Budoucnost motorových paliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost motorových paliv"

Transkript

1 Budoucnost motorových paliv Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Milan Vitvar červen

2 Obsah Fosilní paliva Alternatívní paliva Ekologie spalování paliv Biopaliva Obnovitelné zdroje a legislativa v EU Vyspělé výroby biopaliv Jak dál v EU, situace v USA, situace v ČR Vyspělé výroby biopaliv- další směřování Těžba břidličných energetických surovin Důsledky těžby břidličné ropy Výhled do roku

3 Fosilní paliva Královská místa stále náleží autobenzinu a motorové naftě. Ve světě se ročně spotřebuje asi Mtoe/r USA používají více automobilový benzín, Evropa spíše motorovou naftu. (Historické důvody, zaměření komerční dopravy, daňové zatížení a efektivnost) Ropa a její produkty se podílí asi 30 % na světové roční spotřebě energie Rostoucí nároky probouzejících se motoristických gigantů Číny a Indie. Značná část ropy se nachází v politicky nestabilních oblastech středního východu: Otázka skutečných světových zásob, udržitelné těžby, mezinárodní závislosti Dosud nevyřešený problém ekologie Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční přepravu 3

4 Alternatívní paliva: Cíl: Nahradit částečně nebo úplně stávající fosilní paliva nebo zajistit pohon vozidel jiným způsobem než vnitřním spalováním Důvody pro jejich uplatnění mohou vycházet z : ekologie ( biopaliva jako obnovitelný zdroj) vědomí limitu ropných zásob politicko-hospodářské důvody (biopaliva pro kompenzaci přebytků v zem. výrobě, globální bezpečnost v zásobování trhu energií) Hlavní alternatívní paliva: LPG : Bilance plynů při zpracování ropy a jejich využití, dobré vlastnosti - úzká směs uhlovodíků OČMM 89, pro pohon je v ČR používáno cca t/r. Používají se běžné benzinové motory, emisní parametry jsou lepší tlak v nádrži 1,4 MPa Není přílišný zájem výrobců automobilů LPG rozšiřovat pro omezené zdroje, existovaly problémy s nekompatibilními materiály. 4

5 Alternatívní paliva CNG Dostupnost a zajištěnost zdrojů, metan jediný uhlovodík, přednost při návrhu motorů. OČVM 128. Dobré emisní parametry Stlačen na 25 MPa Podpora plynárenských podniků, očekáváno podstatnější rozšíření Kryogenní forma LNG ( bod varu 160 C). Určena pro veliké motory Vodík Dávný sen ekologů zcela čisté palivo, diskutován v souvislosti s nukleárními/solárními /vodními/větrnými elektrárnami a elektrolýzou vody. Jiné technologie zajištění suroviny vycházejí z fosilních nebo bio paliv. Patrně omezené využití v příštích dekádách Elektrická energie Spojení baterie a elektrický motor naráží na omezenou kapacitu baterií. Existuje intenzívní výzkum právě v této problematice. Současné dojezdy mohou být až 200 km. Značná podpora v USA a Číně 5

6 Alternatívní paliva Hybridní pohony Jde o kombinaci spalovacího a elektrického motoru: dvojí typ: spalovací motor jako pro rychlou jízdu mimo města, elektrický používán spíše ve městech pro nižší rychlost ( lepší ekonomie provozu), anebo menší spalovací motor jen na dobíjení baterií. Využití brzdění pro dobíjení. Palivové články Elektrické motory zásobeny z palivových článků, kde se proud vyrábí z kapalných paliv. Chemická energie paliva se mění na elektrickou v důsledku oxidace paliva kyslíkem nebo jiným oxidačním činidlem. Proud směřuje od anody ke katodě elektrickým obvodem s elektromotorem, přes elektrolyt mohou procházet jenom ionty. Článek dosahuje cca 0,7 V napětí, takže pracuje více článků dohromady. Účinnost se pohybuje od 40 do 60 %. 6

7 Specifické použití v kosmické technice ( USA), ale nyní např. i v záložních zdrojích, pohonech strojů, motorů atd. Nově existují palivové články s výměnou protonů, používající jako elektrolyt pevnou polymerní membránu či pevné oxidy kovů a jiné materiály. Desítky typů a variant, vč. teplotních podmínek, za kterých provozují. V konečné podobě na stejném principu může být jako paliva používán i metanol, benzín či jiné uhlovodíkové frakce. Oxidantem může být i vzduch. Výsledkem reakcí je voda a CO2. Zatím spíše ve stadiu pokročilého výzkumu a prototypů. Cenově i výrobně jsou poměrně náročné, v USA nejsou z důvodu nákladů považovány za prioritně perspektivní. Z alternatívních paliv jsou nejslibnější zemní plyn, biopaliva a elektrická energie (IEC) 7

8 Ekologie spalování paliv: Roční globální emise činí Mt CO2 ( 23 % z toho doprava) Scénáře vlivu skleníkových plynů na podmínky celé planety Ke konci století může globální oteplení činit až 6 C Významné meteorologické jevy, hladiny moří a ztráta území, podmínky života na planetě Bioenergie jako taková a její součást - biopaliva jako alternatívní zdroj v dopravě - mohou významně pomoci zlepšit ekologickou situaci. Jde o obnovitelnou energii. V dnešní době se bioenergie podílí 10 % na celkové energetické spotřebě a do roku 2050 by se měl tento podíl ztrojnásobit. (2% podíl v palivech) CO2 emitován do atmosféry je v průběhu času znovu pohlcován rostlinami během fotosyntézy Další předností je vytvoření pracovních míst pro výrobu biopaliv v celém svém řetězci, postupná nižší závislost na fosilních zdrojích 8

9 Biopaliva alternatívní a obnovitelný zdroj energie v dopravě Biopaliva první generace ( převážně výroba z potravinářských surovin) Nejstarším biopalivem je etanol ( od 20. let minulého století- OČ 106/89) mísený do autobenzínu Rozvoj nastal v Brazílii a USA, kde od 80. let nahrazuje MTBE Pro motorovou naftu jsou palivy první generace FAME, tedy v podstatě rostlinné oleje, reesterifikované metanolem. Ve světě dominuje olej palmový ( C 16 C 18), sojový ( C 18+ ) a řepkový C 18 +). Dají se zpracovávat i živočišné tuky, upotřebené kuchyňské oleje a další suroviny. 9

10 Globální výroba biopaliv a hlavní producenti (převážně první generace) 10

11 Obnovitelné zdroje v dopravě: Legislatívní rámec v Evropě: Směrnice 2009/28/EC ( Směrnice o obnovitelných zdrojích ) stanovila závazné cíle dosáhnout do roku % podílu obnovitelné energie v Evropské unii a 10 % podílu pro obnovitelnou energii v sektoru dopravy. Současně byla doplněna Směrnice 98/70 EC ( Směrnice o kvalitě paliv ), která zavedla závazný cíl dosáhnout do roku 2020 redukci 6 % obsahu skleníkových plynů v palivech, používaných v provozu mobilních prostředků. Směrnice nezohledňovaly vysoké emise skleníkových plynů, které vznikají jako důsledek zvýšené poptávky po kapalných biopalivech ve světě. Státy EU jsou schopny saturovat biosložky pro paliva přibližně ze 2/3 své současné spotřeby. 1/3 se dováží ze států, kde dochází k záboru nezemědělské půdy. V roce 2020 by importy měly krýt téměř dvojnásobnou poptávku oproti současnému stavu 11

12 Obnovitelné zdroje: Důsledkem poptávky jsou tzv. nepřímé změně ve využití půdy ( ILUC), která vede ke globálnímu řetězci změn, končícímu záborem nových přírodních území (savany, rašeliniště, mokřadla, pralesy atp). Zejména odlesněním deštných pralesů vznikají vysoké škody. Jsou obavy ze ztráty biodiverzity a nejúčinnějšího sytému pro pohlcování CO2. Mění se zásoba uhlíku, tedy vlastnost charakteristická pro kteroukoliv půdu, změnou ve využití a vypalováním území s velkou zásobou uhlíku je uvolňován CO2 a další zplodiny do atmosféry. 12

13 Obnovitelné zdroje: Evropská komise a parlament se proto rozhodly navrhnout novelizaci původní směrnice a nastavit nová pravidla s cílem minimalizovat vliv nepřímé změny ve využití půdy.. 13

14 Evropská komise spolu s dalšími relevantními organizacemi vybrala variantu, kdy dojde k omezení výroby tzv. I. generace biopaliv ( výroba složek z potravinářských surovin, tedy olejnin a škrobovin) a akcentuje vývoj a komerční využití vyspělých biopaliv, tedy biopaliv původně ve směrnici 28 označovaných jako biopaliva druhé ( celulóza, lignocelulóza) a třetí (řasy, odpady) generace. 14

15 Hlavní prvky návrhu novelizace směrnice podíl biopaliv z potravinářských surovin bude limitován na 5 % konečné spotřeby energie v dopravě ( %) biopaliva vyrobená z řas, biologické části směsného komunálního odpadu, biomasy z průmyslových odpadů, slámy, zvířecího hnoje, zbytků při výrobě palmového oleje, surového glycerinu, odpadního oleje z celulózek, odpadů při výrobě vína, slupek a skořápek ořechů, zbytků třtiny, vymlácených kukuřičných klasů, kůry, větví, pilin, listí, odřezků ze zarovnávání prken. budou započtena čtyřnásobně biopaliva vyrobená z upotřebených kuchyňských olejů, zvířecího tuku, nepotravinářského celulózového materiálu, lignocelulózy ( vyjma řezaných klád a dýhových odřezků) by měla být započítávána ve dvojnásobném energetickém obsahu. úspory skleníkových plynů by měly být alespoň 60 % pro biopaliva vyráběná na zařízeních, které zahájily provoz od nebo později. V případě výroby biopaliv v zařízeních, které byly v provozu před by tato měla dosahovat úspory skleníkových plynů alespoň 35 %, a to do 31. prosince 2017 a od alespoň 50 % 15

16 Praktické zajištění ILUC stanoven paušálně dle přílohy 1 novelizace obilniny 12 g CO2/MJ cukrové plodiny 13 g CO2/MJ olejniny 55 g CO2/MJ ILUC se jen vykazuje, nepočítá se do cíle!!! Výhledově se hodnoty a výpočty ILUCu mohou měnit modely) (ekonometrické Pokud by byl ILUC závazný, byly by emise např. pro řepku: 52g + 55 g CO2/MJ. Olejniny v tomto případě přestávají vyhovovat ( fosilní palivo 83,8 g CO2/MJ) 16

17 Vyspělé výroby biopaliv Biopaliva vyráběná biochemickými postupy, fermentacemi, hydrolýzou, a to z celulózových odpadů současně jeden z hlavních směrů, zejména v USA Biopaliva vyráběná termochemickými cestami, tedy pyrolýzou, zplyňováním, s využitím katalytických postupů nebo bez nich, ze stejných surovin nebo jiných odpadů, vč. případného využití FT syntézy a hydrokrakování. Produkty mohou být: biometanol, bioetanol, biobutanol, biodme, biovodík, směs alkoholů, směsi uhlovodíků Výroba řas ( dále s použitím uvedených procesů) Výroba řas fotosyntetickou cestou z odpadního CO2 (následují výše uvedené cesty vč. případné reesterifikace olejů) Zpracování odpadů (obě uvedené cesty + mnoho způsobů dle druhu Reesterifikace upotřebených kuchyňských olejů, zvířecích tuků aj. Hydrogenace VGO (?) 17

18 Vyspělé výroby biopaliv Nejvíce průmyslově zvládnutá je prozatím výroba bioalkoholu z celulózy a hemicelulózy, získávané z biomasy. V USA jsou desítky závodů na zpracování zemědělských zbytků nebo dřeva a další se staví, a to v komerčních velikostech. V Evropě by zatím měl být v provozu závod v severní Itálii Lze využít obilních lihovarů, ke kterým se přidají stupně přípravy biomasy a další fermentační stupně pro přeměnu hemicelulózy/celulózy ve zkvasitelné cukry Termochemické cesty se nacházejí prozatím spíše ve výzkumných a poloprovozních stupních: Rychlá pyrolýza je uskutečňována v náročném zařízení, kdy se vysušená biomasa zahřeje na cca 500 C během 1 4 sekund. Po ochlazení a separaci je získán tzv. pyrolýzní olej ( až 80 %). Je nemísitelný s uhlovodíky, rozpustný ve vodě, obsahuje určité množství vody ( cca %) a jeho výhřevnost je přibližně poloviční oproti fosilnim palivům. Je nutno zajistit separaci vody a hydrogenaci k odstranění kyslíku. 18

19 Vyspělé výroby biopaliv Proces rozkladu biomasy superkritickou vodou ( SCW proces) probíhá při tlaku 22,4 MPa a teplotách okolo 374 C, kdy se voda dostává do nadkritického stavu, stává se silným oxidačním činidlem a dokáže rozkládat biomasu. Předností technologie je, že biomasa může být vlhká a variabilní. Výtěžek oleje je nižší ( asi 50 %), ale z hlediska vlastností je srovnatelný s pyrolýzním olejem. Varianta HTU ( Hydro Thermal Upgrading) prováděná při mírnějších podmínkách s delší dobou zdržení má poskytovat lepší kvalitu oleje a snížení jeho afinity k vodě. Rovněž tyto biooleje bude třeba rafinovat a dekarboxylovat BTL technologie využívá zplynění biomasy ( oxidace s podstechiometrickým poměrem kyslíku) a FT syntézy umělé ropy. Tato se následně hydrokrakuje. I když jsou finální paliva velmi kvalitní, celkový výtěžek nafty se pohybuje od 10 do 20 % a celkově je zařízení vysoce investičně a provozně náročné. 19

20 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál v EU? Stimuly pro první generaci: - podpora zemědělství, zvýšení výnosů za posledních 50 let - snížení emisí skleníkových plynů - závislost na fosilních palivech Stimuly pro druhou generaci: - zhodnocení odpadní biomasy: až 10 % biomasy - silná konkurence ve využití jako OZE dle stejné směrnice 28/99, podpora v rámci jiných programů. Biomasa se spaluje za účelem výroby energie: ČEZ: několik elektráren a tepláren; - Využití biomasy není v současnosti palčivým ekonomickým problémem, cena biopaliv z biomasy je prozatím vyšší než z potravinářských plodin - snížení emisí skleníkových plynů, zabránění ILUC - závislost na fosilních palivech Stimuly pro třetí generaci: -????, odpady, řasy, pohlcení plynného CO2. Nenáročnost na rozlohu půdy, efektivita vlastního růstu řas. Cena prozatím více než trojnásobná oproti potravinářským plodinám. Chybí ekonomické stimuly - snížení emisí skleníkových plynů - závislost na fosilních palivech 20

21 Situace v USA: USA jsou mnohem dále než EU EISA 2007, dále RFS 2, ročně korigovaná ze strany EPA Jednoznačná povinnost, vč. kvót na vyspělá biopaliva. Snaha omezit bioetanol z kukuřice, za posledních 10 let se prudce zvýšilo pěstování kukuřice pro bioetanol a nyní tam směřuje více než 40 % produkce Jiný historický vývoj ( zabránění škod z použití MTBE), orientace na bioetanol, představa o postupné náhradě fosilních paliv. RFS 2 definuje i finanční motivace výrobcům, zvýhodňuje celulózový etanol. Komerční závody na výrobu celulózového etanolu se začínají stavět, výroba biopaliv z řas zatím minimálně. Do roku 2015 by mělo být uvedeno do provozu 27 nových závodů, 16 z nich na celulózový etanol 21

22 Situace v USA: Do roku 2022 by mělo směřovat 136 mil m3/r biopaliv do celkové spotřeby Rozdíl v pojmech oproti EU : termín vyspělá biopaliva zahrnuje téměř všechny typy s výjimkou kukuřičného etanolu V USA jsou vyspělými biopalivy i metylestery z řepkového a zejména sojového oleje, jatrophy a lničky seté. Zařazování plodin a druhů provádí EPA, která jinak celkově řídí produkci biopaliv na federální úrovni z pověření legislativy. Má mandát i např. snížit povinnost vzhledem k podmínkám daného roku a dále vede agendu podpor. Postavení třtinového alkoholu, jako uznávaného pokročilého paliva, i když z dovozu, je bilanční a plní srovnávací funkci z hlediska nákladů. 22

23 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál? Obě nové generace se zdají být prozatím nákladově podstatně výše oproti 1. generaci, i když chybí spolehlivé srovnání. V některých studiích se upřednostňuje pyrolýza a proces SCW před biochemickými cestami pro možnost zkapalnění biomasy a snadnější logistiku a možnost zpracovávat olej ve stávajících rafineriích ropy, i když ekonomika fermentačních technologií vychází obecně lépe. Biopaliva, vyrobená termochemickými cestami z biomasy musí v následujících úpravách ztratit kyslík, a proto výtěžky produktu v ekvivalentu fosilního paliva jsou relativně nízké. Výroby jsou investičně i nákladově ( zejména energie) náročné a vzbuzují otázku, zda je tato cesta správná. V případě biopaliv z řas je hlavním problémem zajištění nutrientu, čistoty, případně i separace vody. Existují představy o výrobě biopaliv z řas poblíž elektráren a čistíren odpadních vod. Zvládnutí tohoto technologického procesu je ale velice náročné a nákladné. Proces ale může být využit i pro výrobu potravin či krmiv Smysl v nynější době: zpracování odpadu 23

24 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál? Hnací silou pro další vývoj pokročilých biopaliv bude cena ropy a otázka její dlouhodobé dostupnosti. Za hranici se považuje trvale více než 130$/bbl. Komerční velikost výroby a rozvoj technologií může výhledově zlevnit biopaliva vyšších generací. Podle určitých studií by měly procesy plně vyspět v horizontu let, kdy jejich relativní konkurenceschopnost k ropě může odpovídat $/bbl Elektrická energie z obnovitelných zdrojů představuje principiálně jednodušší řešení, které je dnes úspěšně komerčně zvládnuto. Proto využití elektrické energie v dopravě může podstatně ovlivnit budoucnost pohonu automobilů nebo změnu dopravních technologií. Není požadavek EU na zavedení vyspělých biopaliv do 7 let předčasný? 24

25 Situace v ČR (biopaliva) Pozitiva: Nebývalá příležitost pro výzkum a podnikání vyspělá biopaliva - zvláště oblast likvidace odpadů a výroba řas, dále v provádění teoretických analýz a rozborů, zapojení se do mezinárodních programů ( dobrovolná schémata ) - Zákon 201/2012 Sb a Nařízení 351/2012 Předběžné stanovisko ČAPPO - Členské firmy plní povinnosti dané legislativou. Na dávkování biopaliv si motoristé zvykli, nicméně ČAPPO nepovažuje I. generaci za definitívní řešení perspektivu asociace vidí ve vyspělých biopalivech a bude podporovat příslušný výzkum 25

26 Těžba břidličných energetických surovin Před časem byly zveřejněny zprávy, zejména z USA, o těžbě břidlicového zemního plynu. Plyn začal být v USA natolik levný, že se vrací zpět průmysl z Asie. Plyn, ale i ropa je dobýván novou technologií horizontálních vrtů a frakturováním hornin. Přestože existují pochybnosti o možných ekologických problémech ( podzemní vody, tektonické poruchy, otřesy ), bylo rozhodnuto tento způsob realizovat na území několika států USA. Postup byl vyvinut před mnoha lety pro dotěžování klasických ropných ložisek v periferních oblastech. Ropa z břidlic bývá často označována jako tight oil. USA: Budeme zcela soběstační do několika let (2035). Významné zásoby také: Argentina, Kanada, Čína, Polsko ( plyn) 26

27 27

28 Jaké mohou být důsledky těžby břidličné ropy: Pokles cen ropy: - odsunutí či zpomalení bioprogramu - zvyšování počtu vozidel a spotřeby fosilních paliv - nedozírné důsledky pro ekologii- další masívní zvýšení emisí skleníkových plynů - země OPEC zintenzívní výstavbu zařízení na produkty s vyšší přidanou hodnotou, snížená konkurenceschopnost Evropy Nerovnováha ve světě v důsledku zdrojů ( levná ropa vs. drahá ropa, totéž o plynu, a to v kombinaci s levnou prac. sílou ) Jiný způsob globalizace, mocenských zájmů a zchudnutí států bez energetických zdrojů Snížené úsilí o zavádění energeticky vyspělých technologíí a o úspory energií???? REVOLUCE! 28

29 Co na závěr: Výhled do roku 2050 (dle IEC /WEC) z roku 2011 Benzín a nafta stále dominantní, ale konvenční motory s vnitřním spalováním podíl % Dále TO a letecký petrolej Spotřeba paliv poroste ( 30% -82%): nafta a TO 40% - 200%, l. petrolej %, benzín se sníží o (16 63 %) Rozvoj biopaliv (4x vyšší než nyní), další jako elektřina, hybridy a zemní plyn se zvýší 7x Spotřeba hlavně Asie/Čína/Indie Počet aut se zvýší (2,2 x-2,6x) Urbanizace: megaměsta více než mil. obyvatel globálně , z toho v Číně 50 Elektrizace dopravy, zvl. v megaměstech Nové dopravní systémy a technologie, zejména pro hromadnou přepravu 29

30 Děkuji za pozornost 30

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Motorová paliva a biopaliva

Motorová paliva a biopaliva Motorová paliva a biopaliva Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E-mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) 1. Úvod Provoz na silničních komunikacích

Více

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Seminár: Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie, 14.6.2011, Bratislava Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Autoři: Ing. Ivan Ottis, předseda představenstva

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Ing.Jiří Plitz, PARAMO a.s. seminář ČAPPO, 28.11.2013 Aktuální stav biopaliv Mísení biosložek z potravinářských plodin kolem 6 % objemu

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Biopaliva jejích výhody a nevýhody

Biopaliva jejích výhody a nevýhody Biopaliva jejích výhody a nevýhody Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V Ústí n. L., červen 2014 Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. Ing. Jaroslava Svobodová

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Ekonomické a ekologické

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

lní legislativa užitu

lní legislativa užitu Aktuáln lní legislativa užitu ití biopaliv v dopravě Seminář ČAPPO Kralupy n/vlt., 28. listopadu 2013 Ing. Václav V Pražák vedoucí řízení kvality produktů ČESKÁ RAFINÉRSK RSKÁ,, a.s. Osnova 1. Úvod 2.

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA Čupera J. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Základní pojmy Zemní plyn /Natural Gas, Erdgas, Gaz naturel, Природный газ/ = přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţ ujícím podílem metanu CH 4 a

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Oščadnica 24. 10. 25. 10. 2012 Možnosti a potenciál energetického

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice Shrnutí výsledků studie Praha, listopad 2014 Zkratky a vysvětlivky B2B/B2C Business-to-Business, Business-to-Customer CAGR CNG ČR EV HEV ICE LV OEM OES PHEV TCO

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Alternativní pohony motorových vozidel

Alternativní pohony motorových vozidel Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 Alternativní pohony

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Firma a strategie. Firma založena v roce 2007. Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR

Firma a strategie. Firma založena v roce 2007. Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR Firma a strategie Firma založena v roce 2007 Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG Dovoz ověřené technologie CNG do ČR C N G Zemní plyn je přírodní látka, která je tvořena z 98 % metanem (CH

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou současného dění v EU a rizika přechodu na biopaliva 2. generace

Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou současného dění v EU a rizika přechodu na biopaliva 2. generace Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou současného dění v EU a rizika přechodu na biopaliva 2. generace Presented: Martin Kubů October 2013 EU/NAP obnovitelné energie v dopravě EU Cíle pro rok 2020

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument poskytuje kritéria zelených veřejných zakázek pro oblast dopravy. Podrobné vysvětlení důvodů

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv

Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) Trvalý nárůst silniční

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 2. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více