Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov"

Transkript

1 Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy Němcové 16, Přerov IČ IZO ZŠ Telefon/fax / Internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Právní subjektivita Od Zápis do školského rejstříku Název zřizovatele Statutární město Přerov Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel Mgr. Ilona Bočinská Zástupce ředitele Mgr. Helena Kašpárková Ekonomka Jindřiška Odložilíková Školská rada Členové za rodiče za zřizovatele za pracovníky školy Zřízena pí. Haraštová, p. Lacko p. Dvorský, p. Ponížil pí. Potůčková, pí. Kašpárková Hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) Činnost základní školy Činnost školní družiny Součásti školy Základní škola (kapacita) 570 Školní družina (kapacita) 125

3 Charakteristika školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 je zřízena jako právnická osoba s názvem Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 se sídlem Přerov I Město, Boženy Němcové 16. Jejím zřizovatelem je Statutární město Přerov se sídlem Přerov I Město, Bratrská 34. Je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Totéž platí i pro žáky s vývojovou poruchou učení. Integrovaní žáci mají individuální vzdělávací plán. Počet žáků: Počet tříd: Školní družina: přípravná třída 9 + přípravná třída 1 oddělení s vlastní hernou Počet žáků zapsaných v ŠD: 30 Počet žáků přípravné třídy: 15 Počet integrovaných žáků: 9 Odborné učebny: 6 Další vybavení: Stravování: Dvě tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna, sauna, keramická dílna, třída pro speciálně pedagogickou práci, žákovská a učitelská knihovna zajišťuje školní jídelna Kratochvílova ul. Doplňková činnost: Poskytování prostor, případně vybavení zájmovým organizacím pro děti a mládež; volné kapacity jsou poskytovány i dalším složkám Zařazení do programu: Minimalizace šikany, Jeden svět na školách

4 Materiálně technický stav školy: Škola je vybavena výškově stavitelnými lavicemi ve všech třídách a učebnách, šatny jsou zabezpečeny uzamykatelnými skříňkami, třídy jsou v souladu s hygienickými požadavky vymalovány. Na podzim roku 2010 byla provedena oprava střechy staré budovy školy a v prosinci byla vyměněna sklepní okna (stávající okna znemožňovala větrání). Dále bude nutná oprava nevyhovujícího pískového venkovního hřiště, prostor atria a generální oprava topení. Pojištění žáků a souvisejícího provozu: Česká pojišťovna a.s. Činnost nad rámec školy zajišťuje pedagogickou praxi studentů středních i vysokých škol spolupráce s Centry podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV) na škole působí 3 pedagogičtí asistenti pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 1 asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním škola organizuje pro žáky lyžařský kurz, plavecký výcvik, ozdravný pobyt, školu v přírodě, exkurze, výlety, kulturní akce dle celoročního plánu a dle finančních možností rodičů škola nabízí nadstandardní služby speciálního pedagoga (od ), školního psychologa (od ) a sociálního pedagoga (od ) Podrobnější přehled akcí viz Organizace školního roku.

5 2. Učební plán ŠVP ZV Škola pro všechny Ročník Minimum Předmět roč. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět ČaJS - Přírodověda 2 2 ČaJS - Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty ICT Hudební výchova Týdenní dotace povinných předmětů

6 Poznámky k učebnímu plánu na školní rok 2011/2012 Přehled disponibilních hodin: 1. stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a jeho svět 2. stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a společnost ICT Člověk a svět práce Přehled volitelných předmětů: 6 třída 0 7. třída Výtvarný seminář Konverzace v anglickém jazyce 8. třída Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce 9. třída Výtvarný seminář Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Předmět informační a komunikační technologie (ICT) je zařazen na 2. stupni jako povinný.

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku došlo k těmto personálním změnám: nástup učitelky Aj na 1. stupni nástup 3 učitelů na 2. stupni (Aj, ICT, Z, Tv) nástup asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením nástup vychovatelky do ŠD ukončení pracovního poměru na dobu určitou školník domovník nástup nového školníka - domovníka ukončení pracovního poměru na dobu určitou 3 učitelky 1. stupně ukončení pracovního poměru na dobu určitou 3 učitelky 2. Stupně ukončení pracovního poměru na dobu určitou 1 vychovatelka ŠD ukončení pracovního poměru na dobu určitou školník domovník ukončení pracovního poměru na dobu určitou zaměstnanců projektu ZŠ Boženy Němcové 16 centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí speciální pedagog a školní psycholog nástup speciálního pedagoga a školního psychologa pozice jsou financovány z prostředků Magistrátu města Přerova Pracovníci celkem asistenti pedagoga Z toho mužů 3 žen 27 Pedagogičtí pracovníci celkem Z toho učitelů 16 aprobovanost 93,75% Vychovatelky 2 Asistenti 4 Speciální pedagog 1 Školní psycholog 1 Sociální pedagog 1 Asistentka ŠPP 1

8 Nepedagogičtí pracovníci 4 Z toho administrativa 2 (1,20 úvazku) Dělnické profese 2 (1,30 úvazku) Přepočtené úvazky 2,50 Věkové složení učitelského sboru Do 30-ti let 8 31 % Do 40-ti let 8 31 % Do 50-ti let 5 19 % Nad 50 let 5 19 %

9 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce Termín zápisu: Počet zapsaných 27 Dodatečně zapsaných 2 Počet odkladů 0 Počet žáků do přípravné třídy 15 Konečný počet žáků v 1. třídě 24

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 0.P Anna Kopalová 0. ročník Mgr. Petra Životková 1. ročník Mgr. Iva Polášková 2. ročník Mgr. Marcela Balážová 3. ročník Mgr. Zuzana Součková 4. ročník Mgr. Ivana Líbalová 5. ročník Mgr. Martina Červenková 6. ročník Mgr. Zlata Suchánková 7. ročník Ivana Javorská 8. ročník Mgr. Martina Shaw 9. ročník celkem stupeň stupeň

11 Počty žáků podle tříd 1. pololetí Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo P celkem Počty žáků podle tříd 2. pololetí Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo P celkem Počty žáků podle oboru Všichni žáci školy byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny Souhrnná statistika tříd + Přehledy prospěchu viz příloha

12 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 jsme kromě využití preventivních témat v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně podle ŠVP, do kterého se zapojili všichni učitelé a vychovatelé, kladli velký důraz na dobré vztahy ve třídách. Třídní učitelé ve spolupráci se školním psychologem pracovali na zdravém školním klimatu a na důvěře mezi učitelem a žákem pomocí komunitního kruhu vedeného u žáků na 1. stupni vždy jednou týdně a u žáků na 2. stupni dle potřeby. Speciální pedagog, sociální pedagog a psycholog pracovali s žáky, kteří mají poruchy chování, projevy agresivity, neuznávají autoritu a mají časté konflikty se spolužáky i učiteli. Kromě individuálních konzultací, krizové intervence pracovali s problémovými dětmi formou skupinové terapie. I v tomto školním roce se Školní poradenské pracoviště intenzivně zaměřilo na vysokou omluvenou i neomluvenou absenci. Sociální pedagog docházel do rodin a upozorňoval rodiče na pravidla omlouvání. Na konci školního roku bylo zřejmé, že absence žáků je srovnatelná s loňským školním rokem, kdy jsme se tímto problémem začali zabývat. V průběhu školního roku se 174 žáků zapojilo do volnočasových aktivit pod vedením učitelů i mimoškolních pracovníků. Na škole fungovalo 16 kroužků a jejich pravidelná činnost probíhala od října 2011 do června Seznam kroužků viz bod 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Přehled kroužků zájmové činnosti. Žáci ve volném čase mezi vyučováním mohli využívat k uvolnění napětí a odpočinku místnost vybavenou křesly, kobercem a několika počítači. V závislosti na počasí mohli také využívat o přestávce k pohybovým aktivitám buď hřiště školy, nebo tělocvičnu. Díky těmto aktivitám se nám se daří snižovat napětí a agresivní projevy žáků během přestávek i ve vyučování. Přesto se u žáků objevily projevy rizikového chování jako například rasismus, sympatie a soudržnost s dětskými gangy, šikana, kouření tabákových výrobků a experimentování s měkkými drogami (marihuana). Při zjištění těchto jevů velmi pružně reagoval krizový tým a

13 ve spolupráci s odborníky se snažil toto chování minimalizovat, nebo alespoň dostat pod kontrolu. Žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili také těchto akcí podporující prevenci rizikového chování: Září Všichni žáci školy se účastnili projektu Jsme kamarádi, máme se rádi, který byl zaměřen na nastavení pravidel v třídním kolektivu. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili workshopu realizovaného společností ROMEA zaměřenou na historii a hodnoty Romů. Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Celý pedagogický sbor byl proškolen ve vzdělávací metodě Začít spolu, která klade důraz na dobré vztahy ve třídních kolektivech a skupinové práci. Říjen Školní metodik prevence, školní psycholog a výchovný poradce se zúčastnili třídenní mezinárodní konference Poradenské dny Integrace, inkluze a rizika ve vzdělávání organizovanou IPPP ( NÚV) Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Zástupci učitelů I. a II. stupně (Mgr. Javorská, Mgr. Životková, Kopalová) se zúčastnili interaktivního programu Práce s problémovou třídou Proběhl projektový týden Dny zdraví zaměřený na zdraví životní styl. V rámci volnočasových aktivit proběhl na škole program Halloween, díky kterému bylo posilováno pozitivní prostředí ve škole. Listopad Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Zástupci učitelů I. a II. stupně (Mgr. Javorská, Mgr. Životková, Kopalová) se zúčastnili interaktivního programu Práce s problémovou třídou

14 Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Žáci 7., 8. a 9. třídy se účastnili besedy MUDr. Radima Uzla Workshop Hrozby extremismu 8. a 9. třída Workshop Žij tady s námi 6. a 7. třída MIŠí děti proti kyberšikaně žákyně 8. třídy Prosinec Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Pedagogický sbor se zapojil do projektu Na jedné lodi zaměřený na posílení kolektivu Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili programu Rodina od vedle zaměřeného na multikulturní výchovu Žáci 7., 8. a 9. třídy se zúčastnili preventivné výchovné akce Boj s HIV/AIDS Leden Zástupci učitelů I. a II. stupně (Mgr. Javorská, Mgr. Životková, Kopalová) se zúčastnili interaktivního programu Práce s problémovou třídou Zástupce učitelů II. stupně (Mgr. Suchánková) a sociální pedagog (Mgr. Vymazal) se účastnil v rámci DVPP projektu Škola bez šikany Únor Žáci 4. třídy se zúčastnili preventivní přednáškové besedy Povídejme si o toleranci Beseda Trestní odpovědnost dětí a mládeže 8. třída Beseda OSPOD Rodina, právo, děti 3. třída Beseda OSPOD Kouření, závislost 4. třída Březen Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Školní metodik prevence se zúčastnil setkání metodiků prevence Přednáška Městské policie Bezpečné chování 2. třída Přednáška Městské policie Bezpečná jízda na kole 4. třída Přednáška Městské policie Jak se zachovat v určitých situacích 6. třída Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost mladistvých 9. třída

15 Projektový den Učíme se sami zaměřený na vztahy mezi dětmi jednotlivých tříd a podpora kariéry Duben Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Pedagogický sbor se zapojil do projektu Na jedné lodi zaměřený na posílení kolektivu Žáci 6., 7., 8. a 9. třídy se zúčastnili besedy na téma Stáří Květen Školní metodik prevence se zúčastnil setkání metodiků prevence na téma Práce s problémovou třídou Školní metodik prevence a ostatní pracovníci ŠPP se zúčastnili supervize metodiků spřátelených škol v Brně. Pedagogům bylo umožněno setkání pod vedením supervizora. Červen Den dětí Školní výlety 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. třída Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí -celá škola Žáci 5., 6., 7., 8. a 9. třídy se účastnili projektu Cesta kolem světa zaměřeného na multikulturní výchovu. Mimo uvedené akce se metodik prevence a školní psycholog vzdělával v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách Při preventivních aktivitách zaměřených na užívání návykových látek jsme se museli zaměřit na primární i sekundární prevenci, vzhledem k tomu, že žáky školy jsou děti většinou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V tomto školním roce byl počet neomluvených hodin našich žáků stále vysoký a stále se ještě projevuje skryté záškoláctví. Po jednání s vedením školy již byla přijata další opatření, díky kterým se pokusíme v příštím školním roce záškoláctví ještě více omezit. Díky práci sociálního pedagoga se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s kurátorkami pro mládež a dalšími neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi se

16 sociokulturně znevýhodněného prostředí (Armáda spásy, Člověk v tísni). Spolupracovali jsme také s Městskou policií a Policií ČR. Všechny podněty plynoucí z hodnocení preventivních aktivit a ze situace na škole budou zakomponovány do Minimálně preventivního programu školního roku 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Bronislava Valentová

17 Vyhodnocení ročního enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) za školní rok 2011/2012 Roční plán EVVO byl plněn na základě: metodického pokynu MŠMT ČR č.j / (Věstník 2/2002, Praha ), který vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí a z Unesení vlády ČR ze dne č o Státním programu EVVO v ČR koncepce EVVO Olomouckého kraje zpracované dne na dobu 15 let, zhotovené Sdružením pro ekologickou výchovu Sluňákov, Horka nad Moravou místní koncepce EVVO pro město Přerov na období zpracované odborem životního prostředí Městského úřadu Přerov, která vychází z Listiny základních práv a svobod usnesení ČNR č. 2/1993 Sb. zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí zákona č.123/1998 Sb. o právu na informace o ŽP usnesení vlády ČR ze dne 235/2004 o státní politice ŽP na období (závazné pro všechny resorty) Enviromentální výchova byla zaměřena na chápání a hodnocení různých situací, uvažování o důsledcích vlastních jednání. Také na porozumění nutnosti řešení ekologických, ekonomických a sociálních problémů společnosti. Výuka probíhala podle osnov Ekologického přírodopisu učební texty byly doplňovány: tématickými exkurzemi se zaměřením na les, rybník, naučné stezky, např. Teplice nad Bečvou, Hranice na Moravě, Žebračka, Vyškov, Praha, Předmostí zařazováním krátkodobých a dlouhodobých projektů zařazováním besed s odborníky např. mykology, V letošním školním roce se uskutečnily tyto - přírodovědné a ekologické akce: Výstava hub Netopýr ORNIS Přerov

18 Důl Landek - Ostrava Po stopách lovců mamutů Prohlídka parku Michalov s průvodcem - krátkodobé projekty: Vánoce oživování zvyků se vztahem k přírodě Vítání svátků jara SZŠ Přerov zvířecí mimika MDD červen, využití naučné stezky Přerovským luhem Exkurze do ZOO Školní výlety Den zdraví - dlouhodobé projekty: Zeměpisná a chemická olympiáda, přírodovědný a matematický klokan Ovoce do škol dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, dle Nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb., Nařízení komise (ES) č. 288/2009 ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (ES) č. 13/2009 ve znění pozdějších předpisů Den Země třídíme odpad, problémy znečišťování atmosféry Země - sběrové aktivity: Sběr starého papíru Sběr použitých baterií a monočlánků Třídění odpadu ve škole a v domácnostech - zdravá výživa, zdravý způsob života: Podpora stravovacích návyků ve školní jídelně Témata zdravé výživy byly zařazeny v ČaSP, výchově ke zdraví, TV Témata o protidrogové prevenci byly zařazeny do hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy Ovoce do škol Sexuální a reproduktivní zdraví, plánované rodičovství - přednáška MuDr. Radima Uzla, CSc.

19 V péči o prostředí ve škole a okolí jsme se zaměřili na květinovou výzdobu ve třídách a na chodbách, na udržování pořádku ve škole a okolí. Akce a projekty, které se nám nepodařily uskutečnit ať z organizačních, či jiných důvodů, budou zařazeny do dalších školních roků. Vypracovala Mgr. Jitka Potůčková

20 Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2011/ Žáci s vývojovou poruchou učení nebo chování a s LMP a) na škole je 9 žáků, kteří byli integrováni na základě doporučení SPC či PPP a měli IVP dle odborné doložky b) všichni pedagogičtí pracovníci pracovali s dalšími žáky, kteří měli výukové či výchovné obtíže, ale nebylo nutné jim vytvořit IVP (databáze vedena VP a konzultováno s TU) c) TU zajišťovali dle potřeby podklady a dokumentaci pro vyšetření na PPP 2. Ve školním roce 2011/2012 pracovali na škole 3 pedagogičtí asistenti pro žáky se sociálním znevýhodněním. Zajišťovali pomoc ve výuce, přípravu žáků, kontakt se zákonnými zástupci a významně se podíleli na výchovném působení na ně (včetně posílení dohledu mimo přímé vyučování). Měli zpracovány náplně práce se stanovením povinností a konkrétní činnost vykazovali v měsíčních přehledech pracovní doby. Dále ve škole v 1. třídě pracovala 1 asistentka pedagoga pro žáka se zdravotním znevýhodněním a zároveň pracovala s jedním žákem 2. třídy. 3. Pracovní pozice školního speciálního pedagoga (úvazek 1,0) a školního psychologa (úvazek 0,5) byly od financovány z projektu naší ZŠ ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále byl z tohoto projektu financován kariérový poradce. Projekt trval do Náplní jejich práce bylo mj.: speciální pedagog - integrace žáků se specifickými potřebami - individuální logopedická a dys. reedukační péče - práce se žáky 1. třídy a přípravného ročníku - práce s třídními kolektivy - práce s žáky, rodiči a učiteli školní psycholog - práce se žáky v individuální i skupinové péči - práce se třídami, učiteli a rodiči - komunitní kruhy - vytváření bezpečného prostředí ve škole, dobré klima ve třídách a vytváření inkluzívního prostředí

21 Z dalšího projektu Inkluzívní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučeným lokalitám - v tzv. romských školách jsou financovány pracovní pozice sociálního pedagoga a asistenta ŠPP ve kterém jsme partnery ZŠ Brno, nám. 28. října. Projekt bude ukončen Ve škole pracuje kompletní školní poradenské pracoviště. 4. Kariérové poradenství Pro zajištění odpovědné volby dalšího povolání škola poskytovala: individuální konzultace žákům a rodičům informace o studijních možnostech (besedy se zástupci SOU Kosinova Olomouc, se zástupci SOU Tovačov, ISŠT K.Kouřilka, SZŠ Přerov, SOU Lipník n. B.) a návštěva SOU řezbářského Tovačov , návštěva ISŠT K. Kouřilka zajištění exkurzí do vybraných podniků ( Schaffer Hranice, Zora Nestlé Olomouc) i na méně často navštěvovaná pracoviště ( ČT Praha, ČT Ostrava) účast na akcích organizovaných Úřadem práce (Scholaris , návštěva ÚP aj.) VP se zúčastnil informačních porady, kterou organizovala PPP informační schůzka o nabídce SŠ, SOŠ a SOU pro rodiče žáků 9. třídy VP se zúčastnil prezentace firmy Schaffer Hranice Zajišťování předání, vyplňování a sumarizace Přihlášek na SŠ, SOU. Pomoc při odvolávání proti rozhodnutí o nepřijetí. Sledování úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na SŠ viz tabulka 5. Konference IPPP Seč Závěrečná konference ITO ISŠ K. Kouřilka hotel Fit Regionální koference CPIV Olomouc Setkání ředitelů škol a výchovných poradců s představiteli závodu Meopta Přerov, a.s

22 Prezentace školního poradenského pracoviště a práce kariérového poradce na závěrečné konferenci projektu naší školy Centrum podpory hotel Fit Spolupráce s Centrem pro inkluzivní vzdělávání Olomouc setkávání ředitelů a asistentů v Olomouci. Škole byl předán přepracovaný Školní podpůrný program. 7. Na škole pracovala dle potřeby výchovná komise, která řešila v případě potřeby vážné kázeňské prohřešky a neomluvenou absenci. Jejími členy byli zástupci vedení školy, TU, členové ŠPP a pracovníci sociálního odboru. Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole ve školním roce 2011/2012 Pedagogičtí pracovníci, kteří se účastní na poskytování poradenských služeb ve škole: poradenští pracovníci výchovný poradce Mgr. Jitka Potůčková kariérový poradce Mgr. Ilona Bočinská školní metodik prevence a školní speciální pedagog Mgr. Bronislava Valentová školní psycholog Mgr. Martina Shaw sociální pedagog Mgr. Petr Vymazal asistent ŠPP Adéla Nezhybová, DiS. pracovníci, kteří se podílí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým: třídní učitelé učitel výchovy k volbě povolání Mgr. Jitka Potůčková asistenti pedagoga Ing. Jiří Mitraš, Michaela Horváthová, Simona Zemanová Rozdělení rolí: výchovný poradce - komunikace se žáky a rodiči - práce s neprospívajícími žáky - záškoláctví - poradenské činnosti - metodické a informační činnosti - vedení dokumentace kariérový poradce - volba povolání

23 - vedení dokumentace speciální pedagog - integrace žáků se specifickými potřebami - individuální logopedická a dys. reedukační péče - práce se žáky 1. třídy a přípravného ročníku - práce s třídními kolektivy - práce s žáky, rodiči a učiteli školní psycholog - práce se žáky v individuální i skupinové péči - práce se třídami, učiteli a rodiči - komunitní kruhy - vytváření bezpečného prostředí ve škole, dobré klima ve třídách a vytváření inkluzívního prostřední sociální pedagog - spolupráce s úřady (obecními, městskými, policií, soudy atd.) - sociálně právní poradenství a sociální terapie - pomoc při řešení konkrétních problémů - organizace volnočasových aktivit - koordinace kariérového poradenství asistent ŠPP - asistence výchovné poradkyni - podpora v oblasti přípravy a administrace projektů - pomoc v kariérovém poradenství - administrativní pomoc všem členům ŠPP metodik prevence problémy s chováním dětí, osvětová činnost třídní učitelé komunikace, informace asistent pedagoga služby pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pro mimořádně nadané nebo postižené žáky

24 Přehled žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2011/2012 Třída Počet Uměl ecké Přihlá šeni Gymnázia Při jati Nepři jati Přihlá šeni SOŠ, SOU - maturitní Přij ati Nepři jati Přihlá šeni SOU, OU nematuritní Přij ati Nepři jati Celkem tř tř tř žákyně, která vychází ze 7. třídy a 2 žákyně z 8. třídy se dostaly na obor Stravovací a ubytovací služby na ISŠT K. Kouřílka. Jedna žákyně nebyla přijata z 5. třídy ke studiu na osmiletém gymnáziu. V současné době se snažíme žáky přesvědčovat o tom, že vzdělání je potřebné a že po úspěšném ukončení 9. třídy jsou možnosti jejich studia mnohem větší. To byl jeden z hlavních úkolů kariérového poradce, který měl v rámci projektu naší školy specifickou roli. Počet žáků, jejichž zákonní zástupci požádali ředitelku školy podle 55 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení pokračování v základním vzdělávání dosáhl v letošním školním roce 2011/2012 pět žáků 8. třídy, což je téměř 28% žáků této třídy, to je nejvyšší počet za trvání funkce kariérového poradce.

25 7. Údaje o DVPP Hlavní oblasti dalšího vzdělávání: A/ Cizí jazyky B/ Počítačová gramotnost C/ EVVO (studium koordinátora, pokud bude nabídnuto) D/ Studium metodika primární prevence E/ Etická výchova F/ Speciální pedagogika, inkluzívní vzdělávání a multikulturní výchova G/ Autoevaluace H/ Estetická výchova 1. pololetí Září: Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání (1 osoba) Koordinátor autoevaulace (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Etická výchova (4 osoby) Sport a věda (1 osoba) Personální řízení (1 osoba) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Reedukace specifických poruch učení (4 osoby) Pedagogika (1 osoba) Step by Step (20 osob) Distanční studium Výukové programy (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů (1 osoba) Distanční studium Tvorba webu pro učitele (2 osoby) Říjen: Mezinárodní konference Poradenské dny Integrace, inkluze a rizika ve vzdělávání (3 osoby) FIMO (2 osoby)

26 Čím nás překvapí staré noviny (1 osoba) Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách (2 osoby) Metodické náměty pro výuku angličtiny na I. stupni (1 osoba) Interaktivní tabule ve výuce humanitních předmětů pro začátečníky (2 osoby) Pedagogika (1 osoba) Schůzka výchovných poradců (1 osoba) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Škola bez šikany (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (2 osoby) MKV 400x na českých školách (2 osoby) Etická výchova (4 osoby) Reedukace specifických poruch učení (4 osoby) Slaměné ozdoby (1 osoba) Distanční studium Výukové programy (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů (1 osoba) Distanční studium Tvorba webu pro učitele (2 osoby) Listopad: Jak argumentovat (3 osoby) Balíme dárky skládáme krabičky (2 osoby) Pedagogika (1 osoba) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Specifické poruchy učení v hodinách matematiky (2 osoby) Pleteme z pedigu (2 osoby) Zdobení perníčků (3 osoby) Závěrečná konference Inovace technických oborů (1 osoba) (1 osoba) Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách (2 osoby) Etická výchova (4 osoby) Škola bez šikany (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (2 osoby) Distanční studium Výukové programy (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů (1 osoba)

27 Distanční studium Tvorba webu pro učitele (2 osoby) Distanční studium Výukové programy ukončení (1 osoba) Distanční studium Tvorba výukových materiálů ukončení (1 osoba) Distanční studium Tvorba webu pro učitele ukončení (2 osoby) Prosinec: Seminář Inventarizace (1 osoba) Čeští legionáři v boji za svobodu Československa (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Konference OPVK (1 osoba) Na jedné lodi semináře k projektu (12 osob) Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky základní (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (3 osoby) Koordinátor autoevaluace (1 osoba) Pedagogika (1 osoba) Leden: Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Etická výchova (4 osoby) Tvořivá angličtina (3 osoby) Škola bez šikany (2 osoby) Patchwork (2 osoby) Interaktivní program práce s problémovou třídou (3 osoby) Recy věci Plast (1 osoba) Sport a věda (1 osoba) Únor: Změny předpisů k (1 osoba) Aktuální informace ke změnám v regionálním školství (1 osoba) Prointegrativní speciální pedagogika (1 osoba) Patchwork (2 osoby) Tvořivá angličtina (3 osoby) Etická výchova (4 osoby) Malování se sluníčkem (3 osoby)

28 Kulatý stůl Společně do školy (2 osoby) Konference Cesta ke kvalitě (1 osoba) Aktuální stav školské legislativy a novinky Zákoníku práce (1 osoba) Pedagogika (1 osoba) Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení (3 osoby) Konference CPIV prezentace školy (1 osoba) Březen: Veřejné zakázky (1 osoba) Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíru (4 osoby) Etická výchova (4 osoby) Řízení lidských zdrojů (1 osoba) Tvořivá angličtina (3 osoby) Setkání metodiků prevence (1 osoba) Kraslice tradičně i méně netradičně (3 osoby) BOZP pro ředitele a vedoucí pracovníky všech typů a stupňů (1 osoba) Semináře pro učitele Aj s rodilým mluvčím (1 osoba) Syndrom vyhoření (1 osoba) Efektivní tvorba DUM (1 osoba) Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ, aneb Dnes se neučím, dnes vyrábím učební pomůcku (1 osoba) Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) (3 osoby) Košíky od píky (2 osoby) Duben: Na jedné lodi outdoorový program k projektu (12 osob) Základy muzikoterapie při práci s dítětem (2 osoby) Problémové dítě ve třídě (2 osoby) Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) (5 osob) Háčkování trochu jinak (2 osoby) Nejnovější technologie v procesu výuky anglického jazyka - interaktivní tabule (1 osoba) Školení učitelek - zdravotnic - MŠ a ZŠ (první pomoc při poranění pohybového aparátu, první pomoc při popáleninách) (1 osoba) Efektivní tvorba DUM (1 osoba)

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více