Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod čj / Volební a jednací řád Slezské univerzity v Opavě.... Ing. J. Beneš, CSc. ředitel odboru vysokých škol Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akademický senát Slezské univerzity v Opavě (dále jen senát ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) Senát se ve své činnosti řídí zákonem, Statutem Slezské univerzity v Opavě (dále jen univerzita ) a Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě (dále jen řád ). (3) Senát dbá na uplatňování demokratických principů v řízení univerzity a na dodržování akademických svobod všech členů Akademické obce univerzity tak, aby na tomto základě mohla být rozvíjena vzdělávací, vědecká, umělecká a odborná činnost univerzity. (4) Senát odpovídá za svou činnost Akademické obci univerzity.

2 ČÁST II VOLEBNÍ ŘÁD Článek 2 Složení senátu (1) Senát je volen Akademickou obcí univerzity tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena sedmi členy, a to třemi z řad studentů a čtyřmi z řad akademických pracovníků. Senát se dělí na komoru akademických pracovníků a komoru studentskou. (2) Akademická obec součásti univerzity podle 22 odst. 1 písm. b) zákona - Matematického ústavu v Opavě a studenti studijních programů uskutečňovaných univerzitou (dále jen celouniverzitní komora ) jsou v senátu společně zastoupeni jedním členem. (3) Působí-li člen Akademické obce univerzity na více součástech nebo je studentem a akademickým pracovníkem zároveň, zvolí si jednu komoru, do které bude mít právo volit a být volen. O této skutečnosti musí informovat předsedu příslušného akademického senátu. (1) Funkční období senátu je tříleté. Článek 3 Funkční období (2) Mandát člena senátu vzniká zvolením, výkon funkce dnem ustavujícího zasedání senátu, do něhož byl zvolen nebo v případě náhradníka nebo člena zvoleného v doplňovacích volbách dnem zasedání senátu, na kterém se ujal funkce. (3) Funkční období člena senátu končí: a) dnem ukončení funkčního období senátu, b) z důvodů šestiměsíční nečinnosti senátu, (4) V průběhu funkčního období členství v senátu zaniká: a) odstoupením člena písemně sděleným předsedovi senátu, b) zánikem členství v části akademické obce, kterou byl zvolen, c) jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle 8 odst. 2 zákona neslučitelný s členstvím v senátu. d) úmrtím. (5) Pokud se člen senátu nezúčastnil třikrát bez řádné omluvy zasedání senátu, může být navrženo jeho odvolání. Návrh je postoupen akademickému senátu příslušné fakulty k vyjádření. (6) Senát hlasuje o odvolání člena senátu s přihlédnutím ke stanovisku příslušného akademického senátu fakulty. Rozhodnutí je předáno předsedovi akademického senátu fakulty. (7) Na uvolněné místo člena senátu nastupuje náhradník s nejvyšším počtem získaných hlasů v příslušné komoře a není-li náhradník k dispozici, konají se doplňovací volby. Článek 4 Vyhlášení voleb (1) Předseda senátu vyhlašuje nejméně dva měsíce před skončením svého funkčního období volby do senátu. (2) V případě skončení funkčního období všech členů senátu podle 8 odst. 3 zákona vyhlašuje nové volby rektor nejpozději do 30 dnů. (3) Období konání voleb do senátu stanoví ústřední volební komise. (4) Vyhlášení voleb do senátu se zveřejňuje na úřední desce univerzity, na úředních deskách jednotlivých součástí a na webových stránkách univerzity a součástí. 2

3 Článek 5 Volební komise (1) Pro potřeby organizace a řízení voleb do senátu se zřizuje ústřední volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje zvlášť pro každou součást. (2) Ústřední volební komise musí být nejméně tříčlenná. Členy ústřední volební komise jmenuje předseda senátu na základě usnesení senátu. V ústřední volební komisi musí být zastoupena jedním členem každá součást. Není rozhodující, zda-li zástupce součásti je akademickým pracovníkem nebo studentem. (3) Dílčí volební komise musí být nejméně tříčlenná. Členy dílčích volebních komisí na fakultách jmenuje předseda akademického senátu fakulty na základě usnesení akademického senátu fakulty, členy dílčí volební komise pro celouniverzitní komoru (čl. 2 odst. 2) jmenuje předseda senátu na základě usnesení senátu. (4) Ústřední volební komise si volí předsedu a místopředsedu. Dílčí volební komise si volí svého předsedu. (5) Ústřední volební komise organizuje ve spolupráci s akademickými senáty jednotlivých fakult vlastní průběh voleb a vyhotovuje volební protokol. (6) Volby zabezpečují na fakultách akademické senáty fakult, na ostatních součástech univerzity volby organizuje senát. Volby organizují dílčí volební komise, které zodpovídají za jejich řádný průběh. (7) Dílčí volební komise stanoví konkrétní termín a místa konání voleb do senátu na nejméně dva po sobě následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém volebním místě nejméně čtyři hodiny. Údaje o termínu a místech konání voleb se zveřejňují na úřední desce součástí a jejich webových stránkách nejpozději 14 dnů před prvním dnem voleb. (8) Ústřední volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí. (9) Rektorát poskytuje ústřední volební komisi administrativní zázemí. (10) Členství v ústřední volební komisi nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu. (11) V případě vyhlášení voleb podle čl. 4 odst. 2 členy ústřední volební komise jmenuje rektor na základě doporučení akademických senátů fakult a celouniverzitní komory. (12) V případě konání doplňujících voleb zřizuje dílčí volební komisi akademický senát té fakulty, z jejíž akademické obce má být volen člen senátu. Článek 6 Seznamy oprávněných voličů (1) Seznamy oprávněných voličů vypracují dílčí volební komise na základě seznamů studentů a akademických pracovníků, které dodají děkani fakult a ředitel vysokoškolského ústavu nejpozději 15 dnů před prvním dnem voleb. (2) Voliči jsou vedeni podle komor, do kterých volí.. Článek 7 Kandidáti (1) Každá fakulta sestavuje ze svých členů samostatné kandidátky uchazečů o členství v senátu za akademické pracovníky a studenty, na zbývajících součástech se sestavuje jedna společná kandidátka. (2) Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen Akademické obce univerzity v rámci své komory způsobem určeným dílčí volební komisí. Návrh musí být písemný, musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, název součásti, pracovní zařazení nebo studijní program a ročník. Dále musí návrh obsahovat souhlas navrhovaného s kandidaturou do senátu. (3) Dílčí volební komise zveřejní seznam kandidátů do senátu na úředních deskách a webových stránkách univerzity a jednotlivých součástí, a to nejpozději 3 pracovní dny před prvním dnem konání voleb do senátu. (4) Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty nebo rektorátu, vytištění hlasovacích lístků. (5) Na součástech se mohou konat předvolební shromáždění akademické obce. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb. 3

4 Článek 8 Průběh voleb (1) Volby na každé součásti probíhají odděleně podle komor. (2) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. (3) Volič prokáže studijním nebo občanským průkazem svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise. (4) Voliči při převzetí hlasovacích lístků písemně potvrdí, že volbu vykonali pouze na této součásti. (5) Po ověření totožnosti a označení v seznamu voličů je voliči vydán hlasovací lístek. (6) Na hlasovacích lístcích jsou v abecedním pořadí uvedena jména kandidátů do senátu. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do senátu byly jednoznačně identifikovatelné. (7) V hlasovacím lístku volič předepsaným způsobem označí kandidáta do senátu, které volí. Způsob značení a podmínky platnosti hlasovacího lístku musí být uvedeny na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným způsobem, je neplatný. (8) Po každém dnu voleb dílčí volební komise uschová v uzamčeném prostoru zapečetěnou volební schránku. Článek 9 Výsledky voleb (1) Dílčí volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky nejpozději poslední den konání voleb a vypracuje protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb. (2) K platnosti voleb v jednotlivých součástech je třeba účasti nejméně 10 % členů příslušné akademické obce v příslušné komoře. V případě, kdy účast členů příslušné části akademické obce v některé komoře bude nižší, vypisuje ústřední volební komise v této součásti druhé kolo voleb, v němž již nebude brán zřetel na procentuální účast členů příslušné akademické obce. (3) Zvoleni do senátu jsou: a) 4 z navržených členů komory akademických pracovníků fakulty, kteří získají nejvyšší počet hlasů, b) 3 z navržených studentů fakulty, kteří získají nejvyšší počet hlasů, c) 1 z navržených členů celouniverzitní komory, který získá nejvyšší počet hlasů. (4) Dojde-li na místech rozhodných pro zvolení kandidáta do senátu k rovnosti hlasů, jsou vypsány další volby, v nichž se rozhodne mezi kandidáty s rovností hlasů. (5) Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb a obálky s odevzdanými hlasovacími lístky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně ústřední volební komisi, která zpracuje závěrečný protokol o volbách. Vzor protokolu o průběhu a výsledcích voleb ústřední volební komise připraví a rozešle dílčím volebním komisím nejpozději den před prvým dnem konání voleb. (6) Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění na úředních deskách a webových stránkách univerzity a jednotlivých součástí. (7) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost ústřední volební komisi, a to nejpozději do 3 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Ústřední volební komise posoudí platnost volby do 10 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí ústřední volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se zdůvodněním musí být zveřejněny na úředních deskách a webových stránkách univerzity a jednotlivých součástí. (8) V případě, že došlo k pochybení, které ohrožuje regulérnost voleb, vyhlašuje ústřední volební komise v součinnosti s předsedou senátu opakované volby. K rozhodnutí o opakování voleb musí dojít nejpozději 15 dnů po posledním dnu konání voleb. Opakované volby se vyhlašují v těch komorách, kde došlo k pochybení. Opakované volby se konají nejpozději 10 dnů po rozhodnutí o opakování voleb. 4

5 Článek 10 Náhradníci (1) Kandidáti do senátu, kteří se ve svých komorách umístili na dalších místech a kteří získali alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných poslednímu zvolenému kandidátovi, jsou zapsáni do seznamu náhradníků v pořadí podle počtu obdržených hlasů. Seznam je uložen mezi dokumenty senátu. (2) Na uvolněné místo v senátě nastupuje náhradník ze seznamu příslušné komory s nejvyšším počtem hlasů. (3) Náhradník musí se svým nástupem do senátu vyslovit souhlas. (4) Člen senátu, který byl zvolen jako student, řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže součásti ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže součásti ke studiu v doktorském studijním programu, může do sedmi dnů ode dne řádného ukončení studia písemně sdělit předsedovi senátu, že se hodlá stát náhradníkem. V takovém případě bude zařazen jako náhradník do seznamu náhradníků na dobu nejvýše 4 měsíců a povolán do senátu po zápisu do studia (dále doba řízení ). Na jeho místo může nastoupit náhradník, který musí vyslovit souhlas s tím, že v případě návratu původního člena senátu bude zařazen zpět do seznamu náhradníků. (5) Není-li uchazeč podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem. (6) Není-li k dispozici žádný náhradník, nejsou po dobu řízení vypisovány doplňkové volby. (7) Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení, v němž tak učinil, prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. (8) Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy senátu. (9) Mandát náhradníka zaniká za podmínek uvedených v čl. 3 odst. 2 až 4. Článek 11 Doplňovací volby (1) Doplňovací volby do senátu vyhlásí předseda senátu nejpozději 30 dnů po zániku členství člena senátu, jehož místo nelze obsadit náhradníkem. (2) Doplňovací volby se nemusí konat, dojde-li k zániku členství člena senátu v období šesti měsíců před uplynutím funkčního období senátu, pokud senát nerozhodne jinak. (3) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. (4) Nezvolení kandidáti do senátu v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky. ČÁST III JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU Článek 12 Ustavení senátu (1) Do deseti dnů po vyhlášení právoplatnosti voleb svolá předseda odstupujícího senátu ustavující zasedání nově zvoleného senátu. (2) Předseda odstupujícího senátu řídí volbu předsedy senátu a předsedů komor senátu. Článek 13 Předseda a místopředsedové senátu (1) Předsedu nového senátu volí členové senátu na prvním zasedání nově zvoleného senátu. (2) Volba předsedy senátu je tajná a ke zvolení předsedy je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují 2 nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde rozhoduje již prostá většina hlasů. (3) Jednotlivé komory senátu volí odděleně své předsedy, kteří se stávají místopředsedy senátu. Volba 5

6 probíhá podle stejných pravidel jako volba předsedy senátu odstavce 1 a 2). (4) Nově zvolený předseda senátu se ujme dalšího řízení prvního zasedání senátu. (5) Zvolením nového předsedy senátu končí činnost odstupujícího senátu i volebních komisí. (6) V době nepřítomnosti předsedy senátu jej zastupuje jím určený místopředseda senátu. (1) Senát může zvolit tajemníka senátu. Článek 14 Výkonné a poradní orgány senátu (2) Senát může zřídit komise senátu jako své odborné orgány. (3) Členové komisí senátu nemusí být členy Akademické obce univerzity. Článek 15 Zasedání senátu (1) Řádná zasedání senátu se konají podle dlouhodobého plánu činnosti schváleného senátem. (2) Mimořádná zasedání senátu svolává jeho předseda na žádost: a) nejméně jedné třetiny členů senátu, b) akademického senátu kterékoliv fakulty, c) nejméně jedné desetiny všech členů Akademické obce univerzity, d) rektora nebo jej zastupujícího prorektora. (3) Žádost o svolání mimořádného zasedání se předkládá písemně předsedovi senátu a zasedání se svolává do 10 dnů po jejím předložení. (4) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. (5) Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor má právo vystoupit na zasedání kdykoliv o to požádá. Článek 16 Zahájení, řízení a pořad jednání senátu (1) Jednání senátu lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. (2) Jednání senátu řídí předseda senátu, případně jím pověřený místopředseda (dále jen předsedající ). (3) Na počátku každého jednání stanoví senát na návrh svého předsedajícího program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů tohoto programu. Členové senátu mají právo předložit doplňovací nebo pozměňovací návrhy k pořadu jednání. Toto právo má i rektor nebo jeho zástupce. Změnu programu zasedání senát schvaluje hlasováním. Článek 17 Projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání senátu (1) Jednotlivé body pořadu jednání senátu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů, které navrhovatel předkládá nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání senátu. Tato lhůta se nevztahuje na mimořádná zasedání senátu. (2) Písemné podkladové materiály se bezodkladně zpřístupňují členům senátu prostřednictvím elektronické pošty nebo také zasílají v tištěné podobě společně s pozvánkou na zasedání senátu. (3) Se souhlasem většiny členů senátu lze bod jednání senátu projednat bez písemného podkladového materiálu. (4) Úvodní slovo při projednávání bodu pořadu jednání senátu přednese předkladatel, případně osoba jím pověřená. (5) Ke každému bodu pořadu jednání senátu se může konat rozprava. Rozpravu řídí předsedající. Člen senátu 6

7 má právo na faktickou poznámku, kterou reaguje na průběh rozpravy. Obsah poznámky bude spolu se jménem člena senátu, který ji přednesl, zaznamenán v zápise z jednání. Předsedající má právo časově omezit vystoupení jednotlivých členů senátu. (6) Členové senátu mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy k návrhům obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo předneseným v úvodním slově. Předkladatel může svůj návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy. (7) Předsedající může navrhnout ukončení rozpravy, pokud je zřejmé, že její pokračování nemůže přispět k objasnění projednávané věci. (8) Jestliže se senát v průběhu jednání senátu usnese, že podkladové materiály jsou nedostačující, upustí od dalšího projednávání příslušného bodu pořadu. Předkladatel má právo kdykoliv stáhnout materiál z jednání. Článek 18 Hlasování (1) Pro výpočet potřebného počtu členů senátu pro hlasování a přijetí usnesení je výchozí celkový počet členů senátu. Neobsazené mandáty se nezapočítávají do celkového počtu členů senátu. (2) Senát je schopen usnášení, jsou-li hlasování přítomny alespoň tři pětiny jeho členů. (3) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. (4) V případě, že byly předneseny pozměňovací návrhy, které byly akceptovány předkladatelem, hlasuje se nejdříve o pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. K jejich schválení postačuje prostá většina přítomných členů senátu. Závěrem se hlasuje o celém předloženém materiálu včetně změn. (5) Ke schválení usnesení je potřeba souhlasu třípětinové většiny všech členů senátu v těchto záležitostech: a) zřizování, slučování, splynutí, rozdělování nebo rušení součástí univerzity, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci univerzity, zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí univerzity, b) schvalování vnitřních předpisů univerzity navrhované rektorem nebo vnitřní předpisy jejich součástí na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty, c) schvalování rozpočtu univerzity předloženého rektorem, d) rozhodnutí sporu mezi rektorem a senátem, e) legislativních záležitostí neřešených vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí, f) návrh na odvolání rektora, g) k návrhu rektora na zrušení vnitřního předpisu, rozhodnutí nebo jiného úkonu orgánu součásti univerzity anebo pozastavení jeho účinnosti, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity, h) odvolání předsedy senátu. i) návrh na odvolání člena senátu podle čl. 3 odst. 4. (6) V záležitostech, které nejsou uvedeny v odstavci 5, je třeba ke schválení usnesení souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů senátu. (7) Hlasování senátu je tajné v těchto záležitostech: a) návrh kandidáta na funkci rektora a návrh na jeho odvolání, b) vyslovení souhlasu s návrhem rektora na jmenování Vědecké rady univerzity, c) delegování zástupců univerzity do reprezentace vysokých škol, d) volba předsedy senátu. (8) V záležitostech, které nejsou uvedeny v odstavci 6, hlasuje senát veřejně, pokud se na návrh některého svého člena nerozhodne pro hlasování tajné. (9) Usnesení senátu, s nímž rektor nesouhlasí, rektor neprovede a tuto skutečnost oznámí neprodleně předsedovi senátu se zdůvodněním. Pokud nedojde k dohodě, jedná senát o věci znovu za přítomnosti rektora a 7

8 vydá konečné rozhodnutí. Pro toto rozhodnutí je třeba dvoutřetinové většiny všech členů senátu. (10) Jestliže senát není úplný, nelze hlasovat o: a) zřizování, slučování, splynutí, rozdělování nebo rušení součástí univerzity, b) návrhu kandidáta na funkci rektora, c) návrhu na odvolání rektora, d) odvolání předsedy senátu. (1) O každém zasedání senátu se pořizuje zápis. Článek 19 Zápis ze zasedání senátu (2) V zápise ze zasedání senátu je nutno uvést zejména program zasedání a jeho průběh, kdo řídil zasedání, účast členů senátu a hostů, jaké návrhy byly podány, účast na rozpravě a výsledky hlasování. (3) Samostatnou část zápisu ze zasedání senátu tvoří usnesení. (4) Zápis ze zasedání senátu pořizuje předsedající zasedání nebo zapisovatelka, jeho korekturu provádí místopředseda za studentskou komoru. (5) Přílohami zápisu ze zasedání senátu jsou znění předložených dokumentů, které byly předmětem jednání. Článek 20 Provoz senátu (1) Administrativu spojenou s činností senátu zajišťují zaměstnanci rektorátu univerzity. (2) Náklady na činnost senátu jsou hrazeny z rozpočtu rektorátu univerzity. ČÁST IV VOLBA A ODVOLÁNÍ REKTORA Článek 21 Volební řád pro návrh kandidáta na funkci rektora (1) Kandidáta na funkci rektora navrhuje senát prezidentu republiky prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministr ). K návrhu senát dospívá na základě tajných voleb. (2) Volby kandidáta na funkci rektora připravuje a řídí volební komise. Předsedu a další členy volební komise jmenuje senát. (3) Návrh kandidáta na funkci rektora může podat člen Akademické obce univerzity způsobem určeným volební komisí. (4) Uchazeči o kandidaturu na funkci rektora jsou představeni Akademické obci univerzity na veřejných zasedáních senátu, kde mohou přednést svůj program. (5) Kandidátem na funkci rektora je navržen ten uchazeč, pro kterého se v tajném hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu, přičemž se každý člen senátu může vyslovit nejvýše pro jednoho uchazeče. Hlasování se koná až po představení uchazečů Akademické obci univerzity. (6) V případě, že jsou alespoň dva uchazeči a žádný z nich neobdržel v prvém kole potřebný počet hlasů, uvedený v odstavci 5, koná se po hodinové přestávce druhé kolo voleb. Jestliže v prvním kole došlo k rovnosti hlasů na prvém místě, postupují do druhého kola všichni uchazeči, kteří se umístili na prvém místě, zbylí uchazeči do druhého kola nepostupují. Jestliže nedošlo k rovnosti hlasů na prvém místě, postupují do druhého kola všichni uchazeči, kteří se umístili na prvém a druhém místě, zbylí uchazeči do druhého kola nepostupují. V případě, že je uchazeč jen jeden, druhé kolo voleb se nekoná a postupuje se podle odstavce 7. (7) Jestliže ani ve druhém kole žádný z celkového počtu alespoň dvou uchazečů neobdrží potřebný počet hlasů uvedených v odstavci 5, koná se za týden třetí kolo voleb, pro které se počet uchazečů, pokud je pro druhé 8

9 kolo větší než dva, opět redukuje postupem uvedeným v odstavci 5. (8) Jestliže žádný z uchazečů neobdržel při volbách postupem uvedeným v odstavcích 5 až 7 potřebný počet hlasů, vyhlašuje senát novou volbu kandidáta na funkci rektora. Článek 22 Způsob podávání návrhu na odvolání rektora (1) Návrh na odvolání rektora podává senát prezidentu republiky prostřednictvím ministra. (2) Podnět k podání návrhu na odvolání rektora je oprávněn podat kterýkoliv člen senátu. Podnět musí být písemný, musí obsahovat zdůvodnění a musí být předložen předsedovi senátu. (3) Je-li podnět podle odstavce 2 vydán, musí být senátem na jeho nejbližším zasedání projednán. K jednání musí být přizván rektor. Na závěr jednání se o podnětu koná tajné hlasování. (4) Vysloví-li se pro podnět v hlasování podle odstavce 3 nejméně tři pětiny všech členů senátu, je splněna podmínka pro podání návrhu podle odstavce 1. Článek 23 Závěrečná ustanovení (1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. prosince (2) Tento řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona senátem dne 19. září (3) Tento řád nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., v. r. rektor 9

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Zastupitelstvo MO Pardubice VI (dále jen zastupitelstvo

Více

Konkurzní řád. Vyhlášení konkurzu a přihláška do konkurzu

Konkurzní řád. Vyhlášení konkurzu a přihláška do konkurzu Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. n) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. volební řád sněmu

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. volební řád sněmu Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 volební řád sněmu Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 VOLEBNÍ ŘÁD SNĚMU KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 DNE: 8. 2. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 516/2016/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou ANOTACE: Vyhlášení

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 314. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrnice o schvalování účetní závěrky

Směrnice o schvalování účetní závěrky Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice Směrnice o schvalování účetní závěrky Zpracovatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor Předkladatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠUMPERKA

JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠUMPERKA JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka (dále jen ZM) v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Článek 1 Úvodní ustanovení Legislativní rámec habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě strojní (dále FS ) TU v Liberci

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Kárný řád

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Kárný řád Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 Změna: 11. června 2010 Změna: 23. května 2013 Kárný řád Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN 58/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. února 2016 o státních zkoukách z grafických disciplín a o změně vyhláky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu.

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu. Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání doplňující a rozšiřující studium Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta se sídlem M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 zastoupená děkankou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012 *UOHSX004IWZ9* UOHSX004IWZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 2227/09-177 VS opr.: 07-016585 Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 29. ČERVENCE 2015 Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách č.tel. 494 379 021 email: podatelna@mu.rokytnice.cz Starosta Města Rokytnice v Orlických horách O Z N A

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU Evropský parlament Brusel Brusel, 19. června 2001 Znění pozměněné dne 9. října 2008 a 18. října 2012 HLAVA I: NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ ZÁKLAD, CÍLE Článek

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více