Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:"

Transkript

1 Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového vozidla a je příčinou pohybu vozidla. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Podle používaného paliva: - zážehové směs vzduchu s palivem - benzínové jsou motory zážehové (nejčastěji benzín) je připravována obvykle - naftové jsou motory vznětové mimo pracovní prostor válce a ve válci je - petrolejové jsou motory zážehové zažehována cizím zdrojem - plynové jsou rovněž zážehové, jejich - vznětové - směs je připravována palivem může být např. propan-butan v pracovním prostoru válce vstřikováním kapalného paliva do silně stlačeného Podle způsobu práce: a ohřátého vzduchu. Tímto tzv. kompresním - čtyřdobé potřebují pro jeden pracovní teplem také dochází ke vznícení paliva, cyklus 4 zdvihy pístu, tj. 2 otáčky nejčastěji motorové nafty klikové hřídele - dvoudobé potřebují pro jeden Podle uspořádání válců: pracovní cyklus 2 zdvihy pístu, tj. jednu - řadové otáčku klikové hřídele - s válci do V vidlicové - ploché (ležaté) s protilehlými válci Podle pohybu pístu: - hvězdicovité u leteckých motorů - s přímočarým vratným pohybem pístu - s rotačním pohybem pístu Podle přípravy zápalné směsi: - karburační Podle plnění válců: - vstřikové - s nasáváním - přeplňované Podle polohy válců: - stojaté Podle způsobu chlazení: - ležaté - kapalinou - šikmé - vzduchem 167

2 Pístový spalovací motor konstrukce, hlavní rozměry, konstrukční parametry: Hlavní výpočty: Zdvih pístu: z = 2.r (m;-,m) Zdvihový objem válce: 2 π. D V Z =. z (m 3 ;-,m,-,m) 4 Celkový objem válce: V C = V Z + V K (m 3 ;m 3,m 3 ) Zdvihový objem motoru: V ZM = V Z. i (m 3 ;m 3,-) i počet válců motoru Celkový objem motoru: V CM = V C. i (m 3 ;m 3,-) z z Podle poměru zdvihu pístu a vrtání válce : - z > D; 1 nadčtvercový motor D D z - z = D; = 1 čtvercový motor D - z < D; z 1 podčtvercový motor D Příklad 1. Motor má vrtání válce φd = 72 mm. Jedná se o čtvercový čtyřválcový motor. Kompresní poměr motoru je 8,5. Vypočtěte: a) zdvihový objem jednoho válce V Z b) zdvihový objem motoru V ZM c) poloměr zalomení kliky klikového hřídele r d) kompresní objem válce V K e) kompresní objem motoru V KM (motor Š120) 2. Motor nákladního automobilu TATRA vrtání x zdvih (mm) 120x130 mm. Jedná se o dvanáctiválec s kompresním poměrem 16,5. Vypočtěte: a) poloměr zalomení kliky klikového hřídele r b) zdvihový objem válce V Z c) zdvihový objem motoru V ZM d) kompresní objem válce V K e) kompresní objem motoru V KM f) podle poměru z:d stanovte o jaký typ motoru se jedná (TATRA 813 NT 4x4) 168

3 Činnost pístového spalovacího motoru: 1. Motory s přímovratným pohybem pístu čtyřdobé: a) zážehový: 169

4 b) vznětový: U čtyřdobých motorů proběhne jedna doba za půl otáčky klikového hřídele, celý pracovní cyklus (sání, stlačení, výbuch, výfuk) za dvě otáčky klikové hřídele motoru. 170

5 2. Motory s přímovratným pohybem pístu dvoudobé: Celý pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové hřídele motoru. Práce motoru se odehrává v prostoru nad i pod pístem, z toho vyplývá, že i spodní část motoru kliková skříň musí být hermeticky utěsněná. V klikové skříni nesmí být ani zásoba motorového oleje. Tyto motory jsou mazány mastnou směsí (do paliva se přidává motorový olej, který namaže a spálí se s palivem), nebo je použit mazací systém s dávkovacím čerpadlem oddělené mazání. a) zážehový: Výměna obsahu válců je většinou řízena pístem a kanály ve stěně válce. Proto není nutný samostatný rozvodový mechanizmus., jaký se používá u čtyřdobých motorů. Pracovní cyklus dvoudobého motoru tvoří sání, komprese (stlačení), expanze (výbuch) a výfuk. U čtyřdobého motoru probíhá pracovní cyklus pouze ve válci motoru během čtyř zdvihů pístu, to je dvou otáček klikové hřídele. Aby se u dvoudobého motoru omezil celý pracovní cyklus jen na dva zdvihy pístu, to je na jednu otáčku klikové hřídele, musí cyklus probíhat ve válci nad pístem a v klikové skříni pod pístem. Kliková skříň tvoří společně s dolní částí válce a spodní stranou pístu plnící dmychadlo a proto musí být utěsněna. Původně byla tato konstrukce motoru odvozena od dvojčinného parního stroje a je historicky starší než čtyřdobý motor. Protože se u dvoudobých motorů používají k výměně obsahu (vyplachování) válce tři druhy kanálů, nazývají se také tříkrálové dvoudobé motory. Počet vyústění jednotlivého druhu kanálu se přitom nebere v úvahu. Tříkanálový dvoudobý motor: Má sací kanál, výfukový kanál a obvykle zdvojený přepouštěcí kanál, to je dva kanály, které leží proti sobě. sací kanál vychází od karburátoru a vede ke klikové skříni přepouštěcí kanál spojuje klikovou skříň se spalovacím prostorem ve válci motoru výfukový kanál vychází od spalovacího prostoru ve válci a ústí do výfukové soustavy Jednoduchý dvoudobý motor má otevřené vyplachování (výměnu obsahu)) válců. To znamená, že ústí výfukových a přepouštěcích kanálů jsou po určitou dobu výplachu válců otevřena současně. Naproti tomu čtyřdobý motor má, nebereme-li v úvahu krátké překrytí ventilů, uzavřenou výměnu obsahu válců. U jednoduchého dvoudobého motoru je proto nevyhnutelné, že na jedné straně dochází ke směšování čerstvé náplně se starou (výfukovými plyny) a na druhé straně ke ztrátám čerstvé náplně (vzduchu nebo směsi). 171

6 Způsob práce tříkrálového dvoudobého motoru: 1. zdvih, úhel pootočení kliky : Píst se pohybuje od DÚ k HÚ Pochody v klikové skříni motoru: Poté, co píst uzavře vyústění přepouštěcího kanálu, vzniká v klikové skříni následkem zvětšování prostoru podtlak 0,02 0,04 MPa. Tento pochod se někdy nazývá předběžné sání. Sání: Jakmile spodní hrana pístu otevře vyústění sacího kanálu, začne vlastní sání vzduchu nebo směsi vzduchu a paliva. Pochody ve válci motoru: Komprese: Poté, co píst uzavře vyústění výfukového kanálu, začne ve válci stlačování vzduchu, nebo směsi vzduchu a paliva. Krátce před HÚ dojde k zážehu. 2. zdvih, úhel pootočení kliky : Píst se pohybuje od HÚ k DÚ Pochody ve válci motoru: Expanze: Při expanzi (rozepínání) působí tlak spalovaných plynů pohyb pístu z HÚ k DÚ. Pochody v klikové skříni motoru: Poté, co píst uzavře vyústění sacího kanálu, začíná předběžné stlačování vzduchu nebo směsi paliva a vzduchu na přetlak asi 0,03 0,08 MPa. Výměna obsahu (výplach) válců: (pochody pod a nad pístem) Při přechodu k dalšímu pracovnímu cyklu probíhá výplach válců. Doba expanze: Horní hrana pístu uvolní trochu výše položené vyústění výfukového kanálu a výfukové plyny odcházejí do výfukové soustavy. Poté se otevře vyústění přepouštěcího kanálu a předběžně stlačený vzduch nebo směs paliva a vzduchu proudí z klikové skříně do válce, přičemž odtud vytlačuje zbylé výfukové spaliny. Tomuto procesu se proto také říká vyplachování. Vlivem počátečního dynamického tlaku ve výfukové soustavě se zbytkové spaliny při otevření přepouštěcího kanálu nejdříve vrací směrem ke klikové skříni, což zvyšuje tlak předběžného stlačení 0,03 MPa na vyplachovací tlak asi 0,08 MPa. Když píst při svém pohybu k HÚ uzavře hranou svého dna nejdříve přepouštěcí kanál a poté kanál výfukový, je průběh vyplachování ukončen. 172

7 Proces vyplachování (vratné vyplachování): U běžného vratného vyplachování je přepouštěcí kanál s vyústěním vpravo a vlevo od ústí výfukového kanálu. V plášti pístu je otvor sloužící k odkrývání vstupu do přepouštěcího kanálu. Toto vyplachování se nazývá také tříproudové vyplachování. Vyplachovací proudy jsou vedeny z přepouštěcích kanálů ležících šikmo k ose válců, ke stěně válců ležící naproti výfuku. Zde se obracejí, setkávají a vytlačují zbylé spaliny do výfukového kanálu. b) vznětový: Je ještě používán u velkých motorů, např. lodních motorů. Používá se také u velmi malých motorů, např, pro modely letadel apod. - jednoduchá konstrukce - horší plnění (velké ztráty při výplachu) - vysoký objemový výkon - vyšší emise škodlivin ve výfuku - nižší výrobní náklady - vyšší tepelné zatížení 3. Rotační pístové motory: (vynalezl jej Felix Wankel v roce 1954) U běžných pístových motorů se přímočarý vratný pohyb pístu musí ojnicí převést na otáčivý (ratační) pohyb klikové hřídele. U rotačního pístového motoru je píst ve skříni otočný a excentrickým mechanizmem se jeho otáčivý pohyb převádí na otáčivý pohyb výstupní hřídele motoru. Protože práce expandujících plynů přímo působí otáčivý pohyb, je přenos energie jednodušší, přičemž těžiště rotujícího pístu opisuje kruhovou dráhu. Odpadnutím zrychlení a zpomalení hmot při vratném pohybu se docílí oproti běžnému pístovému motoru vyššího výkonu. Konstrukce: 173

8 Vnitřní pracovní plocha skříně motoru má tvar epitrochoidy. Soustředně ke středu skříně je pastorek, spojený s bočním víkem. Otvory bočních vík skříně prochází výstupní výstředníková (excentrická) hřídel na jejichž výstřednících jsou rotační písty (rotory). Těsnícími prvky je rotor utěsněn proti epitrochoidální skříni i bočním víkům. Na jedné straně má píst vnitřní ozubení, které zabírá do pevného pastorku na bočním víku a odvaluje se po něm. Tímto ozubením se nepřenáší žádná síla, slouží pouze k vedení rotoru (pístu) vůči statoru (skříni), jehož pohyb je tím vždy ve správné fázi k výstupní hřídeli i skříni. Počet zubů pevného pastorku a vnitřního ozubení pístu (korunové kolo) je v poměru 2:3. Píst a výstupní hřídel se otáčí stejným směrem, ale otáčky pístu jsou nižší ( 1 / 3 ) než otáčky hřídele. Rotor píst se vůči hřídeli zpožďuje o 2 / 3 při každé otáčce. Činnost: Rotační pístový motor je tříkomorový tepelný stroj, jehož komory (pracovní prostory) jsou např. označeny 1,2 a 3. Při otáčení pístu se objemy komor pravidelně zvětšují a zmenšují. Ve všech třech komorách probíhá postupně za 3 otáčky výstupní hřídele vždy jeden čtyřdobý pracovní cyklus; sání, komprese, expanze, výfuk. Když se píst točí doleva, probíhá v komoře 1 sání směsi paliva a vzduchu (a,b,c,d). V komoře 2 probíhá současně komprese (a,b,c). Na konci komprese dochází k zážehu (c). Poté tlakem rozpínajících se plynů v komoře 2 se koná užitečná práce a píst uložený výstředně (excentricky) na výstupní hřídeli se otáčí doleva (c,d). Píst se přitom opírá svým vnitřním ozubením o pastorek pevně spojený s boční částí a přenáší sílu rozpínajících se plynů přes excentr jako točivý moment na výstupní hřídel. Výstředníková výstupní hřídel tak plní úlohu klikové hřídele u běžného pístového motoru s přímočarým vratným pohybem pístu a klikovým mechanismem. V komoře 3 probíhá zároveň expanze (výbuch) (a), poté dochází k výfuku (b,c,d). Zatímco se střed excentru ( ) otáčí o 270 doleva (úhel α), strana pístu A-B se pohybuje jen o 90 ve směru otáčení (úhel β). Na 3 otáčky výstupní hřídele připadá tedy pouze jedna otáčka pístu se třemi pracovními dobami. To znamená, že píst rotuje pouze s třetinou otáček výstupní hřídele, nebo-li zpožďuje se vůči ní o dvě třetiny. Tím, i při vysokých otáčkách výstupní hřídele, je velmi nízké 174

9 opotřebení těsnících prvků, skříně a bočních vík. Jako otáčky motoru se samozřejmě uvádějí otáčky výstupní výstředníkové (excentrické) hřídele. - velmi klidný chod - vyšší spotřeba paliva a oleje - menší počet dílů menší hmotnost - nákladné těsnění rotačního pístu - vhodný pro provoz s alternativními palivy - nevhodný tvar spalovacího prostoru Motorová paliva: Paliva: Jsou chemické látky, které se skládají ze směsi sloučenin uhlovodíků a liší se stavbou molekul. Stavba a velikost molekuly i vzájemný číselný poměr atomů vodíku a uhlíku podstatně určují chování paliva při spalování v motoru. Jako palivo se může používat i čistý vodík. Stavba: Molekuly uhlovodíků mají buď řetězcovou nebo cyklickou stavbu. Molekuly s jednoduchou řetězcovou stavbou jsou velmi vznětlivé a snadno hoří. Tím dochází u benzínových motorů k detonačnímu hoření (klepání). V dieselových motorech dochází u vznětlivých uhlovodíků k dokonalému spalování bez detonačního hoření. Molekuly s bočními řetězci nebo s cyklickou stavbou nejsou tak vznětlivé. V benzínových motorech jsou odolné proti detonačnímu hoření a v dieselových motorech jsou vzhledem ke zpoždění zážehu k němu náchylné. Výroba: Nejdůležitější výchozí surovinou pro výrobu paliv a dalších organických sloučenin je ropa. Tento chemický nositel energie vznikl podle dnešních předpokladů během miliónů let rozkladem odumřelých a potopených mořských živočichů, nepřímých akumulátorů sluneční energie. Všechny uhlovodíky obsažené v ropě se nehodí jako motorové benzíny, popřípadě motorová nafta. Větší část se musí přeměnit chemickými postupy. Výroba koncových produktů probíhá dvěma postupy v rafinériích: 1. oddělování, například destilace, filtrace 2. přeměna, například krakování,reformování 175

10 Oddělování, destilace ropy: Ropa se za nepřítomnosti vzduchu zahřívá. Ze složek, které se destilují v oblasti do 180 C vznikají při kondenzaci lehká paliva, především benziny, které se skládají z uhlovodíků s rovným řetězcem nebo s cyklickou vazbou. Oblast od 180 C do asi 280 C poskytuje středně těžká paliva (kerosin neboli letecký petrolej), oblast od 210 C až asi do 360 C těžká paliva pro dieselové motory (nafta, plynový olej). Při ještě vyšších teplotách se získávají mazací oleje; nakonec zbyde asfalt (bitumen). Toto soustřeďování paliv podle jejich oblastí varu se nazývá také frakční destilace. Podíl benzínu získaného při normální destilaci je pro současnou potřebu velmi malý; tento benzín je s oktanovým číslem také velmi málo odolný proti detonačnímu hoření. Je to takzvaný přírodní benzín. Proto byly vyvinuty postupy, kterými se podstatně zvyšuje využití ropy na benzínová paliva a současně se vyrábí benzín, který není tak náchylný k detonačnímu hoření (tab.1). Krakováním vyrobená paliva ještě nejsou dostatečně odolná proti detonačnímu hoření. Benzínová paliva se proto míchají ze složek krakování uvedených v tabulce 1 a dalších přeměňovacích postupů (tab.2), aby se docílilo potřebných vlastností, například odolnost proti detonačnímu hoření (OČ) a destilační křivky. Tak vzniká takzvaný syntetický benzín. Další zpracování: Takto vyrobené benzíny, které jsou poměrně odolné proti detonačnímu hoření, se dále ještě rafinují. Přitom se zvyšuje čistota benzínu (oddělování plynných zbytků, síry a pryskyřičných roztoků) a přísadami (aditivy) se dále odstraňuje sklon k usazování, zbarvování, zamrzání, detonačnímu hoření a korozi. 176

11 Vlastnosti benzínových paliv: 1) Výhřevnost paliva: Je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg paliva. Čím větší výhřevnost palivo má, tím méně se jej spotřebuje. Benzín má výhřevnost J.kg -1. Důležitá je výhřevnost zápalné směsi, která je (3,8 4,2) J.kg -1. 2) Odpařitelnost paliva: Je schopnost paliva přeměňovat se v páry. Do teploty 100 C se má odpařit nejméně 32% objemu paliva, aby motor bezpečně naskočil i při studeném startu v zimě. Do 180 C by mělo být asi 90% paliva zplyněno, aby se pokud možno zabránilo zředění mazacího oleje nezplyněným palivem. Paliva špatně odpařitelná smývají olejový film i ze stěn válců a motory se špatně spouštějí. Lehko odpařitelná paliva způsobují, že se palivo začne odpařovat už v sacím potrubí motoru. Zplynovatelnost paliva se znázorňuje destilační křivkou. 3) Výparné teplo: Je množství tepla potřebné k odpaření 1 kg kapalného paliva. Platí: čím větší výparné teplo paliva, tím se motor s tímto palivem hůř spouští. 4) Odolnost proti klepání detonačnímu hoření: Detonační hoření u benzínových motorů vzniká samozápaly v motoru. Při něm se zhoršuje spalování paliva, snižuje se výkon motoru a ústrojí motoru trpí tvrdými rázy. Vysoká teplota samozápalu benzinového paliva odpovídá vysoké odolnosti proti klepání. Ukazatelem odolnosti proti detonačnímu hoření je oktanové číslo benzínu. OČ: - je procentuální podíl izooktanu (OČ = 100) ve směsi s normálním heptanem (OČ = 0) u takzvaného srovnávacího paliva. (př.: OČ = 95 => 95% izooktanu, 5% normálního heptanu) Oktanové číslo daného paliva se zjišťuje v cejchovacím motoru (proměnlivý kompresní poměr) porovnáním se srovnávacím palivem (směsí izooktanu a normálního heptanu). Cejchovací motor pracuje na dané zkoušené palivo; při určitých otáčkách se zvyšuje kompresní poměr tak dlouho, až dojde k detonacím. Potom se nechá motor pracovat na směs izooktanu s normálním heptanem, jejíž složení se mění, až při daném kompresním poměru bude mít motor stejné detonace. Bylo-li například ve směsi 70% izooktanu a 30% normálního heptanu, bude mít zkoušené palivo oktanové číslo 70. Oktanová čísla paliv jsou různá; přírodní benzíny mají nižší oktanové číslo, benzíny krakované a syntetické číslo vyšší. Dříve se u nás používaly automobilové benzíny pod značkami Normál 80, Speciál 90 a Super 96. Oktanové číslo se zvyšuje jednak změnou skladby paliva, jednak přísadami antidetonátorů. Bezolovnatý benzín: Vozidla s katalyzátorem vyžadují bezolovnatý benzín. Při použití olovnatého benzínu by sloučeniny olova, obsažené ve výfukovém plynu postupně pokryly povrch katalyzátoru 177

12 a znemožnily by přeměnu škodlivých výfukových plynů na neškodlivé. Proto je obsah olova v takzvaném bezolovnatém benzínu omezen na 13 mg/l. S poklesem obsahu olova značně klesá i oktanové číslo paliva. Je proto nutné získat již při výrobě paliva více podílů odolných proti detonačnímu hoření reformováním, polymerací a alkylací a přidat je k bezolovnatému benzínu. Potřebné oktanové číslo se ale získá teprve přidáním prostředků proti detonačnímu hoření (antidetonátorů). Druhy antidetonátorů: a) Antidetonátory s obsahem kovu: - kvůli jedovatým produktům spalování (olovo, scavengers = sloučeniny brómu a chlóru) se tyto antidetonátory většinou již nepoužívají. b) Antidetonátory bez obsahu kovu: - antidetonátory jako benzen, toluen, xylen mají oktanové číslo OČ a přimícháním zvyšují celkové oktanové číslo paliva. Benzen je kvůli rakovinotvornému účinku omezen na 5 obj. %. V průměru obsahuje benzín označovaný u nás jako Natural 91 2 obj. % benzenu, Natural 95 pak 1 obj. % benzenu. c) Organické sloučeniny kyslíku jako antidetonátory: - alkoholy (metanol, etanol), fenoly, éter mají tu nevýhodu, že se v palivu těžko rozpouštějí, mají nepříjemný zápach a jsou méně ekonomické kvůli menšímu obsahu energie. d)mtb (metylterciální butyléter): - svým vysokým oktanovým číslem OČ může značně ovlivnit celkové oktanové číslo benzínu. K palivu se ho přidává cca 10 15%. Benzinová paliva mají bod vzplanutí pod 21 C a spadají tedy do skupiny A, třída ohrožení I (nejvyšší třída ohrožení). Vlastnosti Dieselových paliv: Motorová nafta se jako palivo používá pro vznětové motory. Je to směs kapalných uhlovodíků vroucích převážně mezi 150 C až 360 C. Zapaluje se vstřikováním paliva do vzduchu ohřátého předchozí kompresí nad zápalnou teplotu paliva. a) Odolnost proti detonacím: Motorová nafta se má vznítit okamžitě, aby doba mezi vstřikem a vznícením byla co nejkratší (prodleva vznícení). Čím delší je prodleva, tím horší je běh motoru; motor jde tvrdě. Účinky tvrdého běhu motoru jsou pro vznětové motory stejně škodlivé jako klepání pro motory zážehové. Kvalitu paliva pro vznětové motory vyjadřuje cetanové číslo nafty. Uhlovodík cetan (C 16 H 34 ), který má nejkratší dobu vzplanutí, dostal cetanové číslo 100. Uhlovodík alfametylnaftalén (C 19 H 7 CH) dostal číslo 0, protože se vzněcuje tak špatně, že se jako palivo pro vznětové motory absolutně nehodí. Množství cetanu ve srovnávacím palivu se mění tak dlouho, až se zjistí intenzita tvrdého běhu jako u zkoušeného paliva. Procento cetanu ve srovnávacím palivu je pak cetanovým číslem zkoušeného paliva. Cetanové číslo pro naftu musí činit aspoň 45. Současná paliva obsahují CČ b) Viskozita nafty (tuhost): Je to určitá míra vnitřního tření kapaliny. Nafta, která nemá dostatečnou viskozitu, nezajišťuje mazání a těsnění vstřikovacího čerpadla. Jednotka Pa.s, cts. c) Bod tuhnutí: Je to teplota, při které nafta ztrácí tekutost. Nafta při nízkých teplotách vytváří krystaly alkanů (parafínů), které od určité velikosti již nemohou protékat palivovým filtrem. Filtr se ucpe a motor přestane postupně běžet. Krystaly alkanů lze rozpustit pouze teplem, např. montáží topení do filtru. Snížit bod tuhnutí u nafty lze přidáním aditiv, které nezabrání vylučování alkanů, ale zpomalí jejich růst. 178

13 Aditiva: - benzín (až 30%), se zlepší chování zastudena (sníží se bod vzplanutí nebezpečí!) - petrolej (až 50%) V ČR se vyrábí dva druhy nafty: typ A MN - 4 (BT -4 C), typ B MN 22 (BT -22 C). Pomocí přípravků Dieselex a Naftex lze zvýšit bod tuhnutí až na -29 C. Pro zvláštní účely se vyrábí nafta MN 30 a MN 35. d) Chemická stálost: Je dána číslem kyselosti, obsahem sirných sloučenin a nenasycených uhlovodíků v naftě. Podíl síry v naftě maximálně 0,15 obj%. Bionafta: Vyrábí se z řepkového oleje. Pozor: je hygroskopická (pohlcuje vodu), působí na laky jako rozpouštědlo a měla by být při kontaktu s lakem ihned odstraněna. Při spalování vzniká méně oxidu uhelnatého, než u běžné nafty. Spalování kapalných paliv: Tepelné pochody: Ve válcích motoru se spaluje směs paliva a vzduchu. Spalování = rychlá chemická reakce, při níž nastává oxidace spalitelných prvků vodíku (H) a uhlíku (C) obsažených v palivu (viz. tab.) za přítomnosti kyslíku (O) obsaženého ve vzduchu. Tím se mění chemická energie paliva na energii tepelnou. Expandující plyny uvádějí do pohybu píst, který koná práci. 179

14 Z hodnot tabulky složení atmosférického vzduchu vyplývá, že k získání 1m 3 kyslíku musíme motoru dodat 1 : 0,21 = 4,762 m 3 vzduchu a pro získání 1 kg kyslíku potřebujeme 1 : 0,23 = = 4,35 kg vzduchu. Spalovací rovnice: Dokonalé spalování: Spalování vodíku: Spalování uhlíku na oxid uhličitý: 2H 2 + O 2 2H 2 O + teplo C + O 2 CO 2 + teplo Nedokonalé spalování: Spalování uhlíku na oxid uhelnatý: Spalování síry: 2C + O 2 2CO + teplo S + O 2 SO 2 + teplo Množství vzduchu: Ve skutečnosti probíhá spalování v motoru buď za přebytku, nebo za nedostatku vzduchu. Poměr mezi skutečným a teoreticky potřebným ms skutečné.. množství.. vzduchu množstvím vzduchu vyjadřuje součinitel λ = = mt teoretické.. množství.. vzduchu přebytku vzduchu λ, který je dán vztahem: Součinitel přebytku vzduchu λ bývá u zážehových motorů menší než u vznětových motorů, protože směs je lépe promísena. Chemická účinnost spalování η ch : Chemická účinnost spalování η ch je dána poměrem mezi teplem Q 1, které se teoreticky uvolní spálením 1 kg paliva a výhřevností paliva H u. Výhřevnost paliva H u : Je to množství tepla v J, které se uvolní spálením 1 kg paliva. Má vliv na spotřebu paliva v motoru. Základní rovnice tepla: Množství tepla, přivedeného plynu, který je uzavřen ve válci motoru se Q = U + W využije na přírůstek vnitřní energie plynu a vykonání mechanické práce (1. Termodynamický zákon). Q teplo, přivedené do motoru spálením paliva v J U přírůstek vnitřní energie plynu v J (U = p.v, p tlak plynu v Pa, V objem plynu v m 3 ) W práce vykonaná plynem v J (W = F.s, F síla plynu na píst v N, s dráha pístu v m) Protože u ideálního tepelného oběhu je na konci stejná vnitřní energie plynu jako na počátku, to je U = 0 znamená to, že všechno uvolněné teplo Q se změní na mechanickou práci W. Q = W η ch = Q 1 H u 180

15 Změny stavu plynu: U plynu ve válci motoru určujeme tři základní veličiny: - objem V jsou to - tlak p stavové veličiny - teplota t ( C) nebo T (K) plynu Stavová rovnice ideálního plynu: p T 1. V1. 1 p2 V2 = p. V obecně: = konst T2 T Index 1 vyjadřuje počáteční stav plynu, index 2 konečný stav plynu. Druhy změn: a) Izotermická změna: - je to změna objemu V a tlaku p za stálé teploty t; T 1 = T 2; T = konst. p. V = p V obecně: p. V = konst Izoterma je v p-v diagramu zakreslena jako rovnoosá hyperbola. Dú: Vypočtěte konečný tlak p 2 při izotermické změně podle horního obrázku b) Izobarická změna: - je to změna objemu V c) Izochorická změna: - je to změna tlaku a teploty t při stálém tlaku p; p 1 = p 2 ; p = konst. p a teploty t při stálém objemu V; V 1 = V 2 ; V = konst. V 1 V V 2 p = = konst. 1 p p = 2 = konst. T obecně: obecně: 1 T T 2 T1 T T 2 181

16 d) Adiabatická změna: - je to změna stavu plynu v tepelně dokonale izolovaném prostředí κ κ κ p 1. V1 = p2. V obecně: p. V = konst. 2 κ adiabatický součinitel (Poissonova konstanta) cp kde c p je měrné teplo za stálého tlaku, c v je měrné teplo za stálého objemu κ = c pro vzduch má hodnotu 1,4 V e) Polytropická změna: - je to změna, podle které probíhají skutečné stavové změny plynu v motoru Vyjadřuje se vztahem: n n p1. V1 = p 2. V2 obecně: p. V n = konst. n.polytropický exponent Ideální tepelný oběh: Ideální tepelný oběh je uzavřený oběh složený z vratných změn stavu pro obíhající množství 1 kg směsi. Smysl oběhu udávají šipky. Průběh změny tlaku p je znázorněn graficky křivkou v závislosti na změně objemu V v tzv. p-v diagramu. 1-2 expanze, při níž se z přivedeného tepla Q 1 získá práce A 1 ; 2-3 komprese, při ni se musí vynaložit práce A 2, která odpovídá ztracenému teplu Q 2 A i indikovaná práce je získaná vnější práce Platí: A i = A 1 A 2 A i = Q = Q 1 Q 2 Q η t = Q 1 Q2 Q2 1 Q 1 Střední indikovaný tlak: Ai p i = V Z = 1 A i indikovaná práce v J; Q 1 přivedené teplo v J; Q 2 ztracené teplo v J; η t tepelná účinnost oběhu (η t <1) (Pa;J,m 3 ) V Z zdvihový objem válce 182 Indikovaná práce: 2 π. D A i = VZ. pi =. z. p 4 z zdvih pístu v m D průměr (vrtání) válce Indikovaný výkon: n P i = A i. i i počet oběhů za sekundu i = pro 4DM; i = n pro 2DM; 2 n otáčky motoru (s -1 ) i v J

17 Výpočet indikovaného výkonu motoru pro celý motor: 2 π. D P i =. z. pi. i. v 4 v- počet válců motoru Příklad: Vypočítejte indikovanou práci A i a indikovaný výkon P i, je-li střední indikovaný tlak p i = 0, Pa, zdvihový objem motoru V z = 0, m 3 a počet oběhů za sekundu i = 30. Ideální oběh zážehového motoru: 1-2 adiabatická komprese 2-3 izochorické spalování (přívod tepla Q adiabatická expanze 4-1 izochorický odvod tepla Q 2 Při adiabatické kompresi platí: p Κ 1. V1 = p2. V2Κ Tlak na konci komprese: ε kompresní poměr V 1 = V Z + V K celkový objem válce V 2 = V Z kompresní objem válce VC VZ + VK V Teplota na konci komprese: ε = = = 1+ VK VK V p R plynová konstanta 1. V1 p2. V2 = = R T T (J. C -1 ) 1 2 R. T odvození: Κ 1 R. T p = ; 1. V1 p2. V2Κ Κ 2. V1 =. V2Κ V V po úpravě rovnice: T T1.. = T1. V2 V1 Přiváděním tepla Q 1 za stálého objemu vzroste tlak z p 2 na p 3 a teplota z T 2 na T 3. Maximální tlak tlak po ukončení spalování: p Κ 3 p 2. λ 1. ε. λ kde: λ- stupeň zvýšení tlaku; ; (λ = 2 3) 3 = p = p λ = p Maximální teplota teplota po ukončení spalování: Κ V V = ε 1 p Při adiabatické expanzi se objem zvětší z V 3 na V 4, tlak klesne z p 3 na p 4 a teplota z T 3 na T 4. Tlak na konci expanze Z rovnice: p. V Κ = p V4Κ bude: Κ Κ V 1 = p. =. 1 1 ε V2 2 p Κ 1 V3 Κ Κ Κ p 4 = p3. = p3. ε = p1. ε. λ. ε = p1. λ V 4 2 ε = T 3 V V 1 2 protože: Κ Κ 1 = T. λ = T. ε. λ 2 V V 1 2 Z K V = = = ε V ε 1 183

18 Teplota na konci expanze: Podobně vypočítáme teplotu: Κ 1 Příklad: Vypočtěte tlaky a teploty ideálního oběhu zážehového motoru, je-li: P 1 = 0, Pa, T 1 = 273,15K, ε = 8, λ = 2,1 Skutečný oběh čtyřdobého zážehového motoru: V 3 1 Κ Κ 1 1 Κ T 4 = T3. = T3. ε = T1. ε. λ. ε = T1. λ V 4 1 sání; 2 stlačení (komprese); 3 výbuch (expanze); 4 výfuk SO sání se otvírá, SZ sání se zavírá, VO výfuk se otvírá, VZ výfuk se zavírá, Z - zážeh Sání 1 začíná v bodě SO před HÚ pístu těsně před dokončením uzavírání výfukového ventilu VZ, který se uzavírá zpravidla těsně za HÚ. Při chodu pístu k DÚ se nasává do válce pracovní směs při tlaku asi (0,08 až 0,09),10 6 Pa.. Sací ventil zavírá SZ až za DÚ při chodu pístu k HÚ a nastává komprese 2 směsi, přičemž se dosahuje zpravidla tlaku (0,7-1,1).10 6 Pa a teploty 330 až 380 C (je pod hranicí teploty samovznícení směsi). Před HÚ se v bodě Z zažehne stlačená směs elektrickou jiskrou a rychle shoří (výbuchem); část směsi shoří před HÚ, část v době, kdy je píst v HÚ a zbytek dohoří na začátku expanzního zdvihu 3. V této době je tlak nejvyšší, asi (3 až5).10 6 Pa a hned potom i největší teplota, asi 1800 až 2000 C. Píst je velkou silou vržen k DÚ a získává se mechanická práce. Před DÚ se otvírá výfukový ventil VO při tlaku asi (0,3 až 0,5).10 6 Pa. Velká část spálených plynů uniká do, píst dojde do DÚ, při výfuku 4 se vrací k HÚ a vytlačí z válce do výfukového kanálu zbytek spálených plynů při tlaku 0, Pa a teplotě C. 184

19 Skutečný oběh dvoudobého zážehového motoru: Je to motor se sáním do klikové skříně a se symetrickým časováním.. V době, kdy je píst v DÚ, probíhá nad pístem výfuk spálených plynů a vyplachování jejich zbytků čerstvou pracovní směsí, přepouštěnou z klikové skříně do válce přepouštěcím kanálem. Tlak ve válci je těsně nad hranicí barometrického tlaku, tj. asi 0, Pa, a v klikové skříni asi 0, Pa. Potom se píst pohybuje k HÚ. Jakmile píst uzavře přepouštěcí kanál PZ a výfukový kanál VZ (asi 20 až 25% zdvihu) nastává komprese 1. Před HÚ se otevírá sací kanál SO a do klikové skříně se nasává z karburátoru směs. Před HÚ nastane ve válci zážeh Z směsi; potom následuje expanze 2, podobně jako u čtyřdobého zážehového motoru. Dosahuje se však nižšího maximálního tlaku než u čtyřdobých motorů. Tato hodnota p max se pohybuje podle kompresního poměru ε od (2 až 3,5) Pa. Při pohybu pístu k DÚ se uzavírá sací kanál SZ a směs se v klikové skříni stlačuje. Před DÚ otevírá píst výfukový kanál VO a tlak ve válci rychle klesá unikáním spálených plynů do výfuku; po otevření přepouštěcího kanálu PO se však udrží těsně nad 0, Pa. Je to proto, že z klikové skříně se přepouští stlačená směs do válce nad píst, kde probíhá vyplachování. Nejnižšího tlaku v klikové skříni (asi 0, Pa) se dosáhne těsně po začátku otevírání sacího kanálu SO, při pohybu pístu k HÚ. Nejvyššího tlaku v klikové skříni (asi 0, Pa) se dosáhne před DÚ těsně po začátku otevírání přepouštěcího kanálu PO. Průběh křivky tlaku v klikové skříni se mění u téhož motoru s počtem otáček. Musí se počítat s tím, že část čerstvé směsi uniká při vyplachování válce do výfuku, čímž vznikají ztráty paliva. Má-li směs projít rovnoměrně celým spalovacím prostorem a vytlačit do výfuku zbytek spálených plynů, musí mít výfuk předepsaný odpor proudění unikajících plynů. Není tedy možno odstranit nebo libovolně upravit tlumič výfuku. 185

20 Ideální oběh vznětového motoru: Ideální oběhy vznětových motorů jsou dva: porovnávací rovnotlaký oběh porovnávací smíšený oběh Porovnávací rovnotlaký tepelný oběh: Je blízký skutečnému oběhu vznětových motorů se žárovou hlavou. Hlavní rozdíl proti ideálnímu oběhu zážehových motorů se spalováním za stálého objemu je v tom, že se dosahuje vyššího tlaku na konci komprese p 2 a teplo Q 1 se přivádí za stálého tlaku. Porovnávací smíšený tepelný oběh: Podle tohoto oběhu pracují u traktorů a automobilů vznětové motory s přímým a nepřímým vstřikem. Je v podstatě složen z ideálního oběhu zážehového motoru a z ideálního oběhu rovnotlakého odtud název smíšený oběh. Přiváděné teplo Q 1 se zčásti přivádí za stálého objemu (Q 1 ) a zčásti za stálého tlaku (Q 1 ). Rozdíl proti zážehovému motoru je v tom, že u vznětového motoru se palivo vstřikuje do stlačeného vzduchu teprve na konci komprese, takže příprava směsi a její shoření trvají delší dobu než u motoru zážehového, kde stlačená směs shoří po zážehu najednou výbuchem. U vznětových motorů je asi dvakrát vyšší kompresní poměr, takže se zde dosahuje vyšších teplot i tlaků než u motorů zážehových. Výpočty: Výpočty tlaků p 2, p 3 a teplot T 2, T 3 jsou stejné jako u ideálního oběhu zážehového motoru. Tlak na konci spalování: Teplota na konci spalování v bodu 4: p 4 = p 3 T3. V4 Κ 1 T = = T. ε. λ. ρ kde: ρ = V V 4 3 Tlak na konci expanze: p. V Κ = p V 4Κ = stupeň plnění motoru p V 4 Κ V 3 1 V 4 Κ 4 Κ 5 = p4. = p1. ε. λ. = p1. λ. ρ V5 V5 Κ když: V V 4 5 V = V 4 1 V = V 4 3 V : V 1 2 V = V 4 3 V. V ρ = ρ. = ε ε Teplota na konci expanze: Κ 1 Κ 1 V 4 Κ 1 ρ 5 T4. = T1.. λ. ρ. = T1 V5 ε Κ T = ε. λ. ρ 186

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.18 Integrovaná střední

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Měření výkonu motorů

Měření výkonu motorů 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 74 Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Škoda důsledně pokračuje ve své strategii TSI a novým 1,2litrovým motorem o výkonu 77 kw navazuje na úspěšnou

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Princip motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Princip motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Princip motoru Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Princip motoru H-STEP 1 Rejstřík Obecný princip funkce 4 Čtyřdobý pracovní cyklus 5 Dělení motorů 7 Obecné požadavky na motory 9 Vrtání

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz

PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz Zatěsňování a čištění kotlů, rozvodů topení, pitné vody, odpadů a kanalizace chemickou cestou. Zatěsňování plochých střech. Zatěsňování nádrží a bazénů. Ochrana proti korozi a mrazu. Zatěsňování rozvodů

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 15 tlak 1 a 15 bar www.kaeser.com Co očekáváte od svého dílenského kompresoru? Kvalita a hospodárnost řemeslné práce silně závisí na jakosti použitých

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Ot. č. Otázka Odpovědi 1. Aerodynamická síla se vyjadřuje jako součin a) součinitele síly, kinetického tlaku a charakteristické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory 3 Enertgetická účinnost na cestách. Vzduchové kompresory Voith V místě s historií výroby vozidel Zschopau, Sasko, vyvíjí a vyrábí firma Voith

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více