Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ , tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ , tel.,fax AUTOEVALUAČNÍÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍÍ ROKY , , ZŠ a MŠ Přerov nad Labem Přerov nad Labem IČO: Předkládá: Y. Hrušková ředitelka školy

2 1.ÚVOD Autoevaluační zpráva Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem za školní roky 2007/ 2008, 2008/2009 a 2009/2010 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 48 / 2005 a navazuje na předchozí sebehodnotící procesy. Vzhledem k tomu, že kvůli změně instituce ke dni 31.ledna 2009 (oddělení školní jídelny a vznik dvou nových institucí) nastoupila na post ředitele Mgr. Yveta Hrušková, stávající vedení se mohlo opřít jen o materiály zpracované předchozím vedením. Zdroje: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2007/8 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2008/9 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Přerov nad Labem za školní rok 2009/10 Učební plán Školní vzdělávací program MAXIM Výsledky srovnávacích testů Scio a Kalibro ve všech hodnocených školních letech Web obce Přerov nad Labem Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na oblasti: Charakteristika školy a její cíle Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob Evaluace vnějšího obrazu školy Závěr Hlavním výstupem autoevaluačního procesu jsou navrhovaná opatření, které jsou uvedeny na konci každé ze sledovaných oblastí. 2

3 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ CÍLE Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce Poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům v postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytížena v části mateřská škola, v části školní družina je kapacitně vytížena z cca 80%., kapacita základní školy je vytížena z méně než poloviny. Menší počet žáků ve třídách však umožňuje integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení nebo žáků nadaných. Vzhledem k nižšímu počtu žáků má Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem zřizovatelem povolenou výjimku z průměrného počtu žáků dle 23 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň má škola se zřizovatelem sepsanou smlouvu o úhradě vyšších nákladů (Smlouva o refundaci nákladů). Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která může splnit podmínku menšího počtu žáků ve třídách a umožnit tak integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem v celodenním výchovně vzdělávacím procesu. Na škole v této době působilo v průměru 16 pedagogických i nepedagogických pracovníků, bližší údaje jsou uvedeny v další z kapitol této zprávy. Cíle školy rozvoj dovedností a schopností každého jedince na své maximum podpora žáků nadaných nebo se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností žáků i v cizích jazycích podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách podpora začlenění etické, osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně vzdělávacího procesu podpora cíleného působení na utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci vedení žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně 3

4 3.PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Demografické Vývoj počtu žáků lze sledovat v následující tabulce a grafu. školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 základní škola k k k počet tříd: počet ročníků: 8 počet žáků celkem: 78 z toho: 1. stupeň stupeň 37 školní družina k k k počet oddělení: počet žáků celkem: 38 z toho: 1. stupeň stupeň školní rok 2007/ školní rok 2008/2009 školní rok 2009/ počet tříd počet ročníků počet žáků celkem 1. stupeň 2. stupeň 4

5 Kapacita školy byla od školního roku 2007/8 stanovena takto: Základní škola IZO kapacita 200 žáků Mateřská škola IZO kapacita 54 dětí Školní družina IZO kapacita 50 žáků Z výše uvedených informací vyplývá, že kapacita základní školy byla naplněná maximálně z cca 40%. Škola na tuto situaci zareagovala žádostí o navýšení kapacity MŠ, která zdaleka svými prostorami nevyhovovala poptávce. Dne došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 18 dětí na 54 dětí s tím, že jedna třída ZŠ byla poskytnuta po příslušných úpravách MŠ. Vyhodnocení: Kapacita školy je naplněna nedostatečně. Z tohoto důvodu byla škola nucena žádat zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starosty Ing. Luďkem Červákem a Petrem Baumrukem, vždy žádost projednala a výjimku z průměrného počtu žáků na dané školní roky schválila. Pro každý kalendářní rok byla podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Na druhou stranu nízký počet dětí ve třídách umožňuje integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení nebo žáků nadaných. Škola také může pružněji reagovat na vyšší poptávku po umístění dětí v mateřské škole. K navýšení kapacity mateřské školy došlo nejen v roce O další navýšení škola požádala ve školním roce 2010/11, její žádosti bylo taktéž vyhověno. V současné době je budova školy kapacitně naplněna ze 60%. Navrhovaná opatření: Škola i nadále musí usilovat o navýšení počtu žáků do tříd. Jistý potenciál skýtá dostatečné množství dětí v mateřské škole, nicméně to stále nedosahuje počtu žáků požadovaném ministerstvem školství. Je tedy třeba zvýšit PR školy a rozšířit povědomí o škole a její výuce v okolí Přerova Lysá nad Labem, Čelákovice, Milovice neboť bychom mohli přijmout i mimopřerovské žáky. V neposlední řadě je také třeba apelovat na ty rodiče s trvalým bydlištěm v Přerově, kteří uvažují o umístění dítěte na jinou školu než přerovskou, aby svůj záměr přehodnotili. 3.2 Materiálně-technické Vzhledem k počtu žáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (5 kmenových učeben je zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka a 5

6 hudební výchovy, učebnou anglického jazyka a učebnou fyziky a matematiky), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v žákovských dílnách a školní kuchyňce. Díky nízkému počtu žáků bylo možné jednu třídu přenechat mateřské škole. V přízemí školy byla od školního roku 2008/9 vytvořena nová (třetí) třída mateřské školy a jedna učebna je od té doby využívána pro oddělení školní družiny. Do školního roku 2009/10 byla škola vybavena nedostatečně chyběla kvalitní audiovizuální a projekční technika, žáci i učitelé disponovali malým počtem PC, chyběly videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů bylo málo, navíc byly zastaralé. Největším problémem byl i špatný stav budovy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Z důvodu zkvalitnění materiálně technických podmínek ke vzdělávání a rekonstrukce budovy školy byla prostřednictvím zřizovatele Obec Přerov nad Labem podána v listopadu 2008 žádost o dotaci z ROP Střední Čechy (spolufinancováno EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj) na projekt Moderní škola na venkově. Jeho obsahem byla rekonstrukce a zateplení střechy a střešního a půdního prostoru, montáž sádrokartonových podhledů, rekonstrukce venkovního sportoviště, rekonstrukce elektroinstalací, vodovodu a kanalizace, včetně vybavení sanitární technikou a novým osvětlením, rekonstrukce podlah, repasování oken, počítačové rozvody, rekonstrukce budovy tělocvičny - sanace, podlahy, výmalba, vybavení tříd nábytkem, PC technikou, informační technikou. V červenci 2009 byl zřizovatel informován o schválení dotace ve výši cca Kč. Projekt Moderní škola na venkově rekonstrukce ZŠ v Přerově nad Labem tak byl ve školním roce 2009/2010 realizován. Vyhodnocení: Kvůli nízkému počtu žáků škola na každý rok uzavírá s obecním úřadem smlouvu o úhradě vyšších nákladů (Smlouva o refundaci nákladů). V roce 2008 obecní úřad na školu vynaložil 2,8 milionu, v roce 2009 pak 2,5 milionu korun. Hlavní část refundace je určena na provoz budovy (plyn, elektřina, stočné..), na učební a ostatní pomůcky mnoho finančních prostředků nezbývá. Navrhovaná opatření: Velká část movitého vybavení byla pořízena z projektu Moderní škola na venkově. Je třeba, aby škola hledala další cesty, jak získat finanční prostředky na další pomůcky (granty, dotace z EU, případně sponzorské dary, apod.). 6

7 3.3 Personální Počty pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou vyňaty z výročních zpráv za dané období. Pro větší názornost jsou data uvedená v grafech Počet všech pracovníků školy k k k nepedagogičtí pedagogičtí Věkové složení učitelů 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 K K K ,5 0 do 30 let včetně let let let nad 60 let 7

8 3.3.3 Průměrný věk učitelů K K K Poměr kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% K K K nekvalifikovaní kvalifikovaní Hodnocení: Počet pracovníků je poměrně standardní, k výraznějšímu zvýšení došlo kvůli oddělení školní jídelny od základní a mateřské školy, kdy se téměř kompletně obměnil pedagogický sbor. Průměrný věk učitelů výrazně klesá. Od školního roku 2007/2008, kdy bylo 40% učitelů starších šedesáti let, průměrný věk klesl na 45. Na rozdíl od předchozího údaje, kvalifikovanost učitelů je velice nízká. Z hlediska personální politiky z grafů vyplývá, že v prvních dvou srovnávaných letech se jí vedení prakticky nezabývalo. Sbor se takřka neobměnil, pedagogové byli z poloviny nekvalifikovaní a staršího věku. Výrazná změna nastala na počátku druhého pololetí školního roku 2009/2010, kdy došlo k oddělení jídelny od školy, a s odchodem bývalého vedení odešla i většina sboru. Navrhovaná opatření: Je třeba zvýšit kvalifikovanost učitelů, dbát na správnou aprobaci, snažit se o spolupráci i s mladšími učiteli a učitelkami. 8

9 4. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Školní vzdělávací program MAXIM Od školního roku 2007/8 škola začala od prvního a šestého + sedmého ročníku vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu MAXIM. Jeho cíle se od předchozích cílů školy příliš neliší, přibyl jen jeden další cíl poskytovat kvalitní vzdělávání. V učebním plánu byly posíleny hodiny tělocviku ve druhém ročníku na úkor českého jazyka, ve třetím ročníku přibyly tři hodiny anglického jazyka na úkor českého, čtvrtá třída dostala navíc hodinu českého jazyka a informatiky, v páté jedna hodina přírodovědy připadne na informatiku. Druhý stupeň má více hodin určených na volitelné předměty, šesťáci mají nově jednu hodinu informatiky a vyšší počet hodin fyziky (2 týdně). Hodnocení: Přechod na nový vzdělávací program byl bezproblémový, škola v něm udělala jen pár drobných kosmetických změn. Bylo by ale asi lépe, kdyby se ještě více posílila výuka angličtiny, např. ve druhé třídě na úkor jedné hodiny tělocviku. Dále si škola dala za cíl poskytovat kvalitní výuku vzhledem k tabulkám průměrného počtu věku učitelů, kvalifikovanosti učitelů a níže výsledkům celorepublikových srovnávacích testů by bylo dobré zamyslet se nad způsobem výběru učitelů, poskytování zpětné vazby, motivace k lepšímu výkonu, atp. Navrhovaná opatření: Vytvořit krátkodobý plán s konkrétními cíly, které by korespondovaly s cíly ŠVP, monitorovat jejich uskutečňování. Po určité době znovu zrevidovat školní vzdělávací program, zdali učební plán a cíle nastíněné v něm odpovídají reálným možnostem školy a poptávce ze strany společnosti (např. navýšit hodiny cizího jazyka). 4.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2009/10 nebyla otevřena devátá třída, níže jsou výsledky pouze z předchozích let. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007/8 2008/9 střední vzdělání maturita střední vzdělání výuční list 9

10 V obou případech větší procento třídy odešlo na střední školu s maturitní zkouškou. Všichni žáci naší školy byli přijati. 4.3 Srovnávací zkoušky Výsledky vzdělávání žáků 5. ročníku test společnosti Cermat 2007/8 Pátý ročník ve srovnávacích testech dosáhl velmi dobrých výsledků. V matematice byli páťáci úspěšní na 64%, v češtině na 68% a ve studijních předpokladech na 71%. Z uvedených výsledků vyplývá, že škola se umístila ve třetině nejúspěšnějších řešitelů ve všech oblastech a že studijní potenciál v obou předmětech je využíván optimálně Stonožka srovnávací test pro 6. ročník od společnosti Scio 2009/10 Výsledky v českém jazyce i matematice byly opravdu slabé. V obou případech naše škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky v testování. Taktéž v obou případech je studijní potenciál žáků využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti Srovnávací testy klíčových kompetencí pro 7. a 8. ročník od společnosti Scio 2008/9 (7. ročník) Klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální výsledky naší školy byly podprůměrné, škola patřila mezi 20% škol s nejslabšími výsledky v testování. Žáci neuspěli v dovednosti osvojované v mediální výchově, empatie a neverbální komunikace. Klíčové kompetence k učení a řešení problémů - výsledky naší školy byly podprůměrné, škola patřila mezi 20% škol s nejslabšími výsledky v testování. Nejslabší byla oblast čtení grafů, tabulek a nákresů. Klíčové kompetence občanská a pracovní výsledky byly velmi podprůměrné, škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky v testování. 2009/10 (8. ročník) Výsledky naší školy byly opět podprůměrné, škola patřila mezi 30% škol s nejslabšími výsledky v testování. Žáci neuspěli především v kompetenci občanské. 10

11 4.3.4 Srovnávací test od společnosti Scio v letech 2007/8 a 2008/9 pro 9. ročník Tohoto testu se v obou letech účastnily deváté ročníky, nejedná se tedy o testování téhož ročníku v rozmezí dvou let, ale dvou ročníků, vždy devátého /8 2008/ OSP Český jazyk Anglický jazyk Matematika V obou případech jsou výsledky velice slabé. Vezmeme-li v potaz, že úspěšnost se počítala v rozmezí 0-100%, naše škola se pohybuje kolem 40% a níže. Jistým argumentem by snad mohlo být, že zrovna v těchto dvou ročnících nebyla většina žáků studijního typu, ale není tomu tak. Z analytické zprávy za rok 2007/8 vyplývá, že studijní potenciál (tedy lidově řečeno, že na to děti mají ) je optimálně využíván pouze v matematice. V angličtině maximálně využívá svých možností pouze polovina žáků, v českém jazyce je to dokonce jen jedna třetina. V roce 2008/9 byly výsledky ještě horší. V českém jazyce škola patřila mezi 10% škol s nejslabšími výsledky testování. Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti. V matematice jsme patřili mezi slabší průměr, kdy 60% škol mělo lepší výsledky než my. Studijní potenciál žáků je však využíván optimálně, výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výraznější úspěch zaznamenala angličtina. Škola sice patřila mezi slabší průměr, 60% ostatních škol mělo lepší výsledky, ovšem výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci pracovali nad svoje možnosti. 11

12 4.3.5 Srovnávací testy od společnosti Kalibro pro 9. ročník Není test jako test. V jiném testování, taktéž celostátním, byly výsledky žáků naší školy dost v některých případech poměrně odlišné. 2007/8 Matematické dovednosti Dovednosti v ČJ Obecné dovednosti ZŠ Přerov n. L. 36,5 % 50,4 % 48,8 % ČR - celkem 36,1 % 56,3 % 48,7 % V tomto způsobu testování dopadla naše škola vesměs jako celorepublikový průměr, úspěšnost byla tedy zhruba stejná jako v 50% ostatních škol. 2008/9 Matematika Český jazyk Human.základ Přírod.základ Angličtina ZŠ Přerov n. L. 43,7 % 65,2 % 59,8 % 63,2 56,8 ČR - celkem 40,3 % 60,8 % 61,5 % 57,9 59,3 Naše škola vykázala průměrné výsledky v matematice a humanitních předmětech, v českém jazyce a přírodovědných předmětech jsou naši žáci lehce nadprůměrný. Podprůměrní jsou pak ve znalosti anglického jazyka. Hodnocení: Výsledky z téměř všech testování jsou tristní. Škola se několikrát ocitla mezi nejhoršími testovanými školami, a to takřka ve všech testovaných ročnících a testech 6. ročník viz test Stonožka od společnosti Scio, 7. a posléze 8. ročník, který se během roku dostal od nejhorších po třetinu nejhorších, a 9. ročníky, které dosáhly rovněž podprůměrných výsledků. Situace je však o to horší, že studenti prakticky ve všech testovaných předmětech pracovali pod svůj potenciál, učitelé zřejmě nebyli schopni žáky dostatečně motivovat k lepším výsledkům. Navrhovaná opatření Pokračovat v testování i nadále. Pracovat s testovými úlohami, učit žáky pracovat s testy. Zvýšit motivaci u žáků, všímat si slabin, které jsou z testů patrné a na nich se žáky pracovat. 12

13 5.PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIIČII, VLIIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIIČŮ A DALŠÍÍCH OSOB 5.1 Spokojenost se školou, jejím klimatem, výukou V roce 2008/9 proběhla hromadná anketa společnosti SCIO pro žáky, rodiče a učitele týkající se spokojenosti s průběhem vzdělávání, podmínkami ke vzdělávání a řízení školy, odpovídali žáci a rodiče 7. a 9. ročníku. Rodiče sedmého ročníku jsou s průběhem vzdělávání spokojeni méně, než je celorepublikový průměr, jediné, co tento průměr převyšuje, je spokojenost s výukou matematiky. Klima školy je dle rodičů vyhovující, záporně ale hodnotí vztahy mezi spolužáky. S řízením školy (chod školy a poskytování informací) jsou rodiče vesměs spokojeni, výsledky naší školy jsou téměř ve všech oblastech shodné s celorepublikovým průměrem. Nejlépe rodiče hodnotí to, že se vedení zajímá o jejich názory. V devátém ročníku jsou všichni rodiče přesvědčeni o tom, že škola odpovídá jejich potřebám, nejsou však spokojeni s výukou v hlavních předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk. Celkově jsou však jejich spokojenost nižší než je celorepublikový průměr. Klima je stejně jako u rodičů 7.r. vyhovující, opět ale převládá nespokojenost se vzájemnými vztahy mezi žáky. S řízením školy jsou vesměs spokojeni, výsledek odpovídá celorepublikovému průměru, nejsou však spokojeni s vysvětlením známek, které učitelé žákům udělují, vedení školy se o jejich názory naopak nezajímá. Škola dle jejich názoru také neumí dobře řešit výchovné problémy žáků. Rodiče by naši školu ostatním spíše nedoporučili (paradoxem je ale to, že tuto školu by si vybrali opět, pokud by se znovu měli rozhodnout), mají pocit, že škola neumí žáky připravit na přijímací zkoušky a na další studium. Žáci 9. ročníku mají pohled opačný se školou jsou spokojeni, cítí se v ní dobře, mají rádi své spolužáky, školu by ostatním doporučili, čas v ní strávený jim přijde užitečný. Systém podpory žákům Začlenění nových žáků do chodu školy - Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, noví žáci se začleněním do chodu školy nemají, vše zvládají s pomocí třídního a ostatních vyučujících. Metodik prevence sociálních jevů - Na škole působí školní metodik prevence sociálních jevů. Škola pravidelně zjišťuje pomocí testů, dotazníků a srovnávání postoje, názory a vědomosti žáků v oblasti primární prevence. Výchovné problémy snížená známka z chování, záškoláctví škola zatím nemusela řešit. Individuální vzdělávací plány Škola je díky své velikosti ideálním místem pro žáky jakýmkoliv způsobem handicapované, učitel má možnost se žáky pracovat individuálně, 13

14 integrovaní žáci mají po dohodě s PPP vytvořen vlastní individuální vzdělávací plán. Na škole působí i logopedická asistentka. Dvě učitelky mají na starosti ambulantní nácviky. V některých třídách učiteli pomáhá i asistent pedagoga. 5.2 Spolupráce s odbornými institucemi Škola spolupracuje s těmito institucemi: Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, Policie ČR, Odbor sociálních věcí MěÚ Lysá nad Labem, IPS ÚP Nymburk (Informační a poradenské středisko Úřadu práce Nymburk - besedy k volbě povolání, informace o středních školách a možnostech uplatnění na trhu práce), školská rada. Hodnocení Škola má velice dobré klima, žáci se ve škole cítí dobře. Větší výchovně-vzdělávací problémy nejsou. Vzdělávání integrovaných žáků se daří, na škole fungují ambulantní nácviky, žáci mají možnost využít I pomoci logopedické asistentky, což není ve školách úplně běžné. Integraci žáků s větším postižením napomáhá asistent pedagoga. Navrhnovaná opatření Pokračovat v nastoleném trendu. 6. EVALUACE VNĚJŠÍHO OBRAZU ŠKOLY (EFEKTIVITA PR) Tato oblast byla pro Základní školu a mateřskou školu Přerov nad Labem pouze okrajová, vzhledem k tomu, že do školního roku 2009/10 škola ani nedisponovala vlastními webovými stránkami, základní informace o škole bylo možné najít jen na webových stránkách obce. Akce školy byly prezentovány ve zpravodaji obce, pomocí vývěsky a ve výročních zprávách školy. Možnost náboru nových žáků v letech 2007/8 a 2008/9 nebyla zmíněna v žádném z analyzovaných zdrojů této autoevační zprávy. Ve druhé polovině školního roku 2009/10 byla ve spolupráci se zřizovateli školy vytvořena elektronická prezentace naší školy, se kterou zastupitelé a vedení školy oslovilo zastupitelstva okolních obcí. Hodnocení Medializace školy byla uskutečněna jen malou měrou a jen ve spádové oblasti. Nepodařilo se navýšit počet žáků ve škole oslovením okolních obcí. Navrhovaná opatření Masivněji investovat do obnovy vnitřního vybavení školy, nábytku a zařizovacích předmětů (podařilo se díky projektu Moderní škola na venkově ). Více prezentovat školu na veřejnosti prostřednictvím webových stránek, využít i oblastního tisku k propagaci školy. Pořádat každý rok v prostorách školy výstavu pro veřejnost, zvát na ni základní školy z okolí. 14

15 7.1 Silné stránky školy 7.ZÁVĚR Nízký počet žáků umožňuje lepší integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami Na škole působí logopedická asistentka Pomoc asistenta pedagoga Nízký počet žáků umožňuje pružněji reagovat na zvýšení poptávky po umístění v mateřské škole (zařízena nová třída MŠ) Nově zařízený interiér školy z projektu Moderní škola na venkově Dobré klima školy, žáci se ve škole cítí dobře 7.2 Slabé stránky školy Nedostatečná kapacita žáků základní školy, škola je nucena žádat o povolení výjimky z průměrného počtu žáků nutnost refundace ze strany obce. Velká část refundace určena na provoz budovy, málo finančních prostředků na učební pomůcky Nízká kvalifikovanost učitelů Vysoký věk učitelů Špatné výsledky srovnávacích testů škola patří mezi nejhorší testované školy, žáci nevyužívají svůj potenciál, nejsou dostatečně motivováni k lepším výsledkům Nespokojenost rodičů s výukou v hlavních předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk Malá medializace školy na veřejnosti 7.3 Stanovené cíle školy do budoucna Zvýšit kvalifikovanost učitelů Zkvalitnit výuku v hlavních předmětech Lépe připravit žáky na metody testování Zvýšit PR školy webové stránky, články v tisku, více akcí pro veřejnost apod. Zajímat se o jiné možnosti finanční podpory 15

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 koncepce školy na období 2010 2015 říjen 2010, Praha 1. Charakteristika školy V roce 2010 byla dokončena dvouletá rekonstrukce školy. Samostatným

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, Školní 191.

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, Školní 191. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V E R Z E 2 ČÁST 1 - ÚVOD Z P R A C O V A N Ý P O D L E R V P Z V ( V E R Z E P L A T N É O D 1. 9. 2 0 1 3 ) P R Ů H O N I C E 2014 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více