Typologie sídel, zásady památkového urbanismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typologie sídel, zásady památkového urbanismu"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie sídel, zásady památkového urbanismu metodika přednášky Karel Kuča

2

3 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie sídel Typologie sídel znamená třídění sídel podle různých hledisek. Pro nás bude nejdůležitější půdorysná typologie sídel, tedy třídění podle charakteru celkové urbanistické struktury, jejíž nejdůležitější složkou je půdorysné uspořádání. To bylo často ovlivněno utvářením terénu: zatímco město na rovině nebylo ve volbě půdorysu terénem limitováno, město položené na úzké strmé ostrožně mělo půdorys z velké části determinován. Podobné je to u města položeného v úzkém údolí. Hledisko terénní konfigurace není nepodstatné ani u vesnic. Základní typologické rozdělení sídel má vazbu na historické právní postavení sídla, které úzce souviselo i s jeho hospodářskou charakteristikou a účelem. Z tohoto hlediska rozlišujeme sídla městská a vesnická.to jsou dvě základní typologické skupiny, které doplňuje početná skupina třetí: sídla, která vznikla jako vesnice, ale v průběhu vývoje byla povýšena na město či městečko a v kratším či delším časovém úseku potom nabyla městského charakteru. vznikala od poloviny 13. století jako královská založení při cíleném budování sítě královských měst v českých zemích. Poměrně brzy byl tento princip napodobován také u poddanských měst (Český Krumlov, Bavorov). U méně významných z nich se často půdorys omezil na pravoúhlé náměstí. Půdorysná typologie městských sídel Středověká města Nejvýraznější skupinou středověkých městských lokací jsou ortogonální města. Jejich půdorysná kompozice má pravoúhlý základ, jehož základem je čtvercové (České Budějovice, Vysoké Mýto) nebo obdélné náměstí (Jihlava, Plzeň), z jehož koutů vybíhají obvykle dvojice ulic, které tvoří základ uliční osnovy. V našich zemích poměrně vzácná je osnova, v níž dominují osové hlavní ulice protínající středy stran náměstí (Nový Bydžov, částečně Jevíčko). Města byla obvykle koncipována jako opevněná (ačkoli definitivní opevnění bylo budováno až později), sevřená do hradebního okruhu, který měl obvykle oválný obvod; pravoúhlý obrys města se uplatňoval spíše výjimečně (Nový Bydžov, Litovel). Města této skupiny 01. České Budějovice, kresba Karel Kuča. Nejpočetnější skupinou středověkých měst jsou města s neortogonálním půdorysem, jehož základní osnova může mít někdy raně středověký základ, nebo ji město převzalo ze starší vesnice. Půdorys měst této skupiny byl obvykle ovlivněn komunikační situací (průběžná cesta, vidlice cest, poloha při přechodu řeky, křižovatka cest), vztahem k feudálnímu sídlu, konfigurací terénu a podobně. Z hlediska typologie jde o vnitřně rozrůzněnou skupinu, kterou můžeme dále členit podle různých hledisek: podle cha- Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 3

4 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání 03. Počátky, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. 02. Nový Bydžov, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. 04. Holešov, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 4

5 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání rakteru dominantního prostoru (od prostorného náměstí k úzké hlavní ulici), podle jeho tvaru (náměstí vřetenové, vidlicové, nepravidelné) a podobně. Novověká města Mnoho sídel se městského statutu dočkalo až v mladší době, nejčastěji v 16. století. V té době se v severním pohraničí českých zemí prosadil pod saským vlivem specifický typ renesančního ortogonálního horního města. Jde o schematickou aplikaci pravoúhlého schematu, s velkým čtvercovým náměstím s koutovými a osovými ulicemi, jejichž rastr se mohl libovolně rozšiřovat, protože města nebyla opevněná (Horní Blatná, Jiřetín pod Jedlovou, Výsluní). Půdorys tohoto typu byl užit bez ohledu na modelaci terénu, třeba i ve velmi prudkém svahu (Mikulov). Znovu byl pravoúhlý princip použit při zakládání klasicistních pevnostních měst (Terezín, Josefov), sevřených složitým systémem bastionových opevnění. Na ortogonálním základě byly budovány i další nově městské celky: rozšíření Nového Boru (1783), Jablonec nad Nisou (1808) a později se tento princip prosadil i v pražském Karlíně (1816), původně koncipovaném jako zástavba podél jediné dlouhé ulice. 06. Josefov. Kresba Karel Kuča Zhruba současně se začal rozvíjet fenomén lázeňských měst, kde se poprvé uplatnily rozvolněnější, v podstatě organické půdorysné formy, inspirované mimo jiné vzory anglických krajinářských parků. Ve Františkových Lázních je malé koncentrované centrum se sítí paralelních ulic obklopeno širokým prstencem parků. V Mariánských Lázních naopak park tvoří centrum kompozice, vymezené na okrajích obestavěním podél úpatí širokého údolí. 05. Jiřetín pod Jedlovou, mapa stabilního katastru. ÚAZK Praha, graficky upraveno. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 5

6 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání 07. Františkovy Lázně. Kresba Karel Kuča 08. Mariánské Lázně. Kresba Karel Kuča Druhá polovina 19. století a 1. třetina 20. století pak znamenaly v důsledku zesílené urbanizace a industrializace nové uplatnění šachovnicového způsobu zastavění. Šlo jednak o nové obytné a vilové čtvrtě existujících měst, jednak o nově zakládaná města (Vinohrady, Žižkov). Monotónnost těchto urbanistických struktur byla jen ojediněle překonána invenčnějším řešením (Přívoz). 09. Přívoz, starší katastrální mapa. ÚAZK Praha, graficky upraveno. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 6

7 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Od konce 20. let 20. století pozvolna začínalo rozbíjení tradičního blokového principu kompozice města. Průkopníky této dobově pochopitelné snahy byla první malá sídliště (Brno) a vilové čtvrtě. V masovém měřítku se tato myšlenka, doplněná navíc důslednou funkční segregací na principu pásového města, prosadila v Baťově Zlíně a v dalších nových městských celcích zakládaných Baťovým koncernem nejen v rámci Československa (Otrokovice, Sezimovo Ústí, Zruč nad Sázavou). Radikální společenské a politické změny po roce 1945 uvolnily cestu masové aplikace sídlištního principu budování měst. Jen krátkou protisměrnou epizodou znamenala 50. léta s direktivně prosazovanou historizující koncepcí jak architektury, tak urbanistické kompozice (Poruba, Havířov, Ostrov). Půdorysná typologie vesnických sídel Vesnice byly na rozdíl od velké části měst bezprostředně spjaty se zemědělskou výrobou a s klimatickými podmínkami (rozdíly možností produkce v nížinných a horských oblastech). Půdorysnou typologii vesnic tedy nelze vytvářet jen z hlediska prostorového uspořádání vlastní zástavby vesnice, ale i s přihlédnutím ke způsobu organizace jejího zemědělského zázemí: plužiny. A to bylo zase do značné míry podmíněno modelací terénu. Například typ údolní lánové vsi bylo možné použít jen v krajině charakterizované dlouhými údolími, zatímco členitější krajina vyžadovala například radiální uspořádání plužiny. Obecně lze říci, že většina našich vesnických sídel se vyvinula či byla plánovitě založena či přeměřena v období vrcholného středověku, přibližně od poloviny 13. století do počátku 15. století. Zda lze některé půdorysné typy spojovat s předchozím, předlokačním obdobím, je dodnes předmětem sporů, i když se to alespoň v některých rysech zdá být poměrně pravděpodobné. Rovněž v novověkém období vznikla řada vesnic, ty však většinou využívaly starší půdorysná schémata. Pouze novověké parcelační a rozptýlené vsi znamenaly obohacení typologické škály. Pro typologické zatřídění vesnic je rozhodující jejich základní forma, nikoli pozdější změny, projevující se například parazitním zastavěním návsi či údolní nivy nebo novověkým rozšiřováním zástavby podél komunikací. 10. Poruba, zákres do katastrální mapy. NPÚ Ostrava. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 7

8 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání 11. Půdorysné typy vesnických sídel. Kresba Karel Kuča. Převzato z Atlasu krajiny. Lánové vsi 1 lánová lineární ves (údolní lánová ves) 2 lánová radiální ves 3 lánová radiální ves s kyjovitou návsí. 4 lánová ulicová ves 5 valašská lánová ves Ortogonální návesní lokace 6 návesní čtyřstranná ves 7 návesní dvojstranná ves 8 návesní dvojřadá ves 9 moravská návesní dvojřadá ves. Malé vsi 16 malá návesní ves Novověké parcelační a rozptýlené vsi 17 parcelační ves s geometricky tvarovanou návsí 18 parcelační řady 19 parcelační ulicová ves 20 parcelační jednořadá ves 21 rozptýlená ves 22 valašská řetězová ves Neortogonální návesní lokace 10 návesní trojúhelníková ves 11 návesní kyjovitá ves 12 návesní okrouhlá ves 13 návesní vřetenová ves 14 návesní vidllicová ves 15 návesní lalokovitá ves. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 8

9 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Středověké vsi Základní rozdělení lze provést podle koncentrovanosti zástavby vesnice a její vazby na okolní plužinu. První velkou skupinu představují vesnice s koncentrovanou zástavbou, v nichž neexistuje přímá vazba usedlosti na plužinu (která je nejčastěji traťová). Podle vlastní půdorysné formy dělíme tuto skupinu na: Ortogonální návesní lokace. Jde o jednorázově založené vsi s pevně definovaným rozsahem (počtem usedlostí kolem návsi), který bylo možné případně zvyšovat jen dělením parcel. Náves může být čtvercová, obvykle však bývá obdélná. Podrobněji je lze dále členit podle míry obestavěnosti návsi: návesní čtyřstranná ves, návesní dvojstranná ves (široký návesní prostor je obestavěn jen po delších stranách, nejčastěji proto, že osou návsi protéká potok), návesní dvojřadá ves (návesní prostor je velmi protáhlý, někdy až do ulicové formy), moravská návesní dvojřadá ves. Neortogonální návesní lokace. Tvar návsi bývá různý, i v těchto případech však jde o jednorázové založení, protože rozsah návsi je od počátku pevně dán. Podle tvaru rozlišujeme tyto podtypy: návesní trojúhelníková ves, návesní kyjovitá ves, návesní okrouhlá ves, návesní vřetenová ves, návesní vidllicová ves, návesní lalokovitá ves. Druhou velkou skupinu představují lánové vsi, charakterizované bezprostřední vazbou usedlosti na záhumenicovou plužinu, jejíž pás se obvykle táhne až na hranici katastru. Nejtypičtější jsou lánové lineární vsi (často nazývané údolní lánové vsi, protože jejich osu obvykle tvoří potok protékající mělčím údolím). Usedlosti jsou od sebe značně vzdáleny a nejčastěji zaujímají polohu na okraji údolní terasy. Mladší a částečně specifickou variantou jsou valašské lánové vsi. Pokud je zástavba koncentrovanější, vzniká lánová ulicová ves, typičtější v rovinách. Ve členitějším terénu převažují lánové radiální vsi, kde je skladba usedlostí rovněž rozvolněná, ale usedlosti nejsou řazeny lineárně, ale koncentricky. Specifickou variantou jsou lánové radiální vsi s kyjovitou návsí. Malé vsi Výše uvedené vsi charakterizovala střední či větší velikost. Vedle toho existují vsi vysloveně malé, s koncentrovanou zástavbou, jejichž půdorysná forma představuje širokou škálu od zcela nepravidelného uspořádání po malé návsi, obvykle nepravidelné. Rovněž geneticky jde o nejednotnou skupinu. Vedle jednoznačně mladších vsí však převažují sídla středověkého původu, u nichž existuje silný předpoklad, že může jít o návaznost na předlokační sídelní strukturu, tím spíše, že dominují v nejstarších či starých sídelních oblastech. Novověké parcelační a rozptýlené vsi Jde o typově vyhraněnou skupinu novověkých vesnic, které se rozvíjely především v 18. a 19. století novou parcelací zemědělské půdy. Charakterizují především horské (Jizerské hory, Šumava) a podhorské (Těšínsko) oblasti. Neřadíme sem ty novověké (raabizační) vsi, které aplikovaly starší půdorysná schémata. Poměrně vzácné jsou parcelační vsi s geometricky tvarovanou návsí. Běžnější jsou parcelační ulicové vsi (většina skutečných ulicových vsí je skutečně poměrně mladá). Další variantou je parcelační jednořadá ves. Zejména v horských oblastech převažují parcelační řady, v nichž se domy řadí podle existujícího rastru komunikací nebo parcelních hranic a vytvářejí někdy značně rozlehlé struktury. Rozptýlené vsi charakterizuje rozvolněná kobercová zástavba na celém katastru, nebo na jeho podstatné části. Jejich variantou jsou valašské řetězové vsi, kde osu osídlení tvoří potok a usedlosti (domy) vytvořejí oddělené shluky jak podél něj, tak výše ve svazích údolí. Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 9

10 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Principy památkového urbanismu Urbanismus je soubor vědeckých a uměleckých metod a postupů užívaných při zakládání a záměrném formování, popř. zkoumání lidského osídlení v krajině. Název pochází z latinského urbs město. Pojem památkový urbanismus v sobě spojuje historický urbanismus jako poznání vývoje jednotlivých sídel a aktivní přístup oboru památkové péče k ochraně dochovaných hodnot, jejich dokumentaci, konzultaci plánovaných urbanitických a stavebních zásahů a návrhy na celkovou regeneraci urbanistického dědictví včetně vhodného doplnění sídel novou zástavbou, která bude harmonická ve vztahu k existujícím objektům. K je v České republice 40 městských památkových rezervací, 254 městských památkových zón, 61 vesnických památkových rezervací, 217 vesnických památkových zón (některé jsou ve městech), 1 památková rezervace (Kuks) (celkem 573), 1 technická památková rezervace (Josefov u Adamova), 10 archeologických památkových rezervací a 19 krajinných památkových zón. Památkovou hodnotu má však řada dalších městských a vesnických sídel, která dosud plošně chráněna nejsou. Hlavním předmětem zájmu památkového urbanismu je historická urbanistická struktura sídla. Tu lze rozdělit na čtyři hlavní složky: Půdorysná struktura sídla soustava urbanistických (domovních) bloků a jimi vymezených urbanistických prostorů (náměstí/návsí a ulic) Parcelace týká se jednotlivých domovních bloků a charakterizuje ji způsob uspořádání a konkrétní podoba jednotlivých parcel Půdorysná (plošná) struktura zástavby udává míru zastavěnosti parcel v rámci urbanistického bloku a způsob umisťování staveb na parcele, čímž je dána i míra koncentrovanosti zástavby - Hmotová struktura zástavby trojrozměrný průmět zástavby, který prozradí nejen charakteristiku výškové hladiny zástavby a její jednotnost či rozrůzněnost, ale rovněž existenci a význam výškových dominant sídla Dalším předmětem zájmu památkového urbanismu je detailní pohled na to, co urbanistickou strukturu sídla vytváří, tedy jednotlivé stavby (včetně drobné architektury a plastiky), historické povrchy komunikací, plochy zeleně i jednotlivá vzrostlá zeleň, vodní toky a plochy. Včetně prvků zaniklých, ať už jde o domovní bloky či jejich části (proluky), vodní toky a plochy a podobně. Zaniklé prvky nejlépe identifikujeme studiem starých map, zejména map stabilního katastru a mladších katastrálních map, včetně historických ortofotomap. Pro detailní poznání každého sídla je nezbytné provést památkové vyhodnocení zástavby, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou některé objekty chráněny jako kulturní památka (národní kulturní památka) či nikoli. Každý objekt (nebo jeho ucelenou část) lze zařadit do jedné z následujících kategorií podle památkové hodnoty: A+ stavba architektonicky cenná, individuálně památkové hodnotná, nadmístního (regionálního) významu (zakresluje se červeně) A stavba architektonicky cenná, individuálně památkové hodnotná (zakresluje se modře) B stavba urbanisticky cenná, doplňkového památkového významu (zakresluje se zeleně) C stavba nehodnotná, hmotově tradiční (zakresluje se hnědě) D stavba hmotově a architektonicky rušivá (zakresluje se fialově) N architektonicky kvalitní novostavba (zakresluje se tmavě šedě) 0 stavba nehodnotná, v urbanistickém kontextu podružná (zakresluje se světle šedě) Z stavba zaniklá, proluka vhodná k zástavbě (zakresluje se žlutě) Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 10

11 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání V jednotlivých kategorií se dále sledují doplňkové charakteristiky: částečně narušená (rušivá) fasáda (fialová tečkovaná linie podél fasády) zásadně narušená (rušivá) fasáda (fialová přerušovaná linie podél fasády) dílčí rušivá hmotová charakteristika či architektonické narušení střechy (fialový bod v ploše stavby nebo fialové šrafování) a dále: významná stavební dominanta (pozitivní) (silné černé orámování půdorysu) historicky významná stavba (ve smyslu pouze historicky významná, jinak spadající do kategorie C či D) (bílé šrafování půdorysu). Teprve na základě důkladného poznání památkových hodnot sídla lze vytvořit jakýkoli koncepční materiál sloužící pro ochranu a regeneraci sídla, například Plán ochrany. 12. Památkové vyhodnocení zástavby městské památkové rezervace Jičín a přilehlého území. Karel Kuča Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 11

12 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Literatura: KIBIC, Karel VOŠAHLÍK, Aleš: Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice Praha, Národní památkový ústav KUČA Karel: Půdorysné typy sídel. In: Hrnčiarová, Tatiana Mackovčin, Peter Zvara, Ivan, et al.: Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí Praha, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. Průhonice 2009, oddíl 3.2, mapa č. 51: s KUČA, Karel KRATOCHVÍLOVÁ, Irena KUČOVÁ, Věra: Metodika Plánů ochrany. Praha, Národní památkový ústav, v tisku. Kuča, Karel Kučová, Věra: Principy památkového urbanismu. Praha, SÚPP Zprávy památkové péče. Příloha. Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díly 1 8. Praha, Libri LÁZNIČKA, Zdeněk: Moravská města. Antropogeografická studie. Brno, Československá společnost zeměpisná LÍBAL, Dobroslav: Problematika počátků měst z hlediska půdorysné osnovy a nejstarší zástavby. Slovnaká archeologie a studium počátků měst. Praha Městské památkové rezervace. Katalog. Půdorysy měst. Aut.: [Rákosníková, Vladimíra]. Státní ústav památkové péče. Praha SMETÁNKA, Zdeněk ŠKABRADA, Jiří: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice. Archaeologica historica 1, 1976, s Typologie sídel, zásady památkového urbanismu 12

13 Typologie sídel, zásady památkového urbanismu metodika přednášky Ing. arch. Karel Kuča Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

Stavby v návesním prostoru (Nepomuk) Buildings in the village square (Nepomuk)

Stavby v návesním prostoru (Nepomuk) Buildings in the village square (Nepomuk) Stavby v návesním prostoru (Nepomuk) Buildings in the village square (Nepomuk) Ing. arch. Jan Kašpar ABSTRACT: We find many places of the Czech Republic which perserve their specific character and values

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU V některých obcích ORP Liberec došlo a stále dochází k nahrazování

Více

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20.listopadu

Více

Členění území lokality

Členění území lokality Členění území lokality Předkládaný podklad pro členění území vznikl v Kanceláři metropolitního plánu a je prvním uceleným názorem na definování pražských lokalit. Podklad vznikl jako syntéza dvanácti názorů

Více

3. Zázemí vybraných evropských měst

3. Zázemí vybraných evropských měst 3. Zázemí vybraných evropských měst (Ing. Lenka Přívozníková, Ing. Michaela Tlustá) 3.1 Principy vymezování a funkce zeleně ve městech Rychle se rozrůstající města vytvářejí potřebu koncepčně řešit jejich

Více

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Venkovské osídlení a rurální geografie Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Velikostní kategorie venkovských sídel samota: izolované obydlí, které má značný odstup od jiných obydlí, území

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Územní studie TŘEBOŇSKO NOVOHRADSKO

Územní studie TŘEBOŇSKO NOVOHRADSKO Duben 2010 Územní studie TŘEBOŇSKO NOVOHRADSKO Územní studie TŘEBOŇSKO NOVOHRADSKO URBANISTICKÁ RUKOVĚŤ Část - Syntetická URBANISTICKÁ RUKOVĚŤ Objednatel Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2 České

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

bořislavka praha 6 shopping and office centrum

bořislavka praha 6 shopping and office centrum shopping and office centrum bořislavka praha 6 posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění leden 2014 1 doc.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje Vymezení ÚSES Ve všech výkresech červeně = základní vymezené plochy biocenter a biokoridorů modře = další zvažované plochy pro rozšíření biocenter a biokoridorů fialově = plochy biocenter a biokoridorů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS)

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) Ing. Kateřina Hronovská doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012, kterým se vydává změna č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec, příslušné podle

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE K ÚP BEDŘICHOV LOKALITA POD VODOJEMEM

ÚZEMNÍ STUDIE K ÚP BEDŘICHOV LOKALITA POD VODOJEMEM ÚZEMNÍ K ÚP BEDŘICHOV 1. TEXTOVÁ ČÁST A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah A. Úvodní údaje...3 B. Průvodní zpráva...4 1. ZADÁNÍ (ÚČEL A CÍL ÚS)...4 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu Zpracováváno jako standardní příloha všech plánů péče o CHKO dle metodických listů AOPK ČR Pro

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče, který na žádost obce Jakubov u Moravských Budějovic pořizuje v souladu s ust. 6 odst.1 písm. c) zákona

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY. návrh pro společné jednání. územní plán Volary 2016

PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY. návrh pro společné jednání. územní plán Volary 2016 1 PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY návrh pro společné jednání územní plán Volary 2016 2 příloha č. 1 3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo města Volary datum

Více

archiproject POLYFUNKČNÍ DŮM HOSTIVAŘ - PRAŽSKÁ architektonické & projekční studio

archiproject POLYFUNKČNÍ DŮM HOSTIVAŘ - PRAŽSKÁ architektonické & projekční studio archiproject architektonické & projekční studio POLYFUNKČNÍ DŮM HOSTIVAŘ - PRAŽSKÁ Vycházíme z mantinelů, které místo ukládá. Ale i tak to musí být hodnotná residenční budova, postavena na racionálním

Více

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE ZMĚNA č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 1 Název územně plánovací

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Regulační plán 61 odst. 1 SZ vždy stanoví 61 odst. 2 SZ stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje 61 odst. 3 SZ

Regulační plán 61 odst. 1 SZ vždy stanoví 61 odst. 2 SZ stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje 61 odst. 3 SZ Regulační plán Regulační plán 61 odst. 1 SZ Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY. návrh pro opakované společné jednání. územní plán Volary 2017

PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY. návrh pro opakované společné jednání. územní plán Volary 2017 1 PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY návrh pro opakované společné jednání 2 příloha č. 1 3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo města Volary datum nabytí účinnosti

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis):

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): ATELIÉR 1 LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU vá tvorba bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu,

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU m 2 - LANŠKROUN

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU m 2 - LANŠKROUN POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 2 73 00 m 2 - LANŠKROUN Kraj Obec Katastrální území Pozemková parcela Výměra Cena Pardubický Lanškroun Lanškroun 8255 2 73 00 m 2 informace u makléře n Mírně svažitý pozemek

Více

Vymezování sídel. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Vymezování sídel. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Vymezování sídel Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sídelní jednotky usedlost (sídelní jednotka, lidské obydlí) prostory trvalého nebo občasného pobytu člověka sídlo prostorově oddělená

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Metodika Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy

Metodika Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy Metodika Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy Vyhledávání segmentů předindustriální krajiny vychází z komparace kartografických podkladů různého

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY Josef Holeček METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY Praha 2004 Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou 1 Předmluva Ochrana a kvalitní obnova střech, střešních

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6 návrh 6. změna ÚPNSÚ HODKOVICE nad Mohelkou zpřesnění železničního koridoru D 26 zadavatel pořizovatel projektant konzultace Monroe Czechia s.r.o. Rychnovská 383 Hodkovice nad Mohelkou Magistrát města

Více

PŘIPOMÍNKA č. 86 Připomínka je rozdělena na 12 dílčích připomínek:

PŘIPOMÍNKA č. 86 Připomínka je rozdělena na 12 dílčích připomínek: PŘIPOMÍNKA č. 86 Připomínka je rozdělena na 12 dílčích připomínek: 86-1 Námitka č. 86 86-2 86-3 86-4 86-5 Připomínka č. 86/1 podaná Statutárním městem Ostrava městským obvodem Svinov, se sídlem Bílovecká

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Březová Gručovice Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m průměr rotoru: 112 m

Více