Budoucnost motorových paliv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost motorových paliv"

Transkript

1 Budoucnost motorových paliv Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Milan Vitvar červen

2 Obsah Fosilní paliva Alternatívní paliva Ekologie spalování paliv Biopaliva Obnovitelné zdroje a legislativa v EU Vyspělé výroby biopaliv Jak dál v EU, situace v USA, situace v ČR Vyspělé výroby biopaliv- další směřování Těžba břidličných energetických surovin Důsledky těžby břidličné ropy Výhled do roku

3 Fosilní paliva Královská místa stále náleží autobenzinu a motorové naftě. Ve světě se ročně spotřebuje asi Mtoe/r USA používají více automobilový benzín, Evropa spíše motorovou naftu. (Historické důvody, zaměření komerční dopravy, daňové zatížení a efektivnost) Ropa a její produkty se podílí asi 30 % na světové roční spotřebě energie Rostoucí nároky probouzejících se motoristických gigantů Číny a Indie. Značná část ropy se nachází v politicky nestabilních oblastech středního východu: Otázka skutečných světových zásob, udržitelné těžby, mezinárodní závislosti Dosud nevyřešený problém ekologie Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční přepravu 3

4 Alternatívní paliva: Cíl: Nahradit částečně nebo úplně stávající fosilní paliva nebo zajistit pohon vozidel jiným způsobem než vnitřním spalováním Důvody pro jejich uplatnění mohou vycházet z : ekologie ( biopaliva jako obnovitelný zdroj) vědomí limitu ropných zásob politicko-hospodářské důvody (biopaliva pro kompenzaci přebytků v zem. výrobě, globální bezpečnost v zásobování trhu energií) Hlavní alternatívní paliva: LPG : Bilance plynů při zpracování ropy a jejich využití, dobré vlastnosti - úzká směs uhlovodíků OČMM 89, pro pohon je v ČR používáno cca t/r. Používají se běžné benzinové motory, emisní parametry jsou lepší tlak v nádrži 1,4 MPa Není přílišný zájem výrobců automobilů LPG rozšiřovat pro omezené zdroje, existovaly problémy s nekompatibilními materiály. 4

5 Alternatívní paliva CNG Dostupnost a zajištěnost zdrojů, metan jediný uhlovodík, přednost při návrhu motorů. OČVM 128. Dobré emisní parametry Stlačen na 25 MPa Podpora plynárenských podniků, očekáváno podstatnější rozšíření Kryogenní forma LNG ( bod varu 160 C). Určena pro veliké motory Vodík Dávný sen ekologů zcela čisté palivo, diskutován v souvislosti s nukleárními/solárními /vodními/větrnými elektrárnami a elektrolýzou vody. Jiné technologie zajištění suroviny vycházejí z fosilních nebo bio paliv. Patrně omezené využití v příštích dekádách Elektrická energie Spojení baterie a elektrický motor naráží na omezenou kapacitu baterií. Existuje intenzívní výzkum právě v této problematice. Současné dojezdy mohou být až 200 km. Značná podpora v USA a Číně 5

6 Alternatívní paliva Hybridní pohony Jde o kombinaci spalovacího a elektrického motoru: dvojí typ: spalovací motor jako pro rychlou jízdu mimo města, elektrický používán spíše ve městech pro nižší rychlost ( lepší ekonomie provozu), anebo menší spalovací motor jen na dobíjení baterií. Využití brzdění pro dobíjení. Palivové články Elektrické motory zásobeny z palivových článků, kde se proud vyrábí z kapalných paliv. Chemická energie paliva se mění na elektrickou v důsledku oxidace paliva kyslíkem nebo jiným oxidačním činidlem. Proud směřuje od anody ke katodě elektrickým obvodem s elektromotorem, přes elektrolyt mohou procházet jenom ionty. Článek dosahuje cca 0,7 V napětí, takže pracuje více článků dohromady. Účinnost se pohybuje od 40 do 60 %. 6

7 Specifické použití v kosmické technice ( USA), ale nyní např. i v záložních zdrojích, pohonech strojů, motorů atd. Nově existují palivové články s výměnou protonů, používající jako elektrolyt pevnou polymerní membránu či pevné oxidy kovů a jiné materiály. Desítky typů a variant, vč. teplotních podmínek, za kterých provozují. V konečné podobě na stejném principu může být jako paliva používán i metanol, benzín či jiné uhlovodíkové frakce. Oxidantem může být i vzduch. Výsledkem reakcí je voda a CO2. Zatím spíše ve stadiu pokročilého výzkumu a prototypů. Cenově i výrobně jsou poměrně náročné, v USA nejsou z důvodu nákladů považovány za prioritně perspektivní. Z alternatívních paliv jsou nejslibnější zemní plyn, biopaliva a elektrická energie (IEC) 7

8 Ekologie spalování paliv: Roční globální emise činí Mt CO2 ( 23 % z toho doprava) Scénáře vlivu skleníkových plynů na podmínky celé planety Ke konci století může globální oteplení činit až 6 C Významné meteorologické jevy, hladiny moří a ztráta území, podmínky života na planetě Bioenergie jako taková a její součást - biopaliva jako alternatívní zdroj v dopravě - mohou významně pomoci zlepšit ekologickou situaci. Jde o obnovitelnou energii. V dnešní době se bioenergie podílí 10 % na celkové energetické spotřebě a do roku 2050 by se měl tento podíl ztrojnásobit. (2% podíl v palivech) CO2 emitován do atmosféry je v průběhu času znovu pohlcován rostlinami během fotosyntézy Další předností je vytvoření pracovních míst pro výrobu biopaliv v celém svém řetězci, postupná nižší závislost na fosilních zdrojích 8

9 Biopaliva alternatívní a obnovitelný zdroj energie v dopravě Biopaliva první generace ( převážně výroba z potravinářských surovin) Nejstarším biopalivem je etanol ( od 20. let minulého století- OČ 106/89) mísený do autobenzínu Rozvoj nastal v Brazílii a USA, kde od 80. let nahrazuje MTBE Pro motorovou naftu jsou palivy první generace FAME, tedy v podstatě rostlinné oleje, reesterifikované metanolem. Ve světě dominuje olej palmový ( C 16 C 18), sojový ( C 18+ ) a řepkový C 18 +). Dají se zpracovávat i živočišné tuky, upotřebené kuchyňské oleje a další suroviny. 9

10 Globální výroba biopaliv a hlavní producenti (převážně první generace) 10

11 Obnovitelné zdroje v dopravě: Legislatívní rámec v Evropě: Směrnice 2009/28/EC ( Směrnice o obnovitelných zdrojích ) stanovila závazné cíle dosáhnout do roku % podílu obnovitelné energie v Evropské unii a 10 % podílu pro obnovitelnou energii v sektoru dopravy. Současně byla doplněna Směrnice 98/70 EC ( Směrnice o kvalitě paliv ), která zavedla závazný cíl dosáhnout do roku 2020 redukci 6 % obsahu skleníkových plynů v palivech, používaných v provozu mobilních prostředků. Směrnice nezohledňovaly vysoké emise skleníkových plynů, které vznikají jako důsledek zvýšené poptávky po kapalných biopalivech ve světě. Státy EU jsou schopny saturovat biosložky pro paliva přibližně ze 2/3 své současné spotřeby. 1/3 se dováží ze států, kde dochází k záboru nezemědělské půdy. V roce 2020 by importy měly krýt téměř dvojnásobnou poptávku oproti současnému stavu 11

12 Obnovitelné zdroje: Důsledkem poptávky jsou tzv. nepřímé změně ve využití půdy ( ILUC), která vede ke globálnímu řetězci změn, končícímu záborem nových přírodních území (savany, rašeliniště, mokřadla, pralesy atp). Zejména odlesněním deštných pralesů vznikají vysoké škody. Jsou obavy ze ztráty biodiverzity a nejúčinnějšího sytému pro pohlcování CO2. Mění se zásoba uhlíku, tedy vlastnost charakteristická pro kteroukoliv půdu, změnou ve využití a vypalováním území s velkou zásobou uhlíku je uvolňován CO2 a další zplodiny do atmosféry. 12

13 Obnovitelné zdroje: Evropská komise a parlament se proto rozhodly navrhnout novelizaci původní směrnice a nastavit nová pravidla s cílem minimalizovat vliv nepřímé změny ve využití půdy.. 13

14 Evropská komise spolu s dalšími relevantními organizacemi vybrala variantu, kdy dojde k omezení výroby tzv. I. generace biopaliv ( výroba složek z potravinářských surovin, tedy olejnin a škrobovin) a akcentuje vývoj a komerční využití vyspělých biopaliv, tedy biopaliv původně ve směrnici 28 označovaných jako biopaliva druhé ( celulóza, lignocelulóza) a třetí (řasy, odpady) generace. 14

15 Hlavní prvky návrhu novelizace směrnice podíl biopaliv z potravinářských surovin bude limitován na 5 % konečné spotřeby energie v dopravě ( %) biopaliva vyrobená z řas, biologické části směsného komunálního odpadu, biomasy z průmyslových odpadů, slámy, zvířecího hnoje, zbytků při výrobě palmového oleje, surového glycerinu, odpadního oleje z celulózek, odpadů při výrobě vína, slupek a skořápek ořechů, zbytků třtiny, vymlácených kukuřičných klasů, kůry, větví, pilin, listí, odřezků ze zarovnávání prken. budou započtena čtyřnásobně biopaliva vyrobená z upotřebených kuchyňských olejů, zvířecího tuku, nepotravinářského celulózového materiálu, lignocelulózy ( vyjma řezaných klád a dýhových odřezků) by měla být započítávána ve dvojnásobném energetickém obsahu. úspory skleníkových plynů by měly být alespoň 60 % pro biopaliva vyráběná na zařízeních, které zahájily provoz od nebo později. V případě výroby biopaliv v zařízeních, které byly v provozu před by tato měla dosahovat úspory skleníkových plynů alespoň 35 %, a to do 31. prosince 2017 a od alespoň 50 % 15

16 Praktické zajištění ILUC stanoven paušálně dle přílohy 1 novelizace obilniny 12 g CO2/MJ cukrové plodiny 13 g CO2/MJ olejniny 55 g CO2/MJ ILUC se jen vykazuje, nepočítá se do cíle!!! Výhledově se hodnoty a výpočty ILUCu mohou měnit modely) (ekonometrické Pokud by byl ILUC závazný, byly by emise např. pro řepku: 52g + 55 g CO2/MJ. Olejniny v tomto případě přestávají vyhovovat ( fosilní palivo 83,8 g CO2/MJ) 16

17 Vyspělé výroby biopaliv Biopaliva vyráběná biochemickými postupy, fermentacemi, hydrolýzou, a to z celulózových odpadů současně jeden z hlavních směrů, zejména v USA Biopaliva vyráběná termochemickými cestami, tedy pyrolýzou, zplyňováním, s využitím katalytických postupů nebo bez nich, ze stejných surovin nebo jiných odpadů, vč. případného využití FT syntézy a hydrokrakování. Produkty mohou být: biometanol, bioetanol, biobutanol, biodme, biovodík, směs alkoholů, směsi uhlovodíků Výroba řas ( dále s použitím uvedených procesů) Výroba řas fotosyntetickou cestou z odpadního CO2 (následují výše uvedené cesty vč. případné reesterifikace olejů) Zpracování odpadů (obě uvedené cesty + mnoho způsobů dle druhu Reesterifikace upotřebených kuchyňských olejů, zvířecích tuků aj. Hydrogenace VGO (?) 17

18 Vyspělé výroby biopaliv Nejvíce průmyslově zvládnutá je prozatím výroba bioalkoholu z celulózy a hemicelulózy, získávané z biomasy. V USA jsou desítky závodů na zpracování zemědělských zbytků nebo dřeva a další se staví, a to v komerčních velikostech. V Evropě by zatím měl být v provozu závod v severní Itálii Lze využít obilních lihovarů, ke kterým se přidají stupně přípravy biomasy a další fermentační stupně pro přeměnu hemicelulózy/celulózy ve zkvasitelné cukry Termochemické cesty se nacházejí prozatím spíše ve výzkumných a poloprovozních stupních: Rychlá pyrolýza je uskutečňována v náročném zařízení, kdy se vysušená biomasa zahřeje na cca 500 C během 1 4 sekund. Po ochlazení a separaci je získán tzv. pyrolýzní olej ( až 80 %). Je nemísitelný s uhlovodíky, rozpustný ve vodě, obsahuje určité množství vody ( cca %) a jeho výhřevnost je přibližně poloviční oproti fosilnim palivům. Je nutno zajistit separaci vody a hydrogenaci k odstranění kyslíku. 18

19 Vyspělé výroby biopaliv Proces rozkladu biomasy superkritickou vodou ( SCW proces) probíhá při tlaku 22,4 MPa a teplotách okolo 374 C, kdy se voda dostává do nadkritického stavu, stává se silným oxidačním činidlem a dokáže rozkládat biomasu. Předností technologie je, že biomasa může být vlhká a variabilní. Výtěžek oleje je nižší ( asi 50 %), ale z hlediska vlastností je srovnatelný s pyrolýzním olejem. Varianta HTU ( Hydro Thermal Upgrading) prováděná při mírnějších podmínkách s delší dobou zdržení má poskytovat lepší kvalitu oleje a snížení jeho afinity k vodě. Rovněž tyto biooleje bude třeba rafinovat a dekarboxylovat BTL technologie využívá zplynění biomasy ( oxidace s podstechiometrickým poměrem kyslíku) a FT syntézy umělé ropy. Tato se následně hydrokrakuje. I když jsou finální paliva velmi kvalitní, celkový výtěžek nafty se pohybuje od 10 do 20 % a celkově je zařízení vysoce investičně a provozně náročné. 19

20 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál v EU? Stimuly pro první generaci: - podpora zemědělství, zvýšení výnosů za posledních 50 let - snížení emisí skleníkových plynů - závislost na fosilních palivech Stimuly pro druhou generaci: - zhodnocení odpadní biomasy: až 10 % biomasy - silná konkurence ve využití jako OZE dle stejné směrnice 28/99, podpora v rámci jiných programů. Biomasa se spaluje za účelem výroby energie: ČEZ: několik elektráren a tepláren; - Využití biomasy není v současnosti palčivým ekonomickým problémem, cena biopaliv z biomasy je prozatím vyšší než z potravinářských plodin - snížení emisí skleníkových plynů, zabránění ILUC - závislost na fosilních palivech Stimuly pro třetí generaci: -????, odpady, řasy, pohlcení plynného CO2. Nenáročnost na rozlohu půdy, efektivita vlastního růstu řas. Cena prozatím více než trojnásobná oproti potravinářským plodinám. Chybí ekonomické stimuly - snížení emisí skleníkových plynů - závislost na fosilních palivech 20

21 Situace v USA: USA jsou mnohem dále než EU EISA 2007, dále RFS 2, ročně korigovaná ze strany EPA Jednoznačná povinnost, vč. kvót na vyspělá biopaliva. Snaha omezit bioetanol z kukuřice, za posledních 10 let se prudce zvýšilo pěstování kukuřice pro bioetanol a nyní tam směřuje více než 40 % produkce Jiný historický vývoj ( zabránění škod z použití MTBE), orientace na bioetanol, představa o postupné náhradě fosilních paliv. RFS 2 definuje i finanční motivace výrobcům, zvýhodňuje celulózový etanol. Komerční závody na výrobu celulózového etanolu se začínají stavět, výroba biopaliv z řas zatím minimálně. Do roku 2015 by mělo být uvedeno do provozu 27 nových závodů, 16 z nich na celulózový etanol 21

22 Situace v USA: Do roku 2022 by mělo směřovat 136 mil m3/r biopaliv do celkové spotřeby Rozdíl v pojmech oproti EU : termín vyspělá biopaliva zahrnuje téměř všechny typy s výjimkou kukuřičného etanolu V USA jsou vyspělými biopalivy i metylestery z řepkového a zejména sojového oleje, jatrophy a lničky seté. Zařazování plodin a druhů provádí EPA, která jinak celkově řídí produkci biopaliv na federální úrovni z pověření legislativy. Má mandát i např. snížit povinnost vzhledem k podmínkám daného roku a dále vede agendu podpor. Postavení třtinového alkoholu, jako uznávaného pokročilého paliva, i když z dovozu, je bilanční a plní srovnávací funkci z hlediska nákladů. 22

23 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál? Obě nové generace se zdají být prozatím nákladově podstatně výše oproti 1. generaci, i když chybí spolehlivé srovnání. V některých studiích se upřednostňuje pyrolýza a proces SCW před biochemickými cestami pro možnost zkapalnění biomasy a snadnější logistiku a možnost zpracovávat olej ve stávajících rafineriích ropy, i když ekonomika fermentačních technologií vychází obecně lépe. Biopaliva, vyrobená termochemickými cestami z biomasy musí v následujících úpravách ztratit kyslík, a proto výtěžky produktu v ekvivalentu fosilního paliva jsou relativně nízké. Výroby jsou investičně i nákladově ( zejména energie) náročné a vzbuzují otázku, zda je tato cesta správná. V případě biopaliv z řas je hlavním problémem zajištění nutrientu, čistoty, případně i separace vody. Existují představy o výrobě biopaliv z řas poblíž elektráren a čistíren odpadních vod. Zvládnutí tohoto technologického procesu je ale velice náročné a nákladné. Proces ale může být využit i pro výrobu potravin či krmiv Smysl v nynější době: zpracování odpadu 23

24 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál? Hnací silou pro další vývoj pokročilých biopaliv bude cena ropy a otázka její dlouhodobé dostupnosti. Za hranici se považuje trvale více než 130$/bbl. Komerční velikost výroby a rozvoj technologií může výhledově zlevnit biopaliva vyšších generací. Podle určitých studií by měly procesy plně vyspět v horizontu let, kdy jejich relativní konkurenceschopnost k ropě může odpovídat $/bbl Elektrická energie z obnovitelných zdrojů představuje principiálně jednodušší řešení, které je dnes úspěšně komerčně zvládnuto. Proto využití elektrické energie v dopravě může podstatně ovlivnit budoucnost pohonu automobilů nebo změnu dopravních technologií. Není požadavek EU na zavedení vyspělých biopaliv do 7 let předčasný? 24

25 Situace v ČR (biopaliva) Pozitiva: Nebývalá příležitost pro výzkum a podnikání vyspělá biopaliva - zvláště oblast likvidace odpadů a výroba řas, dále v provádění teoretických analýz a rozborů, zapojení se do mezinárodních programů ( dobrovolná schémata ) - Zákon 201/2012 Sb a Nařízení 351/2012 Předběžné stanovisko ČAPPO - Členské firmy plní povinnosti dané legislativou. Na dávkování biopaliv si motoristé zvykli, nicméně ČAPPO nepovažuje I. generaci za definitívní řešení perspektivu asociace vidí ve vyspělých biopalivech a bude podporovat příslušný výzkum 25

26 Těžba břidličných energetických surovin Před časem byly zveřejněny zprávy, zejména z USA, o těžbě břidlicového zemního plynu. Plyn začal být v USA natolik levný, že se vrací zpět průmysl z Asie. Plyn, ale i ropa je dobýván novou technologií horizontálních vrtů a frakturováním hornin. Přestože existují pochybnosti o možných ekologických problémech ( podzemní vody, tektonické poruchy, otřesy ), bylo rozhodnuto tento způsob realizovat na území několika států USA. Postup byl vyvinut před mnoha lety pro dotěžování klasických ropných ložisek v periferních oblastech. Ropa z břidlic bývá často označována jako tight oil. USA: Budeme zcela soběstační do několika let (2035). Významné zásoby také: Argentina, Kanada, Čína, Polsko ( plyn) 26

27 27

28 Jaké mohou být důsledky těžby břidličné ropy: Pokles cen ropy: - odsunutí či zpomalení bioprogramu - zvyšování počtu vozidel a spotřeby fosilních paliv - nedozírné důsledky pro ekologii- další masívní zvýšení emisí skleníkových plynů - země OPEC zintenzívní výstavbu zařízení na produkty s vyšší přidanou hodnotou, snížená konkurenceschopnost Evropy Nerovnováha ve světě v důsledku zdrojů ( levná ropa vs. drahá ropa, totéž o plynu, a to v kombinaci s levnou prac. sílou ) Jiný způsob globalizace, mocenských zájmů a zchudnutí států bez energetických zdrojů Snížené úsilí o zavádění energeticky vyspělých technologíí a o úspory energií???? REVOLUCE! 28

29 Co na závěr: Výhled do roku 2050 (dle IEC /WEC) z roku 2011 Benzín a nafta stále dominantní, ale konvenční motory s vnitřním spalováním podíl % Dále TO a letecký petrolej Spotřeba paliv poroste ( 30% -82%): nafta a TO 40% - 200%, l. petrolej %, benzín se sníží o (16 63 %) Rozvoj biopaliv (4x vyšší než nyní), další jako elektřina, hybridy a zemní plyn se zvýší 7x Spotřeba hlavně Asie/Čína/Indie Počet aut se zvýší (2,2 x-2,6x) Urbanizace: megaměsta více než mil. obyvatel globálně , z toho v Číně 50 Elektrizace dopravy, zvl. v megaměstech Nové dopravní systémy a technologie, zejména pro hromadnou přepravu 29

30 Děkuji za pozornost 30

Vyspělá biopaliva v dopravě

Vyspělá biopaliva v dopravě ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Česká asociace petrolejářského

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Energie a alternativní zdroje 1 SVA skupiny Energie a alternativní zdroje Ing. Miloš Podrazil, vedoucí skupiny, ČAPPO Mgr Jiří Bakeš,, Ateliér r ekologie

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Most, 29.11.2012 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Prezentace studie Vize silniční dopravy do roku 2030 Část Energie, životní prostředí, zdroje Seminář 18. 8. 2010 1 Obsah prezentace: 1. Představení pracovní skupiny.

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Oblast alternativních paliv a pohonů Ochrana ovzduší ve státní správě III teorie a praxe Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Kulatý stůl Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM, Praha, 24. června 2013 Ing. Václav Pražák Ing. Miloš Podrazil vedoucí řízení

Více

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění VÚZT, v.v.i. Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy SVB Mezinárodní seminář Techagro 2016 Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek

Více

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze Alternativní paliva v dopravě a jejich vliv na životní prostřed edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie Vysoká škola chemicko-technologick technologická v Praze Souhrn Důvody pro použití

Více

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

Konstrukce motorů pro alternativní paliva Souhrn Konstrukce motorů pro alternativní paliva Příspěvek obsahuje úvahy o využití alternativních paliv k pohonu spalovacích motorů u silničních vozidel zejména z hlediska zdrojů jednotlivých druhů paliv

Více

Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku Historie, legislativa a výsledky. Jiří Hromádko

Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku Historie, legislativa a výsledky. Jiří Hromádko Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku 2020. Historie, legislativa a výsledky Jiří Hromádko Legislativa EU k biopalivům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoře

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

PŘÍLOHA 2. Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU

PŘÍLOHA 2. Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU PŘÍLOHA 2 Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU Tab. 1.1 porovnává změny v návrhu Evropské komise s dosavadními ustanoveními v obou směrnicích. Tabulka 1.1: Souhrn hlavních

Více

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

o obnovitelných zdrojích energie v ČR Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Ing. Ivan Ottis,, předseda p představenstvap Ing. Miloš Podrazil, generáln lní sekretář Česká asociace petrolejářsk U trati 42,

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

ovzduší Jiří Hromádko

ovzduší Jiří Hromádko Vize aktualizace zákona o ochraně ovzduší Jiří Hromádko Povinnost využívání biopaliv z pohledu EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, podle

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr Elektromobilita Dosavadní vývoj, praxe a trendy 25. 3. 2015 CIGRE, Skalský dvůr Aktuálně: regulace provozu automobilů v Paříži, 23. 3. 2015. Obsah Silniční doprava Úvod v kostce Faktory rozvoje elektromobility

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 173/016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 písm. a) a 118 odst. 3 zákona

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Sestavuje se v pravidelných intervalech Kontrola chodu energetických zařízení případně celého energetického hospodářství (podniků, odvětví,

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy ZPŮSOBY ZUŠLECH LECHŤOVÁNÍ BIOMASY Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Seminář Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Žilina, 22. máj 2007 Biomasa představuje p významný

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE Kateřina Sobolíková Obsah Představení společnosti BTG Rychlá pyrolýza Technologie pro rychlou pyrolýzu Možnosti využití pyrolýzního

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Seminár: Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie, 14.6.2011, Bratislava Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Autoři: Ing. Ivan Ottis, předseda představenstva

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005 Vývoj a vzájemn jemná konkurence automobilového benzínu nu a motorové nafty jako rozhodujících ch paliv pro automobily Ing.Josef SVÁTA, Ing.Hugo KITTEL,, CSc., MBA Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen.

Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. Jaroslav Váňa, Zdeněk Kratochvíl Dílčí výstup řešení projektu NAZV QE 1324 "Technologie výroby bioetanolu z lignocelulózové

Více

Motorová paliva a biopaliva

Motorová paliva a biopaliva Motorová paliva a biopaliva Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E-mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) 1. Úvod Provoz na silničních komunikacích

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů

EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Eva Hejralová Seminář Vápno, cement, ekologie Hotel Skalský Dvůr, 17. května 2016 EU ETS a biomasa EU ETS

Více

Dopad využití biopaliv na veřejné finance

Dopad využití biopaliv na veřejné finance Dopad využití biopaliv na veřejné finance Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Záměrem Evropské Unie je postupné nahrazení fosilních pohonných hmot, používaných jako palivo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Některé aspekty hydrogenace

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje Vize silniční dopravy v roce 2030 pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje srpen 2010 Řešitelská skupina: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Mgr. J. Bakeš Doc. Ing. L. Beneš Ing. J. Jíša Ing.

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES ze dne

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více