Úvodní slovo. Váţení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Váţení čtenáři,"

Transkript

1

2

3 Úvodní slovo Váţení čtenáři, rok 2009 byl pro občanské sdruţení KAPPA-HELP rokem změn, rozvoje a bohuţel také rokem finanční nejistoty. V roce 2009 probíhaly přípravy nových projektů primární prevence, jejichţ zahájení a realizace se uskuteční v roce následujícím: 1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence / v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c (akreditováno MŠMT ) a obsahuje 250 hodin výuky; studium je určeno pro pedagogické pracovníky a vychovatele, kteří realizují programy prevence sociálně neţádoucích jevů na školách. Bude realizováno od ledna 2010 do prosince ) PROČ Příběhy Rozprávějící O Člověku projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Cílem projektu je: a) tvorba výukových materiálů pro výuku multikulturní výchovy b) realizace vzdělávacích aktivit pro učitele v oblasti multikulturní výchovy, c) zamezení předsudků prostřednictvím přípravy a zavádění inovovaných multikulturních vzdělávacích aktivit pro děti a mládeţ ve školách i školských zařízení. Projekt bude realizován od února 2010 do září Od září 2009 se nám podařilo realizovat projekt pod názvem PREROVOS OBJEKTIVOS, který bude dále probíhat i v roce následujícím; jehoţ cílem je podpoření mezikulturního dialogu mezi Romy a majoritní populací ve městě Přerov; zvyšování počítačové gramotnosti romské mládeţe prostřednictvím práce s fotografiemi. Výstupem projektu je putovní výstava fotografií, mapující současnost a minulost Romů v Přerově, na kterou budou navazovat workshopy pro školy. VÝSTAVA bude poprvé prezentována veřejnosti dne 8. dubna Rok 2009 byl také rokem podstatné změny ve vedení organizace; na konci srpna skončil dosavadní ředitel organizace Michal Majer a místo něj nastoupila nová paní ředitelka Ivana Smětalová. Ráda bych na závěr poděkovala všem pracovníkům o.s. KAPPA-HELP, za vlídné přijetí nové ředitelky do týmu pracovníků organizace a rovněţ za kvalitně odvedenou práci v roce Velmi bych si přála, aby rok 2010, který bude pro organizaci velmi významný, vzhledem k nově připravovaným projektům a rozvoji aktivit programů primární prevence, byl minimálně tak úspěšný, jako rok Poděkování za velmi dobrou spolupráci patří rovněţ poskytovatelům dotací, sponzorům, spolupracujícím organizacím a institucím, bez jejichţ podpory by realizování našich programů, projektů a poskytování sociálních sluţeb, nebylo moţné. Mgr. Ivana Smětalová ředitelka o.s. Kappa-Help

4 Historie: 1996 Vznik Kontaktního a krizového centra Kappa pro osoby ohroţené uţíváním drog a uţivatele návykových látek. Původním zřizovatelem bylo Psychosociální centrum v Přerově Počátky terénní práce v Hranicích a okolí jako nová sluţba programu V rámci programu KKC zahájena činnost telefonické Linky důvěry. Zahájen částečný provoz pobočky KC Hranice Zahájen plný provoz KC Hranice Vzniklo občanské sdruţení KAPPA-HELP Vznik samostatného projektu Terénních programů Zahájena činnost romského poradce v rámci sluţeb Romského programu KKC Kappa v Přerově, specificky zaměřeného na drogovou problematiku této populace Ukončení provozu Telefonické linky důvěry Rozvoj spolupráce s partnery v regionu Kontaktní a terénní programy prošly certifikací odborné způsobilosti RVKPP, 10. výročí zaloţení Kontaktního centra v Přerově Rozvoj programů primární prevence na školách, program získal akreditaci MŠMT Začal fungovat Nízkoprahový klub METRO v bývalém podchodu na tř. 17. listopadu v Přerově a okamţitě získal velkou oblibu.

5 Poslání a cíle o. s. KAPPA-HELP: Poslání: Hlavním posláním občanského sdruţení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať jiţ z důvodů uţívání drog, chudoby nebo ţivota v sociálně vyloučené lokalitě. Cíle: Realizace programů sociální prevence a integrace v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob. Realizace programů léčby, sniţování rizik a resocializace pro osoby ohroţené drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-neţádoucích jevů, xenofobie a sociálního vyloučení. Realizace kulturních a popularizačních aktivit, které slouţí k podpoře souţití mezi majoritou a minoritními skupinami. Spolupráce se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR. Naplňování cílů sdruţení je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných sluţeb zařízení Kontaktního centra a jeho pracovišť v Přerově a Hranicích, terénních programů ( ve městech Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Kojetín a jejich okolí ); Nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ Metro v Přerově, Programu primární prevence ( Olomoucký kraj ).

6 KONTAKTNÍ CENTRA K-centrum Přerov Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Mgr. Daniela Kováčová Tel.: , Tým v roce 2009: Věra Švédová, Milan Klempár, Kamila Banátová, Veronika Mikešová, Marcela Olšaníková K-centrum Hranice Skalní Hranice Vedoucí programu: Ivo Vavřík Tel.: , , Tým v roce 2009: Danuše Klvaňová, Olga Škultétyová STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/uţivatelů drog/: 207 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 79 Počet vydaných injekčních stříkaček: Reference do léčby: 10

7 Cílová skupina: Převáţnou většinu cílové skupiny tvoří injekční uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, sezónně opiátů). Část klientů tvoří problémoví uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, extáze a marihuany) a jejich osoby blízké rodiče a partneři. Problémoví uţivatelé alkoholu a gambleři se na naše zařízení obracejí jen v ojedinělých případech, v regionu jsou jim dostupné jiné typy sluţeb (AT ambulance, Charita). Naše cílová skupina se více profiluje z řad dlouhodobých uţivatelů bez stabilního sociálního zázemí. Cíle programu: Hlavním cílem sluţeb je zlepšovat kvalitu ţivota drogově závislých, sniţovat zdravotní rizika plynoucí z uţívání drog a postupně je motivovat ke změně. Cílem programu ve vztahu ke společnosti je omezení rizik, plynoucích ze šíření krví přenosných chorob, odpovědnější zacházení s pouţitým injekčním materiálem a sníţení kriminality související s uţíváním drog. Program v roce 2009: Poskytování sluţeb klientům pokračovalo bez zásadních změn. Sluţby KC jsou vyuţívány stabilní skupinou klientů, se kterými máme dlouholetou zkušenost. Za významný úspěch programu kontaktního centra povaţujeme zvyšující se počet výměn a vyměněných jehel, stejně tak jako počet osob, které výměnný servis vyuţívají. Podařilo se nám výrazně zvýšit počet vydaných jehel, coţ koresponduje se snahou pracovního týmu získat důvěru skryté populace uţivatelů. V případě vydaných jehel je tento nárůst o 4,5 tis. oproti roku Úspěšně se nám podařilo mezi klienty rozšířit ţelatinové kapsle určené pro uţívání pervitinu či opiátů. Stala se tak z nich stabilní součást balíčku výměnného servisu. Rovněţ se nám podařilo zvýšit zájem klientů o své zdraví, coţ se ukazuje na zvýšení počtu vyuţití zdravotního servisu a asistencí ve smyslu doprovázení klienta do nemocnice, do léčby nebo na Psychosociální centrum. Stejně tak v rámci výměnného servisu evidujeme zvýšený zájem o další materiál harmreduction - kontejnery na pouţité jehly, vitamíny a ConZeliny; zájem si vysvětlujeme úsilím pracovníků KC, o co největší šíření informací o bezpečném braní mezi klienty, i tím, ţe s klienty je téměř při kaţdém kontaktu probírán jejich zdravotní stav a rizika spojená s intravenózním uţíváním. Spolupráce KC v rámci organizací státních i nestátních především v regionálním měřítku je trvale velice dobrá. Snaţíme se aktivně zapojovat činnost KC do komplexního systému psychosociálních sluţeb v oblasti sociální a zdravotní prevence u uţivatelů drog a udrţovat spolupráci se zdravotnickými i sociálními institucemi.

8 TERÉNNÍ PROGRAMY Terénní programy KAPPA-HELP Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Danuše Klvaňová, DiS. Tel.: , Tým v roce 2009: Gabriela Hřeblová, Jana Pánková, Olga Škultétyová STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/uţivatelů drog/: 364 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 323 Počet vydaných injekčních stříkaček: Reference do K-center: 622 Intervence po telefonu: 294 Cílová skupina: Převáţnou většinu cílové skupiny tvoří problémoví uţivatelé nealkoholových drog. Část uţivatelů sluţby tvoří příleţitostní uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, extáze a marihuany) a jejich osoby blízké rodiče a partneři apod.. Naprostá většina naší cílové skupiny jsou osoby, které dosud nebyly v kontaktu s ţádným odborným pracovištěm ohroţená mládeţ z řad experimentátorů, uzavřená populace závislých uţivatelů na bytech, uţivatelé pervitinu z řad Romů.

9 Cíle programu: Obecným cílem je vyhledávat populaci uţivatelů drog a motivovat je ke změně ţivotního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, a tím i sníţení jeho rizikovosti pro sebe a jeho blízké sociální okolí. Základní cíle terénní práce: navazovat kontakt s klientem-uţivatelem nelegálních návykových látek a předat mu informací o nabídce odborné pomoci dopomoci změně v chování uţivatelů drog (sníţení a minimalizace zdravotních a sociálních rizik) motivovat klienta ke změně ţivotního stylu, jehoţ součástí je i abstinence od návykových látek podpořit klienty motivované k abstinenci (vyřízení léčby apod.) zamezit nárůstu a šíření infekčních onemocnění (HIV/AIDS a hepatitid) u uţivatelů návykových látek, především prací s injekčními uţivateli drog, kteří se chovají obzvláště rizikově (sdílejí pomůcky potřebné k aplikaci drogy) motivovat a napomáhat ke změně rizikového chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti uţívání návykových látek a sexu chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace pouţitého injekčního materiálu preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popřípadě s ní jen experimentují preventivně předcházet vzniku zdravotních a sociálních problémů sníţit počet úmrtí v důsledku předávkování Program v roce 2009: Nadále se nám daří odesílat klienty do kontaktních center, celkově se zvýšily kontakty s mladými uţivateli marihuany. V období makové sezóny došlo k nárůstu počtu kontaktů s uţivateli opia. V polovině roku jsme zavedli distribuci ţelatinových kapslí, letos jsme jich distribuovali 188 kusů. Stejně jako loni, prezentujeme své sluţby formou informačně poradenského stánku na hudebních akcích po celém okrese. V Přerově terénní práce probíhala ve středu v odpoledních hodinách. Zde se nám daří drtivou většinu stávajících klientů odkazovat do kontaktního centra. V Lipníku nad Bečvou probíhal terénní program v úterý v odpoledních hodinách, postupně se podařilo nakontaktovat valnou většinu injekčních uţivatelů pervitinu a nadále udrţujeme kontakt s mladými uţivateli marihuany z řad romského etnika. V Hranicích od počátku roku došlo k výraznému nárůstu počtu klientů. Terénní programy jsme přesunuli na pátek ve večerních hodinách a čtvrtek v hodinách ranních. V Kojetíně jsme koncem roku pro vyšší zájem o naše sluţby rozšířili terénní programy z původní tzv. pohotovosti na telefonu na pravidelné pochůzky. Zde se postupně snaţíme proniknout na místní, převáţně uzavřenou drogovou scénu.

10 PRIMÁRNÍ PREVENCE Programy primární prevence Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Danuše Klvaňová, DiS., Tel.: , Tým v roce 2009: Věra Švédová, Jana Pánková, Kamila Banátová o.s. KAPPA-HELP nabízí školám program kontinuální prevence, který je zaměřený na předcházení problémů spojených s návykovými látkami (včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování. Naše proţitkové preventivní programy prošly úspěšně certifikací v listopadu 2007, certifikát s č. 43/07/CE byl udělen Témata proţitkových lekcí 6. třída: Já a zodpovědnost legální a nelegální drogy Hry a techniky zaměřené na reflexi svého chování, co nás ovlivňuje a jak naše chování mohou ovlivnit drogy. Základní přehled rizik nejběţnějších drog, alkoholu a léků, pochopení vzniku závislosti. Mohu být dobrý jinak, neţ s drogami? 7. třída: Co udělám, kdyţ jsem v úzkých? Mapy rozhodování Příběhy a situace, ve kterých se můţeme cítit ohroţeni. Jak se zachovat, stěţejní aktivitou je řešení map rozhodování a následně krátké divadlo na zadané příběhy. Konformita se skupinou x vlastní přání. Nácvik odmítání jak se dá reagovat v situacích, kdy námi někdo zkouší manipulovat. 8. třída: Chceme dobře vypadat Poruchy příjmu potravy, anabolika a steroidy, představy o tom, jak se mohu zalíbit opačnému pohlaví. Práce se třídou rozdělená na dvě skupinky podle pohlaví dívky (poruchy příjmu potravy) a chlapci (zneuţívání steroidů a anabolik), vyuţití fotografií anorektiček. Podpora sebeúcty a názoru, ţe opačné pohlaví dokáţeme zaujmout i jinak neţ svým tělem. 9. třída: Příběhy závislých Ţáci ve skupinách na základě zadaných otázek vytvářejí příběhy závislých, příběhy prezentují před celou třídou. V této projektivní technice si mohou ţáci propojit své vlastní motivy, potřeby a problémy s ţivoty lidí, kteří jsou jiţ na drogách závislí.

11 STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/ţáků,studentů/: Počet kontaktů: Počet institucí: 35 Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče/: 452 Naším cílem je oslovit školy zejména mimo město Přerov (městské i vesnické), ve kterých ţádné programy primární prevence nejsou realizovány. Díky provázanosti programu primární prevence s naším kontaktním a poradenským centrem a nízkoprahovým klubem, můţeme rizikovým jedincům nabídnout navazující sluţby. Podle našich dosavadních zkušeností má většina oslovených škol o kontinuální preventivní program velký zájem, v okrese Přerov ţádná jiná organizace srovnatelné programy nenabízí. Program v roce 2009: Realizace programu primární prevence byla v prvním pololetí 2009 limitována finanční nejistotou. Supervizi programu zajišťoval Bc.Tomáš Hájek. Vytvořili jsme novou proţitkovou lekci zabývající se tématikou zneuţívání alkoholu. Lekce je určena pro internátní zařízení a střední školy. Po dni otevřených dveří se v dubnu přihlásily i školy, se kterými jsme do té doby neměli uzavřenou dohodu o spolupráci. Besedy v Kontaktním centru se jim velmi líbily a projevili zájem o další naše programy. Navštívili jsme osobně metodiky prevence na některých základních školách v Přerově s nabídkami našich programů. Zájem o naše programy projevily i školy z jiného okresu a vojenské útvary Hranice.. Účastnili jsme se akce Běh proti drogám, kterou pořádá město Kojetín, také akce Týden duševního zdraví v Přerově. Během prázdnin proběhl i program v příměstském táboře. Na podnět a konkrétní zakázku některých institucí jsme vytvářeli programy selektivní primární prevence s tématikou drog. Navštívili jsme i venkovské školy, které se nachází v okolí Přerova. V roce 2009 probíhaly přípravy nových projektů primární prevence, jejichţ zahájení a realizace se uskuteční v roce Jedná se o dva projekty: 1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky, studium bude zahájeno v lednu ) PROČ Příběhy Rozprávějící O Člověku projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Projekt bude zahájen v únoru 2010.

12 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB METRO Nízkoprahový klub METRO kryt CO pod třídou 17. listopadu (místo služby ne poštovní adresa!) Přerov Vedoucí programu: Milan Klempár Tel.: , Tým v roce 2009: Gabriela Hřeblová, Jana Papicová, Veronika Mikešová, Lucie Svobodová, Markéta Polová, Věra Švédová Klub METRO je program, který nabízíme mladým lidem ohroţeným různými druhy rizikového chování. Vytváříme prostor pro realizaci jejich hudebních, výtvarných nebo sportovních aktivit, bezpečné místo bez alkoholu a drog a zároveň jim aktivně nabízíme moţnost popovídat si s pracovníky o svých problémech. Nízkoprahový klub METRO je registrován jako sociální sluţba - nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ. Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeţi smysluplné trávení volného času jako alternativu k ţivotu na ulici, v hernách nebo barech. Klub navštěvují převáţně romské děti a mládeţ ve věku let z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně znevýhodňujícího prostředí a svou adresou i ze sociálních důvodů izolované od okolního světa. Obzvlášť ohroţena je mládeţ mezi rokem, která předčasně končí povinnou školní docházku a rezignuje na další stupně vzdělání. Vzhledem k chudobě a nezájmu jejich rodin jsou pro ně nedostupné běţné mimoškolní aktivity (krouţky, sportovní kluby). STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů: 246 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 134 Počet kontaktů ve volnočasových aktivitách: Počet volnočasových aktivit mimo klub: 14 Průměrný věk: 16,5

13 Program v roce 2009: Nízkoprahový klub byl v roce 2009 otevřen čtyři dny v týdnu (pondělí čtvrtek), vţdy od 14:00 do 19:00 hod. Během prázdnin jsme měli otevřeno od 12:00 19:00hod. Denní průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 28 dětí denně. Pondělí máme celý rok 2009 jako den bez sportu, kdy mají děti povoleny jen sedavé volnočasové aktivity v klubovně. Přicházejí děti, které si chtějí hlavně povídat s pracovníky, dělat si domácí úkoly, Mládeţ si pomaličku zvyká na to, ţe si mohou s nějakým dospělým (mimo okruh své rodiny) povídat o svých problémech a hledat jejich řešení. Snaţíme se vytvářet prostor, podmínky a navodit příjemnou atmosféru - malé skupinky, nebo klient sám s pracovníkem - kdy je moţnost si povídat - pracovníci aktivně přinášejí témata k hovoru, která se týkají spokojenosti ve škole, ve vztazích, v rodině atd.. Velmi častým tématem jsou diskuze o neúspěchu a propadání ve škole, kam jít po základní škole. Na klubu od října 2009 působil fotograf Jiří Doleţel, který v rámci projektu Přerov Objektivně ( Prerovos Objektivos ), vedl s dětmi fotografický krouţek. Děti a mládeţ z klubu dostaly vypůjčené fotoaparáty a měly, pod vedením profesionálního fotografa, fotit svět kolem sebe, na pravidelných setkáních workshopech pak seznamoval děti se základy fotografování a zpracování fotografií. V prosinci 2009 jsme měli v rámci krouţku malou výstavu fotografií na klubu. V roce 2010 bychom výsledky jejich práce měli vidět na velkých výstavách projektu. V roce 2009 jsme měli několik akcí mimo klub, které se dětem velmi líbily. Hlavně zmiňujeme třídenní pobyt na Plumlově, který se nám velice vydařil. Plánování a příprava akcí dětem umoţnila větší zapojení a rozvoj kreativity. Při zajištění akcí jsme vyuţili pomoc dobrovolníků i pracovníků KAPPA-HELP z jiných programů, aby na jednoho dospělého připadaly max. 3 děti.

14 ROZVAHA (v tis. Kč) k k Aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek Náklady příštích období Pasiva celkem Výsledek hospodaření celkem Krátkodobé závazky celkem Přechodné účty pasivní VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Náklady celkem Spotřeba materiálu 449 Spotřeba energie 109 Opravy a udrţování 12 Cestovné 112 Sluţby 643 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 752 Zákonné sociální náklady 13 Daně a poplatky 5 Ostatní náklady 1 Jiné ostatní náklady 32 Výnosy celkem Trţby z prodeje sluţeb 58 Ostatní výnosy 12 Provozní dotace Výsledek hospodaření celkem -156

15 KONTAKTY Název organizace: o. s. KAPPA-HELP Úřední adresa: o.s. KAPPA-HELP nám. Přerovského povstání 1/ Přerov Kancelář: o.s. KAPPA-HELP Kosmákova Přerov Telefon/Fax: Organizační forma: občanské sdruţení Registrace na MV ČR: VS/1-1/38385-R s registrací změny VS/1-1/38385/98-R dne IČO: DIČ: CZ Správní rada sdruţení: prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady PhDr. Blanka Rektorová Věra Pazderová Bc. Kateřina Mozrová, DiS. Mgr. Ivana Smětalová Revizor sdruţení: Miloslava Řezníčková Statutární zástupci: prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace Bc. Kateřina Mozrová, DiS., ekonomická manaţerka Číslo bankovního účtu: /0100, KB, a.s. Přerov

16 PODĚKOVÁNÍ Činnost našeho občanského sdruţení by nebyla moţná bez mnoţství spolupracujících organizací, našich příznivců a sponzorů a také dobrovolníků, kteří nám pomáhají při realizaci programů a přinášejí nové a cenné nápady. Všem chceme poděkovat a ocenit také to, ţe si vybrali nepříliš populární, ale velmi potřebnou oblast sociální prevence. Programy KAPPA-HELP financují a sponzorují Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Rada vlády pro záleţitosti romské komunity, Ministerstvo zdravotnictví, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Město Hranice, Město Lipník nad Bečvou, Město Kojetín, KAZETO Přerov, Telemens s.r.o. Spolupracující organizace Telemens s.r.o. Psychosociální centrum, Český červený kříţ, Charita Přerov, Člověk v tísni, Střední pedagogická škola Přerov, Nízkoprahový klub Pavlač (o.s. Ratolest), o.s. Internetporadna, K-centrum Jeseník (o.s. Darmoděj), Psychiatrická klinika FN Olomouc, Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc Hradisko, PL Bílá Voda, PL Kroměříţ, PL Šternberk TK Krok Kyjov, TK Bílá Voda, P-centrum Olomouc, Komise prevence kriminality Rady Města Přerova, Pedagogicko-psychologická poradna Přerov, Poradna pro rodinu Ol. Kraje Přerov, sociálně-zdravotní odbory měst okresu, Armáda spásy Přerov, Elim Hranice Příznivci a spolupracovníci Mgr. Zdeněk Boháč, Ing. Libor Budík, Eva Divinová, Bc. Richard Kořínek, PhDr. Renáta Köttnerová, PhDr. Šárka Krákorová-Pajůrková, JUDr. Ladislav Lesák, Bc. Michal Poláček, prim. MUDr. Juraj Rektor, Mgr. Zuzana Starostová, Mgr. Věra Švajdová, Ing. Marta Valenčíková, Josef Vondrka, JUDr. Leoš Vyhnánek, Bc. Jana Ţouţelková, Mgr. Martin Navrátil PhD.

1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence.

1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence. Úvodní slovo Vážení čtenáři, rok 2010 byl pro Občanské sdružení KAPPA-HELP rokem rozvoje a odborného růstu, a také rokem kontrolním. V organizaci proběhlo několik menších i několik významných komplexních

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

rok 2012 byl pro OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAPPA-HELP rokem finanční nejistoty, personálních změn a stabilizace profesního týmu.

rok 2012 byl pro OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAPPA-HELP rokem finanční nejistoty, personálních změn a stabilizace profesního týmu. Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, rok 2012 byl pro OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAPPA-HELP rokem finanční nejistoty, personálních změn a stabilizace profesního týmu. Byl zahájen další běh dvouletého

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

O organizaci. Ve dnech 23. a prošlo o.s. služeb (certifikace

O organizaci. Ve dnech 23. a prošlo o.s. služeb (certifikace Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 O organizaci 3 Historie organizace 5 Kontaktní centra 7 Terénní programy 11 Primární prevence 14 Nízkoprahový klub METRO 17 Komunitní aktivity 20 Poděkování 23 Kontakty 24

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

o.s. KAPPA-HELP Výroční zpráva 2013

o.s. KAPPA-HELP Výroční zpráva 2013 o.s. KAPPA-HELP Výroční zpráva 2013 Ú V O D N Í S L O V O Vážení čtenáři, rok 2013 byl pro organizaci KAPPA-HELP rokem stabilizace, plánování pozitivních změn pro následující kalendářní rok a stěhování

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Kappa Help občanské sdružení

Kappa Help občanské sdružení Kappa Help občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Kontaktní a krizové centrum Kappa Listopad 1996 vznik KKC Kappa na základě potřeb definovaných rozhodnutím Okresní protidrogové komise při Okresním úřadu

Více

Kappa-Help. občanské sdružení

Kappa-Help. občanské sdružení Kappa-Help občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Úvod Vážení čtenáři, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení Kappa-Help za rok 2006. Služby poskytované v rámci našich programů pro závislé na

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 0 1 3 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení

Více

dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP.

dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP. Rok 2014 byl pro KAPPA-HELP rokem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU FIXPOINT NA MČ PRAHA 1 V ROCE 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU FIXPOINT NA MČ PRAHA 1 V ROCE 2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU FIXPOINT NA MČ PRAHA 1 V ROCE 2016 PROGRESSIVE o.p.s. Sídlo: Minská 774/6, 101 00 Praha 10 Kontaktní adresa: Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 5 E-mail: progressive@progressive-os.cz

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

SPOLEČNĚ V TERÉNU. Bc. Kamil Podzimek Nikola Šrainerová

SPOLEČNĚ V TERÉNU. Bc. Kamil Podzimek Nikola Šrainerová SPOLEČNĚ V TERÉNU Bc. Kamil Podzimek Nikola Šrainerová TAK ŠEL ČAS Aktivní spolupráce s NZDM publikováno Zaostřeno na drogy 4/2012 Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy v České republice. Pravidelné

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X V ý r o č n í z p r á v a 211 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 1 2 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ VÝROČNÍ ˇ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální služby 4

Více