Budoucnost motorových paliv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost motorových paliv"

Transkript

1 Budoucnost motorových paliv Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Milan Vitvar červen

2 Obsah Fosilní paliva Alternatívní paliva Ekologie spalování paliv Biopaliva Obnovitelné zdroje a legislativa v EU Vyspělé výroby biopaliv Jak dál v EU, situace v USA, situace v ČR Vyspělé výroby biopaliv- další směřování Těžba břidličných energetických surovin Důsledky těžby břidličné ropy Výhled do roku

3 Fosilní paliva Královská místa stále náleží autobenzinu a motorové naftě. Ve světě se ročně spotřebuje asi Mtoe/r USA používají více automobilový benzín, Evropa spíše motorovou naftu. (Historické důvody, zaměření komerční dopravy, daňové zatížení a efektivnost) Ropa a její produkty se podílí asi 30 % na světové roční spotřebě energie Rostoucí nároky probouzejících se motoristických gigantů Číny a Indie. Značná část ropy se nachází v politicky nestabilních oblastech středního východu: Otázka skutečných světových zásob, udržitelné těžby, mezinárodní závislosti Dosud nevyřešený problém ekologie Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční přepravu 3

4 Alternatívní paliva: Cíl: Nahradit částečně nebo úplně stávající fosilní paliva nebo zajistit pohon vozidel jiným způsobem než vnitřním spalováním Důvody pro jejich uplatnění mohou vycházet z : ekologie ( biopaliva jako obnovitelný zdroj) vědomí limitu ropných zásob politicko-hospodářské důvody (biopaliva pro kompenzaci přebytků v zem. výrobě, globální bezpečnost v zásobování trhu energií) Hlavní alternatívní paliva: LPG : Bilance plynů při zpracování ropy a jejich využití, dobré vlastnosti - úzká směs uhlovodíků OČMM 89, pro pohon je v ČR používáno cca t/r. Používají se běžné benzinové motory, emisní parametry jsou lepší tlak v nádrži 1,4 MPa Není přílišný zájem výrobců automobilů LPG rozšiřovat pro omezené zdroje, existovaly problémy s nekompatibilními materiály. 4

5 Alternatívní paliva CNG Dostupnost a zajištěnost zdrojů, metan jediný uhlovodík, přednost při návrhu motorů. OČVM 128. Dobré emisní parametry Stlačen na 25 MPa Podpora plynárenských podniků, očekáváno podstatnější rozšíření Kryogenní forma LNG ( bod varu 160 C). Určena pro veliké motory Vodík Dávný sen ekologů zcela čisté palivo, diskutován v souvislosti s nukleárními/solárními /vodními/větrnými elektrárnami a elektrolýzou vody. Jiné technologie zajištění suroviny vycházejí z fosilních nebo bio paliv. Patrně omezené využití v příštích dekádách Elektrická energie Spojení baterie a elektrický motor naráží na omezenou kapacitu baterií. Existuje intenzívní výzkum právě v této problematice. Současné dojezdy mohou být až 200 km. Značná podpora v USA a Číně 5

6 Alternatívní paliva Hybridní pohony Jde o kombinaci spalovacího a elektrického motoru: dvojí typ: spalovací motor jako pro rychlou jízdu mimo města, elektrický používán spíše ve městech pro nižší rychlost ( lepší ekonomie provozu), anebo menší spalovací motor jen na dobíjení baterií. Využití brzdění pro dobíjení. Palivové články Elektrické motory zásobeny z palivových článků, kde se proud vyrábí z kapalných paliv. Chemická energie paliva se mění na elektrickou v důsledku oxidace paliva kyslíkem nebo jiným oxidačním činidlem. Proud směřuje od anody ke katodě elektrickým obvodem s elektromotorem, přes elektrolyt mohou procházet jenom ionty. Článek dosahuje cca 0,7 V napětí, takže pracuje více článků dohromady. Účinnost se pohybuje od 40 do 60 %. 6

7 Specifické použití v kosmické technice ( USA), ale nyní např. i v záložních zdrojích, pohonech strojů, motorů atd. Nově existují palivové články s výměnou protonů, používající jako elektrolyt pevnou polymerní membránu či pevné oxidy kovů a jiné materiály. Desítky typů a variant, vč. teplotních podmínek, za kterých provozují. V konečné podobě na stejném principu může být jako paliva používán i metanol, benzín či jiné uhlovodíkové frakce. Oxidantem může být i vzduch. Výsledkem reakcí je voda a CO2. Zatím spíše ve stadiu pokročilého výzkumu a prototypů. Cenově i výrobně jsou poměrně náročné, v USA nejsou z důvodu nákladů považovány za prioritně perspektivní. Z alternatívních paliv jsou nejslibnější zemní plyn, biopaliva a elektrická energie (IEC) 7

8 Ekologie spalování paliv: Roční globální emise činí Mt CO2 ( 23 % z toho doprava) Scénáře vlivu skleníkových plynů na podmínky celé planety Ke konci století může globální oteplení činit až 6 C Významné meteorologické jevy, hladiny moří a ztráta území, podmínky života na planetě Bioenergie jako taková a její součást - biopaliva jako alternatívní zdroj v dopravě - mohou významně pomoci zlepšit ekologickou situaci. Jde o obnovitelnou energii. V dnešní době se bioenergie podílí 10 % na celkové energetické spotřebě a do roku 2050 by se měl tento podíl ztrojnásobit. (2% podíl v palivech) CO2 emitován do atmosféry je v průběhu času znovu pohlcován rostlinami během fotosyntézy Další předností je vytvoření pracovních míst pro výrobu biopaliv v celém svém řetězci, postupná nižší závislost na fosilních zdrojích 8

9 Biopaliva alternatívní a obnovitelný zdroj energie v dopravě Biopaliva první generace ( převážně výroba z potravinářských surovin) Nejstarším biopalivem je etanol ( od 20. let minulého století- OČ 106/89) mísený do autobenzínu Rozvoj nastal v Brazílii a USA, kde od 80. let nahrazuje MTBE Pro motorovou naftu jsou palivy první generace FAME, tedy v podstatě rostlinné oleje, reesterifikované metanolem. Ve světě dominuje olej palmový ( C 16 C 18), sojový ( C 18+ ) a řepkový C 18 +). Dají se zpracovávat i živočišné tuky, upotřebené kuchyňské oleje a další suroviny. 9

10 Globální výroba biopaliv a hlavní producenti (převážně první generace) 10

11 Obnovitelné zdroje v dopravě: Legislatívní rámec v Evropě: Směrnice 2009/28/EC ( Směrnice o obnovitelných zdrojích ) stanovila závazné cíle dosáhnout do roku % podílu obnovitelné energie v Evropské unii a 10 % podílu pro obnovitelnou energii v sektoru dopravy. Současně byla doplněna Směrnice 98/70 EC ( Směrnice o kvalitě paliv ), která zavedla závazný cíl dosáhnout do roku 2020 redukci 6 % obsahu skleníkových plynů v palivech, používaných v provozu mobilních prostředků. Směrnice nezohledňovaly vysoké emise skleníkových plynů, které vznikají jako důsledek zvýšené poptávky po kapalných biopalivech ve světě. Státy EU jsou schopny saturovat biosložky pro paliva přibližně ze 2/3 své současné spotřeby. 1/3 se dováží ze států, kde dochází k záboru nezemědělské půdy. V roce 2020 by importy měly krýt téměř dvojnásobnou poptávku oproti současnému stavu 11

12 Obnovitelné zdroje: Důsledkem poptávky jsou tzv. nepřímé změně ve využití půdy ( ILUC), která vede ke globálnímu řetězci změn, končícímu záborem nových přírodních území (savany, rašeliniště, mokřadla, pralesy atp). Zejména odlesněním deštných pralesů vznikají vysoké škody. Jsou obavy ze ztráty biodiverzity a nejúčinnějšího sytému pro pohlcování CO2. Mění se zásoba uhlíku, tedy vlastnost charakteristická pro kteroukoliv půdu, změnou ve využití a vypalováním území s velkou zásobou uhlíku je uvolňován CO2 a další zplodiny do atmosféry. 12

13 Obnovitelné zdroje: Evropská komise a parlament se proto rozhodly navrhnout novelizaci původní směrnice a nastavit nová pravidla s cílem minimalizovat vliv nepřímé změny ve využití půdy.. 13

14 Evropská komise spolu s dalšími relevantními organizacemi vybrala variantu, kdy dojde k omezení výroby tzv. I. generace biopaliv ( výroba složek z potravinářských surovin, tedy olejnin a škrobovin) a akcentuje vývoj a komerční využití vyspělých biopaliv, tedy biopaliv původně ve směrnici 28 označovaných jako biopaliva druhé ( celulóza, lignocelulóza) a třetí (řasy, odpady) generace. 14

15 Hlavní prvky návrhu novelizace směrnice podíl biopaliv z potravinářských surovin bude limitován na 5 % konečné spotřeby energie v dopravě ( %) biopaliva vyrobená z řas, biologické části směsného komunálního odpadu, biomasy z průmyslových odpadů, slámy, zvířecího hnoje, zbytků při výrobě palmového oleje, surového glycerinu, odpadního oleje z celulózek, odpadů při výrobě vína, slupek a skořápek ořechů, zbytků třtiny, vymlácených kukuřičných klasů, kůry, větví, pilin, listí, odřezků ze zarovnávání prken. budou započtena čtyřnásobně biopaliva vyrobená z upotřebených kuchyňských olejů, zvířecího tuku, nepotravinářského celulózového materiálu, lignocelulózy ( vyjma řezaných klád a dýhových odřezků) by měla být započítávána ve dvojnásobném energetickém obsahu. úspory skleníkových plynů by měly být alespoň 60 % pro biopaliva vyráběná na zařízeních, které zahájily provoz od nebo později. V případě výroby biopaliv v zařízeních, které byly v provozu před by tato měla dosahovat úspory skleníkových plynů alespoň 35 %, a to do 31. prosince 2017 a od alespoň 50 % 15

16 Praktické zajištění ILUC stanoven paušálně dle přílohy 1 novelizace obilniny 12 g CO2/MJ cukrové plodiny 13 g CO2/MJ olejniny 55 g CO2/MJ ILUC se jen vykazuje, nepočítá se do cíle!!! Výhledově se hodnoty a výpočty ILUCu mohou měnit modely) (ekonometrické Pokud by byl ILUC závazný, byly by emise např. pro řepku: 52g + 55 g CO2/MJ. Olejniny v tomto případě přestávají vyhovovat ( fosilní palivo 83,8 g CO2/MJ) 16

17 Vyspělé výroby biopaliv Biopaliva vyráběná biochemickými postupy, fermentacemi, hydrolýzou, a to z celulózových odpadů současně jeden z hlavních směrů, zejména v USA Biopaliva vyráběná termochemickými cestami, tedy pyrolýzou, zplyňováním, s využitím katalytických postupů nebo bez nich, ze stejných surovin nebo jiných odpadů, vč. případného využití FT syntézy a hydrokrakování. Produkty mohou být: biometanol, bioetanol, biobutanol, biodme, biovodík, směs alkoholů, směsi uhlovodíků Výroba řas ( dále s použitím uvedených procesů) Výroba řas fotosyntetickou cestou z odpadního CO2 (následují výše uvedené cesty vč. případné reesterifikace olejů) Zpracování odpadů (obě uvedené cesty + mnoho způsobů dle druhu Reesterifikace upotřebených kuchyňských olejů, zvířecích tuků aj. Hydrogenace VGO (?) 17

18 Vyspělé výroby biopaliv Nejvíce průmyslově zvládnutá je prozatím výroba bioalkoholu z celulózy a hemicelulózy, získávané z biomasy. V USA jsou desítky závodů na zpracování zemědělských zbytků nebo dřeva a další se staví, a to v komerčních velikostech. V Evropě by zatím měl být v provozu závod v severní Itálii Lze využít obilních lihovarů, ke kterým se přidají stupně přípravy biomasy a další fermentační stupně pro přeměnu hemicelulózy/celulózy ve zkvasitelné cukry Termochemické cesty se nacházejí prozatím spíše ve výzkumných a poloprovozních stupních: Rychlá pyrolýza je uskutečňována v náročném zařízení, kdy se vysušená biomasa zahřeje na cca 500 C během 1 4 sekund. Po ochlazení a separaci je získán tzv. pyrolýzní olej ( až 80 %). Je nemísitelný s uhlovodíky, rozpustný ve vodě, obsahuje určité množství vody ( cca %) a jeho výhřevnost je přibližně poloviční oproti fosilnim palivům. Je nutno zajistit separaci vody a hydrogenaci k odstranění kyslíku. 18

19 Vyspělé výroby biopaliv Proces rozkladu biomasy superkritickou vodou ( SCW proces) probíhá při tlaku 22,4 MPa a teplotách okolo 374 C, kdy se voda dostává do nadkritického stavu, stává se silným oxidačním činidlem a dokáže rozkládat biomasu. Předností technologie je, že biomasa může být vlhká a variabilní. Výtěžek oleje je nižší ( asi 50 %), ale z hlediska vlastností je srovnatelný s pyrolýzním olejem. Varianta HTU ( Hydro Thermal Upgrading) prováděná při mírnějších podmínkách s delší dobou zdržení má poskytovat lepší kvalitu oleje a snížení jeho afinity k vodě. Rovněž tyto biooleje bude třeba rafinovat a dekarboxylovat BTL technologie využívá zplynění biomasy ( oxidace s podstechiometrickým poměrem kyslíku) a FT syntézy umělé ropy. Tato se následně hydrokrakuje. I když jsou finální paliva velmi kvalitní, celkový výtěžek nafty se pohybuje od 10 do 20 % a celkově je zařízení vysoce investičně a provozně náročné. 19

20 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál v EU? Stimuly pro první generaci: - podpora zemědělství, zvýšení výnosů za posledních 50 let - snížení emisí skleníkových plynů - závislost na fosilních palivech Stimuly pro druhou generaci: - zhodnocení odpadní biomasy: až 10 % biomasy - silná konkurence ve využití jako OZE dle stejné směrnice 28/99, podpora v rámci jiných programů. Biomasa se spaluje za účelem výroby energie: ČEZ: několik elektráren a tepláren; - Využití biomasy není v současnosti palčivým ekonomickým problémem, cena biopaliv z biomasy je prozatím vyšší než z potravinářských plodin - snížení emisí skleníkových plynů, zabránění ILUC - závislost na fosilních palivech Stimuly pro třetí generaci: -????, odpady, řasy, pohlcení plynného CO2. Nenáročnost na rozlohu půdy, efektivita vlastního růstu řas. Cena prozatím více než trojnásobná oproti potravinářským plodinám. Chybí ekonomické stimuly - snížení emisí skleníkových plynů - závislost na fosilních palivech 20

21 Situace v USA: USA jsou mnohem dále než EU EISA 2007, dále RFS 2, ročně korigovaná ze strany EPA Jednoznačná povinnost, vč. kvót na vyspělá biopaliva. Snaha omezit bioetanol z kukuřice, za posledních 10 let se prudce zvýšilo pěstování kukuřice pro bioetanol a nyní tam směřuje více než 40 % produkce Jiný historický vývoj ( zabránění škod z použití MTBE), orientace na bioetanol, představa o postupné náhradě fosilních paliv. RFS 2 definuje i finanční motivace výrobcům, zvýhodňuje celulózový etanol. Komerční závody na výrobu celulózového etanolu se začínají stavět, výroba biopaliv z řas zatím minimálně. Do roku 2015 by mělo být uvedeno do provozu 27 nových závodů, 16 z nich na celulózový etanol 21

22 Situace v USA: Do roku 2022 by mělo směřovat 136 mil m3/r biopaliv do celkové spotřeby Rozdíl v pojmech oproti EU : termín vyspělá biopaliva zahrnuje téměř všechny typy s výjimkou kukuřičného etanolu V USA jsou vyspělými biopalivy i metylestery z řepkového a zejména sojového oleje, jatrophy a lničky seté. Zařazování plodin a druhů provádí EPA, která jinak celkově řídí produkci biopaliv na federální úrovni z pověření legislativy. Má mandát i např. snížit povinnost vzhledem k podmínkám daného roku a dále vede agendu podpor. Postavení třtinového alkoholu, jako uznávaného pokročilého paliva, i když z dovozu, je bilanční a plní srovnávací funkci z hlediska nákladů. 22

23 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál? Obě nové generace se zdají být prozatím nákladově podstatně výše oproti 1. generaci, i když chybí spolehlivé srovnání. V některých studiích se upřednostňuje pyrolýza a proces SCW před biochemickými cestami pro možnost zkapalnění biomasy a snadnější logistiku a možnost zpracovávat olej ve stávajících rafineriích ropy, i když ekonomika fermentačních technologií vychází obecně lépe. Biopaliva, vyrobená termochemickými cestami z biomasy musí v následujících úpravách ztratit kyslík, a proto výtěžky produktu v ekvivalentu fosilního paliva jsou relativně nízké. Výroby jsou investičně i nákladově ( zejména energie) náročné a vzbuzují otázku, zda je tato cesta správná. V případě biopaliv z řas je hlavním problémem zajištění nutrientu, čistoty, případně i separace vody. Existují představy o výrobě biopaliv z řas poblíž elektráren a čistíren odpadních vod. Zvládnutí tohoto technologického procesu je ale velice náročné a nákladné. Proces ale může být využit i pro výrobu potravin či krmiv Smysl v nynější době: zpracování odpadu 23

24 Vyspělé výroby biopaliv, jak dál? Hnací silou pro další vývoj pokročilých biopaliv bude cena ropy a otázka její dlouhodobé dostupnosti. Za hranici se považuje trvale více než 130$/bbl. Komerční velikost výroby a rozvoj technologií může výhledově zlevnit biopaliva vyšších generací. Podle určitých studií by měly procesy plně vyspět v horizontu let, kdy jejich relativní konkurenceschopnost k ropě může odpovídat $/bbl Elektrická energie z obnovitelných zdrojů představuje principiálně jednodušší řešení, které je dnes úspěšně komerčně zvládnuto. Proto využití elektrické energie v dopravě může podstatně ovlivnit budoucnost pohonu automobilů nebo změnu dopravních technologií. Není požadavek EU na zavedení vyspělých biopaliv do 7 let předčasný? 24

25 Situace v ČR (biopaliva) Pozitiva: Nebývalá příležitost pro výzkum a podnikání vyspělá biopaliva - zvláště oblast likvidace odpadů a výroba řas, dále v provádění teoretických analýz a rozborů, zapojení se do mezinárodních programů ( dobrovolná schémata ) - Zákon 201/2012 Sb a Nařízení 351/2012 Předběžné stanovisko ČAPPO - Členské firmy plní povinnosti dané legislativou. Na dávkování biopaliv si motoristé zvykli, nicméně ČAPPO nepovažuje I. generaci za definitívní řešení perspektivu asociace vidí ve vyspělých biopalivech a bude podporovat příslušný výzkum 25

26 Těžba břidličných energetických surovin Před časem byly zveřejněny zprávy, zejména z USA, o těžbě břidlicového zemního plynu. Plyn začal být v USA natolik levný, že se vrací zpět průmysl z Asie. Plyn, ale i ropa je dobýván novou technologií horizontálních vrtů a frakturováním hornin. Přestože existují pochybnosti o možných ekologických problémech ( podzemní vody, tektonické poruchy, otřesy ), bylo rozhodnuto tento způsob realizovat na území několika států USA. Postup byl vyvinut před mnoha lety pro dotěžování klasických ropných ložisek v periferních oblastech. Ropa z břidlic bývá často označována jako tight oil. USA: Budeme zcela soběstační do několika let (2035). Významné zásoby také: Argentina, Kanada, Čína, Polsko ( plyn) 26

27 27

28 Jaké mohou být důsledky těžby břidličné ropy: Pokles cen ropy: - odsunutí či zpomalení bioprogramu - zvyšování počtu vozidel a spotřeby fosilních paliv - nedozírné důsledky pro ekologii- další masívní zvýšení emisí skleníkových plynů - země OPEC zintenzívní výstavbu zařízení na produkty s vyšší přidanou hodnotou, snížená konkurenceschopnost Evropy Nerovnováha ve světě v důsledku zdrojů ( levná ropa vs. drahá ropa, totéž o plynu, a to v kombinaci s levnou prac. sílou ) Jiný způsob globalizace, mocenských zájmů a zchudnutí států bez energetických zdrojů Snížené úsilí o zavádění energeticky vyspělých technologíí a o úspory energií???? REVOLUCE! 28

29 Co na závěr: Výhled do roku 2050 (dle IEC /WEC) z roku 2011 Benzín a nafta stále dominantní, ale konvenční motory s vnitřním spalováním podíl % Dále TO a letecký petrolej Spotřeba paliv poroste ( 30% -82%): nafta a TO 40% - 200%, l. petrolej %, benzín se sníží o (16 63 %) Rozvoj biopaliv (4x vyšší než nyní), další jako elektřina, hybridy a zemní plyn se zvýší 7x Spotřeba hlavně Asie/Čína/Indie Počet aut se zvýší (2,2 x-2,6x) Urbanizace: megaměsta více než mil. obyvatel globálně , z toho v Číně 50 Elektrizace dopravy, zvl. v megaměstech Nové dopravní systémy a technologie, zejména pro hromadnou přepravu 29

30 Děkuji za pozornost 30

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA Publikováno na stránkách www.vuzt.cz TERMOLÝZNÍ ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY, SEPAROVANÝCH PLASTOVÝCH A CELULÓZOVÝCH PODÍLŮ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ VYUŽITÍ Petr Jevič, Zdeňka

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více