PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR"

Transkript

1 PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

2 PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů. Byl zpracován s ohledem na osnovu pro teoretickou výuku uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů, která je obsažena v hlavě C předpisu JAR- FCL 1. Učební text byl zpracován zejména podle Annexu 6 / II, 12 a 13 ICAO. V některých částech obsahuje doslovná znění příslušných ustanovení, ale v některých částech bylo doslovné znění zkráceno. K některým ustanovením je uveden komentář kurzívou. Požadavky jdoucí nad rámec znalostí potřebných pro soukromého pilota letounů, např. požadavky na lety podle přístrojů, na lety v prostorech MNPS, RVSM, vybavení letounu zapisovači letových údajů, vybavení palubním protisrážkovým systémem, apod., nebyly do učebního textu zahrnuty. Tento učební text rovněž nepodléhá změnové službě. Každý čtenář by si měl uvědomit, že text je určen výhradně pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy pro soukromé piloty letounů a v žádném případě nemůže nahradit vlastní Annexy ICAO ani české letecké předpisy řady L při jejich praktickém užití přímo v leteckém provozu. Osnova teoretických znalostí z předmětu Provozní postupy pro soukromé piloty letounů uvedená v předpisu JAR-FCL 1 ukládá, že uchazeč má být zkoušen ze znalostí Annexu 6 / II, a určitých částí Annexu 12 a 13 ICAO, nikoliv ze znalostí národních leteckých předpisů, t.j. předpisů řady L v ČR. Annex 6 / II ICAO (ale i český letecký předpis L 6 / II) obsahuje toto základní rozdělení povinností a odpovědností souvisejících s provozem letadel všeobecného letectví: Velitel letadla odpovídá za bezprostřední bezpečné provedení letu. Do rámce této odpovědnosti m.j. patří i odpovědnost za rozhodnutí, zda zahájit let nebo nikoliv. Velitel letadla dále odpovídá za správné provedení požadovaných záznamů o vykonaném letu a za případná hlášení z letu, např. o letecké události, nebezpečném meteorologickém jevu nebo o protizákonném činu. Všechny zbývající povinnosti a odpovědnosti související s provozem letadla všeobecného letectví jsou uloženy vlastníkovi letadla. Jedná se zejména o zajištění údržby letadla, vedení záznamů o letadle, zajištění požadovaných dokladů, které mají být za letu na palubě, jmenování kvalifikovaného velitele letadla pro každý let, atd. U některých povinností vlastníka letadla je výslovně uvedeno, že je vlastník letadla může písemnou smlouvou přenést na nájemce. Mnoho uchazečů u zkoušky podlehne určitému nedorozumění a na otázku, kdo odpovídá za úplnost a správnost dokladů, které musejí být za letu na palubě letadla, odpovídá nesprávně, že velitel letadla. Správná odpověď je vlastník letadla. Velitel letadla odpovídá za to, že nezahájí let, pokud doklady na palubě jsou neúplné nebo nesprávné. Pokud by let přesto zahájil, může být postižen, například pokutou ve správním řízení. Ale v tom případě by byl postih za to, že zahájil let, nikoliv za to, že měl dát doklady do pořádku. 1

3 V ČR se na rozdíl od standardů ICAO do leteckého rejstříku ke každému letadlu, a to i k letadlům všeobecného letectví, zapisuje provozovatel letadla. Ale Annex 6 / II provozovateli letadla všeobecného letectví neukládá žádné povinnosti ani odpovědnost. Může se stát, že vlastník letadla přenese písemnou smlouvou některé ze svých povinností na nájemce letadla a tento nájemce je v ČR totožný s provozovatelem letadla zapsaným v leteckém rejstříku. Ale správná odpověď podle Annexu 6 / II ICAO je, že uvedené povinnosti plní vlastník letadla, případně nájemce. Přitom např. ve všeobecném letectví je povinnost určit velitele letadla a pověřit ho bezpečným provedením letu uložena vlastníkovi letadla s tím, že on tuto povinnost na případného nájemce přenést nemůže ani písemnou smlouvou. Zbývá ještě dodat, co to jsou lety všeobecného letectví. Jedná se o rekreační a sportovní létání ve smyslu 77, letecké činnosti pro vlastní potřebu ve smyslu 76 a případně letecké veřejné vystoupení nebo letecká soutěž ve smyslu 78 zákona č. 49/1997 Sb. (o civilním letectví) v platném znění. Společným znakem všech těchto činností je, že nejsou provozovány za účelem zisku nebo za úplatu. Průkaz soukromého pilota letounů neopravňuje držitele provádět lety za účelem zisku nebo za úplatu. Definice Annex 6 / II Provoz letounů všeobecného letectví Člen letové posádky: Člen posádky s průkazem způsobilosti pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby. Doba letu - letouny: Celková doba od okamžiku, kdy se letoun začal pohybovat za účelem vzletu, do okamžiku úplného zastavení na konci letu ("od špalků do špalků"). Letadlo: Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Letiště: Vymezená plocha na zemi nebo na vodě včetně budov, zařízení a vybavení určená buď zcela nebo zčásti pro odlety, přílety a pozemní pohyby letadel. Letoun: Letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek zůstávají vůči letadlu nepohyblivé. Letová příručka: Průvodní doklad k osvědčení letové způsobilosti obsahující omezení, v jejichž rozsahu je letadlo považováno za způsobilé. Dále obsahuje pokyny a informace nezbytné pro členy letové posádky k bezpečnému provozu letadla. Letový plán: Stanovené údaje o zamýšleném letu nebo části letu letadla, které se předkládají stanovištím řízení letového provozu. 2

4 Meteorologické informace: Meteorologická zpráva, analýza, předpověď nebo jakákoliv jiná zpráva o stávajících nebo očekávaných meteorologických podmínkách. Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti: Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblaků a základny oblačnosti, které jsou stejné nebo lepší než stanovená minima meteorologických podmínek pro let za viditelnosti. Nebezpečné zboží: Výrobky nebo hmoty, které mohou způsobit význačné ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo majetku, jsou-li přepravovány letecky. (Podrobnosti, viz předpis L 18 a ICAO Doc 9284 Technické pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží, ICAO Doc 9284 je k dispozici pouze v angličtině). Noc: Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad. Jiný podobný časový úsek v ČR příslušný úřad nestanovil. Lety VFR den tedy lze v ČR provádět od začátku občanského svítání do konce občanského soumraku. Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem. Doba východu a západu slunce závisí na roční době a na zeměpisné šířce daného bodu na Zemi. Časový rozdíl mezi západem slunce a koncem občanského soumraku a mezi počátkem občanského svítání a východem slunce závisí i na zeměpisné šířce daného bodu na Zemi. Přesné doby občanského soumraku, občanského svítání i západu a východu slunce pro různá letiště v ČR jsou uvedeny v Letecké informační příručce ČR. Dříve (před několika lety) byla v ČR noc definována jako doba od západu slunce plus 30 minut do východu slunce mínus 30 minut. Pokud si pilot neuvědomí, že v ČR došlo k uvedené změně definice noci a provádí lety VFR den podle staré definice, pro celou ČR platí, že se pohybuje na bezpečné straně a předpis s novou definicí noci tím neporuší. Ale to platí jen v ČR. Pokud by se pohyboval v místech s malou zeměpisnou šířkou, musí počítat s tím, že konec občanského soumraku tam nastane dříve než za 30 minut po západu slunce a počátek občanského svítání tam nastane později než za 30 minut před východem slunce. Oprava: Obnova výrobku letadlové techniky do stavu letové způsobilosti, který zajišťuje, že dané letadlo vyhovuje požadavkům letové způsobilosti na jeho konstrukci použitým pro vydání typového osvědčení příslušného typu letadla poté, co byl výrobek letadlové techniky poškozen nebo opotřeben. Polohový maják nehody (ELT): Obecný pojem popisující zařízení vysílající charakteristické signály na přidělených kmitočtech, které lze podle použití uvádět do činnosti samočinně nárazem nebo ručně. ELT může být automatický pevný, t.j. pevně zabudovaný do letadla, automatický přenosný, t.j. pevně zabudovaný do letadla s možností snadného vyjmutí, samočinně uváděný do pracovní polohy, t.j. pevně zabudovaný do letadla s automatickým uvedením do pracovní polohy a do činnosti nárazem a v některých případech i hydrostatickými snímači s možností uvést do provozu i ručně, a záchranný, t.j. vyjímatelný z letadla a uložený tak, aby usnadňoval použití v případě nouze a ruční uvedení do činnosti osobami, které přežily nehodu. 3

5 Potvrzení o údržbě: Doklad osvědčující, že předepsaná údržba byla provedena uspokojivě a postupy předepsanými v příručce pro údržbu. Program údržby: Dokument, který popisuje stanovené úkoly pravidelné údržby a jejich lhůty splnění a s tím spojené postupy i program spolehlivosti nezbytný k bezpečnému provozu letadla, kterého se týká. Provoz všeobecného letectví: Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava nebo letecké práce. Psychoaktivní látky: Psychoaktivní látky jsou alkohol, opiáty, kanabioidy, sedativa, hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, kdežto káva a tabák se nezahrnují. (Užívání psychoaktivních látek - viz předpis JAR- FCL, případně L 1). Stát zápisu do rejstříku: Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno. Uvolnění do provozu: Dokument potvrzující, že k němu vztažené práce údržby byly ukončeny uspokojivým způsobem, ve shodě se schválenými údaji a postupy popsanými v příručce postupů organizace údržby nebo jiným rovnocenným systémem. Údržba: Provádění úkonů potřebných k zachování letové způsobilosti letadla zahrnující kteroukoliv z následujících činností nebo jejich kombinaci: Generální oprava, prohlídka, výměna dílů, odstranění závady a provedení modifikace nebo opravy. Velitel letadla: Pilot určený provozovatelem nebo v případě všeobecného letectví vlastníkem k velení a pověřený bezpečným provedením letu. Působnost Annex 6 / II platí pro provoz letounů všeobecného letectví. Poznámka: Letecký předpis L 6 / II platný v ČR je téměř doslovným překladem Annexu 6 / II ICAO s tím, že má působnost rozšířenou tak, že použitelné části tohoto předpisu platí i pro provoz letadel všeobecného letectví. Autor předpisu zde pojmem "letadla" zjevně neměl na mysli vrtulníky, protože pro ty je určen předpis L 6 / III, ale ostatní letadla, tj. zejména kluzáky a volné balóny. Pro tyto druhy letadel v ČR jiný provozní předpis než použitelné části L 6 / II neexistuje. Všeobecná ustanovení Velitel letadla musí dodržovat zákony, předpisy a postupy států, v jejichž vzdušném prostoru je letoun provozován. Poznámka: Podle předpisu L 6 / II může Ministerstvo dopravy požadovat (prostřednictvím leteckých předpisů) pro letouny zapsané do leteckého rejstříku ČR plnění přísnějších požadavků. 4

6 Odpovědnost velitele letadla: Velitel letadla odpovídá za bezpečnost posádky a nákladu od uzavření dveří. Je rovněž odpovědný za provoz a bezpečnost letounu od okamžiku, kdy je připraven k pohybu za účelem vzletu až do zastavení na konci letu a vypnutí motorů. Porušení předpisů: Je-li nutno porušit předpisy nebo postupy kvůli nouzové situaci, velitel letadla okamžitě uvědomí příslušné stanoviště letových provozních služeb. Pokud tak příslušný stát požaduje, velitel letadla musí o tom co nejdříve, nejpozději však do 10 dnů, podat písemné hlášení s kopií (prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví). Podání zprávy o nehodě: Velitel letadla je odpovědný za podání zprávy o nehodě příslušnému úřadu nebo orgánu nejrychlejší možnou cestou. Informace o pátracích a záchranných službách: Velitel letadla musí mít na palubě informace o pátracích a záchranných službách v oblastech, nad kterými zamýšlí letět. Příprava letu a postupy za letu Plochy a zařízení: Velitel letadla nesmí zahájit let, pokud všemi dostupnými prostředky nezjistil, že plochy a zařízení včetně spojovacích a navigačních prostředků požadované a k dispozici jsou postačující pro let a bezpečný provoz letounu. Poučení osob na palubě: Velitel letadla musí zajistit, aby osoby na palubě byly seznámeny s umístěním a použitím (pokud jsou v letounu) bezpečnostních pásů, nouzových východů, záchranných vest, kyslíkového přístroje, dalších individuálních nouzových zařízení včetně instrukcí a nouzových zařízení pro společné použití. Před zahájením letu: Let nesmí být zahájen, pokud se velitel letadla nepřesvědčil, že: - letoun je způsobilý k letu, zapsán v leteckém rejstříku, má platné osvědčení letové způsobilosti a na palubě jsou požadované doklady a dokumentace, - přístroje a zařízení v letounu jsou přiměřené předpokládaným podmínkám letu, - údržba byla provedena podle požadavků tohoto předpisu, - hmotnost a vyvážení letounu umožní bezpečné provedení letu, - náklad je správně rozložen a zajištěn, a - provozní omezení letounu daná letovou příručkou nebudou překročena. Informace o výkonnosti letounu: Velitel letadla musí obdržet informace o výkonnosti při stoupání, které mu umožní posoudit gradient stoupání dosažený při odletu ve skutečných podmínkách vzletu. Meteorologické informace: Velitel letadla se musí před zahájením letu seznámit s dostupnými meteorologickými informacemi pro zamýšlený let. 5

7 Podmínky pro let VFR: Let VFR nesmí být zahájen, pokud poslední meteorologické zprávy a předpovědi neukazují, že podmínky na trati VFR v příslušnou dobu umožní dodržet pravidla letu VFR. Zásoba paliva: Let nesmí být zahájen, nemá-li letoun vzhledem k meteorologickým podmínkám a očekávaným zdržením dostatek paliva a oleje k dokončení letu. Kyslík: Velitel letadla se musí přesvědčit, že je k dispozici dostatečné množství kyslíku pro všechny lety ve výškách, kde by mohla být snížena schopnost posádky nebo být škodlivé účinky na cestující. Používání kyslíkových přístrojů: Všichni členové letové posádky musí při výkonu funkce používat nepřetržitě kyslíkové přístroje, pokud je požadována zásoba kyslíku. Poučení při nouzové situaci: Velitel letadla musí při nouzové situaci zajistit, aby všechny osobě na palubě byly poučeny o vhodných úkonech. Hlášení nebezpečných meteorologických podmínek: Při zjištění meteorologických podmínek ovlivňujících bezpečnost jiných letadel je musí velitel letadla neprodleně hlásit. Hlášení jiných nebezpečí: Nebezpečné podmínky kromě meteorologických na trati musí velitel letadla hlásit co nejdříve a uvést údaje nezbytné pro bezpečnost jiných letadel. Momentální způsobilost členů letové posádky: Velitel letadla je odpovědný za to, že let nebude zahájen, když je kterýkoliv člen letové posádky nezpůsobilý vykonávat službu např. kvůli zranění, nemoci, únavě, alkoholu nebo drogám, a dále za to, že bude pokračovat na nejbližší vhodné letiště, jestliže schopnosti členů letové posádky jsou podstatně sníženy únavou, nevolností nebo nedostatkem kyslíku. Členové posádky na svých místech: Všichni členové letové posádky ve službě v pilotním prostoru musí být při vzletu a přistání na svých místech a při letu na trati na svých místech kromě nezbytného výkonu funkce jinde v letadle nebo fyziologických potřeb. Všichni členové letové posádky na svém pracovním místě musí mít zapnuty bezpečnostní pásy a ti na pilotních sedadlech při vzletu a přistání i ramenní popruhy, je-li jimi letoun vybaven. Ostatní členové letové posádky totéž, pokud jim ramenní popruhy nebrání ve výkonu povinností. Oprávnění pojíždět: Letoun nesmí pojíždět, pokud osoba, která ho řídí, není oprávněna vlastníkem nebo nájemcem letounu anebo jeho zástupcem, není plně kvalifikovaná pro pojíždění, nemá kvalifikaci radiotelefonisty a je požadováno rádiové spojení, neobdržela pokyny od kompetentní osoby na letišti a není schopna se řídit požadavky na bezpečný pohyb letounu na letišti. Plnění paliva s cestujícími: Letoun nesmí být plněn palivem, jsou-li cestující na palubě, nastupují nebo vystupují, není-li na palubě kvalifikovaný personál připravený zahájit a řídit evakuaci a není-li udržováno spojení mezi personálem na palubě a dohlížejícím na plnění. Další bezpečnostní opatření musí být učiněna při plnění jiného paliva než kerosenu, nebo je-li použito otevřené plnící linky. 6

8 Poznámka: Zajímavé je, že letecké provozní předpisy včetně Annexu 6 / II ICAO obsahují dodatečné požadavky na plnění letadla s cestujícími na palubě kerosenem, ale neobsahují bezpečnostní požadavky na běžné plnění letounů benzínem pomocí otevřené plnící linky. Ty jsou uvedeny ICAO Doc 9137 Airport Services Manual, který nebyl přeložen do češtiny a není v ČR publikován. Ale držitel průkazu soukromého pilota letounů by je měl znát. Tak tedy: Před plněním zkontrolovat, zda nějaký díl letadla (brzdy, výfukové potrubí, atd.) není mimořádně horký, plnit palivo na otevřeném prostranství, uzemnit letadlo i plnící cisternu a vzájemně je vodivě propojit, vodivě propojit plnící pistoli s plnícím otvorem, ponechat cestu pro případný příjezd hasičů, v blízkosti nemají být vozidla, během plnění nezapínat / nevypínat el. generátory v letadle, nepřipojovat / neodpojovat palubní akumulátor, při údržbě letadla nepoužívat kovové nástroje, nepřipojovat / neodpojovat a nespouštět pozemní zdroj el. energie, neplnit v blízkosti radarů a podobných zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii, neplnit s běžícím motorem letadla, nespouštět motor letadla, neplnit při bouřce, zabránit, aby v blízkosti (minimálně 15 m) byl zdroj otevřeného ohně nebo jiskření, a osoby v blízkosti by neměly mít u sebe zapalovače a zápalky. Provozní omezení daná výkonností letadel Provozní omezení: Letoun musí být provozován v souladu s osvědčením letové způsobilosti nebo s rovnocenným dokumentem, v mezích provozních omezení schválených Úřadem pro civilní letectví a v mezích provozních omezení daných hlukovou způsobilostí, pokud Úřad pro civilní letectví nestanovil jinak. Štítky a nápisy: Všechny štítky, nápisy a značení na přístrojích obsahující předepsaná provozní omezení musí být v letounu umístěny viditelně. Přístroje a vybavení letounu Požadované přístroje a vybavení: Kromě minimální výstroje nezbytné pro vydání osvědčení letové způsobilosti musí být v letounu další výstroj podle následujících požadavků. Požadované přístroje a výstroj musí být schváleny včetně zástavby, nebo přijaty leteckým úřadem státu zápisu letadla do rejstříku. Všechny letouny musí mít přístroje umožňující posádce v předpokládaných provozních podmínkách sledovat dráhu letu, provádět obraty v souladu s požadovanými postupy a dodržovat provozní omezení letounu. Všechny letouny při všech letech musí mít: - přístupnou lékárničku, - přenosný hasící přístroj (min. po 1 musí být v každé oddělené kabině), - sedadlo nebo lehátko pro každou osobu starší 2 let, - bezpečnostní pás nebo soustavu pásů pro každé sedadlo nebo lehátko, - předepsané doklady a dokumentaci, - náhradní elektrické pojistky pro výměnu těch přístupných za letu, - tabulku se signálními kódy pro pátrání a záchranu, - bezpečnostní postroje na sedadlech všech členů letové posádky, 7

9 - magnetický kompas, - palubní hodiny (ne, je-li letoun provozován v ČR a certifikován před r. 1998), - barometrický výškoměr, - rychloměr, a - další přístroje a vybavení požadované Úřadem pro civilní letectví. Předepsané doklady a dokumentace na palubě při všech letech: - osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku, - osvědčení letové způsobilosti, - osvědčení hlukové způsobilosti (Je-li požadováno předpisem L 16 /I. Může být součástí kteréhokoliv palubního dokladu), - povolení ke zřízení a provozování palubní radiostanice, je-li jí letoun vybaven, - letová příručka, - doklad o pojištění zákonné odpovědnosti, - palubní deník nebo obdobný doklad, - podaný letový plán, je-li požadován, - potvrzení o údržbě, - mapy pro plánovanou trať a náhradní tratě, - postupy pro velitele zadržovaného letounu (podle předpisu L 2), a - vizuální signály zadržující - zadržovaný letoun (podle předpisu L 2). Odpovědnost za doklady: Vlastník letounu odpovídá za platnost dokladů, za správné vedení a za úplnost a správnost záznamů do palubního deníku a za to, že záznamy potvrzující letovou způsobilost jsou podepsány osobou, která je k tomu oprávněna. Přenesení odpovědnosti za doklady: Vlastník letounu může výše uvedené povinnosti převést na nájemce letounu, pokud o tom existuje smlouva podepsaná vlastníkem i nájemcem. Záznamy po letu: Velitel letadla odpovídá za záznamy o letu a o zjištěných závadách při letech, které provedl. Tyto záznamy musí po každém letu potvrdit svým podpisem. Místa pro vniknutí do letounu: Jsou-li na trupu letounu označena místa pro vniknutí záchranářů, musí být označena způsobem požadovaným tímto předpisem. Záchranné vesty: Všechny pozemní letouny provozované dále než 50 NM od možnosti nouzového přistání na břehu (jednomotorové i pokud nedosáhnou pobřeží klouzavým letem) musí mít přístupnou záchrannou vestu pro každou osobu na palubě. Záchranné čluny: Vícemotorové letouny s možností pokračovat v letu s jedním nepracujícím motorem provozované dále než 200 NM od možnosti nouzového přistání na břehu (jednomotorové 100 NM) musí mít záchranné čluny pro všechny osoby na palubě pohotově použitelné a vybavené nouzovými prostředky a pyrotechnické prostředky pro signalizaci tísně. 8

10 Vodní letouny: Vodní letouny musí mít přístupnou záchrannou vestu pro každou osobu na palubě, zařízení pro vysílání zvukových signálů pro zabránění srážkám na moři, kotvu a pokud je to nezbytné pro usnadnění manévrování, i vlečnou kotvu. Záchranná výstroj: Letouny provozované nad oblastmi označenými jako oblasti se zvlášť obtížným pátráním a záchranou musí být vybaveny zařízením pro signalizaci a záchrannou výstrojí vhodnou pro danou oblast včetně prostředků pro zachování života. Zásoby kyslíku: Letouny uvažované pro lety ve velkých výškách musí být vybaveny zásobníky kyslíku a dýchacími přístroji s požadovaným množstvím a dodávkou kyslíku. Pokud má být vykonán let s nepřetlakovým letounem v tlakových výškách větších než ft, musí být zajištěna dodávka kyslíku pro: - celou posádku a 10% cestujících po dobu přesahující 30 minut, kdy je tlaková výška až ft, a - všechny osoby na palubě po celou dobu, kdy je tlaková výška nad ft. Pokud má být vykonán let s přetlakovým letounem, musí být zajištěna dodávka kyslíku pro všechny osoby na palubě pro případ ztráty přetlaku po celou dobu, kdy bude tlaková výška nad ft. Pokud letoun létá v tlakových výškách nad ft nebo pod ft a není schopen sestoupit do tlakové výšky pod ft během 4 minut, musí být zajištěna dodávka kyslíku pro všechny osoby na palubě na 10 minut. Používání kyslíkových přístrojů: Všichni členové letové posádky musí při výkonu funkcí nezbytných pro bezpečný provoz letounu za letu používat nepřetržitě kyslíkové přístroje, pokud nastanou podmínky vyžadující použití kyslíku. Noc: Všechny letouny při nočních letech musí mít k vybavení pro lety VFR navíc: - prostředky vylučující účinky vlhkosti a námrazy na rychloměrný systém (el. ohřev), - zatáčkoměr s příčným sklonoměrem, - umělý horizont, - směrový setrvačník, - indikaci správné činnosti napájení gyroskopických přístrojů, - variometr, - polohová světla (červené na levém, zelené na pravém křídle a bílé na ocasu), - přistávací světlomet, - osvětlení přístrojů a zařízení pro zajištění bezpečného provozu letounu, - osvětlení prostorů pro cestující, a - svítilnu pro každé pracovní místo člena letové posádky. Hlukový certifikát: Všechny letouny splňující požadavky hlukové způsobilosti podle předpisu L 16 / I musí mít na palubě dokument osvědčující jejich hlukovou způsobilost. ELT všechny letouny: Doporučuje se, aby všechny letouny byly vybaveny automatickým polohovým majákem nehody (ELT). 9

11 Povinné vybavení ELT: Při letech s požadavkem na vybavení záchrannými čluny a při letech nad nehostinnými oblastmi musí být automatickým ELT vybaveny všechny letouny vyrobené od r a od r i všechny letouny vyrobené předtím. Automatické palubní ELT musí splňovat požadavky předpisu L 10 / III. (Starší typy v případě aktivace vysílají pouze tísňový signál na frekvenci 121,5 MHz, novější typy vysílají i tzv letadlovou adresu, podle které lze identifikovat vysílající letadlo. Letadlovou adresu musí pro každé letadlo zapsané do leteckého rejstříku ČR, jehož vlastník nebo provozovatel o to požádal, zvlášť přidělit Úřad pro civilní letectví.) Odpovídač s módem C: Doporučuje se, aby všechny letouny byly vybaveny odpovídačem hlásícím tlakovou výšku splňujícím požadavky předpisu L 10 / IV. Od r musí být takovým odpovídačem vybaveny všechny letouny, pokud Úřad pro civilní letectví neudělil příslušnou výjimku. Poznámka: Tyto odpovídače nemusí být v letounech, které létají pouze v určitých vymezených částech vzdušného prostoru. Záměrem je, aby letouny nevybavené těmito odpovídači nesdílely vzdušný prostor s letadly, která jsou jimi vybavena. Bližší podrobnosti o rozdělení vzdušného prostoru a odpovídajících požadavcích na vybavení letounů, viz Letecká informační příručka daného státu. Letecká informační příručka ČR požaduje, aby v ČR takovým odpovídačem byly vybaveny všechny letouny provádějící lety IFR a letouny provádějící lety VFR nad letovou hladinou 60 včetně a letouny provádějící lety VFR v CTR Praha-Ruzyně a v TMA Praha. Mikrofon: Doporučuje se, aby všichni členové letové posádky ve službě v pilotní kabině při letu pod převodní hladinou / výškou komunikovali přes mikrofon. Palubní komunikační a navigační vybavení Komunikační vybavení: Při řízených letech VFR, při letech VFR v noci, při letech s požadavkem na vybavení záchrannými čluny a při letech nad nehostinnými oblastmi musí být letoun vybaven komunikačním vybavením umožňujícím obousměrné spojení v každém okamžiku letu se všemi leteckými stanicemi a na všech frekvencích, které jsou předepsány. Tísňová frekvence: Pokud se požaduje rádiové komunikační vybavení, musí zajistit spojení na tísňové frekvenci 121,5 MHz. Navigační vybavení: Každý letoun musí být vybaven navigačním zařízením umožňujícím let podle jeho provozního letového plánu a požadavků letových provozních služeb s výjimkou letů VFR s využitím srovnávací navigace podle orientačních bodů na zemi vzdálených nejvýše 60 NM. Údržba letadel Údržba letounu: Vlastník a v případě nájmu nájemce musí zajistit, že letoun je udržován ve stavu letové způsobilosti, provozní a nouzové vybavení nezbytné pro zamýšlený let je v provozuschopném stavu, osvědčení letové způsobilosti zůstává v platnosti a že údržba letounu je prováděna podle programu údržby přijatelného pro stát zápisu letadla do rejstříku. 10

12 Uvolnění do provozu: Letoun nesmí být použit k letu, nebyla-li provedena údržba a vydáno uvolnění do provozu podle systému přijatelného pro stát zápisu letadla do rejstříku. Podpis uvolnění do provozu: Osoba podepisující uvolnění do provozu musí mít platný průkaz způsobilosti technika údržby letadel s příslušným oprávněním. Uvolnění do provozu musí být podepsáno v souladu s požadavky státu zápisu do rejstříku aby potvrdilo, že údržba byla provedena a ukončena. Obsah uvolnění do provozu: Uvolnění do provozu musí obsahovat základní podrobnosti provedené údržby, datum provedené údržby, totožnost organizace údržby (pokud údržbu prováděla) a totožnost osoby, která uvolnění do provozu podepsala. Uchovávání záznamů: Vlastník a po dobu nájmu nájemce letounu musí zajistit, že následující záznamy jsou uchovávány ještě minimálně 90 dní od vyřazení z provozu: - celková doba provozu letounu (hodiny, kalendářní dny a cykly) a celků s omezenou životností, - aktuální stav plnění všech závazných informací pro zachování letové způsobilosti, - vhodné podrobnosti modifikací a oprav, - celková doba provozu (hodiny, kalendářní dny a cykly) od poslední generální opravy letounu nebo jeho celků se stanovenou dobou do generální opravy, - aktuální stav letounu související s plněním programu údržby, a - záznamy prokazující splnění požadavků pro podpis uvolnění do provozu (ty uchovávat minimálně 1 rok po podpisu uvolnění letounu do provozu). Modifikace a opravy: Všechny modifikace a opravy musí být v souladu s požadavky letové způsobilosti přijatelnými pro stát zápisu do rejstříku. Musí být stanoveny postupy zajišťující uchovávání dokladů potvrzujících plnění požadavků na zachování letové způsobilosti. Letová posádka letounu Průkazy způsobilosti: Velitel letadla se musí přesvědčit, že průkaz způsobilosti (a osvědčení zdravotní způsobilosti, pokud je zvláštním dokladem) každého člena letové posádky včetně požadovaných kvalifikací je platný a byl vydán nebo uznán za platný státem zápisu letadla do rejstříku. Udržování způsobilosti: Velitel letadla musí dojít k závěru, že členové letové posádky si udržují způsobilost. Počet členů letové posádky: Počet členů a složení letové posádky nesmí být menší nebo jiné, než je stanoveno v letové příručce nebo jiném obdobném dokumentu. Poznámka: Předpis L 6 / II obsahuje též požadavky nad rámec požadavků Annexu 6 / II ICAO na provoz letadel s osvědčením letové způsobilosti v kategorii experimentální v ČR. Provoz letadel ve třídě experimentální slouží ke zkoušení 11

13 nových koncepcí, výstroje, zástaveb, provozních metod, nebo nového použití letadla schváleného typu, pro průkaz plnění požadavků na způsobilost, ověření větších změn konstrukce, apod. V této třídě je rovněž možný provoz amatérsky postavených letadel užívaných pouze pro vlastní vzdělávání a rekreaci. Annex 12 Pátrání a záchrana v civilním letectví Poznámka: Letecký předpis L 12 platný v ČR je téměř doslovným překladem Annexu 12 ICAO. Definice Záchranné a koordinační středisko: Středisko ustavené v pátrací a záchranné oblasti k zajištění účinného provedení pátrání nebo záchrany. Pátrací a záchranné letadlo: Letadlo vybavené speciálními prostředky pro zásah při pátrací a záchranné akci. Pohotovostní stanoviště: Služebna určená za prostředníka mezi osobou, která podává zprávu o letadle v tísni a záchranným koordinačním střediskem nebo jeho odbočkou. Stanoviště letových provozních služeb: Výraz zahrnující stanoviště letového provozu, letové informační středisko nebo ohlašovnu letových provozních služeb. Údobí nouze: Výraz znamenající buď údobí nejistoty, údobí pohotovosti nebo údobí tísně. Údobí nejistoty: Situace, kdy je nejistota o bezpečnosti letadla a osob na jeho palubě. INCERFA kódový výraz označující údobí nejistoty. Údobí pohotovosti: Situace, kdy je důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě. ALERFA kódový výraz označující údobí pohotovosti. Údobí tísně: Situace, kdy je určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné nebezpečí, nebo že potřebují určitou pomoc. DETRESFA kódový výraz označující údobí tísně. INCERFA (údobí nejistoty): Během údobí nejistoty záchranné koordinační středisko spolupracuje s oblastním střediskem řízení letového provozu a jinými příslušnými orgány tak, aby došlé zprávy mohly být co nejrychleji vyhodnoceny. ALERFA (údobí pohotovosti): Nastane-li údobí pohotovosti, záchranné koordinační středisko uvede okamžitě do pohotovosti příslušné orgány a záchranné jednotky a podle plánu pátrání pro danou oblast provede potřebná opatření. DETRESFA (údobí tísně): Je-li předpoklad, že letadlo je v tísni, nebo nastalo-li údobí tísně, záchranné koordinační středisko zahajuje prostřednictvím záchranných jednotek činnost, určuje polohu letadla, vymezuje oblast pátrání, vyrozumívá provozovatele (vlastníka) letadla a dle potřeby sousední záchranná koordinační 12

14 střediska a příslušné oblastní středisko řízení letového provozu, dle možností žádá jiná letadla, služby nebo jednotky, aby udržovaly poslech na tísňových kmitočtech (121,5 a 406 MHz), pomohly letadlu v tísni a informovaly záchranné koordinační středisko o situaci, na základě získaných zpráv sestavuje plán pátrání a záchrany a podle něj řídí operaci, podle okolností mění již vydané pokyny, vyrozumívá stát zápisu letadla do rejstříku a příslušný orgán pro šetření leteckých nehod nebo letecký úřad. Velitel letadla, který zpozoroval nehodu: Když velitel letadla zpozoruje nehodu nebo jiné letadlo nacházející se v tísni, je povinen, pokud to neohrozí bezpečnost jeho letu: - neztratit letadlo v tísni z dohledu, dokud jeho přítomnost bude nutná, - určit polohu letadla v tísni, - oznámit stanovišti řízení letového provozu nebo záchrannému koordinačnímu středisku pokud možno typ, poznávací značku a stav letadla v tísni, jeho polohu, dobu pozorování, počet pozorovaných osob, zda byly pozorovány osoby opouštějící letadlo v tísni, počet osob plovoucích na hladině a stav zachráněných osob, a - postupovat dále podle pokynů stanoviště řízení letového provozu nebo záchranného koordinačního střediska. První letadlo na místě nehody: První letadlo na místě nehody se ujme vedení veškeré činnosti na místě nehody do té doby, než se dostaví první záchranná jednotka nebo záchranné letadlo. Když nemůže navázat spojení se záchranným koordinačním střediskem nebo službou řízení letového provozu, předá informace jinému letadlu, které je schopno udržovat příslušné spojení. Vedení jiného letadla: Je-li nutné vést jiné letadlo na místo tísně, vysílá vedoucí letoun přesné pokyny všemi prostředky, které má k dispozici. Nelze-li navázat rádiové spojení, je nutno použít předpisové signály. Předání zprávy: Je-li nutné předat zprávu zachráněným osobám nebo záchranným jednotkám a neexistuje-li oboustranné rádiové spojení, lze shodit přímo zprávu. Signál ze země: Zpozorovalo-li letadlo signál ze země, musí odpovědět rádiem, shozením zprávy, a není-li to možné, pomocí předpisových signálů. Velitel letadla, který zachytil tísňové volání: Zachytil-li velitel letadla tísňové volání nebo zprávu o tísni, musí: - zaznamenat polohu letadla v tísni, je-li udána, - zaměřit vysílání, je-li to možné, - uvědomit stanoviště řízení letového provozu nebo záchranné koordinační středisko a uvést všechny údaje, které jsou k dispozici, a - očekávat další pokyny a po předchozím povolení pokračovat k poloze uvedené ve vysílání. Tísňové signály: Zpozoruje-li letadlo kterýkoliv z předpisových tísňových signálů, musí postupovat podle jejich významu. 13

15 Tísňové vizuální kódy země vzduch: 1 Žádáme o pomoc V 2 Žádáme o lékařskou pomoc X 3 Ne nebo Negativ N 4 Ano nebo Potvrzuji Y 5 Pokračuji tímto směrem Tísňové vizuální kódy země vzduch používané záchrannou jednotkou: 1 Akce skončena L L L 2 Nalezli jsme všechny osoby L L 3 Nalezli jsme jen některé osoby ++ 4 Nejsme schopni pokračovat vracíme se na základnu X X 5 Rozdělili jsme se na dvě skupiny, každá pokračuje naznačeným směrem 6 Obdrželi jsme informaci, že letadlo je v tomto směru 7 Nic nebylo nalezeno, pokračujeme v pátrání N N Poznámka: Tyto symboly mají být nejméně 2,5 m dlouhé a upraveny tak, aby vzbudily pozornost. Mohou být zhotoveny z útržků látek, kusů dřeva, kamenů, vyšlapány v zemi, apod. Pozornost na tato znamení může být dosažena i zapálením ohně, odraženým světlem, apod. Tísňové signály vzduch země: Tyto signály dané letadlem znamenají, že signálům země-vzduch bylo porozuměno: Den mávání křídly letadla, noc zapnutí/vypnutí přistávacích (nebo polohových) světel dvakrát. Pokud se tyto signály neobjeví, znamená to, že signálům země-vzduch nebylo porozuměno. Annex 13 Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů Poznámka: Letecký předpis L 13 Předpis o odborném zjišťování leteckých nehod a incidentů platný v ČR je překladem Annexu 13 ICAO upraveným tak, aby stanovoval požadavky a postupy pro podmínky v ČR. Šetření příčin leteckých nehod a incidentů, ke kterým došlo na území ČR, je úkolem Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů (ÚZLPN) se sídlem v Praze-Letňanech. ÚZPLN může pro šetření přizvat další odborníky, nebo šetřením některých nehod pověřit určité osoby, např. Aeroklub České republiky. Účelem odborného zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů je především prevence prostřednictvím vydávání 14

16 bezpečnostních doporučení po zpracování závěrečné zprávy o konkrétní letecké nehodě nebo incidentu. Každý právní nebo administrativní akt k přisouzení případné viny nebo odpovědnosti za zavinění letecké nehody nebo incidentu musí být oddělen od odborného zjišťování jejich příčin. Definice Incident: Událost jiná než letecká nehoda spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Jedná se o chybnou činnost osob, leteckých a pozemních zařízení v leteckém provozu, jeho řízení a zabezpečování, jejíž důsledky zpravidla nevyžadují předčasné ukončení letu nebo provádění nestandardních nebo nouzových postupů. Incidenty se rozdělují podle příčin na letové, technické, v řízení letového provozu, v zabezpečovací technice a jiné. Mezi příčiny incidentů se zahrnují i nepředvídané přírodní jevy (výboje statické elektřiny, střety s ptáky, apod.), pokud neohrozily bezpečnost letu do té míry, že byly hodnoceny jako vážný incident nebo letecká nehoda. Letecká nehoda: Událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které: - některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem přítomnosti v letadle, přímého kontaktu s kteroukoliv částí letadla nebo přímým působením proudu plynů vytvořených letadlem (s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způsobila-li si je osoba sama nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo o černého cestujícího ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku), nebo - letadlo bylo zničeno nebo poškozeno tak, že poškození nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla a vyžádá si větší opravu nebo výměnu částí (s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, je-li poškození omezeno pouze na motor, jeho příslušenství a motorových krytů a vrtule (rotorových listů), okrajových částí křídel, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo na malé vrypy a poškození potahu), nebo - letadlo je nezvěstné. Vážný incident: Incident, jehož okolnosti naznačují, že došlo téměř k letecké nehodě. (Rozdíl mezi leteckou nehodou a incidentem je pouze v následcích). Pozemní nehoda: Událost, ke které došlo mimo dobu definovanou pro leteckou nehodu v souvislosti s přípravou letadla k letu, jeho obsluhou, ošetřováním, údržbou, opravami nebo stáním, jehož důsledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby nebo poškození, případně zničení letadla. Omezování hluku Řízená letiště: Provoz letadel zatěžuje životní prostředí zejména hlukem a spalinami z motorů. Největší zatížení hlukem se projevuje v okolí letišť, kde se letadla pohybují v malé výšce. Na mnoha místech v okolí dopravních letišť je hluk způsobený leteckým provozem monitorován pomocí měřičů hluku umístěných v určitých bodech v okolí letišť. Tyto body jsou publikovány v leteckých mapách. Jsou stanoveny 15

17 přesné meze hlukového zatížení. Dojde-li k překročení povolené intenzity hluku a tato skutečnost je monitorováním zjištěna, provozovatel, případně vlastník příslušného letadla bývá v méně závažných případech požádán o písemné vysvětlení a omluvu, v opakovaných nebo závažnějších případech je pokutován. Některá letiště bývají z důvodu hlukového omezení v nočních hodinách zcela uzavřena. Jiná letiště připouštějí v noci provoz pouze málo hlučných letadel za zvlášť stanovených omezujících podmínek, např. použití jen některých vzletových a přistávacích drah. Protihlukové postupy jsou publikovány v příslušné dokumentaci letiště a jejich prostudování je nezbytnou součástí předletové přípravy. Neřízená letiště: Určitá specifika z hlediska protihlukových postupů představuje provoz letišť pro všeobecné letectví. I při letech na neřízených letištích je třeba dodržet stanovený tvar příletových a odletových tratí a letu po okruhu, protože ten bývá stanoven velmi často také s ohledem na hluk. V letištním řádu bývají uvedena některá další protihluková omezení pro zvláštní druhy činností, např. pro noční provoz VFR. Protihlukové postupy: Intenzita hluku měřená na zemi závisí na intenzitě hluku přímo u letadla, šikmé vzdálenosti mezi letadlem a místem měření (klesá se čtvercem této vzdálenosti) a na meteorologických podmínkách. Na základě této skutečnosti jsou stanovovány protihlukové postupy za letu, t.j. vedení trajektorie letů tak, aby letadla přelétávala v co největší šikmé vzdálenosti od hlukově citlivých míst, u dopravních letounů snižování režimu motorů po vzletu nad hlukově citlivými místy podle stanovených pravidel (bezpečnost leteckého provozu má vždy přednost), přednostní používání některých vzletových a přistávacích drah s ohledem na hluk v okolí letiště (pokud to meteorologické podmínky a požadavky na bezpečnost leteckého provozu dovolí) a snaha, aby dopravní letouny klesaly před přistáním pokud možno plynule a co nejdéle v tzv. čisté konfiguraci, t.j. se zasunutým podvozkem a vztlakovými klapkami, což umožňuje nastavit režim motorů na volnoběh a tak podstatně snížit hluk. Tyto protihlukové postupy jsou obecně popsány v ICAO Doc 8168 Provoz letounů, Svazek I, Letové postupy. Subjektivní vnímání hluku: Pro subjektivní vnímání hluku má velký význam skutečnost, zda hluk je monotónní, nebo zda jeho intenzita a tón kolísá. Kolísání intenzity a tónu hluku způsobuje, že hluk je subjektivně vnímán jako mnohem méně přijatelný. Z praxe jsou známy časté stížnosti na hluk nejen z bezprostřední blízkosti neřízených letišť, ale i z míst poměrně vzdálených, např. na akrobacii, i když je prováděna v relativně velké výšce nad zemí. Totéž se týká i velké koncentrace vyhlídkových letů nad atraktivními objekty v krajině, která je využívána převážně pro rekreační účely. Turbulence v úplavu: Pro pilota malého vrtulového letounu je důležité při letech na řízená letiště s provozem velkých dopravních letadel vědět o turbulenci v úplavu. Turbulence v úplavu je neviditelný vír, který se vytváří za křídlem letounu vyvozujícím vztlak. Intenzita turbulence v úplavu závisí zejména na hmotnosti letounu a na jeho úhlu náběhu. Turbulence v úplavu vytvořená velkým dopravním letounem může být pro malý letoun, který křižuje za dopravním letounem jeho trajektorii letu nebo za ním vzlétá nebo přistává, nebezpečným jevem. Lze si ji představit jako dva oddělené víry vzduchu za konci křídel, které se za letounem rozšiřují asi na dvojnásobek jeho rozpětí, mírně klesají a jsou unášeny větrem. Proto je třeba dodržovat rozestupy 16

18 stanovené rovněž v ICAO Doc 8168 Provoz letounů. Dopravní letoun, který klesá na přistání s uplatněním protihlukových postupů poměrně malou rychlostí a v čisté konfiguraci, představuje z hlediska turbulence v úplavu právě ten nejméně příznivý případ, t.j. turbulence v úplavu je za ním nejintenzivnější. Tomu by měl odpovídat také rozestup za ním letícího malého letounu. Pokud se má pilot malého letounu vyhnout turbulenci v úplavu za velkým letounem, doporučuje se, aby se blížil na přistání poněkud výše a směrem proti větru vzhledem k trajektorii letu velkého letounu, a pokud to délka přistávací dráhy umožní, dosedl na zem až za místem, kde se velký letoun dotkl země příďovým podvozkem. Obdobně při vzletu se doporučuje, aby malý letoun vzlétající za velkým letounem se pokud možno odlepil od země ještě před místem, kde velký letoun zahájil rotaci, a ve vzletu pokračoval mírně nad trajektorií letu velkého letounu s mírným vybočením směrem proti větru a jakmile je to možné, provedl zatáčku na jinou trať odletu. Porušení leteckých předpisů Porušení leteckých předpisů obecně: Sankce za případné porušení leteckých předpisů ani administrativní postupy s tím spojené nejsou popsány v žádných mezinárodních dokumentech týkajících se civilního letectví. Řídí se zákony toho státu, ve kterém k porušení leteckých předpisů došlo. V některých případech je porušení leteckých předpisů hlášeno leteckému úřadu státu vydání průkazu způsobilosti příslušného člena leteckého personálu nebo leteckému úřadu státu zápisu letadla do leteckého rejstříku k dalšímu řízení, případně k uplatnění sankce. Porušení leteckých předpisů v ČR: Pokud došlo k porušení povinností stanovených leteckým zákonem nebo leteckými předpisy, pověřená osoba může uložit způsob a lhůtu k odstranění nedostatků. Pokud může být bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo bezpečnost leteckého provozu, může pověřená osoba okamžitě zastavit příslušnou činnost a zadržet doklady vztahující se k této činnosti a neprodleně vyrozumět Úřad pro civilní letectví nebo Ministerstvo dopravy. (Pověřenými osobami v tomto smyslu jsou v rozsahu své působnosti pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví). Pokuty: Ministerstvo dopravy nebo Úřad pro civilní letectví může ve správním řízení uložit pokutu až do výše 2,5 miliónu Kč a za opětovné porušení povinností až do výše 5 miliónů Kč. Zadržení průkazu způsobilosti: Ministerstvo dopravy nebo Úřad pro civilní letectví může zadržet průkaz způsobilosti a nařídit ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti v případě nedostatků, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Podle výsledků přezkoušení může Ministerstvo dopravy nebo Úřad pro civilní letectví ve správním řízení omezit nebo zakázat oprávnění člena leteckého personálu, případně mu průkaz způsobilosti odejmout. 17

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6.

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. 2017 Obsah Příručky, deníky a záznamy - všeobecně 3 Vedení záznamů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-175 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 332 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-469 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE

HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE ODDÍL III - HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/III HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE Poznámka: Podrobná ustanovení o komunikačním a navigačním vybavení vrtulníku jsou uvedena v Hlavě 5. 4.1

Více

Příloha I změněného předmětného nařízení o letovém provozu. Změny v příloze IV části CAT (S, B)

Příloha I změněného předmětného nařízení o letovém provozu. Změny v příloze IV části CAT (S, B) Evropská agentura pro bezpečnost letect 3. září 2012 Příloha I změněného předmětného nařízení o letovém provozu Změny v příloze IV části CAT (S, B) R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN PO - TVORBA A VEDENÍ PALUBNÍHO DENÍKU SEZNAM ZMĚN Změna číslo Datum účinnosti Datum Změnil Podpis 0 25. 8. 2016 1 17. 10. 2016 2 1. 2. 2017 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Strana číslo Změna číslo Strana číslo Změna

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin incidentu vrtulníku AS-355 F2, pozn.

Více

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 a) místo, datum, čas a průběh leteckého dne Místo: Letiště Hradec Králové Termín: 13.5.2017 Čas: 13:00 16:30 LT. b) datum a čas konání generální zkoušky Generální zkouška nebude

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 30/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody. letounu M-18 Dromader, pozn.zn. OK-TGR. 2 km NW Lomnice nad Popelkou

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody. letounu M-18 Dromader, pozn.zn. OK-TGR. 2 km NW Lomnice nad Popelkou ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 243/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu M-18 Dromader,

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu Nimbus 2 M, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 124/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

MANUÁL PROVOZOVATELE

MANUÁL PROVOZOVATELE MANUÁL PROVOZOVATELE ZVLÁŠTNÍ PROVOZ (SPO) PROVÁDĚNÝ LETADLY, NA KTERÁ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 216/2008 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRAVIDEL ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 01 aktualizováno k 24.

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 94-08 Změna 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 143 L Z 143 LSi 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 94-08 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE

HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE ODDÍL II - HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/III HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE Poznámka: Podrobná ustanovení o komunikačním a navigačním vybavení vrtulníku jsou uvedena v Hlavě 5. 4.1

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Směrnice LN. Postup pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů v provozu SLZ

Směrnice LN. Postup pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů v provozu SLZ 0 Směrnice LN Postup pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů v provozu SLZ Vydala Letecká amatérská asociace ČR pro potřebu inspektorů dne 12. 12. 2002 Schválil Ústav pro odborné zjišťování

Více

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Letecké nehody letadla ULLa Kosák 3

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 92-03 Změna 4 Moravan Aeroplanes a.s. Z 242 L 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 92-03 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 92-03 uvádí

Více

A0M36BEP Přednáška 11 Právní aspekty provozu UAV v ČR a ukázka bezpilotních prostředků

A0M36BEP Přednáška 11 Právní aspekty provozu UAV v ČR a ukázka bezpilotních prostředků A0M36BEP Přednáška 11 Právní aspekty provozu UAV v ČR a ukázka bezpilotních prostředků Milan Rollo {rollom@fel.cvut.cz} 5. května 2014 Obsah Zákon o civilním letectví Úřad pro civilní letectví Pojištění

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 6 LETECKÉ ZÁVODY a.s. L 23 SUPER-BLANÍK 15.03.2002 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 89-02

Více

HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE

HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE ODDÍL II - HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/III HLAVA 4 - PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ VRTULNÍKU A LETOVÁ DOKUMENTACE Poznámka: Podrobná ustanovení o komunikačním a navigačním vybavení vrtulníku jsou uvedena v Hlavě 5. 4.1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu Turkish Airlines Co. který se stal na LKPR dne 16. února 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu Turkish Airlines Co. který se stal na LKPR dne 16. února 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 47/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu Turkish Airlines Co. který se

Více

Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků

Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků V rámci zabezpečení výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení sportovních padáků od 1.8.2011

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-96 Výtisk č.4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu AN-2 poznávací značky OK JID

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-320 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 7 Aircraft Industries, a.s.. L 23 SUPER-BLANÍK 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA)

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Základní struktura požadavků EU/EASA Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI LETOVÉ POSÁDKY

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 337/04/ZZ Výtisk č. 6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson

Více

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A).

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). Cíl kurzu Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v předpisech

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Úřad pro civilní letectví České republiky

Úřad pro civilní letectví České republiky TCDS 27323-1958 L 60 Strana 1 z 17 Úřad pro civilní letectví České republiky ÚCL Příloha k Typovému osvědčení L 60 Držitel Typového osvědčení: EVEKTOR, spol. s r.o. Letecká 1008 686 04 Kunovice Výrobce:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-573 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více