Letecké p ístroje. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letecké p ístroje. Obsah"

Transkript

1 Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA MESQUANT 1 MESQUANT 2 UKAZOVATEL PR TOKOM RU A SPOT EBOM RU LUN 1662 UKAZOVATEL OTÁ KOM RU LUN 8300 UKAZOVATEL TEPLOTY VÝSTUPNÍCH PLYN LUN 8390 OVLADA VZTLAKOVÝCH KLAPEK LUN OVLADA PODVOZKU LUN OVLADA A SIGNALIZÁTOR POLOHY PODVOZKU LUN A LUN BO NÍKY ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8), ŠA-180, ŠA-180(8), ŠA-440(8), LUN M ni e JEDNOFÁZOVÉ M NI E LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 T ÍFÁZOVÝ M NI LUN 2400 Letecká komunika ní technika LETECKÁ PALUBNÍ RADIOSTANICE LUN 3520 LUN BLOK P IJÍMA -VYSÍLA LUN /2-8 BLOK P IJÍMA -VYSÍLA LUN /3-8 OVLÁDACÍ SK Í KA LUN OVLÁDACÍ SK Í KA LUN OVLÁDACÍ SK Í KA P EPÍNACÍ SK Í KA LUN P ÍPOJNÁ SK Í KA LUN ZODOLN NÁ ANTÉNA ZA-1, ZA-2 A ZA-12 DVOUPÁSMOVÁ POZEMNÍ RADIOSTANICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM LUN LPR 2000 NAPÁJECÍ ZDROJ Z-RC-28V DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ SK Í KA DOS-1 OM1 (2) KOMUNIKA NÍ MODUL DOS-1 KM1 FILTR FM 118 P ístroje pro ízení chodu agregát ÚST EDNÍ ELEKTRONICKÝ LEN OMEZOVA LUN M601D (L 410 UVP) LUN M601E (L 410 UVPE) ÍDÍCÍ SK Í KA POMOCNÉ ENERGETICKÉ JEDNOTKY (APU) LUN OVLÁDACÍ SK Í KA LUN ELEKTRONICKÝ ASOVA LUN ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL JEDNODUCHÝ LUN ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL ZDVOJENÝ LUN Testovací technika P ENOSNÝ TESTER RADIOSTANIC PKZ 80 Katalog neobsahuje úplnou nabídku vyráb ných produkt. Pro další informace, prosím, kontaktujte prodejní odd lení: tel.: ,

2

3

4 UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755 VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 UR ENÍ Vysíla podélného vyvážení LUN 1756 spolu s ukazovatelem podélného vyvážení LUN 1755 tvo í soupravu, která je ur ena k nastavování podélného a p í ného vyvážení letounu L 159 a k indikaci nastavené hodnoty vyvážení.

5 POPIS Pracovní poloha ukazovatele je libovolná. Montáž ukazovatele na palubní desce se provádí z elní strany pomocí speciální objímky. Vnit ní osv tlení ukazovatele je slu itelné se zobrazova em systému no ního vid ní, podle MIL-L-85762A. V p íslušenství ukazovatele se dodává 1 ks kabelové zásuvky MS 3476 W12-10S s vývodkou M 85049/52-S-12W. Ukazovatel musí vyhovovat technickým podmínkám TPF-MSP P. V p íslušenství vysíla e se dodává kabelová zásuvka WK Vysíla musí vyhovovat technickým podmínkám TPF-MSP ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY LUN 1755 Jmenovitý m ící rozsah ukazovatele Jmenovitá napájecí nap tí napájecí nap tí elektroniky ukazovatele napájecí nap tí vnit ního osv tlení ukazovatele napájecí nap tí žárovky pro sign. p í ného vyvážení -3 až 0 až +9 dílk 28 Vss. (8,5 až 28) Vss. 28 Vss. Povolená chyba ukazovatele Normální podmínky Nízká a vysoká provozní teplota Dílky stupnice -3, 0, 3 ±1% ±2% 6,9 ±1,5% ±2,5% Hmotnost ukazovatele v etn kabelové zásuvky Ukazovatel plní požadavky dokumentu DO-160C Env. Cat. D1 CBBXWXXXSZZAZB*ZKXX *DO-160B Env. Cat. Z (0,3±0,03) kg (0,65 lb) RTCA/DO-160 C a RTCA/DO-160B LUN 1756 M ící rozsah indikace 37,5 Nastavení: p i nastavení ramene o 27,1 doleva z nulové polohy musí být odpor m ený mezi kolíky 1 a 2 vidlice 50±1 p i (20±1) C Hmotnost vysíla e v etn kabelové zásuvky max. 0,125 kg (0.27 lb) Vysíla plní podmínky dokumentu RTCA/DO-160C a RTCA/DO-160B DO-160C Env. Cat. D2-CBCXRFDXSXZAZB*ZKXA *DO-160B Env. Cat. Z /04/CZ

6 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA UR ENÍ Souprava palivom ru je ur ena pro malá dopravní letadla a slouží k m ení a zobrazování objemového množství neseného paliva v nádržích letounu a k signalizaci jeho nouzového množství.

7 SESTAVA Soupravu palivom ru tvo í: ukazovatel LUN 1518 vysíla LUN 1608 pr chodka LUN 1607 POPIS Ukazovatel palivom ru je ukazovací p ístroj, který na palub letounu zobrazuje hodnotu objemového množství neseného paliva, umož uje diagnostikovat na zabudovaném displeji stav soupravy palivom ru. Ukazovatel obsahuje krokový motor, jehož rotor je spojen s ru kou ukazovatele a dále desky plošných spoj elektroniky soupravy. Je vybaven vnit ním osv tlením stupnice íselníku. Celý systém ukazovatele je uložen do standardního pouzdra, které odpovídá norm ARINC-408A velikosti 2ATI. Pro p ipojení ukazovatele k souprav palivom ru slouží dvacetišestikolíková vidlice, která je umíst na na jeho zadní p írub. Konstrukce ukazovatele umož uje jeho montáž na palubní desku letounu a je možná zep edu i zezadu, zp sob montáže si ur uje finalista letounu. M ení hodnoty objemu neseného paliva je založeno na m ení výšky rozhraní dvou r zných dielektrik (paliva a vzduchu) v kapacitním vysíla i. Kapacitní vysíla je tvo en 2 koaxiálními trubkami ze slitiny hliníku. Nosný systém vysíla e tvo í dv speciální izolované objímky, které p ipev ují trubkový systém ke st n nádrže. K p ipojení trubek vysíla e k pr chodce slouží izolovaná svorkovnice z nerezového plechu a kabeláž z koaxiálního vodi e. Trubky vysíla e jsou eloxovány a opat eny povlakem epoxidového laku. Pr chodku tvo í t lo ze slitiny z lehkého kovu, které je tvarováno s ohledem na vnit ní prostor pro uložení desky s plošnými spoji. Tento prostor je hermeticky uzav en t ly speciálních konektor, které p ivád jí a odvád jí signál p evodníku. T lo pr chodky je konstruováno tak, že po zamontování tvo í st nu nádrže a umož uje ut sn ní pomocí O kroužk. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Elektrické napájení soupravy palivom ru 28 V DC Jmenovitý m ící rozsah (0 270) l Základní chyba (za normálních podmínek) Zvýšená chyba (v rozsahu provozních teplot) 5 % z jmenovitého m ícího rozsahu ukazovatele 10 % z jmenovitého m ícího rozsahu ukazovatele (uvedené chyby platí pro palivo: letecký benzin AVG 100 L 4 podle normy MIL-T-5624) Jmenovité napájecí nap tí osv tlení 28 V DC Odb r elektrického proudu pro osv tlení ukazovatele 0, ,010 A Izola ní odpor v normálním prost edí ukazovatele min. 10 M vysíla e min. 20 M pr chodky min. 20 M Elektrická pevnost izolace 500 V, (50 60) Hz Pracovní teplota (-55 až +70) C Rozm ry (v š h) ukazovatel (57,4 55,3 251) mm vysíla ( ) mm pr chodka ( ) mm Hmotnost ukazovatel (560 50) g vysíla max. (400 50) g pr chodka max. (240 30) g 29-08/04/CZ

8 SOUPRAVA OTÁ KOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA UR ENÍ Souprava otá kom ru je ur ena pro malá dopravní letadla (Z 242 L, Z 143 L, Z 142, Z 142 C, Z 43, Z 142CAF, Z 42, Z 42M, MU) a slouží k m ení otá ek a signalizaci p ekro ení definovaného limitu otá ek se zápisem do pam ti. Souprava umož uje m ení po tu provozních hodin. SESTAVA Soupravu otá kom ru tvo í: vysíla otá ek motoru LUN , LUN LUN , LUN , LUN ukazovatel otá ek motoru (LUN , LUN , LUN ) objímka POPIS Ukazovatel otá kom ru Souprava otá kom ru je ur ena pro indikaci otá ek motoru letoun, konstruovaných dle p edpisu FAR/JAR 23. Odpovídá souvisejícím požadavk m p edpisu TSO C49a. Ukazovatel je složen z následujících díl : mikroprocesor s podp rnými obvody, ovlada krokového motoru s optickým sníma em polohy, obvod pro ízení podsvitu stupnice ukazovatele, komunika ní linka RS 232 (485), DC/DC zdroj nap tí z 28V na 5V. Souprava otá kom ru pracuje na principu m ení frekvence impuls z vysíla e, která je závislá na otá kách motoru. ešení spo ívá v principu vyhodnocování impuls z vysíla e, a to formou ítání impuls v íta i mikroprocesoru p i sou asném definování doby ítání. Stupnice ukazatele je kalibrována p ímo v RPM (tj. ot./min). Mezi uvád né p ednosti pat í: ovládání jasu podsvitu na základ vstupní informace v podob prom nného nap tí, možnost vysílání informace o otá kách sériovou linkou RS-485 (232), vnit ní diagnostika systému (stav vysíla e, ukazovatele, informace o vnit ní teplot P jádra).

9 Vysíla otá kom ru a) vysíla s induk ním sníma em, rozsah teplot (-55 až +120) C (LUN , LUN , LUN ) b) vysíla s opto lenem, rozsah teplot (-55 až +85) C (LUN , LUN ) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Ukazovatel otá kom ru Napájecí nap tí: 27,5 VDC P esnost indikace ukazovatele min ±25 RPM v rozsahu od 500 RPM do horního rozsahu stupnice Odolnost ukazatele podle DO-160D Env. Cat: B2-CABSXXXXXXABBBA[UU]B[XXXX]XXX Zastavovací rozm r Ø 60 mm, délka 215 mm Jmen. nap tí osv tlení 27,5 VDC (možnost regulace 0-28 V) Rozsah ukazatele RPM Další parametry v souladu s TSO - C49a Vysíla otá kom ru Napájecí nap tí: Odolnost vysíla e 9 VDC (z ukazovatele) podle DO-160D Env. Cat: D3-BABSXWXDXXABBBA[UU]B[XXXX]XAX Ukazovatel otá kom ru LUN 1301.XX Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) LUN (optický) Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) LUN (optický) Vysíla otá kom ru LUN (induk ní) CERTIFIKACE Pro použití ukazovatele otá ek LUN 1301.XX v civilním letectví byl vydán souhlas Ú adu civilního letectví R./No.: S a pro použití vysíla e otá ek LUN 1320.XX souhlas./no.: S /05/CZ

10 MESQUANT - 1 UR ENÍ Nový systém MESQUANT - 1 je ur en pro m ení tekutých médií, uhlovodík, hmotnosti paliva apod. Vyzna uje se: vysokou spolehlivostí a p esností nízkou hmotností p izp sobivostí v i požadavk m zákazník schopností komunikovat se systémy letounu po sb rnicích ARINC nebo MIL-STD krátkými dodacími termíny nízkou cenou

11 POPIS MESIT p ístroje spol. s r. o. spojil více než ty icetileté zkušenosti výrobce p i vývoji nového systému MESQUANT - 1 pro m ení hmotnosti zásoby paliva v nádržích letounu (nebo v jiných mobilních prost edcích) s novou mikroprocesorovou technikou. Využívá osv d ených kapacitních p evodník (vysíla ) vyzna ujících se vysokou spolehlivostí, životností i p esností. Signál z t chto p evodník je zpracováván v elektronických obvodech s mikroprocesorem. Výstupem je indikace analogová nebo digitální na ukazovateli o velikosti 2 ATI (1,5 ATI), nebo mohou být oba údaje soust ed ny do jednoho ukazovatele. Také m že být zpracovaný signál p iveden po sb rnicích do multifunk ního displeje (MFD) nebo k dalšímu využití. Elektronické obvody systému mohou být umíst ny v samostatném bloku elektroniky anebo v pouzd e ukazovatele. Systém m že plnit další funkce jako je samostatná informace o množstvích paliva v jednotlivých nádržích nebo signalizace dosažení nastavených hodnot množství paliva. Díky novému zp sobu zpracování elektrických signál z vysíla lze signál standardních typ vysíla p izp sobit tvaru p íslušných nádrží a tím zkrátit dobu realizace speciálního požadavku zákazníka na dodávku nové m ící soupravy a p i tom využívat ov ených standardních typ vysíla. Zákazník m že také volit mezi n kolika typy ukazovatel, mezi nov vyvinuté typy s vysokou spolehlivostí pat í ukazovatele s krokovým motorem se zabudovaným integrálním osvitem dle normy MIL-L-85762A. M ící soupravy mají vždy zabudován n kolikanásobný diagnostický sytém. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU MESQUANT - 1: typická nep esnost m ící soupravy ± 2 % m ené medium letecká paliva JP - 4, JET - A1, F 34 komunikace po sb rnicích ARINC 429, RS 232, 422, 485, MIL - STD /04/CZ

12 MESQUANT - 2 UR ENÍ Nový systém MESQUANT - 2 je ur en pro m ení tekutých médií, uhlovodík, hmotnosti paliva apod. Vyzna uje se: vysokou spolehlivostí a p esností nízkou hmotností p izp sobivostí v i požadavk m zákazník schopností komunikovat se systémy letounu po sb rnicích ARINC nebo MIL-STD krátkými dodacími termíny nízkou cenou

13 POPIS MESIT p ístroje spol. s r. o. spojil více než ty icetileté zkušenosti výrobce p i vývoji nového systému MESQUANT - 2 pro m ení hmotnosti zásoby paliva v nádržích letounu (nebo v jiných mobilních prost edcích) s novou mikroprocesorovou technikou. Využívá osv d ených kapacitních p evodník (vysíla ) vyzna ujících se vysokou spolehlivostí, životností i p esností. Signál z t chto p evodník je zpracováván v elektronických obvodech s mikroprocesorem. Výstupem je indikace analogová nebo digitální na ukazovateli o velikosti 2 ATI (1,5 ATI), nebo mohou být oba údaje soust ed ny do jednoho ukazovatele. Také m že být zpracovaný signál p iveden po sb rnicích do multifunk ního displeje (MFD) nebo k dalšímu využití. Elektronické obvody systému mohou být umíst ny v samostatném bloku elektroniky anebo v pouzd e ukazovatele. Systém m že plnit další funkce jako je samostatná informace o množstvích paliva v jednotlivých nádržích nebo signalizace dosažení nastavených hodnot množství paliva. Díky novému zp sobu zpracování elektrických signál z vysíla lze signál standardních typ vysíla p izp sobit tvaru p íslušných nádrží a tím zkrátit dobu realizace speciálního požadavku zákazníka na dodávku nové m ící soupravy a p i tom využívat ov ených standardních typ vysíla. Zákazník m že také volit mezi n kolika typy ukazovatel, mezi nov vyvinuté typy s vysokou spolehlivostí pat í ukazovatele s krokovým motorem se zabudovaným integrálním osvitem dle normy MIL-L-85762A. M ící soupravy mají vždy zabudován n kolikanásobný diagnostický sytém. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU MESQUANT - 2: typická nep esnost m ící soupravy ± 2 % m ené medium letecká paliva JP - 4, JET - A1, F 34 komunikace po sb rnicích ARINC 429, RS 232, 422, 485, MIL - STD /04/CZ

14 UKAZOVATEL PR TOKOM RU A SPOT EBOM RU LUN 1662 UR ENÍ Ukazovatel pr tokom ru a spot ebom ru paliva LUN 1662 je ur en pro indikaci okamžité a celkové hmotnostní spot eby paliva. Ukazovatel je navržen pro vysila pr toku paliva firmy ELDEC Corporation (ELDEC P/N Flowmeter Transmitter) použitý na leteckých proudových motorech Honeywell F124-GA-100.

15 POPIS Ukazovatel pr tokom ru a spot ebom ru paliva zpracovává údaje z vysíla e a zobrazuje okamžité a celkové hodnoty hmotnostní spot eby paliva. Vysíla pracuje na principu zm ny fázového posunu signál ze dvou cívek umíst ných ve vysíla i. Ukazovatel má analogové a digitální zobrazení. Ob zobrazení v normálním režimu ukazují okamžitou spot ebu paliva. Ukazovatel je v horní ásti vybaven dv ma nepodsv tlenými tla ítky. Stla ení levého tla ítka bezprost edn zp sobí, že displej na 30 vte in zobrazí celkovou hodnotu spot ebovaného paliva a následn je op t zobrazována hodnota okamžité spot eby paliva. Sou asné stla ení obou tla ítek na dobu min. 2 vte in zp sobí vynulování registru celkové spot eby paliva. Ukazovatel konstruován podle p edpisu FAR/JAR 23, souvisejících požadavk p edpisu TSO-C44b. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah: Pr tokom ru Spot ebom ru P esnost ukazovatele Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC PPH P 2% z hodnoty m ené p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

16 UKAZOVATEL OTÁ KOM RU LUN 8300 UR ENÍ Ukazovatel je ur en pro indikaci otá ek leteckého proudového motoru Honeywell F124-GA-100. Ukazovatel otá kom ru pracuje v souprav s vysíla em otá kom ru typu P/N K379-C42100 (P/N motional transducer).

17 POPIS Ukazovatel otá kom ru zobrazuje otá ky motoru letounu. Otá kom r pracuje na principu m ení frekvence impuls, která je závislá na otá kách motoru. Impulsy se snímají na motoru pomocí idla a jsou p ivád ny dv ma vodi i do ukazovatele otá kom ru na palubní desce, kde se frekvence impuls p evádí na výchylku ru ky ukazovatele a zárove zobrazuje na ty místném displeji. Ukazovatel je konstruován dle p edpisu FAR/JAR 23 a souvisejících požadavk p edpisu TSO C49a. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah P esnost indikace: Analogová Digitální Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC 0 110% RPM 4% z hodnoty m ené p i teplot C 2% z hodnoty m ené p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

18 UKAZOVATEL TEPLOTY VÝSTUPNÍCH PLYN LUN 8390 UR ENÍ Ukazovatel je ur en pro indikaci teploty výstupních plyn leteckého proudového motoru Honeywell F124-GA-100. Ukazovatel teploty pracuje v souprav s vysíla em termo lánkového typu (nap. P/N ).

19 POPIS Ukazovatel zobrazuje teplotu výfukových plyn motoru letounu. Vysíla teploty pracuje na principu termo lánku chromel-alumel. Termoelektrické nap tí se p ivádí do ukazovatele na palubní desce s p evodem na výchylku ru ky ukazovatele a zárove se zobrazuje teplota na ty místném displeji. Ukazovatel je konstruován dle p edpisu FAR/JAR 23 a souvisejících požadavk p edpisu TSO-C43c. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí Pracovní rozsah P esnost indikace: Analogová Digitální Odolnost ukazovatele Pouzdro: 28V DC C (nepracovní C) 20 C v rozsahu stupnice C p i teplot C 10 C v celém rozsahu m ení p i teplot C Dle DO-160D Env. Cat. D1-CCB[S2BM]XWXDFSZZAZZ[VU]L[XXC3]XXX ARINC-408A velikost 2ATI /06/CZ

20 OVLADA VZTLAKOVÝCH KLAPEK LUN UR ENÍ Ovlada vztlakových klapek LUN je ur en k ovládání vztlakových klapek letounu elektrickými a hydraulickými okruhy do polohy 0, 20, 36. SESTAVA P íslušenství ovlada e LUN : Devatenáctipólová zásuvka typ 62 GB-16E 14-19S Osv d ení o uvoln ní oprávn nou osobou JAA Form One Záznamník Obalová krabice NH /13 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

21 POPIS Mechanickým spínáním kontakt elektrických obvod ovláda e se uvád jí do innosti elektromagnety hydraulických ventil. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité spínané nap tí 27,5 V Maximální spínaný proud 1 A, asová konstanta zát že 5 ms maximáln. Hmotnost max. 300 g Ovlada plní požadavky p edpisu RTCA/DO-160C Env. Cat. A1-CAMXXXXXXXXXXXXXXXX Ovlada musí spl ovat požadavky technických podmínek TPF ROZM ROVÝ NÁ RTEK CERTIFIKACE /04/CZ

22 OVLADA PODVOZKU LUN UR ENÍ Ovlada LUN je ur en k ovládání podvozku letounu elektrickými a hydraulickými okruhy do polohy UP a DOWN. SESTAVA P íslušenství ovlada e: Devatenáctipólová zásuvka typ 62 GB-16E 14-19S Osv d ení o uvoln ní oprávn nou osobou JAA Form One Záznamník Obalová krabice NH /13 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

23 POPIS Mechanickým spínáním kontakt elektrických obvod ovláda e se uvád jí do innosti elektromagnety hydraulických ventil. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité spínané nap tí 27,5 V Maximální spínaný proud 1 A, asová konstanta zát že 5 ms maximáln. Hmotnost max. 300 g Ovláda plní požadavky p edpisu RTCA/DO-160C Env. Cat. A1-CAMXXXXXXXXXXXXXXXX Ovláda musí spl ovat požadavky technických podmínek TPF ROZM ROVÝ NÁ RTEK /04/CZ

24 OVLADA A SIGNALIZÁTOR POLOHY PODVOZKU LUN A LUN UR ENÍ Ovlada a signalizátor polohy podvozku LUN a LUN je za ízení ur ené k zapínání obvod ovládání zatahovacího podvozku letounu, k vizuální signalizaci polohy podvozku a informací souvisejících s provozem letounu p i p iblížení na p istání. Ovlada je v provedení pro p ední pilotní prostor (sólo nebo jednokabinový letoun), nebo pro zadní pilotní prostor (výcvikový letoun).

25 POPIS Pomoci ovládací páky ovláda e, v závislosti na její poloze, jsou ovládány elektrické obvody elektromagnetických ventil mechanizm zasouvání a vysouvání podvozku. Poloha podvozku je signalizována pomocí t í malých zelených signaliza ních polí (podvozek vysunut) a t í malých žlutých signaliza ních polí (podvozek zasunut). ty i velké signaliza ní pole s p íslušnými symboly signalizují: ervené - Vysu podvozek Žluté - Parkovací brzda zatažena Zelené - Aerodynamická brzda vysunuta ervené - Dví ka podvozku otev ena Ovláda zadní pilotní kabiny p i použití, vyjma st ední polohy, blokuje ovláda p ední pilotní kabiny. Osv tlení signaliza ních polí je pln kompatibilní s noktovizními prost edky III. generace. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí nap tí: Spínaný proud: Hmotnost: Životnost St ední doba bezporuchového provozu: Provozní teploty: Vibra ní odolnost: 27V DC Max. 3A 0,85 kg / 0,95 kg letových hodin/ p epnutí/25 rok hodin -60 C +60 C 5Hz 1 000Hz /06/CZ

26 BO NÍKY ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8), ŠA-180, ŠA-180(8), ŠA-440(8), LUN UR ENÍ Bo níky slouží k trvalému m ení stejnosm rného proudu. Pracují v souprav s jednoduchým nebo n kolikanásobným vyhodnocovacím p ístrojem odpovídajících rozsah.

27 POPIS P ístroj je zapojen v síti 27 V spolu s p íslušným ampérmetrem. Jmenovitý úbytek nap tí p i jmenovitém proudu je 75 mv. Vlastní bo ník je upevn n na bakelitové základn. Pro p ívod proudu slouží proudové svorky a pro p ipojení vyhodnocovacího obvodu nap ové svorky na šroubech M3. Bo níky ŠA-340, ŠA 340(8) a ŠA-240, ŠA-240(8) jsou zakrytovány. Kryt je upevn n šroubem a má vý ezy pro p ipojovací vodi e. Bo níky se upev ují na objekt dv ma šrouby. Propojení bo níku s m ícím p ístrojem musí být provedeno vodi em SYP o minimálním pr ezu 0,75 mm 2. Odpor vedení nesmí být v tší než 0,04. P ístroj musí vyhovovat TPF ZÁKLADNÍ ÚDAJE Typové ŠA-140 ŠA-240 ŠA-340 ŠA-180 ŠA-440(8) LUN ozna ení ŠA-140(8) ŠA-240(8) ŠA-340(8) ŠA-180(8) Jmenovitý 30 A 60 A 120 A 180 A 300 A 240 A proud Nep esnost 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Hmotnost (max) Pracovní teplota okolí 0,1 kg 0,1 kg (bez krytu) 0,1 kg (bez krytu) -60 C až +60 C 0,25 kg 0,4 kg 0,4 kg ŠA-140, ŠA-140(8), ŠA-180, ŠA-180(8) ŠA-240, ŠA-240(8), ŠA-340, ŠA-340(8) ŠA-440(8), LUN /04/CZ

28 TERMOELEKTRICKÉ VYSÍLA E TEPLOTY LUN A LUN UR ENÍ Termoelektrický vysíla teploty LUN a dvojitý termoelektrický vysíla teploty LUN slouží k m ení teploty výfukových plyn proudového motoru.

29 POPIS Termoelektrický vysíla teploty LUN se pro m ení korigované teploty používá spolu s ukazovatelem teploty LUN Vysíla teploty se skládá z pláš ovaného termo lánku, pouzdra, t la vysíla e a vývod. Pláš ovaný termo lánek je otev enou ástí vetknut do t la vysíla e. T lo vysíla e je opat eno p evle ným šroubem pro montáž na motoru. Termoelektrody jsou p ipájeny k vývod m. Vývody mají otvory, aby bylo možno propojit jednotlivé termo lánky mezi sebou. Vývody a kryt jsou k t lu vysíla e p inýtovány dv ma nýty. Dvojitý termoelektrický vysíla teploty LUN obsahuje 2 idla, vyrobená z pláš ovaného termo lánkového polotovaru NiCr NiAl o pr m ru 2 mm. idla jsou umíst na v ochranném pouzdru, které chrání p ed mechanickým poškozením. Pouzdro je opat eno oválným otvorem, kterým prochází m ený proudící plyn. Vodi e idel jsou p ipájeny k vývod m vysíla e. Vývody jsou upevn ny pomocí matic v keramickém izolátoru. Funkce obou idel je založena na tom, že proud horkých plyn obtékající idlo vysíla e oh ívá m rný konec termo lánku, p i emž vzniká termoelektrické nap tí, úm rné teplot m eného plynu. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Typ termoelektrického vysíla e teploty LUN LUN M ící rozsah vysíla e -60 C až +900 C 0 C až 900 C M ící rozsah soupravy 0 C až +900 C 0 C až +900 C Nep esnost vysíla e dle normy GOST v rozsahu 0 C 400 C 3 C nad 400 C max. 0,75% z m ené teploty Mechanická odolnost vibrace o zrychlení do 100 ms -2 do 70 ms -2 kmito et 10 Hz až 1 khz 10 Hz až 100 Hz max. amplituda 1 mm 0,7 mm rázy o max. zrychlení 120 ms -2, 20 ms až 50 ms 120 ms -2, 20 ms až 50 ms lineární zrychlení 100 ms ms -2 asová konstanta vysíla e nesmí být v tší než 0,5 s 0,5 s Elektrický odpor za normální musí být 0,25 + 0,2 (1,1 0,4) teploty okolí a relativní vlhkosti % Odpor izolace za normální teploty okolí musí být min. 2 M min. 20 M a relativní vlhkosti % Teplotní rozsah použití od 60 C do +500 C od 60 C do +250 C Hmotnost max. 20 g max. 155 g 31-08/04/CZ

30 JEDNOFÁZOVÉ M NI E LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 UR ENÍ Jednofázové m ni e LUN 2463, LUN 2466, LUN 2467 jsou ur eny jako zdroje st ídavého nap tí 115 V, 36 V a 26 V, o kmito tu 400 Hz pro napájení p ístroj a za ízení na letounech, v železni ní a silni ní doprav, ale i všude tam, kde je zapot ebí kmito tu 400 Hz a st ídavého nap tí 115 V, 36 V nebo 26 V.

31 POPIS P ednosti všech m ni : ochrana proti p ep tí a podp tí na vstupu ochrana proti zkratu na výstupu ochrana proti p eh átí signalizace poruchy a p etížení M ni LUN 2463 odpovídá požadavk m norem SVN až , SVN , SVN až , SN , GOST , MIL STD 704 D. M ni e LUN 2466 a LUN 2467 odpovídají dokumentu RTCA/DO C a normám TSO - C 73, EN 2282, MIL STD D. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Typ m ni e LUN 2463 LUN 2466 LUN 2467 jmenovité napájecí nap tí 27 V 28 V 28 V jmenovitý vstupní proud 52,5 A 25 A 16,6 A výstupní st ídavé nap tí 117 V ±2 V, 36 V ±1 V 115 V ± 2 V, 26 V ± 0,8 V 115 V ± 2,3 V, 26 V ± 0,8 V initel zkreslení max. 5% max. 5% max. 5% initel výkyvu 1,41±0,1 1,41±0,1 1,41±0,1 stejnosm rná složka ±0,1 V ±0,1 V ±0,1 V celkový výstupní výkon 1000 VA 500 VA 350 VA kmito et 400 ± 7 Hz 400 ± 4 Hz 400 ± 1 Hz ú innost min. 70% min. 70% min. 75% krátkodobé p etížení 1200 VA, max. 5 min 600 VA, max. 5 min 400 VA, max. 5 min provozní teploty -55 C až +60 C -55 C až +70 C -55 C až +70 C hmotnost 6,6 kg 4,6 kg 2,6 kg max. rozm ry (d, š, v) ,5 124 mm mm ,6 75 mm 25-08/04/CZ

32 T ÍFÁZOVÝ M NI LUN 2400 UR ENÍ T ífázový m ni LUN 2400 je ur en jako zdroj st ídavého nap tí V/200 V, o kmito tu 400 Hz pro napájení p ístroj a za ízení na letounech do celkového výkonu 1800 VA. M ni e je možno adit paraleln pro dosažení celkového výkonu 3600 VA, 5400 VA nebo 7200 VA. Rovn ž je možno jej použít v železni ní a silni ní doprav, ale i v dalších odv tvích pr myslu, kde je zapot ebí t ífázová napájecí sí o kmito tu 400 Hz a st ídavé nap tí V/200 V.

33 POPIS P ednosti m ni e: paralelní provoz ochrana proti p ep tí a podp tí na vstupu ochrana proti zkratu na výstupu ochrana proti p eh átí signalizace poruchy a p etížení diagnostika poruchových stav M ni LUN 2400 odpovídá požadavk m norem MIL STD 704 E a požadavk m dokumentu RTCA/DO C. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY napájecí nap tí stejnosm rné jmenovité provozní nenormální nouzové výstupní st ídavé nap tí velikost nap tí initel zkreslení initel výkyvu stejnosm rná složka výstupní výkon celkový kmito et ú innost ú iník zát že krátkodobé p etížení provozní teplota hmotnost max. rozm ry (d š v) 28 V 22 V až 29 V 20 V až 31,5 V 18 V až 29 V V 2,5 V/200 V 4 V max. 5 % 1,41 0,1 0,1V VA (400 4) Hz min. 80 % pro jmenovitou zát ž 0,75 induktivní, 0,9 kapacitní 120 % min. 5 min. 150 %, min. 5 s -55 C až +70 C 9,5 kg ( ) mm CERTIFIKACE Ministerstvo obrany vydalo souhlas. S-4030 s použitím výrobku ve vojenském letectví /04/CZ

34 LETECKÁ PALUBNÍ RADIOSTANICE LUN 3520 UR ENÍ Letecká palubní radiostanice LUN 3520 je VKV UKV radiostanice ur ená pro komunikaci mezi letouny a pro komunikaci s pozemními prost edky ízení letového provozu s odstupem kanál 25 khz i 8,33 khz.

35 SESTAVA Základní sestavu tvo í blok p ijíma e-vysíla, ovládací sk í ka, p epínací sk í ka a nízkofrekven ní blok. POPIS Radiostanice je konstruk n ešena jako systém samostatných blok, jejichž kombinací lze dosáhnout optimální varianty použití pro libovolný typ letounu, vrtulníku nebo stanovišt ízení leteckého provozu. Technickými parametry spl uje p edpisy ICAO a standardy NATO. Je srovnatelná s radiostanicemi používanými v armádách lenských stát NATO. Je asto využívána k modernizaci letoun a vrtulník ruské výroby. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY kmito tový rozsah VKV 118, ,975 MHz UKV 220, ,975 MHz kanálový odstup VKV 8,33 khz a 25 khz UKV 25 khz druh provozu simplexní radiotelefonní provoz s amplitudovou modulací (A3) citlivost p ijíma e max. 3 V, pro s+š/š=15db, m=0,5; 1 khz selektivita "7" khz ± 3,5 khz max. 6 db "7" khz ± 8,33 khz min. 60 db "7" khz ± 50 khz min. 80 db "20" khz ± 10 khz max. 6 db "20" khz ± 25 khz min. 60 db "20" khz ± 50 khz min. 80 db p epínání selektivity je možné z ovládací sk í ky selektivita pro postranní kanály p íjmu podle p edpis ICAO ANEX 10, ást II. kap. 1, odstavec odolnost proti k ížové modulaci a intermodulaci podle p edpis ICAO ANEX 10, ást II. kap. 1, odstavec FM rozhlasem uml ova šumu automatický, vypínatelný z ovládací sk í ky VF výkon vysíla e plný min. 16 W, typický 20 W snížený 6 W±2 W, p epínání výkonu možné z ovládací sk í ky hloubka modulace min 85%, automaticky udržovaná kmito tová charakteristika modula ního signálu Hz max. 6 db (pro diskrétnost 8,33 khz) 3200 Hz min. 45 db (s uvažováním hovorového spektra) stabilita kmito tu radiostanice stabilita normálového kmito tu (krystalového oscilátoru) ±5 ppm napájecí stejnosm rné nap tí 27 V±10% pro zaru ované hodnoty všech parametr, min. 18 V pro provozuschopnost p íkon p íjem/vysílání max. 70 W/max. 220 W rozsah pracovních teplot -60 C až + 60 C 4-11/06/CZ

36 PALUBNÍ LETECKÁ RADIOSTANICE LUN BLOK P IJÍMA -VYSÍLA UR ENÍ Blok p ijíma -vysíla letecké palubní radiostanice slouží k zajišt ní komunika ního spojení v pásmu VKV-UKV mezi letadlem a dispe erským pracovišt m nebo mezi letouny. Obsahuje napájecí zdroj, p ijíma, vysíla, syntezátor kmito tu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní p ijíma.

37 ZÁKLADNÍ ÚDAJE kmito tový rozsah VKV 118 až 156 MHz UKV 220 až 400 MHz druh provozu A3 citlivost p ijíma e 3 V výkon vysíla e 16 W napájení ze ss sít 27 V rozsah pracovních teplot -60 C až +60 C havarijní p ijíma 121,5 MHz (243 MHz) kanálová rozte VKV 8,33 khz, 25 khz UKV 25 khz hmotnost 9,4 kg Pozn.: Odpružený rám LUN je dodáván na základ samostatné objednávky /09/CZ

38 PALUBNÍ LETECKÁ RADIOSTANICE LUN /2-8 BLOK P IJÍMA -VYSÍLA UR ENÍ Blok p ijíma -vysíla letecké palubní radiostanice slouží k zajišt ní komunika ního spojení v pásmu VKV-UKV mezi letadlem a dispe erským pracovišt m nebo mezi letouny. Obsahuje napájecí zdroj, p ijíma, vysíla, syntezátor kmito tu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní p ijíma.

39 ZÁKLADNÍ ÚDAJE kmito tový rozsah VKV 118 až 156 MHz UKV 220 až 400 MHz druh provozu A3 citlivost p ijíma e 3 V výkon vysíla e 16 W napájení ze ss sít 27 V rozsah pracovních teplot -60 C až +60 C havarijní p ijíma 121,5 MHz (243 MHz) kanálová rozte VKV 8,33 khz, 25 khz UKV 25 khz hmotnost 9,4 kg Pozn.: Odpružený rám LUN je dodáván na základ samostatné objednávky. LUN /2 se od verze LUN liší jen zp sobem ovládání havarijního p ijíma e (zapnuto/vypnuto) /09/CZ

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více