Jaká je voda z watercoo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaká je voda z watercoo"

Transkript

1 NÁ TEST Watercoolery Jaká je voda z watercoo Testovali jsme 18 vzorků vody načepované z watercoolerů. Bakterii Pseudomonas aeruginosa obsahovalo 67 % vzorků, 33 % vzorků navíc ještě obsahovalo i koliformní bakterie. Pouze 5 vzorků vyhovělo požadavkům stávajícím legislativy 4 Spotřebitel se většinou (vcelku logicky) domnívá, že jaká voda je na stojan nasazena, taková se potom načepuje a že někdo (výrobce?, dodavatel?, majitel přístroje?) ručí za kvalitu čepované vody. Vnímá pohodlí vodu z watercooleru má k dispozici na svém pracovišti, mají ji k dispozici jeho děti ve školkách, jídelnách, školách, setkává se s ní i ve veřejných prostorách, které navštěvuje (nemocnice, lékárny, obchody, banky a tak dále). Pocit pohodlí i odpovědnosti vůči svému zdraví ( dodržuji či snažím se o pitný režim ) je navozen reklamou společností, které nabízejí stojany a pravidelné dodávky vody v barelech. Jenže Spotřebitelská veřejnost snad ani netuší, že právě v této oblasti nemá dostatek objektivních informací. Obecně není známo že ne každá balená voda je vhodná k čepování přes watercooler a že kvalita balené vody čepované z watercooleru závisí na řadě faktorů: na kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje, které přicházejí do styku s nasazenou vodou na obratu (frekvenci) odběru vody, nežádoucí je malý obrat a odstávky (např. přes volné dny); Státní zdravotní ústav doporučuje spotřebovat vodu z nasazeného barelu do tří dnů Reklamě z pochopitelných důvodů chybí stěžejní informace, která se týká čistitelnosti přístroje. V rámci služeb firma obvykle nabízí sanitaci (čištění) přístroje (cca 500 Kč za jedno vyčištění). Tuto sanitaci je nutné provádět 4x ročně. A víte, co obnáší? provést demontáž těch částí přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou vodou jejich mechanické vyčištění kartáčkem a detergentním přípravkem ošetření a proplach vhodným dezinfekčním přípravkem následný proplach vodou (minimálně v množství trojnásobku obsahu vnitřních nádob, aby došlo k odstranění zbytků dezinfekčního přípravku) Neprovádí-li se mechanická očista, je sanitace pouze při použití proplachu dezinfekčním prostředkem zcela neúčinná! Ptáte se, proč reklamy, inzeráty, internetové stránky distributorů stojanů na vodu toto nezbytné čištění nezdůrazňují? Odpověď je nasnadě: atraktivnost zařízení by v očích spotřebitelů značně poklesla. A nabízejí se další dvě otázky. Uvádí se v návodech k přístrojům správný postup sanitace? Je zdůrazněna mechanická součást čištění a riziko tvorby biofilmu? Mikroby, které rostou v podobě biofilmu, se vyznačují zvýšenou odolností vůči obranným mechanismům lidského organismu, jakož i zvýšenou odolností vůči působení antibiotik. Biofilm tvořený mikroorganismy je černou můrou lékařů. Vytvoří-li se na povrchu pomůcek, jako jsou katétry močové i intravenózní, umělé chlopně a jiné implantáty atd., umožňuje vznik chronických močových infekcí, katétrových sepsí, endokarditid atd. Je nesporné, že biofilm se může vytvářet (a vytváří se, jak dokazují nejenom naše analýzy) na všech plochách watercoolerů, které přicházejí do styku s vodou. Proto tolik záleží na čistitelnosti přístrojů, na kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů, na pravidelně prováděných sanitacích, rychlosti obratu a spotřebování nasazené vody a umístění přístroje. Pokraãování na stranû 6

2 lerû? Doporuãení VyÏádejte si názorné pfiedvedení jak bûïné údrïby, tak mechanické sanitace watercooleru. Zjistûte, zda firma vûbec nabízí provedení mechanické sanitace a také za jak poplatek. Zajistûte si, zda dodavatelská firma garantuje kvalitu ãepované vody (nikoliv vody v barelu, za tu ruãí její v robce); v opaãném pfiípadû za kvalitu ãepované vody jste zodpovûdní vy! Jste-li zodpovûdní za kvalitu ãepované vody, alespoà 2x roãnû si nechte na nezávislém odborném pracovi ti ãepovanou vodu vy etfiit podle mikrobiologick ch poïadavkû na vodu balenou podle vyhlá ky Ministerstva zdravotnictví MZ ã. 275/2004 Sb. alespoà ve dvou ukazatelích: Pseudomonas aeruginosa a koliformní bakterie (za cca 340 Kã získáte orientaãní pfiehled o mikrobiologické kvalitû; vy etfiení provádí akreditované laboratofie jak pfii zdravotních ústavech, tak soukromé. Pseudomonas aeruginosa Jedná se o bakterii potenciálnû patogenní, která se mûïe stát zdrojem oportunní infekce (oportunní = vyãkávající na oslabení jedince). Pseudomonas aeruginosa vyvolává infekci jen pfii sníïené lokální nebo sníïené celkové odolnosti organismu. âasto se proto uplatàuje jako pûvodce nosokomiálních (nemocniãních) nákaz. ZpÛsobuje tûïké hnisavé procesy na kûïi, sliznicích, kostech, v moãov ch cestách, plicích, tûïká prûjmová onemocnûní dûtí. Nebezpeãná je pro jedince po operativních v konech, pfii prûniku do popálenin (modré hnisání), pro jedince, kter m jsou podávána cytostatika, imunosupresiva, kortikoidy, pro nemocné s cystickou fibrózou i diabetiky. MÛÏe zaútoãit i na ty, ktefií dlouhodobû uïívají antibiotika. VÛãi antibiotikûm je znaãnû odolná (rezistentní). Pseudomonas aeruginosa se dokáïe rychle pfiizpûsobit a vyvinout odolnost (rezistenci) i vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Koliformní bakterie Dfiíve byly povaïovány za indikátor fekálního zneãi tûní, ale bylo zji tûno, Ïe existují i koliformní bakterie, které bûïnû Ïijí a mnoïí se ve vnûj ím prostfiedí. Skupina koliformních bakterií zahrnuje rody Escherichis, Citrobakter, Enterobakter a Klebsiella. Jedná se o bakterie, které osidlují stfievní trakt. V jimeãnû se mezi nimi mohou vyskytnout patogenní kmeny tvofiící toxiny, které mohou proniknout do tkání a zpûsobit ohroïení zdraví. Pfiítomnost koliformních bakterií signalizuje neodpovídající technologii úpravy vody a dodateãnou mikrobiální kontaminaci v procesu v roby vody. Pfii zv eném nálezu existuje zv ená pravdûpodobnost Ïaludeãních a stfievních problémû. Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Organotrofní bakterie V balen ch vodách (vãetnû kojeneck ch) svou pfiítomností ãi zv en mi poãty signalizují prûnik zneãi tûní z vnûj ího prostfiedí do zdroje vody ãi poruchy a nedostatky v technologii v roby a v následné manipulaci s v robkem pfii distribuci. Organotrofní bakterie pfiedstavují bûïnou souãást mikroflóry prostfiedí a pfiírodní vody jsou jejich pfiirozen m biotypem; mají v ní postaráno o zdroj Ïivin organickou hmotu, která kryje jejich energetické a stavební potfieby. Jakmile se zaãnou oproti normálnímu stavu neb vale mnoïit, signalizují, Ïe mají hojnost organick ch Ïivin a vhodné podmínky k Ïivotu. Organotrofní bakterie jsou v znamn m indikátorem mikrobiologické kvality vody (pfii vy etfiení vzorkû vody se stanovují poãty kolonií pfii 36 a 22 C blíïe viz základní text testu). Samy o sobû nepfiedstavují pfiímé nebezpeãí pro zdraví, av ak Balené vody (vãetnû kojeneck ch) mají dlouhou trvanlivost. Zbytky odumfielé biomasy organotrofních bakterií jsou Ïivnou pûdou pro potenciálnû pfiítomné patogenní (napfi. koliformní bakterie, enterokoky) nebo podmínûnû patogenní (Pseudomonas aeruginosa) mikroorganismy, které se mohou ve vodû v znamnû pomnoïit. Navíc metabolickou ãinností organotrofních bakterií nebo jejich rozpadem po odumfiení mûïe docházet ke vzniku potenciálnû toxick ch látek. 5

3 Pokraãování ze strany 4 Podle platné legislativy, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, čepovací zařízení (watercooler, aquabar) nesmí být zdrojem mikrobiálního znečištění a nesmí obsahovat nežádoucí bakterie. Od roku 2001 již legislativa nevyžaduje před uvedením přístroje na trh vydání závazného posudku orgánu hygienické služby, odpovědnost je zcela na výrobci, resp. dovozci, distributorovi. Z uvedené vyhlášky lze vyvodit, že čepovaná voda má splňovat mikrobiologické požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod. Pokud spotřebitel platí vyšší cenu za vodu vyšší kvality čerpanou z chráněného zdroje, inzerovanou jako čerstvá, zdravá a tělu prospěšná, měl by za své peníze takovou vodu dostat. Zvláště pak v případě, je-li z watercooleru čepována citlivým jedincům malým dětem, školákům, vážně nemocným nebo oslabeným lidem. Náš test se zaměřil na watercoolery (aquabary) a sledoval, zda mikrobiologická kvalita čepované vody odpovídá legislativním požadavkům platným pro balenou vodu (vyhláška č. 275/2004 Sb.). Vyšetření bylo provedeno ve zkráceném spektru mikrobiologických ukazatelů (Pseudomonas aeruginosa, koliformní bakterie, počty kolonií při 36 a 22 C) v akreditovaných laboratořích v Praze a Brně. Vzorky vody byly načepované z aquabarů/watercoolerů v jídelnách základních škol, v mateřské škole, v nemocnici (ARO, operační sál), na poliklinice, v lékárnách. Bezpečná, tj. zdravotně nezávadná balená voda nesmí obsahovat vybrané mikroorganismy, striktně stanovené legislativou, a to po celou dobu minimální trvanlivosti vody uvedené výrobcem (tedy do otevření obalu nebo nasazení na přístroj). Vyšetření odebraných vzorků se zaměřilo na Pseudomonas aeruginosa: pro tuto bakterii je stanoven nejvyšší (nejpřísnější) typ limitu nejvyš- Co to je watercooler? ilustraãní foto Watercooler (ãesky ochlazovaã vody ) je zafiízení pro ãepování balené pitné vody z velkoobjemov ch vratn ch plastov ch lahví (barelû). Voda mûïe b t podle typu pfiístroje ochlazována, ohfiívána nebo ãepována pfii pokojové teplotû. Podobné zafiízení mûïe b t napojeno také pfiímo na vodovod, kdy pak vodu obvykle navíc upravuje a pak chladí ãi ohfiívá. ší mezná hodnota (NMH) s limitem 0. Voda nesmí obsahovat jedinou bakterii. 67 % vzorků obsahovalo bakterie Pseudomonas aeruginosa Koliformní bakterie: i pro ně je stanoven nejvyšší (nejpřísnější) typ limitu nejvyšší mezná hodnota (NMH) s limitem 0. Voda nesmí obsahovat jedinou bakterii. 33 % vzorků ještě navíc obsahovalo i bakterie koliformní Naše zjištění bohužel neodhalilo jednu nebo dvě bakterie, ale většinou masivní kontaminace. Pokud by byly zjištěny v balené vodě (před nasazením na přístroj), vyřazuje se taková voda z oběhu jako zdravotně závadná! Avšak Voda načepovaná do kelímku z watercooleru není předmětem dozoru hygienické služby či Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Odpovědnost za její bezpečnost a kvalitu nese ten, kdo se k tomu zavázal. Odpovědnost za kvalitu balené vody čepované z watercooleru (aquabaru) je dána smluvním dodavatelským vztahem. Pokud dodavatel negarantuje kvalitu vody čepované z přístroje (nikoliv vody v barelu, za tu ručí výrobce), leží odpovědnost za její kvalitu na spotřebiteli. Právnická nebo fyzická osoba (provozovatel či uživatel objektu), která nabízí vodu z aquabaru / watercooleru zaměstnancům nebo veřejnosti na úřadech, v nemocnicích, školách, obchodech apod., má zákonnou odpovědnost za to, že nikomu nepoškodí zdraví. Dosud jsme se nesetkali s tím, že by dodavatel vody převzal odpovědnost i za vodu čepovanou. V současné době tedy může dodavatel (watercooleru nebo vody) v případě sporu o bezpečnost a kvalitu vody argumentovat tím, že se spotřebitel o svůj přístroj špatně stará. Ví ale spotřebitel, že se má o přístroj starat (včetně sanitace)? Je dostatečně a správně dodavatelem informován? Není spotřebitel i tak trochu klamán? Podívejme se na další vyšetření odebraných vzorků vod, které byly zaměřeny na její kvalitu Kvalitní balená voda nesmí obsahovat mikroorganismy, které indikují nedostatečné hygienic- Balená voda po prûchodu watercoolerem Pfiístroj, model / typ Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Darex Rosana Rosana stolní model JD 16 LD-X (nezji tûn) JD 16 T YLR-2-5A KD 5 BTC1016 LD JD 16 LD-K JD 16 T Název balené vody Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Pronajímatel / Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana Rosana / nositel sanitace Místo odbûru 1) kolní kolní kolní kolní tfiída kolní kolní kolní jídelna (1), druïina (2), jídelna (3), jídelna (4), koly (5), chodba (6), jídelna (7), jídelna (8), Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA Typ limitu 2), limit s jednotkou Pseudomonas aeruginosa NMH, 0 KTJ/250 ml Koliformní bakterie NMH, 0 KTJ/250 ml Poãty kolonií pfii 22 C MH, 100 KTJ/ml 3) Poãty kolonií pfii 36 C MH, 20 KTJ/ml 3) TEST: ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE VYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 6 VYSVùTLIVKY ano, vyhovuje ne, nevyhovuje 1) Místa odbûrû jsou uvádûna anonymnû; v sledky rozborû byly v em okamïitû sdûleny, aby mohla b t v pfiípadû nevyhovujících závûrû uãinûna náprava (sanitace ãi odstavení pfiístroje). 2) NMH = nejvy í mezná hodnota, nesmí b t pfiekroãen limit; v opaãném pfiípadû se jedná o vodu zdravotnû závadou 3) MH = mezná hodnota; limity platí pouze pro v robek, kter byl analyzován do 12 hodin po naplnûní ve v robû, bûhem nichï musí b t voda udrïována pfii teplotû 4 ±1 C.

4 Mikrobiologické poïadavky na jakost balen ch kojeneck ch a pramenit ch vod podle vyhlá ky Ministerstva zdravotnictví ã. 275/2004 Sb., o poïadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balen ch vod a zpûsobu jejich úpravy Ukazatel zdravotní nezávadnosti balené vody Escherichia coli koliformní bakterie enterokoky Pseudomonas aeruginosa stfievní sporulující anaerobní bakterie redukující sifiiãitany PoÏadavek aï do okamïiku prodeje koneãnému spotfiebiteli nesmí b t pfiítomny, jinak se voda vyluãuje z obûhu Ukazatel hodnoty, jejímï nedodrïením ztrácí voda vyhovující poïadavky poãet mikroorganismû vykultivovan ch pfii 36 C poãet mikroorganismû vykultivovan ch pfii 22 C PoÏadavek 20 v 1 ml pro v robek analyzovan do 12 hodin po naplnûní, bûhem nichï musí b t voda udrïována pfii teplotû 4 C 60 v 1 ml pro kojenecké vody aï do okamïiku prodeje koneãnému spotfiebiteli 100 v 1 ml pro v robek analyzovan do 12 hodin po naplnûní, bûhem nichï musí b t voda udrïována pfii teplotû 4 C 300 v 1 ml pro kojenecké vody aï do okamïiku prodeje koneãnému spotfiebiteli ké zabezpečení. Při analýzách se stanovuje počet kolonií organotrofních bakterií při 36 a 22 C. Jedná se o ukazatele hodnoty, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky. Při vysokých počtech těchto bakterií voda nejen mění chuť k horšímu, ale může se stát i zdravotně závadnou. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, zakotvuje rozdílné požadavky (i limity) pro počty kolonií organotrofních bakterií pro kojenecké vody (či vody vhodné pro přípravu kojenecké stravy) a pro ostatní balené vody ostatní balené vody: limity počtu kolonií (při 36 a 22 C) jsou stanoveny pouze do 12 hodin od stočení do obalu. Vody, které se prodávají v obchodech či v barelech rozvážejí k zákazníkům, jsou už mimo uvedený časový limit. Ačkoliv při našem testu byly překročeny (často mnohonásobně) stanovené limity pro počty kolonií organotrofních bakterií, byl ve shodě s legislativou vysloven vyhovující závěr (viz onen časový limit). kojenecká voda a voda určená pro přípravu kojenecké stravy: Mikrobiálnû zneãi tûná voda naãepovaná v rámci na eho testu z watercooleru limity počtu kolonií (při 36 a 22 C) jsou stanoveny po celou dobu minimální trvanlivosti vody uvedené výrobcem. Dodržením požadovaných limitů organotrofních ukazatelů je eliminováno potencionální zdravotní riziko při přípravě kojene- cké stravy, kdy okamžitě dochází k nastartování procesů, při nichž se mění některé součásti poživatin za vzniku rizikových látek, které ohrožují zdraví buď okamžitě (zažívací potíže, průjmové onemocnění), nebo dlouhodobě (snižování celkové odolnosti). Tyto rizikové látky (aromatické, alifatické a heterocyklické aminy, peroxidy, aldehydy a ketony) vznikají jako důsledek silné proteolytické a lipolytické aktivity bakterií, které jsou ve spektru těchto ukazatelů zahrnuty (pseudomonády, achromobaktery, serratie, bacily). Navíc vysoké počty organotrofních organismů mohou negativně ovlivnit záchyt a stanovení hygienicky významnějších bakterií. Rosana Crystalis Crystalis Crystalis Rosana Hot & Cold Hot & Cold Aquarius Aquamat YL R JD1GLD-K CHW-3020 (nezji tûn) (nezji tûn) JD 16 LD water dispenser, water dispenser, velk, YLR 24G 2-5-V 168, YLR 07-5-X JD-16 LD teplá-studená v robní ãíslo (JD16Y) Rosana Crystalis Crystalis Crystalis Rosana Rosana umavsk Culligan, Horsk pramen, Aqua pramen Aqua Nova Jesenické maxima prameny Rosana Crystalis Crystalis Crystalis Boehringer Bohemia Line, Boehringer Pegares Nuovo Cafee, nezji tûno Ingelheim Brno / Ingelheim / Brno / Rosana / Drinex kolní obchod (10), nemocnice nemocnice lékárna (13), lékárna (14), lékárna (15), lékárna (16), poliklinika (17), matefiská jídelna (9), Praha chirurgie (11), ARO (12), Brno Brno Brno Brno Brno kola (18), Praha Praha Praha Brno >300 > >300 > NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE Aãkoliv u mnoha odbûrn ch míst byly limity pfiekroãeny, pfiesto vzorky byly na základû platné legislativy oznaãeny jako vyhovující. BlíÏe viz text testu. 7

5 Další úskalí spojené s čepováním vody přes watercooler je dáno skutečností, že balená voda sice může splňovat podmínky vyhlášky, přesto ale nemusí být k čepování přes watercooler vhodná. Různé vody mají různou úživnost a bakterie se v nich různě rychle množí. I když zdroj podzemní vody má obvykle minimální hustotu (denzitu) mikrobů, je různorodost mikroflóry balených vod ovlivněna různými faktory geologií vodonosné vrstvy a jejím chemickým složením, procesem čerpání vody a povolené úpravy, procesem stáčení do obalů a v případě vratných vymývatelných obalů (barelů) i kvalitou a úrovní jejich vymývání či sanitace. K zamyšlení vybízí i další skutečnost. Výrobci balených vod v obalech větších než 5 litrů musí povinně na obalu uvést doporučenou dobu spotřeby po otevření obalu; v případě čepování vody přes watercooler od nasazení barelu na přístroj. Otázkou však je, jak má spotřebitel zjistit (pokud to vůbec zjišťuje), dokdy vodu vypít. Tato informace je sice uvedena na obalu barelu (malým písmem), ale chybí informace, odkdy je barel nasazen! (V případě uvedení doporučené doby spotřeby na víčku se spotřebitel nedohledá ani údaje prvního, neboť je skryto v přístroji). Státní zdravotní ústav doporučuje dobu spotřeby nejlépe do tří dnů, v podstatě však záleží jen na výrobci, jakou doporučenou dobu spotřeby pro vodu již nasazenou uvede. Délka doporučené doby spotřeby od nasazení barelu na přístroj se u různých výrobců velmi liší. Třeba Rosana uvádí 14 dnů, Crystalis 7 dnů, Fontána do 5 dnů od otevření, Aqua Oasa do 10 dnů od otevření Současná doba hýří reklamou na zdravý životní styl a zdůrazňuje dodržování správného pitného režimu. Nic proti tomu, naopak. Mnohdy se však praxe obrací proti spotřebiteli, jak víc než názorně ukázal náš test. A tak na závěr musíme konstatovat, že legislativa platná pro balené vody se bohužel v případě jejího čepování přes watercoolery (aquabary) leckde míjí účinkem. Pro TEST testovaly Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny Ïivotního prostfiedí Laboratofie hygieny vody a Zdravotní ústav se sídlem v Brnû, Centrum laboratofií 8 Umístûní watercooleru V bezpra ném, ãistém a dobfie vûtratelném prostfiedí. Na místû chránûném proti vnûj ím povûtrnostním podmínkám (pfiedev ím proti pfiímému sluneãnímu záfiení). NeumísÈovat pfiístroj v prostfiedí zneãi tûném tûkav mi organick mi látkami, které mohou pronikat do vody a mj. podporovat formaci biofilmû (okolí benzinov ch ãerpadel, tiskárny apod.). NeumísÈovat pfiístroj v bezprostfiední blízkosti tepelného zdroje (ústfiední topení, kamna, apod.). NeumísÈovat pfiístroj ve vlhkém prostfiedí (koroze). Provoz watercooleru Povrchové oãi tûní trnu automatu pfied kaïd m nasazením barelu. Voda v barelu po otevfiení (tj. nasazení na pfiístroj) by mûla b t spotfiebována do doby uvedené v robcem (vyhlá ka MZ ã. 275/2004 Sb., o poïadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balen ch vod a o zpûsobu jejich úpravy poïaduje, aby v robce balené vody v obalech vût ích neï 5 l uvedl na obalu podmínky uchovávání a dobu spotfieby po otevfiení obalu). Státní zdravotní ústav doporuãuje jako optimální dobu spotfieby tfii dny od nasazení barelu na pfiístroj. Viditelné oznaãení data spotfieby nasazeného barelu (závisí na tom, zda uïivatel zaji Èuje v mûnu barelû sám nebo má smlouvu s pfiíslu n m dodavatelem, kter zaji Èuje servis). S ãím jsme se TAKÉ setkali Zarazila nás situace, kdy bylo nafiízeno ãepování balené vody pfies watercoolery vedoucím ãtrnácti kolních jídelen fieditelem, pod kter m jsou jídelny sdruïeny. KdyÏ jsme telefonicky oznámili zji tûní mikrobiálnû závadné vody a doporuãili její opûtovné anal zy na akreditovaném pracovi ti mikrobiologie vody, které by poslouïily jako podklad pro jednání s dodavatelskou firmou, setkali jsme se se zápornou odezvou Pravidelné ãi tûní a dezinfekce v intervalech doporuãen ch v robcem s ohledem na prostfiedí, kde je watercooler umístûn a s ohledem na mnoïství a ãetnost odebírané vody. Po cca 60 barelech, nejdéle v ak po tfiech mûsících (tj. 4x roãnû), provést mechanickou sanitaci celého automatu. Sanitace watercooleru DemontáÏ tûch ãástí pfiístroje, které pfiicházejí do styku s dodávanou pitnou vodou. Mechanické vyãi tûní ãástí, pfiicházejících do styku s pitnou vodou, kartáãkem a detergentním pfiípravkem (odstranûní biofilmu). O etfiení a proplach vhodn m dezinfekãním pfiípravkem. Po provedené dezinfekci provést proplach vodou, minimálnû trojnásobn m objemem vnitfiních nádob tak, aby do lo k odstranûní zbytkû dezinfekãního pfiípravku. Kontrola watercooleru Pravidelnû, alespoà 2x roãnû, provést mikrobiologick rozbor vody vystupující z watercooleru. V pfiípadû v skytu senzorick ch zmûn nebo existuje-li podezfiení, Ïe byl pfiístroj kontaminován, je tfieba provést rozbor vody okamïitû (mikrobiologie, kovy, TOC); musí b t provedena celková sanitace pfiístroje. nadfiízeného fieditele. Vstfiícn postoj nakonec projevila dodavatelská firma. A zde se nabízí otázka. Je onen odpovûdn pracovník (a samozfiejmû i vefiejnost) serióznû informován dodavatelskou firmou o riziku ãepování aï mikrobiálnû závadné vody z pfiístroje? Je si vûdom toho, Ïe v uvedeném pfiípadû rodiãe dûtí, ktefií pfiiplácejí na pitn reïim, platí za vodu, která nemá se zdrav m pitn m reïimem nic spoleãného? Naopak Ïe je dokonce mikrobiálnû závadná?! Jednání uvedeného pracovníka si lze vyloïit i tak, Ïe nemá dostateãné informace o celé problematice. Ale kdo ze spotfiebitelû je má? BûÏn spotfiebitel je ovlivnûn reklamou a mnohdy vûbec nemá ãas se o problematiku vody více zajímat. A rozhodnû není v jimkou! Bakterie Pseudomonas aeruginosa a koliformní bakterie, které vodu ãiní bakteriálnû závadnou, vût inû lidí nic nefiíkají. Spotfiebitel se prostû spoléhá na to, Ïe je watercooler a voda z nûj ãepovaná v pofiádku, vïdyè si pfiece v e objednal a za v e zaplatil.

6 Dobrá rada Vítûzem testu se stal vysavaã Miele S 4211 (5820 Kã); dosahuje v raznû lep ích v sledkû ve vût inû sledovan ch kategorií a jeho cena je pfii vysoké kvalitû pfiijatelná. Siemens VS08G2499 (5760 Kã) na druhém místû nebo tfietí Miele S 5210 (7030 Kã), i kdyï hûfie vysává zvífiecí chlupy, lze také doporuãit. Máte-li doma zvífiecího miláãka, v raznû vám pomûïe jeden ze dvou tyãov ch modelû znaãky Dyson DC 18 ( Kã) ãi DC 15 ( Kã). Testované pole uzavírají dva modely Panasonic MC-CG461 (1720 Kã) a ETA 1417 TIRO (2420 Kã); nedostateãnû zadrïují prach a z tohoto dûvodu je nelze doporuãit ke koupi. 4

7 Vysavaãe NÁ TEST Vysáváte, nebo vífiíte prach? Nezáleží na tom, zda máte byt plný koberců nebo naleštěných plovoucích podlah, prach sedá všude. Ti, co v souladu s moderními trendy přesedlali z celoplošných hustých koberců na podlahy a kusové koberce, vědí, že ačkoliv se zdánlivě zbavili lapačů prachu, práce jim spíš přibyla. Na rozdíl od koberce jsou prach a nečistoty na podlaze hned vidět a málokomu se chce vytahovat hlučného miláčka každý den. Právě pro majitele dřevěných, plovoucích, vinylových a jiných tvrdých podlah máme dobrou zprávu: naprostá většina vysavačů je snadno vysává a nepotřebuje na ně žádnou speciální hubici. A dobrá zpráva ještě pokračuje: standardní hubice ať s přepínáním na vysávání podlah nebo bez něj nepoškodí ani ty citlivější povrchy. Horší zpráva je naopak určena pro majitele koberců: jen některé vysavače si s prachem v nich dokáží poradit, většina v této své funkci značně kulhá. Vnašem velkém testu, který je výsledkem společné mezinárodní spolupráce, přinášíme informace o 23 modelech vysavačů s různými technologiemi vysávání. Sáčková a bezsáčková technologie si stále výrazně konkurují, i když nutno přiznat, že v některých zemích Evropy se spotřebitelé začínají vracet zpět k těm sáčkovým. První příčky testu tradičně obsadily sáčkové vysavače. Výrobci těch bezsáčkových nezaháleli zlepšili (alespoň někteří) filtrační schopnosti vysavačů, nicméně na přední pozice v testu se zatím nevypracovali. Hlavní nevýhoda bezsáčkových vysavačů zůstala: nehygienické vyprazdňování prachové nádoby. To, co pracně vysajete, musíte i s nádobou vynést ven, postavit se po větru a velice opatrně vysypat do popelnice. Jemný prach se ale stejně zvíří a něco z něj přistane i na vás. Navíc na stěnách nádoby zůstávají chuchvalce špíny, takže do ní musíte ponořit ruku, někdy hodně hluboko, a uvolňovat a uvolňovat a opět vysypávat do popelnice. Že ruka po této proceduře nevypadá vábně, netřeba rozebírat. Manipulace s prachovým sáčkem je mnohem hygieničtější: vyndá se z vysavače (otvory některých sáčků lze dokonce uzavřít) a pohodlně vyhodí. Málokdo ví, že prachový sáček plní dvě funkce zadržují se v něm nečistoty a zároveň slouží jako hlavní filtr vysavače. VYSAVAČOVÉ VLASTENECTVÍ Do mezinárodního testu byly také zařazeny vysavače z nových zemí Evropské unie. Třeba polské spotřebitelské sdružení dodalo Zelmer (dobře známá značka i z českých obchodů) a české samozřej- mě zakoupilo národní značku ETA. Zjištění při jejich srovnání s modely, které vévodí západnímu trhu, je zajímavé. Vysavač Zelmer Jupiter dopadl lépe než ETA TIRO; skončil v pořadí jako dvanáctý, ETA bohužel třiadvacátá, tedy poslední. Koberce jsou pro oba modely velkým soustem, pro český větším, naopak hladké podlahy jim nečiní potíže. Zelmer má velmi dobrou filtraci, ETA nejhorší hrubé nečistoty zadrží, avšak jemný prach vrací zpět do prostoru. Další slabinou je velká hlučnost obou modelů. PRACH, PSI A KOČKY Při laboratorních zkouškách vysavačů se simuluje jejich běžné používání v domácnostech. Vysávají se koberce, tvrdé podlahy, nezapomíná se na rohy a škvíry a samozřejmě ani na manipulaci na schodech, prachu se zbavuje i čalounění. Avšak na rozdíl od domácností laboratoř dokáže přesně změřit a zdokumentovat, jak úspěšně vysavače pracují a jak jsou schopny spolykané nečistoty (zejména malé prachové částice) zadržet ve svých útrobách. Nedílnou součástí testu jsou i zkoušky zaměřené na manipulaci a obsluhu, měří se hluk, který vysavače vydávají, i spotřeba proudu. Nyní by zbystřit měli majitelé psích a kočičích rodinných příslušníků, kteří domácnosti zásobují vypadanými chlupy. Přinášíme unikátní svědectví, jak si s nimi dokáží či nedokáží testované vysavače poradit. Chcete vědět, jak taková zkouška probíhá? To se nejdříve opatří velká zásoba psích a kočičích chlupů (ve stejném poměru), které se velice pečlivě zabudují do koberce (pás, jehož šířka odpovídá šířce hubice kobercové a turbo) a potom už ke slovu přichází vysavač. Na pásu pracuje tři minuty. Po jejich uplynutí se zjišťuje množství chlupů, které skončilo v prachovém sáčku nebo v prachovém boxu. Jen několik z testovaných modelů si s chlupy bez problému poradí, většina přístrojů ovšem selhává. Některé je sice dokáží odstranit z koberce, ovšem chlupy se zachytí na hubici, takže je musíte ručně odstranit. V zápase s pelichajícími kožíšky nejlépe obstály oba tyčové modely firmy Dyson a vítěz testu Miele S Majitelé tvrdých podlah jsou ve výhodě mohou vybírat z velkého počtu vysavačů, pro které jsou právě podlahy hračkou. V testu propadl pouze Dyson DC 15, ten na podlahy raději nepoužívejte. Vysávání rohů a míst podél stěn činí mnohým vysavačům problém; na vině je tvar a konstrukce hubice. Při zkouškách se ukázalo, že je lepší nečistoty vysávat postranicí hubice, nikoliv její přední hranou (takto zanechávají až dvoucentimetrový pás plný prachu); Zelmer to však neumí ani tak ani onak. HUBICE: KLASICKÁ NEBO TURBO? Vysavače se testovaly jak s klasickou hubicí, tak s turbo. Nejlepší výsledek, kterého ten který přístroj dosáhl, je uveden v tabulce. Obecně neplatí, že turbo kartáč je lepší než klasická hubice. Zkoušky ukázaly, že většina standardních Pokraãování na stranû 11 5

8 VYSAVAâE MIELE SIEMENS MIELE PHILIPS ELECTROLUX ELECTROLUX DYSON DYSON ELECTROLUX KÄRCHER PHILIPS S 4211 VS08G2499 S 5210 FC 9160 ZUS 3365 ZUS 3385P DC18 DC15 Airmax VC6100 FC 8716 Performer Ultra Silencer Ultra Silencer Slim Allergy ZAM 6103 Scylla PrÛmûrná cena (Kã) 3) ) ) 4120 TEST: DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ DOBRÁ USPOKOJIVÁ ZHODNOCENÍ KVALITY (1,8) (2,0) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,4) (2,5) (2,5) (2,5) (2,7) VYSÁVÁNÍ velmi dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré uspokojivé uspokojivé (1,5) (1,8) (2,0) (2,2) (2,4) (2,4) (1,8) (2,1) (2,5) (2,7) (2,9) OdstraÀování prachu z kobercû - - 1) 1) - - z tvrd ch podlah 1) - 1) ze kvír podél stûn a v rozích 1) 1) Celkové odstraàování prachu OdstraÀování zvífiecích chlupû ) 1) - - ZadrÏování prachu MANIPULACE dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá uspokojivá uspokojivá dobrá dobrá dobrá (2,0) (1,9) (2,0) (1,9) (2,1) (2,1) (2,8) (2,6) (2,3) (1,9) (2,1) Manipulace na koberci na tvrdé podlaze na dlaïbû na schodech Pfiekonávání prahû odpadá odpadá Vysávání ãalounûní - OBSLUHA dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá uspokojivá (1,8) (1,6) (1,9) (1,8) (2,0) (2,0) (1,6) (1,6) (2,4) (2,4) (3,0) Návod k pouïití - MontáÏ, demontáï Zapínání, vypínání RukojeÈ Navíjení kabelu odpadá odpadá odpadá Nastavení hubice Regulace sání odpadá odpadá Upozornûní a indikace - ÚDRÎBA dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá uspokojivá uspokojivá dobrá dobrá dobrá (1,9) (1,8) (1,8) (1,9) (2,0) (2,0) (3,0) (2,7) (2,2) (1,8) (2,3) V mûna sáãkû, v mûna a ãi tûní filtrû Parkování VZTAH K ÎIVOTNÍMU uspokojiv dostateãn uspokojiv uspokojiv uspokojiv dostateãn dostateãn uspokojiv uspokojiv dostateãn uspokojiv PROST EDÍ (3,4) (4,1) (3,5) (3,5) (2,9) (3,6) (3,9) (3,5) (3,4) (3,7) (2,7) Spotfieba el.energie Hluk TECHNICKÉ ÚDAJE n e h o d n o c e n o Technologie sáãková sáãková sáãková sáãková sáãková sáãková bezsáãková bezsáãková sáãková sáãková bezsáãková Velikost sáãku / / prachového boxu (l) 2,3 3,3 3,2 2,8 1,8 1,8 1,6 2,7 3,0 3,6 3,0 Deklarovan v kon (W) Zmûfien pfiíkon (W) Hmotnost vã. vybavení (kg) 6,6 8,1 8,0 8,1 7,6 7,6 7,2 8,8 6,8 9,1 7,6 Rozmûry: délka x 31 x 36 x 38,5 x 43 x 37,5 x 37,5 x 44,5 x 39 x 45,5 x 62 x 65 x ífika x v ka (cm) 35,5 x ,5 x 12,1 41 x x 94,5 35 x x x 110,5 33 x ,5 x x 110,5 30,5 x 99 Akãní rádius (m) 8,6 12,1 9,4 12,3 11,6 11,6 8,0 8,2 8,7 10,2 10,2 6 KLÍâ K TABULCE - nedostateãn velmi dobr ROZPùTÍ HODNOCENÍ velmi dobré (0,5 1,5) dobré (1,6 2,5) uspokojivé (2,6 3,5) dostateãné (3,6 4,5) nedostateãné (4,6 5,5)

Kompaktnost je skvelá.

Kompaktnost je skvelá. Kompaktnost je skvelá NIC JINÉHO S NÍM NESNESE SROVNÁNÍ KOMPAKTNÍ tradicní SYSTÉM NANOPACK: NOVÝ PROSTOR OPRAVDOVÁ REVOLUCE Objevte nový prostor ve svém vlastním domě! Díky svým extrémně malým rozměrům

Více

Suché vysavače T 10/1

Suché vysavače T 10/1 Suché vysavače T 10/1 Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy,

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

T 15/1 HEPA. Síťový kabel Highflex. Žlutý kabel Highflex je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení. HEPA-filtr (EN1822:1998)

T 15/1 HEPA. Síťový kabel Highflex. Žlutý kabel Highflex je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení. HEPA-filtr (EN1822:1998) Suchým vysavačem T 15/1 obnovujeme náš stávající profesionální program suchých vysavačů a obsazujeme tento důležitý segment trhu opět vynikajícím modelem třídy Top. 1 2 1 2 Síťový kabel Highflex Žlutý

Více

Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha

Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den SZÚ Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby 15.11.2005

Více

Suché vysavače T 7/1 eco!efficiency

Suché vysavače T 7/1 eco!efficiency Suché vysavače T 7/1 eco!efficiency Vybavení: Sací hadice 2 m Sací trubky, kov 2 x 0,5 m Přepínatelná podlahová hubice 255 mm Materiál nádrže Plast Podlahová hubice Clipsystém k prodloužení hadic Ochranná

Více

BV 5/1. Patentovaný nosný rám čalouněný systémem Air Stream Comfort

BV 5/1. Patentovaný nosný rám čalouněný systémem Air Stream Comfort Nový vysavač na záda BV 5/1, který se nosí jako batoh pohodlně na zádech, je se svými 5,3 kg ještě lehčí a výkonější. Používá se tam, kde je to pro klasické vysavače příliš těsné. 1 2 1 2 Patentovaný nosný

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

F600 sáčkové vysavače XXXXX

F600 sáčkové vysavače XXXXX F600 sáčkové vysavače XXXXX Benefity řady F600 NEJVYŠŠÍ SACÍ VÝKON NA TRHU Absolutně nejvyšší sací výkon 530 W umožňuje při běžném znečištění využití minimálního výkonu s velmi nízkou hlučností EXTRÉMNÍ

Více

www.karcher-satter.cz Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium

www.karcher-satter.cz Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium KÄRCHER SV 1802 / SV 1902 Jednoduše, pohodlně a rychle Čištění parním vysavačem bez použití chemii Při vysávání nečistot

Více

Suché vysavače T 15/1 eco!efficiency

Suché vysavače T 15/1 eco!efficiency Suché vysavače T 15/1 eco!efficiency Vysavačem T 15/1 na suché vysávání obnovujeme náš stávající profesionální program vysavačů na suché vysávání a obsazujeme tuto důležitou část trhu opět dalším vynikajícím

Více

T 10/1. Ovládání nohou. Nádoba odolná proti nárazům s lištou po celém obvodu

T 10/1. Ovládání nohou. Nádoba odolná proti nárazům s lištou po celém obvodu Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy, maloobchod. 1 Ovládání

Více

Návod k obsluze TYČOVÝ VYSAVAČ COLOMBINA XLC6050

Návod k obsluze TYČOVÝ VYSAVAČ COLOMBINA XLC6050 Návod k obsluze TYČOVÝ VYSAVAČ COLOMBINA XLC6050 Obsah Symboly v tomto návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny Pokyny Likvidace Popis Příslušenství Příprava Použití Údržba EPS (elektronický ochranný systém)

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Multifunkční vysavače MV 3 P

Multifunkční vysavače MV 3 P Multifunkční vysavače MV 3 P Vybavení: Sací hadice 2 m 35 mm Sací trubky 2 kusy 0.5 m 35 mm Mokro-suchá podlahová hubice Clips with 2 rubber and 2 brush inserts Spárová hubice Adaptér pro připojení elektronářadí

Více

ETA Model z roku Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab Funkční W No. 02

ETA Model z roku Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab Funkční W No. 02 ETA 3400 Model z roku 1988 Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 02 --- Funkční 1988 1000W No. 02 Prasklé plasty Vysavač ETA 3400 navazuje na modelovou řadu ETA 1400. Vysavač se liší

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry

KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry technický list KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry 2 technický list KS čisté nástavce 6 velikostí, které lze mezi sebou mnohonásobně kombinovat S integrovanou klapkou (option) Zkouška

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

Příslušenství vysavačů

Příslušenství vysavačů Příslušenství vysavačů Příslušenství vysavačů! Příslušenství je nedílnou součástí každého vysavače. Toto příslušenství se dělí na standardní výbavu a na zvláštní výbavu. Standardní příslušenství se skládá

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NEVADA V633M NEVADA V640M

NEVADA V633M NEVADA V640M Průmyslové vysavače NEVADA V633M NEVADA V640M 06.02 Návod k obsluze Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE DEX HERMES MISTRAL FEBOS TANTAL PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČE V prodeji trvale nabízíme veškeré typy profesionálních vysavačů Dle velikosti a druhu uklízených prostor Pro práci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Test robotických vysavačů

Test robotických vysavačů Test robotických vysavačů Robotické vysavače jsou stále oblíbenějšími pomocníky v domácnosti. Práci klasického vysavače nenahradí, ale úklid výrazně usnadní. Poradíme vám s jejich výběrem. Výsledek testu

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin.

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin. ČISTÉ PROSTORY Ing. Zuzana Mathauserová, Laboratoř pro fyzikální faktory Čistý prostor (ČP) je prostor s definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

ETA 413. Rok výroby: 1976 Příkon: 750W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 05 Pozice: Druhá řada, třetí zleva

ETA 413. Rok výroby: 1976 Příkon: 750W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 05 Pozice: Druhá řada, třetí zleva ETA 413 Rok výroby: 1976 Příkon: 750W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 05 Pozice: Druhá řada, třetí zleva ETA 413 Model z roku 1976. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 05

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Mokro-suché vysavače WD 7.800 eco!ogic

Mokro-suché vysavače WD 7.800 eco!ogic Mokro-suché vysavače WD 7.800 eco!ogic Nový WD 7.800 eco!ogic spotřebuje při stejném výkonu méně elektrické energie a je tišší. Neobsahuje škodlivé látky a má vysoký podíl recyklovatelných materiálů. Vybavení:

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Tichý navenek! Silný uvnitř! www.rowenta.cz

Tichý navenek! Silný uvnitř! www.rowenta.cz Tichý navenek! Silný uvnitř! www.rowenta.cz Intensium RO 6679 eo Cyclonic RO 3427 RO 3463 POHODLNÝ A LEHKÝ KOMPAKTNÍ BEZ výjimečně účinný systém separace prachu Double Cyclonic Technology a trojitá filtrace

Více

Mokro-suché vysavače WD 7.800 eco!ogic

Mokro-suché vysavače WD 7.800 eco!ogic Mokro-suché vysavače WD 7.800 eco!ogic Nový WD 7.800 eco!ogic spotřebuje při stejném výkonu méně elektrické energie a je tišší. Neobsahuje škodlivé látky a má vysoký podíl recyklovatelných materiálů. Vybavení:

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

ETA Model vysavače z roku Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Funkční W

ETA Model vysavače z roku Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Funkční W ETA 3408 Model vysavače z roku 1994. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka --- 25.08.2006 Funkční 1998 1250W --- --- Vysavač ETA 3408 navazuje na modelovou řadu ETA x408. Tato modelová řada

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR145862 Datum vystavení : 23.1.214 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

RESUMÉ Tato kapitola shrnuje použití prachových filtrů ve vysavačích. Možnosti kombinace textilního a papírového filtru. ETA PRACHOVÉ FILTRY

RESUMÉ Tato kapitola shrnuje použití prachových filtrů ve vysavačích. Možnosti kombinace textilního a papírového filtru. ETA PRACHOVÉ FILTRY RESUMÉ Tato kapitola shrnuje použití prachových filtrů ve vysavačích. Možnosti kombinace textilního a papírového filtru. ETA PRACHOVÉ FILTRY ETA Prachové filtry! Vysavače v mé Sbírce jsou všechny sáčkové.

Více

Se silným sáním, tichý a mobilní: Nový Dustex 25 l a Dustex 35 l FEIN.

Se silným sáním, tichý a mobilní: Nový Dustex 25 l a Dustex 35 l FEIN. VÝSTAVBA Se silným sáním, tichý a mobilní: Nový Dustex 25 l a Dustex 35 l FEIN. Dva kompaktní odsavače prachu s mimořádně vysokým sacím výkonem. Dostanou se všude a mají vše s sebou. Promyšlené profesionální

Více

ETA Rok výroby: 1980 Příkon: 600W Stav: Nefunkční Servis: Ne Uložení: Krabice 01 Pozice: První řada, první zleva

ETA Rok výroby: 1980 Příkon: 600W Stav: Nefunkční Servis: Ne Uložení: Krabice 01 Pozice: První řada, první zleva ETA 1-419 Rok výroby: 1980 Příkon: 600W Stav: Nefunkční Servis: Ne Uložení: Krabice 01 Pozice: První řada, první zleva ETA 1-419 Model z roku 1980. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab.

Více

katalog EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix.

katalog EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix. TW 300 S Malý stroj na profesionální extrakční čištění. Lehký, kompaktní, díky nízko položenému těžišti stabilní, snadno ovladatelný, na 4 kolečkách. Univerzální čistí koberce, tvrdé podlahy, vysává prach

Více

ETA 2406 ( ) Rok výroby: Příkon: max. 1200W Stav: Funkční Počet: 3 kusy Uložení: Krabice 06 a 14 Pozice: První a druhá řada

ETA 2406 ( ) Rok výroby: Příkon: max. 1200W Stav: Funkční Počet: 3 kusy Uložení: Krabice 06 a 14 Pozice: První a druhá řada ETA 2406 (1994-1996) Rok výroby: 1994 1996 Příkon: max. 1200W Stav: Funkční Počet: 3 kusy Uložení: Krabice 06 a 14 Pozice: První a druhá řada ETA 2406 1994-1996 Uložení Stav Rok výroby Příkon Poznámka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

katalog 2011 EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix.

katalog 2011 EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix. EXTRAKTORY EXTRAKTORY TW 300 S TW 300 Car Malý stroj na profesionální extrakční čištění. Lehký, kompaktní, díky nízko položenému těžišti stabilní, snadno ovladatelný, na 4 kolečkách. Univerzální čistí

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

ETA 417. Rok výroby: 1980 Příkon: 750W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 02 Pozice: Druhá řada, čtvrtý zleva

ETA 417. Rok výroby: 1980 Příkon: 750W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 02 Pozice: Druhá řada, čtvrtý zleva ETA 417 Rok výroby: 1980 Příkon: 750W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 02 Pozice: Druhá řada, čtvrtý zleva ETA 417 Model z roku 1980. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 02

Více

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Katalogové číslo: 403032, 403033, 403034, 403035 403032 403033 403034 403035 Technické parametry vysavačů Model 403032 403033 403034 403035 Příkon (W) 1000 1200 2000

Více

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu:

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Seznam odevzdaných úloh: Číslo úlohy Název úlohy 1. Biologický rozbor vzorku studny (včetně posouzení jejího charakteru dle platné legislativy) 2. Stanovení

Více

Střední třída IVR 40/30 Pf. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Nádrž v dodávce Yes Očištění filtru manuální.

Střední třída IVR 40/30 Pf. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Nádrž v dodávce Yes Očištění filtru manuální. Střední třída IVR 40/30 Pf Průmyslový vysavač Kärcher IVR 40/30 Pf: s vysoce kvalitním kompresorem bočního kanálu a kapesním filtrem. Ideální pro dlouhé pracovní cykly a jemné prachy v oblasti výroby a

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

T 12/1 eco!efficiency

T 12/1 eco!efficiency Tišší, dobře ovladatelný, vysoce stabilní vysavač na suché vysávání s nožním spínačem a protinárazovou ochranou. Jednoduchý doběh díky dvěma velkým pogumovaným kolům a dvěma dvojitým vodicím kolečkům.

Více

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1.* Stanovení teploty SOP-CH-01-00 (ČSN 75 7342)

Více

ETA Rok výroby: 1990 Příkon: 1000W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: --- Pozice: Dlouhodobá zápůjčka

ETA Rok výroby: 1990 Příkon: 1000W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: --- Pozice: Dlouhodobá zápůjčka ETA 1403 Rok výroby: 1990 Příkon: 1000W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: --- Pozice: Dlouhodobá zápůjčka ETA 1403 Model z roku 1990. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka --- 24.08.2005 Funkční

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

ETA 409. Model z roku 1962. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 03 08.11.2005 Nefunkční 1962 300W No. 22.

ETA 409. Model z roku 1962. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 03 08.11.2005 Nefunkční 1962 300W No. 22. ETA 409 Model z roku 1962. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 03 08.11.2005 Nefunkční 1962 300W No. 22 Rozebraný motor Vysavač není doutníkového tvaru, ale má několik shodných prvků

Více

ETA 418. Rok výroby: 1978 Příkon: 500W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 01 Pozice: Druhá řada, druhý zleva

ETA 418. Rok výroby: 1978 Příkon: 500W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 01 Pozice: Druhá řada, druhý zleva ETA 418 Rok výroby: 1978 Příkon: 500W Stav: Funkční Servis: Ne Uložení: Krabice 01 Pozice: Druhá řada, druhý zleva ETA 418 Model z roku 1978. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 01

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Parní vysavač SGV 6/5 a SGV 8/5

Parní vysavač SGV 6/5 a SGV 8/5 Parní vysavač SGV 6/5 a SGV 8/5 SGV 6/5 *EU 1.092-000.0 kal. týden 17/2014 SGV 8/5 *EU 1.092-010.0 kal. týden 17/2014 Technické údaje SGV 6/5 SGV 8/5 Topný výkon (W) 3000 3000 Délka kabelu (m) 7,5 7,5

Více

ETA Model vysavače z roku Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Funkční W

ETA Model vysavače z roku Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Funkční W ETA 2406 Model vysavače z roku 1994. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka --- 31.03.2007 Funkční 1994 1100W --- --- Vysavač ETA 2406 navazuje na modelovou řadu ETA x406 a je nejvyšší model

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi ČSN EN 10216, str. 1 ČSN EN 10216 Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Části: ČSN EN 10216-1/2003 + A1/2004 Trubky z nelegovaných ocelí se

Více

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Univerzální vysavače NAREX jsou vhodné pro suché i mokré vysávání. S přehledem zvládají běžné stavební a dílenské nečistoty, které zachycují do filtračního

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Suché vysavače T 12/1 eco!efficiency

Suché vysavače T 12/1 eco!efficiency Suché vysavače T 12/1 eco!efficiency Tický, obratný a stabilní vysavač pro vysávání suchých nečistot s nožním pedálem a ochranou proti nárazu. Jednoduchý dojezd díky dvěma velkým pogumovaným kolům a dvěma

Více

CYCLON. Příslušenství k průmyslovým vysavačům NEVADA 629, 640 COLUMBUS SW 52, SW 53 NÁVOD K OBSLUZE

CYCLON. Příslušenství k průmyslovým vysavačům NEVADA 629, 640 COLUMBUS SW 52, SW 53 NÁVOD K OBSLUZE CYCLON Příslušenství k průmyslovým vysavačům NEVADA 629, 640 COLUMBUS SW 52, SW 53 NÁVOD K OBSLUZE Obsah: 1 Bezpečnost...2 1.1 Stanovený účel použití...2 1.2 Nařízení o provozu, obsluze a opravě...3 1.3

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Jsou ve veřejných vodovodech nebezpečné bakterie? MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha

Jsou ve veřejných vodovodech nebezpečné bakterie? MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha Jsou ve veřejných vodovodech nebezpečné MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha Cílem Evropské směrnice 98/83/ES o jakosti vody pro lidskou spotřebu je zajistit zdravotně nezávadnou vodu

Více

Obsah návodu k použití

Obsah návodu k použití PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ - MODEL 3239W NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. Popis částí přístroje... 3 2. Technologie čištění... 4 3. Technické specifikace... 4 4. Bezpečnostní upozornění... 4 5. Jak vyměnit

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/ Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 4 ČIŠTĚNÍ Slide 2 atd Čištění je proces, kterým

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

Vysavače ETA - vlastnictví. Přehled o Sbírce

Vysavače ETA - vlastnictví. Přehled o Sbírce - vlastnictví Přehled o Sbírce Krabice 01 ETA 1-419 Tmavě modrý Nefunkční 1980 600W No. 02 Spálený motor ETA 419 Světle modrý Nefunkční 1978 500W No. 07 Spálený motor ETA 419 Světle modrý Funkční 1977

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

ETA 0400 ( ) Rok výroby: Příkon: 800W Stav: Funkční Počet: 12 kusů Uložení: Krabice 03 Pozice: Druhá a třetí řada

ETA 0400 ( ) Rok výroby: Příkon: 800W Stav: Funkční Počet: 12 kusů Uložení: Krabice 03 Pozice: Druhá a třetí řada ETA 0400 (1979-1990) Rok výroby: 1979-1990 Příkon: 800W Stav: Funkční Počet: 12 kusů Uložení: Krabice 03 Pozice: Druhá a třetí řada ETA 0400 1979-1990 Uložení Stav Rok výroby Příkon Poznámka Krab. 03 Funkční

Více

ETA 1-418. Model z roku 1981. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 01 13.07.2013 Funkční 1981 600W No.

ETA 1-418. Model z roku 1981. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 01 13.07.2013 Funkční 1981 600W No. ETA 1-418 Model z roku 1981. Uložení Foto Stav Rok výroby Příkon Model Poznámka Krab. 01 13.07.2013 Funkční 1981 600W No. 10 Zachovalý Vysavač je doutníkového tvaru. Plášť vysavače je plechový, kryt motorového

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

VÝPRODEJ TECHNIKY PROFICLEAN

VÝPRODEJ TECHNIKY PROFICLEAN VÝPRODEJ TECHNIKY PROFICLEAN Jedná se o nové stroje originál zabalené, nebo ze showroomu kompletní, s plnou zárukou. V omezeném počtu, nabídka platná do vyprodání zásob. Pro tyto stroje nadále poskytujeme

Více