Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice"

Transkript

1 Veøejné projednání návrhu zadání územního pánu mìsta Strakonice V upynuém roce jsme osavii 640 et od zaoāení našeho mìsta. Strakonice a bízké okoí jsou pro vìtšinu z nás místem, kde trvae āijeme. Nìkteøí z nás se tu narodii a vyrùstai, jiní se pøistìhovai. Spoeènì tu chodíme do škoy, do práce nebo jen tak na procházky a všímáme si okoí, které nás obkopuje. Nìkteøí zámìrnì, jiní mimodìk. Všímáme si souèasné podoby našeho mìsta a více tìch vìcí, které nám vadí a trápí nás, neā tìch, na které mùāeme být pyšní. V dnešní soāité a uspìchané dobì nenacházíme prostor k zastavení a zamyšení se nad tím, proè tomu tak je. Od poci ované nespokojenosti nám nepomáhá ani povrchní povìdomí o tom, āe se v tìchto místech kdysi usazovai idé právì proto, āe tu naezi pøíhodné podmínky k āivotu. Jistì oprávnìnì namítnete, āe se minuost nikdy nevrátí. Ani ketští, germánští nebo sovanští osadníci, ani obchod s apskou soí nebo zatonosné bohatství øeky Otavy. Zanika pravìká sídištì i mnohé støedovìké hrady v okoí. Ve výètu nenávratnì ztracených vìcí by byo moāné pokraèovat a popsat desítky stran. Nabízí se otázka, co se nám vastnì zachovao do souèasnosti? Tak napøíkad areá strakonického hradu z 2. pooviny 12. stoetí, v jehoā stínu kdysi z híny a vody vznikay první chatrèe. Trvao nìkoik daších stoetí, neā se nesourodé osídení promìnio v mìsto. Ve svém stavebním vývoji prošo mnoha radikáními zmìnami. Jedním z posedních mezníkù byo období 19. stoetí, kdy se z provinèního poddanského mìsteèka stao prùmysové, správní a obchodní centrum. S rozvojem prùmysu nastaa veká expanze ve 20. stoetí, která se nesa ve znamení nové bytové výstavby, budování závodù, objektù pro rekreaci, kuturu a škoství. Výraznì se Rytina mìsta Strakonice z roku zmìnia technická i dopravní infrastruktura našeho mìsta. Pro vysoký nárùst výstavby, který zde kvete od pooviny 60. et 20. stoetí, neze hodnotit všechny kroky ve stavebním vývoji mìsta pozitivnì. Øada chyb z et 70., 80. i poèátku et 90. se hásí dennì o své sovo. Nìkteré chyby jsou bohuāe nevratné a v budoucnosti je nutné se s nimi nauèit vyrovnat. Ostatní je moāné napravit a je na nás všech, jak tento prostor ke zepšení stávající podoby mìsta a jeho okoí vyuāijeme. Jednou z tìch, která se v souèasnosti nabízí, je zpracování nového územního pánu Strakonic. Na zákadì usnesení Zastupitestva mìsta ze dne 7. bøezna 2007 o poøízení územního pánu a v souadu s pøísušnými zákony zpracova odbor rozvoje, úøad územního pánování, návrh zadání územního pánu Strakonice, který pøedkádá k veøejnému projednání a je první etapou v procesu. Návrh zadání vèetnì prùzkumù a rozborù øešeného území je po dobu 30 dnù, tj. od 14. bøezna 2008, vystaven k veøejnému nahédnutí v kanceáøi odboru rozvoje úøadu územního pánování (nádvorní budova MìÚ Strakonice, pøízemí, èíso dveøí 2005) a také v eektronické podobì na adrese (pod odkazem odbor rozvoje územní pánování Nový územní pán Strakonice). V uvedené hùtì se mùāe kaādý obèan seznámit s projednávanou dokumentací a upatnit své pøipomínky na adrese: Mìstský úøad Strakonice, odbor rozvoje úøad územního pánování, Veké námìstí 2, Strakonice. Øešený územní pán pøedstavuje zásadní krok k dašímu rozvoji mìsta Strakonice a jeho okoí. Øeší pochu o cekové výmìøe 3468 ha, pøedstavovanou sedmi katastráními územími, kterými jsou: Draāejov, Hajská, Modešovice, Nové Strakonice, Pøední Ptákovice, Strakonice a Støea. Foto: Archiv MSP Dùvody pro poøízení nového územního pánu jsou zejména zmìny právních pøedpisù, ekonomických, spoeèenských a demografických podmínek, nebývaý rozvoj automobiové dopravy a daší. Podkadem pro zpracování návrhu zadání se stay prùzkumy a rozbory zpracované Ing. arch. Štìpánkou ukaovou z Èeských Budìjovic. Budoucí územní pán má vytvoøit pøedpokady pro všestranný a vyváāený rozvoj mìsta, úmìrný jeho veikosti a významu. Strakonice eāí na ose krajských mìst Èeské Budìjovice Pzeò a tato pooha by mìa být efektivnì vyuāita. Cíem je vytvoøení harmonického mìsta, atraktivního nejen pro souèasné obyvatee, ae i pro novì pøíchozí. Je nutné vytvoøit podmínky pro dostateènou nabídku poch vhodných k bydení, zajistit dopravní dostupnost, kvaitní āivotní prostøedí, dostatek poch pro nové pracovní pøíeāitosti i vonoèasové aktivity. V územním pánu je nezbytné respektovat proces stárnutí popuace, zvyšování poètu obyvate v produktivním vìku i zdravotnì postiāené spouobèany. Je nutné pøijmout taková opatøení, která nám umoāní pynue se vyrovnat s procesem nazývaným deindustriaizace, který odráāí naše souèasné obavy z rostoucích potíāí místního prùmysu. Územní pán musí naézt vhodné prostøedí pro èinnost a budoucí rozvoj prùmysu, navrhnout taková opatøení, která umoāní podporovat ekonomické aktivity zaoāené na místních kvaitách. Pøi koordinaci zámìrù v øešeném území je tøeba respektovat princip udrāiteného rozvoje, stabiizovat funkci osídení, øešit havní rozvojové pochy, jejich skadbu a strukturu, respektovat identitu mìstských èástí, zachovat významné krajinné prvky, zkvaitnit obèanskou vybavenost, dopravní systém mìsta a mnoho daších. Územní pán by mì být zpracován i s ohedem na moāné budoucí trendy. V souvisosti se stávajícím ceoevropským vývojem mùāeme pøedpokádat odiv trvae bydících obyvate i pracovních pøíeāitostí a musíme se umìt vypoøádat i s moānými negativními dùsedky. Mìsto by nemìo zùstat jen centrem veøejné správy, škoství, kutury a suāeb, jejichā pynuý chod musí ze zákona zajiš ovat. V územním pánu je proto nezbytné navrhnout odpovídající stavby technické infrastruktury, vyhedat rozvojový potenciá, podpoøit revitaizaci zanedbaných a nevyuāívaných areáù, zohednit mìnící se nároky obèanù, vytvoøit pøedpokady pro sniāování nezamìstnanosti a zajištìní sociání soudrānosti obyvate. Územní pán musí být nadèasový, aby v budoucnosti vyāadova jen minimum zmìn. Musí uspokojit potøeby souèasné generace bez toho, aby pozdìji omezi moānosti našich dìtí. Uvítáme vaše pøipomínky a podnìty k pøedkádanému návrhu zadání územního pánu Strakonice. Vydejte se na procházku po našem mìstì a jeho okoí, dívejte se koem sebe a pøemýšejte o naší minuosti, souèasnosti a budoucnosti. Urèitì vás napadne øada podnìtù a pøipomínek, které se mohou upatnit v budoucí podobì územního pánu Strakonic. Mgr. Marie Tùmová, PR

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 Rada mìsta Strakonice 52. jednání rady mìsta dne Most u náhonu a ávky ve mìstì èeká oprava Na zákadì výbìrového øízení souhasia rada mìsta s uzavøením smouvy s firmou Ing. Ludvík Jeínek, Zruè Senec, na vypracování provádìcích projektù staveb (uvedené èástky jsou vèetnì DPH): Oprava mostu na místní komunikaci Eerova pøes místní komunikaci U Náhonu za cenu ,- Kè, Oprava ávky sídištì Mýnská náhon za cenu ,- Kè, Oprava ávky pøes sinici I/22 Katovická za cenu ,- Kè, Oprava ávky na Podskaí pøed øeku Otavu za cenu ,- Kè, Oprava ávky na Podskaí pøes rameno Otavy za cenu ,- Kè, Oprava ávky na evé stranì Lidické tøídy pøes místní komunikaci za cenu ,- Kè. Projekty budou øešit odstranìní konstrukèních závad na jednotivých ávkách a mostu. Mìsto chystá nový sbìrný dvùr Rada mìsta souhasia s uzavøením smouvy na vypracování projektové dokumentace Sbìrný dvùr Strakonice s firmou Ing. Jiøí Neumitka projektová a ināenýrská kanceáø, Strakonice za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Foto: Archiv MìÚ Sbìrný dvùr bude za mìstským zahradnictvím v místech, kde jsou v souèasné dobì nevyuāité skeníky. Ze všech pohedových stran bude k mìstu oddìen vzrostou zeení a vznikne zde zhruba deset parkovacích míst. Mìsto Strakonice pánuje podat āádost o dotaci do Evropských fondù. Probìha výbìrová øízení Na zákadì zprávy výbìrové komise a anaýzy osobnostních profiù vybraných uchazeèù rada mìsta ukonèia výbìrové øízení na obsazení funkcí øeditee Šmidingerovy knihovny Strakonice a øeditee MìÚSS ve Strakonicích. Bìhem mìsíce edna a února probìha výbìrová øízení na obsazení funkce øeditee Šmidingerovy knihovny Strakonice a MìÚSS ve Strakonicích. Vzhedem k tomu, āe nebyi vybráni vhodní uchazeèi, rozhoda rada mìsta v horizontu zhruba pù roku vypsat znovu výbìrová øízení. Mìsto podá āádost do Norských fondù Rada mìsta vzaa na vìdomí informaci o pøípravì āádosti o grant z Finanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu, Prioritní obast è. 3 Rozvoj idských zdrojù na projekt Revitaizace škoních høiš a jejich vybavení na území mìsta Strakonice. Cíem projektu je provést rekonstrukci stávajících venkovních sportoviš pøi zákadních škoách na území mìsta Strakonice, která jsou ve znaènì dezoátním stavu, aby épe souāia nejen potøebám ško samotných, ae v odpoedních hodinách také zájemcùm z øad veøejnosti. Projekt zahrnuje násedující sportovištì: pøi ZŠ Dukeská dokonèení rekonstrukce stávajícího sportovištì atetický ová a fotbaové høištì, pøi ZŠ Èeakovského Jezerní a pøi ZŠ Podìbradova rekonstrukce venkovního sportovního høištì. 53. jednání rady mìsta dne První krok k oāivení Ostrova De výbìrového øízení rada mìsta souhasia s uzavøením smouvy s firmou Ing. Ludvík Jeínek, Zruè Senec, na vypracování projektové dokumentace stavby Most mezi uicí Na Ostrovì a uicí Trāní za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Foto: Archiv MìÚ Most bude v místech, kde v souèasné dobì vede ávka pøes mýnský náhon smìøující do uice Trāní a na Ostrov. Cíem uvedené stavby je zepšit dopravní pøístupnost Ostrova a cekovou jeho bezpeènost napøíkad pøi poāáru, kdy v souèasnosti je Ostrov pøístupný pouze z uice Kochana z Prachové. Stavba je v souadu se schváeným reguaèním pánem Ostrova. Mìsto podpoøio kuturní akce Rada mìsta souhasia s vypacením pøíspìvkù ve výši: ,- Kè pro DDM Strakonice na uspoøádání akcí na jaøe 2008 a 3.000,- Kè pro Obèanské sdruāení Terne Benga na zajištìní taneèních krojù pro pøehídku romských dìtských souborù. Pøíspìvky na sport a ostatní vonoèasové aktivity byy rozdìeny Rada mìsta souhasia s poskytnutím pøíspìvku na nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro kategorie āactva a dorostu (v pøípadì HC Strakonice vèetnì juniorské kategorie) v roce 2008: Basketbaovému kubu Strakonice, DDM Strakonice forbaovému krouāku, HC Strakonice, SK Judo 1990 Strakonice, Obèanskému sdruāení Karate Strakonice, Shotokanu Karate Do Internationa Federation Czech Repubic, o. s., Tenis kubu Strakonice, o. s., TJ ÈZ Strakonice atetickému oddíu, nohejbaovému oddíu, oddíu stoního tenisu a TJ Fezko Strakonice. Souhasia s poskytnutím pøíspìvku na nájemné ve sportovních zaøízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospìých v roce 2008: Basket Servisu, s. r. o., HC Strakonice, TJ ÈZ Strakonice oddíu házené, TJ Fezko Strakonice. Souhasia s poskytnutím pøíspìvku ve výši: 5.000,- Kè OS ÈSTV Strakonice na uspoøádání akce Vyhášení nejepších sportovcù okresu Strakonice 2007, 2.000,- Kè Sdruāení hasièù ÈMS na uspoøádání iterární a grafické soutìāe pod názvem Poāární ochrana oèima dìtí, 4.000,- Kè Kubu èeských turistù na znaèení turistických cest v roce 2008, 6.000,- Kè HC Strakonice āákùm 2., 3. a 4. tøíd na uspoøádání turnajù v edním hokeji, ,- Kè HC Strakonice na uspoøádání zájezdu do Detroitu (USA), 7.000,- Kè TJ ÈZ Strakonice oddíu házené na uspoøádání souboru turnajù v házené pro nejmenší v prvním ètvrtetí roku Mìsto Strakonice pøistoupio v roce 2008 k novému systému financování tìovýchovy a sportu. Od jednotivé TJ/SK získají pøíspìvek na nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice (tìocvièny zákadních ško a STARZ) pro kategorie āactva a dorostu ve stoprocentní fakturované výši a pøíspìvek na nájemné ve sportovních zaøízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospìých ve výši rozdíu mezi cenou nákadovou a cenou roku TJ/SK mohy podat své āádosti na výše uvedené pøíspìvky do konce edna Více informací je uveøejnìno v únorovém Zpravodaji 2008 na stranì jednání rady mìsta dne Výbìrová øízení v obasti esního hospodáøství mìsta Rada mìsta rozhoda zasat výzvu o veøejnou zakázku k podání nabídky: na provádìní pìstebních prací v esích mìsta Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: Ing. Zdenìk Kadec, Katovice, JIPEX Jiøí Pexidr, Skáy u Protivína, Ing. Ludìk Sax, Strunkovice nad Voyòkou, Jarosav Kuberna, Pracejovice, Josef Berger, Nihošovice, Petr Rokyta, Pracejovice, Ladisav Minaøík, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice. na provádìní tìāby a pøibiāování døeva v esích mìsta Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: Ing. Zdenìk Kadec, Katovice, JIPEX Jiøí Pexidr, Skáy u Protivína, Ing. Ludìk Sax, Strunkovice nad Voyòkou, Jarosav Kuberna, Pracejovice, Josef Berger, Nihošovice, Petr Bednaøík, Strakonice, Richard Kubíèek, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice. Návštìvníci krytého paveckého stadionu se mohou tìšit na vodní atrakce Rada mìsta vzaa na vìdomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souvisosti s pøípravou reaizace stavby Rekonstrukce krytého paveckého bazénu a pøístavba v areáu paveckého stadionu ve Strakonicích. Souhasia s podpisem smouvy na vypracování projektu s firmou Ing. Jiøí Treyba TMS projekt, Strakonice za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Na zákadì usnesení, které pøijaa rada mìsta, jsme osovii øeditee STARZu MVDr. Pava Duška, a zeptai jsme se ho na nìkoik otázek. Pane øeditei, v èem bude spoèívat rekonstrukce krytého paveckého stadionu? Rekonstrukce postihne pøedevším šatnové èásti, které jsou ve vemi nevyhovujícím stavu. Dojde k pøístavbì atrakcí, jeā budou ve smìru pøes okno na západ.

3 DUBEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Co pøinese rekonstrukce návštìvníkùm? Oprava souèasné podoby je více ménì nemysitená. Jiná cesta neā ceková obnova není moāná. Zùstanou jen obvodové a nosné zdi a strop, vše ostatní bude nové. Dùeāité je, āe se práce nedotknou souèasného krytého bazénu, který by rekonstruován v prùbìhu posedních ètyø et. V jeho tìsném sousedství vznikne ceá øada vodních atrakcí od protiproudu, výukového bazénu, aā po napø. vodní høiby a dostateènì vekou víøivku s tepou vodou. Ceková kapacita by po rekonstrukci mìa být 400 osob. Mìsto vyvìsio vajku pro Tibet Rada mìsta souhasia s vyvìšením tibetské vajky dne na havní budovì MìÚ Strakonice. Vyvìšením vajky pro Tibet vyjádøio opìt mìsto Strakonice soidaritu se zemí, v níā jsou porušována idská práva. V roce 1959 došo èínskou armádou ke krvavému potaèení povstání Tibe anù ve Lhase. Výroèí této udáosti pøipadá na 10. bøezna. Touavé a opuštìné koèky se mnoāí Rada mìsta souhasia s uzavøením smouvy na zajištìní odborné èinnosti v obasti odchytu touavých koèek, zajištìní jejich prohídky u odborného veterinárního ékaøe. Mìsto Strakonice uzavøeo smouvu s odbornou firmou, která se bude zabývat probémem touavých koèek na území mìsta Strakonice. Po odchycení budou koèky vykastrovány a nezamìnitenì oznaèeny. Na zákadì posudku odborného veterinárního ékaøe budou nabídnuty zájemcùm nebo vypuštìny zpìt do okaity odchytu. 55. jednání rady mìsta dne Letní prázdninový provoz mateøských ško Rada mìsta vzaa na vìdomí prázdninový provoz v mìsících èervenci a srpnu 2008 v mateøských škoách zøizovaných mìstem Strakonice. Letní provoz mateøských ško pøinášíme v tabuce na této stranì. Mìsto Strakonice chce získat finance z rùzných dotaèních tituù Rada mìsta souhasia s podáním āádosti o dotaci do Regionáního operaèního programu NUTS II. Jihozápad, Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu, Obast podpory Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na projekt Centrum kutury a voného èasu ve Strakonicích. Pøedmìtem projektu je rekonstrukce stávající budovy Mìstského domu kutury ve Strakonicích v mutifunkèní kuturní centrum odpovídající poāadavkùm moderní doby a evropským standardùm a zároveò pøístavba nového køída, které bude souāit jako mìstské divado. Pøedpokádané cekové nákady de rozpoètu projektové dokumentace budou cca 215 mi. Kè. Pné znìní usnesení z jednání RM naeznete na MìÚ. () Mìstský úøad Strakonice informuje Mìstský úøad Strakonice informuje, āe z technických a provozních dùvodù bude úøední den výjimeènì pøesunut z pondìí na ètvrtek , kdy budou mít obèané moānost vyøizovat své záeāitosti v pracovní dobì od 8.00 do hodin. Dìkujeme za pochopení a omouváme se za pøípadné kompikace. Strakonice budou mít svùj kaendáø Mìsto Strakonice se rozhodo, āe pro rok 2009 vydá vastní reprezentativní kaendáø. Bude se jednat o kaendáø stoní, kde v kaādém týdnu roku najdete poutavou fotografii ze Strakonic a také pøehed akcí, které se v daném týdnu uskuteèní. Proto āádáme všechny poøadatee akcí (sportovních, kuturních i jiného zamìøení), kteøí by mìi zájem svou akci do kaendária zaøadit, aby zváāii termíny akcí v pøíštím roce a nejpozdìji do 18. dubna 2008 pøedai do mìstského informaèního centra na Vekém námìstí násedující údaje: název, termín a místo konání akce, struèný popis akce a kontakt na poøadatee. Budeme rádi, kdyā pro kaendáø 2009 zjistíme co nejvìtší poèet akcí poøádaných ve mìstì a poskytneme tak kompetní informace obyvateùm i návštìvníkùm mìsta. Zároveò chceme zveøejnìním a propagací podpoøit poøadatee akcí. Bc. Šárka Kùsová, odbor škoství a cestovního ruchu Upozornìní pro podnikatee Ve mìstì Strakonice se neustáe mnoāí pøípady, kdy fyzické osoby oprávnìné k podnikání èi právnické osoby zneuāívají odpadové nádoby na smìsný komunání odpad rozmístìné po mìstì, proto se rozhod Mìstský úøad Strakonice odbor āivotního prostøedí k posíení kontro u podnikateských subjektù. Kaādý podnikate produkuje komunání odpad, a to i drobný podnikate. Komunání odpad je odpad vznikající pøi nevýrobní èinnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. Obecnì patí, āe kaādý podnikate je povinen nakádat s odpady a zbavovat se jich pouze zpùsobem stanoveným zákonem. Jeikoā mìsto Strakonice pro veký nárùst administrativy neumoāòuje podnikateùm zapojit se do systému nakádání s komunáním odpadem v obci, musí si kaādý podnikate ve mìstì Strakonice odstranìní komunáního odpadu ošetøit smuvnì s pøísušnou svozovou firmou pøímo, napø. s Technickými suābami Strakonice, s. r. o., s Rumpodem 01 Vodòany, s. r. o., s Technickými suābami Batná, s. r. o., s Recykací odpadù a skádky, a. s.. A to i v pøípadì, āe vyprodukuje minimání mnoāství komunáního odpadu. Tuto situaci je moāno smuvnì øešit vyuāitím jedné popeové nádoby ve stejné okaitì pro více podnikateù. V kaādém pøípadì je však nutné, aby kaādý podnikate nakáda s odpady, které mu vznikají pøi jeho èinnosti, øádnì a v souadu se zákonem. Pracovníci āivotního prostøedí budou v tomto roce kontroovat, zda mají podnikateé uzavøené smouvy o odvozu odpadù. Pøi nerespektování této povinnosti ze zákona mùāe být podnikatei vymìøena pokuta aā do výše ,- Kè. Ing. Lucie Kimešová, odbor āivotního prostøedí MìÚ Strakonice O èem se povídá... Pakátovací pochy na území mìsta Strakonice V posední dobì se obèané mìsta èasto dotazují v mìstském informaèním centru na moānosti výepu pakátù na území mìsta Strakonice. Výepovou èinnost na území mìsta Strakonice zajiš ují dvì firmy, a to: Reng, s. r. o., Liberec a Verba, s. r. o., Èeský Krumov. Reng, s. r. o., má sbìrové místo na Vekém námìstí ve firmì Unico razítka, tisk, vizitky. Jeho výepové pochy typu deska jsou: v uici Dr. Jiøího Fifky (restaurace U Ráje), v uici Bezdìkovská, dvì v uici U Nádraāí, v uici Tovární a Komenského (vpravo a vevo), v uici U Sv. Markéty, uice Eerova (zimní stadion), v uici Eerova (Stonehenge), v uici Luèní, na sídišti 1. máje, v uici Pováāská a Kara Dvoøáka. Více informací o výepech zmínìné firmy je moāné naézt na Verba, s. r. o., má sbìrové místo v CK Ciao Jeho výepové pochy jsou: dvì v uici U Nádraāí, v uici Eerova (u MŠ, u OSSZ, u Hvìzdy), na sídišti 1. máje, v uici Spojaøù (u zdravotního støediska, u O2), v uici Mírová, v uici Zvoenská sídištì, v uici Tovární. Více informací je moāné získat pøímo v CK Ciao Letní prázdninový provoz v mateøských škoách v roce 2008 Mateøská škoa aā aā aā aā aā aā aā aā aā Šumavská provoz provoz provoz U Parku provoz Ètyøístek provoz A. B. Svojsíka provoz provoz Lidická provoz provoz provoz Hoeèkova 413 provoz provoz provoz Škoní provoz provoz Spojaøù provoz Poradenský den Èeské obchodní inspekce a āivnostenského úøadu se uskuteèní v mìsíci dubnu ve støedu 16. dubna 2008 od 9.00 do hod. ve Smetanovì uici (3. patro, kanceáø è. 64).

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 Mìstská poicie Strakonice Jaro se jiā pøihásio a s ním spojený i pravidený jarní úkid zamìstnanci technických suāeb, èehoā jste si povìtšinou všimi jiā od pooviny minuého mìsíce. Dovote mi pouze apeovat na øidièe vozide, aby sedovai dopravní znaèení ve svých uicích a reagovai vèas na nì, abychom nebrzdii práce na jarním úkidu mìsta. Více neā šest set padesát udáostí jsme zaregistrovai v mìsíci únoru. Zde jsou nìkteré z nich. Dva madíci ze Strakonic byi dopadeni dne ve veèerních hodinách hídkou mìstské poicie a poté pøedáni na Poicii ÈR. Svou aktivitu totiā zamìøii na dost nebezpeènou hru házení kamínkù z nadchodu v uici Katovické na projíādìjící vozida. Na vakovém nádraāí najdete mojí mrtvou, jeikoā hodám spáchat sebevraādu. Tuto vìtu usyše v teefonu dne v noèních hodinách stráāník souāící na suāebnì mìstské poicie. Hídka, která bya na místo vysána, zaèaa se āenou ihned komunikovat, úmys jí rozmuvia a rozrušená āena z Prahy bya pøevezena RZS do nemocnice. Podìkování patøí oznamovatei, který nás dne krátce pøed pùnocí upozorni na protiprávní jednání v uici Bavorovì. Kdyā se na místo dostavia hídka mìstské poicie, zjistia u jedné z prodejen rozbité vchodové dveøe. Pøi kontroe okoí byy zajištìny tøi osoby, z nichā oznamovate oznaèi pachatee. Dáe bya ceá záeāitost pøedána i s pøestupcem hídce Poicie ÈR k doøešení. Krátce pøed sedmou hodinou ranní dne provedi stráāníci mìstské poicie orientaèní dechovou zkoušku u øidièe s podezøením, āe øídí vozido po poāití akohou. Podezøení se potvrdio, a proto by øidiè pøedán hídce Poicie ÈR. Na zákadì oznámení byo dne naezeno stráāníky v uici Krátká ve vozide paèící tøímìsíèní dítì. Madou maminku objevii stráāníci v nedaekém obchodì. Dne zastavia hídka mìstské poicie v noèních hodinách øidièe neosvìteného vozida. Násednou kontroou stráāníci zjistii, āe za voant used muā, kterému by pøed nìkoika ety odebrán øidièský prùkaz. Na místo bya pøizvána hídka Poicie ÈR k doøešení pøípadu. Pøedveden na Poicii ÈR muse být dne v noèních hodinách madý muā, který tropi výtrānosti bìhem pesu v domì kutury. Pøi zákroku napada stráāníky nejen sovnì, ae i fyzicky. Své chování bude vysvìtovat na pøestupkovém oddìení MÚ Strakonice. Kamerou byo dne v noci zachyceno na Paackého námìstí poskakující vozido bez rozsvícených svìte. Orientaèní dechovou zkouškou byo u madého øidièe z Písku namìøeno 2,6 promie akohou. By pøedán Poicii ÈR. Dva madíci chtìi krátce pøed poednem dne smìnit faešnou tisícikorunovou bankovku v jedné prodejnì tabáku. Na tuto skuteènost byi stráāníci mìstské poicie upozornìni majitekou prodejny, na sídišti Mír byi oba madíci hídkou mìstské poicie dostiāeni. Pro podezøení z páchání trestné èinnosti bya na místo pøivoána hídka OO Poicie ÈR. Dìkujeme i oznamovatei, který nás upozorni o pùnoci dne na trojici madíkù v uici Na Ohradì. Svým chováním rušii noèní kid, byi dopadeni v uici Kostermannovì a ohodnoceni bokovou pokutou. Na partièku opicù bya hídka mìstské poicie upozornìna dne veèer v uici Máchovì. U všech bya provedena orientaèní dechová zkouška, jeden z madíkù zapati za vysypání popenice, k èemuā se pøizna, daší putova v poutech na OO PÈR pro podezøení z páchání trestné èinnosti. Podìkování patøí i oznamovatei, který nás ve veèerních hodinách dne upozorni na vandaa, který podé komunikace Strakonice Nový Draāejov vytrh ze zemì patník. Ten se bude zodpovídat z pøestupku na MÚ ve Strakonicích. Dne zapatia pokutu na autobusovém nádraāí madá āena za porušení zákazu kouøení v prostorách hromadné dopravy. S bokovou pokutou odeše násedující den osmnáctietý hoch, který krátce pøed kontroou poda na sídišti Mír akoho osobì madší osmnácti et. Dne dvì hodiny po pùnoci byi dostiāeni hídkou mìstské poicie tøi výteèníci, kteøí ponièii fasádu budovy Èeské pošty. Po vyèísení škody bya ceá záeāitost i s pøestupcem pøedána k doøešení na MÚ ve Strakonicích. Mian Micháek, veite stráāníkù MP Strakonice Sportovci, koektivy a sportovní osobnosti okresu Strakonice za rok 2007 V úterý byi vyhášeni v hoteu Amber hote Bavor nejepší sportovci za rok Dospìí jednotivci 1. Roman Èastora motosport 2. Aeš Voák vodní póo 3. David Èadek motosport 4. Martin Famìra vodní póo 5. Jiøí Richter metaná 6. Šárka Fundová házená 7. Iveta Urbanová basketba 8. Patrik Káník fotba 9. Jarosav Pudi triaton 10. Fiip Moravec házená Dospìí druāstva 1. TJ Fezko Strakonice muāi vodní póo 2. TJ Fezko Strakonice āeny vodní póo 3. ZKM Vodòany muāi metaná Mádeā jednotivci 1. Petr Drastík muškaøení 2. Karoína Famìrová vodní póo 3. Michaea Stará basketba 4. Aice Køiváèková basketba 5. Micha Burian vodní póo Mádeā druāstva 1. TJ Fezko Strakonice starší dorostenky vodní póo 2. HC Strakonice dorost ední hokej 3. BK Strakonice starší dorostenky basketba Trenér roku Jarosav Bartùnìk BK Strakonice Osobnost roku Jarosav Water ední hokej František Tøeštík sportovní novináø Síò sávy Petr Koros pavání Osobnosti roku František Tøeštík (vevo) a Jarosav Water (vpravo). Foto: Archiv ÈSTV Èasový harmonogram strojního èištìní mìsta Nasazení strojního èištìní je napánováno do 9. kvìtna Cekový úkid mìsta je rozdìen na 34 pracovních dnù do 34 pracovních úsekù. Uice, které zde nejsou uvedeny, byy èištìny jiā v bøeznu. S dotazy, námìty a pøipomínkami se obracejte na Technické suāby Strakonice, s. r. o., Raisova 274, Strakonice, te.: nebo 400 (spojovateka), fax: , e-mai: Datum Den Pracovní úsek ÚT Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky ST Zvoenská, parkovištì Zvoenská u Ráje, Havíèkova, Zahradní ÈT Cheèického, Mírová, B. Nìmcové, Bavorova PÁ rezerva PO Smetanova, Sv. Èecha, eivského, iākova, Pánkova, Tyova, Bezruèova ÚT Jiøího z Podìbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrchického, Baarova ST Skupova, Švandy dudáka, toèna MHD ÈT Mikoáše Aše, Rybnièní, Jezerní, Vodní, Jezárka PÁ Lesní uice od Ptákovické na konec esa, Ptákovická, Strojaøù, U Zahrádek, Hranièní horní èást po uici Pováāská, U Studánky PO Pováāská po uici Hranièní, Pohranièní stráāe, Šumavská po uici Hranièní, Boubínská ÚT Nad Škoou, Na Stráni, Pováāská od uice Hranièní, Bohumia Havasy ST Haova, Šumavská stará èást, Vácavská, Èeských esù, Hranièní doní èást ÈT Pøední Ptákovice, Lesní (zast. èást), Trachtova, Buèkova, Kara Dvoøáka PÁ hrad, Dubovec, špejchar, pivovar, Lázeòská PO sídištì Mír Obráncù míru, Kosmonautù, Mádeānická ÚT sídištì Mír Spojaøù, parkovištì u Teecomu, Rennerovy sady ST høbitov parkovištì + ke garáāím ÈT Starý Draāejov, Virtova Ves, Støea PÁ rezerva PO Nový Draāejov ÚT Borová, Jedová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Dubová ST Borová, Jedová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Dubová PÁ Hajská PO Hajská, Modešovice ÚT Písecká podé firmy Protom, JÈE, podjezd k vekoobchodu firmy Pecha, jatka Hradský ST Budovateská, Raisova, Nerudova

5 DUBEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na duben 2008 Ètvrtek 3. dubna Nezávisé divado MALÉhRY se stáou scénou v Divade Boka Poívky Námìt a scénáø: Daniea Zbytovská: VEPØO, KNEDLO, ZELO ANEB TØI SESTRY A PEPAN Komedie z kravína o touze uniknout z maého moravského venkova symboizovaného vepøovou se zeím do vekého svìta. Oa zkamaná āivotem, Irèa pná nadìjí, mírnì opoādìná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i strasti na pozadí buèících krav... Hrají: Josef Poášek, Barbora Seidová, Nikoa a Daniea Zbytovské. Dùm kutury hod. Sobota 5. dubna TATTOO JAM 6. roèník ceostátní tetovací show, ve které se pøedstaví na tøicet pøedních tetovacích saonù z Èeské repubiky i ze zahranièí, po ceý den doprovodné programy. Dùm kutury 10,00 hod. Pondìí 7. dubna støeda 30. dubna ENA PODLE PYGMALIONA Výstava fotografa Vado Šírka. Výstava bude savnostnì zahájena v pondìí 7. dubna v hod. Úvodní sovo akademický maíø a grafik p. Josef Jícha, pubicista a fotograf p. Jiøí Berger. Dùm kutury. Pondìí 7. dubna KONCERT LENKY FILIPOVÉ S HOSTY MIREK LINHART A SEAN BARRY Zákadem jejího repertoáru je výbìr ze všech jejích ab se svou jedineènou āánrovou pestrostí obohacený navíc o kytaru, francouzský šanson a irské idové písnièky. Doprovod tvoøí vynikající muzikanti, Mirek Linhart (akustická a eektrická kytara) a Sean Barry (irská harfa a kávesové nástroje). Dùm kutury hod. Sobota 12. dubna KONCERT SKUPINY BOWWAVE Koncert jedné z nejúspìšnìjších domácích kape, po skonèení diskotéka DJ Lukáše Havíka ve styu hip hop a RnB. Dùm kutury 21,00 hod. Úterý 15. dubna AUTOŠKOLKA Agentura SUSA, Praha uvádí pøedstavení pro mateøské a zákadní škoy. Dùm kutury 8.30 hod. Støeda 16. dubna VEÈERY NEJEN PRO ENY PROBUÏTE SVOU KRÁSU Pøednáška firmy dr. Hauschka pøirozená péèe o tìo a pe s pøírodní kosmetikou. Nic neodráāí naši krásu více neā naše pe. V dobì, kdy se ideaizuje mádí, podporuje dokonaá pøemìna vzhedu a pastické operace jsou témìø samozøejmostí, bývá myšenka pøirozené krásy zcea opomíjena. Dùm kutury hod. Na kvìten 2008 pøipravujeme: Pondìí 5. kvìtna OSLAVY 63. VÝROÈÍ UKONÈENÍ 2. SVÌTOVÉ VÁLKY Úterý 6. kvìtna JARNÍ ROZEZPÍVÁNÍ Úèinkují: Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice, Dìtský sbor Fere Angei ZUŠ Strakonice a jako host: Mievský dìtský sbor Støeda 7. kvìtna Koncert skupiny NOVEMBER 2nd Pondìí 12. kvìtna Jarosav Uhíø škoní pøedstavení Úterý 18. kvìtna NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU Ètvrtek 22. kvìtna ESTER KOÈIÈKOVÁ Ètvrtek 29. kvìtna sobota 31. kvìtna JAMBOREE Nejvìtší buegrassová pøehídka nejepších skupin a sóistù z Èeské repubiky a zahranièí. Sedujte zváštní pakáty. Ètvrtek 17. dubna KPH CORNI DELICATI Umìecký vedoucí Tomáš Kirschner. Hornistky: Zuzana Rzounková, Marie Èapská, Petra Èermáková, Eva Krajhanzová, Jana Adámková Hornový sextet soāený z pìti hornistek a jednoho hornisty Symfonického orchestru h. m. Prahy FOK, Èeské fiharmonie a Praāské komorní fiharmonie. Soubor voí svùj repertoár tak, aby co nejvíce pøibíāi posuchaèùm iteraturu pro esní rohy, zdùrazni krásný mìkký zvuk a nevyhýbá se ani úpravám skadeb pro jiná obsazení nebo z jiných āánrù. Koncert je dopnìn prùvodním sovem. Program: W. A. Mozart, J. S. Bach, L. van Beethoven, T. Kirschner, P. Vacek, C. M. von Weber a daší. Dùm kutury hod. Pátek 18. dubna PEPA NOS Jedineèný koncert tohoto skadatee, textaøe, hudebníka, zpìváka, herce a uèitee jógy v jedné osobì. Kino U Mravenèí skáy hod. Nedìe 20. dubna NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K posechu a tanci hraje harmonikáø Jan Vondrášek z Katov. Dùm kutury hod. Úterý 22. dubna KONCERT LACO DECZI A CELLULA NEW YORK Koncert svìtového jazzového trumpetisty Laca Decziho a jeho kapey Ceua New York, se kterou hraje doma v Americe, doma v Èechách, a všude doma ve svìtì. Svérázný recesista Déczi ve své hudbì kade havní dùraz na bezprostøednost a pohotovou improvizaci. Décziho hudba je osobitou smìsí groovy jazzu a tichomoøského fokoru. Dáe hrají: Vajco Deczi bicí, Steve Carke baskytara, Water Fischbacher kávesy. Dùm kutury hod. Støeda 23. dubna MYSTERY OF THE DANCE Dynamická a pùsobivá irská taneèní show, ve které oāívá pøíbìh staré ketské egendy o ásce èovìka a víy v podání taneèního souboru MERLIN. Dùm kutury 19,30 hod. Ètvrtek 24. dubna Divadení pøedpatné Dejvické divado Wiiam Shakespeare: HAMLET Hra o hrdinství, které nikdo nepotøebuje. Jednoho dne se potkají dva pøáteé a jeden druhému øekne, āe vidì pøízrak jeho mrtvého otce. Zní to dostateènì neuvìøitenì i zábavnì, aby to ten druhý povaāova za povedený studentský vtip. Ae moāná āe na tom nìco bude, kdyā se tváøí tak váānì. Anebo to jenom hraje? To vypadá docea zajímavì, moāná by nebyo špatné tomu pøijít na koub. Hrají: Jarosav Pes, Jiøí Langmajer, Stanisav Zinduka, Hana Seidová, Vácav Mareš, Vanda Hybnerová, Vácav Jiráèek, Richard Fiaa, Marek Tacík, Pave Šimèík, Ladisav Hamp, Michaea Bendová, Jiøí Kaftan, Pavo Smoárik, Petr Koutecký, Jan Dvoøák, Otakar Koštá. Dùm kutury hod. Pátek 25. dubna KONCERT CHANTAL POULLAIN, Spojeno s køestem CD Chansons. Host: Jiøí Vondrák Koncert známé hereèky a ménì známé šansoniérky s doprovodným hudebním triem. Zaznìjí šansony vzniké v posedních 50 etech, které jsou obsahem nedávno vydaného stejnojmenného CD, jehoā producent tvrdí, āe s taentem pro šanson se èovìk musí narodit. Tento dar hereèka do āivota dostaa. Dùm kutury hod. PROGRAM OSLAV 63. výroèí ukonèení II. svìtové váky dne 5. kvìtna ,00 hod. Vzpomínkové shromáādìní u pomníku v uici 5. kvìtna. Promenádní koncert dechové hudby Nektarka na Dubovci. 14,30 hod. Savnostní shromáādìní k 63. výroèí ukonèení 2. svìtové váky na Dubovci: Projevy, kadení vìncù, krátký kuturní program, hudba Nektarka Ladisav Rom. Na závìr seskok parašutistù na most Jana Paacha. 15,00 hod. Kuturní program na hradním nádvoøí Spoeèný koncert L bandu ZUŠ Strakonice a orchestru ZUŠ Vimperk. Program pro menší dìti v podání známé hereèky Magdaeny Reifové. Stánky s obèerstvením a drobnými upomínkovými pøedmìty.

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 KINO OKO STRAKONICE Úterý 1. dubna od a hod. ÈR, pohádka, 98 NEJKRÁSNÌJŠÍ HÁDANKA vstupné 75,- Kè Nejnovìjší fim kráe èeských pohádek Zdeòka Trošky!!! Reāie: Zdenìk Troška Hrají: Jan Doanský, Ta ana Krchovová, Ladisav Potmìši, Hrají: Veronika Kubaøová, Mirosav Táborský ad. Facon Støeda 2. dubna od a hod. USA, dokument, tituky, 124 SICKO vstupné 70,- Kè Jesti chcete zùstat zdraví, snaāte se neonemocnìt. Reāie: Michae Moore Paace Pictures Ètvrtek 3. støeda 9. dubna POZOR!!! od a hod., ÈR, komedie, 110 po st pouze od hod. O RODIÈÍCH A DÌTECH Miovat je idské, chybovat je dìdièné. vstupné 80,- Kè Nová èeská komedie o otcích, synech a āenách jejich āivota. Reāie: Vadimír Micháek Hrají: Josef Somr, David Novotný, Zuzana Stivínová, Jiøí Lábus ad. Bioscop Sobota 5. dubna POZOR!!! pouze od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 JAK STAØEÈEK MÌNIL, A VYMÌNIL vstupné 30,- Kè Jak staøeèek mìni, Míša Kuièka, Èertùv mýn, Zvíøátka a Petrovští, Zasadi dìdek øepu, Krtek a muzika Krátký fim Praha Pondìí 7. støeda 9. dubna POZOR!!! pouze od hod. USA, drama/horor/thrier, tituky, 96 doporuèená pøístupnost: od 15 et OKO vstupné 60,- Kè Oko je nadpøirozený thrier, který testuje hranice reaity a z nìhoā vás bude mrazit aā do morku kostí. Reāie: David Moreau, Xavier Paud Hrají: Jessica Aba, Parker Posey, Rache Ticotin, Hrají: Aessandro Nivoa ad. HCE + 35 mm Støeda 9. dubna POZOR!!! pouze od 9.30 hod. Èeskosovensko, komedie, 78 promítání pro seniory a hendikepované BLÁZNI, VODNÍCI A PODVODNÍCI vstupné: 30,- Kè Dvojice vypeèených sourozencù a nesmìý nápadník tvoøí nerozuèný trojístek vtipákù, kteøí se náhodou zapetou do nekaých rejdù zoèinecké party a významnì se zasouāí o její ikvidaci. Reāie: Tomáš Svoboda Hrají: Ludìk Sobota, Petr Nároāný, Jiøí Lábus, Hrají: Laïka Kozderková, Dagmar Veškrnová ad. Bontonfim Ètvrtek 10. nedìe 13. dubna POZOR!!! pouze od hod. ÈR, dokument, 119 OBÈAN HAVEL vstupné 70,- Kè ádný svìtový poitik si zøejmì ještì nepusti fimaøe tak bízko k tìu jako Vácav Have. Reāie: Pave Kouecký, Mirosav Janek st. Aerofims Ètvrtek 10. nedìe 13. dubna POZOR!!! pouze od hod. USA/SRN, akèní/drama/váeèný, tituky, 110 doporuèená pøístupnost: od 15 et RAMBO: DO PEKLA A ZPÌT vstupné 70,- Kè A poteèe krev! A nebude jí máo! Surové bití, støíkající krev a useknuté havy. Rambo se s nikým nemaāe! Reāie: Syvester Staone Hrají: Syvester Staone, Juie Benz, Matthew Marsden, Hrají: Graham McTavish ad. Bioscop Sobota 12. dubna POZOR!!! pouze od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 78 KAMARÁD KRTEÈEK vstupné 30,- Kè Krtek zahradníkem, Jak krtek ke kahotkám pøiše, Krtek a autíèko, Krtek a koberec, Krtek a teefon, Krtek maíøem, Krtek fotografem, Krtek a ízátko, Krtek a tranzistor Krátký fim Praha Pondìí 14. ètvrtek 17. dubna od a hod. USA, komedie, tituky, 90 doporuèená pøístupnost: od 12 et SKÓRUJ! vstupné 65,- Kè Bývaý ping pongový šampión je vádou povìøen infitrovat podsvìtí a zúèastnit se iegáního svìtového turnaje, kde nepatí āádná pravida. Musí zneškodnit organizátora zápasu, obávaného zoèineckého bosse. Reāie: Ben Garant Hrají: Dan Foger, Christopher Waken, George Lopez, Hrají: Maggie Q, Thomas Lennon ad. Bue Sky Fim Pátek 18. nedìe 20. dubna od a hod. USA, akèní/drama/western, tituky, 117 doporuèená pøístupnost: od 12 et 3:10 VLAK DO YUMY vstupné: 65,- Kè Ben Wade (Russe Crowe), známý nebezpeèný padouch, kterému není nic svaté, se svou bandou køiāuje napøíè Divokým západem a pøepadává jeden dostavník za druhým. Reāie: James Mangod Hrají: Christian Bae, Chris Browning, Chad Brummett, Hrají: Russe Crowe, Kevin Durand ad. Intersonic Sobota 19. dubna POZOR!!! pouze od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH I. vstupné 30,- Kè Buduínek Mandeinka, Cvrèek a stroj, Jak M+Š jei na prázdniny, Jak Jonatán chyti bechu, Jak M+Š udìai z dìdeèka Tarzana, Jak M+Š proāii deštivé odpoedne, Dorotka a hvìzda, Krtek a rybka Krátký fim Praha Pondìí 21. støeda 23. dubna POZOR!!! pouze od hod. ÈR, tragikomedie, 90 doporuèená pøístupnost: od 12 et TAJNOSTI vstupné 65,- Kè Jeden den v āivotì āeny, která znovu hedá svùj smys āivota poté, co zemøea její obíbená zpìvaèka. Fim by ocenìn Èeským vem za rok Reāie: Aice Neis Hrají: Iva Bittová, Miosav König, Kare Roden, Martha Issová ad. Bontonfim Pondìí 21. støeda 23. dubna POZOR!!! pouze od hod. USA, krimi/drama/thrier, tituky, 157 doporuèená pøístupnost: od 15 et AMERICKÝ GANGSTER vstupné 70,- Kè Pøíbìh Franka Lucase, ambiciózního gangstera z Haremu, který v sedmdesátých etech pøiše na veice originání zpùsob, jak pašovat do New Yorku drogy. Reāie: Ridey Scott Hrají: Denze Washington, Russe Crowe, Chiwete Ejifor, Hrají: Josh Broin, Lymari Nada ad. Bontonfim Støeda 23. dubna POZOR!!! pouze od 9.30 hod. Èeskosovensko, komedie, 89 promítání pro seniory a hendikepované ÏÁBELSKÉ LÍBÁNKY vstupné 30,- Kè Èerná komedie s Vastimiem Brodským v roi geniáního vynáezce vypráví o tom, co se mùāe pøihodit, kdyā dvì madé chytré a havnì krásné āeny vìnují všechnu svou energii na získání jednoho muāe. Reāie: Zdenìk Podskaský Hrají: Vastimi Brodský, Jana Brejchová, Iva Janāurová, Hrají: Jiøina Jirásková, Jan Libíèek ad. Bontonfim Ètvrtek 24. pátek 25. dubna POZOR!!! od a hod. USA, drama/romantický, tituky, 137 doporuèená pøístupnost: od 15 et LÁSKA ZA ÈASÙ CHOLERY vstupné 65,- Kè Adaptace jednoho z nejsavnìjších románù kasika svìtové iteratury 20. stoetí Gabriea Garcíi Márqueze. Reāie: Mike Newe Hrají: Benjamin Bratt, Gina Bernard Forbes, Giovanna Mezzogiorno, Hrají: Javier Bardem, Marcea Mar ad. Bontonfim Sobota 26. dubna POZOR!!! pouze od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 KRAKONOŠOVY POHÁDKY I. vstupné 30,- Kè V zemi obrù, Krakonoš a tovaryš, Krakonoš a švec, Krakonoš a skínkaø Matìj, Jak se ofka postaraa o pøevýchovu, Krtek chemikem Krátký fim Praha Sobota 26. nedìa 27. dubna od a hod. USA, drama, tituky, 102 doporuèená pøístupnost: od 12 et SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA vstupné 65,- Kè Drama pode knihy George Cria o skuteèném pøíbìhu texaského kongresmana Charie Wisona (Tom Hanks), který tajnì pomáha povstacùm v Afganistánu v jejich váce se Sovìty. Reāie: Mike Nichos Hrají: Tom Hanks, Juia Roberts, Amy Adams, Hrají: Phiip Seymour Hoffman, Hiary Angeo ad. Bontonfim Pondìí 28. støeda 30. dubna od a hod. USA/Nový Zéand, drama/dobrodruāný, tituky, 109 doporuèená pøístupnost: od 12 et PØ.N.L. vstupné: 70,- Kè Legenda. Bitva. První hrdina. Reāie: Roand Emmerich Hrají: Camia Bee, Steven Strait, Ciff Curtis, Hrají: Omar Sharif, Reece Ritchie ad. Warner Bros KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Te.: Pondìí 7. dubna od hod. Èeskosovensko, dokument, doporuèená pøístupnost: od 12 et OBRAZY STARÉHO SVÌTA vstupné 60,- a 40,- Kè V osobitém sociáním a umìeckém dokumentu Hanák seduje vnímavým pohedem staré venkovany, kteøí zdánivì āijí na okraji spoeènosti. Reāie: Dušan Hanák AÈFK Pondìí 14. dubna od hod. Írán/Irák, váeèný/drama, tituky, 95 doporuèená pøístupnost: od 15 et ELVY MOHOU LÉTAT vstupné 60,- a 40,- Kè Do poarizované diskuse o oprávnìnosti Bushova a Bairova váeèného taāení vnes kurdský fimaø pohed z nitra pronásedovaného etnika, které si pøáo tyranùv pád. Reāie: Bahman Ghobadi Hrají: Soran Ebrahim, Avaz Latif, Saddam Hossein Feysa ad. AÈFK Pondìí 21. dubna od hod. SRN/Peru/Mexiko, drama/historický/dobrodruāný, 100 dopor. pøístupnost: od 12 et AQUIRRE, HNÌV BOÍ vstupné 60,- a 40,- Kè Tíāivì vizionáøský fim vypráví pøíbìh expedice konkvistadora Gonzaa Pizarra, který v etech ved hrstku muāù do peruánského deštného praesa, pøitahován pøíbìhy o zmizeém mìstì. Reāie: Werner Herzog Hrají: Kaus Kinski, Heena Rojo, Peter Bering, Ruy Guerra ad. AÈFK Pondìí 28. dubna od hod. Posko, drama/psychoogický, tituky, 105 NÁMÌSTÍ SPASITELE vstupné: 60,- a 40,- Kè Podnìtem ke vzniku fimu Námìstí Spasitee bya novinová zpráva o āenì, která se kvùi neutìšené situaci rozhoda zabít své dìti a pak spáchat sebevraādu. Reāie: Joanna Kos-Krauzeová, Krzystof Krauze Hrají: Jowita Budniková, Arkadiusz Janiczek, Ewa Wence, Dawid Gudejko AÈF Zmìna programu vyhrazena.

7 DUBEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Tìovýchovná jednota Draāejov oddí kopané uvítá všechny zájemce z øad dìtí a mádeāe, kteøí by chtìi aktivnì sportovat hrát fotba. Nabízíme: pravidenì tréninky a zápasy i v zimním období. Zajistíme: pøítomnost kvaifikovaných trenérù na sportovišti, sportovní potøeby. Informace rádi poskytneme na te.: p. Keèka nebo pøímo na fotbaovém høišti v Draāejovì v úterý pátek od 17,00 hod. Oddí HUSOT pøijme do svých øad zájemce o pobyt v pøírodì, sport, hry, táboøení a turistiku ze tøíd zákadních ško. Pravidené schùzky se konají kaādý ètvrtek v kubovnì U Sv. Markéty 58 (vchod u papírnictví nad havní poštou) od 16 do 18 hodin. Ve dnech poøádáme na táborové zákadnì v Bohumiicích etní tábor. Ubytování ve stanech. Program: ceotáborová hra s rytíøskou tematikou, bojovky, terénní hry, tvoøivost, koupání, zkoušky sedmi rytíøských cností. Táborový poukaz za 1.700,- Kè. Informace: e-mai: te.: (p. Hankovec dopoedne), mobiní teefon: (veèer). Ozdravný pobyt poøádaný ÈÈK Strakonice BOROVICE Rekreaèní zaøízení LITES SEBA ( ) Letní ozdravný ètrnáctidenní tábor pro dìti v obasti Raska. Dotace pro dìti s aergickým, dýchacím a koāním onemocnìním. Odborný zdravotní a výchovný dohed, èinnost tábora zamìøena na pobyt v èistém prostøedí a pohyb na èistém vzduchu formou turistiky a cykoturistiky (dìti si mohou vzít svá koa), dáe kasická táborová èinnost. V areáu zaøízení jsou dva bazény krytý a venkovní. Cena: 3.500,- Kè. Biāší informace a pøihášky na Ú OS ÈÈK, Mírová 173, Strakonice, te.: Oddí házené TJ ÈZ Nejmadší házenkáøi a házenkáøky vás zvou mezi sebe Ve dvou skupinách se uèí házenou chapci a dìvèata z tøíd v tìocviènì TJ ÈZ v Máchovì uici. Zatímco zaèáteèníci si kaādou støedu od 16,00 hodin osvojují všeobecné zákady sportování, ti pokroèiejší, kteøí to uā zkoušejí druhým rokem, chodí kaādé pondìí a pátek od 16,30 hodin a uèí se havnì házenou. A kromì toho uā i hrají utkání. Na to mají vyhrazené soboty. V douhodobé oddíové soutìāi sehráa ètyøi vytvoøená druāstva na podzim ètyøi turnaje, od poèátku etošního roku také ètyøi. A daší øada pìti akcí je pro nì pøipravena na jaøe. Zatím vedou dìvèata s názvem Husaøi s 30 body, násedují Vci s 22 body, po šestnácti bodech zatím získaa druāstva, která si øíkají Kuøata a Rychá ètyøka. Noví zájemci z øad chapcù i dìvèat mohou kdykoiv mezi nás pøijít. Ing. Jiøí Dobeš, trenér Strakonice, Paackého námìstí 91 Te.: , mob.: E-mai: èen asociace reaitních kanceáøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro veký zájem kientù hedáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry Psí škoa Sírius Horažïovice zve všechny zájemce na Nejvýhodnìjší brzdové destièky pro Vás Napříkad na přední nápravu pro vozy: Citroen Beringo 1099 Kč Renaut Megane od 666 Kč Ford Escort 699 Kč Škoda Feicia 393 Kč Peugeot Kč Škoda Octavia 899 Kč Autek autodíy, te.: KURZ DOBRÉHO CHOVÁNÍ A AGILITY PRO VŠECHNY PSY A PEJSKY Začínáme dne v 17 hodin. Přihášky a informace na te.: (pí Krásná) nebo na

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉÈE MUDr. Chvaové trvaá úprava váhy, vhodné i pro vyšší nadváhu úprava stravovacích návykù cíená výāiva pro sportovce prevence civiizaèních chorob bez pouāití ékù instruktáāní poradenství péèe o pe6 a íèení Konzutace Centrum MUDr. Chvaové, te.: v týdnu od do ! NOVINKA NA TRHU! Investiční životní pojištění VARIACE fexibiní pojištění a investice výhodná investice s možností nadprůměrného zhodnocení prostřednictvím investičních fondů ČSOB stáá ochrana Vašich peněz výhodná dopňková pojištění své pojištění můžete spravovat na internetu možnost daňových výhod První na trhu nabízíme jako součást pojištění asistenční sužby zdarma. AKCE: při sjednání od do , získáte zdarma USB Fash disk 1GB Více informací získáte: ČSOB PojišŅovna a.s., Bezděkovská 65, 4. patro, Strakonice, te.: Rychý internet, to je ten pravý cirkus! 4 MBit/s za cenu 2 Mbit/s na 6 měsíců Žádné datové imity Aktivace ZDARMA Dárková karta v hodnotě 500,- Kč na nákup v Eectro Wordu Akční nabídka patí do Změna vyhrazena. Nabídka dárkových karet a modemů patí do vyčerpání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Akční nabídka podmíněna dostupností sužeb Premium.

9 DUBEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 Pøíspìvky mìsta Strakonice na kuturu v roce 2008 Mìsto Strakonice podpoøí obast kutury také v etošním roce. V rozpoètu byo vyèenìno ,- Kè. Na zákadì jednání komise pro kuturu a cestovní ruch byo radì mìsta doporuèeno èástku rozdìit: ,- Kè na èinnost souborù, sdruāení apod. v obasti kutury (āádosti do 30. dubna 2008) a ,- Kè bude pro pøíspìvky na kuturní akce. S tímto doporuèením Rada mìsta Strakonice dne 20. února 2008 souhasia (usn. è. 1632/2008). Rozdìování pøíspìvkù se øídí Pravidy pro poskytování finanèních pøíspìvkù na kuturní èinnost podrobnosti na sekce Pøíspìvky a granty mìsta na kuturu nebo na odboru škoství a cestovního ruchu, Š. Kùsová, te.: ádosti o pøíspìvek na kuturní èinnost se pøedkádají do 30. dubna 2008, zatímco o podporu jednotivých akcí je moāné āádat v prùbìhu ceého roku, vādy pøed konáním konkrétní akce. Všechny āádosti musí být písemné (není zváštní formuáø) a mìy by obsahovat popis èinnosti (akce), vyèísení cekových nákadù, návrh výše pøíspìvku a sdìení, na co budou finance pøípadnì pouāity. Všechny āádosti posoudí komise pro kuturu a cestovní ruch s pøihédnutím k významu, charakteru a zamìøení èinnosti èi akce. O poskytnutí a výši pøíspìvku nakonec rozhodne rada mìsta na zákadì doporuèení komise. Písemné āádosti zasíejte na Mìstský úøad Strakonice, odbor škoství a cestovního ruchu, Veké námìstí 2, Strakonice. Bc. Šárka Kùsová, oddìení cestovního ruchu Grantový program mìsta Strakonice pro rok 2008 na podporu kutury a cestovního ruchu Jiā od roku 2003 mìsto Strakonice podporuje kuturu a cestovní ruch formou grantù. Jedná se o podporu vìtších projektù, které svým nápadem, významem a charakterem mohou pøispìt ke kuturnímu dìní ve mìstì, k jeho zviditenìní. Byo by urèitì škoda, aby zajímavé nápady zaniky jen pro nedostatek finanèních prostøedkù. Proto také pro etošní rok by vyhášen Grantový program mìsta Strakonice na podporu kutury a cestovního ruchu. Oproti minuým rokùm je tu však jedna zmìna. Pro āadatee jsme pøipravii dvì zamìøení (opatøení) grantového programu: Opatøení è. 1: Podpora āivé kutury Opatøení è. 2: Podpora cestovního ruchu a aktivit vedoucích ke zvýšení návštìvnosti mìsta Tímto krokem jsme se pokusii zamìøit na konkrétní aktivity ve mìstì tak, aby naše podpora bya cíená. adateé pøitom mají dostateènì veké moānosti a šance zaøadit se do grantového programu se svým projektem a spnit podmínky pro získání grantu. Pro dopnìní uvádíme nìkteré dùeāité informace pro āadatee. Úpné znìní výzvy však najdete na internetových stránkách sekce Pøíspìvky a granty mìsta. 1. Cíe grantového programu Havním zámìrem uvedeného grantového programu je rozšíøení kuturní nabídky, vedoucí ke zkvaitnìní āivota obyvate mìsta Strakonice, a zároveò zvýšení pøitaāivosti mìsta jako kuturního a turistického centra regionu pro domácí i zahranièní návštìvníky, coā by mìo vést také ke zvýšení jeho návštìvnosti. Zámìrem grantového programu pro rok 2008 je rovnìā podpora aktivit v obasti cestovního ruchu, vedoucích ke zvýšení povìdomí o mìstì Strakonice jako o vhodném turistickém cíi s kvaitní a pestrou nabídkou. 2. Opatøení grantového programu a jejich specifické cíe Opatøení è. 1: Podpora āivé kutury Cíem opatøení è. 1 je podpora rozvoje všech kuturních āánrù: hudby, tance, divada, fokoru, fimu, fotografie, umìeckých øemese, výtvarného umìní a ostatních témat souvisejících s āivou kuturou. V rámci tohoto opatøení budou podpoøeny pøedevším násedující druhy aktivit: poøádání semináøù, výstav a ostatních aktivit podporujících rozvoj kutury, poøádání festivaù a koncertních cykù hudby rùzných āánrù, podpora zájmové èinnosti mádeāe v obasti kutury, podpora divadeních festivaù a kuturních savností, podpora kuturních aktivit s dùrazem na integraci handicapovaných. Opatøení è. 2: Podpora cestovního ruchu a aktivit vedoucích ke zvýšení návštìvnosti mìsta Strakonice Cíem je podpora souèasné programové nabídky cestovního ruchu a její rozšíøení o daší charakteristické produkty vèetnì jejich propagace. Prostøednictvím tohoto grantového programu chceme posíit v souvisosti s ceorepubikovou strategií cestovního ruchu (agentura CzechTourism) image mìsta Strakonice jako ojedinìého místa se zajímavou programovou nabídkou, místa vhodného k reaxaci a odpoèinku. Dùraz bude kaden pøedevším na aktivity, které pøispìjí k rozšíøení turistické nabídky. Rozhodující bude zamìøení a cí projektu, který musí být jednoznaènì orientován na obnovu a prohoubení pozitivního vnímání mìsta Strakonice jako turistické destinace s atraktivní tradièní nabídkou obohacenou novými prvky a produkty. V rámci tohoto opatøení budou podpoøeny pøedevším násedující druhy aktivit: výrazné zkvaitnìní nabídky suāeb v cestovním ruchu, zkvaitnìní marketingu v cestovním ruchu, zvýšení informovanosti návštìvníkù o turistickém potenciáu mìsta Strakonice a okoí, vydávání tiskovin a propagaèních materiáù podporujících rozvoj cestovního ruchu ve mìstì a okoí. 3. Finanèní rámec programu Ceková èástka, která je pro grantový program na rok 2008 k dispozici, èiní Kè ,-. Kaādá zmìna musí být provedena pouze rozpoètovým opatøením, které odsouhasí RM. Výše pøíspìvku mìsta Strakonice bude posuzována individuánì komisí, ve výjimeèných pøípadech mùāe být aā do výše 100 % poāadované èástky. 4. ádost o grant a poāadovaná dokumentace ádosti musí být pøedoāeny na pøedepsaném formuáøi. Formuáø ádosti o pøidìení grantu mìsta Strakonice a daší informace jsou k dispozici na www stránkách mìsta Strakonice v sekci Pøíspìvky a granty mìsta a na odboru škoství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice, Veké námìstí 2 Bc. Šárka Kùsová. 5. Termín podání: Koneèný termín pro pøijímání āádostí je dne 15. kvìtna Jakákoiv āádost obdrāená po koneèném termínu bude automaticky zamítnuta. Za pøijetí āádosti je povaāováno razítko podateny MìÚ s datem. V pøípadì zasání āádosti poštou musí být āádost doruèena na podatenu do uvedeného data. 6. Biāší informace: odbor škoství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice, Veké námìstí 2, Bc. Šárka Kùsová, te.: , e-mai: Bc. Šárka Kùsová, odbor škoství a cestovního ruchu Art for Communication Group poøádá Dobrý veèer Mr. Swing Hudebnì zábavný poøad Jiøího Krampoa a jeho hostù. Úèinkují: Kateøina Broāová, Uršua Kuková, Lucie Èerníková, Tomáš Savka. Speciání host veèera: Ing. Jiøí Paroubek. Místo konání: Amber Hote Bavor Termín: 3. dubna 2008 Zaèátek pøedstavení: hodin Vstupné: 70,- Kè Zveme vás na koncert egendární fokové skupiny UÈEDNÍCI Sobota 26. dubna 2008 v hod. Koste sv. Markéty Strakonice Vstupné dobrovoné Info: Martin Amer te.:

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 AKCE V DUBNU 2008 do Potrvá výstava Kde konèí naše odpady? k probematice odpadù se zamìøením na jiāní Èechy, ŠK, vstupní haa Dneska, dìti, neváhejte, s Andersenem si tu hrajte zábavné odpoedne s kvízy, hrami, ètením pohádek a maým obèerstvením v dìtském oddìení, dìtské oddìení ŠK, ceé odpoedne Beseda na téma Radar v ÈR ano, èi ne? pøi které mùāete vysechnout názory pro i proti, Èajovna Inspirace v hoteu Bavor, 18 hod Zákady internetu, úvod do svìta internetu pro zaèáteèníky, ŠK, oddìení pro dospìé, 15 hod Rudof Køes an viz pozvánka Vzpomínkový veèer na profesora Antonína Voráèka k 30. výroèí jeho úmrtí. Vyprávìní o āivotì bude dopnìno fimem Ve znamení osmihrotého køíāe a za úèasti pøedstavitee matézského øádu. Pøedcházet bude pietní vzpomínka u pamìtní desky, spoeèenský sá ŠK, 18 hod Prodejní výstava prací āákù Speciání škoy ve Strakonicích. Otevøena bude vernisáāí s kuturním programem tìchto āákù pod názvem Kaādé jméno hezké je. Výstava bude otevøena do Vernisáā probìhne v 15 hod., ŠK, vstupní haa Knihovna uzavøena. ŠK a ÈSOP zvou dospìé i dìti: k úèasti na akci Pamì strakonických stromù. Není zamìøena jen na stromy památné, ae i na docea obyèejné, ke kterým máte bízký vztah nebo se k nim váāou vaše vzpomínky. Své pøíspìvky (fotografie, vyprávìní, básnì, kresby...) mùāete aā do posíat maiem na adresu nebo pøinést do pùjèovny pro dìti a dospìé v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì uici èp Otevírací doba pùjèovny v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST v sobotu na pøírodovìdný výet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.00 pøed strakonickým nádraāím. V 9.08 jede vak do Tchoøovic (s pøesedáním v Batné mezi 9.51 a 10.45). Odtud pùjdeme po poních cestách mezi rybníky zpìt do Batné a vrátíme se vakem. Jede napø. v nebo v hod. Minimání déka trasy je 10 km, po dohodì je moāno se podívat ještì napø. na chránìné území Smysovské ouky. v úterý na pøednášku Lovectví ve vztahu k ochranì pøírody. Pøednáší pan Jan Vít. Koná se od hodin v promítacím sáe strakonického gymnázia. na kratší pøírodovìdné procházky, které budou prùbìānì poøádány v jarních mìsících. Informace se dozvíte prostøednictvím knihovny a ÈSOP. na pravidené páteèní schùzky. Budou se konat vìtšinou od do hod. na rùzných místech, pokud moāno venku. Budou zamìøeny na tvoøivé èinnosti a na poznávání pøírody v duchu zásady škoa hrou. Nepùjde jen o získávání znaostí, ae havnì o rozvíjení zodpovìdného chování a dobrého vztahu k okoí i k ostatním idem. Schùzky povedou Mgr. Zdena Skaická a Ing. Jitka Svobodová. Zúèastòovat se mohou i jiní zájemci, napøíkad maminky s koèárky nebo senioøi. Biāší informace v ŠK v poboèce v Husovì uici èp. 380, na pakátech a na Ve Šmidingerovì knihovnì si mùāete vypùjèit i vysíání Strakonické teevize, a to od svého zaèátku na kazetách a od zaèátku roku 2007 i na DVD. Pøipravujeme: vernisáā výstavy Zapomenutý maíø Josef Bosáèek. Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích zve na savnostní zahájení muzejní výstavní sezony 2008 a na vernisáā výstavy Savnostní zahájení provozu støedovìkého vodního mýna v Hosovicích V sobotu 5. dubna Program od 10 do 17 hodin. Madí umìci Strakonicka se pøedstavují Cykus koncertù v kapituní síni. Ve ètvrtek 10. dubna 2008 Martin Pešek, zaèátek v 19,00 hod. Odpovídáme znovu na stáé dotazy Všechny akce poøádané knihovnou jsou zdarma, pokud tak v ojedinìých pøípadech není, je informace vādy u akce. Všechny inzerované akce jsou pro širokou veøejnost, není podmínkou ètenáøská egitimace. Pokud knihovna poøádá akce pouze pro specifickou skupinu, je na to vādy upozornìno u akce nebo akce není vùbec inzerována. Šmidingerova knihovna ve Strakonicích vás srdeènì zve na 17. dubna 2008 v hodin na autorskou besedu. Hostem bude RUDOLF KØESAN známý fejetonista, prùvodce rozhasových Dobrých jiter a autor ètrnácti knih Beseda bude spojena s autorským ètením z chystané nové fejetonové sbírky a také s moāností získání autogramu do pøinesených nebo zakoupených kníāek. (Strakonice spoeèenský sá Šmidingerovy knihovny na 3. hradním nádvoøí) Kare Franta ve strakonické Jeence Konec dubna jiā tradiènì otevírá pro své návštìvníky strakonický hrad a s ním ceé Muzeum støedního Pootaví. Letošní sezona bude zahájena výtvarnou výstavou, která pøedstaví dío vynikající osobnosti maíøe, iustrátora a kresíøe Kara Franty. Kare Franta patøí ke špièkám dìtské kniāní a èasopisecké iustrace. Jeho jméno je pojmem u nás i ve svìtì, i kdyā se urèitì najde mnoho tìch, kteøí dùvìrnì znají jeho obrázky, ae jiā ménì jméno samotného autora. Dnes jiā osmdesátietý umìec je Mistrem hned nìkoika oborù. Do vínku mu by dán taent jak výtvarný, tak i hudební, je skvìým vypravìèem, a jak on sám øíká, døíve neā nìco zobrazí na pátnì èi papíru, musí pøesnì vìdìt, jak to funguje. Vzdìání výtvarné získa nejdøíve v Meantrichu (zde se vyuèi grafickým kresíøem), poté studova grafickou škou a násednì Akademii výtvarných umìní v Praze u profesorù Vadimíra Sychry a Miosava Hoého. Za své douhé tvùrèí období vytvoøi mnoho kvaitních a osobitých iustrací (pøedevším dìtských knih) pro pøední èeská a nìmecká vydavateství. Iustrace jsou Kare Franta, iustrace z knihy Kdyby èert na koze jezdi. však jen èástí jeho rozsáhého día, daší je jeho tvorba maíøská. Na obrazech se proínají námìty z iustrací, avšak ztvárnìny do uceených kompozic, vyprávìjící pøíbìh sám o sobì. Barevná paeta prozrazuje autorovu ásku k idovému maovanému nábytku. Èastým námìtem jsou motivy hudebních nástrojù ve fantaskních spojeních a nekonèených variacích (jak autor sám v jednom z rozhovorù øek: Hudební nástroje jsou pné dìje a také mají krásné tvary... ) Kare Franta vystavova jiā na mnoha místech u nás i ve svìtì a za své dío získa øadu prestiāních cen. V Jeence strakonického hradu však vystaví poprvé. Po ceé dva mìsíce se budou moci návštìvníci tìšit s jeho dosova pohádkovou tvorbou pnou hodných èertù, vodníkù a rùzných postavièek v ukázkách iustraèní tvorby a v souboru maíøského día pak zaāít ryzí umìecký záāitek z día autora, který nabízí krásu a potìchu duše. Výstavu pøipravio Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích k významnému āivotnímu jubieu autora pod záštitou radního Jihoèeského kraje Ing. Pava Pava. Vernisáā v sobotu 26. dubna v 16 hodin za pøítomnosti autora obohatí hudební vystoupení housového virtuosa Vácava Hudeèka. K výstavì promuví douhoetý znaec Frantova día PhDr. František Novotný. Jana Šihanová, kurátorka výstavy Kare Franta obrazy, grafika, iustrace Savnostní vernisáā se koná v sobotu 26. dubna 2008 v 16 hodin. Úvodní sovo k výstavì: PhDr. František Novotný. V hudební èásti vystoupí housista Vácav Hudeèek. Sezonu zahájí: PhDr. Mirosav Špecián. Výstavu k 80. narozeninám autora pøipravio MSP pod záštitou radního Jihoèeského kraje Ing. Pava Pava. Výstava potrvá do 22. èervna Výstava a strakonický hrad se stáými sbírkami muzea vèetnì výstupu na vìā Rumpá budou otevøeny: dennì mimo Po 9 16 hod., èervenec srpen 9 17 hod.

11 DUBEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 STARZ STRAKONICE DUBEN 2008 PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V DUBNU 2008 Krytý bazén: PO (kondièní pavání) x x ÚT ST * o x (kondièní pavání) ( x, x) ÈT (ichý týden) (sudý týden) PÁ ( x) ( x) (kondièní pavání) SO NE Vysvìtivky: x poovina bazénu, o pavání pro tìhotné, Vysvìtivky: * pavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuání program v páteèním Strakonickém deníku, Kurýru, na infoince nebo na webu: PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE KURZY PRO NEPLAVCE Pondìí, Ètvrtek: hod. pro dìti od 5 et SAUNA zavøeno āeny muāi spoeèná āeny muāi zavøeno VÝJIMKY: PLAVECKÝ STADION SO 26. dubna STARZ Strakonice Na Køemece Strakonice Zmìny programù vyhrazeny! FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových pánù moānost vyuāití suāeb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE zákadní instruktáā, individuání cvièební pán soárium, výāivové poradenství tvorba jídeníèkù, privat masáāe výhodné podnikové permanentky

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 Drobné zooogické zajímavosti Strakonic a okoí (1) Pískovny v okoí mìsta Strakonic V cyku èánkù psaných mými koegy ze zákadní organizace ÈSOP Strakonice jsme postupnì proši rùzné obory zájmu pøírodovìdcù o kvìtenu a faunu ve Strakonicích a okoí. V navazujícím cyku èánkù bychom se proši bìhem jarního a etního období po okoí Strakonic a seznámii se s drobnými zooogickými zajímavostmi, které se v naší krajinì naézají, a pokusii se na nì upozornit. V mnoha pøípadech se totiā jedná o okaity a āivoèichy nenápadné, jeā èasto unikají naší pozornosti pøi putování pøírodou. Pokud procházíme okoí Strakonic, nemùāeme nevìdìt o strakonických pískovnách. Døíve bývao pískoven, štìrkoven a ciheen v bízkosti Strakonic více. Cihena se naézaa tøeba nedaeko øepické āeeznièní zastávky, v Habeši nebo v nedaekých Mutìnicích. Písek se naproti tomu tìāi v pískovnì V Hoi nebo za nádraāím ÈD. Hrubý øíèní písek se získáva v pískovnì u obce Saník nebo nedaeko Sedíkovic. Obèas si obyvateé vypomohi pøi stavbì svých domù a jiných nemovitostí prostým vybíráním øíèních nápav u Otavy èi Voyòky. Za strakonické pískovny vdìèíme auviáním nápavám vznikajícím v prùbìhu tøetihor a ètvrtohor pøi krajích vekého jezera a poséze pøi meandrech prapøedkù našich souèasných øek. Pode uoāení materiáu, jeho hrubosti a vzdáenosti od dnešního toku a pode zpráv z historie mùāeme o pískovnách za nádraāím a V Hoi usuzovat, āe vzniky jako starší auviání pošiny pøi bøezích jezera èi pozdìji široké øeky, pískovny u Sedíkovic a Hajské pak jako madší sedimenty vznikající pøi ustupující øece. Madší usazeniny pøi øece byy idmi vyuāívány jak pro stavební materiá, tak k tìābì zata, o èemā nás pøesvìdèují èetné sejpy pøi bøezích øeky Otavy, Voyòky nebo i na místech od nynìjšího toku dosti vzdáených, jako napøíkad u Pracejovic, Hajské a jinde. S tìābou písku se pokraèovao i v minuém stoetí, avšak v osmdesátých etech došo k ukonèení tìāby v pískovnì za nádraāím. Pískovna pak bya krátkou dobu vyuāívána pro odstavení rùzných strojù nebo āeeznièních svrškù. Pozdìji bya v ní provedena podivná skrývka a byy navezeny hady materiáu. Ten je v souèasné dobì v západní èásti pískovny zarostý ruderáním rostinstvem a køovinami. Tìāba v pískovnì V Hoi pokraèovaa dá, avšak i ta bya v devadesátých etech na èas zastavena. Nìkteré tìāební jámy byy vyuāity jako odkadištì domovního odpadu a poséze zavezeny. V souèasné dobì probíhá tìāba písku pouze v nejvìtší jámì V Hoi, i kdyā ne jiā v tom rozsahu jako v minuých etech. Pískovna za nádraāím ÈD Strakonice V èem je pískovna za nádraāím pozoruhodná? Uā jenom tím, āe v jejím prostoru mùāeme najít suchominé druhy rostin a āivoèichù. Rostinstvo byo popsáno úèastníkùm vycházek organizovaných ZO ÈSOP Strakonice s panem Chánem, a tak bych zde chtì jen struènì popsat āivoèišstvo zde āijící. Pískovna oāívá drobnými āivoèichy jiā na jaøe. Od prvních dnù mìsíce bøezna mùāeme na suncem osvícených stráních spatøit rychý pohyb. Pokud budeme trpìiví, doèkáme se toho, āe uvidíme zajímavé brouky. Nejèastìji to bude dravý sviāník zvrhý, nìkdy sviāník esní. Sviāníci na sebe upozorní rychým pohybem, a pokud se pøibíāíme bíāe, sviāník nejspíše popoétne o pár metrù dáe. V písku se také èasto setkáme s mrchoāroutem rodu Thanatophius nebo s pobíhajícím kvapníkem pstnatým. Èasté jsou v písku kutající chuponoāky chrastavcové a na pøedìu spatøíme èíhající kutiku. V souvisosti s tìmito vèeami samotáøkami se mùāeme setkat s podivným zástupcem dvoukøídého hmyzu, douhososkou. Tato moucha svým zpùsobem etu pøipomíná koibøíka hmyzí øíše motýa douhozobku. Ae narozdí od tohoto motýa je douhososka parazitickým druhem, její arvy āijí právì u zemních vèe. Pavouèí fauna je nejèastìji zastoupena síïáky. Pozdìji, asi tak koncem kvìtna, sviāníci a mrchoārouti mizí a zùstávají jen samotáøské chuponoāky. Kvìtnaté keøe èasto hostí nìkteré druhy z našich zatohávkù. Mimo prosunìné stránì v suchominém rostinstvu, zváštì kdyā kvete východní èást pískovny, dojde k rozhojnìní rùzných druhù motýù. Jedním z nejnápadnìjších druhù je snad okáè bojínkový nebo bìāné druhy našich bìáskù. Okáèù tady potkáme více druhù, stejnì tak jako rùzné druhy modráskù nejèastìji modráska jehicového nebo pestrého ohniváèka èernokøídého. Zváštností mezi motýy je pak obèasný prùet otakárka fenykového nebo nìkterého motýa z rodu pere ovcù, napøíkad pere ovce menšího nebo støíbropáska. Ke spatøení jsou tu drobní motýi soumraèníci. Potkat tu mùāeme však i bekyni vekohavou nebo tepominou vøetenušku obecnou. Pokud se podíváme pozornì na vyskytující se rostinu kerbík, mùāeme zde najít knìāici páskovanou, páteøíèka èerveného èi páteøíèka èernavého. Pøekvapení mne však èekao v západní èásti pískovny, kde jsem na vratièi obecném naez štítonoše zeeného. Tento brouk se má údajnì vyskytovat po území ceé repubiky, ae dosud jsem jej na Strakonicku vidì vemi máo. Co se týèe mìkkýšù, je území pískovny v jejím centru na nì chudé. Pøímo v centru pískovny pøeāívá kupodivu jeden ze suchominých mìkkýšù suchomika obecná, která sem bya zaveèena s naváākou vápencového kamene. Bya zde zastoupena v støednì siné popuaci, a to pouze na maé èásti pozemku. S terénními úpravami poèaa mizet. V místech, kde se pískovna stýká s okoními pozemky, mùāeme spatøit skenìnku prùsvitnou na rostinstvu, pod kameny pak vrásenku okrouhou, vahovku narudou, skenatku trávní a rùzné druhy simáèkù. Pøi troše štìstí zde mùāete spatøit uāovku obojkovou. Posední zmínkou k faunì by by jiā dnes neexistující výskyt bøehue øíèní (ptáka podobného jiøièce), a to jak pøímo v centru pískovny, tak i v maé pískovnì východnì za tratí Strakonice Bøeznice. Podivný osud pískovny a pøeāívající rostinné a āivoèišné druhy nás nutí k zamyšení. Tato fóra a fauna se dokázaa vypoøádat s extrémními tepotními a potravními probémy. Pískovna se dokáāe se vyrovnat i s terénní tratí pro cykotria, který se zde ve svazích rozvíjí. Ae nejvìtším nebezpeèím pro tuto okaitu asi je odpad z idské èinnosti, domácností a idská nepoøádnost. Pro toto území je pøíznaèné, āe pokud jej procházíme, takøka nic pøi prvním pohedu nevidíme, ae po zastavení a biāším pohédnutí zjistíme, āe zdání kame. A pøitom k tomu, aby se zde nynìjší fóøe a faunì dobøe daøio, by staèio vemi máo, ukidit si po sobì, a co si tam pøineseme nebo dovezeme, také si vzít zpìt. Pøíroda se postará o zbytek. Pískovna pøi sinici do Drachkova Pokud se vydáme po sinici do obce Drachkov a dojedeme takøka na konec zahrádkáøské koonie jihozápadnì od Strakonic, narazíme po evé stranì sinice na odboèku do jedné z nejvìtších pískoven u Strakonic. Leāí nedaeko míst oznaèovaných na mapì jako V Hoi. Pískovna samotná nás pøekvapí svou rozehostí a místy zajímavými pøechody do okoního esa. Právì tyto pøechody poskytují podmínky pro výskyt rozmanitých āivoèichù. Namátkou uvedu nìkoik zajímavostí. Snad nejvíce nás zaujmou hnízda bøehue øíèní v pískových stìnách. Minuý rok zde byo pøes sto hnízd tìchto pozoruhodných ptákù. Pokud se sem vypravíme brzy na jaøe, mùāeme zde posouchat zpìv kuòky obecné a pøi troše štìstí ji i spatøit v zatopené èásti pískovny. Z porostù na okraji pískovny je moāno pøípadnì zasechnout skøehotání rosnièky zeené. V jarním podveèeru usyšíme tukot savíka obecného a zpozorujeme pohyb rozièných esních ptákù. Z hmyzu se zde na jaøe hojnì vyskytují rozièné druhy potápníèkù a potápníkù āijících v zatopených pískových jamách. Na souši nás zaujmou svým rychým pohybem v centru pískovny sviāníci zvrhí. Pøi jiā zmínìných pøechodech do okoního porostu a esa se objevují i mìkkýši, jako napø. hemýāï zahradní, páskovka keøová, skenatka prùsvitná, vrásenka okrouhá, pzák hnìdý. Nedaeko váhy na výsypce stavebního materiáu najdeme mimo hemýādì zahradního páskovku keøovou, suchomiku obecnou a z nahých mìkkýšù pzáka esního a španìského a rùzné rody simáèkù. V okoí této pískovny je nìkoik podobných jam po tìābì písku. Potkává je však osud skádek, a tak āivoèichové v nich āijící postupnì ubývají. Snad nejvíce je moāno pozorovat úbytek hnízd bøehue øíèní v tìchto zanikajících okaitách. Pamatuji si, āe poèátkem devadesátých et minuého stoetí bya tato hnízdištì uvádìna jako rarita v bývaém Èeskosovensku. Závìrem je moāno vysovit domnìnku, āe samotné umístìní pískoven by moho být podnìtem k vybudování oddechových a rekreaèních zón pro strakonické obyvatee. Zatím zde ještì zajímavé rostiny a āivoèichové āijí a urèitì je pozornému návštìvníkovi co nabídnout. Nedaeko tìchto okait se naézají daší zajímavá místa, která by byo moāno navštívit a o kterých mùāeme psát tøeba pøíštì. Viém Hrdièka OCHRANA SPOTØEBITELE Schengen a èeští spotøebiteé Na naše sdruāení SOS se obracejí spotøebiteé s dotazy, co se zmìní se spotøebiteskými právy od našeho vstupu do Schengenského prostoru. Operují pojmy jako eurozáruka apod. v pøesvìdèení, āe nyní budou mít naprosto stejná práva ve všech zemích novì otevøeného prostoru. Názory tìchto obèanù nemají reáný podkad. I kdyā se moānosti našich obèanù po vstupu do Schengenu rozšíøí ve smysu, āe cestování bude pohodnìjší a tím i pøes hranièní nákupy èastìjší, na spotøebiteských právech se nic nezmìní. Uā pøed naším vstupem do EU bya do èeské egisativy impementována ceá øada evropských smìrnic a daších rùzných ustanovení, která výraznì zepšia postavení spotøebiteù. Bya zavedena dvouetá záruèní doba, stanovena pravida pro poskytování spotøebiteského úvìru, upraveny povinnosti pøi prodeji obuvi, spotøebiteé získai výrazná práva pøi prodeji pomocí prostøedkù komunikace na dáku, èi mimo prostory obvyké k podnikání. Musíme upozornit, āe neexistuje nic jako eurozáruka, tedy právo spotøebitee rekamovat ve své zemi ty výrobky, které koupii v jiné zemi Evropské unie. Ceoevropsky pùsobící výrobní spoeènosti, které poskytují i u nás servis pro výrobky koupené v jiné zemi EU, bychom spoèítai na prstech jedné ruky. Spotøebiteé by si pøed výhodným nákupem v zahranièí mìi vādy uvìdomit, āe mohou mít doma probémy s rekamacemi i servisem. Evropští spotøebiteé mají v podstatì ve svých zemích vemi podobná práva, na tom se rozšíøením Schengenského prostoru nic nezmìní. Pøesto je pro spotøebitee nakupování v zahranièí zajímavé, protoāe je áká jiná nabídka trhu, epší ceny, èi vyšší úroveò kvaity vybraných produktù. Neze to však brát paušánì, totiā nákup v cizinì nemusí být vādy výhodnìjší. Protoāe odstranìní hranic povede k nárùstu pøeshranièních nákupù, zintenzivòuje SOS spoupráci s partnerskými organizacemi v Rakousku, Nìmecku, Sovensku i Posku, pùsobícími v pøíhranièních regionech, kde mohou poskytovat spotøebiteùm pomoc vycházející z okáního kontextu. Pøi probémech se vzdáenìjšími èástmi EU je vhodné se obrátit na speciaizované Evropské spotøebiteské centrum které prostøednictvím daších center v evropských zemích zprostøedkuje kontakt s prodávajícím a pokusí se o øešení pøípadu. Libuše Ouehová, Koordinátorka SIC Èeské Budìjovice

13 DUBEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 13 Procházky nejen Strakonickem a vodácké ahoj Nabídku pøedmìtù a pubikací, které mùāete zakoupit v našem informaèním centru, rozšíøi vydaný soubor pohednic U pramenù āivé vody Strakonicka a okoí. Ing. Mirosav Šobr nejen pøesnì okaizova nejznámìjší studánky, ae kde to byo moāné, zveøejni i rozbor vody s vysvìtením jednotivých hodnot. O studánkách poutavì vypráví na svých pøednáškách a u nás ve vstupní hae MIC vám na poāádání mùāeme promítnout krátký fim, který moāná napomùāe i pøi hedání studánek v krajinì. Kromì tohoto tituu promítáme také prodejní tituy DVD Rok stromu, Rekonstrukce strakonického hradu, vysíání Strakonické teevize èi poøad Úøadu vády ÈR Má se Èeská repubika zapojit do systému protiraketové obrany? Daší pøipravenou novinkou je putování po starých cestách za kapièkami a boāími muky Pošumaví a Voyòska Stopy v krajinì. Na pìti rùzných trasách je pøipomenuto témìø tøicet drobných sakráních staveb. Souèástí pubikace je pìt pohednic zinkografií od Lukáše Tùmy. Šumavu si pak mùāete pøipomenout i na samostatných pohednicích šumavských rozheden. Duben je mìsícem, kdy zaèíná bít srdce skaních vodákù. Na je pøipraveno odemykání øeky Otavy v Sušici. Kdo z vás ještì nemá trièko OTAVA se zakresenou øekou, oznaèením mìst a kempù, mùāe ho ještì zakoupit v našem informaèním centru. V prodeji je rovnìā aktuaizovaný vodácký prùvodce, který by vydán v závìru oòské vodácké sezony. Eva Janochová, MIC Strakonice Zákadní umìecká škoa Strakonice Kochana z Prachové 263 Te./fax: E-mai: 1. dubna Úèast škoního pìveckého sboru Fere Angei na krajské pøehídce dìtských pìveckých sborù v Písku 6. dubna áci dramatického oboru na pøehídce dìtských recitátorù Dìtská scéna dubna Krajské koo hry na smyècové nástroje house, vioy v Písku 11. dubna Krajské koo hry na smyècové nástroje viooncea, kontrabasy v Èeských Budìjovicích 24. dubna Krajské koo hry na kytaru v È. Budìjovicích 17. dubna První absoventský koncert āákù v zámeckém sáku 24. dubna ákovský koncert od 18 hod. v zámeckém sáku 24. dubna Zájezd āákù výtvarného oboru do Prahy na Design Match 2008 KLUB MANA U. Zvoenská 918, Strakonice pavion s východem na u. Prof. A. B. Svojsíka vás zve v dubnu na: NEDÌLNÍ BOHOSLUBY od 9.00 hod. na téma CESTA Nikdy nejdeš sám Kam vastnì?! BIBLICKÉ VEÈERY kaādou støedu od hod. TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ Pro všechny vìkové i váhové kategorie, scénický výrazový tanec, arabské, izraeské tance, prvky indických, romských irských i atinsko-amerických tancù. Kaādé úterý od hod. (bøezen èerven), biāší informace na mobiu: , cena 300 Kè. ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO HOLKY A KLUKY Pátek 11. dubna Co na tebe èeká? Dobrodruāství Narnie, hry všeho druhu, soutìāe o ceny, hudba a tanec, egrace a zábava. Setkávání pro hoky a kuky je pro vìkovou skupinu 9 aā 15 et a je zdarma. Je jednou mìsíènì v pátek od do hod. v tìocviènì zákadní škoy F. L. Èeakovského v Cheèického uici (vchod do tìocvièny ze dvora). Více informací o našich aktivitách najdete na webových stránkách Program na duben dubna OK fyzikání oympiády, kategorie E, F (od 8,00 hod. v ZŠ Dukeská, Strakonice) 6. dubna Turnaj ve forbau, starší āáci (Týn nad Vtavou) 9. dubna OK matematické oympiády kategorie 6., 7., 8. tøíd (od 8,30 hod. v ZŠ Strakonice) 10. dubna KK v recitaci I. a II. kategorie (od 9,00 hod. v DDM Na Ohradì, Strakonice) 11. dubna KK v recitaci III. a IV. kategorie (od 9,00 hod. v DDM Na Ohradì, Strakonice) Víkendový pobyt chovateských a pøírodovìdných krouākù na Záesí 11. dubna 13. dubna 16. dubna OK bioogické oympiády kategorie C (od 8,00 hod. v DDM Na Ohradì, Strakonice) 22. dubna Jihoèeský zvonek pìvecká soutìā pro dìti ze ZŠ (od 8,30 hod. v DDM Na Ohradì, Strakonice) DEN ZEMÌ tradièní soutìā dvojic dìtí ze ZŠ na osavu tohoto svátku Zemì (od 14,00 hod. v CEV na Podskaí) 23. dubna OK bioogické oympiády kategorie D (od 8,00 hod. v DDM Na Ohradì, Strakonice) 30. dubna Dopravní soutìā madých cykistù (od 8,00 hod. na dopravním høišti u ZŠ Podìbradova ve Strakonicích) DDM nabízí dìtem a mádeāi tuto etní èinnost: Ozdravný táborový pobyt v Chorvatsku (cena Kè doprava, ubytování, pná penze, pitný reāim, pedagogický dozor, místní popatky, suāby deegáta, oāní prádo) I. bìh LT na Záesí (cena 2.100,- Kè ; CTH: Cesta koem svìta za 7 dní) II. bìh LT na Záesí (cena 2.200,- Kè; Mùj první tábor) III. bìh LT na Záesí (cena 3.800,- Kè; CTH: Dobytí hradu Les Saes) IV. bìh LT na Záesí (cena 3.800,- Kè; CTH: Asterix a Obeix aneb útok Gaù na Šumavu) Informace a pøihášky v DDM Strakonice, te.: Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poikinice PROGRAM NA DUBEN Otevøeno je od pondìí do pátku od 9.00 do hod. Pravidený program Po 9.30 Hajánci pro dìti do 12 mìsícù Út 9.30 Hudebnì pohybové hrátky (sudý týden hudební a ichý týden pohybový) pro dìti od 2 et Kub dvojèátek kaādé první úterý v mìsíci vyhrazeno POUZE pro dvojèata a víceèata (do hod.) St 9.30 Pohádkové støedy pro dìti od 2 et Barvínek výtvarka pro dìti od 3,5 et Bibické pøíbìhy pro pøedškoní dìti a pískání na zobcové fétny, do 18 hod. (pù hodiny pøíbìhy a zbyé pù hodiny fétna) Èt 9.30 Hrátky s batoátky pro dìti od 1 roku Tanyny tancování pro dìti a rodièe Pá 9.30 Výtvarný program pro dìti od 2 et Mimo pravidený program: Út 1. dubna Dvojèátka od do hod. Voná herna, v pøípadì hezkého poèasí se bude program konat na zahradì centra. Po 14. dubna Úkid zahrady centra od hod. Vezmìte s sebou hrábì a dobrou náadu, budeme ukízet naši zahradu. Za deštivého poèasí se termín stanoví na jiné datum. Èt 17. dubna Pøednáška od Rabštejnské apatyky od hod. Tato firma se zabývá gemmoterapií (extrakty z pupenù), vyrábí byinné gey, pøírodní byinné výtaāky a dopòky stravy. Všichni, koho tato tematika zajímá, pøijïte si posechnout zajisté zajímavou pøednášku do našeho centra. St 23. dubna Èarodìjnická støeda od 9.30 hod. Èt 24. dubna Èarodìjnický táborák od hod. Pøijïte na naši zahradu, budeme dìat èarodìjnický oheò a nezapomeòte si s sebou vzít vuøty a jiné dobroty na opékání. Odpoedne pné soutìāí, zpívání, her a radovánek. Tìšíme se na setkání s vámi! pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Monika Zíková

14 STRANA 14 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2008 Støípky ze āeeznièní historie Vácav Poívka. Foto: Archiv MSP Vácav Poívka V dubnu etošního roku upyne 39 et od smrti akademického maíøe Vácava Poívky. Do našeho mìsta pøiše brzy po zaoāení reáného gymnázia, by jedním z jeho prvních profesorù a sta se významnou osobností kuturního āivota ve Strakonicích v étech Vácav Poívka se narodi 8. srpna 1895 v Horní Cerekvi u Pehøimova, odkud se jeho rodièe pøestìhovai do Mnichova Hradištì a pak do Prahy. Tam zaèa studovat na karínské reáce, ta bya tehdy známá vysokou úrovní výtvarné výchovy, kterou vyuèova profesor Sychra. Nìjaký èas chodi Vácav do soukromé škoy voyòského rodáka Maxe Boháèe. Mabu i kresbu studova pak na umìeckoprùmysové škoe a ve studiích pokraèova na Akademii výtvarných umìní (pod vedením profesora Krattnera, Necheby a Obrovského). Po ukonèení studia pedagogiky obor výtvarná výchova, matematika a deskriptiva zaèa uèit na táborské reáce. Na Reáné gymnázium ve Strakonicích nastoupi v roce Zaoāi zde rodinu a vychováva své dvì dcery. V étech by také èenem Obecního zastupitestva mìsta Strakonice. Støední škoa ve všech mìstech vādy pøispívaa k výši kuturní úrovnì a V. Poívka se brzy sta nejen obíbeným profesorem, ae také veice aktivním úèastníkem kuturního āivota. Jeho pùsobení v našem mìstì patøio k nejpodnìjšímu období v jeho umìeckém vývoji. Poøáda výstavy svých dì, pøednáše o umìní (a dopòova pøednášky ukázkami reprodukcí). By také nadšeným divadeníkem. Øídi po umìecké stránce iterární a divadení krouāek gymnázia, který mì 60 èenù studentù. Sta se pøedsedou dramatického odboru Sokoa a pozdìji i reāisérem dramatického odboru Dìnické tìocvièné jednoty. Navrhova pakáty a inscenova hry, jejichā umìecká úroveò bya pøi skromných prostøedcích na maém jevišti U Bíého vka znaènì vysoká. V sokoovnì se hrá napø. i W. Shakespeare a K. Èapek, v Adamu Stvoøitei bratøí Èapkù se Poívka upatni i jako herec. V roce 1933 vytvoøi vynikající výpravu pro škoní ochotnické pøedstavení Tyova Strakonického dudáka. Vácav Poívka naváza nerozuèné pøáteství se dvìma maíøi Pootaví, Bohumiem Urychem a Aoisem Moravcem. Všichni tøi se èasto spoeènì V etošním roce si Strakonice pøipomínají jedno významné výroèí. Je tomu 140 et, kdy do Strakonic pøije první vak. Na stránkách Zpravodaje vás chceme seznámit se zajímavostmi z této bohaté historie. Z obecného pohedu je āeeznice bezesporu nejstarším z hromadných dopravních systémù, který idé vymysei. I kdyā jsou dìjiny āeeznice vzhedem k dìjinám idstva krátké, hraje v nich āeeznièní doprava ihned od svého vzniku vemi dùeāitou roi. K obrovskému rozmachu výstavby āeeznièních tratí dochází ve druhé poovinì devatenáctého stoetí. V Rakousku-Uhersku mìa veký podí na podpoøe této èinnosti prohraná váka s Pruskem v roce 1866, kdy se mimo jiné ukázao, jak strategicky výhodné je pøepravovat vojenské transporty parostrojní āeeznicí. Jak tedy došo k zaèenìní Strakonic do tehdy znaènì øídké āeeznièní sítì? Jiā 6. února 1857 bya ve Vídni udìena koncese pro stavbu tratí, mimo jiné i pro tra z Budìjovic do Pznì. Po neshodách bya koncese vrácena a stavba trati se neuskuteènia. O výstavbu se pokoušeo ještì nìkoik āeeznièních spoeèností, avšak bezvýsednì. 5. edna 1864 obdrāeo novì vzniké Schwarzenberské konsorcium pøedbìāné povoení k výstavbì tratì z Vídnì pøes Pzeò do Chebu s odboèkou do Prahy. Ještì téhoā roku konsorcium dostao povoení, aby dráha nesa jméno císaøe Františka Josefa I. Veká a zdouhavá úøední jednání oddaovaa vastní stavbu. Zvrat nasta, kdyā by pøedseda konsorcia kníāe Johann Adof Schwarzenberg 18. bøezna 1865 pøijat ve zváštní audienci panovníkem, kterému pøeda pamìtní spis o āeeznièním projektu. 5. istopadu 1866 bya oficiánì ustanovena āeeznièní akciová spoeènost nesoucí název: Císaøsko kráovská priviegovaná Dráha císaøe Františka Josefa I., v èee s kníāetem Schwarzenbergem. 11. istopadu 1866 spoeènost obdrāea definitivní koncesi, patnou po dobu 90 et. O ètyøi dny pozdìji byo vydáno stavební povoení pro výstavbu tratì z Budìjovic do Pznì. Po více neā devíti etech od prvního pokusu o stavbu āeeznice pøes Strakonice tak nasta vytouāený den a 17. istopadu 1866 bya nedaeko Huboké stavba tratì savnostnì zahájena. Zákadní kámen je dodnes k vidìní ve stanici Huboká nad Vtavou. Stavbou tratì bya povìøena známá a uznávaná firma bratøí Keinù spou s Vojtìchem Lannou. Jiā v ednu 1867 se mezi Pzní a Budìjovicemi pracovao na 24 stavebních úsecích; z toho mezi Ošany (dnešní Paèejov) a Strakonicemi byo šest úsekù a ze Strakonic do Protivína dva úseky. V èervenci pracovao na ceé trase dìníkù a jezdio 750 dvouspøeāních povozù. Tøi pìtiny všech prací ve skaách a v zemi byy hotovy, postaveno byo zatím 26 stráāních domkù, 140 kanáù a propustkù. V øíjnu jiā bya tra z devadesáti procent hotová, dokonèeny byy i stavby mostù pøes Otavu a Vtavu. Na jaøe roku 1868 byo zahájeno pokádání koejnic, z Budìjovic do Strakonic dosáhy v dubnu Cekem byo na stavbì pooāeno kusù praācù a kusù koejnic. Dne 18. srpna proje tratí savnostní zkušební vak a v úterý 1. záøí 1868 bya ceá tra pøedána provozu. Do konce roku 1868 spoeènost pøepravia osob, které zapatiy zatých 21 krejcarù, Kaādodenní frekvence v roce Foto: Ze sbírky Stifterova pošumavského āeeznièního spoku centù rychozboāí a zavazade a centù nákadu. Doprava bya zpoèátku zajiš ována dvìma páry vakù, jízda z Budìjovic do Pznì trvaa 7 hodin 36 minut. Kromì smíšených vakù (souprava vaku bya soāena z osobních i nákadních vozù) byy pozdìji zavedeny i vaky poštovní. Samotné strakonické nádraāí mìo pùvodnì tøi koeje dopravní a jednu koej kusou ke skadišti zboāí. Rozšíøení se stanice doèkaa s budováním místních drah do Vimperka (provoz zahájen ) a do Batné a Bøeznice (v provozu od ). Nádraāí ve Strakonicích se tak rozrosto o daší ètyøi dopravní koeje, výtopnu, nová skadištì zboāí a nakádací rampu. Stanièní budova bya rozšíøena, aby pojaa vìtší kapacitu pøepravovaných osob dodnes stojí a jsou vyuāívány obì stanièní budovy. Pøes Strakonice jezdio 54 pravidených vakù. Na strakonickém nádraāí pracovao cekem 48 zamìstnancù, ve suābì se støídai tøi výpravèí, posun ve stanici zajiš ova stroj místní dráhy Strakonice Vimperk. Stifterùv pošumavský āeeznièní spoek Vimperk Vadisav Šégr Osobnosti témìø zapomenuté vypravovai za motivy koem øeky Otavy i po širším okoí. (Stýkai se také se spisovateem Ladisavem Stehíkem.) Byi èeny Umìecké besedy v Praze a èasto se úèastnii praāských výstav. I na výstavách v Mánesu mì Poívka nìkoik páten. Roku 1925 se konaa výstava v Obecním domì v Praze a v roce 1927 putovní výstava na Sovensku. Za druhé svìtové váky pracova profesor Poívka v odboji, napøíkad vozi tøaskaviny na koe z Prahy do Strakonic. V roce 1945 se s rodinou pøestìhova do Prahy, kde bydei na Vinohradech v Itaské uici. Vácav Poívka pùsobi jako profesor kresení a matematiky na Reáném gymnáziu na Strossmayerovì námìstí. Umìecká situace po váce však bya znaènì odišná od pøedváeèného rozkvìtu a nespnia jeho oèekávání. Èasto itova, āe opusti jiāní Èechy. V roce 1949 V. Poívka ovdovì a pozdìji se znovu oāeni a sta se otcem syna. Se svou druhou manāekou maíøkou èasto podnikai douhé cesty vìtšinou do Èeského ráje, kde nacházei øadu motivù pro svou tvorbu. Profesor Poívka zemøe 2. dubna 1969 v Praze. V. Poívka zaèína jako krajináø a zváštní záibu mì v maování zátiší, obzváštì s pestrými kyticemi. By však pøedevším znamenitým portrétistou. Jeho portréty vystihují nejen vìrnou podobu, ae i charakteristické rysy osoby, obvykou pózu, osobitý pohyb nebo typické gesto. Sem patøí ze strakonického období podobizny MUDr. Jiøího Fifky, pøevora Antonína Voráèka a Františka Pecna, z pozdìjšího pùsobení v Praze portréty Jana Baucha, Ladisava Stehíka, Aoise Moravce, básníka Františka Hrubína nebo spisovatee Jana Èepa. Dáe najdeme v Poívkovì tvorbì motivy typicky strakonické pohedy na hrad, Podskaí, dudácké motivy a obraz F. L. Èeakovského sedícího s knihou na jeho obíbeném místì na Zeerinovì stráni nad Otavou, který je umístìn v muzeu. Vácavu Poívkovi byy bízké i námìty sociání ze āivota strakonických textiákù, pozdìji z hornického prostøedí. Vemi bohatá bya také grafická práce, která zahrnovaa pakáty, novoroèenky, ex ibris, kniāní obáky, pohedy a iustrace. Tvoøi i pastiky, napø. náhrobní desku pro svého prvorozeného syna, který zemøe brzy po narození. Deska je dosud na høbitovní zdi u køiāovatky cest nedaeko kape za kosteem sv. Vácava. Profesor Poívka ovivni øadu svých āákù a jeho nejvýznamnìjšími pokraèovatei se stai strakoniètí rodáci, akademiètí maíøi Jiøí Rejāek a Jan Samec a maenický Jarosav Pešek. Aena Treybaová Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcea Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresserová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Veké námìstí 2, Strakonice I, e-mai: te.: , (Lucie Šnajdrová DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U ednového èísa døíve. Nákad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiska Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 9,25 cm x 3,2 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 9,25 cm x 6,5 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 9,25 cm x 13,2 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 19 cm x 13,2 cm) za cenu 4.200,- Kè.

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: øíjen 2014 roèník 9, èíso 2 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Pøivíta nás kouzený es Øáhoec Jednou z obíbených podzimních akcí je

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný

Více

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava.

VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava. Strana 20 NEZAPOMEÒTE!!! Komunání voby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006 VOLEBNÍ NOVINY Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava ODS Chrastava O èem rozhodují komunání

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz,Klub Krušnohorců, Ústecká oblast KČT. připravili a tím zvou

KČT Loko Teplice, Olafplaz,Klub Krušnohorců, Ústecká oblast KČT. připravili a tím zvou KČT Loko Tepice, Oafpaz,Kub Krušnohorců, Ústecká obast KČT KKKKKK připravii a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,ceé turistické oddíy, příznivce zimní turistiky a VHT,a daší odváţivce, kteří

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská str. 3 Rekonstrukce Velkého náměstí str. 3 Ohlédnutí za uplynulým rokem Pohled do minulosti, tøeba té nedávné, s sebou vādy pøináší trochu nostalgie. Naše vzpomínky

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Pøelo ka silnice I/22, Strakonice

Pøelo ka silnice I/22, Strakonice DUBEN 2007 www.strakonice.net ROČNÍK 9 Foto: Archiv MìÚ Pøelo ka silnice I/22, Strakonice (severní dopravní pùloblouk SDP) Pøelo ka silnice I/22 má nìkolik prvenství. Jedná se o nejvíce diskutovanou stavbu

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU Výzva è. 7 / v1 25. 5. 2009 OBSAH 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informacních a propagacních opatrení 5 2.2 Informacní banner 5 2.3 Cizojazycné

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor,

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor, První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie Velkého námìstí a navazujících prostor První jarní setkání obèanù je další aktivitou projektu Zdravého mìsta Strakonice.

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více