Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol: IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2013/2014 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v deseti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, informatiky, cvičnou kuchyň, pracovnu dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomŧcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţákŧ počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní druţina stupeň: 250 chlapcŧ: 130 dívek: stupeň: ţákŧ plnilo školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členŧ: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníkŧ a 3 zástupci z řad zákonných zástupcŧ nezletilých ţákŧ. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2013/2014 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví, schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Na škole je umístěn automat na školní mléko a ovoce do škol. Škola pracuje jiţ 21 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako kaţdý rok jsme organizovali stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky, připravili bazar plyšákŧ, pořádali sportovní turnaje, a během těchto akcí jsme získali 8.840,- Kč, které byly odeslány na konto Stonoţky. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela LTV Příbor. Vyučující vycházeli ze školního vzdělávacího programu, který nese název Svět pro děti, a snaţili se ţákŧm zajímavosti, zákonitosti a vztahy v okolním světě co nejvíce přiblíţit, a to nejen v rámci tradičního vyučování ve třídě (samozřejmě za pouţití moderních pomŧcek a informačních technologií), ale i mimo školu. Od září aţ do června proběhlo mnoho exkurzí. Mezi ty, které jsou osvědčené a pravidelně se opakují, patří na 2. stupni dějepisné výpravy do Archeoparku v Chotěbuzi, do Památníku 2. světové války v Hrabyni a zároveň do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách na Hlučínsku, do štramberské jeskyně Šipka, do Obecné školy v Kozlovicích. V letošním roce se v souvislosti s výukou německého jazyka opět obnovila tradice poznávacích zájezdŧ do Vídně. Kaţdoroční exkurze pořádané pro ţáky 1. stupně vycházejí z učiva vlastivědy a přírodovědy a ţáci se podívali do Muzea J. A. Komenského v Přerově, do planetária na VŠB v Ostravě-Porubě, do Lázní Klimkovice, do Valašského muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm, do Rodného domu F. Palackého v Hodslavicích. Naši ţáci také několikrát navštívili zajímavé pořady a besedy v příborském muzeu. Další besedy proběhly přímo v naší škole navštívili nás hasiči, myslivec, zástupci ekologického sdruţení Hájenka, studentky zubního lékařství s preventivním programem Péče o zuby, do školy za námi přijeli hudebníci, nebo třeba výstava s názvem Putování s pravěkem. Ţáci 1. stupně absolvovali v rámci výuky kurz dopravní výchovy a také plavecký kurz. Další exkurze souvisely s projektem NatTech Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Moravskoslezském kraji. V projektu spolupracujeme s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a tento projekt našim ţákŧm nabídl exkurzi do závodu Continental Barum, s. r. o. v Otrokovicích, exkurzi do Velkých Losin a Dlouhých Strání, kde si ţáci prohlédli unikátní přečerpávací vodní elektrárnu, třídenní exkurzi do západních Čech a dvoudenní exkurzi do Mladé Boleslavi a do Prahy. Nezapomínáme ani na kulturní akce. Ţáci navštívili několik divadelních představení ti mladší se na divadlo podívali v Kulturním domě v Příboře nebo v Kopřivnici, ti starší vyrazili do Národního divadla moravskoslezského, třeba na muzikál Noc na Karlštejně, nebo na koncert Ivy Bittové. A protoţe v Příboře chybí kino, rozhodli jsme se, ţe dětem zpestříme běţné vyučování návštěvou kina v Kopřivnici. Vybraní ţáci si poslechli také koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Klademe dŧraz i na pohybový rozvoj našich ţákŧ. Vyučující tělesné výchovy hledají stále nové moţnosti, jak děti rozhýbat, a tak se k nám na školu dostal nový sport Kin-ball. Hraje se s obřím míčem, kluci i děvčata mohou hrát zvlášť, spolu i proti sobě 3

4 a hlavně, všichni hráči jsou v zápase aktivní, nikdo se tzv. neuleje. Tento sport si ţáci velice rychle oblíbili a uspořádali také turnaj mezi jednotlivými třídami. V posledním únorovém týdnu proběhl tradiční lyţařský výcvik, určený pro ţáky ročníku, a to i přesto, ţe počasí lyţování příliš nepřálo a lyţaři a snowboardisté se museli spokojit s technickým sněhem v areálu Rališka na Horní Bečvě. Naši ţáci se zúčastnili rŧzných sportovních soutěţí ve fotbale, florbale, stolním tenise a hlavně v basketbale. Basketbal má na naší škole tradici i díky dlouhodobé spolupráci s Basketbalovým klubem Příbor a v soutěţích mezi základními školami naši ţáci získávají vavříny. V letošním roce se druţstvu starších ţákyň, ve sloţení D. Drabíková, A. Maléřová, K. Šimíčková, G. Busková, A. Chromečková, N. Godynová a T. Hanzelková, podařilo zvítězit v okresním kole i v krajském finále soutěţe a probojovat se do kvalifikace na republikové finále. Tam se naše dívky neprosadily, ale i tak to opět znamenalo velký úspěch. Nesmíme zapomenout ani na další soutěţe a olympiády. Naši ţáci se zúčastnili olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise, recitační soutěţe, matematické olympiády a Pythagoriády. Největších úspěchŧ dosáhli Václav Fišer z 9. ročníku (účast v krajském kole matematické olympiády), Jana Netušilová z 3. ročníku (účast v krajském kole recitační soutěţe), Zdeněk Ţáček ze 4. ročníku (4. místo v okresním kole recitační soutěţe), Eduard Fiala z 5. ročníku (3. pořadí v okresním kole Pythagoriády) a Daniela Vašková z 6. ročníku (4. pořadí v okresním kole Pythagoriády). Výrazného úspěchu dosáhl také tým naší školy (E. Fiala, A. Hambálková, T. Masopustová a M. Kuliha) ve finále soutěţe Poznej tajemství vědy, kde ţáci získali 3. místo v konkurenci týmŧ 10 škol. V letošním školním roce proběhlo několik velkých akcí. V říjnu jsme pořádali akce pro Stonoţku, tedy pro hnutí Na vlastních nohou, při nichţ se nám podařilo získat 8840 Kč. V listopadu proběhl Den otevřených dveří, v prosinci se jednotlivé třídy představily na Vánočním koncertě. Den her se na 1. stupni uskutečnil den před jarními prázdninami, na 2. stupni den před velikonočními prázdninami. Svátek učitelŧ jsme oslavili projektem Učíme se navzájem, při němţ se ţáci 9. ročníku aktivně podílí na výuce dětí na 1. stupni. Den Země byl ve znamení poznávání přírody v blízkém okolí a Den dětí se nesl opět v duchu soutěţí a her. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: říjen stonoţkový týden duben květen Učíme se navzájem Den Země, Den zdraví prosinec Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Vánoční koncert červen Den Evropy únor Škola hrou 1. stupeň červen Den dětí 4

5 Vyučující dále pro ţáky připravili mnoho zajímavých exkurzí: Archeopark Chotěbuz 7. ročník Exkurze JOB AIR Mošnov 9. ročník Památná místa regionu, Hodslavice, Kunín 4. ročník Planetárium Ostrava, Klimkovice 5. ročník Nat-Tech Mladá Boleslav, Praha 9. ročník Záchranná stanice ţivočichŧ Bartošovice 3. a 4. ročník ZOO Ostrava vítězové soutěţí a olympiád Obecná škola Kozlovice 6. ročník Vánoce na dědině Roţnov pod Radhoštěm 4. a 5. ročník Muzeum J. Á. Komenského Přerov 5. ročník Dějepisná exkurze Štramberk 6. ročník VOŠ Kopřivnice Řemeslo má zlaté dno 8. ročník Nat-Tech Plzeň, Brno Technické muzeum vybraní ţáci Nat-Tech Dlouhé Stráně 7. ročník Nat-Tech Otrokovice 8. ročník Vodohospodářský ústav Ostrava 8. ročník ZOO Ostrava 6. ročník Dále to pak byly návštěvy v zahradnictví, lékárně, ve stáji u pana Michálka, vycházky po památkách našeho města. Rovněţ na školních výletech ţáci navštívili památky a přírodní lokality našeho kraje. ARCHEOPARK CHOTĚBUZ Škola je sponzorem hulmana posvátného v ZOO Ostrava. 5

6 Kromě toho jsme nezapomínali ani na kulturní vyţití našich ţákŧ, byly to návštěvy divadel, kulturní pořady ve škole, divadelní představení v Kopřivnici, výstavy v muzeu, besedy v příborské knihovně. Kocour Modroočko divadlo 1. stupeň Koncert skupiny MARBO Tajemství písniček 1. stupeň Já padouch filmové představení 3. ročník Turbo šnek filmové představení 1. a 2. ročník Velryba Lízinka divadlo ročník Pí a jeho ţivot filmové představení 4. a 5. ročník Čtyřlístek zasahuje divadlo 4. a 5. ročník Movienight Janáčkova filharmonie hraje hudbu z filmŧ ročník Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Iva Bittová dětem Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Noc na Karlštejně Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Sen noci svatojánské Divadlo loutek Ostrava Liška Bystrouška Filmové představení Hobit 2. stupeň BESEDY, PŘEDNÁŠKY Beseda s myslivcem I. A Putování do pravěku Vánoce v Podbeskydí Muzeum Příbor 1. stupeň Besedy v knihovně Hasiči 2. ročník a 6. ročník Dopravní výchova 4. a 5. ročník Zdravá pětka výţiva, reţim dne nadační fond Albert Přírodní suroviny v lidové kultuře Beskyd muzeum 4. a 5. ročník Roboti 9. ročník Technické a přírodovědné přednášky na VOŠ Kopřivnice projekt Nat-Tech 6

7 Také třídy pořádaly své vlastní akce. Malíř podzim I. A, B Škola strašidel 1. stupeň + literární soutěţ ročník Putování s Mikulášem Čerti z první třídy Vánoce ve světě ročník Veselé zoubky prevence zubní hygieny ročník Učíme se navzájem 9. ročník Velikonoce ve světě ročník Pěvecká a recitační soutěţ 1. stupeň Projekt Dny Evropy ročník Drakiáda 1. třídy Pasování na čtenáře 1. ročník Pracovní dílny vánoční ozdoby besídky pro rodiče 1. stupeň Pracovní dílny jarní dekorace společně s rodiči 1. stupeň Minizoo výstavka domácích mazlíčkŧ Akce tříd 1. stupně na Orinoku a koupališti Den otevřených dveří jarmark Vánoční koncert ve školní jídelně Den her na 1. stupni Soutěţ poznej tajemství vědy ročník Projekt stavba města 1. stupeň Cykloservis dopravní výchova 6. ročník Přírodovědná soutěţ 1. stupeň Branný den Stonoţkové akce bazar plyšákŧ, prodej svačinek, sportovní turnaje Výstavy v muzeu Příbor Vycházky po památkách města Kresba v přírodě v hodinách výtvarné výchovy Školní výlety STONOŢKOVÝ TÝDEN BAZAR PLYŠÁKŦ 7

8 Na škole pracoval ţákovský parlament. Kromě toho mnoho ţákŧ navštěvovalo basketbal, basketbalové týmy vedou trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanŧ a ţaludŧ. Starého papíru se nasbíralo kg a škola se umístila na 2. místě v soutěţi ve sběru starého papíru v rámci Moravskoslezského kraje. Kaštanŧ a ţaludŧ se nasbíralo 858 kg. Ţáci během roku nasbírali 165,6 kg víček od pet-lahví pro postiţenou dívku z obce Rybí. Škola také třídí plasty a hliník. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci moţnost výběru ze dvou jídel. 8

9 Na škole pracovalo 27 pedagogických pracovníkŧ, 4 vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníkŧ, vedoucí školní jídelny, Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogŧ, z toho 2 muţi a 12 ţen. V 1. ročnících a v 6. ročníku pracovali asistenti pedagoga u ţákŧ se zdravotním postiţením. 9

10 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku. Jako další cizí jazyk byl zařazen v 7., 8. a 9. ročníku jazyk německý a jazyk ruský. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. Ţáci 3. ročníku si celý školní rok dopisovali se spoluţáky z městečka Fort Mill z USA. 10

11 Integrovaní ţáci Začátkem školního roku 2013/2014 bylo na naší škole evidováno 31 integrovaných ţákŧ. Z toho 2 ţákyně v prvním ročníku pracovaly za pomoci asistenta pedagoga (dysfázie, autismus), ve 4. roč. je ţákyně s těţkým zrakovým postiţením a v 6. roč. ţák s těţkým tělesným postiţením (imobilní), který také pracoval za pomoci asistenta pedagoga. U 23 ţákŧ byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPU), z toho 21 ţákŧm byla doporučena nápravná péče. U 4 ţákŧ přetrvávala porucha chování (VPCH). Během roku 2013/2014 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno 34 ţádostí k vyšetření, z toho bylo 26 ţádostí o základní vyšetření a 8 ke kontrolnímu vyšetření VPU, to jsou ţáci, kteří jiţ navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. Reedukační péče probíhala v 8 skupinách, v II. pololetí v 10 skupinách, většinou v odpoledních hodinách. S dětmi pracovaly dyslektické asistentky Ivana Klaudová, Simona Macková, Irena Schneiderová, Lidmila Janotová a v II. pololetí Jitka Šmídová. Učebna dys v druţině byla málo vyuţívaná, výuka většinou probíhala v běţných třídách, kde p. učitelky měly moţnost vyuţít nových vzdělávacích programŧ na interaktivní tabuli. Proto byla koncem školního roku učebna dys zrušena a veškerý materiál kabinetu Dys byl přestěhován do kabinetu výchovného poradce, kde po drobných úpravách byl vytvořen prostor pro výuku nápravné péče. Pomŧcky a pracovní materiál se postupně doplňovaly podle potřeb ţákŧ. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţákŧ. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace. U ţákŧ, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazykŧ věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola ( ), která se zaměřila na kvalitu reedukační péče, plnění individuálních vzdělávacích plánŧ a na integraci dětí s VPU. Proběhla bez připomínek. Škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně, a to v souvislosti s tělesně postiţeným ţákem (6. třída) Speciálně pedagogickým centrem v Ostravě Zábřehu, které má v evidenci naše 4 ţáky (2 ţákyně v 1. třídě, 2 ţáci ve 3. třídě) Kompenzační pomŧcky pro výuku těchto ţákŧ byly prŧběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stŧl zapŧjčilo SPC v Novém Jičíně. Do 4. třídy postoupila ţákyně se zrakovým postiţením, která je v evidenci SPC pro zrakově postiţené při ZŠ v Opavě, Havlíčkova 1. Vzájemná spolupráce s rodiči integrovaných ţákŧ je velmi dobrá. Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 6 ţákŧ. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 minut. 11

12 Školní druţina Školní druţinu při ZŠ Npor. Loma navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí v rozmezí od prvního do třetího (výjimečně čtvrtého) ročníku ZŠ, které byly rozděleny do tří úplných a jednoho polovičního oddělení. Za tři oddělení o plném počtu dětí (30) zodpovídaly vychovatelky Iveta Kovařčíková, Renata Váňová a Naděţda Tománková, čtvrté oddělení se 14 dětmi vedla na částečný úvazek Marie Londýnová. Vzhledem ke kaţdoročnímu nárŧstu počtu dětí ve školní druţině v posledních letech se nám i v tomto roce 2013/2014 podařilo za výrazné podpory vedení školy i dobrých nápadŧ a šikovnosti vychovatelek i dětí plynule prostředí druţiny nejen rozšířit, ale i vkusně vybavit a dozdobit. Provoz školní druţiny byl zajištěn na základě dlouhodobých zkušeností ve dnech školní docházky od 6.00 hodin do odchodu dětí do školy a pak po skončení vyučování do hodin. V prázdninových dnech či ve dnech ředitelského volna druţina zajišťovala při dostatečném zájmu rodičŧ provoz celodenní, stejně tak v části hlavních prázdnin (od do ). Činnost školní druţiny byla jiţ tradičně a v souladu se zájmy dětí všestranně zaměřená tak, aby si kaţdé dítě našlo svŧj zpŧsob uplatnění a seberealizace. Po převzetí dětí ze ZŠ, společném stravování a krátkém odpočinku se ve všech odděleních rozbíhala zájmová činnost (ZČ), a to v rŧzných oblastech. V rámci zájmové činnosti sportovní se děti formou kolektivních pohybových her, závodivých štafetových her, míčových her, závodění, cvičení obratnosti apod. zdokonalovaly v rozvoji tělesné zdatnosti, pohybových schopností, koordinaci pohybŧ, ale i zdravé soutěţivosti. Vyuţívaly k tomu školního hřiště, tělocvičen školy i druţiny, atria i blízkého okolí. Činnost estetická a pracovně-technická pak nabízela uplatnění estetického cítění dětí a jejich manuálních zručností v rŧzných výtvarných a rukodělných technikách s pouţitím papíru, barev, látek, přírodnin a jiných vhodných materiálŧ k tvorbě rŧzných obrázkŧ a výrobkŧ pro potěchu, jako dárek nebo k výzdobě svého okolí. Během vycházek, pozorováním nebo formou soutěţí a kvízŧ se pak prověřovaly znalosti a vědomosti dětí z přírodovědy, a to z oblastí fauny, flory a tvorby a ochrany ţivotního prostředí, ale také vztahŧ a zákonitostí v přírodě. Svŧj vztah k hudbě a rytmu mohly děti uplatnit při pěveckých soutěţích, hraní na jednoduchých hudebních nástrojích, tanci i poslechu oblíbených písní. Veškerá činnost školní druţiny, ať uţ odpočinková a rekreační (stolní společenské hry, stavebnice, kreslení, poslech pohádek, smyslové hry apod.), či zájmová byla neustále provázená vedením dětí k uvědomění si zásad vhodného chování, dodrţování pravidel bezpečnosti i ochrany zdraví svého i ostatních, a také majetku. Nezapomínalo se také na dodrţování základních pravidel hygieny a pěstování kladných vzájemných vztahŧ. Podle přání rodičŧ měly děti moţnost zpracovávat si pod dohledem vychovatelky své domácí úkoly a také si prostřednictvím rŧzných didaktických her, soutěţí, hádanek a luštění či četby mohly prověřovat, zdokonalovat a doplňovat své znalosti, vědomosti, bystrost, postřeh a dŧvtip. 12

13 Přijímání ţákŧ Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 66 ţákŧ z těchto měst a obcí: Frenštát pod Radhoštěm 1 Kateřinice 19 Kopřivnice 4 Libhošť 1 Lubina 2 Mošnov 9 Skotnice 3 Šenov u Nového Jičína 1 Trnávka 2 Místní část Hájov 32 Místní část Prchalov 2 CELKEM 76 V 1. ročníku bylo 13 ţákŧ s odročenou školní docházkou. 13

14 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře bylo přijato 6 ţákŧ z pátého ročníku. Z devátých ročníkŧ odchází z naší školy 29 ţákŧ, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště. Přehled je uveden v tabulce a znázorněn na grafu. Školní rok 2013/14 název školy Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium a SPŠ elektro a informatiky, Frenštát. P. R, Křiţíkova 1258 studijní, učební obor počet ţákŧ celkem 1 6 z toho chlapc ŧ 0 1 čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium elektrotechnika 5 5 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogické lyceum 1 0 pedagogická škola Přerov Gymnázium Nový Jičín gymnázium 1 0 VOŠ,SPŠ a SOU Kopřivnice automechanik 1 1 karosář 1 1 SŠ technická a zemědělská Nový Jičín instalatér mechanik strojŧ a zařízení SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou elektrotechnika 1 1 Střední škola technická a dopravní, Ostrava- Vítkovice, Moravská 2 SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrŧ 2069 automechanik 1 1 elektrotechnika truhlář nábytkářství a dřevařská výroba Hotelová škola Frenštát p. R., Mariánská 252 kuchař, číšník 1 0 cestovní ruch 1 0 EDUCA SOŠ, s.r.o., N. Jičín, B. Martinŧ reprodukční grafik 1 1 prodavač 1 1 SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabŧvka kuchař 1 1 kuchař - číšník 1 0 Střední pedagog. a Střední zdravotnická škola pedagogické lyceum 1 0 Sv. Aneţky České, Odry sociální činnost 1 0 SŠ polygrafická, Olomouc reprodukční grafik pro 1 0 media Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, TGM sociální činnost SŠ gastronomie, oděvnictví a sluţeb, Frýdek- propagace a reklama 1 0 Místek, TGM 451 AVE-ART, soukromá umělecká škola, Ostrava- umělecké kovářství 1 1 Hrabŧvka Celkem

15 Údaje o výsledcích vzdělávání ţákŧ Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí ţákŧ s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem

16 Během školního roku jsme prováděli také testování našich ţákŧ. V 6. a 8. ročníku to byly testy Scio matematika, jazyk český a obecné studijní předpoklady. Tabulka docházky omluvených hodin celkem prŧměr na ţáka neomluvené hodiny celkem prŧměr na ţáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , stupeň , , celkem , ,

17 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Plánované výnosy a náklady na rok 2014, plánované náklady na pořízení dlouhodobého majetku a jeho financování, plánované zapojení fondŧ do rozpočtu roku Bc. Eva Srněnská Město Příbor Hospodaření a nakládání s majetkem ve smyslu 11 odst. 3 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole Bc. Eva Srněnská Město Příbor Vyhodnotit, zda postupy a opatření uvedené v IVP jsou či nejsou dodrţovány Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Kontrola 28 zákona č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonŧ (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisŧ Alţběta Dohnalová, Diana Bergrová Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Kontrola ve školní jídelně, dodrţování zákona č.258/2000 Sb., zákona č.110/1997 Sb.,zákona č.634/1992 Sb. Zdeňka Pavelková Prověření stanovených podmínek a postupŧ při uskutečňování schválených operací a včasné, správné a přesné provádění zápisŧ o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatických systémech za pololetí roku Bc. Eva Srněnská Město Příbor 17

18 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - matematická olympiáda - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - recitační soutěţ - přírodovědný klokan VÝSLEDKY V OKRESNÍCH A VYŠŠÍCH KOLECH SOUTĚŢÍ A OLYMPIÁD Jana Netušilová III. A Václav Fišer IX. A Zdeněk Ţáček IV. A Eduard Fiala V. A Karolína Dolná V. A Daniela Vašková VI. A 1. místo v okresním kole recitace, účast v krajském kole 4. místo v okresním kole MO 9. tříd, účast v krajském kole 4. místo v okresním kole recitace 3. pořadí, 6. místo v okresním kole Pythagoriády 5. tříd 4. pořadí, 10. místo v okresním kole Pythagoriády 5. tříd 4. pořadí, 7. místo v okresním kole Pythagoriády 6. tříd Ţáci z 1. stupně se zúčastnili soutěţe v Ostravě projekt STAVBA MĚSTA a se svou stavbou našeho města se umístili na krásném 3. místě. 18

19 Přehled výsledkŧ sportovních soutěţí, kterých se účastnili ţáci naší školy: Stolní tenis H IV okrskové kolo Kopřivnice bez postupu Coca cola cup H IV okrskové kolo Bílovec 3. místo bez postupu FLORBAL CUP H IV 1. okrskové kolo MG Příbor 1. místo H IV 2. okrskové kolo Kopřivnice bez postupu Školský pohár České pojišťovny ve florbale roč. okrskové kolo Kopřivnice 5. místo bez postupu Basketbal chlapci mladší okrskové kolo Nový Jičín starší Nový Jičín 1. místo postup Bílovec 3. místo dívky starší okresní kolo Odry 1. místo - postup krajské finále Ostrava 1. místo postup do kvalifikace kvalifikace na republikové finále Šumperk bez postupu Halová kopaná Štramberk H III 2. místo postup Kopřivnice H III bez postupu LVVZ proběhl lyţařský výcvik ţákŧ 7. aţ 9. tříd, který se uskutečnil na Horní Bečvě. Zúčastnilo se ho 41 ţákŧ. Zumba a aerobic Pro dívky 2. stupně proběhl v termínu od do dvouhodinový kurz základŧ zumby a aerobicu, který vedla naše bývalá ţákyně Renata Fialová. 19

20 Další soutěţe a akce Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěţ 1., 2. a 3. ročník Mladý básník autorská soutěţ pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do ZOO Ostrava. 20

21 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětŧm. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonŧ. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje jako místopředseda hodnotící komise okresních matematických soutěţí. Paní učitelka Vladislava Strnadová jako lektor KVIC v oblasti primární prevence. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Pravidelné metodické dny pořádá pro všechny vyučující i metodik prevence a metodik ICT pravidelně proškoluje vyučující na tvorbě digitálních učebních materiálŧ. název kurzu počet Pohádka nás naučí 2 Násobilka x krát jinak 2 Cesta do hlubin čtenářovy duše 2 Strukturované učení u ţákŧ s poruchou, Aspergerŧv syndrom 1 Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce 1 BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 2 Nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami 1 Kin-ball nový sport - Praha 2 Sfumato (splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti 1 Spisová a archivní sluţba 2 Logopedická intervence u dětí předškolního a školního věku 1 Přístupy pedagoga k dětem a mladistvým vyţadující výchovný léčebný reţim 1 Metodická poradna pro ředitele občanský zákoník 2 Inspiromat aktivujte ţáky v hodinách anglického jazyka 1 Speak to me 1 Maňásek v hodinách anglického jazyka 1 Řešme s dětmi problémy 1 Rozvíjíme prostorovou představivost ţákŧ 1 Doplňující didaktické studium anglického jazyka 1 Abeceda čtenářských strategií 2 Cesta ke změně ţivotního stylu dětí 1 Zvládání stresu a obnova sil neváţně o váţném 2 Metodická poradna novely zákonŧ 2 Metodické setkání učitelŧ přírodovědných předmětŧ v rámci projektu NatTech 1 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogŧ do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schŧzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je vyuţili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 21

22 Prevence sociálně patologických jevŧ Ve školním roce 2013/2014 jsme opět připravili rŧzné preventivní aktivity, pracovali jsme na aktuálních problémech, vzdělávali se 1. Ţáci 1. stupeň - Na začátku školního roku školní metodik navštívil třídní schŧzky, kde došlo k představení, rodičŧm byla nabídnuta spolupráce a byl jim předloţen k podpisu GENERÁLNÍ SOUHLAS /viz příloha/. - S vyučujícími 1. stupně došlo ke schŧzce, kde byla zmíněna témata k prevenci, která se objevují v učebnicích, prolínají učivem a jsou prakticky prováděna během celého roku. - Ve 4. ročnících bylo provedeno sociometrické šetření, které mělo za cíl ošetřit kolektiv, pokračovala diskuse s týmem a také rozbor situace s třídní učitelkou. - Krátké šetření proběhlo také v 5. ročníku. - Proběhla preventivní aktivita HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU z Nového Jičína. - Prŧběţně po celý rok ţáci se svými učiteli reagují aktivně na vzniklé situace, problémy řeší, pokud je zapotřebí, konzultují se školním metodikem. - Rodičŧm je opakovaně nabízena pomoc, kontakt na odborníky, konzultační hodiny. 2. stupeň - Začátek školního roku je velmi náročný pro 6. ročníky dochází proto k diskuzím a komunitním kruhŧm, kde je jim představen opětovně školní metodik a dostávají moţnost pochopení a smysluplnosti této funkce. - Problémy na 2. stupni narŧstají v souvislosti s dopíváním a ve školním roce 2013/20104 šlo o tyto jevy: NEOMLUVENÁ ABSENCE, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, NEVHODNÉ CHOVÁNÍ KE SPOLUŢÁKŦM A K UČITELŦM, ALKOHOL V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, ZÁŠKOLÁCTVÍ S VĚDOMÍM RODIČŦ, VULGÁRNÍ CHOVÁNÍ ŢÁKŦ K PERSONÁLU ŠKOLY, ALKOHOL V RODINĚ, ALKOHOL A DROGY NA MODRÉM HŘIŠTI, KOUŘENÍ V DOBĚ VYUČOVÁNÍ, OZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU. - Třídní kolektivy procházely rŧznými typy ošetření dotazníky, komunitní kruhy, hry, diskuse. - Ve vyučování jsou promítány ţákŧm filmy, které sledují rŧzné problematické jevy ŠIKANA film MEZI STĚNAMI, ANOREXIE, BULIMIE film SAMI, nebo projekt SEZNAM SE BEZPEČNĚ. - Ţáci během celého školního roku poměrně často vyuţívají moţnost konzultace se školním metodikem a svěřují se se svými problémy, či poukazují na negativní jevy, které vidí učí se, co je to ţalovat a co je oznamovat dŧleţité věci! 22

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více