NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012

2 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka, Pavla Ryparová NÁZEV DÍLA Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012 VYDALO České vysoké učení technické v Praze ZPRACOVALA FAKULTA stavební KONTAKTNÍ ADRESA ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 TEL. (+420) VYTISKLA Česká technika nakladatelství ČVUT/výroba ADRESA TISKÁRNY CTN / Zikova 4, Praha 6 / B3-108 POČET STRAN 60 NÁKLAD 50 VYDÁNÍ 1 ISBN

3 Poděkování Tato publikace je vydána jako sborník prvního ročníku studentské vědecké konference Nanotechnologie a nanomateriály ve stavebnictví NaNS 2012 pořádané na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze dne 11. září Konference se uskutečnila za finanční podpory ČVUT v Praze pod číslem SVK 03/12/F1. Konference byla organizována Katedrou konstrukcí pozemních staveb a Centrem pro nanotechnologie ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 3

4 4 11. září 2012, Praha, Česká Republika

5 Obsah Ryparová P., Wasserbauer R., Tesárek P. Antibakteriální vlastnosti nanotextilií připravených z polyvinyl alkoholu s přídavkem stříbrných a měděných iontů... 6 Klicmanová I., Rácová Z. Elektrostatické zvlákňování a pasportizace nanotextilií na základě PVA Rácová, Z, Wasserbauer R., Ryparová P. Výskyt, prevence mikroskopických vláknitých hub ve stavebních konstrukcích a jejich sanace pomocí nanovláken Králík V., Němeček J. Studie hetoregenních strukturálních materiálů pomocí nanoindentace Okénka J. Seznámení se samohojivým betonem Domonkos M., Ižák T., Proška J., Kromka A. Structuring of diamond films by reactive ion plasma etching Nežerka V., Rácová Z., Klicmanová I., Ryparová P., Tesárek P. Závislost mechanických vlastností na plošné hmotnosti nanotextilie na bázi Poly(vinyl alkoholu).. 41 Břežanský J. Možnost využití nanovláken v klimatizačních jednotkách dopravních letadel Voráček M. Současné využití alternativních paliv v letecké dopravě POZNÁMKY

6 ANTIBAKTERIÁLNÍ VLASTNOSTI NANOTEXTILIÍ PŘIPRAVENÝCH Z POLYVINYL ALKOHOLU S PŘÍDAVKEM STŘÍBRNÝCH A MĚDĚNÝCH IONTŮ ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF NANOFIBER TEXTILES PREPARED FROM POLY-VINYL ALCOHOL WITH ADDITION OF SILVER AND COPPER IONS Pavla Ryparová 1, Richard Wasserbauer 2, Pavel Tesárek 3 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 3 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Nanotextilie byly připravovány pomocí technologie elektrostatického zvlákňování na přístroji Nanospider (Elmarco, Česká republika). Nanotextilie byly vyrobeny pomocí 60 cm dlouhé rotační válcové elektrody z polymeru polyvinyl alkoholu s přídavkem kovových iontů. Vzorky průměru 10 cm pro antibakteriální studie byly vystřiženy z nanotextilie, která byla teplotně stabilizována při 140 C po dobu 10 minut. Antibakteriální vlastnosti se zkoumaly v závislosti na typu a množství použitého přídavku. Pro antibakteriální studii byl použit jako modelový organismus bakterie E. Coli, tato studie byla provedena kontaktní přímou metodou v tekutém médiu. Klíčová slova: antibakteriální vlastnosti, roztoky kovových iontů, nanovlákna, polyvinyl alkohol, elektrostatické zvlákňování. Abstract Nanofiber textiles were prepared using electrospinning technology using a Nanospider device (Elmarco, Czech Republic). The textiles were made using 60 cm long rotating electrode from poly-vinil alcohol fibers with addition of metal ions. The nanofiber textile samples having a diameter 10 cm were stabilized in temperature 140 C for 10 minutes and used for study of antibacterial action. The antibacterial properties were investigated in dependence on the type and amount of the used agent. The model organism E.Coli bacteria was used for the study, which was performed using direct method in a liquid medium. Key words: Antibacterial Properties, Metal Ions in Aqueous Solution, Nanofibers, Poly-vinyl Alcohol, Electrospinning 6

7 1. ÚVOD Polyvinyl alkohol (PVA) je bezbarvá a ve vodě rozpustná netoxická sloučenina, která je rozpustná i v dalších polárních rozpouštědlech. Zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti PVA spolu s dobrou odolností například vůči chemikáliím a snadnou tvarovatelností vláken tuto látku předurčují k praktickému využití např. v medicíně, kosmetickém, farmaceutickém, potravinářském a obalovém průmyslu [1]. V poslední době se v této oblasti vyvíjí stále nové aplikace, např. se testuje využití v inženýrství jako tenkovrstvé nosné nebo ochranné materiály nebo v lékařství jako nosiče, např. pro cílené dávkování léků [2-6]. Ultra jemná vlákna PVA, která jsou využívána pro mnoho aplikací, nelze připravit běžnými zvlákňovacími postupy [1]. V poslední době proces nazývaný elektrostatické zvlákňování, získává stále větší pozornost, protože umožňuje efektivně vyrábět ultra jemná vlákna nebo vláknité struktury jako jsou např. nanotextilie na bázi mnoha polymerů. Velikost vláken se pohybuje od několika nanometrů až po mikrometry. Velkoplošné nanovláknité textilie se mohou vyrábět pomocí přístroje Nanospider (Elmarco, Česká republika). Protože membrány připravené z PVA jsou rozpustné ve vodě, je potřeba tyto textilie následně stabilizovat. Tato stabilizace je možná buď chemickou cestou, tzn. chemickým zasíťováním za pomoci metanolu nebo glutaralaldehydu [7], nebo metodou fyzikální stabilizace pomocí teploty v rozmezí 140 až 150 C. V současné době se zvětšuje atraktivita textilií z ultra tenkých vláken, jejich užitné vlastnosti jako je vysoký měrný povrch, vysoká porosita a také samotné nanoměřítko zvyšují přitažlivost pro vědce i nové průmyslové aplikace. Další cesta k novým aplikacím vede přes inkorporaci nanočástic, které buď samy funkcionalizují nanotextilie nebo jsou nanotextilie samy funkcionalizovány přes vazby na tyto částice. Kovy se jako jedny z mnoha částic používají jako funkční přídavky do nanotextilií, do kterých vnášení potenciální antibakteriální vlastnosti. Metalové ionty jsou známy svými antimikrobiálními vlastnostmi a proto se např. stříbro a měď běžně přidávají jako doplňky do sanitárních a hygienických prostředků. V literatuře se uvádí, že tyto kovy, resp. jejich ionty, působí na mnoho typů bakterií [8]. 2. MATERIÁLY A EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA Vzorky byly připraveny pomocí elektrostatického zvlákňování přístrojem Nanospider LB 500 z roztoku PVA a vody, podíl PVA v roztoku je 12 hmotnostních %, s přídavkem zesíťovacích činidel (0,88 hm. % glyoxalu a 0,6 hm. % kyseliny fosforečné). Během výrobního procesu jsou vlákna nanesena na nosnou polypropylenovou netkanou textilii (tzv. spunbond), která byla antistaticky ošetřena. Při zvlákňování byla vzdálenost mezi elektrodami 140 mm a elektrické napětí bylo 78 kv. Vzorky s antibakteriální úpravou byly připraveny přidáním kovových iontů do základního PVA roztoku. Stříbrné ionty byly přidávány ve formě AgNO 3 do finální koncentrace 0,5 nebo 1 % (hmotnost/objem), tyto vzorky byly označeny jako A, a měděné ionty byly přidávána ve formě CuSO 4 H 2 O ve stejné koncentraci s označením C. Příprava vzorků je popsána v tabulce 1. Jako PVA je označován kontrolní (referenční) vzorek, ve kterém nebyly antibakteriální přídavky použity. Membrány z PVA měly plošnou hmotnost 9,11 g/m 2, PVA/A od 5,89 do 10,78 g/m 2 a vzorek PVA/C od 6,21 do 14,65 g/m 2. Plošná hmotnost byla měřena s přesností na

8 Z vyrobených nanotextilií byly připraveny kruhové vzorky o průměru 10 cm. Antibakteriální studie byla prováděna s Gram negativní bakterií E. Coli v tekutém kvasničně glukózovém médiu (Total medium, Bi-media SY-LAB VGMPH, Rakousko). Koncentrace bakterií byla měřena jako optická hustota při 640 nm (OD640) na přístroji (Spectroquant Pharo 300, Merck). Vzorky byly přidávány do bakteriální kultury o objemu 20 ml, tak aby počáteční OD640 byla kolem 0,1. Nanomembrána byla ponořena do média a následně inkubována při 25 C za vertikálního třepání 300 otáček za minutu. Růst bakterií byl měřen jako OD640 v časové závislosti, jednotlivé časové úseky byly 30 minut. Tabulka 1 Specifikace vzorků nastavení přístroje Nanospider při přípravě jednotlivých vzorků, rotace elektrody, pohyb spunbondu a napětí při zvlákňování pro jednotlivé vrstvy (první/druhá vrstva) a koncentrace iontů v membráně Jméno vzorku Rotace elektrody [Hz] Pohyb spunbondu [Hz] Napětí [kv] Koncentrace iontů v membráně [hm. %] A I 5/0 10,87/0 76/0 20,8 A II A III A IV A V A VI C I C II C III C IV C V C VI PVA 5/10 10,87/10,87 76/76 20,8 5/5 10,87/10,87 76/76 20,8 5/0 10,87/0 80/0 41,7 5/5 10,87/10,87 80/80 41,7 5/10 10,87/10,87 80/80 41,7 5/0 10,87/0 76/0 20,8 5/10 10,87/10,87 76/76 20,8 5/5 10,87/10,76 76/76 20,8 5/0 10,87/0 76/0 41,7 5/5 10,87/10,76 76/76 41,7 5/10 10,87/10,76 76/76 41,7 5/10 10,87/10,87 76/80-8

9 3. VÝSLEDKY Počáteční bakteriální kultura měla OD640 0,089. Růst bakteriální kultury na obrázku 1 ukazuje omezení růstu bakterií ve vzorcích s přídavkem stříbra. Tento antibakteriální charakter je patrný minimálně po dobu 180 minut. U vzorku A VI s gramáží kolem 10 g/m 2 účinnost trvá až 10 hodin. Samotná PVA membrána nemá žádný antibakteriální charakter. Samotná bakteriální kultura, která není ovlivněna přídavkem materiálu, ukazuje standardní růst bakterií za daných podmínek. Nanotextilie, které byly připraveny s přídavkem měděných iontů, nevykazují antibakteriálních charakter. Jejich účinek je srovnatelný s membránou PVA bez přídavku. Výsledky jsou prezentovány na obrázku 2. 1,2 1 Optická hustota [-] 0,8 0,6 0,4 0,2 Bakterie PVA A I A II A III A V AVI Čas [min] Obrázek 1: Růstová křivka bakterií E. Coli v závislosti na typu nanotextilie a koncentraci přídavku stříbrných iontů. Jako negativní kontrola je použita nanomembrána bez přídavku iontů. Standardní křivka je reprezentována křivkou označenou Bakterie. Jedná se o růstovou křivku nezatíženou přídavkem materiálu. 9

10 0,6 Optická hustota [-] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Bakterie C II C III C IV C V C VI PVA Čas [min] Obrázek 2: Růstová křivka bakterií E. Coli v závislosti na typu nanotextilie a koncentraci přídavku měděných iontů. Jako negativní kontrola je použita nanomembrána bez přídavku iontů. Standardní křivka je reprezentována křivkou označenou Bakterie. Jedná se o růstovou křivku nezatíženou přídavkem materiálu. 4. DISKUZE Charakter nárůstu růstových křivek u testovaných vzorků s přídavkem stříbra odpovídá výsledkům publikovaných v literatuře [8-10]. Stříbrné částice jsou dispergované v celém objemu nanovláken, kde PVA vlákno slouží jako nosič daných částic, aktivita stříbra souvisí s aktivním měrným povrchem. Stříbrné částice jsou navázané nejen ve vláknech, ale i na jejich povrch. Samotná nanomembrána z PVA funguje jako nosič antibakteriálních činidel, ale sama o sobě nemá antibakteriální charakter [11-13]. Efektivita a trvanlivost antimikrobiálního efektu PVA/A je závislá na koncentraci přidaného bakteriálního činidla. Vzorky AI až AV omezují růst bakterií během prvních 180 minut, po této době už je pravděpodobně antibakteriální efekt omezen z důvodu adheze bakterií na povrch membrány a zmenšením aktivního měrného povrchu stříbra. Antibakteriální vlastnosti stříbra jsou vázány na volnou difúzi a v případě jejího omezení ztrácí tyto materiály účinnost. V případě vzorku (A VI) s nejvyšší koncentrací stříbra i gramáže nanotextilie výsledky ukazují omezení růstu bakterií po dobu vyšší jak 10 hodin. V tomto případě je pravděpodobné, že vyšší koncentrace stříbrných iontů už v počátečním stádiu pokusu zabije většinu bakterií. Výsledky růstových křivek membrán PVA/C s ionty mědi ukazují jiné výsledky. Přestože měď a její sloučeniny se běžně (v makroměřítku) používají jako antibakteriální činidlo. Sloučeniny mědi se váží na bakteriální membránu, kterou následně porušují, čímž způsobují smrt buňkám [8, 14, 15]. V případě iontů mědi vnesených do nanotextilie ve formě modré skalice a dispergované v PVA se ukazuje (je pravděpodobné), že měď ztrácí možnost volné difúze a prostý kontakt s bakteriemi postačuje pouze k částečnému omezení růstu v počátečních stádiích pokusu, během prvních 20 minut. Po této době 10

11 je nanotextilie (membrána) pokryta bakteriálními zbytky a měď není v přímém kontaktu s dalšími jedinci, čímž dojde k zastavení antibakteriálního působení. 5. ZÁVĚR Z provedených experimentů a získaných výsledků je patrno, že je možno připravit nanotextilie na základě zvlákňování PVA s potencionálními antibakteriálními činidly (stříbro ve formě Ag + a měď ve formě Cu 2+ ) V tomto případě byly membrány připraveny jako jednovrstvé a dvouvrstvé, jejich gramáž se pohybovala od 6 do 11 g/m 2. Kovové ionty byly přidávány přímo do zvlákňovaného roztoku a to ve finální koncentraci 0,5 a 1 % (hm.). Koncentrace v připravených membránách byla kolem 21 nebo 42 hm %. Přesnou hmotnost (hm. koncentraci) přídavku na vzorek nelze stanovit, z důvodu nízké hmotnosti vzorku, která je kolem, 0,253 g. U nevyšší koncentrace a gramáže se tako hodnota pohybuje kolem 0,03 g. Membrány PVA/A ukazují antibakteriální účinek po dobu minimálně 180 minut, u membrán s přídavkem mědi (PVA/C) tato účinnost nebyla prokázána. Nanotextilie připravená ze samotného PVA vykazovala stejné vlastnosti jako nanotextilie PVA/C. PODĚKOVÁNÍ Tento výzkum byl financován z prostředků Českého vysokého učení technického v Praze SGS12/110/OHK1/2T/11. Speciální poděkování patří Ivaně Loušové za pomoc při přípravě vzorků. LITERATURA [1] Kim H.G., Kim J.H. Preparation and properties of antibacterial poly(vinyl alcohol) nanofibers by nanoparticles. Fibers and Polymers 2011, 12 (5), pp [2] Shao C., Yang X., Guan H., Liu Y., Gong J.: Electrospun nanofibers of NiO/ZnO composite. Inorganic Chemistry Communications 2004, 7 (5), pp [3] Liao H., Qi R., Shen M., Cao X., Guo R., Zhang Y., Shi X. Improved cellular response on multiwalled carbon nanotube-incorporated electrospun polyvinyl alcohol/chitosan nanofibrous scaffolds. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011, 6/1, 84 (2), pp [4] Yang D., Li Y., Nie J.: Preparation of gelatin/pva nanofibers and their potential application in controlled release of drugs. Carbohydr Polym 2007, 6/25, 69 (3), pp [5] Yang E., Qin X., Wang S.: Electrospun crosslinked polyvinyl alcohol membrane. Mater Lett 2008, 7/31, 62 (20), pp [6] Kenawy E, Abdel-Hay F.I., El-Newehy MH, Wnek G.E. Controlled release of ketoprofen from electrospun poly(vinyl alcohol) nanofibers. Materials Science and Engineering: A 2007, 6/25, 459 (1 2), pp [7] Franco R.A., Min Y., Yang H., Lee B. On stabilization of PVPA/PVA electrospun nanofiber membrane and its effect on material properties and biocompatibility. Journal of Nanomaterials 2012, [8] de Paiva R.G., de Moraes M.A., de Godoi F.C., Beppu M.M. Multilayer biopolymer membranes containing copper for antibacterial applications. J Appl Polym Sci 2012, 25 (126), pp. E17-E24. [9] Asavavisithchai S, Oonpraderm A, Ruktanonchai UR. The antimicrobial effect of open-cell silver foams. Journal of Materials Science-Materials in Medicine 2010, 21 (4), pp [10] Park J.H., Karim M.R., Kim I.K., Cheong I.W., Kim J.W., Bae D.G., Cho J.W., Yeum J.H. Electrospinning fabrication and characterization of poly(vinyl alcohol)/montmorillonite/silver hybrid nanofibers for antibacterial applications. Colloid Polym Sci, 2010, 288 (1), pp [11] Sun T., Seff K. Silver clusters and chemistry in zeolites. Chem Rev 1994, 94 (4), pp

12 [12] Glaus S., Calzaferri G., Hoffmann R. Electronic properties of the silver-silver chloride cluster interface. Chemistry-a European Journal 2002, 8 (8), pp [13] Rujitanaroj P., Pimpha N., Supaphol P. Wound-dressing materials with antibacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles. Polymer 2008, 49 (21), pp [14] Longano D., Ditaranto N., Cioffi N., Di Niso F., Sibillano T., Ancona A., Conte A., Del Nobile M.A., Sabbatini L., Torsi L. Analytical characterization of laser-generated copper nanoparticles for antibacterial composite food packaging. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2012, 403 (4), pp [15] Zhang W., Zhang Y., Ji J., Yan Q., Huang A., Chul P.K. Antimicrobial polyethylene with controlled copper release. Journal of Biomedical Materials Research Part a 2007, 83A (3). Pp

13 ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ A PASPORTIZACE NANOTEXTILIÍ NA BÁZI PVA ELECTROSPINNING AND PASSPORTIZATION OF PVA NANOFIBER TEXTILES Iveta KLICMANOVÁ 1, Zuzana RÁCOVÁ 2 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Cílem této práce bylo vytvoření pohledu na téma elektrostatické zvlákňování. Je zde popsána podstata procesu elektrostatického zvlákňování. Především je zde rozebrána technologie Nanospider, která byla využita při experimentech. V další části tohoto článku jsou popsány jednotlivé vlastnosti polymerů využitých při výrobě nanotextilií. V našem případě se jedná o polypropylen (PP) a polyvinylalkohol (PVA). Je zde popsán přesný postup při výrobě nanotextilií, tj. příprava roztoku určeného ke zvlákňování, následná výroba nanotextilie pomocí technologie Nanospider a závěrečná stabilizace nanotextilií. Klíčová slova: elektrostatické zvlákňování, technologie Nanospider, nanotextilie, polypropylen, polyvinylalkohol Abstract The goal of this paper was to create an overview of a process of electrospinning, which described in very detail. Special attention is paid to the Nanospider technology used for production of the nanofiber textiles. Second part of this paper is devoted to a description of the various properties of polymers used for the production of nanofiber textiles, in particular polypropylene (PP) and poly-vinyl alcohol (PVA). Also the production of the textiles is described in detail from a preparation of the solution for the spinning, subsequent manufacture of the textiles using Nanospider technology and their final stabilization. Key words: Electrospinning, Nanospider Technology, Nanofiber Textile, Poly-propylene, Poly-vinyl Alcohol 13

14 1. ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Pojem nanovlákna nemá přesnou definici. Popisují se, jako vlákna o průměru, který se pohybuje v submikronové oblasti (rozsah do 1000 nm). Nanovlákna se vyznačují několika výjimečnými vlastnostmi, mezi které patří velký měrný povrch vláken, velká pórovitost vlákenné vrstvy a malý rozměr pórů. Díky těmto vlastnostem mohou být využívány v mnoha důležitých aplikacích. Elektrostatickým zvlákňováním se připravují ultra jemná (0,1 μm) vlákna z polymerního roztoku nebo polymerní taveniny pomocí elektrostatických sil. Nejčastěji se zvlákňují polymery ve formě roztoku, jelikož viskozita polymerních tavenin dosahuje vyšších hodnot, nedovoluje utváření jemných vláken. Pomocí této metody byly již zvlákněny různé druhy polymerů přírodních i syntetických. Elektrostaticky zvlákněná nanovlákna mají řadu významných vlastností. Tyto vlastnosti je činí výbornými kandidáty pro širokou škálu aplikací. Lze je využít ve formě vysoce účinných filtrů, separačních membrán, výztuh pro kompozitní materiály, biologických aplikací, v tkáňovém inženýrství, ale také jako nanoelektrická zařízení a vodíkové nádrže pro palivové články. 1.1 Podstata procesu Při procesu elektrostatického zvlákňování se využívá vysokého napětí. Toto napětí slouží k vytvoření elektricky nabitého proudu polymerního roztoku nebo taveniny. Elektroda, na které je vysoké napětí, je přímo spojena s polymerním roztokem. Tento roztok je následně zvlákněn kapilárou (zvlákňovací tryskou). V prostředí mezi špičkou kapiláry a uzemněným kolektorem je vysoké napětí a díky tomu vzniká tzv. Taylorův kužel (obrázek 1) na špičce kapiláry, z kterého jsou produkována submikronová vlákna. Taylorův kužel je následkem retaxace indukovaného náboje k volnému povrchu kapaliny na výstupu ze zvlákňovací trysky. Po vzniku Taylorova kuželu následuje vytlačování nabité kapaliny. Po odpaření rozpouštědla vlákna ztuhnou a vytvoří jakousi vlákennou vrstvu na povrchu kolektoru. Nabitý proud se zrychluje a ztenčuje v elektrickém poli, nakonec narazí na uzemněnou elektrodu kolektoru, na které se usadí. Při určitých podmínkách se kapalinový proud stává nestabilním před dosažením kolektoru. U kapaliny s nižší molekulární hmotnosti vzniká tzv. elektrostatické rozprašování, což je proces, při kterém vzniká sprška malých nabitých kapiček, což je následkem počátku nestability. Kapaliny, mezi něž patří i polymerní kapaliny, s vyšší viskozitou mají viskoelastické síly, které stabilizují proud. Toto dovoluje formování vláken, která ztuhnou a na kolektoru se uloží ve formě netkané textilie. Schéma elektrostatického zvlákňování je znázorněno na obrázku 2 [1]. 14

15 Obr. 1: Taylorův kužel [2] Obr. 2: Schéma principu elektrostatického zvlákňování [3] Technologie Nanospider Vlákna lze tvořit z roztoků nebo tavenin. Metoda, která tyto vlákna vytváří, se nazývá elektrospinning. Při této metodě jsou za přítomnosti silného elektrostatického pole tvořena nanovlákna. Tento princip je již znám od roku Jednou z modifikací tohoto principu je metoda Nanospider. Na obrázku 3 je tento princip znázorněn. Tato metoda byla vyvinuta profesorem O. Jirsákem na Katedře netkaných textilií Technické univerzity v Liberci [3]. Obr. 3: Technologie Nanospider [3] Tato metoda má však i své nevýhody. Je to hlavně nestejnoměrnost vzniklé vrstvy a také neschopnost zvlákňovacího zařízení vyrobit velké množství látky. Z tohoto důvodu byla vyvinuta metoda Nanospider. S jejím vývojem se začalo roku 2001 [3]. Pro metodu Nanospider je charakteristická elektroda ve tvaru válce, která je částečně ponořena do polymeru a rotuje. Rotující elektroda vynáší polymer blíže k opačné elektrodě. Načež se na hladině polymeru začnou vytvářet skupiny Taylorových kuželů. Na obrázku 4 je znázorněna válcová elektroda. Hlavním principem této metody je poznatek, že na tenké vrstvě polymeru lze vytvořit Taylorovy kužely. Dále je metoda stejná jako u elektrostatického zvlákňování. Vlákna jsou opět formována pomocí elektrostatického pole a následně uspořádána ve formě textilie na kolektoru. Jelikož je touto formou vyráběna netkaná textilie, musí být na kolektoru umístěná nějaká nosná vrstva [3, 4]. 15

16 Obr. 4: Válcová elektroda, na které se tvoří Taylorovy kužely [4] 2. PASPORTIZACE NANOTEXTILIÍ NA ZÁKLADĚ PVA K výrobě nanotextilie byly použity dva polymery, tj. polypropylen (nosná textilie) a polyvinylalkohol (zvlákňovaný roztok). Polypropylen patří mezi krystalické polymery. Jeho stupeň krystalinity se pohybuje od 60 do 75%. Je to látka neprůhledná. Čistý polypropylen má bod tání 176 C a nízkou hustotu (0,90 až 0,92 g/cm 3 ). Polypropylen má v podstatě nepolární strukturu, takže má výborné elektroizolační vlastnosti. Co se týká jeho chemické odolnosti, tak bobtná v ketonech, uhlovodících a esterech. Při teplotě 90 C se rozpouští v chlorovaných a aromatických uhlovodících. Dobře odolává vroucí vodě a sterilizaci vodní párou. Jeho teplená použitelnost je krátkodobě do 135 C, dlouhodobě do 100 C [5]. Polyvinylalkohol je bílá práškovitá hmota zřetelně krystalického charakteru. Jeho fyzikální vlastnosti ovlivňují především dvě veličiny, tj. polymerační stupeň a stupeň hydrolýzy (reesterifikace). Zcela hydrolyzovaný polyvinylalkohol má bod tání 228 C a teplotu skelného přechodu 85 C [5]. Polyvinylalkohol je použitelný při teplotách od -50 C do 130 C. Nad 200 C se rozkládá [6]. Nosná textilie (tzv. spunbond) byla koupena od společnosti PEGAS. Tato textilie musí mít antistatickou úpravu. Zvláknitelný roztok polyvinylalkoholu (PVA) je připravován v objemu 500 ml. Pro tento objem se použije: 375 g PVA Sloviol 16 % 117g demineralizované vody 4,4 g glyoxalu 3 g kyseliny fosforečné 75% Nejprve se odváží 16% roztok PVA, do nějž se postupně přidávají další látky. Tento proces probíhá za stálého důkladného míchání. Glyoxal a kyselina fosforečná jsou zde použity jako síťovací činidla. V roztoku jsou důležitá kvůli následné stabilizaci nanotextilie teplotou [7]. Na nosnou textilii vyrobenou z polypropylenu byla nanesena vrstva zvlákněného polyvinylalkoholu pomocí technologie Nanospider. Výška uzemněné elektrody byla nastavena na 140 cm, napětí mezi elektrodami bylo asi 75 kv, teplota v laboratoři byla okolo 25 C a relativní vlhkost prostředí byla okolo 50 %. Relativní vlhkost je velmi důležitý parametr při výrobě textilií. Pokud je totiž relativní vlhkost příliš vysoká, tak 16

17 přístroj, buď nezvlákňuje, nebo se na nosné textilii tvoří chuchvalce nanotextilie. Vyrobená textilie byla následně stabilizována v sušárně při teplotě 140 C po dobu 10 minut. 3. ZÁVĚR Účelem toho článku bylo představení elektrostatického zvlákňování jako metody pro výrobu nanotextilií. Podrobněji zde byla rozebrána technologie Nanospider. Pomocí této technologie jsou totiž vyráběny nanotextilie na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Vyráběny jsou textilie na základě polyvinylalkoholu (PVA). Tento polymer byl vybrán z hlediska jeho nízké ceny. V dalších letech bychom se rádi věnovali zvláknění i jiných polymerů. Nejprve je však nutné nadefinovat vlastnosti nanotextilií na základě PVA. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala Ing. Pavlu Tesárkovi, Ph. D., Mgr. Pavle Ryparové a Mgr. Alexeyovi Shveshnikovi, Ph. D. za podporu a cenné rady při zpracování tohoto tématu. Tento výzkum byl financován z prostředků Českého vysokého učení technického v Praze SGS12/110/OHK1/2T/11 LITERATURA [1] Rutledge G.C., Warner S. B. Electrostatic Spinning and Properties of Ultrafine fibers. In: National Textile Center [online] [cit ]. Dostupné z: [2] YFLOW. Technology. In: Yflow: Nanotechnology solutions [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Hrůza J. Nanovlákenné filtry a jejich použití v sanačních technologiích. In: Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy [online] [cit ]. Dostupné z: [4] ELMARCO. Technologie Nanospider společnosti Elmarco. In: Zelená úsporám [online] [cit ]. Dostupné z: [5] Mleziva J., Šňupárek J. Polymery výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přepracované vydání. Praha: Sobotáles, ISBN [6] Ducháček V. Polymery výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. přepracované vydání. Praha: Vydavatelství VŠCHT, ISBN [7] Krňanský J., Tesárek P., Mukařovská J. Pasportizace nanotextilií na bázi PVA vyrobených na přístroji NS LAB 500S a ověření jejich základních vlastností. Praha,

18 VÝSKYT, PREVENCE MIKROSKOPICKÝCH VLÁKNITÝCH HUB VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A JEJICH SANACE POMOCÍ NANOVLÁKEN OCCURRENCE AND PREVENTION OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN BUILDING CONSTRUCTION, AND REMEDY USING NANOFIBERS Zuzana Rácová 1, Richard Wasserbauer 2, Pavla Ryparová 3 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 3 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Tento příspěvek je zaměřen na prevenci výskytu a sanaci vláknitých hub ve stavebních konstrukcích. Sanace těchto hub může být provedena pomocí klasických metod (spreje, barvy apod.) nebo nových metod. Mezi nové metody lze zařadit využití nanotechnologií, konkrétně použití nanovláken. Vlastnosti nanovláken se liší v mnoha vlastnostech od běžných materiálů, např. mají velký specifický povrch, vlastnosti jsou závislé na způsobu jejich výroby. Bylo zjištěno, že nanovlákna lze využít pro sanaci a prevenci výskytu mikroskopických vláknitých hub. Tento efekt může být podpořen přidáním nanočástic nebo jiných antimikrobních činidel do zvlákňovaného polymeru. V článku jsou publikována data z měření, využitelná v pro praxi při sanaci míst s výskytem plísní, nebo na místech kde by k jejich výskytu mohlo dojít. Klíčová slova: bakterie, biodegradace, plíseň, relativní vzdušná vlhkost, odvětrávání, nanovlákna Abstract The article is focused on prevention and remediation of the occurrence of microscopic filamentous fungi in buildings. The remediation of these fungi can be performed using classical methods (spray, paint, etc.) or use new methods which include use of nanotechnology, e.g. nanofibers. The nanofibers have specific functional characteristics (e.g. large surface area, etc) according to their production and it can be used for remediation and prevention of occurrence of microscopic filamentous fungi. The effect of nanofibers can be increased by adding nanoparticles or another antimicrobial substance into the spun polymer. The article presents the first experimental results with the nanofibers, which could be applied on place with the occurrence of microscopic filamentous fungi, or on place where their occurrence is expected in future. Key words: Bacteria, Bio-corrosion, Mold, Relative Air Humidity, Ventilation, Nanofibers 18

19 1. ÚVOD Mikroskopické vláknité houby obývají naši planetu přibližně 300 milionů let. Člověk se je během své existence naučil využívat ve svůj prospěch především v potravinářství a medicíně [1, 2]. Na druhé straně zapříčinili lidé zvýšený výskyt plísní (mikroskopické vláknité houby) narušením biologické rovnováhy v přírodě. Problematika vnitřního prostředí budov bývá v souvislosti s plísněmi často podceňována a to nejen v případě novostaveb, ale především u stávajících budov. Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech představují zdravotní rizika pro uživatele domů, ale jsou v neposlední řadě nebezpečnými biodeteriogeny stavebních materiálů [3]. Sanace míst s výskytem plísní a hledání preventivních opatření jejich výskytu jsou v současné době, kdy e vyvíjen tlak na rychlost výstavby a snaha zlepšovat vnitřní prostředí budov, aktuální problematikou. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda by takovýmto opatřením mohla být kromě klasických metod (nástřiky, nátěry, atd.) aplikace nanovláken ve formě textilií. Testování byla podrobena nanovlákna vyrobená na bázi polymerního roztoku PVA (polyvinyl alkohol) a poté roztoku PVA s kationty mědi a stříbra. 2. MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HOUBY Mikroskopické vláknité houby jsou eukaryotické (buněčné) organismy. Základem jejich těla je vláknitý útvar hyfa. Hyfy se opakovaně větví a vytváří značně složitou spleť vláken mycelium (podhoubí). Plísně jsou polymorfní organismy, mohou se tedy rozmnožovat pohlavně, ale také nepohlavně (sporami plísní, rozrůstáním hyf a jejich úlomků). Ke svému životu potřebují organické uhlíkaté látky. Pomocí enzymů rozkládají nejrůznější materiál např. potraviny, krmiva, kůži, papír, plasty, stavební a dekorační kámen, beton atd. na jednoduché sloučeniny, které jsou pro ně zdrojem energie. Vedle enzymů dochází k produkci těkavých látek a mykotoxinů, tyto látky mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví např. způsobovat astma, kožní problémy aj. [3, 4]. Vedle uhlíkatých látek potřebují plísně k životu kyslík, optimální relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 80 %, ale některým druhům postačuje vlhkost kolem 65 %. Pro většinu kmenů jsou optimální podmínky: teplota 18 až 28 C, ph 5 až BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ ZPŮSOBY PREVENCE A SANACE Nejdůležitějším preventivním a zároveň sanačním opatřením pro zamezení výskytu plísní je odvedení přebytečné vlhkosti z objektu a její regulace společně s teplotou vzduchu. Cílem opatření není snížit vlhkost vzduchu na dosažitelné minimum, ale upravit ho tak, aby byly parametry vnitřního vzduchu nevhodné pro rozvoj plísní. Hodnota relativní vlhkosti vzduchu by se měla pohybovat kolem 50 %. Nižší hodnota relativní vlhkosti by totiž představovala jiná zdravotní rizika např. ve formě vysychání sliznic [5]. Stavbu je nutné navrhnout, sanovat a především provést tak, aby na vnitřním povrchu nedocházelo během celého roku ke kondenzaci vodních par. Dále je důležité jakékoliv havárie např. porušení instalací řešit okamžitě a důsledně. Základními běžně aplikovanými sanačními opatřeními jsou úpravy konstrukcí: provádění zateplování objektů, rekonstrukce střešních plášťů, výměna dešťových svodů, výměna stávajících oken. V uvedených případech je nutné zajistit nuceným větráním nebo větrací štěrbinou instalovanou v rámu okna 19

20 cestu pro vlhkost odváděnou z objektu. Doplňkové řešení představuje dezinfekce zasažených povrchů (postřiky biocidy) a prostor (například fumigace v prostorech sklepů). 4. NANOVLÁKNA Nanovlákna jako prostředek antimikrobiální ochrany jsou dnes již hojně využívána v různých oborech jako je medicína k prodyšnému krytí ran při chirurgických zákrocích, dále při rekonstrukci kůže, kostí, cév, svalů ale i nervové tkáně, transport a řízené uvolňování léčiv či buněk. Nanovlákna nalezla své uplatnění také v textilním průmyslu, elektronice, při čištění vody apod. [6]. Ve všech výše zmíněných případech bývá k docílení antimikrobiálního efektu použito nanočástic stříbra inkorporovaných do nanotextilie vytvořené pomocí elektrostatického pole. Problémem těchto nanočástic je však jejich vymývání z nanotextilie při praní a v důsledku toho pak snížení antimikrobiálních vlastností materiálu [7]. Výrobní technologie pro přípravu nanovláken nazvaná Nanospider je založena na principu zvlákňování roztoků polymerů v elektrostatickém poli. Uvedeným způsobem se dají vyrábět lehké, tenké, a současně pevné textilie, které jsou porézní (otvory vzniklé vrstvením různě orientovaných vláken) [8]. Zvlákněný polymer je použit jako nosná textilie a antimikrobiálního účinku bývá dosaženo až přidáním nanočástic. Kromě nanočástic stříbra se používá například nanočástic diamantu, mědi, titanu a zinku nebo kationty, nejčastěji stříbra nebo mědi [9]. Mezi výhody nanotextilií patří relativně nízká cena a také snadná aplikace daná tvarovou variabilitou tohoto materiálu. 5. NOVÁ EXPERIMENTÁLNÍ METODA PRO SANACI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ NAPADENÝCH PLÍSNĚMI Experiment sestával ze dvou hlavních částí. Nejprve byla provedena identifikace vyskytujících se mikroskopických vláknitých hub v konkrétním objektu a pak byly testovány antimikrobiální vlastnosti několika druhů nanotextilií v souvislosti s identifikovanými druhy hub. Zkoumaným objektem byl bytový dům systému T02B v Litvínově. Nejrozsáhlejší výskyt plísní byl zaznamenán ve 4. nadzemním (nejvyšším) podlaží a v oblasti obvodových zdí, prostorech spížních skříní, na ostěních a nadpražích oken. Obě použité průzkumné metody, stěrová (Obr. 1) a otisková, potvrdily výskyt plísní rodů Alternaria, Aspergilus, Aureobasidium, Cladosporium, Culvularia, Epiccocum, Penicillium a Pithomyces. Souvislost mezi chorobami, kterými trpí uživatelé bytů, s těmi, které způsobují nalezení zástupci hub, je více než zjevná. Pro zkoumání antimikrobiálních vlastností nanotextilií byly použity plísně s nejvyšší četností výskytu: Penicillium, Aspergilus niger, Alternaria a jejich kombinace. Testu byly podrobeny nanotextiile vyrobené zvlákněním polymerního roztoku PVA a PVA s přídavkem mědi a stříbra. Základní zvlákňovací roztok PVA měl následující složení: 10 % PVA, 0,74 % glyoxal a 0,3 % H 3 PO 4 (Sigma- Aldrich, USA). Roztoky s přídavkem stříbra byly připraveny ze základního roztoku přidáním AgNO 3 (CuSO 4 ) do finální koncentrace 0,5 % a 1 %. Pro zvlákňování byla použita rotační válcová elektroda šířky 500 mm. Vzdálenost mezi elektrodami byla 140 mm, napětí při zvlákňování bylo 80 kv. Zvlákňování bylo prováděno na nosnou podkladní textilii (spunbond) vyrobené z polypropylenu o plošné hmotnosti 18 g/m 2 s antistatickou 20

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 8. 11. 6. 2009 Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007 REQUEST 6 Sborník příspěvků. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 3... 2. 27 CQR 27 Tato publikace vznikla za podpory projektu Ministerstva školstvi, mládeže a tělovýchovy, číslo M647

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA ODPADŮ

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a a UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie,

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více