Průmyslové technologie II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové technologie II"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II Hana Buchtová Ústí nad Labem 2014

2 Název: Autor: Průmyslové technologie II Ing. Hana Buchtová Vědecký redaktor: prof. Ing. František Kepák, DrSc. Recenzenti: Techn. redaktor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR Ing. Ing. Jaroslav Šmejkal Bc. Barbora Kofroňová Nakladatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta životního prostředí Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK EnviMod Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Neprodejný výtisk ISBN (brož.) ISBN (online: pdf)

3 Předmluva Skripta Průmyslové technologie 2 organické jsou určena pro studenty Fakulty životního prostředí UJEP Ústí nad Labem všech bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, buď jako text základní nebo doplňující. Byla zpracována v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí ENVIMOD. Text bude dostupný pro studenty kombinovaného studia a absolventy fakulty na webu FŽP. Skripta jsou rozdělena do 14 kapitol, podobně jako 14 přednášek tohoto předmětu. Jsem si vědoma toho, že název téměř každé kapitoly by mohl být názvem studijního oboru. Jednotlivé kapitoly jsou proto zpracovány jako přehled nejdůležitějších (dle mého názoru) informací k dané technologii, v některých případech je pozornost věnována zejména výrobkům jako výstupům dané technologie. V případě potřeby lze nahlédnout do zdrojů uvedených v seznamu literatury. Při práci na skriptech jsem čerpala informace také z elektronických zdrojů zejména při hledání aktuálních informací o pesticidech. Celá skripta jsou zpracována s ohledem na to, že ve studijním programu není zařazen předmět Organická chemie.

4 Obsah 1. Ropa Vznik, těžba, zásoby, doprava a skladování ropy Charakteristika a vznik ropy Těžba ropy Zásoby ropy Doprava ropy Skladování ropy Složení ropy Klasifikace ropy Zpracování ropy Odsolování ropy Destilace ropy Štěpné procesy - krakování Termické krakování Katalytické krakování Katalytické hydrokrakování Petrochemie Ethylenová pyrolýza Mechanismus pyrolýzy uhlovodíků Suroviny pro ethylenovou pyrolýzu Zařízení Dělení produktů pyrolýzy Dělení reakční směsi z pyrolýzy Zpracování frakce C Frakce C Petrochemická výroba aromatických uhlovodíků Výroba lineárních alkanů z ropných frakcí Použití petrochemických produktů Zemní plyn Charakteristika, vznik, složení a zásoby zemního plynu Těžba, doprava a skladování zemního plynu Výroba syntézních plynů Fyzikálně-chemické základy výroby syntézního plynu Typy procesů výroby syntézních plynů ze zemního plynu Zpracování surového plynu... 41

5 3.4 Výroba vodíku Štěpení zemního plynu Vodík jako vedlejší produkt Výroba z koksového plynu Výroba malých množství vodíku Methanol Výroba methanolu Methanol jako palivo Chemické využití methanolu Hydroformylace (oxosyntéza) Uhlí Vznik, zásoby, těžba, význam a klasifikace Koksování černého uhlí Historie Výroba koksu Zpracování dehtu Zpracování surového benzolu Zplyňování uhlí (resp. koksu) Přímé zkapalňování uhlí hydrogenací Acetylen Výroba acetylenu Chemické využití acetylenu Výroba pohonných hmot na bázi fosilních a recentních surovin Přehled surovin Oktanové číslo Přísady zvyšující oktanové číslo Izomerace alkanů C 5 a C Katalytické reformování benzínu Charakteristika vybraných paliv Automobilový benzín Motorová nafta Palivo pro proudové (letecké) motory Maziva Energetické využití bioplynu Bionafta z řepkového oleje Bioethanol Výroba bioethanolu... 71

6 Bioethanol jako palivo Dřevo Význam dřeva Složení dřeva Výroba vláknin Výroba buničin Postup výroby buničiny Sulfitový způsob výroby buničiny Sulfátový způsob výroby buničiny Využití vláknin Výroba papíru (kartonů, lepenek) Využití zušlechtěných buničin Pesticidy Dělení pesticidů podle ochranného účinku Aplikační formy pesticidů Postřik Popraš Granulované přípravky Aerosol Použití pesticidu s návnadovou látkou Požadavky na vlastnosti pesticidů Účinky pesticidů Příklady sloučenin sloužících jako pesticidy Herbicidy Fungicidy Insekticidy Akaricidy Rodenticidy Nematocidy Moluskocidy Organická barviva a pigmenty Přírodní barevné látky Minerální barviva a pigmenty Přírodní barviva Dělení přírodních barviv podle chemické klasifikace, charakteristika a výskyt Syntetická barviva Azobarviva

7 8.2.2 Sirná barviva Difenylmethanová a trifenylmethanová barviva Antrachinonová barviva Indigoidní barviva Cyaninová barviva Nitrobarviva Nitrosobarviva Dělení barviv podle využití (barvení vláken) Colour Index, hodnocení barviv Pigmenty Nátěrové hmoty Cíle povrchové úpravy Typy nátěrových hmot Charakteristika některých typů nátěrových hmot Ochrana životního prostředí Tenzidy Charakteristika a použití tenzidů Dělení tenzidů Povrchové napětí Strukturní znaky a mechanismus účinku tenzidů Příklady tenzidů a jejich vlastnosti Anionické tenzidy Kationické tenzidy Amfoterní tenzidy Neionické tenzidy Výroba mýdla Degradabilita tenzidů Polymery Základní pojmy Syntéza polymerů Základní reakce Základní způsoby výroby polymerů Polyolefiny Polyethylen (PE) (polyethen) Polypropylen Polyizobutylen Polybuten

8 10.4 Fluoroplasty Vinylové polymery Polyvinylchlorid a kopolymery Polyvinylacetát Polyvinylalkohol Polyvinylacetaly Styrenové a akrylové polymery Polystyren a kopolymery Akrylové polymery Polyestery a polyethery Polyethylentereftalát (PET) Polykarbonáty Polyethery Polyamidy a polyuretany Polyamidy Polyuretany Vlákna Základní dělení vláken podle původu Vybrané základní pojmy Přírodní vlákna Vlákna rostlinného původu Vlákna živočišného původu Zvlákňování polymerů Zvlákňování z roztoku Zvlákňování z taveniny Syntetická vlákna Polyamidová vlákna (PA) Polyesterová vlákna Vlákna z dalších syntetických polymerů Syntetické pryskyřice reaktoplasty Fenoplasty Rezoly, rezity Novolaky Zpracování a použití fenoplastů Aminoplasty (aminopryskyřice) Močovinoformaldehydové pryskyřice Melaminoformaldehydové pryskyřice

9 Použití aminoplastů Vlastnosti aminoplastů Epoxidové pryskyřice Výroba, vytvrzování Vlastnosti epoxidových pryskyřic Použití epoxidových pryskyřic Polyesterové pryskyřice Silikonové pryskyřice Kaučuky Přírodní kaučuk Syntetické kaučuky Kaučuky pro všeobecné použití Olejovzdorné kaučuky Teplovzdorné kaučuky Odpady z opotřebovaných pryžových výrobků a jejich využití Spalování Materiálové zhodnocení Protektorování Regenerace Pyrolýza Ozónová technologie Potravinářské výrobní technologie Výroba cukru Výroba cukru v ČR Princip výroby cukru Výroba tuků a olejů Význam a využití olejů a tuků Klasifikace lipidů Základní stavební jednotky lipidů Hlavní suroviny Získávání rostlinných olejů a tuků Rafinace a modifikace olejů a tuků Použití olejů a tuků v potravinářství Použitá a doporučená literatura

10 1. Ropa 1.1. Vznik, těžba, zásoby, doprava a skladování ropy Charakteristika a vznik ropy Ropa je jediný hořlavý kapalný nerost, získává se z podzemních nalezišť. V minulosti se označovala jako nafta. Dnes je název nafta (motorová nafta) používán pro pojmenování pohonné hmoty pro vznětové (Dieselovy) motory. V geologii a při těžbě ropy se stále používá původní označení nafta. Ropu v České republice těží Moravské naftové doly. Z ropy se vyrábí automobilové benziny, motorové nafty, suroviny pro petrochemický průmysl, letecká paliva, plynná paliva (topné plyny, propan-butan), mazací oleje, topné oleje, asfalty a ropný koks. Existuje několik skupin teorií o vzniku ropy. V zásadě lze teorie vzniku ropy rozdělit na anorganické a organické. Protože existují různé typy ropy, lze předpokládat, že některá ropa mohla vzniknout organickou cestou a jiná anorganickými reakcemi. Produkty anorganických reakcí mohly být změněny působením mikroorganismů, katalytickým účinkem hornin apod. V současné době je dávána přednost organické teorii a rozdílnost vlastností ropy je přisuzována různosti organického materiálu, ze kterého ropa vznikla, odlišností podmínek, tj. teploty a tlaku, kterým byla vystavena. Znalost vzniku ropy má praktický význam při hledání nalezišť ropy. Podle anorganických teorií se předpokládá, že ropa vznikla z anorganických sloučenin, např. reakcí karbidů s přehřátou vodní parou. Důležitou úlohu mohl hrát acetylen, který vzniká rozkladem karbidu vápenatého. Karbidy kovů mohou vznikat působením alkalických kovů (např. lithium, sodík, draslík) na uhličitany, které se nacházejí v zemské kůře. Ropa se mohla vytvořit reakcí oxidů uhlíku s vodní párou. Některé anorganické teorie spojují vznik ropy se sopečnou činností, protože v některých lávách a sopečných plynech byly nalezeny uhlovodíky (některé ropy se nalézají ve vyvřelých horninách sopečného původu). Organické teorie vzniku ropy předpokládají, že ropa vznikla z organismů, které žily ve slaných a brakických vodách. Obdobné organizmy, např. plankton, mořské trávy, řasy, bakterie, vznikají ve značných množstvích i v současné době. Tyto organizmy se po odumření hromadily na dně moří a lagun, mísily se s anorganickými látkami, podléhaly hnilobě. Organický materiál nahromaděný v sedimentech prošel dalšími proměnami (např. polymerace, kondenzace, cyklizace, aromatizace) působením mikrobů, různých tlaků a teplot Těžba ropy Většina ropy je uložena v hloubkách 0,6 až 2,4 km. Ropa je obsažena v pórech propustných hornin (většinou pískovec a vápenec), není uložena v podzemních jeskyních v podobě jezer. 10

11 Aby se mohlo vytvořit ropné ložisko, je třeba, aby propustné horniny obsahující ropu byly obklopeny horninami, které jsou pro ropu nepropustné. Většina ropných ložisek v přístupných místech již byla objevena, proto je nutno provádět průzkum na méně přístupných místech a pod mořskou hladinou ve větších hloubkách. Na pevnině indikuje možnost výskytu ropy např. únik plynů, horké a slané vody, přítomnost síry, některých bakterií, rostlin apod. Hledá se místo, kde teoreticky může existovat ropné ložisko. Pro průzkum se využívají nejrůznější metody měření intenzity magnetického pole, seismické metody, letecké a družicové snímkování v různých vlnových délkách. Teprve průzkumný vrt přinese potvrzení nebo vyvrácení existence ropného ložiska. Na konci 19. století bylo vyvinuto rotační vrtání, které se ve zdokonalené podobě používá ve většině případů ke hloubení ropných vrtů i v současné době. Dosahuje se hloubky až 10 km. Podle účelu lze ropné vrty rozdělit na průzkumné a produkční. V posledních desetiletích se rozvíjí vrtání na moři. Nejčastěji se využívají tzv. šelfové oblasti moře, kde je hloubka do 200 m, max. 400 m. Zde se staví vrtné plošiny, umístěné na pilířích z oceli nebo betonu. Pro větší hloubky se používají plovoucí vrtné plošiny upevněné na speciálních plovácích, které se zakotví na vhodném místě. Používají se také vrtné lodě, jejichž stabilita je řízena počítačem. Metody těžby ropy lze rozdělit na primární sekundární terciární. Primární metody těžby ropy využívají dostatečný tlak v ložisku ropy, který je vyvolán tlakem plynu, který ropu doprovází, nebo tlakem podzemní vody. Pokud klesne tlak v ložisku, do vrtu se spouštějí čerpadla, kterými se ropa čerpá na povrch. Při sekundárních metodách těžby se vtláčením ložiskového plynu nebo vody udržuje na požadované úrovni tlak v ložisku. Terciární metody těžby ropy využívají ke zvýšení těžby externí látky, tj. nepocházející z ložiska. Zde jsou zařazeny následující metody: těžba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého, těžba podporovaná vtláčením horké vodní páry a těžba podporovaná zapálením ložiska (část ropy se štěpí a dochází ke snížení viskozity ropy). V delším časovém horizontu v budoucnu je v některých lokalitách uvažováno i o možnosti hlubinné těžby minerálů obsahujících ropu. Cílem je vytěžení zbývající ropy z nyní vytěžených ložisek. Vytěžená ropa obsahuje obvykle rozpuštěné plyny, vodu a pevné látky (písek). Tyto látky je nutno odstranit, aby nebyly dopravovány do místa zpracování. Postup zpracování ropy po vytěžení: - mechanické nečistoty jsou z ropy odděleny sedimentačními odstředivkami (dekantéry) - oddělení plynu od kapalin - separátor - komprimace a sušení plynu - část plynu se obvykle vrací do jednotlivých těžních vrtů pro podporu těžby, přebytky plynu se exportují (plynovod, tankery) 11

12 - oddělení ropy od vody - ohřátí, kapalinový separátor - odstranění další vody a anorganických solí elektrostatické odsolovače - ochlazení ropy a transport Zásoby ropy Odhaduje se, že zásoby ropy by při průměrné roční těžbě cca 3,9 Gt měly vystačit zhruba na 40 let. Tento odhad vychází ze známých nalezišť a současných technických možností těžby. Největší zásoby ropy jsou v oblasti Perského zálivu na území Saudské Arábie, následují Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Značné zásoby ropy jsou také v Rusku, Mexiku, Venezuele, USA a Číně. Intenzivně jsou hledána nová ložiska, která se nalézají v dříve neprozkoumaných oblastech rozvojových zemí, v šelfových oblastech moří a v polárních oblastech. Těžba v polárních oblastech je problematická jak z hlediska technického, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. V současné době je průměrné vytěžení ložiska ropy %. Předpokládá se, že se lidé budou k těmto ložiskům vracet a začnou těžit dokonalejšími, i když nákladnějšími způsoby. Ropa byla na území bývalého Československa těžena od poloviny 19. století, kdy se na severozápadním Slovensku dobývala ropa z ručně kopaných jam hlubokých několik metrů. Skutečný počátek průmyslové těžby lze označit po roce 1913, kdy byl ve slovenské obci Gbely zahájen průzkumný vrt. V hloubce 145 m bylo navrtáno ložisko plynu a v hloubce 160 m vrt narazil na ložisko lehké ropy. Byl to první objev ropy na území tzv. vídeňské pánve. V České republice je ropa těžena na jižní Moravě v okolí města Břeclav a na Hodonínsku. Další perspektivní místa pro těžbu ropy se nacházejí na severní Moravě (Beskydy, Jeseníky, Ostravsko). Zásoby ropy jsou v ČR velmi malé, je malá těžba ropy i zemního plynu. Ropa je obvykle kvalitní s malým obsahem síry (0,1 0,3 % hm.) a kovů (vanadu a niklu). Ropu v ČR těží Moravské naftové doly (MND), jejich expediční systém je napojen na tranzitní ropovod Družba. Ropa těžená v České republice je v současné době zpracovávána převážně v rafinérii Kralupy. Objem těžby ropy v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 200 až 250 tis. tun za rok. Tuzemská těžba pokrývá do 3 % spotřeby ropy rafinérií v ČR. Většina ropy je do ČR dovážena Doprava ropy Ropu je možné dopravovat železničními cisternami (doprava vhodná pro malá množství), lodními cisternami (při přepravě ropy přes moře) a ropovody (nejefektivnější doprava ropy, ale značné počáteční náklady na vybudování ropovodu). Do České republiky vede ropovod Družba, kterým se ze států bývalého Sovětského svazu dopravuje ropa do rafinérií v Litvínově, v Kralupech nad Vltavou a v Pardubicích. Do Kralup a do Litvínova vede ropovod z Ingolstadtu (ropovod IKL Ingolstadt-Kralupy-Litvínov), čímž se ČR napojila na evropskou síť ropovodů a není závislá pouze na ruské ropě. 12

13 V ČR zajišťuje dopravu ropy státní podnik MERO (Mezinárodní ropovody), který zároveň zajišťuje skladování strategických zásob zajišťujících spotřebu ropy cca na 90 dnů provozu rafinerií Skladování ropy Každá rafinerie musí mít určité zásoby ropy pro zajištění plynulosti výroby a odbytu. V určitém množství musí být uloženy všechny kapalné a plynné produkty zpracování ropy. Zásobníky také vyrovnávají různé výkyvy ve spotřebě produktů. Ropa a ropné produkty patří mezi strategické suroviny, proto se určité množství ropy, předepsaných pohonných hmot a mazacích prostředků ukládá v zásobnících jako státní rezervy. Hlavní strategické zásobníky jsou v ČR v Nelahozevsi. Pro skladování ropy a ropných produktů se používají nádrže různých objemů, které mohu být umístěny na povrchu nebo pod povrchem země. 1.2 Složení ropy Ropa je olejovitá kapalina s hustotou obvykle mezi kg/m 3, která je složena z plynných, kapalných a tuhých látek. Převážnou část ropy tvoří uhlovodíky, dále ropa obsahuje sloučeniny síry, kyslíku a dusíku a v malém množství organické a anorganické soli obsahující kovy. Z plynů ropa obsahuje především methan, ethan, propan a butany, oxid uhličitý a sulfan, dále může obsahovat dusík a vzácné plyny. Převážnou část ropy tvoří kapalné látky. Jsou to především různé uhlovodíky jako n-alkany (parafiny), izoalkany (izoparafiny), cykloalkany (cyklany a nafteny) a aromáty. Mohou být přítomny různé sloučeniny obsahující heteroatomy (kyslík, síra, dusík), které mohou být vázány v heterocyklech nebo v alkylových substituentech. Tuhé látky v ropě jsou tuhé uhlovodíky (např. parafiny) a asfaltické látky. Tuhé látky jsou rozpuštěny, případně peptizovány, v kapalných sloučeninách. Uvedené typy sloučenin se liší svou strukturou, velikostí molekuly, počtem kruhů a počtem alkylsubstituentů. Jejich vzájemný poměr se mění podle stáří ropy a podle jejího naleziště. Ropa je směs látek s různou teplotou varu, které lze předestilovat, a látek, které nelze předestilovat ani za hlubokého vakua. Některé sloučeniny obsažené v ropě lze předestilovat bez rozkladu za normálního tlaku, jiné lze bez rozkladu předestilovat pouze za sníženého tlaku. Čím nižší je tlak destilace, tím větší množství látek lze předestilovat. Ropa obvykle obsahuje % hm. uhlíku, % hm. vodíku, 0,1-4 hm.% síry, 0,01-0,1 % hm. dusíku a 0,05-1,0 % hm. kyslíku. Kromě těchto prvků obsahuje ropa také organicky vázané kovy, především vanad a nikl. 13

14 1.3 Klasifikace ropy Vlastnosti jednotlivých druhů ropy se velmi liší, proto žádná z vypracovaných metod nemůže ropu přesně charakterizovat. U ropy se stanovuje obsah jednotlivých uhlovodíků, síry, vody a anorganických solí, hustota, viskozita a bod tuhnutí. Potom se ropa rozdestiluje na užší frakce a u nich se stanovují vybrané vlastnosti (např. hustota, viskozita, bod tuhnutí, obsah síry a dusíku). Podrobný rozbor ropy slouží k odhadu výtěžku a vlastností jednotlivých frakcí získaných průmyslovou destilací ropy a procesů následného zpracování. Nejdůležitější parametr, který se pro klasifikaci ropy používá, je hustota, protože podle ní se dá usuzovat na obsah lehkých frakcí. Hustota ropy a ropných frakcí se často vyjadřuje ve stupních API. API 141,5 131,5 d kde d je hustota při 15,6 o C v g.cm -3 Parametry pro dělení ropy: podle hustoty lehká, středně těžká, těžká, extra těžká podle obsahu síry nesirná (obsah S do 0,20 % hm.), málo sirná (obsah s 0,21 0,50 % hm.), sirná (obsah S 0,51 3,0 % hm.), velmi sirná (obsah S nad 3,0 % hm.) podle obsahu tuhých uhlovodíků (parafinů) lze je oddělit po ochlazení ropy na určitou teplotu - parafinické (obsah parafinu nad 2,0 % hm.), poloparafinické (obsah parafinu 1,0 2,0 % hm.), neparafinické (obsah parafinu pod 1,0 % hm.) 1.4 Zpracování ropy Postup zpracování ropy závisí na jejím složení a na kvalitě a kvantitě požadovaných produktů. Nejprve se ropa odsoluje a následně se zpracovává atmosférickou a vakuovou destilací, při kterých se rozdestiluje na několik užších frakcí. Tyto frakce se pak zpracovávají samostatně. Ropa se zpracovává v rafineriích, na které často navazují petrochemické závody. Odsolení, atmosférická a vakuová destilace ropy se často nazývá primární zpracování ropy Odsolování ropy Velká část vody a v ní obsažených solí se z ropy odstraňuje již v místě těžby, aby nebyla dopravována voda. Obsah vody v ropě dopravované do rafinérií je obvykle 0,02 0,2 obj. %. Důvody odstraňování anorganických solí z ropy: - způsobují korozi technologického zařízení - usazují se v potrubí, v pecích, ve ventilech a na teplosměnných plochách výměníků tepla (zhoršení přestupu tepla a funkčnosti zařízení) 14

15 - ucpávají póry katalyzátorů používaných při následném zpracování ropných frakcí (deaktivace katalyzátorů). Voda je v ropě obsažena ve formě emulze a anorganické soli jsou rozpuštěny v emulgované vodě nebo dispergovány v krystalickém stavu v ropě. K odstranění solí z ropy se používá elektrostatické odsolování. Elektrostatické odsolování může být jednostupňové nebo vícestupňové. Účinnost je 90 až 99 %, čím více stupňů, tím vyšší účinnost. Množství vody v odsolené ropě je kolem 0,2 % obj., snižování obsahu vody v ropě pod tuto hodnotu by bylo zbytečně nákladné. 15

16 1.4.2 Destilace ropy Ropa obsahuje sloučeniny s velmi rozdílným bodem varu. Jsou v ní obsaženy plynné uhlovodíky (C 1 C 4 ), kapalné uhlovodíky a tuhé uhlovodíky. Kromě uhlovodíků ropa obsahuje také sloučeniny kyslíku, síry a dusíku (O, S, N). Pro další využití je nutno tuto směs rozdělit na užší frakce. Dělení lze vzhledem k rozdílnému bodu varu provést destilací. Opakovaná destilace se nazývá rektifikace. Získané frakce se pak dále zpracovávají celou řadou chemických i fyzikálních procesů. Zařízení používaná pro destilaci ropy jsou trubková pec, destilační kolona, zařízení pro úpravu tlaku, výměníky tepla a čerpadla. Trubkové pece Používají se radiačně-konvekční pece. Stěny jsou opatřeny žáruvzdornou vyzdívkou, na níž je upevněn trubkový had ze speciální oceli, ve kterém proudí ohřívaná surovina. Pec je vytápěna topnými plyny nebo kapalnými palivy na bázi ropy, zpravidla obtížně zpracovatelnými frakcemi. Teplo je ropě předáváno konvekcí (vedením horkých spalin kolem trubek) a radiací (sáláním) plamene a stěny pece. Nástřik pro trubkovou pec se obvykle předehřívá ve výměnících tepla teplem frakcí odcházejících z destilační kolony. Obr. 1: Schématické znázornění radiačně-konvekčních trubkových pecí (1-radiační sekce, 2-hořáky, 3-jízek, 4-konvekční sekce, 5-komín, o-trubky, 6-vstup ropy, 7-výstup ropy, [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Destilační kolony Pro základní destilaci ropy se nejčastěji používají dvě kolony atmosférická a vakuová. Kolony mají přepážky, tzv. patra (patrové kolony), nebo je jejich vnitřek vyplněn strukturovanou výplní (výplňové kolony). Patra i výplně mají za úkol zadržovat vrstvu kapaliny, zvětšovat plochu styku obou fází a napomáhat tak ustavení rovnováhy kapalinapára. Při zpracování ropy se nejčastěji používají patrové kolony (patra kloboučková, ventilová, sítová, sprchová apod.). Základní podmínkou destilace v koloně je přítomnost dvou fází, 16

17 tj. kapaliny a páry. Kapalina stéká shora dolů a setkává se protiproudně se stoupajícími parami. Tok kapaliny v koloně se vytváří tím, že se část destilátu vrací do kolony, čímž se vytváří tzv. zpětný tok (reflux). Čím větší je zpětný tok destilační kolonou, tím je větší účinek dělení, ale snižuje se výkon kolony. Ve spodní části kolony je umístěn vařák, který dodává teplo do spodní části kolony, protože odvodem destilátů z kolony se snižuje množství tepla v koloně. Destiláty se odebírají z horní části (hlavy) kolony a z bočních částí kolony (boční frakce), destilační zbytek odchází spodem (patou) kolony. Boční odběry z kolony se obvykle stabilizují v bočních kolonkách. Boční kolonky mají obvykle 3 až 4 patra a jsou mnohem menší než hlavní kolona. Do spodu kolonky je přiváděna horká vodní pára, která vypuzuje těkavé podíly z bočního odběru, které se pak společně s párou vrací do hlavní kolony na vyšší patro. Boční odběry se vedou přes výměníky tepla do zásobníků Atmosférická destilace ropy Obr. 2: Typické schéma atmosférické destilace ropy (C čerpadlo, S separátor, K kondenzátor, P trubková pec, V výměník tepla, Ch chladič), [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Provádí se v atmosférické destilační koloně, která pracuje při mírně zvýšeném tlaku asi 0,15 MPa. Odsolená ropa se ve výměnících tepla předehřeje destiláty odtahovanými z destilační kolony na o C. Dále se ohřeje v trubkové peci asi na 360 o C a vede se na nástřikové patro atmosférické kolony. Lehký benzin, plyny a vodní pára odcházejí hlavou kolony přes výměník tepla do kondenzátoru, kde benzínové páry a vodní pára zkondenzují. Poté se vedou 17

18 do separátoru, kde se odděluje voda, která se nepřetržitě odpouští. Lehký benzin se částečně vede do zásobních nádrží a částečně se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro kolony. Jako boční frakce se obvykle odebírá těžký benzín, petrolej a plynový olej. Spodem kolony se odtahuje mazut. Pokud se mazut vede přímo na vakuovou destilaci, nevyužívá se jeho teplo k předehřevu ropy. Pokud atmosférická destilace pracuje samostatně, využije se teplo mazutu k předehřevu ropy. Při destilaci ropy se co nejlépe využívá teplo. Proto se všechny produkty vedou přes výměníky, ve kterých se jejich teplo využije k předehřevu ropy nebo k výrobě páry. Frakce získávané při atmosférické destilaci ropy počet uhlíků podíl frakce destilační rozmezí ( o C) Plynné uhlovodíky C 1 C 4 2 % do 5 Benzín C 5 C % Petrolej C 12 C % Plynový olej C 16 C % Mazut C 20 C % nad 360 o C Pokud se na atmosférické koloně odebírá jen jedna benzínová frakce, dělí se na další koloně na tři frakce: Lehký benzín C 5 C 7 Střední benzín C 6 C 8 Těžký benzín C 7 C 10 18

19 Vakuová destilace ropy Protože hmotnost destilačního zbytku z atmosférické destilace ropy - mazutu, tvoří až % hmotnosti suroviny ropy, většinou se dále rozdestiluje vakuovou destilací. Obr. 3: Typické schéma vakuové destilace mazutu (1-trubková pec, 2-vakuová kolona, 3-boční kolonky, 4-parní ejektor, 5-barometrický kondenzátor, 6-hydraulická uzávěrka, P-pára, V-chladicí voda), [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Vakuová kolona pracuje za sníženého tlaku 2 až 10 kpa, má menší počet pater než atmosférická kolona, má větší průměr. Snížením tlaku se snižuje bod varu sloučenin, proto lze za teplot 360 až 400 o C vydestilovat z mazutu další frakce bez jejich termického rozkladu. Horem kolony se odvádí páry vakuového plynového oleje s vodní parou, jdou do výměníku, pak do kondenzátoru, ve kterém při teplotě 30 až 50 o C zkondenzuje plynový olej a část vody. Část zkondenzovaného vakuového plynového oleje se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro vakuové kolony. Dále se získávají 2 až 3 boční vakuové destiláty. Spodem vakuové kolony se odebírá vakuový destilační zbytek asfalt. Snížený tlak (vakuum) se ve vakuové koloně vytváří proudem horké vodní páry v parním ejektoru. Frakce získávané při vakuové destilaci mazutu Destilační rozmezí ( o C) Vakuový plynový olej Olejový destilát I Olejový destilát II Olejový destilát III Vakuový zbytek (asfalt) nad

20 Pozn.: Destilační rozmezí ropných frakcí se obvykle udávají jako teploty, při kterých se předestiluje 5 % obj. a 95 % obj. příslušné frakce. V rafineriích se využívají destilační pochody i pro další účely. Stabilizace se používá pro odstraňování rozpuštěných plynů (ethanu, propanu a části butanů) z ropy nebo častěji z benzínů, aby měl produkt nižší tenzi par. Kolona má obvykle pater. Redestilace se používá při získání úzkých řezů z frakcí získaných atmosférickou nebo vakuovou destilací ropy. Používá se například při dělení primárního benzinu na lehký a těžký benzin, při výrobě technických benzinů nebo k rozdestilování vakuových frakcí při výrobě mazacích olejů. 1.5 Štěpné procesy - krakování Produkty primárního zpracování ropy neodpovídají požadavkům trhu jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Vzhledem k rozvoji osobní a nákladní přepravy roste poptávka po benzinu a motorové naftě. Ve všech druzích přepravy se používají převážně paliva vyrobená z ropy. Při zpracování ropy proto vzniká nedostatek lehkých frakcí a přebytek těžkých frakcí. Přebytek těžkých frakcí a nedostatek lehkých frakcí lze řešit přeměnou těžkých frakcí na lehké. Tato přeměna se uskutečňuje pomocí štěpných procesů (krakování). Jsou to: - termické krakování - katalytické krakování - hydrokrakování (katalytické hydrogenační krakování) Termické krakování Je to termolýza surovin, která se provádí při teplotách do 600 o C (termolýza nad 600 o C se označuje jako pyrolýza). Při termickém krakování se molekuly štěpí pouze teplem. Termické krakování se používá od začátku 20. let 20. století a stalo se jedním z nejvýznamnějších rafinérských procesů. V současné době se uplatňuje především při štěpení vakuových zbytků pomocí koksování a visbreakingu. Chemizmus Termické krakování probíhá zejména jako nerozvětvená řetězová reakce. Iniciace vznikají radikály, např. ze sirných látek nebo z některých méně stabilních uhlovodíků, které jsou přítomny v surovině. R S R 1 R. + R 1 S. R R 1 R. + R 1. 20

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové technologie II. Ing. Hana Buchtová

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové technologie II. Ing. Hana Buchtová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II. Autor: Ing. Hana Buchtová Autor: Ing. Hana Buchtová Recenzenti: FŽP UJEP Ústí nad Labem, 2002 Předmluva

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška Vlastnosti a výroba minerálních olejů ZÁKLADOVÉ OLEJE Oleje:

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBONÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PO VÝKON STÁTNÍ SPÁVY OCHANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ EPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 2. přednáška Složení ropy, základní schémata zpracování ropy, odsolování a

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Suroviny organické technologie, vy_32_inovace_ma_09_32

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2. Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zpracování

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/11 Zdroje uhlovodíků Střední

Více

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C) Otázka: Uhlovodíky Předmět: Chemie Přidal(a): Majdush Obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku Nejjednodušší org. sloučeniny Uhlík je schopný řetězit se a vytvářet tak nejrůznější řetězce,

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Most, 29.11.2012 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

Destilace

Destilace Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2007 Destilace 18.9.2008 1 Tématické okruhy destilace - základní pojmy rovnováha kapalina - pára jednostupňová destilace rektifikace 18.9.2008 2 Destilace

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3)

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. PŘEDNÁŠKY 1. Ropa jako zdroj energie, její zásoby a spotřeba ve světě,

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška Emise ze zpracování ropy, BREF, komplexita rafinérií Emise

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3

spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3 4. Zpracování ropy 4.1 Ropa směs uhlovodíků (parafíny, nafteny, aromáty) kapalina hnědé až černé barvy složení: 84 87 % C, 11 14 % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = 800 1000 kg/m 3 spalné teplo h spal

Více

DEZA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

DEZA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 DEZA, a.s. Vypracovala: Bc. et Bc. Monika Janoušková Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace DEZA,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

Uhlovodíky -pracovní list

Uhlovodíky -pracovní list Uhlovodíky -pracovní list VY_52_INOVACE_195 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Uhlovodíky -pracovní list 1)Podle textu odpovězte na otázky Uhlík v uhlovodících má schopnost

Více

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy -

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy - Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy - M. Jahoda Nebezpečí a prevence chemických procesů 2 Chemické reakce Tepelné efekty exotermní procesy (teplo se uvolňuje => nutnost chlazení) endotermní procesy

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY 1. Základní pojmy - makromolekulární látky = molekulové systémy složené z velkého počtu atomů, které jsou vázány chemickou vazbou do dlouhých řetězců - řetězce jsou tvořeny stavebními

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_359_Uhlovodíky Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Historie Zkapalněný uhlovodíkový plyn se objevil na trhu v prvním desetiletí minulého století. LPG

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 3 C Vymezení arenů V aromatickém cyklu dochází k průniku orbitalů kolmých k rovině cyklu. Vzniká tzv. delokalizovaná vazba π. Stabilita benzenu

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_12

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Vakuová technika. Proudové vývěvy ejektory a jejich použití v praxi. Autor: Bc. Ondřej Hudeček

Vakuová technika. Proudové vývěvy ejektory a jejich použití v praxi. Autor: Bc. Ondřej Hudeček Vakuová technika Proudové vývěvy ejektory a jejich použití v praxi Autor: Bc. Ondřej Hudeček ÚVOD Podle normy DIN 28400 je vakuum definované:,,vakuum je stav plynu, který má menší hustotu než atmosféra

Více

Vzácné dary Země Pracovní list

Vzácné dary Země Pracovní list Vzácné dary Země Pracovní list 1 1. a) Podle slepé mapy na obrázku určete ve kterých oblastech Země jsou nejvýznamnější naleziště ropy a zemního plynu. Uveďte světadíly nebo jejich části podle světových

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

Zdroje a zpracování uhlovodíků

Zdroje a zpracování uhlovodíků Zdroje a zpracování uhlovodíků 1 zdroje uhlovodíků (suroviny) Fosilní = neobnovitelné Recentní = obnovitelné 2 1) Fosilní zdroje - vznikly geochemickými procesy, v pravěku a) ropa b) uhlí c) zemní plyn

Více

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY 1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY V této kapitole se dozvíte: Jak lze definovat hoření? Jak lze vysvětlit proces hoření? Jaké jsou základní podmínky pro hoření? Co jsou hořlavé látky (hořlaviny)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku Amoniak 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku využití 20 % výroba dusíkatých hnojiv 80 % nejrůznější odvětví průmyslu (plasty, vlákna, výbušiny, hydrazin, aminy, amidy, nitrily a další organické

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více