A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2"

Transkript

1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2 zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 1

2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4 DIVIZE 01 tel: fax : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI Zpracoval : Ing. Jan Cihlář Ing.Tomáš Karlík Ing.Pavel Příhoda Csc. Ing.Rostislav Kasal Ing.Vendula Koterová Ing.Mgr.Pavel Dvořák Ing.Kateřina Posekaná Ing.Karel Frank Ing.Václav Chrbolka Schválil : Ing. Jiří Frýba ředitel divize 01 V Praze, dne 20. srpna 2004 zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 2

3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje OBSAH A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a 6. ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti KANALIZACE SOUHRN SOUČASNÉHO STAVU PŘEDPOKLADY VÝVOJE ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V KARLOVARSKÉM KRAJI DO ROKU Základní informace Zhodnocení současného stavu Koncepce odkanalizování Koncepce nakládání s odpadními vodami Nakládání s čistírenskými kaly Rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí Základní vyhodnocovací kritéria VYMEZENÍ REALIZAČNÍCH PREFERENCÍ PŘEHLED PROVOZOVATELŮ INVESTIČNÍ NÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH A GRAFICKÝCH PODKLADŮ zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 3

4 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a 6. odvedení a čištění odpadních vod 6.1.Výpočet produkce odpadních vod Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, t.j. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí, a to : na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel), a na stanovení produkce odpadních vod ze sektoru průmyslu, zemědělství a vybavenosti Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů : u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky 150 l/os den 80 l/os den 100 l/os den 20 l/os den K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívaní vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 4

5 Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK 5 ) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky 60 g/os den 20 g/os den 30 g/os den 15 g/os den Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli : nerozpustné látky ( NL) CHSK N-celk. N-NH 4 P-celk. 55 g/os den 110 g/os den 8 g/os den 5,2 g/os den 2 g/os den Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK 5-60 g/os den Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů (např. dotazníkové akce) a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele. Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. Proto je u většiny sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako maximální hodnota 30 l/os den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody (20 l/os den) je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody. Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 5

6 Z podkladů získaných dotazníkovou akcí u jednotlivých producentů, byly získávány i informace o stávajícím způsobu likvidace odpadních vod, o výrobním programu a o jejich případných rozvojových záměrech. 6.2.Kanalizace souhrn současného stavu V úvodu části týkající se popisu stávajícího stavu kanalizací v Karlovarském kraji je uveden popis historie a vývoje kanalizačních systémů a čištění odpadních vod v regionu. Pozornost byla věnována zejména větším sídlům, kde historie vodárenství byla dokumentována. Cheb a okolí V roce 1830 byl Cheb s počtem jedenáct tisíc obyvatel pátým největším městem v Čechách. Bylo potřeba zajistit nejen dostatečné množství vody pro zásobování, ale i její odvedení. Před rokem 1850 bylo provedeno odkanalizování historické části města stokovou sítí. Hlavní stoky byly zděné, dno dlážděné (dovážela se žula ), boky svislé, stropy klenuté. Voda se odvedla také z hradních příkopů. Na veškeré práce dohlíželo Okresní hejtmanství. První dokument o vzniku zděných vejčitých stok je z roku Základní kanalizační síť města byla dokončena kolem roku Páteří kanalizace byla záchytná stoka, vedená po pravém břehu řeky Ohře, která ústila do mrtvého ramene řeky pod zástavbou města. Od roku 1914 vlivem přibývajících stížností na znečišťování řeky Ohře a potoka Slatinka byla komisionelně projednávána výstavba čistírny odpadních vod. Město Cheb mělo v té době obyvatel. Z největších průmyslových podniků jmenujme Fischerovy strojírny, Premiér, Esku, elektrárnu, plynárnu, výrobnu součástí pro letadla, tři pivovary, velkopekárnu atd.. Tehdy byla zřejmě vypracována projektová dokumentace, ale ke stavbě nedošlo, poněvadž v červnu 1929 požádalo město Cheb Zemský úřad v Praze o akceptování změny projektu čisticí stanice odpadních vod u Svatého Jodoka s vyústěním do řeky Ohře a žádosti bylo vyhověno. V letech se projednávaly stížnosti obcí Mattzelbach, Potočiště, Třebeň na vážné znečištění řeky Ohře, jako další se připojila i obec Nebanice. V Hradisku u Chebu došlo dokonce k výskytu tyfu z důvodu znečištění potoka a městu bylo uloženo nejlacinějším způsobem odstranit nejhorší závady. V období let přibývalo v Chebu průmyslu přádelny, pletárny vlny a strojírny -,což mělo za následek budování dalších stok pro připojení těchto zařízení a dalších domů. Byly odkanalizovány dnešní ulice Máchova, Březnická, Sv. Čecha, K.H.Borovského, Krále Jiřího, Svobody, Wolkerova, Vančurova, Čapkova, Osvobození, Na Výsluní, Komorní atd. V následujících letech se na kanalizaci připojovala nová zástavba v okrajových ulicích, a to pokračovalo i po druhé světové válce. Některé úseky kanalizace historického jádra a odvodnění příkopů městského opevnění vážně poškodily letecké nálety během války. Po provedení některých pozdějších oprav byla na vybudovanou kanalizaci připojena satelitní sídliště, jejichž výstavba začala na počátku šedesátých let. V rámci příprav na stavbu městské čistírny odpadních vod byla před rokem 1970 stoková síť rozdělena na dvě výšková pásma. První centrální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce Město Aš Starobylé město Aš, založené již ve 13.století, má dokonalou jednotnou kanalizační síť. Byla vybudována již před první světovou válkou. V období mezi válkami tu vyrostla i zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 6

7 městská kanalizační čistírna, tvořená dvěmi mohutnými štěrbinovými nádržemi a podélným lapákem písku. Toto mechanické čištění bylo v provozu ještě po roce V roce 1975 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci čistírny odpadních vod a kanalizace města. Byl navržen sběrač A, který je hlavní přívodní stokou na čistírnu. Jednotlivé dílčí stoky odvádějí odpadní vody z průmyslových podniků (Tosta Aš) a městské zástavby pomocí dvou přečerpávacích stanic. Městská mechanicko-biologická čistírna byla navržena s česlemi, lapákem písku, usazovacími nádržemi, dále aktivací s provzdušněním, dosazovacími nádržemi, vyhnívací a uskladňovací nádrží a výstupní věží. Výstavba sběrače a jednotlivých kanalizačních řádů byla zahájena v roce 1976 s datem dokončení prosinec 1978, následovala výstavba čistírny s dokončením v roce Mariánské Lázně Podle historického vývoje výstavby města se předpokládá, že kanalizační síť postupně vznikala v rozmezí let 1890 až 1910, kdy se tu vybudovala páteřní stoka jednotné kanalizace. Byla situována do nivy Kamenného potoka a pokračovala parkem do Ušovic přes celé město, kde byla vyústěna do Ušovického potoka. Na tuto páteřní stoku se postupně připojovaly kanalizační řady z jednotlivých ulic, podle toho, jak pokračovala výstavba lázeňského města a přilehlé aglomerace. Dolní část města byla odvodněna kanalizačním řadem, který podcházel železniční trať Cheb Plzeň a dále pokračoval nivou směrem na Kosí potok. Před jeho zaústěním do recipientu tekla splašková voda do betonových usazovacích nádrží k zachycení hrubého sedimentu. Tato kanalizace byla vybudována pravděpodobně před zahájením výstavby železniční tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary, která byla uvedena do provozu kolem roku Velkým pokrokem v oblasti čištění odpadních vod bylo vybudování městské mechanické čistírny, která byla uvedena do provozu kolem roku Byla situována při výusti kanalizace v Ušovicích (část dnešní zahrádkářské osady, část bažantnice, část komunikace od Antoníčka ke křižovatce silnice I/24) a sestávala z česlí, dvou velkých usazovacích nádrží, kalových polí a dočišťovacích nádrží. Tato čistírna byla v provozu celých třicet let, tedy až do roku V letech proběhla rekonstrukce kanalizačního řadu pod železniční tratí a další části směrem ke Kosímu potoku s napojením na nově vybudovaný kanalizační sběrač B. Počátkem šedesátých let se začalo s výstavbou nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s plynovým hospodářstvím v lokalitě Chotěnov. Současně s výstavbou čistírny se vybudovaly i dvě kmenové stoky A (od železničního nadjezdu přes Ušovice) a B od vojenského útvaru v Klimentově, části Velké Hleďsebe, Hamrníků a dolní části města Mariánské Lázně směrem k ČOV. V roce 1959 bylo v rámci úsporných investičních prověrek vyřazeno 50% biologického stupně čištění a další podstatná část rozestavěné ČOV. V únoru roku 1962 byla ČOV uvedena do zkušebního provozu, Již tento zkušební provoz prokázal, že je značně přetížena. Až teprve v roce 1980 byla dokončena její rekonstrukce spočívající v dostavbě kompletního biologického stupně dva biologické filtry a jedna dočišťovací nádrž a rozdělovací věže. Sokolovsko Rozvoj kanalizací a čištění odpadních vod na Sokolovsku probíhal paralelně s rozvojem hromadného zásobování vodou. Původní likvidace odpadů z jednotlivých objektů se stala neúnosnou ve chvíli, kdy se začaly vytvářet větší sídlištní celky s hustší, vícepodlažní zástavbou. Zvláště ve městech se postupně začalo přecházet na odvádění odpadních vod uličními stokami, které sváděly vody nejkratší cestou do nejbližší vodoteče. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 7

8 Nejstarší kanalizace, která se na Sokolovsku zachovala, byl průchozí systém chodeb pod náměstím v Lokti, na které navazovaly stoky zděné z kamene, později z cihel. Obdobné kanalizační systémy byly v Sokolově, Kynšperku, Kraslicích a v menší míře i v dalších menších obcích. Některé historické zděné stoky jsou dodnes v provozu a jsou zcela funkční. Počátkem 20. století se přešlo na používání trub a jako materiál se nejvíc uplatňovala kamenina a beton. Ten se zpočátku používal na monolitické stoky betonované namístě. Byly to převážně průlezné stoky vejčitého profilu. Stoky jsou stále funkční a právě vzhledem k používaným kvalitním betonovým směsím jsou v dobrém stavu. Beton se, jako materiál pro stokovou síť, osvědčil lépe ve formě monolitické stoky než jako později používané prefabrikované betonové trouby z prostého betonu. K prudkému rozvoji výstavby stokových sítí došlo ve dvacátých letech, kdy už na dodávku pitné vody nestačily místní studny a budovaly se přivaděče ze vzdálenějších pramenišť. A tak vznikla potřeba použitou vodu i odvést. Z této doby pochází řada stok, které se již stavěly koncepcí systematické jednotné kanalizace, která odváděla spolu se splašky i dešťové vody. Stále se však stoková síť řešila jako co nejkratší propojení odkanalizované lokality s nejbližší vodotečí. Vznikala již také první zařízení pro čištění odpadních vod septiky. Sloužily k částečnému vyčištění odpadní vody, nebo zachycovaly předměty a materiál, které by mohly síť ucpat. Kaly zachycené v septiku se používaly pro hnojení zahrádek a polí. Nový pohled na odvádění odpadních vod s požadavkem jejich likvidace přišel v padesátých a šedesátých letech. Tehdy se začaly budovat stokové sítě systematicky svádějící vodu do jednoho místa, kde byla postavena čistírna odpadních vod. První čistírny měly převážně mechanické předčištění, za kterým následovaly štěrbinové nádrže, biofiltr a dosazovací nádrže. Z této doby pocházely původní čistírny v Chodově, Horním Slavíkově, Březové, Habartově, Kynšpěrku, Dukovanech a Citicích. Jinde se odpadní vody čistily v oxidačních příkopech, kde se již využívalo principů aerobního čištění. Od konce šedesátých let se pro čištění větších zdrojů navrhovaly čistírny s různou úpravou biologických aerobních aktivací, na malých zdrojích se osazovaly domovní čistírny s biodisky. Paradoxem Sokolovska je skutečnost, že důlní činnost, která vedla k devastaci krajiny a životního prostředí, podpořila rozvoj kanalizací a čistíren. Při přípravných činnostech pro dolování docházelo k záborům velkých území pánevní části okresu, a to včetně částí měst a celých vesnic a osad. Místo původní rozptýlené zástavby se zřizovala náhradní ubytování pro těžbou postižené obyvatele ve formě velkých panelových sídlišť. V rámci výstavby těchto nových panelových měst se projektovaly a budovaly i stokové systémy a čistírny. Karlovarsko Před vybudováním veřejné soustavné kanalizace v Karlových Varech se odpadní vody shromažďovaly v jímkách u jednotlivých domů nebo se ve většině případů vypouštěly do řeky Teplé. Z jímek nebo přímo z domů vynášela časně ráno posluha fekálie v putnách do sudů a na kárách je odvážela mimo město na pole a louky v Tuhnicích nebo Dvorech. V osmdesátých letech 19. století se v lázeňské části města začalo s výstavbou kanalizačních sběračů, které měly snížit přímé odvádění odpadních vod do Teplé, neboť v období nízkých průtoků způsobovaly výustě od jednotlivých domů vážné hygienické závady. V devadesátých letech pak město začalo s výstavbou oddílné kanalizace, tedy se samostatným odváděním splaškových a srážkových vod. Kanalizace se budovala s využitím všech tehdy dostupných poznatků. Byly stanoveny minimální světlosti stok, pro splaškové vody to byly profily 200 až 250 mm, pro odvádění vod srážkových minimální vejčitý profil 900/600 mm. Při provozu se zvláštní pozornost věnovala zajištění pravidelného proplachování a větrání kanalizace. Trasy zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 8

9 hlavních stok, založených v té době v lázeňském území podél Teplé, zůstaly v podstatě zachovány dodnes. Materiál těchto stok je převážně dusaný beton. Vnitřní část zástavby lázeňské části města je opatřena oddílnou soustavou, ale provedenou nedůsledně. Části povodí jsou odvodněny mělkými dešťovými stokami přímo do řeky Teplé. Splaškové vody byly pak z míst největšího lázeňského ruchu soustředěny do kmenové stoky, vedené podél řeky Ohře a vyústěny v Drahovicích, v místě dnešní čistírny odpadních vod. Splašky se u domů nepředčišťovaly, pouze na vyústění kmenové stoky byla zřízena usazovací jímka, kde se zachycovaly nejhrubší nečistoty. Na kmenovou stoku byly mimo lázeňská území postupně napojeny Drahovice, Tuhnice a Rybáře. Kanalizace se během války řádně neudržovala, neopravovala a nebyla doplňována. Celé části byly poškozeny nebo úplně zničeny. Před koncem války v roce 1945 byla bombardováním americkými leteckými svazy zcela zničena shybka na sběrači z Rybář a odpadní vody tak vytékaly volně do Ohře. V tomto rozsahu převzal po osvobození v roce 1945 kanalizační síť jako správce Městský stavební úřad. V poměrně krátké době se podařilo odstranit nejhrubší závady. Neutěšený poválečný stav kanalizační sítě vyžadoval řešit též situaci v údržbě. Při městském stavebním úřadu byla vytvořena skupina, která zajišťovala nejnutnější opravy částí zničené sítě a její údržbu. Pracovníci byli však minimálně vybaveni, měli jen staré ruční nástroje a nářadí na čištění stok. Převážná část údržbové čety ručně čistila uliční vpustě a stoky. Významným přínosem v kanalizační údržbě bylo v roce 1964 nasazení sacího vozu Denis na čištění uličních vpustí. Dalším postupným pořizováním mechanizačních prostředků, zejména pneumatických vrtáků na čištění stok a vysokotlakého proplachovacího vozu Asbrink, se práce na čištění sítě zmechanizovala, což se projevilo v podstatném zvýšení produktivity a zlepšení stavu provozovaného kanalizačního zařízení. Současně se i výrazně zlepšily pracovní podmínky. Po roce 1948 byly zahájeny průzkumné a přípravné práce k projektu rekonstrukce kanalizace a napojení přilehlých čtvrtí i obcí na karlovarskou síť, s cílem zajistit centrální čištění odpadních vod. Projekt byl zadán Hydroprojektu Praha. V roce 1962 se začalo s rekonstrukcí sítě a výstavbou čistírny odpadních vod v Drahovicích. Byla vybudována nová kmenová stoka, na niž se připojovaly městské čtvrti a sousední obce. Ve Staré Roli se z větší části využilo současného kanalizačního systému. Doplnil se nový sběrač podél řeky Rolavy, s napojením na kanalizační systém Rybář. V Doubí se odpadní vody přečerpávají v nové čerpací stanici za mostem do Tašvic a odtud do kanalizace v Tučnicích. Odpadní vody ze západní části této čtvrti byly svedeny do čerpací stanice a odtud se společně s vodami ze Dvorů a Doubí gravitačně odváděly do kmenové stoky. Menší část zástavby Dvorů jde novým sběračem do Rybář a větší část přes shybku pod Ohří na čerpací stanici odpadních vod v Tučnicích. Další sběrače jdou z Březové přes lázně a z Bohatic do Drahovic. Přes celou zástavbu obce Březová se vybudoval nový sběrač a napojil se na kanalizační systém v horní části lázeňského území. V Bohaticích vznikl nový kanalizační sběrač se shybkou pod Ohří a byl napojen na kmenovou stoku v Drahovicích. V Dalovicích se nově vybudovaný sběrač napojil na shybku z Bohatic. Městská čistírna odpadních vod v Drahovicích se stavěla v letech 1961 až Podle tehdejšího projektového záměru se zde měly čistit i fenolové vody z budovaného kombinátu na využití hnědého uhlí ve Vřesové, ale tento záměr se nakonec neuskutečnil. ČOV se postupně uváděla do provozu v letech 1967 až Tehdy byla předána do trvalého užívání V Božím Daru byla postavena kanalizace v roce 1920, rozšířena byla v roce 1996 a od roku 1995 má v provozu vlastní čistírnu. Ta je vůbec nejvýše položenou městskou čistírnou odpadních vod u nás. Božičany měly kanalizaci od roku 1915, Březová od roku 1966 a v témže roce byla napojena na Karlovy Vary. V obci Dlouhá Lomnice měli kanalizaci a ČOV z roku 1979, Dolní Ždár užíval kanalizaci od roku 1966 a v témže roce byl napojen na Karlovy Vary stejně jako Háje (r. 1995). Horní Blatná se pyšnila kanalizací z roku Předtím již ale měl kanalizaci Horní zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 9

10 Žďár, a v tomto roce 1915, i s čistírnou. V Hroznětíně si pořídili kanalizaci také velmi brzy, již v roce 1907, ale dokončili ji i s čistírnou až roku Podobně lázeňské město Jáchymov bylo odkanalizováno roku 1913, ale moderní čistírnu odpadních vod mělo v provozu až v roce Na tomto místě je třeba uvést, že právě v Jáchymově byla v provozu zřejmě nejstarší biologická čisticí stanice v Rakousku-Uhersku již v roce Kolová měla kanalizaci i mechanickou čistírnu od roku 1978, ale ČOV byla po napojení na Karlovy Vary v roce 1993 zrušena. Krásné Údolí je odkanalizováno od roku 1980, včetně malé čistírny. Kyselka budovala kanalizaci v letech 1965, poté 1990 a 1997, s čistírnou z roku Mariánská měla kanalizaci z roku 1952 a od roku 1954 i malou čistírnu. Merklín měl kanalizaci z roku 1949, čistírna se připomíná v roce 1975 s výkonem 125 m 3 /d pro 500 EO, byla vybavena aktivací s kvalitou odtoku 23 mg-l BSK 5. Nejdek byl odkanalizován v roce 1906 a v souvislosti s textilním průmyslem se uvádí i podniková čistírna v přádelnách. Nová Role měla kanalizaci v roce 1960 a čistírna měla v roce 1975 výkon 1250 m 3 /d, aktivace čistila na 17 mg/l BSK 5. Nové Město mělo kanalizaci a čistírnu z let a Novosedly z let Ostrov nad Ohří byl odkanalizován roku 1910 a kanalizace byla rozšířena postupně v letech 1952, 1958 a Čistírna s výkonem uváděným v roce 1975 necelých 6000 m 3 /d měla za mechanickým předčištěním biofiltry s recirkulací kolem 75 % a na odtoku z dosazováků měla BSK 5 28 mg/l Otovice s kanalizací z roku 1936 byly v roce 1994 přes čistírenský sběrač napojeny na Karlovy Vary. Potůčky odkanalizované roku 1950 dostaly ČOV v roce 1968, byla to štěrbinová nádrž, zrušená v roce 1994 po vybudování nové biologické ČOV. Toužim měla kanalizaci v roce Byla rozšířena v roce 1965 a později doplněna o čistírnu. Žlutice měly kanalizaci z roku 1912, doplněnou kolem roku V čistírně s aktivací z roku 1968 pracoval jeden zaměstnanec, v roce 1981 vykazovala přítok 750 m 3 /d a až 250 mg/l BSK 5. Čistila s efektem 95% na 8,2 mg/l. Souhrnné údaje o počtu bydlících obyvatel a obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci, z toho počet obyvatel napojených a nenapojených na ČOV, množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace, množství čištěných odpadních vod celkem, počet veřejných kanalizací, počet veřejných kanalizací napojených na ČOV, délka kanalizační sítě, jsou pro Karlovarský kraj uvedeny v tabulkové části C v tabulce XVI kanalizace. Rozsah a způsob odvedení odpadních vod u trvale bydlících obyvatel vyjadřuje pro rok 2002 koláčový graf na a pro očekávaný výhled do roku 2015 na obr.č.94. Z porovnání současných údajů s cílovým rokem 2015 je patrné, že dojde k nárůstu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV. Rovněž dojde k výraznému zvýšení množství odpadních vod čištěných na ČOV. Přesto však část odpadních vod nebude, z důvodu nedostačujících finančních zdrojů, likvidována na čistírnách odpadních vod. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 10

11 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a Obr. 93. Rozsah a způsob odvedení odpadních vod (v roce 2002) Obr.94. Rozsah a způsob odvedení odpadních vod (v roce 2015) zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 11

12 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a 6.3.Předpoklady vývoje odvedení a čištění odpadních vod v Karlovarském kraji do roku Základní informace Vstupní údaje Pro zpracování této dokumentace bylo nezbytné shromáždit rozsáhlé množství vstupních informací, které se přímo či nepřímo dotýkají řešené problematiky. Pro zajištění těchto podkladů proběhla v průběhu prací na Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací" řada jednání se starosty dotčených měst a obcí nebo jejich zástupci. Pro doplnění získaných informací se uskutečnila rozsáhlá dotazníková akce, zaměřená na získání informací od dotčených orgánů státní správy, provozovatelských organizací a producentů většího množství odpadních vod (více v kapitole 2.1.Zajištění a zpracování podkladů). Cílem všech těchto kroků byla snaha v maximální možné míře shromáždit následující údaje : základní údaje o obci - demografické údaje, výskyt průmyslu, zemědělství a občanské vybavenosti současný způsob nakládání s odpadními vodami vč. dešťových, současné problémy s jejich odváděním údaje o produkci odpadních vod a znečištění produkce odpadních vod a znečištění obyvatelstva produkce odpadních vod a znečištění průmyslu, zemědělství a občan. vybavenosti způsob zásobování obce pitnou vodou výskyt chráněných oblastí - pásma hygienické ochrany vodárenského zdroje, chráněné krajinné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd. výskyt vhodného recipientu cenové údaje - investiční a výrobní náklady Přes veškeré podniknuté kroky se však od řady oslovených subjektů - obecních úřadů, průmyslových a zemědělských firem - nepodařilo získat žádné údaje. V těchto případech byly použity odborné odhady, které však ne vždy dokázaly v dostatečné míře zhodnotit skutečný stav. Základní údaje o obci Mezi jedny ze základních vstupních informací je možné zařadit obecné informace o jednotlivých sídelních celcích. Jedná se o: údaje o počtech trvale i přechodně žijících obyvatelích a o jejich vývoji, údaje o počtech obytných a rekreačních objektů, údaje o vybavenosti jednotlivých měst a obcí, zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 12

13 informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách. Údajům o počtech trvale i přechodně žijících obyvatelích a o jejich vývoji je věnována samostatná kapitola této zprávy. Pro doplnění je však možné konstatovat, že finální navrhované řešení bylo u některých obcí ovlivněno vzájemným poměrech počtů trvale a přechodně žijících obyvatel (jedná se o obce s vysokým počtem rekreantů). V těchto případech byla snaha nezatěžovat trvale žijící obyvatele značnými výrobními náklady v průběhu celého roku, když vysoké počty rekreantů ovlivňují celkovou produkci odpadních vod a znečištění pouze po omezenou část roku. Upřednostňovány byly tedy varianty umožňující lokální způsoby likvidace odpadních vod. U přechodně žijících obyvatel potom je navrhována akumulace odpadních vod v bezodtokých jímkách a jejich následný odvoz na některou ze stávajících nebo navrhovaných čistíren odpadních vod. Údaje o počtech obytných a rekreačních objektů jsou důležité zejména u obcí, u nichž je uvažováno s variantami umožňujícími lokální způsoby likvidace odpadních vod. U menších obcí, u nichž je uvažováno s poklesem trvale žijících obyvatel, je ve výpočtech uvažováno s konstantním celkovým počtem jednotlivých objektů. Tato úvaha vychází z předpokladu, že postupný úbytek trvale žijících obyvatel je způsoben postupným odchodem starších obyvatel obce. Obytný dům potom mění svoji funkci na rekreační objekt. V městech, případně i v sídelních celcích nacházejících se v blízkosti těchto měst, kde je uvažováno s nárůstem počtu obyvatel, je uvažováno s úměrným zvyšováním počtu obytných domů. Údaje o vybavenosti jednotlivých měst a obcí stejně jako informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách jsou vstupním údajem ovlivňujícím hodnoty celkové produkce odpadních vod a znečištění. Tento údaj je zároveň funkčně provázán s hodnotami vody fakturované pro ostatní odběratele ( viz dále). Současný způsob nakládání s odpadními vodami vč. dešťových Informace o současném způsobu nakládání s odpadními vodami (t.j. splaškovými i dešťovými) byly přebírány z již zmiňovaných schůzek se zástupci jednotlivých měst a obcí a z dotazníkové akce. Obecně je možné konstatovat, že u menších sídelních celků současně provozované způsoby nakládání s odpadními vodami nevyhovují požadavkům vyplývajícím z platné legislativy. Průměrná obec je vybavena kanalizací, která právně neexistuje, provedením připomíná dešťovou kanalizaci a funkčně je kanalizací jednotnou. Část obyvatel je do této kanalizace napojena přes septiky, jejichž funkčnost a údržbu (pravidelnost vyvážení) raději nikdo nekontroluje, zbývající část je napojena přímo do těchto kanalizací nebo do vodních toků. Menší část rodinných domků a rekreačních objektů je vybavena bezodtokými jímkami, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Tyto jímky však nevyhovují současným technickým předpisům frekvencí vyvážení ani vodotěsností. Odstraňování a zadržování znečištění se tedy nepochybně odehrává alespoň zčásti na úkor čistoty podzemních vod, resp. zvodněného prostředí v blízkosti obcí. Tato skutečnost může být významná z hlediska obce, z hlediska globální ochrany povodí však nejčastěji nehraje významnou roli. Odvádění dešťových vod je zajišťováno již zmiňovanou kanalizací, která je doplněna systémem odvodňovacích příkopů a struh. Přes takto nahodile zbudované systémy se u obcí nevyskytují rozsáhlejší problémy s odváděním dešťových vod, problémy spíše lokálního charakteru jsou v úzké vazbě při průchodu velkých vod spojeny se zaplavováním níže uložených lokalit vzdutými recipienty. Města či větší obce mají ve větším či menším rozsahu vybudovány kanalizační systémy. Převážně se jedná o systémy jednotné kanalizace, které odvádějí mimo splaškových vod i dešťové vody. Pouze kanalizační systémy, které byly vybudovány v posledních letech jsou řešeny jako splaškové kanalizační sítě. Většinou jsou kanalizační systémy ukončeny na čistírnách odpadních vod. Detailně je popsán současný způsob nakládání s odpadními vodami v příloze A.3 - zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 13

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A Profil města Socioekonomická analýza Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Životní prostředí je vše, co nás a vše živé obklopuje a vytváří podmínky pro život člověka i ostatních živých organismů. Je to vzduch, voda, půda, živá

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55 1 Obsah

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Přehrady. Povodí Ohře

Přehrady. Povodí Ohře Přehrady Povodí Ohře Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní Voda si na to vzpomíná voda je krásná

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3 OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Slovo předsedy ČKAIT Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT Str. 2 Odborné akce konané v roce 2008 Str. 3 Příspěvky z profesní činnosti členů ČSVH Zvýšení retence na

Více