A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2"

Transkript

1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2 zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 1

2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4 DIVIZE 01 tel: fax : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI Zpracoval : Ing. Jan Cihlář Ing.Tomáš Karlík Ing.Pavel Příhoda Csc. Ing.Rostislav Kasal Ing.Vendula Koterová Ing.Mgr.Pavel Dvořák Ing.Kateřina Posekaná Ing.Karel Frank Ing.Václav Chrbolka Schválil : Ing. Jiří Frýba ředitel divize 01 V Praze, dne 20. srpna 2004 zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 2

3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje OBSAH A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a 6. ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti KANALIZACE SOUHRN SOUČASNÉHO STAVU PŘEDPOKLADY VÝVOJE ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V KARLOVARSKÉM KRAJI DO ROKU Základní informace Zhodnocení současného stavu Koncepce odkanalizování Koncepce nakládání s odpadními vodami Nakládání s čistírenskými kaly Rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí Základní vyhodnocovací kritéria VYMEZENÍ REALIZAČNÍCH PREFERENCÍ PŘEHLED PROVOZOVATELŮ INVESTIČNÍ NÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH A GRAFICKÝCH PODKLADŮ zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 3

4 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a 6. odvedení a čištění odpadních vod 6.1.Výpočet produkce odpadních vod Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, t.j. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí, a to : na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel), a na stanovení produkce odpadních vod ze sektoru průmyslu, zemědělství a vybavenosti Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů : u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky 150 l/os den 80 l/os den 100 l/os den 20 l/os den K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívaní vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 4

5 Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK 5 ) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo na zemědělské pozemky 60 g/os den 20 g/os den 30 g/os den 15 g/os den Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli : nerozpustné látky ( NL) CHSK N-celk. N-NH 4 P-celk. 55 g/os den 110 g/os den 8 g/os den 5,2 g/os den 2 g/os den Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK 5-60 g/os den Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů (např. dotazníkové akce) a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele. Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. Proto je u většiny sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako maximální hodnota 30 l/os den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody (20 l/os den) je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody. Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 5

6 Z podkladů získaných dotazníkovou akcí u jednotlivých producentů, byly získávány i informace o stávajícím způsobu likvidace odpadních vod, o výrobním programu a o jejich případných rozvojových záměrech. 6.2.Kanalizace souhrn současného stavu V úvodu části týkající se popisu stávajícího stavu kanalizací v Karlovarském kraji je uveden popis historie a vývoje kanalizačních systémů a čištění odpadních vod v regionu. Pozornost byla věnována zejména větším sídlům, kde historie vodárenství byla dokumentována. Cheb a okolí V roce 1830 byl Cheb s počtem jedenáct tisíc obyvatel pátým největším městem v Čechách. Bylo potřeba zajistit nejen dostatečné množství vody pro zásobování, ale i její odvedení. Před rokem 1850 bylo provedeno odkanalizování historické části města stokovou sítí. Hlavní stoky byly zděné, dno dlážděné (dovážela se žula ), boky svislé, stropy klenuté. Voda se odvedla také z hradních příkopů. Na veškeré práce dohlíželo Okresní hejtmanství. První dokument o vzniku zděných vejčitých stok je z roku Základní kanalizační síť města byla dokončena kolem roku Páteří kanalizace byla záchytná stoka, vedená po pravém břehu řeky Ohře, která ústila do mrtvého ramene řeky pod zástavbou města. Od roku 1914 vlivem přibývajících stížností na znečišťování řeky Ohře a potoka Slatinka byla komisionelně projednávána výstavba čistírny odpadních vod. Město Cheb mělo v té době obyvatel. Z největších průmyslových podniků jmenujme Fischerovy strojírny, Premiér, Esku, elektrárnu, plynárnu, výrobnu součástí pro letadla, tři pivovary, velkopekárnu atd.. Tehdy byla zřejmě vypracována projektová dokumentace, ale ke stavbě nedošlo, poněvadž v červnu 1929 požádalo město Cheb Zemský úřad v Praze o akceptování změny projektu čisticí stanice odpadních vod u Svatého Jodoka s vyústěním do řeky Ohře a žádosti bylo vyhověno. V letech se projednávaly stížnosti obcí Mattzelbach, Potočiště, Třebeň na vážné znečištění řeky Ohře, jako další se připojila i obec Nebanice. V Hradisku u Chebu došlo dokonce k výskytu tyfu z důvodu znečištění potoka a městu bylo uloženo nejlacinějším způsobem odstranit nejhorší závady. V období let přibývalo v Chebu průmyslu přádelny, pletárny vlny a strojírny -,což mělo za následek budování dalších stok pro připojení těchto zařízení a dalších domů. Byly odkanalizovány dnešní ulice Máchova, Březnická, Sv. Čecha, K.H.Borovského, Krále Jiřího, Svobody, Wolkerova, Vančurova, Čapkova, Osvobození, Na Výsluní, Komorní atd. V následujících letech se na kanalizaci připojovala nová zástavba v okrajových ulicích, a to pokračovalo i po druhé světové válce. Některé úseky kanalizace historického jádra a odvodnění příkopů městského opevnění vážně poškodily letecké nálety během války. Po provedení některých pozdějších oprav byla na vybudovanou kanalizaci připojena satelitní sídliště, jejichž výstavba začala na počátku šedesátých let. V rámci příprav na stavbu městské čistírny odpadních vod byla před rokem 1970 stoková síť rozdělena na dvě výšková pásma. První centrální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce Město Aš Starobylé město Aš, založené již ve 13.století, má dokonalou jednotnou kanalizační síť. Byla vybudována již před první světovou válkou. V období mezi válkami tu vyrostla i zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 6

7 městská kanalizační čistírna, tvořená dvěmi mohutnými štěrbinovými nádržemi a podélným lapákem písku. Toto mechanické čištění bylo v provozu ještě po roce V roce 1975 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci čistírny odpadních vod a kanalizace města. Byl navržen sběrač A, který je hlavní přívodní stokou na čistírnu. Jednotlivé dílčí stoky odvádějí odpadní vody z průmyslových podniků (Tosta Aš) a městské zástavby pomocí dvou přečerpávacích stanic. Městská mechanicko-biologická čistírna byla navržena s česlemi, lapákem písku, usazovacími nádržemi, dále aktivací s provzdušněním, dosazovacími nádržemi, vyhnívací a uskladňovací nádrží a výstupní věží. Výstavba sběrače a jednotlivých kanalizačních řádů byla zahájena v roce 1976 s datem dokončení prosinec 1978, následovala výstavba čistírny s dokončením v roce Mariánské Lázně Podle historického vývoje výstavby města se předpokládá, že kanalizační síť postupně vznikala v rozmezí let 1890 až 1910, kdy se tu vybudovala páteřní stoka jednotné kanalizace. Byla situována do nivy Kamenného potoka a pokračovala parkem do Ušovic přes celé město, kde byla vyústěna do Ušovického potoka. Na tuto páteřní stoku se postupně připojovaly kanalizační řady z jednotlivých ulic, podle toho, jak pokračovala výstavba lázeňského města a přilehlé aglomerace. Dolní část města byla odvodněna kanalizačním řadem, který podcházel železniční trať Cheb Plzeň a dále pokračoval nivou směrem na Kosí potok. Před jeho zaústěním do recipientu tekla splašková voda do betonových usazovacích nádrží k zachycení hrubého sedimentu. Tato kanalizace byla vybudována pravděpodobně před zahájením výstavby železniční tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary, která byla uvedena do provozu kolem roku Velkým pokrokem v oblasti čištění odpadních vod bylo vybudování městské mechanické čistírny, která byla uvedena do provozu kolem roku Byla situována při výusti kanalizace v Ušovicích (část dnešní zahrádkářské osady, část bažantnice, část komunikace od Antoníčka ke křižovatce silnice I/24) a sestávala z česlí, dvou velkých usazovacích nádrží, kalových polí a dočišťovacích nádrží. Tato čistírna byla v provozu celých třicet let, tedy až do roku V letech proběhla rekonstrukce kanalizačního řadu pod železniční tratí a další části směrem ke Kosímu potoku s napojením na nově vybudovaný kanalizační sběrač B. Počátkem šedesátých let se začalo s výstavbou nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s plynovým hospodářstvím v lokalitě Chotěnov. Současně s výstavbou čistírny se vybudovaly i dvě kmenové stoky A (od železničního nadjezdu přes Ušovice) a B od vojenského útvaru v Klimentově, části Velké Hleďsebe, Hamrníků a dolní části města Mariánské Lázně směrem k ČOV. V roce 1959 bylo v rámci úsporných investičních prověrek vyřazeno 50% biologického stupně čištění a další podstatná část rozestavěné ČOV. V únoru roku 1962 byla ČOV uvedena do zkušebního provozu, Již tento zkušební provoz prokázal, že je značně přetížena. Až teprve v roce 1980 byla dokončena její rekonstrukce spočívající v dostavbě kompletního biologického stupně dva biologické filtry a jedna dočišťovací nádrž a rozdělovací věže. Sokolovsko Rozvoj kanalizací a čištění odpadních vod na Sokolovsku probíhal paralelně s rozvojem hromadného zásobování vodou. Původní likvidace odpadů z jednotlivých objektů se stala neúnosnou ve chvíli, kdy se začaly vytvářet větší sídlištní celky s hustší, vícepodlažní zástavbou. Zvláště ve městech se postupně začalo přecházet na odvádění odpadních vod uličními stokami, které sváděly vody nejkratší cestou do nejbližší vodoteče. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 7

8 Nejstarší kanalizace, která se na Sokolovsku zachovala, byl průchozí systém chodeb pod náměstím v Lokti, na které navazovaly stoky zděné z kamene, později z cihel. Obdobné kanalizační systémy byly v Sokolově, Kynšperku, Kraslicích a v menší míře i v dalších menších obcích. Některé historické zděné stoky jsou dodnes v provozu a jsou zcela funkční. Počátkem 20. století se přešlo na používání trub a jako materiál se nejvíc uplatňovala kamenina a beton. Ten se zpočátku používal na monolitické stoky betonované namístě. Byly to převážně průlezné stoky vejčitého profilu. Stoky jsou stále funkční a právě vzhledem k používaným kvalitním betonovým směsím jsou v dobrém stavu. Beton se, jako materiál pro stokovou síť, osvědčil lépe ve formě monolitické stoky než jako později používané prefabrikované betonové trouby z prostého betonu. K prudkému rozvoji výstavby stokových sítí došlo ve dvacátých letech, kdy už na dodávku pitné vody nestačily místní studny a budovaly se přivaděče ze vzdálenějších pramenišť. A tak vznikla potřeba použitou vodu i odvést. Z této doby pochází řada stok, které se již stavěly koncepcí systematické jednotné kanalizace, která odváděla spolu se splašky i dešťové vody. Stále se však stoková síť řešila jako co nejkratší propojení odkanalizované lokality s nejbližší vodotečí. Vznikala již také první zařízení pro čištění odpadních vod septiky. Sloužily k částečnému vyčištění odpadní vody, nebo zachycovaly předměty a materiál, které by mohly síť ucpat. Kaly zachycené v septiku se používaly pro hnojení zahrádek a polí. Nový pohled na odvádění odpadních vod s požadavkem jejich likvidace přišel v padesátých a šedesátých letech. Tehdy se začaly budovat stokové sítě systematicky svádějící vodu do jednoho místa, kde byla postavena čistírna odpadních vod. První čistírny měly převážně mechanické předčištění, za kterým následovaly štěrbinové nádrže, biofiltr a dosazovací nádrže. Z této doby pocházely původní čistírny v Chodově, Horním Slavíkově, Březové, Habartově, Kynšpěrku, Dukovanech a Citicích. Jinde se odpadní vody čistily v oxidačních příkopech, kde se již využívalo principů aerobního čištění. Od konce šedesátých let se pro čištění větších zdrojů navrhovaly čistírny s různou úpravou biologických aerobních aktivací, na malých zdrojích se osazovaly domovní čistírny s biodisky. Paradoxem Sokolovska je skutečnost, že důlní činnost, která vedla k devastaci krajiny a životního prostředí, podpořila rozvoj kanalizací a čistíren. Při přípravných činnostech pro dolování docházelo k záborům velkých území pánevní části okresu, a to včetně částí měst a celých vesnic a osad. Místo původní rozptýlené zástavby se zřizovala náhradní ubytování pro těžbou postižené obyvatele ve formě velkých panelových sídlišť. V rámci výstavby těchto nových panelových měst se projektovaly a budovaly i stokové systémy a čistírny. Karlovarsko Před vybudováním veřejné soustavné kanalizace v Karlových Varech se odpadní vody shromažďovaly v jímkách u jednotlivých domů nebo se ve většině případů vypouštěly do řeky Teplé. Z jímek nebo přímo z domů vynášela časně ráno posluha fekálie v putnách do sudů a na kárách je odvážela mimo město na pole a louky v Tuhnicích nebo Dvorech. V osmdesátých letech 19. století se v lázeňské části města začalo s výstavbou kanalizačních sběračů, které měly snížit přímé odvádění odpadních vod do Teplé, neboť v období nízkých průtoků způsobovaly výustě od jednotlivých domů vážné hygienické závady. V devadesátých letech pak město začalo s výstavbou oddílné kanalizace, tedy se samostatným odváděním splaškových a srážkových vod. Kanalizace se budovala s využitím všech tehdy dostupných poznatků. Byly stanoveny minimální světlosti stok, pro splaškové vody to byly profily 200 až 250 mm, pro odvádění vod srážkových minimální vejčitý profil 900/600 mm. Při provozu se zvláštní pozornost věnovala zajištění pravidelného proplachování a větrání kanalizace. Trasy zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 8

9 hlavních stok, založených v té době v lázeňském území podél Teplé, zůstaly v podstatě zachovány dodnes. Materiál těchto stok je převážně dusaný beton. Vnitřní část zástavby lázeňské části města je opatřena oddílnou soustavou, ale provedenou nedůsledně. Části povodí jsou odvodněny mělkými dešťovými stokami přímo do řeky Teplé. Splaškové vody byly pak z míst největšího lázeňského ruchu soustředěny do kmenové stoky, vedené podél řeky Ohře a vyústěny v Drahovicích, v místě dnešní čistírny odpadních vod. Splašky se u domů nepředčišťovaly, pouze na vyústění kmenové stoky byla zřízena usazovací jímka, kde se zachycovaly nejhrubší nečistoty. Na kmenovou stoku byly mimo lázeňská území postupně napojeny Drahovice, Tuhnice a Rybáře. Kanalizace se během války řádně neudržovala, neopravovala a nebyla doplňována. Celé části byly poškozeny nebo úplně zničeny. Před koncem války v roce 1945 byla bombardováním americkými leteckými svazy zcela zničena shybka na sběrači z Rybář a odpadní vody tak vytékaly volně do Ohře. V tomto rozsahu převzal po osvobození v roce 1945 kanalizační síť jako správce Městský stavební úřad. V poměrně krátké době se podařilo odstranit nejhrubší závady. Neutěšený poválečný stav kanalizační sítě vyžadoval řešit též situaci v údržbě. Při městském stavebním úřadu byla vytvořena skupina, která zajišťovala nejnutnější opravy částí zničené sítě a její údržbu. Pracovníci byli však minimálně vybaveni, měli jen staré ruční nástroje a nářadí na čištění stok. Převážná část údržbové čety ručně čistila uliční vpustě a stoky. Významným přínosem v kanalizační údržbě bylo v roce 1964 nasazení sacího vozu Denis na čištění uličních vpustí. Dalším postupným pořizováním mechanizačních prostředků, zejména pneumatických vrtáků na čištění stok a vysokotlakého proplachovacího vozu Asbrink, se práce na čištění sítě zmechanizovala, což se projevilo v podstatném zvýšení produktivity a zlepšení stavu provozovaného kanalizačního zařízení. Současně se i výrazně zlepšily pracovní podmínky. Po roce 1948 byly zahájeny průzkumné a přípravné práce k projektu rekonstrukce kanalizace a napojení přilehlých čtvrtí i obcí na karlovarskou síť, s cílem zajistit centrální čištění odpadních vod. Projekt byl zadán Hydroprojektu Praha. V roce 1962 se začalo s rekonstrukcí sítě a výstavbou čistírny odpadních vod v Drahovicích. Byla vybudována nová kmenová stoka, na niž se připojovaly městské čtvrti a sousední obce. Ve Staré Roli se z větší části využilo současného kanalizačního systému. Doplnil se nový sběrač podél řeky Rolavy, s napojením na kanalizační systém Rybář. V Doubí se odpadní vody přečerpávají v nové čerpací stanici za mostem do Tašvic a odtud do kanalizace v Tučnicích. Odpadní vody ze západní části této čtvrti byly svedeny do čerpací stanice a odtud se společně s vodami ze Dvorů a Doubí gravitačně odváděly do kmenové stoky. Menší část zástavby Dvorů jde novým sběračem do Rybář a větší část přes shybku pod Ohří na čerpací stanici odpadních vod v Tučnicích. Další sběrače jdou z Březové přes lázně a z Bohatic do Drahovic. Přes celou zástavbu obce Březová se vybudoval nový sběrač a napojil se na kanalizační systém v horní části lázeňského území. V Bohaticích vznikl nový kanalizační sběrač se shybkou pod Ohří a byl napojen na kmenovou stoku v Drahovicích. V Dalovicích se nově vybudovaný sběrač napojil na shybku z Bohatic. Městská čistírna odpadních vod v Drahovicích se stavěla v letech 1961 až Podle tehdejšího projektového záměru se zde měly čistit i fenolové vody z budovaného kombinátu na využití hnědého uhlí ve Vřesové, ale tento záměr se nakonec neuskutečnil. ČOV se postupně uváděla do provozu v letech 1967 až Tehdy byla předána do trvalého užívání V Božím Daru byla postavena kanalizace v roce 1920, rozšířena byla v roce 1996 a od roku 1995 má v provozu vlastní čistírnu. Ta je vůbec nejvýše položenou městskou čistírnou odpadních vod u nás. Božičany měly kanalizaci od roku 1915, Březová od roku 1966 a v témže roce byla napojena na Karlovy Vary. V obci Dlouhá Lomnice měli kanalizaci a ČOV z roku 1979, Dolní Ždár užíval kanalizaci od roku 1966 a v témže roce byl napojen na Karlovy Vary stejně jako Háje (r. 1995). Horní Blatná se pyšnila kanalizací z roku Předtím již ale měl kanalizaci Horní zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 9

10 Žďár, a v tomto roce 1915, i s čistírnou. V Hroznětíně si pořídili kanalizaci také velmi brzy, již v roce 1907, ale dokončili ji i s čistírnou až roku Podobně lázeňské město Jáchymov bylo odkanalizováno roku 1913, ale moderní čistírnu odpadních vod mělo v provozu až v roce Na tomto místě je třeba uvést, že právě v Jáchymově byla v provozu zřejmě nejstarší biologická čisticí stanice v Rakousku-Uhersku již v roce Kolová měla kanalizaci i mechanickou čistírnu od roku 1978, ale ČOV byla po napojení na Karlovy Vary v roce 1993 zrušena. Krásné Údolí je odkanalizováno od roku 1980, včetně malé čistírny. Kyselka budovala kanalizaci v letech 1965, poté 1990 a 1997, s čistírnou z roku Mariánská měla kanalizaci z roku 1952 a od roku 1954 i malou čistírnu. Merklín měl kanalizaci z roku 1949, čistírna se připomíná v roce 1975 s výkonem 125 m 3 /d pro 500 EO, byla vybavena aktivací s kvalitou odtoku 23 mg-l BSK 5. Nejdek byl odkanalizován v roce 1906 a v souvislosti s textilním průmyslem se uvádí i podniková čistírna v přádelnách. Nová Role měla kanalizaci v roce 1960 a čistírna měla v roce 1975 výkon 1250 m 3 /d, aktivace čistila na 17 mg/l BSK 5. Nové Město mělo kanalizaci a čistírnu z let a Novosedly z let Ostrov nad Ohří byl odkanalizován roku 1910 a kanalizace byla rozšířena postupně v letech 1952, 1958 a Čistírna s výkonem uváděným v roce 1975 necelých 6000 m 3 /d měla za mechanickým předčištěním biofiltry s recirkulací kolem 75 % a na odtoku z dosazováků měla BSK 5 28 mg/l Otovice s kanalizací z roku 1936 byly v roce 1994 přes čistírenský sběrač napojeny na Karlovy Vary. Potůčky odkanalizované roku 1950 dostaly ČOV v roce 1968, byla to štěrbinová nádrž, zrušená v roce 1994 po vybudování nové biologické ČOV. Toužim měla kanalizaci v roce Byla rozšířena v roce 1965 a později doplněna o čistírnu. Žlutice měly kanalizaci z roku 1912, doplněnou kolem roku V čistírně s aktivací z roku 1968 pracoval jeden zaměstnanec, v roce 1981 vykazovala přítok 750 m 3 /d a až 250 mg/l BSK 5. Čistila s efektem 95% na 8,2 mg/l. Souhrnné údaje o počtu bydlících obyvatel a obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci, z toho počet obyvatel napojených a nenapojených na ČOV, množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace, množství čištěných odpadních vod celkem, počet veřejných kanalizací, počet veřejných kanalizací napojených na ČOV, délka kanalizační sítě, jsou pro Karlovarský kraj uvedeny v tabulkové části C v tabulce XVI kanalizace. Rozsah a způsob odvedení odpadních vod u trvale bydlících obyvatel vyjadřuje pro rok 2002 koláčový graf na a pro očekávaný výhled do roku 2015 na obr.č.94. Z porovnání současných údajů s cílovým rokem 2015 je patrné, že dojde k nárůstu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV. Rovněž dojde k výraznému zvýšení množství odpadních vod čištěných na ČOV. Přesto však část odpadních vod nebude, z důvodu nedostačujících finančních zdrojů, likvidována na čistírnách odpadních vod. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 10

11 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a Obr. 93. Rozsah a způsob odvedení odpadních vod (v roce 2002) Obr.94. Rozsah a způsob odvedení odpadních vod (v roce 2015) zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 11

12 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a 6.3.Předpoklady vývoje odvedení a čištění odpadních vod v Karlovarském kraji do roku Základní informace Vstupní údaje Pro zpracování této dokumentace bylo nezbytné shromáždit rozsáhlé množství vstupních informací, které se přímo či nepřímo dotýkají řešené problematiky. Pro zajištění těchto podkladů proběhla v průběhu prací na Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací" řada jednání se starosty dotčených měst a obcí nebo jejich zástupci. Pro doplnění získaných informací se uskutečnila rozsáhlá dotazníková akce, zaměřená na získání informací od dotčených orgánů státní správy, provozovatelských organizací a producentů většího množství odpadních vod (více v kapitole 2.1.Zajištění a zpracování podkladů). Cílem všech těchto kroků byla snaha v maximální možné míře shromáždit následující údaje : základní údaje o obci - demografické údaje, výskyt průmyslu, zemědělství a občanské vybavenosti současný způsob nakládání s odpadními vodami vč. dešťových, současné problémy s jejich odváděním údaje o produkci odpadních vod a znečištění produkce odpadních vod a znečištění obyvatelstva produkce odpadních vod a znečištění průmyslu, zemědělství a občan. vybavenosti způsob zásobování obce pitnou vodou výskyt chráněných oblastí - pásma hygienické ochrany vodárenského zdroje, chráněné krajinné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd. výskyt vhodného recipientu cenové údaje - investiční a výrobní náklady Přes veškeré podniknuté kroky se však od řady oslovených subjektů - obecních úřadů, průmyslových a zemědělských firem - nepodařilo získat žádné údaje. V těchto případech byly použity odborné odhady, které však ne vždy dokázaly v dostatečné míře zhodnotit skutečný stav. Základní údaje o obci Mezi jedny ze základních vstupních informací je možné zařadit obecné informace o jednotlivých sídelních celcích. Jedná se o: údaje o počtech trvale i přechodně žijících obyvatelích a o jejich vývoji, údaje o počtech obytných a rekreačních objektů, údaje o vybavenosti jednotlivých měst a obcí, zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 12

13 informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách. Údajům o počtech trvale i přechodně žijících obyvatelích a o jejich vývoji je věnována samostatná kapitola této zprávy. Pro doplnění je však možné konstatovat, že finální navrhované řešení bylo u některých obcí ovlivněno vzájemným poměrech počtů trvale a přechodně žijících obyvatel (jedná se o obce s vysokým počtem rekreantů). V těchto případech byla snaha nezatěžovat trvale žijící obyvatele značnými výrobními náklady v průběhu celého roku, když vysoké počty rekreantů ovlivňují celkovou produkci odpadních vod a znečištění pouze po omezenou část roku. Upřednostňovány byly tedy varianty umožňující lokální způsoby likvidace odpadních vod. U přechodně žijících obyvatel potom je navrhována akumulace odpadních vod v bezodtokých jímkách a jejich následný odvoz na některou ze stávajících nebo navrhovaných čistíren odpadních vod. Údaje o počtech obytných a rekreačních objektů jsou důležité zejména u obcí, u nichž je uvažováno s variantami umožňujícími lokální způsoby likvidace odpadních vod. U menších obcí, u nichž je uvažováno s poklesem trvale žijících obyvatel, je ve výpočtech uvažováno s konstantním celkovým počtem jednotlivých objektů. Tato úvaha vychází z předpokladu, že postupný úbytek trvale žijících obyvatel je způsoben postupným odchodem starších obyvatel obce. Obytný dům potom mění svoji funkci na rekreační objekt. V městech, případně i v sídelních celcích nacházejících se v blízkosti těchto měst, kde je uvažováno s nárůstem počtu obyvatel, je uvažováno s úměrným zvyšováním počtu obytných domů. Údaje o vybavenosti jednotlivých měst a obcí stejně jako informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách jsou vstupním údajem ovlivňujícím hodnoty celkové produkce odpadních vod a znečištění. Tento údaj je zároveň funkčně provázán s hodnotami vody fakturované pro ostatní odběratele ( viz dále). Současný způsob nakládání s odpadními vodami vč. dešťových Informace o současném způsobu nakládání s odpadními vodami (t.j. splaškovými i dešťovými) byly přebírány z již zmiňovaných schůzek se zástupci jednotlivých měst a obcí a z dotazníkové akce. Obecně je možné konstatovat, že u menších sídelních celků současně provozované způsoby nakládání s odpadními vodami nevyhovují požadavkům vyplývajícím z platné legislativy. Průměrná obec je vybavena kanalizací, která právně neexistuje, provedením připomíná dešťovou kanalizaci a funkčně je kanalizací jednotnou. Část obyvatel je do této kanalizace napojena přes septiky, jejichž funkčnost a údržbu (pravidelnost vyvážení) raději nikdo nekontroluje, zbývající část je napojena přímo do těchto kanalizací nebo do vodních toků. Menší část rodinných domků a rekreačních objektů je vybavena bezodtokými jímkami, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Tyto jímky však nevyhovují současným technickým předpisům frekvencí vyvážení ani vodotěsností. Odstraňování a zadržování znečištění se tedy nepochybně odehrává alespoň zčásti na úkor čistoty podzemních vod, resp. zvodněného prostředí v blízkosti obcí. Tato skutečnost může být významná z hlediska obce, z hlediska globální ochrany povodí však nejčastěji nehraje významnou roli. Odvádění dešťových vod je zajišťováno již zmiňovanou kanalizací, která je doplněna systémem odvodňovacích příkopů a struh. Přes takto nahodile zbudované systémy se u obcí nevyskytují rozsáhlejší problémy s odváděním dešťových vod, problémy spíše lokálního charakteru jsou v úzké vazbě při průchodu velkých vod spojeny se zaplavováním níže uložených lokalit vzdutými recipienty. Města či větší obce mají ve větším či menším rozsahu vybudovány kanalizační systémy. Převážně se jedná o systémy jednotné kanalizace, které odvádějí mimo splaškových vod i dešťové vody. Pouze kanalizační systémy, které byly vybudovány v posledních letech jsou řešeny jako splaškové kanalizační sítě. Většinou jsou kanalizační systémy ukončeny na čistírnách odpadních vod. Detailně je popsán současný způsob nakládání s odpadními vodami v příloze A.3 - zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 13

14 Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech. Zásobování obce pitnou vodou Neméně důležitým faktorem, který zásadně ovlivňoval návrh nakládání s odpadními vodami v jednotlivých obcích, byla otázka, jakým způsobem je zajišťováno zásobování řešeného sídelního celku pitnou vodou. V obcích, v nichž jsou pro zásobování obyvatel využívány místní zdroje nacházející se přímo v obci (nebo v její těsné blízkosti), má navrhované řešení v maximální možné míře znemožnit ohrožení kvality využívaných místních zdrojů vlivem vypouštění nedostatečně vyčištěných nebo vůbec nečištěných odpadních vod. Z těchto důvodů jsou pro tyto obce navrhovány pouze varianty uvažující s výstavbou nové kanalizační sítě (eventuálně dostavbou stávající kanalizační sítě) a centrální čistírny odpadních vod nebo s výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek, v nichž bude kompletně zachycována veškerá produkce odpadních vod. Tyto odpadní vody budou potom odváženy k likvidaci na některou ze stávajících nebo nově vybudovaných čistíren odpadních vod. Zbývající použité varianty, uvažující pro čištění odpadních vod s využíváním domovních mikročistíren jsou tedy používány pouze v obcích, v nichž je zásobování pitnou vodou zajišťováno z centrálních nebo místních vodovodů napojených na vzdálenější zdroje. Tímto způsobem je totiž eliminována možnost negativního dopadu nedostatečně vyčištěných odpadních vod na kvalitu zdrojů pitné vody z důvodu nevhodného nebo nedostatečného způsobu provozování těchto domovních mikročistíren. Navrhované řešení, uvažující s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách ( žumpách), bývá velice často předmětem kritiky upozorňující na absenci jakékoliv legislativy, která by umožňovala kontrolovat dodržování tohoto způsobu likvidace veškeré produkce odpadních vod jednotlivými producenty odpadních vod. Toto tvrzení se však obecně vztahuje i na variantu uvažující s výstavbou centrální čistírny odpadních vod a kanalizace. Výskyt vhodného recipientu Existence vhodného recipientu pro vypouštění vyčištěných odpadních vod sehrává při návrhu významnou úlohu. Hlavním vodním tokem řešeného území je řeka Ohře protékající zhruba od JZ k SV údolím, které je od Kynšperka n.ohří ke Královskému Poříčí a v okolí Karlových Varů ploché a široké, v ostatních částech užší až úzké s příkrými, většinou zalesněnými stráněmi. Nejvýznamnější levostranné přítoky z Krušných hor jsou Libocký potok, Svatava s Rotavou, Rolava a Bystřice. Z jihu pak přitékají zejména Velká Libava, Lobezský potok a Teplá s Lomnickým potokem. Jižní část karlovarského okresu přísluší k povodí Střely, která pramenní JZ od Toužimi, teče v řešeném území od západu na východ a vlévá se u obce Liblín do Berounky. Koryto je převážně přírodní, údolní niva poměrně úzká, pouze v okolí Toužimi a Chyše se rozšiřuje. Mezi hlavní přítoky ze severu patří Ratibořský potok a Velká Trasovka, z jihu pak Borecký potok. Většina území bývalého chebského okresu náleží do hydrologického povodí řeky Ohře, a to vlastním tokem Ohře a jejími přítoky Slatinkou, Skalnou, Plesnou, Libockým potokem a Odravou. Veškeré zmíněné recipienty lze označit za vyhovující pro vypouštění vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Pod pojmem nevyhovující recipient jsou chápány málo vodné vodoteče, vodoteče s občasným průtokem nebo meliorační kanály. Pokud nebyla zjištěna v obci nebo v její těsné blízkosti dostatečně vhodná vodoteč, uvažují návrhy u menších sídelních celků varianta s výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek, u větších sídelních celků potom s výstavbou nové kanalizační sítě pro odvádění pouze splaškových vod, které budou následně převedeny (např. zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 14

15 přečerpávány) na čistírnu v jiném městě či obci. U malých obcí je možné za určitých podmínek (vyhovující geologické, hydrogeologické a morfologické poměry) uvažovat i s využitím domovních mikročistíren s následujícím vsakováním vyčištěných odpadních vod. Nutnou podmínkou pro toto řešení je však zpracování doplňujících průzkumných prací. Protože tyto podklady nebyly k dispozici, nejsou tato řešení ve zpracované dokumentaci podrobně navrhována. Rovněž návrh některé z variant, uvažujících s použitím domovních mikročistíren, je podmíněn existencí vyhovující vodoteče. Ekologicky významné území Dalším zohledněným faktorem je výskyt chráněných oblastí - mimo již zmiňovaných místních zdrojů využívaných i nadále pro zásobování obyvatel pitnou vodou se jedná např. o ochranná pásma vodárenského zdroje, chráněné krajinné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd. Kvalita přírodního prostředí Karlovarského kraje je vysoká. Na území kraje se nachází celkem: jedna chráněná krajinná oblastí - CHKO Slavkovský Les dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod - Krušné hory - a chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod - Chebská pánev a Slavkovský les, zdroje léčivých vod, které mají stanovena svá ochranná pásma, viz zpráva A 2.1., kapitola Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. ochranná pásma jednotlivých vodních zdrojů Pro obce, nacházející se uvnitř některých ekologicky významných lokalit (CHOPAV Krušné hory, CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, ochranná pásma zdrojů léčivých vod) jsou navrhovány pouze varianty uvažující s výstavbou nové kanalizační sítě (eventuálně dostavbou stávající kanalizační sítě) a centrální čistírny odpadních vod nebo s výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek, v nichž bude kompletně zachycována veškerá produkce odpadních vod Zhodnocení současného stavu Současný počet trvale žijících obyvatel likviduje odpadní vody způsobem, který je popsán v tabulce č.28. Vypouštějí či zasakují nečištěné odpadní vody os. tj. 0,8 % Využívají pro čištění odpadních vod septiky a jímky os. tj. 14,0 % Využívají pro čištění odpadních vod dom. MČOV os. tj. 0,6 % Využívají pro čištění odpadních vod ČOV os. tj. 84,6 % Tab.28. Podmínky likvidace odpadních vod současný stav Čistírny odpadních vod Čistírnami odpadních vod jsou vybaveny v převážné míře větší celky města Karlovy Vary, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Kraslice, Cheb, Mariánské Lázně a Aš. Vedle těchto měst jsou čistírnami vybaveny i některá další města a obce ( přehled všech těchto ČOV je uveden v tabulce č. 29. ) zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 15

16 NÁZEV ČOV KOD PRVKUK KODCOB NAZEV ČASTI OBCE ČOV Okrouhlá CZ Okrouhlá ČOV Aš CZ Aš ČOV Dolní Žandov CZ Dolní Žandov ČOV Drmoul CZ Drmoul ČOV Hazlov CZ Hazlov ČOV Horní Paseky CZ Horní Paseky ČOV Horní Ves CZ Horní Ves ČOV Hranice CZ Hranice ČOV Cheb CZ Cheb ČOV Jindřichov CZ Jindřichov ČOV Kladská CZ Kladská ČOV Krásné CZ Krásné ČOV Křižovatka CZ Křižovatka ČOV Lázně Kynžvart CZ Lázně Kynžvart ČOV Libá CZ Libá ČOV Lipová CZ Lipová ČOV Luby CZ Luby ČOV Mariánské Lázně CZ Mariánské Lázně ČOV Milhostov CZ Milhostov ČOV Milhostov CZ Milhostov ČOV Nebanice CZ Nebanice ČOV Nový Drahov CZ Nový Drahov ČOV Nový Kostel CZ Nový Kostel ŠN Okrouhlá CZ Okrouhlá ČOV Ostroh CZ Ostroh ČOV Plesná CZ Plesná ČOV Podhrad CZ Podhrad ČOV Prameny CZ Prameny ČOV Skalná CZ Skalná ČOV Stará voda CZ Stará Voda ČOV Šneky Šneky ČOV Trstěnice CZ Trstěnice ČOV Třebeň CZ Třebeň ČOV Tuřany CZ Tuřany ČOV Vonšov CZ Vonšov ČOV Žirovice CZ Žírovice ČOV Pernink CZ Pernink ČOV Abertamy CZ Abertamy ČOV Bečov nad Teplou CZ Bečov nad Teplou ČOV Bochov CZ Bochov ČOV Boží Dar CZ Boží Dar ČOV Bystřice CZ Bystřice ČOV Děpoltovice CZ Děpoltovice ČOV Děpoltovice CZ Děpoltovice ČOV Dlouhá Lomnice CZ Dlouhá Lomnice ÚČOV KV-Drahovice CZ Drahovice ČOV Chodov CZ Chodov NÁZEV ČOV KOD PRVKUK KODCOB NAZEV ČASTI OBCE ČOV Jáchymov CZ Jáchymov zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 16

17 ČOV Jimlíkov CZ Jimlíkov ČOV Kosmová CZ Kosmová ČOV Kostrčany CZ Kostrčany ČOV Krásné Údolí CZ Krásné Údolí ČOV Kyselka-Radošov CZ Kyselka ČOV Mariánská CZ Mariánská ČOV Merklín CZ Merklín ČOV Močidlec CZ Močidlec ČOV Vojkovice CZ Vojkovice ČOV Podlesí CZ Podlesí ČOV Alligart s.r.o. CZ Libavské Údolí ČOV Vřesová CZ Vřesová ČOV Nejdek (VLNAP) CZ Nejdek ČOV Nová Role CZ Nová Role ČOV Nové Hamry CZ Nové Hamry ČOV Novosedly CZ Novosedly ČOV Ostrov CZ Ostrov ČOV Potůčky CZ Potůčky ČOV Pšov CZ Pšov ČOV Radošov CZ Radošov ČOV Rájec CZ Rájec ČOV Sedlečko CZ Sedlečko ČOV Stanovice CZ Stanovice ČOV Stružná CZ Stružná ČOV Stružná Žalmanov CZ Žalmanov ČOV Stružná Žalmanov CZ Žalmanov ČOV Štědrá CZ Štědrá ČOV Teplá CZ Teplá ČOV Teplička CZ Teplička ČOV Teplička CZ Teplička ČOV Toužim CZ Toužim ČOV Útvina CZ Útvina ČOV Velichov CZ Velichov ČOV Verušičky CZ Verušičky ČOV Žlutice CZ Žlutice ČOV Potůčky CZ Potůčky ČOV Březová CZ Březová ČOV Bublava CZ Bublava ČOV Bukovany CZ Bukovany ČOV Citice CZ Citice ČOV Dasnice CZ Dasnice ČOV Dolní Rychnov CZ Dolní Rychnov ČOV Habartov CZ Habartov ČOV Habartov Kluč CZ Habartov ČOV Habartov Úžlabí CZ Habartov ČOV Horní Oloví I CZ Oloví ČOV Horní Slavkov CZ Horní Slavkov ČOV Chodov CZ Chodov ČOV Josefov CZ Josefov zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 17

18 NÁZEV ČOV KOD PRVKUK KODCOB NAZEV ČASTI OBCE ČOV Kaceřov I CZ Kaceřov ČOV Kaceřov II CZ Kaceřov ČOV Kostelní Bříza CZ Pila ČOV Krajková I CZ Krajková ČOV Krajková II CZ Krajková ČOV Kraslice CZ Kraslice ČOV Krásno CZ Krásno ČOV Kynšperk nad Ohří CZ Kynšperk nad Ohří ČOV Lítov CZ Lítov ČOV Loket CZ Loket ČOV Lomnice CZ Týn kořen. ČOV Loučky CZ Loučky ČOV Nová Ves CZ Nová Ves ČOV Oloví II Potoční CZ Oloví ČOV Oloví III Hory CZ Oloví ČOV Rotava CZ Rotava ČOV Rovná CZ Rovná ČOV Rudolec CZ Rudolec ČOV Sokolov CZ Sokolov ČOV Svatava CZ Svatava ČOV Šabina CZ Šabina ČOV Vintířov I. CZ Vintířov ČOV Vintířov II. CZ Vintířov Septiky Květná CZ Květná Tab.29. Čistírny odpadních vod Karlovarského kraje současný stav Obr 95. Schematická lokalizace stávajícího stavu ČOV na území Karlovarského Kraje zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 18

19 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a Obr. 96. Schematická lokalizace ČOV velikosti nad EO Obr.97. Schematická lokalizace ČOV velikosti EO zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 19

20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a Obr. 98: Schematická lokalizace ČOV velikosti EO Obr.99. Schematická lokalizace ČOV velikosti do 500 EO zak. číslo 235/001 srpen 2004 Strana 20

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s. Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2017 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Linka 411010 Cheb - Libá - Hazlov 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 813/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 07. 03. 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1863/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 05. 06. 2014

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chromeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_012_01_05422 Název obce: Chromeč Kód obce (IČOB): 569305 (569305) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov 1 Kód obce PRVK: 3605.5206.019.01 1. HEŘMANICE Kód obce UIR: 03850 Název obce: HEŘMANICE číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov Podklady: Dotazník

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Salajna. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Salajna. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.6.4 Název obce: Dolní Žandov Kód obce (IČOB): 339 (55452) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Palič. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Palič. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_8) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.8 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kyselka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kyselka. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_44_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.44.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7867 (555347) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_81_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.81.2 Název obce: Stará Voda Kód obce (IČOB): 15399 (539112) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kostelní Bříza. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kostelní Bříza. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_13_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.13.4 Název obce: Březová Kód obce (IČOB): 1461 (56294) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Lísek Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 015 Kód obce PRVKUK 0615.001.015.00 Kód obce (IČOB) 08486 (596051) Číslo ORP (ČSÚ) 001 (6101) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61011 Název POU Bystřice nad Pernštejnem

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Citice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Citice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_15_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.15.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1779 (56324) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0011_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4102.0011.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 08443 (554626) Číslo ORP3

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_53_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.53.3 Název obce: Sadov Kód obce (IČOB): 1459 (555533) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

1. TEPLICE NAD METUJÍ

1. TEPLICE NAD METUJÍ 1 Kód obce PRVK: 3605.5201.062.01 Kód obce UIR: 16639 Název obce: TEPLICE NAD METUJÍ 1. TEPLICE NAD METUJÍ číslo obce: IČZÚJ 574538 část obce (základní sídelní jednotka): Teplice nad Metují, Dolní Teplice,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0080_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4105.0080.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 13284 (539538) Číslo ORP3

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

Karlovarský kraj Obec s rozšířenou působností Aš

Karlovarský kraj Obec s rozšířenou působností Aš Aš Aš Hazlov všechna k.ú. ÚPN SÚ Okresní Cheb Hazlov Aš Hranice Aš Krásná všechna k.ú. ÚP Obecní Krásná Podhradí všechna k.ú. ÚP Obecní Podhradí Obec s rozšířenou působností Aš Architektonické studio HYSEK,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rudolec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rudolec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0103_06) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3409.4107.0103.06 Název obce: Březová Kód obce (IČOB): 01461 (560294) Číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

CZ051.3505.5102.0058 Raspenava.0058.01 Raspenava

CZ051.3505.5102.0058 Raspenava.0058.01 Raspenava CZ051.3505.5102.0058 Raspenava.0058.01 Raspenava identifikační číslo obce 13944 kód obce 13944 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu 2. Dotazník

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Žandov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Žandov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.6.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 339 (55452) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Teplička. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Teplička. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_59_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.59.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1664 (537845) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí)

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí) A. OBEC Třebíč Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 6 Kód obce PRVKUK 614.13.6. Kód obce (IČOB) 16973 (59266) Číslo ORP (ČSÚ) 13 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61133 Název POU Členění obce Třebíč

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 1863/ZZ/14-15 Vyřizuje: Ing.

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nové Sedlo. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nové Sedlo. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_123_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.123.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1668 (5657) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ondřejovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ondřejovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Ondřejovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_04_19315 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062

Více

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Sněžné Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 337 Kód obce PRVKUK 0615.008.337.00 Kód obce (IČOB) 15145 (596787) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU Nové Město na Moravě

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Drahany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Drahany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Drahany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_016_01_03152 Název obce: Drahany Kód obce (IČOB): 589462 (589462) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nová Role. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nová Role. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_47_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.47.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1525 (555398) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hněvkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hněvkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hněvkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_026_03_04005 Název obce: Zábřeh Kód obce (IČOB): 541354 (541354) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Heřmanov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 620 Kód obce PRVKUK 0615.014.620.00 Kód obce (IČOB) 03866 (595608) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rohle. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rohle. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rohle Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_021_01_14042 Název obce: Rohle Kód obce (IČOB): 540871 (540871) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ruda nad Moravou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ruda nad Moravou. Mapa A: Území obce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje A. NÁZEV OBCE Ruda nad Moravou Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: Název obce: Kód obce (IČOB): 7111_026_01_14322

Více

CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov

CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov identifikační číslo obce 15827 identifikační číslo obce 15826 kód obce 15827 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_64_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.64.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 18591 (566675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká Pec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká Pec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_65_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.65.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1266 (57829) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalička. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalička. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skalička Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_025_01_14802 Název obce: Skalička Kód obce (IČOB): 517747 (517747) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 1 1. 2. 3. 5. 6. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2006 návrh rozpočtu 2007 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 568 694 1 609 508

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bohdíkov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bohdíkov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Bohdíkov, Raškov, Komňátka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_002_01_00622 Název obce: Bohdíkov Kód obce (IČOB): 525804

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 414 Kód obce PRVK: 0613.010.414.00 Kód obce (IČOB): 12300 (548561) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zpracoval: Projednáno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zpracoval: Projednáno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Abertamy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Abertamy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_89_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.89.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1 (554979) Číslo ORP3 (ČSÚ): 416 (416)

Více

Kód obce UIR: 15854. číslo obce: IČZÚJ 574481 část obce (základní sídelní jednotka): Studnice, Bakov, Na Pastvišti, Řešetova Lhota

Kód obce UIR: 15854. číslo obce: IČZÚJ 574481 část obce (základní sídelní jednotka): Studnice, Bakov, Na Pastvišti, Řešetova Lhota 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.058.01 1. STUDNICE Kód obce UIR: 15854 Název obce: STUDNICE číslo obce: IČZÚJ 574481 část obce (základní sídelní jednotka): Studnice, Bakov, Na Pastvišti, Řešetova Lhota Podklady:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Libá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Libá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.1.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 8161 (554618) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Olšovec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Olšovec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Olšovec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_01_11118 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Jedlí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Jedlí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jedlí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_009_01_05807 Název obce: Jedlí Kód obce (IČOB): 536288 (536288) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Partutovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_018_01_11812 Název obce: Partutovice Kód obce (IČOB): 516686 (516686) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_018_02_07211 Název obce: Kožušany-Tážaly Kód obce (IČOB): 503304 (503304) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3: Olomouc

Více

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Okrouhlice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 077 Kód obce PRVKUK 0611.002.077.00 Kód obce (IČOB) 10965 (569186) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Víska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_11_03719 Název obce: Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí identifikační číslo obce 09570 identifikační číslo obce 09564 identifikační číslo obce 09568 kód obce 09558 PODKLADY

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Losiny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Losiny. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Losiny Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_032_01_17908 Název obce: Velké Losiny Kód obce (IČOB): 541265 (541265) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více