MASARYKOVA UNIVERZITA. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu Diplomová práce Brno Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Ivo Bartoš Vypracovala: Bc. Kateřina Zoubková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. / Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne. března...

3 Poděkování Děkuji panu doc. Mgr. Ivo Bartošovi za odborné vedení mé diplomové práce, dále studentům Střední pedagogické školy v Přerově za spolupráci při realizaci výzkumu, a zvláště panu doktorovi PhDr. Jiřímu Zapletalovi za cenné pedagogické rady a informace.

4 Bibliografický záznam ZOUBKOVÁ, Kateřina. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu. Brno,. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce doc. Mgr. Ivo Bartoš. Anotace Cílem diplomové práce je výzkum náplně vyučování na Střední pedagogické škole (Spgš) Přerov, přičemž je zvláštní pozornost věnována hudební výchově. Diplomová práce se zabývá historií této školy a srovnáním hudebních oblastí jejích dvou hlavních studijních oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum, včetně obsahu jejich přijímacího řízení. Důležitým místem v řešení problematiky práce je rozbor a následné srovnání a vyhodnocení dotazníků pro výše zmíněné studijní obory, které vyplňovali studenti prvních až čtvrtých ročníků. Annotation The aim of the thesis is to do a research on teaching contents in Secondary Pedagogical School (Spgš) Přerov, with particular attention being given to music education. This thesis deals with the history of this school and comparison of musical areas of its two main branches of study Preschool and Out-of-School Pedagogy and Pedagogical Lyceum, including the content of their admissions process. An important point of this work is the analysis and subsequent comparison and evaluation of the questionnaires for the abovementioned branches of study that were filled by students from first to fourth grades. Klíčová slova Střední pedagogická škola, Spgš, Přerov, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, hudební nástroj, klavír, flétna, kytara, specializace, hudební výchova, student, žák, hudba, pedagog, komentář Keywords Secondary Pedagogical School, Spgš, Přerov, Preschool and Out-of-School Pedagogy, Pedagogical Lyceum, musical instrument, piano, flute, guitar, specialization, music education, student, pupil, music, pedagogue, comment

5 OBSAH. Úvod Historie školy.... Hlavní studijní obory.... Předškolní a mimoškolní pedagogika ().... Pedagogické lyceum ().... Vybavení třídy Hudební výchovy pro oba hlavní studijní obory.... Přijímací zkoušky hlavních studijních oborů.... Předškolní a mimoškolní pedagogika ()..... Řečové předpoklady..... Hudební předpoklady..... Tělesné předpoklady Výtvarné předpoklady Pedagogické lyceum..... Zkouška v řečové a reprodukční oblasti.... Počty vyučovacích hodin předmětů Hudební výchova Volitelné specializace Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Humanitní studia (jen ).... Učebnice Struktura hodiny předmětu Hudební výchova.... Učitelství mateřské školy jako studijní obor na VŠ.... Hra na hudební nástroj (HHN, ZHHN).... Pěvecký sbor.... Dotazníky ročník... 9

6 .. ročník..... ročník..... ročník Srovnání a vyhodnocení dotazníků.... Závěr.... Přehled použité literatury a informačních zdrojů Příloha.... Résumé...

7 . Úvod Od útlého věku má každý z nás sen, čím chce v životě být. Je tu část dětí, které si přejí být učitelem/učitelkou. Někomu to vydrží až po výběr střední školy. Já jsem si vybrala střední školu pedagogickou z důvodu práce s dětmi a uměleckých bohémských předpokladů. Spgš Přerov nabízí hned dva hlavní studijní obory: Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Pedagogické lyceum. Téma mé diplomové práce jsem si vybrala hlavně proto, jelikož mě vždy zajímalo, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma obory zvlášť po hudební stránce, a také je mým učitelským vzorem bývalý pedagog zmíněné střední školy, který byl nejen mým třídním učitelem, ale i učitelem hudební výchovy a rádcem při konání pedagogické praxe. V úvodu práce se dozvíme o historii Spgš Přerov a srovnání hudebních aspektů obou jejích hlavních oborů. Důležité místo v diplomové práci zastupuje kapitola, která se věnuje předmětu Hra na hudební nástroj. Dozvíme se v ní o průběhu vyučovací hodiny a hudebních nástrojích, které se zde vyučují. Dále jsou zohledněny tzv. volitelné specializace, učebnice, a důraz je kladen i na nový studijní obor s názvem Učitelství pro mateřské školy na VŠ. Dozvíme se např., zda jej učitel/ka musí mít vystudovaný pro působení v mateřské škole nebo ne. Důležité místo v problematice diplomové práce také zaujímá rozbor dotazníků prvních až čtvrtých ročníků u obou hlavních oborů, které jsou v něm srovnány a vyhodnoceny. Jsou zde navíc doplněny i komentáře a zkušenosti pisatelky diplomové práce, která na vybrané škole nejenom sama studovala, ale vykonávala na ní i průběžnou pedagogickou praxi v. ročníku navazujícího magisterského studia na PdF MU. 7

8 . Historie školy Když se zaměříme na historii střední pedagogické školy, tak se nám hned vybaví dvě historická jména známých osobností. a 7. století, a to Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského, kteří ve své době považovali vzdělání za velmi důležité a významné. Roku 97 vznikl v Přerově Soukromý ústavu ku vzdělávání učitelek s českou řečí vyučovací, kterou založil spolek Pokrokové dívčí pedagogium v Olomouci. Jeho úkolem bylo vytvořit protiváhu klášternímu učitelskému ústavu v Řepčíně, který byl nábožensky založen a neodpovídal požadavkům nově se rozvíjející společnosti. Ovšem ze začátku tento ústav procházel krušnou cestou. Nejdříve se učilo na více místech, učitelé byli z gymnázií, také měl zájem o uznání tzv. státních maturit, ovšem ty jim zprvu nebyly přiznány pro nadměrnou progresivitu ve výuce, jelikož bylo období Rakousko-Uherska. O tři roky později pak byla postavena budova nová (dnešní přerovská ZŠ Boženy Němcové), kde byla v přízemí národní škola, která žákům sloužila místo praxe a ve vyšších patrech pak byly učebny. Na přerovském Žerotínově náměstí pak tato škola měla svůj internát, kde byla děvčata ubytována na pokoji po dvou nebo po čtyřech a navíc byla rozdělena do tzv. konverzačních skupin podle regionů, ze kterých pocházela. Prohlubovala své jazykové znalosti buď v češtině, němčině nebo francouzštině. Za internátem pak byla velká botanická zahrada, která sloužila především k výuce a odpočinku. Ani ve škole, ani na internátě nebyl žádný přísný řád, který by studentky omezoval. Důraz byl kladen především na familiárnost, nezávislost a vlastní vůli. Tehdy to byla soukromá škola, kde roční školné stálo korun, za stravování v internátu za rok korun a učební pomůcky, knihovna a čítárna stály korun. K hospodářskému chodu školy ještě přispívaly různé organizace i soukromí podnikatelé, kterým šlo hlavně o to, aby školství nadále vzkvétalo. Nadějný vývoj ale utnula. světová válka, protože byly školy obsazeny a staly se z nich vojenské nemocnice, řada učitelů byla uvedena do válečné pohotovosti a učilo se v provizoriu. Vznikem Československé republiky v roce 9 se upravily osnovy, hra na hudební nástroj, především na housle získala velký důraz, dále pak na dějepis, dějiny a vlastenecké cítění. Státním zařízením se tento učitelský ústav stal v roce 9 a po roce 9 byli přijímání i chlapci a ústav byl přejmenován na Koedukační učitelský Historie Spgš, (viz

9 ústav. Do této doby byla škola jen pro dívky. S politických důvodů byla škola v roce 9 na krátko přesunuta do Znojma, aby se prosadilo české školství, jelikož Znojmo spadalo do německy hovořící oblasti. Za zmínku stojí zmínit několik profesorů, kteří se podíleli na vývoji a na které se s velkou úctou vzpomíná. Byli to především filozof dr. Jiljí Jahn, mykolog dr. Macků, profesor matematiky Králíček a profesorka zeměpisu a dějepisu Fiedlerová. Nesmíme zapomenout také na profesory hudby a zpěvu, jako byl zejména sbormistr a ředitel kůru Bedřich Kozánek a profesor Břetislav Šťastný, který vedl pěvecký sbor s názvem Sokol. Mezi další profesory patřili např. profesor Kovanda, skladatel Jindřich Ferenc, Stanislav Žalud a sbormistr Přerubu Ferdinand Vaněk, kteří se podíleli na hudebním životě ve městě. Mezi studenty, kteří v Přerově odmaturovali, je řada studentů, mezi kterými by se určitě našlo mnoho výborných učitelů, inspektorů a dalších. My si zmíníme alespoň první ženu, redaktorku Hlasu lidu, učitelku Zdeňku Motáňovou, která působila na přerovské radnici v roce 9 a byla nacisty popravena v roce 9. Dále byla pro vzdělání dívek také velmi podstatná tzv. Veřejná odborná škola pro ženská povolání pro dívky, založená v roce 99, která se specializovala na vedení domácností, rodinný život a získání jisté profese, jako je např. švadlena, ošetřovatelka, učitelka odborných předmětů a jiné. Pro absolvování této školy byla možnost práce na živnost. Dále byly pořádány různé kurzy např. vyšívání, cukrářství, vaření, atd. Mezi teoretické předměty patřily třeba dějepis, zdravověda, psychologie, čeština, obchodní počty a jiné. Denně se vyučovalo osm hodin, v sobotu pak čtyři hodiny teorie a praxe. Nejdříve se učilo v různých pronajatých místnostech jiných škol. Ředitelky Marie Bayerová a Marie Poláková se snažily o vystavení vlastní budovy a v roce 9 získaly pozemek ve Štefánkově ulici, kde byly postaveny dvě školy ve funkcionalistickém slohu Obecná koedukační škola v roce 9 (dnes Gymnázium Jana Blahoslava) a v roce 9 pak škola pro ženské povolání (dnešní Spgš), která ale byla vzápětí obsazena německou institucí Hitlerjugend. Po ukončení. světové války se organizace školství měnila. Pro učitelky mateřských škol byly založeny tzv. vyšší sociální školy. Později byl tento název nahrazen jiným, a to Pedagogické gymnázium, kde v prvním školním roce studovalo studentek a přímo ve škole byl pak zřízen i internát. Od dostala škola nový úřední název Významný občan Přerova, městský varhaník, majitel hudebního ústavu (ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově), organizátor a tvůrce hudebního života v Přerově. DbČAD: Soubory: Přerub, zpěvácký spolek přerovský,. 9

10 Pedagogická škola pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Studium trvalo tři roky, čtvrtý ročník probíhal jako řízená pedagogická praxe na budoucích pracovištích žákyň. V roce 9 se začalo vážně uvažovat o nutnosti vysokoškolského vzdělání pro učitelky mateřských škol. Pedagogické školy v Přerově, Prostějově a Olomouci měly být sloučeny v jednu se sídlem v Olomouci. Záměr nebyl naplněn a v roce 99 rozhodlo ministerstvo školství o rozšíření studia ze tří na čtyři roky. Učitelé školy, z nichž mnozí byli skutečnými pedagogickými osobnostmi, vzdělali ve studijních oborech Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství desítky a stovky kvalitních učitelů a vychovatelů, kterým rodiče po desítky let svěřují to nejcennější, co mají, své děti. V 9. letech byly tyto dva obory spojeny v jeden s názvem Předškolní a mimoškolní pedagogika (), který existuje dodnes. V roce byl přidán nový studijní obor s názvem Pedagogické lyceum (), který je zaměřen na přípravu studentů, kteří budou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Od roku 9 pedagogická škola vystřídala šest ředitelů. RNDr. Jiřina Kašparová, Antonín Sosík, PhDr. Jaroslav Hanáček, od roku 99 do roku 9, tedy celých dvacet čtyři let, Ljubomír Burian, na jehož práci navázal PhDr. František Vaňatka. Roky 99 byly pod vedením RNDr. Karla Dvořáka. Rozhodnutím Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy, došlo k.. ke sloučení školy s Gymnáziem Jana Blahoslava. Důvodem byl výrazný pokles žáků hlásících se na střední školy a s ním spojená eliminace problémů, které by mohly nastat v následujících letech, zvláště pak s ohledem na normativní financování, jež se odvíjí od počtu žáků ve škole. Racionalizační záměr byl doprovázen vlnou nesouhlasu a protestů, zvláště z obavy o osud gymnaziálních oborů. V současné době koexistují vedle sebe dva typy střední školy, každá má svá specifika, která jsou důsledně respektována. Přerovská pedagogická škola se může chlubit kvalitním pěveckým sborem, který vyhrál nejednu soutěž, dále se žáci prezentují svými výtvarnými pracemi, které jsou i vyvěšené v chodbách školy. Škola se může pyšnit velmi dobrou spoluprací s mateřskými školami, základními školami, romským komunitním centrem, výchovně vzdělávacími institucemi ve městě i mimo město. Díky povinné pedagogické praxi z této školy vychází Historie Spgš, (viz Gymnázium Jana Blahoslava sídlí v budově sousedící se sídlem Spgš Přerov, sloučená škola má nyní jednu ředitelku. Každá škola má však svého zástupce ředitele a vlastní administrativní aparát. Historie Spgš, (viz

11 absolventi, kteří nemají problém se zapojením do pracovního procesu nebo studiem na vysoké škole.. Hlavní studijní obory. Předškolní a mimoškolní pedagogika () V následujících odstavcích je citován popis profilu absolventa Spgš Přerov oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, přejatý z webových stránek 7 školy (její plný název je v současnosti, tj. po sloučení s Gymnáziem Jana Blahoslava v roce, vysvětleném v předchozí kapitole, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově). Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon níže uvedených činností: výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, 7 Profil absolventa oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, (viz Školní vzdělávací program.

12 nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle () zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V následujících odstavcích je citován popis profilu absolventa Spgš Přerov oboru Pedagogického lycea, přejatých z webových stránek školy 9.. Pedagogické lyceum () Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci: pedagoga volného času podle 7 odst. písm. e) zákona č. / Sb. asistenta pedagoga podle odt. písm. e) zákona č. / Sb. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Studium oboru Pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent: získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele; 9 Profil absolventa oboru Pedagogické lyceum, (viz

13 rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalil metody svého učení) a práci s informačními zdroji; osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních a situací z nich vyplývajících); zdokonalil své komunikativní dovednosti; rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí; upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí. Studium v oblasti předmětů povinného základu směřuje k tomu, aby absolvent: získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situací včetně vyjadřování o odborné problematice; osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty; pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskuzi své názory a postoje; získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví; matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům pro. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese; při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení;

14 osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů; rozvinul a prohloubil svou dovednost orientovat se v různých informačních zdrojích (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace); upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce; prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost, odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.); orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi; získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti; rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium. Studium v oblasti volitelných předmětů: O studiu v oblasti volitelných předmětů se dá více dozvědět v kapitole 7. Volitelné specializace.

15 . Vybavení třídy Hudební výchovy pro oba hlavní studijní obory Ve třídě, která slouží na Spgš Přerov pro výuku Hudební výchovy v obou oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika i Pedagogické lyceum jsou vystaveny obrazy hudebních nástrojů, ale bohužel ne skladatelů. Škola je dále vlastníkem klávesových nástrojů (keyboardů) značky Yamaha, které se nachází ve dvou specializovaných učebnách (v každé učebně je keyboardů cca osm). Specializované třídy se vyskytují v později přistaveném křídle školy a jsou dostupné pro studenty obou hlavních studijních oborů. Škola dále vlastní několik nových sad dětských nástrojů Orffova instrumenáře a klavíry, které jsou v každé školní učebně po jednom kusu (minimálně v deseti třídách). K přehrávání hudby je k dispozici přehrávač pro nahrávky na CD, který doplňují zavěšené reproduktory, ale je používán i největší internetový server pro přehrávání a ukládání zvukových souborů YouTube.. Přijímací zkoušky hlavních studijních oborů. Předškolní a mimoškolní pedagogika () V době, kdy pisatelka diplomové práce vykonávala přijímací zkoušky na Střední pedagogickou školu Přerov (dnes: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov), vycházelo mnoho žáků z povinné devítileté školní docházky a systém SCIO testů ještě nebyl na základních školách zavedený. Systém výuky na ZŠ nebyl v oné době přizpůsoben požadavkům logického myšlení podle představ dokumentů firmy SCIO. I když byly tehdy na Střední pedagogické škole Přerov zavedeny tzv. talentové přijímací zkoušky, byl mnoha žákům kvůli SCIO testům přístup na tuto školu odepřen. Počet uchazečů, hlásící se na tyto obory, byl tehdy vzhledem ke kapacitě školy poměrně vysoký. V době, kdy se na přijímací zkoušky na tuto školu

16 připravovala pisatelka této práce, by pouze se základními znalostmi ze základní školy (ZŠ) také neuspěla. Celková struktura přijímacích zkoušek byla následovná: písemný test z oblasti českého jazyka písemný test z oblasti všeobecných znalostí talentové zkoušky: hudební, tělesná, řečová a výtvarná oblast V dnešní době již uchazeči přijímací test z českého jazyka ani z oblasti všeobecných znalostí při přijímacích zkouškách nepíšou, pouze skládají talentové přijímací zkoušky a předkládají vysvědčení za. pololetí. ročníku a. pololetí 9. ročníku ZŠ. Studenti vykonávají talentovou přijímací zkoušku z řečových, hudebních, tělesných a výtvarných oblastí. Následující odstavce jsou věnovány požadavkům k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, převzatých z webových stránek školy.. Řečové předpoklady a) Zadaný text v rozsahu cca A si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů. b) Zkouška a dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie)... Hudební předpoklady a) Hlasové předpoklady: a. Zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje b) Sluchové předpoklady: a. Zazpívat slyšené tóny hrané na klavír Požadavky k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, (viz

17 b. Zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků c. Určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír ( ) c) Rytmické předpoklady: a. Opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu... Tělesné předpoklady a) Sportovní gymnastika: a. Předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly v před i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy b) Jacíkův motorický test a. Souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech stoj spatný leh na břiše stoj spatný) b. Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně m libovolným způsobem... Výtvarné předpoklady a) Studijní kresba a. (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů) Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie); doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel; Formát: A b) Malba a. (s důrazem na kompozici a míchání barev) Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním prožitkem, poslechem hudební ukázky; doporučený výrazový prostředek: temperové barvy; Formát: A b. 7

18 . Pedagogické lyceum Následující odstavce jsou věnovány požadavkům k přijímací zkoušce oboru Pedagogické lyceum, převzatých z webových stránek školy. Žáci vykonají: Test z českého jazyka (výsledek zohledněn %); Ověření předpokladů v řečové oblasti (výsledek zohledněn %)... Zkouška v řečové a reprodukční oblasti a) Zadaný text v rozsahu A si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů; b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti. Prospěch na základní škole z. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se bude podílet na dosažených bodech %. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věštníku MŠMT pro školní roky / a / umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole za každou soutěž bude uchazeči přičten bod. Požadavky k přijímací zkoušce oboru Pedagogické lyceum, (viz

19 . Počty vyučovacích hodin předmětů Hudební výchova Předškolní a mimoškolní pedagogika (): Hudební výchova s metodikou se vyučuje vždy dvě hodiny týdně po celé čtyři roky studia. Naopak v Pedagogickém lyceu () se Hudební výchova vyučuje jen v prvním ročníku dvě hodiny týdně. 7. Volitelné specializace U obou oborů se volí tzv. specializace, ze kterých bude student na konci čtvrtého ročníku maturovat. Každý obor má možnost výběru hned ze čtyř předmětů. Specializaci s názvem Humanitní studia nabízí pouze obor Pedagogické lyceum. Zbylé specializace jsou tyto: Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Humanitní studia (jen ) Obor si svou specializaci volí od třetího ročníku, ve kterém ji má dvě hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku pak tři hodiny týdně. Obor si svou specializaci volí hned od druhého ročníku, ovšem každý týden mají až čtyři hodiny vybraného předmětu. Učební plán určuje celkovou hodinovou dotaci v daném oboru. Ta je v lepší než v. Pisatelka obdržela od pedagoga Spgš vysvětlení: má celé čtyři roky dvě hodiny týdně HVM (Hudební výchova s metodikou) a celé čtyři roky dvě hodiny týdně HHN (hra na hudební nástroj klavír, zobcová flétna, kytara), navíc od. ročníku dvě a tři hodiny specializace tedy přípravu k maturitě. Kromě toho nepovinný sborový zpěv 9

20 s povinnou hodinou ve sboru (pro. ročník). má HV jen v. ročníku (jsou tam nezpěváci a jiní specialisté). Na celé dějiny hudby, hudební nauku, zpěv atd. mají jen. ročník. A pak jsou jen specializace, ale HHN (hra na hudební nástroj) povinná není, pouze ZHHN (základy hry na hudební nástroj) a maturita. Tedy celkový počet hodin hudby je v větší. Následné odstavce jsou věnovány pěti specializacím (vyjmenovány výše), které jsou součástí ŠVP. Jednotlivé popisy všech specializací jsou převzaty z profilu absolventa z webových stránek školy Studium obou hlavních studijních oborů spěje k tomu, aby absolvent: 7. Hudební výchova Získal hudební orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat a orientovat se v ní; Osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a hlasové výchovy; Orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not; Získal bohatou zásobu písní různých žánrů; Rozvinul a prohloubil své dovednosti ve hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle); 7. Výtvarná výchova Získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury; Zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelovat keramiku, popř. některé nekonvenční techniky; Získal základní znalost počítačové grafiky; Rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie; Vysvětlení z rozhovoru pisatelky s PhDr. Jiřím Zapletalem, pedagogem na Spgš Přerov. Školní vzdělávací program. Profil absolventa, (viz -studijni-obory-k_.html).

21 7. Tělesná výchova Získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku; Ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu; Ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech hlavních druzích sportu; Směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti; 7. Dramatická výchova Ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení a improvizace; Osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální komunikace; Získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy; Získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby; 7. Humanitní studia (jen ) Porozuměl v kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci s mládeží nebo dospělými; Získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin a o jejich soužití především v Evropě; Naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky; Získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí; Získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií;

22 Osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti využívat kulturu v užším slova smysl pro práci s mládeží a dospělými.. Učebnice Oba dva hlavní studijní obory na Spgš Přerov používají pro HV stejné učebnice. V dějinách hudby se Pedagogická škola řídí podle jedné základní příručky. Jedná se o učebnici Hudba a její svět s podnázvem Učebnice pro I. IV. ročník střední pedagogické školy (MIHULE, KOVAŘÍK, 99). Dále se využívá příručka s názvem Hudební výchova, pro gymnázia, což je učebnice první části dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií. V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie a obsahuje i notový materiál k zpěvu. Každý díl doplňují dva kompaktní disky s nahrávkami hudebních ukázek potřebných k práci s učebnicemi. Svým pojetím učebnice navazuje na řadu učebnic pro. 9. ročník ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. (CHARALAMBIDIS, ). U hry na hudební nástroj (klavír) se pracuje podle učebnice Škola hry na klavír pro Střední pedagogické školy:.. ročník, která má čtyři díly (KLEINOVÁ, LAUDOVÁ, 9). Škola hry na klavír je studijní materiál pro žáky střední pedagogické školy, kteří se před přijetím na tuto školu neučili hře na klavír. Studijní materiál je rozvržen do čtyř ročníků. Látka každého ročníku je rozdělena do dvou částí: první obsahuje přípravná cvičení k osvojení základních prvků klavírní hry, etudy, cvičení a skladbičky. Druhá část je vždy věnována nácviku písní a jejich doprovodů. Látka je vybrána tak, aby žáci mohli získat během čtyřletého studia základní dovednosti pro budoucí praxi na mateřských školách. Bylo nutno vycházet ze specifických podmínek nástrojové výuky na středních pedagogických školách: předně jde vesměs o starší začátečníky (patnáctileté až devatenáctileté), dále pak učební plán stanoví hodiny týdně ve skupinách žáků. [ ] Těžištěm úspěšného studia je samostatná intenzivní domácí příprava a její důsledná kontrola. (KLEINOVÁ, LAUDOVÁ, 9, s. ). Tato učebnice je součástí třísvazkového kompletu určeného pro hudební výuku na Středních pedagogických školách, který doplňují publikace KOVAŘÍK 9 a KOVAŘÍK 9.

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více