MASARYKOVA UNIVERZITA. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu Diplomová práce Brno Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Ivo Bartoš Vypracovala: Bc. Kateřina Zoubková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. / Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne. března...

3 Poděkování Děkuji panu doc. Mgr. Ivo Bartošovi za odborné vedení mé diplomové práce, dále studentům Střední pedagogické školy v Přerově za spolupráci při realizaci výzkumu, a zvláště panu doktorovi PhDr. Jiřímu Zapletalovi za cenné pedagogické rady a informace.

4 Bibliografický záznam ZOUBKOVÁ, Kateřina. Oborová struktura na Spgš Přerov se zaměřením na hudební výchovu. Brno,. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce doc. Mgr. Ivo Bartoš. Anotace Cílem diplomové práce je výzkum náplně vyučování na Střední pedagogické škole (Spgš) Přerov, přičemž je zvláštní pozornost věnována hudební výchově. Diplomová práce se zabývá historií této školy a srovnáním hudebních oblastí jejích dvou hlavních studijních oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum, včetně obsahu jejich přijímacího řízení. Důležitým místem v řešení problematiky práce je rozbor a následné srovnání a vyhodnocení dotazníků pro výše zmíněné studijní obory, které vyplňovali studenti prvních až čtvrtých ročníků. Annotation The aim of the thesis is to do a research on teaching contents in Secondary Pedagogical School (Spgš) Přerov, with particular attention being given to music education. This thesis deals with the history of this school and comparison of musical areas of its two main branches of study Preschool and Out-of-School Pedagogy and Pedagogical Lyceum, including the content of their admissions process. An important point of this work is the analysis and subsequent comparison and evaluation of the questionnaires for the abovementioned branches of study that were filled by students from first to fourth grades. Klíčová slova Střední pedagogická škola, Spgš, Přerov, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, hudební nástroj, klavír, flétna, kytara, specializace, hudební výchova, student, žák, hudba, pedagog, komentář Keywords Secondary Pedagogical School, Spgš, Přerov, Preschool and Out-of-School Pedagogy, Pedagogical Lyceum, musical instrument, piano, flute, guitar, specialization, music education, student, pupil, music, pedagogue, comment

5 OBSAH. Úvod Historie školy.... Hlavní studijní obory.... Předškolní a mimoškolní pedagogika ().... Pedagogické lyceum ().... Vybavení třídy Hudební výchovy pro oba hlavní studijní obory.... Přijímací zkoušky hlavních studijních oborů.... Předškolní a mimoškolní pedagogika ()..... Řečové předpoklady..... Hudební předpoklady..... Tělesné předpoklady Výtvarné předpoklady Pedagogické lyceum..... Zkouška v řečové a reprodukční oblasti.... Počty vyučovacích hodin předmětů Hudební výchova Volitelné specializace Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Humanitní studia (jen ).... Učebnice Struktura hodiny předmětu Hudební výchova.... Učitelství mateřské školy jako studijní obor na VŠ.... Hra na hudební nástroj (HHN, ZHHN).... Pěvecký sbor.... Dotazníky ročník... 9

6 .. ročník..... ročník..... ročník Srovnání a vyhodnocení dotazníků.... Závěr.... Přehled použité literatury a informačních zdrojů Příloha.... Résumé...

7 . Úvod Od útlého věku má každý z nás sen, čím chce v životě být. Je tu část dětí, které si přejí být učitelem/učitelkou. Někomu to vydrží až po výběr střední školy. Já jsem si vybrala střední školu pedagogickou z důvodu práce s dětmi a uměleckých bohémských předpokladů. Spgš Přerov nabízí hned dva hlavní studijní obory: Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Pedagogické lyceum. Téma mé diplomové práce jsem si vybrala hlavně proto, jelikož mě vždy zajímalo, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma obory zvlášť po hudební stránce, a také je mým učitelským vzorem bývalý pedagog zmíněné střední školy, který byl nejen mým třídním učitelem, ale i učitelem hudební výchovy a rádcem při konání pedagogické praxe. V úvodu práce se dozvíme o historii Spgš Přerov a srovnání hudebních aspektů obou jejích hlavních oborů. Důležité místo v diplomové práci zastupuje kapitola, která se věnuje předmětu Hra na hudební nástroj. Dozvíme se v ní o průběhu vyučovací hodiny a hudebních nástrojích, které se zde vyučují. Dále jsou zohledněny tzv. volitelné specializace, učebnice, a důraz je kladen i na nový studijní obor s názvem Učitelství pro mateřské školy na VŠ. Dozvíme se např., zda jej učitel/ka musí mít vystudovaný pro působení v mateřské škole nebo ne. Důležité místo v problematice diplomové práce také zaujímá rozbor dotazníků prvních až čtvrtých ročníků u obou hlavních oborů, které jsou v něm srovnány a vyhodnoceny. Jsou zde navíc doplněny i komentáře a zkušenosti pisatelky diplomové práce, která na vybrané škole nejenom sama studovala, ale vykonávala na ní i průběžnou pedagogickou praxi v. ročníku navazujícího magisterského studia na PdF MU. 7

8 . Historie školy Když se zaměříme na historii střední pedagogické školy, tak se nám hned vybaví dvě historická jména známých osobností. a 7. století, a to Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského, kteří ve své době považovali vzdělání za velmi důležité a významné. Roku 97 vznikl v Přerově Soukromý ústavu ku vzdělávání učitelek s českou řečí vyučovací, kterou založil spolek Pokrokové dívčí pedagogium v Olomouci. Jeho úkolem bylo vytvořit protiváhu klášternímu učitelskému ústavu v Řepčíně, který byl nábožensky založen a neodpovídal požadavkům nově se rozvíjející společnosti. Ovšem ze začátku tento ústav procházel krušnou cestou. Nejdříve se učilo na více místech, učitelé byli z gymnázií, také měl zájem o uznání tzv. státních maturit, ovšem ty jim zprvu nebyly přiznány pro nadměrnou progresivitu ve výuce, jelikož bylo období Rakousko-Uherska. O tři roky později pak byla postavena budova nová (dnešní přerovská ZŠ Boženy Němcové), kde byla v přízemí národní škola, která žákům sloužila místo praxe a ve vyšších patrech pak byly učebny. Na přerovském Žerotínově náměstí pak tato škola měla svůj internát, kde byla děvčata ubytována na pokoji po dvou nebo po čtyřech a navíc byla rozdělena do tzv. konverzačních skupin podle regionů, ze kterých pocházela. Prohlubovala své jazykové znalosti buď v češtině, němčině nebo francouzštině. Za internátem pak byla velká botanická zahrada, která sloužila především k výuce a odpočinku. Ani ve škole, ani na internátě nebyl žádný přísný řád, který by studentky omezoval. Důraz byl kladen především na familiárnost, nezávislost a vlastní vůli. Tehdy to byla soukromá škola, kde roční školné stálo korun, za stravování v internátu za rok korun a učební pomůcky, knihovna a čítárna stály korun. K hospodářskému chodu školy ještě přispívaly různé organizace i soukromí podnikatelé, kterým šlo hlavně o to, aby školství nadále vzkvétalo. Nadějný vývoj ale utnula. světová válka, protože byly školy obsazeny a staly se z nich vojenské nemocnice, řada učitelů byla uvedena do válečné pohotovosti a učilo se v provizoriu. Vznikem Československé republiky v roce 9 se upravily osnovy, hra na hudební nástroj, především na housle získala velký důraz, dále pak na dějepis, dějiny a vlastenecké cítění. Státním zařízením se tento učitelský ústav stal v roce 9 a po roce 9 byli přijímání i chlapci a ústav byl přejmenován na Koedukační učitelský Historie Spgš, (viz

9 ústav. Do této doby byla škola jen pro dívky. S politických důvodů byla škola v roce 9 na krátko přesunuta do Znojma, aby se prosadilo české školství, jelikož Znojmo spadalo do německy hovořící oblasti. Za zmínku stojí zmínit několik profesorů, kteří se podíleli na vývoji a na které se s velkou úctou vzpomíná. Byli to především filozof dr. Jiljí Jahn, mykolog dr. Macků, profesor matematiky Králíček a profesorka zeměpisu a dějepisu Fiedlerová. Nesmíme zapomenout také na profesory hudby a zpěvu, jako byl zejména sbormistr a ředitel kůru Bedřich Kozánek a profesor Břetislav Šťastný, který vedl pěvecký sbor s názvem Sokol. Mezi další profesory patřili např. profesor Kovanda, skladatel Jindřich Ferenc, Stanislav Žalud a sbormistr Přerubu Ferdinand Vaněk, kteří se podíleli na hudebním životě ve městě. Mezi studenty, kteří v Přerově odmaturovali, je řada studentů, mezi kterými by se určitě našlo mnoho výborných učitelů, inspektorů a dalších. My si zmíníme alespoň první ženu, redaktorku Hlasu lidu, učitelku Zdeňku Motáňovou, která působila na přerovské radnici v roce 9 a byla nacisty popravena v roce 9. Dále byla pro vzdělání dívek také velmi podstatná tzv. Veřejná odborná škola pro ženská povolání pro dívky, založená v roce 99, která se specializovala na vedení domácností, rodinný život a získání jisté profese, jako je např. švadlena, ošetřovatelka, učitelka odborných předmětů a jiné. Pro absolvování této školy byla možnost práce na živnost. Dále byly pořádány různé kurzy např. vyšívání, cukrářství, vaření, atd. Mezi teoretické předměty patřily třeba dějepis, zdravověda, psychologie, čeština, obchodní počty a jiné. Denně se vyučovalo osm hodin, v sobotu pak čtyři hodiny teorie a praxe. Nejdříve se učilo v různých pronajatých místnostech jiných škol. Ředitelky Marie Bayerová a Marie Poláková se snažily o vystavení vlastní budovy a v roce 9 získaly pozemek ve Štefánkově ulici, kde byly postaveny dvě školy ve funkcionalistickém slohu Obecná koedukační škola v roce 9 (dnes Gymnázium Jana Blahoslava) a v roce 9 pak škola pro ženské povolání (dnešní Spgš), která ale byla vzápětí obsazena německou institucí Hitlerjugend. Po ukončení. světové války se organizace školství měnila. Pro učitelky mateřských škol byly založeny tzv. vyšší sociální školy. Později byl tento název nahrazen jiným, a to Pedagogické gymnázium, kde v prvním školním roce studovalo studentek a přímo ve škole byl pak zřízen i internát. Od dostala škola nový úřední název Významný občan Přerova, městský varhaník, majitel hudebního ústavu (ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově), organizátor a tvůrce hudebního života v Přerově. DbČAD: Soubory: Přerub, zpěvácký spolek přerovský,. 9

10 Pedagogická škola pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Studium trvalo tři roky, čtvrtý ročník probíhal jako řízená pedagogická praxe na budoucích pracovištích žákyň. V roce 9 se začalo vážně uvažovat o nutnosti vysokoškolského vzdělání pro učitelky mateřských škol. Pedagogické školy v Přerově, Prostějově a Olomouci měly být sloučeny v jednu se sídlem v Olomouci. Záměr nebyl naplněn a v roce 99 rozhodlo ministerstvo školství o rozšíření studia ze tří na čtyři roky. Učitelé školy, z nichž mnozí byli skutečnými pedagogickými osobnostmi, vzdělali ve studijních oborech Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství desítky a stovky kvalitních učitelů a vychovatelů, kterým rodiče po desítky let svěřují to nejcennější, co mají, své děti. V 9. letech byly tyto dva obory spojeny v jeden s názvem Předškolní a mimoškolní pedagogika (), který existuje dodnes. V roce byl přidán nový studijní obor s názvem Pedagogické lyceum (), který je zaměřen na přípravu studentů, kteří budou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Od roku 9 pedagogická škola vystřídala šest ředitelů. RNDr. Jiřina Kašparová, Antonín Sosík, PhDr. Jaroslav Hanáček, od roku 99 do roku 9, tedy celých dvacet čtyři let, Ljubomír Burian, na jehož práci navázal PhDr. František Vaňatka. Roky 99 byly pod vedením RNDr. Karla Dvořáka. Rozhodnutím Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy, došlo k.. ke sloučení školy s Gymnáziem Jana Blahoslava. Důvodem byl výrazný pokles žáků hlásících se na střední školy a s ním spojená eliminace problémů, které by mohly nastat v následujících letech, zvláště pak s ohledem na normativní financování, jež se odvíjí od počtu žáků ve škole. Racionalizační záměr byl doprovázen vlnou nesouhlasu a protestů, zvláště z obavy o osud gymnaziálních oborů. V současné době koexistují vedle sebe dva typy střední školy, každá má svá specifika, která jsou důsledně respektována. Přerovská pedagogická škola se může chlubit kvalitním pěveckým sborem, který vyhrál nejednu soutěž, dále se žáci prezentují svými výtvarnými pracemi, které jsou i vyvěšené v chodbách školy. Škola se může pyšnit velmi dobrou spoluprací s mateřskými školami, základními školami, romským komunitním centrem, výchovně vzdělávacími institucemi ve městě i mimo město. Díky povinné pedagogické praxi z této školy vychází Historie Spgš, (viz Gymnázium Jana Blahoslava sídlí v budově sousedící se sídlem Spgš Přerov, sloučená škola má nyní jednu ředitelku. Každá škola má však svého zástupce ředitele a vlastní administrativní aparát. Historie Spgš, (viz

11 absolventi, kteří nemají problém se zapojením do pracovního procesu nebo studiem na vysoké škole.. Hlavní studijní obory. Předškolní a mimoškolní pedagogika () V následujících odstavcích je citován popis profilu absolventa Spgš Přerov oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, přejatý z webových stránek 7 školy (její plný název je v současnosti, tj. po sloučení s Gymnáziem Jana Blahoslava v roce, vysvětleném v předchozí kapitole, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově). Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon níže uvedených činností: výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, 7 Profil absolventa oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, (viz Školní vzdělávací program.

12 nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle () zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V následujících odstavcích je citován popis profilu absolventa Spgš Přerov oboru Pedagogického lycea, přejatých z webových stránek školy 9.. Pedagogické lyceum () Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci: pedagoga volného času podle 7 odst. písm. e) zákona č. / Sb. asistenta pedagoga podle odt. písm. e) zákona č. / Sb. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Studium oboru Pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent: získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele; 9 Profil absolventa oboru Pedagogické lyceum, (viz

13 rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalil metody svého učení) a práci s informačními zdroji; osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních a situací z nich vyplývajících); zdokonalil své komunikativní dovednosti; rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí; upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí. Studium v oblasti předmětů povinného základu směřuje k tomu, aby absolvent: získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situací včetně vyjadřování o odborné problematice; osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty; pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskuzi své názory a postoje; získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví; matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům pro. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese; při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení;

14 osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů; rozvinul a prohloubil svou dovednost orientovat se v různých informačních zdrojích (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace); upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce; prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost, odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.); orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi; získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti; rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium. Studium v oblasti volitelných předmětů: O studiu v oblasti volitelných předmětů se dá více dozvědět v kapitole 7. Volitelné specializace.

15 . Vybavení třídy Hudební výchovy pro oba hlavní studijní obory Ve třídě, která slouží na Spgš Přerov pro výuku Hudební výchovy v obou oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika i Pedagogické lyceum jsou vystaveny obrazy hudebních nástrojů, ale bohužel ne skladatelů. Škola je dále vlastníkem klávesových nástrojů (keyboardů) značky Yamaha, které se nachází ve dvou specializovaných učebnách (v každé učebně je keyboardů cca osm). Specializované třídy se vyskytují v později přistaveném křídle školy a jsou dostupné pro studenty obou hlavních studijních oborů. Škola dále vlastní několik nových sad dětských nástrojů Orffova instrumenáře a klavíry, které jsou v každé školní učebně po jednom kusu (minimálně v deseti třídách). K přehrávání hudby je k dispozici přehrávač pro nahrávky na CD, který doplňují zavěšené reproduktory, ale je používán i největší internetový server pro přehrávání a ukládání zvukových souborů YouTube.. Přijímací zkoušky hlavních studijních oborů. Předškolní a mimoškolní pedagogika () V době, kdy pisatelka diplomové práce vykonávala přijímací zkoušky na Střední pedagogickou školu Přerov (dnes: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov), vycházelo mnoho žáků z povinné devítileté školní docházky a systém SCIO testů ještě nebyl na základních školách zavedený. Systém výuky na ZŠ nebyl v oné době přizpůsoben požadavkům logického myšlení podle představ dokumentů firmy SCIO. I když byly tehdy na Střední pedagogické škole Přerov zavedeny tzv. talentové přijímací zkoušky, byl mnoha žákům kvůli SCIO testům přístup na tuto školu odepřen. Počet uchazečů, hlásící se na tyto obory, byl tehdy vzhledem ke kapacitě školy poměrně vysoký. V době, kdy se na přijímací zkoušky na tuto školu

16 připravovala pisatelka této práce, by pouze se základními znalostmi ze základní školy (ZŠ) také neuspěla. Celková struktura přijímacích zkoušek byla následovná: písemný test z oblasti českého jazyka písemný test z oblasti všeobecných znalostí talentové zkoušky: hudební, tělesná, řečová a výtvarná oblast V dnešní době již uchazeči přijímací test z českého jazyka ani z oblasti všeobecných znalostí při přijímacích zkouškách nepíšou, pouze skládají talentové přijímací zkoušky a předkládají vysvědčení za. pololetí. ročníku a. pololetí 9. ročníku ZŠ. Studenti vykonávají talentovou přijímací zkoušku z řečových, hudebních, tělesných a výtvarných oblastí. Následující odstavce jsou věnovány požadavkům k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, převzatých z webových stránek školy.. Řečové předpoklady a) Zadaný text v rozsahu cca A si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů. b) Zkouška a dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie)... Hudební předpoklady a) Hlasové předpoklady: a. Zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje b) Sluchové předpoklady: a. Zazpívat slyšené tóny hrané na klavír Požadavky k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, (viz

17 b. Zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků c. Určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír ( ) c) Rytmické předpoklady: a. Opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu... Tělesné předpoklady a) Sportovní gymnastika: a. Předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly v před i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy b) Jacíkův motorický test a. Souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech stoj spatný leh na břiše stoj spatný) b. Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně m libovolným způsobem... Výtvarné předpoklady a) Studijní kresba a. (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů) Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie); doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel; Formát: A b) Malba a. (s důrazem na kompozici a míchání barev) Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním prožitkem, poslechem hudební ukázky; doporučený výrazový prostředek: temperové barvy; Formát: A b. 7

18 . Pedagogické lyceum Následující odstavce jsou věnovány požadavkům k přijímací zkoušce oboru Pedagogické lyceum, převzatých z webových stránek školy. Žáci vykonají: Test z českého jazyka (výsledek zohledněn %); Ověření předpokladů v řečové oblasti (výsledek zohledněn %)... Zkouška v řečové a reprodukční oblasti a) Zadaný text v rozsahu A si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů; b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti. Prospěch na základní škole z. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se bude podílet na dosažených bodech %. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věštníku MŠMT pro školní roky / a / umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole za každou soutěž bude uchazeči přičten bod. Požadavky k přijímací zkoušce oboru Pedagogické lyceum, (viz

19 . Počty vyučovacích hodin předmětů Hudební výchova Předškolní a mimoškolní pedagogika (): Hudební výchova s metodikou se vyučuje vždy dvě hodiny týdně po celé čtyři roky studia. Naopak v Pedagogickém lyceu () se Hudební výchova vyučuje jen v prvním ročníku dvě hodiny týdně. 7. Volitelné specializace U obou oborů se volí tzv. specializace, ze kterých bude student na konci čtvrtého ročníku maturovat. Každý obor má možnost výběru hned ze čtyř předmětů. Specializaci s názvem Humanitní studia nabízí pouze obor Pedagogické lyceum. Zbylé specializace jsou tyto: Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Humanitní studia (jen ) Obor si svou specializaci volí od třetího ročníku, ve kterém ji má dvě hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku pak tři hodiny týdně. Obor si svou specializaci volí hned od druhého ročníku, ovšem každý týden mají až čtyři hodiny vybraného předmětu. Učební plán určuje celkovou hodinovou dotaci v daném oboru. Ta je v lepší než v. Pisatelka obdržela od pedagoga Spgš vysvětlení: má celé čtyři roky dvě hodiny týdně HVM (Hudební výchova s metodikou) a celé čtyři roky dvě hodiny týdně HHN (hra na hudební nástroj klavír, zobcová flétna, kytara), navíc od. ročníku dvě a tři hodiny specializace tedy přípravu k maturitě. Kromě toho nepovinný sborový zpěv 9

20 s povinnou hodinou ve sboru (pro. ročník). má HV jen v. ročníku (jsou tam nezpěváci a jiní specialisté). Na celé dějiny hudby, hudební nauku, zpěv atd. mají jen. ročník. A pak jsou jen specializace, ale HHN (hra na hudební nástroj) povinná není, pouze ZHHN (základy hry na hudební nástroj) a maturita. Tedy celkový počet hodin hudby je v větší. Následné odstavce jsou věnovány pěti specializacím (vyjmenovány výše), které jsou součástí ŠVP. Jednotlivé popisy všech specializací jsou převzaty z profilu absolventa z webových stránek školy Studium obou hlavních studijních oborů spěje k tomu, aby absolvent: 7. Hudební výchova Získal hudební orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat a orientovat se v ní; Osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a hlasové výchovy; Orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not; Získal bohatou zásobu písní různých žánrů; Rozvinul a prohloubil své dovednosti ve hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle); 7. Výtvarná výchova Získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury; Zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelovat keramiku, popř. některé nekonvenční techniky; Získal základní znalost počítačové grafiky; Rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie; Vysvětlení z rozhovoru pisatelky s PhDr. Jiřím Zapletalem, pedagogem na Spgš Přerov. Školní vzdělávací program. Profil absolventa, (viz -studijni-obory-k_.html).

21 7. Tělesná výchova Získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku; Ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu; Ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech hlavních druzích sportu; Směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti; 7. Dramatická výchova Ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení a improvizace; Osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální komunikace; Získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy; Získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby; 7. Humanitní studia (jen ) Porozuměl v kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci s mládeží nebo dospělými; Získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin a o jejich soužití především v Evropě; Naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky; Získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí; Získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií;

22 Osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti využívat kulturu v užším slova smysl pro práci s mládeží a dospělými.. Učebnice Oba dva hlavní studijní obory na Spgš Přerov používají pro HV stejné učebnice. V dějinách hudby se Pedagogická škola řídí podle jedné základní příručky. Jedná se o učebnici Hudba a její svět s podnázvem Učebnice pro I. IV. ročník střední pedagogické školy (MIHULE, KOVAŘÍK, 99). Dále se využívá příručka s názvem Hudební výchova, pro gymnázia, což je učebnice první části dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií. V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie a obsahuje i notový materiál k zpěvu. Každý díl doplňují dva kompaktní disky s nahrávkami hudebních ukázek potřebných k práci s učebnicemi. Svým pojetím učebnice navazuje na řadu učebnic pro. 9. ročník ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. (CHARALAMBIDIS, ). U hry na hudební nástroj (klavír) se pracuje podle učebnice Škola hry na klavír pro Střední pedagogické školy:.. ročník, která má čtyři díly (KLEINOVÁ, LAUDOVÁ, 9). Škola hry na klavír je studijní materiál pro žáky střední pedagogické školy, kteří se před přijetím na tuto školu neučili hře na klavír. Studijní materiál je rozvržen do čtyř ročníků. Látka každého ročníku je rozdělena do dvou částí: první obsahuje přípravná cvičení k osvojení základních prvků klavírní hry, etudy, cvičení a skladbičky. Druhá část je vždy věnována nácviku písní a jejich doprovodů. Látka je vybrána tak, aby žáci mohli získat během čtyřletého studia základní dovednosti pro budoucí praxi na mateřských školách. Bylo nutno vycházet ze specifických podmínek nástrojové výuky na středních pedagogických školách: předně jde vesměs o starší začátečníky (patnáctileté až devatenáctileté), dále pak učební plán stanoví hodiny týdně ve skupinách žáků. [ ] Těžištěm úspěšného studia je samostatná intenzivní domácí příprava a její důsledná kontrola. (KLEINOVÁ, LAUDOVÁ, 9, s. ). Tato učebnice je součástí třísvazkového kompletu určeného pro hudební výuku na Středních pedagogických školách, který doplňují publikace KOVAŘÍK 9 a KOVAŘÍK 9.

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. PETRA SUCHÁ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více