Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl"

Transkript

1 Martin Podávka, pro prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5) Výpočet ceny KŽP 6) Otázky a odpovědi Kapitálové životní pojištění (KŽP) Kapitálové životní pojištění je vděčným tématem. V titulku článku přitáhne pozornost a lze se spolehnout na následující bouřlivou diskuzi. V komentářích jistě najdeme plno odmítavých slov, stížnosti na neprůhlednost a vysokou nákladovost stejně jako ojedinělé příspěvky zastánců, možná prodejců produktu. Přestože KŽP není tak složitým produktem jako investiční pojištění, lze v každém článku na toto téma nalézt alespoň jednu chybu a chybnou představu o produktu má naprostá většina klientů (včetně těch potencionálních). Následující seriál o KŽP si dává ambiciózní cíl: v několika článcích pochopitelně a nezkresleně popsat KŽP a dát odpověď na nejčastější otázky týkající se tohoto typu produktu. Autorem seriálu je pojistný matematik. Právě on produkt vytváří, zná jeho chování v každém okamžiku a je tím, kdo určuje jeho cenu. Není tedy třeba se dohadovat jak to tedy je či žádat informace od tiskových mluvčích pojišťoven, kteří nemohou znát odborné věci. Zjednodušeně řečeno, informace v článku nejsou z druhé ruky, ale přímo od zdroje, od tvůrců. Vymezení pojmu KŽP Přestože na první pohled existuje nepřeberně mnoho druhů životního pojištění, lze každý produkt zařadit do jedné z pěti skupin. Ty jsou i se svými základními charakteristikami popsány v následující tabulce. Název pojištění Anglický název Zaručená částka při dožití Kapitálové pojištění Endowment ANO (jednorázová částka) Důchodové pojištění Annuity ANO (důchod) Rizikové pojištění Term ANO (rovna 0) Univerzální pojištění Universal life NE, je ale zaručeno zhodnocení Investiční pojištění Unit linked NE, plnění je vázáno na podílovou jednotku KŽP dle výše uvedeného dělení je životní pojištění, u kterého je ve smlouvě garantována pojistná částka pro případ dožití ve formě jednorázového plnění. Důchodové pojištění se ve většině vlastností chová jako KŽP, přesto si z několika důvodů zaslouží být popsáno odděleně. Hlavním a nejdůležitějším důvodem je varianta s doživotním důchodem. Vzhledem

2 k prodlužují se průměrné době života došlo k výraznému omezení nabídky důchodového pojištění na pojistném trhu. Ostatní typy produktů se chovají odlišně. U rizikového pojištění není při dožití se sjednaného konce vyplacena žádná částka (resp. je nulová), u univerzálního a investičního pojištění není ve smlouvě pojistná částka pro případ dožití garantována. Definice KŽP Při popisu KŽP si zřejmě nevystačíme s předchozím intuitivním vymezením KŽP, je třeba se opřít o přesnější definici. KŽP je smlouva mezi klientem (tzv. pojistníkem) a pojišťovnou (tzv. pojistitelem). Pojišťovna se ve smlouvě zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku v případě pojistné události (smrt nebo dožití, PČ se může lišit pro obě události) a klient se zavazuje za tuto službu pravidelně platit úhradu. (Naopak z pohledu práv - pojišťovna má právo na pojistné a klient na pojistné plnění dohodnuté v pojistné smlouvě.) Tato definice platí pro každé kapitálové pojištění, u naprosté většiny produktů nalezneme ještě další ujednání (nejsou však nezbytná). Mezi nejčastější patří: Právo pojistníka na odbytné, podíl na zisku, navýšení pojistné ochrany bez zkoumání zdravotního stavu Právo pojistitele na údaje o zdravotním stavu pojištěného, právo neplnit (resp. krátit plnění) ve vyjmenovaných případech Nejčastější omyly o KŽP Přes jednoduchost definice dochází u klientů k nepochopení jejího významu. Právě rozborem těchto omylů lze vysvětlit podstatu kapitálového pojištění. 1. Spoření versus pojištění Největší omyl vzniká zaměňováním KŽP za spoření. Tento omyl je bohužel podporován reklamou ( Takové lepší spoření, Spoření s Filipem,..). Pojem spoření je všeobecně rezervován pro určitý typ bankovního produktu. Klient pravidelně ukládá určitou částku, banka tuto částku připisuje na individuální účet klienta, připisujeme na účet úroky a výši účtu snižuje o poplatky. Aktuální hodnota účtu je tedy rovna do té doby zaplaceným platbám navýšeným o čistý připsaný úrok a poníženým o stržené poplatky. Klient má právo měnit výši i frekvenci platby. Produkt KŽP, jak vyplývá z definice, je zcela odlišný. Klient požaduje po pojišťovně službu vyplatit jím určeným osobám určitou částku při určité události. Za tuto službu pojišťovna požaduje úplatu tzv. pojistné, které musí klient platit ve sjednané výši a frekvenci. Je pouze na pojišťovně, jak vysoké pojistné stanoví a jak s přijatým pojistným poté naloží. Pojišťovna samozřejmě s pojistným hospodaří tak, aby (v rámci celého kmene a při určité pravděpodobnosti) měla v každém okamžiku peníze na pokrytí vyplácených pojistných událostí a úhradu svých nákladů. Z tohoto důvodu si pojišťovna interně tvoří tzv. rezervu. (Výpočtu a popisu rezervy bude věnován samostatný 3. díl seriálu.) Rezerva je majetkem pojišťovny, nejedná se o peníze, které by nějakým způsobem patřily klientovi. 2. Garance Druhý častý omyl spočívá v garantovaném zhodnocení. Pojišťovna při své kalkulaci

3 pojistného, počítá s tím, že bude schopna v době trvání pojištění zhodnotit své finanční prostředky (tj. rezervu). Toto zhodnocení se nazývá technická úroková míra a název přesně odpovídá jejímu použití (při pojistně-technických výpočtech pojišťovny), pro klienta nemá žádný přímý vztah k pojistnému nebo pojistné částce. Nenazývá se garantované zhodnocení, protože není garantovaným zhodnocením pro klienta, ačkoliv je tímto způsobem některými agenty prezentována. KŽP ale nabízí klientovi garanci ve formě pojistné částky uvedené ve smlouvě. Pojišťovna se zavázala vyplatit tuto částku bez ohledu na to, k jakým změnám dojde během trvání pojištění. V případě nepříznivého vývoje nákladů (růst inflace), úmrtnosti a kalkulovaného zhodnocení (pokles výnosů na kapitálovém trhu) musí pojišťovna dostát svým závazkům a vyplatit sjednanou částku. Pokud by klient chtěl posoudit kapitálové pojištění pouze z hlediska spoření, je možné vypočítat efektivní úrok (přesněji vnitřní míru výnosnosti, IRR) pomocí základních vzorců pojistné matematiky a dvou vstupních parametrů pojistného a garantované pojistné částky pro případ dožití. Tato IRR je vzhledem k nákladům a rizikovému pojistnému ve většině případů nižší než TÚM, ale existují i taková pojištění, kde je vyšší (viz. 2. díl seriálu). 3. Odbytné (odkupné) Pojistník se zavázal platit pojistné. Pokud svůj závazek přestane platit, nemá ani pojišťovna povinnost dostát svým závazkům a smlouva tak po dané lhůtě (např. 6 měsíců) zaniká. Pojišťovna má vytvořenu rezervu na pojistné plnění, protože však smlouva zanikla, nemůže dojít k pojistné události a rezerva může být zrušena (odborně rozpuštěna). Část této rezervy (např. 95%) vyplatí pojistníkovi. Výpočtu rezervy a odbytného se vrátíme ve 3. díle. Způsob určení odkupného musí být klientovi sdělen ještě před uzavřením smlouvy. 4. Podíl na zisku (bonus, profitsharing) Kromě garantované pojistné částky je ve většině pojistných smluv zaručeno právo pojistníka na podíl na zisku. Pokud pojišťovna hospodaří lépe než očekávala při počátečním výpočtu pojistného, o část svého zisku se podělí s klienty. Podílu na zisku bude věnován samostatný 4. díl, na tomto místě zdůrazněme, že o způsob výpočtu podílu na zisku je další z informací povinně dostupné klientovi před uzavřením smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě, 66 Informace, které musí být zájemci oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy: (2) Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob oznámeny tyto informace o závazku: e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné smlouvy f) způsob určení výše odkupného 5. (Ne)průhlednost KŽP je někdy označováno za tzv. černou skříňku. Klient není informován, kolik z pojistného jde na spoření, kolik na riziko a jakou část tvoří náklady. Jsou možné dva pohledy (a oba správné).

4 Pohled prvý: celé pojistné jde na náklady. Pro pojišťovnu je nákladem vyplacená provize, plat zaměstnancům, pronájem prostor stejně jako výplata pojistného plnění. Celé pojistné je úplata za poskytovanou službu (viz odstavec Spoření versus pojištění). KŽP není individuálním účtem tak jako investiční nebo univerzální pojištění,. V jejich případě je pojistné připsáno na pomyslný účet klienta a teprve z něj jsou strhávány přesně definované poplatky a rizikové pojistné. KŽP je ale svou konstrukcí odlišný produkt. Pohled druhý: pojistné placené klientem označme jako brutto (hrubé) pojistné. Pomocí pojistných vzorců lze brutto pojistné rozložit na dvě části tzv. netto (ryzí) pojistné a nákladovou přirážku. V netto pojistném se skrývá celá část pojistného potřebného na výplatu pojistných plnění (smrt a dožití), nákladová přirážka je určena k pokrytí všech nákladů pojišťovny. Výpočet netto pojistného pro libovolný typ kapitálového pojištění je schopen provést každý zdatnější student střední školy a rozdílem od brutto pojistného získá i nákladovou přirážku. Větší teorie se skrývá v otázce, proč je nákladová přirážka určena právě v té nebo jiné výši. Na otázku odpovíme v pátém díle seriálu. Druhy kapitálového pojištění Mnoho povolaných, málo vyvolených. Tak nějak by se dala charakterizovat situace v druzích KŽP. Lze vytvořit mnoho různých produktů, ale stejně jako i v jiných oborech, vítězí u klientů a prodejců jednoduchost. Nejprodávanější jsou dva produkty: pojištění pro případ smrti a dožití se stejnou pojistnou částkou pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného v případě smrti V popisu jednotlivých druhů se omezíme na běžně placenou variantu, jednorázová varianta z pohledu analýzy potřeb klienta nemá vysoké uplatnění. V druhém díle seriálu tak popíšeme šest nejznámějších druhů KŽP, upozorníme na vzájemné rozdíly a nedůležitější charakteristiky. 1. Pojištění pro případ smrti a dožití (1:1) Nejznámější a zřejmě nejstarší varianta kapitálového pojištění. Ve smlouvě je sjednána stejně vysoká pojistná částka pro obě pojistné události smrt i dožití. Vzhledem k pojistnému krytí pro případ smrti je součástí smlouvy dotazník zkoumající zdravotní stav pojištěného. Bývá dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné. Naprostá většina smluv je v současnosti sjednávána do věku 60 let (daňové výhody), přehled trhu je tak zachycen v následující tabulce. Za Kč měsíčně lze koupit pojistnou částku v uvedeném rozsahu. Rok 2004 Zaplacené pojistné Pojistná částka Muži Pojistná částka Ženy Věk 30, do 60 let Věk 40, do 60 let Věk 50, do 60 let Protože produkt plní zejména funkci pojistné ochrany, nemá smysl počítat vnitřní míru výnosnosti (IRR, efektivní úrok), která nebere v úvahu předčasné vyplacení pojistné částky z důvodu smrti. Z tabulky je dobře vidět, že pojištění se zaplatí (pojistná částka je rovna zaplacenému pojistnému) při době trvání nejméně let.

5 2. Pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného V případě tohoto pojištění je ve smlouvě sjednána pojistná částka pro případ dožití. Zároveň je ve většině pojistných smluv dohodnuto, že i smrt je pojistnou událostí a výše plnění v případě smrti je rovna zaplacenému pojistnému. Nejedná se tedy o žádné vrácení pojistného, jak klame název, ale o vypořádání pojistné události, peníze jsou vyplaceny oprávněné osobě. Vzhledem k absenci významného pojistného rizika, není požadováno vyplnění zdravotního dotazníku. Bývá dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné. Pokud bychom se na pojistné podmínky zaměřili podrobněji, můžeme nalézt drobné rozdíly v plnění v případě smrti a v odbytném. Některé pojišťovny v případě smrti, pokud je aktuální hodnota rezervy vyšší než zaplacené pojistné, vyplatí hodnotu rezervy. U pojišťovny, která takto nepostupuje a v případě smrti vyplatí právě jen hodnotu zaplaceného pojistného, může být v některých případech (vyšší rezerva) pro klienta výhodné před očekávanou smrtí smlouvu vypovědět a získat tak více (ve formě odkupného). Právě z tohoto důvodu nalezneme v některých podmínkách klauzuli typu: výše odkupného je maximálně rovna zaplacenému pojistnému. Případný kladný rozdíl mezi odkupným a zaplaceným pojistným je klientovi vyplacen pouze v případě dožití se sjednaného konce pojištění. Z jednoduchého, ale legitimního pohledu klienta Kolik zaplatím a kolik dostanu zpět je situace následující: všechny náklady (administrativní, provizní) a rizikové pojistné (zanedbatelné) musí pojišťovna pokrýt z investičního výnosu. Pokud je kalkulované zhodnocení pojistné rezervy nízké (např. 2,4%) a doba trvání smlouvy krátká, nemůže investiční výnos pokrýt všechny náklady a pojistná částka je nižší než celkové zaplacené pojistné. Teprve při delší době trvání je klient na svých, tj. v nominální částce získá zpět více než vložil. Převedeno do řeči výnosnosti (IRR): pro krátké doby trvaní pojištění je IRR záporná (dostanu méně, než jsem zaplatil), pro delší doby je IRR kladná a její velikost leží mezi 0% a použitou technickou úrokovou mírou (např. 2,4%). Výše uvedené tvrzení můžeme snadno prokázat na číslech z českého trhu. Vnitřní míra výnosnosti je kladná pro smlouvy s dobou trvání alespoň 20 let. Rok 2004 Zaplacené pojistné Pojistná částka (muži, ženy) Věk 30, do 60 let Věk 40, do 60 let Věk 50, do 60 let Pojištění pro případ dožití (tzv. čisté dožití) Tento druh bývá agenty někdy nazýván Ruleta s pojišťovnou. V případě dožití vyplatí totiž pojišťovna sjednanou částku a v případě smrti nevyplatí nic, pojištění končí. Jedná se tedy o pravý opak rizikového pojištění, kde je nárok na plnění pouze v případě smrti. U pojištění pro případ dožití není právo na odbytné, je právo na podíl na zisku. Oproti předchozímu produktu stojí na straně příjmů pojišťovny nejen investiční výnos, ale i peníze klientů, kteří se nedožijí sjednaného konce pojištění. Z tohoto důvodu je pojistná částka pro dožití vyšší než u pojištění s vrácením zaplaceného pojistného. Idea produktu je

6 následující - ti co zemřou před dosažením např. důchodového věku již peníze na penzi potřebovat nebudou, naopak jejich peníze využijí ti, co se dožijí. Vnitřní míra výnosnosti může být při dlouhé době trvání zasahující do vysokého věku pojištěného i vyšší než použitá TÚM. Pro většinu pojistných dob a vstupních věků ale platí: zvýšení pojistné částky není natolik významné aby převážilo nad uvažováním průměrného klienta: nechci, aby peníze byly vyhozeny, ať v případě smrti dostanou moji příbuzní zpátky alespoň zaplacené pojistné. Výsledkem nezájmu o tento produkt je, že ho v současnosti žádná pojišťovna v Česku nenabízí. 4. Pojištění pro případ smrti a dožití (X:Y) Nudné kapitálové pojištění se stejnými pojistnými částkami se pojišťovny snaží různě vylepšit a odlišit se tak od konkurence. Mezi nejznámější produkty na českém trhu patří/patřily: pojištění pro případ dožití s trojnásobnou pojistnou částkou pro případ smrti (3:1) a kapitálové pojištění s dvojnásobnou pojistnou částkou pro případ dožití (1:2). Některé pojišťovny přímo při sjednání umožňují zvolit poměr mezi pojistnou částkou pro případ smrti a dožití z určitého intervalu např. od 1:1 do 3:1. Stejně jako u KŽP 1:1 bývá dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné. V případě, že pojistná částka pro případ dožití je vyšší než pro případ smrti, je v pojistných podmínkách omezena výše odbytného nemůže být vyšší než pojistná částka pro případ smrti. Případný rozdíl je vyplacen až při dožití se konce pojištění. Možná i tato složitost vedla k tomu, že se produkty s vyšší PČ pro dožití na českém trhu již neprodávají, naopak varianty s vyšší PČ pro případ smrti zůstávají v nabídce. 5. Pojištění s částečnými výplatami Jinou formou vylepšení standardního produktu jsou částečné výplaty během trvání pojištění. Typickým příkladem je následující pojištění: ve smlouvě je dohodnuta stejná pojistná částka pro případ smrti a dožití. Částka pro dožití není vyplacena jednorázově, ale postupně během trvání pojištění. Klient má nárok na odbytné a podíl na zisku. Příklad konstrukce pojištění: u dvacetileté smlouvy je každých 5 let vyplacena čtvrtina pojistné částky, poslední výplata je při dožití se konce pojištění. Po celou dobu je klient pojištěn pro případ smrti. Složitější konstrukce pojištění má dopad na chování produktu: podíl na zisku bývá vyplacen pouze při poslední výplatě (nenavyšuje předchozí výplaty), inflační navýšení buď není možné nebo má vztah pouze k poslední vyplacené částce, při redukci se pojištění změní na KŽP 1:1 (nejsou částečné výplaty), nelze sjednat libovolnou dobu trvání pojištění, rezerva se vyvíjí skokovitě, některé změny na smlouvě (např. snížení pojistného) jsou méně průhledné. 6. ROP pojištění a spol. Poslední skupina stojí někde na hranici mezi kapitálovým a rizikovým pojištěním. Pojistná částka na dožití je zanedbatelná vůči pojistné částce pro případ smrti, hlavním smyslem pojištění je pojistná ochrana, plnění při dožití má pouze marketingový či jiný důvod..

7 V případě tzv. ROP pojištění (Return of premium, navrácení pojistného) si klient sjedná pojistnou částku pro případ smrti a pojistná částka pro případ dožití je rovna celkovému zaplacenému pojistnému. (V Česku se tento produkt zatím nevyskytuje, ale existuje např. připojištění invalidního důchodu z důvodu úrazu, kdy v případě bezeškodního průběhu je na konci pojištění vyplacena polovina zaplaceného pojistného.) Důvodem plnění při dožití je prodejní argument jste pojištěn zadarmo, pojistné (nebo jeho část) Vám na konci vrátíme. Jiným důvodem pro tento produkt mohou být i daňové zákony. Příkladem je pojištění s pojistnou částkou pro případ dožití ve výši pouhé jedné setiny (1/100) pojistné částky pro případ smrti. Díky tomu si klient mohl daňově odečítat zaplacené pojistné na své de-facto rizikové pojištění. (Dodejme že po změně zákona o dani z příjmu přibyla podmínka pro výši pojistné částky.) V ceně všech výše uvedených druhů může být a často bývá zakalkulováno pojištění zproštění od placení v případě invalidity. Současným trendem je ale vydělit cenu za toto krytí do samostatného připojištění. Popis tohoto typu připojištění ale přesahuje vymezený rámec seriálu, kterým je právě jen KŽP. V jeho třetí části popíšeme rezervu kapitálového pojištění a výpočet odkupného.

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Komparace životního pojištění na trhu ČR

Komparace životního pojištění na trhu ČR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Komparace životního pojištění na trhu ČR Diplomová práce Autor: Bc. Dana Kultová Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Produkty životního pojištění kapitálov lové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Základní pojmy Vinkulace životní pojištění může e sloužit také jako záruka z zaplacení úvěrů v případě smrti

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Život v pohodě T. č. 8200 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-E-0002................................................................................................................

Více

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 01/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0003.................................................................................................................

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6 OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojištění a produktů pojištění osob...6 3.1. Pojišťovnictví v České republice...6 3.2. Charakteristika životního pojištění...10

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 10. 2010 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU

MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU 1 MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU KONVERZE - SPRÁVNĚ NÁHRADA TW Obsah : Telefonický kontakt s klientem na téma náhrada Informace o produktu TW Co s sebou na obchodní schůzku Argumentace k provedení

Více

Komparace produktů IŽP, KŽP a RŽP jako nástrojů pro zajištění příjmů rodiny

Komparace produktů IŽP, KŽP a RŽP jako nástrojů pro zajištění příjmů rodiny MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ a LESNICKÁ UNIVERZITA v BRNĚ PROVNOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Manažersko-ekonomický Komparace produktů IŽP, KŽP a RŽP jako nástrojů

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Management podnikatelské sféry. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Management podnikatelské sféry. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Management podnikatelské sféry Bakalářská práce Pavla Ondráčková 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 7 ZPP KZ1C verze 1/2014 str. 7 ZPP KD1C verze

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA příloha č. SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ/ O SPOLUPRÁCI Obchodní zástupce/spolupracovník Jméno, příjmení, titul Osobní číslo Pokud se bude níže v Sazebníku odměn/provizní

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijní plán šsc. 6 Penzijního fondu ŠSCeské pojišéetovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., (dále jen Penzijní fond ) je penzijním

Více

8. ledna 2016 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

8. ledna 2016 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 1 / 2016 Daňový a účetní 8. ledna 2016 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Elektronická podání od roku 2016 Ing. Zdeněk Burda Elektronizace státní správy stále pokračuje a přináší s sebou nové povinnosti

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Tereza Pražanová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Tereza Pražanová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pražanová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Za případné drobné chybky a nepřesnosti v textu se omlouvám. Jednoduché úročení

Za případné drobné chybky a nepřesnosti v textu se omlouvám. Jednoduché úročení Jednoduché úročení 1. Jednoduchý příklad na výpočet úrokové sazby ze základní rovnice jednoduchého úročení: FV=PV*(1+r*t). Aby úroková sazba vyšla v p.a., je nutno časovou proměnnou (t) uvažovat v letech

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 01/01.01.2010, verze 02/01.06.2010, verze 03/01.04.2011,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) verze 01/01.02.2011, verze 02/01.04.2012,, verze 4.04/01.01.2014

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Zaměstnávání lidí a vše kolem

Zaměstnávání lidí a vše kolem Zaměstnávání lidí a vše kolem Metodický list je zaměřen na složitou problematiku zaměstnávání lidí a to i přesto, že Junák je organizace pracující převážně s dobrovolníky. Přesto se pracovní poměry v rámci

Více

Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení

Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Marie Šimůnková Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Katedra

Více