Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne"

Transkript

1 Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Lucie Feiková (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické hnutí Ostravak) Dalibor Mouka (politické hnutí Ostravak) JUDr. Lukáš Semerák (politické hnutí Ostravak) Materiál č. 02/OFR/01 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Přijato usnesení č. 3960/RMOb1014/61/13 Materiál č. 02/OFR/02 Žádosti společností KIMEX CASINO, a.s., Helvet Group a.s., CBRE s.r.o., o doplnění provozovny do seznamu adres s povolením provozovat kasina na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Přijato usnesení č. 3961/RMOb1014/61/13

2 Materiál č. 04/OM/09 Návrh na projednání souhlasu s umístěním a realizací stavby, uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodu uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v rámci stavby Novostavba prodejního a skladovacího objektu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Suchardova) Přijato usnesení č. 3962/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/01 Návrh záměru prodat pozemek p. p. č. 382/38 k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ulice Muglinovská) Přijato usnesení č. 3963/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/02 Žádost nájemce bytu č. 2 v domě na ulici Nádražní 544/168 v Ostravě-Přívoze o povolení podnájmu bytu Přijato usnesení č. 3964/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/03 Návrh na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51,52,53) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Přijato usnesení č. 3965/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/04 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Muglinovská) Přijato usnesení č. 3966/RMOb1014/61/13 2/17

3 Materiál č. 04/OM/05 Žádost o stanovisko k záměru města bezúplatně převést pozemek parc.č. 1526/1, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Kochanova) Přijato usnesení č. 3967/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/06 Žádost o udělení souhlasu s úhradou kupní ceny za spoluvlastnický podíl k pozemku parc.č. 2674/49, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, formou splátek a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č /2013/OM Přijato usnesení č. 3968/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/07 Nabídka společnosti ČEZ Distribuce, a.s., k odprodeji stavby bez čp/če v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna) Přijato usnesení č. 3969/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/08 Žádost o svěření pozemků parc.č. 1880/2 a parc.č. 1881/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Porážkova) Přijato usnesení č. 3970/RMOb1014/61/13 3/17

4 Materiál č. 04/OM/10 Návrh společnosti ELTOM, s.r.o., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Českobratrská a Milíčova) Přijato usnesení č. 3971/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/11 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Střelniční 10/1 Přijato usnesení č. 3972/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/12 Odvolání proti usnesení a žádost o přezkoumání návrhu na uzavření kupních smluv na koupi spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Přijato usnesení č. 3973/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/13 Návrh záměru změnit nájemní smlouvu č /2012/OM ze dne Přijato usnesení č. 3974/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/14 Návrh pronájmu části pozemku parc. č. 2206/19, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Josefa Brabce) Přijato usnesení č. 3975/RMOb1014/61/13 4/17

5 Materiál č. 04/OM/15 Návrh na zrušení části usnesení č. 3547/RMOb1014/56/13 ze dne Přijato usnesení č. 3976/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/16 Návrh na revokaci usnesení č. 3886/RMOb1014/59/13 ze dne o zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby REKO MS Ostrava-Bozděchova+1, na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Přijato usnesení č. 3977/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/17 Návrh na nápravu nájemního vztahu k bytu č. 8 v domě Tolstého 1809/12, Ostrava - Moravská Ostrava Přijato usnesení č. 3978/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/18 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 947/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) Přijato usnesení č. 3979/RMOb1014/61/13 5/17

6 Materiál č. 04/OM/19 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 2242/4 a část pozemku parc. č. 2244/4 a nabytí pozemku parc. č. 2232/5 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Hornopolní - Cihelní) Přijato usnesení č. 3980/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/20 Žádost o stanovisko k záměru města darovat pozemky na kterých je realizována stavba Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II a III. stavba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Přijato usnesení č. 3981/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/21 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 4173/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) Přijato usnesení č. 3982/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/22 Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 370/902 v domě č. p. 370 (Nádražní 102) spolu se spoluvlastnickým právem k podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 1234/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Přijato usnesení č. 3983/RMOb1014/61/13 6/17

7 Materiál č. 04/OM/23 Žádost o stanovisko k odkoupení nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Místecká) Přijato usnesení č. 3984/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/24 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci stavby Ostrava Wattova, VNk a RVN, Česká pošta, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Zákrejsova) Přijato usnesení č. 3985/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/25 Stanovisko k žádosti o koupi pozemku parc.č. 373/15, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Hájkova, Newtonova) Přijato usnesení č. 3986/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/26 Stanovisko k žádosti o koupi části pozemku parc.č. 1456/2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Bieblova) Přijato usnesení č. 3987/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/27 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 1936/1 a parc. č. 1937/1, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Pobialova, Stodolní) JUDr. Semerák ohlásil střet zájmů. Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 7/17

8 Pro návrh hlasovali: místostarostka Ing. Bernfeldová, starosta Ing. Havlíček, paní Feiková, místostarosta Kuřec, MUDr. Málek a místostarosta Mouka. Proti návrhu hlasovali: - se zdrželi: - Přijato usnesení č. 3988/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/28 Návrh záměru pronájmu pozemku parc. č. 2202/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Ahepjukova) Přijato usnesení č. 3989/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/29 Žádost nájemce o dočasné pozastavení každoročního zvyšování nájemného o koeficient inflace týkající se nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Partyzánské nám. 2,3/1738 Přijato usnesení č. 3990/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/30 Návrh společnosti PODA a.s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Dr. Malého) Přijato usnesení č. 3991/RMOb1014/61/13 8/17

9 Materiál č. 04/OM/31 Návrhy na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby, uzavření smlouvy o právu provést stavbu, souhlasu vlastníka sousedního pozemku s umístěním a realizací stavby, zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vše v souvislosti s vybudováním sdělovací optické trasy na pozemcích svěřených městskému obvodu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Herodova a na Hradbách) Přijato usnesení č. 3992/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/32 Návrh na pronájem bytů formou výběrového řízení Přijato usnesení č. 3993/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/33 Žádost o zrušení výpovědi z nájmu nebytových prostor Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 694/80, jednotka č. 694/901 Přijato usnesení č. 3994/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/34 Žádost společnosti ///////////////////////////////////////, o souhlas s přenecháním části nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, 30. dubna 3060,3059/4,6 do podnájmu společnosti Nakladatelství GALATERIA, s.r.o. a současně žádost o umístění sídla společnosti Nakladatelství GALATERIA, s.r.o. do těchto nebytových prostor Přijato usnesení č. 3995/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/35 Žádost paní //////////////////, o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 9/17

10 Přijato usnesení č. 3996/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/36 Žádost paní //////////////, o snížení nájmu za měsíc září 2013 a o refakturaci nákladů za spotřebu vody areálu Dětského ráje Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. Přijato usnesení č. 3997/RMOb1014/61/13 U hlasování nepřítomen místostarosta Mouka. Materiál č. 04/OM/37 Informace o uzavřených smlouvách o prodeji podniku (části podniku) v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. Přijato usnesení č. 3998/RMOb1014/61/13 U hlasování nepřítomen místostarosta Mouka. Materiál č. 04/OM/38 Žádost o souhlas s umístěním technologického zařízení v budově Ostrčilova 2691/4, Ostrava - Moravská Ostrava Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. Přijato usnesení č. 3999/RMOb1014/61/13 U hlasování nepřítomen místostarosta Mouka. Materiál č. 04/OM/39 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží cizích vlastníků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 10/17

11 Přijato usnesení č. 4000/RMOb1014/61/13 U hlasování nepřítomen místostarosta Mouka. Materiál č. 04/OM/41 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č /2013/OM Přijato usnesení č. 4001/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/43 Návrh společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) Přijato usnesení č. 4002/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/44 Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu č.4 v domě Terezy Novákové 40/2 v Ostravě - Přívoze Přijato usnesení č. 4003/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/46 Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou Přijato usnesení č. 4004/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/47 Návrh záměru prodat spoluvlastnický podíl pozemku parc.č.2674/49 pod bytovým domem č.p.2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55) k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11/17

12 Přijato usnesení č. 4005/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/48 Návrh záměru na pronájem pozemků parc. č. 2417/1, parc. č. 2417/2, části pozemku parc. č a budovy, objekt občanské vybavenosti č. p. 1320, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Kounicova, Kafkova a Cingrova) Přijato usnesení č. 4006/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/49 Žádost o prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě Sadová 1726/31, Ostrava - Moravská Ostrava Přijato usnesení č. 4007/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/50 Návrh společnosti PODA a.s., na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Foerstrova, Zelená, Výstavní) Přijato usnesení č. 4008/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/51 Návrh na zrušení zásad pro prodej nemovitostí a návrh na přijetí Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků Přijato usnesení č. 4009/RMOb1014/61/13 12/17

13 Materiál č. 04/OM/52 Návrh na uzavření nájemních smluv na byty pronajímané formou výběrového řízení Přijato usnesení č. 4010/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/53 Návrh revokace usnesení rady městského obvodu č. 3734/RMObM1014/91/13 ze dne a stanovisko k žádosti o koupi pozemku parc. č. 1013/102 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Zborovská) Přijato usnesení č. 4011/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/54 Návrh záměru na pronájem pozemků parc. č. 10/1 a parc. č. 3479/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Kostelní a Střelniční) Přijato usnesení č. 4012/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/56 Návrh na podání žaloby ve věci neoprávněně účtovaných nákladů na dopravu zhotoviteli na základě uzavřených smluv o dílo a rámcové smlouvy Přijato usnesení č. 4013/RMOb1014/61/13 Materiál č. 04/OM/45 Návrh na udělení souhlasu s realizací částí stavby v rámci akce Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída na částech pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 13/17

14 Přijato usnesení č. 4014/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/02 Souhlas s kácením lípy v Sadu Boženy Němcové Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. Pro návrh hlasovali: místostarostka Ing. Bernfeldová, starosta Ing. Havlíček, paní Feiková, místostarosta Kuřec, MUDr. Málek a místostarosta Mouka. Proti návrhu hlasovali: - se zdrželi: JUDr. Semerák. Přijato usnesení č. 4015/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/03 Plán nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 Přijato usnesení č. 4016/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/04 Plán zimní údržby pro rok 2013/2014 Přijato usnesení č. 4017/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/05 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č /2013/OIMH na realizaci akce ZŠ Nádražní výměna oken, fasáda, střecha - stará škola Přijato usnesení č. 4018/RMOb1014/61/13 14/17

15 Materiál č. 03/OIMH/06 Souhlas s kácením dřevin z důvodu stavby Regenerace sídliště Fifejdy II - II. Etapa Přijato usnesení č. 4019/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/07 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2013/OIMH na akci MŠ Lechowiczova 8 - rekonstrukce zahrady Přijato usnesení č. 4020/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/08 Návrh na zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky Havlíčkovo nábřeží, oprava komunikace odborným externím subjektem Přijato usnesení č. 4021/RMOb1014/61/13 Materiál č. 03/OIMH/09 Souhlas s kácením dřevin z důvodu změny stavby Rozšíření parkoviště Sládkova Přijato usnesení č. 4022/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/01 Žádost o.s. Fiducia, o peněžitý dar Přijato usnesení č. 4023/RMOb1014/61/13 15/17

16 Materiál č. 05/OŠR/02 Žádost MŠO, Varenská 2a, PO, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku na platy zaměstnanců Přijato usnesení č. 4024/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/03 Informace o ředitelském volnu na Základní škole Ostrava, Kounicova 2, PO Přijato usnesení č. 4025/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/04 Návrh na podání žádostí o dotaci na projekt Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP Přijato usnesení č. 4026/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/05 Žádost společnosti MA MA GROUP CZ, s.r.o., o peněžitý dar Přijato usnesení č. 4027/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/06 Návrh na vydání dodatku ke Zřizovací listině MŠO, Blahoslavova 6, PO Přijato usnesení č. 4028/RMOb1014/61/13 16/17

17 Materiál č. 05/OŠR/07 Návrh na podání žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy na dovybavení hřišť základních škol Přijato usnesení č. 4029/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/08 Návrh na podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu Pojďme spolu do přírody Přijato usnesení č. 4030/RMOb1014/61/13 Materiál č. 05/OŠR/09 Žádost pana ////////////, o peněžitý dar Přijato usnesení č. 4031/RMOb1014/61/13 Materiál č. 07/OVV/01 Návrh organizačního zabezpečení 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Přijato usnesení č. 4032/RMOb1014/61/13 Zpracovala: Bc. Jarmila Křenová, odbor vnitřních věcí 17/17

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne 13.09.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne 20.10.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 89. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD)

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne 15.12.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: RSDr. Bečák Jaroslav (KSČM) Ing. Bernfeldová Petra (politické hnutí

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 81. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 72. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 72. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak, přítomen od projednávání

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne Č. j.: MOaP/059126/19/Ka1. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: JUDr. Lukáš Jansa (Piráti) Mgr. Petr

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne 21.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 08.03.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.08.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:45 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 02/OFR/03 Výroční

Více

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.08.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh Dohody o narovnání sporných

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na uzavření kupní

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 4. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 4. schůze rady městského obvodu konané dne 14.01.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: Bc. Jodlovski Ladislav (ODS) Mgr. Kuś Petr (ANO) Ing. Ožanová Zuzana

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Informace o zániku vymahatelnosti

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh stanovení měsíčních

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne 28.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu ředitelům příspěvkových

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 42. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 42. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 42. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek

Více

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.12.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 19. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 77. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 77. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 77. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.01.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 01/VED/04 01/VED/05

Více

na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 01/VED/04 02/OFR/01

Více

z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 29 členů

Více

Pozvánka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.04.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

na 5. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 5. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 5. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 01/VED/04 01/VED/05

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 4. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 4. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 4. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.01.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Seznam materiálů: 01/VED/02 Návrh na určení platů ředitelům příspěvkových organizací

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15 25. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2015 čís. 1326/RMOb1418/25/15 1398/RMOb1418/25/15 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 65. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4201/RMOb1014/65/ /RMOb1014/65/13

Usnesení. Usnesení. 65. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4201/RMOb1014/65/ /RMOb1014/65/13 65. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2013 čís. 4201/RMOb1014/65/13 4271/RMOb1014/65/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 75. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4901/RMOb1014/75/ /RMOb1014/75/14

Usnesení. Usnesení. 75. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4901/RMOb1014/75/ /RMOb1014/75/14 75. schůze rady městského obvodu konané dne 7. 5. 2014 čís. 4901/RMOb1014/75/14 4959/RMOb1014/75/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více