NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012

2 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka, Pavla Ryparová NÁZEV DÍLA Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012 VYDALO České vysoké učení technické v Praze ZPRACOVALA FAKULTA stavební KONTAKTNÍ ADRESA ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 TEL. (+420) VYTISKLA Česká technika nakladatelství ČVUT/výroba ADRESA TISKÁRNY CTN / Zikova 4, Praha 6 / B3-108 POČET STRAN 60 NÁKLAD 50 VYDÁNÍ 1 ISBN

3 Poděkování Tato publikace je vydána jako sborník prvního ročníku studentské vědecké konference Nanotechnologie a nanomateriály ve stavebnictví NaNS 2012 pořádané na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze dne 11. září Konference se uskutečnila za finanční podpory ČVUT v Praze pod číslem SVK 03/12/F1. Konference byla organizována Katedrou konstrukcí pozemních staveb a Centrem pro nanotechnologie ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 3

4 4 11. září 2012, Praha, Česká Republika

5 Obsah Ryparová P., Wasserbauer R., Tesárek P. Antibakteriální vlastnosti nanotextilií připravených z polyvinyl alkoholu s přídavkem stříbrných a měděných iontů... 6 Klicmanová I., Rácová Z. Elektrostatické zvlákňování a pasportizace nanotextilií na základě PVA Rácová, Z, Wasserbauer R., Ryparová P. Výskyt, prevence mikroskopických vláknitých hub ve stavebních konstrukcích a jejich sanace pomocí nanovláken Králík V., Němeček J. Studie hetoregenních strukturálních materiálů pomocí nanoindentace Okénka J. Seznámení se samohojivým betonem Domonkos M., Ižák T., Proška J., Kromka A. Structuring of diamond films by reactive ion plasma etching Nežerka V., Rácová Z., Klicmanová I., Ryparová P., Tesárek P. Závislost mechanických vlastností na plošné hmotnosti nanotextilie na bázi Poly(vinyl alkoholu).. 41 Břežanský J. Možnost využití nanovláken v klimatizačních jednotkách dopravních letadel Voráček M. Současné využití alternativních paliv v letecké dopravě POZNÁMKY

6 ANTIBAKTERIÁLNÍ VLASTNOSTI NANOTEXTILIÍ PŘIPRAVENÝCH Z POLYVINYL ALKOHOLU S PŘÍDAVKEM STŘÍBRNÝCH A MĚDĚNÝCH IONTŮ ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF NANOFIBER TEXTILES PREPARED FROM POLY-VINYL ALCOHOL WITH ADDITION OF SILVER AND COPPER IONS Pavla Ryparová 1, Richard Wasserbauer 2, Pavel Tesárek 3 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 3 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Nanotextilie byly připravovány pomocí technologie elektrostatického zvlákňování na přístroji Nanospider (Elmarco, Česká republika). Nanotextilie byly vyrobeny pomocí 60 cm dlouhé rotační válcové elektrody z polymeru polyvinyl alkoholu s přídavkem kovových iontů. Vzorky průměru 10 cm pro antibakteriální studie byly vystřiženy z nanotextilie, která byla teplotně stabilizována při 140 C po dobu 10 minut. Antibakteriální vlastnosti se zkoumaly v závislosti na typu a množství použitého přídavku. Pro antibakteriální studii byl použit jako modelový organismus bakterie E. Coli, tato studie byla provedena kontaktní přímou metodou v tekutém médiu. Klíčová slova: antibakteriální vlastnosti, roztoky kovových iontů, nanovlákna, polyvinyl alkohol, elektrostatické zvlákňování. Abstract Nanofiber textiles were prepared using electrospinning technology using a Nanospider device (Elmarco, Czech Republic). The textiles were made using 60 cm long rotating electrode from poly-vinil alcohol fibers with addition of metal ions. The nanofiber textile samples having a diameter 10 cm were stabilized in temperature 140 C for 10 minutes and used for study of antibacterial action. The antibacterial properties were investigated in dependence on the type and amount of the used agent. The model organism E.Coli bacteria was used for the study, which was performed using direct method in a liquid medium. Key words: Antibacterial Properties, Metal Ions in Aqueous Solution, Nanofibers, Poly-vinyl Alcohol, Electrospinning 6

7 1. ÚVOD Polyvinyl alkohol (PVA) je bezbarvá a ve vodě rozpustná netoxická sloučenina, která je rozpustná i v dalších polárních rozpouštědlech. Zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti PVA spolu s dobrou odolností například vůči chemikáliím a snadnou tvarovatelností vláken tuto látku předurčují k praktickému využití např. v medicíně, kosmetickém, farmaceutickém, potravinářském a obalovém průmyslu [1]. V poslední době se v této oblasti vyvíjí stále nové aplikace, např. se testuje využití v inženýrství jako tenkovrstvé nosné nebo ochranné materiály nebo v lékařství jako nosiče, např. pro cílené dávkování léků [2-6]. Ultra jemná vlákna PVA, která jsou využívána pro mnoho aplikací, nelze připravit běžnými zvlákňovacími postupy [1]. V poslední době proces nazývaný elektrostatické zvlákňování, získává stále větší pozornost, protože umožňuje efektivně vyrábět ultra jemná vlákna nebo vláknité struktury jako jsou např. nanotextilie na bázi mnoha polymerů. Velikost vláken se pohybuje od několika nanometrů až po mikrometry. Velkoplošné nanovláknité textilie se mohou vyrábět pomocí přístroje Nanospider (Elmarco, Česká republika). Protože membrány připravené z PVA jsou rozpustné ve vodě, je potřeba tyto textilie následně stabilizovat. Tato stabilizace je možná buď chemickou cestou, tzn. chemickým zasíťováním za pomoci metanolu nebo glutaralaldehydu [7], nebo metodou fyzikální stabilizace pomocí teploty v rozmezí 140 až 150 C. V současné době se zvětšuje atraktivita textilií z ultra tenkých vláken, jejich užitné vlastnosti jako je vysoký měrný povrch, vysoká porosita a také samotné nanoměřítko zvyšují přitažlivost pro vědce i nové průmyslové aplikace. Další cesta k novým aplikacím vede přes inkorporaci nanočástic, které buď samy funkcionalizují nanotextilie nebo jsou nanotextilie samy funkcionalizovány přes vazby na tyto částice. Kovy se jako jedny z mnoha částic používají jako funkční přídavky do nanotextilií, do kterých vnášení potenciální antibakteriální vlastnosti. Metalové ionty jsou známy svými antimikrobiálními vlastnostmi a proto se např. stříbro a měď běžně přidávají jako doplňky do sanitárních a hygienických prostředků. V literatuře se uvádí, že tyto kovy, resp. jejich ionty, působí na mnoho typů bakterií [8]. 2. MATERIÁLY A EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA Vzorky byly připraveny pomocí elektrostatického zvlákňování přístrojem Nanospider LB 500 z roztoku PVA a vody, podíl PVA v roztoku je 12 hmotnostních %, s přídavkem zesíťovacích činidel (0,88 hm. % glyoxalu a 0,6 hm. % kyseliny fosforečné). Během výrobního procesu jsou vlákna nanesena na nosnou polypropylenovou netkanou textilii (tzv. spunbond), která byla antistaticky ošetřena. Při zvlákňování byla vzdálenost mezi elektrodami 140 mm a elektrické napětí bylo 78 kv. Vzorky s antibakteriální úpravou byly připraveny přidáním kovových iontů do základního PVA roztoku. Stříbrné ionty byly přidávány ve formě AgNO 3 do finální koncentrace 0,5 nebo 1 % (hmotnost/objem), tyto vzorky byly označeny jako A, a měděné ionty byly přidávána ve formě CuSO 4 H 2 O ve stejné koncentraci s označením C. Příprava vzorků je popsána v tabulce 1. Jako PVA je označován kontrolní (referenční) vzorek, ve kterém nebyly antibakteriální přídavky použity. Membrány z PVA měly plošnou hmotnost 9,11 g/m 2, PVA/A od 5,89 do 10,78 g/m 2 a vzorek PVA/C od 6,21 do 14,65 g/m 2. Plošná hmotnost byla měřena s přesností na

8 Z vyrobených nanotextilií byly připraveny kruhové vzorky o průměru 10 cm. Antibakteriální studie byla prováděna s Gram negativní bakterií E. Coli v tekutém kvasničně glukózovém médiu (Total medium, Bi-media SY-LAB VGMPH, Rakousko). Koncentrace bakterií byla měřena jako optická hustota při 640 nm (OD640) na přístroji (Spectroquant Pharo 300, Merck). Vzorky byly přidávány do bakteriální kultury o objemu 20 ml, tak aby počáteční OD640 byla kolem 0,1. Nanomembrána byla ponořena do média a následně inkubována při 25 C za vertikálního třepání 300 otáček za minutu. Růst bakterií byl měřen jako OD640 v časové závislosti, jednotlivé časové úseky byly 30 minut. Tabulka 1 Specifikace vzorků nastavení přístroje Nanospider při přípravě jednotlivých vzorků, rotace elektrody, pohyb spunbondu a napětí při zvlákňování pro jednotlivé vrstvy (první/druhá vrstva) a koncentrace iontů v membráně Jméno vzorku Rotace elektrody [Hz] Pohyb spunbondu [Hz] Napětí [kv] Koncentrace iontů v membráně [hm. %] A I 5/0 10,87/0 76/0 20,8 A II A III A IV A V A VI C I C II C III C IV C V C VI PVA 5/10 10,87/10,87 76/76 20,8 5/5 10,87/10,87 76/76 20,8 5/0 10,87/0 80/0 41,7 5/5 10,87/10,87 80/80 41,7 5/10 10,87/10,87 80/80 41,7 5/0 10,87/0 76/0 20,8 5/10 10,87/10,87 76/76 20,8 5/5 10,87/10,76 76/76 20,8 5/0 10,87/0 76/0 41,7 5/5 10,87/10,76 76/76 41,7 5/10 10,87/10,76 76/76 41,7 5/10 10,87/10,87 76/80-8

9 3. VÝSLEDKY Počáteční bakteriální kultura měla OD640 0,089. Růst bakteriální kultury na obrázku 1 ukazuje omezení růstu bakterií ve vzorcích s přídavkem stříbra. Tento antibakteriální charakter je patrný minimálně po dobu 180 minut. U vzorku A VI s gramáží kolem 10 g/m 2 účinnost trvá až 10 hodin. Samotná PVA membrána nemá žádný antibakteriální charakter. Samotná bakteriální kultura, která není ovlivněna přídavkem materiálu, ukazuje standardní růst bakterií za daných podmínek. Nanotextilie, které byly připraveny s přídavkem měděných iontů, nevykazují antibakteriálních charakter. Jejich účinek je srovnatelný s membránou PVA bez přídavku. Výsledky jsou prezentovány na obrázku 2. 1,2 1 Optická hustota [-] 0,8 0,6 0,4 0,2 Bakterie PVA A I A II A III A V AVI Čas [min] Obrázek 1: Růstová křivka bakterií E. Coli v závislosti na typu nanotextilie a koncentraci přídavku stříbrných iontů. Jako negativní kontrola je použita nanomembrána bez přídavku iontů. Standardní křivka je reprezentována křivkou označenou Bakterie. Jedná se o růstovou křivku nezatíženou přídavkem materiálu. 9

10 0,6 Optická hustota [-] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Bakterie C II C III C IV C V C VI PVA Čas [min] Obrázek 2: Růstová křivka bakterií E. Coli v závislosti na typu nanotextilie a koncentraci přídavku měděných iontů. Jako negativní kontrola je použita nanomembrána bez přídavku iontů. Standardní křivka je reprezentována křivkou označenou Bakterie. Jedná se o růstovou křivku nezatíženou přídavkem materiálu. 4. DISKUZE Charakter nárůstu růstových křivek u testovaných vzorků s přídavkem stříbra odpovídá výsledkům publikovaných v literatuře [8-10]. Stříbrné částice jsou dispergované v celém objemu nanovláken, kde PVA vlákno slouží jako nosič daných částic, aktivita stříbra souvisí s aktivním měrným povrchem. Stříbrné částice jsou navázané nejen ve vláknech, ale i na jejich povrch. Samotná nanomembrána z PVA funguje jako nosič antibakteriálních činidel, ale sama o sobě nemá antibakteriální charakter [11-13]. Efektivita a trvanlivost antimikrobiálního efektu PVA/A je závislá na koncentraci přidaného bakteriálního činidla. Vzorky AI až AV omezují růst bakterií během prvních 180 minut, po této době už je pravděpodobně antibakteriální efekt omezen z důvodu adheze bakterií na povrch membrány a zmenšením aktivního měrného povrchu stříbra. Antibakteriální vlastnosti stříbra jsou vázány na volnou difúzi a v případě jejího omezení ztrácí tyto materiály účinnost. V případě vzorku (A VI) s nejvyšší koncentrací stříbra i gramáže nanotextilie výsledky ukazují omezení růstu bakterií po dobu vyšší jak 10 hodin. V tomto případě je pravděpodobné, že vyšší koncentrace stříbrných iontů už v počátečním stádiu pokusu zabije většinu bakterií. Výsledky růstových křivek membrán PVA/C s ionty mědi ukazují jiné výsledky. Přestože měď a její sloučeniny se běžně (v makroměřítku) používají jako antibakteriální činidlo. Sloučeniny mědi se váží na bakteriální membránu, kterou následně porušují, čímž způsobují smrt buňkám [8, 14, 15]. V případě iontů mědi vnesených do nanotextilie ve formě modré skalice a dispergované v PVA se ukazuje (je pravděpodobné), že měď ztrácí možnost volné difúze a prostý kontakt s bakteriemi postačuje pouze k částečnému omezení růstu v počátečních stádiích pokusu, během prvních 20 minut. Po této době 10

11 je nanotextilie (membrána) pokryta bakteriálními zbytky a měď není v přímém kontaktu s dalšími jedinci, čímž dojde k zastavení antibakteriálního působení. 5. ZÁVĚR Z provedených experimentů a získaných výsledků je patrno, že je možno připravit nanotextilie na základě zvlákňování PVA s potencionálními antibakteriálními činidly (stříbro ve formě Ag + a měď ve formě Cu 2+ ) V tomto případě byly membrány připraveny jako jednovrstvé a dvouvrstvé, jejich gramáž se pohybovala od 6 do 11 g/m 2. Kovové ionty byly přidávány přímo do zvlákňovaného roztoku a to ve finální koncentraci 0,5 a 1 % (hm.). Koncentrace v připravených membránách byla kolem 21 nebo 42 hm %. Přesnou hmotnost (hm. koncentraci) přídavku na vzorek nelze stanovit, z důvodu nízké hmotnosti vzorku, která je kolem, 0,253 g. U nevyšší koncentrace a gramáže se tako hodnota pohybuje kolem 0,03 g. Membrány PVA/A ukazují antibakteriální účinek po dobu minimálně 180 minut, u membrán s přídavkem mědi (PVA/C) tato účinnost nebyla prokázána. Nanotextilie připravená ze samotného PVA vykazovala stejné vlastnosti jako nanotextilie PVA/C. PODĚKOVÁNÍ Tento výzkum byl financován z prostředků Českého vysokého učení technického v Praze SGS12/110/OHK1/2T/11. Speciální poděkování patří Ivaně Loušové za pomoc při přípravě vzorků. LITERATURA [1] Kim H.G., Kim J.H. Preparation and properties of antibacterial poly(vinyl alcohol) nanofibers by nanoparticles. Fibers and Polymers 2011, 12 (5), pp [2] Shao C., Yang X., Guan H., Liu Y., Gong J.: Electrospun nanofibers of NiO/ZnO composite. Inorganic Chemistry Communications 2004, 7 (5), pp [3] Liao H., Qi R., Shen M., Cao X., Guo R., Zhang Y., Shi X. Improved cellular response on multiwalled carbon nanotube-incorporated electrospun polyvinyl alcohol/chitosan nanofibrous scaffolds. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011, 6/1, 84 (2), pp [4] Yang D., Li Y., Nie J.: Preparation of gelatin/pva nanofibers and their potential application in controlled release of drugs. Carbohydr Polym 2007, 6/25, 69 (3), pp [5] Yang E., Qin X., Wang S.: Electrospun crosslinked polyvinyl alcohol membrane. Mater Lett 2008, 7/31, 62 (20), pp [6] Kenawy E, Abdel-Hay F.I., El-Newehy MH, Wnek G.E. Controlled release of ketoprofen from electrospun poly(vinyl alcohol) nanofibers. Materials Science and Engineering: A 2007, 6/25, 459 (1 2), pp [7] Franco R.A., Min Y., Yang H., Lee B. On stabilization of PVPA/PVA electrospun nanofiber membrane and its effect on material properties and biocompatibility. Journal of Nanomaterials 2012, [8] de Paiva R.G., de Moraes M.A., de Godoi F.C., Beppu M.M. Multilayer biopolymer membranes containing copper for antibacterial applications. J Appl Polym Sci 2012, 25 (126), pp. E17-E24. [9] Asavavisithchai S, Oonpraderm A, Ruktanonchai UR. The antimicrobial effect of open-cell silver foams. Journal of Materials Science-Materials in Medicine 2010, 21 (4), pp [10] Park J.H., Karim M.R., Kim I.K., Cheong I.W., Kim J.W., Bae D.G., Cho J.W., Yeum J.H. Electrospinning fabrication and characterization of poly(vinyl alcohol)/montmorillonite/silver hybrid nanofibers for antibacterial applications. Colloid Polym Sci, 2010, 288 (1), pp [11] Sun T., Seff K. Silver clusters and chemistry in zeolites. Chem Rev 1994, 94 (4), pp

12 [12] Glaus S., Calzaferri G., Hoffmann R. Electronic properties of the silver-silver chloride cluster interface. Chemistry-a European Journal 2002, 8 (8), pp [13] Rujitanaroj P., Pimpha N., Supaphol P. Wound-dressing materials with antibacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles. Polymer 2008, 49 (21), pp [14] Longano D., Ditaranto N., Cioffi N., Di Niso F., Sibillano T., Ancona A., Conte A., Del Nobile M.A., Sabbatini L., Torsi L. Analytical characterization of laser-generated copper nanoparticles for antibacterial composite food packaging. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2012, 403 (4), pp [15] Zhang W., Zhang Y., Ji J., Yan Q., Huang A., Chul P.K. Antimicrobial polyethylene with controlled copper release. Journal of Biomedical Materials Research Part a 2007, 83A (3). Pp

13 ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ A PASPORTIZACE NANOTEXTILIÍ NA BÁZI PVA ELECTROSPINNING AND PASSPORTIZATION OF PVA NANOFIBER TEXTILES Iveta KLICMANOVÁ 1, Zuzana RÁCOVÁ 2 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Cílem této práce bylo vytvoření pohledu na téma elektrostatické zvlákňování. Je zde popsána podstata procesu elektrostatického zvlákňování. Především je zde rozebrána technologie Nanospider, která byla využita při experimentech. V další části tohoto článku jsou popsány jednotlivé vlastnosti polymerů využitých při výrobě nanotextilií. V našem případě se jedná o polypropylen (PP) a polyvinylalkohol (PVA). Je zde popsán přesný postup při výrobě nanotextilií, tj. příprava roztoku určeného ke zvlákňování, následná výroba nanotextilie pomocí technologie Nanospider a závěrečná stabilizace nanotextilií. Klíčová slova: elektrostatické zvlákňování, technologie Nanospider, nanotextilie, polypropylen, polyvinylalkohol Abstract The goal of this paper was to create an overview of a process of electrospinning, which described in very detail. Special attention is paid to the Nanospider technology used for production of the nanofiber textiles. Second part of this paper is devoted to a description of the various properties of polymers used for the production of nanofiber textiles, in particular polypropylene (PP) and poly-vinyl alcohol (PVA). Also the production of the textiles is described in detail from a preparation of the solution for the spinning, subsequent manufacture of the textiles using Nanospider technology and their final stabilization. Key words: Electrospinning, Nanospider Technology, Nanofiber Textile, Poly-propylene, Poly-vinyl Alcohol 13

14 1. ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Pojem nanovlákna nemá přesnou definici. Popisují se, jako vlákna o průměru, který se pohybuje v submikronové oblasti (rozsah do 1000 nm). Nanovlákna se vyznačují několika výjimečnými vlastnostmi, mezi které patří velký měrný povrch vláken, velká pórovitost vlákenné vrstvy a malý rozměr pórů. Díky těmto vlastnostem mohou být využívány v mnoha důležitých aplikacích. Elektrostatickým zvlákňováním se připravují ultra jemná (0,1 μm) vlákna z polymerního roztoku nebo polymerní taveniny pomocí elektrostatických sil. Nejčastěji se zvlákňují polymery ve formě roztoku, jelikož viskozita polymerních tavenin dosahuje vyšších hodnot, nedovoluje utváření jemných vláken. Pomocí této metody byly již zvlákněny různé druhy polymerů přírodních i syntetických. Elektrostaticky zvlákněná nanovlákna mají řadu významných vlastností. Tyto vlastnosti je činí výbornými kandidáty pro širokou škálu aplikací. Lze je využít ve formě vysoce účinných filtrů, separačních membrán, výztuh pro kompozitní materiály, biologických aplikací, v tkáňovém inženýrství, ale také jako nanoelektrická zařízení a vodíkové nádrže pro palivové články. 1.1 Podstata procesu Při procesu elektrostatického zvlákňování se využívá vysokého napětí. Toto napětí slouží k vytvoření elektricky nabitého proudu polymerního roztoku nebo taveniny. Elektroda, na které je vysoké napětí, je přímo spojena s polymerním roztokem. Tento roztok je následně zvlákněn kapilárou (zvlákňovací tryskou). V prostředí mezi špičkou kapiláry a uzemněným kolektorem je vysoké napětí a díky tomu vzniká tzv. Taylorův kužel (obrázek 1) na špičce kapiláry, z kterého jsou produkována submikronová vlákna. Taylorův kužel je následkem retaxace indukovaného náboje k volnému povrchu kapaliny na výstupu ze zvlákňovací trysky. Po vzniku Taylorova kuželu následuje vytlačování nabité kapaliny. Po odpaření rozpouštědla vlákna ztuhnou a vytvoří jakousi vlákennou vrstvu na povrchu kolektoru. Nabitý proud se zrychluje a ztenčuje v elektrickém poli, nakonec narazí na uzemněnou elektrodu kolektoru, na které se usadí. Při určitých podmínkách se kapalinový proud stává nestabilním před dosažením kolektoru. U kapaliny s nižší molekulární hmotnosti vzniká tzv. elektrostatické rozprašování, což je proces, při kterém vzniká sprška malých nabitých kapiček, což je následkem počátku nestability. Kapaliny, mezi něž patří i polymerní kapaliny, s vyšší viskozitou mají viskoelastické síly, které stabilizují proud. Toto dovoluje formování vláken, která ztuhnou a na kolektoru se uloží ve formě netkané textilie. Schéma elektrostatického zvlákňování je znázorněno na obrázku 2 [1]. 14

15 Obr. 1: Taylorův kužel [2] Obr. 2: Schéma principu elektrostatického zvlákňování [3] Technologie Nanospider Vlákna lze tvořit z roztoků nebo tavenin. Metoda, která tyto vlákna vytváří, se nazývá elektrospinning. Při této metodě jsou za přítomnosti silného elektrostatického pole tvořena nanovlákna. Tento princip je již znám od roku Jednou z modifikací tohoto principu je metoda Nanospider. Na obrázku 3 je tento princip znázorněn. Tato metoda byla vyvinuta profesorem O. Jirsákem na Katedře netkaných textilií Technické univerzity v Liberci [3]. Obr. 3: Technologie Nanospider [3] Tato metoda má však i své nevýhody. Je to hlavně nestejnoměrnost vzniklé vrstvy a také neschopnost zvlákňovacího zařízení vyrobit velké množství látky. Z tohoto důvodu byla vyvinuta metoda Nanospider. S jejím vývojem se začalo roku 2001 [3]. Pro metodu Nanospider je charakteristická elektroda ve tvaru válce, která je částečně ponořena do polymeru a rotuje. Rotující elektroda vynáší polymer blíže k opačné elektrodě. Načež se na hladině polymeru začnou vytvářet skupiny Taylorových kuželů. Na obrázku 4 je znázorněna válcová elektroda. Hlavním principem této metody je poznatek, že na tenké vrstvě polymeru lze vytvořit Taylorovy kužely. Dále je metoda stejná jako u elektrostatického zvlákňování. Vlákna jsou opět formována pomocí elektrostatického pole a následně uspořádána ve formě textilie na kolektoru. Jelikož je touto formou vyráběna netkaná textilie, musí být na kolektoru umístěná nějaká nosná vrstva [3, 4]. 15

16 Obr. 4: Válcová elektroda, na které se tvoří Taylorovy kužely [4] 2. PASPORTIZACE NANOTEXTILIÍ NA ZÁKLADĚ PVA K výrobě nanotextilie byly použity dva polymery, tj. polypropylen (nosná textilie) a polyvinylalkohol (zvlákňovaný roztok). Polypropylen patří mezi krystalické polymery. Jeho stupeň krystalinity se pohybuje od 60 do 75%. Je to látka neprůhledná. Čistý polypropylen má bod tání 176 C a nízkou hustotu (0,90 až 0,92 g/cm 3 ). Polypropylen má v podstatě nepolární strukturu, takže má výborné elektroizolační vlastnosti. Co se týká jeho chemické odolnosti, tak bobtná v ketonech, uhlovodících a esterech. Při teplotě 90 C se rozpouští v chlorovaných a aromatických uhlovodících. Dobře odolává vroucí vodě a sterilizaci vodní párou. Jeho teplená použitelnost je krátkodobě do 135 C, dlouhodobě do 100 C [5]. Polyvinylalkohol je bílá práškovitá hmota zřetelně krystalického charakteru. Jeho fyzikální vlastnosti ovlivňují především dvě veličiny, tj. polymerační stupeň a stupeň hydrolýzy (reesterifikace). Zcela hydrolyzovaný polyvinylalkohol má bod tání 228 C a teplotu skelného přechodu 85 C [5]. Polyvinylalkohol je použitelný při teplotách od -50 C do 130 C. Nad 200 C se rozkládá [6]. Nosná textilie (tzv. spunbond) byla koupena od společnosti PEGAS. Tato textilie musí mít antistatickou úpravu. Zvláknitelný roztok polyvinylalkoholu (PVA) je připravován v objemu 500 ml. Pro tento objem se použije: 375 g PVA Sloviol 16 % 117g demineralizované vody 4,4 g glyoxalu 3 g kyseliny fosforečné 75% Nejprve se odváží 16% roztok PVA, do nějž se postupně přidávají další látky. Tento proces probíhá za stálého důkladného míchání. Glyoxal a kyselina fosforečná jsou zde použity jako síťovací činidla. V roztoku jsou důležitá kvůli následné stabilizaci nanotextilie teplotou [7]. Na nosnou textilii vyrobenou z polypropylenu byla nanesena vrstva zvlákněného polyvinylalkoholu pomocí technologie Nanospider. Výška uzemněné elektrody byla nastavena na 140 cm, napětí mezi elektrodami bylo asi 75 kv, teplota v laboratoři byla okolo 25 C a relativní vlhkost prostředí byla okolo 50 %. Relativní vlhkost je velmi důležitý parametr při výrobě textilií. Pokud je totiž relativní vlhkost příliš vysoká, tak 16

17 přístroj, buď nezvlákňuje, nebo se na nosné textilii tvoří chuchvalce nanotextilie. Vyrobená textilie byla následně stabilizována v sušárně při teplotě 140 C po dobu 10 minut. 3. ZÁVĚR Účelem toho článku bylo představení elektrostatického zvlákňování jako metody pro výrobu nanotextilií. Podrobněji zde byla rozebrána technologie Nanospider. Pomocí této technologie jsou totiž vyráběny nanotextilie na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Vyráběny jsou textilie na základě polyvinylalkoholu (PVA). Tento polymer byl vybrán z hlediska jeho nízké ceny. V dalších letech bychom se rádi věnovali zvláknění i jiných polymerů. Nejprve je však nutné nadefinovat vlastnosti nanotextilií na základě PVA. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala Ing. Pavlu Tesárkovi, Ph. D., Mgr. Pavle Ryparové a Mgr. Alexeyovi Shveshnikovi, Ph. D. za podporu a cenné rady při zpracování tohoto tématu. Tento výzkum byl financován z prostředků Českého vysokého učení technického v Praze SGS12/110/OHK1/2T/11 LITERATURA [1] Rutledge G.C., Warner S. B. Electrostatic Spinning and Properties of Ultrafine fibers. In: National Textile Center [online] [cit ]. Dostupné z: [2] YFLOW. Technology. In: Yflow: Nanotechnology solutions [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Hrůza J. Nanovlákenné filtry a jejich použití v sanačních technologiích. In: Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy [online] [cit ]. Dostupné z: [4] ELMARCO. Technologie Nanospider společnosti Elmarco. In: Zelená úsporám [online] [cit ]. Dostupné z: [5] Mleziva J., Šňupárek J. Polymery výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přepracované vydání. Praha: Sobotáles, ISBN [6] Ducháček V. Polymery výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. přepracované vydání. Praha: Vydavatelství VŠCHT, ISBN [7] Krňanský J., Tesárek P., Mukařovská J. Pasportizace nanotextilií na bázi PVA vyrobených na přístroji NS LAB 500S a ověření jejich základních vlastností. Praha,

18 VÝSKYT, PREVENCE MIKROSKOPICKÝCH VLÁKNITÝCH HUB VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A JEJICH SANACE POMOCÍ NANOVLÁKEN OCCURRENCE AND PREVENTION OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN BUILDING CONSTRUCTION, AND REMEDY USING NANOFIBERS Zuzana Rácová 1, Richard Wasserbauer 2, Pavla Ryparová 3 1 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 2 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, 3 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha, Abstrakt Tento příspěvek je zaměřen na prevenci výskytu a sanaci vláknitých hub ve stavebních konstrukcích. Sanace těchto hub může být provedena pomocí klasických metod (spreje, barvy apod.) nebo nových metod. Mezi nové metody lze zařadit využití nanotechnologií, konkrétně použití nanovláken. Vlastnosti nanovláken se liší v mnoha vlastnostech od běžných materiálů, např. mají velký specifický povrch, vlastnosti jsou závislé na způsobu jejich výroby. Bylo zjištěno, že nanovlákna lze využít pro sanaci a prevenci výskytu mikroskopických vláknitých hub. Tento efekt může být podpořen přidáním nanočástic nebo jiných antimikrobních činidel do zvlákňovaného polymeru. V článku jsou publikována data z měření, využitelná v pro praxi při sanaci míst s výskytem plísní, nebo na místech kde by k jejich výskytu mohlo dojít. Klíčová slova: bakterie, biodegradace, plíseň, relativní vzdušná vlhkost, odvětrávání, nanovlákna Abstract The article is focused on prevention and remediation of the occurrence of microscopic filamentous fungi in buildings. The remediation of these fungi can be performed using classical methods (spray, paint, etc.) or use new methods which include use of nanotechnology, e.g. nanofibers. The nanofibers have specific functional characteristics (e.g. large surface area, etc) according to their production and it can be used for remediation and prevention of occurrence of microscopic filamentous fungi. The effect of nanofibers can be increased by adding nanoparticles or another antimicrobial substance into the spun polymer. The article presents the first experimental results with the nanofibers, which could be applied on place with the occurrence of microscopic filamentous fungi, or on place where their occurrence is expected in future. Key words: Bacteria, Bio-corrosion, Mold, Relative Air Humidity, Ventilation, Nanofibers 18

19 1. ÚVOD Mikroskopické vláknité houby obývají naši planetu přibližně 300 milionů let. Člověk se je během své existence naučil využívat ve svůj prospěch především v potravinářství a medicíně [1, 2]. Na druhé straně zapříčinili lidé zvýšený výskyt plísní (mikroskopické vláknité houby) narušením biologické rovnováhy v přírodě. Problematika vnitřního prostředí budov bývá v souvislosti s plísněmi často podceňována a to nejen v případě novostaveb, ale především u stávajících budov. Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech představují zdravotní rizika pro uživatele domů, ale jsou v neposlední řadě nebezpečnými biodeteriogeny stavebních materiálů [3]. Sanace míst s výskytem plísní a hledání preventivních opatření jejich výskytu jsou v současné době, kdy e vyvíjen tlak na rychlost výstavby a snaha zlepšovat vnitřní prostředí budov, aktuální problematikou. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda by takovýmto opatřením mohla být kromě klasických metod (nástřiky, nátěry, atd.) aplikace nanovláken ve formě textilií. Testování byla podrobena nanovlákna vyrobená na bázi polymerního roztoku PVA (polyvinyl alkohol) a poté roztoku PVA s kationty mědi a stříbra. 2. MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HOUBY Mikroskopické vláknité houby jsou eukaryotické (buněčné) organismy. Základem jejich těla je vláknitý útvar hyfa. Hyfy se opakovaně větví a vytváří značně složitou spleť vláken mycelium (podhoubí). Plísně jsou polymorfní organismy, mohou se tedy rozmnožovat pohlavně, ale také nepohlavně (sporami plísní, rozrůstáním hyf a jejich úlomků). Ke svému životu potřebují organické uhlíkaté látky. Pomocí enzymů rozkládají nejrůznější materiál např. potraviny, krmiva, kůži, papír, plasty, stavební a dekorační kámen, beton atd. na jednoduché sloučeniny, které jsou pro ně zdrojem energie. Vedle enzymů dochází k produkci těkavých látek a mykotoxinů, tyto látky mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví např. způsobovat astma, kožní problémy aj. [3, 4]. Vedle uhlíkatých látek potřebují plísně k životu kyslík, optimální relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 80 %, ale některým druhům postačuje vlhkost kolem 65 %. Pro většinu kmenů jsou optimální podmínky: teplota 18 až 28 C, ph 5 až BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ ZPŮSOBY PREVENCE A SANACE Nejdůležitějším preventivním a zároveň sanačním opatřením pro zamezení výskytu plísní je odvedení přebytečné vlhkosti z objektu a její regulace společně s teplotou vzduchu. Cílem opatření není snížit vlhkost vzduchu na dosažitelné minimum, ale upravit ho tak, aby byly parametry vnitřního vzduchu nevhodné pro rozvoj plísní. Hodnota relativní vlhkosti vzduchu by se měla pohybovat kolem 50 %. Nižší hodnota relativní vlhkosti by totiž představovala jiná zdravotní rizika např. ve formě vysychání sliznic [5]. Stavbu je nutné navrhnout, sanovat a především provést tak, aby na vnitřním povrchu nedocházelo během celého roku ke kondenzaci vodních par. Dále je důležité jakékoliv havárie např. porušení instalací řešit okamžitě a důsledně. Základními běžně aplikovanými sanačními opatřeními jsou úpravy konstrukcí: provádění zateplování objektů, rekonstrukce střešních plášťů, výměna dešťových svodů, výměna stávajících oken. V uvedených případech je nutné zajistit nuceným větráním nebo větrací štěrbinou instalovanou v rámu okna 19

20 cestu pro vlhkost odváděnou z objektu. Doplňkové řešení představuje dezinfekce zasažených povrchů (postřiky biocidy) a prostor (například fumigace v prostorech sklepů). 4. NANOVLÁKNA Nanovlákna jako prostředek antimikrobiální ochrany jsou dnes již hojně využívána v různých oborech jako je medicína k prodyšnému krytí ran při chirurgických zákrocích, dále při rekonstrukci kůže, kostí, cév, svalů ale i nervové tkáně, transport a řízené uvolňování léčiv či buněk. Nanovlákna nalezla své uplatnění také v textilním průmyslu, elektronice, při čištění vody apod. [6]. Ve všech výše zmíněných případech bývá k docílení antimikrobiálního efektu použito nanočástic stříbra inkorporovaných do nanotextilie vytvořené pomocí elektrostatického pole. Problémem těchto nanočástic je však jejich vymývání z nanotextilie při praní a v důsledku toho pak snížení antimikrobiálních vlastností materiálu [7]. Výrobní technologie pro přípravu nanovláken nazvaná Nanospider je založena na principu zvlákňování roztoků polymerů v elektrostatickém poli. Uvedeným způsobem se dají vyrábět lehké, tenké, a současně pevné textilie, které jsou porézní (otvory vzniklé vrstvením různě orientovaných vláken) [8]. Zvlákněný polymer je použit jako nosná textilie a antimikrobiálního účinku bývá dosaženo až přidáním nanočástic. Kromě nanočástic stříbra se používá například nanočástic diamantu, mědi, titanu a zinku nebo kationty, nejčastěji stříbra nebo mědi [9]. Mezi výhody nanotextilií patří relativně nízká cena a také snadná aplikace daná tvarovou variabilitou tohoto materiálu. 5. NOVÁ EXPERIMENTÁLNÍ METODA PRO SANACI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ NAPADENÝCH PLÍSNĚMI Experiment sestával ze dvou hlavních částí. Nejprve byla provedena identifikace vyskytujících se mikroskopických vláknitých hub v konkrétním objektu a pak byly testovány antimikrobiální vlastnosti několika druhů nanotextilií v souvislosti s identifikovanými druhy hub. Zkoumaným objektem byl bytový dům systému T02B v Litvínově. Nejrozsáhlejší výskyt plísní byl zaznamenán ve 4. nadzemním (nejvyšším) podlaží a v oblasti obvodových zdí, prostorech spížních skříní, na ostěních a nadpražích oken. Obě použité průzkumné metody, stěrová (Obr. 1) a otisková, potvrdily výskyt plísní rodů Alternaria, Aspergilus, Aureobasidium, Cladosporium, Culvularia, Epiccocum, Penicillium a Pithomyces. Souvislost mezi chorobami, kterými trpí uživatelé bytů, s těmi, které způsobují nalezení zástupci hub, je více než zjevná. Pro zkoumání antimikrobiálních vlastností nanotextilií byly použity plísně s nejvyšší četností výskytu: Penicillium, Aspergilus niger, Alternaria a jejich kombinace. Testu byly podrobeny nanotextiile vyrobené zvlákněním polymerního roztoku PVA a PVA s přídavkem mědi a stříbra. Základní zvlákňovací roztok PVA měl následující složení: 10 % PVA, 0,74 % glyoxal a 0,3 % H 3 PO 4 (Sigma- Aldrich, USA). Roztoky s přídavkem stříbra byly připraveny ze základního roztoku přidáním AgNO 3 (CuSO 4 ) do finální koncentrace 0,5 % a 1 %. Pro zvlákňování byla použita rotační válcová elektroda šířky 500 mm. Vzdálenost mezi elektrodami byla 140 mm, napětí při zvlákňování bylo 80 kv. Zvlákňování bylo prováděno na nosnou podkladní textilii (spunbond) vyrobené z polypropylenu o plošné hmotnosti 18 g/m 2 s antistatickou 20

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš Fyzikální principy tvorby nanovláken 1. Úvod D.Lukáš 1 Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century) Physical principles of electrospinning

Více

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1,3,4, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1,3,4, Benešová J. 1,3,4, Pokorná H. 1,3,4, Lukáš D. 2, Amler E. 1,3,4 1 Fakulta

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Flashspinning Flash = záblesknutí, vyšlehnutí; spinning = zvlákňování Výrobní proces vyvinutý a patentované společností DuPont výrobky pod obchodní značkou Tyvec

Více

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Podmínky ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování nanovláken Procesní podmínky -Uspořádání

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů Flashspinning Flash = záblesknutí, vyšlehnutí; sršení spinning =

Více

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN Ing. Radovan Kovář Sekce - STROJÍRENSTVÍ, Fakulta strojní, 2. ročník Doktorský studijní program KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Abstrakt: V současné době

Více

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Stacionární 3.Přednáška LS 2013/14 Eva Košťáková KNT, FT, TUL NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ

Více

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna Eva Košťáková KNT, FT, TUL Rotující válec Řízení orientace vláken Vibrující deska Ostrý disk Rámeček Řízení orientace vláken

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Analysis of Surface Properties of Systems with Thin Films after Electrochemical Measurement Klára Jačková, Ivo

Více

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

Netkané textilie. Technologie 2

Netkané textilie. Technologie 2 Netkané textilie Technologie 2 Netkané textilie 1 Technologie spun-bond Název technologie je odvozen z anglických výrazů zvlákňování a pojení. Do češtiny se tento název většinou nepřekládá. Někdy se používá

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT opakování Jeden směr křížem Cros - cros náhodně náhodně náhodně NT ze staplových vláken vlákna pojená pod tryskou Suchá technologie Mokrá technologie vlákna Metody

Více

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ J. Kula, M. Tunák, D. Lukáš, A. Linka Technická Univerzita v Liberci Abstrakt V posledních letech se uplatňuje výroba netkaných, nanovlákenných vrstev,

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Totka Bakalova 1, Petr Louda 1,2, Lukáš Voleský 1,2 1 Ing. Totka Bakalova, PhD., Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Jiří Minster, Martin Šperl, ÚTAM AV ČR, v. v. i., Praha Jaroslav Lukeš, FS ČVUT v Praze Motivace a obsah přednášky

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES ZMĚNY V PRŮBĚHU SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE PŘI VRYPOVÉ INDENTACI NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH A KORELACE S MORFOLOGIÍ PORUŠENÍ Abstrakt CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Ing. Stanislav Krmela, CSc. Ing. Stanislav Krmela, CSc. KONOPÍ LEN Textilní užití přírodních vláken Oděvní textilie Textilie uspokojující potřeby bydlení stolní a ložní prádlo, dekorační a nábytkové textilie, podlahové krytiny

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoké rychlosti pod vodou Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI. Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ

VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI. Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ a Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, Studentská 2, 461 17

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Konference ANSYS 2009 Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Regina Holčáková, Martin Marek VŠB-TUO, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů Abstract: Paper focuses

Více

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 2 Nanomateriály (NM) z pohledu ochrany zdraví při práci Základní pojmy Základní charakteristiky vyráběných

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Ing. Jaromír Kučera, Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. Abstrakt Analýza

Více

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů Petr Šidlof 1, Jakub Hrůza 2, Pavel Hrabák 1 1 NTI FM TUL 2 KNT FT TUL Šidlof, Hrůza,

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí

Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2010 Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí Petr Frantík 1, Barbara Kucharczyková 2, Zbyněk Keršner 1

Více

MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků

MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK studium heterogenní morfologické struktury výstřiků Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů Zadání / Cíl Na vstřikovaných

Více

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hi-tech Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství umožňují: Samočisticí

Více

FILTRACE VODY NANOTEXTILIÍ

FILTRACE VODY NANOTEXTILIÍ FILTRACE VODY NANOTEXTILIÍ a Jaroslav LEV, b Libor KALHOTKA, c Michal ČERNÝ MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 - Brno, Česká republika a jarlev@centrum.cz, b xkalhotk@node.mendelu.cz, c michalc@mendelu.cz

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV *J. Mihulka **M. Másilko ***L. Unzeitig ****supervisor: O. Kovářík *Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 ** Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

Více

JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU?

JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU? JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU? Wolfgang Falkenberg Od samého počátku byla výroba papíru zaměřena na produkci homogenní struktury archu z velkých objemů vody, obsahujících malá

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více