MASARYKOVA UNIVERZITA. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu Diplomová práce Brno Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Ivo Bartoš Vypracovala: Bc. Kateřina Zoubková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. / Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne. března...

3 Poděkování Děkuji panu doc. Mgr. Ivo Bartošovi za odborné vedení mé diplomové práce, dále studentům Střední pedagogické školy v Přerově za spolupráci při realizaci výzkumu, a zvláště panu doktorovi PhDr. Jiřímu Zapletalovi za cenné pedagogické rady a informace.

4 Bibliografický záznam ZOUBKOVÁ, Kateřina. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu. Brno,. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce doc. Mgr. Ivo Bartoš. Anotace Cílem diplomové práce je výzkum náplně vyučování na Střední pedagogické škole (Spgš) Přerov, přičemž je zvláštní pozornost věnována hudební výchově. Diplomová práce se zabývá historií této školy a srovnáním hudebních oblastí jejích dvou hlavních studijních oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum, včetně obsahu jejich přijímacího řízení. Důležitým místem v řešení problematiky práce je rozbor a následné srovnání a vyhodnocení dotazníků pro výše zmíněné studijní obory, které vyplňovali studenti prvních až čtvrtých ročníků. Annotation The aim of the thesis is to do a research on teaching contents in Secondary Pedagogical School (Spgš) Přerov, with particular attention being given to music education. This thesis deals with the history of this school and comparison of musical areas of its two main branches of study Preschool and Out-of-School Pedagogy and Pedagogical Lyceum, including the content of their admissions process. An important point of this work is the analysis and subsequent comparison and evaluation of the questionnaires for the abovementioned branches of study that were filled by students from first to fourth grades. Klíčová slova Střední pedagogická škola, Spgš, Přerov, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, hudební nástroj, klavír, flétna, kytara, specializace, hudební výchova, student, žák, hudba, pedagog, komentář Keywords Secondary Pedagogical School, Spgš, Přerov, Preschool and Out-of-School Pedagogy, Pedagogical Lyceum, musical instrument, piano, flute, guitar, specialization, music education, student, pupil, music, pedagogue, comment

5 OBSAH. Úvod Historie školy.... Hlavní studijní obory.... Předškolní a mimoškolní pedagogika ().... Pedagogické lyceum ().... Vybavení třídy Hudební výchovy pro oba hlavní studijní obory.... Přijímací zkoušky hlavních studijních oborů.... Předškolní a mimoškolní pedagogika ()..... Řečové předpoklady..... Hudební předpoklady..... Tělesné předpoklady Výtvarné předpoklady Pedagogické lyceum..... Zkouška v řečové a reprodukční oblasti.... Počty vyučovacích hodin předmětů Hudební výchova Volitelné specializace Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Humanitní studia (jen ).... Učebnice Struktura hodiny předmětu Hudební výchova.... Učitelství mateřské školy jako studijní obor na VŠ.... Hra na hudební nástroj (HHN, ZHHN).... Pěvecký sbor.... Dotazníky ročník... 9

6 .. ročník..... ročník..... ročník Srovnání a vyhodnocení dotazníků.... Závěr.... Přehled použité literatury a informačních zdrojů Příloha.... Résumé...

7 . Úvod Od útlého věku má každý z nás sen, čím chce v životě být. Je tu část dětí, které si přejí být učitelem/učitelkou. Někomu to vydrží až po výběr střední školy. Já jsem si vybrala střední školu pedagogickou z důvodu práce s dětmi a uměleckých bohémských předpokladů. Spgš Přerov nabízí hned dva hlavní studijní obory: Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Pedagogické lyceum. Téma mé diplomové práce jsem si vybrala hlavně proto, jelikož mě vždy zajímalo, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma obory zvlášť po hudební stránce, a také je mým učitelským vzorem bývalý pedagog zmíněné střední školy, který byl nejen mým třídním učitelem, ale i učitelem hudební výchovy a rádcem při konání pedagogické praxe. V úvodu práce se dozvíme o historii Spgš Přerov a srovnání hudebních aspektů obou jejích hlavních oborů. Důležité místo v diplomové práci zastupuje kapitola, která se věnuje předmětu Hra na hudební nástroj. Dozvíme se v ní o průběhu vyučovací hodiny a hudebních nástrojích, které se zde vyučují. Dále jsou zohledněny tzv. volitelné specializace, učebnice, a důraz je kladen i na nový studijní obor s názvem Učitelství pro mateřské školy na VŠ. Dozvíme se např., zda jej učitel/ka musí mít vystudovaný pro působení v mateřské škole nebo ne. Důležité místo v problematice diplomové práce také zaujímá rozbor dotazníků prvních až čtvrtých ročníků u obou hlavních oborů, které jsou v něm srovnány a vyhodnoceny. Jsou zde navíc doplněny i komentáře a zkušenosti pisatelky diplomové práce, která na vybrané škole nejenom sama studovala, ale vykonávala na ní i průběžnou pedagogickou praxi v. ročníku navazujícího magisterského studia na PdF MU. 7

8 . Historie školy Když se zaměříme na historii střední pedagogické školy, tak se nám hned vybaví dvě historická jména známých osobností. a 7. století, a to Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského, kteří ve své době považovali vzdělání za velmi důležité a významné. Roku 97 vznikl v Přerově Soukromý ústavu ku vzdělávání učitelek s českou řečí vyučovací, kterou založil spolek Pokrokové dívčí pedagogium v Olomouci. Jeho úkolem bylo vytvořit protiváhu klášternímu učitelskému ústavu v Řepčíně, který byl nábožensky založen a neodpovídal požadavkům nově se rozvíjející společnosti. Ovšem ze začátku tento ústav procházel krušnou cestou. Nejdříve se učilo na více místech, učitelé byli z gymnázií, také měl zájem o uznání tzv. státních maturit, ovšem ty jim zprvu nebyly přiznány pro nadměrnou progresivitu ve výuce, jelikož bylo období Rakousko-Uherska. O tři roky později pak byla postavena budova nová (dnešní přerovská ZŠ Boženy Němcové), kde byla v přízemí národní škola, která žákům sloužila místo praxe a ve vyšších patrech pak byly učebny. Na přerovském Žerotínově náměstí pak tato škola měla svůj internát, kde byla děvčata ubytována na pokoji po dvou nebo po čtyřech a navíc byla rozdělena do tzv. konverzačních skupin podle regionů, ze kterých pocházela. Prohlubovala své jazykové znalosti buď v češtině, němčině nebo francouzštině. Za internátem pak byla velká botanická zahrada, která sloužila především k výuce a odpočinku. Ani ve škole, ani na internátě nebyl žádný přísný řád, který by studentky omezoval. Důraz byl kladen především na familiárnost, nezávislost a vlastní vůli. Tehdy to byla soukromá škola, kde roční školné stálo korun, za stravování v internátu za rok korun a učební pomůcky, knihovna a čítárna stály korun. K hospodářskému chodu školy ještě přispívaly různé organizace i soukromí podnikatelé, kterým šlo hlavně o to, aby školství nadále vzkvétalo. Nadějný vývoj ale utnula. světová válka, protože byly školy obsazeny a staly se z nich vojenské nemocnice, řada učitelů byla uvedena do válečné pohotovosti a učilo se v provizoriu. Vznikem Československé republiky v roce 9 se upravily osnovy, hra na hudební nástroj, především na housle získala velký důraz, dále pak na dějepis, dějiny a vlastenecké cítění. Státním zařízením se tento učitelský ústav stal v roce 9 a po roce 9 byli přijímání i chlapci a ústav byl přejmenován na Koedukační učitelský Historie Spgš, (viz

9 ústav. Do této doby byla škola jen pro dívky. S politických důvodů byla škola v roce 9 na krátko přesunuta do Znojma, aby se prosadilo české školství, jelikož Znojmo spadalo do německy hovořící oblasti. Za zmínku stojí zmínit několik profesorů, kteří se podíleli na vývoji a na které se s velkou úctou vzpomíná. Byli to především filozof dr. Jiljí Jahn, mykolog dr. Macků, profesor matematiky Králíček a profesorka zeměpisu a dějepisu Fiedlerová. Nesmíme zapomenout také na profesory hudby a zpěvu, jako byl zejména sbormistr a ředitel kůru Bedřich Kozánek a profesor Břetislav Šťastný, který vedl pěvecký sbor s názvem Sokol. Mezi další profesory patřili např. profesor Kovanda, skladatel Jindřich Ferenc, Stanislav Žalud a sbormistr Přerubu Ferdinand Vaněk, kteří se podíleli na hudebním životě ve městě. Mezi studenty, kteří v Přerově odmaturovali, je řada studentů, mezi kterými by se určitě našlo mnoho výborných učitelů, inspektorů a dalších. My si zmíníme alespoň první ženu, redaktorku Hlasu lidu, učitelku Zdeňku Motáňovou, která působila na přerovské radnici v roce 9 a byla nacisty popravena v roce 9. Dále byla pro vzdělání dívek také velmi podstatná tzv. Veřejná odborná škola pro ženská povolání pro dívky, založená v roce 99, která se specializovala na vedení domácností, rodinný život a získání jisté profese, jako je např. švadlena, ošetřovatelka, učitelka odborných předmětů a jiné. Pro absolvování této školy byla možnost práce na živnost. Dále byly pořádány různé kurzy např. vyšívání, cukrářství, vaření, atd. Mezi teoretické předměty patřily třeba dějepis, zdravověda, psychologie, čeština, obchodní počty a jiné. Denně se vyučovalo osm hodin, v sobotu pak čtyři hodiny teorie a praxe. Nejdříve se učilo v různých pronajatých místnostech jiných škol. Ředitelky Marie Bayerová a Marie Poláková se snažily o vystavení vlastní budovy a v roce 9 získaly pozemek ve Štefánkově ulici, kde byly postaveny dvě školy ve funkcionalistickém slohu Obecná koedukační škola v roce 9 (dnes Gymnázium Jana Blahoslava) a v roce 9 pak škola pro ženské povolání (dnešní Spgš), která ale byla vzápětí obsazena německou institucí Hitlerjugend. Po ukončení. světové války se organizace školství měnila. Pro učitelky mateřských škol byly založeny tzv. vyšší sociální školy. Později byl tento název nahrazen jiným, a to Pedagogické gymnázium, kde v prvním školním roce studovalo studentek a přímo ve škole byl pak zřízen i internát. Od dostala škola nový úřední název Významný občan Přerova, městský varhaník, majitel hudebního ústavu (ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově), organizátor a tvůrce hudebního života v Přerově. DbČAD: Soubory: Přerub, zpěvácký spolek přerovský,. 9

10 Pedagogická škola pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Studium trvalo tři roky, čtvrtý ročník probíhal jako řízená pedagogická praxe na budoucích pracovištích žákyň. V roce 9 se začalo vážně uvažovat o nutnosti vysokoškolského vzdělání pro učitelky mateřských škol. Pedagogické školy v Přerově, Prostějově a Olomouci měly být sloučeny v jednu se sídlem v Olomouci. Záměr nebyl naplněn a v roce 99 rozhodlo ministerstvo školství o rozšíření studia ze tří na čtyři roky. Učitelé školy, z nichž mnozí byli skutečnými pedagogickými osobnostmi, vzdělali ve studijních oborech Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství desítky a stovky kvalitních učitelů a vychovatelů, kterým rodiče po desítky let svěřují to nejcennější, co mají, své děti. V 9. letech byly tyto dva obory spojeny v jeden s názvem Předškolní a mimoškolní pedagogika (), který existuje dodnes. V roce byl přidán nový studijní obor s názvem Pedagogické lyceum (), který je zaměřen na přípravu studentů, kteří budou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Od roku 9 pedagogická škola vystřídala šest ředitelů. RNDr. Jiřina Kašparová, Antonín Sosík, PhDr. Jaroslav Hanáček, od roku 99 do roku 9, tedy celých dvacet čtyři let, Ljubomír Burian, na jehož práci navázal PhDr. František Vaňatka. Roky 99 byly pod vedením RNDr. Karla Dvořáka. Rozhodnutím Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy, došlo k.. ke sloučení školy s Gymnáziem Jana Blahoslava. Důvodem byl výrazný pokles žáků hlásících se na střední školy a s ním spojená eliminace problémů, které by mohly nastat v následujících letech, zvláště pak s ohledem na normativní financování, jež se odvíjí od počtu žáků ve škole. Racionalizační záměr byl doprovázen vlnou nesouhlasu a protestů, zvláště z obavy o osud gymnaziálních oborů. V současné době koexistují vedle sebe dva typy střední školy, každá má svá specifika, která jsou důsledně respektována. Přerovská pedagogická škola se může chlubit kvalitním pěveckým sborem, který vyhrál nejednu soutěž, dále se žáci prezentují svými výtvarnými pracemi, které jsou i vyvěšené v chodbách školy. Škola se může pyšnit velmi dobrou spoluprací s mateřskými školami, základními školami, romským komunitním centrem, výchovně vzdělávacími institucemi ve městě i mimo město. Díky povinné pedagogické praxi z této školy vychází Historie Spgš, (viz Gymnázium Jana Blahoslava sídlí v budově sousedící se sídlem Spgš Přerov, sloučená škola má nyní jednu ředitelku. Každá škola má však svého zástupce ředitele a vlastní administrativní aparát. Historie Spgš, (viz

11 absolventi, kteří nemají problém se zapojením do pracovního procesu nebo studiem na vysoké škole.. Hlavní studijní obory. Předškolní a mimoškolní pedagogika () V následujících odstavcích je citován popis profilu absolventa Spgš Přerov oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, přejatý z webových stránek 7 školy (její plný název je v současnosti, tj. po sloučení s Gymnáziem Jana Blahoslava v roce, vysvětleném v předchozí kapitole, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově). Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon níže uvedených činností: výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, 7 Profil absolventa oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, (viz Školní vzdělávací program.

12 nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle () zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V následujících odstavcích je citován popis profilu absolventa Spgš Přerov oboru Pedagogického lycea, přejatých z webových stránek školy 9.. Pedagogické lyceum () Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci: pedagoga volného času podle 7 odst. písm. e) zákona č. / Sb. asistenta pedagoga podle odt. písm. e) zákona č. / Sb. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Studium oboru Pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent: získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele; 9 Profil absolventa oboru Pedagogické lyceum, (viz

13 rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalil metody svého učení) a práci s informačními zdroji; osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních a situací z nich vyplývajících); zdokonalil své komunikativní dovednosti; rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí; upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí. Studium v oblasti předmětů povinného základu směřuje k tomu, aby absolvent: získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situací včetně vyjadřování o odborné problematice; osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty; pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskuzi své názory a postoje; získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví; matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům pro. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese; při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení;

14 osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů; rozvinul a prohloubil svou dovednost orientovat se v různých informačních zdrojích (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace); upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce; prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost, odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.); orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi; získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti; rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium. Studium v oblasti volitelných předmětů: O studiu v oblasti volitelných předmětů se dá více dozvědět v kapitole 7. Volitelné specializace.

15 . Vybavení třídy Hudební výchovy pro oba hlavní studijní obory Ve třídě, která slouží na Spgš Přerov pro výuku Hudební výchovy v obou oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika i Pedagogické lyceum jsou vystaveny obrazy hudebních nástrojů, ale bohužel ne skladatelů. Škola je dále vlastníkem klávesových nástrojů (keyboardů) značky Yamaha, které se nachází ve dvou specializovaných učebnách (v každé učebně je keyboardů cca osm). Specializované třídy se vyskytují v později přistaveném křídle školy a jsou dostupné pro studenty obou hlavních studijních oborů. Škola dále vlastní několik nových sad dětských nástrojů Orffova instrumenáře a klavíry, které jsou v každé školní učebně po jednom kusu (minimálně v deseti třídách). K přehrávání hudby je k dispozici přehrávač pro nahrávky na CD, který doplňují zavěšené reproduktory, ale je používán i největší internetový server pro přehrávání a ukládání zvukových souborů YouTube.. Přijímací zkoušky hlavních studijních oborů. Předškolní a mimoškolní pedagogika () V době, kdy pisatelka diplomové práce vykonávala přijímací zkoušky na Střední pedagogickou školu Přerov (dnes: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov), vycházelo mnoho žáků z povinné devítileté školní docházky a systém SCIO testů ještě nebyl na základních školách zavedený. Systém výuky na ZŠ nebyl v oné době přizpůsoben požadavkům logického myšlení podle představ dokumentů firmy SCIO. I když byly tehdy na Střední pedagogické škole Přerov zavedeny tzv. talentové přijímací zkoušky, byl mnoha žákům kvůli SCIO testům přístup na tuto školu odepřen. Počet uchazečů, hlásící se na tyto obory, byl tehdy vzhledem ke kapacitě školy poměrně vysoký. V době, kdy se na přijímací zkoušky na tuto školu

16 připravovala pisatelka této práce, by pouze se základními znalostmi ze základní školy (ZŠ) také neuspěla. Celková struktura přijímacích zkoušek byla následovná: písemný test z oblasti českého jazyka písemný test z oblasti všeobecných znalostí talentové zkoušky: hudební, tělesná, řečová a výtvarná oblast V dnešní době již uchazeči přijímací test z českého jazyka ani z oblasti všeobecných znalostí při přijímacích zkouškách nepíšou, pouze skládají talentové přijímací zkoušky a předkládají vysvědčení za. pololetí. ročníku a. pololetí 9. ročníku ZŠ. Studenti vykonávají talentovou přijímací zkoušku z řečových, hudebních, tělesných a výtvarných oblastí. Následující odstavce jsou věnovány požadavkům k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, převzatých z webových stránek školy.. Řečové předpoklady a) Zadaný text v rozsahu cca A si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů. b) Zkouška a dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie)... Hudební předpoklady a) Hlasové předpoklady: a. Zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje b) Sluchové předpoklady: a. Zazpívat slyšené tóny hrané na klavír Požadavky k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, (viz

17 b. Zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků c. Určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír ( ) c) Rytmické předpoklady: a. Opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu... Tělesné předpoklady a) Sportovní gymnastika: a. Předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly v před i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy b) Jacíkův motorický test a. Souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech stoj spatný leh na břiše stoj spatný) b. Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně m libovolným způsobem... Výtvarné předpoklady a) Studijní kresba a. (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů) Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie); doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel; Formát: A b) Malba a. (s důrazem na kompozici a míchání barev) Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním prožitkem, poslechem hudební ukázky; doporučený výrazový prostředek: temperové barvy; Formát: A b. 7

18 . Pedagogické lyceum Následující odstavce jsou věnovány požadavkům k přijímací zkoušce oboru Pedagogické lyceum, převzatých z webových stránek školy. Žáci vykonají: Test z českého jazyka (výsledek zohledněn %); Ověření předpokladů v řečové oblasti (výsledek zohledněn %)... Zkouška v řečové a reprodukční oblasti a) Zadaný text v rozsahu A si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů; b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti. Prospěch na základní škole z. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se bude podílet na dosažených bodech %. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věštníku MŠMT pro školní roky / a / umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole za každou soutěž bude uchazeči přičten bod. Požadavky k přijímací zkoušce oboru Pedagogické lyceum, (viz

19 . Počty vyučovacích hodin předmětů Hudební výchova Předškolní a mimoškolní pedagogika (): Hudební výchova s metodikou se vyučuje vždy dvě hodiny týdně po celé čtyři roky studia. Naopak v Pedagogickém lyceu () se Hudební výchova vyučuje jen v prvním ročníku dvě hodiny týdně. 7. Volitelné specializace U obou oborů se volí tzv. specializace, ze kterých bude student na konci čtvrtého ročníku maturovat. Každý obor má možnost výběru hned ze čtyř předmětů. Specializaci s názvem Humanitní studia nabízí pouze obor Pedagogické lyceum. Zbylé specializace jsou tyto: Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Humanitní studia (jen ) Obor si svou specializaci volí od třetího ročníku, ve kterém ji má dvě hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku pak tři hodiny týdně. Obor si svou specializaci volí hned od druhého ročníku, ovšem každý týden mají až čtyři hodiny vybraného předmětu. Učební plán určuje celkovou hodinovou dotaci v daném oboru. Ta je v lepší než v. Pisatelka obdržela od pedagoga Spgš vysvětlení: má celé čtyři roky dvě hodiny týdně HVM (Hudební výchova s metodikou) a celé čtyři roky dvě hodiny týdně HHN (hra na hudební nástroj klavír, zobcová flétna, kytara), navíc od. ročníku dvě a tři hodiny specializace tedy přípravu k maturitě. Kromě toho nepovinný sborový zpěv 9

20 s povinnou hodinou ve sboru (pro. ročník). má HV jen v. ročníku (jsou tam nezpěváci a jiní specialisté). Na celé dějiny hudby, hudební nauku, zpěv atd. mají jen. ročník. A pak jsou jen specializace, ale HHN (hra na hudební nástroj) povinná není, pouze ZHHN (základy hry na hudební nástroj) a maturita. Tedy celkový počet hodin hudby je v větší. Následné odstavce jsou věnovány pěti specializacím (vyjmenovány výše), které jsou součástí ŠVP. Jednotlivé popisy všech specializací jsou převzaty z profilu absolventa z webových stránek školy Studium obou hlavních studijních oborů spěje k tomu, aby absolvent: 7. Hudební výchova Získal hudební orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat a orientovat se v ní; Osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a hlasové výchovy; Orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not; Získal bohatou zásobu písní různých žánrů; Rozvinul a prohloubil své dovednosti ve hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle); 7. Výtvarná výchova Získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury; Zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelovat keramiku, popř. některé nekonvenční techniky; Získal základní znalost počítačové grafiky; Rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie; Vysvětlení z rozhovoru pisatelky s PhDr. Jiřím Zapletalem, pedagogem na Spgš Přerov. Školní vzdělávací program. Profil absolventa, (viz -studijni-obory-k_.html).

21 7. Tělesná výchova Získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku; Ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu; Ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech hlavních druzích sportu; Směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti; 7. Dramatická výchova Ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení a improvizace; Osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální komunikace; Získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy; Získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby; 7. Humanitní studia (jen ) Porozuměl v kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci s mládeží nebo dospělými; Získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin a o jejich soužití především v Evropě; Naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky; Získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí; Získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií;

22 Osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti využívat kulturu v užším slova smysl pro práci s mládeží a dospělými.. Učebnice Oba dva hlavní studijní obory na Spgš Přerov používají pro HV stejné učebnice. V dějinách hudby se Pedagogická škola řídí podle jedné základní příručky. Jedná se o učebnici Hudba a její svět s podnázvem Učebnice pro I. IV. ročník střední pedagogické školy (MIHULE, KOVAŘÍK, 99). Dále se využívá příručka s názvem Hudební výchova, pro gymnázia, což je učebnice první části dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií. V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie a obsahuje i notový materiál k zpěvu. Každý díl doplňují dva kompaktní disky s nahrávkami hudebních ukázek potřebných k práci s učebnicemi. Svým pojetím učebnice navazuje na řadu učebnic pro. 9. ročník ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. (CHARALAMBIDIS, ). U hry na hudební nástroj (klavír) se pracuje podle učebnice Škola hry na klavír pro Střední pedagogické školy:.. ročník, která má čtyři díly (KLEINOVÁ, LAUDOVÁ, 9). Škola hry na klavír je studijní materiál pro žáky střední pedagogické školy, kteří se před přijetím na tuto školu neučili hře na klavír. Studijní materiál je rozvržen do čtyř ročníků. Látka každého ročníku je rozdělena do dvou částí: první obsahuje přípravná cvičení k osvojení základních prvků klavírní hry, etudy, cvičení a skladbičky. Druhá část je vždy věnována nácviku písní a jejich doprovodů. Látka je vybrána tak, aby žáci mohli získat během čtyřletého studia základní dovednosti pro budoucí praxi na mateřských školách. Bylo nutno vycházet ze specifických podmínek nástrojové výuky na středních pedagogických školách: předně jde vesměs o starší začátečníky (patnáctileté až devatenáctileté), dále pak učební plán stanoví hodiny týdně ve skupinách žáků. [ ] Těžištěm úspěšného studia je samostatná intenzivní domácí příprava a její důsledná kontrola. (KLEINOVÁ, LAUDOVÁ, 9, s. ). Tato učebnice je součástí třísvazkového kompletu určeného pro hudební výuku na Středních pedagogických školách, který doplňují publikace KOVAŘÍK 9 a KOVAŘÍK 9.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM, PRAHA 6, EVROPSKÁ 33 Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/

Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/ Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/2016-17 o přijímacím řízení do studijního oboru 79-41-K/41 gymnázium, denní studium, 4 roky (čtyřleté gymnázium) v Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Na

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

zkoušku na CMGaSOŠPg Brno 19. dubna Praktickou zkoušku z hudební, nebo

zkoušku na CMGaSOŠPg Brno 19. dubna Praktickou zkoušku z hudební, nebo Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru 78-42-M/03) pro školní rok 2017/2018 1. Všeobecná ustanovení V souladu s rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 Střední škola Sion High School, Hradec Králové Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 Střední škola Sion High School, Hradec Králové 1. Gymnázium (nebo gymnázium se sportovním zaměřením) denní forma studia, kód oboru 79-41-K/41

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: M/01)

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: M/01) Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01) 1. Všeobecná ustanovení pro školní rok 2017/2018 V souladu s rozhodnutím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium Příloha 1: dotazník Dotazník Milí studenti, Katedra hudební výchovy se dlouhodobě zaměřuje na výzkumy hudebních preferencí a efektivity hudební výchovy s cílem zlepšit úroveň hudební výchovy a její působení.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více