/ES, stanovující minimální podmínky ochrany nosnic. Směrnice také stanoví ukončení chovu slepic v nezdokonalených klecích od v EU. Jejich náhradou mají být klece obohacené, ale z hlediska zajištění dobrých životních podmínek (welfare) slepic jsou velmi sporné. Nezdokonalené, někdy se říká konvenční, klece musí slepicím zajistit 550 cm2 místa (necelý papír A4), to je vše. Slepice stojí na drátěném pletivu, zepředu přijímá krmení, a vytlačuje vejce přímo na pletivo. Pletivová podlaha má šikmý sklon, aby se vejce skutálela do sběrného žlábku. Výška klece musí být alespoň 40 cm na 65 % plochy, nesmí být pod 35 cm. Tzv. obohacená klec musí na jednu slepici zajistit 600 cm2 (asi o 4 cm více než papír A4) využitelné plochy s výškou alespoň 45 cm, hnízdo (malý prostor do kterého může slepice vlézt, většinou s umělohmotným podkladem), bidýlko alespoň 15 cm, stelivo na klování a hrabání. Další typy chovů podle směrnice jsou chovy alternativní. Těmi jsou v praxi chovy v halách s voliérami, etážemi nebo volně v hale; chovy s volným výběhem ven z haly a chovy ekologické bio. Znění směrnice je např. na Ochrana zvířat; Právní předpisy EU. Ještě v minulém roce loboval drůbežářský průmysl EU, včetně ČR, za oddálení zákazu neobohacených klecí, třeba i o 10 let. Naštěstí Evropská komise vydala loni srozumitelné stanovisko, že zákaz se nebude revidovat, stanovisko potvrdila také Francie během svého předsednictví. Nicméně, je naléhavé podporovat chovatele, aby ukončili držení slepic v klecích. Slepice v kleci trpí, jako každé zvíře uvězněné v malém prostoru. Slepice v klecovém systému chovu stráví celý svůj život, dlouhý přibližně měsíců, namačkané v kleci, a to nepřetržitě bez možnosti někdy vyjít z klece a prašného tmavého prostředí ven na přirozené světlo. Rozměry klece slepici ani neumožní protažení křídel a celého těla (pro protažení jednoho křídla potřebuje nejméně 900 cm²), drátěná kovová podlaha má na svědomí bolestivé otlaky a přerostlé pařáty. Klec často neumožňuje zcela vzpřímený postoj. Z nedostatku pohybu trpí ptáci osteoporózou, jejich kosti jsou velmi křehké a často se lámou. Intenzivní zemědělství degradovalo tyto tvory na stroje, kterým je dovoleno jen přijímat krmivo a snášet vejce nic víc. n Nabídka neklecových vajec V porovnání s některými členskými státy EU je nabídka neklecových vajec v obchodech a uvědomění si zbytečného utrpení nosnic v klecích u nás, bohužel, ale stále mizivá. Pozitivním příkladem je Rakousko, kde již od roku 2007 nenabízí žádný ze supermarketů vejce z klecí a kde byl stanoven zákaz chovu nosnic v obou typech klecí na rok Ani v supermarketech v Nizozemí klecová vejce již nenajdete. Na dobré cestě jsou také ve Velké Británii pět velkých supermarketů ( jako je např. Waitrose a Marks & Spencer) zde přestalo klecová vejce prodávat, a některé z nich ani klecová vejce nepoužívají při výrobě svých výrobků (v sušené podobě aj.). V Belgii se k pěti supermarketům přidal dokonce i řetězec rychlého občerstvení Mc Donald s. Ve Švédsku je 50 procent produkce vajec z neklecových systémů, v Dánsku 40 procent. S využitím materiálů Společnosti pro zvířata ZO ČSOP -qávíce informací: a

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 3 ROČ NÍK 7 Č ERVEN 2009 SPORT STAROČESKÉ HRY EKOLOGIE V OLYMPIJSKÉM HNUTÍ O UMĚLÉM SNĚHU VE SPORTU PŘED 10, 15 LETY NEMYSLITELNÉ... LAKROS HRA NEJENOM NA INDIÁNSKÉ TÁBORY

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

č íslo 2 roč ník 2 bř ezen 2004

č íslo 2 roč ník 2 bř ezen 2004 č íslo 2 roč ník 2 bř ezen 2004 h l a v n í t é m a : E V R O P S K Á U N I E Příběhy o předběžné opatrnosti Bedřich Moldan, Jakub Patočka a další o EU Napětí mezi českým desetníkem a eurocentem je půl

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Začíná vegetační klid str. 6. základní školy, úřadu městyse a sokolovny.

Začíná vegetační klid str. 6. základní školy, úřadu městyse a sokolovny. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY LISTOPAD 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

JaRO 2010. ze života asi. Podporované projekty. YFJ Poprad. zprávy z Bolívie. Světem Bible. Vítáme nové členy

JaRO 2010. ze života asi. Podporované projekty. YFJ Poprad. zprávy z Bolívie. Světem Bible. Vítáme nové členy JaRO 2010 ze života asi YFJ Poprad Světem Bible zprávy z Bolívie Podporované projekty Vítáme nové členy Nabídka Maranatha o.s. DVD POZNÁVAT SLOUŽIT RŮST Animované biblické příběhy pro děti i dospělé 4

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

EKONOMICKÉ ALTERNATIVY NA JIŽNÍ MORAVĚ

EKONOMICKÉ ALTERNATIVY NA JIŽNÍ MORAVĚ o.s. Horní mlýn Ve spolupráci s ČSOP Veronica, Ústavem lesnické botaniky, dendrolegie a geobiocenologie a Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Mendelovy univerzity v Brně EKONOMICKÉ ALTERNATIVY

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více