PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU"

Transkript

1 Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní 4, Brno K základním principům řízení podnikových financí paří princip peněžních oků a princip současné hodnoy. Oba principy musí bý respekovány při hodnocení efekivnosi invesiční činnosi podniků i procesu podnikového financování pomocí veličin čisé současné hodnoy a vniřní úrokové míry. Nicméně vysokoškolská pedagogická praxe poukazuje na nedosaky ve schopnosi posluchačů správně yo veličiny inerpreova. Článek prezenuje modelové siuace, jejichž aplikace v pedagogickém procesu by mohla přispě k lepšímu pochopení meod kvanifikace a způsobů inerpreace zmiňovaných veličin. Klíčová slova Úvod Peněžní ok, současná hodnoa, vniřní úroková míra. V rámci předměu Podnikové finance vyučovaném na Fakulě podnikaelské Vysokého učení echnického v Brně je jedna z lekcí věnována významu časové hodnoy peněz ve finančním rozhodování podniku. Tradičně je význam fakoru času uplaňován při výkladu problemaiky spojené s procesem podnikového invesování a financování. Nicméně ve své z pedagogické praxi ze srany sudenů opakovaně narážím na nepochopení významu veličin zohledňujících časovou hodnou peněz, j. zejména čisé současné hodnoy peněžních oků a vniřní úrokové míry. Z ohoo důvodu jsem se rozhodl opěovně analyzova přísupy odborné lieraury ke kvanifikaci a inerpreaci oboru zmiňovaných veličin. Velmi podněná byla při zpracování ohoo článku zejména publikace od auorů Geyer/Hanke/Liich/Neekoven z roku 006. Současná hodnoa nesejného peněžního oku (angl. presen value/pv, něm. Gegenwer/Kapialwer) S nesejnými peněžními oky se sekáváme zejména v propočech hodnocení efekivnosi invesic. Kapiálové výdaje a peněžní příjmy spojené s invesicí jsou realizovány po dobu n-le a z hlediska své výše nejsou zpravidla konsanní. Současná hodnoa peněžního oku se proo musí sanovi jako souče současných hodno nesejných kapiálových výdajů a peněžních příjmů: PV 0 n = K () 0 n i) i) i) ( i) kde PV = současná hodnoa nesejného peněžního oku, = peněžní oky v jednolivých leech, = jednolivá léa realizace peněžních oků (=,, n) n = poče le realizace peněžního oku, i = kalkulační úroková míra (diskonní sazba). Obecná podoba vzahu je následující: PV = n = 0 ( i) () 6

2 Současná hodnoa peněžního oku ( PV ) je kriériem pro posouzení efekivnosi invesičního projeku. Tradiční inerpreace výsledku se přiom omezuje na následující konsaování: invesice s kladnou současnou hodnoou je absoluně efekivní, je-li porovnáváno více projeků s kladnou současnou hodnoou, pak se volí variana s nejvyšší současnou hodnoou peněžního oku. Nyní se zaměřme na alernaivní přísupy k inerpreaci současné hodnoy peněžního oku. Východiskem budiž následující příklad: Příklad Podnik vynaložil 000 is. Kč na nákup nového výrobního zařízení. Předpokládá se, že invesice bude mí živonos ři roky a umožní navýšení příjmů podniku o 400 is. Kč v prvním roce, o 500 is. Kč ve druhém roce a o 00 is. Kč ve řeím roce. Je realizace invesice ekonomicky efekivní, je-li diskonní sazba definována na úrovni 5 %? Řešení Dosazením do vzahu () dospějeme k současné hodnoě peněžního oku ve výši 9 60 Kč. Proože je současná hodnoa invesice kladná, lze doporuči její realizaci PV = = 9,6 is. Kč 0 ( 0,05) 0,05) 0,05) 0,05) Plaí, že současná hodnoa vyjadřuje přírůsek majeku podniku, poažmo jeho vlasníka, ve srovnání s alernaivním invesováním na finančním rhu při úrokové sazbě ( i ). Věnujme nyní pozornos obrázku. V prvním kroku je vypočíána budoucí hodnoa alernaivní invesice na finančním rhu ve výši kapiálových výdajů ( 000 is. Kč) při úrokové sazbě 5 % p. a. a době splanosi v délce ří le. Výsledkem je čáska 57,6 is. Kč. Nyní si položme oázku, zda je možné invesicí do nového výrobního zařízení dosáhnou vyšší úrovně budoucí hodnoy. Vycházejme z premise, že kladné saldo peněžního oku (příjmy>výdaje) spojené s projekem bude invesováno na finančním rhu při kalkulační úrokové sazbě. Analogicky je i záporné saldo (příjmy<výdaje) na finančním rhu opařováno. Invesování kladného salda následuje vždy v časovém úseku do konce doby živonosi invesice, zn. příjem za první rok se zhodnocuje po dobu dvou le, příjem za druhý rok se zhodnocuje po dobu jednoho roku a příjem ve. roce již nemůže bý invesován, proože je realizován až koncem období. Tímo způsobem dospějeme k budoucí hodnoě peněžních příjmů ve výši 66,00 is. Kč, kerá by byla výsledkem invesování kladného salda peněžního oku na finančním rhu. Jedná se o budoucí (konečnou) hodnou majeku, kerou invesor na konci živonosi projeku disponuje v případě, že je projek realizován a peněžní příjmy jsou průběžně invesovány při dané kalkulační úrokové sazbě ( i ). Konečnou hodnoou majeku ve výši 66,00 is. Kč je nyní nezbyné porovna s konečnou hodnoou majeku při alernaivní invesici na finančním rhu ( 57,6 is. Kč). Je zřejmé, že poziivní rozdíl 08,8 is. Kč vyjadřuje realizací invesice vyvolaný dodaečný přírůsek hodnoy majeku ke konci doby živonosi a edy rovněž efekivnos projeku. Negaivní rozdíl by znamenal, že projek vede ve srovnání s alernaivní invesicí k nižšímu přírůsku bohasví vlasníka. V konexu výpočů současné hodnoy se hovoří o kalkulační úrokové sazbě. 7

3 , ,05,05, Obrázek Inerpreace současné hodnoy Zdroj: vlasní zpracování na základě li. Geyer/Hanke/Liich/Neekoven (006), sr. 87 Exisuje však ješě další možnos inerpreace současného hodnoy. Invesor má možnos během doby živonosi projeku čás realizovaných příjmů odčerpáva, např. za účelem spořeby. Přeso je sále možné realizací invesice dosáhnou vyšší konečné hodnoy majeku, než v případě alernaivního invesování na finančním rhu. To plaí samozřejmě pouze do okamžiku, kdy suma odčerpaných a odúročených příjmů nepřevyšuje současnou hodnou projeku. Předpokládejme, že invesor z příkladu odčerpává každý rok z realizovaných příjmů konsanní čásku 60 is. Kč. Současná hodnoa odčerpaných příjmů je 6,949 is. Kč PV = = 6,949 is. Kč. ( 0,05) 0,05) 0,05) Konečná hodnoa peněžních příjmů se ak v ( = 4) sníží o 89,5 is. Kč, (j. 6,949,05 ). Konečná hodnoa peněžních příjmů ak bude čini 076,85 is. Kč (j. 66,00-89,5). Příjmy mohou bý odčerpávány v různé výši a v různých časových okamžicích. Pokud je suma současných hodno odčerpávaných příjmů menší, než je současná hodnoa projeku, dociluje invesor realizací projeku sále vyšší úrovně konečné hodnoy svého majeku, než v případě alernaivní invesice na finančním rhu. V souvislosi s koncepem vniřní úrokové míry si vysvělíme, jaká může bý maximální výše odčerpávaných příjmů, aby byla ao podmínka splněna, zn. aby nebyla současná hodnoa projeku záporná. Koncep vniřní úrokové míry (angl. Yield o Mauriy/Inernal Rae of Reurn, něm. Rückzahlungsrendie/inerner Zinsfuß) Vniřní úroková míra ( IRR ) je sandardně definována jako aková úroková sazba, jejíž aplikace při akualizaci budoucího peněžního oku má za následek jeho nulovou současnou hodnou. Plaí edy: 8

4 IRR n = = 0 PV () IRR) = 0 kde IRR = vniřní úroková sazba (v deseinném varu indexu). Koncep vniřní úrokové míry nalézá své uplanění zejména u peněžních oků vzahujících se k invesování. V podobě zv. efekivní úrokové míry se však používá rovněž pro hodnocení peněžních oků, keré jsou důsledkem financování. O vniřní úrokovou míru se edy podnik zajímá jak při rozhodování o invesici do dlouhodobého majeku, ak i při rozhodování o financování éo invesice. V prvním případě hledá vniřní úrokovou míru peněžního oku vzahujícího se k akivu, v druhém případě je pak relevanní vniřní úroková míra vzahující se ke zdroji financování, edy např. bankovnímu úvěru. Vniřní úroková míra v konexu invesování Východiskem pro kvanifikaci a inerpreaci vniřní úrokové míry je peněžní ok spojený s realizací invesičního projeku. Pro peněžní ok v konexu invesování je ypický počáeční výdaj v časovém okamžiku 0, jemuž následuje řada příjmů v leech až n. Invesicí se rozumí jak reálná invesice do dlouhodobého hmoného majeku, ak i invesice do finančního akiva. Kvanifikace vniřní úrokové míry není snadnou záležiosí, proože pro polynomy N- ého supně (N>4) neexisuje přesné všeobecně plané maemaické řešení. Sandardně se proo používá ieraivní propoče založený na lineární inerpolaci. Princip lineární inerpolace je parný z následujícího příkladu: Příklad Předpokládejme následující peněžní oku spojený s reálnou invesicí: Současná hodnoa peněžního oku dosahuje při kalkulační úrokové sazbě na úrovni 5 % hodnoy 9 68,40 Kč. Nyní si položme oázku, při jaké úrokové sazbě IRR bude současná hodnoa ohoo peněžního nulová. Řešení V prvním kroku je sanovena aková úroková míra ( i ), při níž bude současná hodnoa PV kladná. V druhém kroku je řeba zvoli akovou úrokovou míru ( i ), při níž bude peněžního oku ( ) současná hodnoa peněžního oku ( ) za ( i ) pak hodnou 0,. Pro invesování oiž plaí: ( i ) < ( i ) a edy: ( ) i < ( ) IRR < ( ) PV záporná. V daném případě dosadíme za ( ) i (5) (4) i hodnou 0,05, GEYER/HANKE/LITTICH/NETTEKOVEN (006) sr. 04 Z předchozího propoču vyplývá, že aková úroková sazba je 5 %, znamená o, že kalkulační úroková míra je idenická s ( i ). 9

5 PV = 000 = 9,0 is. Kč 0,05) 0,05) 0,05) PV = 000 = 0,7 is. Kč 0, ) 0, ) 0, ) Nyní lze aplikova vzah pro výpoče přibližné úrovně vniřní úrokové míry. Při daných proměnných dospějeme k výsledku 0,7 %. ( i i ) PV PV PV IRR i (6) ( 0,4 0,0 ) (,0) 4, IRR 0,0 = 0,07 4, i. Čím menší je vzdálenos obou hodno, ím menší je odchylka inerpolované vniřní úrokové míry od é skuečné. Přesnější výsledek ( IRR ) vypočíaný za pomocí sandardního abulkového procesoru je v daném příkladě 0, %. Přesnos aproximace je rozhodujícím způsobem ovlivněna vzdálenosí mezi ( i ) a ( ) Plaí, že peněžní ok má maximálně olik vniřních úrokových měr, kolik vykazuje změn ve svém znaménku. Peněžní ok sandardní invesice je ak spojen výlučně s jednou vniřní úrokovou mírou, proože změna ve znaménku nasává pouze jedinkrá. Pokud uvážíme nesandardní invesici, pak výpoče ( IRR ) může bý problemaický. Pro účely inerpreace ( IRR ) v konexu invesování je řeba zdůrazni jeho spojios éo veličiny se současnou hodnoou nesejného peněžního oku. Zopakujme si, že současná hodnoa: 4 je sumou diskonovaných hodno výdajů a příjmů spojených s realizací reálné nebo finanční invesice; vyjadřuje hodnou dodaečného bohasví, kerého lze realizací invesičního projeku docíli ve srovnání s umísěním kapiálu na finančním rhu při kalkulační úrokové sazbě. Poziivní současná hodnoa ak vyjadřuje přírůsek bohasví invesora; předsavuje současnou hodnou maximálně možného odčerpávání peněžních příjmů v průběhu živonosi invesičního projeku, keré nebude mí za následek nižší budoucí hodnou, než jaké by bylo dosaženo při invesování na finančním rhu. Právě poslední z výše uvedených definicí současné hodnoy sehrává sěžejní roli při inerpreaci vniřní úrokové míry. Příklad Vycházejme ze zadání příkladu. V každém časovém okamžiku je z kapiálu vázaného v projeku v období - odčerpáno 0, %. Jedná se o podíl na kapiálových výdajích odpovídající vniřní úrokové míře invesice. Peněžní příjmy ak z důvodu čásečného odčerpávání nepřispívají ke změně hodnoy vázaného kapiálu ve své plné výši (např. 400 is. Kč v roce ), ale pouze čásečně (např. 400 is. 0, is.=98,67 is. Kč v roce ). Vázaný kapiál v období - je dán rozdílem kapiálu vázaného v období 0 a kapiálu uvolněného v období. Ke konci poslední periody je kapiál vázaný v projeku zcela uvolněn. To dokládá následující propoče: 4 GEYER/HANKE/LITTICH/NETTEKOVEN (006) sr. 89 0

6 Období Peněžní ok Odčerpávání peněžních příjmů Uvolněný kapiál Vázaný kapiál (is. Kč) (is. Kč) (is. Kč) (is. Kč) ,00 0,00 000, , 98,67 70, 500 7,07 48,9 7, ,60 7,40 0,00 Vývoj výše vázaného kapiálu lze alernaivně vypočía následovně: 000,0 400 = 70, is. Kč Kladná současná hodnoa peněžního oku při kalkulační úrokové sazbě na úrovni 5 % naznačuje, že na konci doby živonosi projeku je uvolněn kapiál ve vyšší hodnoě, než kolik činily počáeční kapiálové výdaje. Pokud je však namíso kalkulační úrokové sazby pro akualizaci peněžního oku aplikována vniřní úroková míra, je současná hodnoa projeku nulová a na konci doby živonosi ak neváže žádný kapiál. Lze edy konsaova, že: Vniřní úroková míra vyjadřuje efekivní úročení kapiálu vázaného v invesičním projeku. Udává, kolik procen z invesovaného kapiálu může bý maximálně odčerpáno na konci každé periody, aniž by byla ohrožena amorizace projeku (j. uvolnění kapiálových výdajů). 5 Tao definice umožňuje využií ( IRR ) jako kriéria pro rozhodování o efekivnosi invesičního záměru. Má-li bý na základě vniřní úrokové míry posuzována invesice se IRR vyšší, sandardním peněžním okem, pak plaí, že projek je absoluně efekivní, pokud je ( ) než kalkulační úroková sazba reprezenující alernaivní invesici na finančním rhu. ( IRR ) ak může bý inerpreována jako kriická úroková sazba, jako hranice mezi absoluní efekivnosí projeku a jeho neefekivnosí. Podmínkou využií ( IRR ) jako kriéria pro rozhodování je ovšem definování kalkulační úrokové míry ze srany invesora. Bez ní není možné konsaova, je-li vniřní úroková míra dosaečně vysoká nebo nízká a projek edy efekivní nebo neefekivní. IRR vždy ke V případě rozhodování o absoluní efekivnosi sandardní invesice vede meoda ( ) sejnému výsledku jako meoda současné hodnoy. ( IRR ) přiom vymezuje hranici mezi poziivní a negaivní současnou hodnoou peněžního oku. Plaí, že pro všechna i < IRR je současná hodnoa projeku kladná, a analogicky, pro všechny i> IRR je současná hodnoa projeku záporná. Rozhodnuí o realizaci či nerealizaci invesičního záměru podle vniřní úrokové míry idenické s rozhodnuím podle současné hodnoy peněžního oku: projek je efekivní, je-li i < IRR, proože současná hodnoa je kladná, projek je neefekivní, je-li i>, proože současná hodnoa je záporná. IRR vůbec exisuje, Pokud uvážíme exisenci nesandardního peněžního oku, není jisé, jesli ( ) resp. jesli je hodnoa ( IRR ) jednoznačná. Vniřní úroková míra v konexu financování Charaker peněžního oku v konexu financování je ve vzahu k invesování inversní: počáečnímu příjmu v časovém okamžiku 0 (čerpání úvěru, inkaso výěžku z emise) následuje řada výdajů v leech až n. Nominální úroková sazba náklady úvěru v plné míře nezohledňuje. V úvahu je nezbyné brá i nejrůznější druhy dalších výdajů, keré jsou s využiím jednolivých zdrojů spojené. 6 Vhodným meodickým násrojem může bý v omo směru koncep vniřní úrokové míry. Hovoří se éž o efekivní úrokové sazbě. 7 Z pohledu invesora, např. banky poskyující úvěr, se jedná o vniřní míru výnosu vyjadřující průměrnou roční výnosnos, kerou 5 GEYER/HANKE/LITTICH/NETTEKOVEN (006) sr V případě bankovních úvěrů se např. jedná o poplaek za zpracování žádosi o úvěr, o poplaek za rezervaci úvěrových prosředků, o poplaek spojený s vedením úvěrového úču aj. U emisních půjček voří významnou čás nákladů mj. náklady spojené s přípravou a realizací emise. 7 BUSSE (00) sr. 469

7 dosáhne od poskynuí úvěru do jeho splacení 8. Pohled příjemce úvěru je zrcadlový: efekivní úroková sazba vypovídá o průměrných ročních nákladech dluhu. Kvanifikaci a inerpreaci efekivní úrokové sazby lze demonsrova prosřednicvím příkladu: Příklad 4 Podnik se rozhodl invesova do nového výrobního zařízení s cílem rozšíři výrobní kapaciu. Pořizovací cena zařízení je mil. Kč. Z důvodu nedosaku vlasních zdrojů financování se vedení podniku rozhodne požáda banku o úvěr. Podmínky úvěru jsou následující: doba splanosi je sanovena na roky, nominální úroková sazba činí 0 % p. a., úroky jsou splané na konci úrokového období, jehož délka je rok, jisina úvěru je splaná koncem řeího roku, poplaek za zpracování a vyhodnocení žádosi o úvěr dosahuje 4 % z požadované hodnoy úvěru, periodický poplaek za vedení úvěrového úču je 000 Kč. Peněžní ok spojený s úvěrem má edy akovouo podobu: Oázkou je výše efekivní úrokové sazby úvěrového produku. Řešení Pro výpoče efekivní úrokové sazby lze sejně jako v procesu invesování využí zv. ieraivní posup založený na lineární inerpolaci. V prvním kroku je sanovena aková úroková míra i, při níž bude současná hodnoa peněžního oku (PV ) kladná (i =0,4), a aková úroková míra i -, při níž bude současná hodnoa peněžního oku (PV - ) záporná (i - =0,09). Pro financování na rozdíl od invesování přiom plaí i >i -. Následuje aplikace vzahu (6) pro výpoče efekivní úrokové míry. PV PV = ,4 ) 0,4 ) 0,4 ) = = = 0,09) 0,09) 0,09) ( 0,09 0,4 ) 0,865 ( ,4) 50 54,65 IRR 0,4 = 50 54, , ,4 Efekivní úroková sazba úvěrového produku je v daném případě vyšší než jeho nominální úroková míra (,87 %>0,00 %). Důvodem je právě exisence poplaků. Závěr Má-li bý koncep současné hodnoy peněžního oku a jeho vniřní úrokové míry ze srany sudenů správně pochopen, je přirozeně nuné zaměři se nejen na echniku výpočů, ale zejména na oblasi využií 9 a způsob inerpreace prosřednicvím vhodně volených modelových siuací. Domnívám se, že v omo článku prezenované přísupy, keré jsou výsledkem analýzy převážně německy psané odborné lieraury, mohou bý v omo směru přínosné, zejména pak v konexu nově připravované monografie Podnikové finance. 8 Viz kapiola.8. 9 Akcenova nejen proces invesování, ale zaměři se i problemaiku financování.

8 LITERATURA Busse, F., J., 00. Grundlagen der berieblichen Finanzwirschaf. 5. Auflage: R. Oldenbourg Verlag München, 09 p. ISBN Drukarczyk, J., 00. Finanzierung. 9. Auflage: Lucius & Lucius Sugar, 564 p. ISBN Geyer, A., Hanke, M., Liich, E., Neekoven, M., 006. Grundlagen der Finanzierung.. Auflage: Linde inernaional Wien, 49 p. ISBN Siefl, J., 005. Finanzmanagemen.. Auflage: Oldenbourg Wissenschafsverlag München, 0 p. ISBN Synek, M., 00. Podniková ekonomika.. vyd. Praha: C. H. Beck, 479 p. ISBN Valach, J., 999. Finanční managemen.. vyd. Praha: Ekopress, 4 p. ISBN Valach, J., 00. Invesiční rozhodování a dlouhodobé financování..vyd. Praha: Ekopress, 447 p. ISBN Živělová, I., 007. Podnikové finance.. vyd. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská univerzia, p. ISBN: Marek Zinecker THE APPROACHES TO NET PRESENT VALUE AND INTERNAL RATE OF RETURN IN CORPORATE FINANCE COURSE Summary The main principles of Corporae Business are he quesions of Cash Flow and Ne Presen Value. These wo principles are basemen for furher financial analysis in company, including he company s value esimaion and is efficiency using Ne Presen Value and Inernal Rae of Reurn. However he academic praxis shows he problem of sudens righ undersanding and inerpreaion of his heme. Recenzen/Reviewer: doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Brno Universiy of Technology Faculy of Business and Managemen Kolejní Brno, Czech Republic

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A Příloha č. 5 PLATEBNÍ MECHANISMUS Čás A 1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5 1.1 Tao Příloha č. 5 k éo Smlouvě obsahuje závazná pravidla Plaebního Mechanismu (dále jen Pravidla ). Po formální sránce voří Přílohu

Více

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu) 100+1 příklad z echniky osředí 12.1 Energeická náročnos věracích sysémů. Klasifikace ENB Úloha 12.1.1 Vypočěe spořebu energie o věrání zadané budovy (edy energii o zvlhčování, odvlhčování a doavu vzduchu

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup:

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup: ČVUT v Praze, Fakula srojní Úsav echniky prosředí Posup: ) Výpoče pořebného hmonosního a objemového průoku eplonosné láky vody z kalorimerické rovnice A) HMOTNOSTNÍ PRŮTOK Q m c [W] () ( ) m kde: Q c [kg/s]

Více

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity Harmonické kmiy Úvod do nauky o kmiech Harmonické kmiy Hlavní body Pohybová rovnice a její řešení Časové závislosi výchylky, rychlosi, zrychlení, Poenciální, kineická a celková energie Princip superpozice

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v éo kapiole byly převzay z České národní banky (ČNB). Ve všech abulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů, se jedná o vyčerpávající šeření, v osaních případech jsou použiy kvalifikované odhady

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10 Hana Charváová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Teno sudijní maeriál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-U Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 011 Company Valuaion Models Comparison

Více

Technická hodnota věcí a zařízení

Technická hodnota věcí a zařízení Technická hodnota věcí a zařízení Při hodnocení technického stavu je vycházeno ze zkušenosti, že nejdokonalejší a nejlepší technický stav má bezvadný, továrně nový výrobek. Výsledkem hodnocení technického

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování

Více

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Úkol č : Zěře ěrné skupenské eplo ání ledu Poůcky Sěšovací kalorier s íchačkou, laboraorní váhy,

Více

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE Konání práce je podmíněno silovým působením a pohybem Na čem závisí velikost vykonané práce Snadno určíme práci pro případ F s ráci nekonáme, pokud se těleso nepřemísťuje

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu.

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Říjen 2013 Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Z pohledu státního rozpočtu jsou programy SFRB charakteristické výrazným multiplikačním efektem a pro stavebnictví

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IMPULSNÍ TECHNIKA II.

IMPULSNÍ TECHNIKA II. IMPULSNÍ TECHNIKA II. OBSAH II. DÍLU Předmluva 3 7 Generáory piloviých průběhů 4 7. Paramery lineárně se měnícího napěí 4 7.2 Funkční princip generáorů piloviého napěí 5 7.3 Generáor s nabíjením kondenzáoru

Více

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs. MTF, rozlišovací schopnos Zrnios Graininess vs. granulariy Zrnios Zrnios foografických maeriálů je definována jako prosorová změna opické husoy rovnoměrně exponované a zpracované plošky filmu měřená denziomerem

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Základní pojmy oceňování

Základní pojmy oceňování Základní pojmy oceňování 1 Cena a hodnota Cenu a hodnotu lze definovat následovně. Cenou rozumíme takové ocenění zboží, služeb, projektu které je realizováno na trhu. Hodnota je předpoklad, výpočet, odhad,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/20 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 9.11.2006 Českou republikou, Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

ARG 200 plus NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous.

ARG 200 plus NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous. NABÍDKOVÝ LIST Pilous ARG 200 plus Železná 9, 19 00 Brno, Czech Republic Tel.: +20 5 25 20 e-mail: meal@pilous.cz, www.pilous.cz Univerzální pásová pila nachází všeobecné uplanění v zámečnických a údržbářských

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009 Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem 1 2 PhDr. Ing. Jiří Kruliš JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem Linde Praha akciová

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.10.2009 KOM(2009) 522 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska

Více

kolmo dolů (její velikost se prakticky nemění) odpor vzduchu F

kolmo dolů (její velikost se prakticky nemění) odpor vzduchu F .6.4 Sislý r Předpoklady: 6, 6 Pedagogická poznámka: Obsa odpoídá spíše děma yučoacím odinác. Z lediska dalšíc odin je důležié dopočía se k příkladu číslo 7. Hodina paří mezi y, keré záisí na znalosec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 14.12.2015 Veřejná významná nadlimitní zakázka v otevřeném řízení na stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul.

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 635/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 635/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 635/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Daniela Korteho, Martina Novotného, Lukáše Pletichy, Petra Adama, Václava Klučky, Miloslava Janulíka,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 57/2005-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

Cena p evodních cen transfer pricing Od té doby se událo mnohé závazného posouzení zp sobu, jakým byla vytvo

Cena p evodních cen transfer pricing Od té doby se událo mnohé závazného posouzení zp sobu, jakým byla vytvo Cena převodních cen Jakou cenu "platí" poplatníci a státní pokladna za tzv. převodní ceny (transfer pricing)? A jakou kvalitu si za ní pořizují? Jinými slovy řečeno - vyhovuje jejich současná právní úprava

Více

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2007-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

Dopřejme dětem dostatek pohybu

Dopřejme dětem dostatek pohybu Tiskový materiál Praha, 9. dubna 2010 Dopřejme dětem dostatek pohybu Pohyb je přirozenou součástí života každého zdravého dítěte. Nebo lépe řečeno měl by být. Dnešní doba bohužel nahrává pasivnímu způsobu

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Metodika daňových odpočtů na VaV pro poplatníky

Metodika daňových odpočtů na VaV pro poplatníky Metodika daňových odpočtů na VaV pro poplatníky Určeno poplatníkům, kteří mohou a mají zájem využít daňových odpočtů na podporu výzkumu a vývoje (VaV) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 1.

Více

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu - obecně (mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) Stanovení obvyklé ceny (dále OC) spoluvlastnického podílu je nutné pro soudní spory,

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 77/2008-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Dokument ze zasedání 18. 10. 2013 B7-0000/2013. předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu

Dokument ze zasedání 18. 10. 2013 B7-0000/2013. předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 10. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Rady, kterým se

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Záměrem této koncepce je co nejefektivněji a nejúčelněji využít nemovitý majetek MČ P5 (byty a nebyty) a to cestou komplexního přístupu k tomuto

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Závěrečná práce

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Závěrečná práce Závěrečná práce Studijní opora pro kurz Rozpočtování staveb v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Petr Hruška 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem

Více

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/06, zahájeném dne 24. července 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

PŘESNÉ A ODOLNÉ, VHODNÉ DO LEHKÝCH MATERIÁLŮ

PŘESNÉ A ODOLNÉ, VHODNÉ DO LEHKÝCH MATERIÁLŮ ZÁVIOVÉ VLOŽKY APPEX PŘESNÉ A OOLNÉ, VHONÉ O LEHKÝCH MAERIÁLŮ Joine o as. www.kv-fasening.cz 1 Skupina KV-Fasening Group se saa mezinároně uznávaným speciaisou na spojovací a uěsňovací echniku é nejvyšší

Více

Časová analýza (Transient Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin

Časová analýza (Transient Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin Časová analýza (Transien Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin - napodobování činnosi ineligenního osciloskopu, - různé způsoby dalšího zpracování analyzovaných signálů (zejména FFT).

Více

Klasifikace ekonomických rizik, metody jejich odhadu a zásady prevence a minimalizace

Klasifikace ekonomických rizik, metody jejich odhadu a zásady prevence a minimalizace Řízení rizik Klasifikace ekonomických rizik, metody jejich odhadu a zásady prevence a minimalizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje a

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více