Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov"

Transkript

1 Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy Němcové 16, Přerov IČ IZO ZŠ Telefon/fax / Internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Právní subjektivita Od Zápis do školského rejstříku Název zřizovatele Statutární město Přerov Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel Mgr. Ilona Bočinská Zástupce ředitele Mgr. Helena Kašpárková Ekonomka Jindřiška Odložilíková Školská rada Členové za rodiče za zřizovatele za pracovníky školy Zřízena pí. Haraštová, p. Lacko p. Dvorský, p. Ponížil pí. Potůčková, pí. Kašpárková Hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) Činnost základní školy Činnost školní družiny Součásti školy Základní škola (kapacita) 570 Školní družina (kapacita) 125

3 Charakteristika školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 je zřízena jako právnická osoba s názvem Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 se sídlem Přerov I Město, Boženy Němcové 16. Jejím zřizovatelem je Statutární město Přerov se sídlem Přerov I Město, Bratrská 34. Je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Totéž platí i pro žáky s vývojovou poruchou učení. Integrovaní žáci mají individuální vzdělávací plán. Počet žáků: Počet tříd: Školní družina: přípravná třída 9 + přípravná třída 1 oddělení s vlastní hernou Počet žáků zapsaných v ŠD: 30 Počet žáků přípravné třídy: 15 Počet integrovaných žáků: 9 Odborné učebny: 6 Další vybavení: Stravování: Dvě tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna, sauna, keramická dílna, třída pro speciálně pedagogickou práci, žákovská a učitelská knihovna zajišťuje školní jídelna Kratochvílova ul. Doplňková činnost: Poskytování prostor, případně vybavení zájmovým organizacím pro děti a mládež; volné kapacity jsou poskytovány i dalším složkám Zařazení do programu: Minimalizace šikany, Jeden svět na školách

4 Materiálně technický stav školy: Škola je vybavena výškově stavitelnými lavicemi ve všech třídách a učebnách, šatny jsou zabezpečeny uzamykatelnými skříňkami, třídy jsou v souladu s hygienickými požadavky vymalovány. Na podzim roku 2010 byla provedena oprava střechy staré budovy školy a v prosinci byla vyměněna sklepní okna (stávající okna znemožňovala větrání). Dále bude nutná oprava nevyhovujícího pískového venkovního hřiště, prostor atria a generální oprava topení. Pojištění žáků a souvisejícího provozu: Česká pojišťovna a.s. Činnost nad rámec školy zajišťuje pedagogickou praxi studentů středních i vysokých škol spolupráce s Centry podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV) na škole působí 3 pedagogičtí asistenti pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 1 asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním škola organizuje pro žáky lyžařský kurz, plavecký výcvik, ozdravný pobyt, školu v přírodě, exkurze, výlety, kulturní akce dle celoročního plánu a dle finančních možností rodičů škola nabízí nadstandardní služby speciálního pedagoga (od ), školního psychologa (od ) a sociálního pedagoga (od ) Podrobnější přehled akcí viz Organizace školního roku.

5 2. Učební plán ŠVP ZV Škola pro všechny Ročník Minimum Předmět roč. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět ČaJS - Přírodověda 2 2 ČaJS - Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty ICT Hudební výchova Týdenní dotace povinných předmětů

6 Poznámky k učebnímu plánu na školní rok 2011/2012 Přehled disponibilních hodin: 1. stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a jeho svět 2. stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a společnost ICT Člověk a svět práce Přehled volitelných předmětů: 6 třída 0 7. třída Výtvarný seminář Konverzace v anglickém jazyce 8. třída Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce 9. třída Výtvarný seminář Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Předmět informační a komunikační technologie (ICT) je zařazen na 2. stupni jako povinný.

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku došlo k těmto personálním změnám: nástup učitelky Aj na 1. stupni nástup 3 učitelů na 2. stupni (Aj, ICT, Z, Tv) nástup asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením nástup vychovatelky do ŠD ukončení pracovního poměru na dobu určitou školník domovník nástup nového školníka - domovníka ukončení pracovního poměru na dobu určitou 3 učitelky 1. stupně ukončení pracovního poměru na dobu určitou 3 učitelky 2. Stupně ukončení pracovního poměru na dobu určitou 1 vychovatelka ŠD ukončení pracovního poměru na dobu určitou školník domovník ukončení pracovního poměru na dobu určitou zaměstnanců projektu ZŠ Boženy Němcové 16 centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí speciální pedagog a školní psycholog nástup speciálního pedagoga a školního psychologa pozice jsou financovány z prostředků Magistrátu města Přerova Pracovníci celkem asistenti pedagoga Z toho mužů 3 žen 27 Pedagogičtí pracovníci celkem Z toho učitelů 16 aprobovanost 93,75% Vychovatelky 2 Asistenti 4 Speciální pedagog 1 Školní psycholog 1 Sociální pedagog 1 Asistentka ŠPP 1

8 Nepedagogičtí pracovníci 4 Z toho administrativa 2 (1,20 úvazku) Dělnické profese 2 (1,30 úvazku) Přepočtené úvazky 2,50 Věkové složení učitelského sboru Do 30-ti let 8 31 % Do 40-ti let 8 31 % Do 50-ti let 5 19 % Nad 50 let 5 19 %

9 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce Termín zápisu: Počet zapsaných 27 Dodatečně zapsaných 2 Počet odkladů 0 Počet žáků do přípravné třídy 15 Konečný počet žáků v 1. třídě 24

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 0.P Anna Kopalová 0. ročník Mgr. Petra Životková 1. ročník Mgr. Iva Polášková 2. ročník Mgr. Marcela Balážová 3. ročník Mgr. Zuzana Součková 4. ročník Mgr. Ivana Líbalová 5. ročník Mgr. Martina Červenková 6. ročník Mgr. Zlata Suchánková 7. ročník Ivana Javorská 8. ročník Mgr. Martina Shaw 9. ročník celkem stupeň stupeň

11 Počty žáků podle tříd 1. pololetí Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo P celkem Počty žáků podle tříd 2. pololetí Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo P celkem Počty žáků podle oboru Všichni žáci školy byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny Souhrnná statistika tříd + Přehledy prospěchu viz příloha

12 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 jsme kromě využití preventivních témat v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně podle ŠVP, do kterého se zapojili všichni učitelé a vychovatelé, kladli velký důraz na dobré vztahy ve třídách. Třídní učitelé ve spolupráci se školním psychologem pracovali na zdravém školním klimatu a na důvěře mezi učitelem a žákem pomocí komunitního kruhu vedeného u žáků na 1. stupni vždy jednou týdně a u žáků na 2. stupni dle potřeby. Speciální pedagog, sociální pedagog a psycholog pracovali s žáky, kteří mají poruchy chování, projevy agresivity, neuznávají autoritu a mají časté konflikty se spolužáky i učiteli. Kromě individuálních konzultací, krizové intervence pracovali s problémovými dětmi formou skupinové terapie. I v tomto školním roce se Školní poradenské pracoviště intenzivně zaměřilo na vysokou omluvenou i neomluvenou absenci. Sociální pedagog docházel do rodin a upozorňoval rodiče na pravidla omlouvání. Na konci školního roku bylo zřejmé, že absence žáků je srovnatelná s loňským školním rokem, kdy jsme se tímto problémem začali zabývat. V průběhu školního roku se 174 žáků zapojilo do volnočasových aktivit pod vedením učitelů i mimoškolních pracovníků. Na škole fungovalo 16 kroužků a jejich pravidelná činnost probíhala od října 2011 do června Seznam kroužků viz bod 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Přehled kroužků zájmové činnosti. Žáci ve volném čase mezi vyučováním mohli využívat k uvolnění napětí a odpočinku místnost vybavenou křesly, kobercem a několika počítači. V závislosti na počasí mohli také využívat o přestávce k pohybovým aktivitám buď hřiště školy, nebo tělocvičnu. Díky těmto aktivitám se nám se daří snižovat napětí a agresivní projevy žáků během přestávek i ve vyučování. Přesto se u žáků objevily projevy rizikového chování jako například rasismus, sympatie a soudržnost s dětskými gangy, šikana, kouření tabákových výrobků a experimentování s měkkými drogami (marihuana). Při zjištění těchto jevů velmi pružně reagoval krizový tým a

13 ve spolupráci s odborníky se snažil toto chování minimalizovat, nebo alespoň dostat pod kontrolu. Žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili také těchto akcí podporující prevenci rizikového chování: Září Všichni žáci školy se účastnili projektu Jsme kamarádi, máme se rádi, který byl zaměřen na nastavení pravidel v třídním kolektivu. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili workshopu realizovaného společností ROMEA zaměřenou na historii a hodnoty Romů. Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Celý pedagogický sbor byl proškolen ve vzdělávací metodě Začít spolu, která klade důraz na dobré vztahy ve třídních kolektivech a skupinové práci. Říjen Školní metodik prevence, školní psycholog a výchovný poradce se zúčastnili třídenní mezinárodní konference Poradenské dny Integrace, inkluze a rizika ve vzdělávání organizovanou IPPP ( NÚV) Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Zástupci učitelů I. a II. stupně (Mgr. Javorská, Mgr. Životková, Kopalová) se zúčastnili interaktivního programu Práce s problémovou třídou Proběhl projektový týden Dny zdraví zaměřený na zdraví životní styl. V rámci volnočasových aktivit proběhl na škole program Halloween, díky kterému bylo posilováno pozitivní prostředí ve škole. Listopad Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Zástupci učitelů I. a II. stupně (Mgr. Javorská, Mgr. Životková, Kopalová) se zúčastnili interaktivního programu Práce s problémovou třídou

14 Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Žáci 7., 8. a 9. třídy se účastnili besedy MUDr. Radima Uzla Workshop Hrozby extremismu 8. a 9. třída Workshop Žij tady s námi 6. a 7. třída MIŠí děti proti kyberšikaně žákyně 8. třídy Prosinec Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Pedagogický sbor se zapojil do projektu Na jedné lodi zaměřený na posílení kolektivu Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili programu Rodina od vedle zaměřeného na multikulturní výchovu Žáci 7., 8. a 9. třídy se zúčastnili preventivné výchovné akce Boj s HIV/AIDS Leden Zástupci učitelů I. a II. stupně (Mgr. Javorská, Mgr. Životková, Kopalová) se zúčastnili interaktivního programu Práce s problémovou třídou Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Únor Žáci 4. třídy se zúčastnili preventivní přednáškové besedy Povídejme si o toleranci Beseda Trestní odpovědnost dětí a mládeže 8. třída Beseda OSPOD Rodina, právo, děti 3. třída Beseda OSPOD Kouření, závislost 4. třída Březen Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Školní metodik prevence se zúčastnil setkání metodiků prevence Přednáška Městské policie Bezpečné chování 2. třída Přednáška Městské policie Bezpečná jízda na kole 4. třída Přednáška Městské policie Jak se zachovat v určitých situacích 6. třída Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost mladistvých 9. třída

15 Projektový den Učíme se sami zaměřený na vztahy mezi dětmi jednotlivých tříd a podpora kariéry Duben Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Pedagogický sbor se zapojil do projektu Na jedné lodi zaměřený na posílení kolektivu Žáci 6., 7., 8. a 9. třídy se zúčastnili besedy na téma Stáří Květen Školní metodik prevence se zúčastnil setkání metodiků prevence na téma Práce s problémovou třídou Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Červen Den dětí Školní výlety 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. třída Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí -celá škola Žáci 5., 6., 7., 8. a 9. třídy se účastnili projektu Cesta kolem světa zaměřeného na multikulturní výchovu. Mimo uvedené akce se metodik prevence a školní psycholog vzdělával v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách Při preventivních aktivitách zaměřených na užívání návykových látek jsme se museli zaměřit na primární i sekundární prevenci, vzhledem k tomu, že žáky školy jsou děti většinou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V tomto školním roce byl počet neomluvených hodin našich žáků stále vysoký a stále se ještě projevuje skryté záškoláctví. Po jednání s vedením školy již byla přijata další opatření, díky kterým se pokusíme v příštím školním roce záškoláctví ještě více omezit. Díky práci sociálního pedagoga se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s kurátorkami pro mládež a dalšími neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi se

16 sociokulturně znevýhodněného prostředí (Armáda spásy, Člověk v tísni). Spolupracovali jsme také s Městskou policií a Policií ČR. Všechny podněty plynoucí z hodnocení preventivních aktivit a ze situace na škole budou zakomponovány do Minimálně preventivního programu školního roku 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Bronislava Valentová

17 Vyhodnocení ročního enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) za školní rok 2011/2012 Roční plán EVVO byl plněn na základě: metodického pokynu MŠMT ČR č.j / (Věstník 2/2002, Praha ), který vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí a z Unesení vlády ČR ze dne č o Státním programu EVVO v ČR koncepce EVVO Olomouckého kraje zpracované dne na dobu 15 let, zhotovené Sdružením pro ekologickou výchovu Sluňákov, Horka nad Moravou místní koncepce EVVO pro město Přerov na období zpracované odborem životního prostředí Městského úřadu Přerov, která vychází z Listiny základních práv a svobod usnesení ČNR č. 2/1993 Sb. zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí zákona č.123/1998 Sb. o právu na informace o ŽP usnesení vlády ČR ze dne 235/2004 o státní politice ŽP na období (závazné pro všechny resorty) Enviromentální výchova byla zaměřena na chápání a hodnocení různých situací, uvažování o důsledcích vlastních jednání. Také na porozumění nutnosti řešení ekologických, ekonomických a sociálních problémů společnosti. Výuka probíhala podle osnov Ekologického přírodopisu učební texty byly doplňovány: tématickými exkurzemi se zaměřením na les, rybník, naučné stezky, např. Teplice nad Bečvou, Hranice na Moravě, Žebračka, Vyškov, Praha, Předmostí zařazováním krátkodobých a dlouhodobých projektů zařazováním besed s odborníky např. mykology, V letošním školním roce se uskutečnily tyto - přírodovědné a ekologické akce: Výstava hub Netopýr ORNIS Přerov

18 Důl Landek - Ostrava Po stopách lovců mamutů Prohlídka parku Michalov s průvodcem - krátkodobé projekty: Vánoce oživování zvyků se vztahem k přírodě Vítání svátků jara SZŠ Přerov zvířecí mimika MDD červen, využití naučné stezky Přerovským luhem Exkurze do ZOO Školní výlety Den zdraví - dlouhodobé projekty: Zeměpisná a chemická olympiáda, přírodovědný a matematický klokan Ovoce do škol dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, dle Nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb., Nařízení komise (ES) č. 288/2009 ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (ES) č. 13/2009 ve znění pozdějších předpisů Den Země třídíme odpad, problémy znečišťování atmosféry Země - sběrové aktivity: Sběr starého papíru Sběr použitých baterií a monočlánků Třídění odpadu ve škole a v domácnostech - zdravá výživa, zdravý způsob života: Podpora stravovacích návyků ve školní jídelně Témata zdravé výživy byly zařazeny v ČaSP, výchově ke zdraví, TV Témata o protidrogové prevenci byly zařazeny do hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy Ovoce do škol Sexuální a reproduktivní zdraví, plánované rodičovství - přednáška MuDr. Radima Uzla, CSc.

19 V péči o prostředí ve škole a okolí jsme se zaměřili na květinovou výzdobu ve třídách a na chodbách, na udržování pořádku ve škole a okolí. Akce a projekty, které se nám nepodařily uskutečnit ať z organizačních, či jiných důvodů, budou zařazeny do dalších školních roků. Vypracovala Mgr. Jitka Potůčková

20 Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2011/ Žáci s vývojovou poruchou učení nebo chování a s LMP a) na škole je 9 žáků, kteří byli integrováni na základě doporučení SPC či PPP a měli IVP dle odborné doložky b) všichni pedagogičtí pracovníci pracovali s dalšími žáky, kteří měli výukové či výchovné obtíže, ale nebylo nutné jim vytvořit IVP (databáze vedena VP a konzultováno s TU) c) TU zajišťovali dle potřeby podklady a dokumentaci pro vyšetření na PPP 2. Ve školním roce 2011/2012 pracovali na škole 3 pedagogičtí asistenti pro žáky se sociálním znevýhodněním. Zajišťovali pomoc ve výuce, přípravu žáků, kontakt se zákonnými zástupci a významně se podíleli na výchovném působení na ně (včetně posílení dohledu mimo přímé vyučování). Měli zpracovány náplně práce se stanovením povinností a konkrétní činnost vykazovali v měsíčních přehledech pracovní doby. Dále ve škole v 1. třídě pracovala 1 asistentka pedagoga pro žáka se zdravotním znevýhodněním a zároveň pracovala s jedním žákem 2. třídy. 3. Pracovní pozice školního speciálního pedagoga (úvazek 1,0) a školního psychologa (úvazek 0,5) byly od financovány z projektu naší ZŠ ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále byl z tohoto projektu financován kariérový poradce. Projekt trval do Náplní jejich práce bylo mj.: speciální pedagog - integrace žáků se specifickými potřebami - individuální logopedická a dys. reedukační péče - práce se žáky 1. třídy a přípravného ročníku - práce s třídními kolektivy - práce s žáky, rodiči a učiteli školní psycholog - práce se žáky v individuální i skupinové péči - práce se třídami, učiteli a rodiči - komunitní kruhy - vytváření bezpečného prostředí ve škole, dobré klima ve třídách a vytváření inkluzívního prostředí

21 Z dalšího projektu Inkluzívní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučeným lokalitám - v tzv. romských školách jsou financovány pracovní pozice sociálního pedagoga a asistenta ŠPP ve kterém jsme partnery ZŠ Brno, nám. 28. října. Projekt bude ukončen Ve škole pracuje kompletní školní poradenské pracoviště. 4. Kariérové poradenství Pro zajištění odpovědné volby dalšího povolání škola poskytovala: individuální konzultace žákům a rodičům informace o studijních možnostech (besedy se zástupci SOU Kosinova Olomouc, se zástupci SOU Tovačov, ISŠT K.Kouřilka, SZŠ Přerov, SOU Lipník n. B.) a návštěva SOU řezbářského Tovačov , návštěva ISŠT K. Kouřilka zajištění exkurzí do vybraných podniků ( Schaffer Hranice, Zora Nestlé Olomouc) i na méně často navštěvovaná pracoviště ( ČT Praha, ČT Ostrava) účast na akcích organizovaných Úřadem práce (Scholaris , návštěva ÚP aj.) VP se zúčastnil informačních porady, kterou organizovala PPP informační schůzka o nabídce SŠ, SOŠ a SOU pro rodiče žáků 9. třídy VP se zúčastnil prezentace firmy Schaffer Hranice Zajišťování předání, vyplňování a sumarizace Přihlášek na SŠ, SOU. Pomoc při odvolávání proti rozhodnutí o nepřijetí. Sledování úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na SŠ viz tabulka 5. Konference IPPP Seč Závěrečná konference ITO ISŠ K. Kouřilka hotel Fit Regionální koference CPIV Olomouc Setkání ředitelů škol a výchovných poradců s představiteli závodu Meopta Přerov, a.s

22 Prezentace školního poradenského pracoviště a práce kariérového poradce na závěrečné konferenci projektu naší školy Centrum podpory hotel Fit Spolupráce s Centrem pro inkluzivní vzdělávání Olomouc setkávání ředitelů a asistentů v Olomouci. Škole byl předán přepracovaný Školní podpůrný program. 7. Na škole pracovala dle potřeby výchovná komise, která řešila v případě potřeby vážné kázeňské prohřešky a neomluvenou absenci. Jejími členy byli zástupci vedení školy, TU, členové ŠPP a pracovníci sociálního odboru. Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole ve školním roce 2011/2012 Pedagogičtí pracovníci, kteří se účastní na poskytování poradenských služeb ve škole: poradenští pracovníci výchovný poradce Mgr. Jitka Potůčková kariérový poradce Mgr. Ilona Bočinská školní metodik prevence a školní speciální pedagog Mgr. Bronislava Valentová školní psycholog Mgr. Martina Shaw sociální pedagog Mgr. Petr Vymazal asistent ŠPP Adéla Nezhybová, DiS. pracovníci, kteří se podílí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým: třídní učitelé učitel výchovy k volbě povolání Mgr. Jitka Potůčková asistenti pedagoga Ing. Jiří Mitraš, Michaela Horváthová, Simona Zemanová Rozdělení rolí: výchovný poradce - komunikace se žáky a rodiči - práce s neprospívajícími žáky - záškoláctví - poradenské činnosti - metodické a informační činnosti - vedení dokumentace kariérový poradce - volba povolání

23 - vedení dokumentace speciální pedagog - integrace žáků se specifickými potřebami - individuální logopedická a dys. reedukační péče - práce se žáky 1. třídy a přípravného ročníku - práce s třídními kolektivy - práce s žáky, rodiči a učiteli školní psycholog - práce se žáky v individuální i skupinové péči - práce se třídami, učiteli a rodiči - komunitní kruhy - vytváření bezpečného prostředí ve škole, dobré klima ve třídách a vytváření inkluzívního prostřední sociální pedagog - spolupráce s úřady (obecními, městskými, policií, soudy atd.) - sociálně právní poradenství a sociální terapie - pomoc při řešení konkrétních problémů - organizace volnočasových aktivit - koordinace kariérového poradenství asistent ŠPP - asistence výchovné poradkyni - podpora v oblasti přípravy a administrace projektů - pomoc v kariérovém poradenství - administrativní pomoc všem členům ŠPP metodik prevence problémy s chováním dětí, osvětová činnost třídní učitelé komunikace, informace asistent pedagoga služby pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pro mimořádně nadané nebo postižené žáky

24 Přehled žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2011/2012 Třída Počet Uměl ecké Přihlá šeni Gymnázia Při jati Nepři jati Přihlá šeni SOŠ, SOU - maturitní Přij ati Nepři jati Přihlá šeni SOU, OU nematuritní Přij ati Nepři jati Celkem tř tř tř žákyně, která vychází ze 7. třídy a 2 žákyně z 8. třídy se dostaly na obor Stravovací a ubytovací služby na ISŠT K. Kouřílka. Jedna žákyně nebyla přijata z 5. třídy ke studiu na osmiletém gymnáziu. V současné době se snažíme žáky přesvědčovat o tom, že vzdělání je potřebné a že po úspěšném ukončení 9. třídy jsou možnosti jejich studia mnohem větší. To byl jeden z hlavních úkolů kariérového poradce, který měl v rámci projektu naší školy specifickou roli. Počet žáků, jejichž zákonní zástupci požádali ředitelku školy podle 55 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení pokračování v základním vzdělávání dosáhl v letošním školním roce 2011/2012 pět žáků 8. třídy, což je téměř 28% žáků této třídy, to je nejvyšší počet za trvání funkce kariérového poradce.

25 7. Údaje o DVPP Hlavní oblasti dalšího vzdělávání: A/ Cizí jazyky B/ Počítačová gramotnost C/ EVVO (studium koordinátora, pokud bude nabídnuto) D/ Studium metodika primární prevence E/ Etická výchova F/ Speciální pedagogika, inkluzívní vzdělávání a multikulturní výchova G/ Autoevaluace H/ Estetická výchova 1. pololetí Září: Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání (1 osoba) Koordinátor autoevaulace (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Etická výchova (4 osoby) Sport a věda (1 osoba) Personální řízení (1 osoba) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Reedukace specifických poruch učení (4 osoby) Pedagogika (1 osoba) Step by Step (20 osob) Distanční studium Výukové programy (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů (1 osoba) Distanční studium Tvorba webu pro učitele (2 osoby) Říjen: Mezinárodní konference Poradenské dny Integrace, inkluze a rizika ve vzdělávání (3 osoby) FIMO (2 osoby)

26 Čím nás překvapí staré noviny (1 osoba) Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách (2 osoby) Metodické náměty pro výuku angličtiny na I. stupni (1 osoba) Interaktivní tabule ve výuce humanitních předmětů pro začátečníky (2 osoby) Pedagogika (1 osoba) Schůzka výchovných poradců (1 osoba) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Škola bez šikany (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (2 osoby) MKV 400x na českých školách (2 osoby) Etická výchova (4 osoby) Reedukace specifických poruch učení (4 osoby) Slaměné ozdoby (1 osoba) Distanční studium Výukové programy (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů (1 osoba) Distanční studium Tvorba webu pro učitele (2 osoby) Listopad: Jak argumentovat (3 osoby) Balíme dárky skládáme krabičky (2 osoby) Pedagogika (1 osoba) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Specifické poruchy učení v hodinách matematiky (2 osoby) Pleteme z pedigu (2 osoby) Zdobení perníčků (3 osoby) Závěrečná konference Inovace technických oborů (1 osoba) (1 osoba) Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách (2 osoby) Etická výchova (4 osoby) Škola bez šikany (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (2 osoby) Distanční studium Výukové programy (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů (1 osoba)

27 Distanční studium Tvorba webu pro učitele (2 osoby) Distanční studium Výukové programy ukončení (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů ukončení (1 osoba) Distanční studium Tvorba webu pro učitele ukončení (2 osoby) Prosinec: Seminář Inventarizace (1 osoba) Čeští legionáři v boji za svobodu Československa (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Konference OPVK (1 osoba) Na jedné lodi semináře k projektu (12 osob) Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky základní (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (3 osoby) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Pedagogika (1 osoba) Leden: Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Etická výchova (4 osoby) Tvořivá angličtina (3 osoby) Škola bez šikany (2 osoby) Patchwork (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (3 osoby) Recy věci Plast (1 osoba) Sport a věda (1 osoba) Únor: Změny předpisů k (1 osoba) Aktuální informace ke změnám v regionálním školství (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Patchwork (2 osoby) Tvořivá angličtina (3 osoby) Etická výchova (4 osoby) Malování se sluníčkem (3 osoby)

28 Kulatý stůl Společně do školy (2 osoby) Konference Cesta ke kvalitě (1 osoba) Aktuální stav školské legislativy a novinky Zákoníku práce (1 osoba) Pedagogika (1 osoba) Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení (3 osoby) Konference CPIV prezentace školy (1 osoba) Březen: Veřejné zakázky (1 osoba) Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíru (4 osoby) Etická výchova (4 osoby) Řízení lidských zdrojů (1 osoba) Tvořivá angličtina (3 osoby) Setkání metodiků prevence (1 osoba) Kraslice tradičně i méně netradičně (3 osoby) BOZP pro ředitele a vedoucí pracovníky všech typů a stupňů (1 osoba) Semináře pro učitele Aj s rodilým mluvčím (1 osoba) Syndrom vyhoření (1 osoba) Efektivní tvorba DUM (1 osoba) Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ, aneb Dnes se neučím, dnes vyrábím učební pomůcku (1 osoba) Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) (3 osoby) Košíky od píky (2 osoby) Duben: Na jedné lodi outdoorový program k projektu (12 osob) Základy muzikoterapie při práci s dítětem (2 osoby) Problémové dítě ve třídě (2 osoby) Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) (5 osob) Háčkování trochu jinak (2 osoby) Nejnovější technologie v procesu výuky anglického jazyka - interaktivní tabule (1 osoba) Školení učitelek - zdravotnic - MŠ a ZŠ (první pomoc při poranění pohybového aparátu, první pomoc při popáleninách) (1 osoba) Efektivní tvorba DUM (1 osoba)

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více