Zdanění leteckého paliva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdanění leteckého paliva"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel COM(2000)110 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU PRO REGIONY Zdanění leteckého paliva Pozadí Struktura zdanění minerálních olejů ve Společenství se v současné době řídí směrnicí Rady 92/81/EHS z 19. října o harmonizaci struktur spotřebních daní na minerální oleje. Článek 7(1)(b) této směrnice stanoví závaznou výjimku pro palivo v komerčním letectví. Článek 8 (7) téže směrnice žádá Radu, aby přehodnotila tuto závaznou výjimku na základě zprávy Komise a s přihlédnutím k externím nákladům, existujícím v těchto druzích dopravy a důsledkům pro životní prostředí, a rozhodla jednomyslně na návrh Komise, zda zrušit nebo modifikovat tyto výjimky. Toto hodnocení bylo provedeno v roce 1996 a Komise ve své zprávě doporučila, aby byla spotřební daň na minerální oleje na letecký petrolej zavedena, jakmile mezinárodní právní situace umožní Společenství uplatnit takovou daň na všechny dopravce včetně dopravců ze třetích zemí. Tento závěr byl vyjádřen v článku 13(1)(c) návrhu Komise na směrnici k restrukturalizaci rámce Společenství pro zdaňování energetických produktů, který se zamýšlí k náhradě směrnice 92/81. Článek 13(2) také uvádí ustanovení pro členské státy zdaňovat na volitelném základě vnitrostátní lety a lety mezi členskými státy na základě bilaterálních dohod. Jak zhodnocení, tak následný návrh na zdanění energetických produktů byl prodiskutován v řadě pracovních skupin Rady. Výsledkem těchto diskusí bylo, že Rada požádala Komisi ve svém usnesení z 9. června 1997, týkajícího se zdaňování leteckého paliva, poskytnout další informace o všech aspektech zdanění leteckého paliva. V reakci na toto vyžádání řídila Komise vyčerpávající studii o tomto problému s využitím nezávislých konzultantů. Toto sdělení předkládá výsledky této studie a reakci Komise. Přehled studie Studie posuzovala pět možných daňových hladin v rozmezí od zdaňování jen vnitrozemských letů po zdaňování všech letů pro všechny dopravce pro všechny destinace ve světě. Na každé z nich se uplatnily také tři úrovně zdanění: nízká, střední a vysoká, takže vzniklo 15 možných volitelných úrovní zdanění. Tyto možnosti volby byly pak analyzovány s využitím složitějšího modelového ekonometrického systému k predikci pravděpodobných efektů zdanění v pěti specifických oblastech, vztahujících se na oblasti sociálně ekonomické a ochrany životního prostředí. 1

2 Navíc byla zpracována analýza současné mezinárodní situace, situace Společenství a států spolu s posouzením možných opatření pro vyhnutí se zdanění a posléze hodnocení internalizace nákladů v sektoru letecké dopravy v porovnání s ostatními druhy dopravy. Výsledky byly předloženy v podobě úplné kvantitativní analýzy pro rok 2005, s počátkem v roce a za předpokladu, že je zdanění zavedeno v roce Navíc je za stejný rok vypracována analýza citlivosti a s výhledem dopředu byla zpracována selektivní kvantitativní analýza pro rok SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ Obecně Studie došla k závěru, že ochrana životního prostředí, příjmy a ostatní efekty závisejí na dvou hlavních faktorech: úrovni zdanění a rozsahu pokrytí (externích) nákladů. Dále dochází k závěru, že celkový vliv zdanění na životní prostředí by byl relativně malý, pokud by byly zdaněny všechny lety do všech destinací. Pozitivní změny v životním prostředí by vyplynuly z významného zpomalení rychlosti nárůstu poptávky, o které se předpokládá, že se v každém případě zvýší. S ohledem na určité scénáře tu jsou také právní překážky. Výsledky jsou stručně shrnuty dále a v přiložených tabulkách. Společenskoekonomické efekty Studie posuzuje vlivy zdanění v řadě oblastí. Ty zahrnují poptávku po letecké přepravě cestujících i zboží, nabídku letecké dopravy, vlivy na provoz letadel, efektivnost provozu a regionální soudržnost. Ekonomické efekty pro specifické aktéry (letecké společnosti, výrobce letadel a spotřebitele) a makroekonomické efekty (hrubá přidaná hodnota, zaměstnanost, příjmy ze zdanění paliva) se odhadují spolu s posuvem dělby práce ve prospěch objemů pozemní dopravy. Studie dochází k závěru, jak bylo možno očekávat, že efekty na poptávku, plynoucí z možností různé volby zdanění v porovnání scénáře bez zvýšení zdanění se scénářem s vyšší úrovní zdanění se zvyšují s vyšší úhradou (nákladů). Vliv na příjmy z tkm (RTK) pro trasy uvnitř EU se liší od snížení o 0,5 % při volbě nízkého stupně zdanění po 7 % pro vysoké úrovně zdanění. Nicméně efekt na konkurenční postavení dopravců EU závisí ve velkém stupni na tom, zda konkurenti z nečlenských zemí EU budou mít stejné zacházení. Zdanění leteckých dopravců Společenství by nejenom ovlivnilo jejich konkurenční postavení, ale také zhoršilo poměr mezi ekologickými přínosy a sociálněekonomickým vlivem pro letecký průmysl Společenství. I když ekonomická analýza naznačuje lehce nadměrnou náhradu negativních společenskoekonomických vlivů na letecký průmysl Společenství z důsledků pozitivních vlivů na ostatní ekonomické aktéry, v případě přihlédnutí k současným právním překážkám zůstávají důsledky diskriminačního jednání domácího průmyslu závažným problémem. Zvlášť se studovaly efekty na kohezní státy, aby se prošetřilo, zda zdanění paliva působí proti politice kohezního fondu. Shledalo se, že tu nejsou náznaky, že by byly přímé vlivy z hlediska leteckých činností významnější v porovnání s efekty pro ostatní členské státy. Nicméně další analýza naznačila, že určité procento změn v poptávce po osobní dopravě by mohlo způsobit relativně větší ekonomické nevýhody pro kohezní státy s ohledem na jejich větší závislost na letecké dopravě. 2

3 Vlivy na životní prostředí Pozitivní vlivy na životní prostředí se zvyšují navzdory mnohým vyhnutím se zdanění v závislosti na daňové hladině. Studie ukazuje, že se čisté snížení emisí CO 2 v roce 2005 pohybuje v rozmezí od t v případě daňové sazby 245 euro /1000 l, uplatněné jen na vnitrozemských letech, na 15 mil. t v případě daňové sazby 245 euro/1000 l na všech trasách. Vyšší číslo představuje snížení cca 1,4 % emisí CO 2 z dopravy v EU a 0,34 % celkových emisí CO 2 v EU v porovnání s daty základního scénáře. Ekvivalentní čísla NO x jsou 110 t a t. Vyšší číslo opět představuje snížení o 0,84%, resp. 0,47 %. V případě zdanění jenom letů uvnitř Společenství leteckých dopravců Společenství by rozsah odpovídajícího snížení činil 0,26 % (CO 2 ) a 0,12% (NO x ) všech emisí z dopravy. Právní překážky Chicagská úmluva z roku 1944 upravuje péči o palivo již na palubě letadla. Péči o palivo načerpané do letadla upravuje velký počet bilaterálních dohod o leteckých službách (Air Service Agreements - ASA), které existují mezi jednotlivými členskými státy a také mezi členskými státy a třetími zeměmi. Obsahují obvykle klauzuli k tomu, aby jak palivo v transitu, tak palivo načerpané na území smluvních stran bylo vyjmuto z daní na palivo. Je samozřejmě možné, že se současné ASA znovu projednají, aby se odstranila výjimka pro palivo načerpané na území smluvních stran. Nicméně by to mohl být dlouhý a obtížný proces. Do znovuprojednání bilaterálních ASA a příslušných pravidel Chicagská úmluva mění daňové postavení paliva v tranzitu; tím zůstane nebezpečí vyhnutí se dani. Navíc současná obligatorní výjimka, obsažená ve směrnici 92/81, bude platit do nahrazení ustanovení o volitelném zdanění, obsaženém v návrhu na zdanění energetických produktů. Vyhnutí se zdanění Vyhnout se efektům zdanění je možné několika cestami. Hlavní je tankování, při němž se načerpá na palubu letadla více paliva, než je zapotřebí na jedno letové rameno; tak se lze vyhnout dotankování. Pro krátké lety v EU by bylo možné vzít dostatečně paliva i na zpáteční let, než dotankovat po prvním letovém ramenu. Při letech ze Severní Ameriky může tankování pokrýt jen cca 25 % požadovaného paliva pro zpáteční let. Nicméně to stále ještě znamená 25 % snížené zdanění. Výhoda získaná pro provozovatele takovouto akcí by závisela na úrovni zdanění a dostupnosti nezdaněného paliva kdekoliv podél trasy. Navíc by bylo zapotřebí spálit více paliva, aby se přepravilo další palivo, a to by naopak snížilo přínosy opatření pro životní prostředí. Jiná opatření k vyhnutí se zdanění zahrnují přesuny cestujících mezi dopravci, pokud by nebyli zdanění všichni, a změna destinací cestujících. Závěry Výsledky studie potvrzují závěry, které Komise předložila ve své zprávě k problému v roce V zásadě pro ekonomické důvody by nebylo praktické nebo žádoucí pro Společenství jako celek zavést v současné době zdanění leteckého paliva zaměřené výlučně na lety, prováděné leteckými dopravci Společenství uvnitř Společenství. Tento závěr zůstává 3

4 nezměněn ve světle jiných výsledků studie, které ukazují, že vlivy na životní prostředí takové jednostranné akce by byly výrazně nižší. Na druhé straně studie právě tak potvrzuje, že by byly výrazně vyšší ekologické přínosy z cílového zavedení zdanění petroleje pro všechny operace na letištích Společenství. Navíc by významné příjmy, plynoucí z takového opatření, umožnily členským státům snížit ostatní daně a poplatky, jmenovitě ty, které se vztahují na zdaňování práce, jak se doporučuje v článku 1 návrhu Komise na zdanění energetických produktů. Komise proto doporučuje, aby 1. Rada pokročila v přijetí návrhu Komise na směrnici Rady, restrukturalizující rámec Společenství pro zdanění energetických produktů, která by umožnila členským státům uložit daň na letecké palivo, používané na vnitrostátní lety nebo na základě bilaterálních dohod na lety uvnitř Společenství, 2. členské státy v úzké spolupráci s Komisí zintenzívnily svoji práci v rámci ICAO pro zavedení zdanění leteckého paliva a jiné nástroje s obdobným efektem, 3. Rada přehodnotí situaci na základě zprávy Komise o výstupech z probíhajících diskusí a jednání v rámci ICAO, orientovaných na 33. valné shromáždění ICAO. 4

5 PŘÍLOHA SOUHRNNÁ TABULKA: SHRNUTÍ HLAVNÍCH VLIVŮ VOLITELNÝCH MOŽNOSTÍ PRO ROK 2005 PŘI 245 EURO/1000 l ukazatel jednotka EU 2005 letecká doprava a letecký provoz lety v EU placené tkm/rok lety do a z EU placené tkm/rok vlivy na letecké společnosti dopravci EU provozní výsledek 10 9 zaměstnanost 10 5 zaměstnanců ostatní dopravci provozní výsledek 10 9 zaměstnanost 10 5 zaměstnanců ekonomické efekty pro ostatní aktéry změna výsled příjmy 10 6 vlivy na životní prostředí spotřeba paliva 100 mil. t/r všechny lety z EU volitelné možnosti zdanění (245 euro/1000 l) všechny lety z EU - pouze EU dopravci lety uvnitř EU lety uvnitř EU - pouze EU dopravci vnitro lety v EU 0,3-7,0 % -6,8 % -7,0 % -6,8 % -1,4 % 1,7-7,5 % -3,7 % % % % 3,6-14,7 % - 74,6 % - 7,1 % - 11,7 % - 2,7 % 7,2-6,7 % - 6,8 % - 2,6 % - 2,7 % -1,0 % 8,6-4,0 % 19,3 % - 0,2 % 2,1 % % 2,7-1,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % %. -10,223-6,572-3,397-3, ,822 7,070 3,678 3,551 1,154 2,0-2,4 % - 1,1 % - 0,5 % - 0,5 % - 0,2 % 5

6 právní překážky požadované změny ASA daňové úniky při tankování snížení daňových příjmů. ano ne ano ne ne % 10 % 5-10 % 5-10 % % snížení ekolog. přínosů % 35 % % % % vyhnutí se zdanění v důsledku změny ekonom. vlivy na poptávku + +/

7 TABULKA: EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VLIVY MOŽNOSTÍ VOLBY V SOUVISLOSTI SE SCÉNÁŘEM EU 2005 (ÚROVEŇ POPLATKŮ 245 EURO/1000 l) scénář EU ) všechny lety z EU politické výsledky zdanění paliva 245 EURO/1000 l 2) všechny lety do EU-jen dopravci EU 3) lety uvnitř EU 4) lety uvnitř EU-jen dopravci EU ř) vnitro lety v EU ukazatele jednotka EU ostatní EU ostatní EU ostatní EU ostatní EU ostatní EU ostatní ekonomické efekty pro specifické sektory letecké spol. náklady na palivo provozní náklady provozní příjmy změna prov. výsledku výsl. jako % příjmů náklady na RTK výrobci letadel rok 5,5E + 0,9 9,7E 1,0E 3,6E 2,8E 3,1E 3,1E 8,6E ,5% 12,3% 86,5% 0,4% 44,4% 0,6% 44,4% % 13,9% % 1,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,7% % 0,6% % 0,1% % 0,5% % -2,3% 0,9% 0,4% % 0,2% 0,1% % % -5,3E + -3,4E + -2,7E 1,7E -2,6E + -1,5E -4,2E + 1,8E + -9,9E % 3,6% 2,7% 3,1% 2,6% 0,9% 3,2% 3,3% 2,7% 3,2% 2,8% 3,5% 2,7% počet letadel letadlo 4,3E + 03 spotřebitelé změna výdajů nárůst makroekonomické efekty hr.ph 0,8 0,7 8,3% 1,6% 8,7% 0,2% 2,4% % 2,4% % 0,5% % 4,8E 2,0E ,7E -6,3% -0,4% -6,4% 0,2% -4,5% % -4,5% % -2,5% % 4,5E + -6,7E 1,4E + -3,6E -2,3E -4,8E -2,8E -1,8E 4,5E + -3,3E 2, ,4E 1,8E + -3,1E 2,8E + -1,5E + 3,0E ,4E + -6,9% -1,1% -11,7% 1,2% -2,8% % -3,3% 0,2% -1-1% % celk. zam. zaměstnanci 7,2E 2,5E -6,7% -1,2% -6,8% 0,2% -2,6% 0,1% -2,7% 0,1% -1,0% % příjmy ze zdaň. 1,1E 7,0E 3,7E 3,5E ,2E 7

8 dopravní trh narušení konkurence mezi let. spol. oskm prav. letů oskm/rok 6,3E chart.oskm oskm/rok 2,6E oskm celkem prav. tkm zboží chart. tkm oskm/rok 8,9E tkm/rok 2,9E tkm/rok 2,5E tkm celk. tkm/rok 3,2E plac. tkm tkm/rok 1,2E změny v pozemní dopravě osob. auta n.sil. dop. vozkm/ rok 3,0E ,7E 3,2E 1,2E 2,0E 1,4E 4,6E -6,1% -1,1% -7,3% 0,3% -1,0% % -1,1% % -0,4% % -8,5% -3,9% -8,8% 1,1% -4,2% -0,2% -4,3% % -0,3% % -6,8% -1,8% -7,7% 0,3% -1,9% % -2,0% % -0,4% % -6,6%.1,8% -7,5% % -0,8% % -0,8% % -0,3% % -5,4% -2,6% -4,8 % -0,6% -1,3% % -1,5% % -0,5% % -6,5% -1,9% -7,3% -0,1% -0,8% % -0,9% % -0,3% % -6,7% -1,4% -7,6% 0,2% -1,6% % -1,7% % -0,3% % 3,3E vozkm 1,1E TGV dop. oskm 5,2E ostatní žel.dopra-va vlivy na životní prostředí oskm 3,8E + Spotřebované palivo a emise v sektoru letecké dopravy celk. spotř.paliva kg/rok 4,1E emise CO 2 dtto 1,3E emise NO x dtto 5,6E Emise sektoru pozemní dopravy emise CO 2 dtto 7,9E emise NO x dtto 7,6E 1,6E 5,05 2,2E 3,7E ,2E ,3E ,9E + 05 E ,2E ,1E 9,6E 4,8E 3,6E 6,8E+ 06 1,9E +05 E ,5E 3,2E+ 1,0E 5,2E 3,6E 3,1E 9,3E 4,8E 3,6E 2,0E 4,7E ,2E 00 2,8E -7,1% -1,2% -7,1 0,4% -2,3% % -2,3% % -0,8% % -7,1% -1,2% -7,1 0,4% -2,3% % -2,3% % -0,8% % -7,3% -1,4% -7,2 0,3% -2,2% 0,1% -2,3% 0,1% -0,7% % 7,7E 5,0E 3,0E 2,0E ,3E 4,7E Zdroj: COM(2000) 110 final, Brusel, Překlad: Antonín Peltrám 1,5E ,0E ,4E 4,8E 7.1E 4,6E 4,6E 2,9E 8

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Mezní sociální náklady v dopravě

Mezní sociální náklady v dopravě Přehled tarifikace Mezní sociální náklady v dopravě Maurice Kopecky Evropské dopravní infrastruktury s sebou nesou velký význam, neboť spojují důležitá odvětví ekonomiky, mobilitu pracovních sil, uživatelů

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

450 000 000 Kč. ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769

450 000 000 Kč. ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769 450 000 000 Kč ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769 Dluhopisy s ročním pevným úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více