Jaká je voda z watercoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaká je voda z watercoo"

Transkript

1 NÁ TEST Watercoolery Jaká je voda z watercoo Testovali jsme 18 vzorků vody načepované z watercoolerů. Bakterii Pseudomonas aeruginosa obsahovalo 67 % vzorků, 33 % vzorků navíc ještě obsahovalo i koliformní bakterie. Pouze 5 vzorků vyhovělo požadavkům stávajícím legislativy 4 Spotřebitel se většinou (vcelku logicky) domnívá, že jaká voda je na stojan nasazena, taková se potom načepuje a že někdo (výrobce?, dodavatel?, majitel přístroje?) ručí za kvalitu čepované vody. Vnímá pohodlí vodu z watercooleru má k dispozici na svém pracovišti, mají ji k dispozici jeho děti ve školkách, jídelnách, školách, setkává se s ní i ve veřejných prostorách, které navštěvuje (nemocnice, lékárny, obchody, banky a tak dále). Pocit pohodlí i odpovědnosti vůči svému zdraví ( dodržuji či snažím se o pitný režim ) je navozen reklamou společností, které nabízejí stojany a pravidelné dodávky vody v barelech. Jenže Spotřebitelská veřejnost snad ani netuší, že právě v této oblasti nemá dostatek objektivních informací. Obecně není známo že ne každá balená voda je vhodná k čepování přes watercooler a že kvalita balené vody čepované z watercooleru závisí na řadě faktorů: na kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje, které přicházejí do styku s nasazenou vodou na obratu (frekvenci) odběru vody, nežádoucí je malý obrat a odstávky (např. přes volné dny); Státní zdravotní ústav doporučuje spotřebovat vodu z nasazeného barelu do tří dnů Reklamě z pochopitelných důvodů chybí stěžejní informace, která se týká čistitelnosti přístroje. V rámci služeb firma obvykle nabízí sanitaci (čištění) přístroje (cca 500 Kč za jedno vyčištění). Tuto sanitaci je nutné provádět 4x ročně. A víte, co obnáší? provést demontáž těch částí přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou vodou jejich mechanické vyčištění kartáčkem a detergentním přípravkem ošetření a proplach vhodným dezinfekčním přípravkem následný proplach vodou (minimálně v množství trojnásobku obsahu vnitřních nádob, aby došlo k odstranění zbytků dezinfekčního přípravku) Neprovádí-li se mechanická očista, je sanitace pouze při použití proplachu dezinfekčním prostředkem zcela neúčinná! Ptáte se, proč reklamy, inzeráty, internetové stránky distributorů stojanů na vodu toto nezbytné čištění nezdůrazňují? Odpověď je nasnadě: atraktivnost zařízení by v očích spotřebitelů značně poklesla. A nabízejí se další dvě otázky. Uvádí se v návodech k přístrojům správný postup sanitace? Je zdůrazněna mechanická součást čištění a riziko tvorby biofilmu? Mikroby, které rostou v podobě biofilmu, se vyznačují zvýšenou odolností vůči obranným mechanismům lidského organismu, jakož i zvýšenou odolností vůči působení antibiotik. Biofilm tvořený mikroorganismy je černou můrou lékařů. Vytvoří-li se na povrchu pomůcek, jako jsou katétry močové i intravenózní, umělé chlopně a jiné implantáty atd., umožňuje vznik chronických močových infekcí, katétrových sepsí, endokarditid atd. Je nesporné, že biofilm se může vytvářet (a vytváří se, jak dokazují nejenom naše analýzy) na všech plochách watercoolerů, které přicházejí do styku s vodou. Proto tolik záleží na čistitelnosti přístrojů, na kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů, na pravidelně prováděných sanitacích, rychlosti obratu a spotřebování nasazené vody a umístění přístroje. Pokraãování na stranû 6

2 lerû? Doporuãení VyÏádejte si názorné pfiedvedení jak bûïné údrïby, tak mechanické sanitace watercooleru. Zjistûte, zda firma vûbec nabízí provedení mechanické sanitace a také za jak poplatek. Zajistûte si, zda dodavatelská firma garantuje kvalitu ãepované vody (nikoliv vody v barelu, za tu ruãí její v robce); v opaãném pfiípadû za kvalitu ãepované vody jste zodpovûdní vy! Jste-li zodpovûdní za kvalitu ãepované vody, alespoà 2x roãnû si nechte na nezávislém odborném pracovi ti ãepovanou vodu vy etfiit podle mikrobiologick ch poïadavkû na vodu balenou podle vyhlá ky Ministerstva zdravotnictví MZ ã. 275/2004 Sb. alespoà ve dvou ukazatelích: Pseudomonas aeruginosa a koliformní bakterie (za cca 340 Kã získáte orientaãní pfiehled o mikrobiologické kvalitû; vy etfiení provádí akreditované laboratofie jak pfii zdravotních ústavech, tak soukromé. Pseudomonas aeruginosa Jedná se o bakterii potenciálnû patogenní, která se mûïe stát zdrojem oportunní infekce (oportunní = vyãkávající na oslabení jedince). Pseudomonas aeruginosa vyvolává infekci jen pfii sníïené lokální nebo sníïené celkové odolnosti organismu. âasto se proto uplatàuje jako pûvodce nosokomiálních (nemocniãních) nákaz. ZpÛsobuje tûïké hnisavé procesy na kûïi, sliznicích, kostech, v moãov ch cestách, plicích, tûïká prûjmová onemocnûní dûtí. Nebezpeãná je pro jedince po operativních v konech, pfii prûniku do popálenin (modré hnisání), pro jedince, kter m jsou podávána cytostatika, imunosupresiva, kortikoidy, pro nemocné s cystickou fibrózou i diabetiky. MÛÏe zaútoãit i na ty, ktefií dlouhodobû uïívají antibiotika. VÛãi antibiotikûm je znaãnû odolná (rezistentní). Pseudomonas aeruginosa se dokáïe rychle pfiizpûsobit a vyvinout odolnost (rezistenci) i vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Koliformní bakterie Dfiíve byly povaïovány za indikátor fekálního zneãi tûní, ale bylo zji tûno, Ïe existují i koliformní bakterie, které bûïnû Ïijí a mnoïí se ve vnûj ím prostfiedí. Skupina koliformních bakterií zahrnuje rody Escherichis, Citrobakter, Enterobakter a Klebsiella. Jedná se o bakterie, které osidlují stfievní trakt. V jimeãnû se mezi nimi mohou vyskytnout patogenní kmeny tvofiící toxiny, které mohou proniknout do tkání a zpûsobit ohroïení zdraví. Pfiítomnost koliformních bakterií signalizuje neodpovídající technologii úpravy vody a dodateãnou mikrobiální kontaminaci v procesu v roby vody. Pfii zv eném nálezu existuje zv ená pravdûpodobnost Ïaludeãních a stfievních problémû. Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Organotrofní bakterie V balen ch vodách (vãetnû kojeneck ch) svou pfiítomností ãi zv en mi poãty signalizují prûnik zneãi tûní z vnûj ího prostfiedí do zdroje vody ãi poruchy a nedostatky v technologii v roby a v následné manipulaci s v robkem pfii distribuci. Organotrofní bakterie pfiedstavují bûïnou souãást mikroflóry prostfiedí a pfiírodní vody jsou jejich pfiirozen m biotypem; mají v ní postaráno o zdroj Ïivin organickou hmotu, která kryje jejich energetické a stavební potfieby. Jakmile se zaãnou oproti normálnímu stavu neb vale mnoïit, signalizují, Ïe mají hojnost organick ch Ïivin a vhodné podmínky k Ïivotu. Organotrofní bakterie jsou v znamn m indikátorem mikrobiologické kvality vody (pfii vy etfiení vzorkû vody se stanovují poãty kolonií pfii 36 a 22 C blíïe viz základní text testu). Samy o sobû nepfiedstavují pfiímé nebezpeãí pro zdraví, av ak Balené vody (vãetnû kojeneck ch) mají dlouhou trvanlivost. Zbytky odumfielé biomasy organotrofních bakterií jsou Ïivnou pûdou pro potenciálnû pfiítomné patogenní (napfi. koliformní bakterie, enterokoky) nebo podmínûnû patogenní (Pseudomonas aeruginosa) mikroorganismy, které se mohou ve vodû v znamnû pomnoïit. Navíc metabolickou ãinností organotrofních bakterií nebo jejich rozpadem po odumfiení mûïe docházet ke vzniku potenciálnû toxick ch látek. 5

3 Pokraãování ze strany 4 Podle platné legislativy, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, čepovací zařízení (watercooler, aquabar) nesmí být zdrojem mikrobiálního znečištění a nesmí obsahovat nežádoucí bakterie. Od roku 2001 již legislativa nevyžaduje před uvedením přístroje na trh vydání závazného posudku orgánu hygienické služby, odpovědnost je zcela na výrobci, resp. dovozci, distributorovi. Z uvedené vyhlášky lze vyvodit, že čepovaná voda má splňovat mikrobiologické požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod. Pokud spotřebitel platí vyšší cenu za vodu vyšší kvality čerpanou z chráněného zdroje, inzerovanou jako čerstvá, zdravá a tělu prospěšná, měl by za své peníze takovou vodu dostat. Zvláště pak v případě, je-li z watercooleru čepována citlivým jedincům malým dětem, školákům, vážně nemocným nebo oslabeným lidem. Náš test se zaměřil na watercoolery (aquabary) a sledoval, zda mikrobiologická kvalita čepované vody odpovídá legislativním požadavkům platným pro balenou vodu (vyhláška č. 275/2004 Sb.). Vyšetření bylo provedeno ve zkráceném spektru mikrobiologických ukazatelů (Pseudomonas aeruginosa, koliformní bakterie, počty kolonií při 36 a 22 C) v akreditovaných laboratořích v Praze a Brně. Vzorky vody byly načepované z aquabarů/watercoolerů v jídelnách základních škol, v mateřské škole, v nemocnici (ARO, operační sál), na poliklinice, v lékárnách. Bezpečná, tj. zdravotně nezávadná balená voda nesmí obsahovat vybrané mikroorganismy, striktně stanovené legislativou, a to po celou dobu minimální trvanlivosti vody uvedené výrobcem (tedy do otevření obalu nebo nasazení na přístroj). Vyšetření odebraných vzorků se zaměřilo na Pseudomonas aeruginosa: pro tuto bakterii je stanoven nejvyšší (nejpřísnější) typ limitu nejvyš- Co to je watercooler? ilustraãní foto Watercooler (ãesky ochlazovaã vody ) je zafiízení pro ãepování balené pitné vody z velkoobjemov ch vratn ch plastov ch lahví (barelû). Voda mûïe b t podle typu pfiístroje ochlazována, ohfiívána nebo ãepována pfii pokojové teplotû. Podobné zafiízení mûïe b t napojeno také pfiímo na vodovod, kdy pak vodu obvykle navíc upravuje a pak chladí ãi ohfiívá. ší mezná hodnota (NMH) s limitem 0. Voda nesmí obsahovat jedinou bakterii. 67 % vzorků obsahovalo bakterie Pseudomonas aeruginosa Koliformní bakterie: i pro ně je stanoven nejvyšší (nejpřísnější) typ limitu nejvyšší mezná hodnota (NMH) s limitem 0. Voda nesmí obsahovat jedinou bakterii. 33 % vzorků ještě navíc obsahovalo i bakterie koliformní Naše zjištění bohužel neodhalilo jednu nebo dvě bakterie, ale většinou masivní kontaminace. Pokud by byly zjištěny v balené vodě (před nasazením na přístroj), vyřazuje se taková voda z oběhu jako zdravotně závadná! Avšak Voda načepovaná do kelímku z watercooleru není předmětem dozoru hygienické služby či Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Odpovědnost za její bezpečnost a kvalitu nese ten, kdo se k tomu zavázal. Odpovědnost za kvalitu balené vody čepované z watercooleru (aquabaru) je dána smluvním dodavatelským vztahem. Pokud dodavatel negarantuje kvalitu vody čepované z přístroje (nikoliv vody v barelu, za tu ručí výrobce), leží odpovědnost za její kvalitu na spotřebiteli. Právnická nebo fyzická osoba (provozovatel či uživatel objektu), která nabízí vodu z aquabaru / watercooleru zaměstnancům nebo veřejnosti na úřadech, v nemocnicích, školách, obchodech apod., má zákonnou odpovědnost za to, že nikomu nepoškodí zdraví. Dosud jsme se nesetkali s tím, že by dodavatel vody převzal odpovědnost i za vodu čepovanou. V současné době tedy může dodavatel (watercooleru nebo vody) v případě sporu o bezpečnost a kvalitu vody argumentovat tím, že se spotřebitel o svůj přístroj špatně stará. Ví ale spotřebitel, že se má o přístroj starat (včetně sanitace)? Je dostatečně a správně dodavatelem informován? Není spotřebitel i tak trochu klamán? Podívejme se na další vyšetření odebraných vzorků vod, které byly zaměřeny na její kvalitu Kvalitní balená voda nesmí obsahovat mikroorganismy, které indikují nedostatečné hygienic- Balená voda po prûchodu watercoolerem Pfiístroj, model / typ Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Darex Rosana Rosana stolní model JD 16 LD-X (nezji tûn) JD 16 T YLR-2-5A KD 5 BTC1016 LD JD 16 LD-K JD 16 T Název balené vody Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Pronajímatel / Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana / nositel sanitace Místo odbûru 1) kolní kolní kolní kolní tfiída kolní kolní kolní jídelna (1), druïina (2), jídelna (3), jídelna (4), koly (5), chodba (6), jídelna (7), jídelna (8), Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA Typ limitu 2), limit s jednotkou Pseudomonas aeruginosa NMH, 0 KTJ/250 ml Koliformní bakterie NMH, 0 KTJ/250 ml Poãty kolonií pfii 22 C MH, 100 KTJ/ml 3) Poãty kolonií pfii 36 C MH, 20 KTJ/ml 3) TEST: ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE VYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 6 VYSVùTLIVKY ano, vyhovuje ne, nevyhovuje 1) Místa odbûrû jsou uvádûna anonymnû; v sledky rozborû byly v em okamïitû sdûleny, aby mohla b t v pfiípadû nevyhovujících závûrû uãinûna náprava (sanitace ãi odstavení pfiístroje). 2) NMH = nejvy í mezná hodnota, nesmí b t pfiekroãen limit; v opaãném pfiípadû se jedná o vodu zdravotnû závadou 3) MH = mezná hodnota; limity platí pouze pro v robek, kter byl analyzován do 12 hodin po naplnûní ve v robû, bûhem nichï musí b t voda udrïována pfii teplotû 4 ±1 C.

4 Mikrobiologické poïadavky na jakost balen ch kojeneck ch a pramenit ch vod podle vyhlá ky Ministerstva zdravotnictví ã. 275/2004 Sb., o poïadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balen ch vod a zpûsobu jejich úpravy Ukazatel zdravotní nezávadnosti balené vody Escherichia coli koliformní bakterie enterokoky Pseudomonas aeruginosa stfievní sporulující anaerobní bakterie redukující sifiiãitany PoÏadavek aï do okamïiku prodeje koneãnému spotfiebiteli nesmí b t pfiítomny, jinak se voda vyluãuje z obûhu Ukazatel hodnoty, jejímï nedodrïením ztrácí voda vyhovující poïadavky poãet mikroorganismû vykultivovan ch pfii 36 C poãet mikroorganismû vykultivovan ch pfii 22 C PoÏadavek 20 v 1 ml pro v robek analyzovan do 12 hodin po naplnûní, bûhem nichï musí b t voda udrïována pfii teplotû 4 C 60 v 1 ml pro kojenecké vody aï do okamïiku prodeje koneãnému spotfiebiteli 100 v 1 ml pro v robek analyzovan do 12 hodin po naplnûní, bûhem nichï musí b t voda udrïována pfii teplotû 4 C 300 v 1 ml pro kojenecké vody aï do okamïiku prodeje koneãnému spotfiebiteli ké zabezpečení. Při analýzách se stanovuje počet kolonií organotrofních bakterií při 36 a 22 C. Jedná se o ukazatele hodnoty, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky. Při vysokých počtech těchto bakterií voda nejen mění chuť k horšímu, ale může se stát i zdravotně závadnou. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, zakotvuje rozdílné požadavky (i limity) pro počty kolonií organotrofních bakterií pro kojenecké vody (či vody vhodné pro přípravu kojenecké stravy) a pro ostatní balené vody ostatní balené vody: limity počtu kolonií (při 36 a 22 C) jsou stanoveny pouze do 12 hodin od stočení do obalu. Vody, které se prodávají v obchodech či v barelech rozvážejí k zákazníkům, jsou už mimo uvedený časový limit. Ačkoliv při našem testu byly překročeny (často mnohonásobně) stanovené limity pro počty kolonií organotrofních bakterií, byl ve shodě s legislativou vysloven vyhovující závěr (viz onen časový limit). kojenecká voda a voda určená pro přípravu kojenecké stravy: Mikrobiálnû zneãi tûná voda naãepovaná v rámci na eho testu z watercooleru limity počtu kolonií (při 36 a 22 C) jsou stanoveny po celou dobu minimální trvanlivosti vody uvedené výrobcem. Dodržením požadovaných limitů organotrofních ukazatelů je eliminováno potencionální zdravotní riziko při přípravě kojene- cké stravy, kdy okamžitě dochází k nastartování procesů, při nichž se mění některé součásti poživatin za vzniku rizikových látek, které ohrožují zdraví buď okamžitě (zažívací potíže, průjmové onemocnění), nebo dlouhodobě (snižování celkové odolnosti). Tyto rizikové látky (aromatické, alifatické a heterocyklické aminy, peroxidy, aldehydy a ketony) vznikají jako důsledek silné proteolytické a lipolytické aktivity bakterií, které jsou ve spektru těchto ukazatelů zahrnuty (pseudomonády, achromobaktery, serratie, bacily). Navíc vysoké počty organotrofních organismů mohou negativně ovlivnit záchyt a stanovení hygienicky významnějších bakterií. Rosana Crystalis Crystalis Crystalis Rosana Hot & Cold Hot & Cold Aquarius Aquamat YL R JD1GLD-K CHW-3020 (nezji tûn) (nezji tûn) JD 16 LD water dispenser, water dispenser, velk, YLR 24G 2-5-V 168, YLR 07-5-X JD-16 LD teplá-studená v robní ãíslo (JD16Y) Rosana Crystalis Crystalis Crystalis Rosana Rosana umavsk Culligan, Horsk pramen, Aqua pramen Aqua Nova Jesenické maxima prameny Rosana Crystalis Crystalis Crystalis Boehringer Bohemia Line, Boehringer Pegares Nuovo Cafee, nezji tûno Ingelheim Brno / Ingelheim / Brno / Rosana / Drinex kolní obchod (10), nemocnice nemocnice lékárna (13), lékárna (14), lékárna (15), lékárna (16), poliklinika (17), matefiská jídelna (9), Praha chirurgie (11), ARO (12), Brno Brno Brno Brno Brno kola (18), Praha Praha Praha Brno >300 > >300 > NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE Aãkoliv u mnoha odbûrn ch míst byly limity pfiekroãeny, pfiesto vzorky byly na základû platné legislativy oznaãeny jako vyhovující. BlíÏe viz text testu. 7

5 Další úskalí spojené s čepováním vody přes watercooler je dáno skutečností, že balená voda sice může splňovat podmínky vyhlášky, přesto ale nemusí být k čepování přes watercooler vhodná. Různé vody mají různou úživnost a bakterie se v nich různě rychle množí. I když zdroj podzemní vody má obvykle minimální hustotu (denzitu) mikrobů, je různorodost mikroflóry balených vod ovlivněna různými faktory geologií vodonosné vrstvy a jejím chemickým složením, procesem čerpání vody a povolené úpravy, procesem stáčení do obalů a v případě vratných vymývatelných obalů (barelů) i kvalitou a úrovní jejich vymývání či sanitace. K zamyšlení vybízí i další skutečnost. Výrobci balených vod v obalech větších než 5 litrů musí povinně na obalu uvést doporučenou dobu spotřeby po otevření obalu; v případě čepování vody přes watercooler od nasazení barelu na přístroj. Otázkou však je, jak má spotřebitel zjistit (pokud to vůbec zjišťuje), dokdy vodu vypít. Tato informace je sice uvedena na obalu barelu (malým písmem), ale chybí informace, odkdy je barel nasazen! (V případě uvedení doporučené doby spotřeby na víčku se spotřebitel nedohledá ani údaje prvního, neboť je skryto v přístroji). Státní zdravotní ústav doporučuje dobu spotřeby nejlépe do tří dnů, v podstatě však záleží jen na výrobci, jakou doporučenou dobu spotřeby pro vodu již nasazenou uvede. Délka doporučené doby spotřeby od nasazení barelu na přístroj se u různých výrobců velmi liší. Třeba Rosana uvádí 14 dnů, Crystalis 7 dnů, Fontána do 5 dnů od otevření, Aqua Oasa do 10 dnů od otevření Současná doba hýří reklamou na zdravý životní styl a zdůrazňuje dodržování správného pitného režimu. Nic proti tomu, naopak. Mnohdy se však praxe obrací proti spotřebiteli, jak víc než názorně ukázal náš test. A tak na závěr musíme konstatovat, že legislativa platná pro balené vody se bohužel v případě jejího čepování přes watercoolery (aquabary) leckde míjí účinkem. Pro TEST testovaly Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny Ïivotního prostfiedí Laboratofie hygieny vody a Zdravotní ústav se sídlem v Brnû, Centrum laboratofií 8 Umístûní watercooleru V bezpra ném, ãistém a dobfie vûtratelném prostfiedí. Na místû chránûném proti vnûj ím povûtrnostním podmínkám (pfiedev ím proti pfiímému sluneãnímu záfiení). NeumísÈovat pfiístroj v prostfiedí zneãi tûném tûkav mi organick mi látkami, které mohou pronikat do vody a mj. podporovat formaci biofilmû (okolí benzinov ch ãerpadel, tiskárny apod.). NeumísÈovat pfiístroj v bezprostfiední blízkosti tepelného zdroje (ústfiední topení, kamna, apod.). NeumísÈovat pfiístroj ve vlhkém prostfiedí (koroze). Provoz watercooleru Povrchové oãi tûní trnu automatu pfied kaïd m nasazením barelu. Voda v barelu po otevfiení (tj. nasazení na pfiístroj) by mûla b t spotfiebována do doby uvedené v robcem (vyhlá ka MZ ã. 275/2004 Sb., o poïadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balen ch vod a o zpûsobu jejich úpravy poïaduje, aby v robce balené vody v obalech vût ích neï 5 l uvedl na obalu podmínky uchovávání a dobu spotfieby po otevfiení obalu). Státní zdravotní ústav doporuãuje jako optimální dobu spotfieby tfii dny od nasazení barelu na pfiístroj. Viditelné oznaãení data spotfieby nasazeného barelu (závisí na tom, zda uïivatel zaji Èuje v mûnu barelû sám nebo má smlouvu s pfiíslu n m dodavatelem, kter zaji Èuje servis). S ãím jsme se TAKÉ setkali Zarazila nás situace, kdy bylo nafiízeno ãepování balené vody pfies watercoolery vedoucím ãtrnácti kolních jídelen fieditelem, pod kter m jsou jídelny sdruïeny. KdyÏ jsme telefonicky oznámili zji tûní mikrobiálnû závadné vody a doporuãili její opûtovné anal zy na akreditovaném pracovi ti mikrobiologie vody, které by poslouïily jako podklad pro jednání s dodavatelskou firmou, setkali jsme se se zápornou odezvou Pravidelné ãi tûní a dezinfekce v intervalech doporuãen ch v robcem s ohledem na prostfiedí, kde je watercooler umístûn a s ohledem na mnoïství a ãetnost odebírané vody. Po cca 60 barelech, nejdéle v ak po tfiech mûsících (tj. 4x roãnû), provést mechanickou sanitaci celého automatu. Sanitace watercooleru DemontáÏ tûch ãástí pfiístroje, které pfiicházejí do styku s dodávanou pitnou vodou. Mechanické vyãi tûní ãástí, pfiicházejících do styku s pitnou vodou, kartáãkem a detergentním pfiípravkem (odstranûní biofilmu). O etfiení a proplach vhodn m dezinfekãním pfiípravkem. Po provedené dezinfekci provést proplach vodou, minimálnû trojnásobn m objemem vnitfiních nádob tak, aby do lo k odstranûní zbytkû dezinfekãního pfiípravku. Kontrola watercooleru Pravidelnû, alespoà 2x roãnû, provést mikrobiologick rozbor vody vystupující z watercooleru. V pfiípadû v skytu senzorick ch zmûn nebo existuje-li podezfiení, Ïe byl pfiístroj kontaminován, je tfieba provést rozbor vody okamïitû (mikrobiologie, kovy, TOC); musí b t provedena celková sanitace pfiístroje. nadfiízeného fieditele. Vstfiícn postoj nakonec projevila dodavatelská firma. A zde se nabízí otázka. Je onen odpovûdn pracovník (a samozfiejmû i vefiejnost) serióznû informován dodavatelskou firmou o riziku ãepování aï mikrobiálnû závadné vody z pfiístroje? Je si vûdom toho, Ïe v uvedeném pfiípadû rodiãe dûtí, ktefií pfiiplácejí na pitn reïim, platí za vodu, která nemá se zdrav m pitn m reïimem nic spoleãného? Naopak Ïe je dokonce mikrobiálnû závadná?! Jednání uvedeného pracovníka si lze vyloïit i tak, Ïe nemá dostateãné informace o celé problematice. Ale kdo ze spotfiebitelû je má? BûÏn spotfiebitel je ovlivnûn reklamou a mnohdy vûbec nemá ãas se o problematiku vody více zajímat. A rozhodnû není v jimkou! Bakterie Pseudomonas aeruginosa a koliformní bakterie, které vodu ãiní bakteriálnû závadnou, vût inû lidí nic nefiíkají. Spotfiebitel se prostû spoléhá na to, Ïe je watercooler a voda z nûj ãepovaná v pofiádku, vïdyè si pfiece v e objednal a za v e zaplatil.

6 Dobrá rada Vítûzem testu se stal vysavaã Miele S 4211 (5820 Kã); dosahuje v raznû lep ích v sledkû ve vût inû sledovan ch kategorií a jeho cena je pfii vysoké kvalitû pfiijatelná. Siemens VS08G2499 (5760 Kã) na druhém místû nebo tfietí Miele S 5210 (7030 Kã), i kdyï hûfie vysává zvífiecí chlupy, lze také doporuãit. Máte-li doma zvífiecího miláãka, v raznû vám pomûïe jeden ze dvou tyãov ch modelû znaãky Dyson DC 18 ( Kã) ãi DC 15 ( Kã). Testované pole uzavírají dva modely Panasonic MC-CG461 (1720 Kã) a ETA 1417 TIRO (2420 Kã); nedostateãnû zadrïují prach a z tohoto dûvodu je nelze doporuãit ke koupi. 4

7 Vysavaãe NÁ TEST Vysáváte, nebo vífiíte prach? Nezáleží na tom, zda máte byt plný koberců nebo naleštěných plovoucích podlah, prach sedá všude. Ti, co v souladu s moderními trendy přesedlali z celoplošných hustých koberců na podlahy a kusové koberce, vědí, že ačkoliv se zdánlivě zbavili lapačů prachu, práce jim spíš přibyla. Na rozdíl od koberce jsou prach a nečistoty na podlaze hned vidět a málokomu se chce vytahovat hlučného miláčka každý den. Právě pro majitele dřevěných, plovoucích, vinylových a jiných tvrdých podlah máme dobrou zprávu: naprostá většina vysavačů je snadno vysává a nepotřebuje na ně žádnou speciální hubici. A dobrá zpráva ještě pokračuje: standardní hubice ať s přepínáním na vysávání podlah nebo bez něj nepoškodí ani ty citlivější povrchy. Horší zpráva je naopak určena pro majitele koberců: jen některé vysavače si s prachem v nich dokáží poradit, většina v této své funkci značně kulhá. Vnašem velkém testu, který je výsledkem společné mezinárodní spolupráce, přinášíme informace o 23 modelech vysavačů s různými technologiemi vysávání. Sáčková a bezsáčková technologie si stále výrazně konkurují, i když nutno přiznat, že v některých zemích Evropy se spotřebitelé začínají vracet zpět k těm sáčkovým. První příčky testu tradičně obsadily sáčkové vysavače. Výrobci těch bezsáčkových nezaháleli zlepšili (alespoň někteří) filtrační schopnosti vysavačů, nicméně na přední pozice v testu se zatím nevypracovali. Hlavní nevýhoda bezsáčkových vysavačů zůstala: nehygienické vyprazdňování prachové nádoby. To, co pracně vysajete, musíte i s nádobou vynést ven, postavit se po větru a velice opatrně vysypat do popelnice. Jemný prach se ale stejně zvíří a něco z něj přistane i na vás. Navíc na stěnách nádoby zůstávají chuchvalce špíny, takže do ní musíte ponořit ruku, někdy hodně hluboko, a uvolňovat a uvolňovat a opět vysypávat do popelnice. Že ruka po této proceduře nevypadá vábně, netřeba rozebírat. Manipulace s prachovým sáčkem je mnohem hygieničtější: vyndá se z vysavače (otvory některých sáčků lze dokonce uzavřít) a pohodlně vyhodí. Málokdo ví, že prachový sáček plní dvě funkce zadržují se v něm nečistoty a zároveň slouží jako hlavní filtr vysavače. VYSAVAČOVÉ VLASTENECTVÍ Do mezinárodního testu byly také zařazeny vysavače z nových zemí Evropské unie. Třeba polské spotřebitelské sdružení dodalo Zelmer (dobře známá značka i z českých obchodů) a české samozřej- mě zakoupilo národní značku ETA. Zjištění při jejich srovnání s modely, které vévodí západnímu trhu, je zajímavé. Vysavač Zelmer Jupiter dopadl lépe než ETA TIRO; skončil v pořadí jako dvanáctý, ETA bohužel třiadvacátá, tedy poslední. Koberce jsou pro oba modely velkým soustem, pro český větším, naopak hladké podlahy jim nečiní potíže. Zelmer má velmi dobrou filtraci, ETA nejhorší hrubé nečistoty zadrží, avšak jemný prach vrací zpět do prostoru. Další slabinou je velká hlučnost obou modelů. PRACH, PSI A KOČKY Při laboratorních zkouškách vysavačů se simuluje jejich běžné používání v domácnostech. Vysávají se koberce, tvrdé podlahy, nezapomíná se na rohy a škvíry a samozřejmě ani na manipulaci na schodech, prachu se zbavuje i čalounění. Avšak na rozdíl od domácností laboratoř dokáže přesně změřit a zdokumentovat, jak úspěšně vysavače pracují a jak jsou schopny spolykané nečistoty (zejména malé prachové částice) zadržet ve svých útrobách. Nedílnou součástí testu jsou i zkoušky zaměřené na manipulaci a obsluhu, měří se hluk, který vysavače vydávají, i spotřeba proudu. Nyní by zbystřit měli majitelé psích a kočičích rodinných příslušníků, kteří domácnosti zásobují vypadanými chlupy. Přinášíme unikátní svědectví, jak si s nimi dokáží či nedokáží testované vysavače poradit. Chcete vědět, jak taková zkouška probíhá? To se nejdříve opatří velká zásoba psích a kočičích chlupů (ve stejném poměru), které se velice pečlivě zabudují do koberce (pás, jehož šířka odpovídá šířce hubice kobercové a turbo) a potom už ke slovu přichází vysavač. Na pásu pracuje tři minuty. Po jejich uplynutí se zjišťuje množství chlupů, které skončilo v prachovém sáčku nebo v prachovém boxu. Jen několik z testovaných modelů si s chlupy bez problému poradí, většina přístrojů ovšem selhává. Některé je sice dokáží odstranit z koberce, ovšem chlupy se zachytí na hubici, takže je musíte ručně odstranit. V zápase s pelichajícími kožíšky nejlépe obstály oba tyčové modely firmy Dyson a vítěz testu Miele S Majitelé tvrdých podlah jsou ve výhodě mohou vybírat z velkého počtu vysavačů, pro které jsou právě podlahy hračkou. V testu propadl pouze Dyson DC 15, ten na podlahy raději nepoužívejte. Vysávání rohů a míst podél stěn činí mnohým vysavačům problém; na vině je tvar a konstrukce hubice. Při zkouškách se ukázalo, že je lepší nečistoty vysávat postranicí hubice, nikoliv její přední hranou (takto zanechávají až dvoucentimetrový pás plný prachu); Zelmer to však neumí ani tak ani onak. HUBICE: KLASICKÁ NEBO TURBO? Vysavače se testovaly jak s klasickou hubicí, tak s turbo. Nejlepší výsledek, kterého ten který přístroj dosáhl, je uveden v tabulce. Obecně neplatí, že turbo kartáč je lepší než klasická hubice. Zkoušky ukázaly, že většina standardních Pokraãování na stranû 11 5

8 VYSAVAâE MIELE SIEMENS MIELE PHILIPS ELECTROLUX ELECTROLUX DYSON DYSON ELECTROLUX KÄRCHER PHILIPS S 4211 VS08G2499 S 5210 FC 9160 ZUS 3365 ZUS 3385P DC18 DC15 Airmax VC6100 FC 8716 Performer Ultra Silencer Ultra Silencer Slim Allergy ZAM 6103 Scylla PrÛmûrná cena (Kã) 3) ) ) 4120 TEST: DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ USPOKOJIVÁ ZHODNOCENÍ KVALITY (1,8) (2,0) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,4) (2,5) (2,5) (2,5) (2,7) VYSÁVÁNÍ velmi dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré uspokojivé uspokojivé (1,5) (1,8) (2,0) (2,2) (2,4) (2,4) (1,8) (2,1) (2,5) (2,7) (2,9) OdstraÀování prachu z kobercû - - 1) 1) - - z tvrd ch podlah 1) - 1) ze kvír podél stûn a v rozích 1) 1) Celkové odstraàování prachu OdstraÀování zvífiecích chlupû ) 1) - - ZadrÏování prachu MANIPULACE dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá uspokojivá uspokojivá dobrá dobrá dobrá (2,0) (1,9) (2,0) (1,9) (2,1) (2,1) (2,8) (2,6) (2,3) (1,9) (2,1) Manipulace na koberci na tvrdé podlaze na dlaïbû na schodech Pfiekonávání prahû odpadá odpadá Vysávání ãalounûní - OBSLUHA dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá uspokojivá (1,8) (1,6) (1,9) (1,8) (2,0) (2,0) (1,6) (1,6) (2,4) (2,4) (3,0) Návod k pouïití - MontáÏ, demontáï Zapínání, vypínání RukojeÈ Navíjení kabelu odpadá odpadá odpadá Nastavení hubice Regulace sání odpadá odpadá Upozornûní a indikace - ÚDRÎBA dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá uspokojivá uspokojivá dobrá dobrá dobrá (1,9) (1,8) (1,8) (1,9) (2,0) (2,0) (3,0) (2,7) (2,2) (1,8) (2,3) V mûna sáãkû, v mûna a ãi tûní filtrû Parkování VZTAH K ÎIVOTNÍMU uspokojiv dostateãn uspokojiv uspokojiv uspokojiv dostateãn dostateãn uspokojiv uspokojiv dostateãn uspokojiv PROST EDÍ (3,4) (4,1) (3,5) (3,5) (2,9) (3,6) (3,9) (3,5) (3,4) (3,7) (2,7) Spotfieba el.energie Hluk TECHNICKÉ ÚDAJE n e h o d n o c e n o Technologie sáãková sáãková sáãková sáãková sáãková sáãková bezsáãková bezsáãková sáãková sáãková bezsáãková Velikost sáãku / / prachového boxu (l) 2,3 3,3 3,2 2,8 1,8 1,8 1,6 2,7 3,0 3,6 3,0 Deklarovan v kon (W) Zmûfien pfiíkon (W) Hmotnost vã. vybavení (kg) 6,6 8,1 8,0 8,1 7,6 7,6 7,2 8,8 6,8 9,1 7,6 Rozmûry: délka x 31 x 36 x 38,5 x 43 x 37,5 x 37,5 x 44,5 x 39 x 45,5 x 62 x 65 x ífika x v ka (cm) 35,5 x ,5 x 12,1 41 x x 94,5 35 x x x 110,5 33 x ,5 x x 110,5 30,5 x 99 Akãní rádius (m) 8,6 12,1 9,4 12,3 11,6 11,6 8,0 8,2 8,7 10,2 10,2 6 KLÍâ K TABULCE - nedostateãn velmi dobr ROZPùTÍ HODNOCENÍ velmi dobré (0,5 1,5) dobré (1,6 2,5) uspokojivé (2,6 3,5) dostateãné (3,6 4,5) nedostateãné (4,6 5,5)

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Vysavač, který neztrácí sání. Uklidíte všude. Dyson příslušenství

Vysavač, který neztrácí sání. Uklidíte všude. Dyson příslušenství Vysavač, který neztrácí sání. Uklidíte všude. Dyson příslušenství Dokonalé příslušenství pro dokonalý úklid. Vývojáři společnosti Dyson věnovali stejně velké úsilí vývoji vysavače i příslušenství. Dobře

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv.

Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv. Dyson 52 Allergy ERP Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv. S pomocí oscilujících koncovek zachytává technologie Dyson Cinetic prach, který může ucpávat sáčky a filtry.

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Společnost WATERSAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku 2002. Společně s Jihomoravským Inovačním Centrem

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu

iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu iclebo home inteligentní robotický vysavač s funkcí robotického mopu Spojením robotického vysavače s funkcí robotický mop MOPPING nabízí iclebo home

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH VŠ O KOLOIKÝH ŠTÍTÍH V září 2014 budou v vropě uvedeny nové energetické štítky na vysavače. o se s příchodem štítků změní? V této příručce značky Rowenta se dozvíte více o těchto nových štítcích a způsobu,

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

AirComfort Collection. Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače

AirComfort Collection. Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače AirComfort Collection Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače Představujeme AirComfort Elegantní řešení Zaměřeno na detail Klimatizace z řady AirComfort zvýší kvalitu prostředí Vašeho domova

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky Osobní ochranné prostředky Osobní ochranné prostředky Ochranný oděv pro hasiče Přilba pro hasiče Kukla pro hasiče Ochranná obuv pro hasiče Ochranné rukavice pro hasiče Gumové holínky Ochranné oděvy - Jednovrstvé:

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

BAG CLOSED SYSTÉM. Uzavřený systém hygieny rukou

BAG CLOSED SYSTÉM. Uzavřený systém hygieny rukou BAG CLOSED SYSTÉM Uzavřený systém hygieny rukou BAG CLOSED SYSTÉM Uzavřený systém hygieny rukou Ucelená řada produktů s odlišným typem balení (Bag) a odpovídající dávkovače Lépe vyhovují moderním požadavkům

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace Přehled průmyslu pro užívání filtrů v ČR - reference O firmě Automobilový průmysl ŠKODA AUTO a.s. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. TRW Automotive

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více