Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava"

Transkript

1 Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky Smogové situace Jak se chovat v období smogové situace Vývoj znečištění Závěr Informační prameny Použité zkratky Vybrané základní pojmy Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek vypouštěné do ovzduší ze stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyjádřené jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech nebo hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času nebo hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti nebo jako počet pachových jednotek na jednotku objemu nebo jako počet částic znečišťující látky na jednotku objemu, obvykle mg.m -3 Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku, obvykle µg.m -3, je stanovena zároveň doba průměrování, např. 1 hodina, 24 hodin, 1 kalendářní rok apod. Pro některé škodliviny je stanoven maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok. Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM 10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. ( 10 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Shrnutí Ovzduší je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí. Nikomu z nás není lhostejné, co dýcháme, neboť případné nečistoty mohou negativně ovlivňovat naše zdraví. Proto odbor životního prostředí předkládá tento informační materiál, který umožňuje získat ucelený pohled na problematiku kvality ovzduší v našem městě. Seznamuje s hlavními znečišťujícími látkami v ovzduší a způsobem jejich monitorování. Předkládá výsledky měření imisního znečištění od poloviny devadesátých let, neboť od roku 1994 je v Opavě v provozu automatická stanice imisního monitoringu, a tudíž z tohoto období lze naměřená data spolehlivě porovnat. Zároveň bylo provedeno porovnání mezi emisemi ze stacionárních zdrojů znečišťování a výsledným znečištěním ovzduší. Je rozveden vliv meteorologických podmínek. Závěrem je vyhodnocen vývoj znečištění ovzduší a možnosti jeho ovlivnění. Strana 1 (celkem 15)

2 Úvod Základní právní normou pro úsek ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší c1256e ac6.nsf/categories?openview&start=1&count=30&collapse=4 #4 Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů a přípustné četnosti jejich překročení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ( 3 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší). Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována měřením úrovně znečištění ovzduší v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic. Při hodnocení kvality ovzduší jsou pak porovnávány zjištěné úrovně znečištění ovzduší s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými četnostmi jejich překročení. Území města Opavy bylo opakovaně vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM 10 a benzo(a)pyren. Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Mezi nejvýznamnější znečišťující látky patří oxid siřičitý, oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM 10, oxid uhelnatý, přízemní ozón a benzo(a)pyren. Oxid siřičitý (SO 2 ) Oxid siřičitý emitovaný z lidské činnosti vzniká hlavně spalováním fosilních paliv (převážně uhlí a těžkých olejů) a při tavení rud s obsahem síry. V atmosféře je SO 2 oxidován na sírany a kyselinu sírovou vytvářející aerosol jak ve formě kapiček, tak i pevných částic širokého rozsahu velikostí. SO 2 a látky z něj vznikající jsou z atmosféry odstraňovány mokrou a suchou depozicí. SO 2 má dráždivé účinky, při vysokých koncentracích může způsobit zhoršení plicních funkcí a změnu plicní kapacity. Suspendované částice frakce PM 10 Částice větší než 100 µm setrvávají v ovzduší velmi krátkou dobu a sedimentují na zemský povrch jako prašný spad. Menší částice setrvávají v ovzduší podstatně delší dobu (přibližně 2 týdny) a jsou přenášeny na větší vzdálenosti od zdrojů. Částice menší než 5 µm setrvávají v ovzduší až do doby, než se z nich fyzikálními nebo chemickými procesy vytvoří větší částice. Suspendované částice PM 10 jsou částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře. Jedná se o částice pevné i kapalné o průměru menším než 10 µm. Toto označení vzniklo z anglického particulate matter. Jedná se o škodlivinu s nespecifickým účinkem, neboť suspendované částice PM 10 mohou obsahovat jak inertní prach, tak částice ovlivňující negativně lidský organismus. Obecně je třeba říci, že částice obsahující těžké kovy a částice vznikající při spalovacích procesech (nedokonalé produkty spalování) vykazují významné zdravotní důsledky, které se mohou projevovat již při velmi nízkých koncentracích bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Zdravotní rizika částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Mohou se podílet na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně a oxidativní stres organismu. Dále zvýšené koncentrace přispívají i ke kardiovaskulárním chorobám a akutním trombotickým komplikacím. Při chronickém působení mohou způsobovat respirační onemocnění, snižovat plicní funkce a zvyšovat úmrtnost (snižují očekávanou délku života). V poslední době se ukazuje, že nejzávažnější zdravotní dopady (včetně zvýšené úmrtnosti) mají částice frakce PM 2,5, popř. PM 1, které se při vdechnutí dostávají do spodních částí dýchací soustavy. Částice obsažené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice jsou emitovány přímo do atmosféry, ať již z přírodních nebo z antropogenních zdrojů. Sekundární částice jsou převážně antropogenního původu a vznikají oxidací a následnými reakcemi plynných sloučenin v atmosféře. Stejně jako v celé Evropě i v ČR tvoří většinu této škodliviny v ovzduší emise z antropogenní činnosti. Mezi hlavní antropogenní zdroje lze řadit dopravu, elektrárny, spalovací zdroje (průmyslové i domácí), fugitivní emise z průmyslu, nakládání/vykládání zboží, báňskou činnost a stavební práce. Z důvodu různorodosti emisních zdrojů mají suspendované částice různé chemické složení a různou velikost. Strana 2 (celkem 15)

3 Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM 10, zůstává jedním z hlavních problémů zajištění kvality ovzduší. Tuhé znečišťující látky (TZL) Pro úplnost uvádíme také pojem tuhé znečišťující látky, pro něž není stanoven imisní limit (hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku), na rozdíl od suspendovaných částic. Důvod je prostý. Zdravotní riziko představují především malé částice (PM 10, PM 2,5, popř. PM 1 ), které mohou proniknout hluboko do plic a které zároveň mají zanedbatelnou pádovou rychlost a díky tomu se zdržují dlouho v ovzduší. Pro TZL jsou stanoveny emisní limity (nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší vyjádřené jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech nebo hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času nebo hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti nebo jako počet pachových jednotek na jednotku objemu nebo jako počet částic znečišťující látky na jednotku objemu). Emisní limity pro tuhé znečišťující látky jsou stanoveny v prováděcím právním předpise k zákonu o ochraně ovzduší pro vyjmenovaná zařízení. Tuhé znečišťující látky (TZL) jsou částice bez rozlišení velikosti. Někdy se také označují jako polétavý prach nebo prašný aerosol (PA), resp. PM (z anglického particulate matter); dříve také jako TSP (total suspended particles) nebo SPM (suspended particulate matter). Oxid dusičitý (NO 2 ) Při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku NO x rozumí směs oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO 2. Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro NO 2, limit pro ochranu ekosystémů a vegetace je stanoven pro NO x. Více než 90 % z celkových oxidů dusíku ve venkovním ovzduší je emitováno ve formě NO. NO 2 vzniká relativně rychle reakcí NO s přízemním ozonem nebo s radikály typu HO 2, popř. RO 2. Řadou chemických reakcí se část NO x přemění na HNO 3 /NO 3 -, které jsou z atmosféry odstraňovány atmosférickou depozicí (jak suchou, tak mokrou). Pozornost je věnována NO 2 z důvodu jeho negativního vlivu na lidské zdraví. Hraje také klíčovou roli při tvorbě fotochemických oxidantů. V Evropě vznikají emise NO x převážně z antropogenních spalovacích procesů, kde NO vzniká reakcí mezi dusíkem a kyslíkem ve spalovaném vzduchu a částečně i oxidací dusíku z paliva. Hlavní antropogenní zdroje představuje především silniční doprava (významný podíl má ovšem i doprava letecká a vodní) a dále spalovací procesy ve stacionárních zdrojích. Méně než 10 % celkových emisí NO x vzniká ze spalování přímo ve formě NO 2. Přírodní emise NO x vznikají převážně z půdy, vulkanickou činností a při vzniku blesků. Jsou poměrně významné z globálního pohledu, z pohledu Evropy však představují méně než 10 % celkových emisí. Expozice zvýšeným koncentracím NO 2 ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení imunity. Oxid uhelnatý (CO) Antropogenním zdrojem znečištění ovzduší oxidem uhelnatým jsou procesy, při kterých dochází k nedokonalému spalování fosilních paliv. Je to především doprava a dále stacionární zdroje, zejména domácí topeniště. Oxid uhelnatý může způsobovat bolesti hlavy, zhoršuje koordinaci a snižuje pozornost. Váže se na hemoglobin, zvýšené koncentrace vzniklého karboxyhemoglobinu omezují kapacitu krve pro přenos kyslíku. Přízemní ozon (O 3 ) Přízemní ozon je sekundární znečišťující látkou v ovzduší, která nemá vlastní významný emisní zdroj. Vzniká za účinku slunečního záření komplikovanou soustavou fotochemických reakcí zejména mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami (zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Ozon je velmi účinným oxidantem. Poškozuje převážně dýchací soustavu, způsobuje podráždění, morfologické, biochemické a funkční změny a snižuje obranyschopnost organismu. Je prokazatelně toxický i pro vegetaci. Koncentrace přízemního ozonu zpravidla rostou se vzrůstající nadmořskou výškou, což je potvrzeno i naměřenými daty, kdy nejzatíženější lokality leží většinou ve vyšších nadmořských výškách. Strana 3 (celkem 15)

4 Benzo(a)pyren [B(a)P] Příčinou vnosu benzo(a)pyrenu do ovzduší, stejně jako ostatních polyaromatických uhlovodíků (PAH), jejichž je benzo(a)pyren hlavním představitelem, je jednak nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních, tak i mobilních zdrojích, ale také některé technologie jako výroba koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů jsou to především domácí topeniště (spalování uhlí). Z mobilních zdrojů jsou to zejména vznětové motory spalující naftu. Přírodní hladina pozadí benzo(a)pyrenu může být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř nulová. Přibližně % PAH s pěti a více aromatickými jádry (tedy i benzo(a)pyren) jsou navázány především na částice menší než 2,5 µm, tedy na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu PM 2,5 (sorpce na povrchu částic). Tyto částice přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou dobu (dny až týdny), což umožňuje jejich transport na velké vzdálenosti (stovky až tisíce km). U benzo(a)pyrenu, stejně jako u některých dalších polyaromatických uhlovodíků, jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský organismus. Monitorování ovzduší Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění Ministerstvo životního prostředí ČR zajišťuje posuzování úrovně znečištění a porovnání výsledné úrovně znečištění s imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu ( 5 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Posuzování úrovně znečištění ovzduší je prováděno stacionárním měřením, výpočtem, nebo kombinací uvedených metod. K zajištění stacionárního měření stanoví ministerstvo státní síť imisního monitoringu. Tuto síť v souladu s 5 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší zveřejní ve Věstníku. V souladu se zmocněním uvedeným v 35 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, ministerstvo pověřilo posuzováním a vyhodnocováním úrovně znečištění Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ), který zveřejňuje podrobné informace o imisním monitoringu na svých internetových stránkách V rámci Moravskoslezského kraje je čistota ovzduší sledována sítí 25 stanic automatického imisního monitoringu (AIMS), která je doplněna několika mobilními zařízeními. Ve městě Opavě se nacházelo od roku 1978 postupně celkem 5 monitorovacích stanic, z nichž tři provozoval Zdravotní ústav a dvě ČHMÚ. Čtyři z těchto stanic pracovaly s manuálním měřícím programem. V současnosti se v Opavě nachází jedna stanice automatického imisního monitoringu, která je umístěna v Opavě- Kateřinkách na Kollárově ulici. Jejím provozovatelem je ČHMÚ. Jedná se o typ pozaďové stanice v městské obytné zóně s automatizovaným měřicím programem. ČHMÚ udává reprezentativnost této stanice 4-50 km. Tato stanice je v provozu od Český hydrometeorologický ústav data ze všech stanic AIM ukládá a zpracovává v Informačním systému kvality ovzduší (ISKO). Tato data ČHMÚ zpřístupňuje na svých webových stránkách. Odkazy na vybrané stránky ČHMÚ jsou umístěny na našich webových stránkách v sekci Životní prostředí/aktuální informace o stavu životního prostředí. Na stránkách ČHMÚ je celá škála dalších výstupů, z nichž také čerpáme při zpracování předkládaných informací. V tabulce č. 1 uvádíme vybrané přípustné úrovně znečištění ovzduší pro znečišťující látky dle Přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok Strana 4 (celkem 15)

5 Tabulka č. 1: Přípustné úrovně znečištění ovzduší pro znečišťující látky Název Hodnota imisního limitu [µg.m-3] Doba průměrování Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok PM kal.rok - PM hodin 35 TSP (TZL) (60 do roku 2001, nyní nahrazeno PM 10 ) Pro TZL jsou stanoveny pouze emisní limity. 1 kal.rok TSP (150 do roku 2001, nyní nahrazeno PM 10.) 24 hodin SO hodina 24 SO hodin 3 NO kal.rok - NO hodina 18 CO Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 0 O Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 25x v průměru za 3 roky Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky V rámci AIMS Opava-Kateřinky jsou v současnosti sledovány imisní koncentrace oxidu siřičitého SO 2, oxidu dusičitého NO 2 a suspendovaných částic frakce PM 10.V tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky měření všech sledovaných škodlivin v období let 1994 až 2012 Tabulka č.2: Výsledky měření všech sledovaných škodlivin AIMS Opava-Kateřinky 1994 * 1995 * PM 10 48,8 24,5 27,6 30,9 35,1 37,1 44,4 33,0 45,4 44,4 34,3 31,6 31,5 38,9 36,7 31,6 SO 2 29,7 29,9 31,5 16,6 11,2 10,1 10,1 10,1 9,2 7,3 6,6 7 4,6 4,6 4,9 8 5,1 6,1 NO 2 20,1 22,7 23, ,8 16,8 17,7 17,6 18,0 17,5 18, ,9 16,4 17,1 18,9 18,9 18,2 NO x 25,6 28,3 30,8 24,2 20,6 20,8 21,9 22,0 22,2 22,0 24,7 23,9 20,7 21,7 22,1 25,7 27,0 23,6 NO 3,4 4,5 4,7 4,0 2,8 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2 4,2 3,4 2,7 3,6 3,4 4,3 5,2 3,6 CO *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** O 3 **** 48,7 50,7 * V letech 1994 a 1995 nebyl proveden potřebný počet měření pro výpočet reprezentativních průměrných hodnot u PM 10 a CO ** V roce 1997 nebyl proveden potřebný počet měření pro výpočet reprezentativních průměrných hodnot u všech veličin *** V současné době se již neměří oxid uhelnatý CO **** Měření ozonu započato Strana 5 (celkem 15)

6 Výsledky měření imisí základních škodlivin, jsou uvedeny v následujícím grafu Tabulka č. 3: Počet překročení 24 hodinového imisního limitu pro PM 10 v letech na AMS 1186 Opava Kateřinky Počet překročení za rok Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok je 35 x. Dne bylo v Opavě započato měření ozonu. Počet překročení maximálního denního 8 hodinového klouzavého průměru stanoveného pro ozón byl v průměru 18x za 2 měřené roky (2011 a 2012). Povolený počet překročení je 25 x v průměru za 3 roky. Strana 6 (celkem 15)

7 Pro úplnost uvádíme, že území města Opavy bylo opakovaně vyhlášeno ve Věstníku MŽP jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM 10 a benzo(a)pyren. Benzo(a)pyren se v Opavě neměří. Koncentrace B(a)P jsou v ČR sledovány na 31 lokalitách, z toho na 22 (71 % lokalit) roční průměrné koncentrace překračují cílový imisní limit (1 ng.m -3 ). Roční průměrné koncentrace jsou nejvýrazněji překračovány na Ostravsko-Karvinsku. Sledování koncentrace B(a)P v ovzduší města Opavy se provádí modelovým výpočtem. Smogové situace Slovo smog se odvozuje ze dvou anglických slov: smoke - kouř a fog - mlha. V původním významu se jako smog označovala mlha znečištěná kouřem. V současné době se však jako smog označuje obecně silné znečištění ovzduší. Rozlišují se dva typy smogu, londýnský a losangeleský. Londýnský (zimní smog nebo redukční) odpovídá původnímu významu pojmu smog, je směsí mlhy a kouře a obsahuje zejména oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku a polétavý prach, které jsou typickými produkty spalování uhlí. Losangeleský smog, nebo též fotochemický, oxidační nebo letní naproti tomu neobsahuje mlhu ani kouř. Jeho vznik je typický za horkých letních dnů a má původ především ve výfukových plynech automobilů. Oxidy dusíku z výfukových plynů jsou totiž podrobeny v ovzduší složitým fotochemickým přeměnám, jejichž výsledkem je vznik přízemního ozónu a dalších škodlivin. Zimní smog vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích nebo v hustě osídlených oblastech z klasických škodlivin a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší definuje v ustanovení 10 odst. 1 smogovou situaci jako stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM 10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3. Příloha č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení 1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m -3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10 Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m -3 ve třech po sobě Strana 7 (celkem 15)

8 následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m -3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m -3. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m Ukončení smogové situace Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě částic PM10 a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. Co to je teplotní inverze a co je mlha a jejich vztah ke smogové situaci Někdy dochází k záměně nebo nepochopení pojmů inverze a smog. Proto uvádíme vysvětlení pojmu inverze. Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá (cca 0,5 C na každých 100 m výšky). Opačný stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá, označujeme jako inverzi. Inverze vzniká nejčastěji v zimě, kdy Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch, od kterého by se následně ohřál vzduch při zemi. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod, proč by stoupal, kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry. Vzniká tzv. poklička a dochází k nahromadění všech škodlivin v dýchací vrstvě atmosféry. Problém Slezské pánve a Moravské brány jsou při smogových situacích především vysoké hodnoty jemného polétavého prachu (odborně nazývané suspendované částice velikostní frakce pod 10 mikrometrů) a s vysokou koncentrací tohoto polétavého prachu souvisí i vysoké koncentrace persistentních organických polutantů. Nebezpečí spočívá právě v toxicitě těchto škodlivin, které jsou navázány na jemné částečky polétavého prachu. Mlha je pak oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost na vzdálenost nižší než 1 km. Vzniká kondenzací vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu. Vzniká tehdy, poklesne-li teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu. Skládá se z malých vodních kapiček nebo drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu. Mlha se od oblaku odlišuje pouze tím, že se dotýká zemského povrchu, zatímco oblak nikoliv. Ochlazování vzduchu nad zemským povrchem, které způsobuje vznik mlhy, může být vyvoláno různými faktory. Inverze i mlha ze své podstaty mohou být faktorem, který zabraňuje rozptýlení škodlivin vznikajících v daném místě, a mohou tedy být jednou z příčin vzniku smogové situace. Na druhou stranu je třeba říci, že ne každá inverze nebo mlha jsou provázeny smogovou situací. Strana 8 (celkem 15)

9 Jak se chovat v období smogové situace Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová situace, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Velké průmyslové a energetické zdroje musejí v těchto dnech být provozovány podle schválených regulačních řádů. Občané by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména ve dnech zvýšeného znečištění používat ve svých domácích topeništích ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhých palivům) a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy. Při již nastalé smogové situaci je vhodné: omezit pobyt venku, zvláště v době v ranních hodin až do hod a od do večerních hodin omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maximálních hodnot omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně) omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru uvnitř (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.) zvýšit a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním, očkováním proti chřipce včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru venku (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu) informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu) nebo z hromadných sdělovacích prostředků Veřejně přístupné internetové adresy ČHMÚ pro všechny informace Systému integrované výstražné služby (dále jen SIVS ): - informace SIVS jsou přímo na titulní straně Negativní vlivy Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování snížení délky života. Smog dále pak způsobuje snížení viditelnosti a dohlednosti. Ohrožené skupiny Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší lidé; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou. Vývoj znečištění K vývoji znečištění ovzduší je třeba říci, že ve městě Opava se trendy imisního zatížení významně neliší od situace jiných měst Moravskoslezského kraje. Na základě údajů naměřených v celé ČR na lokalitách s dlouhodobým sledováním koncentrací lze vysledovat hlavní imisní trendy v posledních desetiletích. Existují tři významná období ve vývoji koncentrací: a) Velmi vysoké koncentrace v 70. a 80. letech 20. století. b) Výrazné zlepšení kvality ovzduší v 90. letech 20. století. V té době v České republice bylo investováno mnoho finančních prostředků do snížení emisí (zejména z velkých elektráren) a používání šetrnějších technologií, což souviselo se zavedením nové právní Strana 9 (celkem 15)

10 úpravy ochrany ovzduší. Dále postupně docházelo k plošné plynofikaci, ale také k restrukturalizaci průmyslu. Na základě těchto opatření došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší, která v některých regionech do té doby patřila k nejhorším na světě. c) Mírné zhoršení ovzduší po roce Rozvoj průmyslu a nárůst dopravy po roce 1998 způsobily, že se kvalita ovzduší začala opět mírně zhoršovat. V současnosti lze s odstupem let hovořit spíše o stagnaci, protože imisní hodnoty v posledních letech poměrně výrazně kolísají. K jednotlivým měřeným škodlivinám na území města Opavy lze uvést následující: Oxid siřičitý (SO 2 ) Z uvedených měření je zřejmé, že v případě oxidu siřičitého došlo k významnému snížení imisní zátěže hluboko pod imisní limit a v dnešní době již tato škodlivina nepředstavuje významné riziko. Oxid dusičitý (NO 2 ) V případě oxidu dusičitého došlo také ke snížení a v současné době je úroveň imisní zátěže NO 2 pod 50 %-ní hranici imisního limitu, jak je zřejmé z měření. Na druhou stranu modelováním situace v celém městě, jak vyplývá z rozptylové studie Korekce výsledků modelování s využitím imisního monitoringu ve městě Opavě, nelze vyloučit překračování ročního imisního limitu vlivem dopravy v bezprostřední blízkosti nejfrekventovanějších komunikací v centru města. V případě oxidu dusičitého nelze očekávat významnou změnu, neboť si je třeba uvědomit, že při jakémkoliv spalování dochází k oxidaci dusíku, který je součástí vzduchu a zákonitě tedy musí vznikat oxidy dusíku. Největší vliv na výši celkových imisí NO 2 má na území města Opavy automobilová doprava. V místech s nejvyššími hodnotami dlouhodobých koncentrací NO 2 se automobilová doprava podílí na celkové imisní situaci z více než 60 %. Koncentrace NO 2 dosahují svého maxima v centru města, kde negativně kromě morfologie terénu imisní situaci ovlivňují také emise z lokálních topenišť, které se na celkové imisní situaci znečištění NO 2 podílejí přibližně %. Mimo vlastní centrum města, v místech bez intenzivní automobilové dopravy, nad místními zdroji převažuje vliv vzdálených zdrojů znečišťování ovzduší. Suspendované částice PM 10. Suspendované částice PM 10 jsou v Opavě zásadním problémem. Od roku 1998 došlo třikrát k překročení hodnoty imisního limitu za kalendářní rok, a to v letech 2003, 2005, 2006, a to i přes historicky nejnižší emise TZL (viz níže uvedená tabulka). V letech 2007 a 2008 se situace zlepšila a to zejména vlivem příznivých rozptylových a meteorologických podmínek, přestože oproti předchozím letům nedošlo ke snížení emisí TZL, ale naopak k jejich mírnému zvýšení. Pro změnu maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok (35 x) nebyl překročen od roku 1995 pouze v roce Imisní situace v lednu 2010 znovu ukázala, že déle trvající nepříznivé podmínky pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší způsobí zvýšení koncentrací suspendovaných částic PM 10 až na násobky imisního limitu, a to nejen v oblasti průmyslového Ostravsko-Karvinska, ale i na střední Moravě a dokonce tentokráte i ve městě Jeseníku. Pro srovnání v následujícím grafu uvádíme vývoj emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů v letech v rámci celého Moravskoslezského kraje. Strana 10 (celkem 15)

11 Množství emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji 100 M N O Ž S T V Í E M I S í TZL SO2 NOx kt/ rok rok Pro posuzování vlivu nepříznivých meteorologických podmínek na imisní situaci je důležité zhodnocení mimořádných situací. Ze Zprávy Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava Nepříznivá imisní situace v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v lednu 2010 vyplývá, že v lednu 2010 došlo k překročení 24hodinového zvláštního imisního limitu PM 10 pro vydání signálu upozorněni i signálu regulace v Moravskoslezském i Olomouckém kraji, byly splněny i podmínky rostoucího trendu koncentrací a předpoklad trvání nepříznivé situace a ve smyslu platné legislativy tedy došlo ke smogové situaci. Úroveň znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM 10 byla v lednu 2010 vyšší než během obdobných situací v únoru 2005 a v lednu Pro zajímavost uvádíme situaci ve městě Jeseníku, kde byly naměřeny podstatně vyšší koncentrace PM 10 v lednu 2010 oproti lednu 2006, kdy ani nedošlo k překročení hodnoty denního imisního limitu. Naopak v lednu 2010 došlo k 11 překročením, což je více, než za celý rok v letech a navíc hodnota 158 µg.m-3 (více než trojnásobně překročený denní imisní limit) ze dne je nejvyšší naměřená průměrná denní koncentrace PM 10 v Jeseníku od začátku měření v říjnu Potěšitelné je však to, že ani během velmi nepříznivé epizody v poslední dekádě ledna 2010 nebyly v rámci Moravskoslezského kraje překročeny hodnoty 1hodinového imisního limitu pro Strana 11 (celkem 15)

12 SO 2 a NO 2, ani hodnota 8hodinového imisního limitu pro CO. Hodnota 24hodinového imisního limitu pro SO 2 byla překročena pouze jeden den na jedné stanici. Ze studií ČHMÚ vyplývá dominantní vliv meteorologických podmínek na aktuální úroveň znečištění ovzduší. Úroveň znečištění ovzduší PM 10 je výrazně vyšší při anticyklonálních situacích, zejména v chladné polovině roku. V chladné polovině roku je nejvyšší úroveň znečištění ovzduší při anticyklonálních situacích s východní složkou, resp. s jihovýchodní složkou. Nejnižší úroveň znečištění ovzduší souvisí naopak se západní cyklonální a severozápadní cyklonální situací. Potvrdil se pozitivní vliv srážek, především v létě a vliv rychlosti větru. V teplé polovině roku byl, kromě jiného, zjištěn těsný vztah mezi imisními charakteristikami a nočním teplotním gradientem. Dominantní vliv meteorologických podmínek dokumentuje také situace v letech 2005 a 2006, kdy byly emise TZL historicky nejnižší a kvalita ovzduší od roku 1998 nejhorší. Naopak v roce 2007 došlo k mírnému zvýšení emisí TZL a tyto byly paradoxně doprovázeny významným zlepšením kvality ovzduší oproti předcházejícím rokům. Dalším názorným příkladem je významné snížení průmyslové výroby v prvních šesti týdnech roku 2010 v Moravskoslezském kraji doprovázené nižší emisí TZL a současně nejhorší kvalitou ovzduší od počátku měření PM 10 v roce Doba, kdy jsme se domnívali, že poručíme větru dešti je již, doufejme, nenávratně pryč. Meteorologické podmínky neovlivníme, proto je nutné se zaměřit na to, co ovlivnit můžeme. Mnohé se v souvislosti s novou legislativou podařilo. V současné době jsme však již v případě průmyslových technologií a v případě spalovacích zařízení narazili na limitní hodnoty, které lze prolomit pouze za použití velkých finančních prostředků, ale s malým výsledným efektem. V Rozptylové studii pro město Opava byly zpracovány na základě údajů za rok 2003 souhrnné údaje o emisích z jednotlivých modelovaných skupin zdrojů znečišťování ovzduší v našem městě. Tyto jsou uvedeny v tabulce č.4. K tomu je třeba poznamenat, že rok 2003 můžeme pro naše úvahy vnímat jako reprezentativní, neboť se jedná o třetí nejhorší kalendářní rok od roku 1994 z pohledu imisního znečištění suspendovanými částicemi frakce PM 10, tzn. od doby, kdy se tato frakce v Opavě měří. Tabulka č. 4: Souhrnné emise na území města Opavy podle jednotlivých skupin zdrojů Látka Zvláště velké Střední zdroje Lokální topeniště Doprava Celkem a velké zdroje [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] TZL 19,548 20,653 21,291 22,490 42,997 45,430 10,815 11,430 94,652 NOx 110,950 38,015 47,732 16,350 35,613 12,200 97,566 33, ,862 B(a)P 8,028* 0,116 4,706* 0, ,000* 99,390 29,159* 0, ,892* * U B(a)P jsou uváděné hodnoty v [g/rok] Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování TZL jsou na území města Opavy lokální topeniště, která produkují více než 45% z celkového množství emisí TZL produkovaných na území města. Dalšími významnými zdroji znečišťování TZL jsou střední a zvlášť velké a velké zdroje znečišťování (více než 22%, resp. více než 20%, z celkového množství emisí TZL produkovaných na území města). Vliv emisí z jednotlivých zdrojů na konkrétní imisní situaci ve městě Opavě posuzovala Rozptylová studie, v níž bylo, mimo jiné, konstatováno: Překračování dlouhodobých imisních limitů PM 10 je způsobeno převážně vlivem lokálních topenišť. V zastavěných oblastech tvoří imise z lokálních topenišť přibližně 40 50%. Ke zhoršené imisní situaci přispívají imise ze vzdálených zdrojů znečišťování ovzduší, které tvoří na většině území města cca 40% z celkových imisí. Negativně rozptylovou situaci ovlivňuje v centru města a podél frekventovaných komunikací automobilová doprava. V těchto místech je doprava původcem až 40% imisí. Místně jsou patrné extrémy koncentrací PM 10 v okolí některých průmyslových zdrojů. Podíl imisí těchto zdrojů může v jejich blízkosti tvořit až 60 %. Mimo tyto oblasti tvoří imise z průmyslových zdrojů přibližně 20% z celkové imisní zátěže. Strana 12 (celkem 15)

13 U znečišťování oxidy dusíku NOx je na území města Opavy vliv nejvýznamnějších znečišťovatelů zvlášť velkých a velkých zdrojů a dopravy srovnatelný. Produkují více než 38%, resp. více než 33%, celkového množství emisí NOx produkovaných na území města. U znečišťování B(a)P na území města Opavy výrazně převažují nad všemi ostatními zdroji lokální topeniště na pevná paliva (především dřevo). Jejich emise tvoří většinu z více než 99% emisí z celkového množství emisí B(a)P produkovaných na území města. V nezanedbatelné míře k tomu přispívá také neodpovědné chování lidí, kteří k topení v domácnostech používají nekvalitní paliva či dokonce komunální odpad a vypouští tak do ovzduší nebezpečné látky. Vliv těchto škodlivin nelze modelově posoudit pro neexistenci relevantních údajů. Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že při nepříznivých rozptylových a meteorologických podmínkách bude docházet i nadále k situacím s koncentracemi PM 10, které překračují několikanásobně imisní limit. Významné ovlivnění Opavy vzdálenými zdroji město Opava přímo neovlivní. Toto postupně ovlivňuje stát legislativním tlakem (zavádění nejlepších dostupných technologií a postupů, tzv. BAT technik - best available techniques, v případě výstavby nových zdrojů a v případě rekonstrukcí stávajících zdrojů znečišťování ovzduší) a regulací vybraných nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší v období smogových situací prostřednictvím Krajského regulačního řádu Moravskoslezského kraje (Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2010 ze dne , kterým se vydává Krajský regulační řád Moravskoslezského kraje). Vliv automobilové dopravy není také zanedbatelný, ale jeho ovlivnění je obrovským problémem ve všech městech rozvinutého i rozvojového světa a jeho zásadní řešení v reálném čase přesahuje i možnosti města. Město ovlivňuje řešení dopravy především prostřednictvím územního plánování. Toto je ale běh na dlouhou trať, poněvadž finanční možnosti města jsou omezené, koncepční řešení jsou nákladná a bez účasti státu ve většině případů nerealizovatelná. Průmyslové zdroje v Opavě představují v současné době nejmenší část koláče, která se postupně ukrajuje, a to jak zpřísňováním zákonných emisních limitů, tak i zánikem některých zdrojů. Vliv průmyslových zdrojů je proto v současné době nižší než ve zpracovaných rozptylových studiích. Z uvedeného je zřejmé, že nyní drží trumfy v ruce především obyvatelé rodinných a bytových domů, kteří mohou sami ovlivnit, čím topí a v jakých zařízeních. K potřebným opatřením, která v dnešní době patří, doufejme, již k samozřejmostem, je postupné omezování energetické náročnosti budov (zateplování, výměna oken nejlépe za okna s trojsklem). Důležité je také postupné zavádění alternativních zdrojů tepla, nejlépe bezemisních (sluneční kolektory, tepelná čerpadla aj.), a to i přesto, že zavádění těchto zdrojů přináší problémy pro přenosovou soustavu. Toto je však výzva pro provozovatele přenosových soustav, aby přijali potřebná opatření. V případě vytápění lokálními plynovými kotli je vhodná instalace kondenzačních plynových kotlů s třídou NO x 5. Z hlediska ochrany ovzduší je nejméně vhodnou alternativou používání kotlů na pevná paliva, ale i zde existují velké rozdíly, např. mezi moderními automatickými kotli, které mají vysokou účinnost a nižší emise PM 10 i benzo(a)pyrenu, ve srovnání s univerzálními kotli na pevná paliva. S tím souvisí používání jen řádně proschlého dřeva, aby se zbytečně nevyužívala část vznikajícího tepla na odpar vody v palivu a aby nedocházelo k dehtování a tím k výrazně vyšší produkci benzo(a)pyrenu a jiných škodlivin. Připomínáme dále povinnost spalovat ve spalovacím zařízení pouze ta paliva, která jsou určena jejich výrobcem. Závěrem musíme dodat, že předmětná řešení nebudou často znamenat zlevnění. V této souvislosti je však třeba také uvést, že zdroje energie nejsou nekonečné a těžbu je nutno provádět ze stále obtížněji dosažitelných ložisek. A to jsou vlivy, které budou tlačit ceny energií nahoru tak jako tak. Lze však očekávat, že masivnější zavádění alternativních zdrojů povede postupně k jejich zlevnění. Strana 13 (celkem 15)

14 Větší množství těchto zdrojů povede k větší diverzifikaci energetických zdrojů a tím i k vyšší energetické bezpečnosti. Informační prameny: Rozptylová studie II pro město Opava, zpracovatel Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, laboratoř GIS, únor 2007 KOREKCE VÝSLEDKŮ MODELOVÁNÍ S VYUŽITÍM IMISNÍHO MONITORINGU, Dodatek č. 2 k Rozptylové studii pro město Opava, zpracovatel Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, laboratoř GIS, únor 2007 Sborník Českého hydrometeorologického ústavu, Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v oblasti Ostravsko-Karvinska, Praha 2008 Zpráva Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava Nepříznivá imisní situace v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v lednu 2010 Východiska pro řešení situace v Moravskoslezském kraji, Kurt Dědič, Ostrava, 19. srpna 2010 (prezentace) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Sdělení ZP03/2013 odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví státní síť imisního monitoringu Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší Použité zkratky: B(a)P PM 10 TZL SO 2 NO NO 2 NO x CO O 3 AIM AMS, AIMS ISKO ČR Benzo(a)pyren. Suspendované částice PM 10 jsou pevné i kapalné částice o průměru menším než 10 µm Částice bez rozlišení velikosti se označují někdy jako tuhé znečišťující látky oxid siřičitý oxid dusnatý oxid dusičitý oxidy dusíku oxid uhelnatý přízemní ozon automatický imisní monitoring stanice automatického monitoringu, stanice automatického imisního monitoringu (pro účely tohoto článku významově stejné) Informační systém kvality ovzduší Česká republika Strana 14 (celkem 15)

15 ČHMÚ MSK MŽP Český hydrometeorologický ústav Moravskoslezský kraj Ministerstvo životního prostředí ČR Strana 15 (celkem 15)

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot.

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot. Ovzduší Kvalita ovzduší je v posledních týdnech velmi diskutovaným tématem. Zajímají se o ni mnohé sdělovací prostředky a leckdy jsou informace ovlivněny hlavně snahou upoutat pozornost čtenářů. Přinášíme

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci,

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 19. 10. 2015 JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Charakterizace zátěžz. ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší

Charakterizace zátěžz. ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší Charakterizace zátěžz ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší.vliv znečišťuj ujících ch látek l na zdraví.návrh postupů ke snížen ení úrovně zátěže B. Kotlík (1), H. Kazmarová (2) (1) SZÚ Praha,

Více

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší.

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz ěže e obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), S. Kvasničková

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

A) Vytápění v domácnostech

A) Vytápění v domácnostech Aby se nám dýchalo lépe Opět nám začala topná sezóna a podzimní úklid pálením. Obzvláště v době inverzí je pro mnohé z nás vysvobozením prchnout do hor, rozhlédnout se do kraje a sledovat duchnu znečištěného

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Bratislava, 12. února 2013

Bratislava, 12. února 2013 Prachové částice a lidské zdraví Bratislava, 12. února 2013 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů ročně

Více

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na aglomerace České republiky Jan Sládeček Český hydrometeorologický ústav Ve Věstníku MŽP bylo v listopadu 2005 publikováno sdělení odboru

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015 MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015 ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 30. 11. 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., Mgr. Šárka

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2012/2013 Obsah 1. Základní informace o území 5 2. Podnebí a klimatické podmínky 7 3. Ovzduší XX 4. Voda XX 5. Půda XX 6. Horninové prostředí XX 7. Příroda

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? RNDr. Jana Krejsová, Projektové a inovační centrum VŠTE s.r.o., České Budějovice, email: rndrjanakrejsova@seznam.cz

Více

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr.

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. ZKUŠENOSTI SE ZPRACOVÁNÍM M MÍSTNM STNÍCH PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. Jan Bitta ZPRACOVANÉ PROGRAMY

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

AKTUALIZACE PROGRAMŮ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

AKTUALIZACE PROGRAMŮ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI AKTUALIZACE PROGRAMŮ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZLÍN 2012 ÚDAJE O ZAKÁZCE Zhotovitel: ENVItech Bohemia s.r.o. zastoupen Ing. Zdeňkem Greplem, ředitelem ENVItech Bohemia

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více

Atmosféra Země a její složení

Atmosféra Země a její složení Atmosféra Země a její složení Země je obklopena vzduchovým obalem, který se nazývá atmosféra Země a sahá do výšky přibližně 1 000km. Atmosféra je složená z dusíku (78%), kyslíku (21%) vodíku, oxidu uhličitého,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR)

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) Pavel Machálek 1, Helena Hnilicová 1, Ilona Dvořáková 1, Rostislav Nevečeřal 1, Miloslav Modlík 1, Jitka Haboňová 1, Vladimír Neužil 2, Zdeněk Potočka 3, Martin Dědina

Více

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě POP s v ovzduší MSK J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ve spolupráci a za podpory Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Látky známé z ovzduší Prašný aerosol

Více

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ Helena Plachá, Tomáš Hrbek ČHMÚ Meteorologie má v ČR více než 200 letou tradici Roku 1919 založen národní meteorologický

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Vážení návštěvníci, kolegové, přátelé,

Vážení návštěvníci, kolegové, přátelé, Vážení návštěvníci, kolegové, přátelé, rádi bychom Vám představili unikátní fotografie mikrosvěta kolem nás. Všichni stále citlivěji vnímáme dopad životního prostředí na naše zdraví a náš život. Člověk

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír Název práce: Automobil jako zdroj emisí, provoz a legislativa Prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

EKOTOXA OPAVA s.r.o. říjen 2005

EKOTOXA OPAVA s.r.o. říjen 2005 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006 Ochrana ovzduší ve státní správě Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006 Emise škodlivých látek kog. jednotek při spalování alternativních paliv Ing. Jiří Štochl TEDOM-VKS s.r.o. KVET = kombinovaná výroba

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. 5. 2012 č.j.: 43646/ENV/12 STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K NAVRHOVANÉ ČINNOSTI podle čl. 4 Úmluvy o posuzování vlivů

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Ozon v ovzduší a jeho vliv na zdraví

Ozon v ovzduší a jeho vliv na zdraví » Ozon je zpravidla sekundární emisí, vzniká působením slunečního záření na primární emise, např. na výfukové plyny motorových vozidel, na spaliny a na různé průmyslové emise. Ozon v ovzduší a jeho vliv

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D. TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika

Více

Zpráva o životním prostředí. České republiky v roce 2006. (plné znění)

Zpráva o životním prostředí. České republiky v roce 2006. (plné znění) Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 (plné znění) Zpracoval redakční kolektiv CENIA, české informační agentury životního prostředí Na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli: odbory

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Emise zážehových motorů

Emise zážehových motorů Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více