Průmyslové technologie II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové technologie II"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II Hana Buchtová Ústí nad Labem 2014

2 Název: Autor: Průmyslové technologie II Ing. Hana Buchtová Vědecký redaktor: prof. Ing. František Kepák, DrSc. Recenzenti: Techn. redaktor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR Ing. Ing. Jaroslav Šmejkal Bc. Barbora Kofroňová Nakladatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta životního prostředí Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK EnviMod Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Neprodejný výtisk ISBN (brož.) ISBN (online: pdf)

3 Předmluva Skripta Průmyslové technologie 2 organické jsou určena pro studenty Fakulty životního prostředí UJEP Ústí nad Labem všech bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, buď jako text základní nebo doplňující. Byla zpracována v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí ENVIMOD. Text bude dostupný pro studenty kombinovaného studia a absolventy fakulty na webu FŽP. Skripta jsou rozdělena do 14 kapitol, podobně jako 14 přednášek tohoto předmětu. Jsem si vědoma toho, že název téměř každé kapitoly by mohl být názvem studijního oboru. Jednotlivé kapitoly jsou proto zpracovány jako přehled nejdůležitějších (dle mého názoru) informací k dané technologii, v některých případech je pozornost věnována zejména výrobkům jako výstupům dané technologie. V případě potřeby lze nahlédnout do zdrojů uvedených v seznamu literatury. Při práci na skriptech jsem čerpala informace také z elektronických zdrojů zejména při hledání aktuálních informací o pesticidech. Celá skripta jsou zpracována s ohledem na to, že ve studijním programu není zařazen předmět Organická chemie.

4 Obsah 1. Ropa Vznik, těžba, zásoby, doprava a skladování ropy Charakteristika a vznik ropy Těžba ropy Zásoby ropy Doprava ropy Skladování ropy Složení ropy Klasifikace ropy Zpracování ropy Odsolování ropy Destilace ropy Štěpné procesy - krakování Termické krakování Katalytické krakování Katalytické hydrokrakování Petrochemie Ethylenová pyrolýza Mechanismus pyrolýzy uhlovodíků Suroviny pro ethylenovou pyrolýzu Zařízení Dělení produktů pyrolýzy Dělení reakční směsi z pyrolýzy Zpracování frakce C Frakce C Petrochemická výroba aromatických uhlovodíků Výroba lineárních alkanů z ropných frakcí Použití petrochemických produktů Zemní plyn Charakteristika, vznik, složení a zásoby zemního plynu Těžba, doprava a skladování zemního plynu Výroba syntézních plynů Fyzikálně-chemické základy výroby syntézního plynu Typy procesů výroby syntézních plynů ze zemního plynu Zpracování surového plynu... 41

5 3.4 Výroba vodíku Štěpení zemního plynu Vodík jako vedlejší produkt Výroba z koksového plynu Výroba malých množství vodíku Methanol Výroba methanolu Methanol jako palivo Chemické využití methanolu Hydroformylace (oxosyntéza) Uhlí Vznik, zásoby, těžba, význam a klasifikace Koksování černého uhlí Historie Výroba koksu Zpracování dehtu Zpracování surového benzolu Zplyňování uhlí (resp. koksu) Přímé zkapalňování uhlí hydrogenací Acetylen Výroba acetylenu Chemické využití acetylenu Výroba pohonných hmot na bázi fosilních a recentních surovin Přehled surovin Oktanové číslo Přísady zvyšující oktanové číslo Izomerace alkanů C 5 a C Katalytické reformování benzínu Charakteristika vybraných paliv Automobilový benzín Motorová nafta Palivo pro proudové (letecké) motory Maziva Energetické využití bioplynu Bionafta z řepkového oleje Bioethanol Výroba bioethanolu... 71

6 Bioethanol jako palivo Dřevo Význam dřeva Složení dřeva Výroba vláknin Výroba buničin Postup výroby buničiny Sulfitový způsob výroby buničiny Sulfátový způsob výroby buničiny Využití vláknin Výroba papíru (kartonů, lepenek) Využití zušlechtěných buničin Pesticidy Dělení pesticidů podle ochranného účinku Aplikační formy pesticidů Postřik Popraš Granulované přípravky Aerosol Použití pesticidu s návnadovou látkou Požadavky na vlastnosti pesticidů Účinky pesticidů Příklady sloučenin sloužících jako pesticidy Herbicidy Fungicidy Insekticidy Akaricidy Rodenticidy Nematocidy Moluskocidy Organická barviva a pigmenty Přírodní barevné látky Minerální barviva a pigmenty Přírodní barviva Dělení přírodních barviv podle chemické klasifikace, charakteristika a výskyt Syntetická barviva Azobarviva

7 8.2.2 Sirná barviva Difenylmethanová a trifenylmethanová barviva Antrachinonová barviva Indigoidní barviva Cyaninová barviva Nitrobarviva Nitrosobarviva Dělení barviv podle využití (barvení vláken) Colour Index, hodnocení barviv Pigmenty Nátěrové hmoty Cíle povrchové úpravy Typy nátěrových hmot Charakteristika některých typů nátěrových hmot Ochrana životního prostředí Tenzidy Charakteristika a použití tenzidů Dělení tenzidů Povrchové napětí Strukturní znaky a mechanismus účinku tenzidů Příklady tenzidů a jejich vlastnosti Anionické tenzidy Kationické tenzidy Amfoterní tenzidy Neionické tenzidy Výroba mýdla Degradabilita tenzidů Polymery Základní pojmy Syntéza polymerů Základní reakce Základní způsoby výroby polymerů Polyolefiny Polyethylen (PE) (polyethen) Polypropylen Polyizobutylen Polybuten

8 10.4 Fluoroplasty Vinylové polymery Polyvinylchlorid a kopolymery Polyvinylacetát Polyvinylalkohol Polyvinylacetaly Styrenové a akrylové polymery Polystyren a kopolymery Akrylové polymery Polyestery a polyethery Polyethylentereftalát (PET) Polykarbonáty Polyethery Polyamidy a polyuretany Polyamidy Polyuretany Vlákna Základní dělení vláken podle původu Vybrané základní pojmy Přírodní vlákna Vlákna rostlinného původu Vlákna živočišného původu Zvlákňování polymerů Zvlákňování z roztoku Zvlákňování z taveniny Syntetická vlákna Polyamidová vlákna (PA) Polyesterová vlákna Vlákna z dalších syntetických polymerů Syntetické pryskyřice reaktoplasty Fenoplasty Rezoly, rezity Novolaky Zpracování a použití fenoplastů Aminoplasty (aminopryskyřice) Močovinoformaldehydové pryskyřice Melaminoformaldehydové pryskyřice

9 Použití aminoplastů Vlastnosti aminoplastů Epoxidové pryskyřice Výroba, vytvrzování Vlastnosti epoxidových pryskyřic Použití epoxidových pryskyřic Polyesterové pryskyřice Silikonové pryskyřice Kaučuky Přírodní kaučuk Syntetické kaučuky Kaučuky pro všeobecné použití Olejovzdorné kaučuky Teplovzdorné kaučuky Odpady z opotřebovaných pryžových výrobků a jejich využití Spalování Materiálové zhodnocení Protektorování Regenerace Pyrolýza Ozónová technologie Potravinářské výrobní technologie Výroba cukru Výroba cukru v ČR Princip výroby cukru Výroba tuků a olejů Význam a využití olejů a tuků Klasifikace lipidů Základní stavební jednotky lipidů Hlavní suroviny Získávání rostlinných olejů a tuků Rafinace a modifikace olejů a tuků Použití olejů a tuků v potravinářství Použitá a doporučená literatura

10 1. Ropa 1.1. Vznik, těžba, zásoby, doprava a skladování ropy Charakteristika a vznik ropy Ropa je jediný hořlavý kapalný nerost, získává se z podzemních nalezišť. V minulosti se označovala jako nafta. Dnes je název nafta (motorová nafta) používán pro pojmenování pohonné hmoty pro vznětové (Dieselovy) motory. V geologii a při těžbě ropy se stále používá původní označení nafta. Ropu v České republice těží Moravské naftové doly. Z ropy se vyrábí automobilové benziny, motorové nafty, suroviny pro petrochemický průmysl, letecká paliva, plynná paliva (topné plyny, propan-butan), mazací oleje, topné oleje, asfalty a ropný koks. Existuje několik skupin teorií o vzniku ropy. V zásadě lze teorie vzniku ropy rozdělit na anorganické a organické. Protože existují různé typy ropy, lze předpokládat, že některá ropa mohla vzniknout organickou cestou a jiná anorganickými reakcemi. Produkty anorganických reakcí mohly být změněny působením mikroorganismů, katalytickým účinkem hornin apod. V současné době je dávána přednost organické teorii a rozdílnost vlastností ropy je přisuzována různosti organického materiálu, ze kterého ropa vznikla, odlišností podmínek, tj. teploty a tlaku, kterým byla vystavena. Znalost vzniku ropy má praktický význam při hledání nalezišť ropy. Podle anorganických teorií se předpokládá, že ropa vznikla z anorganických sloučenin, např. reakcí karbidů s přehřátou vodní parou. Důležitou úlohu mohl hrát acetylen, který vzniká rozkladem karbidu vápenatého. Karbidy kovů mohou vznikat působením alkalických kovů (např. lithium, sodík, draslík) na uhličitany, které se nacházejí v zemské kůře. Ropa se mohla vytvořit reakcí oxidů uhlíku s vodní párou. Některé anorganické teorie spojují vznik ropy se sopečnou činností, protože v některých lávách a sopečných plynech byly nalezeny uhlovodíky (některé ropy se nalézají ve vyvřelých horninách sopečného původu). Organické teorie vzniku ropy předpokládají, že ropa vznikla z organismů, které žily ve slaných a brakických vodách. Obdobné organizmy, např. plankton, mořské trávy, řasy, bakterie, vznikají ve značných množstvích i v současné době. Tyto organizmy se po odumření hromadily na dně moří a lagun, mísily se s anorganickými látkami, podléhaly hnilobě. Organický materiál nahromaděný v sedimentech prošel dalšími proměnami (např. polymerace, kondenzace, cyklizace, aromatizace) působením mikrobů, různých tlaků a teplot Těžba ropy Většina ropy je uložena v hloubkách 0,6 až 2,4 km. Ropa je obsažena v pórech propustných hornin (většinou pískovec a vápenec), není uložena v podzemních jeskyních v podobě jezer. 10

11 Aby se mohlo vytvořit ropné ložisko, je třeba, aby propustné horniny obsahující ropu byly obklopeny horninami, které jsou pro ropu nepropustné. Většina ropných ložisek v přístupných místech již byla objevena, proto je nutno provádět průzkum na méně přístupných místech a pod mořskou hladinou ve větších hloubkách. Na pevnině indikuje možnost výskytu ropy např. únik plynů, horké a slané vody, přítomnost síry, některých bakterií, rostlin apod. Hledá se místo, kde teoreticky může existovat ropné ložisko. Pro průzkum se využívají nejrůznější metody měření intenzity magnetického pole, seismické metody, letecké a družicové snímkování v různých vlnových délkách. Teprve průzkumný vrt přinese potvrzení nebo vyvrácení existence ropného ložiska. Na konci 19. století bylo vyvinuto rotační vrtání, které se ve zdokonalené podobě používá ve většině případů ke hloubení ropných vrtů i v současné době. Dosahuje se hloubky až 10 km. Podle účelu lze ropné vrty rozdělit na průzkumné a produkční. V posledních desetiletích se rozvíjí vrtání na moři. Nejčastěji se využívají tzv. šelfové oblasti moře, kde je hloubka do 200 m, max. 400 m. Zde se staví vrtné plošiny, umístěné na pilířích z oceli nebo betonu. Pro větší hloubky se používají plovoucí vrtné plošiny upevněné na speciálních plovácích, které se zakotví na vhodném místě. Používají se také vrtné lodě, jejichž stabilita je řízena počítačem. Metody těžby ropy lze rozdělit na primární sekundární terciární. Primární metody těžby ropy využívají dostatečný tlak v ložisku ropy, který je vyvolán tlakem plynu, který ropu doprovází, nebo tlakem podzemní vody. Pokud klesne tlak v ložisku, do vrtu se spouštějí čerpadla, kterými se ropa čerpá na povrch. Při sekundárních metodách těžby se vtláčením ložiskového plynu nebo vody udržuje na požadované úrovni tlak v ložisku. Terciární metody těžby ropy využívají ke zvýšení těžby externí látky, tj. nepocházející z ložiska. Zde jsou zařazeny následující metody: těžba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého, těžba podporovaná vtláčením horké vodní páry a těžba podporovaná zapálením ložiska (část ropy se štěpí a dochází ke snížení viskozity ropy). V delším časovém horizontu v budoucnu je v některých lokalitách uvažováno i o možnosti hlubinné těžby minerálů obsahujících ropu. Cílem je vytěžení zbývající ropy z nyní vytěžených ložisek. Vytěžená ropa obsahuje obvykle rozpuštěné plyny, vodu a pevné látky (písek). Tyto látky je nutno odstranit, aby nebyly dopravovány do místa zpracování. Postup zpracování ropy po vytěžení: - mechanické nečistoty jsou z ropy odděleny sedimentačními odstředivkami (dekantéry) - oddělení plynu od kapalin - separátor - komprimace a sušení plynu - část plynu se obvykle vrací do jednotlivých těžních vrtů pro podporu těžby, přebytky plynu se exportují (plynovod, tankery) 11

12 - oddělení ropy od vody - ohřátí, kapalinový separátor - odstranění další vody a anorganických solí elektrostatické odsolovače - ochlazení ropy a transport Zásoby ropy Odhaduje se, že zásoby ropy by při průměrné roční těžbě cca 3,9 Gt měly vystačit zhruba na 40 let. Tento odhad vychází ze známých nalezišť a současných technických možností těžby. Největší zásoby ropy jsou v oblasti Perského zálivu na území Saudské Arábie, následují Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Značné zásoby ropy jsou také v Rusku, Mexiku, Venezuele, USA a Číně. Intenzivně jsou hledána nová ložiska, která se nalézají v dříve neprozkoumaných oblastech rozvojových zemí, v šelfových oblastech moří a v polárních oblastech. Těžba v polárních oblastech je problematická jak z hlediska technického, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. V současné době je průměrné vytěžení ložiska ropy %. Předpokládá se, že se lidé budou k těmto ložiskům vracet a začnou těžit dokonalejšími, i když nákladnějšími způsoby. Ropa byla na území bývalého Československa těžena od poloviny 19. století, kdy se na severozápadním Slovensku dobývala ropa z ručně kopaných jam hlubokých několik metrů. Skutečný počátek průmyslové těžby lze označit po roce 1913, kdy byl ve slovenské obci Gbely zahájen průzkumný vrt. V hloubce 145 m bylo navrtáno ložisko plynu a v hloubce 160 m vrt narazil na ložisko lehké ropy. Byl to první objev ropy na území tzv. vídeňské pánve. V České republice je ropa těžena na jižní Moravě v okolí města Břeclav a na Hodonínsku. Další perspektivní místa pro těžbu ropy se nacházejí na severní Moravě (Beskydy, Jeseníky, Ostravsko). Zásoby ropy jsou v ČR velmi malé, je malá těžba ropy i zemního plynu. Ropa je obvykle kvalitní s malým obsahem síry (0,1 0,3 % hm.) a kovů (vanadu a niklu). Ropu v ČR těží Moravské naftové doly (MND), jejich expediční systém je napojen na tranzitní ropovod Družba. Ropa těžená v České republice je v současné době zpracovávána převážně v rafinérii Kralupy. Objem těžby ropy v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 200 až 250 tis. tun za rok. Tuzemská těžba pokrývá do 3 % spotřeby ropy rafinérií v ČR. Většina ropy je do ČR dovážena Doprava ropy Ropu je možné dopravovat železničními cisternami (doprava vhodná pro malá množství), lodními cisternami (při přepravě ropy přes moře) a ropovody (nejefektivnější doprava ropy, ale značné počáteční náklady na vybudování ropovodu). Do České republiky vede ropovod Družba, kterým se ze států bývalého Sovětského svazu dopravuje ropa do rafinérií v Litvínově, v Kralupech nad Vltavou a v Pardubicích. Do Kralup a do Litvínova vede ropovod z Ingolstadtu (ropovod IKL Ingolstadt-Kralupy-Litvínov), čímž se ČR napojila na evropskou síť ropovodů a není závislá pouze na ruské ropě. 12

13 V ČR zajišťuje dopravu ropy státní podnik MERO (Mezinárodní ropovody), který zároveň zajišťuje skladování strategických zásob zajišťujících spotřebu ropy cca na 90 dnů provozu rafinerií Skladování ropy Každá rafinerie musí mít určité zásoby ropy pro zajištění plynulosti výroby a odbytu. V určitém množství musí být uloženy všechny kapalné a plynné produkty zpracování ropy. Zásobníky také vyrovnávají různé výkyvy ve spotřebě produktů. Ropa a ropné produkty patří mezi strategické suroviny, proto se určité množství ropy, předepsaných pohonných hmot a mazacích prostředků ukládá v zásobnících jako státní rezervy. Hlavní strategické zásobníky jsou v ČR v Nelahozevsi. Pro skladování ropy a ropných produktů se používají nádrže různých objemů, které mohu být umístěny na povrchu nebo pod povrchem země. 1.2 Složení ropy Ropa je olejovitá kapalina s hustotou obvykle mezi kg/m 3, která je složena z plynných, kapalných a tuhých látek. Převážnou část ropy tvoří uhlovodíky, dále ropa obsahuje sloučeniny síry, kyslíku a dusíku a v malém množství organické a anorganické soli obsahující kovy. Z plynů ropa obsahuje především methan, ethan, propan a butany, oxid uhličitý a sulfan, dále může obsahovat dusík a vzácné plyny. Převážnou část ropy tvoří kapalné látky. Jsou to především různé uhlovodíky jako n-alkany (parafiny), izoalkany (izoparafiny), cykloalkany (cyklany a nafteny) a aromáty. Mohou být přítomny různé sloučeniny obsahující heteroatomy (kyslík, síra, dusík), které mohou být vázány v heterocyklech nebo v alkylových substituentech. Tuhé látky v ropě jsou tuhé uhlovodíky (např. parafiny) a asfaltické látky. Tuhé látky jsou rozpuštěny, případně peptizovány, v kapalných sloučeninách. Uvedené typy sloučenin se liší svou strukturou, velikostí molekuly, počtem kruhů a počtem alkylsubstituentů. Jejich vzájemný poměr se mění podle stáří ropy a podle jejího naleziště. Ropa je směs látek s různou teplotou varu, které lze předestilovat, a látek, které nelze předestilovat ani za hlubokého vakua. Některé sloučeniny obsažené v ropě lze předestilovat bez rozkladu za normálního tlaku, jiné lze bez rozkladu předestilovat pouze za sníženého tlaku. Čím nižší je tlak destilace, tím větší množství látek lze předestilovat. Ropa obvykle obsahuje % hm. uhlíku, % hm. vodíku, 0,1-4 hm.% síry, 0,01-0,1 % hm. dusíku a 0,05-1,0 % hm. kyslíku. Kromě těchto prvků obsahuje ropa také organicky vázané kovy, především vanad a nikl. 13

14 1.3 Klasifikace ropy Vlastnosti jednotlivých druhů ropy se velmi liší, proto žádná z vypracovaných metod nemůže ropu přesně charakterizovat. U ropy se stanovuje obsah jednotlivých uhlovodíků, síry, vody a anorganických solí, hustota, viskozita a bod tuhnutí. Potom se ropa rozdestiluje na užší frakce a u nich se stanovují vybrané vlastnosti (např. hustota, viskozita, bod tuhnutí, obsah síry a dusíku). Podrobný rozbor ropy slouží k odhadu výtěžku a vlastností jednotlivých frakcí získaných průmyslovou destilací ropy a procesů následného zpracování. Nejdůležitější parametr, který se pro klasifikaci ropy používá, je hustota, protože podle ní se dá usuzovat na obsah lehkých frakcí. Hustota ropy a ropných frakcí se často vyjadřuje ve stupních API. API 141,5 131,5 d kde d je hustota při 15,6 o C v g.cm -3 Parametry pro dělení ropy: podle hustoty lehká, středně těžká, těžká, extra těžká podle obsahu síry nesirná (obsah S do 0,20 % hm.), málo sirná (obsah s 0,21 0,50 % hm.), sirná (obsah S 0,51 3,0 % hm.), velmi sirná (obsah S nad 3,0 % hm.) podle obsahu tuhých uhlovodíků (parafinů) lze je oddělit po ochlazení ropy na určitou teplotu - parafinické (obsah parafinu nad 2,0 % hm.), poloparafinické (obsah parafinu 1,0 2,0 % hm.), neparafinické (obsah parafinu pod 1,0 % hm.) 1.4 Zpracování ropy Postup zpracování ropy závisí na jejím složení a na kvalitě a kvantitě požadovaných produktů. Nejprve se ropa odsoluje a následně se zpracovává atmosférickou a vakuovou destilací, při kterých se rozdestiluje na několik užších frakcí. Tyto frakce se pak zpracovávají samostatně. Ropa se zpracovává v rafineriích, na které často navazují petrochemické závody. Odsolení, atmosférická a vakuová destilace ropy se často nazývá primární zpracování ropy Odsolování ropy Velká část vody a v ní obsažených solí se z ropy odstraňuje již v místě těžby, aby nebyla dopravována voda. Obsah vody v ropě dopravované do rafinérií je obvykle 0,02 0,2 obj. %. Důvody odstraňování anorganických solí z ropy: - způsobují korozi technologického zařízení - usazují se v potrubí, v pecích, ve ventilech a na teplosměnných plochách výměníků tepla (zhoršení přestupu tepla a funkčnosti zařízení) 14

15 - ucpávají póry katalyzátorů používaných při následném zpracování ropných frakcí (deaktivace katalyzátorů). Voda je v ropě obsažena ve formě emulze a anorganické soli jsou rozpuštěny v emulgované vodě nebo dispergovány v krystalickém stavu v ropě. K odstranění solí z ropy se používá elektrostatické odsolování. Elektrostatické odsolování může být jednostupňové nebo vícestupňové. Účinnost je 90 až 99 %, čím více stupňů, tím vyšší účinnost. Množství vody v odsolené ropě je kolem 0,2 % obj., snižování obsahu vody v ropě pod tuto hodnotu by bylo zbytečně nákladné. 15

16 1.4.2 Destilace ropy Ropa obsahuje sloučeniny s velmi rozdílným bodem varu. Jsou v ní obsaženy plynné uhlovodíky (C 1 C 4 ), kapalné uhlovodíky a tuhé uhlovodíky. Kromě uhlovodíků ropa obsahuje také sloučeniny kyslíku, síry a dusíku (O, S, N). Pro další využití je nutno tuto směs rozdělit na užší frakce. Dělení lze vzhledem k rozdílnému bodu varu provést destilací. Opakovaná destilace se nazývá rektifikace. Získané frakce se pak dále zpracovávají celou řadou chemických i fyzikálních procesů. Zařízení používaná pro destilaci ropy jsou trubková pec, destilační kolona, zařízení pro úpravu tlaku, výměníky tepla a čerpadla. Trubkové pece Používají se radiačně-konvekční pece. Stěny jsou opatřeny žáruvzdornou vyzdívkou, na níž je upevněn trubkový had ze speciální oceli, ve kterém proudí ohřívaná surovina. Pec je vytápěna topnými plyny nebo kapalnými palivy na bázi ropy, zpravidla obtížně zpracovatelnými frakcemi. Teplo je ropě předáváno konvekcí (vedením horkých spalin kolem trubek) a radiací (sáláním) plamene a stěny pece. Nástřik pro trubkovou pec se obvykle předehřívá ve výměnících tepla teplem frakcí odcházejících z destilační kolony. Obr. 1: Schématické znázornění radiačně-konvekčních trubkových pecí (1-radiační sekce, 2-hořáky, 3-jízek, 4-konvekční sekce, 5-komín, o-trubky, 6-vstup ropy, 7-výstup ropy, [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Destilační kolony Pro základní destilaci ropy se nejčastěji používají dvě kolony atmosférická a vakuová. Kolony mají přepážky, tzv. patra (patrové kolony), nebo je jejich vnitřek vyplněn strukturovanou výplní (výplňové kolony). Patra i výplně mají za úkol zadržovat vrstvu kapaliny, zvětšovat plochu styku obou fází a napomáhat tak ustavení rovnováhy kapalinapára. Při zpracování ropy se nejčastěji používají patrové kolony (patra kloboučková, ventilová, sítová, sprchová apod.). Základní podmínkou destilace v koloně je přítomnost dvou fází, 16

17 tj. kapaliny a páry. Kapalina stéká shora dolů a setkává se protiproudně se stoupajícími parami. Tok kapaliny v koloně se vytváří tím, že se část destilátu vrací do kolony, čímž se vytváří tzv. zpětný tok (reflux). Čím větší je zpětný tok destilační kolonou, tím je větší účinek dělení, ale snižuje se výkon kolony. Ve spodní části kolony je umístěn vařák, který dodává teplo do spodní části kolony, protože odvodem destilátů z kolony se snižuje množství tepla v koloně. Destiláty se odebírají z horní části (hlavy) kolony a z bočních částí kolony (boční frakce), destilační zbytek odchází spodem (patou) kolony. Boční odběry z kolony se obvykle stabilizují v bočních kolonkách. Boční kolonky mají obvykle 3 až 4 patra a jsou mnohem menší než hlavní kolona. Do spodu kolonky je přiváděna horká vodní pára, která vypuzuje těkavé podíly z bočního odběru, které se pak společně s párou vrací do hlavní kolony na vyšší patro. Boční odběry se vedou přes výměníky tepla do zásobníků Atmosférická destilace ropy Obr. 2: Typické schéma atmosférické destilace ropy (C čerpadlo, S separátor, K kondenzátor, P trubková pec, V výměník tepla, Ch chladič), [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Provádí se v atmosférické destilační koloně, která pracuje při mírně zvýšeném tlaku asi 0,15 MPa. Odsolená ropa se ve výměnících tepla předehřeje destiláty odtahovanými z destilační kolony na o C. Dále se ohřeje v trubkové peci asi na 360 o C a vede se na nástřikové patro atmosférické kolony. Lehký benzin, plyny a vodní pára odcházejí hlavou kolony přes výměník tepla do kondenzátoru, kde benzínové páry a vodní pára zkondenzují. Poté se vedou 17

18 do separátoru, kde se odděluje voda, která se nepřetržitě odpouští. Lehký benzin se částečně vede do zásobních nádrží a částečně se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro kolony. Jako boční frakce se obvykle odebírá těžký benzín, petrolej a plynový olej. Spodem kolony se odtahuje mazut. Pokud se mazut vede přímo na vakuovou destilaci, nevyužívá se jeho teplo k předehřevu ropy. Pokud atmosférická destilace pracuje samostatně, využije se teplo mazutu k předehřevu ropy. Při destilaci ropy se co nejlépe využívá teplo. Proto se všechny produkty vedou přes výměníky, ve kterých se jejich teplo využije k předehřevu ropy nebo k výrobě páry. Frakce získávané při atmosférické destilaci ropy počet uhlíků podíl frakce destilační rozmezí ( o C) Plynné uhlovodíky C 1 C 4 2 % do 5 Benzín C 5 C % Petrolej C 12 C % Plynový olej C 16 C % Mazut C 20 C % nad 360 o C Pokud se na atmosférické koloně odebírá jen jedna benzínová frakce, dělí se na další koloně na tři frakce: Lehký benzín C 5 C 7 Střední benzín C 6 C 8 Těžký benzín C 7 C 10 18

19 Vakuová destilace ropy Protože hmotnost destilačního zbytku z atmosférické destilace ropy - mazutu, tvoří až % hmotnosti suroviny ropy, většinou se dále rozdestiluje vakuovou destilací. Obr. 3: Typické schéma vakuové destilace mazutu (1-trubková pec, 2-vakuová kolona, 3-boční kolonky, 4-parní ejektor, 5-barometrický kondenzátor, 6-hydraulická uzávěrka, P-pára, V-chladicí voda), [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Vakuová kolona pracuje za sníženého tlaku 2 až 10 kpa, má menší počet pater než atmosférická kolona, má větší průměr. Snížením tlaku se snižuje bod varu sloučenin, proto lze za teplot 360 až 400 o C vydestilovat z mazutu další frakce bez jejich termického rozkladu. Horem kolony se odvádí páry vakuového plynového oleje s vodní parou, jdou do výměníku, pak do kondenzátoru, ve kterém při teplotě 30 až 50 o C zkondenzuje plynový olej a část vody. Část zkondenzovaného vakuového plynového oleje se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro vakuové kolony. Dále se získávají 2 až 3 boční vakuové destiláty. Spodem vakuové kolony se odebírá vakuový destilační zbytek asfalt. Snížený tlak (vakuum) se ve vakuové koloně vytváří proudem horké vodní páry v parním ejektoru. Frakce získávané při vakuové destilaci mazutu Destilační rozmezí ( o C) Vakuový plynový olej Olejový destilát I Olejový destilát II Olejový destilát III Vakuový zbytek (asfalt) nad

20 Pozn.: Destilační rozmezí ropných frakcí se obvykle udávají jako teploty, při kterých se předestiluje 5 % obj. a 95 % obj. příslušné frakce. V rafineriích se využívají destilační pochody i pro další účely. Stabilizace se používá pro odstraňování rozpuštěných plynů (ethanu, propanu a části butanů) z ropy nebo častěji z benzínů, aby měl produkt nižší tenzi par. Kolona má obvykle pater. Redestilace se používá při získání úzkých řezů z frakcí získaných atmosférickou nebo vakuovou destilací ropy. Používá se například při dělení primárního benzinu na lehký a těžký benzin, při výrobě technických benzinů nebo k rozdestilování vakuových frakcí při výrobě mazacích olejů. 1.5 Štěpné procesy - krakování Produkty primárního zpracování ropy neodpovídají požadavkům trhu jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Vzhledem k rozvoji osobní a nákladní přepravy roste poptávka po benzinu a motorové naftě. Ve všech druzích přepravy se používají převážně paliva vyrobená z ropy. Při zpracování ropy proto vzniká nedostatek lehkých frakcí a přebytek těžkých frakcí. Přebytek těžkých frakcí a nedostatek lehkých frakcí lze řešit přeměnou těžkých frakcí na lehké. Tato přeměna se uskutečňuje pomocí štěpných procesů (krakování). Jsou to: - termické krakování - katalytické krakování - hydrokrakování (katalytické hydrogenační krakování) Termické krakování Je to termolýza surovin, která se provádí při teplotách do 600 o C (termolýza nad 600 o C se označuje jako pyrolýza). Při termickém krakování se molekuly štěpí pouze teplem. Termické krakování se používá od začátku 20. let 20. století a stalo se jedním z nejvýznamnějších rafinérských procesů. V současné době se uplatňuje především při štěpení vakuových zbytků pomocí koksování a visbreakingu. Chemizmus Termické krakování probíhá zejména jako nerozvětvená řetězová reakce. Iniciace vznikají radikály, např. ze sirných látek nebo z některých méně stabilních uhlovodíků, které jsou přítomny v surovině. R S R 1 R. + R 1 S. R R 1 R. + R 1. 20

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA Publikováno na stránkách www.vuzt.cz TERMOLÝZNÍ ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY, SEPAROVANÝCH PLASTOVÝCH A CELULÓZOVÝCH PODÍLŮ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ VYUŽITÍ Petr Jevič, Zdeňka

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2 5. ENERGIE Z BIOMASY (Bioenergetika, Fytopaliva) Jako biomasa se označují produkty živých organismů rostlinného nebo živočišného původu. Největší význam má biomasa rostlinného původu, tzv. fytomasa. Tyto

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY...

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... OBSAH 1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... 4 1.1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE... 4 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A VAZBA NA PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU A SKLÁDKU CHOTÍKOV... 4 1.3. NÁVRHOVÉ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

4.3 Vedlejší živočišné produkty

4.3 Vedlejší živočišné produkty 4.3 Vedlejší živočišné produkty 4.3.1 Zařízení na zpracování vedlejších živočišných produktů - obecné metody použitelné na úrovni instalovaných zařízení 4.3.1.1 Nepřetržitý a segregovaný sběr vedlejších

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 23 Jaroslava Široká, Tomáš Tóth pracovní skupina 3 Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu

Více

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu

Více

Váš partner v procesním inženýrství

Váš partner v procesním inženýrství Váš partner v procesním inženýrství Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE

Více