Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ , tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ , tel.,fax AUTOEVALUAČNÍÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍÍ ROKY , , ZŠ a MŠ Přerov nad Labem Přerov nad Labem IČO: Předkládá: Y. Hrušková ředitelka školy

2 1.ÚVOD Autoevaluační zpráva Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem za školní roky 2007/ 2008, 2008/2009 a 2009/2010 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 48 / 2005 a navazuje na předchozí sebehodnotící procesy. Vzhledem k tomu, že kvůli změně instituce ke dni 31.ledna 2009 (oddělení školní jídelny a vznik dvou nových institucí) nastoupila na post ředitele Mgr. Yveta Hrušková, stávající vedení se mohlo opřít jen o materiály zpracované předchozím vedením. Zdroje: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2007/8 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2008/9 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2009/10 Učební plán Školní vzdělávací program MAXIM Výsledky srovnávacích testů Scio a Kalibro ve všech hodnocených školních letech Web obce Přerov nad Labem Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na oblasti: Charakteristika školy a její cíle Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob Evaluace vnějšího obrazu školy Závěr Hlavním výstupem autoevaluačního procesu jsou navrhovaná opatření, které jsou uvedeny na konci každé ze sledovaných oblastí. 2

3 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ CÍLE Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce Poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům v postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytížena v části mateřská škola, v části školní družina je kapacitně vytížena z cca 80%., kapacita základní školy je vytížena z méně než poloviny. Menší počet žáků ve třídách však umožňuje integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení nebo žáků nadaných. Vzhledem k nižšímu počtu žáků má Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem zřizovatelem povolenou výjimku z průměrného počtu žáků dle 23 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň má škola se zřizovatelem sepsanou smlouvu o úhradě vyšších nákladů (Smlouva o refundaci nákladů). Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která může splnit podmínku menšího počtu žáků ve třídách a umožnit tak integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem v celodenním výchovně vzdělávacím procesu. Na škole v této době působilo v průměru 16 pedagogických i nepedagogických pracovníků, bližší údaje jsou uvedeny v další z kapitol této zprávy. Cíle školy rozvoj dovedností a schopností každého jedince na své maximum podpora žáků nadaných nebo se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností žáků i v cizích jazycích podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách podpora začlenění etické, osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně vzdělávacího procesu podpora cíleného působení na utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci vedení žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně 3

4 3.PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Demografické Vývoj počtu žáků lze sledovat v následující tabulce a grafu. školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 základní škola k k k počet tříd: počet ročníků: 8 počet žáků celkem: 78 z toho: 1. stupeň stupeň 37 školní družina k k k počet oddělení: počet žáků celkem: 38 z toho: 1. stupeň stupeň školní rok 2007/ školní rok 2008/2009 školní rok 2009/ počet tříd počet ročníků počet žáků celkem 1. stupeň 2. stupeň 4

5 Kapacita školy byla od školního roku 2007/8 stanovena takto: Základní škola IZO kapacita 200 žáků Mateřská škola IZO kapacita 54 dětí Školní družina IZO kapacita 50 žáků Z výše uvedených informací vyplývá, že kapacita základní školy byla naplněná maximálně z cca 40%. Škola na tuto situaci zareagovala žádostí o navýšení kapacity MŠ, která zdaleka svými prostorami nevyhovovala poptávce. Dne došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 18 dětí na 54 dětí s tím, že jedna třída ZŠ byla poskytnuta po příslušných úpravách MŠ. Vyhodnocení: Kapacita školy je naplněna nedostatečně. Z tohoto důvodu byla škola nucena žádat zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starosty Ing. Luďkem Červákem a Petrem Baumrukem, vždy žádost projednala a výjimku z průměrného počtu žáků na dané školní roky schválila. Pro každý kalendářní rok byla podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Na druhou stranu nízký počet dětí ve třídách umožňuje integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení nebo žáků nadaných. Škola také může pružněji reagovat na vyšší poptávku po umístění dětí v mateřské škole. K navýšení kapacity mateřské školy došlo nejen v roce O další navýšení škola požádala ve školním roce 2010/11, její žádosti bylo taktéž vyhověno. V současné době je budova školy kapacitně naplněna ze 60%. Navrhovaná opatření: Škola i nadále musí usilovat o navýšení počtu žáků do tříd. Jistý potenciál skýtá dostatečné množství dětí v mateřské škole, nicméně to stále nedosahuje počtu žáků požadovaném ministerstvem školství. Je tedy třeba zvýšit PR školy a rozšířit povědomí o škole a její výuce v okolí Přerova Lysá nad Labem, Čelákovice, Milovice neboť bychom mohli přijmout i mimopřerovské žáky. V neposlední řadě je také třeba apelovat na ty rodiče s trvalým bydlištěm v Přerově, kteří uvažují o umístění dítěte na jinou školu než přerovskou, aby svůj záměr přehodnotili. 3.2 Materiálně-technické Vzhledem k počtu žáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (5 kmenových učeben je zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka a 5

6 hudební výchovy, učebnou anglického jazyka a učebnou fyziky a matematiky), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v žákovských dílnách a školní kuchyňce. Díky nízkému počtu žáků bylo možné jednu třídu přenechat mateřské škole. V přízemí školy byla od školního roku 2008/9 vytvořena nová (třetí) třída mateřské školy a jedna učebna je od té doby využívána pro oddělení školní družiny. Do školního roku 2009/10 byla škola vybavena nedostatečně chyběla kvalitní audiovizuální a projekční technika, žáci i učitelé disponovali malým počtem PC, chyběly videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů bylo málo, navíc byly zastaralé. Největším problémem byl i špatný stav budovy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Z důvodu zkvalitnění materiálně technických podmínek ke vzdělávání a rekonstrukce budovy školy byla prostřednictvím zřizovatele Obec Přerov nad Labem podána v listopadu 2008 žádost o dotaci z ROP Střední Čechy (spolufinancováno EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj) na projekt Moderní škola na venkově. Jeho obsahem byla rekonstrukce a zateplení střechy a střešního a půdního prostoru, montáž sádrokartonových podhledů, rekonstrukce venkovního sportoviště, rekonstrukce elektroinstalací, vodovodu a kanalizace, včetně vybavení sanitární technikou a novým osvětlením, rekonstrukce podlah, repasování oken, počítačové rozvody, rekonstrukce budovy tělocvičny - sanace, podlahy, výmalba, vybavení tříd nábytkem, PC technikou, informační technikou. V červenci 2009 byl zřizovatel informován o schválení dotace ve výši cca Kč. Projekt Moderní škola na venkově rekonstrukce ZŠ v Přerově nad Labem tak byl ve školním roce 2009/2010 realizován. Vyhodnocení: Kvůli nízkému počtu žáků škola na každý rok uzavírá s obecním úřadem smlouvu o úhradě vyšších nákladů (Smlouva o refundaci nákladů). V roce 2008 obecní úřad na školu vynaložil 2,8 milionu, v roce 2009 pak 2,5 milionu korun. Hlavní část refundace je určena na provoz budovy (plyn, elektřina, stočné..), na učební a ostatní pomůcky mnoho finančních prostředků nezbývá. Navrhovaná opatření: Velká část movitého vybavení byla pořízena z projektu Moderní škola na venkově. Je třeba, aby škola hledala další cesty, jak získat finanční prostředky na další pomůcky (granty, dotace z EU, případně sponzorské dary, apod.). 6

7 3.3 Personální Počty pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou vyňaty z výročních zpráv za dané období. Pro větší názornost jsou data uvedená v grafech Počet všech pracovníků školy k k k nepedagogičtí pedagogičtí Věkové složení učitelů 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 K K K ,5 0 do 30 let včetně let let let nad 60 let 7

8 3.3.3 Průměrný věk učitelů K K K Poměr kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% K K K nekvalifikovaní kvalifikovaní Hodnocení: Počet pracovníků je poměrně standardní, k výraznějšímu zvýšení došlo kvůli oddělení školní jídelny od základní a mateřské školy, kdy se téměř kompletně obměnil pedagogický sbor. Průměrný věk učitelů výrazně klesá. Od školního roku 2007/2008, kdy bylo 40% učitelů starších šedesáti let, průměrný věk klesl na 45. Na rozdíl od předchozího údaje, kvalifikovanost učitelů je velice nízká. Z hlediska personální politiky z grafů vyplývá, že v prvních dvou srovnávaných letech se jí vedení prakticky nezabývalo. Sbor se takřka neobměnil, pedagogové byli z poloviny nekvalifikovaní a staršího věku. Výrazná změna nastala na počátku druhého pololetí školního roku 2009/2010, kdy došlo k oddělení jídelny od školy, a s odchodem bývalého vedení odešla i většina sboru. Navrhovaná opatření: Je třeba zvýšit kvalifikovanost učitelů, dbát na správnou aprobaci, snažit se o spolupráci i s mladšími učiteli a učitelkami. 8

9 4. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Školní vzdělávací program MAXIM Od školního roku 2007/8 škola začala od prvního a šestého + sedmého ročníku vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu MAXIM. Jeho cíle se od předchozích cílů školy příliš neliší, přibyl jen jeden další cíl poskytovat kvalitní vzdělávání. V učebním plánu byly posíleny hodiny tělocviku ve druhém ročníku na úkor českého jazyka, ve třetím ročníku přibyly tři hodiny anglického jazyka na úkor českého, čtvrtá třída dostala navíc hodinu českého jazyka a informatiky, v páté jedna hodina přírodovědy připadne na informatiku. Druhý stupeň má více hodin určených na volitelné předměty, šesťáci mají nově jednu hodinu informatiky a vyšší počet hodin fyziky (2 týdně). Hodnocení: Přechod na nový vzdělávací program byl bezproblémový, škola v něm udělala jen pár drobných kosmetických změn. Bylo by ale asi lépe, kdyby se ještě více posílila výuka angličtiny, např. ve druhé třídě na úkor jedné hodiny tělocviku. Dále si škola dala za cíl poskytovat kvalitní výuku vzhledem k tabulkám průměrného počtu věku učitelů, kvalifikovanosti učitelů a níže výsledkům celorepublikových srovnávacích testů by bylo dobré zamyslet se nad způsobem výběru učitelů, poskytování zpětné vazby, motivace k lepšímu výkonu, atp. Navrhovaná opatření: Vytvořit krátkodobý plán s konkrétními cíly, které by korespondovaly s cíly ŠVP, monitorovat jejich uskutečňování. Po určité době znovu zrevidovat školní vzdělávací program, zdali učební plán a cíle nastíněné v něm odpovídají reálným možnostem školy a poptávce ze strany společnosti (např. navýšit hodiny cizího jazyka). 4.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2009/10 nebyla otevřena devátá třída, níže jsou výsledky pouze z předchozích let. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007/8 2008/9 střední vzdělání maturita střední vzdělání výuční list 9

10 V obou případech větší procento třídy odešlo na střední školu s maturitní zkouškou. Všichni žáci naší školy byli přijati. 4.3 Srovnávací zkoušky Výsledky vzdělávání žáků 5. ročníku test společnosti Cermat 2007/8 Pátý ročník ve srovnávacích testech dosáhl velmi dobrých výsledků. V matematice byli páťáci úspěšní na 64%, v češtině na 68% a ve studijních předpokladech na 71%. Z uvedených výsledků vyplývá, že škola se umístila ve třetině nejúspěšnějších řešitelů ve všech oblastech a že studijní potenciál v obou předmětech je využíván optimálně Stonožka srovnávací test pro 6. ročník od společnosti Scio 2009/10 Výsledky v českém jazyce i matematice byly opravdu slabé. V obou případech naše škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky v testování. Taktéž v obou případech je studijní potenciál žáků využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti Srovnávací testy klíčových kompetencí pro 7. a 8. ročník od společnosti Scio 2008/9 (7. ročník) Klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální výsledky naší školy byly podprůměrné, škola patřila mezi 20% škol s nejslabšími výsledky v testování. Žáci neuspěli v dovednosti osvojované v mediální výchově, empatie a neverbální komunikace. Klíčové kompetence k učení a řešení problémů - výsledky naší školy byly podprůměrné, škola patřila mezi 20% škol s nejslabšími výsledky v testování. Nejslabší byla oblast čtení grafů, tabulek a nákresů. Klíčové kompetence občanská a pracovní výsledky byly velmi podprůměrné, škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky v testování. 2009/10 (8. ročník) Výsledky naší školy byly opět podprůměrné, škola patřila mezi 30% škol s nejslabšími výsledky v testování. Žáci neuspěli především v kompetenci občanské. 10

11 4.3.4 Srovnávací test od společnosti Scio v letech 2007/8 a 2008/9 pro 9. ročník Tohoto testu se v obou letech účastnily deváté ročníky, nejedná se tedy o testování téhož ročníku v rozmezí dvou let, ale dvou ročníků, vždy devátého /8 2008/ OSP Český jazyk Anglický jazyk Matematika V obou případech jsou výsledky velice slabé. Vezmeme-li v potaz, že úspěšnost se počítala v rozmezí 0-100%, naše škola se pohybuje kolem 40% a níže. Jistým argumentem by snad mohlo být, že zrovna v těchto dvou ročnících nebyla většina žáků studijního typu, ale není tomu tak. Z analytické zprávy za rok 2007/8 vyplývá, že studijní potenciál (tedy lidově řečeno, že na to děti mají ) je optimálně využíván pouze v matematice. V angličtině maximálně využívá svých možností pouze polovina žáků, v českém jazyce je to dokonce jen jedna třetina. V roce 2008/9 byly výsledky ještě horší. V českém jazyce škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky testování. Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti. V matematice jsme patřili mezi slabší průměr, kdy 60% škol mělo lepší výsledky než my. Studijní potenciál žáků je však využíván optimálně, výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výraznější úspěch zaznamenala angličtina. Škola sice patřila mezi slabší průměr, 60% ostatních škol mělo lepší výsledky, ovšem výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci pracovali nad svoje možnosti. 11

12 4.3.5 Srovnávací testy od společnosti Kalibro pro 9. ročník Není test jako test. V jiném testování, taktéž celostátním, byly výsledky žáků naší školy dost v některých případech poměrně odlišné. 2007/8 Matematické dovednosti Dovednosti v ČJ Obecné dovednosti ZŠ Přerov n. L. 36,5 % 50,4 % 48,8 % ČR - celkem 36,1 % 56,3 % 48,7 % V tomto způsobu testování dopadla naše škola vesměs jako celorepublikový průměr, úspěšnost byla tedy zhruba stejná jako v 50% ostatních škol. 2008/9 Matematika Český jazyk Human.základ Přírod.základ Angličtina ZŠ Přerov n. L. 43,7 % 65,2 % 59,8 % 63,2 56,8 ČR - celkem 40,3 % 60,8 % 61,5 % 57,9 59,3 Naše škola vykázala průměrné výsledky v matematice a humanitních předmětech, v českém jazyce a přírodovědných předmětech jsou naši žáci lehce nadprůměrný. Podprůměrní jsou pak ve znalosti anglického jazyka. Hodnocení: Výsledky z téměř všech testování jsou tristní. Škola se několikrát ocitla mezi nejhoršími testovanými školami, a to takřka ve všech testovaných ročnících a testech 6. ročník viz test Stonožka od společnosti Scio, 7. a posléze 8. ročník, který se během roku dostal od nejhorších po třetinu nejhorších, a 9. ročníky, které dosáhly rovněž podprůměrných výsledků. Situace je však o to horší, že studenti prakticky ve všech testovaných předmětech pracovali pod svůj potenciál, učitelé zřejmě nebyli schopni žáky dostatečně motivovat k lepším výsledkům. Navrhovaná opatření Pokračovat v testování i nadále. Pracovat s testovými úlohami, učit žáky pracovat s testy. Zvýšit motivaci u žáků, všímat si slabin, které jsou z testů patrné a na nich se žáky pracovat. 12

13 5.PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIIČII, VLIIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIIČŮ A DALŠÍÍCH OSOB 5.1 Spokojenost se školou, jejím klimatem, výukou V roce 2008/9 proběhla hromadná anketa společnosti SCIO pro žáky, rodiče a učitele týkající se spokojenosti s průběhem vzdělávání, podmínkami ke vzdělávání a řízení školy, odpovídali žáci a rodiče 7. a 9. ročníku. Rodiče sedmého ročníku jsou s průběhem vzdělávání spokojeni méně, než je celorepublikový průměr, jediné, co tento průměr převyšuje, je spokojenost s výukou matematiky. Klima školy je dle rodičů vyhovující, záporně ale hodnotí vztahy mezi spolužáky. S řízením školy (chod školy a poskytování informací) jsou rodiče vesměs spokojeni, výsledky naší školy jsou téměř ve všech oblastech shodné s celorepublikovým průměrem. Nejlépe rodiče hodnotí to, že se vedení zajímá o jejich názory. V devátém ročníku jsou všichni rodiče přesvědčeni o tom, že škola odpovídá jejich potřebám, nejsou však spokojeni s výukou v hlavních předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk. Celkově jsou však jejich spokojenost nižší než je celorepublikový průměr. Klima je stejně jako u rodičů 7.r. vyhovující, opět ale převládá nespokojenost se vzájemnými vztahy mezi žáky. S řízením školy jsou vesměs spokojeni, výsledek odpovídá celorepublikovému průměru, nejsou však spokojeni s vysvětlením známek, které učitelé žákům udělují, vedení školy se o jejich názory naopak nezajímá. Škola dle jejich názoru také neumí dobře řešit výchovné problémy žáků. Rodiče by naši školu ostatním spíše nedoporučili (paradoxem je ale to, že tuto školu by si vybrali opět, pokud by se znovu měli rozhodnout), mají pocit, že škola neumí žáky připravit na přijímací zkoušky a na další studium. Žáci 9. ročníku mají pohled opačný se školou jsou spokojeni, cítí se v ní dobře, mají rádi své spolužáky, školu by ostatním doporučili, čas v ní strávený jim přijde užitečný. Systém podpory žákům Začlenění nových žáků do chodu školy - Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, noví žáci se začleněním do chodu školy nemají, vše zvládají s pomocí třídního a ostatních vyučujících. Metodik prevence sociálních jevů - Na škole působí školní metodik prevence sociálních jevů. Škola pravidelně zjišťuje pomocí testů, dotazníků a srovnávání postoje, názory a vědomosti žáků v oblasti primární prevence. Výchovné problémy snížená známka z chování, záškoláctví škola zatím nemusela řešit. Individuální vzdělávací plány Škola je díky své velikosti ideálním místem pro žáky jakýmkoliv způsobem handicapované, učitel má možnost se žáky pracovat individuálně, 13

14 integrovaní žáci mají po dohodě s PPP vytvořen vlastní individuální vzdělávací plán. Na škole působí i logopedická asistentka. Dvě učitelky mají na starosti ambulantní nácviky. V některých třídách učiteli pomáhá i asistent pedagoga. 5.2 Spolupráce s odbornými institucemi Škola spolupracuje s těmito institucemi: Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, Policie ČR, Odbor sociálních věcí MěÚ Lysá nad Labem, IPS ÚP Nymburk (Informační a poradenské středisko Úřadu práce Nymburk - besedy k volbě povolání, informace o středních školách a možnostech uplatnění na trhu práce), školská rada. Hodnocení Škola má velice dobré klima, žáci se ve škole cítí dobře. Větší výchovně-vzdělávací problémy nejsou. Vzdělávání integrovaných žáků se daří, na škole fungují ambulantní nácviky, žáci mají možnost využít I pomoci logopedické asistentky, což není ve školách úplně běžné. Integraci žáků s větším postižením napomáhá asistent pedagoga. Navrhnovaná opatření Pokračovat v nastoleném trendu. 6. EVALUACE VNĚJŠÍHO OBRAZU ŠKOLY (EFEKTIVITA PR) Tato oblast byla pro Základní školu a mateřskou školu Přerov nad Labem pouze okrajová, vzhledem k tomu, že do školního roku 2009/10 škola ani nedisponovala vlastními webovými stránkami, základní informace o škole bylo možné najít jen na webových stránkách obce. Akce školy byly prezentovány ve zpravodaji obce, pomocí vývěsky a ve výročních zprávách školy. Možnost náboru nových žáků v letech 2007/8 a 2008/9 nebyla zmíněna v žádném z analyzovaných zdrojů této autoevační zprávy. Ve druhé polovině školního roku 2009/10 byla ve spolupráci se zřizovateli školy vytvořena elektronická prezentace naší školy, se kterou zastupitelé a vedení školy oslovilo zastupitelstva okolních obcí. Hodnocení Medializace školy byla uskutečněna jen malou měrou a jen ve spádové oblasti. Nepodařilo se navýšit počet žáků ve škole oslovením okolních obcí. Navrhovaná opatření Masivněji investovat do obnovy vnitřního vybavení školy, nábytku a zařizovacích předmětů (podařilo se díky projektu Moderní škola na venkově ). Více prezentovat školu na veřejnosti prostřednictvím webových stránek, využít i oblastního tisku k propagaci školy. Pořádat každý rok v prostorách školy výstavu pro veřejnost, zvát na ni základní školy z okolí. 14

15 7.1 Silné stránky školy 7.ZÁVĚR Nízký počet žáků umožňuje lepší integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami Na škole působí logopedická asistentka Pomoc asistenta pedagoga Nízký počet žáků umožňuje pružněji reagovat na zvýšení poptávky po umístění v mateřské škole (zařízena nová třída MŠ) Nově zařízený interiér školy z projektu Moderní škola na venkově Dobré klima školy, žáci se ve škole cítí dobře 7.2 Slabé stránky školy Nedostatečná kapacita žáků základní školy, škola je nucena žádat o povolení výjimky z průměrného počtu žáků nutnost refundace ze strany obce. Velká část refundace určena na provoz budovy, málo finančních prostředků na učební pomůcky Nízká kvalifikovanost učitelů Vysoký věk učitelů Špatné výsledky srovnávacích testů škola patří mezi nejhorší testované školy, žáci nevyužívají svůj potenciál, nejsou dostatečně motivováni k lepším výsledkům Nespokojenost rodičů s výukou v hlavních předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk Malá medializace školy na veřejnosti 7.3 Stanovené cíle školy do budoucna Zvýšit kvalifikovanost učitelů Zkvalitnit výuku v hlavních předmětech Lépe připravit žáky na metody testování Zvýšit PR školy webové stránky, články v tisku, více akcí pro veřejnost apod. Zajímat se o jiné možnosti finanční podpory 15

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 1. Úvod Koncepce rozvoje školy Předkládám koncepci rozvoje Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. Vycházela jsem ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok 2008 2009 Dr. Milan Rieger ředitel školy Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více