28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání"

Transkript

1 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie České republiky (dále jen policie ) prováděná s využitím kriminalistických metod a prostředků, jejímž cílem je zjistit, kde se osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat osoby, mrtvoly, části lidského těla anebo kosterní nálezy neznámé totožnosti 1). Čl. 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto závazného pokynu se rozumí a) objektem pátrání 1. osoby hledané 2) a pohřešované 3), totožnost neznámých osob 4), mrtvol, částí lidského těla a kosterních nálezů, 2. pobyt osob, 2.1. jejichž účast na úkonech trestního, občanskoprávního nebo správního řízení je nezbytná, 2.2. jimiž jsou obvinění nebo svědci v trestním řízení nebo účastníci občanskoprávního nebo správního řízení, kteří se na výzvu bez dostatečné omluvy nedostavili nebo nedostavují a jejichž předvedení bylo neúspěšné, (dál jen pobyt osoby ), 1) 2) 3) 4) 68 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 111 písm. c) zákona č. 273/2008 Sb. 111 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb. 63 zákona č. 273/2008 Sb.

2 ZPPP č. 28/2009 Strana 2 3. věci, jimiž jsou silniční vozidla 5) (dále jen vozidlo ), tabulky registračních značek 6) (dále jen registrační značka ), zbraně 7), předměty kulturní hodnoty a další věci, 3.1. které byly odcizeny, jsou neoprávněně drženy nebo užívány, pohřešovány nebo ztraceny, 3.2. které jsou hledány za účelem zajištění důkazu v trestním řízení, 3.3. s nimiž byla spáchána trestná činnost, 3.4. které jsou hledány v souvislosti s odhalováním trestných činů a zjišťováním jejich pachatelů, 3.5. které byly nalezeny nebo zajištěny a jejich původ a majitel není znám, 3.6. které s přihlédnutím k jejich nebezpečnosti, významu obsahu z hlediska veřejného zájmu nebo hodnotě mohou být zneužity, popřípadě mohou způsobit závažný následek na zdraví osob či značnou škodu na majetku a nejedná se o věci uvedené výše, b) hledanou osobou zejména 1. osoba podezřelá z trestného činu (dále jen podezřelý ), na kterou vydal státní zástupce předchozí souhlas k jejímu zadržení, 2. osoba k vydání, na kterou vydal státní zástupce příkaz k zadržení, 3. obviněný ze spáchání trestného činu, na kterého vydal soud příkaz k zatčení, 4. odsouzený, na kterého vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu, 5. osoba, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz a dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a předání, 6. osoba, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz a dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a vydání, 7. odsouzený, obviněný nebo obžalovaný, který uprchl ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo pro výkon vazby, nevrátil se z přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo z povoleného volného pohybu mimo věznici (dále jen vězeň ), 5) 6) 7) 3 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 2 písm. a) zákona č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

3 ZPPP č. 28/2009 Strana 3 8. voják v činné službě, který se svémocně vzdálil a vyhýbá se vojenské službě, plnění vojenského úkolu nebo vojenských povinností, anebo se nevrátil z povoleného volna k vycházce nebo dovolené (dále jen vojenský zběh ), 9. osoba, která uprchla ze zařízení pro výkon ochranného léčení nebo ochranné výchovy (dále jen ochranné opatření ), kam byla umístěna na základě rozhodnutí soudu, 10. osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení, nebo osoba, která se na výzvu lékaře odmítá podrobit léčbě prokazatelně zjištěné nakažlivé choroby, jestliže na tuto osobu nebyl prozatím vydán státním zástupcem předchozí souhlas k jejímu zadržení, 11. osoba, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců, c) pohřešovanou osobou zejména 1. osoba, k níž bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího pobytu a není podezřelou, 2. svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen školské zařízení ), který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením bylo učiněno oznámení o jeho útěku, 3. žadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil azylové zařízení (dále jen uprchlík ), d) tělesnými ostatky mrtvola, část lidského těla nebo kosterní nález, jejichž totožnost nebyla v průběhu ohledání a prvotních úkonů zjištěna, e) zbraní střelná zbraň, střelivo, výbušnina nebo bezpečnostní materiál, f) identifikačními údaji 1. osoby (informace potřebné pro pátrání), zejména 1.1. příjmení, jméno, rodné a další příjmení, 1.2. pohlaví, 1.3. rodné číslo, 1.4. datum a místo narození, 1.5. státní občanství, 1.6. příjmení a jméno rodičů, partnera a dětí, 1.7. čísla osobních a jiných dokladů, 1.8. místo pobytu,

4 ZPPP č. 28/2009 Strana přezdívky a falešná jména včetně variant jejich psané podoby, zneužitá identita 8) apod., popis osoby včetně zvláštních znamení a tetování, stomatologický záznam, popis oblečení apod., fotografie, videozáznam nebo jiný obrazový záznam osoby, popis, nákres nebo obrazový záznam věcí, které měla osoba u sebe, daktyloskopické otisky, pachové stopy, biologické materiály nebo profil DNA, vzorky písma, údaje o vrozených vadách nebo vadách v důsledku nemocí, úrazů, operačních nebo jiných léčbou vzniklých změn na těle a tělesných orgánech, 2. zbraně 2.1. druh zbraně, 2.2. značka výrobce zbraně, 2.3. vzor (model), 2.4. ráže, 2.5. výrobní číslo zbraně, 2.6. specifické individuální znaky, 3. ostatních věcí 3.1. druh věci, výrobní značka, výrobní nebo evidenční číslo, specifické individuální znaky, 3.2. popis, nákres, fotografie nebo jiný obrazový záznam umožňující její dostatečnou identifikaci, g) předmětem kulturní hodnoty předmět kulturní hodnoty 9), kulturní památka 10), sbírkový předmět 11), archiválie 12) a archeologický nález 13), 8) 9) 10) 11) 12) 13) Čl. 18 závazného pokynu policejního prezidenta č. 76/2007, o činnosti národní centrály SIRENE odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 2 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5 ZPPP č. 28/2009 Strana 5 h) mimořádným pátracím opatřením opatření směřující k okamžitému plnění úkolů při pátrání po vybraných objektech pátrání na území České republiky vyhlašované 1. úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen úřad ), 2. mimo pravidelnou pracovní dobu operačním odborem Policejního prezidia České republiky (dále jen operační odbor ) trvající po dobu 30 dnů ode dne vyhlášení, i) základním organizačním článkem organizační článek policie zřízený k plnění základních úkolů služby pořádkové, dopravní a cizinecké policie v přímém výkonu služby 14), j) útvarem policie organizační články útvarů policie plnící úkoly v přímém výkonu služby 15), k) útvarem služby s celostátní působností Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetření, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování, l) zahajujícím útvarem útvar nebo organizační článek policie, který zahájil pátrání podle čl. 15 odst. 1, m) vyhlašujícím útvarem útvar nebo organizační článek policie, který vyhlásil pátrání podle čl. 15 odst. 2, n) justičním orgánem soud, státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které jsou oprávněny 16) vyžádat osobu z ciziny nebo na základě žádosti příslušného zahraničního orgánu rozhodovat o jejím vydání nebo předání, o) cíleným pátráním cílené, výkonné a intenzivní operativní pátrání po vybraných pohřešovaných osobách, dětech a pachatelích závažných trestných činů hledaných za účelem vypátrání, zadržení, zatčení, dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do zdravotnického zařízení pro výkon ochranného léčení, 14) 15) 16) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 148/2008, kterým se stanoví zásady systemizace služebních a pracovních míst v Policii České republiky a postup při přípravě a zpracovávání návrhů změn v systemizaci služebních a pracovních míst v Policii České republiky. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 191/2008, o organizaci Policie České republiky. Hlava dvacátá pátá zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

6 ZPPP č. 28/2009 Strana 6 p) mezinárodním pátráním pátrání prováděné na území České republiky na žádost příslušného zahraničního orgánu nebo pátrání prováděné na území cizích států na žádost justičního orgánu nebo útvaru policie zaslanou do zahraničí národní ústřednou Interpolu úřadu nebo národní centrálou SIRENE úřadu (dále jen mezinárodní odbory úřadu ), q) pátracím svazkem specifický spis 17), ve kterém se soustřeďují dokumenty k vyhlášenému pátrání. Čl. 3 Informační systémy (1) Informačními systémy provozovanými pro účely pátrání jsou a) informační systém PATROS (pátrání po osobách) a informační systém PATRMV 18) (pátrání po vozidlech a registračních značkách), b) Schengenský informační systém 19) (mezinárodní pátrání po osobách, vozidlech, zbraních, dokladech a dalších vybraných kategoriích věcí), c) informační systém e-asf 20) (mezinárodní pátrání po osobách, vozidlech, dokladech a předmětech kulturní hodnoty), d) informační systém KSU 21) (databáze odcizených, zajištěných a nalezených věcí), e) informační systém P-ZBRANĚ 22) (pohřešované a nalezené zbraně), f) informační systém SEUD 23) (pátrání po předmětech kulturní hodnoty), g) informační systém OPATŘENÍ 24), (dále jen pátrací systémy ). (2) Informace významné pro pátrání jsou zpracovávány zejména v informačních systémech a) FODAGEN 25), 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Čl. 25 závazného pokynu policejního prezidenta č. 200/2007, kterým se vydává spisový a skartační řád Policie České republiky. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 73/2007, o informačních systémech PATROS a PATRMV. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 71/2007, o národní součásti Schengenského informačního systému, ve znění pozdějších předpisů. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 107/2006, kterým se upravuje zřizování přístupu a využívání informačního systému Interpolu e-asf. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 72/2007, o informačním systému KSU. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 74/2007, o informačním systému P-ZBRANĚ. Nařízení Ministerstva vnitra č. 28/1997, kterým se stanoví postup při využívání systému evidence uměleckých děl. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 75/2007, kterým se stanoví postup při uplatňování a realizaci požadavků k osobám a věcem a při provozování informačního systému OPATŘENÍ. Rozkaz policejního prezidenta č. 10/2004, kterým se upravuje zkušební provoz systému FODAGEN.

7 ZPPP č. 28/2009 Strana 7 b) C-AFIS 26), c) TELEFOTO 27), d) ETŘ 28), e) Automatická kontrola vozidel 29), f) Zpracování a evidence dopravních nehod 30), g) Kontrola 31), h) Cizinecký informační systém 32). Čl. 4 Subjekty pátrání (1) Úkoly pátrání po osobách a věcech plní v rozsahu vymezeném tímto závazným pokynem a interními akty řízení 33) organizační články policie, jimž tato činnost podle organizačních řádů přísluší. (2) Organizační články uvedené v odstavci 1 spolupracují při plnění úkolů pátrání po osobách a věcech s obecní (městskou) policií 34), dalšími bezpečnostními sbory, Báňskou záchrannou službou, Horskou službou a dalšími specializovanými složkami. V souladu s uzavřenými dohodami může být vyžádána součinnost Armády České republiky. 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2005, kterým se upravuje provozování informačních systémů AFIS 2000, C-AFIS a některé podmínky provozování daktyloskopických sbírek. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 42/1998, kterým se vydávají Směrnice k zajištění provozu informačního systému Telefoto. Rozkaz policejního prezidenta č. 125/2008, kterým se upravuje celoplošný zkušební provoz informačního systému ETŘ. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 53/2007, o informačních systémech projektu Automatická kontrola vozidel, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 69/2008. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 192/2002, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky při provozování a využívání Informačního systému zpracování a evidence dopravních nehod v prostředí Lotus Notes. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 78/1999, kterým se upravuje provozování a využívání informačního systému Kontrola Policií České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2004, kterým se upravuje postup při provozování informačního systému Policie České republiky služby cizinecké a pohraniční policie, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 86/2007. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 56/2001, kterým se upravuje součinnost mezi Interpolem odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky a útvary Policie České republiky a organizačními články Policejního prezidia České republiky. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 76/ a 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

8 ZPPP č. 28/2009 Strana 8 Čl. 5 Úkoly základního organizačního článku (1) Základní organizační článek při výkonu pátrání zejména a) plní pokyny příslušného vedoucího příslušníka policie (dále jen policista ) oddělení obecné kriminality územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství policie, městského ředitelství policie nebo odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování obvodního ředitelství policie (dále jen územní odbor služby ) nebo jím pověřeného policisty a podílí se na dalších pátracích úkonech a opatřeních v rámci příslušného území, b) poznatky získané podle písmene a) ihned předává oddělení obecné kriminality územního odboru služby v písemné formě a řídí se jeho dalšími pokyny; nesnese-li věc odkladu, předá poznatky předběžně telefonicky, osobním sdělením apod., c) neprodleně provede dotaz 1. do pátracích systémů na osobu, u které je zjišťována totožnost; v případě, že se tato osoba pohybuje ve vozidle, provede dotaz též na vozidlo, 2. do pátracích systémů na věc, která je prověřována v souvislosti s činností policie, 3. do informačních systémů D-ZBRANĚ 35) a P-ZBRANĚ 22) a dalších informačních systémů na zadrženou nebo nalezenou zbraň a zbraň, jejíž držitel při kontrole nepředloží doklady opravňující jej k jejímu držení. (2) Za plánování a provádění úkolů při pátrání na základním organizačním článku odpovídá vedoucí policista. Čl. 6 Úkoly územního odboru služby (1) Územní odbor služby v rámci pátrání zejména a) odpovídá za stav a úroveň pátrání v rámci své působnosti, b) průběžně provádí kontrolu údajů o objektech pátrání v pátracích systémech, odstraňuje chyby a na základě písemné informace do nich doplňuje nově zjištěné údaje, c) provádí přímý výkon pátrání v rámci své působnosti, k tomu vede pátrací svazky a příslušné pátrací pomůcky podle čl. 14, d) organizuje a koordinuje pátrání v rámci své působnosti, ukládá přitom základním organizačním článkům úkoly a opatření a poskytuje jim přitom součinnost a metodickou pomoc, e) plní úkoly uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c), 35) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 9/2006, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání systému D-ZBRANĚ.

9 ZPPP č. 28/2009 Strana 9 f) spolupracuje za stanovených podmínek s Vězeňskou službou 36) a Vojenskou policií a s dalšími resortními a mimoresortními orgány a institucemi, g) prostřednictvím příslušného operačního střediska nebo integrovaného operačního střediska, je-li zřízeno, (dále jen operační středisko ) vyžaduje realizaci požadavků k osobám a věcem 24), h) v případě, že je pátrání po hledané osobě bezvýsledné po dobu déle než 4 měsíce nebo okolnosti nasvědčují tomu, že hledaná osoba opustila území České republiky, předloží příslušnému policejnímu orgánu, který vede trestní spis, podnět k iniciaci vydání evropského zatýkacího rozkazu nebo mezinárodního zatýkacího rozkazu, i) vyžaduje cestou odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie (dále jen odbor krajského ředitelství ) pátrání ke zjištění pobytu osoby v zahraničí u mezinárodních odborů úřadu. (2) Odbor obecné kriminality městského ředitelství policie provádí cílené pátrání obdobně jako odbor krajského ředitelství (čl. 7 odst. 2 a 3). Čl. 7 Úkoly odboru krajského ředitelství (1) Odbor krajského ředitelství v rámci pátrání zejména a) odpovídá za stav a úroveň pátrání v rámci své působnosti, b) rozhoduje v rámci své působnosti spory o příslušnost mezi územními odbory služby, c) metodicky řídí výkon pátrání na příslušných územních odborech služby, poskytuje jim součinnost a metodickou pomoc, koordinuje opatření prováděná na území kraje, ukládá v rámci své působnosti úkoly útvarům policie a kontroluje jejich splnění, d) sleduje, metodicky ovlivňuje a kontroluje u územního odboru služby postup při 1. pátrání po hledané osobě, pokud je bezvýsledné po dobu delší než jeden rok, a pátrání po pohřešované osobě, pokud je bezvýsledné po dobu delší než 6 měsíců od vyhlášení pátrání, přitom vyhodnocuje pátrací svazek, uděluje pokyny k dalšímu postupu v pátrání, které schvaluje příslušný vedoucí oddělení obecné kriminality územního odboru služby; k těmto případům vedou záznamy o provedených kontrolách a udělených pokynech a provádějí následné kontroly plnění pokynů, 2. provádění úkolů mimořádného pátracího opatření, 3. pátrání po pohřešované osobě mladší patnácti let, přitom zajišťuje součinnost s policisty specializovanými na problematiku mládeže, nebo po osobě, které hrozí nebezpečí ohrožení života nebo zdraví, přitom zajišťuje součinnost s policisty specializovanými na násilnou trestnou činnost, 4. zjišťování totožnosti tělesných ostatků, 36) Rozkaz policejního prezidenta č. 81/1996, kterým se vydává Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci mezi Generálním ředitelstvím Vězeňské služby a Policií České republiky, ve znění rozkazu policejního prezidenta č. 21/1999.

10 ZPPP č. 28/2009 Strana 10 e) v rámci pátrání po předmětech kulturní hodnoty sleduje, metodicky ovlivňuje a kontroluje výkon pátrání 1. u trestných činů, u nichž byla odcizením předmětu kulturní hodnoty způsobena škoda velkého rozsahu 37), 2. u trestných činů spáchaných v sérii přesahující území dvou a více územních odborů služby, 3. u trestných činů, u nichž to vyžaduje operativní situace, f) podle závažnosti případu provádí přímý výkon pátrání a k tomu vede pátrací svazky, přitom závažnost případu posuzuje zejména podle povahy ohroženého zájmu a způsobilosti příslušných územních odborů služby samostatně dosáhnout cíle pátrání, g) provádí kontrolu údajů vložených do informačních systémů na příslušném území a odstraňuje z nich chyby; nelze-li chybu odstranit vlastními nástroji, požádá o její odstranění manažera 38) příslušného informačního systému, předkládá podněty na úpravy informačních systémů jejich správci, h) plní úkoly uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c), i) vyžaduje pátrání ke zjištění pobytu hledané nebo pohřešované osoby u mezinárodních odborů úřadu, j) spolupracuje s resortními a mimoresortními orgány a institucemi. (2) Odbor krajského ředitelství provádí cílené pátrání po vybraných osobách, a) po nichž vyhlásil pátrání, b) po nichž vyhlásilo pátrání obvodní ředitelství policie, městské ředitelství policie nebo územní odbor služby v působnosti příslušného krajského ředitelství policie, c) které jsou hlášeny k pobytu na příslušném území krajského ředitelství policie nebo u nichž zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se na území krajského ředitelství policie zdržují, nebo d) které určí nadřízený vedoucí policista. (3) Po zahájení cíleného pátrání odbor krajského ředitelství vyznačí v informačním systému PATROS příznak o prováděném cíleném pátrání a po ukončení cíleného pátrání tento příznak zruší. Dokumenty související s cíleným pátráním, soustřeďuje ve spisu vedeném podle interního aktu řízení 39). Po ukončení cíleného pátrání se do spisu založí písemné vyhodnocení pátrání a v případě, nebyla-li osoba vypátrána, se vyhodnocení založí také do příslušného pátracího svazku. 37) 38) 39) 89 odst. 11 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1 písm. a) bod 27 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007, o terminologii v oblasti informačních systémů. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 200/2007, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 121/2008.

11 ZPPP č. 28/2009 Strana 11 Čl. 8 Úkoly útvaru služby s celostátní působností Útvar služby s celostátní působností v rámci pátrání zejména a) žádá o vyhlášení pátrání úřad a mimo pravidelnou pracovní dobu operační odbor; pomine-li důvod pátrání, zašle úřadu žádost o odvolání pátrání, b) bez zbytečného odkladu předává úřadu nově zjištěné informace důležité pro pátrání, které bylo vyhlášeno na základě jeho požadavku, c) průběžně provádí kontrolu údajů o objektech pátrání v pátracích systémech, požaduje odstranění chyb a doplnění nově zjištěných údajů, d) plní úkoly uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c). Čl. 9 Úkoly úřadu (1) Odbor pátrání úřadu v rámci pátrání zejména a) odpovídá za celkový stav a úroveň pátrání, b) odpovídá za pátrání, které bylo vyhlášeno na základě žádosti útvaru služby s celostátní působností, c) metodicky řídí, kontroluje a koordinuje výkon pátrání včetně cíleného pátrání, d) rozhoduje spory o příslušnost mezi krajskými ředitelstvími, e) provádí přímý výkon pátrání včetně cíleného pátrání po vybraných osobách nebo osobách, které určí ředitel úřadu, náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování nebo policejní prezident; přitom postupuje podle čl. 7 odst. 3, f) vyhlašuje pátrání na základě žádosti 1. útvarů služby s celostátní působností a vede pátrací svazky, 2. inspekce policie a vede pátrací svazky, g) vyhlašuje mimořádné pátrací opatření, h) plní úkoly uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c), i) spolupracuje s dalšími resortními a mimoresortními orgány a institucemi. (2) V oblasti cíleného pátrání odbor pátrání úřadu zejména a) plní ve vymezeném rozsahu úkoly na úseku mezinárodní spolupráce přímo nebo prostřednictvím mezinárodních odborů úřadů, b) provádí výběr objektů cíleného pátrání, c) zpracovává a koordinuje případy cíleného pátrání podle žádostí příslušných zahraničních orgánů a útvarů policie, d) při plnění úkolů spolupracuje s dalšími resortními a mimoresortními orgány a se styčnými důstojníky cizích států akreditovanými pro Českou republiku, e) spolupracuje při mezinárodním pátrání po osobách s příslušnými zahraničními orgány.

12 ZPPP č. 28/2009 Strana 12 (3) Mezinárodní odbory úřadu plní v rámci mezinárodního pátrání úkoly stanovené interními akty řízení 33). (4) V oblasti pátrání po předmětech kulturní hodnoty úřad a) sleduje, metodicky ovlivňuje a kontroluje výkon pátrání 1. u trestných činů, u nichž byla odcizením předmětů kulturní hodnoty způsobena škoda velkého rozsahu 37), 2. u trestných činů spáchaných v sérii přesahující území dvou a více krajských ředitelství policie, 3. u trestných činů, u nichž to vyžaduje operativní situace, b) provádí monitorování prodeje předmětů kulturní hodnoty prostřednictvím sítě Internet u provozovatelů domácích a zahraničních elektronických obchodů. Čl. 10 Úkoly ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (dále jen ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ) a) metodicky řídí, koordinuje a kontroluje výkon pátrání po zbraních, b) ve spolupráci s mezinárodními odbory úřadu zajišťuje realizaci žádostí útvarů policie o pátrání po zbraních v zahraničí a po původu zbraní nalezených na území České republiky, c) zpracovává žádosti o pátrání po původu zbraně nalezené v zahraničí na základě žádostí zaslaných mezinárodními odbory úřadu, d) vede pátrací svazky ke zbraním. Operační středisko zejména a) mimo pravidelnou pracovní dobu Čl. 11 Úkoly operačních středisek 1. předává formou pátracích relací mimořádná pátrací opatření, jejichž charakter vyžaduje okamžité plnění stanovených úkolů, 2. organizuje a koordinuje neodkladná opatření související s pátráním po osobě, 3. vyhlašuje pátrání po osobě prostřednictvím informačního systému PATROS a Schengenského informačního systému a informace a dokumenty předává územnímu odboru služby a odboru krajského ředitelství, 4. vyhlašuje pátrání po vozidle prostřednictvím informačního systému PATRMV a informace a dokumenty předává územnímu odboru služby a odboru krajského ředitelství, 5. v případě zadržení osoby, po které se pátrá, zajišťuje její neprodlené předání podle čl. 27 a postupuje podle pokynů uvedených v informačním systému

13 ZPPP č. 28/2009 Strana 13 PATROS a Schengenském informačnímu systému; jde-li o záznam v informačním systému PATROS, vyznačí v něm zadržení osoby, b) na základě žádosti základního organizačního článku, územního odboru služby, útvaru služby s celostátní působností nebo úřadu či na základě vlastního rozhodnutí provede dotaz podle čl. 5 odst. 1 písm. c). Pátrání má formu Čl. 12 Formy pátrání a) osobního pátrání, kterým se rozumí každodenní cílevědomá činnost policisty spočívající v aktualizaci pátracích pomůcek a využívání prostředků pátrání při plnění svých služebních povinností, b) kontroly osob nebo věcí 40), c) domovních a osobních prohlídek, d) cíleného pátrání, e) pátrací akce, kterou se rozumí jednorázové časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání objektu pátrání; organizace a řízení pátrací akce se provádí podle interního aktu řízení 41), f) přeshraničního pronásledování 42). Prostředky pátrání jsou zejména a) pátrací pomůcky uvedené v čl. 14, b) informační systémy uvedené v čl. 3, Čl. 13 Prostředky pátrání c) podpůrné operativně pátrací prostředky 43), d) zveřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích podle čl. 18, e) služební psi, f) kriminalisticko-technické prostředky 44), g) služební vrtulníky, h) další technické prostředky, 40) 41) 42) 43) 44) Zákon č. 273/2008 Sb. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2007, o přeshraničním pronásledování. 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14 ZPPP č. 28/2009 Strana 14 Čl. 14 Pátrací pomůcky (1) Pátrací pomůckou, jejímž účelem je usnadnit plnění úkolů policie při pátrání po osobách a věcech, je manuálně či elektronicky vedený a) přehled objektů pátrání, b) přehled zájmových provozoven. (2) V přehledu objektů pátrání vedou a) policisté zařazení v základních organizačních článcích aktuální informace o 1. hledaných a pohřešovaných osobách s trvalým pobytem hlášeným na území tohoto základního organizačního článku policie, 2. objektech pátrání, k nimž bylo vyhlášeno mimořádné pátrací opatření, b) ostatní policisté konající službu v terénu informace o všech objektech pátrání, k nimž bylo vyhlášeno mimořádné pátrací opatření. (3) Policisté, kteří vedou přehled objektů pátrání, jsou povinni a) mít jej při sobě vždy při výkonu služby, b) využívat údaje v něm vedené výhradně pro účely pátrání, c) vést v něm pouze údaje nezbytné pro účely pátrání, d) provést vhodná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům v něm uvedeným, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, e) likvidovat získané údaje, pokud již nejsou nezbytné pro účely pátrání. (4) V přehledu zájmových provozoven vede a aktualizuje a) územní odbor služby informace o 1. živnostenských provozovnách 45), ve kterých probíhá výkup použitého zboží nebo věcí bez dokladu o nabytí, příjem věcí do zástavy nebo zprostředkování jejich prodeje či přijetí do zástavy (např. zastavárny, bazary, obchody s použitým zbožím nebo starožitnostmi, autobazary), 2. objektech, v nichž se nacházejí předměty kulturní hodnoty (např. galerie, muzea, aukční síně, církevní úřady, kostely, antikvariáty), 3. objektech, v nichž je provozován stánkový prodej spotřebního nebo průmyslového zboží včetně předmětů sběratelského zájmu (např. tržnice, burzy), 4. objektech, kde pravděpodobně dochází k nelegálnímu obchodu s odcizenými věcmi (např. bary, herny), 45) 41 zákona č. 273/2008 Sb. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15 ZPPP č. 28/2009 Strana 15 b) odbor krajského ředitelství informace pouze o živnostenských provozovnách uvedených v písmenu a), o nichž s vědomím odboru krajského ředitelství nevede přehled příslušný územní odbor služby. (5) Přehled zájmových provozoven obsahuje aktuální údaje o zájmových provozovnách: a) registrovaný název podnikatelského subjektu, b) registrované sídlo podnikatelského subjektu, c) specifikace činnosti provozovny (např. zastavárna, galerie), d) druh obchodovaného zboží (např. elektronika), e) ostatní důležité informace o provozovně (např. frekvence výkupu odcizených věcí), f) jméno a příjmení policisty, který byl určen k dlouhodobému shromažďování údajů o provozovně podle odstavce 4. Čl. 15 Zahájení a vyhlášení pátrání (1) Pátrání se zahájí započetím úkonů některé z forem pátrání s využitím prostředků pátrání a) na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby, nebo b) na základě vlastního rozhodnutí. (2) Pátrání se vyhlašuje zavedením údajů o objektu pátrání do příslušného pátracího systému na základě písemné žádosti zahajujícího útvaru. Pátrání po a) osobách, totožnosti neznámých osob a neznámých tělesných ostatcích, vozidlech a registračních značkách vyhlašují 1. územní odbory služby, 2. krajská ředitelství policie, 3. odbor pátrání úřadu, b) zbrani vyhlašují 1. odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, 2. ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, c) ostatních věcech vyhlašují útvary policie. (3) V případech hodných zvláštního zřetele provede zavedení údajů o hledané osobě do příslušného pátracího systému národní centrála SIRENE úřadu 46). (4) Na základě žádosti příslušných zahraničních orgánů, pokud není realizováno prostřednictvím Schengenského informačního systému, vyhlašuje pátrání a) po totožnosti tělesných ostatků, totožnosti neznámé osoby, po předmětech kulturní hodnoty odbor pátrání úřadu, 46) Čl. 27 odst. 3 písm. a) závazného pokynu policejního prezidenta č. 76/2007.

16 ZPPP č. 28/2009 Strana 16 b) po zbraních ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, c) v ostatních případech národní ústředna Interpolu úřadu. (5) Žádost o vyhlášení pátrání obsahuje a) u hledané osoby 1. identifikační údaje osoby podle čl. 2 písm. f) bod 1, 2. informaci o kriminální minulosti 47), 3. důvod pátrání, 4. způsob spáchání trestné činnosti, 5. informace o osobách, s nimiž se hledaná osoba stýká, 6. příslušné ustanovení zákona, na jehož základě má být omezena její osobní svoboda, 7. pokyn, jak má být s hledanou osobou po jejím vypátrání naloženo, a kdo ji převezme, 8. výpis z dotazů provedených do potřebných informačních systémů dostupných prostřednictvím programu Dotazy do informačních systémů 48) a informaci o výsledku dotazu do evidence vězňů, 9. záznam o provedených šetřeních, úkonech a opatřeních, s výjimkou žádostí příslušných zahraničních orgánů, 10. informace o tom, zda je hledaná osoba ozbrojená nebo jinak nebezpečná (např. z důvodu nakažlivé choroby), případně zjištěné informace taktického charakteru; pokud v žádosti o vyhlášení pátrání po osobě nechybí údaje, které jsou zásadní pro vyhlášení pátrání (čl. 15 odst. 5 písm. a) bod 1, 3, 7 až 9), pátrání je vyhlášeno a doplnění chybějících údajů provede vyhlašující orgán bez zbytečného odkladu po dotázání zahajujícího útvaru, b) u pohřešované osoby 1. vyplněný tiskopis Oznámení o pohřešované osobě s protokolem o podání vysvětlení nebo tiskopis Oznámení o útěku svěřence s kopií rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově, 2. záznam o provedeném šetření, úkonech a opatřeních, 3. fotografie pohřešované osoby, 4. výpis z dotazů provedených do potřebných informačních systémů dostupných prostřednictvím programu Dotazy do informačních systémů a informaci o výsledku dotazu do evidence vězňů, 47) 48) Čl. 14 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 90/2003, kterým se upravuje postup při provozování informačních systémů Neukončené přípravné řízení o známých pachatelích a Zájmové osoby policie. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 138/2007, o programu Dotazy do informačních systémů, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 172/2007.

17 ZPPP č. 28/2009 Strana 17 c) u pátrání po totožnosti tělesných ostatků 1. vyplněný tiskopis Zpráva o nálezu neznámé mrtvoly, 2. protokol o ohledání místa nálezu, 3. fotodokumentaci, d) u pátrání po vozidle 1. druh vozidla, 2. tovární značku vozidla (typ vozidla) a jeho modifikace, 3. registrační značku a její barevné provedení, jakož i mezinárodní rozlišovací značku, 4. výrobní číslo a typ motoru, pokud je znám, 5. identifikační číslo VIN v rozsahu 17 znaků (u starších typů vozidel nebo u vozidel, které nemají VIN, se uvádí číslo karoserie a číslo podvozku), 6. barvu vozidla, 7. markanty vozidla, 8. údaje k majiteli vozidla (příjmení, jméno, datum narození, bydliště, u právnické osoby IČO a sídlo), 9. údaje k místu a době odcizení nebo zpronevěření vozidla, 10. jiné údaje využitelné pro pátrání a identifikaci (pískování skel, další identifikační znaky, zabezpečovací systémy), 11. údaj, zda je vozidlo pojištěno proti odcizení či nikoliv, a pokud ano, u které pojišťovny, 12. vyhlašující útvar (odbor krajského ředitelství, územní odbor služby, základní organizační článek) a číslo jednací spisu, 13. rok výroby vozidla, 14. údaje o osobě, která odcizení vozidla nebo registrační značky oznámila (příjmení, jméno, datum narození, bydliště, u právnické osoby IČO a sídlo), 15. údaj, zda vybrané informace o odcizeném vozidle a registrační značce zveřejnit prostřednictvím sítě Internet, e) u pátrání po zbrani a jiné věci identifikační údaje věci, v případě záznamu, který splňuje podmínky pro vložení do Schengenského informačního systému také údaje stanovené pro předávání věcí do Schengenského informačnímu systému 49). (6) Vyhlašující útvar odpovídá za správnost a úplnost údajů vložených do pátracích systémů a za průběh pátrání. (7) Postup při uplatňování a realizaci požadavků k osobám a věcem stanoví interní akt řízení 24). 49) Pokyn náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení č. 26/2007, k provozování informačního systému KSU.

18 ZPPP č. 28/2009 Strana 18 Čl. 16 Připojení k pátrání (1) Má-li o vypátrání osoby zájem další útvar policie (dále jen dožadující útvar ), požádá o doplnění této informace do záznamu v informačním systému PATROS vyhlašující útvar. Dožadující útvar po doplnění zašle vyhlašujícímu útvaru k osobě, po níž se pátrá, informace využitelné pro další pátrání. Všechny útvary policie, které mají na vypátrání osoby zájem, se podílejí na zajištění součinnostních úkonů a opatření k vypátrání této osoby. (2) Pominou-li pro vyhlašující útvar důvody pátrání podle čl. 28 odst. 1 písm. a), b), d) a e), sdělí neprodleně tuto změnu dožadujícímu útvaru a pátrání ukončí. Pominou-li důvody podle čl. 28 odst. 1 písm. c), předá vyhlašující útvar pátrání dožadujícímu útvaru pátrací svazek a zruší požadavek svého útvaru. (3) Požadavek k pátrání po pobytu osoby lze připojit pouze k dříve vyhlášenému pátrání po pobytu osoby nebo k vyhlášenému pátrání po hledané nebo pohřešované osobě. Pátrání po hledané nebo pohřešované osobě nelze připojit k pátrání po pobytu osoby. Pátrací svazek vede ten útvar policie, který vede pátrání po hledané nebo pohřešované osobě, k němuž bylo připojeno jiné pátrání po hledané nebo pohřešované osobě. Útvar policie, který pátrání převzal, požádá odbor pátrání úřadu o změnu kódu vyhlašujícího útvaru v informačním systému PATROS, změní podklad pátrání a pokračuje v pátrání. Čl. 17 Mimořádné pátrací opatření (1) Mimořádné pátrací opatření vyhlásí odbor pátrání úřadu nebo mimo pravidelnou pracovní dobu operační odbor k pohřešovaným osobám mladším patnácti let. (2) Mimořádné pátrací opatření může vyhlásit odbor pátrání úřadu nebo mimo pravidelnou pracovní dobu operační odbor v případech hodných zvláštního zřetele a v případech, kdy to vyžaduje operativní situace, a) k osobám, kterým hrozí nebezpečí ohrožení života nebo zdraví a hledaným osobám, b) k vozidlům a registračním značkám, c) k předmětům kulturní hodnoty, d) k ostatním věcem včetně zbraní na žádost odboru krajského ředitelství nebo útvaru služby s celostátní působností či z vlastního rozhodnutí. (3) Údaje o objektu pátrání, k němuž má být vyhlášeno mimořádné pátrací opatření, musí být zavedeny do příslušných pátracích systémů. O vyhlášení a odvolání mimořádného pátracího opatření k osobě provede záznam v informačním systému PATROS. (4) Žádost o vyhlášení mimořádného pátracího opatření zasílá odboru pátrání úřadu nebo mimo pravidelnou pracovní dobu operačnímu odboru a) útvar služby s celostátní působností,

19 ZPPP č. 28/2009 Strana 19 b) odbor krajského ředitelství na návrh územního odboru služby, považuje-li jeho vyhlášení za nezbytné. (5) V případě, že odbor pátrání úřadu nebo mimo pravidelnou pracovní dobu operační odbor po posouzení žádosti neshledá k vyhlášení mimořádného pátracího opatření důvod, vyrozumí o tom žadatele. (6) Územní odbor služby odpovídá za zajištění neprodleného plnění úkolů vyhlášeného mimořádného opatření na vymezeném území. Základní organizační článek, který plní úkoly mimořádného pátracího opatření, o jejich výsledku zpracuje záznam, který neprodleně doručí oddělení obecné kriminality územního odboru služby. (7) Je-li objekt pátrání v průběhu mimořádného pátracího opatření vypátrán, požádá územní odbor služby, který vyhlášení mimořádného pátracího opatření navrhl, cestou odboru krajského ředitelství odbor pátrání úřadu o jeho odvolání. Čl. 18 Zveřejňování pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích (1) Pátrání se v případech, kdy je to vhodné a účelné, zveřejní v regionálních či celostátních hromadných sdělovacích prostředcích. Pátrání se zveřejní vždy, jde-li o pohřešovanou osobu mladší 15 let. (2) Pátrání v regionálních hromadných sdělovacích prostředcích na území územního odboru služby zveřejňuje příslušná preventivně informační skupina na základě podkladů od územního odboru služby. Preventivně informační skupina o zveřejnění pátrání územní odbor služby neprodleně informuje. (3) Pátrání v regionálních hromadných sdělovacích prostředcích na území příslušném dvěma či více územním odborům služby odboru krajského ředitelství zveřejňuje příslušné preventivně informační oddělení na základě podkladů, které mu předloží územní odbor služby cestou odboru krajského ředitelství. Preventivně informační oddělení o zveřejnění pátrání územní odbor služby neprodleně informuje. (4) V celostátních hromadných sdělovacích prostředcích pátrání zveřejňuje preventivně informační odbor Policejního prezidia České republiky na základě žádosti odboru pátrání úřadu, který o to byl požádán a) útvarem policie cestou odboru krajského ředitelství, b) útvarem služby s celostátní působností, c) mezinárodními odbory úřadu v souvislosti s požadavkem příslušných zahraničních orgánů; předložená žádost obsahuje popis spáchané trestné činnosti nebo důležité okolnosti související s objektem pátrání. (5) Před zveřejněním pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích preventivně informační skupina, preventivně informační oddělení nebo preventivně informační odbor Policejního prezidia České republiky zveřejňované informace zašle elektronickou poštou operačnímu odboru na adresu a do předmětu zprávy uvede slovo pátrání.

20 ZPPP č. 28/2009 Strana 20 (6) Je-li objektem zveřejněného pátrání osoba, provede poznámku o zveřejnění pátrání v informačním systému PATROS a) útvar policie, který o zveřejnění požádal, pokud bylo pátrání zveřejněno pouze v regionálních hromadných sdělovacích prostředcích, b) preventivně informační odbor Policejního prezidia České republiky, pokud bylo pátrání zveřejněno v celostátních hromadných sdělovacích prostředcích; je-li k osobě veden jen zahraniční záznam v Schengenském informačním systému, vede zveřejnění v patrnosti národní centrála SIRENE úřadu. (7) Postup při zveřejnění pátrání po osobách, vozidlech, uměleckých dílech a předmětech kulturní hodnoty prostřednictvím sítě Internet je stanoven interním aktem řízení 50). (8) O zveřejnění pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích v zahraničí žádají mezinárodní odbory úřadu na základě žádosti odboru pátrání úřadu. ČÁST DRUHÁ PÁTRÁNÍ PO OSOBĚ NEBO TOTOŽNOSTI NEZNÁMÉ OSOBY ČI NEZNÁMÝCH TĚLESNÝCH OSTATKŮ Hlava I Pátrání po osobě, totožnosti neznámé osoby či tělesných ostatků a po pobytu osoby na území České republiky Čl. 19 Vyhlášení pátrání po pobytu osoby Pátrání po pobytu osoby vyhlašuje neprodleně na žádost a) policejního orgánu 51) územní odbor služby, odbor krajského ředitelství nebo odbor pátrání úřadu, b) příslušného zahraničního orgánu národní ústředna Interpolu úřadu, c) soudu, státního zastupitelství nebo správního orgánu územní odbor služby, na jehož území je osoba, po níž se pátrá, hlášena k trvalému pobytu; v příslušném záznamu v informačním systému PATROS se uvede, jaké úkony mají být provedeny po vypátrání pobytu osoby. Pátrání Čl. 20 Vyhlášení pátrání po hledané osobě a) po podezřelém vyhlašuje místně příslušný územní odbor služby, odbor krajského ředitelství nebo odbor pátrání úřadu, 50) 51) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 171/2006, kterým se upravuje postup při zveřejňování údajů při pátrání po osobách, vozidlech, uměleckých dílech a předmětech kulturní hodnoty prostřednictvím sítě Internet. 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb.

21 ZPPP č. 28/2009 Strana 21 b) po vězni vyhlašuje na základě oznámení o útěku neprodleně územní odbor služby nebo odbor krajského ředitelství a mimo pravidelnou pracovní dobu operační středisko, na jehož příslušném území k útěku došlo, c) po vězni, který nenastoupil výkon trestu odnětí svobody po jeho přerušení nebo se nevrátil z povoleného opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, vyhlašuje neprodleně územní odbor služby, na jehož území je vězeň hlášen k trvalému pobytu, jestliže v žádosti při opuštění věznice neuvedl místo jiné; pokud vězeň není hlášen k pobytu na území České republiky, vyhlašuje se pátrání podle písmene b), d) po vojenském zběhovi vyhlašuje 1. na základě předání věci velitelstvím Vojenské policie územní odbor služby, na jehož území je dislokován vojenský útvar, kde k události došlo, 2. v naléhavých případech, zejména je-li vojenský zběh ozbrojen nebo byl-li získán předchozí souhlas státního zástupce k jeho zadržení jako podezřelého, vyhlašuje neprodleně územní odbor služby na základě žádosti velitelství Vojenské policie, e) po osobě, které bylo uloženo ochranné opatření, vyhlašuje neprodleně po přijetí oznámení územní odbor služby, na jehož území se nachází zařízení, ze kterého osoba uprchla; vyhlašující útvar zajistí kopii rozhodnutí soudu, kterým bylo osobě uloženo ochranné opatření, a jeho číslo jednací a název soudu, který ochranné opatření uložil; číslo jednací rozhodnutí a název soudu vloží do informačního systému PATROS, f) po osobě, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců, vyhlašuje neprodleně po přijetí oznámení o útěku územní odbor služby, na jehož příslušném území k útěku ze zařízení pro zajištění cizinců došlo, g) po osobě, která trpí nakažlivou chorobou, vyhlašuje neprodleně po přijetí oznámení místně příslušný územní odbor služby, odbor krajského ředitelství nebo odbor pátrání úřadu. Čl. 21 Pátrání po osobě na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu, evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody (1) Za koordinaci, průběh a výsledky pátrání po osobě na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu, evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen příkaz ) odpovídá územní odbor služby, na jehož území je osoba, na kterou je příkaz vydán, hlášena k pobytu. Není-li osoba přihlášena k pobytu na území České republiky, odpovídá územní odbor služby, který územně přísluší soudu, který příkaz vydal. (2) Organizační článek policie uvedený v odstavci 1 po obdržení příkazu neprodleně zajistí provedení základních prověrek v místě bydliště, pracoviště a u osob, se kterými se osoba stýká, a na základě jejich výsledku neprodleně vyhlásí pátrání po osobě.

22 ZPPP č. 28/2009 Strana 22 Čl. 22 Pátrání po pohřešované osobě (1) Oznámení o pohřešované osobě přijímá útvar policie, který neprodleně a) zahájí pátrání, b) zpracuje záznam o provedených úkonech a opatřeních, který obsahuje informace o tom, kdy, kde a kým byly provedeny a s jakým výsledkem, a c) dokumenty k přijatému oznámení předá v pracovní době příslušnému územnímu odboru služby a mimo pravidelnou pracovní dobu příslušnému operačnímu středisku. (2) Policista, který přijímá oznámení o pohřešování osoby, sepíše s oznamovatelem protokol o podání vysvětlení a vyplní tiskopis Oznámení o pohřešované osobě nebo přijme Oznámení o útěku svěřence a současně si vyžádá kopii rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově. (3) Pátrání po pohřešované osobě vyhlašuje územní odbor služby, mimo pravidelnou pracovní dobu operační středisko, na jehož území bylo přijato oznámení o pohřešování osoby, o útěku svěřence ze školského zařízení nebo uprchlíka, neprodleně po obdržení dokumentů o oznámení a zajistí provedení neodkladných opatření. (4) Nenachází-li se oznamovatelem označené, poslední prokazatelně zjištěné místo výskytu pohřešované osoby před podáním oznámení v příslušném území vyhlašujícího útvaru, předá se pátrání místně příslušnému územnímu odboru služby. Územní odbor služby, který pátrání převzal, neprodleně pokračuje v pátrání a po převzetí spisu zašle odboru pátrání úřadu žádost o změnu kódu v položce vyhlašujícího útvaru v informačním systému PATROS. Není-li poslední prokazatelně zjištěné místo výskytu pohřešované osoby před podáním oznámení známo, pokračuje v pátrání územní odbor služby, na jehož příslušném území bylo oznámení přijato. (5) Je-li pohřešovanou osobu osoba mladší patnácti let, vyhlašující útvar a) vyžádá vyhlášení mimořádného pátracího opatření (čl. 17 odst. 1), b) vyžádá spolupráci policejního psychologa k zajištění komunikace s rodinou pohřešované osoby a k poskytnutí krizové intervence, c) zajistí součinnost s policisty specializovanými na problematiku mládeže (čl. 7 písm. d) bod 3), d) po vyhodnocení operativní situace ve vhodných případech rozhodne o provedení pátrací akce ve stanoveném prostoru, e) zajistí zveřejnění pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích (čl. 18 odst. 1), f) nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že by se pohřešovaná osoba mohla nacházet v zahraničí mimo schengenský prostor, vyžádá u národní ústředny Interpolu úřadu vyhlášení mezinárodního pátrání (čl. 35 odst. 2). (6) Vyjdou-li během pátrání najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že se pohřešovaná osoba stala osobou hledanou, vyhlašující útvar provede změnu charakteru osoby v položce informačního systému PATROS, a jedná-li se o odlišný útvar policie než vyhlašující útvar, postupuje vyhlašující útvar podle čl. 16 odst. 2 a 3.

23 ZPPP č. 28/2009 Strana 23 (7) Při vyhlášení pátrání po pohřešované osobě mladší 18 let vložením údajů do informačního systému PATROS a současně Schengenského informačního systému vyhlašující útvar zašle elektronickou poštou národní centrále SIRENE úřadu fotografii a popis pohřešované osoby a protokol o podání vysvětlení sepsaný s oznamovatelem pohřešování, případně nově zjištěné informace za účelem jejich vložení do Schengenského informačního systému. Čl. 23 Prověrky zdravotnických a ubytovacích zařízení (1) Je-li výsledek prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení při pátrání po osobách na příslušném území územního odboru služby negativní, vyžádá územní odbor služby jejich provedení na příslušném území krajského ředitelství policie. Nezbytnost provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení na území krajského ředitelství policie posuzuje odbor krajského ředitelství. O výsledcích prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení informuje odbor krajského ředitelství územní odbor služby, který o jejich provedení požádal. (2) Provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení na celém území České republiky vyžaduje na základě žádosti územního odboru služby po posouzení jejich nezbytnosti a případné specifikaci zařízení, v nichž mají být prověrky provedeny, odbor krajského ředitelství u odboru pátrání úřadu. Odbor pátrání úřadu posoudí nezbytnost provedení těchto prověrek a v odůvodněných případech rozhodne o jejich vyhlášení. O výsledcích prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení odbor pátrání úřadu informuje územní odbor služby, který o jejich provedení požádal. (3) O provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení na celém území České republiky provede odbor pátrání úřadu záznam do informačního systému PATROS. (4) Provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení zajišťuje územní odbor služby, který o jejich výsledku ve lhůtě stanovené v žádosti zašle zprávu odboru krajského ředitelství. Čl. 24 Pátrání po totožnosti neznámé osoby (1) Pátrání po totožnosti neznámé osoby, která na výzvu policisty nemůže nebo nechce prokázat svoji totožnost, zahajuje útvar policie, na který byla osoba předvedena, na jehož příslušném území byla nalezena nebo kde bylo o osobě učiněno oznámení. (2) Útvar policie je povinen zpracovat záznam s uvedením popisu okolností, za kterých byla osoba neznámé totožnosti předvedena, nalezena nebo bylo učiněno oznámení včetně uvedení identifikačních údajů osob, které k věci mohou podat vysvětlení. (3) Útvar policie a) zajistí daktyloskopování osoby, její fotografování a vyhotovení úředního popisu, b) zajistí odběr biologických materiálů včetně výtěrů ústní dutiny (bukálních stěrů), odběru krve nebo vlasů 44),

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h 2e Podnikání v zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba,

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 225/2006

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

- 1 - 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 - 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách Datum uvolnění zprávy: 25.3.2003 V posledních

Více

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 60 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole (1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK říloha č. zadávací dokumentace VŠEOBECNÁ SRÁVA RÁVNÍ

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec : Bačkov Adresa : Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou Směrnici zpracoval

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: 56. Za kon o podmõânkaâch provozu vozidel na pozemnõâch komunikacõâch a o zmeïneï

Více

ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991

ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991 ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ

Více

METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001

METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001 METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001 Výtah z MP 001 REGISTRACE SUBJEKTŮ OPRAVUJÍCÍCH STANOVENÁ MĚŘIDLA NEBO PROVÁDĚJÍCÍCH JEJICH MONTÁŢ Zpracoval: Václav Šenkyřík, ČMI Platné znění MP 001je zveřejněno na : http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=248

Více

84/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o právu shromažďovacím. Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb.

84/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o právu shromažďovacím. Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. 84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Disciplinární a smírčí řád České komory architektů DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD

Disciplinární a smírčí řád České komory architektů DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD Disciplinární a smírčí řád České komory architektů DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD 2015 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ V souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č../2014 STATUT ŠKODNÍ KOMISE A PRAVIDLA ŠKODNÍHO ŘÍZENÍ Zastupitelstvo města, v souladu s ust. 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2016, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 52/2012 (část II) 11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní dohoda (1) Pro

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

1.4 Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.

1.4 Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a

Více