Letecké p ístroje. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letecké p ístroje. Obsah"

Transkript

1 Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA MESQUANT 1 MESQUANT 2 UKAZOVATEL PR TOKOM RU A SPOT EBOM RU LUN 1662 UKAZOVATEL OTÁ KOM RU LUN 8300 UKAZOVATEL TEPLOTY VÝSTUPNÍCH PLYN LUN 8390 OVLADA VZTLAKOVÝCH KLAPEK LUN OVLADA PODVOZKU LUN OVLADA A SIGNALIZÁTOR POLOHY PODVOZKU LUN A LUN BO NÍKY ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8), ŠA-180, ŠA-180(8), ŠA-440(8), LUN M ni e JEDNOFÁZOVÉ M NI E LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 T ÍFÁZOVÝ M NI LUN 2400 Letecká komunika ní technika LETECKÁ PALUBNÍ RADIOSTANICE LUN 3520 LUN BLOK P IJÍMA -VYSÍLA LUN /2-8 BLOK P IJÍMA -VYSÍLA LUN /3-8 OVLÁDACÍ SK Í KA LUN OVLÁDACÍ SK Í KA LUN OVLÁDACÍ SK Í KA P EPÍNACÍ SK Í KA LUN P ÍPOJNÁ SK Í KA LUN ZODOLN NÁ ANTÉNA ZA-1, ZA-2 A ZA-12 DVOUPÁSMOVÁ POZEMNÍ RADIOSTANICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM LUN LPR 2000 NAPÁJECÍ ZDROJ Z-RC-28V DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ SK Í KA DOS-1 OM1 (2) KOMUNIKA NÍ MODUL DOS-1 KM1 FILTR FM 118 P ístroje pro ízení chodu agregát ÚST EDNÍ ELEKTRONICKÝ LEN OMEZOVA LUN M601D (L 410 UVP) LUN M601E (L 410 UVPE) ÍDÍCÍ SK Í KA POMOCNÉ ENERGETICKÉ JEDNOTKY (APU) LUN OVLÁDACÍ SK Í KA LUN ELEKTRONICKÝ ASOVA LUN ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL JEDNODUCHÝ LUN ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL ZDVOJENÝ LUN Testovací technika P ENOSNÝ TESTER RADIOSTANIC PKZ 80 Katalog neobsahuje úplnou nabídku vyráb ných produkt. Pro další informace, prosím, kontaktujte prodejní odd lení: tel.: ,

2

3

4 UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755 VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 UR ENÍ Vysíla podélného vyvážení LUN 1756 spolu s ukazovatelem podélného vyvážení LUN 1755 tvo í soupravu, která je ur ena k nastavování podélného a p í ného vyvážení letounu L 159 a k indikaci nastavené hodnoty vyvážení.

5 POPIS Pracovní poloha ukazovatele je libovolná. Montáž ukazovatele na palubní desce se provádí z elní strany pomocí speciální objímky. Vnit ní osv tlení ukazovatele je slu itelné se zobrazova em systému no ního vid ní, podle MIL-L-85762A. V p íslušenství ukazovatele se dodává 1 ks kabelové zásuvky MS 3476 W12-10S s vývodkou M 85049/52-S-12W. Ukazovatel musí vyhovovat technickým podmínkám TPF-MSP P. V p íslušenství vysíla e se dodává kabelová zásuvka WK Vysíla musí vyhovovat technickým podmínkám TPF-MSP ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY LUN 1755 Jmenovitý m ící rozsah ukazovatele Jmenovitá napájecí nap tí napájecí nap tí elektroniky ukazovatele napájecí nap tí vnit ního osv tlení ukazovatele napájecí nap tí žárovky pro sign. p í ného vyvážení -3 až 0 až +9 dílk 28 Vss. (8,5 až 28) Vss. 28 Vss. Povolená chyba ukazovatele Normální podmínky Nízká a vysoká provozní teplota Dílky stupnice -3, 0, 3 ±1% ±2% 6,9 ±1,5% ±2,5% Hmotnost ukazovatele v etn kabelové zásuvky Ukazovatel plní požadavky dokumentu DO-160C Env. Cat. D1 CBBXWXXXSZZAZB*ZKXX *DO-160B Env. Cat. Z (0,3±0,03) kg (0,65 lb) RTCA/DO-160 C a RTCA/DO-160B LUN 1756 M ící rozsah indikace 37,5 Nastavení: p i nastavení ramene o 27,1 doleva z nulové polohy musí být odpor m ený mezi kolíky 1 a 2 vidlice 50±1 p i (20±1) C Hmotnost vysíla e v etn kabelové zásuvky max. 0,125 kg (0.27 lb) Vysíla plní podmínky dokumentu RTCA/DO-160C a RTCA/DO-160B DO-160C Env. Cat. D2-CBCXRFDXSXZAZB*ZKXA *DO-160B Env. Cat. Z /04/CZ

6 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA UR ENÍ Souprava palivom ru je ur ena pro malá dopravní letadla a slouží k m ení a zobrazování objemového množství neseného paliva v nádržích letounu a k signalizaci jeho nouzového množství.

7 SESTAVA Soupravu palivom ru tvo í: ukazovatel LUN 1518 vysíla LUN 1608 pr chodka LUN 1607 POPIS Ukazovatel palivom ru je ukazovací p ístroj, který na palub letounu zobrazuje hodnotu objemového množství neseného paliva, umož uje diagnostikovat na zabudovaném displeji stav soupravy palivom ru. Ukazovatel obsahuje krokový motor, jehož rotor je spojen s ru kou ukazovatele a dále desky plošných spoj elektroniky soupravy. Je vybaven vnit ním osv tlením stupnice íselníku. Celý systém ukazovatele je uložen do standardního pouzdra, které odpovídá norm ARINC-408A velikosti 2ATI. Pro p ipojení ukazovatele k souprav palivom ru slouží dvacetišestikolíková vidlice, která je umíst na na jeho zadní p írub. Konstrukce ukazovatele umož uje jeho montáž na palubní desku letounu a je možná zep edu i zezadu, zp sob montáže si ur uje finalista letounu. M ení hodnoty objemu neseného paliva je založeno na m ení výšky rozhraní dvou r zných dielektrik (paliva a vzduchu) v kapacitním vysíla i. Kapacitní vysíla je tvo en 2 koaxiálními trubkami ze slitiny hliníku. Nosný systém vysíla e tvo í dv speciální izolované objímky, které p ipev ují trubkový systém ke st n nádrže. K p ipojení trubek vysíla e k pr chodce slouží izolovaná svorkovnice z nerezového plechu a kabeláž z koaxiálního vodi e. Trubky vysíla e jsou eloxovány a opat eny povlakem epoxidového laku. Pr chodku tvo í t lo ze slitiny z lehkého kovu, které je tvarováno s ohledem na vnit ní prostor pro uložení desky s plošnými spoji. Tento prostor je hermeticky uzav en t ly speciálních konektor, které p ivád jí a odvád jí signál p evodníku. T lo pr chodky je konstruováno tak, že po zamontování tvo í st nu nádrže a umož uje ut sn ní pomocí O kroužk. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Elektrické napájení soupravy palivom ru 28 V DC Jmenovitý m ící rozsah (0 270) l Základní chyba (za normálních podmínek) Zvýšená chyba (v rozsahu provozních teplot) 5 % z jmenovitého m ícího rozsahu ukazovatele 10 % z jmenovitého m ícího rozsahu ukazovatele (uvedené chyby platí pro palivo: letecký benzin AVG 100 L 4 podle normy MIL-T-5624) Jmenovité napájecí nap tí osv tlení 28 V DC Odb r elektrického proudu pro osv tlení ukazovatele 0, ,010 A Izola ní odpor v normálním prost edí ukazovatele min. 10 M vysíla e min. 20 M pr chodky min. 20 M Elektrická pevnost izolace 500 V, (50 60) Hz Pracovní teplota (-55 až +70) C Rozm ry (v š h) ukazovatel (57,4 55,3 251) mm vysíla ( ) mm pr chodka ( ) mm Hmotnost ukazovatel (560 50) g vysíla max. (400 50) g pr chodka max. (240 30) g 29-08/04/CZ

8 SOUPRAVA OTÁ KOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA UR ENÍ Souprava otá kom ru je ur ena pro malá dopravní letadla (Z 242 L, Z 143 L, Z 142, Z 142 C, Z 43, Z 142CAF, Z 42, Z 42M, MU) a slouží k m ení otá ek a signalizaci p ekro ení definovaného limitu otá ek se zápisem do pam ti. Souprava umož uje m ení po tu provozních hodin. SESTAVA Soupravu otá kom ru tvo í: vysíla otá ek motoru LUN , LUN LUN , LUN , LUN ukazovatel otá ek motoru (LUN , LUN , LUN ) objímka POPIS Ukazovatel otá kom ru Souprava otá kom ru je ur ena pro indikaci otá ek motoru letoun, konstruovaných dle p edpisu FAR/JAR 23. Odpovídá souvisejícím požadavk m p edpisu TSO C49a. Ukazovatel je složen z následujících díl : mikroprocesor s podp rnými obvody, ovlada krokového motoru s optickým sníma em polohy, obvod pro ízení podsvitu stupnice ukazovatele, komunika ní linka RS 232 (485), DC/DC zdroj nap tí z 28V na 5V. Souprava otá kom ru pracuje na principu m ení frekvence impuls z vysíla e, která je závislá na otá kách motoru. ešení spo ívá v principu vyhodnocování impuls z vysíla e, a to formou ítání impuls v íta i mikroprocesoru p i sou asném definování doby ítání. Stupnice ukazatele je kalibrována p ímo v RPM (tj. ot./min). Mezi uvád né p ednosti pat í: ovládání jasu podsvitu na základ vstupní informace v podob prom nného nap tí, možnost vysílání informace o otá kách sériovou linkou RS-485 (232), vnit ní diagnostika systému (stav vysíla e, ukazovatele, informace o vnit ní teplot P jádra).

9 Vysíla otá kom ru a) vysíla s induk ním sníma em, rozsah teplot (-55 až +120) C (LUN , LUN , LUN ) b) vysíla s opto lenem, rozsah teplot (-55 až +85) C (LUN , LUN ) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Ukazovatel otá kom ru Napájecí nap tí: 27,5 VDC P esnost indikace ukazovatele min ±25 RPM v rozsahu od 500 RPM do horního rozsahu stupnice Odolnost ukazatele podle DO-160D Env. Cat: B2-CABSXXXXXXABBBA[UU]B[XXXX]XXX Zastavovací rozm r Ø 60 mm, délka 215 mm Jmen. nap tí osv tlení 27,5 VDC (možnost regulace 0-28 V) Rozsah ukazatele RPM Další parametry v souladu s TSO - C49a Vysíla otá kom ru Napájecí nap tí: Odolnost vysíla e 9 VDC (z ukazovatele) podle DO-160D Env. Cat: D3-BABSXWXDXXABBBA[UU]B[XXXX]XAX Ukazovatel otá kom ru LUN 1301.XX Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) LUN (optický) Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) LUN (optický) Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) CERTIFIKACE Pro použití ukazovatele otá ek LUN 1301.XX v civilním letectví byl vydán souhlas Ú adu civilního letectví R./No.: S a pro použití vysíla e otá ek LUN 1320.XX souhlas./no.: S /05/CZ

10 MESQUANT - 1 UR ENÍ Nový systém MESQUANT - 1 je ur en pro m ení tekutých médií, uhlovodík, hmotnosti paliva apod. Vyzna uje se: vysokou spolehlivostí a p esností nízkou hmotností p izp sobivostí v i požadavk m zákazník schopností komunikovat se systémy letounu po sb rnicích ARINC nebo MIL-STD krátkými dodacími termíny nízkou cenou

11 POPIS MESIT p ístroje spol. s r. o. spojil více než ty icetileté zkušenosti výrobce p i vývoji nového systému MESQUANT - 1 pro m ení hmotnosti zásoby paliva v nádržích letounu (nebo v jiných mobilních prost edcích) s novou mikroprocesorovou technikou. Využívá osv d ených kapacitních p evodník (vysíla ) vyzna ujících se vysokou spolehlivostí, životností i p esností. Signál z t chto p evodník je zpracováván v elektronických obvodech s mikroprocesorem. Výstupem je indikace analogová nebo digitální na ukazovateli o velikosti 2 ATI (1,5 ATI), nebo mohou být oba údaje soust ed ny do jednoho ukazovatele. Také m že být zpracovaný signál p iveden po sb rnicích do multifunk ního displeje (MFD) nebo k dalšímu využití. Elektronické obvody systému mohou být umíst ny v samostatném bloku elektroniky anebo v pouzd e ukazovatele. Systém m že plnit další funkce jako je samostatná informace o množstvích paliva v jednotlivých nádržích nebo signalizace dosažení nastavených hodnot množství paliva. Díky novému zp sobu zpracování elektrických signál z vysíla lze signál standardních typ vysíla p izp sobit tvaru p íslušných nádrží a tím zkrátit dobu realizace speciálního požadavku zákazníka na dodávku nové m ící soupravy a p i tom využívat ov ených standardních typ vysíla. Zákazník m že také volit mezi n kolika typy ukazovatel, mezi nov vyvinuté typy s vysokou spolehlivostí pat í ukazovatele s krokovým motorem se zabudovaným integrálním osvitem dle normy MIL-L-85762A. M ící soupravy mají vždy zabudován n kolikanásobný diagnostický sytém. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU MESQUANT - 1: typická nep esnost m ící soupravy ± 2 % m ené medium letecká paliva JP - 4, JET - A1, F 34 komunikace po sb rnicích ARINC 429, RS 232, 422, 485, MIL - STD /04/CZ

12 MESQUANT - 2 UR ENÍ Nový systém MESQUANT - 2 je ur en pro m ení tekutých médií, uhlovodík, hmotnosti paliva apod. Vyzna uje se: vysokou spolehlivostí a p esností nízkou hmotností p izp sobivostí v i požadavk m zákazník schopností komunikovat se systémy letounu po sb rnicích ARINC nebo MIL-STD krátkými dodacími termíny nízkou cenou

13 POPIS MESIT p ístroje spol. s r. o. spojil více než ty icetileté zkušenosti výrobce p i vývoji nového systému MESQUANT - 2 pro m ení hmotnosti zásoby paliva v nádržích letounu (nebo v jiných mobilních prost edcích) s novou mikroprocesorovou technikou. Využívá osv d ených kapacitních p evodník (vysíla ) vyzna ujících se vysokou spolehlivostí, životností i p esností. Signál z t chto p evodník je zpracováván v elektronických obvodech s mikroprocesorem. Výstupem je indikace analogová nebo digitální na ukazovateli o velikosti 2 ATI (1,5 ATI), nebo mohou být oba údaje soust ed ny do jednoho ukazovatele. Také m že být zpracovaný signál p iveden po sb rnicích do multifunk ního displeje (MFD) nebo k dalšímu využití. Elektronické obvody systému mohou být umíst ny v samostatném bloku elektroniky anebo v pouzd e ukazovatele. Systém m že plnit další funkce jako je samostatná informace o množstvích paliva v jednotlivých nádržích nebo signalizace dosažení nastavených hodnot množství paliva. Díky novému zp sobu zpracování elektrických signál z vysíla lze signál standardních typ vysíla p izp sobit tvaru p íslušných nádrží a tím zkrátit dobu realizace speciálního požadavku zákazníka na dodávku nové m ící soupravy a p i tom využívat ov ených standardních typ vysíla. Zákazník m že také volit mezi n kolika typy ukazovatel, mezi nov vyvinuté typy s vysokou spolehlivostí pat í ukazovatele s krokovým motorem se zabudovaným integrálním osvitem dle normy MIL-L-85762A. M ící soupravy mají vždy zabudován n kolikanásobný diagnostický sytém. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU MESQUANT - 2: typická nep esnost m ící soupravy ± 2 % m ené medium letecká paliva JP - 4, JET - A1, F 34 komunikace po sb rnicích ARINC 429, RS 232, 422, 485, MIL - STD /04/CZ

14 UKAZOVATEL PR TOKOM RU A SPOT EBOM RU LUN 1662 UR ENÍ Ukazovatel pr tokom ru a spot ebom ru paliva LUN 1662 je ur en pro indikaci okamžité a celkové hmotnostní spot eby paliva. Ukazovatel je navržen pro vysila pr toku paliva firmy ELDEC Corporation (ELDEC P/N Flowmeter Transmitter) použitý na leteckých proudových motorech Honeywell F124-GA-100.

15 POPIS Ukazovatel pr tokom ru a spot ebom ru paliva zpracovává údaje z vysíla e a zobrazuje okamžité a celkové hodnoty hmotnostní spot eby paliva. Vysíla pracuje na principu zm ny fázového posunu signál ze dvou cívek umíst ných ve vysíla i. Ukazovatel má analogové a digitální zobrazení. Ob zobrazení v normálním režimu ukazují okamžitou spot ebu paliva. Ukazovatel je v horní ásti vybaven dv ma nepodsv tlenými tla ítky. Stla ení levého tla ítka bezprost edn zp sobí, že displej na 30 vte in zobrazí celkovou hodnotu spot ebovaného paliva a následn je op t zobrazována hodnota okamžité spot eby paliva. Sou asné stla ení obou tla ítek na dobu min. 2 vte in zp sobí vynulování registru celkové spot eby paliva. Ukazovatel konstruován podle p edpisu FAR/JAR 23, souvisejících požadavk p edpisu TSO-C44b. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah: Pr tokom ru Spot ebom ru P esnost ukazovatele Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC PPH P 2% z hodnoty m ené p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

16 UKAZOVATEL OTÁ KOM RU LUN 8300 UR ENÍ Ukazovatel je ur en pro indikaci otá ek leteckého proudového motoru Honeywell F124-GA-100. Ukazovatel otá kom ru pracuje v souprav s vysíla em otá kom ru typu P/N K379-C42100 (P/N motional transducer).

17 POPIS Ukazovatel otá kom ru zobrazuje otá ky motoru letounu. Otá kom r pracuje na principu m ení frekvence impuls, která je závislá na otá kách motoru. Impulsy se snímají na motoru pomocí idla a jsou p ivád ny dv ma vodi i do ukazovatele otá kom ru na palubní desce, kde se frekvence impuls p evádí na výchylku ru ky ukazovatele a zárove zobrazuje na ty místném displeji. Ukazovatel je konstruován dle p edpisu FAR/JAR 23 a souvisejících požadavk p edpisu TSO C49a. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah P esnost indikace: Analogová Digitální Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC 0 110% RPM 4% z hodnoty m ené p i teplot C 2% z hodnoty m ené p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

18 UKAZOVATEL TEPLOTY VÝSTUPNÍCH PLYN LUN 8390 UR ENÍ Ukazovatel je ur en pro indikaci teploty výstupních plyn leteckého proudového motoru Honeywell F124-GA-100. Ukazovatel teploty pracuje v souprav s vysíla em termo lánkového typu (nap. P/N ).

19 POPIS Ukazovatel zobrazuje teplotu výfukových plyn motoru letounu. Vysíla teploty pracuje na principu termo lánku chromel-alumel. Termoelektrické nap tí se p ivádí do ukazovatele na palubní desce s p evodem na výchylku ru ky ukazovatele a zárove se zobrazuje teplota na ty místném displeji. Ukazovatel je konstruován dle p edpisu FAR/JAR 23 a souvisejících požadavk p edpisu TSO-C43c. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah P esnost indikace: Analogová Digitální Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC C (nepracovní C) 20 C v rozsahu stupnice C p i teplot C 10 C v celém rozsahu m ení p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

20 OVLADA VZTLAKOVÝCH KLAPEK LUN UR ENÍ Ovlada vztlakových klapek LUN je ur en k ovládání vztlakových klapek letounu elektrickými a hydraulickými okruhy do polohy 0, 20, 36. SESTAVA P íslušenství ovlada e LUN : Devatenáctipólová zásuvka typ 62 GB-16E 14-19S Osv d ení o uvoln ní oprávn nou osobou JAA Form One Záznamník Obalová krabice NH /13 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

21 POPIS Mechanickým spínáním kontakt elektrických obvod ovláda e se uvád jí do innosti elektromagnety hydraulických ventil. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité spínané nap tí 27,5 V Maximální spínaný proud 1 A, asová konstanta zát že 5 ms maximáln. Hmotnost max. 300 g Ovlada plní požadavky p edpisu RTCA/DO-160C Env. Cat. A1-CAMXXXXXXXXXXXXXXXX Ovlada musí spl ovat požadavky technických podmínek TPF ROZM ROVÝ NÁ RTEK CERTIFIKACE /04/CZ

22 OVLADA PODVOZKU LUN UR ENÍ Ovlada LUN je ur en k ovládání podvozku letounu elektrickými a hydraulickými okruhy do polohy UP a DOWN. SESTAVA P íslušenství ovlada e: Devatenáctipólová zásuvka typ 62 GB-16E 14-19S Osv d ení o uvoln ní oprávn nou osobou JAA Form One Záznamník Obalová krabice NH /13 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

23 POPIS Mechanickým spínáním kontakt elektrických obvod ovláda e se uvád jí do innosti elektromagnety hydraulických ventil. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité spínané nap tí 27,5 V Maximální spínaný proud 1 A, asová konstanta zát že 5 ms maximáln. Hmotnost max. 300 g Ovláda plní požadavky p edpisu RTCA/DO-160C Env. Cat. A1-CAMXXXXXXXXXXXXXXXX Ovláda musí spl ovat požadavky technických podmínek TPF ROZM ROVÝ NÁ RTEK /04/CZ

24 OVLADA A SIGNALIZÁTOR POLOHY PODVOZKU LUN A LUN UR ENÍ Ovlada a signalizátor polohy podvozku LUN a LUN je za ízení ur ené k zapínání obvod ovládání zatahovacího podvozku letounu, k vizuální signalizaci polohy podvozku a informací souvisejících s provozem letounu p i p iblížení na p istání. Ovlada je v provedení pro p ední pilotní prostor (sólo nebo jednokabinový letoun), nebo pro zadní pilotní prostor (výcvikový letoun).

25 POPIS Pomoci ovládací páky ovláda e, v závislosti na její poloze, jsou ovládány elektrické obvody elektromagnetických ventil mechanizm zasouvání a vysouvání podvozku. Poloha podvozku je signalizována pomocí t í malých zelených signaliza ních polí (podvozek vysunut) a t í malých žlutých signaliza ních polí (podvozek zasunut). ty i velké signaliza ní pole s p íslušnými symboly signalizují: ervené - Vysu podvozek Žluté - Parkovací brzda zatažena Zelené - Aerodynamická brzda vysunuta ervené - Dví ka podvozku otev ena Ovláda zadní pilotní kabiny p i použití, vyjma st ední polohy, blokuje ovláda p ední pilotní kabiny. Osv tlení signaliza ních polí je pln kompatibilní s noktovizními prost edky III. generace. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí: Spínaný proud: Hmotnost: Životnost St ední doba bezporuchového provozu: Provozní teploty: Vibra ní odolnost: 27V DC Max. 3A 0,85 kg / 0,95 kg letových hodin/ p epnutí/25 rok hodin -60 C +60 C 5Hz 1 000Hz /06/CZ

26 BO NÍKY ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8), ŠA-180, ŠA-180(8), ŠA-440(8), LUN UR ENÍ Bo níky slouží k trvalému m ení stejnosm rného proudu. Pracují v souprav s jednoduchým nebo n kolikanásobným vyhodnocovacím p ístrojem odpovídajících rozsah.

27 POPIS P ístroj je zapojen v síti 27 V spolu s p íslušným ampérmetrem. Jmenovitý úbytek nap tí p i jmenovitém proudu je 75 mv. Vlastní bo ník je upevn n na bakelitové základn. Pro p ívod proudu slouží proudové svorky a pro p ipojení vyhodnocovacího obvodu nap ové svorky na šroubech M3. Bo níky ŠA-340, ŠA 340(8) a ŠA-240, ŠA-240(8) jsou zakrytovány. Kryt je upevn n šroubem a má vý ezy pro p ipojovací vodi e. Bo níky se upev ují na objekt dv ma šrouby. Propojení bo níku s m ícím p ístrojem musí být provedeno vodi em SYP o minimálním pr ezu 0,75 mm 2. Odpor vedení nesmí být v tší než 0,04. P ístroj musí vyhovovat TPF ZÁKLADNÍ ÚDAJE Typové ŠA-140 ŠA-240 ŠA-340 ŠA-180 ŠA-440(8) LUN ozna ení ŠA-140(8) ŠA-240(8) ŠA-340(8) ŠA-180(8) Jmenovitý 30 A 60 A 120 A 180 A 300 A 240 A proud Nep esnost 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Hmotnost (max) Pracovní teplota okolí 0,1 kg 0,1 kg (bez krytu) 0,1 kg (bez krytu) -60 C až +60 C 0,25 kg 0,4 kg 0,4 kg ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-180, ŠA-180(8) ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8) ŠA-440(8), LUN /04/CZ

28 TERMOELEKTRICKÉ VYSÍLA E TEPLOTY LUN A LUN UR ENÍ Termoelektrický vysíla teploty LUN a dvojitý termoelektrický vysíla teploty LUN slouží k m ení teploty výfukových plyn proudového motoru.

29 POPIS Termoelektrický vysíla teploty LUN se pro m ení korigované teploty používá spolu s ukazovatelem teploty LUN Vysíla teploty se skládá z pláš ovaného termo lánku, pouzdra, t la vysíla e a vývod. Pláš ovaný termo lánek je otev enou ástí vetknut do t la vysíla e. T lo vysíla e je opat eno p evle ným šroubem pro montáž na motoru. Termoelektrody jsou p ipájeny k vývod m. Vývody mají otvory, aby bylo možno propojit jednotlivé termo lánky mezi sebou. Vývody a kryt jsou k t lu vysíla e p inýtovány dv ma nýty. Dvojitý termoelektrický vysíla teploty LUN obsahuje 2 idla, vyrobená z pláš ovaného termo lánkového polotovaru NiCr NiAl o pr m ru 2 mm. idla jsou umíst na v ochranném pouzdru, které chrání p ed mechanickým poškozením. Pouzdro je opat eno oválným otvorem, kterým prochází m ený proudící plyn. Vodi e idel jsou p ipájeny k vývod m vysíla e. Vývody jsou upevn ny pomocí matic v keramickém izolátoru. Funkce obou idel je založena na tom, že proud horkých plyn obtékající idlo vysíla e oh ívá m rný konec termo lánku, p i emž vzniká termoelektrické nap tí, úm rné teplot m eného plynu. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Typ termoelektrického vysíla e teploty LUN LUN M ící rozsah vysíla e -60 C až +900 C 0 C až 900 C M ící rozsah soupravy 0 C až +900 C 0 C až +900 C Nep esnost vysíla e dle normy GOST v rozsahu 0 C 400 C 3 C nad 400 C max. 0,75% z m ené teploty Mechanická odolnost vibrace o zrychlení do 100 ms -2 do 70 ms -2 kmito et 10 Hz až 1 khz 10 Hz až 100 Hz max. amplituda 1 mm 0,7 mm rázy o max. zrychlení 120 ms -2, 20 ms až 50 ms 120 ms -2, 20 ms až 50 ms lineární zrychlení 100 ms ms -2 asová konstanta vysíla e nesmí být v tší než 0,5 s 0,5 s Elektrický odpor za normální musí být 0,25 + 0,2 (1,1 0,4) teploty okolí a relativní vlhkosti % Odpor izolace za normální teploty okolí musí být min. 2 M min. 20 M a relativní vlhkosti % Teplotní rozsah použití od 60 C do +500 C od 60 C do +250 C Hmotnost max. 20 g max. 155 g 31-08/04/CZ

30 JEDNOFÁZOVÉ M NI E LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 UR ENÍ Jednofázové m ni e LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 jsou ur eny jako zdroje st ídavého nap tí 115 V, 36 V a 26 V, o kmito tu 400 Hz pro napájení p ístroj a za ízení na letounech, v železni ní a silni ní doprav, ale i všude tam, kde je zapot ebí kmito tu 400 Hz a st ídavého nap tí 115 V, 36 V nebo 26 V.

31 POPIS P ednosti všech m ni : ochrana proti p ep tí a podp tí na vstupu ochrana proti zkratu na výstupu ochrana proti p eh átí signalizace poruchy a p etížení M ni LUN 2463 odpovídá požadavk m norem SVN až , SVN , SVN až , SN , GOST , MIL STD 704 D. M ni e LUN 2466 a LUN 2467 odpovídají dokumentu RTCA/DO C a normám TSO - C 73, EN 2282, MIL STD D. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Typ m ni e LUN 2463 LUN 2466 LUN 2467 jmenovité napájecí nap tí 27 V 28 V 28 V jmenovitý vstupní proud 52,5 A 25 A 16,6 A výstupní st ídavé nap tí 117 V ±2 V, 36 V ±1 V 115 V ± 2 V, 26 V ± 0,8 V 115 V ± 2,3 V, 26 V ± 0,8 V initel zkreslení max. 5% max. 5% max. 5% initel výkyvu 1,41±0,1 1,41±0,1 1,41±0,1 stejnosm rná složka ±0,1 V ±0,1 V ±0,1 V celkový výstupní výkon 1000 VA 500 VA 350 VA kmito et 400 ± 7 Hz 400 ± 4 Hz 400 ± 1 Hz ú innost min. 70% min. 70% min. 75% krátkodobé p etížení 1200 VA, max. 5 min 600 VA, max. 5 min 400 VA, max. 5 min provozní teploty -55 C až +60 C -55 C až +70 C -55 C až +70 C hmotnost 6,6 kg 4,6 kg 2,6 kg max. rozm ry (d, š, v) ,5 124 mm mm ,6 75 mm 25-08/04/CZ

32 T ÍFÁZOVÝ M NI LUN 2400 UR ENÍ T ífázový m ni LUN 2400 je ur en jako zdroj st ídavého nap tí V/200 V, o kmito tu 400 Hz pro napájení p ístroj a za ízení na letounech do celkového výkonu 1800 VA. M ni e je možno adit paraleln pro dosažení celkového výkonu 3600 VA, 5400 VA nebo 7200 VA. Rovn ž je možno jej použít v železni ní a silni ní doprav, ale i v dalších odv tvích pr myslu, kde je zapot ebí t ífázová napájecí sí o kmito tu 400 Hz a st ídavé nap tí V/200 V.

33 POPIS P ednosti m ni e: paralelní provoz ochrana proti p ep tí a podp tí na vstupu ochrana proti zkratu na výstupu ochrana proti p eh átí signalizace poruchy a p etížení diagnostika poruchových stav M ni LUN 2400 odpovídá požadavk m norem MIL STD 704 E a požadavk m dokumentu RTCA/DO C. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY napájecí nap tí stejnosm rné jmenovité provozní nenormální nouzové výstupní st ídavé nap tí velikost nap tí initel zkreslení initel výkyvu stejnosm rná složka výstupní výkon celkový kmito et ú innost ú iník zát že krátkodobé p etížení provozní teplota hmotnost max. rozm ry (d š v) 28 V 22 V až 29 V 20 V až 31,5 V 18 V až 29 V V 2,5 V/200 V 4 V max. 5 % 1,41 0,1 0,1V VA (400 4) Hz min. 80 % pro jmenovitou zát ž 0,75 induktivní, 0,9 kapacitní 120 % min. 5 min. 150 %, min. 5 s -55 C až +70 C 9,5 kg ( ) mm CERTIFIKACE Ministerstvo obrany vydalo souhlas. S-4030 s použitím výrobku ve vojenském letectví /04/CZ

34 LETECKÁ PALUBNÍ RADIOSTANICE LUN 3520 UR ENÍ Letecká palubní radiostanice LUN 3520 je VKV UKV radiostanice ur ená pro komunikaci mezi letouny a pro komunikaci s pozemními prost edky ízení letového provozu s odstupem kanál 25 khz i 8,33 khz.

35 SESTAVA Základní sestavu tvo í blok p ijíma e-vysíla, ovládací sk í ka, p epínací sk í ka a nízkofrekven ní blok. POPIS Radiostanice je konstruk n ešena jako systém samostatných blok, jejichž kombinací lze dosáhnout optimální varianty použití pro libovolný typ letounu, vrtulníku nebo stanovišt ízení leteckého provozu. Technickými parametry spl uje p edpisy ICAO a standardy NATO. Je srovnatelná s radiostanicemi používanými v armádách lenských stát NATO. Je asto využívána k modernizaci letoun a vrtulník ruské výroby. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY kmito tový rozsah VKV 118, ,975 MHz UKV 220, ,975 MHz kanálový odstup VKV 8,33 khz a 25 khz UKV 25 khz druh provozu simplexní radiotelefonní provoz s amplitudovou modulací (A3) citlivost p ijíma e max. 3 V, pro s+š/š=15db, m=0,5; 1 khz selektivita "7" khz ± 3,5 khz max. 6 db "7" khz ± 8,33 khz min. 60 db "7" khz ± 50 khz min. 80 db "20" khz ± 10 khz max. 6 db "20" khz ± 25 khz min. 60 db "20" khz ± 50 khz min. 80 db p epínání selektivity je možné z ovládací sk í ky selektivita pro postranní kanály p íjmu podle p edpis ICAO ANEX 10, ást II. kap. 1, odstavec odolnost proti k ížové modulaci a intermodulaci podle p edpis ICAO ANEX 10, ást II. kap. 1, odstavec FM rozhlasem uml ova šumu automatický, vypínatelný z ovládací sk í ky VF výkon vysíla e plný min. 16 W, typický 20 W snížený 6 W±2 W, p epínání výkonu možné z ovládací sk í ky hloubka modulace min 85%, automaticky udržovaná kmito tová charakteristika modula ního signálu Hz max. 6 db (pro diskrétnost 8,33 khz) 3200 Hz min. 45 db (s uvažováním hovorového spektra) stabilita kmito tu radiostanice stabilita normálového kmito tu (krystalového oscilátoru) ±5 ppm napájecí stejnosm rné nap tí 27 V±10% pro zaru ované hodnoty všech parametr, min. 18 V pro provozuschopnost p íkon p íjem/vysílání max. 70 W/max. 220 W rozsah pracovních teplot -60 C až + 60 C 4-11/06/CZ

36 PALUBNÍ LETECKÁ RADIOSTANICE LUN BLOK P IJÍMA -VYSÍLA UR ENÍ Blok p ijíma -vysíla letecké palubní radiostanice slouží k zajišt ní komunika ního spojení v pásmu VKV-UKV mezi letadlem a dispe erským pracovišt m nebo mezi letouny. Obsahuje napájecí zdroj, p ijíma, vysíla, syntezátor kmito tu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní p ijíma.

37 ZÁKLADNÍ ÚDAJE kmito tový rozsah VKV 118 až 156 MHz UKV 220 až 400 MHz druh provozu A3 citlivost p ijíma e 3 V výkon vysíla e 16 W napájení ze ss sít 27 V rozsah pracovních teplot -60 C až +60 C havarijní p ijíma 121,5 MHz (243 MHz) kanálová rozte VKV 8,33 khz, 25 khz UKV 25 khz hmotnost 9,4 kg Pozn.: Odpružený rám LUN je dodáván na základ samostatné objednávky /09/CZ

38 PALUBNÍ LETECKÁ RADIOSTANICE LUN /2-8 BLOK P IJÍMA -VYSÍLA UR ENÍ Blok p ijíma -vysíla letecké palubní radiostanice slouží k zajišt ní komunika ního spojení v pásmu VKV-UKV mezi letadlem a dispe erským pracovišt m nebo mezi letouny. Obsahuje napájecí zdroj, p ijíma, vysíla, syntezátor kmito tu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní p ijíma.

39 ZÁKLADNÍ ÚDAJE kmito tový rozsah VKV 118 až 156 MHz UKV 220 až 400 MHz druh provozu A3 citlivost p ijíma e 3 V výkon vysíla e 16 W napájení ze ss sít 27 V rozsah pracovních teplot -60 C až +60 C havarijní p ijíma 121,5 MHz (243 MHz) kanálová rozte VKV 8,33 khz, 25 khz UKV 25 khz hmotnost 9,4 kg Pozn.: Odpružený rám LUN je dodáván na základ samostatné objednávky. LUN /2 se od verze LUN liší jen zp sobem ovládání havarijního p ijíma e (zapnuto/vypnuto) /09/CZ

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

Zkouše ky nap tí DUSPOL

Zkouše ky nap tí DUSPOL Zkouše ky nap tí DUSPOL Vibra ní alarm pro bezpe né zjišt ní nap tí. P ipojení zát že dv ma membránovými tla ítky. M ení pr chodnosti vodi akusticky pomocí bzu áku a opticky pomocí LED, p ípadn LCD. P

Více

OSV TLOVACÍ STO ÁR TVS 01, 02

OSV TLOVACÍ STO ÁR TVS 01, 02 OSV TLOVACÍ STO ÁR TVS 01, 02 Specifikace: eská výroba Nízké po izovací náklady Snadná údr ba a ovladatelnost Vysoký komfort obsluhy iroký okruh pou ití Vysoká flexibilita k po adavk m zákazníka Zástavbová

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace dobré provedení práce po odborné stránce a použití odpovídajícího materiálu, ádné odd lení obvod (nulové vodi e jednotlivých obvod

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Elektrom r elektronický

Elektrom r elektronický Elektronický 1-fázový elektrom r činné energie pro p ímé p ipojení 7E.13.8.230.0000 7E.16.8.230.0000 elektrom r podle ČSN EN 62053 provedení ov ené dle p edpis o metrologii schválení PTB Braunschweig t

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN 332000-6-61 Pou ití: ení spojitosti Zkratový proud > 200 ma. M ení probíhá s automatickým epólováním

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 > < 29 > MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Kinetic B Kinetic Plus B

Kinetic B Kinetic Plus B Montážní a servisní manuál SENTINEL KINETIC REKUPERA NÍ A VENTILA NÍ SYSTÉM PRO CELÝ D M Kinetic B Kinetic Plus B CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis p ístroj Sentinel Kinetic & Sentinel Kinetic Plus... 3 2 Technické

Více

Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce

Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce 6 Ventil (1) je otvírán vibra ním erpadlem (2), které sou asn stla uje pružinu (3) Ventil zavírá bez dodávky elektrické energie pomocí stla ené pružiny,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé 34.51 vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910 1910P01 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM66... Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo DC 13.5...33 V Výstupní signál DC 0...10

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny.

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny. Spoušt e motor SIRIUS 3RM1 Copyright Portfolio SIRIUS Spínací technika SIRIUS SIRIUS nabízí ucelené portfolio nn spínací techniky. snadné projektování a montáž optimáln slad né p ístroje modulární systém

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X 2. vydání - prosinec 2011 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1 TXV 133 39 1. POPIS A PARAMETRY Základní dokumentace Moduly

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA

POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA OVLÁDACÍ A ŘÍDÍCÍ PRVKY PRO JEŘÁBY KABELOVÉ VLEČKY Pohyblivé přívody energie s pojezdem po ocelovém lanku, C-profilu, I-profilu nebo čtyřhranném

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

UNIFLEX-CI / CB Programovatelný univerzální p evodník teploty

UNIFLEX-CI / CB Programovatelný univerzální p evodník teploty UNIFLEX-CI / CB Programovatelný univerzální p evodník teploty Vstup pro Pt 100, termo lánky, odporový vysíla, nap tí, proud Matematické funkce Plné galvanické odd lení vstupu, výstupu a napájení Programování

Více

ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH

ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ROZLIŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V LETADLECH Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

Deska zvukové signalizace DZS

Deska zvukové signalizace DZS Deska zvukové signalizace DZS Návod k montáži a obsluze Vydání: 1.1 Počet listů: 5 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz

Více

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ Datum vydání: 1. 10. 2016 Název Typové označení revize Předřadný odpor spouštěče 321-S20D1 - - - - - - Kompenzační vedení KV-L410(8) - - - - - - Ukazovatel otáček LUN

Více

Automatizace m ení v katodické ochran

Automatizace m ení v katodické ochran Automatizace m ení v katodické ochran Jan íp *, Wojciech Sokólski ** * ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 ** SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Elbl ska 133a, 80-718 Gda sk Klí ová slova: katodická ochrana,

Více

Domovní telefon. Barva bílá standardní. Barva šedá titanová

Domovní telefon. Barva bílá standardní. Barva šedá titanová Domovní telefon série PETRARCA Barva bílá standardní Barva šedá titanová Domovní telefony série Petrarca se vyzna ují vysokou modularitou, všestranností a flexibilitou použití. Díky mnoha dodávaným dopl

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ Typové označení Předřadný odpor spouštěče 321-S20D1 Kompenzační vedení KV-L410(8) Ukazovatel otáček LUN 1301.01 Ukazovatel otáček LUN 1301.02 Ukazovatel otáček LUN

Více

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e M icí a regula ní technika Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e PolyTrans P 32000 pro všechny typy idel termo lánky, odporové

Více

Proudový chránič se zásuvkou

Proudový chránič se zásuvkou http://www.coptkm.cz/ Proudový chránič se zásuvkou Popis zapojení Zásuvka je na vstupu vybavena jističem 10 A. Jednak s ohledem na použitá relé a za druhé z důvodu jištění zásuvkových okruhů většinou jističem

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

TRANSOKRAFT TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ

TRANSOKRAFT TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ TRANSOKRAFT TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ Technická příručka OBSAH STŘÍDAČ TRANSOKRAFT 2 Střídač pro bezpečné 2 třífázové napájení Struktura Transokraftu 2 Funkční popis 3 komponent Provozní režimy 6 Dálková signalizace

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Kombiventil pro otopná

Kombiventil pro otopná 2 85 Kombiventil pro otopná t lesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferen ního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

REZONAN NÍ MOTOR p ehled

REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1 REZONAN NÍ MOTOR p ehled 1. Vlastnosti sériové a paralelní rezonance. ádku Vlastnost Sériová rezonance Paralelní rezonance 1 Schéma zapojení 2 Impedance v rezonanci Nejmenší Nejv tší 3 initel jakosti

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ Předřadný odpor spouštěče 321-S20D1 Ukazovatel teploty hlav válců LUN 1380-8 Kompenzační vedení KV-L410(8) Ukazovatel teploty plynu mezi turbínami LUN 1382 Ukazovatel

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční Časové relé, A multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časových funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h montáž a nastavení

Více

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE POUŽITÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým okruhem nebo otev eným okruhem. VÝHODY Díky použité

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat ze sady: 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 Strana 1 TP ATE 33100 Celkem stránek: 8 ATE, s.r.o.

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Altis TM spojitelné rozvádìèové skøínì

Altis TM spojitelné rozvádìèové skøínì ltis TM spojitelné rozvádìèové skøínì Technické charakteristiky (str. 438) IP 55 podle normy N 529. LI n 747367 562119. IK 10 podle normy N 62262 (N 50102). arva RL 7035. xcelentní odolnost proti korozi

Více

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ NAPÁJEČ - NABÍJEČ STEJNOSMĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S RTK 28 831 EPRONA, a.s. ROKYTNICE nad Jizerou VESTAVNÝ NAPÁJEČ Fj 45 12/24 S Typ: E230G

Více

V rámci projektu bude instalováno:

V rámci projektu bude instalováno: Obec: PALKOVICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na obecním úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat provedení

Více

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií. stavební návod: STANDARDNÍ NABÍJEČKA Základem Standardní nabíječky je především naprosto standardní způsob nabíjení. Tento starý a lety odzkoušený způsob spočívá v nabíjení baterie konstantním proudem

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH Siemensstraße 2 74722 Buchen E-Mail: info@goettfert.de Internet: http://www.goettfert.com Zastoupení v ČR a SR: JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 14, 180 00 Praha

Více

Popis Kazetová markýza Typ 580

Popis Kazetová markýza Typ 580 Popis 1 2 3 -x 4 8 7 6 5 12 11 9 580 Obr. 70: 1 Kazetové profily složené z podlahového profilu s nalisovanou úložnou sko epinou a st ešního profilu z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlída STW bezpe nostní teplotní hlída

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U (-RP) Návod k obsluze a údržbě

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U (-RP) Návod k obsluze a údržbě Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U (-RP) Návod k obsluze a údržbě Tento výrobek je homologován pod číslem E8 10R-04 7084 a je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

JPM 1100(IP) 100V zesilovač

JPM 1100(IP) 100V zesilovač JPM 1100(IP) 100V zesilovač Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovač JPM 1100 se vymyká z řady běžných 100V zesilovačů především svým určením pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek nebo na

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Automatický splachovač toalet SLW 01N

Automatický splachovač toalet SLW 01N Montážní návod Automatický splachovač toalet SLW 01N Automatické splachovače toalet ZPĚT Vlastnosti: - určeno pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou - reaguje na přítomnost osoby před

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Stolní laboratorní zdroje AC / DC nestabilizované

Stolní laboratorní zdroje AC / DC nestabilizované Stolní laboratorní zdroje AC / DC do 750 VA - tester pr chodnosti u 5311.3 5311.0 5311.1 5311.2 5311.3 DC AC DC AC DC AC DC AC AC * výstupní nap tí 0-30V 0-30V 0-30V 0-30V * výstupní proud 5A 5A 10A 10A

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD

CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD P ÍDAVNÉ VYBAVENÍ CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD P ídavným vybavením rozší íte u itné

Více

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004 č.v.: 71970 9 004 TP-SM HK 1/99 (TP 71970 9 003) JKPOV 404 229 719 704 SKP 316

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu:

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu: Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje Operační program: Integrovaný operační program Identifikace výzvy: Výzva č. 11 Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07810

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Impulsní M-Bus adaptér

Impulsní M-Bus adaptér 5 383 Impulsní M-Bus adaptér AEW310.2 Impulsní adaptér AEW310.2 p ijímá a zpracovává impulsy z 1 nebo 2 m i spot eby s impulsním výstupem a p enáší data dále po M-Bus sb rnici. Impulsní adaptér musí být

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6 Obsah Strana Úvod 2 Popis regulačního systému PTVJ 2 Popis jednotek systému 4 1. Ovládací jednotka MPO2 4 2. Rozvaděč PTVJ 6 2.1. Deska zdroje MPZ1 8 2.2. Deska měření teploty MPP1 9 2.3. Výstupní modul

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 D je určen, stejně jako STABIL 02 i STABIL 02 D, k regulaci ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více