Typologie sídel, zásady památkového urbanismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typologie sídel, zásady památkového urbanismu"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie sídel, zásady památkového urbanismu metodika přednášky Karel Kuča

2

3 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie sídel Typologie sídel znamená třídění sídel podle různých hledisek. Pro nás bude nejdůležitější půdorysná typologie sídel, tedy třídění podle charakteru celkové urbanistické struktury, jejíž nejdůležitější složkou je půdorysné uspořádání. To bylo často ovlivněno utvářením terénu: zatímco město na rovině nebylo ve volbě půdorysu terénem limitováno, město položené na úzké strmé ostrožně mělo půdorys z velké části determinován. Podobné je to u města položeného v úzkém údolí. Hledisko terénní konfigurace není nepodstatné ani u vesnic. Základní typologické rozdělení sídel má vazbu na historické právní postavení sídla, které úzce souviselo i s jeho hospodářskou charakteristikou a účelem. Z tohoto hlediska rozlišujeme sídla městská a vesnická.to jsou dvě základní typologické skupiny, které doplňuje početná skupina třetí: sídla, která vznikla jako vesnice, ale v průběhu vývoje byla povýšena na město či městečko a v kratším či delším časovém úseku potom nabyla městského charakteru. vznikala od poloviny 13. století jako královská založení při cíleném budování sítě královských měst v českých zemích. Poměrně brzy byl tento princip napodobován také u poddanských měst (Český Krumlov, Bavorov). U méně významných z nich se často půdorys omezil na pravoúhlé náměstí. Půdorysná typologie městských sídel Středověká města Nejvýraznější skupinou středověkých městských lokací jsou ortogonální města. Jejich půdorysná kompozice má pravoúhlý základ, jehož základem je čtvercové (České Budějovice, Vysoké Mýto) nebo obdélné náměstí (Jihlava, Plzeň), z jehož koutů vybíhají obvykle dvojice ulic, které tvoří základ uliční osnovy. V našich zemích poměrně vzácná je osnova, v níž dominují osové hlavní ulice protínající středy stran náměstí (Nový Bydžov, částečně Jevíčko). Města byla obvykle koncipována jako opevněná (ačkoli definitivní opevnění bylo budováno až později), sevřená do hradebního okruhu, který měl obvykle oválný obvod; pravoúhlý obrys města se uplatňoval spíše výjimečně (Nový Bydžov, Litovel). Města této skupiny 01. České Budějovice, kresba Karel Kuča. Nejpočetnější skupinou středověkých měst jsou města s neortogonálním půdorysem, jehož základní osnova může mít někdy raně středověký základ, nebo ji město převzalo ze starší vesnice. Půdorys měst této skupiny byl obvykle ovlivněn komunikační situací (průběžná cesta, vidlice cest, poloha při přechodu řeky, křižovatka cest), vztahem k feudálnímu sídlu, konfigurací terénu a podobně. Z hlediska typologie jde o vnitřně rozrůzněnou skupinu, kterou můžeme dále členit podle různých hledisek: podle cha- Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 3

4 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání 03. Počátky, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. 02. Nový Bydžov, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. 04. Holešov, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 4

5 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání rakteru dominantního prostoru (od prostorného náměstí k úzké hlavní ulici), podle jeho tvaru (náměstí vřetenové, vidlicové, nepravidelné) a podobně. Novověká města Mnoho sídel se městského statutu dočkalo až v mladší době, nejčastěji v 16. století. V té době se v severním pohraničí českých zemí prosadil pod saským vlivem specifický typ renesančního ortogonálního horního města. Jde o schematickou aplikaci pravoúhlého schematu, s velkým čtvercovým náměstím s koutovými a osovými ulicemi, jejichž rastr se mohl libovolně rozšiřovat, protože města nebyla opevněná (Horní Blatná, Jiřetín pod Jedlovou, Výsluní). Půdorys tohoto typu byl užit bez ohledu na modelaci terénu, třeba i ve velmi prudkém svahu (Mikulov). Znovu byl pravoúhlý princip použit při zakládání klasicistních pevnostních měst (Terezín, Josefov), sevřených složitým systémem bastionových opevnění. Na ortogonálním základě byly budovány i další nově městské celky: rozšíření Nového Boru (1783), Jablonec nad Nisou (1808) a později se tento princip prosadil i v pražském Karlíně (1816), původně koncipovaném jako zástavba podél jediné dlouhé ulice. 06. Josefov. Kresba Karel Kuča Zhruba současně se začal rozvíjet fenomén lázeňských měst, kde se poprvé uplatnily rozvolněnější, v podstatě organické půdorysné formy, inspirované mimo jiné vzory anglických krajinářských parků. Ve Františkových Lázních je malé koncentrované centrum se sítí paralelních ulic obklopeno širokým prstencem parků. V Mariánských Lázních naopak park tvoří centrum kompozice, vymezené na okrajích obestavěním podél úpatí širokého údolí. 05. Jiřetín pod Jedlovou, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 5

6 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání 07. Františkovy Lázně. Kresba Karel Kuča 08. Mariánské Lázně. Kresba Karel Kuča Druhá polovina 19. století a 1. třetina 20. století pak znamenaly v důsledku zesílené urbanizace a industrializace nové uplatnění šachovnicového způsobu zastavění. Šlo jednak o nové obytné a vilové čtvrtě existujících měst, jednak o nově zakládaná města (Vinohrady, Žižkov). Monotónnost těchto urbanistických struktur byla jen ojediněle překonána invenčnějším řešením (Přívoz). 09. Přívoz, starší katastrální mapa. ÚAZK Praha, graficky upraveno. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 6

7 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Od konce 20. let 20. století pozvolna začínalo rozbíjení tradičního blokového principu kompozice města. Průkopníky této dobově pochopitelné snahy byla první malá sídliště (Brno) a vilové čtvrtě. V masovém měřítku se tato myšlenka, doplněná navíc důslednou funkční segregací na principu pásového města, prosadila v Baťově Zlíně a v dalších nových městských celcích zakládaných Baťovým koncernem nejen v rámci Československa (Otrokovice, Sezimovo Ústí, Zruč nad Sázavou). Radikální společenské a politické změny po roce 1945 uvolnily cestu masové aplikace sídlištního principu budování měst. Jen krátkou protisměrnou epizodou znamenala 50. léta s direktivně prosazovanou historizující koncepcí jak architektury, tak urbanistické kompozice (Poruba, Havířov, Ostrov). Půdorysná typologie vesnických sídel Vesnice byly na rozdíl od velké části měst bezprostředně spjaty se zemědělskou výrobou a s klimatickými podmínkami (rozdíly možností produkce v nížinných a horských oblastech). Půdorysnou typologii vesnic tedy nelze vytvářet jen z hlediska prostorového uspořádání vlastní zástavby vesnice, ale i s přihlédnutím ke způsobu organizace jejího zemědělského zázemí: plužiny. A to bylo zase do značné míry podmíněno modelací terénu. Například typ údolní lánové vsi bylo možné použít jen v krajině charakterizované dlouhými údolími, zatímco členitější krajina vyžadovala například radiální uspořádání plužiny. Obecně lze říci, že většina našich vesnických sídel se vyvinula či byla plánovitě založena či přeměřena v období vrcholného středověku, přibližně od poloviny 13. století do počátku 15. století. Zda lze některé půdorysné typy spojovat s předchozím, předlokačním obdobím, je dodnes předmětem sporů, i když se to alespoň v některých rysech zdá být poměrně pravděpodobné. Rovněž v novověkém období vznikla řada vesnic, ty však většinou využívaly starší půdorysná schémata. Pouze novověké parcelační a rozptýlené vsi znamenaly obohacení typologické škály. Pro typologické zatřídění vesnic je rozhodující jejich základní forma, nikoli pozdější změny, projevující se například parazitním zastavěním návsi či údolní nivy nebo novověkým rozšiřováním zástavby podél komunikací. 10. Poruba, zákres do katastrální mapy. NPÚ Ostrava. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 7

8 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání 11. Půdorysné typy vesnických sídel. Kresba Karel Kuča. Převzato z Atlasu krajiny. Lánové vsi 1 lánová lineární ves (údolní lánová ves) 2 lánová radiální ves 3 lánová radiální ves s kyjovitou návsí. 4 lánová ulicová ves 5 valašská lánová ves Ortogonální návesní lokace 6 návesní čtyřstranná ves 7 návesní dvojstranná ves 8 návesní dvojřadá ves 9 moravská návesní dvojřadá ves. Malé vsi 16 malá návesní ves Novověké parcelační a rozptýlené vsi 17 parcelační ves s geometricky tvarovanou návsí 18 parcelační řady 19 parcelační ulicová ves 20 parcelační jednořadá ves 21 rozptýlená ves 22 valašská řetězová ves Neortogonální návesní lokace 10 návesní trojúhelníková ves 11 návesní kyjovitá ves 12 návesní okrouhlá ves 13 návesní vřetenová ves 14 návesní vidllicová ves 15 návesní lalokovitá ves. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 8

9 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Středověké vsi Základní rozdělení lze provést podle koncentrovanosti zástavby vesnice a její vazby na okolní plužinu. První velkou skupinu představují vesnice s koncentrovanou zástavbou, v nichž neexistuje přímá vazba usedlosti na plužinu (která je nejčastěji traťová). Podle vlastní půdorysné formy dělíme tuto skupinu na: Ortogonální návesní lokace. Jde o jednorázově založené vsi s pevně definovaným rozsahem (počtem usedlostí kolem návsi), který bylo možné případně zvyšovat jen dělením parcel. Náves může být čtvercová, obvykle však bývá obdélná. Podrobněji je lze dále členit podle míry obestavěnosti návsi: návesní čtyřstranná ves, návesní dvojstranná ves (široký návesní prostor je obestavěn jen po delších stranách, nejčastěji proto, že osou návsi protéká potok), návesní dvojřadá ves (návesní prostor je velmi protáhlý, někdy až do ulicové formy), moravská návesní dvojřadá ves. Neortogonální návesní lokace. Tvar návsi bývá různý, i v těchto případech však jde o jednorázové založení, protože rozsah návsi je od počátku pevně dán. Podle tvaru rozlišujeme tyto podtypy: návesní trojúhelníková ves, návesní kyjovitá ves, návesní okrouhlá ves, návesní vřetenová ves, návesní vidllicová ves, návesní lalokovitá ves. Druhou velkou skupinu představují lánové vsi, charakterizované bezprostřední vazbou usedlosti na záhumenicovou plužinu, jejíž pás se obvykle táhne až na hranici katastru. Nejtypičtější jsou lánové lineární vsi (často nazývané údolní lánové vsi, protože jejich osu obvykle tvoří potok protékající mělčím údolím). Usedlosti jsou od sebe značně vzdáleny a nejčastěji zaujímají polohu na okraji údolní terasy. Mladší a částečně specifickou variantou jsou valašské lánové vsi. Pokud je zástavba koncentrovanější, vzniká lánová ulicová ves, typičtější v rovinách. Ve členitějším terénu převažují lánové radiální vsi, kde je skladba usedlostí rovněž rozvolněná, ale usedlosti nejsou řazeny lineárně, ale koncentricky. Specifickou variantou jsou lánové radiální vsi s kyjovitou návsí. Malé vsi Výše uvedené vsi charakterizovala střední či větší velikost. Vedle toho existují vsi vysloveně malé, s koncentrovanou zástavbou, jejichž půdorysná forma představuje širokou škálu od zcela nepravidelného uspořádání po malé návsi, obvykle nepravidelné. Rovněž geneticky jde o nejednotnou skupinu. Vedle jednoznačně mladších vsí však převažují sídla středověkého původu, u nichž existuje silný předpoklad, že může jít o návaznost na předlokační sídelní strukturu, tím spíše, že dominují v nejstarších či starých sídelních oblastech. Novověké parcelační a rozptýlené vsi Jde o typově vyhraněnou skupinu novověkých vesnic, které se rozvíjely především v 18. a 19. století novou parcelací zemědělské půdy. Charakterizují především horské (Jizerské hory, Šumava) a podhorské (Těšínsko) oblasti. Neřadíme sem ty novověké (raabizační) vsi, které aplikovaly starší půdorysná schémata. Poměrně vzácné jsou parcelační vsi s geometricky tvarovanou návsí. Běžnější jsou parcelační ulicové vsi (většina skutečných ulicových vsí je skutečně poměrně mladá). Další variantou je parcelační jednořadá ves. Zejména v horských oblastech převažují parcelační řady, v nichž se domy řadí podle existujícího rastru komunikací nebo parcelních hranic a vytvářejí někdy značně rozlehlé struktury. Rozptýlené vsi charakterizuje rozvolněná kobercová zástavba na celém katastru, nebo na jeho podstatné části. Jejich variantou jsou valašské řetězové vsi, kde osu osídlení tvoří potok a usedlosti (domy) vytvořejí oddělené shluky jak podél něj, tak výše ve svazích údolí. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 9

10 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Principy památkového urbanismu Urbanismus je soubor vědeckých a uměleckých metod a postupů užívaných při zakládání a záměrném formování, popř. zkoumání lidského osídlení v krajině. Název pochází z latinského urbs město. Pojem památkový urbanismus v sobě spojuje historický urbanismus jako poznání vývoje jednotlivých sídel a aktivní přístup oboru památkové péče k ochraně dochovaných hodnot, jejich dokumentaci, konzultaci plánovaných urbanitických a stavebních zásahů a návrhy na celkovou regeneraci urbanistického dědictví včetně vhodného doplnění sídel novou zástavbou, která bude harmonická ve vztahu k existujícím objektům. K je v České republice 40 městských památkových rezervací, 254 městských památkových zón, 61 vesnických památkových rezervací, 217 vesnických památkových zón (některé jsou ve městech), 1 památková rezervace (Kuks) (celkem 573), 1 technická památková rezervace (Josefov u Adamova), 10 archeologických památkových rezervací a 19 krajinných památkových zón. Památkovou hodnotu má však řada dalších městských a vesnických sídel, která dosud plošně chráněna nejsou. Hlavním předmětem zájmu památkového urbanismu je historická urbanistická struktura sídla. Tu lze rozdělit na čtyři hlavní složky: Půdorysná struktura sídla soustava urbanistických (domovních) bloků a jimi vymezených urbanistických prostorů (náměstí/návsí a ulic) Parcelace týká se jednotlivých domovních bloků a charakterizuje ji způsob uspořádání a konkrétní podoba jednotlivých parcel Půdorysná (plošná) struktura zástavby udává míru zastavěnosti parcel v rámci urbanistického bloku a způsob umisťování staveb na parcele, čímž je dána i míra koncentrovanosti zástavby - Hmotová struktura zástavby trojrozměrný průmět zástavby, který prozradí nejen charakteristiku výškové hladiny zástavby a její jednotnost či rozrůzněnost, ale rovněž existenci a význam výškových dominant sídla Dalším předmětem zájmu památkového urbanismu je detailní pohled na to, co urbanistickou strukturu sídla vytváří, tedy jednotlivé stavby (včetně drobné architektury a plastiky), historické povrchy komunikací, plochy zeleně i jednotlivá vzrostlá zeleň, vodní toky a plochy. Včetně prvků zaniklých, ať už jde o domovní bloky či jejich části (proluky), vodní toky a plochy a podobně. Zaniklé prvky nejlépe identifikujeme studiem starých map, zejména map stabilního katastru a mladších katastrálních map, včetně historických ortofotomap. Pro detailní poznání každého sídla je nezbytné provést památkové vyhodnocení zástavby, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou některé objekty chráněny jako kulturní památka (národní kulturní památka) či nikoli. Každý objekt (nebo jeho ucelenou část) lze zařadit do jedné z následujících kategorií podle památkové hodnoty: A+ stavba architektonicky cenná, individuálně památkové hodnotná, nadmístního (regionálního) významu (zakresluje se červeně) A stavba architektonicky cenná, individuálně památkové hodnotná (zakresluje se modře) B stavba urbanisticky cenná, doplňkového památkového významu (zakresluje se zeleně) C stavba nehodnotná, hmotově tradiční (zakresluje se hnědě) D stavba hmotově a architektonicky rušivá (zakresluje se fialově) N architektonicky kvalitní novostavba (zakresluje se tmavě šedě) 0 stavba nehodnotná, v urbanistickém kontextu podružná (zakresluje se světle šedě) Z stavba zaniklá, proluka vhodná k zástavbě (zakresluje se žlutě) Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 10

11 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání V jednotlivých kategorií se dále sledují doplňkové charakteristiky: částečně narušená (rušivá) fasáda (fialová tečkovaná linie podél fasády) zásadně narušená (rušivá) fasáda (fialová přerušovaná linie podél fasády) dílčí rušivá hmotová charakteristika či architektonické narušení střechy (fialový bod v ploše stavby nebo fialové šrafování) a dále: významná stavební dominanta (pozitivní) (silné černé orámování půdorysu) historicky významná stavba (ve smyslu pouze historicky významná, jinak spadající do kategorie C či D) (bílé šrafování půdorysu). Teprve na základě důkladného poznání památkových hodnot sídla lze vytvořit jakýkoli koncepční materiál sloužící pro ochranu a regeneraci sídla, například Plán ochrany. 12. Památkové vyhodnocení zástavby městské památkové rezervace Jičín a přilehlého území. Karel Kuča Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 11

12 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Literatura: KIBIC, Karel VOŠAHLÍK, Aleš: Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice Praha, Národní památkový ústav KUČA Karel: Půdorysné typy sídel. In: Hrnčiarová, Tatiana Mackovčin, Peter Zvara, Ivan, et al.: Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí Praha, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. Průhonice 2009, oddíl 3.2, mapa č. 51: s KUČA, Karel KRATOCHVÍLOVÁ, Irena KUČOVÁ, Věra: Metodika Plánů ochrany. Praha, Národní památkový ústav, v tisku. Kuča, Karel Kučová, Věra: Principy památkového urbanismu. Praha, SÚPP Zprávy památkové péče. Příloha. Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díly 1 8. Praha, Libri LÁZNIČKA, Zdeněk: Moravská města. Antropogeografická studie. Brno, Československá společnost zeměpisná LÍBAL, Dobroslav: Problematika počátků měst z hlediska půdorysné osnovy a nejstarší zástavby. Slovnaká archeologie a studium počátků měst. Praha Městské památkové rezervace. Katalog. Půdorysy měst. Aut.: [Rákosníková, Vladimíra]. Státní ústav památkové péče. Praha SMETÁNKA, Zdeněk ŠKABRADA, Jiří: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice. Archaeologica historica 1, 1976, s Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 12

13 Typologie sídel, zásady památkového urbanismu metodika přednášky Ing. arch. Karel Kuča Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU V některých obcích ORP Liberec došlo a stále dochází k nahrazování

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO

NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO TYPY VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ TYPY VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJE Dagmar Saktorová říjen 2009 1 východiska proč zkoumat historické typy osídlení geografické,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Větrná energetika a památkové hodnoty hledání kompromisu

Větrná energetika a památkové hodnoty hledání kompromisu Větrná energetika a památkové hodnoty hledání kompromisu Mgr. MUDr. Tomáš Hájek Dr. managing partner Project Solutions s.r.o; tomas.hajek@projectsolutions.cz osnova prezentace památková péče a její vztah

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku Historie krajiny Archeologie krajiny, krajinná architektura, historický vývoj krajinného pokryvu a využití půdy archeologické objekty (středověk): zděné

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Václavíkova studánka, Na Kobyle, Novina: usilovat o stabilizaci zástavby ve stávajícím architektonickém rázu, včetně případných prokazatelně

Václavíkova studánka, Na Kobyle, Novina: usilovat o stabilizaci zástavby ve stávajícím architektonickém rázu, včetně případných prokazatelně 3.6. Výstavba Charakteristika problematiky Na celém území CHKO je až na výjimky zástavba historicky soustředěná do údolních poloh. Směrem výše do svahů ubývá hustoty zástavby a ta přechází do typického

Více

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE ~~ \.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE Mě s t ský úřad Vlašim odbor životního prostředí úsek státní památkové péče Jana Masaryka 302 258 14 Vlašim Váš dopis č.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Historické a kulturní dědictví a venkovská identita

Historické a kulturní dědictví a venkovská identita Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A3 Místo: Stařeč Datum: 4.11 Historické a kulturní dědictví a venkovská identita Venkovský prostor a venkovská identita našeho regionu (MAS Podhorácka) Možností využití

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

TYPOLOGICKÉ ČLENĚNÍ KRAJIN ČESKÉ REPUBLIKY

TYPOLOGICKÉ ČLENĚNÍ KRAJIN ČESKÉ REPUBLIKY TYPOLOGICKÉ ČLENĚNÍ KRAJIN ČESKÉ REPUBLIKY Jiří Löw, Jaroslav Novák Za základní impuls pro řešení typologického členění rázovitosti našich krajin je nutno považovat nejen potřebu implementace zásad stanovených

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NOVOSTAVBY V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH SÍDLECH

NOVOSTAVBY V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH SÍDLECH NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště Odborné a metodické publikace, svazek 28 NOVOSTAVBY V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH SÍDLECH Karel Kuča Věra Kučová Karel Kibic 1. vydání Praha 2004 Národní památkový

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Petr ANDĚL 2, Michal ANDREAS 1, Ivana GORČICOVÁ 2, Václav HLAVÁČ 3, Tereza MINÁRIKOVÁ 3, Dušan ROMPORTL 1, Martin

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK

Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK Doprava jako městotvorný prvek Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK 1. FUNKCE MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPECIFIKA 1.1 POJMY Extravilán mimo zastavěné území Intravilán zastavěné území, popř.

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. Příloha č.1 Průvodní zpráva. Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000. Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP 1:2000

SEZNAM DOKUMENTACE. Příloha č.1 Průvodní zpráva. Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000. Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP 1:2000 Kateřinky parc.č.214/4 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE BYTOVÝCH DOMŮ SEZNAM DOKUMENTACE Příloha č.1 Průvodní zpráva Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000 Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více