Letecké p ístroje. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letecké p ístroje. Obsah"

Transkript

1 Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA MESQUANT 1 MESQUANT 2 UKAZOVATEL PR TOKOM RU A SPOT EBOM RU LUN 1662 UKAZOVATEL OTÁ KOM RU LUN 8300 UKAZOVATEL TEPLOTY VÝSTUPNÍCH PLYN LUN 8390 OVLADA VZTLAKOVÝCH KLAPEK LUN OVLADA PODVOZKU LUN OVLADA A SIGNALIZÁTOR POLOHY PODVOZKU LUN A LUN BO NÍKY ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8), ŠA-180, ŠA-180(8), ŠA-440(8), LUN M ni e JEDNOFÁZOVÉ M NI E LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 T ÍFÁZOVÝ M NI LUN 2400 Letecká komunika ní technika LETECKÁ PALUBNÍ RADIOSTANICE LUN 3520 LUN BLOK P IJÍMA -VYSÍLA LUN /2-8 BLOK P IJÍMA -VYSÍLA LUN /3-8 OVLÁDACÍ SK Í KA LUN OVLÁDACÍ SK Í KA LUN OVLÁDACÍ SK Í KA P EPÍNACÍ SK Í KA LUN P ÍPOJNÁ SK Í KA LUN ZODOLN NÁ ANTÉNA ZA-1, ZA-2 A ZA-12 DVOUPÁSMOVÁ POZEMNÍ RADIOSTANICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM LUN LPR 2000 NAPÁJECÍ ZDROJ Z-RC-28V DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ SK Í KA DOS-1 OM1 (2) KOMUNIKA NÍ MODUL DOS-1 KM1 FILTR FM 118 P ístroje pro ízení chodu agregát ÚST EDNÍ ELEKTRONICKÝ LEN OMEZOVA LUN M601D (L 410 UVP) LUN M601E (L 410 UVPE) ÍDÍCÍ SK Í KA POMOCNÉ ENERGETICKÉ JEDNOTKY (APU) LUN OVLÁDACÍ SK Í KA LUN ELEKTRONICKÝ ASOVA LUN ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL JEDNODUCHÝ LUN ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL ZDVOJENÝ LUN Testovací technika P ENOSNÝ TESTER RADIOSTANIC PKZ 80 Katalog neobsahuje úplnou nabídku vyráb ných produkt. Pro další informace, prosím, kontaktujte prodejní odd lení: tel.: ,

2

3

4 UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755 VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 UR ENÍ Vysíla podélného vyvážení LUN 1756 spolu s ukazovatelem podélného vyvážení LUN 1755 tvo í soupravu, která je ur ena k nastavování podélného a p í ného vyvážení letounu L 159 a k indikaci nastavené hodnoty vyvážení.

5 POPIS Pracovní poloha ukazovatele je libovolná. Montáž ukazovatele na palubní desce se provádí z elní strany pomocí speciální objímky. Vnit ní osv tlení ukazovatele je slu itelné se zobrazova em systému no ního vid ní, podle MIL-L-85762A. V p íslušenství ukazovatele se dodává 1 ks kabelové zásuvky MS 3476 W12-10S s vývodkou M 85049/52-S-12W. Ukazovatel musí vyhovovat technickým podmínkám TPF-MSP P. V p íslušenství vysíla e se dodává kabelová zásuvka WK Vysíla musí vyhovovat technickým podmínkám TPF-MSP ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY LUN 1755 Jmenovitý m ící rozsah ukazovatele Jmenovitá napájecí nap tí napájecí nap tí elektroniky ukazovatele napájecí nap tí vnit ního osv tlení ukazovatele napájecí nap tí žárovky pro sign. p í ného vyvážení -3 až 0 až +9 dílk 28 Vss. (8,5 až 28) Vss. 28 Vss. Povolená chyba ukazovatele Normální podmínky Nízká a vysoká provozní teplota Dílky stupnice -3, 0, 3 ±1% ±2% 6,9 ±1,5% ±2,5% Hmotnost ukazovatele v etn kabelové zásuvky Ukazovatel plní požadavky dokumentu DO-160C Env. Cat. D1 CBBXWXXXSZZAZB*ZKXX *DO-160B Env. Cat. Z (0,3±0,03) kg (0,65 lb) RTCA/DO-160 C a RTCA/DO-160B LUN 1756 M ící rozsah indikace 37,5 Nastavení: p i nastavení ramene o 27,1 doleva z nulové polohy musí být odpor m ený mezi kolíky 1 a 2 vidlice 50±1 p i (20±1) C Hmotnost vysíla e v etn kabelové zásuvky max. 0,125 kg (0.27 lb) Vysíla plní podmínky dokumentu RTCA/DO-160C a RTCA/DO-160B DO-160C Env. Cat. D2-CBCXRFDXSXZAZB*ZKXA *DO-160B Env. Cat. Z /04/CZ

6 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA UR ENÍ Souprava palivom ru je ur ena pro malá dopravní letadla a slouží k m ení a zobrazování objemového množství neseného paliva v nádržích letounu a k signalizaci jeho nouzového množství.

7 SESTAVA Soupravu palivom ru tvo í: ukazovatel LUN 1518 vysíla LUN 1608 pr chodka LUN 1607 POPIS Ukazovatel palivom ru je ukazovací p ístroj, který na palub letounu zobrazuje hodnotu objemového množství neseného paliva, umož uje diagnostikovat na zabudovaném displeji stav soupravy palivom ru. Ukazovatel obsahuje krokový motor, jehož rotor je spojen s ru kou ukazovatele a dále desky plošných spoj elektroniky soupravy. Je vybaven vnit ním osv tlením stupnice íselníku. Celý systém ukazovatele je uložen do standardního pouzdra, které odpovídá norm ARINC-408A velikosti 2ATI. Pro p ipojení ukazovatele k souprav palivom ru slouží dvacetišestikolíková vidlice, která je umíst na na jeho zadní p írub. Konstrukce ukazovatele umož uje jeho montáž na palubní desku letounu a je možná zep edu i zezadu, zp sob montáže si ur uje finalista letounu. M ení hodnoty objemu neseného paliva je založeno na m ení výšky rozhraní dvou r zných dielektrik (paliva a vzduchu) v kapacitním vysíla i. Kapacitní vysíla je tvo en 2 koaxiálními trubkami ze slitiny hliníku. Nosný systém vysíla e tvo í dv speciální izolované objímky, které p ipev ují trubkový systém ke st n nádrže. K p ipojení trubek vysíla e k pr chodce slouží izolovaná svorkovnice z nerezového plechu a kabeláž z koaxiálního vodi e. Trubky vysíla e jsou eloxovány a opat eny povlakem epoxidového laku. Pr chodku tvo í t lo ze slitiny z lehkého kovu, které je tvarováno s ohledem na vnit ní prostor pro uložení desky s plošnými spoji. Tento prostor je hermeticky uzav en t ly speciálních konektor, které p ivád jí a odvád jí signál p evodníku. T lo pr chodky je konstruováno tak, že po zamontování tvo í st nu nádrže a umož uje ut sn ní pomocí O kroužk. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Elektrické napájení soupravy palivom ru 28 V DC Jmenovitý m ící rozsah (0 270) l Základní chyba (za normálních podmínek) Zvýšená chyba (v rozsahu provozních teplot) 5 % z jmenovitého m ícího rozsahu ukazovatele 10 % z jmenovitého m ícího rozsahu ukazovatele (uvedené chyby platí pro palivo: letecký benzin AVG 100 L 4 podle normy MIL-T-5624) Jmenovité napájecí nap tí osv tlení 28 V DC Odb r elektrického proudu pro osv tlení ukazovatele 0, ,010 A Izola ní odpor v normálním prost edí ukazovatele min. 10 M vysíla e min. 20 M pr chodky min. 20 M Elektrická pevnost izolace 500 V, (50 60) Hz Pracovní teplota (-55 až +70) C Rozm ry (v š h) ukazovatel (57,4 55,3 251) mm vysíla ( ) mm pr chodka ( ) mm Hmotnost ukazovatel (560 50) g vysíla max. (400 50) g pr chodka max. (240 30) g 29-08/04/CZ

8 SOUPRAVA OTÁ KOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA UR ENÍ Souprava otá kom ru je ur ena pro malá dopravní letadla (Z 242 L, Z 143 L, Z 142, Z 142 C, Z 43, Z 142CAF, Z 42, Z 42M, MU) a slouží k m ení otá ek a signalizaci p ekro ení definovaného limitu otá ek se zápisem do pam ti. Souprava umož uje m ení po tu provozních hodin. SESTAVA Soupravu otá kom ru tvo í: vysíla otá ek motoru LUN , LUN LUN , LUN , LUN ukazovatel otá ek motoru (LUN , LUN , LUN ) objímka POPIS Ukazovatel otá kom ru Souprava otá kom ru je ur ena pro indikaci otá ek motoru letoun, konstruovaných dle p edpisu FAR/JAR 23. Odpovídá souvisejícím požadavk m p edpisu TSO C49a. Ukazovatel je složen z následujících díl : mikroprocesor s podp rnými obvody, ovlada krokového motoru s optickým sníma em polohy, obvod pro ízení podsvitu stupnice ukazovatele, komunika ní linka RS 232 (485), DC/DC zdroj nap tí z 28V na 5V. Souprava otá kom ru pracuje na principu m ení frekvence impuls z vysíla e, která je závislá na otá kách motoru. ešení spo ívá v principu vyhodnocování impuls z vysíla e, a to formou ítání impuls v íta i mikroprocesoru p i sou asném definování doby ítání. Stupnice ukazatele je kalibrována p ímo v RPM (tj. ot./min). Mezi uvád né p ednosti pat í: ovládání jasu podsvitu na základ vstupní informace v podob prom nného nap tí, možnost vysílání informace o otá kách sériovou linkou RS-485 (232), vnit ní diagnostika systému (stav vysíla e, ukazovatele, informace o vnit ní teplot P jádra).

9 Vysíla otá kom ru a) vysíla s induk ním sníma em, rozsah teplot (-55 až +120) C (LUN , LUN , LUN ) b) vysíla s opto lenem, rozsah teplot (-55 až +85) C (LUN , LUN ) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Ukazovatel otá kom ru Napájecí nap tí: 27,5 VDC P esnost indikace ukazovatele min ±25 RPM v rozsahu od 500 RPM do horního rozsahu stupnice Odolnost ukazatele podle DO-160D Env. Cat: B2-CABSXXXXXXABBBA[UU]B[XXXX]XXX Zastavovací rozm r Ø 60 mm, délka 215 mm Jmen. nap tí osv tlení 27,5 VDC (možnost regulace 0-28 V) Rozsah ukazatele RPM Další parametry v souladu s TSO - C49a Vysíla otá kom ru Napájecí nap tí: Odolnost vysíla e 9 VDC (z ukazovatele) podle DO-160D Env. Cat: D3-BABSXWXDXXABBBA[UU]B[XXXX]XAX Ukazovatel otá kom ru LUN 1301.XX Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) LUN (optický) Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) LUN (optický) Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) CERTIFIKACE Pro použití ukazovatele otá ek LUN 1301.XX v civilním letectví byl vydán souhlas Ú adu civilního letectví R./No.: S a pro použití vysíla e otá ek LUN 1320.XX souhlas./no.: S /05/CZ

10 MESQUANT - 1 UR ENÍ Nový systém MESQUANT - 1 je ur en pro m ení tekutých médií, uhlovodík, hmotnosti paliva apod. Vyzna uje se: vysokou spolehlivostí a p esností nízkou hmotností p izp sobivostí v i požadavk m zákazník schopností komunikovat se systémy letounu po sb rnicích ARINC nebo MIL-STD krátkými dodacími termíny nízkou cenou

11 POPIS MESIT p ístroje spol. s r. o. spojil více než ty icetileté zkušenosti výrobce p i vývoji nového systému MESQUANT - 1 pro m ení hmotnosti zásoby paliva v nádržích letounu (nebo v jiných mobilních prost edcích) s novou mikroprocesorovou technikou. Využívá osv d ených kapacitních p evodník (vysíla ) vyzna ujících se vysokou spolehlivostí, životností i p esností. Signál z t chto p evodník je zpracováván v elektronických obvodech s mikroprocesorem. Výstupem je indikace analogová nebo digitální na ukazovateli o velikosti 2 ATI (1,5 ATI), nebo mohou být oba údaje soust ed ny do jednoho ukazovatele. Také m že být zpracovaný signál p iveden po sb rnicích do multifunk ního displeje (MFD) nebo k dalšímu využití. Elektronické obvody systému mohou být umíst ny v samostatném bloku elektroniky anebo v pouzd e ukazovatele. Systém m že plnit další funkce jako je samostatná informace o množstvích paliva v jednotlivých nádržích nebo signalizace dosažení nastavených hodnot množství paliva. Díky novému zp sobu zpracování elektrických signál z vysíla lze signál standardních typ vysíla p izp sobit tvaru p íslušných nádrží a tím zkrátit dobu realizace speciálního požadavku zákazníka na dodávku nové m ící soupravy a p i tom využívat ov ených standardních typ vysíla. Zákazník m že také volit mezi n kolika typy ukazovatel, mezi nov vyvinuté typy s vysokou spolehlivostí pat í ukazovatele s krokovým motorem se zabudovaným integrálním osvitem dle normy MIL-L-85762A. M ící soupravy mají vždy zabudován n kolikanásobný diagnostický sytém. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU MESQUANT - 1: typická nep esnost m ící soupravy ± 2 % m ené medium letecká paliva JP - 4, JET - A1, F 34 komunikace po sb rnicích ARINC 429, RS 232, 422, 485, MIL - STD /04/CZ

12 MESQUANT - 2 UR ENÍ Nový systém MESQUANT - 2 je ur en pro m ení tekutých médií, uhlovodík, hmotnosti paliva apod. Vyzna uje se: vysokou spolehlivostí a p esností nízkou hmotností p izp sobivostí v i požadavk m zákazník schopností komunikovat se systémy letounu po sb rnicích ARINC nebo MIL-STD krátkými dodacími termíny nízkou cenou

13 POPIS MESIT p ístroje spol. s r. o. spojil více než ty icetileté zkušenosti výrobce p i vývoji nového systému MESQUANT - 2 pro m ení hmotnosti zásoby paliva v nádržích letounu (nebo v jiných mobilních prost edcích) s novou mikroprocesorovou technikou. Využívá osv d ených kapacitních p evodník (vysíla ) vyzna ujících se vysokou spolehlivostí, životností i p esností. Signál z t chto p evodník je zpracováván v elektronických obvodech s mikroprocesorem. Výstupem je indikace analogová nebo digitální na ukazovateli o velikosti 2 ATI (1,5 ATI), nebo mohou být oba údaje soust ed ny do jednoho ukazovatele. Také m že být zpracovaný signál p iveden po sb rnicích do multifunk ního displeje (MFD) nebo k dalšímu využití. Elektronické obvody systému mohou být umíst ny v samostatném bloku elektroniky anebo v pouzd e ukazovatele. Systém m že plnit další funkce jako je samostatná informace o množstvích paliva v jednotlivých nádržích nebo signalizace dosažení nastavených hodnot množství paliva. Díky novému zp sobu zpracování elektrických signál z vysíla lze signál standardních typ vysíla p izp sobit tvaru p íslušných nádrží a tím zkrátit dobu realizace speciálního požadavku zákazníka na dodávku nové m ící soupravy a p i tom využívat ov ených standardních typ vysíla. Zákazník m že také volit mezi n kolika typy ukazovatel, mezi nov vyvinuté typy s vysokou spolehlivostí pat í ukazovatele s krokovým motorem se zabudovaným integrálním osvitem dle normy MIL-L-85762A. M ící soupravy mají vždy zabudován n kolikanásobný diagnostický sytém. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU MESQUANT - 2: typická nep esnost m ící soupravy ± 2 % m ené medium letecká paliva JP - 4, JET - A1, F 34 komunikace po sb rnicích ARINC 429, RS 232, 422, 485, MIL - STD /04/CZ

14 UKAZOVATEL PR TOKOM RU A SPOT EBOM RU LUN 1662 UR ENÍ Ukazovatel pr tokom ru a spot ebom ru paliva LUN 1662 je ur en pro indikaci okamžité a celkové hmotnostní spot eby paliva. Ukazovatel je navržen pro vysila pr toku paliva firmy ELDEC Corporation (ELDEC P/N Flowmeter Transmitter) použitý na leteckých proudových motorech Honeywell F124-GA-100.

15 POPIS Ukazovatel pr tokom ru a spot ebom ru paliva zpracovává údaje z vysíla e a zobrazuje okamžité a celkové hodnoty hmotnostní spot eby paliva. Vysíla pracuje na principu zm ny fázového posunu signál ze dvou cívek umíst ných ve vysíla i. Ukazovatel má analogové a digitální zobrazení. Ob zobrazení v normálním režimu ukazují okamžitou spot ebu paliva. Ukazovatel je v horní ásti vybaven dv ma nepodsv tlenými tla ítky. Stla ení levého tla ítka bezprost edn zp sobí, že displej na 30 vte in zobrazí celkovou hodnotu spot ebovaného paliva a následn je op t zobrazována hodnota okamžité spot eby paliva. Sou asné stla ení obou tla ítek na dobu min. 2 vte in zp sobí vynulování registru celkové spot eby paliva. Ukazovatel konstruován podle p edpisu FAR/JAR 23, souvisejících požadavk p edpisu TSO-C44b. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah: Pr tokom ru Spot ebom ru P esnost ukazovatele Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC PPH P 2% z hodnoty m ené p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

16 UKAZOVATEL OTÁ KOM RU LUN 8300 UR ENÍ Ukazovatel je ur en pro indikaci otá ek leteckého proudového motoru Honeywell F124-GA-100. Ukazovatel otá kom ru pracuje v souprav s vysíla em otá kom ru typu P/N K379-C42100 (P/N motional transducer).

17 POPIS Ukazovatel otá kom ru zobrazuje otá ky motoru letounu. Otá kom r pracuje na principu m ení frekvence impuls, která je závislá na otá kách motoru. Impulsy se snímají na motoru pomocí idla a jsou p ivád ny dv ma vodi i do ukazovatele otá kom ru na palubní desce, kde se frekvence impuls p evádí na výchylku ru ky ukazovatele a zárove zobrazuje na ty místném displeji. Ukazovatel je konstruován dle p edpisu FAR/JAR 23 a souvisejících požadavk p edpisu TSO C49a. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah P esnost indikace: Analogová Digitální Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC 0 110% RPM 4% z hodnoty m ené p i teplot C 2% z hodnoty m ené p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

18 UKAZOVATEL TEPLOTY VÝSTUPNÍCH PLYN LUN 8390 UR ENÍ Ukazovatel je ur en pro indikaci teploty výstupních plyn leteckého proudového motoru Honeywell F124-GA-100. Ukazovatel teploty pracuje v souprav s vysíla em termo lánkového typu (nap. P/N ).

19 POPIS Ukazovatel zobrazuje teplotu výfukových plyn motoru letounu. Vysíla teploty pracuje na principu termo lánku chromel-alumel. Termoelektrické nap tí se p ivádí do ukazovatele na palubní desce s p evodem na výchylku ru ky ukazovatele a zárove se zobrazuje teplota na ty místném displeji. Ukazovatel je konstruován dle p edpisu FAR/JAR 23 a souvisejících požadavk p edpisu TSO-C43c. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah P esnost indikace: Analogová Digitální Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC C (nepracovní C) 20 C v rozsahu stupnice C p i teplot C 10 C v celém rozsahu m ení p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

20 OVLADA VZTLAKOVÝCH KLAPEK LUN UR ENÍ Ovlada vztlakových klapek LUN je ur en k ovládání vztlakových klapek letounu elektrickými a hydraulickými okruhy do polohy 0, 20, 36. SESTAVA P íslušenství ovlada e LUN : Devatenáctipólová zásuvka typ 62 GB-16E 14-19S Osv d ení o uvoln ní oprávn nou osobou JAA Form One Záznamník Obalová krabice NH /13 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

21 POPIS Mechanickým spínáním kontakt elektrických obvod ovláda e se uvád jí do innosti elektromagnety hydraulických ventil. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité spínané nap tí 27,5 V Maximální spínaný proud 1 A, asová konstanta zát že 5 ms maximáln. Hmotnost max. 300 g Ovlada plní požadavky p edpisu RTCA/DO-160C Env. Cat. A1-CAMXXXXXXXXXXXXXXXX Ovlada musí spl ovat požadavky technických podmínek TPF ROZM ROVÝ NÁ RTEK CERTIFIKACE /04/CZ

22 OVLADA PODVOZKU LUN UR ENÍ Ovlada LUN je ur en k ovládání podvozku letounu elektrickými a hydraulickými okruhy do polohy UP a DOWN. SESTAVA P íslušenství ovlada e: Devatenáctipólová zásuvka typ 62 GB-16E 14-19S Osv d ení o uvoln ní oprávn nou osobou JAA Form One Záznamník Obalová krabice NH /13 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

23 POPIS Mechanickým spínáním kontakt elektrických obvod ovláda e se uvád jí do innosti elektromagnety hydraulických ventil. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité spínané nap tí 27,5 V Maximální spínaný proud 1 A, asová konstanta zát že 5 ms maximáln. Hmotnost max. 300 g Ovláda plní požadavky p edpisu RTCA/DO-160C Env. Cat. A1-CAMXXXXXXXXXXXXXXXX Ovláda musí spl ovat požadavky technických podmínek TPF ROZM ROVÝ NÁ RTEK /04/CZ

24 OVLADA A SIGNALIZÁTOR POLOHY PODVOZKU LUN A LUN UR ENÍ Ovlada a signalizátor polohy podvozku LUN a LUN je za ízení ur ené k zapínání obvod ovládání zatahovacího podvozku letounu, k vizuální signalizaci polohy podvozku a informací souvisejících s provozem letounu p i p iblížení na p istání. Ovlada je v provedení pro p ední pilotní prostor (sólo nebo jednokabinový letoun), nebo pro zadní pilotní prostor (výcvikový letoun).

25 POPIS Pomoci ovládací páky ovláda e, v závislosti na její poloze, jsou ovládány elektrické obvody elektromagnetických ventil mechanizm zasouvání a vysouvání podvozku. Poloha podvozku je signalizována pomocí t í malých zelených signaliza ních polí (podvozek vysunut) a t í malých žlutých signaliza ních polí (podvozek zasunut). ty i velké signaliza ní pole s p íslušnými symboly signalizují: ervené - Vysu podvozek Žluté - Parkovací brzda zatažena Zelené - Aerodynamická brzda vysunuta ervené - Dví ka podvozku otev ena Ovláda zadní pilotní kabiny p i použití, vyjma st ední polohy, blokuje ovláda p ední pilotní kabiny. Osv tlení signaliza ních polí je pln kompatibilní s noktovizními prost edky III. generace. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí: Spínaný proud: Hmotnost: Životnost St ední doba bezporuchového provozu: Provozní teploty: Vibra ní odolnost: 27V DC Max. 3A 0,85 kg / 0,95 kg letových hodin/ p epnutí/25 rok hodin -60 C +60 C 5Hz 1 000Hz /06/CZ

26 BO NÍKY ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8), ŠA-180, ŠA-180(8), ŠA-440(8), LUN UR ENÍ Bo níky slouží k trvalému m ení stejnosm rného proudu. Pracují v souprav s jednoduchým nebo n kolikanásobným vyhodnocovacím p ístrojem odpovídajících rozsah.

27 POPIS P ístroj je zapojen v síti 27 V spolu s p íslušným ampérmetrem. Jmenovitý úbytek nap tí p i jmenovitém proudu je 75 mv. Vlastní bo ník je upevn n na bakelitové základn. Pro p ívod proudu slouží proudové svorky a pro p ipojení vyhodnocovacího obvodu nap ové svorky na šroubech M3. Bo níky ŠA-340, ŠA 340(8) a ŠA-240, ŠA-240(8) jsou zakrytovány. Kryt je upevn n šroubem a má vý ezy pro p ipojovací vodi e. Bo níky se upev ují na objekt dv ma šrouby. Propojení bo níku s m ícím p ístrojem musí být provedeno vodi em SYP o minimálním pr ezu 0,75 mm 2. Odpor vedení nesmí být v tší než 0,04. P ístroj musí vyhovovat TPF ZÁKLADNÍ ÚDAJE Typové ŠA-140 ŠA-240 ŠA-340 ŠA-180 ŠA-440(8) LUN ozna ení ŠA-140(8) ŠA-240(8) ŠA-340(8) ŠA-180(8) Jmenovitý 30 A 60 A 120 A 180 A 300 A 240 A proud Nep esnost 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Hmotnost (max) Pracovní teplota okolí 0,1 kg 0,1 kg (bez krytu) 0,1 kg (bez krytu) -60 C až +60 C 0,25 kg 0,4 kg 0,4 kg ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-180, ŠA-180(8) ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8) ŠA-440(8), LUN /04/CZ

28 TERMOELEKTRICKÉ VYSÍLA E TEPLOTY LUN A LUN UR ENÍ Termoelektrický vysíla teploty LUN a dvojitý termoelektrický vysíla teploty LUN slouží k m ení teploty výfukových plyn proudového motoru.

29 POPIS Termoelektrický vysíla teploty LUN se pro m ení korigované teploty používá spolu s ukazovatelem teploty LUN Vysíla teploty se skládá z pláš ovaného termo lánku, pouzdra, t la vysíla e a vývod. Pláš ovaný termo lánek je otev enou ástí vetknut do t la vysíla e. T lo vysíla e je opat eno p evle ným šroubem pro montáž na motoru. Termoelektrody jsou p ipájeny k vývod m. Vývody mají otvory, aby bylo možno propojit jednotlivé termo lánky mezi sebou. Vývody a kryt jsou k t lu vysíla e p inýtovány dv ma nýty. Dvojitý termoelektrický vysíla teploty LUN obsahuje 2 idla, vyrobená z pláš ovaného termo lánkového polotovaru NiCr NiAl o pr m ru 2 mm. idla jsou umíst na v ochranném pouzdru, které chrání p ed mechanickým poškozením. Pouzdro je opat eno oválným otvorem, kterým prochází m ený proudící plyn. Vodi e idel jsou p ipájeny k vývod m vysíla e. Vývody jsou upevn ny pomocí matic v keramickém izolátoru. Funkce obou idel je založena na tom, že proud horkých plyn obtékající idlo vysíla e oh ívá m rný konec termo lánku, p i emž vzniká termoelektrické nap tí, úm rné teplot m eného plynu. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Typ termoelektrického vysíla e teploty LUN LUN M ící rozsah vysíla e -60 C až +900 C 0 C až 900 C M ící rozsah soupravy 0 C až +900 C 0 C až +900 C Nep esnost vysíla e dle normy GOST v rozsahu 0 C 400 C 3 C nad 400 C max. 0,75% z m ené teploty Mechanická odolnost vibrace o zrychlení do 100 ms -2 do 70 ms -2 kmito et 10 Hz až 1 khz 10 Hz až 100 Hz max. amplituda 1 mm 0,7 mm rázy o max. zrychlení 120 ms -2, 20 ms až 50 ms 120 ms -2, 20 ms až 50 ms lineární zrychlení 100 ms ms -2 asová konstanta vysíla e nesmí být v tší než 0,5 s 0,5 s Elektrický odpor za normální musí být 0,25 + 0,2 (1,1 0,4) teploty okolí a relativní vlhkosti % Odpor izolace za normální teploty okolí musí být min. 2 M min. 20 M a relativní vlhkosti % Teplotní rozsah použití od 60 C do +500 C od 60 C do +250 C Hmotnost max. 20 g max. 155 g 31-08/04/CZ

30 JEDNOFÁZOVÉ M NI E LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 UR ENÍ Jednofázové m ni e LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 jsou ur eny jako zdroje st ídavého nap tí 115 V, 36 V a 26 V, o kmito tu 400 Hz pro napájení p ístroj a za ízení na letounech, v železni ní a silni ní doprav, ale i všude tam, kde je zapot ebí kmito tu 400 Hz a st ídavého nap tí 115 V, 36 V nebo 26 V.

31 POPIS P ednosti všech m ni : ochrana proti p ep tí a podp tí na vstupu ochrana proti zkratu na výstupu ochrana proti p eh átí signalizace poruchy a p etížení M ni LUN 2463 odpovídá požadavk m norem SVN až , SVN , SVN až , SN , GOST , MIL STD 704 D. M ni e LUN 2466 a LUN 2467 odpovídají dokumentu RTCA/DO C a normám TSO - C 73, EN 2282, MIL STD D. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Typ m ni e LUN 2463 LUN 2466 LUN 2467 jmenovité napájecí nap tí 27 V 28 V 28 V jmenovitý vstupní proud 52,5 A 25 A 16,6 A výstupní st ídavé nap tí 117 V ±2 V, 36 V ±1 V 115 V ± 2 V, 26 V ± 0,8 V 115 V ± 2,3 V, 26 V ± 0,8 V initel zkreslení max. 5% max. 5% max. 5% initel výkyvu 1,41±0,1 1,41±0,1 1,41±0,1 stejnosm rná složka ±0,1 V ±0,1 V ±0,1 V celkový výstupní výkon 1000 VA 500 VA 350 VA kmito et 400 ± 7 Hz 400 ± 4 Hz 400 ± 1 Hz ú innost min. 70% min. 70% min. 75% krátkodobé p etížení 1200 VA, max. 5 min 600 VA, max. 5 min 400 VA, max. 5 min provozní teploty -55 C až +60 C -55 C až +70 C -55 C až +70 C hmotnost 6,6 kg 4,6 kg 2,6 kg max. rozm ry (d, š, v) ,5 124 mm mm ,6 75 mm 25-08/04/CZ

32 T ÍFÁZOVÝ M NI LUN 2400 UR ENÍ T ífázový m ni LUN 2400 je ur en jako zdroj st ídavého nap tí V/200 V, o kmito tu 400 Hz pro napájení p ístroj a za ízení na letounech do celkového výkonu 1800 VA. M ni e je možno adit paraleln pro dosažení celkového výkonu 3600 VA, 5400 VA nebo 7200 VA. Rovn ž je možno jej použít v železni ní a silni ní doprav, ale i v dalších odv tvích pr myslu, kde je zapot ebí t ífázová napájecí sí o kmito tu 400 Hz a st ídavé nap tí V/200 V.

33 POPIS P ednosti m ni e: paralelní provoz ochrana proti p ep tí a podp tí na vstupu ochrana proti zkratu na výstupu ochrana proti p eh átí signalizace poruchy a p etížení diagnostika poruchových stav M ni LUN 2400 odpovídá požadavk m norem MIL STD 704 E a požadavk m dokumentu RTCA/DO C. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY napájecí nap tí stejnosm rné jmenovité provozní nenormální nouzové výstupní st ídavé nap tí velikost nap tí initel zkreslení initel výkyvu stejnosm rná složka výstupní výkon celkový kmito et ú innost ú iník zát že krátkodobé p etížení provozní teplota hmotnost max. rozm ry (d š v) 28 V 22 V až 29 V 20 V až 31,5 V 18 V až 29 V V 2,5 V/200 V 4 V max. 5 % 1,41 0,1 0,1V VA (400 4) Hz min. 80 % pro jmenovitou zát ž 0,75 induktivní, 0,9 kapacitní 120 % min. 5 min. 150 %, min. 5 s -55 C až +70 C 9,5 kg ( ) mm CERTIFIKACE Ministerstvo obrany vydalo souhlas. S-4030 s použitím výrobku ve vojenském letectví /04/CZ

34 LETECKÁ PALUBNÍ RADIOSTANICE LUN 3520 UR ENÍ Letecká palubní radiostanice LUN 3520 je VKV UKV radiostanice ur ená pro komunikaci mezi letouny a pro komunikaci s pozemními prost edky ízení letového provozu s odstupem kanál 25 khz i 8,33 khz.

35 SESTAVA Základní sestavu tvo í blok p ijíma e-vysíla, ovládací sk í ka, p epínací sk í ka a nízkofrekven ní blok. POPIS Radiostanice je konstruk n ešena jako systém samostatných blok, jejichž kombinací lze dosáhnout optimální varianty použití pro libovolný typ letounu, vrtulníku nebo stanovišt ízení leteckého provozu. Technickými parametry spl uje p edpisy ICAO a standardy NATO. Je srovnatelná s radiostanicemi používanými v armádách lenských stát NATO. Je asto využívána k modernizaci letoun a vrtulník ruské výroby. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY kmito tový rozsah VKV 118, ,975 MHz UKV 220, ,975 MHz kanálový odstup VKV 8,33 khz a 25 khz UKV 25 khz druh provozu simplexní radiotelefonní provoz s amplitudovou modulací (A3) citlivost p ijíma e max. 3 V, pro s+š/š=15db, m=0,5; 1 khz selektivita "7" khz ± 3,5 khz max. 6 db "7" khz ± 8,33 khz min. 60 db "7" khz ± 50 khz min. 80 db "20" khz ± 10 khz max. 6 db "20" khz ± 25 khz min. 60 db "20" khz ± 50 khz min. 80 db p epínání selektivity je možné z ovládací sk í ky selektivita pro postranní kanály p íjmu podle p edpis ICAO ANEX 10, ást II. kap. 1, odstavec odolnost proti k ížové modulaci a intermodulaci podle p edpis ICAO ANEX 10, ást II. kap. 1, odstavec FM rozhlasem uml ova šumu automatický, vypínatelný z ovládací sk í ky VF výkon vysíla e plný min. 16 W, typický 20 W snížený 6 W±2 W, p epínání výkonu možné z ovládací sk í ky hloubka modulace min 85%, automaticky udržovaná kmito tová charakteristika modula ního signálu Hz max. 6 db (pro diskrétnost 8,33 khz) 3200 Hz min. 45 db (s uvažováním hovorového spektra) stabilita kmito tu radiostanice stabilita normálového kmito tu (krystalového oscilátoru) ±5 ppm napájecí stejnosm rné nap tí 27 V±10% pro zaru ované hodnoty všech parametr, min. 18 V pro provozuschopnost p íkon p íjem/vysílání max. 70 W/max. 220 W rozsah pracovních teplot -60 C až + 60 C 4-11/06/CZ

36 PALUBNÍ LETECKÁ RADIOSTANICE LUN BLOK P IJÍMA -VYSÍLA UR ENÍ Blok p ijíma -vysíla letecké palubní radiostanice slouží k zajišt ní komunika ního spojení v pásmu VKV-UKV mezi letadlem a dispe erským pracovišt m nebo mezi letouny. Obsahuje napájecí zdroj, p ijíma, vysíla, syntezátor kmito tu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní p ijíma.

37 ZÁKLADNÍ ÚDAJE kmito tový rozsah VKV 118 až 156 MHz UKV 220 až 400 MHz druh provozu A3 citlivost p ijíma e 3 V výkon vysíla e 16 W napájení ze ss sít 27 V rozsah pracovních teplot -60 C až +60 C havarijní p ijíma 121,5 MHz (243 MHz) kanálová rozte VKV 8,33 khz, 25 khz UKV 25 khz hmotnost 9,4 kg Pozn.: Odpružený rám LUN je dodáván na základ samostatné objednávky /09/CZ

38 PALUBNÍ LETECKÁ RADIOSTANICE LUN /2-8 BLOK P IJÍMA -VYSÍLA UR ENÍ Blok p ijíma -vysíla letecké palubní radiostanice slouží k zajišt ní komunika ního spojení v pásmu VKV-UKV mezi letadlem a dispe erským pracovišt m nebo mezi letouny. Obsahuje napájecí zdroj, p ijíma, vysíla, syntezátor kmito tu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní p ijíma.

39 ZÁKLADNÍ ÚDAJE kmito tový rozsah VKV 118 až 156 MHz UKV 220 až 400 MHz druh provozu A3 citlivost p ijíma e 3 V výkon vysíla e 16 W napájení ze ss sít 27 V rozsah pracovních teplot -60 C až +60 C havarijní p ijíma 121,5 MHz (243 MHz) kanálová rozte VKV 8,33 khz, 25 khz UKV 25 khz hmotnost 9,4 kg Pozn.: Odpružený rám LUN je dodáván na základ samostatné objednávky. LUN /2 se od verze LUN liší jen zp sobem ovládání havarijního p ijíma e (zapnuto/vypnuto) /09/CZ

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

zobrazova e regulátory

zobrazova e regulátory Zobrazova e / Regulátory Použití: P ístroj GIA... N GIA... N - ex GIA 2448 zobrazova e rozm r 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 48 x 96 GTH2448/1 GTH2448/2../3 GTH2428/4../5 GIA 2000 GIA

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX Vy vo eno z S60.SCH.SOS Ed. 11 Ver 11-4/2005 SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODI OVÝ VIDEOKIT S INTERKOMUNIKACÍ PRO DVA BYTY S 2 Y PRO KAŽDÝ BYT Art. 6008+62I8+6145

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové.

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové. íloha. 1 Technické podmínky Stávající poplachové zabezpe ovací a tís ové systémy (dále PZTS, d íve EZS) v uvedených místech pln ní jsou moráln a technicky zastaralé. Poruchovost systém zvyšuje provozní

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Elektronické m icí p ístroje

Elektronické m icí p ístroje Va e p ání, na e e ení Nad asovost Tradice Elektronické m icí p ístroje pro m ení elektrochemických a fyzikálních veli in pro monitorování ivotního prost edí pro ízení technologických proces Spolehlivost

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více