MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Organizace správy daní v ČR a Evropě zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny... 1

2 Děkuji vedoucímu diplomové práce JUDr. Petru Mrkývkovi, Ph.D. za poskytnutou literaturu, cenné rady, věcné připomínky a metodické vedení práce. Brno 29. června

3 Obsah Úvod 1 Daně a daňový systém v podmínkách ČR 1.1 Daň a její konstrukční prvky Vymezení základních pojmů Daňové principy a funkce daní 1.2 Daňový systém ČR Přímé daně Nepřímé daně 2 Správa daně a řízení o daních 2.1 Správa daně 2.2 Řízení o daních Zásady daňového řízení 3 Organizace správy daně v ČR 3.1 Ministerstvo financí 3.2 Finanční ředitelství 3.3 Finanční úřady 3.4 Pravomoc a příslušnost správce daně 4 Celní správa 4.1 Místo a úloha celní správy 5 Modernizace a reforma daňové správy 5.1 Elektronizace komunikace 5.2 Sloučení české daňové a celní správy 6 Francie 6.1 Přímé daně fyzické osoby 6.2 Sociální daně 6.3 Přímé daně - právnické osoby Sazby a výpočet daně 6.4 Přímé místní daně 6.5 Nepřímé daně 6.6 Daňové povinnosti podniku jednotlivce 6.7 Správa daní

4 7 Velká Británie 7.1 Daňový základ 7.2 Hlavní druhy daní 7.3 Správa daní Závěr Cizojazyčné resumé Literatura

5 Úvod Tato bakalářská práce se zabývá analýzou daňové správy v ČR. Cílem práce je popsat systém daňové správy v ČR, poukázat na nedostatky a opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Dále provést analýzu organizace daňové správy dvou vybraných zemí Evropské unie: Francie a Velké Británie. Práce je rozdělena na šest základních části. Obsahem první části je vymezení základních pojmů souvisejících s řešenou problematikou. Jedná se především o následující pojmy: daň, daňový subjekt, daňový objekt, zdaňovací období, sazba daně, způsob výběru daně. Jsou zde také uvedeny daňové principy a funkce daní. Dále je zde analyzován daňový systém České republiky, pozornost je v rámci jednotlivých subkapitol zaměřena na problematiku daní přímých a nepřímých. Druhá část práce je zaměřena na správu daní v obecném pojetí. Součástí druhé kapitoly je i pojednání o řízení o daních, kdy pozornost je zaměřena především na analýzu zásad daňového řízení. Následující, třetí část práce se věnuje již vlastní organizaci správy daně v ČR. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější orgány daňové správy ČR, včetně vymezení jejich odpovědnosti a pravomocí. Jde přitom především o ministerstvo financí, finanční ředitelství a finanční úřady. Objasněna je zde i problematika pravomoci a příslušnosti správce daně. Předmětem čtvrté části práce je pojednání o celní správě ČR, analýza jejího místa a úlohy a vymezení jejího vztahu ke správě daňové. Část pátá je zaměřena na oblast modernizace daňové správy. Konkrétně jsou zde řešeny fenomény elektronizace komunikace daňové a celní správy a plánované sloučení obou institucí v rámci zvyšování efektivity provádění veřejné správy. Pátá a šestá část seminární práce je věnována analýze daňových systému a organizaci daňových správ ve dvou vybraných členských zemích Evropské unie. V kapitole šesté se jedná o Francii a v kapitole závěrečné o daňový systém a organizaci daňové správy ve Velké Británii. Mezi základní metody, které byly při psaní této práce využity, patří především metoda analýzy, třídění a literární rešerše. Při psaní práce byla využita relevantní odborná literatura, elektronický zdroje, poznatky z univerzitních přednášek a seminářů, odborná periodika věnující se problematice daňové a celní správy. 5

6 1 Daně a daňový systém v podmínkách ČR 1.1 Daň a její konstrukční prvky Vymezení základních pojmů Daň lze definovat jako povinnou a nenávratnou platbu 1 vybíranou státními nebo jinými tzv. veřejnými orgány od fyzických i právnických osob k úhradě výdajů souvisejících s činností těchto orgánů. Daň se ukládá jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na ekvivalentní a přímé plnění ze strany státu nebo veřejného orgánu. Ekonomicky je formou redistribuce národního důchodu. Za určující znak se často považuje pravidelnost 2, resp. opakovatelnost vybírání daní, avšak tento rys není bez výjimek. 3 Daňovým subjektem se rozumí: - poplatník - osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani, - plátce daně - osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň, kterou buď vybere od poplatníků nebo srazí poplatníkům - právní nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Předmětem daně se rozumí ta skutečnost, na kterou se daň váže, která je podrobena zdanění. Předmětem daně tak může být důchod (příjem), majetek, spotřeba, převod práv apod. Předmět daně je velmi často obsažen přímo v názvu daně (např. daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí, daň dědická, aj.), popř. skupiny daní (daně ze spotřeby, důchodové daně, apod.). Někdy se pojem předmět daně ne zcela přesně zaměňuje s pojmem objekt daně, který je obvykle širší. (Např. objektem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, zatímco předmět daně je zúžen o pozemky zastavěné stavbami, o pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, o vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a o pozemky určené pro obranu státu). 1 Daně jsou povinné, jelikož jsou vybírány na základě všeobecně platné právní normy, kterou je vždy zákon. Jsou nenávratné, což je odlišuje od půjčky, kdy se majetek po určité době vrací. 2 Daně se vybírají zpravidla v pevně daných intervalech, např. jednou měsíčně nebo jednou za rok. 3 HANUŠ, J. a kol. Správa daní jak ji neznáte. Ostrava: Mirago, 1999, s. 5 6

7 Zdaňovací období je časový interval, za který musí daňový subjekt daň vypočíst, přiznat a odvést. 4 Rozlišují se přitom daně bez zdaňovacího období (např. dědická) a daně s pravidelnou periodicitou výběru, které se dále dělí na kapitálové (majetkové) a běžné (ze spotřeby). Sazbou daně se rozumí algoritmus, na základě kterého se ze základu daně stanoví velikost daně. Přitom se rozlišuje jednotná sazba daně (z převodu nemovitostí), diferencovaná (DPH 5 % nebo 19 %), lineární (jedna daňová sazba pro libovolný daňový základ) a progresivní (čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je i daňová sazba např. daň z příjmu). Způsob výběru daně představuje cestu od daňového subjektu ke správci daně. Daňový subjekt sděluje správci daně skutečnosti nezbytné pro vyměření daně prostřednictvím předepsaných formulářů daňových přiznání ve lhůtě určené zákonem. Lhůty pro odvod daně se nazývají lhůty splatnosti. Daňové přiznání se podává za každé zdaňovací období. U běžných daní (daně ze spotřeby) se zpravidla stanovuje daňovým subjektům povinnost již v průběhu zdaňovacího období odvádět zálohy na daň. U spotřebních daní (a u DPH) není možno prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání. U těchto daní má také plátce daně povinnost oznámit správci daně písemně, že daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období nenastala Daňové principy a funkce daní Daně by měly být nastaveny tak, aby byly 5 : - efektivní - daně by neměly působit na ekonomické chování subjektů. Zdaněním dochází k distorzi tržních cen, substitucím a k ztrátám užitku, které však nejsou ničím nahrazovány. Efektivním je pak takový daňový systém, ve kterém jsou tyto ztráty minimální. - administrativně nenáročné tedy aby vyžadovaly co možná nejméně nákladů na správu a výběr daní, - spravedlivé tedy měly by brát ohled na schopnost poplatníka daně ji zaplatit a brát ohled na užitek poplatníka ze zdanění - tedy ze spotřeby veřejných statků. - výnosné ve vztahu k veřejným rozpočtům, protože musí zajistit pramen financování pro veřejný sektor. Daně představují hlavní příjmovou část státního rozpočtu majority zemí (situaci v ČR zachycuje Graf 1), 4 HANUŠ, J. Správa dan. Ostrava: Mirago, 1999, s PEKOVÁ, J. Veřejná správa a finance. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 93 7

8 Graf 1 Příjmy státního rozpočtu ČR v letech (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Pramen: MFČR, upraveno autorem A. Smith publikoval v Podstatě a původu bohatství národů následující daňové principy 6 : - všeobecnost daň by měla postihovat všechny členy společnosti, bez výjimek, - platební schopnost daň by měla být úměrná platební kapacitě (schopnosti platit) každého jednotlivce, - administrativní proveditelnost kvalitní praktický systém výběru daní, - daňová jistota podle této zásady by daně neměly doprovázet časté změny, nejistota ze změn narušuje podnikatelské klíma, - daňová spravedlnost daňovou spravedlnost lze chápat jako horizontální nebo vertikální. Horizontální spravedlnost znamená, že poplatníci se stejnou platební schopností mají platit stejnou daň, míra zdanění má být stejná bez ohledu na výši dosahovaných příjmů. Vertikální spravedlnost je naopak chápána tak, že poplatníci s vyšší platební schopností mají platit i vyšší daň, míra zdanění má být vyšší u poplatníků, kteří dosahují vyšších příjmů, - pružnost a účinnost účinnost je v tomto pojetí chápána jako schopnost daňové správy efektivně daně stanovit a vybrat, pružnost ve smyslu vzájemného ovlivňování v systému více daní, 6 VEJVODOVÁ, H. Právo I Finanční právo. Brno: CERM, 2008, s

9 - určitost šlo o to, aby daně byly určeny poplatníkům srozumitelně, jednoznačně, aby byla vyloučena libovůle výběrčích daní, v moderním pojetí je tento princip uplatněn v zásadě legitimity zákonitosti, - efektivnost A. Smith vnímal efektivnost ze dvou aspektů, jednak z pohledu výše vynakládaných nákladů na správu (výběr) daní, jednak z pohledu vlivu zdanění na hospodářskou aktivitu subjektů, prakticky tedy nastínil otázku únosnosti zdanění z hlediska schopnosti platit daň - ale současně hledání optimální míry zdanění, při níž nedochází v chování poplatníků k omezení jejich podnikatelských aktivit nebo práce za mzdu z důvodu nadměrného zdanění, v moderní daňové teorii je v tomto smysli uvažována tzv. daňová kvóta, - korektnost A. Smith tímto principem vyjádřil požadavek na slušné a definované principy vztahů mezi poplatníky daní a výběrčími daní. A. Smithem nastíněné daňové principy se v různých kombinacích uplatňují i v moderních systémech, poskytují základ teoretickým úvahám o systému zdanění, ale současně z nich vychází i praxe jak při přípravě a přijímání zákonných úprav, tak při vlastním výkonu správy a výběru daní. Daně plní především následující funkce 7 : - alokační - tzn. umožňují získat peněžní prostředky pro financování veřejných statků, - redistribuční tzn. umožňují zmírňovat nerovnosti mezi subjekty. Jedná se o schopnost daně působit na hospodářství jako celek nebo i pouze na určité skupiny obyvatelstva. - stabilizační tzn. jsou využívány ve fiskální politice státu ke stabilizaci ekonomiky. Cílem je stav plné zaměstnanosti a stabilní tempo růstu hrubého domácího produktu. 1.2 Daňový systém ČR Daňovým systémem (soustavou, schématem) se rozumí souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají. 8 7 PEKOVÁ, J. Veřejná správa a finance. Praha: Codex Bohemia, 1998, s VANČUROVÁ, A. Daňový systém ČR. Praha: VOX, 2009, s. 30 9

10 Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských tento systém je tvořen jednotlivými zákony upravujícími konkrétní daně vybírané na území ČR. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. V ČR se daně dělí na přímé (z příjmu a majetkové), nepřímé (ze spotřeby) a ostatní (pojistné sociálního pojištění a místní poplatky) Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob má jednotnou sazbu ve výši 15 %. Vypočítává se ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část a o odčitatelné položky. Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je strhávána zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmu. Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev na dani, jako například základní slevu či slevu na manželku. Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15 % srážkovou daní. Daň z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 21 %. Od roku 2003 do současnosti dochází k postupnému snižování daňové sazby. Investiční fondy a investiční společnosti podléhají nižší sazbě daně ve výši 5 %. Právnické osoby platí zálohy daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Každý plátce daně si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním, přičemž doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety v závislosti na typu majetku. V případě rozsáhlých nových investic lze získat až desetileté daňové prázdniny. V roce 2005 došlo také ke zkrácení dob odpisování u movitého majetku. Byla zrušena zvláštní odečitatelná položka umožňující odečíst 10 % hodnoty investice a byla zavedena nová odečitatelná položka ve výši 100 % výdajů vynaložených na vědu a výzkum. Daní z nemovitostí jsou zatíženy pozemky a budovy. V případě pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na způsobu využití pozemku. Pro výpočet daně je rovněž podstatný koeficient, který se odvíjí od umístění pozemku. V případě staveb je základem daně zastavěná plocha, sazba závisí na užití stavby. Roli opět hraje koeficient odvozený od lokalizace stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Silniční daní jsou zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. Sazby 10

11 daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na to, zda jsou tato vozidla užívaná pro účely podnikání nebo pro osobní potřebu. Sazby dědické a darovací daně se pohybují od 1 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají. Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena a to ta vyšší z těchto dvou cen. Daň platí převodce (prodávající). Zákony stanoví také řadu správních a místních poplatků, Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Základní sazba daně je stanovena ve výši 19 % a snížená sazba je stanovena ve výši 9 %. Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené sazby jsou zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla. Povinnost registrace je stanovena osobám, jejich roční obrat přesáhl 1 miliony Kč. Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně. Finanční služby jsou od daně osvobozeny. Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno s tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu. Od roku 2005 není daň z dováženého zboží vybírána prostřednictvím celní správy do 10 dní po dovozu, ale je až součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po skončení zdaňovacího období. Tím se pro podnikatele významně snížila finanční náročnost importu do ČR. Rovněž spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. když opustí registrovaný daňový sklad. Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného 11

12 zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. Spotřební daň z tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek. Graf 2 Celostátní hrubý výnos DPH v letech (v mld. Kč) Pramen: MFČR Cla jsou regulována celním kodexem EU, sazby jsou stanoveny společným celním sazebníkem. Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky za odpad. Podmínky zdanění, předmět daně, daňové sazby, podmínky osvobození od daní, okruh daňových subjektů podléhajících daňové povinnosti, vymezení zdaňovacích období a další práva a povinnosti představující tzv. hmotně-právní úpravu jsou zakotveny pro konkrétní daně v jednotlivých daňových zákonech přijímaných od roku Předpisem, který stanoví procesní práva a povinnosti daňových subjektů i procesní postupy pro daňové řízení, tzv. procesně-právní úpravou je zákon č. 337/92 Sb. O správě daní a poplatků. Odborná veřejnost a taktéž soudní judikatura tzv. správního soudnictví tomuto zákonu přiřkla neoficiální název daňový řád. V této normě je upraven kromě obecných ustanovení společných pro daňové řízení také proces vyměřování daní, proces placení daní, 12

13 proces odvolacího řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích, proces vymáhání daní. 9 Mezi další obecné právní předpisy upravující oblast daní lze zařadit: - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vzpp )., - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp., - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vzpp., - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, vzpp., - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vzpp., - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vzpp., - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vzpp. 2 Správa daně a řízení o daních 2.1 Správa daně Správou daně se dle 1, odst. 2 zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků (dále jen ZSDP) rozumí právo provádět opatření nezbytná ke správnému a úplnému zjištění, určení a splnění daňových povinností, především právo vyhledávat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo provádět kontrolu jejich splnění v určené výši a době. Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech daňové správy a disponuje v tomto rozsahu i způsobilostí procesní. Rozsah věcné působnosti ZSDP je volen tak, aby zahrnoval správu veškerých příjmů státního rozpočtu ČR, rozpočtu obcí, rozpočtů okresních úřadů a státních fondů ČR, které mají charakter daňových příjmů. Těmito daňovými příjmy jsou: - daně, - poplatky, - odvody, 9 VEJVODOVÁ, H. Právo I Finanční právo. Brno: CERM, 2008, s

14 - zálohy na tyto příjmy, - odvody za porušení rozpočtové kázně. Výše uvedené příjmy zákon o správě daní a poplatků zahrnuje pod pojem daně (jedná se o tzv. legislativní zkratku). Rozsah osobní působnosti (tj. okruh subjektů, na které se zákon vztahuje) zákona o správě daní a poplatků je upraven tak, že dle tohoto zákona postupují: - územní finanční orgány (tedy finanční úřady a finanční ředitelství) a ostatní správní i jiné orgány ČR, jakož i orgány obcí v ČR věcně příslušné dle speciálních zákonů k daňové správě, - daňové subjekty, - třetí osoby určené v zákoně o správě daní a poplatků (např. svědek, osoba přezvědná, apod.). Z hlediska místní (prostorové) a časové působnosti ZSDP se použije na území ČR a je účinný od Pro účely správy daní se používají ještě některé speciální předpisy upravující konkrétní daně, ke kterým patří zejména: - zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, vzpp - zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vzpp - zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, vzpp - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vzpp - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vzpp. 2.2 Řízení o daních Základní zásady daňového řízení jsou významným prostředkem ke správné aplikaci a interpretaci ostatních ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Jsou závaznými interpretačními pravidly, ze kterých vychází ostatní ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Základní zásady vyjadřují tedy hlavní postupy nezbytné pro dosažení cíle daňového řízení, tj. stanovení a vybírání daně tak, aby nedošlo ke zkrácení daňových příjmů. Cíl řízení o 10 DUBŠEKOVÁ, L. Správa daní a daňové řízení. Brno: Zdeněk Novotný, 2005, s

15 daních vyjadřuje snahu státu, aby do státního rozpočtu nebylo odvedeno méně než ukládá současná daňová legislativa. Optimalizace daňové povinnosti je ponechána na daňovém subjektu. Správce daně má za úkol dosáhnout toho, aby se státu dostalo, co jeho jest, samozřejmě za podmínky, že bude postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy Zásady daňového řízení Základní zásady daňového řízení jsou následující 11 : Zásada zákonitosti Při daňové správě působí správci daně v řízení o daních v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, ochraňují státní zájmy a přitom dbají na zachování práv a právem ochraňovaných zájmů daňových subjektů a jiných osob zúčastněných na řízení o daních. Pojem právně chráněné zájmy zahrnuje široké spektrum práv obsažených jak v daňových zákonech, tak v ústavě, občanském zákoníku, obchodním zákoníku, zákoníku práce a dalších zákonech. Nejedná se tedy o všechny zájmy, ale pouze o zájmy právem výslovně chráněné. Ze znění zákona o správě daní a poplatků dále vyplývá, že správci pouze dbají na zachování práv a právem chráněných zájmů, ale jejich ochrana je věcí daňových subjektů. Nelze tedy při nečinnosti daňových subjektů vyloučit i oprávněný vznik určité újmy. Správci daně jsou povinni ve smyslu Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) uplatňovat státní moc jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Zásada součinnosti Správci daně v řízení o daních postupují ve spolupráci s daňovými subjekty a při vyžadování provádění jejich povinností v řízení o daních využívají pouze takové nástroje, které daňové subjekty zatěžují co možná nejméně a umožňují přitom ještě uskutečnění cíle řízení o daních, tzn. určení a inkasování daně tak, aby nedošlo ke zkrácení daňových příjmů zákona č. 3337/92 Sb., o správě daní a poplatků; DUBŠEKOVÁ, L. Správa daní a daňové řízení. Brno: Zdeněk Novotný, 2005, s

16 Současně tato zásada umožňuje správci daně, aby si součinnost s daňovým subjektem v potřebném rozsahu vyžádal a případně i vynutil. Pokud daňový subjekt součinnost odmítá, může správce daně postupovat i bez součinnosti s ním. Zásada volného hodnocení důkazů Při procesu rozhodování vyhodnocuje správce daně důkazy dle svojí úvahy, a to jeden důkaz po druhém a veškeré důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom se bere v úvahu vše, co v řízení o daních vyšlo napovrch. Zásada volného hodnocení důkazů vyjadřuje systematický a komplexní přístup správce daně při hodnocení důkazů podle své úvahy a je podrobně rozvedena zejména v 31 zákona o správě daní a poplatků. Jde přitom o velmi složitý proces, ve kterém záleží především na znalostech a zkušenostech pověřených pracovníků správce daně. Zásada neveřejnosti Danové řízení je vždy neveřejné. Daňového řízení se tudíž mohou účastnit jen ty osoby, o kterých tak stanoví zákon. Patří mezi ně pověření pracovníci správce daně, daňové subjekty a třetí osoby. Zásada neveřejnosti je podmínkou účinného uplatňování zásady o povinnosti zachování mlčenlivosti. Jejím smyslem je zejména ochrana daňových subjektů, neboť v daňovém řízení jsou zkoumány skutečnosti týkající se osobních poměrů daňových subjektů. Zásada zachování mlčenlivost Veškeré osoby, kromě daňových subjektu v řízení o daních o jejich daňové povinnosti, které byly jakkoliv přítomny na řízení o daních, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všem, co se v daňovém řízení anebo v souvislosti s ním dozvěděly. Této povinnosti mohou být tyto osoby zbaveny pouze za podmínek určených zákonem o správě daní a poplatků. Zásada zachování mlčenlivost je podrobně rozvedena v 24 zákona o správě daní a poplatků, kde jsou také stanoveny jednotlivé případy průlomu mlčenlivosti pro pracovníky správce daně. Kromě zákonného zproštění mlčenlivosti může pracovníky správce daně a třetí osoby zprostit mlčenlivosti daňový subjekt, a to pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu. S poručením zásady zachování mlčenlivosti je spojena možnost uložení pokuty až do výše ,- ( 25). Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. V závažnějších případech může jít i o trestný čin. 16

17 Zásada oficiality Správce daně má povinnost zahájit řízení o daních i z vlastního podnětu pokaždé, když dojde ke splnění zákonných podmínek pro vznik či existenci daňové pohledávky, a to platí i v případech, kdy daňový subjekt nesplnil v tom směru buď vůbec či řádně svoje povinnosti Jde o uplatnění vyhledávacího principu, který umožňuje správci daně dosáhnout cíle řízení i bez povinné součinnosti daňového subjektu. Zásada skutečného obsahu právního úkonu Při uplatňování daňových zákonů v řízení o daních se uvažuje vždy reálný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro určení či inkasování daně, pokud je zastřen formálně právním stavem a odlišuje se od něho. Smlouvy, jejichž obsah je v rozporu s jejich formálním označením, budou v daňovém řízení posuzovány podle jejich skutečného obsahu. Např. simulovaná smlouva majetkových převodů (prodej místo daru) nebo obchodní smlouva na služby místo pracovního poměru. Zásada rovnosti Veškeré daňové subjekty mají v řízení o daních před správcem daně identické povinnosti a procesní práva. Je zde rovněž obsažena zásada dispoziční, která představuje realizaci pojetí, podle kterého určité úkony v daňovém řízení závisejí pouze na vůli daňových subjektů, např. podání odvolání. Zásada spolupráce Povinností i právem veškerých daňových subjektů je kooperovat se správcem daně v procesu správného určování a inkasování daně. Mají přitom povinnost dodržovat zákony i další obecně závazné právní předpisy. Jak již bylo uvedeno výše, daňové řízení vede správce daně, tj. orán mající kompetenci k výkonu správy daní a osobě se daňového řízení zúčastňují pověření pracovníci správce daně, daňové subjekty a třetí osoby. Správce daně je subjektem oprávněným a daňové subjekty a třetí osoby jsou subjekty zavázanými. Před správce daně se jedná v úředním jazyce, kterým je čeština nebo slovenština. V těchto jazycích se předkládají všechna písemná podání. Listinné důkazy musí být opatřeny úředním překladem do jednoho z těchto jazyků, pokud od něho správce daně neupustí. 17

18 Správce daně může při ústním jednání připustit tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady obstará daňový subjekt. 3 Organizace správy daně v ČR Daňová správu v České republice tvoří následující vládní úřady: - ministerstvo financí (MF), - finanční ředitelství (FŘ) a, - finanční úřady (FÚ). Finanční ředitelství a finanční úřady společně přitom představují územní finanční orgány (dále jen ÚFO ). Postavení a pravomoci orgánů daňové správy jsou vymezeny zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 3.1 Ministerstvo financí Ministerstvo financí představuje ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet, státní závěrečný účet a státní pokladnu České republiky, finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - a to jakožto správní úřad s působností na celém území státu. Postavení Ministerstva financí a jeho pravomoci upravuje zejména: - Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, - zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje především liniové řídící relace v daňové správě. Liniovými řídícími 18

19 relacemi se zde rozumí tok informací od vedoucích pracovníků k podřízeným (tj. příkazy) a od podřízených k nadřízeným (tj. odpovědnost). Problematika daní představuje jenom jednu část kompetencí Ministerstva financí. Tento úřad se v této oblasti především: - zabývá vytvářením návrhů zákonů a dalších právních předpisů v daňové oblasti. Jedná se přitom zejména o hmotně-právní předpisy upravující jednotlivé dílčí typy daní i o procesně-právní modifikace daňové správy, - uskutečňuje pro daňovou oblast činnosti týkající se zajišťování internacionálních dohod, rozvoje internacionálních kontaktů a internacionální kooperace, - zajišťuje řízení daňové správy a v intencích stanovených zákonem o správě daní a poplatků participuje na jejím působení, - zajišťuje řízení finančního ředitelství i finančních úřadů, - analyzuje závěry finančních ředitelství vystavených v rámci správních řízení, - ve speciálních případech uskutečňuje činnosti, které za jiných okolností spadají do kompetencí územních finančních orgánů - či může na uskutečňování daných úkonů participovat, - ve speciálních případech má možnost delegovat jiný než místně příslušný územní finančních orgán zajišťováním správy určitých daní, přestupkovým řízením či uskutečňováním jiných působností, - má možnost delegovat územní finanční orgán vedením jednání v záležitostech internacionální pomoci ve vztahu k daňové správě a v záležitostech internacionální pomoci při vymáhání daných peněžních pohledávek v souladu se zákonem č. 191/2004 Sb. a zákonem č. 253/2000 Sb. Ministerstvo financí při rozhodování podle zákona o správě daní a poplatků vystupuje jako správce daně. Ministerstvo financí je ústřední orgán státní správy a není územním finančním orgánem. Komplexní daňová agenda Ministerstva financí je v současné době soustředěna v rámci sekce 05. Sekci 05 vede náměstek ministra financí a tato sekce je tvořena: - odbory přímo podřízené náměstkovi ministra financí tyto odbory uskutečňují především činnost legislativního charakteru a činnost v rámci celní a daňové politiky. Jde o: Odbor 15 zabývající se legislativou daní z příjmu, Odbor 18 který řeší 19

20 problematiku legislativy nepřímých daní, Odbor 25 zabývající se celní a daňovou politikou, Odbor 26 který řeší problematiku legislativy majetkových daní a poplatků, Odbor 28 řešící problematiku auditu a účetnictví. - Ústřední finanční a daňové ředitelství, jehož vedení představuje vrchní ředitel, který je podřízený náměstkovi ministra. Ústřední finanční a daňové ředitelství součástí ministerstva financí, jde se o skupinu odborů, které se zabývají řízením daňové správy, v intencích stanovených zákonem o správě daní a poplatků participuje na jejím působení a zabývá se řízením finančního ředitelství. Ústřední finanční a daňové ředitelství je tvořeno: Odborem 39 zabývajícím se metodikou a výkonem daní z příjmů, Odborem 43 řešícím problematiku metodiky daňové správy, Odborem 47 zabývajícím se rozvojem informačních schémat správy daně, Odborem 48 řešícím problematiku managementu a ekonomiky územních peněžních orgánů, Odborem 49 zabývajícím se problematikou metodiky a výkonu daně z přidané hodnoty a daní majetkových, - finanční ředitelství a finanční úřady - tedy územní finanční orgány - tyto byly vytvořeny zákonem o územních finančních orgánech s účinností od roku Zákon o územních finančních orgánech určuje jejich postavení, působnost (územní i věcnou) a řídící relace uvnitř správy daně. Zákonem č. 21í/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, s účinností od jsou správní úřady státu organizačními složkami státu a nejsou právnickou osobou. Finanční ředitelství, která byla do rozpočtovými organizacemi, tak ztratila právní subjektivitu. Finanční úřady a finanční ředitelství jsou správními úřady, které sice nemají právní subjektivitu, ale jsou oprávněny vydávat rozhodnutí v daňovém řízení. Jako správci daně mají způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu mají i procesní způsobilost. 3.2 Finanční ředitelství Finanční ředitelství jsou zřizována na základě zákona č. 531/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jejich územní působnost je určována také přílohou tohoto zákona. 20

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Obsah Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta... 1 1 Základní pojmy... 2 2 Právní úprava jednotlivých daňových

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

I N F O R M A C E o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2009

I N F O R M A C E o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2009 I N F O R M A C E o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2009 Praha, květen 2010 0 Obsah ÚVOD 2 A. INFORMACE O ČINNOSTI DAŇOVÉ SPRÁVY ČR ZA ROK 2009 7 I. ÚVOD 8 II. VÝSLEDKY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více