Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu"

Transkript

1 WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu

2 Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez PC vïaka USB portu. Táto kamera vytvára nové tandardy v oblasti digitálneho obrazu. Parametre a funkcie 300 Kpix digitálna kamera so snímaèom CMOS Rozhranie: port USB2.0 (kompatibilný s USB1.1) Prenosová rýchlos : (640*480 ppi) 30 fps 2560 x 1920 ppi maximálne rozlí enie statickej snímky Zaostrenie na objekt: 5 cm a nekoneèno Obrazový procesor bez komprimácie AWB (automatické vyvá enie bielej) 2 sklenené o ovky Zabudovaný mikrofón Automatické sledovanie tváre a zoom (zásah softvéru len pri re ime s nízkym rozlí ením) Systémové po iadavky IBM PC alebo kompatibilný PC alebo laptop s USB portom Pentium 1 GHz alebo výkonnej í CPU Cez 500 MB vo¾ného miesta na disku Mechanika CD-ROM 256 MB pamä Podpora DirectX 9.0 VGA karty Windows XP/Windows Vista 2

3 In talácia In talácia hardvéru Pripojte kameru k vo¾nému USB 2.0 portu In talácia softvéru Táto kamera je bez ovládaèa, èo znamená, e na pou itie s operaèným systémom nie je potrebný iadny ovládaè. Kamera je pripravená na prácu s akouko¾vek aplikáciou pou itím ovládaèa typu Windows Twain (napríklad Skype). Pre pou itie funkcie ZOOM a sledovanie tváre in talujte softvér AMCAP z dodaného CD-ROM disku. 3

4 Obsluha 1. Spustite webkameru vo¾bou aplikácie AMCap z menu Start pod¾a zobrazenia ni ie. Zobrazí sa náh¾ad obrazu webkamery. 4

5 2. Kliknite na Video Capture Pin v menu Option (mo nosti) pre nastavenie rozlí enia obrázku náh¾adu. Poznámka Vy ie rozlí enie zní i rýchlos obrazu (fps). 5

6 Roz írené nastavenia Kliknite na Video Capture Filter pre získanie prístupu k roz íreným nastaveniam obrazu. Oznaète pri slabom svetle Upravte parameter na po adovanú hodnotu Nastavte frekvenciu pod¾a miestnych podmienok (50 Hz v Európe, 60 Hz v Amerike a èasti Ázie) 6

7 Stránka s efektmi ponúka 18 peciálnych efektov a 10 foto rámèekov pre náh¾ad. Pole vo¾by peciálneho efektu Nastavenie foto rámèeka Pomocou tejto funkcie mô e pou ívate¾ editova foto rámèek 7

8 Prístup k digitálnemu zoomu je mo ný len vo VGA re ime oznaèením políèka Enable Zoom. Oznaèením Face tracking (Sledovanie tváre) kamera automaticky zaostrí na tvár pou ívate¾a na obraze (len vo VGA re ime). Roz írené nastavania je mo né sprístupni taktie pravým kliknutím tlaèidla na ikonu kamery v paneli úloh. 8

9 Mô ete nasníma 5 Mpix snímky (interpolácia) vo¾bou maximálneho rozlí enia v ponuke snímky (obraz kamery musíte najskôr nastavi na maximálne rozlí enie 300 Kpix). 9

10 Upozornenie Táto PC kamera nie je vodotesná. Nepou ívajte ju vonku ani na miestach s vysokou vlhkos ou. Toto zariadenie nedemontujte. Na èistenie pou ite len èistú, suchú utierku. Nepou ívajte alkohol ani rozpú adlá. Dovozca do SR: DSI Slovakia, spol. s.r.o., Ju ná trieda 117, Ko ice Servisné stredisko: DSI Slovakia, spol. s.r.o., Ju ná trieda 117, Ko ice 10

11 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na prilo ených dokumentoch znamená, e sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia mie a so v eobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na urèené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je mo né tieto produkty vráti priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomô e u etri hodnotné zdroje a zabráni mo ným negatívnym vplyvom na ¾udské zdravie a prostredie, ktoré mô u inak vzniknú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bli ie informácie o najbli om zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu mô u by uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidova opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bli ie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávate¾a. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si eláte zlikvidova toto zariadenie, obrá te sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu. 11

12

13 WATCHER LT Webkamera pro telekonferenci a Video dohled 1 MT4023 Návod k obsluze

14 Dìkujeme za volbu na i webkamery nové generace s vysokým rozli ením. Je to zaøízení pro pøenos dat v reálném èase pøes PC díky USB portu. Tato kamera vytváøí nové standardy v oblasti digitálního obrazu. Parametry a funkce 300 Kpix digitální kamera se CMOS snímaèem Rozhraní: port USB2.0 (kompatibilní s USB1.1) Pøenosová rychlost: (640*480 ppi) 30 fps 2560 x 1920 ppi maximální rozli ení statické snímky Zaostøení na objekt: 5 cm a nekoneèno Obrazový procesor bez komprimace AWB (automatické vyvá ení bílé) 2 sklenìné èoèky Vestavìný mikrofon Automatické sledování oblièeje a zoom (zásah softwaru pouze pøi re imu s nízkým rozli ením) Systémové po adavky IBM PC nebo kompatibilní PC nebo laptop s USB portem Pentium 1 GHz nebo výkonnìj í CPU Pøes 500 MB volného prostoru na disku Mechanika CD-ROM 256 MB pamì Podpora DirectX 9.0 VGA karty Windows XP/Windows Vista 2

15 Instalace Instalace hardwaru Pøipojte kameru k volnému USB 2.0 portu Instalace softwaru Tato kamera je bez ovladaèe, co znamená, e k pou ití s operaèním systémem není potøeba ádný ovladaè. Kamera je pøipravena na práci s jakoukoliv aplikaci pou itím ovladaèe typu Windows Twain (napøíklad Skype). K pou ití funkce ZOOM a sledování oblièeje instalujte software AMCAP z dodaného CD-ROM disku. 3

16 Obsluha 1. Spus te webkameru volbou aplikace AMCap z menu Start podle zobrazení ní e. Zobrazí se náhled obrazu webkamery. 4

17 2. Kliknìte na Video Capture Pin v menu Option (mo nosti) k nastavení rozli ení obrázku náhledu. Poznámka Vy í rozli ení sní í rychlost obrazu (fps). 5

18 Roz íøená nastavení Kliknìte na Video Capture Filter k získání pøístupu k roz íøeným nastavením obrazu. Oznaète pøi slabém svìtle Upravte parametr na po adovanou hodnotu Nastavte frekvenci podle místních podmínek (50 Hz v Evropì, 60 Hz v Americe a èásti Asie) 6

19 Stránka s efekty nabízí 18 speciálních efektù a 10 foto rámkù pro náhled. Pole volby speciálního efektu Nastavení foto rámeèku Pomocí této funkce mù e u ivatel editovat foto rámeèek 7

20 Pøístup k digitálnímu zoomu je mo ný pouze ve VGA re imu oznaèením políèka Enable Zoom. Oznaèením Face tracking (Sledování oblièeje) kamera automaticky zaostøí na oblièej u ivatele na obrazu (pouze ve VGA re imu). Roz íøená nastavení lze zpøístupnit také pravým kliknutím tlaèítka na ikonu kamery v panelu úkolù. 8

21 Mù ete nasnímat 5 Mpix snímky (interpolace) volbou maximálního rozli ení v nabídce snímky (obraz kamery musíte nejdøíve nastavit na maximální rozli ení 300 Kpix). 9

22 Upozornìní Tato PC kamera není vodotìsná. Nepou ívejte ji venku ani na místech s vysokou vlhkostí. Toto zaøízení nedemontujte. K èi tìní pou ijte pouze èistou, suchou utìrku. Nepou ívejte alkohol ani rozpou tìdla. Dovozce do ÈR: DSI Czech, spol. s.r.o., Pernerova 35a, Praha 8 - Karlin Servisní støedisko: DSI Slovakia spol. s r.o., Ju ná trieda 117, Ko ice, SR 10

23 Informace pro u ivatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v prùvodních dokumentech znamená, e pou ité elektrické a elektronické výrobky nesmí být pøidány do bì ného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnovì a recyklaci doruète tyto výrobky na urèená sbìrná místa, kde budou pøijata zdarma. Alternativnì v nìkterých zemích mù ete vrátit své výrobky místnímu prodejci pøi koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomù ete zachovat cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadù na ivotní prostøedí a lidské zdraví, co by mohly být dùsledky nesprávné likvidace odpadù. Dal í podrobnosti si vy ádejte od místního úøadu nebo nejbli ího sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pøedpisy udìleny pokuty. Pro podnikové u ivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaøízení, vy ádejte si potøebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vy ádejte si potøebné informace o správném zpùsobu likvidace od místních úøadù nebo od svého prodejce. 11

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ VLASTNOSTI - Precizní optickı senzor (AVAGO 5050) s rozli ením 2500 DPI - Pokroèilı software s editorem maker a profilù - 6 programovatelnıch tlaèítek - Nastavitelné re

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

RC 12 Raclette gril. Návod k použití

RC 12 Raclette gril. Návod k použití RC 12 Raclette gril CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Návod k použití / Návod na použitie. Gametrix JetPad Gametrix JetSeat

Návod k použití / Návod na použitie. Gametrix JetPad Gametrix JetSeat CZ SK Návod k použití / Návod na použitie Gametrix JetPad Gametrix JetSeat OBSAH (ČESKÝ NÁVOD) ÚVODNÍ INFORMACE... 1 OBSAH BALENÍ A HW POŽADAVKY... 1 POSTUP INSTALACE... 2 REŽIM VIBRACÍ DLE FORCE FEEDBACK

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

Bezdrátový adaptér pro TV VIERA

Bezdrátový adaptér pro TV VIERA ČEsky Bezdrátový adaptér pro TV VIERA Model TY-WL20E Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro optimální a bezpečné využití všech vlastností zařízení se prosím pečlivě

Více

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART Trouba Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART 1 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Popkornovač Popkornovač MODEL: 2952. Návod na obsluhu Návod k obsluze

Popkornovač Popkornovač MODEL: 2952. Návod na obsluhu Návod k obsluze Popkornovač Popkornovač MODEL: 2952 Návod na obsluhu Návod k obsluze 1 obr. 1 obr. 2 2 DÔLE ITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POU ITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY Zvý te pozornos pri pou ití elektrických spotrebičov

Více

Pψνruθka zaθνnαme Prνruθka zaθνname

Pψνruθka zaθνnαme Prνruθka zaθνname CZ SK Pψνruθka zaθνnαme Prνruθka zaθνname Intuos CZ/SK Intuos Pen & Touch Intuos Pen Vύmμna hrotu pera Vύmena hrotu pera CZ/SK CZ Nastavenν tabletu Intuos 1. Pψipojte se k internetu. 2. Ukonθete v echny

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

USB Webkamera. Obj. č. 97 19 39. Návod k použití

USB Webkamera. Obj. č. 97 19 39. Návod k použití Verze z 08/09 USB Webkamera Obj. č. 97 19 39 Návod k použití 1. Účel použití Výrobek je určen k připojení k počítači přes USB port a slouží jako webkamera. Jakékoliv neautorizované úpravy a modifikace

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

Pokyny pro sledování 3D obsahu na projektoru BenQ: Minimální požadavky na systém počítače pro přehrávání 3D obsahu na projektoru BenQ:

Pokyny pro sledování 3D obsahu na projektoru BenQ: Minimální požadavky na systém počítače pro přehrávání 3D obsahu na projektoru BenQ: Pokyny pro sledování 3D obsahu na projektoru BenQ: Tento projektor BenQ podporuje přehrávání trojrozměrného obsahu (3D) přenášeného prostřednictvím signálů D-Sub, Component, HDMI, Video a S-Video. Aby

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: o.s. IQ Roma servis vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské techniky určené pro realizaci

Více

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / , Návod na inštaláciu

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / ,  Návod na inštaláciu Návod na inštaláciu Inštalácia LTE USB modemu Huawei E3372 a mobilného internetového pripojenia 1 Dôležité upozornenie: pred inštaláciou zariadenia a internetového pripojenia sa oboznámte so zariadením

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

CZE. Bezpečnostní ustanovení. ZM-MH200 Series

CZE. Bezpečnostní ustanovení. ZM-MH200 Series Česky 1 Bezpečnostní ustanovení (1) Prohlédněte si pečlivě stav a kompletnost zařízení hned po vybalení. Pokud zjistíte jakékoliv problémy, obraťte se na prodejce. (2) Nenechávejte zařízení na přímém slunečním

Více

www.global-export-import.eu www.global-export-import.eu GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 4,2 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU

www.global-export-import.eu www.global-export-import.eu GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 4,2 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11 01-09-664413 Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení islim 310 1 Nastavení zařízení 2-3 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21 Řešení problémů webcamu 22 i Symbol

Více

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R GC-PTV-TAF Digitální hybridní TV karta Uživatelská příručka Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R 1. Představení 1.1. Přehled Děkujeme za zakoupení digitální hybridní TV karty značky GIGABYTE. S touto vysoce kvalitní

Více

Vęrobník zmrzliny. Návod na obsluhu

Vęrobník zmrzliny. Návod na obsluhu 16310119 16310120 16310121 Vęrobník zmrzliny 1 Návod na obsluhu Úvod Pre dosiahnutie najlep ích vęsledkov z nového spotrebièa si preèítajte tento návod na obsluhu pred prvęm pou itím. Dbajte na bezpeènostné

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt

Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt Příloha č. 5 Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt Zboží/max. cena včetně DPH Minimální požadavek zadavatele Konkretizace nabídky uchazeče Cena včetně DPH PC 1 ks/ max. cena

Více

Instalační manuál pro digitální videorekordér

Instalační manuál pro digitální videorekordér 1 Instalační manuál pro digitální videorekordér 2 1. DVR hlavní desky 1-1. 4k záchytné desky 4 kanály 30 snímků 4 kanály 60 snímků 4 kanály 120 snímků 3 1-2. 8,16,32 k záchytné desky 8,16 kanálů 60 snímků

Více

Konvertor SK-1402 video/usb. Návod k obsluze

Konvertor SK-1402 video/usb. Návod k obsluze T897 Konvertor SK-1402 video/usb Návod k obsluze Úvod Jedná se o konvertor analogového signálu z 1 až 4 kamer na USB, v kompresním formátu H.264. Slouží k připojení analogových kamer k počítači za účelem

Více

Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0

Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0 Příručka uživatele Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0 Číslo produktu: 61511 Kód uživatelské příručky: 61511-a www.delock.com Popis Převodník umožňuje připojení 2.5 a 3.5 IDE pevného disku nebo CD-ROM,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M NÁVOD K OBSLUZE Minipraèka Professor MP301M 8 6 2 1 10 H - L - 3 5 7 9 4 POPIS PØÍSTROJE: 1. Víko 2. Napou tìcí otvor a hadice 3. Tìlo praèky 4. Prací nek 5. Základna s motorem 6. Èasovaè 7. Vypou tìcí

Více

Kamera se záznamem v PIR čidle VRSD5

Kamera se záznamem v PIR čidle VRSD5 Kamera se záznamem v PIR čidle VRSD5 aktualizace 6.5.2009 Vlastnosti výrobku: automatické nahrávání při zaregistrování pohybu dálkové ovládání funkcí vestavěná Lithiová baterie možnost přehrávání záznamu

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio Program Photo Studio je špičkový produkt pro kompletní práci s digitálními fotografiemi od importu a editace přes správu, organizaci až po publikaci. Podívejme se nyní na základní práci

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru.

SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru. vizualizéry SAMSUNG vizualizéry SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru. Vizualizéry Samsung jsou ideálním doplňkem k prezentačním

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Obsah. Úvod... 7 O digitálním videu... 14. Nahrávání videa... 28. Editace videa... 40

Obsah. Úvod... 7 O digitálním videu... 14. Nahrávání videa... 28. Editace videa... 40 Obsah Nadpis kapitoly Úvod... 7 O digitálním videu... 14 1.1 Teoretický úvod...14 1.2 Co potřebujete pro zpracování digitálního videa...16 1.3 Jak získat program Pinnacle Studio Plus...17 1.4 Malá vsuvka

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa... 1 Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...6 Nastavení USB možností...8 Práce s obrázky...9 Instalace Softwaru...10

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Bajonet A. A-mount. DT 55-300 mm F4,5-5,6 SAM. DT 55 300 mm F4.5 5.6 SAM IFS1 SAL55300 SAL55300. Vyměnitelný objektiv. Vymeniteľné objektívy

Bajonet A. A-mount. DT 55-300 mm F4,5-5,6 SAM. DT 55 300 mm F4.5 5.6 SAM IFS1 SAL55300 SAL55300. Vyměnitelný objektiv. Vymeniteľné objektívy 4-436-602-01 (1) IFS1 Vyměnitelný objektiv Návod k obsluze DT 55-300 mm F4,5-5,6 SAM SAL55300 Bajonet A Vymeniteľné objektívy Návod na použitie DT 55 300 mm F4.5 5.6 SAM SAL55300 A-mount 2012 Sony Corporation

Více

Návod k použití Manta Compressor Supreme

Návod k použití Manta Compressor Supreme Návod k použití Manta Compressor Supreme 1. Připojení 1. Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu 2. Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu 3. Ujistěte se, že Váš

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV LD 1332 F NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Vibrační masážní přístroj zad BKP-112. S ohřevem. Návod k použití

Vibrační masážní přístroj zad BKP-112. S ohřevem. Návod k použití BKP-112 Vibrační masážní přístroj zad S ohřevem Návod k použití PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM. ODLOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI. Důležité bezpečnostní pokyny PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH

Více

SALOON. sprchové dveře do niky. Důležitá upozornění. návod k instalaci a obsluze. Vážení uživatelé!

SALOON. sprchové dveře do niky. Důležitá upozornění. návod k instalaci a obsluze. Vážení uživatelé! sprchové dveře do niky SALOON návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Pracovní list. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Pracovní list. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Operační systém Pracovní list Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 310i Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp. Základy výpočetní techniky 1.2. Základy informatiky Základní pojmy a jednotky informatiky 2 15 min 1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků,

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Handbuch CL 83_CZ.indd 228 03.06.13 10:48

Handbuch CL 83_CZ.indd 228 03.06.13 10:48 1. Popis digitálního fotoaparátu... 230 2. Příprava k používání... 231 Vložení baterie... Nabíjení baterie... Vložení paměťové karty... Formátování paměťové karty... Nastavení jazyka... Nastavení data

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

Professor CZ-121 NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití.

Professor CZ-121 NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití. NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-121 Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mìlník,

Více

Hlavní rysy technologie

Hlavní rysy technologie Opravdová Plug & Play USB2.0 USB Video Class Webová kamera Zažijte opravdové plug and play s Eye 320! Nepotřebujete žádné ovladače pro tuto USB Video Class webkameru. Můžete se na ni spolehnout při použití

Více

PC webcam. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPZ2000

PC webcam. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPZ2000 Register your product and get support at PC webcam SPZ2000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Vaše webová kamera 2 Vítejte 2 Obsah dodávky 2 Přehled funkcí 3 2 Začínáme 4 Instalace softwaru webové kamery

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

8: Konektor výstupu A/V 9: Kontrolka LED 10: Spínač pro Vypnutí / Zapnutí LCD displeje 11: Spínač vyjmutí karty CF 12: Hledáček 13: LCD displej

8: Konektor výstupu A/V 9: Kontrolka LED 10: Spínač pro Vypnutí / Zapnutí LCD displeje 11: Spínač vyjmutí karty CF 12: Hledáček 13: LCD displej DV-3400V POWERCAM VIDEO Informace o výrobku : Tlačítko spouště : Tlačítko nahrávání (videa) 3: Tlačítko Nahoru (přiblížení) ( ) 4: Tlačítko Dolů (oddálení) ( ) 5: Tlačítko MENU/OK Vypínač 6: Port USB 7:

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

UČITELSKÝ STOLNÍ POČÍTAČ

UČITELSKÝ STOLNÍ POČÍTAČ Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava_17.5.2013 STOLNÍ POČÍTAČ Minimální technické podmínky Nabízené zboží a jeho technické parametry Uchazeč vyplní žlutě označená pole Výkon procesoru

Více

HALOGENOVÉ REFLEKTORY SE ZABUDOVANOU KAMEROU S DIGITÁLNÍ VIDEO ZÁZNAMEM SL1001. Návod k obsluze

HALOGENOVÉ REFLEKTORY SE ZABUDOVANOU KAMEROU S DIGITÁLNÍ VIDEO ZÁZNAMEM SL1001. Návod k obsluze CZ HALOGENOVÉ REFLEKTORY SE ZABUDOVANOU KAMEROU S DIGITÁLNÍ VIDEO ZÁZNAMEM SL1001 Návod k obsluze Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Obsah: A. Obsah balení B. Části zařízení SL1001

Více

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1 Super Slim 847 Stručný návod k obsluze Nettop PC CS 1 Bezpečnostní pokyny Před použitím systému si pečlivě prostudujte všechny pokyny uvedené ve stručném návodu k obsluze. Nepokoušejte se rozmontovat či

Více

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Model: DO BEG2 Návod k obsluze Obsah Popis produktu strana 3 Vyobrazení strana 3 Konstrukce a funkce strana 4 Ovládání a další pokyny strana 4 Příprava strana

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

7163 4000-02/2007 CZ (cs) Pro odbornou firmu. Návod k montá i a obsluze pro Service Tool s kapesním poèítaèem

7163 4000-02/2007 CZ (cs) Pro odbornou firmu. Návod k montá i a obsluze pro Service Tool s kapesním poèítaèem 7163 4000-02/2007 CZ (cs) Pro odbornou firmu Návod k montá i a obsluze pro Service Tool s kapesním poèítaèem Service Tool odpovídá základním po adavkùm platných norem a smìrnic. Technické zmìny vyhrazeny!

Více

Visual Comm Webová unication Camer kamera a VGP-UVC100 VGP-UVC100 Operating Instructions Návod k obsluze

Visual Comm Webová unication Camer kamera a VGP-UVC100 VGP-UVC100 Operating Instructions Návod k obsluze Webová Visual Communication kamera Camera VGP-UVC100 Operating Návod Instructions k obsluze Sony, VAIO, a logo Eco Info jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. Microsoft a Windows jsou registrované

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky:

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Zadávací dokumentace (specifikace předmětu dodávky) Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0067, Nové milénium nové dimenze vzdělávání

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více