Průmyslové technologie II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové technologie II"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II Hana Buchtová Ústí nad Labem 2014

2 Název: Autor: Průmyslové technologie II Ing. Hana Buchtová Vědecký redaktor: prof. Ing. František Kepák, DrSc. Recenzenti: Techn. redaktor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR Ing. Ing. Jaroslav Šmejkal Bc. Barbora Kofroňová Nakladatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta životního prostředí Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK EnviMod Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Neprodejný výtisk ISBN (brož.) ISBN (online: pdf)

3 Předmluva Skripta Průmyslové technologie 2 organické jsou určena pro studenty Fakulty životního prostředí UJEP Ústí nad Labem všech bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, buď jako text základní nebo doplňující. Byla zpracována v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí ENVIMOD. Text bude dostupný pro studenty kombinovaného studia a absolventy fakulty na webu FŽP. Skripta jsou rozdělena do 14 kapitol, podobně jako 14 přednášek tohoto předmětu. Jsem si vědoma toho, že název téměř každé kapitoly by mohl být názvem studijního oboru. Jednotlivé kapitoly jsou proto zpracovány jako přehled nejdůležitějších (dle mého názoru) informací k dané technologii, v některých případech je pozornost věnována zejména výrobkům jako výstupům dané technologie. V případě potřeby lze nahlédnout do zdrojů uvedených v seznamu literatury. Při práci na skriptech jsem čerpala informace také z elektronických zdrojů zejména při hledání aktuálních informací o pesticidech. Celá skripta jsou zpracována s ohledem na to, že ve studijním programu není zařazen předmět Organická chemie.

4 Obsah 1. Ropa Vznik, těžba, zásoby, doprava a skladování ropy Charakteristika a vznik ropy Těžba ropy Zásoby ropy Doprava ropy Skladování ropy Složení ropy Klasifikace ropy Zpracování ropy Odsolování ropy Destilace ropy Štěpné procesy - krakování Termické krakování Katalytické krakování Katalytické hydrokrakování Petrochemie Ethylenová pyrolýza Mechanismus pyrolýzy uhlovodíků Suroviny pro ethylenovou pyrolýzu Zařízení Dělení produktů pyrolýzy Dělení reakční směsi z pyrolýzy Zpracování frakce C Frakce C Petrochemická výroba aromatických uhlovodíků Výroba lineárních alkanů z ropných frakcí Použití petrochemických produktů Zemní plyn Charakteristika, vznik, složení a zásoby zemního plynu Těžba, doprava a skladování zemního plynu Výroba syntézních plynů Fyzikálně-chemické základy výroby syntézního plynu Typy procesů výroby syntézních plynů ze zemního plynu Zpracování surového plynu... 41

5 3.4 Výroba vodíku Štěpení zemního plynu Vodík jako vedlejší produkt Výroba z koksového plynu Výroba malých množství vodíku Methanol Výroba methanolu Methanol jako palivo Chemické využití methanolu Hydroformylace (oxosyntéza) Uhlí Vznik, zásoby, těžba, význam a klasifikace Koksování černého uhlí Historie Výroba koksu Zpracování dehtu Zpracování surového benzolu Zplyňování uhlí (resp. koksu) Přímé zkapalňování uhlí hydrogenací Acetylen Výroba acetylenu Chemické využití acetylenu Výroba pohonných hmot na bázi fosilních a recentních surovin Přehled surovin Oktanové číslo Přísady zvyšující oktanové číslo Izomerace alkanů C 5 a C Katalytické reformování benzínu Charakteristika vybraných paliv Automobilový benzín Motorová nafta Palivo pro proudové (letecké) motory Maziva Energetické využití bioplynu Bionafta z řepkového oleje Bioethanol Výroba bioethanolu... 71

6 Bioethanol jako palivo Dřevo Význam dřeva Složení dřeva Výroba vláknin Výroba buničin Postup výroby buničiny Sulfitový způsob výroby buničiny Sulfátový způsob výroby buničiny Využití vláknin Výroba papíru (kartonů, lepenek) Využití zušlechtěných buničin Pesticidy Dělení pesticidů podle ochranného účinku Aplikační formy pesticidů Postřik Popraš Granulované přípravky Aerosol Použití pesticidu s návnadovou látkou Požadavky na vlastnosti pesticidů Účinky pesticidů Příklady sloučenin sloužících jako pesticidy Herbicidy Fungicidy Insekticidy Akaricidy Rodenticidy Nematocidy Moluskocidy Organická barviva a pigmenty Přírodní barevné látky Minerální barviva a pigmenty Přírodní barviva Dělení přírodních barviv podle chemické klasifikace, charakteristika a výskyt Syntetická barviva Azobarviva

7 8.2.2 Sirná barviva Difenylmethanová a trifenylmethanová barviva Antrachinonová barviva Indigoidní barviva Cyaninová barviva Nitrobarviva Nitrosobarviva Dělení barviv podle využití (barvení vláken) Colour Index, hodnocení barviv Pigmenty Nátěrové hmoty Cíle povrchové úpravy Typy nátěrových hmot Charakteristika některých typů nátěrových hmot Ochrana životního prostředí Tenzidy Charakteristika a použití tenzidů Dělení tenzidů Povrchové napětí Strukturní znaky a mechanismus účinku tenzidů Příklady tenzidů a jejich vlastnosti Anionické tenzidy Kationické tenzidy Amfoterní tenzidy Neionické tenzidy Výroba mýdla Degradabilita tenzidů Polymery Základní pojmy Syntéza polymerů Základní reakce Základní způsoby výroby polymerů Polyolefiny Polyethylen (PE) (polyethen) Polypropylen Polyizobutylen Polybuten

8 10.4 Fluoroplasty Vinylové polymery Polyvinylchlorid a kopolymery Polyvinylacetát Polyvinylalkohol Polyvinylacetaly Styrenové a akrylové polymery Polystyren a kopolymery Akrylové polymery Polyestery a polyethery Polyethylentereftalát (PET) Polykarbonáty Polyethery Polyamidy a polyuretany Polyamidy Polyuretany Vlákna Základní dělení vláken podle původu Vybrané základní pojmy Přírodní vlákna Vlákna rostlinného původu Vlákna živočišného původu Zvlákňování polymerů Zvlákňování z roztoku Zvlákňování z taveniny Syntetická vlákna Polyamidová vlákna (PA) Polyesterová vlákna Vlákna z dalších syntetických polymerů Syntetické pryskyřice reaktoplasty Fenoplasty Rezoly, rezity Novolaky Zpracování a použití fenoplastů Aminoplasty (aminopryskyřice) Močovinoformaldehydové pryskyřice Melaminoformaldehydové pryskyřice

9 Použití aminoplastů Vlastnosti aminoplastů Epoxidové pryskyřice Výroba, vytvrzování Vlastnosti epoxidových pryskyřic Použití epoxidových pryskyřic Polyesterové pryskyřice Silikonové pryskyřice Kaučuky Přírodní kaučuk Syntetické kaučuky Kaučuky pro všeobecné použití Olejovzdorné kaučuky Teplovzdorné kaučuky Odpady z opotřebovaných pryžových výrobků a jejich využití Spalování Materiálové zhodnocení Protektorování Regenerace Pyrolýza Ozónová technologie Potravinářské výrobní technologie Výroba cukru Výroba cukru v ČR Princip výroby cukru Výroba tuků a olejů Význam a využití olejů a tuků Klasifikace lipidů Základní stavební jednotky lipidů Hlavní suroviny Získávání rostlinných olejů a tuků Rafinace a modifikace olejů a tuků Použití olejů a tuků v potravinářství Použitá a doporučená literatura

10 1. Ropa 1.1. Vznik, těžba, zásoby, doprava a skladování ropy Charakteristika a vznik ropy Ropa je jediný hořlavý kapalný nerost, získává se z podzemních nalezišť. V minulosti se označovala jako nafta. Dnes je název nafta (motorová nafta) používán pro pojmenování pohonné hmoty pro vznětové (Dieselovy) motory. V geologii a při těžbě ropy se stále používá původní označení nafta. Ropu v České republice těží Moravské naftové doly. Z ropy se vyrábí automobilové benziny, motorové nafty, suroviny pro petrochemický průmysl, letecká paliva, plynná paliva (topné plyny, propan-butan), mazací oleje, topné oleje, asfalty a ropný koks. Existuje několik skupin teorií o vzniku ropy. V zásadě lze teorie vzniku ropy rozdělit na anorganické a organické. Protože existují různé typy ropy, lze předpokládat, že některá ropa mohla vzniknout organickou cestou a jiná anorganickými reakcemi. Produkty anorganických reakcí mohly být změněny působením mikroorganismů, katalytickým účinkem hornin apod. V současné době je dávána přednost organické teorii a rozdílnost vlastností ropy je přisuzována různosti organického materiálu, ze kterého ropa vznikla, odlišností podmínek, tj. teploty a tlaku, kterým byla vystavena. Znalost vzniku ropy má praktický význam při hledání nalezišť ropy. Podle anorganických teorií se předpokládá, že ropa vznikla z anorganických sloučenin, např. reakcí karbidů s přehřátou vodní parou. Důležitou úlohu mohl hrát acetylen, který vzniká rozkladem karbidu vápenatého. Karbidy kovů mohou vznikat působením alkalických kovů (např. lithium, sodík, draslík) na uhličitany, které se nacházejí v zemské kůře. Ropa se mohla vytvořit reakcí oxidů uhlíku s vodní párou. Některé anorganické teorie spojují vznik ropy se sopečnou činností, protože v některých lávách a sopečných plynech byly nalezeny uhlovodíky (některé ropy se nalézají ve vyvřelých horninách sopečného původu). Organické teorie vzniku ropy předpokládají, že ropa vznikla z organismů, které žily ve slaných a brakických vodách. Obdobné organizmy, např. plankton, mořské trávy, řasy, bakterie, vznikají ve značných množstvích i v současné době. Tyto organizmy se po odumření hromadily na dně moří a lagun, mísily se s anorganickými látkami, podléhaly hnilobě. Organický materiál nahromaděný v sedimentech prošel dalšími proměnami (např. polymerace, kondenzace, cyklizace, aromatizace) působením mikrobů, různých tlaků a teplot Těžba ropy Většina ropy je uložena v hloubkách 0,6 až 2,4 km. Ropa je obsažena v pórech propustných hornin (většinou pískovec a vápenec), není uložena v podzemních jeskyních v podobě jezer. 10

11 Aby se mohlo vytvořit ropné ložisko, je třeba, aby propustné horniny obsahující ropu byly obklopeny horninami, které jsou pro ropu nepropustné. Většina ropných ložisek v přístupných místech již byla objevena, proto je nutno provádět průzkum na méně přístupných místech a pod mořskou hladinou ve větších hloubkách. Na pevnině indikuje možnost výskytu ropy např. únik plynů, horké a slané vody, přítomnost síry, některých bakterií, rostlin apod. Hledá se místo, kde teoreticky může existovat ropné ložisko. Pro průzkum se využívají nejrůznější metody měření intenzity magnetického pole, seismické metody, letecké a družicové snímkování v různých vlnových délkách. Teprve průzkumný vrt přinese potvrzení nebo vyvrácení existence ropného ložiska. Na konci 19. století bylo vyvinuto rotační vrtání, které se ve zdokonalené podobě používá ve většině případů ke hloubení ropných vrtů i v současné době. Dosahuje se hloubky až 10 km. Podle účelu lze ropné vrty rozdělit na průzkumné a produkční. V posledních desetiletích se rozvíjí vrtání na moři. Nejčastěji se využívají tzv. šelfové oblasti moře, kde je hloubka do 200 m, max. 400 m. Zde se staví vrtné plošiny, umístěné na pilířích z oceli nebo betonu. Pro větší hloubky se používají plovoucí vrtné plošiny upevněné na speciálních plovácích, které se zakotví na vhodném místě. Používají se také vrtné lodě, jejichž stabilita je řízena počítačem. Metody těžby ropy lze rozdělit na primární sekundární terciární. Primární metody těžby ropy využívají dostatečný tlak v ložisku ropy, který je vyvolán tlakem plynu, který ropu doprovází, nebo tlakem podzemní vody. Pokud klesne tlak v ložisku, do vrtu se spouštějí čerpadla, kterými se ropa čerpá na povrch. Při sekundárních metodách těžby se vtláčením ložiskového plynu nebo vody udržuje na požadované úrovni tlak v ložisku. Terciární metody těžby ropy využívají ke zvýšení těžby externí látky, tj. nepocházející z ložiska. Zde jsou zařazeny následující metody: těžba podporovaná vtláčením oxidu uhličitého, těžba podporovaná vtláčením horké vodní páry a těžba podporovaná zapálením ložiska (část ropy se štěpí a dochází ke snížení viskozity ropy). V delším časovém horizontu v budoucnu je v některých lokalitách uvažováno i o možnosti hlubinné těžby minerálů obsahujících ropu. Cílem je vytěžení zbývající ropy z nyní vytěžených ložisek. Vytěžená ropa obsahuje obvykle rozpuštěné plyny, vodu a pevné látky (písek). Tyto látky je nutno odstranit, aby nebyly dopravovány do místa zpracování. Postup zpracování ropy po vytěžení: - mechanické nečistoty jsou z ropy odděleny sedimentačními odstředivkami (dekantéry) - oddělení plynu od kapalin - separátor - komprimace a sušení plynu - část plynu se obvykle vrací do jednotlivých těžních vrtů pro podporu těžby, přebytky plynu se exportují (plynovod, tankery) 11

12 - oddělení ropy od vody - ohřátí, kapalinový separátor - odstranění další vody a anorganických solí elektrostatické odsolovače - ochlazení ropy a transport Zásoby ropy Odhaduje se, že zásoby ropy by při průměrné roční těžbě cca 3,9 Gt měly vystačit zhruba na 40 let. Tento odhad vychází ze známých nalezišť a současných technických možností těžby. Největší zásoby ropy jsou v oblasti Perského zálivu na území Saudské Arábie, následují Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Značné zásoby ropy jsou také v Rusku, Mexiku, Venezuele, USA a Číně. Intenzivně jsou hledána nová ložiska, která se nalézají v dříve neprozkoumaných oblastech rozvojových zemí, v šelfových oblastech moří a v polárních oblastech. Těžba v polárních oblastech je problematická jak z hlediska technického, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. V současné době je průměrné vytěžení ložiska ropy %. Předpokládá se, že se lidé budou k těmto ložiskům vracet a začnou těžit dokonalejšími, i když nákladnějšími způsoby. Ropa byla na území bývalého Československa těžena od poloviny 19. století, kdy se na severozápadním Slovensku dobývala ropa z ručně kopaných jam hlubokých několik metrů. Skutečný počátek průmyslové těžby lze označit po roce 1913, kdy byl ve slovenské obci Gbely zahájen průzkumný vrt. V hloubce 145 m bylo navrtáno ložisko plynu a v hloubce 160 m vrt narazil na ložisko lehké ropy. Byl to první objev ropy na území tzv. vídeňské pánve. V České republice je ropa těžena na jižní Moravě v okolí města Břeclav a na Hodonínsku. Další perspektivní místa pro těžbu ropy se nacházejí na severní Moravě (Beskydy, Jeseníky, Ostravsko). Zásoby ropy jsou v ČR velmi malé, je malá těžba ropy i zemního plynu. Ropa je obvykle kvalitní s malým obsahem síry (0,1 0,3 % hm.) a kovů (vanadu a niklu). Ropu v ČR těží Moravské naftové doly (MND), jejich expediční systém je napojen na tranzitní ropovod Družba. Ropa těžená v České republice je v současné době zpracovávána převážně v rafinérii Kralupy. Objem těžby ropy v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 200 až 250 tis. tun za rok. Tuzemská těžba pokrývá do 3 % spotřeby ropy rafinérií v ČR. Většina ropy je do ČR dovážena Doprava ropy Ropu je možné dopravovat železničními cisternami (doprava vhodná pro malá množství), lodními cisternami (při přepravě ropy přes moře) a ropovody (nejefektivnější doprava ropy, ale značné počáteční náklady na vybudování ropovodu). Do České republiky vede ropovod Družba, kterým se ze států bývalého Sovětského svazu dopravuje ropa do rafinérií v Litvínově, v Kralupech nad Vltavou a v Pardubicích. Do Kralup a do Litvínova vede ropovod z Ingolstadtu (ropovod IKL Ingolstadt-Kralupy-Litvínov), čímž se ČR napojila na evropskou síť ropovodů a není závislá pouze na ruské ropě. 12

13 V ČR zajišťuje dopravu ropy státní podnik MERO (Mezinárodní ropovody), který zároveň zajišťuje skladování strategických zásob zajišťujících spotřebu ropy cca na 90 dnů provozu rafinerií Skladování ropy Každá rafinerie musí mít určité zásoby ropy pro zajištění plynulosti výroby a odbytu. V určitém množství musí být uloženy všechny kapalné a plynné produkty zpracování ropy. Zásobníky také vyrovnávají různé výkyvy ve spotřebě produktů. Ropa a ropné produkty patří mezi strategické suroviny, proto se určité množství ropy, předepsaných pohonných hmot a mazacích prostředků ukládá v zásobnících jako státní rezervy. Hlavní strategické zásobníky jsou v ČR v Nelahozevsi. Pro skladování ropy a ropných produktů se používají nádrže různých objemů, které mohu být umístěny na povrchu nebo pod povrchem země. 1.2 Složení ropy Ropa je olejovitá kapalina s hustotou obvykle mezi kg/m 3, která je složena z plynných, kapalných a tuhých látek. Převážnou část ropy tvoří uhlovodíky, dále ropa obsahuje sloučeniny síry, kyslíku a dusíku a v malém množství organické a anorganické soli obsahující kovy. Z plynů ropa obsahuje především methan, ethan, propan a butany, oxid uhličitý a sulfan, dále může obsahovat dusík a vzácné plyny. Převážnou část ropy tvoří kapalné látky. Jsou to především různé uhlovodíky jako n-alkany (parafiny), izoalkany (izoparafiny), cykloalkany (cyklany a nafteny) a aromáty. Mohou být přítomny různé sloučeniny obsahující heteroatomy (kyslík, síra, dusík), které mohou být vázány v heterocyklech nebo v alkylových substituentech. Tuhé látky v ropě jsou tuhé uhlovodíky (např. parafiny) a asfaltické látky. Tuhé látky jsou rozpuštěny, případně peptizovány, v kapalných sloučeninách. Uvedené typy sloučenin se liší svou strukturou, velikostí molekuly, počtem kruhů a počtem alkylsubstituentů. Jejich vzájemný poměr se mění podle stáří ropy a podle jejího naleziště. Ropa je směs látek s různou teplotou varu, které lze předestilovat, a látek, které nelze předestilovat ani za hlubokého vakua. Některé sloučeniny obsažené v ropě lze předestilovat bez rozkladu za normálního tlaku, jiné lze bez rozkladu předestilovat pouze za sníženého tlaku. Čím nižší je tlak destilace, tím větší množství látek lze předestilovat. Ropa obvykle obsahuje % hm. uhlíku, % hm. vodíku, 0,1-4 hm.% síry, 0,01-0,1 % hm. dusíku a 0,05-1,0 % hm. kyslíku. Kromě těchto prvků obsahuje ropa také organicky vázané kovy, především vanad a nikl. 13

14 1.3 Klasifikace ropy Vlastnosti jednotlivých druhů ropy se velmi liší, proto žádná z vypracovaných metod nemůže ropu přesně charakterizovat. U ropy se stanovuje obsah jednotlivých uhlovodíků, síry, vody a anorganických solí, hustota, viskozita a bod tuhnutí. Potom se ropa rozdestiluje na užší frakce a u nich se stanovují vybrané vlastnosti (např. hustota, viskozita, bod tuhnutí, obsah síry a dusíku). Podrobný rozbor ropy slouží k odhadu výtěžku a vlastností jednotlivých frakcí získaných průmyslovou destilací ropy a procesů následného zpracování. Nejdůležitější parametr, který se pro klasifikaci ropy používá, je hustota, protože podle ní se dá usuzovat na obsah lehkých frakcí. Hustota ropy a ropných frakcí se často vyjadřuje ve stupních API. API 141,5 131,5 d kde d je hustota při 15,6 o C v g.cm -3 Parametry pro dělení ropy: podle hustoty lehká, středně těžká, těžká, extra těžká podle obsahu síry nesirná (obsah S do 0,20 % hm.), málo sirná (obsah s 0,21 0,50 % hm.), sirná (obsah S 0,51 3,0 % hm.), velmi sirná (obsah S nad 3,0 % hm.) podle obsahu tuhých uhlovodíků (parafinů) lze je oddělit po ochlazení ropy na určitou teplotu - parafinické (obsah parafinu nad 2,0 % hm.), poloparafinické (obsah parafinu 1,0 2,0 % hm.), neparafinické (obsah parafinu pod 1,0 % hm.) 1.4 Zpracování ropy Postup zpracování ropy závisí na jejím složení a na kvalitě a kvantitě požadovaných produktů. Nejprve se ropa odsoluje a následně se zpracovává atmosférickou a vakuovou destilací, při kterých se rozdestiluje na několik užších frakcí. Tyto frakce se pak zpracovávají samostatně. Ropa se zpracovává v rafineriích, na které často navazují petrochemické závody. Odsolení, atmosférická a vakuová destilace ropy se často nazývá primární zpracování ropy Odsolování ropy Velká část vody a v ní obsažených solí se z ropy odstraňuje již v místě těžby, aby nebyla dopravována voda. Obsah vody v ropě dopravované do rafinérií je obvykle 0,02 0,2 obj. %. Důvody odstraňování anorganických solí z ropy: - způsobují korozi technologického zařízení - usazují se v potrubí, v pecích, ve ventilech a na teplosměnných plochách výměníků tepla (zhoršení přestupu tepla a funkčnosti zařízení) 14

15 - ucpávají póry katalyzátorů používaných při následném zpracování ropných frakcí (deaktivace katalyzátorů). Voda je v ropě obsažena ve formě emulze a anorganické soli jsou rozpuštěny v emulgované vodě nebo dispergovány v krystalickém stavu v ropě. K odstranění solí z ropy se používá elektrostatické odsolování. Elektrostatické odsolování může být jednostupňové nebo vícestupňové. Účinnost je 90 až 99 %, čím více stupňů, tím vyšší účinnost. Množství vody v odsolené ropě je kolem 0,2 % obj., snižování obsahu vody v ropě pod tuto hodnotu by bylo zbytečně nákladné. 15

16 1.4.2 Destilace ropy Ropa obsahuje sloučeniny s velmi rozdílným bodem varu. Jsou v ní obsaženy plynné uhlovodíky (C 1 C 4 ), kapalné uhlovodíky a tuhé uhlovodíky. Kromě uhlovodíků ropa obsahuje také sloučeniny kyslíku, síry a dusíku (O, S, N). Pro další využití je nutno tuto směs rozdělit na užší frakce. Dělení lze vzhledem k rozdílnému bodu varu provést destilací. Opakovaná destilace se nazývá rektifikace. Získané frakce se pak dále zpracovávají celou řadou chemických i fyzikálních procesů. Zařízení používaná pro destilaci ropy jsou trubková pec, destilační kolona, zařízení pro úpravu tlaku, výměníky tepla a čerpadla. Trubkové pece Používají se radiačně-konvekční pece. Stěny jsou opatřeny žáruvzdornou vyzdívkou, na níž je upevněn trubkový had ze speciální oceli, ve kterém proudí ohřívaná surovina. Pec je vytápěna topnými plyny nebo kapalnými palivy na bázi ropy, zpravidla obtížně zpracovatelnými frakcemi. Teplo je ropě předáváno konvekcí (vedením horkých spalin kolem trubek) a radiací (sáláním) plamene a stěny pece. Nástřik pro trubkovou pec se obvykle předehřívá ve výměnících tepla teplem frakcí odcházejících z destilační kolony. Obr. 1: Schématické znázornění radiačně-konvekčních trubkových pecí (1-radiační sekce, 2-hořáky, 3-jízek, 4-konvekční sekce, 5-komín, o-trubky, 6-vstup ropy, 7-výstup ropy, [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Destilační kolony Pro základní destilaci ropy se nejčastěji používají dvě kolony atmosférická a vakuová. Kolony mají přepážky, tzv. patra (patrové kolony), nebo je jejich vnitřek vyplněn strukturovanou výplní (výplňové kolony). Patra i výplně mají za úkol zadržovat vrstvu kapaliny, zvětšovat plochu styku obou fází a napomáhat tak ustavení rovnováhy kapalinapára. Při zpracování ropy se nejčastěji používají patrové kolony (patra kloboučková, ventilová, sítová, sprchová apod.). Základní podmínkou destilace v koloně je přítomnost dvou fází, 16

17 tj. kapaliny a páry. Kapalina stéká shora dolů a setkává se protiproudně se stoupajícími parami. Tok kapaliny v koloně se vytváří tím, že se část destilátu vrací do kolony, čímž se vytváří tzv. zpětný tok (reflux). Čím větší je zpětný tok destilační kolonou, tím je větší účinek dělení, ale snižuje se výkon kolony. Ve spodní části kolony je umístěn vařák, který dodává teplo do spodní části kolony, protože odvodem destilátů z kolony se snižuje množství tepla v koloně. Destiláty se odebírají z horní části (hlavy) kolony a z bočních částí kolony (boční frakce), destilační zbytek odchází spodem (patou) kolony. Boční odběry z kolony se obvykle stabilizují v bočních kolonkách. Boční kolonky mají obvykle 3 až 4 patra a jsou mnohem menší než hlavní kolona. Do spodu kolonky je přiváděna horká vodní pára, která vypuzuje těkavé podíly z bočního odběru, které se pak společně s párou vrací do hlavní kolony na vyšší patro. Boční odběry se vedou přes výměníky tepla do zásobníků Atmosférická destilace ropy Obr. 2: Typické schéma atmosférické destilace ropy (C čerpadlo, S separátor, K kondenzátor, P trubková pec, V výměník tepla, Ch chladič), [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Provádí se v atmosférické destilační koloně, která pracuje při mírně zvýšeném tlaku asi 0,15 MPa. Odsolená ropa se ve výměnících tepla předehřeje destiláty odtahovanými z destilační kolony na o C. Dále se ohřeje v trubkové peci asi na 360 o C a vede se na nástřikové patro atmosférické kolony. Lehký benzin, plyny a vodní pára odcházejí hlavou kolony přes výměník tepla do kondenzátoru, kde benzínové páry a vodní pára zkondenzují. Poté se vedou 17

18 do separátoru, kde se odděluje voda, která se nepřetržitě odpouští. Lehký benzin se částečně vede do zásobních nádrží a částečně se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro kolony. Jako boční frakce se obvykle odebírá těžký benzín, petrolej a plynový olej. Spodem kolony se odtahuje mazut. Pokud se mazut vede přímo na vakuovou destilaci, nevyužívá se jeho teplo k předehřevu ropy. Pokud atmosférická destilace pracuje samostatně, využije se teplo mazutu k předehřevu ropy. Při destilaci ropy se co nejlépe využívá teplo. Proto se všechny produkty vedou přes výměníky, ve kterých se jejich teplo využije k předehřevu ropy nebo k výrobě páry. Frakce získávané při atmosférické destilaci ropy počet uhlíků podíl frakce destilační rozmezí ( o C) Plynné uhlovodíky C 1 C 4 2 % do 5 Benzín C 5 C % Petrolej C 12 C % Plynový olej C 16 C % Mazut C 20 C % nad 360 o C Pokud se na atmosférické koloně odebírá jen jedna benzínová frakce, dělí se na další koloně na tři frakce: Lehký benzín C 5 C 7 Střední benzín C 6 C 8 Těžký benzín C 7 C 10 18

19 Vakuová destilace ropy Protože hmotnost destilačního zbytku z atmosférické destilace ropy - mazutu, tvoří až % hmotnosti suroviny ropy, většinou se dále rozdestiluje vakuovou destilací. Obr. 3: Typické schéma vakuové destilace mazutu (1-trubková pec, 2-vakuová kolona, 3-boční kolonky, 4-parní ejektor, 5-barometrický kondenzátor, 6-hydraulická uzávěrka, P-pára, V-chladicí voda), [Blažek:Základy zpracování a využití ropy]. Vakuová kolona pracuje za sníženého tlaku 2 až 10 kpa, má menší počet pater než atmosférická kolona, má větší průměr. Snížením tlaku se snižuje bod varu sloučenin, proto lze za teplot 360 až 400 o C vydestilovat z mazutu další frakce bez jejich termického rozkladu. Horem kolony se odvádí páry vakuového plynového oleje s vodní parou, jdou do výměníku, pak do kondenzátoru, ve kterém při teplotě 30 až 50 o C zkondenzuje plynový olej a část vody. Část zkondenzovaného vakuového plynového oleje se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro vakuové kolony. Dále se získávají 2 až 3 boční vakuové destiláty. Spodem vakuové kolony se odebírá vakuový destilační zbytek asfalt. Snížený tlak (vakuum) se ve vakuové koloně vytváří proudem horké vodní páry v parním ejektoru. Frakce získávané při vakuové destilaci mazutu Destilační rozmezí ( o C) Vakuový plynový olej Olejový destilát I Olejový destilát II Olejový destilát III Vakuový zbytek (asfalt) nad

20 Pozn.: Destilační rozmezí ropných frakcí se obvykle udávají jako teploty, při kterých se předestiluje 5 % obj. a 95 % obj. příslušné frakce. V rafineriích se využívají destilační pochody i pro další účely. Stabilizace se používá pro odstraňování rozpuštěných plynů (ethanu, propanu a části butanů) z ropy nebo častěji z benzínů, aby měl produkt nižší tenzi par. Kolona má obvykle pater. Redestilace se používá při získání úzkých řezů z frakcí získaných atmosférickou nebo vakuovou destilací ropy. Používá se například při dělení primárního benzinu na lehký a těžký benzin, při výrobě technických benzinů nebo k rozdestilování vakuových frakcí při výrobě mazacích olejů. 1.5 Štěpné procesy - krakování Produkty primárního zpracování ropy neodpovídají požadavkům trhu jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Vzhledem k rozvoji osobní a nákladní přepravy roste poptávka po benzinu a motorové naftě. Ve všech druzích přepravy se používají převážně paliva vyrobená z ropy. Při zpracování ropy proto vzniká nedostatek lehkých frakcí a přebytek těžkých frakcí. Přebytek těžkých frakcí a nedostatek lehkých frakcí lze řešit přeměnou těžkých frakcí na lehké. Tato přeměna se uskutečňuje pomocí štěpných procesů (krakování). Jsou to: - termické krakování - katalytické krakování - hydrokrakování (katalytické hydrogenační krakování) Termické krakování Je to termolýza surovin, která se provádí při teplotách do 600 o C (termolýza nad 600 o C se označuje jako pyrolýza). Při termickém krakování se molekuly štěpí pouze teplem. Termické krakování se používá od začátku 20. let 20. století a stalo se jedním z nejvýznamnějších rafinérských procesů. V současné době se uplatňuje především při štěpení vakuových zbytků pomocí koksování a visbreakingu. Chemizmus Termické krakování probíhá zejména jako nerozvětvená řetězová reakce. Iniciace vznikají radikály, např. ze sirných látek nebo z některých méně stabilních uhlovodíků, které jsou přítomny v surovině. R S R 1 R. + R 1 S. R R 1 R. + R 1. 20

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní vlivy dopravy se projevují v těchto oblastech: 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA 3. HLUK 4. VIBRACE 5. OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁŘENÍ 6. JINÉ FAKTORY 1. 2. 3. 4.

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK POPIS PRODUKTU MES 15 Procesní olej s označením MES 15 je olej určený jako změkčovadlo pro výrobu SBR kaučuků a jejich směsí používaných pro výrobu moderních pneumatik.

Více

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Chemický průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie

Chemický průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Chemický průmysl Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická oblast:

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 Komplex FCC v kralupské rafinérii Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 1. Úvod Rafinérie v Kralupech n. Vlt je typickou palivářskou rafinérií hydroskimmingového typu (rafinérie se skládá z atmosférická destilace,

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Učební osnova předmětu Chemická technologie

Učební osnova předmětu Chemická technologie Učební osnova předmětu Chemická technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUANCH/UniCRE O ČEM BUDEME DISKUTOVAT? CO POTŘEBUJEME DNES? KRYTÍ NAŠICH POTŘEB - DOSTATEK ROPY ZÁKLADNÍ CHEMIKÁLIE A PALIVA

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 říjen Oct září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Chemie Třída / Class: VIII. Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 Vyučující / Teacher: Bc. Barbora Svátková, Clive Allen

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více