STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská 568, PSČ Bytové družstvo v Praze 8 (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových prostor včetně zajišťování potřeb souvisejících s bydlením. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. 3. Základní kapitál družstva zapisovaný do obchodního rejstříku činí ,-Kč. ODDÍL II. Činnost družstva 3 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví domu s 72 bytovými jednotkami a nebytovými prostorami. 2. Předmětem činnosti družstva je především provoz bytových a nebytových prostor a zabezpečování služeb spojených s bydlením a údržbou bytového objektu. Družstvo zejména: a) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením, b) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci domovního objektu, dbá o racionalizaci spotřeby energií, c) přenechává družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení do nájmu svým členům (příp. nečlenům), d) vykonává i jiné činnosti, o nichž rozhodne představenstvo družstva. ODDÍL III. Členství v družstvu Vznik členství 4 Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území ČR. Nezletilý občan se může stát členem družstva jen z důvodů dědění nebo v případech uvedených v 14 po předchozím schválení soudem Členství v družstvu vzniká dnem založení družstva po zaplacení vstupního vkladu ve výši 6.000,- Kč (nejpozději do 15 dnů po ustavující schůzi družstva) a po podání přihlášky za člena družstva. 2. Členství v družstvu vzniká také převodem členských práv a povinností dle 17 a jiným způsobem stanoveným zákonem. Členská evidence 6 1. Družstvo vede evidenci svých členů. Do tohoto stavu svých členů se zapisuje jméno a bydliště člena, rodné číslo fyzické osoby, výše jeho členského vkladu a výše, v níž byl splacen. 2. Bez zbytečného odkladu se do seznamu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností o nichž se družstvo dozví. 3. Každý člen družstva má právo do seznamu nahlížet a má právo žádat o vydání potvrzení o obsahu tohoto zápisu v seznamu. 4. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Společné členství manželů 7 1. Jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stanou nájemci družstevního bytu, vznikne společný nájem bytu manželů i společné členství manželů v družstvu. 2. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manželů i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. 3. Ustanovení odst. 1) a 2) neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4. Stal-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. Společné členství manželů však nevznikne. 5. Ustanovení odst. 4 platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 8 1 Vznikem společného členství manželů nevzniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 2. Trvání společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. Splynutí, přeměna a rozdělení členství v družstvu 9 1. Pokud člen získá v družstvu další členství, např. z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodem části majetku družstva, splynou v okamžiku vzniku těchto skutečností tato další členství s jeho původním členstvím v členství jediné. Členská práva a povinnosti z takto splynutých členství zůstávají členu zachována. Z uvedených důvodů splynou navzájem i společná členství manželů. 2. K přeměně členství dochází v těchto případech:

2 a) společné členství manželů se přeměňuje v samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo individuálním členstvím každého z nich v případech uvedených v 32 b) samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v 29 přeměňuje na samostatné členství (nebo společné členství manželů) každého z dědiců jednotlivých členských vkladů zůstavitele, c) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu (nebo místností nesloužících k bydlení), se přeměňuje na společné členství manželů. 3. K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva nebo převodu části jeho majetku, jestliže člen nebo manželé - společní členové - budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt v jiném družstvu, než místnost nesloužící k bydlení. Členská práva a povinnosti 10 Člen družstva má právo zejména: 1. Účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva. 2. Účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje. 3. Na uzavření nájemní smlouvy ke konkrétně určenému bytu, splatí-li správní poplatek na výzvu představenstva družstva ve lhůtě jím stanovené. 4. Být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům. 5. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován ve stanovených lhůtách. 6. Na roční vyúčtování zaplacených plateb za služby spojené s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. 7. Disponovat členskými právy a povinnostmi v souladu se stanovami družstva. 8. Při splácení členského podílu využít práva ručení na poskytovaný úvěr u stavební spořitelny na bytovou jednotku, kterou obývá, resp. na výši členského vkladu (dalšího). 11 Člen družstva je povinen zejména: 1. Dodržovat stanovy družstva. 2. Plnit usnesení orgánů družstva. 3. Platit úhrady za nájem bytu a za služby, které jsou s jeho užíváním spojené. 4. Uhradit 50% členského vkladu do data určeného představenstvem družstva na účet družstva. Doplatek členského vkladu uhradit ve lhůtě stanovené představenstvem družstva. 5. Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně používat služeb, jejichž poskytování je s užíváním spojeno. 6. Hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši stanovené nejvyšším orgánem družstva. 7. Převzít byt (místnost nesloužící k bydlení), který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem družstva, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu. 8. Oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence. 9. Umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu a provedení nezbytných oprav. 10. Provádět jakékoliv stavební úpravy a opravy v bytě teprve po souhlasu představenstva družstva pod pokutou 1.000,- Kč. 11. Přispívat na úhradu schodku bytového hospodářství družstva. 12. Podílet se na úhradě ztráty družstva podle 48 a Přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva a účastnit se akcí schválených členskou schůzí družstva. 14. Hradit veškeré náklady spojené s odstraněním škody způsobené členem družstva, příp. obyvatelem (podnájemníkem) jeho bytu na veřejných prostorách pokud tyto škody nebudou uhrazeny pojišťovnou v rámci pojistného plnění. 15. Hradit veškeré opravy v bytě ve výši stanovené zákonem, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Členský vklad a jiná majetková účast člena při přidělování družstevního bytu 12 Při dalším přidělení družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) stanoví představenstvo výši členského vkladu následného uživatele částkou odpovídající hodnotě členského vkladu zakládajících členů s ohledem na inflaci od data založení družstva. Zajištění řádného užívání bytů Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2. Byt nebo jeho část lze užívat k jiným účelům než k bydlení jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy po předchozím souhlasu představenstva družstva. ODDÍL IV. Dispozice s členskými právy a povinnostmi, převod členských práv a povinností Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva. 2. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím včetně členského vkladu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. 3. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Převod části členských práv a povinností 15 Převod části členských práv a povinností nepodléhá souhlasu představenstva a postupuje se podle 14 stanov družstva. Přenechání družstevního bytu občanovi k dočasnému nájmu 16

3 1. Představenstvo může dohodou o dočasném nájmu pronajmout družstevní byt občanu, i když není členem družstva v případě, kdy o byt (místnost nesloužící k bydlení) nemá zájem žádný z členů družstva. 2. Představenstvo může přenechat byt k bydlení pracovníkovi, který zajišťuje provoz družstevního domu, ve kterém se byt nachází. 3. V případech dle odst. 1) a 2) není občan nebo pracovník povinen splatit členský vklad podle ustanovení 12. Výše náhrady spojené s užíváním bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytu se stanoví v dohodě. Přenechání místnosti nesloužící k bydlení nebo nebytového prostoru jiné organizaci nebo občanovi k dočasnému nájmu Představenstvo může smlouvou o dočasném nájmu pronajímat místnost nesloužící k bydlení nebo nebytových prostor v družstevním domě jiné organizaci nebo občanovi, jestliže o ně nemá zájem žádný z členů družstva. Představenstvo je povinno seznámit členy družstva o tomto záměru předem. 2. Představenstvo může smlouvou o dočasném nájmu pronajmout jiné organizaci nebo občanovi také prostory družstevního bytu, o které nemá zájem žádný z členů družstva a který byl rozhodnutím městského úřadu vyřazen z bytového fondu. 3. Výše náhrady za nájem prostorů uvedených v odst. 1) a 2) se stanoví v dohodě. Přenechání družstevního bytu do užívání Člen - nájemce družstevního bytu může jeho část přenechat písemnou smlouvou k užívání jinému občanovi. K účinnosti této smlouvy je třeba souhlasu představenstva družstva po zaplacení poplatku družstva 1.000,- Kč. 2. Na užívání části družstevního bytu na základě smlouvy uvedené v odst. 1) se vztahují přiměřeně ustanovení o užívání družstevního bytu. 3. Rozhodnutí představenstva družstva musí být členu doručeno do vlastních rukou. Proti zamítavému rozhodnutí může člen družstva podat písemné odvolání. 4. Člen družstva - právnická osoba ČMS a.s. může část družstevního bytu přenechat písemnou smlouvou k užívání jinému občanovi bez souhlasu představenstva. Přenechání družstevního bytu nebo jeho části do podnájmu Člen - nájemce družstevního bytu může byt nebo jeho část přenechat dohodou jinému občanovi do podnájmu na dobu určitou. Má-li podnájem trvat déle než 2 měsíce, je k její účinnosti třeba zaplacení poplatku 1.000,- Kč družstvu a souhlasu představenstva družstva, které může souhlas odmítnout pouze z vážných důvodů. 2. Rozhodnutí představenstva musí být členu doručeno do vlastních rukou. Proti zamítavému rozhodnutí může člen podat písemné odvolání. 3. Pokud představenstvo nevyhoví odvolání člena družstva, může člen družstva podat návrh soudu, který může rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Výměna bytů Člen - nájemce družstevního bytu může uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností a prohlášení o majetkovém vypořádání. K dohodě se vyžaduje její schválení představenstvem družstva. Pokud dohoda splňuje tyto náležitosti, dá představenstvo k výměně souhlas. Představenstvo dohodu o výměně bytů neschválí, jestliže ten, na koho mají být práva a povinnosti převedena, nemá plnou způsobilost k právním úkonům. V tomto případě je nutný předchozí souhlas soudu. Proti zamítavému rozhodnutí může člen podat písemné odvolání, které má odkladný účinek. Pokud členská schůze nevyhoví odvolání člena družstva, může člen podat návrh soudu, který může rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Souhlas představenstva není požadován u ČMS a.s. jako člena družstva. 2. Jestliže člen - nájemce družstevního bytu i místnosti nesloužící k bydlení vyměňuje odděleně pouze byt nebo místnost nesloužící k bydlení s občanem, který není členem družstva, představenstvo dohodu neschválí, pokud se tento občan nestane členem družstva (pokud člen své členství ukončuje). 3. Jde-li o výměnu bytů v družstvu, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí představenstva o jejím schválení. Jde-li o výměnu bytů s jiným družstvem, nebo výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy nabyde právní moci rozhodnutí posledního orgánu příslušného jejímu schválení nebo pozdějším dnem uvedeným v dohodě. 4. Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytů nastane dnem účinnosti dohody o výměně bytů. 5. Datum užívání bytu rozhodné pro placení nájmu je vždy od prvého dne následujícího měsíce. ODDÍL V. Přidělování bytů a nebytových prostor 21 Družstvo pronajímá svým členům byty a nebytové prostory. Nájem bytů Smlouvy o pronájmu bytů uzavírá představenstvo. 2. Družstvo může pronajmout byt členu, jehož byt, ke kterému má s družstvem uzavřenou platnou nájemní smlouvu, se stal neobyvatelným, nebo byl-li člen družstva zbaven práva na nájem bytu nesprávným postupem družstva. 3. Družstvo může na žádost člena pronajmout uvolněný byt členu, který v témže domě již užívá byt nevyhovující jeho bytové potřebě, uzavřel-li člen s družstvem písemnou dohodu, že dosud užívaný byt družstvu vrátí Před pronájmem bytu představenstvo vyzve písemně člena ke splacení členského vkladu podle 13 (příp. vyrovnání). Lhůta k zaplacení se stanoví nejméně nad 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou. 2. Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě členský vklad podle ustanovení odst. 1) nebo odmítne-li písemně pronájem bytu, představenstvo neuzavře smlouvu. Změna rozhodnutí o nájmu bytu 24

4 Předseda, popř. představenstvo družstva může po dohodě se členem změnit své pravomocné rozhodnutí o nájmu družstevního bytu. Zrušení rozhodnutí o nájmu bytu 25 Představenstvo může zrušit pravomocné rozhodnutí o nájmu bytu v případech, kdy a) člen na výzvu představenstva neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek členského vkladu podle 12 b) člen odmítl převzít byt, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem. Zánik členství, majetkové vypořádání Zánik členství 26 Členství v družstvu zaniká a) dohodou b) vystoupením c) zánikem družstva likvidací d) vyloučením e) prohlášením konkursu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce i) zánikem družstva. Dohoda Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Vystoupení Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím doby 6 měsíců od doručení písemné odhlášky člena družstva představenstvu. 2. Odhláška může být odvolána členem jen písemně a je účinná jen v případě souhlasu družstva. Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadla členská práva a povinnosti zůstavitele, pokud o to dědic požádá. S předchozím členstvím přechází na dědice i právo na nájem družstevního bytu (místnost neslouží k bydlení). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Náleželo-li zůstaviteli dva nebo více vkladů v družstvu, může hodnota jednotlivých členských vkladů připadnout různým dědicům; tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popř. společných-členství manželů) jednotlivých dědiců. 3. Členským vkladem se pro účely dědění rozumí hodnota členského vkladu. Vyloučení Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, který a) nesplatí členský vklad ve lhůtách stanovených představenstvem družstva; b) neplatí nájemné nebo úhrady za plnění poskytnutá s užíváním bytu po dobu delší než 2 měsíce včetně; c) závažným způsobem nebo opětovaně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, popř. rozhodnutím orgánů družstva; d) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo; e) bud sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady slušnosti, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě; f) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva; 2. Představenstvo zahájí jednání o vyloučení člena pouze do dvou měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1. písm. d) předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta (dvou měsíců) podle odst. 2. dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. 4. O vyloučení podle odst. 1. písm. a) až d) může představenstvo rozhodnout jen, dalo-li členu, výstrahu doporučeným dopisem a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. Tato lhůta musí činit v případě uvedeném v odst. 1. písm. a) nejméně 15 dnů od doručení výstrahy. 5. Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle 30 odst. 1., představenstva o vyloučení z družstva. Zánikem členství osoby v družstvu zanikne její nárok na nájem bytu. 6. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může do jednoho měsíce od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 7. Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 6, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze.

5 Výpověď nájmu bytu Družstvo také může vypovědět nájem bytu, ale jen s přivolením soudu z těchto důvodů: a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za užívání bytu a služby s tím spojené za dobu delší než tři měsíce, c) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění byt nebo dům nelze delší dobu užívat, d) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, e) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů. Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu, určí současně, ke kterému datu nájemní poměr skončí, přitom přihlédne k výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počne běžet až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozsudku. Soud současně též rozhodne, že nájemce je povinen byt vyklidit nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí výpovědní lhůty. Má-li nájemce právo na náhradní byt (náhradní ubytování), rozhodne soud, že nájemce je povinen vyklidit byt do 15ti dnů po zajištění náhradního bytu a stačí-li poskytnutí náhradního ubytování, do 15ti dnů po zajištění náhradního ubytování. 2. Bytové náhrady jsou řešeny Občanským zákoníkem. Zánik družstva likvidací 32 Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) dohodou rozvedených manželů c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu (místnosti nesloužící k bydlení) 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) pozůstalý manžel. 3. Po rozvodu manželství zůstává členství družstva a nájem družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) tomu z manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé - společní členové družstva, užívající společně družstevní byt i místnost nesloužící k bydlení, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. 4. Dojde-li mezi manželi k dohodě o zúžení rozsahu společného jmění manželů týkajícího se společného nájmu bytu (viz 143 občanského zákoníku), taktéž zaniká společné členství. 5. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností jejich písemnou dohodou s družstvem, výpovědí členství, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. Majetkové vypořádání Zánikem členství podle 26 vzniká členu, jeho dědicům nebo právním nástupcům právo na výplatu zůstatkové hodnoty členského vkladu a jiné majetkové účasti člena (vypořádací podíl). 2. Zůstatkovou hodnotou členského vkladu se rozumí členský vklad snížený ze splatné pohledávky vůči bývalému členu, které je družstvo oprávněno si započítat. 3. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 4. Pro vypořádací podíl je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu, příp. v dalších zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 5. Nárok na vypořádací podíl vzniká uplynutím tří měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok v němž členství zaniklo. 6. Lhůta pro vznik nároku na vypořádací podíl při zániku více jak dvou členských podílů v jednom účetním období se prodlužuje o jeden rok a při zániku více jak pěti členských podílů o dva roky než je stanoveno v 34 odst Výplata zůstatkové hodnoty členského vkladu je však vždy vázána na uvolnění družstevního bytu (nebytové prostory). 8. Kromě nároku na vypořádací podíl nemá bývalý člen, jeho dědicové nebo právní nástupci z důvodu zániku členství nárok na jakoukoli jinou část majetku družstva. ODDÍL VI. Orgány družstva 35 Orgány družstva jsou: a) členská schůze družstva b) představenstvo družstva c) kontrolní komise Funkční období volených orgánů družstva činí 3 roky. 2. Volené orgány vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny a to do zvolení nových orgánů. 3. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které spadají do jejich působnosti. 4. Kolektivní orgány družstva rozhodují na schůzích; na které se musí zvát všichni jejich členové. 5. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn a o zániku družstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. 37

6 1. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18ti let. 2. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu své funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 3. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a na zbytek funkčního období zvolit místo něho nového člena. Totéž platí o současném odvolání všech členů voleného orgánu. 4. Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána jednou za kalendářní rok odměna podle zásad stanovených členskou schůzí, popř. poskytnuta náhrada ušlé mzdy a skutečně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce, při zachování hospodárnosti Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení příslušný orgán projednal. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 měsíců. Po marném uplynutí lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 2. Na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení nastupuje náhradník podle stanoveného pořadí. 3. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 4. Ustanovení odstavce 2) a 3) platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí O jednáních kolektivních orgánů družstva se pořizují zápisy, které obsahují podstatné body jednání a přijatá usnesení. K zápisu musí být připojeny projednávané zprávy, předložené písemnou formou. 2. Nesouhlasí-li člen orgánu s některým usnesením, má právo, aby jeho odchylný názor byl v zápise poznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijaté usnesení plnit. 3. Zápisy jednání podepisuje člen orgánu, který jednání řídil. 4. Zápisy o jednání členské schůze podepisují zvolení ověřovatelé zápisu. Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho činnost. 2. Do výhradní působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, popřípadě jejich náhradníky v počtu a způsobem, který sama určí c) projednávat a schvalovat zprávy představenstva d) rozhodovat základních otázkách, zejména schvalovat hospodaření, řádnou účetní závěrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí případná ztráta. e) rozhoduje o zvýšení, příp. snížení základního kapitálu f) schvalovat zásady pro poskytování odměn funkcionářům družstva g) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí představenstva h) rozhodovat o rozdělení, sloučení, přeměně, splynutí a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy i) stanovit zásady po určení nájemného a úhrad za poskytování služeb spojených s užíváním bytů (nebytových prostor), způsob jejich vyúčtování a způsob placení j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. 3. Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila. 4. Členská schůze může na návrh člena změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva nebo předsedy, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, jestliže od právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky. 5. K jednotlivým úkonům může členská schůze pověřit jednoho nebo více členů Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. 2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. 3. Datum konání členské schůze a pořad jednání musí být oznámen na vývěsce (příp. vchodových dveřích) jednotlivých částí objektu nejpozději 4 dny předem. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. 4. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení 238 odst. 3. Obchodního zákoníku. Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích členských schůzí. 42 Na jednání členské schůze se hlasuje veřejně, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. 2. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze. Pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva. Svolává a připravuje její jednání. Nejméně jednou ročně svolává členskou schůzi.

7 3. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 4. Představenstvo se volí z členů družstva v počtu 5-ti členů a minimálně 1 náhradník tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Dále nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva. 6. Schůzí představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním členové družstva z titulu plnění funkce kontrolní komise. 7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit členské schůzi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a členů. 8. Představenstvo sleduje technický stav objektu a stanovuje plán oprav a údržby. 9. Představenstvo dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy, užívajícími majetek. 10. Představenstvo dále pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů a předává je smluvní fyzické či právnické osobě ke zpracování kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených družstvem na zajištění služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu nebo místnosti nesloužící k bydlení spojeno průběžně kontroluje tvorbu a čerpání fondů BH seznamuje členskou schůzi s ročním vyúčtováním úhrad za užívání družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení a za služby s užíváním spojené uplatňuje majetkové a jiné nároky družstva a za tím účelem podává návrhy soudu, jakož i jiná právní podání uzavírá smlouvy, pokud nejsou vyhrazeny předsedovi rozhoduje o přebytečnosti a neupotřebitelnosti majetku a o způsobu dalšího naložení s tímto majetkem vydává normy týkající se činnosti družstva Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda, případně jiný pověřený člen představenstva. 2. K právním úkonům představenstva, pro které je předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 3. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony, nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to v hospodářském styku obvyklé. 4. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné právnické či fyzické osoby. 5. Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo s tím, že tohoto ustanovení se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo. Předseda představenstva Předsedovi představenstva přísluší: a) organizovat práci představenstva b) rozhodovat o bytových a členských záležitostech v rozsahu určeném stanovami 2. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu. 3. Při organizování práce představenstva předseda: a) svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání b) organizuje přípravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání c) jedná jménem představenstva navenek 4. Při rozhodování o bytových záležitostech předseda rozhoduje v rozsahu určeném stanovami. O žádostech členů rozhoduje předseda do 30ti dnů od jejich podání. O své činnosti podle tohoto bodu informuje předseda představenstvo pravidelnými zprávami. Zastupování předsedy 46 Předsedu po dobu jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti ve věcech uvedených v 44, odst. 3) a 4) zastupuje místopředseda, či další pověřený člen představenstva. Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně tři členy. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 5. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. 6. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno sdělit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 7. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů; kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. ODDÍL VII. Hospodaření družstva Družstvo hospodaří samostatně na základě úplného samofinancování. 2. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství případně z jiných zdrojů. 3. Družstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy. 4. Byty vytvářejí samostatná ekonomická střediska evidovaná v OE.

8 5. Družstvo musí docilovat příjmy v takové výši, aby kryly všechny náklady a výdaje a příděly do účelových fondů spojených s hospodařením bytových družstev v souladu se stanovami a příslušnými zákony. 6. Zisk nebo ztráta se vypořádá každoročně podle zásad hospodaření stanovených členskou schůzí buď s příslušným fondem nebo se členem - nájemcem. 7. Zálohové platby za plnění poskytovaná s užíváním bytů (nebytových prostor) družstvo vyúčtuje podle zásad stanovených členskou schůzí. 8. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. Ostatní hospodaření Příjmy na úhradu nákladů a výdajů ostatního hospodaření získává družstvo zejména z tržeb z realizace jeho výkonů, z příspěvků na správu a jiných poplatků. 2. Náklady ostatního hospodaření jsou zejména materiálové, mzdové a finanční, zahrnované dle obecně závazných právních předpisů do nákladů činnosti. 3. Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí členské schůze k přídělům do nedělitelného fondu, případně dalších zajišťovacích fondů. 4. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze: - z nedělitelného fondu - rozvržením na členy ve stejném poměru, přičemž uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu 5. Za ztráty z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázané v řádné účetní závěrce, ručí členové, kteří do konce roku v němž ztráta vznikla nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských vkladů nejméně však částkou 6.000,- Kč. Člen je povinen na něj připadající část ztráty uhradit do následujícího roku po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může členská schůze termín úhrady prodloužit. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájem družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu. 2. Součástí nájmu za užívání družstevního bytu je také částka určená na dotace fondu bytového hospodářství (fond oprav). Jeho výši stanoví představenstvo v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení družstevního domu. 3. Nájemné družstevního bytu se platí měsíčně, nejpozději 15. dne příslušného měsíce. Pozdní úhrady nájemného včetně příslušenství budou při pozdní úhradě penalizovány ve smyslu obchodního zákoníku, tj. 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. 4. Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí spolu s úhradou za nájem družstevního bytu. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady družstva za poskytované služby vynaloženými v průběhu roku (nebo pro vyúčtování určitého druhu služeb stanoveného období) vyúčtuje družstvo se členem nejpozději do 4 měsíců poté, kdy mu jejich výše bude známa. Fondy družstva Družstvo vytváří kromě základního kapitálu další vlastní zdroje na financování činnosti družstva. 2. Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond, fond členských vkladů a dále rezervní fond, případně další fondy. 3. Tvorba a užití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitrodružstevními předpisy, schválenými členskou schůzí. Nedělitelný fond Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. 2. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku ostatního hospodaření. Družstvo doplňuje tento fond nejméně 10% ročního zisku až do maximální výše 50% základního kapitálu zapsaného do obchodního rejstříku. 3. Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití (nejsou uložené na zvláštním účtu). 4. Zdroje nedělitelného fondu lze použít na úhradu ztráty ostatního hospodaření. Fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva. Fond členských vkladů (dalších členských vkladů) Fond členských vkladů se tvoří z peněžního, osobního nebo věcného plnění na členský vklad. 2. Prostředky fondu lze použít na úhradu výdajů spojených s pořízením domovního objektu; k vrácení členského podílu při zániku členství, resp. po uvolnění bytu. Rezervní fond bytového hospodářství Rezervní fond bytového hospodářství se tvoří z příspěvků členů nájemců bytů (nebytových prostor) ve výši stanovené představenstvem, placeným v rámci nájemného. Dále se tvoří převodem přebytku hospodaření bytového družstva, z mimořádných příspěvků členů účelovými dotacemi, příp. z jiných zdrojů. 2. Prostředky rezervního fondu bytového hospodářství se používají na financování oprav; údržby, modernizaci a rekonstrukci, případné úhradě schodků hospodaření družstva, k financování hmotného investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku, příp. k dalším účelům. ODDÍL VIII. Zrušení a likvidace družstva Zánik a zrušení Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se ruší:

9 a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Sloučení, splynutí a rozdělení Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení bere zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 2. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit dnem, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze o převodu členských práv. Nárok na vypořádací podíl podle stanov je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do dvou měsíců ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. 3. Při splynutí družstev přechází členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 4. Při sloučení družstev s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přechází na přejímací družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 5. Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 6. Pokud z rozhodnutí členské schůze nevyplývá něco jiného, účastní se člen družstva na podnikání nástupnického družstva členským vkladem ve výši, jež by odpovídala jeho nároku na likvidačním zůstatku v případě, že by družstvo likvidovalo. Rozhodnutí soudu Soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva, nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: a) počet členů družstva klesl pod 5 fyzických osob b) souhrn členských vkladů klesl pod částku stanovenou 2. odst. 3 stanov c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánu družstva a nebyly zvoleny nové orgány nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond e) družstvo porušuje ustanovení obchodního zákoníku f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon 2. Soud může před rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo. Likvidace družstva Pokud členská schůze rozhodne o zrušení družstva likvidací, jmenuje likvidátora. V ostatních případech jmenuje likvidátora představenstvo. 2. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. 3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak, že se členům vyplatí splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy družstva podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu družstva. 4. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců od dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze do rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí 3 měsíců a nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. ODDÍL IX. Společná ustanovení Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých orgánů družstva nebo jednotlivých členů družstva se oznamují těmto členům nebo členům těchto orgánů. 2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání, nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. 4. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy neurčují jinak. 5. O odvolání proti rozhodnutí předsedy rozhoduje představenstvo. 6. Představenstvo, popř. předseda, může rozhodnout o odvolání sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. 7. V případech uvedených ve stanovách družstva a v obecně závazných právních předpisech může člen podat návrh soudu, který rozhodne. Stížnosti, oznámení a podněty Stížnosti, oznámení a podněty vyřizují podle jejich obsahu orgány družstva v souladu s ustanovením obecně závazných právních předpisů. 2. O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do 60ti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena písemně, příp. na členské schůzi, pokud je svolána v uvedeném termínu. Doručování Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem a to na adresu, kterou člen sdělil. 2. Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami.

10 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdil. Počítání času Lhůta určena podle dnů počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 2. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž počíná lhůta běžet. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den. 3. Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní. 4. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 5. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu nebo jestliže byla podána u pošty. 6. Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zameškání lhůty, požádá-li o to člen do 15ti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty lze prominout jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě vstupního vkladu. ODDÍL X. Ustanovení přechodná a závěrečná 63 Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy navzájem, vzniklé před vznikem družstva. 64 O nájmu bytových a nebytových prostor platí příslušná ustanovení stanov přiměřeně. V Praze dne Za představenstvo Bytového družstva Notečská S 5 Petr Kraft, Josef Jaremejko

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více