Znalecký posudek č /12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 1027-35/12"

Transkript

1 Znalecký posudek č /12 ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny nemovitostí ve výlučném vlastnictví fyzické osoby (povinný Robert Fatka), pozemku s veškerými objekty a příslušenstvím. Jedná se pozemek p.č. 3737, vedený v KN jako zahrada, ZPF s BPEJ, je určený schváleným územním plánem k zastavění, se ZTV u paty pozemku. Nemovitosti jsou dislokovány v k.ú. České Budějovice 7, obec České Budějovice, okres České Budějovice, vedeny na LV č Dislokace je určena dle kopie katastrální mapy, ortomapy a fotomapy s vyznačením, viz. přílohy. Výlučné vlastnické právo na oceňovaných nemovitostech je omezeno dle výpisu z KN nařízením k exekuci a zástavním právem smluvním, soudcovským a z rozhodnutí. Nemovitosti jsou jiných práv a závad s nimi spojených prosté (z výpisu a informací na KN a od vlastníka nebyly zjištěny), nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty, smlouva o pronájmu nebyla předložena.. Posudek je zpracovaný dle požadavku objednatele a dle specifikace Usnesení o ustanovení znalce č.j. 125 EX 489/ Objednatel posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV JUDr. Marek Frank, soudní exekutor Radniční Č e s k ý K r u m l o v IČ: DIČ: CZ č. obj.: Usnesení o ustanovení znalcem, č.j. 125 EX 489/07-50 ze dne: , převzato vystavil: JUDr. Marek Frank, soudní exekutor Účel posudku: zjistit obvyklou cenu nemovitostí (povinný z exekuce Robert Fatka), pro potřebu exekuce prodejem nemovitostí, na základě výše uvedených dokladů, dle stavu ke dni vydání Usnesení o ustanovení znalce, místních kontrolních prohlídek a skutečného zaměření. Dle obecné metodiky, věcné hodnoty dle THU, výnosové hodnoty, se srovnáním s vyhláškou ministerstva financí České republiky č. 387/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanoveních zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle zák.č.120/2001 Sb., 66 odst.5 a zákona č 151/1997 Sb. ( 2 odst.1) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Milan Paleček Opatovická 2236/ České Budějovice 10 Posudek obsahuje 20 stran vč.titulního listu a 20 stran příloh. Objednateli se předává v 1 originálním vyhotovení elektronicky ve formátu pdf s přílohami. V Českých Budějovicích,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny nemovitostí ve výlučném vlastnictví fyzické osoby (povinný Robert Fatka), pozemku s veškerými objekty a příslušenstvím. Jedná se pozemek p.č. 3737, vedený v KN jako zahrada, ZPF s BPEJ, je určený schváleným územním plánem k zastavění, s připraveným ZTV u paty pozemku. Nemovitosti jsou dislokovány v k.ú. České Budějovice 7, obec České Budějovice, okres České Budějovice, vedeny na LV č Dislokace je určena dle kopie katastrální mapy, ortomapy a fotomapy s vyznačením, viz. přílohy. Výlučné vlastnické právo na oceňovaných nemovitostech je omezeno dle výpisu z KN nařízením k exekuci a zástavním právem smluvním, soudcovským a z rozhodnutí. Nemovitosti jsou jiných práv a závad s nimi spojených prosté (z výpisu a informací na KN a u vlastníka nebyly zjištěny), nemovitosti nejsou prokazatelně pronajaty, smlouva o pronájmu nebyla předložena.. Posudek je zpracovaný dle požadavku objednatele a dle specifikace Usnesení o ustanovení znalce č.j. 125 EX 489/ Katastrální mapa a fotomapa s vyznačením pozemku jsou nedílnou součástí posudku a jsou přiloženy v příloze posudku. 2. Prohlídka a zaměření nemovitostí Zaměření a prohlídka nemovitostí - dne 23. a bylo provedeno venkovní ohledání bez přítomnosti povinného, s doplňujícími informacemi od úředních osob, od souseda z čp.2224/50 (p.bílá), na KN a MM. Povinný-vlastník nemovitostí nereagoval na písemnou výzvu ke kontaktu ze dne , způsob zaměření byl konzultovaný s objednatelem. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, LV č.1955 z kopie katastrální mapy z Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, z kopie Územního plánu města Č.Budějovice, schválený zastup.města , usnesením č.39/2000, se změnami Z1-Z34, platný stav z USNESENÍ o ustanovení znalce, vydané EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM ČESKÝ KRUMLOV z , č.j. 125 EX 489/ zákon č.151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č.121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. - vyhláška č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/19997 Sb., o oceňování majetku a o z měně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., č.460/2009 Sb., č.364/2010 Sb. a č.387/2011 Sb. - Zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb.ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., podle právního stavu s účinností ke dni 1. července 2008 a doplněný výběrem z judikatury

3 3 - Doc.Ing.Albert Bradáč DrSc. a kol. - Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Doc.Ing.Albert Bradáč DrSc. - Teorie oceňování nemovitostí, VII.vydání,Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha, Zbyněk Zazvonil - Výnosová hodnota nemovitostí, Ceduk, Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress, Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektůbáze II.pololetí 201, Porings s.r.o. - Časopis Soudní inženýrství, vydávaný Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, ročníky odborný čtvrtletník Odhadce a oceňování majetku, vydávaný Českou komorou odhadců majetku, ročníky Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Financování developerských projektů, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2006, 2008, údaje sdělené objednavatelem, zjištěné z dokladů, při místní fyzické prohlídce a při venkovním a vnitřním zaměření nemovitostí. 4. Vlastnické a evidenční údaje Výlučný vlastník nemovitostí : LV č /1 Robert F a t k a (720325/1428), Dobrovodská 615/66, České Budějovice 6 povinný z exekuce 5. Dokumentace a skutečnost Ke zpracování znaleckého posudku nebyla předaná žádná doplňující dokumentace, skutečnosti byly zjištěny na základě venkovního zaměření zpracovatelem dle skutečnosti a možností na místě ve dnech 23. a , bez účasti povinného. Ostatní informace zjištěny na MM České Budějovice a z platného Územního plánu města České Budějovice z Pro zpracování posudku byly k dispozici údaje zjištěné na KN, MM, výpisy z KN, kopie katastrální map, ortomapy a fotomapy a ze schváleného ÚP města. Základní údaje ke zpracování posudku byly převzaty z předaných dokladů objednatele, zjištěny zpracovatelem a doplněny při místních šetřeních, kdy byly doplněny dostupné údaje z hlediska umístění a základního technického vybavení (ZTV) pozemku. 6. Celkový popis nemovitostí Pozemek vedený v KN, na LV č Oceňovaný pozemek je dislokovaný dle Katastrální mapy na okraji katastrálního území v jeho souvisle zastavěné místní části obce, nedaleko řeky Malše, je přístupný po zpevněné místní příjezdové komunikaci ulice V.Nováka, s návazností na hlavní komunikaci obce III tř. ulice Plavská směr Plav a centrum města, s návazností na I/D3(E55) směr České Budějovice-Praha a I/39 směr Dolní Dvořiště-Český Krumlov. Pozemek je oplocený, v současnosti využívaný zatím jako samostatná zahrada. Pozemek je dislokovaný na jižním okraji obce, poblíž řeky Malše, uvnitř katastrálního území, v jeho ex-

4 4 travilánu, v souvisle zastavěné části u komunikace, vedle nových rodinných domů a obdobných pozemků zahrad, s možností zjistitelného vyznačení v terénu na místě a z katastrální mapy dle vytýčení v terénu. Pozemek je pravidelného tvaru, je rovinatý, v obci není schválená cenová mapa. Pozemek není při vyšším stavu vody zaplavovaný, leží mimo pásmo Q 100. V ulici je VO, cca 30 m od paty pozemku jsou přivedené soukromě zřízené řady pitné vody a splaškové kanalizace, piliřek kabelové silnoproudé elektropřípojky (u vedlejšího nového rodinného domu čp.2224/50), s možností napojení na zemní plyn (cca 100 m od paty pozemku v ulici Janáčkova. Vše bylo realizované v rámci dokončeného ZTV pro stavbu domu čp.2224/50. Přístup a příjezd na pozemky po veřejném pozemku jiného vlastníka (Město Č.Bud.) ulice V.Nováka, na protější straně ulice je jednostranný chodník. Pozemek je schváleným a platným Územním plánem, vč.změn Z1 - Z34 k zástavbě pod označením IN-2, R - pro individuální bydlení, výstavbu bodového domu (rodinného domu, rodinné vily), jedná se o exponované území s nejvyšší mírou krajinné regulace (nutný regulačního plán). Není známá budoucí zastavěná plocha, dle zjištěných informací není Stavební povolení (Ohlášení stavby) ani Územní povolení (Územní souhlas). Nebyly zjištěny žádné další závady (nájemní smlouvy nebo věcná břemena) než uvedené. Pozemek je umístěný na okraji obce, řeky Malše s krásným výhledem do krajiny, nedaleko centra statutárního města České Budějovice (cca 4 km), 20 m od pozemku je zastávka MHD (A č.10), zastávka ČD (Jižní zastávka) cca 300 m. Vlastní obec-statutární město je výborně technicky vybavena a stále investuje do svého rozvoje. V obci je veškerá infrastruktura, v docházkové a dojezdné vzdálenosti nákupní středisko, restaurace, zdravotnické zařízení, policie, pošta, sportovní hřiště (200 m) a fotbalové hřiště, městská rekreační oblast Malého jezu, zastávka MHD, nádraží ČD, v docházkové vzdálenosti možnost koupání v řece, turistické trasy, cyklostezky a běžecké stopy v zimě. Výborná lokalita pro celoroční rekreaci, na úpatí CHKO Blanský les. Příslušenstvím pozemku jsou vedlejší objekty (dřevěný sklad a zděný zahradní sklad u zadní hranice pozemku), venkovní úpravy (oplocení pozemku z pravé a přední strany-opotřebované drátěné pletivo s ostnatým drátem na betonové sloupky, kovová plotová vrata s drátěnou výplní) a trvalé porosty na pozemku (okrasné a ovocné porosty, živý plot přední strany z listnatých keřů). 7. Obsah posudku a) Objekty 1) Zahradní sklad 1 2) Zahradní sklad 2 3) Trvalé porosty b) Pozemky 1) Pozemek v KN, na LV č.1955

5 5 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno dle obecné metodiky, věcné hodnoty, se srovnáním s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č.387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb. ( 2 odst.1), o oceňování majetku. I. Ocenění nemovitostí podle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 387/2011 Sb. o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, jako porovnávací metoda pro stanovení obvyklé ceny. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Oblast: České Budějovice 3 Popisy objektů a) Objekty 1) Zahradní sklad 1 Opotřebovaný zahradní sklad u zadní hranice pozemku, jednopodlažní, dřevěná nosná konstrukce, s jednostranným obitím prkny, půltová střecha, živičná krytina, bezcenný, maximálně opotřebovaný, v havarijním stavu. 2) Zahradní sklad 2 Zahradní altán u zadní hranice pozemku, zprava vedle skladu 1, jednopodlažní, zděná keramická nosná konstrukce, půltová střecha, živičná krytina, dřevěná jednoduchá okna, opotřebovaný. Ostatní konstrukce a vybavení nezjištěné. 3) Trvalé porosty Trvalé porosty-ovocné a okrasné dřeviny na nezastavěné části pozemku p.č na zahradě, bez detailního zjištění, pouze pro úplnost, pro určení obvyklé ceny jsou nepodstatné. Porosty jsou ošetřované, ovocné neošetřované, bezcenné. Trvalé porosty na pozemku-okrasné porosty trvale zelené a jehličnaté keře a stromy, ovocné bezcenné porosty a živý plot přední strany z listnatých keřů pámelníku. b) Pozemky 1) Pozemek v KN, na LV č.1955 Oceňovaný pozemek je dislokovaný dle Katastrální mapy na okraji katastrálního území v jeho souvisle zastavěné místní části obce, nedaleko řeky Malše, je přístupný po zpevněné místní příjezdové komunikaci ulice V.Nováka, s návazností na hlavní komunikaci obce III tř. ulice Plavská směr Plav a centrum města, s návazností na I/D3(E55) směr České Budějovice-Praha a I/39 směr Dolní Dvořiště-Český Krumlov. Pozemek je oplocený, v současnosti využívaný zatím jako samostatná zahrada. Pozemek je dislokovaný na jižním okraji obce, poblíž řeky Malše, uvnitř katastrálního území, v jeho extravilánu, v souvisle zastavěné části u komunikace, vedle nových rodinných domů a obdobných pozemků zahrad, s možností zjistitelného vyznačení v terénu na místě a z katastrální mapy dle vytýčení v terénu. V ulici je VO, cca 30 m od paty pozemku jsou přivedené soukromě zřízené řady pitné vody a splaškové kanalizace, piliřek kabelové silnoproudé elektropřípojky (u vedlejšího nového ro-

6 6 dinného domu čp.2224/50), s možností napojení na zemní plyn (cca 100 m od paty pozemku v ulici Janáčkova. Vše bylo realizované v rámci dokončeného ZTV pro stavbu domu čp.2224/50. Přístup a příjezd na pozemky po veřejném pozemku jiného vlastníka (Město Č.Bud.) ulice V.Nováka, na protější straně ulice je jednostranný chodník. Pozemek je schváleným a platným Územním plánem, vč.změn Z1 - Z34 k zástavbě pod označením IN-2, R - pro individuální bydlení, výstavbu bodového domu (rodinného domu, rodinné vily), jedná se o exponované území s nejvyšší mírou krajinné regulace (nutný regulačního plán). Není známá budoucí zastavěná plocha, dle zjištěných informací není Stavební povolení (Ohlášení stavby) ani Územní povolení (Územní souhlas). Pozemek je pravidelného tvaru, je rovinatý, v obci není schválená cenová mapa. Pozemek není při vyšším stavu vody zaplavovaný, leží mimo pásmo Q 100. Příslušenstvím pozemku jsou vedlejší objekty (dřevěný sklad a zděný zahradní sklad u zadní hranice pozemku), venkovní úpravy (oplocení pozemku z pravé a přední strany-opotřebované drátěné pletivo s ostnatým drátem na betonové sloupky, kovová plotová vrata s drátěnou výplní) a trvalé porosty na pozemku (okrasné a ovocné porosty, živý plot přední strany z listnatých keřů). Nebyly zjištěny žádné další závady (nájemní smlouvy nebo věcná břemena) než uvedené. Pozemek je umístěný na okraji obce, řeky Malše s krásným výhledem do krajiny, nedaleko centra statutárního města České Budějovice (cca 4 km), 20 m od pozemku je zastávka MHD (A č.10), zastávka ČD (Jižní zastávka) cca 300 m. Vlastní obec-statutární město je výborně technicky vybavena a stále investuje do svého rozvoje. V obci je veškerá infrastruktura, v docházkové a dojezdové vzdálenosti nákupní středisko, restaurace, zdravotnické zařízení, policie, pošta, sportovní hřiště (200 m) a fotbalové hřiště, městská rekreační oblast Malého jezu, zastávka MHD, nádraží ČD, v docházkové vzdálenosti možnost koupání v řece, turistické trasy, cyklostezky a běžecké stopy v zimě. Výborná lokalita pro celoroční rekreaci, na úpatí CHKO Blanský les. Ocenění a) Objekty a.1) Vyhláška 387/2011 Sb. a.1.1) Zahradní sklad 1 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,800 Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,103 Koeficient prodejnosti: 0,573 (Inženýrské stavby) Podlaží:

7 7 1.NP Výška: 2,25 m Zastavěná plocha: 4,20 3,20 = 13,44 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 2,25 4,20 3,20 = 30,24 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy 8,30 % Podstandardní 2. Obvodové stěny 31,90 % Standardní 3. Stropy 21,20 % Podstandardní 4. Krov 0,00 % Neuvažuje se 5. Krytina 11,10 % Standardní 6. Klempířské práce 1,60 % Nevyskytuje se 7. Úprava povrchů 6,00 % Standardní 8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 9. Dveře 3,70 % Standardní 10. Okna 1,40 % Standardní 11. Podlahy 10,80 % Podstandardní 12. Elektroinstalace 4,00 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 8,30 % 0, Stropy 0,54 21,20 % 0, Klempířské práce 0,54 1,852 1,60 % 0, Podlahy 0,54 10,80 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 4,00 % 0,0400 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7264 Koeficient K 4 je menší než 0,8. Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici. Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní jednotková cena 970, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1030 Koeficient prodejnosti K p : 0,5730 Základní jednotková cena upravená: = 1 028,60 Kč/m 3 Základní cena upravená: 30,24 m ,60 Kč/m 3 = ,86 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 40 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků / (40 + 0) = 100,000 % Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 14 je 85,000 % Odpočet opotřebení: ,86 Kč 85,000 % ,13 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 4 665,73 Kč Zahradní sklad 1 zjištěná cena: 4 665,73 Kč

8 8 a.1.2) Zahradní sklad 2 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,800 Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,103 Koeficient prodejnosti: 0,573 (Inženýrské stavby) Podlaží: 1.NP Výška: 3,05 m Zastavěná plocha: 5,20 5,10 = 26,52 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 3,05 5,20 5,10 = 80,89 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy 7,10 % Standardní 2. Obvodové stěny 31,80 % Standardní 3. Stropy 19,80 % Podstandardní 4. Krov 7,30 % Standardní 5. Krytina 8,10 % Standardní 6. Klempířské práce 1,70 % Nevyskytuje se 7. Úprava povrchů 6,10 % Podstandardní 8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 9. Dveře 3,00 % Podstandardní 10. Okna 1,10 % Standardní 11. Podlahy 8,20 % Podstandardní 12. Elektroinstalace 5,80 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 3. Stropy 0,54 19,80 % 0, Klempířské práce 0,54 1,852 1,70 % 0, Úprava povrchů 0,54 6,10 % 0, Dveře 0,54 3,00 % 0, Podlahy 0,54 8,20 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 5,80 % 0,0580 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7247 Koeficient K 4 je menší než 0,8. Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici. Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000

9 9 Ocenění: Základní jednotková cena 1 250, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1030 Koeficient prodejnosti K p : 0,5730 Základní jednotková cena upravená: = 1 325,52 Kč/m 3 Základní cena upravená: 80,89 m ,52 Kč/m 3 = ,31 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 40 roků Předpokládaná další životnost: 10 roků Opotřebení: / ( ) = 80,000 % Odpočet opotřebení: ,31 Kč 80,000 % ,05 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,26 Kč Zahradní sklad 2 zjištěná cena: ,26 Kč a.1.3) Trvalé porosty Ovocné dřeviny zahrádkový typ výsadby příloha č. 34 Množství Název Parc. č. Stáří Jedn. cena Úprava Celková cena 5 ks jabloň polokmen r. 140, Kč 80 % 700, Kč Ovocné dřeviny (zahrádkový typ výsadby) celkem: = 700, Kč Okrasné dřeviny příloha č. 37 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient prodejnosti K p : 1,0 Množství Název Parc. č. Stáří Jedn. cena Úprava K z Celková cena 1 ks vrba křehká r. 620, Kč 20 % 0,75 409,20 Kč 1 ks borovice zakrslá r , 30 % 0,75 739,20 Kč Kč 2 ks zerav východní r , 30 % 0, ,26 Kč Kč 9 ks zerav západní r. 680, Kč 20 % 0, ,20 Kč 12 m živé ploty výšky r , 80 % 0, , Kč nad 0,5 m z listnatých dřevin stálezelených Kč Okrasné dřeviny celkem: = ,86 Kč Součet cen všech typů porostů: = ,86 Kč Trvalé porosty zjištěná cena: ,86 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Zahradní sklad ,86 Kč 2) Zahradní sklad ,31 Kč 3) Trvalé porosty ,86 Kč

10 10 Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: Cena po zaokrouhlení: ,03 Kč , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Zahradní sklad ,73 Kč 2) Zahradní sklad ,26 Kč 3) Trvalé porosty ,86 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,85 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 387/2011 Sb. b.1.1) Pozemek v KN, na LV č Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 800, Kč. Cena je určena podle písm. e): České Budějovice. 28 odst. 3b Pozemky určené k zastavění Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby + 50 % 1,500 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Není možnost napojení na veřejný vodovod 5 % Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 % Negativní účinky okolí 8 % Úprava celkem: 20 % 0,800 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,194 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zahrada , 0, , ,83 Pozemek v KN, na LV č.1955 zjištěná cena: ,83 Kč b.2) Metoda tříd polohy b.2.1) Pozemek v KN, na LV č.1955 Popis polohy pozemku: Vhodná lokalita pro individuální rodinné bydlení, s dobrou infrastrukturou a technickou vybaveností. Pozemek oceněný metodou tříd polohy Název: zahrada Parcelní číslo: 3737 Výměra: 788,00 m 2

11 11 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: , Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 150,00 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy I. Všeobecná situace 4 II. Intenzita využití pozemku 3 III. Dopravní relace k velkoměstu 4 IV. Obytný sektor 4 V. Řemesla, průmysl administrativa, obchod nehodnotí se Průměrná třída polohy: 3,75 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 3,75 Podíl ceny stavebního pozemku: 2,40 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( , 2,40) / (100 2,40) ,44 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,44 / (3 150,00) 147,54 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 147,54 450, ,44 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 147,54 0,15 22,13 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 22,13 338, ,94 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 93,75 Kč Výsledná cena pozemků: ,38 Kč Úprava ceny koeficientem: Dobrá dopravní obslužnost, odpočinková zóna, klidné bydlení. klidné bydlení 15,000 Cena po úpravě: = ,70 Kč Pozemek v KN, na LV č.1955 zjištěná cena: ,70 Kč b.3) Indexová metoda b.3.1) Pozemek v KN, na LV č.1955 Ocenění pozemku indexovou metodou Poloha oceňovaného pozemku: Vhodná lokalita pro individuální rodinné bydlení, s dobrou infrastrukturou a technickou vybaveností. zahrada p.č.: 3737 Základní jednotková cena: ZJC Kč/m 2 800, Koeficienty pro výpočet indexu: A Územní struktura průměrná 1,00 B Typ stavebního pozemku stavebně částečně připravený 1,00 C Třída velikosti obce až obyvatel 1,20

12 12 D Obchodní, resp. průmyslová poloha obytné domy 1,30 E Územní připravenost, infrastruktura dobrá 1,00 F Speciální charakteristiky volitelné nejsou 1,00 Celkový index oceňovaného pozemku I o = A B C D E F 1, Jednotková cena pozemku JC = ZJC I o Kč/m , Výměra pozemku: m 2 788,00 Cena pozemku Kč , Pozemek v KN, na LV č.1955 zjištěná cena: , Kč

13 13 C. Rekapitulace Viz. další text. Ceny podle cenového předpisu Cena objektů Cena pozemků Celková cena podle cenového předpisu Věcná hodnota pozemků Cena určená metodou tříd polohy Cena indexovou metodou Stanovená věcná hodnota pozemků , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč Porovnávací orientační celková cena nemovitostí pro stanovení obvyklé ceny výlučného vlastnického práva k nemovitostem na LV č.1955, v k.ú. České Budějovice 7, podle odborného odhadu znalce činí : Cena slovy:jedenmiliónstodevadesáttisíc Kč 1, , Kč II. Ocenění nemovitostí - odhad hodnoty pro stanovení obvyklé ceny výlučného vlastnického práva k nemovitostem na LV č.1955, v k.ú. České Budějovice 7 : Pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňování majetku ) bylo použito obecné metodiky. ocenění výlučného vlastnického práva k nemovitostem ve výlučném vlastnictví se samostatným uvedením ceny obvyklé dle zvláštního předpisu, a jejich součástí, tj. vše, co k ní podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím nemovitost znehodnotila a jejího příslušenství, tj. nemovité či movité věci, které byly vlastníkem věci hlavní určené, aby s ní byly užívány. Ocenění je vypracováno na těchto zásadách: Majetek a služba se oceňuje obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně, jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.

14 14 STANOVENÍ HODNOTY NEMOVITOSTI METODOU SROVNÁVACÍ V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí-přibližně srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než jeden rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu by údaje ztratily svou vypovídající schopnost. Zpracovatel posudku provedl aktuální průzkum na trhu přibližně srovnatelných nemovitostí v místě a čase (údaje realitních kanceláří a statistické údaje), s použitím vlastních zkušeností zpracovatele ze znaleckých posudků pro obdobné objekty, zpracovaných koncem roku 2011 a ze zjištěných údajů kupních cen začátkem roku 2012, viz přiložené kopie. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu s nemovitostmi (vývěsky RK, jejich nabídkové a informační bulletiny, internetové portály RK atd.), vyhodnocováním údajů z denního tisku, sledováním aukcí a dražeb, případně s konsultacemi s realitními kancelářemi Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena nemovitostí, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Stanovení obvyklé ceny je velmi hypotetické, protože se obtížně dá najít v místě obdobná nemovitost, se kterou by se dala posuzovaná srovnat. Stanoveno průměrem a srovnáním prodejních cen v místě a čase podobných nemovitostí, které se pohybují (stavební pozemky) v rozpětí od 1.500,- do 2.200,- Kč/m 2, s přihlédnutím ke skutečnosti, že se ceny obdobných nemovitostí za posledních 6 měsíců propadly o 5 %. Pro nemovitosti oceňovaného typu v dané lokalitě je poptávka vyrovnaná s nabídkou. Přesto s přihlédnutím k umístění nemovitosti a způsobu využití jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná-v dražbě prodejná. Podle databáze CSÚ vytvořené MF ČR ke sledování a vyhodnocování cen dle 33 odst.3, zákona č.151/1997 Sb., je využito rozložení cenové hladiny podle druhu nemovitosti, jejich polohy a dalších faktorů, jakož i vývoj tohoto rozložení v místě a čase. Zdroj dat, jejich frekvence vychází z reálných, skutečně přiznaných cen, který je do toku transakcí na trhu nemovitostí předávaný. Nemovitostí jsou v Česku dlouhodobě nadhodnocené, a lze očekávat pokles jejich cen. Vyplývá to z výzkumu realitního trhu prováděném v Centru pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání (CERGE), které je součástí Akademie věd. Průzkum se snažil zjistit, zda po splasknutí realitní bubliny v USA nedošlo k podobnému splasknutí cen v Česku. V následné době poptávka po nemovitostech klesne, a jeho ceny se ještě více sníží. Zákazníci totiž vyčkávají, až se ceny sníží. Podle průzkumu nemovitosti v Česku zdražovaly zejména v roce "A to po letech zpomalení růstu a navzdory jiným ekonomickým ukazatelům - nájmům, nákladům, příjmům domácností," poznamenali výzkumníci. Ředitel společnosti Central Europe Holding Jiří Pácal Novinkám potvrdil, že již nyní tržní ceny padají dolů. Podle něj se právě oproti roku 2007 ceny snížily zhruba o 15 až dvacet procent. Nabídkové ceny klesly podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu v posledních třech měsících loňského roku poprvé od roku Ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím byly nižší o 1,7 procenta. Také v rámci celé republiky se nepřetržitý růst cen trvající od roku 2005 téměř zastavil. Další analýzy jsou sledovány v souvislosti s těmito faktory : - období (rok prodeje nemovitostí) - velikostní kategorie obce, regionu - pásmo podle pozemků a podle jejich druhu členění

15 15 - majetkoprávní vztahy - ostatní parametry (jednotková cena atd.) - cenový index Z předchozího textu : stanoveno odhadním srovnáním prodejních cen v místě a čase přibližně podobných nemovitostí - informace o nemovitosti s prohlídkou a zaměřením (viz.předchozí text) - zatřídění nemovitosti dle posudku, plochy pozemku, technická infrastruktura, poloha, velikost v obci a v regionu - průměrné ceny v regionu - korekční součinitel cenového indexu podle průměrné ceny a cenových indexů v závislosti na velikosti obce - ceny pozemků dle obecné metodiky Srovnávací cena, referenční vztah : TC = ( C ST * Q F ) * I F * V EL F * SWOT * P F Kde výraz v závorce určuje součin cen dle ČSÚ a velikostní faktor oceňované nemovitosti, ostatní výrazy jsou faktory investora a obecného cenového trendu, analýzy SWOT, variačního koeficientu v závislosti na poloze a infrastruktury obce v regionu. K jednotlivým faktorům : - I F = obec je vybavena cestami zpevněnými, nemovitosti jsou situované v rovině, v extravilánu obce, na vyvýšeném místě nad řekou Malše - V EL F = obec je podle velikosti zařazena s počtem obyvatel do , v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a dobrou přiměřenou infrastrukturou - SWOT = silné stránky - regionální napojení na spojení České Budějovice-Praha-Český Krumlov-Rakousko a dobrá dostupnost do všech částí okolních měst v blízkosti obce a stat.města Č.Budějovice - přímá návaznost na okolní rekreační oblasti řeky Vltavy, Malše ( Malý jez ), CHKO Třeboňsko s řekou Lužnicí a CHKO Blanský les - dobrý příjezd (zpevněná komunikace) - dobrá identifikace pozemku v prostoru - nemovitosti nedaleko železniční trati, MHD a hlavních silnic - kompletní ZTV, připraveno pro stavbu = slabé stránky - jsou umístěny u frekventované komunikace III.tř ulice Plavská - právní stav ve vlastnictví nemovitosti - nutnost investičního podílu na stávajících inženýrských sítích Přírodní katastrofy : Za přírodní katastrofy se považují velká neštěstí, živelné pohromy a události s tragickými následky. Lze je členit na záplavy, a povodně, sesuvy půdy, sopečné erupce, tajfuny, zemětřesení. V podmínkách ČR lze uvažovat se záplavami, povodněmi a sesuvy půdy, jako přímými následky nadměrných atmosférických srážek. Ostatní katastrofické jevy nebyly na území ČR významně zaznamenány. Nemovitosti se nenachází v území, kde by bylo možné s uvedenými jevy (stoletá voda Q100 řeky Malše) počítat. Územní plán : Pod tímto pojmem je zahrnutý celý proces zpracování a pořízení územně plánovací doku-

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 864 132 / 09 dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29 Objednavatel: Adresa: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno Vypracoval: Ing. Artur

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

B POSUDEK... 7 1 Aplikovaná metoda ocenění... 7 2 Ocenění... 8 3 Vyhodnocení... 11 C REKAPITULACE... 12 D ZNALECKÁ DOLOŽKA... 13. Seznam příloh...

B POSUDEK... 7 1 Aplikovaná metoda ocenění... 7 2 Ocenění... 8 3 Vyhodnocení... 11 C REKAPITULACE... 12 D ZNALECKÁ DOLOŽKA... 13. Seznam příloh... ZNALECKÝ POSUDEK č. 3226 86 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 47/04-256 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2554 24 / 08 dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více