Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol: IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2013/2014 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v deseti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, informatiky, cvičnou kuchyň, pracovnu dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomŧcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţákŧ počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní druţina stupeň: 250 chlapcŧ: 130 dívek: stupeň: ţákŧ plnilo školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členŧ: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníkŧ a 3 zástupci z řad zákonných zástupcŧ nezletilých ţákŧ. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2013/2014 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví, schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Na škole je umístěn automat na školní mléko a ovoce do škol. Škola pracuje jiţ 21 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako kaţdý rok jsme organizovali stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky, připravili bazar plyšákŧ, pořádali sportovní turnaje, a během těchto akcí jsme získali 8.840,- Kč, které byly odeslány na konto Stonoţky. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela LTV Příbor. Vyučující vycházeli ze školního vzdělávacího programu, který nese název Svět pro děti, a snaţili se ţákŧm zajímavosti, zákonitosti a vztahy v okolním světě co nejvíce přiblíţit, a to nejen v rámci tradičního vyučování ve třídě (samozřejmě za pouţití moderních pomŧcek a informačních technologií), ale i mimo školu. Od září aţ do června proběhlo mnoho exkurzí. Mezi ty, které jsou osvědčené a pravidelně se opakují, patří na 2. stupni dějepisné výpravy do Archeoparku v Chotěbuzi, do Památníku 2. světové války v Hrabyni a zároveň do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách na Hlučínsku, do štramberské jeskyně Šipka, do Obecné školy v Kozlovicích. V letošním roce se v souvislosti s výukou německého jazyka opět obnovila tradice poznávacích zájezdŧ do Vídně. Kaţdoroční exkurze pořádané pro ţáky 1. stupně vycházejí z učiva vlastivědy a přírodovědy a ţáci se podívali do Muzea J. A. Komenského v Přerově, do planetária na VŠB v Ostravě-Porubě, do Lázní Klimkovice, do Valašského muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm, do Rodného domu F. Palackého v Hodslavicích. Naši ţáci také několikrát navštívili zajímavé pořady a besedy v příborském muzeu. Další besedy proběhly přímo v naší škole navštívili nás hasiči, myslivec, zástupci ekologického sdruţení Hájenka, studentky zubního lékařství s preventivním programem Péče o zuby, do školy za námi přijeli hudebníci, nebo třeba výstava s názvem Putování s pravěkem. Ţáci 1. stupně absolvovali v rámci výuky kurz dopravní výchovy a také plavecký kurz. Další exkurze souvisely s projektem NatTech Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Moravskoslezském kraji. V projektu spolupracujeme s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a tento projekt našim ţákŧm nabídl exkurzi do závodu Continental Barum, s. r. o. v Otrokovicích, exkurzi do Velkých Losin a Dlouhých Strání, kde si ţáci prohlédli unikátní přečerpávací vodní elektrárnu, třídenní exkurzi do západních Čech a dvoudenní exkurzi do Mladé Boleslavi a do Prahy. Nezapomínáme ani na kulturní akce. Ţáci navštívili několik divadelních představení ti mladší se na divadlo podívali v Kulturním domě v Příboře nebo v Kopřivnici, ti starší vyrazili do Národního divadla moravskoslezského, třeba na muzikál Noc na Karlštejně, nebo na koncert Ivy Bittové. A protoţe v Příboře chybí kino, rozhodli jsme se, ţe dětem zpestříme běţné vyučování návštěvou kina v Kopřivnici. Vybraní ţáci si poslechli také koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Klademe dŧraz i na pohybový rozvoj našich ţákŧ. Vyučující tělesné výchovy hledají stále nové moţnosti, jak děti rozhýbat, a tak se k nám na školu dostal nový sport Kin-ball. Hraje se s obřím míčem, kluci i děvčata mohou hrát zvlášť, spolu i proti sobě 3

4 a hlavně, všichni hráči jsou v zápase aktivní, nikdo se tzv. neuleje. Tento sport si ţáci velice rychle oblíbili a uspořádali také turnaj mezi jednotlivými třídami. V posledním únorovém týdnu proběhl tradiční lyţařský výcvik, určený pro ţáky ročníku, a to i přesto, ţe počasí lyţování příliš nepřálo a lyţaři a snowboardisté se museli spokojit s technickým sněhem v areálu Rališka na Horní Bečvě. Naši ţáci se zúčastnili rŧzných sportovních soutěţí ve fotbale, florbale, stolním tenise a hlavně v basketbale. Basketbal má na naší škole tradici i díky dlouhodobé spolupráci s Basketbalovým klubem Příbor a v soutěţích mezi základními školami naši ţáci získávají vavříny. V letošním roce se druţstvu starších ţákyň, ve sloţení D. Drabíková, A. Maléřová, K. Šimíčková, G. Busková, A. Chromečková, N. Godynová a T. Hanzelková, podařilo zvítězit v okresním kole i v krajském finále soutěţe a probojovat se do kvalifikace na republikové finále. Tam se naše dívky neprosadily, ale i tak to opět znamenalo velký úspěch. Nesmíme zapomenout ani na další soutěţe a olympiády. Naši ţáci se zúčastnili olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise, recitační soutěţe, matematické olympiády a Pythagoriády. Největších úspěchŧ dosáhli Václav Fišer z 9. ročníku (účast v krajském kole matematické olympiády), Jana Netušilová z 3. ročníku (účast v krajském kole recitační soutěţe), Zdeněk Ţáček ze 4. ročníku (4. místo v okresním kole recitační soutěţe), Eduard Fiala z 5. ročníku (3. pořadí v okresním kole Pythagoriády) a Daniela Vašková z 6. ročníku (4. pořadí v okresním kole Pythagoriády). Výrazného úspěchu dosáhl také tým naší školy (E. Fiala, A. Hambálková, T. Masopustová a M. Kuliha) ve finále soutěţe Poznej tajemství vědy, kde ţáci získali 3. místo v konkurenci týmŧ 10 škol. V letošním školním roce proběhlo několik velkých akcí. V říjnu jsme pořádali akce pro Stonoţku, tedy pro hnutí Na vlastních nohou, při nichţ se nám podařilo získat 8840 Kč. V listopadu proběhl Den otevřených dveří, v prosinci se jednotlivé třídy představily na Vánočním koncertě. Den her se na 1. stupni uskutečnil den před jarními prázdninami, na 2. stupni den před velikonočními prázdninami. Svátek učitelŧ jsme oslavili projektem Učíme se navzájem, při němţ se ţáci 9. ročníku aktivně podílí na výuce dětí na 1. stupni. Den Země byl ve znamení poznávání přírody v blízkém okolí a Den dětí se nesl opět v duchu soutěţí a her. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: říjen stonoţkový týden duben květen Učíme se navzájem Den Země, Den zdraví prosinec Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Vánoční koncert červen Den Evropy únor Škola hrou 1. stupeň červen Den dětí 4

5 Vyučující dále pro ţáky připravili mnoho zajímavých exkurzí: Archeopark Chotěbuz 7. ročník Exkurze JOB AIR Mošnov 9. ročník Památná místa regionu, Hodslavice, Kunín 4. ročník Planetárium Ostrava, Klimkovice 5. ročník Nat-Tech Mladá Boleslav, Praha 9. ročník Záchranná stanice ţivočichŧ Bartošovice 3. a 4. ročník ZOO Ostrava vítězové soutěţí a olympiád Obecná škola Kozlovice 6. ročník Vánoce na dědině Roţnov pod Radhoštěm 4. a 5. ročník Muzeum J. Á. Komenského Přerov 5. ročník Dějepisná exkurze Štramberk 6. ročník VOŠ Kopřivnice Řemeslo má zlaté dno 8. ročník Nat-Tech Plzeň, Brno Technické muzeum vybraní ţáci Nat-Tech Dlouhé Stráně 7. ročník Nat-Tech Otrokovice 8. ročník Vodohospodářský ústav Ostrava 8. ročník ZOO Ostrava 6. ročník Dále to pak byly návštěvy v zahradnictví, lékárně, ve stáji u pana Michálka, vycházky po památkách našeho města. Rovněţ na školních výletech ţáci navštívili památky a přírodní lokality našeho kraje. ARCHEOPARK CHOTĚBUZ Škola je sponzorem hulmana posvátného v ZOO Ostrava. 5

6 Kromě toho jsme nezapomínali ani na kulturní vyţití našich ţákŧ, byly to návštěvy divadel, kulturní pořady ve škole, divadelní představení v Kopřivnici, výstavy v muzeu, besedy v příborské knihovně. Kocour Modroočko divadlo 1. stupeň Koncert skupiny MARBO Tajemství písniček 1. stupeň Já padouch filmové představení 3. ročník Turbo šnek filmové představení 1. a 2. ročník Velryba Lízinka divadlo ročník Pí a jeho ţivot filmové představení 4. a 5. ročník Čtyřlístek zasahuje divadlo 4. a 5. ročník Movienight Janáčkova filharmonie hraje hudbu z filmŧ ročník Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Iva Bittová dětem Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Noc na Karlštejně Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Sen noci svatojánské Divadlo loutek Ostrava Liška Bystrouška Filmové představení Hobit 2. stupeň BESEDY, PŘEDNÁŠKY Beseda s myslivcem I. A Putování do pravěku Vánoce v Podbeskydí Muzeum Příbor 1. stupeň Besedy v knihovně Hasiči 2. ročník a 6. ročník Dopravní výchova 4. a 5. ročník Zdravá pětka výţiva, reţim dne nadační fond Albert Přírodní suroviny v lidové kultuře Beskyd muzeum 4. a 5. ročník Roboti 9. ročník Technické a přírodovědné přednášky na VOŠ Kopřivnice projekt Nat-Tech 6

7 Také třídy pořádaly své vlastní akce. Malíř podzim I. A, B Škola strašidel 1. stupeň + literární soutěţ ročník Putování s Mikulášem Čerti z první třídy Vánoce ve světě ročník Veselé zoubky prevence zubní hygieny ročník Učíme se navzájem 9. ročník Velikonoce ve světě ročník Pěvecká a recitační soutěţ 1. stupeň Projekt Dny Evropy ročník Drakiáda 1. třídy Pasování na čtenáře 1. ročník Pracovní dílny vánoční ozdoby besídky pro rodiče 1. stupeň Pracovní dílny jarní dekorace společně s rodiči 1. stupeň Minizoo výstavka domácích mazlíčkŧ Akce tříd 1. stupně na Orinoku a koupališti Den otevřených dveří jarmark Vánoční koncert ve školní jídelně Den her na 1. stupni Soutěţ poznej tajemství vědy ročník Projekt stavba města 1. stupeň Cykloservis dopravní výchova 6. ročník Přírodovědná soutěţ 1. stupeň Branný den Stonoţkové akce bazar plyšákŧ, prodej svačinek, sportovní turnaje Výstavy v muzeu Příbor Vycházky po památkách města Kresba v přírodě v hodinách výtvarné výchovy Školní výlety STONOŢKOVÝ TÝDEN BAZAR PLYŠÁKŦ 7

8 Na škole pracoval ţákovský parlament. Kromě toho mnoho ţákŧ navštěvovalo basketbal, basketbalové týmy vedou trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanŧ a ţaludŧ. Starého papíru se nasbíralo kg a škola se umístila na 2. místě v soutěţi ve sběru starého papíru v rámci Moravskoslezského kraje. Kaštanŧ a ţaludŧ se nasbíralo 858 kg. Ţáci během roku nasbírali 165,6 kg víček od pet-lahví pro postiţenou dívku z obce Rybí. Škola také třídí plasty a hliník. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci moţnost výběru ze dvou jídel. 8

9 Na škole pracovalo 27 pedagogických pracovníkŧ, 4 vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníkŧ, vedoucí školní jídelny, Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogŧ, z toho 2 muţi a 12 ţen. V 1. ročnících a v 6. ročníku pracovali asistenti pedagoga u ţákŧ se zdravotním postiţením. 9

10 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku. Jako další cizí jazyk byl zařazen v 7., 8. a 9. ročníku jazyk německý a jazyk ruský. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. Ţáci 3. ročníku si celý školní rok dopisovali se spoluţáky z městečka Fort Mill z USA. 10

11 Integrovaní ţáci Začátkem školního roku 2013/2014 bylo na naší škole evidováno 31 integrovaných ţákŧ. Z toho 2 ţákyně v prvním ročníku pracovaly za pomoci asistenta pedagoga (dysfázie, autismus), ve 4. roč. je ţákyně s těţkým zrakovým postiţením a v 6. roč. ţák s těţkým tělesným postiţením (imobilní), který také pracoval za pomoci asistenta pedagoga. U 23 ţákŧ byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPU), z toho 21 ţákŧm byla doporučena nápravná péče. U 4 ţákŧ přetrvávala porucha chování (VPCH). Během roku 2013/2014 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno 34 ţádostí k vyšetření, z toho bylo 26 ţádostí o základní vyšetření a 8 ke kontrolnímu vyšetření VPU, to jsou ţáci, kteří jiţ navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. Reedukační péče probíhala v 8 skupinách, v II. pololetí v 10 skupinách, většinou v odpoledních hodinách. S dětmi pracovaly dyslektické asistentky Ivana Klaudová, Simona Macková, Irena Schneiderová, Lidmila Janotová a v II. pololetí Jitka Šmídová. Učebna dys v druţině byla málo vyuţívaná, výuka většinou probíhala v běţných třídách, kde p. učitelky měly moţnost vyuţít nových vzdělávacích programŧ na interaktivní tabuli. Proto byla koncem školního roku učebna dys zrušena a veškerý materiál kabinetu Dys byl přestěhován do kabinetu výchovného poradce, kde po drobných úpravách byl vytvořen prostor pro výuku nápravné péče. Pomŧcky a pracovní materiál se postupně doplňovaly podle potřeb ţákŧ. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţákŧ. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace. U ţákŧ, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazykŧ věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola ( ), která se zaměřila na kvalitu reedukační péče, plnění individuálních vzdělávacích plánŧ a na integraci dětí s VPU. Proběhla bez připomínek. Škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně, a to v souvislosti s tělesně postiţeným ţákem (6. třída) Speciálně pedagogickým centrem v Ostravě Zábřehu, které má v evidenci naše 4 ţáky (2 ţákyně v 1. třídě, 2 ţáci ve 3. třídě) Kompenzační pomŧcky pro výuku těchto ţákŧ byly prŧběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stŧl zapŧjčilo SPC v Novém Jičíně. Do 4. třídy postoupila ţákyně se zrakovým postiţením, která je v evidenci SPC pro zrakově postiţené při ZŠ v Opavě, Havlíčkova 1. Vzájemná spolupráce s rodiči integrovaných ţákŧ je velmi dobrá. Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 6 ţákŧ. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 minut. 11

12 Školní druţina Školní druţinu při ZŠ Npor. Loma navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí v rozmezí od prvního do třetího (výjimečně čtvrtého) ročníku ZŠ, které byly rozděleny do tří úplných a jednoho polovičního oddělení. Za tři oddělení o plném počtu dětí (30) zodpovídaly vychovatelky Iveta Kovařčíková, Renata Váňová a Naděţda Tománková, čtvrté oddělení se 14 dětmi vedla na částečný úvazek Marie Londýnová. Vzhledem ke kaţdoročnímu nárŧstu počtu dětí ve školní druţině v posledních letech se nám i v tomto roce 2013/2014 podařilo za výrazné podpory vedení školy i dobrých nápadŧ a šikovnosti vychovatelek i dětí plynule prostředí druţiny nejen rozšířit, ale i vkusně vybavit a dozdobit. Provoz školní druţiny byl zajištěn na základě dlouhodobých zkušeností ve dnech školní docházky od 6.00 hodin do odchodu dětí do školy a pak po skončení vyučování do hodin. V prázdninových dnech či ve dnech ředitelského volna druţina zajišťovala při dostatečném zájmu rodičŧ provoz celodenní, stejně tak v části hlavních prázdnin (od do ). Činnost školní druţiny byla jiţ tradičně a v souladu se zájmy dětí všestranně zaměřená tak, aby si kaţdé dítě našlo svŧj zpŧsob uplatnění a seberealizace. Po převzetí dětí ze ZŠ, společném stravování a krátkém odpočinku se ve všech odděleních rozbíhala zájmová činnost (ZČ), a to v rŧzných oblastech. V rámci zájmové činnosti sportovní se děti formou kolektivních pohybových her, závodivých štafetových her, míčových her, závodění, cvičení obratnosti apod. zdokonalovaly v rozvoji tělesné zdatnosti, pohybových schopností, koordinaci pohybŧ, ale i zdravé soutěţivosti. Vyuţívaly k tomu školního hřiště, tělocvičen školy i druţiny, atria i blízkého okolí. Činnost estetická a pracovně-technická pak nabízela uplatnění estetického cítění dětí a jejich manuálních zručností v rŧzných výtvarných a rukodělných technikách s pouţitím papíru, barev, látek, přírodnin a jiných vhodných materiálŧ k tvorbě rŧzných obrázkŧ a výrobkŧ pro potěchu, jako dárek nebo k výzdobě svého okolí. Během vycházek, pozorováním nebo formou soutěţí a kvízŧ se pak prověřovaly znalosti a vědomosti dětí z přírodovědy, a to z oblastí fauny, flory a tvorby a ochrany ţivotního prostředí, ale také vztahŧ a zákonitostí v přírodě. Svŧj vztah k hudbě a rytmu mohly děti uplatnit při pěveckých soutěţích, hraní na jednoduchých hudebních nástrojích, tanci i poslechu oblíbených písní. Veškerá činnost školní druţiny, ať uţ odpočinková a rekreační (stolní společenské hry, stavebnice, kreslení, poslech pohádek, smyslové hry apod.), či zájmová byla neustále provázená vedením dětí k uvědomění si zásad vhodného chování, dodrţování pravidel bezpečnosti i ochrany zdraví svého i ostatních, a také majetku. Nezapomínalo se také na dodrţování základních pravidel hygieny a pěstování kladných vzájemných vztahŧ. Podle přání rodičŧ měly děti moţnost zpracovávat si pod dohledem vychovatelky své domácí úkoly a také si prostřednictvím rŧzných didaktických her, soutěţí, hádanek a luštění či četby mohly prověřovat, zdokonalovat a doplňovat své znalosti, vědomosti, bystrost, postřeh a dŧvtip. 12

13 Přijímání ţákŧ Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 66 ţákŧ z těchto měst a obcí: Frenštát pod Radhoštěm 1 Kateřinice 19 Kopřivnice 4 Libhošť 1 Lubina 2 Mošnov 9 Skotnice 3 Šenov u Nového Jičína 1 Trnávka 2 Místní část Hájov 32 Místní část Prchalov 2 CELKEM 76 V 1. ročníku bylo 13 ţákŧ s odročenou školní docházkou. 13

14 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře bylo přijato 6 ţákŧ z pátého ročníku. Z devátých ročníkŧ odchází z naší školy 29 ţákŧ, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště. Přehled je uveden v tabulce a znázorněn na grafu. Školní rok 2013/14 název školy Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium a SPŠ elektro a informatiky, Frenštát. P. R, Křiţíkova 1258 studijní, učební obor počet ţákŧ celkem 1 6 z toho chlapc ŧ 0 1 čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium elektrotechnika 5 5 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogické lyceum 1 0 pedagogická škola Přerov Gymnázium Nový Jičín gymnázium 1 0 VOŠ,SPŠ a SOU Kopřivnice automechanik 1 1 karosář 1 1 SŠ technická a zemědělská Nový Jičín instalatér mechanik strojŧ a zařízení SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou elektrotechnika 1 1 Střední škola technická a dopravní, Ostrava- Vítkovice, Moravská 2 SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrŧ 2069 automechanik 1 1 elektrotechnika truhlář nábytkářství a dřevařská výroba Hotelová škola Frenštát p. R., Mariánská 252 kuchař, číšník 1 0 cestovní ruch 1 0 EDUCA SOŠ, s.r.o., N. Jičín, B. Martinŧ reprodukční grafik 1 1 prodavač 1 1 SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabŧvka kuchař 1 1 kuchař - číšník 1 0 Střední pedagog. a Střední zdravotnická škola pedagogické lyceum 1 0 Sv. Aneţky České, Odry sociální činnost 1 0 SŠ polygrafická, Olomouc reprodukční grafik pro 1 0 media Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, TGM sociální činnost SŠ gastronomie, oděvnictví a sluţeb, Frýdek- propagace a reklama 1 0 Místek, TGM 451 AVE-ART, soukromá umělecká škola, Ostrava- umělecké kovářství 1 1 Hrabŧvka Celkem

15 Údaje o výsledcích vzdělávání ţákŧ Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí ţákŧ s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem

16 Během školního roku jsme prováděli také testování našich ţákŧ. V 6. a 8. ročníku to byly testy Scio matematika, jazyk český a obecné studijní předpoklady. Tabulka docházky omluvených hodin celkem prŧměr na ţáka neomluvené hodiny celkem prŧměr na ţáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , stupeň , , celkem , ,

17 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Plánované výnosy a náklady na rok 2014, plánované náklady na pořízení dlouhodobého majetku a jeho financování, plánované zapojení fondŧ do rozpočtu roku Bc. Eva Srněnská Město Příbor Hospodaření a nakládání s majetkem ve smyslu 11 odst. 3 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole Bc. Eva Srněnská Město Příbor Vyhodnotit, zda postupy a opatření uvedené v IVP jsou či nejsou dodrţovány Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Kontrola 28 zákona č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonŧ (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisŧ Alţběta Dohnalová, Diana Bergrová Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Kontrola ve školní jídelně, dodrţování zákona č.258/2000 Sb., zákona č.110/1997 Sb.,zákona č.634/1992 Sb. Zdeňka Pavelková Prověření stanovených podmínek a postupŧ při uskutečňování schválených operací a včasné, správné a přesné provádění zápisŧ o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatických systémech za pololetí roku Bc. Eva Srněnská Město Příbor 17

18 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - matematická olympiáda - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - recitační soutěţ - přírodovědný klokan VÝSLEDKY V OKRESNÍCH A VYŠŠÍCH KOLECH SOUTĚŢÍ A OLYMPIÁD Jana Netušilová III. A Václav Fišer IX. A Zdeněk Ţáček IV. A Eduard Fiala V. A Karolína Dolná V. A Daniela Vašková VI. A 1. místo v okresním kole recitace, účast v krajském kole 4. místo v okresním kole MO 9. tříd, účast v krajském kole 4. místo v okresním kole recitace 3. pořadí, 6. místo v okresním kole Pythagoriády 5. tříd 4. pořadí, 10. místo v okresním kole Pythagoriády 5. tříd 4. pořadí, 7. místo v okresním kole Pythagoriády 6. tříd Ţáci z 1. stupně se zúčastnili soutěţe v Ostravě projekt STAVBA MĚSTA a se svou stavbou našeho města se umístili na krásném 3. místě. 18

19 Přehled výsledkŧ sportovních soutěţí, kterých se účastnili ţáci naší školy: Stolní tenis H IV okrskové kolo Kopřivnice bez postupu Coca cola cup H IV okrskové kolo Bílovec 3. místo bez postupu FLORBAL CUP H IV 1. okrskové kolo MG Příbor 1. místo H IV 2. okrskové kolo Kopřivnice bez postupu Školský pohár České pojišťovny ve florbale roč. okrskové kolo Kopřivnice 5. místo bez postupu Basketbal chlapci mladší okrskové kolo Nový Jičín starší Nový Jičín 1. místo postup Bílovec 3. místo dívky starší okresní kolo Odry 1. místo - postup krajské finále Ostrava 1. místo postup do kvalifikace kvalifikace na republikové finále Šumperk bez postupu Halová kopaná Štramberk H III 2. místo postup Kopřivnice H III bez postupu LVVZ proběhl lyţařský výcvik ţákŧ 7. aţ 9. tříd, který se uskutečnil na Horní Bečvě. Zúčastnilo se ho 41 ţákŧ. Zumba a aerobic Pro dívky 2. stupně proběhl v termínu od do dvouhodinový kurz základŧ zumby a aerobicu, který vedla naše bývalá ţákyně Renata Fialová. 19

20 Další soutěţe a akce Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěţ 1., 2. a 3. ročník Mladý básník autorská soutěţ pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do ZOO Ostrava. 20

21 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětŧm. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonŧ. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje jako místopředseda hodnotící komise okresních matematických soutěţí. Paní učitelka Vladislava Strnadová jako lektor KVIC v oblasti primární prevence. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Pravidelné metodické dny pořádá pro všechny vyučující i metodik prevence a metodik ICT pravidelně proškoluje vyučující na tvorbě digitálních učebních materiálŧ. název kurzu počet Pohádka nás naučí 2 Násobilka x krát jinak 2 Cesta do hlubin čtenářovy duše 2 Strukturované učení u ţákŧ s poruchou, Aspergerŧv syndrom 1 Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce 1 BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 2 Nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami 1 Kin-ball nový sport - Praha 2 Sfumato (splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti 1 Spisová a archivní sluţba 2 Logopedická intervence u dětí předškolního a školního věku 1 Přístupy pedagoga k dětem a mladistvým vyţadující výchovný léčebný reţim 1 Metodická poradna pro ředitele občanský zákoník 2 Inspiromat aktivujte ţáky v hodinách anglického jazyka 1 Speak to me 1 Maňásek v hodinách anglického jazyka 1 Řešme s dětmi problémy 1 Rozvíjíme prostorovou představivost ţákŧ 1 Doplňující didaktické studium anglického jazyka 1 Abeceda čtenářských strategií 2 Cesta ke změně ţivotního stylu dětí 1 Zvládání stresu a obnova sil neváţně o váţném 2 Metodická poradna novely zákonŧ 2 Metodické setkání učitelŧ přírodovědných předmětŧ v rámci projektu NatTech 1 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogŧ do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schŧzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je vyuţili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 21

22 Prevence sociálně patologických jevŧ Ve školním roce 2013/2014 jsme opět připravili rŧzné preventivní aktivity, pracovali jsme na aktuálních problémech, vzdělávali se 1. Ţáci 1. stupeň - Na začátku školního roku školní metodik navštívil třídní schŧzky, kde došlo k představení, rodičŧm byla nabídnuta spolupráce a byl jim předloţen k podpisu GENERÁLNÍ SOUHLAS /viz příloha/. - S vyučujícími 1. stupně došlo ke schŧzce, kde byla zmíněna témata k prevenci, která se objevují v učebnicích, prolínají učivem a jsou prakticky prováděna během celého roku. - Ve 4. ročnících bylo provedeno sociometrické šetření, které mělo za cíl ošetřit kolektiv, pokračovala diskuse s týmem a také rozbor situace s třídní učitelkou. - Krátké šetření proběhlo také v 5. ročníku. - Proběhla preventivní aktivita HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU z Nového Jičína. - Prŧběţně po celý rok ţáci se svými učiteli reagují aktivně na vzniklé situace, problémy řeší, pokud je zapotřebí, konzultují se školním metodikem. - Rodičŧm je opakovaně nabízena pomoc, kontakt na odborníky, konzultační hodiny. 2. stupeň - Začátek školního roku je velmi náročný pro 6. ročníky dochází proto k diskuzím a komunitním kruhŧm, kde je jim představen opětovně školní metodik a dostávají moţnost pochopení a smysluplnosti této funkce. - Problémy na 2. stupni narŧstají v souvislosti s dopíváním a ve školním roce 2013/20104 šlo o tyto jevy: NEOMLUVENÁ ABSENCE, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, NEVHODNÉ CHOVÁNÍ KE SPOLUŢÁKŦM A K UČITELŦM, ALKOHOL V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, ZÁŠKOLÁCTVÍ S VĚDOMÍM RODIČŦ, VULGÁRNÍ CHOVÁNÍ ŢÁKŦ K PERSONÁLU ŠKOLY, ALKOHOL V RODINĚ, ALKOHOL A DROGY NA MODRÉM HŘIŠTI, KOUŘENÍ V DOBĚ VYUČOVÁNÍ, OZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU. - Třídní kolektivy procházely rŧznými typy ošetření dotazníky, komunitní kruhy, hry, diskuse. - Ve vyučování jsou promítány ţákŧm filmy, které sledují rŧzné problematické jevy ŠIKANA film MEZI STĚNAMI, ANOREXIE, BULIMIE film SAMI, nebo projekt SEZNAM SE BEZPEČNĚ. - Ţáci během celého školního roku poměrně často vyuţívají moţnost konzultace se školním metodikem a svěřují se se svými problémy, či poukazují na negativní jevy, které vidí učí se, co je to ţalovat a co je oznamovat dŧleţité věci! 22

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 50 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 008/009 schváleno školskou radou dne: 0.0.009 Charakteristika školy název

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola ZŠ Npor. Loma, šk. rok 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školní preventivní strategie.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více