PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce"

Transkript

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce

2 Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od Praha,

3 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy nového zákona o NP 1.2 Okruh nemocensky pojištěných osob 1.3 Účast zaměstnanců na NP 1.4 Účast osob samostatně výdělečně činných na NP 1.5 Odvod pojistného na NP 1.6 Vyplácení dávek z NP 1.7 Práva a povinnosti zaměstnavatelů 3

4 Obsah 2. Náhrada mzdy 3. Sociální zabezpečení 3.1 Okruh poplatníků pojistného na SZ 3.2 Vyměřovací základ 3.3 Odvod pojistného na SZ 4. Zdravotní pojištění 4.1 Okruh poplatníků pojistného na ZP 4.2 Odvod pojistného na ZP 4

5 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 5

6 1.1 Principy nového zákona o NP Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ze dne Zrušeny zákony, které dosud nemocenské pojištění upravovaly: zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách. Změny souvisejících zákonů upraveny v zákoně č. 189/2006 Sb. Na nový zákon o nemocenské pojištění navazuje i nový zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) ze dne Všechny nové zákony jsou účinné od

7 1.1 Principy nového zákona o NP Účast na NP je povinná zaměstnanci, dobrovolná osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zahraniční zaměstnanci. Účelem dávek z NP je kompenzovat příjem, o který pojištěnec přichází z důvodu nemoci. 7

8 1.1 Principy nového zákona o NP Zavedeny nové pojmy: domácký zaměstnanec smluvní zaměstnanec smluvní zaměstnavatel zahraniční zaměstnanec zahraniční zaměstnavatel zaměstnání malého rozsahu 8

9 1.1 Principy nového zákona o NP Druhy dávek z NP: nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 9

10 1.2 Okruh nemocensky pojištěných osob NP jsou za splnění stanovených podmínek účastni zaměstnanci, OSVČ. 10

11 1.2 Okruh nemocensky pojištěných osob Za zaměstnance se považují například zaměstnanci v pracovním poměru (včetně zahraničních a smluvních zaměstnanců), členové družstva za stanovených podmínek, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, ale pracovní poměr nevznikl. 11

12 1.2 Okruh nemocensky pojištěných osob Změny ve vymezení zaměstnance NP již nebudou účastni např. společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají práci pro společnost a jsou za ni odměňováni, studenti a žáci. 12

13 1.3 Účast zaměstnanců na NP Zaměstnanec je účasten NP, jestliže: 1. vykonává zaměstnání na území ČR, nebo trvale v cizině, pokud není povinně pojištěn podle předpisů státu, kde vykonává činnost a má trvalý pobyt na území ČR nebo jiného členského státu EU, 2. zaměstnání trvalo aspoň 15 kalendářních dnů a 3. sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň 1.500,- Kč (= rozhodný příjem) za kalendářní měsíc. 13

14 1.3 Účast zaměstnanců na NP Zahraniční zaměstnanec je účasten NP, jestliže se k němu dobrovolně přihlásí. Smluvní zaměstnanec je účasten NP po uplynutí doby 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území ČR, jestliže 1. zaměstnání trvalo aspoň 15 kalendářních dnů a 2. sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň 1.500,- Kč za kalendářní měsíc. 14

15 1.3 Účast zaměstnanců na NP Podmínka délky trvání zaměstnání (alespoň 15 dní) nemusí být splněna, jestliže: zaměstnanec nastoupí do zaměstnání k témuž zaměstnavateli a od skončení předchozího zaměstnání zakládajícího účast na NP do nástupu do nového zaměstnání uplynulo méně než 6 měsíců, nezakládajícího účast na NP pouze z důvodu, že netrvalo déle než 14 dnů, do nástupu do nového zaměstnání uplynulo méně než 6 měsíců. 15

16 1.3 Účast zaměstnanců na NP Příklady vzniku účasti na NP: a) b) Kč Kč Kč Kč c) Kč Kč d) e) Kč Kč Kč Kč Kč Kč

17 1.3 Účast zaměstnanců na NP Zaměstnání malého rozsahu vzniká jestliže jsou splněny všechny podmínky pro vznik účasti na NP, kromě dosažení výše rozhodného příjmu z důvodu, že je nižší než Kč v kalendářním měsíci, nebo není vůbec sjednán. Zaměstnanec je pak pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž zúčtovaný příjem přesáhl Kč. 17

18 1.3 Účast zaměstnanců na NP Při souběhu NP z více zaměstnání je zaměstnanec pojištěn z každého z nich. Z NP jsou vyňati zaměstnanci zaměstnavatele požívajícího diplomatických výsad a imunit, mezinárodních organizací, pokud jsou pojištěni prostřednictvím těchto organizací a písemně požádají o vynětí ze systému NP. 18

19 1.3 Účast zaměstnanců na NP Účast zaměstnanců na NP vzniká: nejdříve dnem vstupu do zaměstnání, u zaměstnání malého rozsahu dnem, od něhož byl sjednán příjem přesahující rozhodný příjem, u smluvního zaměstnance dnem následujícím po dni, kterým uplynulo 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území ČR, zahájení výkonu práce na území ČR, jestliže zaměstnavatel nedoloží, že je smluvní zaměstnanec povinně pojištěn v daném smluvním státě, u zahraničního zaměstnance dnem uvedeným na přihlášce k účasti na NP. 19

20 1.3 Účast zaměstnanců na NP Nově možnost přerušení NP a to po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonává zaměstnání z důvodu pracovního volna bez náhrady příjmu, které trvá déle než 30 kalendářních dnů, rodičovské dovolené. 20

21 1.3 Účast zaměstnanců na NP Účast zaměstnanců na NP zaniká nejpozději dnem skončení zaměstnání, u smluvního zaměstnance dnem skončení výkonu zaměstnání na území ČR, nebo doložením účasti na NP ve smluvním státě, u zahraničního zaměstnance dnem skončení zaměstnání na území ČR, prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné, nebo dnem uvedeným v odhlášce z NP. 21

22 1.4 Účast OSVČ na NP OSVČ je účastna na NP, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR, podala přihlášku k účasti. Při souběhu více samostatných činností je OSVČ pojištěna jen jednou. 22

23 1.4 Účast OSVČ na NP Účast OSVČ na NP vzniká dnem uvedeným v přihlášce, nejdříve však podáním přihlášky, pokud je přihláška podaná do 8 dnů ode dne zahájení činnosti, dnem uvedeným v přihlášce. Účast OSVČ na NP zaniká dnem skončení samostatné výdělečné činnosti, prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo bylo zaplaceno v nižší částce, nebo dnem uvedeným v odhlášce z pojištění. 23

24 1.5 Odvod pojistného na NP Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Vyměřovací základ pro odvod pojistného na NP zaměstnance a zaměstnavatele stanoven shodně se SZ, OSVČ si jej může určit sama, min. však musí činit Kč. 24

25 1.5 Odvod pojistného na NP Sazby pojistného na NP u zaměstnance 1,1% u zaměstnavatele 1,4% 3,3% u zaměstnavatele s prům. měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26, pokud si tuto zvýšenou sazbu zvolí u OSVČ 2,5% 25

26 1.5 Odvod pojistného na NP Pojistné na NP je splatné u zaměstnavatele od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, u OSVČ od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže OSVČ zaplatí po termínu, automaticky zaniká její účast na NP. 26

27 1.5 Odvod pojistného na NP Zaměstnavatel může odečíst od platby pojistného na NP ½ částky vyplacené jako náhrada mzdy, jestliže platí pojistné na NP při použití zvýšené sazby (3,3%), nebo tuto náhradu mzdy zúčtoval zaměstnancům se zdravotním postižením. 27

28 1.6 Vyplácení dávek z NP Nárok na dávku z NP vzniká, jestliže je pojištěnec při vzniku sociální události účasten na NP. Sociální událostí je vznik dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti, nástup na mateřskou dovolenou a převedení zaměstnankyně na jinou práci. 28

29 1.6 Vyplácení dávek z NP Některé dávky z NP pojištěnci náleží i pokud k sociální události došlo po zániku účasti na NP, v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u nemocenského 14 kalendářních dní, u peněžité pomoci v mateřství 180 kalendářních dní ode dne zániku účasti na pojištění. 29

30 1.6 Vyplácení dávek z NP Dávky z NP náleží za kalendářní dny. nemocenské z NP náleží až po 14 kalendářních dnech trvání dočasné prac. neschopnosti, ostatní dávky ode dne vzniku sociální události. Základem pro výši dávky je tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. 30

31 1.6 Vyplácení dávek z NP Denním vyměřovacím základem (DVZ) je podíl vyměřovacího základu za rozhodné období vydělený počtem kalendářních dní připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců bezprostředně před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro NP za jednotlivé měsíce v rozhodném období, OSVČ je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž je placeno pojistné na NP. 31

32 1.6 Vyplácení dávek z NP DVZ podléhá redukci, kdy se upraví tak, že do částky první redukční hranice se zahrne 100%, z částky mezi první a druhou redukční hranici se zahrne 60%, z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se zahrne 30%, k částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží. 32

33 1.6 Vyplácení dávek z NP Výše redukčních hranic vycházejí z průměrné mzdy a vyhlašuje je MPSV. Údaje platné pro rok 2007 budou známy v září Odhad redukčních hranic pro rok 2007: první red. hranice druhá red. hranice třetí red. hranice 668 Kč Kč Kč. Výše dávky i denní vyměřovací základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 33

34 1.6 Vyplácení dávek z NP Příklad Zadání: Pan Novák měl po celý rok 2006 hrubou měsíční mzdu Kč a je od středy do pondělí (tj. 20 kalendářních dnů) práce neschopný. Řešení: DVZ za kalendářní den je Kč (90.000*12/365). Redukce DVZ: do 668 Kč redukce na 100% tj. na 668 Kč do Kč redukce na 60% tj. na 200 Kč do Kč redukce na 30% tj. na 301 Kč nad Kč se nezohledňuje. Redukovaný DVZ za kalendářní den je celkem Kč. 34

35 1.6 Vyplácení dávek z NP V případě souběhu pojištění se nárok na dávku v každém pojištění posuzuje samostatně. Při vzniku nároku na stejnou dávku z více pojištění, náleží pojištěnci jen jedna dávka (kromě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). DVZ pro stanovení této dávky se pak zjistí jako úhrn DVZ před redukcí z každé pojištěné činnosti. 35

36 1.6 Vyplácení dávek z NP Nemocenské Podmínky nároku: dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dní, OSVČ je účastna na pojištění alespoň 3 měsíce před dnem vzniku sociální události. Nárok na nemocenské nemá např. pojištěnec: který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost, kterému v době dočasné prac. neschopnosti vznikl nárok na starobní důchod. 36

37 1.6 Vyplácení dávek z NP Nemocenské Výše nemocenského činí 69% DVZ za kalendářní den. Nemocenské v poloviční výši se uplatní, jestliže si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost: zaviněnou účastí ve rvačce, jako následek své opilosti, nebo při spáchání trestného činu. 37

38 1.6 Vyplácení dávek z NP Příklad Zadání: Pan Novák, který má redukovaný DVZ za kal. den Kč, je 20 kalendářních dní práce neschopný. Řešení: Výpočet nároku na nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti: - 69% z Kč, tj. 807 Kč za jeden kal. den pracovní neschopnosti, - nárok na nemocenské vzniká za 6 dní (15. až 20. den), tj. celkem nemocenská činí Kč (6*807). 38

39 1.6 Vyplácení dávek z NP Ostatní dávky z NP se vyplácejí od vzniku sociální události za kalendářní dny trvání. Výše ostatních dávek z NP Peněžitá pomoc v mateřství činí 70% DVZ. Ošetřovné činí 65% DVZ. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství činí rozdíl, o který má pojištěnka nižší příjem vlivem přeřazení na jinou práci. 39

40 1.7 Práva a povinnosti zaměstnavatelů Povinnosti zaměstnavatelů Sdělovat informace příslušnému orgánu NP. Přihlásit se do registru zaměstnavatelů do 8 dnů od svého vzniku. Odhlásit se z registru zaměstnavatelů do 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. Oznámit den nástupu zaměstnance do zaměstnání a den skončení zaměstnání (do 8 dnů od rozhodného dne). Vést evidenci údajů o svých zaměstnancích a uschovat ji po dobu 10 let. Přijímat žádosti o dávky od svých zaměstnanců a předávat je příslušnému orgánu NP. 40

41 1.7 Práva a povinnosti zaměstnavatelů Práva zaměstnavatelů Dát podnět ke kontrole dodržování režimu zaměstnance. Požadovat informace o místě pobytu a o vycházkách zaměstnance od ošetřujícího lékaře. Provést kontrolu v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti. 41

42 2. Náhrada mzdy 42

43 2. Náhrada mzdy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nově je náhradu mzdy zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci za prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, jestliže splňuje podmínky nároku na NP, pouze za dobu trvání pracovního vztahu, tj. neexistuje ochranná lhůta. Vyplácí se za pracovní den dočasné prac. neschopnosti. 43

44 2. Náhrada mzdy Náhrada mzdy přísluší ve výši 30% průměrného výdělku za 1. až 3. den dočasné prac. neschopnosti 69% průměrného výdělku za 4. až 14. den dočasné prac. neschopnosti. Průměrný výdělek zjistí se obdobně jako DVZ u NP, rozhodné období je předchozí kalendářní čtvrtletí, redukční hranice pro NP se vynásobí koeficientem 1,4, do částky první redukční hranice se zahrne 90%. 44

45 2. Náhrada mzdy Příklad Zadání: Pan Novák měl po celý rok 2006 hrubou měsíční mzdu Kč a je od středy do pondělí (tj. 20 kalendářních) práce neschopný. V prvních 14 dnech jeho pracovní neschopnosti je 10 dnů pracovních. Řešení: DVZ za pracovní den je Kč (90.000*3/62). Redukce DVZ: do 936 Kč redukce na 90% tj. na 842 Kč do Kč redukce na 60% tj. na 280 Kč do Kč redukce na 30% tj. na 421 Kč nad Kč se nezohledňuje. Redukovaný DVZ za pracovní den je celkem Kč. 45

46 2. Náhrada mzdy Příklad Výpočet nároku na náhradu mzdy: - 1. až 3. den 30% z Kč 463 Kč za jeden den pracovní neschopnosti za 3 dny je náhrada mzdy celkem Kč - 4. až 14. den 69% z Kč Kč za jeden den pracovní neschopnosti za 7 dní je náhrada mzdy celkem Kč Náhrada mzdy (1. až 14. den) činí celkem Kč. Pan Novák obdrží za celou dobu své dočasné prac. neschopnosti Kč. 46

47 2. Náhrada mzdy Zaměstnanci činnému na základě dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel předem určí, které dny jsou považovány za pracovní. Náhrada mzdy může být vyšší - lze stanovit v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, snížena o 50% - když je nemocenské nižší o 50%. 47

48 2. Náhrada mzdy Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda se zaměstnanec v daném období zdržuje na místě pobytu, požádat příslušnou správu soc. zabezpečení o kontrolu dodržování léčebného režimu, nevyplatit náhradu mzdy v případě porušení podmínek doč. pracovní neschopnosti zaměstnancem. 48

49 3. Sociální zabezpečení 49

50 3.1 Okruh poplatníků pojistného na SZ Pojistné na SZ je určeno na úhradu výdajů na: dávky důchodového pojištění, dávky a služby státní politiky zaměstnanosti. Pojistné na SZ jsou povinni platit zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ, osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. Ve vymezení zaměstnanců pro účely SZ je zrušena vazba na NP. 50

51 3.1 Okruh poplatníků pojistného na SZ Za zaměstnance jsou pro účely SZ považováni zejména zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., jestliže vykonávají mimo pracovní vztah práci pro společnost, členové družstva za stanovených podmínek, pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, ale pracovní poměr nevznikl. 51

52 3.1 Okruh poplatníků pojistného na SZ Pouze důchodovému pojištění podléhají osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění, společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté k.s., členové družstva, jejichž činnost není považována za výkon práce pro družstvo. 52

53 3.2 Vyměřovací základ Nově vyměřovací základ zaměstnance Činí úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti se zaměstnáním. Nezahrnují se příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a které jsou od této daně osvobozeny. Zúčtovaným příjmem je příjem zaúčtovaný na straně zaměstnavatele jako náklad nebo úbytek prostředků. Příjmem se rozumí příjem v peněžní i nepeněžní formě. 53

54 3.2 Vyměřovací základ Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnuje pouze: náhrada škody podle zákoníku práce, odstupné, odchodné a odbytné, věrnostní přídavek horníků, odměny podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vynález či zlepšovací návrh nemá souvislost se zaměstnáním, jednorázová sociální pomoc poskytnutá zaměstnavatelem k překlenutí mimořádné situace a plnění k životnímu jubileu, jinému výročí nebo k ocenění zásluh poskytnutá po ukončení zaměstnání. 54

55 3.2 Vyměřovací základ Vyměřovací základ zaměstnance, který má prac. vztah uzavřený podle cizích právních předpisů, je úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem, kromě příjmů nahrazujících výdaje vynaložené za zaměstnavatele, zaměstnavatele je souhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců, OSVČ je min. 50% ze základu daně z podnikání, max Kč, osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění je min. ¼ průměrné mzdy. 55

56 3.3 Odvod pojistného na SZ Sazby pojistného na SZ (kromě NP) u zaměstnavatele 21,5% na důchodové pojištění 1,2% na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnance 6,5% na důchodové pojištění 0,4% na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ 28% na důchodové pojištění 1,6% na státní politiku zaměstnanosti u zahraničního zaměstnance 2,5% 56

57 3.3 Odvod pojistného na SZ Záloha na pojistné a pojistné na SZ je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Penále bylo sníženo na 0,05% z dlužné částky pojistného za den prodlení s platbou, 0,025% z dlužné částky při placení pojistného ve splátkách. 57

58 3.3 Odvod pojistného na SZ Platba zaměstnavatele na pojistné na SZ se použije na úhradu splatných závazků v tomto pořadí: a) nejstarší nedoplatky pojistného, b) běžné platby pojistného, c) penále, d) pokuty, e) přirážka k pojistnému. 58

59 4. Zdravotní pojištění 59

60 4.1 Okruh poplatníků pojistného na ZP Zdravotně pojištěny jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, osoby zaměstnané zaměstnavatelem, který má sídlo na území ČR. Pojistné na ZP jsou povinny platit pojištěnci zaměstnanci, OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelé, stát. 60

61 4.1 Okruh poplatníků pojistného na ZP Za zaměstnance jsou pro účely ZP považováni zejména zaměstnanci v pracovním poměru, společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti, ale vykonávají pro ni práci, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, členové družstva za stanovených podmínek, pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, ale pracovní poměr nevznikl. 61

62 4.2 Odvod pojistného na ZP Nový způsob určení vyměřovacího základu zaměstnanců - stejné jako u SZ. Lhůta pro odvod pojistného a záloh na pojistné na zdravotní pojištění nebyla změněna zaměstnavatel - den určený pro výplatu mezd a platů, OSVČ - od 1. dne příslušného měsíce do 8. dne následujícího měsíce. 62

63 4.2 Odvod pojistného na ZP Penále sníženo na 0,05% dlužné částky za každý den prodlení s platbou. Nevrátí-li zdravotní pojišťovna včas přeplatek, je povinna platit za každý den prodlení 0,05% z přeplatku. 63

64 PRAHA BRATISLAVA KYJEV

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců

54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců 54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956 o nemocenském pojištění zaměstnanců Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb. Změna: 65/1965 Sb., 67/1965 Sb. Změna: 87/1968 Sb., 88/1968 Sb. Změna: 8/1982 Sb. Změna:

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

54/1956 Sb. Zákon. ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb.

54/1956 Sb. Zákon. ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb. 54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956 o nemocenském pojištění zaměstnanců Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb. Změna: 65/1965 Sb., 67/1965 Sb. Změna: 87/1968 Sb., 88/1968 Sb. Změna: 8/1982 Sb. Změna:

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cvrčovice se na svém zasedání dne 27.11.2007, usnesením č. 68 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č. 565/1990

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Typ přehledu řádný opravný ( 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ)

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ) Pracovní právo Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR 1 Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Obec Křesetice Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Křesetice se na svém zasedání dne 16.01.2007 usnesením č.? usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o daních z příjmů

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o daních z příjmů 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2009 Str. 111 Str. 126 Str. 129 Str. 137 Str. 163 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009

Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009 Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009 ÚČAST NA NEMOC. POJIŠTĚNÍ 6, 7 - zaměstnání je pojištěno, pokud splní podmínky: 1. podmínka zaměstnání mělo trvat, nebo trvalo alespoň 15 dnů kratší než 15 dnů

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ Pracovněprávní aktuality Projednávané mezinárodní smlouvy Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou Sněmovní tisk: 72 Stav projednání: Poslanecká sněmovna schváleno Senát souhlas s

Více

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo Města Dobruška se na svém zasedání konaném dne 17. března

Více

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 8039 Č.j. :

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib Edice Účetnictví a daně JUDr. Jan Přib Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3 866. publikaci Realizace obálky Vojtěch

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PŘÍBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Pojistné a majetkové dan

Pojistné a majetkové dan Pojistné a majetkové dan Jaroslav Šafránek POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DAN 2010 Da z nemovitostí Poplatník dan z nemovitostí vlastník spoluvlastník (možnost zm ny u dan z pozemk ) nájemce p i spln ní zákonných

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce podle 151 189 ZP

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce podle 151 189 ZP Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce podle 151 189 ZP 152 Cestovní náhrady jsou poskytovány při: pracovní cestě cestě mimo pravidelné

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Novinky v pracovním právu Od 1. ledna 2015 vstoupily do účinnosti novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Změny, které tyto novely přinesly, se

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení nahrazuje

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

9. funkční období. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 176 9. funkční období 176 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 1004 z 6. volebního období PS PČR)

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Podnikové smluvní podmínky

Podnikové smluvní podmínky Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Tyto podnikové smluvní podmínky, dále jen PSP, upravují okolnosti spolupráce společnosti JB s.r.o., IČ 25513427, dále jen zhotovitele a osob specifikovaných jako objednatelů.

Více

Penzijní plán IX. 512348 11/2012

Penzijní plán IX. 512348 11/2012 Penzijní plán IX. 512348 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek... XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském pojištění... XIV

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek... XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském pojištění... XIV OBSAH Předmluva........................................................... XI Seznam použitých zkratek.............................................. XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Magdaléna Vyškovská daňový poradce Podnikání českých firem na Slovensku Daňové aspekty podnikání českých firem na Slovensku Praha, 3.4.2006 I. Volný pohyb služeb

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 Systém ASPI - stav k 7.12.2008 do částky 137/2008 Sb. a 31/2008 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - stav k 31.12.2009 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změn ě a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší. č. 3/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší. č. 3/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Svatý Jan nad Malší se na svém zasedání dne 28. 12. 2007 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm.

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A., P. BUKOVJAN. Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích.

Více

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, Strana 5028 Sbírka zákonů č. 390 / 2011 390 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib Edice Účetnictví a daně JUDr. Jan Přib Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3 866. publikaci Realizace obálky Vojtěch

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více