ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího základu (OVZ) a počtu rozhodných let. Zákon o důchodovém pojištění z roku 1995 zahájil probíhající proces zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu a prodlužování délky doby pojištění pro výpočet důchodu na 30 let až do roku Reforma také přinesla přísnější definice pro osoby mající nárok na invalidní dávky a dávky pozůstalých, zavedla vdovecké důchody a stanovila pravidla pro indexaci důchodů. V roce 1997 vláda omezila indexaci, zkrátila způsobilé doby pro nepříspěvkové důchody a zpřísnila podmínky pro předčasný odchod do důchodu. V roce 2001 zákonné novely dále snížily výhody předčasného odchodu do důchodu a více zvýhodnily jeho odklad. V roce 2002 se indexace minimálního důchodu změnila na kombinaci 100 % cen a 1/3 růstu reálné mzdy. Reforma z roku 2003 se postará o další zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu u starobních důchodů na 63 let u mužů a u žen bez dětí (tohoto věku bude účinně dosaženo v roce 2016 u mužů a v roce 2019 u žen bez dětí). Příspěvková sazba se v roce 2004 zvýšila z 26 % na 28 %. Důchody financují zaměstnavatelé (21,5 % ze mzdy) a zaměstnanci (6,5 % z výdělku), osoby samostatně výdělečně činné platí celých 28 % z přiznaných příjmů. Náhradní doby pojištění tvoří asi čtvrtinu všech dob pojištění zahrnutých do výpočtu nároků na důchod. Týká se to období péče o dítě do věku 4 let (nebo 18 let, pokud se jedná o dítě s vážným dlouhodobým postižením), povinné vojenské služby nebo civilní služby (jako alternativy k vojenské službě), osob věnujících se osobní péči o závislou osobu, osob pobírajících plný invalidní důchod (až do dosažení věkové hranice odchodu do důchodu) a osob vedených jako nezaměstnané (pojištěnci mají také nárok na podporu v nezaměstnanosti, zatímco osoby, které nepobírají podporu v nezaměstnanosti, jsou rovněž kryté po dobu 3 let). Předčasný odchod do důchodu je možný už 3 roky před dosažením zákonné věkové hranice odchodu do důchodu. Pokud k němu dojde, všechny pracovní poměry musejí být ukončeny. Existuje dočasně a trvale snížený předčasný starobní důchod. Dočasně snížený předčasný starobní důchod (který bude zrušen počínaje rokem 2007) je získatelný 2 roky před dosažením zákonné věkové hranice odchodu do důchodu za předpokladu, že pojištěná osoba je minimálně 25 let pojištěná, pobírala invalidní důchod po dobu nejméně 5 let a nárok na invalidní důchod vypršel v době 5 let před dosažením zákonné věkové hranice odchodu do důchodu. Důchod se snižuje o 1,3 % OVZ na každé období 90 dnů před dosažením důchodového věku, po dosažení věkové hranice odchodu do důchodu je však důchod obnoven v plné výši. Trvale snížený předčasný starobní důchod je získatelný už 3 roky před dosažením zákonné věkové hranice odchodu do důchodu. Období placení příspěvků musí u pojištěnce trvat nejméně 25 let. Důchod se snižuje o 0,9 % OVZ na každé devadesátidenní 1 Vyměřovací základ u důchodu odvozeného z příjmu se v současnosti zakládá na průměrné hrubé mzdě za posledních 18 let před odchodem do důchodu. Toto období, které se původně zakládalo na 10 letech před ochodem do důchodu, se každým rokem prodlužuje o 1 rok, a to až do doby, kdy bude dosaženo celkem 30 kalendářních let (v roce 2016).

2 období před dosažením zákonné věkové hranice odchodu do důchodu. Toto snížení je trvalé a pokračuje i poté, co příjemce dosáhne zákonné věkové hranice odchodu do důchodu. V případě odloženého důchodu dochází ke zvýšení o 1,5 % OVZ na každých 90 dnů ekonomické činnosti, během kterých je nárok na starobní důchod odložen. Systém penzijního připojištění se státním příspěvkem byl zaveden v roce Stát podporuje účast v systémech penzijního připojištění poskytováním státního příspěvku a úlevou na dani z příjmu pro účastníky. Příspěvky může platit jménem účastníka jeho zaměstnavatel pod podmínkou, že s tím účastník bude předem souhlasit. Příspěvek zaměstnavatele může být sjednán také v jakékoli kolektivní smlouvě. S účinností od 1. ledna 2000 byly zavedeny daňové úlevy jak pro účastníky, tak i pro zaměstnavatele. V současnosti na trhu penzijního připojištění se státním příspěvkem působí 11 penzijních fondů. Fondy poskytující dobrovolné penzijní připojištění dosud nehrají důležitou úlohu, pokud jde o příjmové zabezpečení ve stáří. Třebaže se k nim do konce roku 2004 připojily téměř 3 milióny lidí, nárůst kapitálu na jednotlivých účtech není velký, aktiva držená penzijními fondy činí 3,7 % HDP. Průměrná výše příspěvku účastníka je nízká a od roku 1999 stagnuje na hodnotě 2 % průměrné mzdy. Míra pokrytí systémem dobrovolného penzijního připojištění (jako procento obyvatel ve věku od 15 do 64 let) činí 35 %. Penzijní fondy mají ze zákona povinnost garantovat účastníkům nezáporný výnos, což vede k nízké úrovni výnosu, kterou vyrovnává vyšší bezpečnost investic. Od roku 1995 do roku 2004 činil průměrný připsaný reálný výnos 0,8 %. Vedle systémů penzijního připojištění se státním příspěvkem je také k dispozici soukromé životní pojištění. U pojišťovacích produktů v rámci systémů soukromého životního pojištění byly zavedeny daňové úlevy jak pro pojištěnce, tak i pro jejich zaměstnavatele. Důchody ze systému základního důchodového pojištění nejsou závislé na příjmu ani na majetku (závislost na příjmu u předčasného starobního důchodu a částečného invalidního důchodu byla zrušena počínaje rokem 2006). Minimální výše důchodu v současné době dosahuje asi 17 % průměrné čisté mzdy. Doplňkovým nástrojem, pokud jde o sociální zabezpečení starších občanů (ale nejenom jich), je existenční minimum, které doplňuje systém základního důchodového pojištění. Existenční minimum v současné době činí 4 300,- Kč na osobu, což je přibližně 34 % průměrné čisté mzdy. Dávky ze systému sociální péče jsou závislé na příjmu a majetku. 2. SITUACE A VÝHLEDY Z HLEDISKA SPOLEČNÝCH CÍLŮ 2.1. Současná situace Pokud jde o přiměřenost, životní úroveň osob ve věku 65 let a starších dosahuje 83 % životní úrovně osob ve věku 0 64 let (ekvivalizovaný příjem domácností) a 75 % životní úrovně osob ve věku let. Co se týče zabezpečení příjmu ve stáří, většina lidí je závislá na systémech zákonného důchodového pojištění. Reálná hodnota důchodů i přes pravidelnou indexaci v posledním desetiletí poklesla (třebaže je reálná hodnota v roce 2004 přibližně stejná jako v roce 1989). Úroveň průměrného starobního důchodu v poměru k průměrné čisté mzdě postupně klesala z 61 % v roce 1998 na 57 % v roce 2004 (v poměru

3 k průměrné hrubé mzdě ze 47 % v roce 1998 na 44 % v roce 2004). Hrubé náhradové poměry u pracovníka s průměrnou mzdou, který odchází do důchodu ve věku 65 let po 40 letech pojištění, činí 61 %, přičemž čistý náhradový poměr činí 79 %. Široký rozsah krytí prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění však může negativně působit na ochotu platit příspěvky na důchodové pojištění do základního důchodového systému, neboť takto nastavená struktura systému vyžaduje poměrně vysokou pojistnou sazbu po dlouhé časové období. Část zákonného důchodu odvozená z výdělku se řídí dynamickou konstrukcí, která má význačný přerozdělovací účinek. Starobní důchody nejsou zdaňovány až do částky, jež je čtyřikrát vyšší než obvyklá dávka osvobozená od daní, kterou pracovníci mají, což přispívá k vyššímu čistému náhradovému poměru mezd k důchodovým dávkám. Systém základního důchodového pojištění do značné míry přispívá ke snížení chudoby starší generace. Relativní míra chudoby (hranice 60 % příjmu) u osob ve věku 65 let nebo starších v roce 2003 dosahuje nízké úrovně 4 %, což je hodnota nižší než průměr v EU a výrazně nižší, než je úroveň chudoby u osob ve věku 0 64 let (v roce 2003 činila 9 %). Z 3,2 miliónu vyplácených důchodů tvoří 60 % starobní důchody, 17 % plné invalidní důchody a částečné invalidní důchody a 23 % vdovecké, vdovské a sirotčí důchody. Míra zaměstnanosti u osob ve věku let (42,7 % v roce 2004) je mírně vyšší, než je průměr ve státech EU25 (41 %), a v posledních letech významně vzrostla. Možnosti pro její zvyšování trvají. V letech 2001 a 2004 byl přístup k předčasnému odchodu do důchodu ještě více omezen a za odklad odchodu do důchodu bylo nabídnuto další zvýhodnění. Penále zavedené v roce 2001 však možná bylo příliš nízké na to, aby odradilo občany od žádostí o předčasné důchody. Legislativa důchodcům umožňuje pobírat (kromě důchodu) příjem z výdělečné činnosti bez ohledu na výši jejich příjmu. Od roku 2001 se na každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti prováděné po získání nároku na starobní důchod (bez pobírání důchodu) zvyšuje úroveň procentní výměry o 1,5 % OVZ (6 % ročně) v porovnání s dřívějším zvýšením o 1 % (4 % ročně). V současné době zhruba 15 % osob ve věku 50 až 64 let pobírá invalidní důchod. Osobám, které mají nárok na plný invalidní důchod, se nebrání v práci. Plný invalidní důchod je obecně vyšší než předčasný starobní důchod. Pokud jde o udržitelnost, důchodový systém je kvůli demografickým a hospodářským změnám již několik let zadlužen ( ). Výdaje na důchody v roce 2003 činily 8,8 % HDP. Z celkových výdajů na důchody tvořily výdaje na starobní důchody 72 %, výdaje na invalidní důchody 18 % a výdaje na důchody pozůstalých 10 %. Kontrola veřejných výdajů na důchody je v posledních desetiletích vážnou starostí, která vedla od roku 1993 k několika reformám té části státního důchodového systému, která se odvozuje z výdělku. Mezi přijatá opatření patřilo zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu, prodloužení období služby vyžadované k získání nároku na důchod a snížení vyměřovacího základu, vazba na index byla učiněna méně výhodnější a podmínky pro nepříspěvkové důchody a předčasný odchod do důchodu byly zpřísněny. Systém penzijního připojištění se státním příspěvkem byl dosud využíván spíše pro střednědobé spoření než jako doplňkový příjem ve stáří. Od založení systému tvoří jednorázová vyrovnání 72 % všech dosud přiznaných dávek.

4 Co se týče modernizace, od roku 1996 se věková hranice odchodu do důchodu postupně zvyšuje a harmonizuje a v roce 2016 má u mužů dosáhnout 63 let. U žen se tato věková hranice bude v roce 2019 pohybovat v rozmezí od 59 do 63 let rozdíly závisejí na počtu vychovaných dětí Výhled, reformní opatření a politické debaty Předpokládá se, že Česká republika bude v nadcházejících desetiletích čelit rychlému stárnutí, zejména kvůli nízké míře porodnosti. Míra závislosti ve stáří se má podle předpokladů zvýšit ze současné nízké úrovně 20 % (průměr v EU činí 24 %) na 55 % v roce 2050 (nad průměrem v EU, který bude činit 52 %), což v porovnání se státy v EU25 představuje jedno z největších zvýšení. Předpokládá se, že náhradové poměry u osob odcházejících do důchodu ve věku 65 let po 40 letech pojištění klesnou do roku 2050 přibližně o 10 procentních bodů (hrubé i čisté), přičemž v roce 2050 mají u osob s průměrnou mzdou dosáhnout 70 % čistého poměru (53 % hrubého), ale u skromných důchodců zůstanou vyšší (79 % u osob pobírajících dvě třetiny průměrné mzdy) a nižší u výdělečných osob s vyšší mzdou. Náhradové poměry lze zvýšit povzbuzením občanů k tomu, aby se připojili k financovanému systému penzijního připojištění a zvýšili vlastní spoření na stáří. Podle vnitrostátních číselných údajů, souběžně s dlouhodobým zvyšováním výdajů, by se měla poměrná úroveň průměrných důchodů k průměrné mzdě snížit ze současné úrovně 44 %, a to až k úrovni přibližně 37 % průměrné hrubé mzdy (49 % průměrné hrubé mzdy) okolo roku 2026 s následným mírným růstem až do konce projekce v roce Pobídky k pozdějšímu odchodu do důchodu plynoucí z opatření, která byla přijata v roce 2001 a v roce 2004, by se pravděpodobně mohly zvýšit, zejména prostřednictvím dalšího preferenčního zacházení při odkladu odchodu do důchodu. K dosažení náležité úrovně dávek ze soukromých penzijních systémů je zapotřebí, aby se dále posílila důvěra občanů v tyto systémy. V národní strategické zprávě se zdůrazňuje, že v systému penzijního připojištění se státním příspěvkem bude nutné podniknout další kroky, aby se oddělil majetek akcionářů od majetku účastníků a aby penzijní fondy mohly nabízet penzijní plány s různým investičním zaměřením a zároveň aby se zvýšila míra pokrytí (zvláště u mladších věkových skupin) a aby účastníci těchto systémů a zaměstnavatelé byli motivováni k vyšší účasti a vyšším příspěvkům. Kromě toho by se mělo uvážit omezení čerpání jednorázového vyrovnání a odstranění garance meziročního nezáporného výnosu. Současné reformy, zejména vyšší věková hranice odchodu důchodu, by měly zajistit udržitelnost až do roku Po tomto roce bude zapotřebí tento systém dále reformovat, má-li průběžně financovaný systém zůstat hlavním zdrojem zajištění příjmu ve stáří. Česká republika čelí rychle rostoucím rozpočtovým tlakům způsobeným stárnutím populace, které jsou mnohem závažnější v porovnání s většinou členských států. Podle projekcí AWG na rok 2005 se očekává, že Česká republika zvýší své výdaje na státní důchody z 8,5 % HDP v roce 2004 na 14,0 % HDP v roce 2050, což znamená zvýšení o 5,6 procentního bodu, přičemž se očekává, že všechny výdaje související s věkem se zvýší o 6,9 procentního bodu. Důchody jsou proto zdaleka tou nejrychleji rostoucí položkou mezi výdaji souvisejícími s věkem. Pokud tedy nedojde

5 ke koncepční změně, očekává se, že veřejný dluh se vyšplhá z 38,6 % HDP v roce 2004 na více než 300 % v roce Realizací reforem došlo ke stabilizaci systému základního důchodového pojištění na období přibližně 20 let, avšak po roce 2025 výdaje rychle porostou. Opatření, která byla dosud učiněna, však dostatečným způsobem nezaručí udržitelnost důchodů a demografický vývoj musí doprovázet přijetí dalších reformních kroků. Podle odhadů v národní strategické zprávě by se za účelem udržení rovnováhy důchodového systému v roce 2050 měla věková hranice odchodu do důchodu v letech 2020 až 2050 zvýšit přibližně na 68 let u mužů a/nebo 67 let u žen. Zatímco politické strany předložily v roce 2004 své varianty důchodové reformy, budoucí podoba českého důchodového systému byla zvažována v týmu odborníků, jehož závěrečná zpráva bude využita při dalších politických jednáních. O pokroku důchodové reformy byli informováni sociální partneři. V týmu odborníků, který byl ustaven v roce 2004, mají své zástupce politické strany, předseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr financí. Na změny v systému se rovněž připravuje i nositel důchodového pojištění. Pravděpodobně budou zvažovány tyto otázky: další posilování pobídek k delšímu setrvání na trhu práce prostřednictvím dalšího postupného prodlužování věkové hranice pro nárok na starobní důchod (současně s uvážením sjednocení těchto věkových hranic pro muže a ženy) a další prodlužování období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. Rovněž se uvažuje o možném zavedení postupného odchodu do důchodu (s možností přepočtu důchodů vyplácených vedle příjmu z výdělečné činnosti). Dále se zvažuje omezení zápočtu náhradních dob při výpočtu nároků na důchod, změny ve způsobu indexace skutečně dosažených příjmů pro účely důchodů a změny ve způsobu indexace současných důchodů jakož i aktualizace kritérií pro posuzování invalidity. 3. ZÁVĚRY Očekává se, že z dalších jednání, která budou vycházet ze závěrečné zprávy týmu odborníků, vyplynou nové důchodové reformy. Významným krokem by byla dohoda o zásadách důchodové reformy v roce Navrhovaná opatření zahrnují další reformy zákonného důchodu (zejména zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu), vytvoření rezervního fondu a rovněž další rozvoj dobrovolných soukromých důchodů. Česká republika v posledním desetiletí dokázala zabezpečit přiměřenost důchodů a dosáhla nízké úrovně chudoby u starších osob. Třebaže se předpokládá, že náhradové poměry poklesnou, přiměřenost by měla být v budoucnu zachována. Míra zaměstnanosti u osob ve věku let se v posledních letech také značně zvýšila. Mělo by se však podpořit vytváření pracovních míst pro starší pracovníky a také to, aby nabídky na tato pracovní místa přijímali, aby se usnadnila rovnováha mezi finanční udržitelností a přiměřeností důchodů; současně je zapotřebí posílit pobídky k delšímu setrvání na trhu práce. Česká republika čelí rostoucím rozpočtovým tlakům v důsledku stárnutí populace, které bude na základě předpokladů rychlejší než ve většině ostatních zemí EU. Podle národní strategické zprávy budou v důchodovém systému při uplatňování současné politiky počínaje rokem 2020 narůstat schodky. Uvidí se, do jaké míry další reformní úsilí posílí udržitelnost důchodového systému a zároveň zajistí jeho přiměřenost.

6 4. INFORMAČNÍ STATISTIKY ČR EU25 Přiměřenost Současná situace Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Míra rizika chudoby nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje Nerovnost příjmů , ,1 Příjem osob ve věku 65+ jako poměr příjmů osob ve věku 0,83 0,85 0, Mediánové důchody 2 v porovnání s medián. příjmy nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje Dlouhodobé projekce Teoretické náhradové poměry Celk. čistý náhrad. poměr Celk. hrubý náhrad. poměr Hrubý náhr. poměr 1. pilíř Hrubý náhr. poměr 2. a 3. pilíř * * * Finanční udržitelnost Současná situace Výdaje na důchody ESSPROS 4, % z HDP 7,3 8,7 8,8 12,5 12,6 Zaměstnanost (2004) 5 Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Míra zaměstnanosti (25 54) 81,4 89,2 73,4 76,8 85,2 68,5 Míra zaměstnanosti (55 64) 42,7 57,2 29,4 41,0 50,7 31,7 Skutečný věk odchodu z trhu 6 práce (2004) 60,0 60,7p 60,9 60,4p Veřejné finance (2003) 7 Státní dluh, % z HDP 37,8 63,3 Rovnováha rozpočtu,% z HDP -12,6-2,8 Dlouhodobé projekce (EPC 2006) Úroveň Zvýšení Úroveň Zvýšení Míra závislosti ve stáří % % Státní výdaje na důchody, % 9 z HDP 8,5 9, ,6 10,6 11,9 12,8 +2,2 Faktory určující vývoj státních Příspěvek, který se má změnit, v procentních Příspěvek, který se má změnit, výdajů na důchody ( ) 10 bodech HDP v procentních bodech HDP Demografická závislost 10,5 8,6 Zaměstnanost -0,3-1,1 Způsobilost -3,5-2,1 Úroveň dávek -0,6-2,7 Celkem (včetně zbytku) 5,6 2,2

7 Poznámky: 1. Zdroj: Sběr údajů Eurostat Hranice chudoby: 60% mediánového ekvivalizovaného příjmu; měření nerovnosti: podíl sdílených příjmů S80/S20. Během přechodu na evropské statistické údaje EU-SILC týkající se harmonizovaného příjmu a životní úrovně bylo dohodnuto používání ukazatelů odvozených z vnitrostátních zdrojů podle společně dohodnuté metodiky. Třebaže tyto ukazatele nelze považovat za úplně porovnatelné kvůli použití různých šetření nebo referenčního roku pro příjem, za účelem zajištění co největší porovnatelnosti bylo vyvinuto maximální úsilí. Nutno poznamenat, že 12 členských států šetření EU-SILC již používá (BE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, AT, PT, FI a SE; SILC 2004, údaje o příjmech 2003), zatímco ostatní členské státy se spoléhají na vnitrostátní zdroje (údaje o příjmech 2003), kromě MT (2000), CZ, DE a SK (2002). 2. Zdroj: Eurostat. Mediánový individuální důchodový příjem důchodců ve věku let ve srovnání s mediánovým výdělkem zaměstnaných osob ve věku let bez jiných sociálních dávek než důchodů. 3. Zdroj: vnitrostátní výpočty podle metody určené podskupinou pro ukazatele Výboru pro sociální ochranu. Teoretický náhradový poměr u pracovníků mužského pohlaví s délkou profesního života 40 let, kteří pracují na plný úvazek za průměrný výdělek s příspěvky na první a druhý pilíř důchodových systémů, při odchodu do důchodu ve věku 65 let v roce Zdroj: ESSPROS, EUROSTAT. Zahrnuje výdaje některých soukromých systémů sociální ochrany. 5. Zdroj: Evropský průzkum pracovních sil, Zdroj: Evropský průzkum pracovních sil, Zdroj: Evropská komise, GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti. 8. Zdroj: EUROSTAT (2005), demografické projekce. Počet osob ve věku 65 let a starších jako procento osob ve věku let. 9. Zdroj: Výbor pro hospodářskou politiku Státní výdaje na důchody (včetně většiny státních náhradních příjmů pro osoby ve věku 55 let nebo starší, které také zahrnují výdaje na důchody z financované vrstvy zákonných systémů), před zdaněním. 10. Zdroj: Výbor pro hospodářskou politiku Státní výdaje na důchod (včetně většiny státních náhradních příjmů pro osoby ve věku 55 let nebo starší, které však nezahrnují výdaje na důchody z financované vrstvy zákonných systémů), před zdaněním. * zanedbatelný poměr

Citlivostní analý za pojistna sazba

Citlivostní analý za pojistna sazba Popis výsledků citlivostní analýzy pojistná sazba Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Návrh reflektuje historický vývoj průměrných důchodů ve vztahu k průměrným příjmům ekonomicky aktivních po roce 1989, ukazující na rostoucí

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Penzijní řešení České spořitelny

Penzijní řešení České spořitelny Penzijní řešení České spořitelny Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny Marian Paraska, ředitel odboru pasivní produkty České spořitelny

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Extending Opportunities: How Active Social Policy Can Benefit Us All

Extending Opportunities: How Active Social Policy Can Benefit Us All Extending Opportunities: How Active Social Policy Can Benefit Us All Summary in Czech Rozšiřování příležitostí: Jak nám všem může prospět aktivní sociální politika Přehled v českém jazyce Ekonomický růst

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17) Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová reforma

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

Důchodové pojištění. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3. 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4

Důchodové pojištění. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3. 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4 Důchodové pojištění str. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4 3 Počet důchodců v období 12.1996 12. 2013 5 4 Průměrné výše sólo vyplácených důchodů v

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011 PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Obsah Stav trhu elektronických komunikací Hlavní úkoly ČTÚ pro období roku 2012 Tržby ze služeb el. komunikací

Více

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu I. Úvod V žalobě podané u Krajského soudu v Ostravě (dále jen KS ) žalobce napadl výši přiznaného důchodu, i když (jak také sám uvádí) si byl vědom skutečnosti,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa,

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, předsedy Evropské komise, pro Evropskou radu ve dnech 24. a 25. října 213 Index globální konkurenceschopnosti 213 214

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Jedlička Univerzita Hradec Králové pavel.jedlicka@uhk.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi dalšího vývoje zdanění příjmů zaměstnanců a podnikatelů

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod patří mezi důchody přímé, tj. důchody, které se vyměřují v závislosti na získané době důchodového pojištění a na výši dosažených výdělků v rozhodném období (výpočtového

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika a finanční management Vývoj ukazatelů výkonnosti ekonomiky a ukazatelů příjmů

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

makroekonomický pohled

makroekonomický pohled Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009 Makroekonomické ukazatele Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM 10 vydání 10 / ročník 2007 / 28.5.2007 Bulletin V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální reformy v zemích OECD Příspěvek

Více

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ Konsorcium VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí William M.Mercer MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ S OHLEDEM NA SYSTÉMY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ Příloha k výzkumným zprávám z projektů 1. Analýza důchodových

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2014 1 Autoři: Tomáš Adam D1 Robert Ambriško Box 4 Oxana Babecká Kucharčuková 1.1.3, 1.1.5 Jan Babecký 1.2.5 Soňa Benecká 1.1.4, 1.1.6,

Více

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Hospodářsk ská krize a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Příčiny hospodářsk ské krize Makroekonomické (dlouhodobá kumulace

Více

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi 10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi S vámi od A do Z Zapamatujte si: Vhodná kombinace důchodových pilířů Vám zajistí dostatečnou penzi. 1 Jak se mění důchodový systém? Od 1. ledna 2013

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Sociální zabezpečení vybraných armád států NATO a jejich komparace

Sociální zabezpečení vybraných armád států NATO a jejich komparace INFORMACE Kpt. Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Sociální zabezpečení vybraných armád států NATO a jejich komparace Příspěvek se zabývá problematikou sociálního zabezpečení vojáků vybraných armád států NATO.

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 Podle projekcí by měl počínaje čtvrtým čtvrtletím tohoto roku růst reálného HDP do určité míry posílit a ke konci

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík Evropské fórum podnikání: : Zájmy Z České republiky a přijetp ijetí společné evropské měny Rizika předčasného přijetí společné měny Vladimír r Tomší šík Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 17. září 28 Strategie

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 1 Výhled eurozóny: přehled a hlavní rysy Očekává se, že hospodářské oživení v eurozóně bude pokračovat, byť s menší dynamikou,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Pracovní mobilita v EU v české perspektivě

Pracovní mobilita v EU v české perspektivě Pracovní mobilita v EU v české perspektivě OSTEU Podkladový materiál 3/2016 Shrnutí Volný pohyb pracovníků je jedním ze základních kamenů evropského integračního procesu. Již Smlouva o založení Společenství

Více

Katedra ekonomických studií

Katedra ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Sociální politika ČR ve vztahu k seniorům a problematika výše důchodů této skupiny ve vztahu k životní úrovni Bakalářská práce Autor: Eva

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více