Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ , tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ , tel.,fax AUTOEVALUAČNÍÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍÍ ROKY , , ZŠ a MŠ Přerov nad Labem Přerov nad Labem IČO: Předkládá: Y. Hrušková ředitelka školy

2 1.ÚVOD Autoevaluační zpráva Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem za školní roky 2007/ 2008, 2008/2009 a 2009/2010 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 48 / 2005 a navazuje na předchozí sebehodnotící procesy. Vzhledem k tomu, že kvůli změně instituce ke dni 31.ledna 2009 (oddělení školní jídelny a vznik dvou nových institucí) nastoupila na post ředitele Mgr. Yveta Hrušková, stávající vedení se mohlo opřít jen o materiály zpracované předchozím vedením. Zdroje: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2007/8 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2008/9 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2009/10 Učební plán Školní vzdělávací program MAXIM Výsledky srovnávacích testů Scio a Kalibro ve všech hodnocených školních letech Web obce Přerov nad Labem Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na oblasti: Charakteristika školy a její cíle Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob Evaluace vnějšího obrazu školy Závěr Hlavním výstupem autoevaluačního procesu jsou navrhovaná opatření, které jsou uvedeny na konci každé ze sledovaných oblastí. 2

3 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ CÍLE Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce Poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům v postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytížena v části mateřská škola, v části školní družina je kapacitně vytížena z cca 80%., kapacita základní školy je vytížena z méně než poloviny. Menší počet žáků ve třídách však umožňuje integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení nebo žáků nadaných. Vzhledem k nižšímu počtu žáků má Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem zřizovatelem povolenou výjimku z průměrného počtu žáků dle 23 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň má škola se zřizovatelem sepsanou smlouvu o úhradě vyšších nákladů (Smlouva o refundaci nákladů). Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která může splnit podmínku menšího počtu žáků ve třídách a umožnit tak integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem v celodenním výchovně vzdělávacím procesu. Na škole v této době působilo v průměru 16 pedagogických i nepedagogických pracovníků, bližší údaje jsou uvedeny v další z kapitol této zprávy. Cíle školy rozvoj dovedností a schopností každého jedince na své maximum podpora žáků nadaných nebo se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností žáků i v cizích jazycích podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách podpora začlenění etické, osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně vzdělávacího procesu podpora cíleného působení na utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci vedení žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně 3

4 3.PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Demografické Vývoj počtu žáků lze sledovat v následující tabulce a grafu. školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 základní škola k k k počet tříd: počet ročníků: 8 počet žáků celkem: 78 z toho: 1. stupeň stupeň 37 školní družina k k k počet oddělení: počet žáků celkem: 38 z toho: 1. stupeň stupeň školní rok 2007/ školní rok 2008/2009 školní rok 2009/ počet tříd počet ročníků počet žáků celkem 1. stupeň 2. stupeň 4

5 Kapacita školy byla od školního roku 2007/8 stanovena takto: Základní škola IZO kapacita 200 žáků Mateřská škola IZO kapacita 54 dětí Školní družina IZO kapacita 50 žáků Z výše uvedených informací vyplývá, že kapacita základní školy byla naplněná maximálně z cca 40%. Škola na tuto situaci zareagovala žádostí o navýšení kapacity MŠ, která zdaleka svými prostorami nevyhovovala poptávce. Dne došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 18 dětí na 54 dětí s tím, že jedna třída ZŠ byla poskytnuta po příslušných úpravách MŠ. Vyhodnocení: Kapacita školy je naplněna nedostatečně. Z tohoto důvodu byla škola nucena žádat zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starosty Ing. Luďkem Červákem a Petrem Baumrukem, vždy žádost projednala a výjimku z průměrného počtu žáků na dané školní roky schválila. Pro každý kalendářní rok byla podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Na druhou stranu nízký počet dětí ve třídách umožňuje integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení nebo žáků nadaných. Škola také může pružněji reagovat na vyšší poptávku po umístění dětí v mateřské škole. K navýšení kapacity mateřské školy došlo nejen v roce O další navýšení škola požádala ve školním roce 2010/11, její žádosti bylo taktéž vyhověno. V současné době je budova školy kapacitně naplněna ze 60%. Navrhovaná opatření: Škola i nadále musí usilovat o navýšení počtu žáků do tříd. Jistý potenciál skýtá dostatečné množství dětí v mateřské škole, nicméně to stále nedosahuje počtu žáků požadovaném ministerstvem školství. Je tedy třeba zvýšit PR školy a rozšířit povědomí o škole a její výuce v okolí Přerova Lysá nad Labem, Čelákovice, Milovice neboť bychom mohli přijmout i mimopřerovské žáky. V neposlední řadě je také třeba apelovat na ty rodiče s trvalým bydlištěm v Přerově, kteří uvažují o umístění dítěte na jinou školu než přerovskou, aby svůj záměr přehodnotili. 3.2 Materiálně-technické Vzhledem k počtu žáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (5 kmenových učeben je zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka a 5

6 hudební výchovy, učebnou anglického jazyka a učebnou fyziky a matematiky), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v žákovských dílnách a školní kuchyňce. Díky nízkému počtu žáků bylo možné jednu třídu přenechat mateřské škole. V přízemí školy byla od školního roku 2008/9 vytvořena nová (třetí) třída mateřské školy a jedna učebna je od té doby využívána pro oddělení školní družiny. Do školního roku 2009/10 byla škola vybavena nedostatečně chyběla kvalitní audiovizuální a projekční technika, žáci i učitelé disponovali malým počtem PC, chyběly videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů bylo málo, navíc byly zastaralé. Největším problémem byl i špatný stav budovy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Z důvodu zkvalitnění materiálně technických podmínek ke vzdělávání a rekonstrukce budovy školy byla prostřednictvím zřizovatele Obec Přerov nad Labem podána v listopadu 2008 žádost o dotaci z ROP Střední Čechy (spolufinancováno EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj) na projekt Moderní škola na venkově. Jeho obsahem byla rekonstrukce a zateplení střechy a střešního a půdního prostoru, montáž sádrokartonových podhledů, rekonstrukce venkovního sportoviště, rekonstrukce elektroinstalací, vodovodu a kanalizace, včetně vybavení sanitární technikou a novým osvětlením, rekonstrukce podlah, repasování oken, počítačové rozvody, rekonstrukce budovy tělocvičny - sanace, podlahy, výmalba, vybavení tříd nábytkem, PC technikou, informační technikou. V červenci 2009 byl zřizovatel informován o schválení dotace ve výši cca Kč. Projekt Moderní škola na venkově rekonstrukce ZŠ v Přerově nad Labem tak byl ve školním roce 2009/2010 realizován. Vyhodnocení: Kvůli nízkému počtu žáků škola na každý rok uzavírá s obecním úřadem smlouvu o úhradě vyšších nákladů (Smlouva o refundaci nákladů). V roce 2008 obecní úřad na školu vynaložil 2,8 milionu, v roce 2009 pak 2,5 milionu korun. Hlavní část refundace je určena na provoz budovy (plyn, elektřina, stočné..), na učební a ostatní pomůcky mnoho finančních prostředků nezbývá. Navrhovaná opatření: Velká část movitého vybavení byla pořízena z projektu Moderní škola na venkově. Je třeba, aby škola hledala další cesty, jak získat finanční prostředky na další pomůcky (granty, dotace z EU, případně sponzorské dary, apod.). 6

7 3.3 Personální Počty pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou vyňaty z výročních zpráv za dané období. Pro větší názornost jsou data uvedená v grafech Počet všech pracovníků školy k k k nepedagogičtí pedagogičtí Věkové složení učitelů 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 K K K ,5 0 do 30 let včetně let let let nad 60 let 7

8 3.3.3 Průměrný věk učitelů K K K Poměr kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% K K K nekvalifikovaní kvalifikovaní Hodnocení: Počet pracovníků je poměrně standardní, k výraznějšímu zvýšení došlo kvůli oddělení školní jídelny od základní a mateřské školy, kdy se téměř kompletně obměnil pedagogický sbor. Průměrný věk učitelů výrazně klesá. Od školního roku 2007/2008, kdy bylo 40% učitelů starších šedesáti let, průměrný věk klesl na 45. Na rozdíl od předchozího údaje, kvalifikovanost učitelů je velice nízká. Z hlediska personální politiky z grafů vyplývá, že v prvních dvou srovnávaných letech se jí vedení prakticky nezabývalo. Sbor se takřka neobměnil, pedagogové byli z poloviny nekvalifikovaní a staršího věku. Výrazná změna nastala na počátku druhého pololetí školního roku 2009/2010, kdy došlo k oddělení jídelny od školy, a s odchodem bývalého vedení odešla i většina sboru. Navrhovaná opatření: Je třeba zvýšit kvalifikovanost učitelů, dbát na správnou aprobaci, snažit se o spolupráci i s mladšími učiteli a učitelkami. 8

9 4. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Školní vzdělávací program MAXIM Od školního roku 2007/8 škola začala od prvního a šestého + sedmého ročníku vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu MAXIM. Jeho cíle se od předchozích cílů školy příliš neliší, přibyl jen jeden další cíl poskytovat kvalitní vzdělávání. V učebním plánu byly posíleny hodiny tělocviku ve druhém ročníku na úkor českého jazyka, ve třetím ročníku přibyly tři hodiny anglického jazyka na úkor českého, čtvrtá třída dostala navíc hodinu českého jazyka a informatiky, v páté jedna hodina přírodovědy připadne na informatiku. Druhý stupeň má více hodin určených na volitelné předměty, šesťáci mají nově jednu hodinu informatiky a vyšší počet hodin fyziky (2 týdně). Hodnocení: Přechod na nový vzdělávací program byl bezproblémový, škola v něm udělala jen pár drobných kosmetických změn. Bylo by ale asi lépe, kdyby se ještě více posílila výuka angličtiny, např. ve druhé třídě na úkor jedné hodiny tělocviku. Dále si škola dala za cíl poskytovat kvalitní výuku vzhledem k tabulkám průměrného počtu věku učitelů, kvalifikovanosti učitelů a níže výsledkům celorepublikových srovnávacích testů by bylo dobré zamyslet se nad způsobem výběru učitelů, poskytování zpětné vazby, motivace k lepšímu výkonu, atp. Navrhovaná opatření: Vytvořit krátkodobý plán s konkrétními cíly, které by korespondovaly s cíly ŠVP, monitorovat jejich uskutečňování. Po určité době znovu zrevidovat školní vzdělávací program, zdali učební plán a cíle nastíněné v něm odpovídají reálným možnostem školy a poptávce ze strany společnosti (např. navýšit hodiny cizího jazyka). 4.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2009/10 nebyla otevřena devátá třída, níže jsou výsledky pouze z předchozích let. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007/8 2008/9 střední vzdělání maturita střední vzdělání výuční list 9

10 V obou případech větší procento třídy odešlo na střední školu s maturitní zkouškou. Všichni žáci naší školy byli přijati. 4.3 Srovnávací zkoušky Výsledky vzdělávání žáků 5. ročníku test společnosti Cermat 2007/8 Pátý ročník ve srovnávacích testech dosáhl velmi dobrých výsledků. V matematice byli páťáci úspěšní na 64%, v češtině na 68% a ve studijních předpokladech na 71%. Z uvedených výsledků vyplývá, že škola se umístila ve třetině nejúspěšnějších řešitelů ve všech oblastech a že studijní potenciál v obou předmětech je využíván optimálně Stonožka srovnávací test pro 6. ročník od společnosti Scio 2009/10 Výsledky v českém jazyce i matematice byly opravdu slabé. V obou případech naše škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky v testování. Taktéž v obou případech je studijní potenciál žáků využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti Srovnávací testy klíčových kompetencí pro 7. a 8. ročník od společnosti Scio 2008/9 (7. ročník) Klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální výsledky naší školy byly podprůměrné, škola patřila mezi 20% škol s nejslabšími výsledky v testování. Žáci neuspěli v dovednosti osvojované v mediální výchově, empatie a neverbální komunikace. Klíčové kompetence k učení a řešení problémů - výsledky naší školy byly podprůměrné, škola patřila mezi 20% škol s nejslabšími výsledky v testování. Nejslabší byla oblast čtení grafů, tabulek a nákresů. Klíčové kompetence občanská a pracovní výsledky byly velmi podprůměrné, škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky v testování. 2009/10 (8. ročník) Výsledky naší školy byly opět podprůměrné, škola patřila mezi 30% škol s nejslabšími výsledky v testování. Žáci neuspěli především v kompetenci občanské. 10

11 4.3.4 Srovnávací test od společnosti Scio v letech 2007/8 a 2008/9 pro 9. ročník Tohoto testu se v obou letech účastnily deváté ročníky, nejedná se tedy o testování téhož ročníku v rozmezí dvou let, ale dvou ročníků, vždy devátého /8 2008/ OSP Český jazyk Anglický jazyk Matematika V obou případech jsou výsledky velice slabé. Vezmeme-li v potaz, že úspěšnost se počítala v rozmezí 0-100%, naše škola se pohybuje kolem 40% a níže. Jistým argumentem by snad mohlo být, že zrovna v těchto dvou ročnících nebyla většina žáků studijního typu, ale není tomu tak. Z analytické zprávy za rok 2007/8 vyplývá, že studijní potenciál (tedy lidově řečeno, že na to děti mají ) je optimálně využíván pouze v matematice. V angličtině maximálně využívá svých možností pouze polovina žáků, v českém jazyce je to dokonce jen jedna třetina. V roce 2008/9 byly výsledky ještě horší. V českém jazyce škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky testování. Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti. V matematice jsme patřili mezi slabší průměr, kdy 60% škol mělo lepší výsledky než my. Studijní potenciál žáků je však využíván optimálně, výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výraznější úspěch zaznamenala angličtina. Škola sice patřila mezi slabší průměr, 60% ostatních škol mělo lepší výsledky, ovšem výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci pracovali nad svoje možnosti. 11

12 4.3.5 Srovnávací testy od společnosti Kalibro pro 9. ročník Není test jako test. V jiném testování, taktéž celostátním, byly výsledky žáků naší školy dost v některých případech poměrně odlišné. 2007/8 Matematické dovednosti Dovednosti v ČJ Obecné dovednosti ZŠ Přerov n. L. 36,5 % 50,4 % 48,8 % ČR - celkem 36,1 % 56,3 % 48,7 % V tomto způsobu testování dopadla naše škola vesměs jako celorepublikový průměr, úspěšnost byla tedy zhruba stejná jako v 50% ostatních škol. 2008/9 Matematika Český jazyk Human.základ Přírod.základ Angličtina ZŠ Přerov n. L. 43,7 % 65,2 % 59,8 % 63,2 56,8 ČR - celkem 40,3 % 60,8 % 61,5 % 57,9 59,3 Naše škola vykázala průměrné výsledky v matematice a humanitních předmětech, v českém jazyce a přírodovědných předmětech jsou naši žáci lehce nadprůměrný. Podprůměrní jsou pak ve znalosti anglického jazyka. Hodnocení: Výsledky z téměř všech testování jsou tristní. Škola se několikrát ocitla mezi nejhoršími testovanými školami, a to takřka ve všech testovaných ročnících a testech 6. ročník viz test Stonožka od společnosti Scio, 7. a posléze 8. ročník, který se během roku dostal od nejhorších po třetinu nejhorších, a 9. ročníky, které dosáhly rovněž podprůměrných výsledků. Situace je však o to horší, že studenti prakticky ve všech testovaných předmětech pracovali pod svůj potenciál, učitelé zřejmě nebyli schopni žáky dostatečně motivovat k lepším výsledkům. Navrhovaná opatření Pokračovat v testování i nadále. Pracovat s testovými úlohami, učit žáky pracovat s testy. Zvýšit motivaci u žáků, všímat si slabin, které jsou z testů patrné a na nich se žáky pracovat. 12

13 5.PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIIČII, VLIIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIIČŮ A DALŠÍÍCH OSOB 5.1 Spokojenost se školou, jejím klimatem, výukou V roce 2008/9 proběhla hromadná anketa společnosti SCIO pro žáky, rodiče a učitele týkající se spokojenosti s průběhem vzdělávání, podmínkami ke vzdělávání a řízení školy, odpovídali žáci a rodiče 7. a 9. ročníku. Rodiče sedmého ročníku jsou s průběhem vzdělávání spokojeni méně, než je celorepublikový průměr, jediné, co tento průměr převyšuje, je spokojenost s výukou matematiky. Klima školy je dle rodičů vyhovující, záporně ale hodnotí vztahy mezi spolužáky. S řízením školy (chod školy a poskytování informací) jsou rodiče vesměs spokojeni, výsledky naší školy jsou téměř ve všech oblastech shodné s celorepublikovým průměrem. Nejlépe rodiče hodnotí to, že se vedení zajímá o jejich názory. V devátém ročníku jsou všichni rodiče přesvědčeni o tom, že škola odpovídá jejich potřebám, nejsou však spokojeni s výukou v hlavních předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk. Celkově jsou však jejich spokojenost nižší než je celorepublikový průměr. Klima je stejně jako u rodičů 7.r. vyhovující, opět ale převládá nespokojenost se vzájemnými vztahy mezi žáky. S řízením školy jsou vesměs spokojeni, výsledek odpovídá celorepublikovému průměru, nejsou však spokojeni s vysvětlením známek, které učitelé žákům udělují, vedení školy se o jejich názory naopak nezajímá. Škola dle jejich názoru také neumí dobře řešit výchovné problémy žáků. Rodiče by naši školu ostatním spíše nedoporučili (paradoxem je ale to, že tuto školu by si vybrali opět, pokud by se znovu měli rozhodnout), mají pocit, že škola neumí žáky připravit na přijímací zkoušky a na další studium. Žáci 9. ročníku mají pohled opačný se školou jsou spokojeni, cítí se v ní dobře, mají rádi své spolužáky, školu by ostatním doporučili, čas v ní strávený jim přijde užitečný. Systém podpory žákům Začlenění nových žáků do chodu školy - Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, noví žáci se začleněním do chodu školy nemají, vše zvládají s pomocí třídního a ostatních vyučujících. Metodik prevence sociálních jevů - Na škole působí školní metodik prevence sociálních jevů. Škola pravidelně zjišťuje pomocí testů, dotazníků a srovnávání postoje, názory a vědomosti žáků v oblasti primární prevence. Výchovné problémy snížená známka z chování, záškoláctví škola zatím nemusela řešit. Individuální vzdělávací plány Škola je díky své velikosti ideálním místem pro žáky jakýmkoliv způsobem handicapované, učitel má možnost se žáky pracovat individuálně, 13

14 integrovaní žáci mají po dohodě s PPP vytvořen vlastní individuální vzdělávací plán. Na škole působí i logopedická asistentka. Dvě učitelky mají na starosti ambulantní nácviky. V některých třídách učiteli pomáhá i asistent pedagoga. 5.2 Spolupráce s odbornými institucemi Škola spolupracuje s těmito institucemi: Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, Policie ČR, Odbor sociálních věcí MěÚ Lysá nad Labem, IPS ÚP Nymburk (Informační a poradenské středisko Úřadu práce Nymburk - besedy k volbě povolání, informace o středních školách a možnostech uplatnění na trhu práce), školská rada. Hodnocení Škola má velice dobré klima, žáci se ve škole cítí dobře. Větší výchovně-vzdělávací problémy nejsou. Vzdělávání integrovaných žáků se daří, na škole fungují ambulantní nácviky, žáci mají možnost využít I pomoci logopedické asistentky, což není ve školách úplně běžné. Integraci žáků s větším postižením napomáhá asistent pedagoga. Navrhnovaná opatření Pokračovat v nastoleném trendu. 6. EVALUACE VNĚJŠÍHO OBRAZU ŠKOLY (EFEKTIVITA PR) Tato oblast byla pro Základní školu a mateřskou školu Přerov nad Labem pouze okrajová, vzhledem k tomu, že do školního roku 2009/10 škola ani nedisponovala vlastními webovými stránkami, základní informace o škole bylo možné najít jen na webových stránkách obce. Akce školy byly prezentovány ve zpravodaji obce, pomocí vývěsky a ve výročních zprávách školy. Možnost náboru nových žáků v letech 2007/8 a 2008/9 nebyla zmíněna v žádném z analyzovaných zdrojů této autoevační zprávy. Ve druhé polovině školního roku 2009/10 byla ve spolupráci se zřizovateli školy vytvořena elektronická prezentace naší školy, se kterou zastupitelé a vedení školy oslovilo zastupitelstva okolních obcí. Hodnocení Medializace školy byla uskutečněna jen malou měrou a jen ve spádové oblasti. Nepodařilo se navýšit počet žáků ve škole oslovením okolních obcí. Navrhovaná opatření Masivněji investovat do obnovy vnitřního vybavení školy, nábytku a zařizovacích předmětů (podařilo se díky projektu Moderní škola na venkově ). Více prezentovat školu na veřejnosti prostřednictvím webových stránek, využít i oblastního tisku k propagaci školy. Pořádat každý rok v prostorách školy výstavu pro veřejnost, zvát na ni základní školy z okolí. 14

15 7.1 Silné stránky školy 7.ZÁVĚR Nízký počet žáků umožňuje lepší integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami Na škole působí logopedická asistentka Pomoc asistenta pedagoga Nízký počet žáků umožňuje pružněji reagovat na zvýšení poptávky po umístění v mateřské škole (zařízena nová třída MŠ) Nově zařízený interiér školy z projektu Moderní škola na venkově Dobré klima školy, žáci se ve škole cítí dobře 7.2 Slabé stránky školy Nedostatečná kapacita žáků základní školy, škola je nucena žádat o povolení výjimky z průměrného počtu žáků nutnost refundace ze strany obce. Velká část refundace určena na provoz budovy, málo finančních prostředků na učební pomůcky Nízká kvalifikovanost učitelů Vysoký věk učitelů Špatné výsledky srovnávacích testů škola patří mezi nejhorší testované školy, žáci nevyužívají svůj potenciál, nejsou dostatečně motivováni k lepším výsledkům Nespokojenost rodičů s výukou v hlavních předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk Malá medializace školy na veřejnosti 7.3 Stanovené cíle školy do budoucna Zvýšit kvalifikovanost učitelů Zkvalitnit výuku v hlavních předmětech Lépe připravit žáky na metody testování Zvýšit PR školy webové stránky, články v tisku, více akcí pro veřejnost apod. Zajímat se o jiné možnosti finanční podpory 15

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Jana Husa a Mateřská

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Hodnocení školy. podle 12 zákona 561/2004 Sb. a podle 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005

Hodnocení školy. podle 12 zákona 561/2004 Sb. a podle 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Hodnocení školy podle 12 zákona 561/2004 Sb. a podle 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Zpracováno za školní roky 2006/7 a 2007/8 Obsahuje a) podmínky vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora školy žákům, spolupráce

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského Lomnice nad Popelkou. Tabulka časového rozložení etap autoevaluace

ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského Lomnice nad Popelkou. Tabulka časového rozložení etap autoevaluace ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 512 51 Lomnice nad Popelkou PLÁN AUTOEVALUACE Tabulka časového rozložení etap autoevaluace Etapa Časové rozložení Fáze autoevaluace Možnosti způsobu hodnocení

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více