NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012

2 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka, Pavla Ryparová NÁZEV DÍLA Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012 VYDALO České vysoké učení technické v Praze ZPRACOVALA FAKULTA stavební KONTAKTNÍ ADRESA ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 TEL. (+420) VYTISKLA Česká technika nakladatelství ČVUT/výroba ADRESA TISKÁRNY CTN / Zikova 4, Praha 6 / B3-108 POČET STRAN 60 NÁKLAD 50 VYDÁNÍ 1 ISBN

3 Poděkování Tato publikace je vydána jako sborník prvního ročníku studentské vědecké konference Nanotechnologie a nanomateriály ve stavebnictví NaNS 2012 pořádané na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze dne 11. září Konference se uskutečnila za finanční podpory ČVUT v Praze pod číslem SVK 03/12/F1. Konference byla organizována Katedrou konstrukcí pozemních staveb a Centrem pro nanotechnologie ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 3

4 4 11. září 2012, Praha, Česká Republika

5 Obsah Ryparová P., Wasserbauer R., Tesárek P. Antibakteriální vlastnosti nanotextilií připravených z polyvinyl alkoholu s přídavkem stříbrných a měděných iontů... 6 Klicmanová I., Rácová Z. Elektrostatické zvlákňování a pasportizace nanotextilií na základě PVA Rácová, Z, Wasserbauer R., Ryparová P. Výskyt, prevence mikroskopických vláknitých hub ve stavebních konstrukcích a jejich sanace pomocí nanovláken Králík V., Němeček J. Studie hetoregenních strukturálních materiálů pomocí nanoindentace Okénka J. Seznámení se samohojivým betonem Domonkos M., Ižák T., Proška J., Kromka A. Structuring of diamond films by reactive ion plasma etching Nežerka V., Rácová Z., Klicmanová I., Ryparová P., Tesárek P. Závislost mechanických vlastností na plošné hmotnosti nanotextilie na bázi Poly(vinyl alkoholu).. 41 Břežanský J. Možnost využití nanovláken v klimatizačních jednotkách dopravních letadel Voráček M. Současné využití alternativních paliv v letecké dopravě POZNÁMKY

6 ANTIBAKTERIÁLNÍ VLASTNOSTI NANOTEXTILIÍ PŘIPRAVENÝCH Z POLYVINYL ALKOHOLU S PŘÍDAVKEM STŘÍBRNÝCH A MĚDĚNÝCH IONTŮ ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF NANOFIBER TEXTILES PREPARED FROM POLY-VINYL ALCOHOL WITH ADDITION OF SILVER AND COPPER IONS Pavla Ryparová 1, Richard Wasserbauer 2, Pavel Tesárek 3 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 3 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Nanotextilie byly připravovány pomocí technologie elektrostatického zvlákňování na přístroji Nanospider (Elmarco, Česká republika). Nanotextilie byly vyrobeny pomocí 60 cm dlouhé rotační válcové elektrody z polymeru polyvinyl alkoholu s přídavkem kovových iontů. Vzorky průměru 10 cm pro antibakteriální studie byly vystřiženy z nanotextilie, která byla teplotně stabilizována při 140 C po dobu 10 minut. Antibakteriální vlastnosti se zkoumaly v závislosti na typu a množství použitého přídavku. Pro antibakteriální studii byl použit jako modelový organismus bakterie E. Coli, tato studie byla provedena kontaktní přímou metodou v tekutém médiu. Klíčová slova: antibakteriální vlastnosti, roztoky kovových iontů, nanovlákna, polyvinyl alkohol, elektrostatické zvlákňování. Abstract Nanofiber textiles were prepared using electrospinning technology using a Nanospider device (Elmarco, Czech Republic). The textiles were made using 60 cm long rotating electrode from poly-vinil alcohol fibers with addition of metal ions. The nanofiber textile samples having a diameter 10 cm were stabilized in temperature 140 C for 10 minutes and used for study of antibacterial action. The antibacterial properties were investigated in dependence on the type and amount of the used agent. The model organism E.Coli bacteria was used for the study, which was performed using direct method in a liquid medium. Key words: Antibacterial Properties, Metal Ions in Aqueous Solution, Nanofibers, Poly-vinyl Alcohol, Electrospinning 6

7 1. ÚVOD Polyvinyl alkohol (PVA) je bezbarvá a ve vodě rozpustná netoxická sloučenina, která je rozpustná i v dalších polárních rozpouštědlech. Zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti PVA spolu s dobrou odolností například vůči chemikáliím a snadnou tvarovatelností vláken tuto látku předurčují k praktickému využití např. v medicíně, kosmetickém, farmaceutickém, potravinářském a obalovém průmyslu [1]. V poslední době se v této oblasti vyvíjí stále nové aplikace, např. se testuje využití v inženýrství jako tenkovrstvé nosné nebo ochranné materiály nebo v lékařství jako nosiče, např. pro cílené dávkování léků [2-6]. Ultra jemná vlákna PVA, která jsou využívána pro mnoho aplikací, nelze připravit běžnými zvlákňovacími postupy [1]. V poslední době proces nazývaný elektrostatické zvlákňování, získává stále větší pozornost, protože umožňuje efektivně vyrábět ultra jemná vlákna nebo vláknité struktury jako jsou např. nanotextilie na bázi mnoha polymerů. Velikost vláken se pohybuje od několika nanometrů až po mikrometry. Velkoplošné nanovláknité textilie se mohou vyrábět pomocí přístroje Nanospider (Elmarco, Česká republika). Protože membrány připravené z PVA jsou rozpustné ve vodě, je potřeba tyto textilie následně stabilizovat. Tato stabilizace je možná buď chemickou cestou, tzn. chemickým zasíťováním za pomoci metanolu nebo glutaralaldehydu [7], nebo metodou fyzikální stabilizace pomocí teploty v rozmezí 140 až 150 C. V současné době se zvětšuje atraktivita textilií z ultra tenkých vláken, jejich užitné vlastnosti jako je vysoký měrný povrch, vysoká porosita a také samotné nanoměřítko zvyšují přitažlivost pro vědce i nové průmyslové aplikace. Další cesta k novým aplikacím vede přes inkorporaci nanočástic, které buď samy funkcionalizují nanotextilie nebo jsou nanotextilie samy funkcionalizovány přes vazby na tyto částice. Kovy se jako jedny z mnoha částic používají jako funkční přídavky do nanotextilií, do kterých vnášení potenciální antibakteriální vlastnosti. Metalové ionty jsou známy svými antimikrobiálními vlastnostmi a proto se např. stříbro a měď běžně přidávají jako doplňky do sanitárních a hygienických prostředků. V literatuře se uvádí, že tyto kovy, resp. jejich ionty, působí na mnoho typů bakterií [8]. 2. MATERIÁLY A EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA Vzorky byly připraveny pomocí elektrostatického zvlákňování přístrojem Nanospider LB 500 z roztoku PVA a vody, podíl PVA v roztoku je 12 hmotnostních %, s přídavkem zesíťovacích činidel (0,88 hm. % glyoxalu a 0,6 hm. % kyseliny fosforečné). Během výrobního procesu jsou vlákna nanesena na nosnou polypropylenovou netkanou textilii (tzv. spunbond), která byla antistaticky ošetřena. Při zvlákňování byla vzdálenost mezi elektrodami 140 mm a elektrické napětí bylo 78 kv. Vzorky s antibakteriální úpravou byly připraveny přidáním kovových iontů do základního PVA roztoku. Stříbrné ionty byly přidávány ve formě AgNO 3 do finální koncentrace 0,5 nebo 1 % (hmotnost/objem), tyto vzorky byly označeny jako A, a měděné ionty byly přidávána ve formě CuSO 4 H 2 O ve stejné koncentraci s označením C. Příprava vzorků je popsána v tabulce 1. Jako PVA je označován kontrolní (referenční) vzorek, ve kterém nebyly antibakteriální přídavky použity. Membrány z PVA měly plošnou hmotnost 9,11 g/m 2, PVA/A od 5,89 do 10,78 g/m 2 a vzorek PVA/C od 6,21 do 14,65 g/m 2. Plošná hmotnost byla měřena s přesností na

8 Z vyrobených nanotextilií byly připraveny kruhové vzorky o průměru 10 cm. Antibakteriální studie byla prováděna s Gram negativní bakterií E. Coli v tekutém kvasničně glukózovém médiu (Total medium, Bi-media SY-LAB VGMPH, Rakousko). Koncentrace bakterií byla měřena jako optická hustota při 640 nm (OD640) na přístroji (Spectroquant Pharo 300, Merck). Vzorky byly přidávány do bakteriální kultury o objemu 20 ml, tak aby počáteční OD640 byla kolem 0,1. Nanomembrána byla ponořena do média a následně inkubována při 25 C za vertikálního třepání 300 otáček za minutu. Růst bakterií byl měřen jako OD640 v časové závislosti, jednotlivé časové úseky byly 30 minut. Tabulka 1 Specifikace vzorků nastavení přístroje Nanospider při přípravě jednotlivých vzorků, rotace elektrody, pohyb spunbondu a napětí při zvlákňování pro jednotlivé vrstvy (první/druhá vrstva) a koncentrace iontů v membráně Jméno vzorku Rotace elektrody [Hz] Pohyb spunbondu [Hz] Napětí [kv] Koncentrace iontů v membráně [hm. %] A I 5/0 10,87/0 76/0 20,8 A II A III A IV A V A VI C I C II C III C IV C V C VI PVA 5/10 10,87/10,87 76/76 20,8 5/5 10,87/10,87 76/76 20,8 5/0 10,87/0 80/0 41,7 5/5 10,87/10,87 80/80 41,7 5/10 10,87/10,87 80/80 41,7 5/0 10,87/0 76/0 20,8 5/10 10,87/10,87 76/76 20,8 5/5 10,87/10,76 76/76 20,8 5/0 10,87/0 76/0 41,7 5/5 10,87/10,76 76/76 41,7 5/10 10,87/10,76 76/76 41,7 5/10 10,87/10,87 76/80-8

9 3. VÝSLEDKY Počáteční bakteriální kultura měla OD640 0,089. Růst bakteriální kultury na obrázku 1 ukazuje omezení růstu bakterií ve vzorcích s přídavkem stříbra. Tento antibakteriální charakter je patrný minimálně po dobu 180 minut. U vzorku A VI s gramáží kolem 10 g/m 2 účinnost trvá až 10 hodin. Samotná PVA membrána nemá žádný antibakteriální charakter. Samotná bakteriální kultura, která není ovlivněna přídavkem materiálu, ukazuje standardní růst bakterií za daných podmínek. Nanotextilie, které byly připraveny s přídavkem měděných iontů, nevykazují antibakteriálních charakter. Jejich účinek je srovnatelný s membránou PVA bez přídavku. Výsledky jsou prezentovány na obrázku 2. 1,2 1 Optická hustota [-] 0,8 0,6 0,4 0,2 Bakterie PVA A I A II A III A V AVI Čas [min] Obrázek 1: Růstová křivka bakterií E. Coli v závislosti na typu nanotextilie a koncentraci přídavku stříbrných iontů. Jako negativní kontrola je použita nanomembrána bez přídavku iontů. Standardní křivka je reprezentována křivkou označenou Bakterie. Jedná se o růstovou křivku nezatíženou přídavkem materiálu. 9

10 0,6 Optická hustota [-] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Bakterie C II C III C IV C V C VI PVA Čas [min] Obrázek 2: Růstová křivka bakterií E. Coli v závislosti na typu nanotextilie a koncentraci přídavku měděných iontů. Jako negativní kontrola je použita nanomembrána bez přídavku iontů. Standardní křivka je reprezentována křivkou označenou Bakterie. Jedná se o růstovou křivku nezatíženou přídavkem materiálu. 4. DISKUZE Charakter nárůstu růstových křivek u testovaných vzorků s přídavkem stříbra odpovídá výsledkům publikovaných v literatuře [8-10]. Stříbrné částice jsou dispergované v celém objemu nanovláken, kde PVA vlákno slouží jako nosič daných částic, aktivita stříbra souvisí s aktivním měrným povrchem. Stříbrné částice jsou navázané nejen ve vláknech, ale i na jejich povrch. Samotná nanomembrána z PVA funguje jako nosič antibakteriálních činidel, ale sama o sobě nemá antibakteriální charakter [11-13]. Efektivita a trvanlivost antimikrobiálního efektu PVA/A je závislá na koncentraci přidaného bakteriálního činidla. Vzorky AI až AV omezují růst bakterií během prvních 180 minut, po této době už je pravděpodobně antibakteriální efekt omezen z důvodu adheze bakterií na povrch membrány a zmenšením aktivního měrného povrchu stříbra. Antibakteriální vlastnosti stříbra jsou vázány na volnou difúzi a v případě jejího omezení ztrácí tyto materiály účinnost. V případě vzorku (A VI) s nejvyšší koncentrací stříbra i gramáže nanotextilie výsledky ukazují omezení růstu bakterií po dobu vyšší jak 10 hodin. V tomto případě je pravděpodobné, že vyšší koncentrace stříbrných iontů už v počátečním stádiu pokusu zabije většinu bakterií. Výsledky růstových křivek membrán PVA/C s ionty mědi ukazují jiné výsledky. Přestože měď a její sloučeniny se běžně (v makroměřítku) používají jako antibakteriální činidlo. Sloučeniny mědi se váží na bakteriální membránu, kterou následně porušují, čímž způsobují smrt buňkám [8, 14, 15]. V případě iontů mědi vnesených do nanotextilie ve formě modré skalice a dispergované v PVA se ukazuje (je pravděpodobné), že měď ztrácí možnost volné difúze a prostý kontakt s bakteriemi postačuje pouze k částečnému omezení růstu v počátečních stádiích pokusu, během prvních 20 minut. Po této době 10

11 je nanotextilie (membrána) pokryta bakteriálními zbytky a měď není v přímém kontaktu s dalšími jedinci, čímž dojde k zastavení antibakteriálního působení. 5. ZÁVĚR Z provedených experimentů a získaných výsledků je patrno, že je možno připravit nanotextilie na základě zvlákňování PVA s potencionálními antibakteriálními činidly (stříbro ve formě Ag + a měď ve formě Cu 2+ ) V tomto případě byly membrány připraveny jako jednovrstvé a dvouvrstvé, jejich gramáž se pohybovala od 6 do 11 g/m 2. Kovové ionty byly přidávány přímo do zvlákňovaného roztoku a to ve finální koncentraci 0,5 a 1 % (hm.). Koncentrace v připravených membránách byla kolem 21 nebo 42 hm %. Přesnou hmotnost (hm. koncentraci) přídavku na vzorek nelze stanovit, z důvodu nízké hmotnosti vzorku, která je kolem, 0,253 g. U nevyšší koncentrace a gramáže se tako hodnota pohybuje kolem 0,03 g. Membrány PVA/A ukazují antibakteriální účinek po dobu minimálně 180 minut, u membrán s přídavkem mědi (PVA/C) tato účinnost nebyla prokázána. Nanotextilie připravená ze samotného PVA vykazovala stejné vlastnosti jako nanotextilie PVA/C. PODĚKOVÁNÍ Tento výzkum byl financován z prostředků Českého vysokého učení technického v Praze SGS12/110/OHK1/2T/11. Speciální poděkování patří Ivaně Loušové za pomoc při přípravě vzorků. LITERATURA [1] Kim H.G., Kim J.H. Preparation and properties of antibacterial poly(vinyl alcohol) nanofibers by nanoparticles. Fibers and Polymers 2011, 12 (5), pp [2] Shao C., Yang X., Guan H., Liu Y., Gong J.: Electrospun nanofibers of NiO/ZnO composite. Inorganic Chemistry Communications 2004, 7 (5), pp [3] Liao H., Qi R., Shen M., Cao X., Guo R., Zhang Y., Shi X. Improved cellular response on multiwalled carbon nanotube-incorporated electrospun polyvinyl alcohol/chitosan nanofibrous scaffolds. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011, 6/1, 84 (2), pp [4] Yang D., Li Y., Nie J.: Preparation of gelatin/pva nanofibers and their potential application in controlled release of drugs. Carbohydr Polym 2007, 6/25, 69 (3), pp [5] Yang E., Qin X., Wang S.: Electrospun crosslinked polyvinyl alcohol membrane. Mater Lett 2008, 7/31, 62 (20), pp [6] Kenawy E, Abdel-Hay F.I., El-Newehy MH, Wnek G.E. Controlled release of ketoprofen from electrospun poly(vinyl alcohol) nanofibers. Materials Science and Engineering: A 2007, 6/25, 459 (1 2), pp [7] Franco R.A., Min Y., Yang H., Lee B. On stabilization of PVPA/PVA electrospun nanofiber membrane and its effect on material properties and biocompatibility. Journal of Nanomaterials 2012, [8] de Paiva R.G., de Moraes M.A., de Godoi F.C., Beppu M.M. Multilayer biopolymer membranes containing copper for antibacterial applications. J Appl Polym Sci 2012, 25 (126), pp. E17-E24. [9] Asavavisithchai S, Oonpraderm A, Ruktanonchai UR. The antimicrobial effect of open-cell silver foams. Journal of Materials Science-Materials in Medicine 2010, 21 (4), pp [10] Park J.H., Karim M.R., Kim I.K., Cheong I.W., Kim J.W., Bae D.G., Cho J.W., Yeum J.H. Electrospinning fabrication and characterization of poly(vinyl alcohol)/montmorillonite/silver hybrid nanofibers for antibacterial applications. Colloid Polym Sci, 2010, 288 (1), pp [11] Sun T., Seff K. Silver clusters and chemistry in zeolites. Chem Rev 1994, 94 (4), pp

12 [12] Glaus S., Calzaferri G., Hoffmann R. Electronic properties of the silver-silver chloride cluster interface. Chemistry-a European Journal 2002, 8 (8), pp [13] Rujitanaroj P., Pimpha N., Supaphol P. Wound-dressing materials with antibacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles. Polymer 2008, 49 (21), pp [14] Longano D., Ditaranto N., Cioffi N., Di Niso F., Sibillano T., Ancona A., Conte A., Del Nobile M.A., Sabbatini L., Torsi L. Analytical characterization of laser-generated copper nanoparticles for antibacterial composite food packaging. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2012, 403 (4), pp [15] Zhang W., Zhang Y., Ji J., Yan Q., Huang A., Chul P.K. Antimicrobial polyethylene with controlled copper release. Journal of Biomedical Materials Research Part a 2007, 83A (3). Pp

13 ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ A PASPORTIZACE NANOTEXTILIÍ NA BÁZI PVA ELECTROSPINNING AND PASSPORTIZATION OF PVA NANOFIBER TEXTILES Iveta KLICMANOVÁ 1, Zuzana RÁCOVÁ 2 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Cílem této práce bylo vytvoření pohledu na téma elektrostatické zvlákňování. Je zde popsána podstata procesu elektrostatického zvlákňování. Především je zde rozebrána technologie Nanospider, která byla využita při experimentech. V další části tohoto článku jsou popsány jednotlivé vlastnosti polymerů využitých při výrobě nanotextilií. V našem případě se jedná o polypropylen (PP) a polyvinylalkohol (PVA). Je zde popsán přesný postup při výrobě nanotextilií, tj. příprava roztoku určeného ke zvlákňování, následná výroba nanotextilie pomocí technologie Nanospider a závěrečná stabilizace nanotextilií. Klíčová slova: elektrostatické zvlákňování, technologie Nanospider, nanotextilie, polypropylen, polyvinylalkohol Abstract The goal of this paper was to create an overview of a process of electrospinning, which described in very detail. Special attention is paid to the Nanospider technology used for production of the nanofiber textiles. Second part of this paper is devoted to a description of the various properties of polymers used for the production of nanofiber textiles, in particular polypropylene (PP) and poly-vinyl alcohol (PVA). Also the production of the textiles is described in detail from a preparation of the solution for the spinning, subsequent manufacture of the textiles using Nanospider technology and their final stabilization. Key words: Electrospinning, Nanospider Technology, Nanofiber Textile, Poly-propylene, Poly-vinyl Alcohol 13

14 1. ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Pojem nanovlákna nemá přesnou definici. Popisují se, jako vlákna o průměru, který se pohybuje v submikronové oblasti (rozsah do 1000 nm). Nanovlákna se vyznačují několika výjimečnými vlastnostmi, mezi které patří velký měrný povrch vláken, velká pórovitost vlákenné vrstvy a malý rozměr pórů. Díky těmto vlastnostem mohou být využívány v mnoha důležitých aplikacích. Elektrostatickým zvlákňováním se připravují ultra jemná (0,1 μm) vlákna z polymerního roztoku nebo polymerní taveniny pomocí elektrostatických sil. Nejčastěji se zvlákňují polymery ve formě roztoku, jelikož viskozita polymerních tavenin dosahuje vyšších hodnot, nedovoluje utváření jemných vláken. Pomocí této metody byly již zvlákněny různé druhy polymerů přírodních i syntetických. Elektrostaticky zvlákněná nanovlákna mají řadu významných vlastností. Tyto vlastnosti je činí výbornými kandidáty pro širokou škálu aplikací. Lze je využít ve formě vysoce účinných filtrů, separačních membrán, výztuh pro kompozitní materiály, biologických aplikací, v tkáňovém inženýrství, ale také jako nanoelektrická zařízení a vodíkové nádrže pro palivové články. 1.1 Podstata procesu Při procesu elektrostatického zvlákňování se využívá vysokého napětí. Toto napětí slouží k vytvoření elektricky nabitého proudu polymerního roztoku nebo taveniny. Elektroda, na které je vysoké napětí, je přímo spojena s polymerním roztokem. Tento roztok je následně zvlákněn kapilárou (zvlákňovací tryskou). V prostředí mezi špičkou kapiláry a uzemněným kolektorem je vysoké napětí a díky tomu vzniká tzv. Taylorův kužel (obrázek 1) na špičce kapiláry, z kterého jsou produkována submikronová vlákna. Taylorův kužel je následkem retaxace indukovaného náboje k volnému povrchu kapaliny na výstupu ze zvlákňovací trysky. Po vzniku Taylorova kuželu následuje vytlačování nabité kapaliny. Po odpaření rozpouštědla vlákna ztuhnou a vytvoří jakousi vlákennou vrstvu na povrchu kolektoru. Nabitý proud se zrychluje a ztenčuje v elektrickém poli, nakonec narazí na uzemněnou elektrodu kolektoru, na které se usadí. Při určitých podmínkách se kapalinový proud stává nestabilním před dosažením kolektoru. U kapaliny s nižší molekulární hmotnosti vzniká tzv. elektrostatické rozprašování, což je proces, při kterém vzniká sprška malých nabitých kapiček, což je následkem počátku nestability. Kapaliny, mezi něž patří i polymerní kapaliny, s vyšší viskozitou mají viskoelastické síly, které stabilizují proud. Toto dovoluje formování vláken, která ztuhnou a na kolektoru se uloží ve formě netkané textilie. Schéma elektrostatického zvlákňování je znázorněno na obrázku 2 [1]. 14

15 Obr. 1: Taylorův kužel [2] Obr. 2: Schéma principu elektrostatického zvlákňování [3] Technologie Nanospider Vlákna lze tvořit z roztoků nebo tavenin. Metoda, která tyto vlákna vytváří, se nazývá elektrospinning. Při této metodě jsou za přítomnosti silného elektrostatického pole tvořena nanovlákna. Tento princip je již znám od roku Jednou z modifikací tohoto principu je metoda Nanospider. Na obrázku 3 je tento princip znázorněn. Tato metoda byla vyvinuta profesorem O. Jirsákem na Katedře netkaných textilií Technické univerzity v Liberci [3]. Obr. 3: Technologie Nanospider [3] Tato metoda má však i své nevýhody. Je to hlavně nestejnoměrnost vzniklé vrstvy a také neschopnost zvlákňovacího zařízení vyrobit velké množství látky. Z tohoto důvodu byla vyvinuta metoda Nanospider. S jejím vývojem se začalo roku 2001 [3]. Pro metodu Nanospider je charakteristická elektroda ve tvaru válce, která je částečně ponořena do polymeru a rotuje. Rotující elektroda vynáší polymer blíže k opačné elektrodě. Načež se na hladině polymeru začnou vytvářet skupiny Taylorových kuželů. Na obrázku 4 je znázorněna válcová elektroda. Hlavním principem této metody je poznatek, že na tenké vrstvě polymeru lze vytvořit Taylorovy kužely. Dále je metoda stejná jako u elektrostatického zvlákňování. Vlákna jsou opět formována pomocí elektrostatického pole a následně uspořádána ve formě textilie na kolektoru. Jelikož je touto formou vyráběna netkaná textilie, musí být na kolektoru umístěná nějaká nosná vrstva [3, 4]. 15

16 Obr. 4: Válcová elektroda, na které se tvoří Taylorovy kužely [4] 2. PASPORTIZACE NANOTEXTILIÍ NA ZÁKLADĚ PVA K výrobě nanotextilie byly použity dva polymery, tj. polypropylen (nosná textilie) a polyvinylalkohol (zvlákňovaný roztok). Polypropylen patří mezi krystalické polymery. Jeho stupeň krystalinity se pohybuje od 60 do 75%. Je to látka neprůhledná. Čistý polypropylen má bod tání 176 C a nízkou hustotu (0,90 až 0,92 g/cm 3 ). Polypropylen má v podstatě nepolární strukturu, takže má výborné elektroizolační vlastnosti. Co se týká jeho chemické odolnosti, tak bobtná v ketonech, uhlovodících a esterech. Při teplotě 90 C se rozpouští v chlorovaných a aromatických uhlovodících. Dobře odolává vroucí vodě a sterilizaci vodní párou. Jeho teplená použitelnost je krátkodobě do 135 C, dlouhodobě do 100 C [5]. Polyvinylalkohol je bílá práškovitá hmota zřetelně krystalického charakteru. Jeho fyzikální vlastnosti ovlivňují především dvě veličiny, tj. polymerační stupeň a stupeň hydrolýzy (reesterifikace). Zcela hydrolyzovaný polyvinylalkohol má bod tání 228 C a teplotu skelného přechodu 85 C [5]. Polyvinylalkohol je použitelný při teplotách od -50 C do 130 C. Nad 200 C se rozkládá [6]. Nosná textilie (tzv. spunbond) byla koupena od společnosti PEGAS. Tato textilie musí mít antistatickou úpravu. Zvláknitelný roztok polyvinylalkoholu (PVA) je připravován v objemu 500 ml. Pro tento objem se použije: 375 g PVA Sloviol 16 % 117g demineralizované vody 4,4 g glyoxalu 3 g kyseliny fosforečné 75% Nejprve se odváží 16% roztok PVA, do nějž se postupně přidávají další látky. Tento proces probíhá za stálého důkladného míchání. Glyoxal a kyselina fosforečná jsou zde použity jako síťovací činidla. V roztoku jsou důležitá kvůli následné stabilizaci nanotextilie teplotou [7]. Na nosnou textilii vyrobenou z polypropylenu byla nanesena vrstva zvlákněného polyvinylalkoholu pomocí technologie Nanospider. Výška uzemněné elektrody byla nastavena na 140 cm, napětí mezi elektrodami bylo asi 75 kv, teplota v laboratoři byla okolo 25 C a relativní vlhkost prostředí byla okolo 50 %. Relativní vlhkost je velmi důležitý parametr při výrobě textilií. Pokud je totiž relativní vlhkost příliš vysoká, tak 16

17 přístroj, buď nezvlákňuje, nebo se na nosné textilii tvoří chuchvalce nanotextilie. Vyrobená textilie byla následně stabilizována v sušárně při teplotě 140 C po dobu 10 minut. 3. ZÁVĚR Účelem toho článku bylo představení elektrostatického zvlákňování jako metody pro výrobu nanotextilií. Podrobněji zde byla rozebrána technologie Nanospider. Pomocí této technologie jsou totiž vyráběny nanotextilie na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Vyráběny jsou textilie na základě polyvinylalkoholu (PVA). Tento polymer byl vybrán z hlediska jeho nízké ceny. V dalších letech bychom se rádi věnovali zvláknění i jiných polymerů. Nejprve je však nutné nadefinovat vlastnosti nanotextilií na základě PVA. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala Ing. Pavlu Tesárkovi, Ph. D., Mgr. Pavle Ryparové a Mgr. Alexeyovi Shveshnikovi, Ph. D. za podporu a cenné rady při zpracování tohoto tématu. Tento výzkum byl financován z prostředků Českého vysokého učení technického v Praze SGS12/110/OHK1/2T/11 LITERATURA [1] Rutledge G.C., Warner S. B. Electrostatic Spinning and Properties of Ultrafine fibers. In: National Textile Center [online] [cit ]. Dostupné z: [2] YFLOW. Technology. In: Yflow: Nanotechnology solutions [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Hrůza J. Nanovlákenné filtry a jejich použití v sanačních technologiích. In: Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy [online] [cit ]. Dostupné z: [4] ELMARCO. Technologie Nanospider společnosti Elmarco. In: Zelená úsporám [online] [cit ]. Dostupné z: [5] Mleziva J., Šňupárek J. Polymery výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přepracované vydání. Praha: Sobotáles, ISBN [6] Ducháček V. Polymery výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. přepracované vydání. Praha: Vydavatelství VŠCHT, ISBN [7] Krňanský J., Tesárek P., Mukařovská J. Pasportizace nanotextilií na bázi PVA vyrobených na přístroji NS LAB 500S a ověření jejich základních vlastností. Praha,

18 VÝSKYT, PREVENCE MIKROSKOPICKÝCH VLÁKNITÝCH HUB VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A JEJICH SANACE POMOCÍ NANOVLÁKEN OCCURRENCE AND PREVENTION OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN BUILDING CONSTRUCTION, AND REMEDY USING NANOFIBERS Zuzana Rácová 1, Richard Wasserbauer 2, Pavla Ryparová 3 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 3 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Tento příspěvek je zaměřen na prevenci výskytu a sanaci vláknitých hub ve stavebních konstrukcích. Sanace těchto hub může být provedena pomocí klasických metod (spreje, barvy apod.) nebo nových metod. Mezi nové metody lze zařadit využití nanotechnologií, konkrétně použití nanovláken. Vlastnosti nanovláken se liší v mnoha vlastnostech od běžných materiálů, např. mají velký specifický povrch, vlastnosti jsou závislé na způsobu jejich výroby. Bylo zjištěno, že nanovlákna lze využít pro sanaci a prevenci výskytu mikroskopických vláknitých hub. Tento efekt může být podpořen přidáním nanočástic nebo jiných antimikrobních činidel do zvlákňovaného polymeru. V článku jsou publikována data z měření, využitelná v pro praxi při sanaci míst s výskytem plísní, nebo na místech kde by k jejich výskytu mohlo dojít. Klíčová slova: bakterie, biodegradace, plíseň, relativní vzdušná vlhkost, odvětrávání, nanovlákna Abstract The article is focused on prevention and remediation of the occurrence of microscopic filamentous fungi in buildings. The remediation of these fungi can be performed using classical methods (spray, paint, etc.) or use new methods which include use of nanotechnology, e.g. nanofibers. The nanofibers have specific functional characteristics (e.g. large surface area, etc) according to their production and it can be used for remediation and prevention of occurrence of microscopic filamentous fungi. The effect of nanofibers can be increased by adding nanoparticles or another antimicrobial substance into the spun polymer. The article presents the first experimental results with the nanofibers, which could be applied on place with the occurrence of microscopic filamentous fungi, or on place where their occurrence is expected in future. Key words: Bacteria, Bio-corrosion, Mold, Relative Air Humidity, Ventilation, Nanofibers 18

19 1. ÚVOD Mikroskopické vláknité houby obývají naši planetu přibližně 300 milionů let. Člověk se je během své existence naučil využívat ve svůj prospěch především v potravinářství a medicíně [1, 2]. Na druhé straně zapříčinili lidé zvýšený výskyt plísní (mikroskopické vláknité houby) narušením biologické rovnováhy v přírodě. Problematika vnitřního prostředí budov bývá v souvislosti s plísněmi často podceňována a to nejen v případě novostaveb, ale především u stávajících budov. Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech představují zdravotní rizika pro uživatele domů, ale jsou v neposlední řadě nebezpečnými biodeteriogeny stavebních materiálů [3]. Sanace míst s výskytem plísní a hledání preventivních opatření jejich výskytu jsou v současné době, kdy e vyvíjen tlak na rychlost výstavby a snaha zlepšovat vnitřní prostředí budov, aktuální problematikou. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda by takovýmto opatřením mohla být kromě klasických metod (nástřiky, nátěry, atd.) aplikace nanovláken ve formě textilií. Testování byla podrobena nanovlákna vyrobená na bázi polymerního roztoku PVA (polyvinyl alkohol) a poté roztoku PVA s kationty mědi a stříbra. 2. MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HOUBY Mikroskopické vláknité houby jsou eukaryotické (buněčné) organismy. Základem jejich těla je vláknitý útvar hyfa. Hyfy se opakovaně větví a vytváří značně složitou spleť vláken mycelium (podhoubí). Plísně jsou polymorfní organismy, mohou se tedy rozmnožovat pohlavně, ale také nepohlavně (sporami plísní, rozrůstáním hyf a jejich úlomků). Ke svému životu potřebují organické uhlíkaté látky. Pomocí enzymů rozkládají nejrůznější materiál např. potraviny, krmiva, kůži, papír, plasty, stavební a dekorační kámen, beton atd. na jednoduché sloučeniny, které jsou pro ně zdrojem energie. Vedle enzymů dochází k produkci těkavých látek a mykotoxinů, tyto látky mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví např. způsobovat astma, kožní problémy aj. [3, 4]. Vedle uhlíkatých látek potřebují plísně k životu kyslík, optimální relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 80 %, ale některým druhům postačuje vlhkost kolem 65 %. Pro většinu kmenů jsou optimální podmínky: teplota 18 až 28 C, ph 5 až BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ ZPŮSOBY PREVENCE A SANACE Nejdůležitějším preventivním a zároveň sanačním opatřením pro zamezení výskytu plísní je odvedení přebytečné vlhkosti z objektu a její regulace společně s teplotou vzduchu. Cílem opatření není snížit vlhkost vzduchu na dosažitelné minimum, ale upravit ho tak, aby byly parametry vnitřního vzduchu nevhodné pro rozvoj plísní. Hodnota relativní vlhkosti vzduchu by se měla pohybovat kolem 50 %. Nižší hodnota relativní vlhkosti by totiž představovala jiná zdravotní rizika např. ve formě vysychání sliznic [5]. Stavbu je nutné navrhnout, sanovat a především provést tak, aby na vnitřním povrchu nedocházelo během celého roku ke kondenzaci vodních par. Dále je důležité jakékoliv havárie např. porušení instalací řešit okamžitě a důsledně. Základními běžně aplikovanými sanačními opatřeními jsou úpravy konstrukcí: provádění zateplování objektů, rekonstrukce střešních plášťů, výměna dešťových svodů, výměna stávajících oken. V uvedených případech je nutné zajistit nuceným větráním nebo větrací štěrbinou instalovanou v rámu okna 19

20 cestu pro vlhkost odváděnou z objektu. Doplňkové řešení představuje dezinfekce zasažených povrchů (postřiky biocidy) a prostor (například fumigace v prostorech sklepů). 4. NANOVLÁKNA Nanovlákna jako prostředek antimikrobiální ochrany jsou dnes již hojně využívána v různých oborech jako je medicína k prodyšnému krytí ran při chirurgických zákrocích, dále při rekonstrukci kůže, kostí, cév, svalů ale i nervové tkáně, transport a řízené uvolňování léčiv či buněk. Nanovlákna nalezla své uplatnění také v textilním průmyslu, elektronice, při čištění vody apod. [6]. Ve všech výše zmíněných případech bývá k docílení antimikrobiálního efektu použito nanočástic stříbra inkorporovaných do nanotextilie vytvořené pomocí elektrostatického pole. Problémem těchto nanočástic je však jejich vymývání z nanotextilie při praní a v důsledku toho pak snížení antimikrobiálních vlastností materiálu [7]. Výrobní technologie pro přípravu nanovláken nazvaná Nanospider je založena na principu zvlákňování roztoků polymerů v elektrostatickém poli. Uvedeným způsobem se dají vyrábět lehké, tenké, a současně pevné textilie, které jsou porézní (otvory vzniklé vrstvením různě orientovaných vláken) [8]. Zvlákněný polymer je použit jako nosná textilie a antimikrobiálního účinku bývá dosaženo až přidáním nanočástic. Kromě nanočástic stříbra se používá například nanočástic diamantu, mědi, titanu a zinku nebo kationty, nejčastěji stříbra nebo mědi [9]. Mezi výhody nanotextilií patří relativně nízká cena a také snadná aplikace daná tvarovou variabilitou tohoto materiálu. 5. NOVÁ EXPERIMENTÁLNÍ METODA PRO SANACI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ NAPADENÝCH PLÍSNĚMI Experiment sestával ze dvou hlavních částí. Nejprve byla provedena identifikace vyskytujících se mikroskopických vláknitých hub v konkrétním objektu a pak byly testovány antimikrobiální vlastnosti několika druhů nanotextilií v souvislosti s identifikovanými druhy hub. Zkoumaným objektem byl bytový dům systému T02B v Litvínově. Nejrozsáhlejší výskyt plísní byl zaznamenán ve 4. nadzemním (nejvyšším) podlaží a v oblasti obvodových zdí, prostorech spížních skříní, na ostěních a nadpražích oken. Obě použité průzkumné metody, stěrová (Obr. 1) a otisková, potvrdily výskyt plísní rodů Alternaria, Aspergilus, Aureobasidium, Cladosporium, Culvularia, Epiccocum, Penicillium a Pithomyces. Souvislost mezi chorobami, kterými trpí uživatelé bytů, s těmi, které způsobují nalezení zástupci hub, je více než zjevná. Pro zkoumání antimikrobiálních vlastností nanotextilií byly použity plísně s nejvyšší četností výskytu: Penicillium, Aspergilus niger, Alternaria a jejich kombinace. Testu byly podrobeny nanotextiile vyrobené zvlákněním polymerního roztoku PVA a PVA s přídavkem mědi a stříbra. Základní zvlákňovací roztok PVA měl následující složení: 10 % PVA, 0,74 % glyoxal a 0,3 % H 3 PO 4 (Sigma- Aldrich, USA). Roztoky s přídavkem stříbra byly připraveny ze základního roztoku přidáním AgNO 3 (CuSO 4 ) do finální koncentrace 0,5 % a 1 %. Pro zvlákňování byla použita rotační válcová elektroda šířky 500 mm. Vzdálenost mezi elektrodami byla 140 mm, napětí při zvlákňování bylo 80 kv. Zvlákňování bylo prováděno na nosnou podkladní textilii (spunbond) vyrobené z polypropylenu o plošné hmotnosti 18 g/m 2 s antistatickou 20

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu Richard Pavlica Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu 5M s.r.o. Projekty 7. Rámcového programu Průběh řešení projektů Aplikace výsledků

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze

SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 2 SBORNÍK KONFERENCE Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 3. ročník Praha 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Pořadatel konference: Katedra konstrukcí pozemních staveb a Centrum pro nanotechnologie

Více

Nevšední výrazy textilních fasád budov

Nevšední výrazy textilních fasád budov vnější úpravy budov text: Zdeněk Hirnšal foto: Archtex, Ferrari, Cosmex Nevšední výrazy textilních fasád budov Ing. arch. Zdeněk Hirnšal (*1968) Po absolvování FA VUT Brno pracoval jako architekt v ateliéru

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Energie Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství vyvíjí: Úložiště

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění Ing. Radek Sedlák BPP a Eurofoam Brno 1 - Polyuretanové pěn kolem nás Měkké PU pěny Tvrdé PU pěny Automobil palubní desky, těsnění, sedadla, odhlučnění motoru,

Více

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004 Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1 Květen 2004 Embargováno do 9. července 2004 Canon Europe Ltd. Změna specifikací vyhrazena bez oznámení. OBSAH Úvod.........................................................3

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt Abstrakt Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY Stále více můžeme v současné době v odborné literatuře a časopisech zaměřených na bydlení, také v televizních pořadech a internetu najít

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: 1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5 PŘEDNÁŠKA 5 π n * ρvk * d 4 n [ ] 6 d + s *0 v m [ mg] [ m] Metody stanovení jemnosti (délkové hmotnosti) vláken: Mikroskopická metoda s výpočtem jemnosti z průměru (tloušťky) vlákna u vláken kruhového

Více

1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů

1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů 1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů Eva Košťáková KNT, FT, TUL eva.kostakova@tul.cz NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PŘEDMĚT Název předmětu: Fyzikální principy

Více

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem

Více

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU -Nový produkt- MC707 Obsah 1.- Statistika v oblasti alergií 2.- Co je nového? 3.- Hlavní rysy 4.- Produktové řady 5.- Cílové skupiny 6.- Závěr Statistika v oblasti alergií Air

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více