Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika"

Transkript

1 Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Ot. č. Otázka Odpovědi 1. Aerodynamická síla se vyjadřuje jako součin a) součinitele síly, kinetického tlaku a charakteristické plochy b) součinitele síly, charakteristického rozměru a dynamického tlaku, 2. Stlačitelnost proudícího prostředí je posuzována velikostí změny stavové veličiny vyjádřené podobnostním číslem: 3. V ustáleném režimu letu jsou v rovnováze tyto síly působící na letoun c) součinitele síly statického tlaku a charakteristické plochy. a) teplota Machovo číslo, b )tlak Reynoldsovo číslo, c) hustota Machovo číslo. a) tíha letounu, vztlak, setrvačná síla, b) aerodynamická síla, tah motoru, tíha, c) tah motoru, odpor, tíha. 4. Pojmem letové vlastnosti letounu jsou označovány a) statická a dynamická stabilita letounu, b) stabilita a řiditelnost letounu, c) manévrovatelnost letounu. 5. Redukované otáčky kompresoru závisí na a) vstupním tlaku b) vstupní teplotě 6. S růstem návrhového stlačení v kompresoru nebezpečí jeho nestabilní práce ( pumpování) 7. S růstem hmotnostního průtoku jednoproudovým motorem, při zachování všech ostatních parametrů proudu, jeho měrný tah 8 Izodromní regulátor otáček je schopen při změně výšky a rychlosti letu 9. Nejčastěji používané materiály pro konstrukci rotorových lopatek turbín leteckých lopatkových motorů jsou slitiny: c) vstupním tlaku a vstupní teplotě a) klesá b) nemění se c) roste a) roste b) nemění se c) klesá a) udržet konstantní otáčky b) nastavit mírně zvýšené otáčky c) nastavit malý pokles otáček a) hliníku a titanu, b) legovaných ocelí

2 c) niklu, chrómu a molybdenu. 10. Tepelně i mechanicky nejvíce zatíženými částmi leteckých lopatkových motorů jsou: 11. Nejnebezpečnějším případem rezonančního kmitání rotorových lopatek osových kompresorů leteckých motorů je jejich: 12. Hydraulický akumulátor v hydraulických systémech slouží 13. Regulace hydraulických čerpadel je provedena? a) rotorové lopatky turbín b) disky kol kompresorů, c) ozubená kola reduktorů otáček a) první torzní tvar b) první ohybový tvar, c) druhý ohybový tvar a) jako nouzový zdroj tlaku b) jako nouzový zdroj tlaku, pro tlumení rázu, pro pokrytí odběrových špiček c) tlumení rázů v systému a) naklápěcí deskou, naklápěním bloku válců, b) škrcením sání čerpadla c) naklápěním bloku válců přepouštěním výtlaku do sání čerpadla 14. Přečerpávání vnějších přídavných nádrží je provedeno a) pomocí přečerpávacích čerpadel b) ejekčním účinkem kapaliny (paliva) 15. Dokumentace inženýrské letecké služby zahrnuje c) přetlakem vzduchu přivedeného nad hladinu paliva a) provozní dokumentaci b) průvodní dokumentaci 16. Metoda údržby sledováním stavu letecké techniky je založena 17. Startovní prohlídka letadla je součástí c) provozní, opravárenskou, evidenční a výkazovou dokumentaci a) na pevně stanovených intervalech údržby b) na výskytu poruchy c) na sledováni spolehlivosti LT a zálohování celků a skupin letadla a) přípravy k opakovanému letu b) předletové přípravy 18. Nedestruktivními defektoskopickými metodami pro určení technického stavu LT c) poletové přípravy a) zjišťujeme povrchové vady b) zjišťujeme vnitřní vady

3 c) zjišťujeme povrchové a vnitřní vady 19. Výpočet smykových toků při volném kroucení dvoudutinové konstrukce je úloha a) staticky určitá b) 1x staticky neurčitá c) 2x staticky neurčitá 20. Poloha středu ohybového smyku je závislá na a) velikosti zatěžující síly b) geometrii průřezu c) velikosti zatěžující síly i geometrii průřezu 21. Překročení prvního kritického zatížení u poloskořepinové konstrukce křídla vyvolá 22. Výšková poloha křídla vzhledem k trupu ovlivňuje primárně 23. Torzní divergence je aeroelastický jev, který se projevuje jako a) celkové zhroucení konstrukce b) ztrátu stability potahu a několika okolních podélných výztuh c) ztrátu stability potahu mezi výztuhami a) stranovou stabilitu b) podélnou stabilitu c) směrovou stabilitu a) samobuzené ohybové kmitání b) jednosměrná krutová deformace c) ohybově kroutivé kmitání 24. Koncepce Safe-Life znamená, že a) po stanovenou dobu nesmí dojít ke vzniku únavové poruchy b) únavová porucha může vzniknout ale až po určité, předem stanovené době provozu 25. Systém řízení Fly By Wire zabezpečuje přenos informace od pilota k řídícím plochám c) únavová porucha může za provozu vzniknout kdykoli a na kterékoliv části draku a) mechanickou cestou b) elektrickou cestou c) optickou cestou

4 Přijímací odborná zkouška do DS v roce 2014 oboru Letecká a raketová technika modul Raketová technika Ot. Otázka č. 1. Tlak zplodin hoření ve spalovací komoře raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu se mění především 2. Velikost tahu raketového motoru především závisí 3. Zákon hoření tuhé pohonné hmoty vyjadřuje závislost rychlosti hoření Odpovědi a) v závislosti na volném objemu spalovací komory, b) podle teploty hoření tuhé pohonné hmoty c) v závislosti na velikosti ohořívaného povrchu náplně tuhé pohonné hmoty. a) na uspořádání spalovací komory a umístění trysky, b) na tlaku ve spalovací komoře, velikosti kritického průřezu a součiniteli tahu, c) na rychlosti proudu zplodin hoření v kritickém průřezu trysky. a) tlaku ve spalovací komoře, počáteční teplotě pohonné hmoty a rychlosti proudu kolem povrchu hoření; b) na tlaku ve spalovací komoře a teplotě hoření pohonné hmoty; c) tlaku ve spalovací komoře a měrném teple zplodin hoření. 4. Zažehovač raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu zabezpečuje a) vytvoření požadované teploty ve spalovací komoře potřebné k prohřátí náplně; b) vytvoření požadovaného tlaku ve spalovací komoře potřebného pro dosažení rovnovážného stavu; 5. Tlak plynů ve výstupním průřezu přeexpandované trysky 6. Konstrukce spalovací komory raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu má nejnižší hmotnost při použití 7. U raketového motoru na kapalnou pohonnou hmotu s velkým celkovým impulsem jsou složky kapalné pohonné hmoty dopravovány z nádrží do spalovací komory c) vytvoření požadované aktivační energie při současném vytvoření dostatečného tlaku zplodin ve spalovací komoře pro zažehnutí a udržení hoření náplně. a) Se rovná tlaku okolního prostředí; b) Je nižší než tlak okolního prostředí; c) Je vyšší než tlak okolního prostředí. a) kompozitního materiálu; b) lehkých kovových slitin c) tenkostěnné ocelové konstrukce a) výtlačným systémem dodávky s vyvíječem plynu na tuhou pohonnou hmotu; b) výtlačným systémem dodávky s vyvíječem plynu na kapalnou pohonnou hmotu; c) turbočerpadlovým systémem dodávky.

5 8. Aerodynamický moment je vyjádřen součinem a) součinitele momentu, kinetického tlaku a charakteristické plochy b) součinitele momentu, kinetického tlaku, charakteristické plochy a charakteristické délky, 9. Hlavní ničivý účinek trhavé bojové hlavice je vytvářen c) součinitele momentu, kinetického tlaku a charakteristické délky. a) mohutnou expansí plynných produktů detonace náplně trhaviny; b) mohutnou rázovou vlnou rychle se šířící od místa exploze; 10. Stěna spalovací komory raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu je chráněna proti nadměrnému přehřátí 11. Heterogenní pohonná hmota má ve srovnání s koloidní pohonnou hmotou 12. K ničení letecké techniky se především používají 13. Jaké jsou možné druhy způsobů opuštění vedení raketnice: 14. Jaké jsou druhy vedení raket po raketnici: c) střepinami o vysoké kinetické energii. a) vnějším chlazením kapalinou; b) vnějším chlazením obtékajícím proudem vzduchu; c) vrstvou tepelné izolace bránící pronikání tepelného toku z proudících zplodin hoření do stěny spalovací komory. a) vyšší měrnou energii; b) nižší měrnou energii; c) srovnatelnou měrnou energii. a) trhavé bojové hlavice; b) kumulativní bojové hlavice; c) tříštivé bojové hlavice. a) svislé a šikmé, b) současné a postupné, c) postupné a svislé. a) trubkové, lištové, drážkové, b) lištové a drážkové, c) pevné a pohyblivé. 15. Náměrový mechanizmus eliminuje: a) moment od tíhy rakety (raket), b) moment od tíhy raketnice, případně svazku raketnic, 16. Základní typy náměrových mechanizmů jsou: 17. Uložení vrchní lafety musí zabezpečit eliminaci: c) moment elevačních částí. a) ukolmovací a zajišťovací, b) zubatkové, zvedákové a vzpěrové, c) táhlové a s ozubeným věncem. a) svislého zatížení od otočných částí vrchní lafety, b) sil a momentů působících na vrchní lafetu, d) sil a momentů působících ve vertikální rovině.

6 18. Výkon používaných pohonů náměrových mechanizmů závisí na: a) průběhu momentu elevačních částí a převodovém poměru daného mechanizmu, b) na mechanickém uspořádání náměrového mechanizmu, c) na možnosti použití ručního pohonu. 19. Počet stupňů kompresoru je závislý: a) na požadovaném výstupním tlaku, b) na dodávaném objemu vzduchu, 20. Jaké jsou základní typy uspořádání hydraulických obvodů: 21. Jaké nejpodstatnější fyzikální veličiny se uvažují při sestavování přímočarého pohybu rakety po vedení raketnice: c) na teplotě vzplanutí mazacích olejů. a) otevřený a uzavřený, b) s rotačními a přímočarými hydromotory, c) vysokotlaké a nízkotlaké. a) moment elevačních částí, tah raketového motoru a síla působícího větru, b) aerodynamické síly, třecí síly, tah raketového motoru a moment vyvažovače, e) tah raketového motoru, tíha rakety, třecí síly. 22. Základní úkol vyvažovače je a) pomáhá vyvažovat hmotnost raketnice (raketnic, svazku raketnic) vůči jejímu (jejich) těžišti, b) vyvažuje celou hmotnost vrchní lafety vůči svislé ose, c) pomáhá zmenšit úsilí, nutné k ovládání elevačních částí při nastavování prvků střelby. 23. Úkolem zadržovacího mechanizmu je a) Zabezpečit samosvornost náměrového mechanizmu, b) Zajistit vrchní lafetu v pochodové poloze, c) Zadržet pohyb rakety do okamžiku, než raketový motor dosáhne požadovaného tahu. 24. Odměrový mechanizmus slouží k: a) K zamíření rakety do směru střelby, b) K otáčení vrchní lafety ve svislé rovině, 25. Při nastavování požadovaného úhlu náměru pomocí zubatkového náměrového mechanizmu koná raketnice otáčivý pohyb kolem: c) K nastavení prvků střelby pro požadovaný dostřel rakety. a) svislé osy vrchní lafety, b) osy raketnicových čepů, c) kolem osy náměrové zubatky.

7 Vyhodnocení testu části letecká technika: 1a 2c 3b 4b 5b 6c 7b 8a 9c 10a 11b 12b 13b 14c 15c 16c 17a 18c 19b 20b 21c 22a 23b 24a 25b Vyhodnocení testu části raketová technika: 1 - c 2 - b 3 - a 4 - c 5 - b 6 - a 7 - c 8 - b 9 - b 10 - c 11 - a 12 - c 13 - b 14 - a 15 - c 16 - b 17 - b 18 - a 19 - c 20 - a 21 - c 22 - c 23 - c 24 - a 25 - b

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

DEFINICE A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V CERTIFIKAČNÍCH SPECIFIKACÍCH PRO VÝROBKY, LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ CS-DEFINICE

DEFINICE A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V CERTIFIKAČNÍCH SPECIFIKACÍCH PRO VÝROBKY, LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ CS-DEFINICE Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví DEFINICE A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V CERTIFIKAČNÍCH SPECIFIKACÍCH PRO VÝROBKY, LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ CS-DEFINICE Ve znění: Změna Datum účinnosti

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více