U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006"

Transkript

1 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město MmÚL OČZ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město Odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město Magistrát města Ústí nad Labem Odbor čistoty a zeleně Usnesení č. 2462/37 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 37. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 37. schůze RMO ÚL město včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 2/2, 3/D/17, 3/E/3, 3/E/4, 3/K/5, 6/2. Usnesení č. 2463/37 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 35. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění starších rozpracovaných usnesení RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 35. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem - město informovat Radu MO Ústí nad Labem - město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení

2 předložený materiál, Usnesení č. 2464/37 (materiál č. 2/1) Ekonomický odbor: Rozpočtová opatření v rozpočtu 2005 (b) s o u h l a s í s rozpočtovými opatřeními v rozpočtu MO ÚL město na rok 2005 spočívajícími ve zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o ,00 Kč takto: celkové příjmy rozpočtu ,41 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu ,41 tis. Kč, Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město realizovat rozpočtová opatření v rozpočtu MO ÚL město pro rok předložený materiál, Usnesení č. 2465/37 (materiál č. 2/2 na stůl) Ekonomický odbor: Finanční příspěvky finanční příspěvek pro Dobrovolnické centrum Ústeckého kraje ve výši 10 tis. Kč, Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město zajistit realizaci poskytnutí příspěvku. Usnesení č. 2466/37 (materiál č. 3/A/1) Informativní zpráva o stavu prodeje obsazených bytových jednotek v prodaných objektech 1. předloženou tabulku o stavu prodeje obsazených bytových jednotek v prodaných objektech, zpracovanou realitní kanceláří HYPO-Real, zast. Ing. Tomášem Češkou, 2. odstoupení p. Jaroslava Bierhanzla od koupě obsazené bytové jednotky č. 69 v objektu Malátova čp. 2433/9 s tím, že dalšími kupujícími budou manželé Jitka a Martin - 2 -

3 Zvonečkovi, bytem Ústí n. L., za kupní cenu ,- Kč, 3. rozpracování prodeje obsazené bytové jednotky č. 42 v objektu Malátova čp. 2430/7, u manželů Pechových (odvolání proti stanovení dluhu), (b) r e v o k u j e usnesení č. 2173/33 ze dne 5. září 2005 ve věci prodeje obsazené bytové jednotky č. 3 v objektu Klíšská čp. 331/167 p. Marku Durilovi, za kupní cenu ,- Kč z důvodu nedodržení stanovených lhůt pro sepis kupní smlouvy a doplacení kupní ceny. Kauce ve výši ,- Kč propadá ve prospěch ÚMO Ústí nad Labem - město, (c) d o p o r u č u j e ZMO ÚL - město na jednání XVII. zasedání dne 28. února 2006 revokovat usnesení č. 25 z XV. zasedání dne 27. září 2005 z důvodu nedodržení stanovených lhůt pro sepis kupní smlouvy a doplacení kupní ceny, (d) u k l á d á 1. Ing. V. Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit na jednání XVII. zasedání ZMO ÚL - město dne 28. února 2006 materiál ve smyslu bodu (b) tohoto usnesení, 2. pí M. Zajíčkové, vedoucí odboru SOM ÚMO ÚL město po projednání v Zastupitelstvu MO ÚL - město zajistit zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 3 v prodaném objektu Klíšská čp. 331/167 za základní nabídkovou cenu ,- Kč s tím, že prodej bude dle směrnice č. I/2004. Usnesení č. 2467/37 (materiál č. 3/D/2) Zařazení pozemkových parcel č. 1734/1, 1734/73, 1734/76, 1734/77 v k. ú. Ústí n. L. do vybraného majetku města dopis vedoucí kanceláře tajemníka, Mgr. R. Habrové, sdělení k žádosti o zařazení pozemkových parcel č. 1734/1, 1734/73, 1734/76, 1734/77 v k. ú. Ústí n. L. do vybraného majetku města, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město písemně informovat primátora města Ústí nad Labem, Mgr. P. Gandaloviče, o stanovisku MO ÚL město. Usnesení č. 2468/37 (materiál č. 3/D/3) Zařazení části pozemkové parcely č. 1925/1 v k. ú. Ústí n. L. do správy MO ÚL město - 3 -

4 (a) n e s o u h l a s í se zařazením části pozemkové parcely číslo 1925/1 v k. ú. Ústí n. L. do majetku Města a následně do správy Městského obvodu Ústí nad Labem - město, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město informovat o tomto usnesení Magistrát města Ústí nad Labem, kancelář tajemníka. Usnesení č. 2469/37 (materiál č. 3/D/4) Zařazení pozemkových parcel č. 898/68, 898/250 a 898/242 v k. ú. Všebořice do vybraného majetku dopis vedoucí kanceláře tajemníka, Mgr. R. Habrové, sdělení k žádosti Zařazení pozemkových parcel č. 898/68, 898/250 a 898/242 v k. ú. Všebořice do vybraného majetku, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město písemně informovat primátora města Ústí nad Labem, Mgr. P. Gandaloviče, o stanovisku MO ÚL město. Usnesení č. 2470/37 (materiál č. 3/D/5) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 704 v k. ú. Skorotice, manželé Bílkovští (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Skorotice z majetku města Ústí nad Labem: celková p. p. č. výměra část min. nabídková cena Kč/ účel cca ,- zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce

5 Usnesení č. 2471/37 (materiál č. 3/D/6) Pronájem pozemkové parcely č. 2121/1 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Berinde (a) s c h v a l u j e pronájem pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel celk. výměra výměra nájem Kč/ / rok roční nájem Kč výp. lhůta 2121/1 Gheorghe Berinde , ,-- 12 měs. zahrada Ústí n. L. - nájemce si bude na své vlastní náklady udržovat a opravovat oplocení, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem - město vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 2472/37 (materiál č. 3/D/7) Pronájem části pozemkové parcely č. 461/11 v k. ú. Předlice, pí Jurková (a) s c h v a l u j e pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel celk. výměra výměra nájem Kč/ / rok roční nájem Kč výp. lhůta 461/11 Marie Jurková ,-- 450,-- 12 měs. zahrada Ústí n. L. - nájemce si bude na své vlastní náklady udržovat a opravovat oplocení, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. - město vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. účel účel Usnesení č. 2473/37-5 -

6 (materiál č. 3/D/8) Pronájem části pozemkové parcely č. 892/1 v k. ú. Klíše, pí Kavinová (a) s c h v a l u j e pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel 892/1 Eva Kavinová Ústí n. L. celk. výměra výměra nájem Kč/ /rok roční nájem Kč účel 5,- 400,- zahrada výp. lhůta 12 měsíců pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit vypracování nájemní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 2474/37 (materiál č. 3/D/9) Záměr pronájmu části pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem celk. výměra výměra nájem roční nájem p. p. č. Kč/ účel /rok Kč , ,-- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 2475/37 (materiál č. 3/D/10) Záměr pronájmu části pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem - 6 -

7 celk. výměra výměra nájem roční nájem p. p. č. Kč/ účel /rok Kč , ,-- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 2476/37 (materiál č. 3/D/11) Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 937 v k. ú. Ústí n. L. (a) n e s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemkové parcely č. 937 v k. ú. Ústí nad Labem do doby vypracování dlouhodobého záměru prodeje pozemků MO ÚL město, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město informovat žadatele. Usnesení č. 2477/37 (materiál č. 3/D/14) Ukončení nájemní smlouvy č. 598 dohodou, p. Doležal, záměr pronájmu části p. p. č. 785/3 v k. ú. Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy č. 598 o pronájmu části p. p. č. 785/3 o výměře 448 z celkové výměry 2430 v k. ú. Ústí n. L. dohodou podanou panem Janem Doležalem, bytem Ústí n. L., ke dni , pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. město: 1) vyrozumět o tomto usnesení nájemce a Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí n. L. - město, 2) zajistit zveřejnění záměru pronájmu části následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L.: celk. výměra výměra nájem roční nájem p. p. č. Kč/ účel /rok Kč 785/ , ,-- zahrada - 7 -

8 Usnesení č. 2478/37 (materiál č. 3/D/15) Ukončení nájemní smlouvy č dohodou, p. Šebek (a) s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy č o pronájmu části p. p. č. 859 o výměře 2340 z celkové výměry 2960 v k. ú. Ústí n. L. dohodou podanou p. Petrem Šebkem, Ústí n. L. ke dni , pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. město vyrozumět o tomto usnesení nájemce a Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí n. L. město. Usnesení č. 2479/37 (materiál č. 3/D/16) Podání vysvětlení Radě MO ÚL město, p. Jiří Doležal, Ústí n. L. podání vysvětlení ze dne Radě MO ÚL město panem Jiřím Doležalem, Ústí n. L., týkající se prodeje části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. z majetku MO ÚL město, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. město vyrozumět o tomto usnesení p. Jiřího Doležala, bytem Ústí n. L. Usnesení č. 2480/37 (materiál č. 3/D/17 na stůl) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 902/1 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města Ústí n. L. min. nabídková výměra celková p. p. č. výměra cena účel Kč/ 902/ ,-- přístup k RD, zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, - 8 -

9 pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 2481/37 (materiál č. 3/E/1) Zápis z 1. zasedání BK RMO ÚL - město ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. zasedání BK RMO ÚL město konaného dne Usnesení č. 2482/37 (materiál č. 3/E/2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pí Koptová, Ústí n. L. žádost pí Koptové ze dne o prodloužení nájemní smlouvy, prodloužení nájemní smlouvy č. 1/Vy/05 o dva roky paní Ingrid Koptové, Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení, 2. vypracovat dodatek k nájemní smlouvě. Usnesení č. 2483/37 (materiál č. 3/E/3 na stůl) Žádost o prominutí poplatku z prodlení p. Klesal, Ústí n. L. žádost pana Mário Klesala o prominutí poplatku z prodlení ze dne , (b) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši 3 297,- Kč za období od do , pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení

10 Usnesení č. 2484/37 (materiál č. 3/E/4 na stůl) Žádost o prominutí poplatku z prodlení manželé Pechovi, Ústí n. L. žádost manželů Pechových o prominutí poplatku z prodlení ze dne , (b) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši ,- Kč za období od do , pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 2485/37 (materiál č. 3/G/1) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0204/M/K Zvýšení počtu parkovacích míst předloženou zprávu, znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0204/M/K (změna termínů a změna ceny u parkovacích míst Dlouhá a Veleslavínova), pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město: 1) zajistit podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0204/M/K Zvýšení počtu parkovacích míst, 2) předložit na další schůzi Rady městského obvodu Ústí nad Labem město seznam vybraných lokalit pro vybudování nových parkovacích míst v roce Usnesení č. 2486/37 (materiál č. 3/G/2 - na stůl) Zásobník oprav pro rok 2006 zásobník oprav, dle naléhavosti navrhovaných oprav,

11 zahájení přípravy dle pořadí v zásobníku oprav, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem - město zajistit prostřednictvím správce TOMMI Sever, s. r. o. zahájení přípravných prací na těchto akcích. Usnesení č. 2487/37 (materiál č. 3/K/1) Návrh na vyřazení úkrytů civilní ochrany ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem - město z evidence Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje předloženou důvodovou zprávu, vyřazení úkrytů civilní ochrany ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem - město z evidence Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v domech Lidické náměstí 2221/5 a 2222/6, Velká Hradební 2319/84, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město zajistit vypracování žádosti o snětí věcného břemene z úkrytů civilní ochrany na Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Usnesení č. 2488/37 (materiál č. 3/K/2) Veřejné projednávání Návrhu Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem informativní zprávu o veřejném projednávání Návrhu Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem, Návrh Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem bez připomínek, pí M. Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město informovat o přijatém usnesení odbor rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

12 Usnesení č. 2489/37 (materiál č. 3/K/3) Žádost o pronájem hudebního altánku v Městských sadech na den 1. května 2006 žádost o pronájem hudebního altánu v Městských sadech včetně prostoru před altánem předloženou OV KSČM Ústí nad Labem na den za účelem oslav 1. máje, (b) n e s o u h l a s í s pronájmem vzhledem k plánované rekonstrukci kašny a kanalizace v prostoru před hudebním altánem, Ing. Jiřímu Dubinovi, vedoucímu odboru čistoty a zeleně ÚMO ÚL město informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 2490/37 (materiál č. 3/K/4) Žádost o pronájem hudebního altánku v Městských sadech na dny od 2. května do 18. června 2006 žádost o pronájem hudebního altánu v Městských sadech předloženou OV KSČM Ústí nad Labem, včetně prostoru před altánem v souvislosti s předvolební akcí k volbám do Parlamentu České republiky od 2. května do 18. června 2006, (b) n e s o u h l a s í s pronájmem vzhledem k plánované rekonstrukci kašny a kanalizace v prostoru před hudebním altánem, Ing. Jiřímu Dubinovi, vedoucímu odboru čistoty a zeleně ÚMO ÚL - město informovat o přijatém usnesení žadatele. předloženou zprávu, Usnesení č. 2491/37 (materiál č. 3/K/5 - na stůl) Systém parkování ve vnitrobloku

13 I) cenu za parkování: 1) pro podnikatele (vyhrazené místo) 1500,- Kč/měsíčně, 2) pro nájemníky bytů Lidické náměstí 4 7 ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem - město 400,- Kč/měsíčně, II) složení vratné zálohy 500,- Kč za poskytnutí čipové karty, 1) pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí nad Labem město informovat žadatele o přijatém usnesení, 2) Ing. Urbanové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit evidenci a kontrolu plateb za parkování. Usnesení č. 2492/37 (materiál č. 6/1) Starosta, tajemnice, další a různé: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností předložený materiál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, navrhovaný postup přijímání a vyřizování petic a stížností tak, jak je uveden v předloženém materiálu, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město postupovat při příjmu a vyřizování petic a stížností přijatých na ÚMO Ústí nad Labem město od 1. ledna 2006 dle těchto schválených pravidel. Usnesení č. 2493/37 (materiál č. 6/2 na stůl) Starosta, tajemnice, další a různé: Smlouva o vzdělávání jazyková agentura INTERPRET informaci o vzdělávání zaměstnanců města Ústí nad Labem, MO ÚL město zařazených do Úřadu MO ÚL město v souladu se schváleným rozpočtem MO ÚL město na rok 2006, Smlouvu o vzdělávání mezi MO ÚL město a Jazykovou agenturou INTERPRET, zast. Markem Klikarem, IČ ,

14 Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zahájení a průběh jazykových kurzů v souladu se zněním této smlouvy. (bez materiálu) Starosta, tajemnice, další a různé: Žádost p. Volka o zrušení rozhodnutí o výpovědi nájemní smlouvy na nebytový prostor Lidické náměstí 5, 6, Ústí nad Labem po projednání písemné žádosti p. Volka ze dne o zrušení rozhodnutí o výpovědi nájemní smlouvy na nebytový prostor Lidické náměstí 5, 6, Ústí nad Labem a po ústním doplnění p. Volka nepřijala usnesení k tomuto bodu, nadále platí usnesení RMO ÚL město č. 2307/mim. ze dne a č. 2456/mim. ze dne V Ústí nad Labem Radek VONKA starosta městského obvodu Ústí nad Labem město Ing. Václav VERNER místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem - město

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Usnesení. konaného dne 15. prosince 2010 v sále TJ PARAMO, Josefa Poppera 18 ve Svítkově

Usnesení. konaného dne 15. prosince 2010 v sále TJ PARAMO, Josefa Poppera 18 ve Svítkově Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad městského obvodu Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva městského

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 17.07.2012 ve společenské místnosti v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 V Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu, byla dne 16.

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013 R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013 377/2013 - Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 9/2013, 10/2013 378/2013 - Zápis z jednání

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.3.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.3.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.3.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 67/2007 ze dne 30.3.2007

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í #3397/ULT/2015-ULTM@j 3397/ULT/2015-ULTM.j.: UZSVM/ULT/3350/2015-ULTM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 Porušení některých

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Bc. Marek Karger, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor Smékal, Marek Šváb, Ladislav

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Rada města Kopřivnice se na své schůzi dne 19.8.2014 usnesla vydat tato pravidla. Čl. 1 Vymezená oblast města Kopřivnice (1) Vymezenou oblastí

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 46. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.02.2016 662/46/RM/2016 Schválení programu 46. schůze rady města program 46. schůze: 1. Schválení programu

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Ž Á D O S T. 1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, živnostenského oprávnění):

Ž Á D O S T. 1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, živnostenského oprávnění): Ú ř a d m ě s t s k é h o o b v o d u P l z e ň 1 - F i n a n č n í o d b o r, a l e j S v o b o d y 6 0, 3 2 3 0 0 P l z e ň Vyplní ÚMO Plzeň 1: Evidenční číslo žádosti Komise Datum podání žádosti Program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 16/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 16/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 16/11 z jednání rady města konaného dne 10.10.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 547-592 RM schvaluje 547) nové Zásady prodeje stavebních pozemků v lokalitě Hradiště

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 7.schůze rady města konané dne 18.května 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 07/11/152 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 6. schůze rady města

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 12.4.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 12.4.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 12.4.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 90/2007 ze dne 12.4.2007

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

RM 1/17/07 RM 2/17/07

RM 1/17/07 RM 2/17/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 2.5.2007 RM 1/17/07 řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., dokončit v termínu do 16.5.2007 zpracování směrnice o evidenci, vymáhání

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina Chvostová,

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č.bytu 27 v platném znění u nájemce Helena Dobrovolná,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015,

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 21.5.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

17. OZ dne 10. listopadu 2008

17. OZ dne 10. listopadu 2008 17. OZ dne 10. listopadu 2008 Výpis z USNESENÍ 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Huslenky, konané dne 10.11.2008 restaurace U Pokorných Huslenky 1-17/08 OZ bere na vědomí 1. Plnění usnesení OZ

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 5. 4. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 5. 4. 2004 Usnesení RM 5. 4. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 5. 4. 2004 262/2004 RM podle 31, odst. 1 zák. č. 199/94 Sb. v platném znění jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na obchodní

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více