Úvodní slovo. Váţení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Váţení čtenáři,"

Transkript

1

2

3 Úvodní slovo Váţení čtenáři, rok 2009 byl pro občanské sdruţení KAPPA-HELP rokem změn, rozvoje a bohuţel také rokem finanční nejistoty. V roce 2009 probíhaly přípravy nových projektů primární prevence, jejichţ zahájení a realizace se uskuteční v roce následujícím: 1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence / v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c (akreditováno MŠMT ) a obsahuje 250 hodin výuky; studium je určeno pro pedagogické pracovníky a vychovatele, kteří realizují programy prevence sociálně neţádoucích jevů na školách. Bude realizováno od ledna 2010 do prosince ) PROČ Příběhy Rozprávějící O Člověku projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Cílem projektu je: a) tvorba výukových materiálů pro výuku multikulturní výchovy b) realizace vzdělávacích aktivit pro učitele v oblasti multikulturní výchovy, c) zamezení předsudků prostřednictvím přípravy a zavádění inovovaných multikulturních vzdělávacích aktivit pro děti a mládeţ ve školách i školských zařízení. Projekt bude realizován od února 2010 do září Od září 2009 se nám podařilo realizovat projekt pod názvem PREROVOS OBJEKTIVOS, který bude dále probíhat i v roce následujícím; jehoţ cílem je podpoření mezikulturního dialogu mezi Romy a majoritní populací ve městě Přerov; zvyšování počítačové gramotnosti romské mládeţe prostřednictvím práce s fotografiemi. Výstupem projektu je putovní výstava fotografií, mapující současnost a minulost Romů v Přerově, na kterou budou navazovat workshopy pro školy. VÝSTAVA bude poprvé prezentována veřejnosti dne 8. dubna Rok 2009 byl také rokem podstatné změny ve vedení organizace; na konci srpna skončil dosavadní ředitel organizace Michal Majer a místo něj nastoupila nová paní ředitelka Ivana Smětalová. Ráda bych na závěr poděkovala všem pracovníkům o.s. KAPPA-HELP, za vlídné přijetí nové ředitelky do týmu pracovníků organizace a rovněţ za kvalitně odvedenou práci v roce Velmi bych si přála, aby rok 2010, který bude pro organizaci velmi významný, vzhledem k nově připravovaným projektům a rozvoji aktivit programů primární prevence, byl minimálně tak úspěšný, jako rok Poděkování za velmi dobrou spolupráci patří rovněţ poskytovatelům dotací, sponzorům, spolupracujícím organizacím a institucím, bez jejichţ podpory by realizování našich programů, projektů a poskytování sociálních sluţeb, nebylo moţné. Mgr. Ivana Smětalová ředitelka o.s. Kappa-Help

4 Historie: 1996 Vznik Kontaktního a krizového centra Kappa pro osoby ohroţené uţíváním drog a uţivatele návykových látek. Původním zřizovatelem bylo Psychosociální centrum v Přerově Počátky terénní práce v Hranicích a okolí jako nová sluţba programu V rámci programu KKC zahájena činnost telefonické Linky důvěry. Zahájen částečný provoz pobočky KC Hranice Zahájen plný provoz KC Hranice Vzniklo občanské sdruţení KAPPA-HELP Vznik samostatného projektu Terénních programů Zahájena činnost romského poradce v rámci sluţeb Romského programu KKC Kappa v Přerově, specificky zaměřeného na drogovou problematiku této populace Ukončení provozu Telefonické linky důvěry Rozvoj spolupráce s partnery v regionu Kontaktní a terénní programy prošly certifikací odborné způsobilosti RVKPP, 10. výročí zaloţení Kontaktního centra v Přerově Rozvoj programů primární prevence na školách, program získal akreditaci MŠMT Začal fungovat Nízkoprahový klub METRO v bývalém podchodu na tř. 17. listopadu v Přerově a okamţitě získal velkou oblibu.

5 Poslání a cíle o. s. KAPPA-HELP: Poslání: Hlavním posláním občanského sdruţení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať jiţ z důvodů uţívání drog, chudoby nebo ţivota v sociálně vyloučené lokalitě. Cíle: Realizace programů sociální prevence a integrace v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob. Realizace programů léčby, sniţování rizik a resocializace pro osoby ohroţené drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-neţádoucích jevů, xenofobie a sociálního vyloučení. Realizace kulturních a popularizačních aktivit, které slouţí k podpoře souţití mezi majoritou a minoritními skupinami. Spolupráce se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR. Naplňování cílů sdruţení je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných sluţeb zařízení Kontaktního centra a jeho pracovišť v Přerově a Hranicích, terénních programů ( ve městech Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Kojetín a jejich okolí ); Nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ Metro v Přerově, Programu primární prevence ( Olomoucký kraj ).

6 KONTAKTNÍ CENTRA K-centrum Přerov Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Mgr. Daniela Kováčová Tel.: , Tým v roce 2009: Věra Švédová, Milan Klempár, Kamila Banátová, Veronika Mikešová, Marcela Olšaníková K-centrum Hranice Skalní Hranice Vedoucí programu: Ivo Vavřík Tel.: , , Tým v roce 2009: Danuše Klvaňová, Olga Škultétyová STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/uţivatelů drog/: 207 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 79 Počet vydaných injekčních stříkaček: Reference do léčby: 10

7 Cílová skupina: Převáţnou většinu cílové skupiny tvoří injekční uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, sezónně opiátů). Část klientů tvoří problémoví uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, extáze a marihuany) a jejich osoby blízké rodiče a partneři. Problémoví uţivatelé alkoholu a gambleři se na naše zařízení obracejí jen v ojedinělých případech, v regionu jsou jim dostupné jiné typy sluţeb (AT ambulance, Charita). Naše cílová skupina se více profiluje z řad dlouhodobých uţivatelů bez stabilního sociálního zázemí. Cíle programu: Hlavním cílem sluţeb je zlepšovat kvalitu ţivota drogově závislých, sniţovat zdravotní rizika plynoucí z uţívání drog a postupně je motivovat ke změně. Cílem programu ve vztahu ke společnosti je omezení rizik, plynoucích ze šíření krví přenosných chorob, odpovědnější zacházení s pouţitým injekčním materiálem a sníţení kriminality související s uţíváním drog. Program v roce 2009: Poskytování sluţeb klientům pokračovalo bez zásadních změn. Sluţby KC jsou vyuţívány stabilní skupinou klientů, se kterými máme dlouholetou zkušenost. Za významný úspěch programu kontaktního centra povaţujeme zvyšující se počet výměn a vyměněných jehel, stejně tak jako počet osob, které výměnný servis vyuţívají. Podařilo se nám výrazně zvýšit počet vydaných jehel, coţ koresponduje se snahou pracovního týmu získat důvěru skryté populace uţivatelů. V případě vydaných jehel je tento nárůst o 4,5 tis. oproti roku Úspěšně se nám podařilo mezi klienty rozšířit ţelatinové kapsle určené pro uţívání pervitinu či opiátů. Stala se tak z nich stabilní součást balíčku výměnného servisu. Rovněţ se nám podařilo zvýšit zájem klientů o své zdraví, coţ se ukazuje na zvýšení počtu vyuţití zdravotního servisu a asistencí ve smyslu doprovázení klienta do nemocnice, do léčby nebo na Psychosociální centrum. Stejně tak v rámci výměnného servisu evidujeme zvýšený zájem o další materiál harmreduction - kontejnery na pouţité jehly, vitamíny a ConZeliny; zájem si vysvětlujeme úsilím pracovníků KC, o co největší šíření informací o bezpečném braní mezi klienty, i tím, ţe s klienty je téměř při kaţdém kontaktu probírán jejich zdravotní stav a rizika spojená s intravenózním uţíváním. Spolupráce KC v rámci organizací státních i nestátních především v regionálním měřítku je trvale velice dobrá. Snaţíme se aktivně zapojovat činnost KC do komplexního systému psychosociálních sluţeb v oblasti sociální a zdravotní prevence u uţivatelů drog a udrţovat spolupráci se zdravotnickými i sociálními institucemi.

8 TERÉNNÍ PROGRAMY Terénní programy KAPPA-HELP Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Danuše Klvaňová, DiS. Tel.: , Tým v roce 2009: Gabriela Hřeblová, Jana Pánková, Olga Škultétyová STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/uţivatelů drog/: 364 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 323 Počet vydaných injekčních stříkaček: Reference do K-center: 622 Intervence po telefonu: 294 Cílová skupina: Převáţnou většinu cílové skupiny tvoří problémoví uţivatelé nealkoholových drog. Část uţivatelů sluţby tvoří příleţitostní uţivatelé nealkoholových drog (pervitinu, extáze a marihuany) a jejich osoby blízké rodiče a partneři apod.. Naprostá většina naší cílové skupiny jsou osoby, které dosud nebyly v kontaktu s ţádným odborným pracovištěm ohroţená mládeţ z řad experimentátorů, uzavřená populace závislých uţivatelů na bytech, uţivatelé pervitinu z řad Romů.

9 Cíle programu: Obecným cílem je vyhledávat populaci uţivatelů drog a motivovat je ke změně ţivotního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, a tím i sníţení jeho rizikovosti pro sebe a jeho blízké sociální okolí. Základní cíle terénní práce: navazovat kontakt s klientem-uţivatelem nelegálních návykových látek a předat mu informací o nabídce odborné pomoci dopomoci změně v chování uţivatelů drog (sníţení a minimalizace zdravotních a sociálních rizik) motivovat klienta ke změně ţivotního stylu, jehoţ součástí je i abstinence od návykových látek podpořit klienty motivované k abstinenci (vyřízení léčby apod.) zamezit nárůstu a šíření infekčních onemocnění (HIV/AIDS a hepatitid) u uţivatelů návykových látek, především prací s injekčními uţivateli drog, kteří se chovají obzvláště rizikově (sdílejí pomůcky potřebné k aplikaci drogy) motivovat a napomáhat ke změně rizikového chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti uţívání návykových látek a sexu chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace pouţitého injekčního materiálu preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popřípadě s ní jen experimentují preventivně předcházet vzniku zdravotních a sociálních problémů sníţit počet úmrtí v důsledku předávkování Program v roce 2009: Nadále se nám daří odesílat klienty do kontaktních center, celkově se zvýšily kontakty s mladými uţivateli marihuany. V období makové sezóny došlo k nárůstu počtu kontaktů s uţivateli opia. V polovině roku jsme zavedli distribuci ţelatinových kapslí, letos jsme jich distribuovali 188 kusů. Stejně jako loni, prezentujeme své sluţby formou informačně poradenského stánku na hudebních akcích po celém okrese. V Přerově terénní práce probíhala ve středu v odpoledních hodinách. Zde se nám daří drtivou většinu stávajících klientů odkazovat do kontaktního centra. V Lipníku nad Bečvou probíhal terénní program v úterý v odpoledních hodinách, postupně se podařilo nakontaktovat valnou většinu injekčních uţivatelů pervitinu a nadále udrţujeme kontakt s mladými uţivateli marihuany z řad romského etnika. V Hranicích od počátku roku došlo k výraznému nárůstu počtu klientů. Terénní programy jsme přesunuli na pátek ve večerních hodinách a čtvrtek v hodinách ranních. V Kojetíně jsme koncem roku pro vyšší zájem o naše sluţby rozšířili terénní programy z původní tzv. pohotovosti na telefonu na pravidelné pochůzky. Zde se postupně snaţíme proniknout na místní, převáţně uzavřenou drogovou scénu.

10 PRIMÁRNÍ PREVENCE Programy primární prevence Kosmákova Přerov Vedoucí programu: Danuše Klvaňová, DiS., Tel.: , Tým v roce 2009: Věra Švédová, Jana Pánková, Kamila Banátová o.s. KAPPA-HELP nabízí školám program kontinuální prevence, který je zaměřený na předcházení problémů spojených s návykovými látkami (včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování. Naše proţitkové preventivní programy prošly úspěšně certifikací v listopadu 2007, certifikát s č. 43/07/CE byl udělen Témata proţitkových lekcí 6. třída: Já a zodpovědnost legální a nelegální drogy Hry a techniky zaměřené na reflexi svého chování, co nás ovlivňuje a jak naše chování mohou ovlivnit drogy. Základní přehled rizik nejběţnějších drog, alkoholu a léků, pochopení vzniku závislosti. Mohu být dobrý jinak, neţ s drogami? 7. třída: Co udělám, kdyţ jsem v úzkých? Mapy rozhodování Příběhy a situace, ve kterých se můţeme cítit ohroţeni. Jak se zachovat, stěţejní aktivitou je řešení map rozhodování a následně krátké divadlo na zadané příběhy. Konformita se skupinou x vlastní přání. Nácvik odmítání jak se dá reagovat v situacích, kdy námi někdo zkouší manipulovat. 8. třída: Chceme dobře vypadat Poruchy příjmu potravy, anabolika a steroidy, představy o tom, jak se mohu zalíbit opačnému pohlaví. Práce se třídou rozdělená na dvě skupinky podle pohlaví dívky (poruchy příjmu potravy) a chlapci (zneuţívání steroidů a anabolik), vyuţití fotografií anorektiček. Podpora sebeúcty a názoru, ţe opačné pohlaví dokáţeme zaujmout i jinak neţ svým tělem. 9. třída: Příběhy závislých Ţáci ve skupinách na základě zadaných otázek vytvářejí příběhy závislých, příběhy prezentují před celou třídou. V této projektivní technice si mohou ţáci propojit své vlastní motivy, potřeby a problémy s ţivoty lidí, kteří jsou jiţ na drogách závislí.

11 STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů/ţáků,studentů/: Počet kontaktů: Počet institucí: 35 Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče/: 452 Naším cílem je oslovit školy zejména mimo město Přerov (městské i vesnické), ve kterých ţádné programy primární prevence nejsou realizovány. Díky provázanosti programu primární prevence s naším kontaktním a poradenským centrem a nízkoprahovým klubem, můţeme rizikovým jedincům nabídnout navazující sluţby. Podle našich dosavadních zkušeností má většina oslovených škol o kontinuální preventivní program velký zájem, v okrese Přerov ţádná jiná organizace srovnatelné programy nenabízí. Program v roce 2009: Realizace programu primární prevence byla v prvním pololetí 2009 limitována finanční nejistotou. Supervizi programu zajišťoval Bc.Tomáš Hájek. Vytvořili jsme novou proţitkovou lekci zabývající se tématikou zneuţívání alkoholu. Lekce je určena pro internátní zařízení a střední školy. Po dni otevřených dveří se v dubnu přihlásily i školy, se kterými jsme do té doby neměli uzavřenou dohodu o spolupráci. Besedy v Kontaktním centru se jim velmi líbily a projevili zájem o další naše programy. Navštívili jsme osobně metodiky prevence na některých základních školách v Přerově s nabídkami našich programů. Zájem o naše programy projevily i školy z jiného okresu a vojenské útvary Hranice.. Účastnili jsme se akce Běh proti drogám, kterou pořádá město Kojetín, také akce Týden duševního zdraví v Přerově. Během prázdnin proběhl i program v příměstském táboře. Na podnět a konkrétní zakázku některých institucí jsme vytvářeli programy selektivní primární prevence s tématikou drog. Navštívili jsme i venkovské školy, které se nachází v okolí Přerova. V roce 2009 probíhaly přípravy nových projektů primární prevence, jejichţ zahájení a realizace se uskuteční v roce Jedná se o dva projekty: 1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky, studium bude zahájeno v lednu ) PROČ Příběhy Rozprávějící O Člověku projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Projekt bude zahájen v únoru 2010.

12 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB METRO Nízkoprahový klub METRO kryt CO pod třídou 17. listopadu (místo služby ne poštovní adresa!) Přerov Vedoucí programu: Milan Klempár Tel.: , Tým v roce 2009: Gabriela Hřeblová, Jana Papicová, Veronika Mikešová, Lucie Svobodová, Markéta Polová, Věra Švédová Klub METRO je program, který nabízíme mladým lidem ohroţeným různými druhy rizikového chování. Vytváříme prostor pro realizaci jejich hudebních, výtvarných nebo sportovních aktivit, bezpečné místo bez alkoholu a drog a zároveň jim aktivně nabízíme moţnost popovídat si s pracovníky o svých problémech. Nízkoprahový klub METRO je registrován jako sociální sluţba - nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ. Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeţi smysluplné trávení volného času jako alternativu k ţivotu na ulici, v hernách nebo barech. Klub navštěvují převáţně romské děti a mládeţ ve věku let z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně znevýhodňujícího prostředí a svou adresou i ze sociálních důvodů izolované od okolního světa. Obzvlášť ohroţena je mládeţ mezi rokem, která předčasně končí povinnou školní docházku a rezignuje na další stupně vzdělání. Vzhledem k chudobě a nezájmu jejich rodin jsou pro ně nedostupné běţné mimoškolní aktivity (krouţky, sportovní kluby). STATISTIKA PROGRAMU: Počet klientů: 246 Počet kontaktů: Počet prvních kontaktů: 134 Počet kontaktů ve volnočasových aktivitách: Počet volnočasových aktivit mimo klub: 14 Průměrný věk: 16,5

13 Program v roce 2009: Nízkoprahový klub byl v roce 2009 otevřen čtyři dny v týdnu (pondělí čtvrtek), vţdy od 14:00 do 19:00 hod. Během prázdnin jsme měli otevřeno od 12:00 19:00hod. Denní průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 28 dětí denně. Pondělí máme celý rok 2009 jako den bez sportu, kdy mají děti povoleny jen sedavé volnočasové aktivity v klubovně. Přicházejí děti, které si chtějí hlavně povídat s pracovníky, dělat si domácí úkoly, Mládeţ si pomaličku zvyká na to, ţe si mohou s nějakým dospělým (mimo okruh své rodiny) povídat o svých problémech a hledat jejich řešení. Snaţíme se vytvářet prostor, podmínky a navodit příjemnou atmosféru - malé skupinky, nebo klient sám s pracovníkem - kdy je moţnost si povídat - pracovníci aktivně přinášejí témata k hovoru, která se týkají spokojenosti ve škole, ve vztazích, v rodině atd.. Velmi častým tématem jsou diskuze o neúspěchu a propadání ve škole, kam jít po základní škole. Na klubu od října 2009 působil fotograf Jiří Doleţel, který v rámci projektu Přerov Objektivně ( Prerovos Objektivos ), vedl s dětmi fotografický krouţek. Děti a mládeţ z klubu dostaly vypůjčené fotoaparáty a měly, pod vedením profesionálního fotografa, fotit svět kolem sebe, na pravidelných setkáních workshopech pak seznamoval děti se základy fotografování a zpracování fotografií. V prosinci 2009 jsme měli v rámci krouţku malou výstavu fotografií na klubu. V roce 2010 bychom výsledky jejich práce měli vidět na velkých výstavách projektu. V roce 2009 jsme měli několik akcí mimo klub, které se dětem velmi líbily. Hlavně zmiňujeme třídenní pobyt na Plumlově, který se nám velice vydařil. Plánování a příprava akcí dětem umoţnila větší zapojení a rozvoj kreativity. Při zajištění akcí jsme vyuţili pomoc dobrovolníků i pracovníků KAPPA-HELP z jiných programů, aby na jednoho dospělého připadaly max. 3 děti.

14 ROZVAHA (v tis. Kč) k k Aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek Náklady příštích období Pasiva celkem Výsledek hospodaření celkem Krátkodobé závazky celkem Přechodné účty pasivní VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Náklady celkem Spotřeba materiálu 449 Spotřeba energie 109 Opravy a udrţování 12 Cestovné 112 Sluţby 643 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 752 Zákonné sociální náklady 13 Daně a poplatky 5 Ostatní náklady 1 Jiné ostatní náklady 32 Výnosy celkem Trţby z prodeje sluţeb 58 Ostatní výnosy 12 Provozní dotace Výsledek hospodaření celkem -156

15 KONTAKTY Název organizace: o. s. KAPPA-HELP Úřední adresa: o.s. KAPPA-HELP nám. Přerovského povstání 1/ Přerov Kancelář: o.s. KAPPA-HELP Kosmákova Přerov Telefon/Fax: Organizační forma: občanské sdruţení Registrace na MV ČR: VS/1-1/38385-R s registrací změny VS/1-1/38385/98-R dne IČO: DIČ: CZ Správní rada sdruţení: prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady PhDr. Blanka Rektorová Věra Pazderová Bc. Kateřina Mozrová, DiS. Mgr. Ivana Smětalová Revizor sdruţení: Miloslava Řezníčková Statutární zástupci: prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace Bc. Kateřina Mozrová, DiS., ekonomická manaţerka Číslo bankovního účtu: /0100, KB, a.s. Přerov

16 PODĚKOVÁNÍ Činnost našeho občanského sdruţení by nebyla moţná bez mnoţství spolupracujících organizací, našich příznivců a sponzorů a také dobrovolníků, kteří nám pomáhají při realizaci programů a přinášejí nové a cenné nápady. Všem chceme poděkovat a ocenit také to, ţe si vybrali nepříliš populární, ale velmi potřebnou oblast sociální prevence. Programy KAPPA-HELP financují a sponzorují Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Rada vlády pro záleţitosti romské komunity, Ministerstvo zdravotnictví, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Město Hranice, Město Lipník nad Bečvou, Město Kojetín, KAZETO Přerov, Telemens s.r.o. Spolupracující organizace Telemens s.r.o. Psychosociální centrum, Český červený kříţ, Charita Přerov, Člověk v tísni, Střední pedagogická škola Přerov, Nízkoprahový klub Pavlač (o.s. Ratolest), o.s. Internetporadna, K-centrum Jeseník (o.s. Darmoděj), Psychiatrická klinika FN Olomouc, Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc Hradisko, PL Bílá Voda, PL Kroměříţ, PL Šternberk TK Krok Kyjov, TK Bílá Voda, P-centrum Olomouc, Komise prevence kriminality Rady Města Přerova, Pedagogicko-psychologická poradna Přerov, Poradna pro rodinu Ol. Kraje Přerov, sociálně-zdravotní odbory měst okresu, Armáda spásy Přerov, Elim Hranice Příznivci a spolupracovníci Mgr. Zdeněk Boháč, Ing. Libor Budík, Eva Divinová, Bc. Richard Kořínek, PhDr. Renáta Köttnerová, PhDr. Šárka Krákorová-Pajůrková, JUDr. Ladislav Lesák, Bc. Michal Poláček, prim. MUDr. Juraj Rektor, Mgr. Zuzana Starostová, Mgr. Věra Švajdová, Ing. Marta Valenčíková, Josef Vondrka, JUDr. Leoš Vyhnánek, Bc. Jana Ţouţelková, Mgr. Martin Navrátil PhD.

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení WHITE LIGHT I. ITE LIGHT I. WHITE L Občanské sdružení IGHT I. WHITE Člen svazu LIGHT PROADIS ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou Komunitní plán sociálních sluţeb města Benátky nad Jizerou 2oo9 2013 Váţení občané, v roce 2008 schválilo Zastupitelstvo města Strategický plán rozvoje Města Benátky nad Jizerou do roku 2013. Strategický

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Archa a Poklop 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2 Veřejný

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Klademe si za cíl pružně a adekvátně reagovat na potřeby současné společnosti s důrazem na děti, mládež a mladé dospělé. www.progressive-os.cz copyright 2010 Progressive o.s. Obsah: 1. Základní informace

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Výroční zpráva 2006 O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Občanské sdružení Světlo ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center pro drogově závislé a jejich

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více