září 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7"

Transkript

1 září 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7

2 1. Charakteristika školy 1.1. Úvod Zemědělské školství v Novém Jičíně - Žilině má dlouholetou tradici. Školu se podařilo otevřít na základě usnesení Moravského zemského sněmu z 30. prosince Potřeba odborného vzdělání se postupem doby rozšiřovala. Byla otevřena hospodyňská škola a zimní hospodářská škola. Hodnotíme-li činnost střední zemědělské školy v Novém Jičíně do roku 1945, je nutno uvést, že do této doby byla nositelem zemědělského pokroku, rozšiřovatelem zemědělských zkušeností, má ohromné zásluhy na zvelebení kravařského skotu, rozmnožování kvalitních odrůd obilovin apod. Škola měla ohlas i za hranicemi Rakouska-Uherska. Vývoj školy po roce 1945 byl velmi pestrý a zrcadlil rychlé změny, jimiž procházela naše společnost. Byly zaváděny nové formy vzdělávání zemědělské mládeže. V roce 1958 byla otevřena Střední zemědělská technická škola (SZTŠ), denní, čtyřletá s maturitou. Studijními obory byly obor Pěstitelství a obor Chovatelství. Později byl zaveden obor Pěstitelství - chovatelství. Od se mění název školy na Střední zemědělskou školu (SZeŠ). Ve školním roce 1993/94 došlo k zavedení studijního oboru Agropodnikání se zaměřením zemědělská výroba a obchod a služby. Od 1. září 1994 bylo zahájeno dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. Později bylo otevřeno i v dálkové formě. Od se mění název školy na Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 (SZeŠ a SOUz). Od dochází ke změně zařazení do sítě škol na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j /99-21, kterým se povolují studijní obory pro Střední zemědělskou školu (studijní obor Agropodnikání) a pro SOU (učební obor - Opravář zemědělských strojů) a studijní obor - Podnikání v oborech (dálková forma, nástavbové studium). Od je nově zařazen další zemědělský studijní obor Rostlinolékařství. Novým zřizovatelem školy ke dni 1. července 2001 se stal Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Dnem 1. září 2003 byl zaveden další studijní obor Ochrana a obnova životního prostředí. Je to obor nezemědělský, lyceálního typu Základní informace Název školy Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Nový Jičín, U Jezu 7 Identifikátor zařízení IČO Příspěvková organizace s právní subjektivitou Škola sdružuje: Střední zemědělská škola IZO Střední odborné učiliště IZO

3 Školní jídelna IZO Domov mládeže IZO Základní informace zveřejněné podle požadavku zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ředitelem školy je RNDr. Jiří Trávníček. Byl jmenován do funkce dne 1. března 1992 náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu s ustanovením 12 odst. 4 pís. d) zákona ČNR 564/1990 Sb. a podle ustanovení 65 zákona 167/1991 Sb. (zákoníku práce) dekretem č.j /92. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon): Ředitel řídí právnickou osobu vykonávající činnost školy, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost školské rady, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy školské radě. Ředitel je povinen účastnit se jednání školské rady, je-li jí přizván. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka. Ředitel školy a školského zařízení a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, f) zajišťuje, aby osoby uvedené v zákonní zástupci žáka byli včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pracovník pověřený vyřizováním stížností a poskytováním informací: Ing. Věra Nováková 3

4 tel.: , , fax: , Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (odkazy na zákon 561/2004 Sb): a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle 66 a 97, d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8, e) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, f) uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, g) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle 41 Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat do 15 dnů, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak (zákon č. 71/1967 Sb.). Odvolání se podává krajskému úřadu v Ostravě, ul. 28. října 117, , prostřednictvím ředitele školy. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu se podává do 8 dnů. Ředitel školy se řídí těmito základními předpisy : Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb. Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele školy a také na Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření jsou veřejně přístupné a jsou k dispozici u ředitele nebo zástupce školy v pracovních dnech od 8 do 13 hodin. Při vyřizování stížností, podnětů a oznámení se postupuje podle 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.1. Přijímání stížností: Ing. Věra Nováková tel.: , , fax: , Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace 4

5 stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.: žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba žádost o informaci se podává ústně nebo písemně žádost o poskytnutí informací poštou přijímá pracovník školy pověřený evidencí pošty Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, odesláním žadateli apod. Zpravidla jsou to náklady na kopírování (1,50 Kč za jednu stranu ), příp. práce s vyhledáváním a zpracováním (100,-Kč za jednu hodinu práce) Vyučované obory Střední zemědělská škola: kód obor KKOV M/001 název oboru Agropodnikání délka studia: 4 roky způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení úplného středního odborného vzdělání forma studia: denní kód obor KKOV M/005 název oboru Ochrana a obnova životního prostředí délka studia: 4 roky způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení úplného středního odborného vzdělání forma studia: denní kód obor KKOV L/515 název oboru Podnikání v technických povoláních délka studia: 2 roky (denní forma), 3 roky (dálková forma) způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení úplného středního odborného vzdělání forma studia: denní a dálková podmínky přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list týká se učebních oborů těchto skupin 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, popřípadě obor obsahově příbuzný, příbuznost posoudí ředitel školy. Střední odborné učiliště: kód oboru KKOV H / 003 název oboru Opravář zemědělských strojů délka přípravy: 3 roky učební obor určen: pro hochy způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných 5

6 dělnických povolání kód oboru KKOV L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství délka studia: 3 roky (dálková forma) podmínky pro přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list způsob ukončení: maturitní zkouška poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání kód oboru KKOV L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb délka studia: 2 roky (denní forma), 3 roky (dálková forma) podmínky pro přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list způsob ukončení: maturitní zkouška poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání 1.4. Charakteristika oborů s ohledem na profil absolventa M/005 Ochrana a obnova životního prostředí obor schválen MŠMT č.j /96-71 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi byli připraveni ke studiu na vysokých a vyšších školách nebo své odborné vědomosti a dovednosti mohli uplatnit v praxi. Studiem tohoto oboru žáci získávají všeobecné i základní odborné znalosti týkající se odborné terminologie, jsou seznámení s problematikou vzniku a vývoje života na zemi, jsou schopni vyhodnocovat změny životního prostředí, vliv toxických látek a další negativní vlivy na životní prostředí, orientují se v zákonech a předpisech o ochraně přírody. Absolventi jsou schopni sledovat a vyhodnocovat změny týkající se životního prostředí, zabývat se prevenci negativních vlivů. Informace z oblasti životního prostředí používat při plnění administrativních, organizačních i odborných úkolů, při podnikatelské nebo osvětové činnosti. Absolventi, kteří se nerozhodnou pro další studium se mohou uplatnit: jako pracovníci referátů životního prostředí měst, obcí jako pracovníci chráněných krajinných oblastí, národních parků v institucích ochrany přírodního prostředí v různých podnicích, v útvarech a laboratořích, které se zabývají znečištěním životního prostředí, odpadovým hospodářstvím apod. 6

7 41-04-M/001 Rostlinolékařství obor schválen MŠMT č.j /97-71 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor je koncipován tak, aby zohlednil požadavky zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a prováděcí vyhlášky č. 288/1996 Sb. o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe, jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče. Úspěšně zakončené studium bude jedním ze základních předpokladů možného živnostenského podnikání na úseku rostlinolékařské péče, ale je využitelné i v dalších oblastech podnikání. Absolvent studia je schopen se uplatnit jako: živnostenský podnikatel v oboru diagnostické, zkušební a poradenské činnosti v ochraně rostlin živnostenský podnikatel v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům podnikatel v distribuci chemických přípravků na ochranu rostlin živnostenský podnikatel v oboru kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin agronom, specialista na ochranu rostlin v zemědělských podnicích technik na výzkumných a zkušebních pracovištích na úseku rostlinolékařství živnostenský podnikatel v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace podnikatel ve výrobě biopreparátů M/001 Agropodnikání obor schválen MŠMT č.j / s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni se znalostí široké problematiky zemědělské výroby vykonávat činnosti v technicko hospodářských funkcích pro odvětví zemědělství, zejména při pěstování rostlin a chovu zvířat. Pro tyto činnosti získají odbornou průpravu, zejména na úseku technologických procesů při pěstování rostlin a chovu zvířat, ekonomiky a organizace zemědělské produkce. Obor je koncipován tak, aby žáci mohli vykonávat i činnosti související s ochranou životního prostředí, životem na venkově, zpracováním zemědělské produkce a se službami pro zemědělství. 7

8 Vzhledem k širokému rozsahu vzdělání mají absolventi možnost uplatnit se nejen v oblastech zemědělské prvovýroby, ale i v dalších oblastech výrobní a nevýrobní sféry spjaté se zemědělstvím. Jsou připraveni k vykonávání funkcí technickohospodářských pracovníků, k vedení živností a podnikatelské činnosti v oblasti prvovýroby, služeb pro zemědělství a zpracování zemědělské produkce, tvorby a ochrany životního prostředí a obnovy venkova. V rámci zaměření které škola vytváří zařazováním výběrových předmětů, poskytuje absolventům užší specializaci při zachování společného základu umožňujícího absolventovi přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce. Obor je koncipován tak, aby umožnil využít větší variability obsahu vzdělání a tím zohlednit zájmy žáků, požadavky zemědělství v daném regionu a na trhu práce. V rámci tohoto oboru máme dvě zaměření: a) zemědělská výroba Absolvent zaměřený převážně na činnosti provozního charakteru je schopen se uplatnit jako: zemědělský technik soukromě hospodařící zemědělec pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu pracovník výpočetního střediska podniku či firmy zajišťující obsluhu výpočetní techniky poradce organizací i podnikatelů pro zemědělství (po několikaleté praxi) Součástí jeho kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T,B (povinně), A a C (volitelně). b) obchod a služby Absolvent převážně zaměřený na činnosti v oblasti podnikání a služeb je schopen uplatnit se jako: podnikatel nebo pracovník na úseku provozu a služeb pro zemědělství pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků pracovník ekonomických úseků zpracovatelského průmyslu účetní nebo administrativní pracovnice pracovník výpočetního střediska podniku či firmy zajišťující obsluhu výpočetní techniky 8

9 poradce organizace i podnikatelů pro zemědělství ( po několikaleté praxi) Součástí jeho kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T,B (povinně), A a C (volitelně) H / 003 Opravář zemědělských strojů obor schválen MH č.j /93-74 s platností od počínaje prvním ročníkem Jen pro hochy, není vhodný pro uchazeče se ZPS. Absolvent tohoto učebního oboru umí se znalosti základů zemědělské výroby provádět technickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Umí svařovat elektrickým obloukem, plamenem a řezat kyslíkem, řídit motorová vozidla v rozsahu řidičského oprávnění skupiny C. Zná obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a umí využívat výsledků diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské techniky. Absolvent se umí orientovat v základních vztazích své profese k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Učební obor připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání opravář zemědělských strojů a zařízení užívaných v zemědělství. 9

10 64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních obor schválen MŠMT č.j /97-71 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor prohlubuje rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomickém s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb obory schváleny MŠMT č.j /93-23 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu. Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své profese Vybavenost školy plně odpovídá zaměření školy škola má 12 kmenových tříd, z toho ve čtyřech učebnách je instalováno video, v jedné je instalována barevná čtecí kamera s možností promítnutí grafiky na televizní obrazovku, v jedné učebně je multimediální dataprojektor (napojený na PC síť a internet). V jedné třídě je instalována učitelská stanice Apple MacIntosh. Navíc má 1 jazykovou učebnu, 2 učebny výpočetní techniky vybavené počítači řady Pentium s napojením na síť Internetu, 3 učebny pro výuku praxe a strojírenských předmětů, 4 laboratoře (chemická, biologická a pro odborné zemědělské předměty), tělocvičnu s posilovnou, 2 venkovní hřiště, cvičiště pro výuku autoškoly. 10

11 Kromě školní budovy má samostatnou budovu domova mládeže s aulou, budovu pro školní stravování, garáže, sklady a budovu se dvěma byty. Pro odborný výcvik učňů slouží mechanizační hala, je vybudována kovárna, soustružna a kovodílna. Odborný výcvik je také na odloučeném pracovišti v Suchdole n. O. Na pracovišti jsou 4 mechanizační haly, 3 vybavené kovodílny, 2 učebny pro odborný výcvik, 1 praktická učebna pro autoškolu, autocvičiště, hala pro uskladnění strojů, mycí rampa s odlučovačem ropných látek. Část výuky odborného výcviku probíhá v mechanizačním středisku VFU v Brně, ŠZP v Novém Jičíně Žilině, kde se provádí opravy zemědělských strojů a traktorů. škola je také vybavena dopravními i některými mechanizačními prostředky pro zajištění praktických cvičení a nácviku praktických dovedností. Máme 3 osobní automobily, všechny jsou upraveny pro výuku autoškoly (v březnu byl zakoupen nový vůz Ford Fiesta), 1 minibus, 9 traktorů z toho 3 pro výuku autoškoly, 1 malotraktor, 7 traktorových přívěsů, nákladní automobil LIAZ pro výuku autoškoly, sklízecí mlátičku a další zemědělské stroje. škola je v dostatečném množství i kvalitě vybavena pomůckami pro jednotlivé předměty. Provádí se jejich postupná inovace. Škola je nyní napojena na síť Internet satelitním spojem. Byla registrována vlastní internetová doména zemskolanj.cz, kterou škola využívá pro umístění webových stránek i pro elektronickou poštu. Hlavní budova školy je propojena počítačovou sítí, po ní probíhá většina komunikace a předávání dokumentů. 11

12 1.6. Tabulky stavy žáků Stavy žáků k Ročník Počet tříd Obor Hoši Dívky Celkem 1. 1 AGP SZeŠ 1 OOŽP AGP OOŽP AGP AGP Celkem 6 AGP OOŽP Opravář zem. strojů SOU 2. 1 Opravář zem. strojů Opravář zem. strojů Celkem 3 Opravář zem. strojů SZeŠ SOU 1. 1 Denní nást. studium Podnikání v tech. povoláních Podnikání v oborech obchodu a služeb Denní nást. studium Podnikání v tech. povoláních Podnikání v obor. zemědělství a les. hos. Podnikání v oborech obchodu a služeb 1. 1 Dálkové nást. studium Podnikání v technic. povoláních Podnikání v obor. zemědělství a les. hosp. Podnikání v oborech obchodu a služeb 2. 1 Dálkové nást. studium Podnikání v technic. povoláních Podnikání v obor. zemědělství a les. hosp. Podnikání v oborech obchodu a služeb Celkem 3 nástavbové studium denní nástavbové studium dálkové SZeŠ a SOUz CELKEM Komentář: počty integrovaných a zdravotně postižených žáků: 0 12

13 2. Přehled učebních plánů a jejich schválení M/001 Agropodnikání denní studium absolventů základní školy Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /93-23 s platností od l. září 1993 počínaje prvním ročníkem. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j / s platností od l. září 2000 počínaje prvním ročníkem M/005 Ochrana a obnova životního prostředí denní studium absolventů základní školy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 29. listopadu 1996, č.j /96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje prvním ročníkem H / 003 Opravář zemědělských strojů tříletý učební obor, denní studium Vydalo MŠMT ČR dne 6. srpna 1993, č.j /93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje prvním ročníkem L/ Podnikání v oborech... denní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Vydalo MŠMT ČR dne 24. ledna 1994 č.j /94-23 s platností od počínaje prvním ročníkem L/515 Podnikání v technických povoláních denní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /97-71 s platností od l. září 1998 počínaje prvním ročníkem. Učební plán pro obor Agropodnikání i Podnikání v oboru je doplněn učebními osnovami hlavních odborných předmětů. Na základě osnov stanovených MŠMT ČR ( pro všeobecné a odborné předměty) učitelé každoročně zpracovávají pro jednotlivé předměty a ročníky tématické plány, takže dochází k propojení tématických plánů s cíli učebních osnov. 13

14 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi 3.1. Provozní zaměstnanci Poř. číslo Pracovní zařazení Délka praxe Velikost úvazku 1. hospodář 36 1,00 2. vedoucí ŠJ 31 1,00 3. účetní 37 1,00 4. sekretářka, pomoc. učet. 2 1,00 5. hl.kuchařka 34 1,00 6. kuchařka 26 1,00 7. pomocná síla v kuchyni 26 1,00 8. údržbář 39 1,00 9. školnice 33 1, uklízečka 26 1, uklízečka 25 1, uklízečka 26 1, uklízečka , uklízečka od , uklízečka v Suchdole n/o , uklízečka v Suchdole n/o , topič v Suchdole n/o , Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení (Ř, ZŘ, interní, externí) 1. Interní, vedoucí Px Kvalifikace Aprobace Úvazek Délka ped. praxe (roky) VŠZ Brno, argon.f., DPS odborné předměty své 0,76 13 kvalif. (16) MAT,FYZ 1, Interní UP Olomouc, přírod.fakulta do Interní PF Ostrava MAT, CHE 1,

15 4. Interní VŠB Ostrava, ekonom. EKO, UCT, do fakulta MAM 5. Interní FTVS UK Praha TEV, BRV 1, Interní, metodik ICT VŠB Ostrava, eko.fakulta, DPS 7. Interní, vedoucí VŠZ Brno, zoo- Px tech.obor, DPS do Interní UP Olomouc, přírod.fakulta 9. Interní UP Olomouc, přírod.fakulta do Interní, PF Ostrava, UJEP výchovný Olomouc poradce 11. Interní Slezská Univerzita Opava, Obch. 12. Interní, drogový preventista 13. Interní podn. fak. Karviná VŠZ Brno, zootech.obor, Státnice AJ, DPS VŠB Ostrava, zástupce řed. eko.fakulta, DPS 14. Interní VŠZ Brno, zootech.fakulta, DPS 15. Interní VŠZ Brno, PEF,státnice NJ, DPS nemá 16. Interní VŠZ Brno, zootech. fakulta, státnice AJ, DPS 17. Interní VŠZ Brno,fyto fakulta,dps 18. Ředitel UJEP Brno,přírod. Fakulta 19. Interní SPSŠ Kopřivnice Profesní osvědčení 20. Interní Filozof. fakulta Ostr. univerzity, Filozof. fak. MU Brno, Pedag. fak. MU Brno 21. Interní od Ostravská univerzita EKO,UCT, 0,81 9 MAM (17) CHO,PX, 0,81 24 BIO (17) MAT,TEV 1,00 38 ČJ,RJ 1,00 38 BIO, základy zem. výroby ekonomické předměty 0,86 32 (18) 1,00 1 CHO,PX 1,00 13 EKO,UCT, 0,48 10 MAM (10) CHO,PX 1,00 8 zemědělské předměty zemědělské předměty 1, ,00 13 PRO,OCR, 1,00 15 PX CHE,BIO 0,19 21 učitel MOV učitel OVY ČJL, ruský jazyk ČJL, španělský jaz. (4) 0,43 (9) 9 0,5 (16) 1,

16 22. Interní SZTŠ Krnov, obor učitel OV 1,00 6 mechan., vyučen opravář zem. str., svářečský kurz, (35) DPS 23. Interní SOUZ Lipník n/b učitel OVY 1,00 2 mat. zkouška uč. jízdy MOV 24. Interní SZTŠ NJ učitel OVY 1, Interní SZTŠ Krnov, obor mechan.v učeb. oboru Opravář, svářečský kurz, DPS 26. Externí PF Ostrava, SJŠ Ostrava, státnice NJ 27. Externí UÚVPP Praha, Ped. sem. pro učit. zem. škol Čáslav, DPS uč. jízdy MOV učitel OV 1,00 RUJ, OBN, NEJ Učební praxe ZBO 0,19 Blok Px (35) (4) 6 18 (36) Externí VŠZ Brno, PEF, DPS, Funkční studium pro zást. řed. Praha 29. Externí VŠZ Brno, mech. fakulta, DPS 30. Externí UP Olomouc, přír. fakulta 31. Externí VŠB, ek. fakulta Ostrava EKO,UCT 0,43 stroj. předm. 0,26 TEV, ZEM 0,38 Ekonomické předměry 0,2 (9) (5,5) (8) (4,3)

17 3.3. Aprobovanost výuky a volitelné předměty všeobecně vzdělávací předměty předmět počet vyučovacích hodin všeobecné celkem Vyučováno odborně % ČJL 30,2 30,2 100 OBN, ZSV 9,6 0 0,0 ANJ, KAJ 37,2 37,2 100 NEJ, KNJ 37,2 7 18,82 MAT 28,2 28,2 100 TEV, SH ,71 ZEP, GEF DĚJ 5 0 0,0 FYZ Celkem 205,4 154,6 75,27 odborné předměty povinné BIO, BIS, GEO, EKL CHE,CHS ZAM, STZ STT, STR VYT, POČ 31 20,1 64,84 PRO, OCR, SOR CHO, CHD EKO, EKP, EOR 19,5 13,5 69,23 KOR, CHF, PSS 13,3 6,3 47,37 UCT, UCP 21,5 21,5 100 MAM 6,3 6,3 100 ZZE, ZEK ZBO, ZRP, ZŽP,ZOP PSY, PRN 10,2 10,2 100 OVY PX, IPX TEC, TKR ZSZ, ZAA, TOP,TDO 12,3 12,3 100 MOV KMP, ZOU, Celkem odborné 366,1 342,2 93,47 Celkem 571,5 496,8 86,93 17

18 NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ: Ročník Volitelné předměty Nepov. předměty První - SH Druhý KNJ, KAJ, MAS, ZOU, KMP, BIS, CHS - Třetí - - Čtvrtý BIS, SAP, CHD, KNJ, KAJ, MAS - 18

19 4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2005/2006 Obory Forma studia Počet žáků přihlášených Počet žáků přijatých celkem z toho žáků přijatých na základě odvolání SzeŠ Agropodnikání denní Ochrana a obnova denní životního prostředí Přírodovědné lyceum denní Podnikání denní SZeŠ celkem: SOU Opravář zeměděl. strojů denní SOUz celkem: Škola celkem: Komentář k oboru Ochrana a obnova životního prostředí, Přírodovědné lyceum: V prvním kole byli bez přijímacích zkoušek přijati žáci s průměrem do 1,5 ve všech vykazovaných obdobích na přihlášce z vybraných předmětů: ČJ, CJ, MAT, PŘI, FYZ, CHE. Všichni uchazeči, kteří nesplňovali kritéria pro přijetí bez zkoušek, psali v I. kole SCIO testy (Obecné studijní předpoklady, Biologie). Pořadí žáků, kteří byli přijati, se stanovilo podle bodového hodnocení prospěchu a přijímacích testů. V dalších kolech se stanovilo pořadí uchazečů podle bodového hodnocení prospěchu, přijímací zkoušky se nekonaly. Komentář k oboru Agropodnikání: V prvním kole byli bez přijímacích zkoušek přijati žáci s průměrem do 2,25 ve všech vykazovaných obdobích na přihlášce z vybraných předmětů: ČJ, CJ, MAT, PŘI, FYZ, CHE. Všichni uchazeči, kteří nesplňovali kritéria pro přijetí bez zkoušek, psali v I. kole SCIO testy (Obecné studijní předpoklady). Pořadí žáků, kteří byli přijati, se stanovilo podle bodového hodnocení prospěchu a přijímacích testů. V dalších kolech se stanovilo pořadí uchazečů podle bodového hodnocení prospěchu, přijímací zkoušky se nekonaly. Komentář k učebnímu oboru Opravář zemědělských strojů: Učni byli přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchu ze základní školy. Komentář k oboru Podnikání: Přijímací zkoušky proběhly formou všeobecného testu, žáci byli přijímáni podle bodového hodnocení tohoto testu. 19

20 5. Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Studijní výsledky k Obor Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neklasifikovaných žáků Počet žáků neprospělo Počet žáků prospělo Počet žáků - ukončení studia v průb. šk. roku z prospěch. důvodů z důvodů chování, absence z jiných důvodů Prům. počet zameškaných hodin na žáka/rok omluv. neoml. AGP ,9 0,1 OOŽP ,2 0,2 OZS * 6 129,4 0,05 nástavba denní dálková ,0 23,2 Celkem ,94 0,83 Komentář: Ukončení studia * v oboru OZS 2 žáci byli vyloučeni ze studia. Ukončení studia - jiné důvody zahrnují přestupy na jinou školu (3 žáci), přerušení studia (4 žáci), ukončení studia na vlastní žádost, bez uvedení důvodu. 2,8 1,0 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SŠ - jarní termín 2005 Obory Počet žáků - celkem Poč.žáků - matur. (závěr.) zkouška Poč. žáků - prospěli s vyznam Počet žáků - prospěli Počet žáků - neprospěli Počet žáků - neprospěli opak. celé zkoušky - AGP z toho opakující celou MZ Podnikání v denní z toho opakující celou MZ Opravář zem. strojů SZeŠ a SOUz celkem Komentář AGP: Z 31 žáků nemohli v jarním termínu maturovat 3 žáci: 1 žákyně neměla ukončenou klasifikaci, 1 žákyně neprospěla na konci 4. ročního z jednoho předmětu, 1 žákyně ukončila studium z důvodů vysoké absence. V tomto termínu opakoval celou maturitní zkoušku jeden žák, který v minulém školním roce neprospěl ze dvou předmětů. Komentář - nástavbové studium: K maturitní zkoušce přistoupili všichni žáci. 20

21 Společně s touto třídou opakoval celou maturitní zkoušku jeden žák, který v minulém školním roce neprospěl u opravné maturitní zkoušky z jednoho předmětu. Komentář závěrečné zkoušky: Všichni žáci konali závěrečné zkoušky v červnu Výsledky maturitních zkoušek na SŠ podzimní termín 2003 Obory Název školy Počet žáků celkem Počet žáků, kteří prospěli s vyznam. Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli Počet žáků opakujících zkoušku AGP SZeŠ a SOUz celkem Komentář : V září konalo maturitní zkoušku 8 žáků všichni z oboru Agropodnikání. Z uvedeného počtu 2 žákyně přistoupily k maturitní zkoušce poprvé, 6 žáků konalo opravnou zkoušku z jednoho předmětu. Všichni žáci prospěli Charakteristika vyučování předmětů praxe a odborný výcvik Učební Px 1.ročníku: v rozvrhu hodin připadaly 2h týdně učební praxe na jednoho žáka. Praxe byla rozvržena do celků po 4h jednou za dva týdny a celistvého pětidenního bloku v měsíci červnu po 6 hodinách denně. Svým charakterem se členila na čtyři oblasti získávání základních zemědělských - převážně manuálních - dovedností. V 1. oblasti základní manuální práce v rostlinné výrobě včetně základů zeměměřičství a údržby zeleně, ve 2. oblasti na základní dílenské dovednosti potřebné pro péči o stroje, nářadí a zařízení, ve 3. oblasti nacvičování základních prací v živočišné výrobě a ve 4. oblasti základy obsluhy zemědělské mechanizace. Učební Px 2.ročníku byla organizována v blocích, tedy 10 učebních dnů po 6 hodinách. Učební praxe byla rovněž rozdělena na tři oblasti. V 1. oblasti nacvičování základních manuálních prací v živočišné výrobě, ve 2. oblasti nacvičování technologických postupů v rostlinné výrobě za použití mechanizace a ve 3. oblasti získávání základních dovedností při zacházení se stroji v rostlinné i živočišné výrobě. Učební Px 3.ročníků byla rovněž organizována v blocích. Tato praxe byla rovněž uspořádána do šestihodinových bloků v celkovém počtu 9 pro třídu.. Zaměření již směřovalo k přípravě na otázky, které by mohly být součástí praktické maturitní zkoušky. Jednalo se o témata prohlubující znalosti a dovednosti v rostlinné a živočišné výrobě a zacházení se zemědělskou technikou. Učební praxe 4.ročníků proběhla formou bloků v celkové délce 13 učebních dnů po šesti hodinách. Výuka byla zaměřena na praktické procvičení především maturitních témat podle studijního zaměření. Z toho 7 dnů byla tradičně tzv. plánovací praxe na rozhraní pololetí. Zbývající dny učební praxe se konaly v podzimním dvoudenním a jarním čtyřdenním předmaturitním bloku. 21

22 Materiální a technické zabezpečení praxe: využívá se převážně pracovišť ve škole, na školním dvoře a cvičných pozemcích o rozloze 1,08 ha v těsné blízkosti školy, na kterých se provádí základní nácvik polních prací. Vybavení zemědělskou technikou sestává ze tří traktorů (Z 8011, Z6911), 1 malotraktoru T4K12 a příslušných nesených, návěsných a závěsných strojů a nářadí k uvedeným traktorům. Připojením střediska odborného výcviku v Suchdole nad Odrou se rozšířila kapacita techniky. Technika v majetku školy není nová a technicky zastarává. Výuku proto doplňovaly exkurze (viz kap. 7.1.). Pro praktické vyučování byla poměrně často využívána možnost dopravy žáků na externí pracoviště pomocí devítimístného minibusu Renault Trafic, který je ve vlastnictví naší školy. Minibus řídili vždy příslušní vyučující. Tímto se rozšiřují možnosti poznávání novější techniky a technologií na externích pracovištích praxe. Mimo vlastních školních prostor využíváme především středisek a farem patřících VFU Brno ŠZP v Novém Jičíně. Mezi špičková pracoviště, zejména po stránce odborné a technologické úrovně se jistě právem řadí jak středisko živočišné výroby Šenov, tak zejména i po stránce nové výstavby farma 2 v Kuníně. V závodě Žilina je plemenný chov masného skotu, výkrm prasat a chov koní pro skokové soutěže. Na vysoké chovatelské i technologické úrovni je chov prasat (Šenov, Žilina). Základem úspěšné chovatelské činnosti je jistě kvalitní, vyspělé a výborně technicky i technologicky vybavené pěstování rostlin (Kunín, Bartošovice). Rovněž bylo využito možnosti praktické výuky v Agrosumak a.s. Suchdol n/o.,kde dosahují nejlepších výsledků v rámci kraje v užitkovosti mléčného skotu. Odborná individuální praxe: Pracoviště: 1. a 2.ročníky: ŽV Šenov, Ing.Mička; Agrosumak Suchdol n/o, p.ficbauer; RV Šlechtitelská stanice Hladké Životice, Ing.Čapka; Zahradnictví Bártek, Fulnek-Jerlochovice; Zahradnictví Myslikovjan, Frenštát p.r.. 3. a 4.ročníky: Farma Poruba, p.horníková; VFU ŠZP Žilina, Kunín; Pekárny: Ing.Bartoň, NJ Jugoslávská ul.; Starojicko a.s., Ing.Goldová; Obchody: PECKA velkoobchod OZ Šenov u NJ, Velkoobchod a maloobchod Barvy Laky Jana Krotilová NJ, KAUFLAND v.o.s. NJ. Odborná prázdninová praxe: Probíhá v závěru školního roku popř. v době hlavních prázdnin. Každý žák 3.r. čtyřletého studia a 1.r. nástavbového studia absolvuje 10 dnů této praxe. Pracoviště, se kterými škola uzavírá smlouvu, si vybírají žáci s ohledem na možné budoucí uplatnění na tomto nebo podobném pracovišti. Odborný výcvik na SOUz V uplynulém školním roce se vyučovaly všechny ročníky tj. 1., 2. a 3 ročník učebního oboru Opravář zemědělských strojů. Výuka 1. ročníku proběhla na odloučeném pracovišti v Suchdole n.o. Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali řidičský kurs pro skupiny T,B,C. Mimo naší výuky odborného výcviku v dílnách v Novém Jičíně proběhl také svářečský kurs zajištěný ve svářečské škole pana Víchy ve Fulneku. Jedna skupina měla výuku smluvně zajištěnou v nových dílnách VFU ŠZP NJ, závodu Žilina. 22

23 6. Údaje o výsledcích kontrol Českou školní inspekcí nebyla ve sledovaném školním roce provedena žádná kontrola. 7. Údaje o dalších aktivitách 7.1. Akce navazující na výuku Školní tématické dny a odborné exkurze Několik dnů v roce bylo jako každoročně vyhrazeno exkurzím a školním tématickým dnům. První akcí byla vlastivědná exkurze studentů maturitních ročníků do Prahy ve dnech září Sedmého října téhož roku navštívili předváděcí akci nejnovější zemědělské techniky ve Vojkovicích učni 2. a 3. ročníku. Již tradičním se na škole stal školní Den Evropy, který proběhl 26. října Bylo připraveno několik akcí různého charakteru. Žáci měli možnost navštívit planetárium v Ostravě, výstavu MINIUNI na Výstavišti Černá Louka v Ostravě, exkurzi na Letišti Ostrava-Mošnov, muzeum Fojtství v Kopřivnici, město Příbor, Opavu, Mladečské jeskyně nebo provoz továrny ROMOTOP v Odrách. Dne 16. listopadu 2004 zavítali studenti nástavbového studia do Centra rozvoje a podnikání v Kopřivnici. V dubnu 2005 se učni 3.ročníku zúčastnili několika prezentací a veletrhů zemědělské techniky, jednak výstavy nejnovějších traktorů nové generace v Kuníně a Mořkově. K velmi zajímavým patřila návštěva továrny na výroby traktorů ZETOR v Brně. V prosinci před vánočními prázdninami se uskutečnil Den zábavy, který připravili žáci maturitních ročníků, pod vedením jejich třídních učitelů. Probíhaly různé mezitřídní soutěže v netradičních disciplínách, kulturních vystoupeních a scénkách. Odměnou všem byl příjemně strávený den a pro nejlepší skupiny bylo připraveno také sladké překvapení. V květnu se uskutečnila soutěž odborných dovedností, ve které školu zastupovali učni 1.U a 2.U a patřili k nejlepším. V týdnu května 2005 proběhla ekologická praxe studentů 2.B - oboru Ochrany a obnovy životního prostředí ve středisku ekologické výchovy v Horní Lomné. 19. května 2005 se konala Celostátní chovatelská výstava v Přerově, jíž se zúčastnili studenti 2. a 3. ročníku školy. 23

24 V červnu patřila k nejzajímavějším akcím předváděcí akce zemědělské techniky v Kamenici nad Lipou, kam zavítali učni 1. a 2. ročníku studující obor Opravář zemědělských strojů. V závěru června pak proběhla exkurze na Velký Javorník s cílem poznávání místních dřevin a rostlin. Den sportu se uskutečnil v květnu v areálu školy. Byl věnován mezitřídním sportovním soutěžím ve volejbale, kopané, ringu, stolním tenisu a v netradičních sportovních disciplínách. Nejlepší výkony byly oceněny sladkou odměnou a diplomem Zahraniční praxe našich studentů Vzhledem ke skutečnosti, že se nám podařilo navázat velmi dobré kontakty s HBLA (Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft) v Linci-Elmbergu v Horním Rakousku, a to na základě společně realizovaného projektu EU už v květnu 2004, bylo možno vyjednat to, že 1 místo pro praktikanta v Horním Rakousku bylo přiděleno naší škole. Po provedení potřebných organizačních příprav i předběžné návštěvy vybraného hornorakouského podniku byla uzavřena dohoda o tom, aby náš student Tomáš DROZD z II. ročníku (OOŽP) mohl nastoupit na prázdninovou praxi v měsíci srpnu 2005 na rodinné farmě Johann NENNING u. Familie v pěkném prostředí nedaleko městečka Grein v Horním Rakousku. Celkově se dá říci, že se tato praxe zdařila, což bylo majiteli podniku potvrzeno při naší kontrolní návštěvě. Náš student se podrobně seznámil s provozem farmy, kde po dobu 1 měsíce přímo s farmářem pracoval na různých úsecích. Poznal také život rodiny na farmě a do tohoto neznámého dění se dokázal integrovat. Velkým přínosem pro něj bylo další prohloubení znalostí německého jazyka, což je nyní výrazně znát v jeho případě při dalším studiu. Je ovšem škoda toho, že se nám nepodařilo a nadále se nedaří najít další vhodné kandidáty pro zahraniční praxi v Dolním Rakousku, kde jsme v minulých létech naše studenty na praxi měli. V tomto směru chybí iniciativa studentů k tomu, aby intenzivně studovali cizí jazyk a také aby byli připraveni pracovat na zemědělské farmě. Při naší návštěvě Dolnorakouské zemědělské komory v Sankt Pölten byl vedoucím tamějšího střediska pro vzdělávání vysloven příslib další spolupráce s vedením naší školy. Po vstupu ČR do EU došlo k určitému uvolnění pro organizaci praxe studentů v Rakousku. Je možná taktéž spolupráce při uspořádání některé z odborných akcí pro naši školu přímo v Dolním Rakousku Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Děvčata SZeŠ a SOUz Nový Jičín, která soutěžila ve dvanáctém ročníku Interligy zemědělských škol ve volejbale se umístila na 1. místě. Soutěže se tentokrát nezúčastnila družstva z Polska. Po mnohaleté spolupráci chyběla poprvé. Soutěžilo se letos stejně jako v předešlých ročnících i ve zručnosti v řízení motorových vozidel - traktor a osobní auto. Družstvo naší školy se umístilo na 1. místě. 24

25 Výsledky letošního ročníku Interligy: 1. SZeŠ Nový Jičín 2. SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm Družstvo dívek naší školy se zúčastnilo okresního kola středoškolských her v odbíjené a obsadilo 4. místo. Družstva chlapců se zúčastnila těchto okresních kol středoškolských her a umístila se: * florbal - účast v okresním kole * sálová kopaná - účast v okresním kole * kopaná - účast v okresním kole * přespolní běh - účast v okresním kole * volejbal dívky - 4. místo * basketbal chlapci - účast * plavání 4.místo * šplh - 2. místo Družstvo chlapců ve složení Letáček, Černoch, Kovář, Pjatkan se zúčastnilo i krajského finále ve šplhu, které se konalo ve Frýdku-Místku. Umístili se na 5. místě. Škola uspořádala mezitřídní turnaj v kopané hochů a odbíjené dívek. V prosinci proběhla mezitřídní soutěž o nejlepší vánoční výzdobu učebny. Do soutěže se přihlásila většina tříd a žáci vytvořili opravdu krásné dekorace. Odměnou pro vítěze byl dort, pro ostatní hezké sváteční prostředí v předvánočním čase. Dále pak se konalo ve Vyškově oblastní kolo soutěže jízdy zručnosti s traktorem. kterého se zúčastnili soutěžící z celé Moravy. Ve velké konkurenci naši školu reprezentovali 2 žáci, v nichž jeden se umístil na 6. a druhý na 15. místě. Dvoučlenné družstvo žáků SOUz (Mucala, Kühnel) reprezentovalo školu v soutěži dovedností pro obor strojní mechanik (zámečník), kde se posuzovaly jak všeobecné (teoretické) znalosti, tak i praktické dovednosti. Soutěže pořádané VÚM Nový Jičín se zúčastnily čtyři školy. Naši žáci obsadili v soutěži družstev druhé místo a prokázali tak své kvality. Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti se konalo 13. dubna 2005 ve Frenštátě pod Radhoštěm na SPŠE. Zúčastnilo se ho 7 studentů ze třídy 2. B. Celkem soutěžilo asi 50 prací, většinou z maturitních ročníků gymnázií. Soutěžilo se v několika oborech, nás se týkaly: Ochrana a tvorba životního prostředí, Stavebnictví a Biologie. Do krajského kola postoupily 3 práce. Z krajského kola již nepostoupily, což v konkurenci s pracemi žáků čtvrtých ročníků jiných škol není neúspěchem. Proběhly i každoroční sportovní kurzy lyžařský na Kohútce (Javorníky) a sportovně turistický v Janských Lázních. Všem žákům, kteří reprezentovali školu v soutěžích a projektech, děkujeme. 25

26 Mezinárodní kontakty Společně v minulosti i do budoucna Pokračování činnosti v rámci projektu EU V měsíci listopadu 2004 zorganizovala naše škola velmi zajímavý projekt, který byl zaměřen na česko-rakousko-maďarskou vzájemnost a navazoval na velmi zdařilý projekt, uskutečněný již v květnu 2004 v hornorakouském Linci na tamější HBLA (Zemědělská a potravinářská škola). Po nabytí zkušeností v Linci se vedení naší školy a organizátoři této akce (učitelé němčiny, angličtiny a češtiny) společně se studenty naší SZeŠ a maďarské Střední zemědělské školy Janoše Lippaie zaměřili na studium významných osobností regionu Severní Moravy, které v dějinách Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Maďarska sehrály důležitou roli. Byli to zejména J. G. Mendel, Sigmund Freud, G. von Laudon, Jan Amos Komenský a František Palacký. Z uvedené maďarské školy přijela na naše pozvání 6-členná skupina studentů, která byla vedena dvěma učiteli. V průběhu pěti pracovních dní se maďarští hosté seznámili s učiteli a studenty naší školy, navštívili zámek Kunín, památné objekty ve Fulneku a Kopřivnici, byli přijati na radnici v Novém Jičíně, získali základní informaci o zemědělství v okrese a uspořádali prezentační den k významným osobnostem regionu. Celkově lze hodnotit tuto akci jako velmi zdařilou, o čemž svědčí následné pozvání maďarské strany a účast našich studentů a učitelů na akci Dny Janoše Lippaie na maďarské škole v městě Nyíregyháza (východní Maďarsko, region Tokaj). Přínosem bylo rovněž prohloubení jazykových znalostí, zejména v angličtině a němčině. Jeden žák absolvoval prázdninovou praxi na rakouské farmě. Blíže v kapitole Využívání internetu žáky Žáci mohou v odpoledních hodinách využívat internet. Dozorem je pověřený pedagogický pracovník. Zájemci získávají hlubší informace z oblastí, na které se zaměřují, zdokonalují se v práci s počítačem Prevence sociálně patologických jevů probíhá na úrovni vyučovacích předmětů CJ, BIO, PSY, OBN, PRA,TEV, ČJL protidrogové postoje a zásady jsou posilovány i v dalších předmětech, vhodným začleněním do učiva dle tématických plánů v návaznosti na osnovy výuky je poukazováno na negativní dopad civilizačních chorob, závislostí a sociálního chování pro jednotlivce i celou společnost k posílení zdravého životního stylu je areál školy, jeho sportoviště i tělocvična využívána také o přestávkách a mimo vyučování v rámci mezinárodních projektů (Rakousko Maďarsko) zúčastnění studenti měli možnost při volné diskusi probrat problematiku soc. pat. jevů v jiných zemích a názory vrstevníků na ně 26

27 školní kurzy, odborné exkurze a vycházky mají kromě výchovného působení také posílit osobnostně volní vlastnosti studentů ke všem případům, které se vyskytnou během školního roku, se přistupuje individuálně se zřetelem na osobnost mladého člověka a jeho sociální zázemí při dalších sportovně kulturních setkáních studentů (tématické dny ředitele školy 4 dny, vč. předvánoční soutěžně kulturní akce studentů školy) je posilováno vědomí soutěživosti, samostatnosti a zdravého životního stylu dlouhodobá spolupráce s K-centrem skončila, neboť v rámci reorganizace bylo zrušeno v rámci interního řádu školy vytváříme podmínky pro nekuřácké prostředí, a ani pro další možnosti vzniku nežádoucích jevů (detekce alkoholu, hodnocení neomluvených hodin) konkrétní akce, které v tomto roce proběhly: beseda s lékařem o pohlavně přenosných chorobách a pohlavním životě mládeže (2. roč.) cyklus programů zaměřených na problematiku soc. pat. jevů (2. roč. 10 hod.) v rámci BIO beseda s mluvčí policie ČR z NJ o sociálně patolog. jevech regionu 4. roč. cyklus besed k problematice kouření s pracovníkem OHS NJ 1. a 2. roč. akce týden bez cigaret pro 1.roč. v rámci lyžařského kurzu Láska ano, děti ne komponovaný program o plánovaném rodičovství k dlouhodobému dopadu zneužívání návykových látek bylo doporučeno studentům sledování TV seriálu o závislých osobách a jejich výpovědích o životě s drogou. K tomuto tématu pak zpětně byla vedena diskuse. Křižovatky... drogová problematika S tebou, o tobě... pohlavní hygiena beseda s psychologem 7.4. Zveřejňování informací V letošním školním roce byly vydány Školní zpravodaje číslo 24 a 25, které byly rozeslány rodičům všech žáků a byly také předány všem pracovníkům školy. Zpravodaje byly rovněž zveřejněny v plném znění na webových stránkách školy ( Většina informací o škole byla zveřejněna na webových stránkách školy na adrese Stránky byly pravidelně aktualizovány. 27

28 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu, semináře Školící instituce Cena Jméno účastníka SIPVZ úroveň Z, P KVIC Nový Jičín ,- 11 učitelů SIPVZ P1 (CAD) AutoCont On Line, a.s. Praha 6.233,- 1 učitel Sociálně patologické jevy děti RENARKON, o.p.s. Ostrava 500,- 1 učitel a mládež Svářečský kurz 2K141W11 Miroslav VÍCHA Fulnek 5.000,- 2 učitelé Školský zákon RESK, s.r.o. Třinec 890,- 1 učitel BOZP a elektro KVIC Nový Jičín 360,- 1 učitel Archivnictví KVIC Nový Jičín 200,- 2 učitelé Nové poznatky z genetiky a MU Brno, přírodovědecká fakulta 900,- 1 učitel molekulární biologie Anglický jazyk KVIC Nový Jičín 0,- 2 učitelé Doplnění aprobace ANJ, NEJ Ostravská univerzita ,- 2 učitelé Podzimní škola pro středoškolské FEL ČVUT Praha, VŠCHT Pra- 0,- 2 učitelé učitele ha RVP Agropodnikání NÚOV Praha 0,- 1 učitel Celkem 27 učitelů Viz též kap

29 9. Informace o doplňkové činnosti Povolena: ŽÚ OkÚ Nový Jičín, čj. 788/96/008920, ev.č , od ŽÚ MěÚ Nový Jičín, čj. ŽÚ/406/93/1843 J/UV, od Provozována v oboru: Hostinská činnost Ubytovací služby Finanční efekt: Hospodářský výsledek z DČ činí k : hostinská činnost - ŠJ zisk Kč ubytování - DM zisk Kč celkem zisk Kč Zhodnocení této činnosti z hlediska hospodářského efektu v tomto roce je součástí výroční zprávy o hospodaření za rok Způsob využití: Část zisku z doplňkové činnosti byla v roce 2004 použita na krytí ztráty z hlavní činnosti školy a část byla převedena do rezervního fondu. 29

30 10. Školní stravování Vedoucí školní jídelny: Dagmar Petřeková žáci SZeŠ žáci SOUz zaměstnanci cizí strávníci A B C A - počty strávníků k viz statist. výkaz B - počty strávníků k C - počty strávníků k Pracovníci stav k Celkem: fyzický stav: 4 přepočtený stav: 3,75 z toho: vedoucí ŠJ 1 0,75 kuchaři 2 2,00 prac. provozu 1 1,00 Komentář: Kapacita ŠJ - varná dle statist. výkazu a zřizovací listiny 200 Počet míst ve školní jídelně 60 Školní jídelna nemá celodenní provoz. Pro cizí strávníky porcujeme jídlo převážně do jídlonosičů. Stravování cizích strávníků v jídelně je časově odděleno od stravování žáků. Vedoucí školní jídelny má vlastní úvazek doplněn o jiné práce pro školu (likvidace cestovních příkazů pro žáky i zaměstnance, občasnou obsluhu telefonní ústředny, evidence úrazů a jejich administrativní likvidace). Finanční normativ k : pro žáky SŠ a dospělé...19,00 Kč.(od až dosud). 30

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/2002 září 2002 1. Charakteristika školy 1.1. Úvod Naše škola má

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 33 Čj.: 652/2 ze dne.. 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2/2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2003 2004

Výroční zpráva o činnosti školy 2003 2004 Integrovaná střední škola Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod Bankovní spojení KB Havlíčkův Brod 16732-521/0100, IČO 60 12 62 30 Výroční zpráva o činnosti školy 2003 2004 V Havlíčkově Brodě dne 3082004 Mgr Ludmila

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 PSČ: 662 51, tel.: 545 321 210, fax: 545 211 169, IČO: 00559466 Bankovní spojení: Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu: 99835621/0100 E-mail: sps.kudelova@bm.orgman.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 3 1.2 Současné zaměření školy... 4 1.3 Materiální zajištění... 5 1.4 Personální podmínky... 5 1.5 Školská rada... 5 1.6 Nadační fond...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ Platnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Heverova 191, 280 50 Kolín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680. 5. května 680, 432 01 Kadaň

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680. 5. května 680, 432 01 Kadaň Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680 5. května 680, 432 01 Kadaň Identifikátor školy: 600 010 350 Termín

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední zemědělská škola Čáslav Sadová 1234 286 01 Čáslav IZO: 600 007 278 IČO: 49 797 999 telefon: 327 312 631 fax: 327 312 637 e-mail: skola@szescaslav.cz

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2012

MATURITNÍ ROČNÍK 2012 GYMNÁZIUM Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2012 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2012 MATURITNÍ ROČNÍK 2012 K maturitní zkoušce v roce 2012 se přihlásilo

Více

Sigmundovo SOUs, Lutín

Sigmundovo SOUs, Lutín Sigmundovo střední odborné učiliště strojírenské, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 V Lutíně dne 12. října 2004 Mgr. Pavel Michalík ředitel Předkladatel:

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2012

MATURITNÍ ROČNÍK 2012 GYMNÁZIUM Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2012 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2012 MATURITNÍ ROČNÍK 2012 K maturitní zkoušce v roce 2012 se přihlásilo

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí, Dukla 313

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 101 00 Praha 10-Vršovice

Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 101 00 Praha 10-Vršovice Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 Signatura: ba8fs201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Heroldovy sady 1/362, IZO:

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva byla projednána.. se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno za školní rok 2009 / 2010 ( v souladu z 10 odst. 3 a 11 zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb. a v souladu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MOST PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 OBSAH 1.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace I. Základní údaje o škole a) Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/652/1 ze dne 25. září 2005 ve znění zřizovací listiny (ZL/189/2001) byl změněn název školy na Masarykova střední škola zemědělská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Školní řád vyšší odborné školy

Školní řád vyšší odborné školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Školní řád vyšší odborné školy Číslo jednací: SZSOs/2610/2015 Působnost: všichni zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM, ČESKÁ TŘEBOVÁ, Tyršovo náměstí 970 Studijní obor 79-41-K/401, Gymnázium, všeobecné-čtyřleté studium Studijní obor 79-41-K/801, Gymnázium, všeobecné-osmileté

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 14.08.1985 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1985 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 60 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Identifikátor:

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Citace: 48/2005 Sb. Částka: 11/2005

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká zahradnická akademie je aktivním členem SKF ČR. V příštím roce oslaví 130 let od založení.

Česká zahradnická akademie je aktivním členem SKF ČR. V příštím roce oslaví 130 let od založení. Česká zahradnická akademie je aktivním členem SKF ČR. V příštím roce oslaví 130 let od založení. Historie školy Historii naší školy nalézáme v dobových dokumentech a archivech již od roku 1882. Výnosem

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více