Úvodní slovo. Váţení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Váţení čtenáři,"

Transkript

1

2

3 Úvodní slovo Váţení čtenáři, rok 2009 byl pro občanské sdruţení KAPPA-HELP rokem změn, rozvoje a bohuţel také rokem finanční nejistoty. V roce 2009 probíhaly přípravy nových projektů primární prevence, jejichţ zahájení a realizace se uskuteční v roce následujícím: 1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence / v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c (akreditováno MŠMT ) a obsahuje 250 hodin výuky; studium je určeno pro pedagogické pracovníky a vychovatele, kteří realizují programy prevence sociálně neţádoucích jevů na školách. Bude realizováno od ledna 2010 do prosince ) PROČ Příběhy Rozprávějící O Člověku projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Cílem projektu je: a) tvorba výukových materiálů pro výuku multikulturní výchovy b) realizace vzdělávacích aktivit pro učitele v oblasti multikulturní výchovy, c) zamezení předsudků prostřednictvím přípravy a zavádění inovovaných multikulturních vzdělávacích aktivit pro děti a mládeţ ve školách i školských zařízení. Projekt bude realizován od února 2010 do září Od září 2009 se nám podařilo realizovat projekt pod názvem PREROVOS OBJEKTIVOS, který bude dále probíhat i v roce následujícím; jehoţ cílem je podpoření mezikulturního dialogu mezi Romy a majoritní populací ve městě Přerov; zvyšování počítačové gramotnosti romské mládeţe prostřednictvím práce s fotografiemi. Výstupem projektu je putovní výstava fotografií, mapující současnost a minulost Romů v Přerově, na kterou budou navazovat workshopy pro školy. VÝSTAVA bude poprvé prezentována veřejnosti dne 8. dubna Rok 2009 byl také rokem podstatné změny ve vedení organizace; na konci srpna skončil dosavadní ředitel organizace Michal Majer a místo něj nastoupila nová paní ředitelka Ivana Smětalová. Ráda bych na závěr poděkovala všem pracovníkům o.s. KAPPA-HELP, za vlídné přijetí nové ředitelky do týmu pracovníků organizace a rovněţ za kvalitně odvedenou práci v roce Velmi bych si přála, aby rok 2010, který bude pro organizaci velmi významný, vzhledem k nově připravovaným projektům a rozvoji aktivit programů primární prevence, byl minimálně tak úspěšný, jako rok Poděkování za velmi dobrou spolupráci patří rovněţ poskytovatelům dotací, sponzorům, spolupracujícím organizacím a institucím, bez jejichţ podpory by realizování našich programů, projektů a poskytování sociálních sluţeb, nebylo moţné. Mgr. Ivana Smětalová ředitelka o.s. Kappa-Help

4 Historie: 1996 Vznik Kontaktního a krizového centra Kappa pro osoby ohroţené uţíváním drog a uţivatele návykových látek. Původním zřizovatelem bylo Psychosociální centrum v Přerově Počátky terénní práce v Hranicích a okolí jako nová sluţba programu V rámci programu KKC zahájena činnost telefonické Linky důvěry. Zahájen částečný provoz pobočky KC Hranice Zahájen plný provoz KC Hranice Vzniklo občanské sdruţení KAPPA-HELP Vznik samostatného projektu Terénních programů Zahájena činnost romského poradce v rámci sluţeb Romského programu KKC Kappa v Přerově, specificky zaměřeného na drogovou problematiku této populace Ukončení provozu Telefonické linky důvěry Rozvoj spolupráce s partnery v regionu Kontaktní a terénní programy prošly certifikací odborné způsobilosti RVKPP, 10. výročí zaloţení Kontaktního centra v Přerově Rozvoj programů primární prevence na školách, program získal akreditaci MŠMT Začal fungovat Nízkoprahový klub METRO v bývalém podchodu na tř. 17. listopadu v Přerově a okamţitě získal velkou oblibu.

5 Poslání a cíle o. s. KAPPA-HELP: Poslání: Hlavním posláním občanského sdruţení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať jiţ z důvodů uţívání drog, chudoby nebo ţivota v sociálně vyloučené lokalitě. Cíle: Realizace programů sociální prevence a integrace v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob. Realizace programů léčby, sniţování rizik a resocializace pro osoby ohroţené drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-neţádoucích jevů, xenofobie a sociálního vyloučení. Realizace kulturních a popularizačních aktivit, které slouţí k podpoře souţití mezi majoritou a minoritními skupinami. Spolupráce se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR. Naplňování cílů sdruţení je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných sluţeb zařízení Kontaktního centra a jeho pracovišť v Přerově a Hranicích, terénních programů ( ve městech Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Kojetín a jejich okolí ); Nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ Metro v Přerově, Programu primární prevence ( Olomoucký kraj ).

6 KONTAKTNÍ CENTRA K-centrum Přerov Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Mgr. Daniela Kováčová Tel.: , Tým v roce 2009: Věra Švédová, Milan Klempár, Kamila Banátová, Veronika Mikešová, Marcela Olšaníková K-centrum Hranice Skalní Hranice Vedoucí programu: Ivo Vavřík Tel.: , , Tým v roce 2009: Danuše Klvaňová, Olga Škultétyová STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/uţivatelů drog/: 207 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 79 Počet vydaných injekčních stříkaček: Reference do léčby: 10

7 Cílová skupina: Převáţnou většinu cílové skupiny tvoří injekční uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, sezónně opiátů). Část klientů tvoří problémoví uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, extáze a marihuany) a jejich osoby blízké rodiče a partneři. Problémoví uţivatelé alkoholu a gambleři se na naše zařízení obracejí jen v ojedinělých případech, v regionu jsou jim dostupné jiné typy sluţeb (AT ambulance, Charita). Naše cílová skupina se více profiluje z řad dlouhodobých uţivatelů bez stabilního sociálního zázemí. Cíle programu: Hlavním cílem sluţeb je zlepšovat kvalitu ţivota drogově závislých, sniţovat zdravotní rizika plynoucí z uţívání drog a postupně je motivovat ke změně. Cílem programu ve vztahu ke společnosti je omezení rizik, plynoucích ze šíření krví přenosných chorob, odpovědnější zacházení s pouţitým injekčním materiálem a sníţení kriminality související s uţíváním drog. Program v roce 2009: Poskytování sluţeb klientům pokračovalo bez zásadních změn. Sluţby KC jsou vyuţívány stabilní skupinou klientů, se kterými máme dlouholetou zkušenost. Za významný úspěch programu kontaktního centra povaţujeme zvyšující se počet výměn a vyměněných jehel, stejně tak jako počet osob, které výměnný servis vyuţívají. Podařilo se nám výrazně zvýšit počet vydaných jehel, coţ koresponduje se snahou pracovního týmu získat důvěru skryté populace uţivatelů. V případě vydaných jehel je tento nárůst o 4,5 tis. oproti roku Úspěšně se nám podařilo mezi klienty rozšířit ţelatinové kapsle určené pro uţívání pervitinu či opiátů. Stala se tak z nich stabilní součást balíčku výměnného servisu. Rovněţ se nám podařilo zvýšit zájem klientů o své zdraví, coţ se ukazuje na zvýšení počtu vyuţití zdravotního servisu a asistencí ve smyslu doprovázení klienta do nemocnice, do léčby nebo na Psychosociální centrum. Stejně tak v rámci výměnného servisu evidujeme zvýšený zájem o další materiál harmreduction - kontejnery na pouţité jehly, vitamíny a ConZeliny; zájem si vysvětlujeme úsilím pracovníků KC, o co největší šíření informací o bezpečném braní mezi klienty, i tím, ţe s klienty je téměř při kaţdém kontaktu probírán jejich zdravotní stav a rizika spojená s intravenózním uţíváním. Spolupráce KC v rámci organizací státních i nestátních především v regionálním měřítku je trvale velice dobrá. Snaţíme se aktivně zapojovat činnost KC do komplexního systému psychosociálních sluţeb v oblasti sociální a zdravotní prevence u uţivatelů drog a udrţovat spolupráci se zdravotnickými i sociálními institucemi.

8 TERÉNNÍ PROGRAMY Terénní programy KAPPA-HELP Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Danuše Klvaňová, DiS. Tel.: , Tým v roce 2009: Gabriela Hřeblová, Jana Pánková, Olga Škultétyová STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/uţivatelů drog/: 364 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 323 Počet vydaných injekčních stříkaček: Reference do K-center: 622 Intervence po telefonu: 294 Cílová skupina: Převáţnou většinu cílové skupiny tvoří problémoví uţivatelé nealkoholových drog. Část uţivatelů sluţby tvoří příleţitostní uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, extáze a marihuany) a jejich osoby blízké rodiče a partneři apod.. Naprostá většina naší cílové skupiny jsou osoby, které dosud nebyly v kontaktu s ţádným odborným pracovištěm ohroţená mládeţ z řad experimentátorů, uzavřená populace závislých uţivatelů na bytech, uţivatelé pervitinu z řad Romů.

9 Cíle programu: Obecným cílem je vyhledávat populaci uţivatelů drog a motivovat je ke změně ţivotního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, a tím i sníţení jeho rizikovosti pro sebe a jeho blízké sociální okolí. Základní cíle terénní práce: navazovat kontakt s klientem-uţivatelem nelegálních návykových látek a předat mu informací o nabídce odborné pomoci dopomoci změně v chování uţivatelů drog (sníţení a minimalizace zdravotních a sociálních rizik) motivovat klienta ke změně ţivotního stylu, jehoţ součástí je i abstinence od návykových látek podpořit klienty motivované k abstinenci (vyřízení léčby apod.) zamezit nárůstu a šíření infekčních onemocnění (HIV/AIDS a hepatitid) u uţivatelů návykových látek, především prací s injekčními uţivateli drog, kteří se chovají obzvláště rizikově (sdílejí pomůcky potřebné k aplikaci drogy) motivovat a napomáhat ke změně rizikového chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti uţívání návykových látek a sexu chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace pouţitého injekčního materiálu preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popřípadě s ní jen experimentují preventivně předcházet vzniku zdravotních a sociálních problémů sníţit počet úmrtí v důsledku předávkování Program v roce 2009: Nadále se nám daří odesílat klienty do kontaktních center, celkově se zvýšily kontakty s mladými uţivateli marihuany. V období makové sezóny došlo k nárůstu počtu kontaktů s uţivateli opia. V polovině roku jsme zavedli distribuci ţelatinových kapslí, letos jsme jich distribuovali 188 kusů. Stejně jako loni, prezentujeme své sluţby formou informačně poradenského stánku na hudebních akcích po celém okrese. V Přerově terénní práce probíhala ve středu v odpoledních hodinách. Zde se nám daří drtivou většinu stávajících klientů odkazovat do kontaktního centra. V Lipníku nad Bečvou probíhal terénní program v úterý v odpoledních hodinách, postupně se podařilo nakontaktovat valnou většinu injekčních uţivatelů pervitinu a nadále udrţujeme kontakt s mladými uţivateli marihuany z řad romského etnika. V Hranicích od počátku roku došlo k výraznému nárůstu počtu klientů. Terénní programy jsme přesunuli na pátek ve večerních hodinách a čtvrtek v hodinách ranních. V Kojetíně jsme koncem roku pro vyšší zájem o naše sluţby rozšířili terénní programy z původní tzv. pohotovosti na telefonu na pravidelné pochůzky. Zde se postupně snaţíme proniknout na místní, převáţně uzavřenou drogovou scénu.

10 PRIMÁRNÍ PREVENCE Programy primární prevence Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Danuše Klvaňová, DiS., Tel.: , Tým v roce 2009: Věra Švédová, Jana Pánková, Kamila Banátová o.s. KAPPA-HELP nabízí školám program kontinuální prevence, který je zaměřený na předcházení problémů spojených s návykovými látkami (včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování. Naše proţitkové preventivní programy prošly úspěšně certifikací v listopadu 2007, certifikát s č. 43/07/CE byl udělen Témata proţitkových lekcí 6. třída: Já a zodpovědnost legální a nelegální drogy Hry a techniky zaměřené na reflexi svého chování, co nás ovlivňuje a jak naše chování mohou ovlivnit drogy. Základní přehled rizik nejběţnějších drog, alkoholu a léků, pochopení vzniku závislosti. Mohu být dobrý jinak, neţ s drogami? 7. třída: Co udělám, kdyţ jsem v úzkých? Mapy rozhodování Příběhy a situace, ve kterých se můţeme cítit ohroţeni. Jak se zachovat, stěţejní aktivitou je řešení map rozhodování a následně krátké divadlo na zadané příběhy. Konformita se skupinou x vlastní přání. Nácvik odmítání jak se dá reagovat v situacích, kdy námi někdo zkouší manipulovat. 8. třída: Chceme dobře vypadat Poruchy příjmu potravy, anabolika a steroidy, představy o tom, jak se mohu zalíbit opačnému pohlaví. Práce se třídou rozdělená na dvě skupinky podle pohlaví dívky (poruchy příjmu potravy) a chlapci (zneuţívání steroidů a anabolik), vyuţití fotografií anorektiček. Podpora sebeúcty a názoru, ţe opačné pohlaví dokáţeme zaujmout i jinak neţ svým tělem. 9. třída: Příběhy závislých Ţáci ve skupinách na základě zadaných otázek vytvářejí příběhy závislých, příběhy prezentují před celou třídou. V této projektivní technice si mohou ţáci propojit své vlastní motivy, potřeby a problémy s ţivoty lidí, kteří jsou jiţ na drogách závislí.

11 STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/ţáků,studentů/: Počet kontaktů: Počet institucí: 35 Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče/: 452 Naším cílem je oslovit školy zejména mimo město Přerov (městské i vesnické), ve kterých ţádné programy primární prevence nejsou realizovány. Díky provázanosti programu primární prevence s naším kontaktním a poradenským centrem a nízkoprahovým klubem, můţeme rizikovým jedincům nabídnout navazující sluţby. Podle našich dosavadních zkušeností má většina oslovených škol o kontinuální preventivní program velký zájem, v okrese Přerov ţádná jiná organizace srovnatelné programy nenabízí. Program v roce 2009: Realizace programu primární prevence byla v prvním pololetí 2009 limitována finanční nejistotou. Supervizi programu zajišťoval Bc.Tomáš Hájek. Vytvořili jsme novou proţitkovou lekci zabývající se tématikou zneuţívání alkoholu. Lekce je určena pro internátní zařízení a střední školy. Po dni otevřených dveří se v dubnu přihlásily i školy, se kterými jsme do té doby neměli uzavřenou dohodu o spolupráci. Besedy v Kontaktním centru se jim velmi líbily a projevili zájem o další naše programy. Navštívili jsme osobně metodiky prevence na některých základních školách v Přerově s nabídkami našich programů. Zájem o naše programy projevily i školy z jiného okresu a vojenské útvary Hranice.. Účastnili jsme se akce Běh proti drogám, kterou pořádá město Kojetín, také akce Týden duševního zdraví v Přerově. Během prázdnin proběhl i program v příměstském táboře. Na podnět a konkrétní zakázku některých institucí jsme vytvářeli programy selektivní primární prevence s tématikou drog. Navštívili jsme i venkovské školy, které se nachází v okolí Přerova. V roce 2009 probíhaly přípravy nových projektů primární prevence, jejichţ zahájení a realizace se uskuteční v roce Jedná se o dva projekty: 1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky, studium bude zahájeno v lednu ) PROČ Příběhy Rozprávějící O Člověku projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Projekt bude zahájen v únoru 2010.

12 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB METRO Nízkoprahový klub METRO kryt CO pod třídou 17. listopadu (místo služby ne poštovní adresa!) Přerov Vedoucí programu: Milan Klempár Tel.: , Tým v roce 2009: Gabriela Hřeblová, Jana Papicová, Veronika Mikešová, Lucie Svobodová, Markéta Polová, Věra Švédová Klub METRO je program, který nabízíme mladým lidem ohroţeným různými druhy rizikového chování. Vytváříme prostor pro realizaci jejich hudebních, výtvarných nebo sportovních aktivit, bezpečné místo bez alkoholu a drog a zároveň jim aktivně nabízíme moţnost popovídat si s pracovníky o svých problémech. Nízkoprahový klub METRO je registrován jako sociální sluţba - nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ. Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeţi smysluplné trávení volného času jako alternativu k ţivotu na ulici, v hernách nebo barech. Klub navštěvují převáţně romské děti a mládeţ ve věku let z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně znevýhodňujícího prostředí a svou adresou i ze sociálních důvodů izolované od okolního světa. Obzvlášť ohroţena je mládeţ mezi rokem, která předčasně končí povinnou školní docházku a rezignuje na další stupně vzdělání. Vzhledem k chudobě a nezájmu jejich rodin jsou pro ně nedostupné běţné mimoškolní aktivity (krouţky, sportovní kluby). STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů: 246 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 134 Počet kontaktů ve volnočasových aktivitách: Počet volnočasových aktivit mimo klub: 14 Průměrný věk: 16,5

13 Program v roce 2009: Nízkoprahový klub byl v roce 2009 otevřen čtyři dny v týdnu (pondělí čtvrtek), vţdy od 14:00 do 19:00 hod. Během prázdnin jsme měli otevřeno od 12:00 19:00hod. Denní průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 28 dětí denně. Pondělí máme celý rok 2009 jako den bez sportu, kdy mají děti povoleny jen sedavé volnočasové aktivity v klubovně. Přicházejí děti, které si chtějí hlavně povídat s pracovníky, dělat si domácí úkoly, Mládeţ si pomaličku zvyká na to, ţe si mohou s nějakým dospělým (mimo okruh své rodiny) povídat o svých problémech a hledat jejich řešení. Snaţíme se vytvářet prostor, podmínky a navodit příjemnou atmosféru - malé skupinky, nebo klient sám s pracovníkem - kdy je moţnost si povídat - pracovníci aktivně přinášejí témata k hovoru, která se týkají spokojenosti ve škole, ve vztazích, v rodině atd.. Velmi častým tématem jsou diskuze o neúspěchu a propadání ve škole, kam jít po základní škole. Na klubu od října 2009 působil fotograf Jiří Doleţel, který v rámci projektu Přerov Objektivně ( Prerovos Objektivos ), vedl s dětmi fotografický krouţek. Děti a mládeţ z klubu dostaly vypůjčené fotoaparáty a měly, pod vedením profesionálního fotografa, fotit svět kolem sebe, na pravidelných setkáních workshopech pak seznamoval děti se základy fotografování a zpracování fotografií. V prosinci 2009 jsme měli v rámci krouţku malou výstavu fotografií na klubu. V roce 2010 bychom výsledky jejich práce měli vidět na velkých výstavách projektu. V roce 2009 jsme měli několik akcí mimo klub, které se dětem velmi líbily. Hlavně zmiňujeme třídenní pobyt na Plumlově, který se nám velice vydařil. Plánování a příprava akcí dětem umoţnila větší zapojení a rozvoj kreativity. Při zajištění akcí jsme vyuţili pomoc dobrovolníků i pracovníků KAPPA-HELP z jiných programů, aby na jednoho dospělého připadaly max. 3 děti.

14 ROZVAHA (v tis. Kč) k k Aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek Náklady příštích období Pasiva celkem Výsledek hospodaření celkem Krátkodobé závazky celkem Přechodné účty pasivní VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Náklady celkem Spotřeba materiálu 449 Spotřeba energie 109 Opravy a udrţování 12 Cestovné 112 Sluţby 643 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 752 Zákonné sociální náklady 13 Daně a poplatky 5 Ostatní náklady 1 Jiné ostatní náklady 32 Výnosy celkem Trţby z prodeje sluţeb 58 Ostatní výnosy 12 Provozní dotace Výsledek hospodaření celkem -156

15 KONTAKTY Název organizace: o. s. KAPPA-HELP Úřední adresa: o.s. KAPPA-HELP nám. Přerovského povstání 1/ Přerov Kancelář: o.s. KAPPA-HELP Kosmákova Přerov Telefon/Fax: Organizační forma: občanské sdruţení Registrace na MV ČR: VS/1-1/38385-R s registrací změny VS/1-1/38385/98-R dne IČO: DIČ: CZ Správní rada sdruţení: prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady PhDr. Blanka Rektorová Věra Pazderová Bc. Kateřina Mozrová, DiS. Mgr. Ivana Smětalová Revizor sdruţení: Miloslava Řezníčková Statutární zástupci: prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace Bc. Kateřina Mozrová, DiS., ekonomická manaţerka Číslo bankovního účtu: /0100, KB, a.s. Přerov

16 PODĚKOVÁNÍ Činnost našeho občanského sdruţení by nebyla moţná bez mnoţství spolupracujících organizací, našich příznivců a sponzorů a také dobrovolníků, kteří nám pomáhají při realizaci programů a přinášejí nové a cenné nápady. Všem chceme poděkovat a ocenit také to, ţe si vybrali nepříliš populární, ale velmi potřebnou oblast sociální prevence. Programy KAPPA-HELP financují a sponzorují Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Rada vlády pro záleţitosti romské komunity, Ministerstvo zdravotnictví, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Město Hranice, Město Lipník nad Bečvou, Město Kojetín, KAZETO Přerov, Telemens s.r.o. Spolupracující organizace Telemens s.r.o. Psychosociální centrum, Český červený kříţ, Charita Přerov, Člověk v tísni, Střední pedagogická škola Přerov, Nízkoprahový klub Pavlač (o.s. Ratolest), o.s. Internetporadna, K-centrum Jeseník (o.s. Darmoděj), Psychiatrická klinika FN Olomouc, Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc Hradisko, PL Bílá Voda, PL Kroměříţ, PL Šternberk TK Krok Kyjov, TK Bílá Voda, P-centrum Olomouc, Komise prevence kriminality Rady Města Přerova, Pedagogicko-psychologická poradna Přerov, Poradna pro rodinu Ol. Kraje Přerov, sociálně-zdravotní odbory měst okresu, Armáda spásy Přerov, Elim Hranice Příznivci a spolupracovníci Mgr. Zdeněk Boháč, Ing. Libor Budík, Eva Divinová, Bc. Richard Kořínek, PhDr. Renáta Köttnerová, PhDr. Šárka Krákorová-Pajůrková, JUDr. Ladislav Lesák, Bc. Michal Poláček, prim. MUDr. Juraj Rektor, Mgr. Zuzana Starostová, Mgr. Věra Švajdová, Ing. Marta Valenčíková, Josef Vondrka, JUDr. Leoš Vyhnánek, Bc. Jana Ţouţelková, Mgr. Martin Navrátil PhD.

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP.

dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP. Rok 2014 byl pro KAPPA-HELP rokem

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s.

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 obsah Slovo úvodem Slovo úvodem...1 Kdo jsme...2 Kontaktní centrum...2 Terénní programy...3 Organizační struktura o. s. Agarta...4 Cílová skupina...4 Odbornost a certifikace...5 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2009 Linka důvěry Ústí nad Orlicí a Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem..3 Činnost linky důvěry v roce 2009....4 Zpráva o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce. PODĚKOVÁNÍ: Zde chci poděkovat všem institucím i jednotlivcům, organizacím, sponzorům, dárcům či sympatizantům, kteří podpořili naši činnost. Díky nim můžeme realizovat naše programy a pomáhat tak těm,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem. Výroční zpráva 2014

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem. Výroční zpráva 2014 Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem Výroční zpráva 2014 ˇ ˇ Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Krizové a Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy Opatření XI. 1.: Udržení a rozvoj sociální služby zařízení pro děti a mládež (zahrnutí věkové skupiny 6-12 let) Služba preventivního charakteru, napomáhá rozvíjení pozitivního sociálního chování dětí a

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva 2006 Občanské sdružení Mana Výroční zpráva 1. Slovo předsedy Podoba obou základních pilířů činností sdružení, se během roku úspěšně ustálila a stala standardně poskytovaným servisem. Vážení přátelé, Výroční

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I3 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme?... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura občanského sdružení AGARTA... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Základní škola T.G. Masaryka ŠARDICE, okres Hodonín příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012

Základní škola T.G. Masaryka ŠARDICE, okres Hodonín příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012 Základní škola T.G. Masaryka ŠARDICE, okres Hodonín příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 www.zstgm.sardice.cz, email: zstgmsardice@gmail.com MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více