Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol: IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2013/2014 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v deseti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, informatiky, cvičnou kuchyň, pracovnu dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomŧcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţákŧ počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní druţina stupeň: 250 chlapcŧ: 130 dívek: stupeň: ţákŧ plnilo školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členŧ: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníkŧ a 3 zástupci z řad zákonných zástupcŧ nezletilých ţákŧ. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2013/2014 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví, schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Na škole je umístěn automat na školní mléko a ovoce do škol. Škola pracuje jiţ 21 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako kaţdý rok jsme organizovali stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky, připravili bazar plyšákŧ, pořádali sportovní turnaje, a během těchto akcí jsme získali 8.840,- Kč, které byly odeslány na konto Stonoţky. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O akcích školy informujeme v Měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela LTV Příbor. Vyučující vycházeli ze školního vzdělávacího programu, který nese název Svět pro děti, a snaţili se ţákŧm zajímavosti, zákonitosti a vztahy v okolním světě co nejvíce přiblíţit, a to nejen v rámci tradičního vyučování ve třídě (samozřejmě za pouţití moderních pomŧcek a informačních technologií), ale i mimo školu. Od září aţ do června proběhlo mnoho exkurzí. Mezi ty, které jsou osvědčené a pravidelně se opakují, patří na 2. stupni dějepisné výpravy do Archeoparku v Chotěbuzi, do Památníku 2. světové války v Hrabyni a zároveň do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách na Hlučínsku, do štramberské jeskyně Šipka, do Obecné školy v Kozlovicích. V letošním roce se v souvislosti s výukou německého jazyka opět obnovila tradice poznávacích zájezdŧ do Vídně. Kaţdoroční exkurze pořádané pro ţáky 1. stupně vycházejí z učiva vlastivědy a přírodovědy a ţáci se podívali do Muzea J. A. Komenského v Přerově, do planetária na VŠB v Ostravě-Porubě, do Lázní Klimkovice, do Valašského muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm, do Rodného domu F. Palackého v Hodslavicích. Naši ţáci také několikrát navštívili zajímavé pořady a besedy v příborském muzeu. Další besedy proběhly přímo v naší škole navštívili nás hasiči, myslivec, zástupci ekologického sdruţení Hájenka, studentky zubního lékařství s preventivním programem Péče o zuby, do školy za námi přijeli hudebníci, nebo třeba výstava s názvem Putování s pravěkem. Ţáci 1. stupně absolvovali v rámci výuky kurz dopravní výchovy a také plavecký kurz. Další exkurze souvisely s projektem NatTech Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Moravskoslezském kraji. V projektu spolupracujeme s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a tento projekt našim ţákŧm nabídl exkurzi do závodu Continental Barum, s. r. o. v Otrokovicích, exkurzi do Velkých Losin a Dlouhých Strání, kde si ţáci prohlédli unikátní přečerpávací vodní elektrárnu, třídenní exkurzi do západních Čech a dvoudenní exkurzi do Mladé Boleslavi a do Prahy. Nezapomínáme ani na kulturní akce. Ţáci navštívili několik divadelních představení ti mladší se na divadlo podívali v Kulturním domě v Příboře nebo v Kopřivnici, ti starší vyrazili do Národního divadla moravskoslezského, třeba na muzikál Noc na Karlštejně, nebo na koncert Ivy Bittové. A protoţe v Příboře chybí kino, rozhodli jsme se, ţe dětem zpestříme běţné vyučování návštěvou kina v Kopřivnici. Vybraní ţáci si poslechli také koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Klademe dŧraz i na pohybový rozvoj našich ţákŧ. Vyučující tělesné výchovy hledají stále nové moţnosti, jak děti rozhýbat, a tak se k nám na školu dostal nový sport Kin-ball. Hraje se s obřím míčem, kluci i děvčata mohou hrát zvlášť, spolu i proti sobě 3

4 a hlavně, všichni hráči jsou v zápase aktivní, nikdo se tzv. neuleje. Tento sport si ţáci velice rychle oblíbili a uspořádali také turnaj mezi jednotlivými třídami. V posledním únorovém týdnu proběhl tradiční lyţařský výcvik, určený pro ţáky ročníku, a to i přesto, ţe počasí lyţování příliš nepřálo a lyţaři a snowboardisté se museli spokojit s technickým sněhem v areálu Rališka na Horní Bečvě. Naši ţáci se zúčastnili rŧzných sportovních soutěţí ve fotbale, florbale, stolním tenise a hlavně v basketbale. Basketbal má na naší škole tradici i díky dlouhodobé spolupráci s Basketbalovým klubem Příbor a v soutěţích mezi základními školami naši ţáci získávají vavříny. V letošním roce se druţstvu starších ţákyň, ve sloţení D. Drabíková, A. Maléřová, K. Šimíčková, G. Busková, A. Chromečková, N. Godynová a T. Hanzelková, podařilo zvítězit v okresním kole i v krajském finále soutěţe a probojovat se do kvalifikace na republikové finále. Tam se naše dívky neprosadily, ale i tak to opět znamenalo velký úspěch. Nesmíme zapomenout ani na další soutěţe a olympiády. Naši ţáci se zúčastnili olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise, recitační soutěţe, matematické olympiády a Pythagoriády. Největších úspěchŧ dosáhli Václav Fišer z 9. ročníku (účast v krajském kole matematické olympiády), Jana Netušilová z 3. ročníku (účast v krajském kole recitační soutěţe), Zdeněk Ţáček ze 4. ročníku (4. místo v okresním kole recitační soutěţe), Eduard Fiala z 5. ročníku (3. pořadí v okresním kole Pythagoriády) a Daniela Vašková z 6. ročníku (4. pořadí v okresním kole Pythagoriády). Výrazného úspěchu dosáhl také tým naší školy (E. Fiala, A. Hambálková, T. Masopustová a M. Kuliha) ve finále soutěţe Poznej tajemství vědy, kde ţáci získali 3. místo v konkurenci týmŧ 10 škol. V letošním školním roce proběhlo několik velkých akcí. V říjnu jsme pořádali akce pro Stonoţku, tedy pro hnutí Na vlastních nohou, při nichţ se nám podařilo získat 8840 Kč. V listopadu proběhl Den otevřených dveří, v prosinci se jednotlivé třídy představily na Vánočním koncertě. Den her se na 1. stupni uskutečnil den před jarními prázdninami, na 2. stupni den před velikonočními prázdninami. Svátek učitelŧ jsme oslavili projektem Učíme se navzájem, při němţ se ţáci 9. ročníku aktivně podílí na výuce dětí na 1. stupni. Den Země byl ve znamení poznávání přírody v blízkém okolí a Den dětí se nesl opět v duchu soutěţí a her. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: říjen stonoţkový týden duben květen Učíme se navzájem Den Země, Den zdraví prosinec Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Vánoční koncert červen Den Evropy únor Škola hrou 1. stupeň červen Den dětí 4

5 Vyučující dále pro ţáky připravili mnoho zajímavých exkurzí: Archeopark Chotěbuz 7. ročník Exkurze JOB AIR Mošnov 9. ročník Památná místa regionu, Hodslavice, Kunín 4. ročník Planetárium Ostrava, Klimkovice 5. ročník Nat-Tech Mladá Boleslav, Praha 9. ročník Záchranná stanice ţivočichŧ Bartošovice 3. a 4. ročník ZOO Ostrava vítězové soutěţí a olympiád Obecná škola Kozlovice 6. ročník Vánoce na dědině Roţnov pod Radhoštěm 4. a 5. ročník Muzeum J. Á. Komenského Přerov 5. ročník Dějepisná exkurze Štramberk 6. ročník VOŠ Kopřivnice Řemeslo má zlaté dno 8. ročník Nat-Tech Plzeň, Brno Technické muzeum vybraní ţáci Nat-Tech Dlouhé Stráně 7. ročník Nat-Tech Otrokovice 8. ročník Vodohospodářský ústav Ostrava 8. ročník ZOO Ostrava 6. ročník Dále to pak byly návštěvy v zahradnictví, lékárně, ve stáji u pana Michálka, vycházky po památkách našeho města. Rovněţ na školních výletech ţáci navštívili památky a přírodní lokality našeho kraje. ARCHEOPARK CHOTĚBUZ Škola je sponzorem hulmana posvátného v ZOO Ostrava. 5

6 Kromě toho jsme nezapomínali ani na kulturní vyţití našich ţákŧ, byly to návštěvy divadel, kulturní pořady ve škole, divadelní představení v Kopřivnici, výstavy v muzeu, besedy v příborské knihovně. Kocour Modroočko divadlo 1. stupeň Koncert skupiny MARBO Tajemství písniček 1. stupeň Já padouch filmové představení 3. ročník Turbo šnek filmové představení 1. a 2. ročník Velryba Lízinka divadlo ročník Pí a jeho ţivot filmové představení 4. a 5. ročník Čtyřlístek zasahuje divadlo 4. a 5. ročník Movienight Janáčkova filharmonie hraje hudbu z filmŧ ročník Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Iva Bittová dětem Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Noc na Karlštejně Divadlo Antonína Dvořáka Ostrava Sen noci svatojánské Divadlo loutek Ostrava Liška Bystrouška Filmové představení Hobit 2. stupeň BESEDY, PŘEDNÁŠKY Beseda s myslivcem I. A Putování do pravěku Vánoce v Podbeskydí Muzeum Příbor 1. stupeň Besedy v knihovně Hasiči 2. ročník a 6. ročník Dopravní výchova 4. a 5. ročník Zdravá pětka výţiva, reţim dne nadační fond Albert Přírodní suroviny v lidové kultuře Beskyd muzeum 4. a 5. ročník Roboti 9. ročník Technické a přírodovědné přednášky na VOŠ Kopřivnice projekt Nat-Tech 6

7 Také třídy pořádaly své vlastní akce. Malíř podzim I. A, B Škola strašidel 1. stupeň + literární soutěţ ročník Putování s Mikulášem Čerti z první třídy Vánoce ve světě ročník Veselé zoubky prevence zubní hygieny ročník Učíme se navzájem 9. ročník Velikonoce ve světě ročník Pěvecká a recitační soutěţ 1. stupeň Projekt Dny Evropy ročník Drakiáda 1. třídy Pasování na čtenáře 1. ročník Pracovní dílny vánoční ozdoby besídky pro rodiče 1. stupeň Pracovní dílny jarní dekorace společně s rodiči 1. stupeň Minizoo výstavka domácích mazlíčkŧ Akce tříd 1. stupně na Orinoku a koupališti Den otevřených dveří jarmark Vánoční koncert ve školní jídelně Den her na 1. stupni Soutěţ poznej tajemství vědy ročník Projekt stavba města 1. stupeň Cykloservis dopravní výchova 6. ročník Přírodovědná soutěţ 1. stupeň Branný den Stonoţkové akce bazar plyšákŧ, prodej svačinek, sportovní turnaje Výstavy v muzeu Příbor Vycházky po památkách města Kresba v přírodě v hodinách výtvarné výchovy Školní výlety STONOŢKOVÝ TÝDEN BAZAR PLYŠÁKŦ 7

8 Na škole pracoval ţákovský parlament. Kromě toho mnoho ţákŧ navštěvovalo basketbal, basketbalové týmy vedou trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanŧ a ţaludŧ. Starého papíru se nasbíralo kg a škola se umístila na 2. místě v soutěţi ve sběru starého papíru v rámci Moravskoslezského kraje. Kaštanŧ a ţaludŧ se nasbíralo 858 kg. Ţáci během roku nasbírali 165,6 kg víček od pet-lahví pro postiţenou dívku z obce Rybí. Škola také třídí plasty a hliník. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci moţnost výběru ze dvou jídel. 8

9 Na škole pracovalo 27 pedagogických pracovníkŧ, 4 vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníkŧ, vedoucí školní jídelny, Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogŧ, z toho 2 muţi a 12 ţen. V 1. ročnících a v 6. ročníku pracovali asistenti pedagoga u ţákŧ se zdravotním postiţením. 9

10 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku. Jako další cizí jazyk byl zařazen v 7., 8. a 9. ročníku jazyk německý a jazyk ruský. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. Ţáci 3. ročníku si celý školní rok dopisovali se spoluţáky z městečka Fort Mill z USA. 10

11 Integrovaní ţáci Začátkem školního roku 2013/2014 bylo na naší škole evidováno 31 integrovaných ţákŧ. Z toho 2 ţákyně v prvním ročníku pracovaly za pomoci asistenta pedagoga (dysfázie, autismus), ve 4. roč. je ţákyně s těţkým zrakovým postiţením a v 6. roč. ţák s těţkým tělesným postiţením (imobilní), který také pracoval za pomoci asistenta pedagoga. U 23 ţákŧ byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPU), z toho 21 ţákŧm byla doporučena nápravná péče. U 4 ţákŧ přetrvávala porucha chování (VPCH). Během roku 2013/2014 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno 34 ţádostí k vyšetření, z toho bylo 26 ţádostí o základní vyšetření a 8 ke kontrolnímu vyšetření VPU, to jsou ţáci, kteří jiţ navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. Reedukační péče probíhala v 8 skupinách, v II. pololetí v 10 skupinách, většinou v odpoledních hodinách. S dětmi pracovaly dyslektické asistentky Ivana Klaudová, Simona Macková, Irena Schneiderová, Lidmila Janotová a v II. pololetí Jitka Šmídová. Učebna dys v druţině byla málo vyuţívaná, výuka většinou probíhala v běţných třídách, kde p. učitelky měly moţnost vyuţít nových vzdělávacích programŧ na interaktivní tabuli. Proto byla koncem školního roku učebna dys zrušena a veškerý materiál kabinetu Dys byl přestěhován do kabinetu výchovného poradce, kde po drobných úpravách byl vytvořen prostor pro výuku nápravné péče. Pomŧcky a pracovní materiál se postupně doplňovaly podle potřeb ţákŧ. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţákŧ. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace. U ţákŧ, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazykŧ věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně je na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola ( ), která se zaměřila na kvalitu reedukační péče, plnění individuálních vzdělávacích plánŧ a na integraci dětí s VPU. Proběhla bez připomínek. Škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně, a to v souvislosti s tělesně postiţeným ţákem (6. třída) Speciálně pedagogickým centrem v Ostravě Zábřehu, které má v evidenci naše 4 ţáky (2 ţákyně v 1. třídě, 2 ţáci ve 3. třídě) Kompenzační pomŧcky pro výuku těchto ţákŧ byly prŧběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stŧl zapŧjčilo SPC v Novém Jičíně. Do 4. třídy postoupila ţákyně se zrakovým postiţením, která je v evidenci SPC pro zrakově postiţené při ZŠ v Opavě, Havlíčkova 1. Vzájemná spolupráce s rodiči integrovaných ţákŧ je velmi dobrá. Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 6 ţákŧ. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 minut. 11

12 Školní druţina Školní druţinu při ZŠ Npor. Loma navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí v rozmezí od prvního do třetího (výjimečně čtvrtého) ročníku ZŠ, které byly rozděleny do tří úplných a jednoho polovičního oddělení. Za tři oddělení o plném počtu dětí (30) zodpovídaly vychovatelky Iveta Kovařčíková, Renata Váňová a Naděţda Tománková, čtvrté oddělení se 14 dětmi vedla na částečný úvazek Marie Londýnová. Vzhledem ke kaţdoročnímu nárŧstu počtu dětí ve školní druţině v posledních letech se nám i v tomto roce 2013/2014 podařilo za výrazné podpory vedení školy i dobrých nápadŧ a šikovnosti vychovatelek i dětí plynule prostředí druţiny nejen rozšířit, ale i vkusně vybavit a dozdobit. Provoz školní druţiny byl zajištěn na základě dlouhodobých zkušeností ve dnech školní docházky od 6.00 hodin do odchodu dětí do školy a pak po skončení vyučování do hodin. V prázdninových dnech či ve dnech ředitelského volna druţina zajišťovala při dostatečném zájmu rodičŧ provoz celodenní, stejně tak v části hlavních prázdnin (od do ). Činnost školní druţiny byla jiţ tradičně a v souladu se zájmy dětí všestranně zaměřená tak, aby si kaţdé dítě našlo svŧj zpŧsob uplatnění a seberealizace. Po převzetí dětí ze ZŠ, společném stravování a krátkém odpočinku se ve všech odděleních rozbíhala zájmová činnost (ZČ), a to v rŧzných oblastech. V rámci zájmové činnosti sportovní se děti formou kolektivních pohybových her, závodivých štafetových her, míčových her, závodění, cvičení obratnosti apod. zdokonalovaly v rozvoji tělesné zdatnosti, pohybových schopností, koordinaci pohybŧ, ale i zdravé soutěţivosti. Vyuţívaly k tomu školního hřiště, tělocvičen školy i druţiny, atria i blízkého okolí. Činnost estetická a pracovně-technická pak nabízela uplatnění estetického cítění dětí a jejich manuálních zručností v rŧzných výtvarných a rukodělných technikách s pouţitím papíru, barev, látek, přírodnin a jiných vhodných materiálŧ k tvorbě rŧzných obrázkŧ a výrobkŧ pro potěchu, jako dárek nebo k výzdobě svého okolí. Během vycházek, pozorováním nebo formou soutěţí a kvízŧ se pak prověřovaly znalosti a vědomosti dětí z přírodovědy, a to z oblastí fauny, flory a tvorby a ochrany ţivotního prostředí, ale také vztahŧ a zákonitostí v přírodě. Svŧj vztah k hudbě a rytmu mohly děti uplatnit při pěveckých soutěţích, hraní na jednoduchých hudebních nástrojích, tanci i poslechu oblíbených písní. Veškerá činnost školní druţiny, ať uţ odpočinková a rekreační (stolní společenské hry, stavebnice, kreslení, poslech pohádek, smyslové hry apod.), či zájmová byla neustále provázená vedením dětí k uvědomění si zásad vhodného chování, dodrţování pravidel bezpečnosti i ochrany zdraví svého i ostatních, a také majetku. Nezapomínalo se také na dodrţování základních pravidel hygieny a pěstování kladných vzájemných vztahŧ. Podle přání rodičŧ měly děti moţnost zpracovávat si pod dohledem vychovatelky své domácí úkoly a také si prostřednictvím rŧzných didaktických her, soutěţí, hádanek a luštění či četby mohly prověřovat, zdokonalovat a doplňovat své znalosti, vědomosti, bystrost, postřeh a dŧvtip. 12

13 Přijímání ţákŧ Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 66 ţákŧ z těchto měst a obcí: Frenštát pod Radhoštěm 1 Kateřinice 19 Kopřivnice 4 Libhošť 1 Lubina 2 Mošnov 9 Skotnice 3 Šenov u Nového Jičína 1 Trnávka 2 Místní část Hájov 32 Místní část Prchalov 2 CELKEM 76 V 1. ročníku bylo 13 ţákŧ s odročenou školní docházkou. 13

14 Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře bylo přijato 6 ţákŧ z pátého ročníku. Z devátých ročníkŧ odchází z naší školy 29 ţákŧ, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště. Přehled je uveden v tabulce a znázorněn na grafu. Školní rok 2013/14 název školy Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium a SPŠ elektro a informatiky, Frenštát. P. R, Křiţíkova 1258 studijní, učební obor počet ţákŧ celkem 1 6 z toho chlapc ŧ 0 1 čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium elektrotechnika 5 5 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogické lyceum 1 0 pedagogická škola Přerov Gymnázium Nový Jičín gymnázium 1 0 VOŠ,SPŠ a SOU Kopřivnice automechanik 1 1 karosář 1 1 SŠ technická a zemědělská Nový Jičín instalatér mechanik strojŧ a zařízení SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou elektrotechnika 1 1 Střední škola technická a dopravní, Ostrava- Vítkovice, Moravská 2 SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrŧ 2069 automechanik 1 1 elektrotechnika truhlář nábytkářství a dřevařská výroba Hotelová škola Frenštát p. R., Mariánská 252 kuchař, číšník 1 0 cestovní ruch 1 0 EDUCA SOŠ, s.r.o., N. Jičín, B. Martinŧ reprodukční grafik 1 1 prodavač 1 1 SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabŧvka kuchař 1 1 kuchař - číšník 1 0 Střední pedagog. a Střední zdravotnická škola pedagogické lyceum 1 0 Sv. Aneţky České, Odry sociální činnost 1 0 SŠ polygrafická, Olomouc reprodukční grafik pro 1 0 media Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, TGM sociální činnost SŠ gastronomie, oděvnictví a sluţeb, Frýdek- propagace a reklama 1 0 Místek, TGM 451 AVE-ART, soukromá umělecká škola, Ostrava- umělecké kovářství 1 1 Hrabŧvka Celkem

15 Údaje o výsledcích vzdělávání ţákŧ Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí ţákŧ s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem

16 Během školního roku jsme prováděli také testování našich ţákŧ. V 6. a 8. ročníku to byly testy Scio matematika, jazyk český a obecné studijní předpoklady. Tabulka docházky omluvených hodin celkem prŧměr na ţáka neomluvené hodiny celkem prŧměr na ţáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , stupeň , , celkem , ,

17 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Plánované výnosy a náklady na rok 2014, plánované náklady na pořízení dlouhodobého majetku a jeho financování, plánované zapojení fondŧ do rozpočtu roku Bc. Eva Srněnská Město Příbor Hospodaření a nakládání s majetkem ve smyslu 11 odst. 3 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole Bc. Eva Srněnská Město Příbor Vyhodnotit, zda postupy a opatření uvedené v IVP jsou či nejsou dodrţovány Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Kontrola 28 zákona č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonŧ (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisŧ Alţběta Dohnalová, Diana Bergrová Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Kontrola ve školní jídelně, dodrţování zákona č.258/2000 Sb., zákona č.110/1997 Sb.,zákona č.634/1992 Sb. Zdeňka Pavelková Prověření stanovených podmínek a postupŧ při uskutečňování schválených operací a včasné, správné a přesné provádění zápisŧ o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatických systémech za pololetí roku Bc. Eva Srněnská Město Příbor 17

18 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - matematická olympiáda - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - recitační soutěţ - přírodovědný klokan VÝSLEDKY V OKRESNÍCH A VYŠŠÍCH KOLECH SOUTĚŢÍ A OLYMPIÁD Jana Netušilová III. A Václav Fišer IX. A Zdeněk Ţáček IV. A Eduard Fiala V. A Karolína Dolná V. A Daniela Vašková VI. A 1. místo v okresním kole recitace, účast v krajském kole 4. místo v okresním kole MO 9. tříd, účast v krajském kole 4. místo v okresním kole recitace 3. pořadí, 6. místo v okresním kole Pythagoriády 5. tříd 4. pořadí, 10. místo v okresním kole Pythagoriády 5. tříd 4. pořadí, 7. místo v okresním kole Pythagoriády 6. tříd Ţáci z 1. stupně se zúčastnili soutěţe v Ostravě projekt STAVBA MĚSTA a se svou stavbou našeho města se umístili na krásném 3. místě. 18

19 Přehled výsledkŧ sportovních soutěţí, kterých se účastnili ţáci naší školy: Stolní tenis H IV okrskové kolo Kopřivnice bez postupu Coca cola cup H IV okrskové kolo Bílovec 3. místo bez postupu FLORBAL CUP H IV 1. okrskové kolo MG Příbor 1. místo H IV 2. okrskové kolo Kopřivnice bez postupu Školský pohár České pojišťovny ve florbale roč. okrskové kolo Kopřivnice 5. místo bez postupu Basketbal chlapci mladší okrskové kolo Nový Jičín starší Nový Jičín 1. místo postup Bílovec 3. místo dívky starší okresní kolo Odry 1. místo - postup krajské finále Ostrava 1. místo postup do kvalifikace kvalifikace na republikové finále Šumperk bez postupu Halová kopaná Štramberk H III 2. místo postup Kopřivnice H III bez postupu LVVZ proběhl lyţařský výcvik ţákŧ 7. aţ 9. tříd, který se uskutečnil na Horní Bečvě. Zúčastnilo se ho 41 ţákŧ. Zumba a aerobic Pro dívky 2. stupně proběhl v termínu od do dvouhodinový kurz základŧ zumby a aerobicu, který vedla naše bývalá ţákyně Renata Fialová. 19

20 Další soutěţe a akce Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěţ 1., 2. a 3. ročník Mladý básník autorská soutěţ pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do ZOO Ostrava. 20

21 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětŧm. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonŧ. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje jako místopředseda hodnotící komise okresních matematických soutěţí. Paní učitelka Vladislava Strnadová jako lektor KVIC v oblasti primární prevence. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. Pravidelné metodické dny pořádá pro všechny vyučující i metodik prevence a metodik ICT pravidelně proškoluje vyučující na tvorbě digitálních učebních materiálŧ. název kurzu počet Pohádka nás naučí 2 Násobilka x krát jinak 2 Cesta do hlubin čtenářovy duše 2 Strukturované učení u ţákŧ s poruchou, Aspergerŧv syndrom 1 Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce 1 BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 2 Nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami 1 Kin-ball nový sport - Praha 2 Sfumato (splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti 1 Spisová a archivní sluţba 2 Logopedická intervence u dětí předškolního a školního věku 1 Přístupy pedagoga k dětem a mladistvým vyţadující výchovný léčebný reţim 1 Metodická poradna pro ředitele občanský zákoník 2 Inspiromat aktivujte ţáky v hodinách anglického jazyka 1 Speak to me 1 Maňásek v hodinách anglického jazyka 1 Řešme s dětmi problémy 1 Rozvíjíme prostorovou představivost ţákŧ 1 Doplňující didaktické studium anglického jazyka 1 Abeceda čtenářských strategií 2 Cesta ke změně ţivotního stylu dětí 1 Zvládání stresu a obnova sil neváţně o váţném 2 Metodická poradna novely zákonŧ 2 Metodické setkání učitelŧ přírodovědných předmětŧ v rámci projektu NatTech 1 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogŧ do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schŧzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je vyuţili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 21

22 Prevence sociálně patologických jevŧ Ve školním roce 2013/2014 jsme opět připravili rŧzné preventivní aktivity, pracovali jsme na aktuálních problémech, vzdělávali se 1. Ţáci 1. stupeň - Na začátku školního roku školní metodik navštívil třídní schŧzky, kde došlo k představení, rodičŧm byla nabídnuta spolupráce a byl jim předloţen k podpisu GENERÁLNÍ SOUHLAS /viz příloha/. - S vyučujícími 1. stupně došlo ke schŧzce, kde byla zmíněna témata k prevenci, která se objevují v učebnicích, prolínají učivem a jsou prakticky prováděna během celého roku. - Ve 4. ročnících bylo provedeno sociometrické šetření, které mělo za cíl ošetřit kolektiv, pokračovala diskuse s týmem a také rozbor situace s třídní učitelkou. - Krátké šetření proběhlo také v 5. ročníku. - Proběhla preventivní aktivita HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU z Nového Jičína. - Prŧběţně po celý rok ţáci se svými učiteli reagují aktivně na vzniklé situace, problémy řeší, pokud je zapotřebí, konzultují se školním metodikem. - Rodičŧm je opakovaně nabízena pomoc, kontakt na odborníky, konzultační hodiny. 2. stupeň - Začátek školního roku je velmi náročný pro 6. ročníky dochází proto k diskuzím a komunitním kruhŧm, kde je jim představen opětovně školní metodik a dostávají moţnost pochopení a smysluplnosti této funkce. - Problémy na 2. stupni narŧstají v souvislosti s dopíváním a ve školním roce 2013/20104 šlo o tyto jevy: NEOMLUVENÁ ABSENCE, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, NEVHODNÉ CHOVÁNÍ KE SPOLUŢÁKŦM A K UČITELŦM, ALKOHOL V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, ZÁŠKOLÁCTVÍ S VĚDOMÍM RODIČŦ, VULGÁRNÍ CHOVÁNÍ ŢÁKŦ K PERSONÁLU ŠKOLY, ALKOHOL V RODINĚ, ALKOHOL A DROGY NA MODRÉM HŘIŠTI, KOUŘENÍ V DOBĚ VYUČOVÁNÍ, OZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU. - Třídní kolektivy procházely rŧznými typy ošetření dotazníky, komunitní kruhy, hry, diskuse. - Ve vyučování jsou promítány ţákŧm filmy, které sledují rŧzné problematické jevy ŠIKANA film MEZI STĚNAMI, ANOREXIE, BULIMIE film SAMI, nebo projekt SEZNAM SE BEZPEČNĚ. - Ţáci během celého školního roku poměrně často vyuţívají moţnost konzultace se školním metodikem a svěřují se se svými problémy, či poukazují na negativní jevy, které vidí učí se, co je to ţalovat a co je oznamovat dŧleţité věci! 22

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 schváleno školskou radou dne: 13. 10. 2015 1 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 50 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 008/009 schváleno školskou radou dne: 0.0.009 Charakteristika školy název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2011/2012

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2011/2012 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Anna Součková Hlavním cílem programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více