KRAJSKY ú ŘAD JIHOČESKY K RAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY ú ŘAD JIHOČESKY K RAJ"

Transkript

1 KRAJSKY ú ŘAD JIHOČESKY K RAJ Ř, ODBOR.ŽIVOTNIHO PROSTŘEDI, ZEM~DĚLSTVI A..LESNICTVI.-. - Čj: KUJCK 10160/2015/0ZZL Sp.zn." DZZL 74451/2014/kaper datum: vyřizuje: Ing. Pernikářova Kateřina telefon: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACíHO ŘíZENi podle 7 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") I. Identifikační údaje: Název: Modernizace skiarealu Lipno - vy-chod, Lipno nad Vltavou Kapacita a charakter záměru: Předmětem předkládaného oznámeni zameru "Modernizace skiarealu Upno - východ, Lipno nad Vltavou" je vybudování lyžařského areálu s pěti sjezdovými tratěmi a dvěma lanovými dráhami, kter-y bude navazovat na stávajíci lyžařský areál na Kramolíně, konkrétně na připravovanou sjezdovou Irať Promenádní II. V rámci posuzovaného záměru bude realizováno pět sjezdových tratí, dvě lanové dráhy, objekt pro uskladnění sedaček a zasněžování (rozvody vody, ovládání a silové kabely). Posuzovaný záměr představuje doplnění stávající nabídky lyžování v oblasti obce Lipno nad Vltavou. Umístěni- kraj: Jihočeský obec: Lipno nad Vltavou kat. území: Lipno nad Vltavou Oznamovatel: Lipno Servis S.LO., Lipno nad Vltavou 307, Lipno nad Vltavou, IČ: II. Souhrnné vypořádání připominek: V rámci zjišťovaciho řízeni byla k zaměru.modernizace skiareálu Lipno - východ, Lipno nad Vltavou" doručena vyjádření od nasledujícich dotčených spravnich úřadů: Česká inspekce živolního prostředí, Ol České Budějovice; Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Městský úřad Český Krumlov; Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava. Česká inspekce životního prostředí Z hlediska ochrany přírody CIŽP vzhledem k vyskytu zvláště chráněných druhu živočichu v posuzované lokalitě připomíná nutnost řídit se usl. 50 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny, základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichu a usl. 56 téhož zákona - výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhu rostlin a živočichu. - Výše uvedená upozornění jsou odkazem na zákonná opatřeni a nemají charakter připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemá CILP k předloženému oznámení připomínek. Z hlediska ochrany vod CILP se záměrem souhlasí za předpokladu, že nebudou v zájmovém územi ovlivněny kvalitativně ani kvantitativně povrchové a podzemní vody. Z hlediska odpadového hospodářství CILP požaduje doplnil návrh nakládáni s odpady, vznikajícími při provozování záměru v lomto smyslu: rozšířit seznam produkovaných odpadů o vytiiděné využitelné složky komunálního odpadu, produkovaného jak ze strany provozovatele, tak i návštěvníky skiareálu - zejm. obalové odpady ljako např. plast, sklo, papír), biologícky rozložitelný odpad (travni seč,...) a směsný komunální odpad po vytřídění těchto využitelných složek; obec není povinna uzavři! s provozovatelem smlouvu o možnosti využíváni systěmu obce zavedeného pro nakládání s komunalním odpadem, proto by ani v případě nezájmu obce nemohl její systém provozovatel skiareálu U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,tel OS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz Stninka 1

2 využil. Prolo ČIŽP požaduje doplnit do oznameni popis způsobu zajištění nakládaní s vytříděnými složkami komunalního odpadu (vč. BRD) a zbytkovým směsným komunalnim odpadem v ramci skiareálu (např. návrh na rozmístění v/lodných shromažd"ovacíc/l nádob,...): - Výše uvedené připomínky jsou vypořádany zpracovatelem oznámení takto: Nakladaní s odpadem v posuzované nové častí arealu bude začleněno do odpadového hospodarství stávajícího arealu Lipno - Kramolín. V areálu je zaveden systém třídění komunalního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, papír, plasty) a zbytkový směsný komunální odpad jsou odvaženy odděleně. Provozovatel areálu má v současné době uzavřenou smlouvu s odbornou firmou A.S.A. České Budějovice, s.r.o., která zajišťuje odvoz vytříděných složek (sklo, papír, plasty) i zbytkového směsného komunálního odpadu. Pro návštěvníky jsou určeny odpadkové koše umístěné v místech gastroprovozů, kde navštěvníci vyhazují směsný odpad. Tyto odpadkové koše, na zakladně smluvního zavazku, denně najemce-provozovatel gastroprovozu vyváží do kontejnerů umístěných na svozovém mistě společně s kontejnery na tříděný odpad, odkud je vyvaž i odborná firma. Stejný syslém bude aplikován i na nově vznikajícich sjezdových tratích. Tříděné odpady (sklo, papír, plasty) vzníkajíci u provozovatele jsou ukládány na svozovém míslě do kontejnerů, odkud jsou vyváženy. V rámci ůdržby travnatých ploch jsou používány tři způsoby nakládáni s travní hmotou. Především je 10 sekání mulčováním, kdy se dochází k dokonalému rozsekání trávy na drobnou drť, ktera zůstavá na ploše a pomáhá hnojení trávy a zbraňuje ůniku vláhy ze země. V případě většího množství trávy se provadí sečeni do sběrných košů a nasledně svoz na místo v areálu kde probíhá kompostováni. Produkt vzniklý kompostovaním se následně používá zpěl na opravu sjezdových Iratí, kdy se doplňuje do vzniklých nerovnosti. Na části ploch probíhá ůdržba travnatých ploch pasením ovci. Pro případ, že by provozovatel areálu projevil zajem využívat systém svozu komunálního odpadu obce Lipno nad Vltavou, potvrdil starosta obce připravenost zařadit posuzovanou novou část areálu do tohoto systemu.. vyjmout tex/týkající se nakládáni s nebezpečným odpadem na základě souhlasu ORP - lato povinnost již byla ze zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, pro účely shromažďování odpadů zrusena. - Text bude vyjmut, zahrnulo v podmínkách závěru zjišťovacího řízeni. Jiné zásadní připomínky CIŽP z pohledu zákona o odpadech k předloženému Oznámení nemá. Z hlediska ochrany lesa ČfL.P uvádí, že v případě realizace záměru dojde k významnému lrvalému záboru pozemků určených k plnění funkci lesa, částečnému ovlivnění okolních lesních porostů působením bořivých větrů, odlesněné lesní pozemky budou ohroženy erozí, bude omezena půdoochranná funkce lesa v daném území, dojde k významnému ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, celkově bude ohrožena stabilila stávajících lesních porostů Uvedený záměr je tedy velmi významným negativním zásahem do lesních porostů v dané lokalitě. Tento zásah významně negativně ovlivní většinu funkcí lesa v dané oblasti a /0 především půdoochranné, vodohospodářské, ekologické. Dle názoru CIŽP rozšířeni sjezdovky v této oblasti není naléhavým duvodem, zájmy rekreační nemužou převážil zájmy ochrany lesa a krajiny. - Reakce zpracovatele oznámení na výše uvedenou připomínku: Při hodnocení vlivu na lesní porosty se vycmzelo ze skutečnosti, že posuzovaný záměr,modernizace skiarealu Lipno - východ, Lipno nad Vltavou" je situován do plochy vymezené v Zasadach územního rozvoje Jihočeského kraje (ZŮR JčK) jako plocha nadmístního významu pro sport a rekreaci SR 22 Lipno - Kramolín. Vymezeni této plochy bylo potvrzeno i v 1. aktualizaci ZŮR JčK, která byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválena v prosinci Plocha SR22 Lipno - Kramolín je v ZŮR JčK definována jako rozšíření stávajícího lyžařského areálu Kramolín spolu s doplněním dalších celosezónních sportovně rekreačnich aktivit. Z této definice vyplývá výstavba nových sjezdových tratí a dopravních zařízení (lanových drah a vleků). V kapitole Oznámení Sekundární, synergické a kumulativní vlivy jsou vyhodnoceny tyto vlivy v souvislosti se stávajícími i navrhovanými aktivitami (sjezdovými tratěmi a dopravnimi zařízeními) uvnitř plochy SR 22 Lipno- Kramolín. Celková rozloha plochy SR 22 Lipno - Kramolín je ha. Plocha stávajicího arealu Kramolín je cca 27 ha. Celková rozloha všech stavajícich a navrhovaných ploch pro sport (Sjezdové tratě a dopravní zařízení) je 132 ha, což je 11,9% z celkové rozlohy plochy SR 22. Posuzovaná,Modernizace skiareálu Lipno - východ, Lipno nad Vltavou" plánuje rozšíření areálu o cca 25 ha, tj. 2,3% z celkové plochy SR 22. Zpracovatel oznámení je přesvědčen, že uvedené nároky sportovních ploch uvnitř plochy SR 22 určené v ZŮR JčK pro sport a rekreaci nadmístního významu jsou přiměřené i s určítou rezervou pro další rozvoj. U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice,tel OS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz Slranka2

3 Dále zpracovatel oznámeni uvádí, že v území, které je v zásadách územního rozvoje kraje vymezené jako plocha nadmístního významu pro sport a rekreaci, je realizace nových sjezdovych trati oprávněna, i za cenu s tím souvisejícich negativních vlivů na životní prostředí. Negativní vlivy vystavby nových sjezdových trati a dopravních zařízení v rámci zaměru "Modernizace skiareálu Lipno - východ, Lipno nad Vltavou" na jednotlivé složky životního prostředí byly vyhodnoceny jako akceptovatelné včelně vlivů sekundárnich, synergických a kumulativních. Realizaci posuzovaného zaměru nedojde k významnym nevratným změnam životního prostředí uvnitř plochy SR 22 ani v širším území. - Reakce Ing. Jiřího Heydy - zpracovatele přílohy Posouzeni stability lesních porostu dotčených odlesněnim pro modernizaci SKl arealu Lipno - východ: Stanovisko ČIŽP hovoří o ".. významném trvalém zaboru pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)...". Zde je nutno upozornit, že se jedna o pouze dočasné odněti z PUPFL a po uplynutí docasného odnětí bude pfedmětná plocha opět zalesněna, a to takovou druhovou skladbou dřevin, ktera bude odpovídat stanovištním podmínkam; tzn. že, budoucí skladba dřevin se může více bližit přirozené skladbě, než skladba současná al Ovlivnění okolních lesů působením bořivých větrů Při odlesněni lesních pozemků budou dotčeny lesní typy uvedené v tabulce. Převažuje kysela smrkova bučina, která je středně ohrožena větrem (Funkčně integrované lesní hospodafství, Plíva ). Celkem 83% dotčené plochy je ohroženo v rozpětí minimální - slabé - střední. Pouze 17% plochy je ohroženo značně (soubory lesních typů 6V, 6S, 60 a 6H). Nejedná se o plochu souvislou, nýbrž o jednotlivé enklavy v převažující ploše souboru lesních typů 6K. Tedy aní zde nelze hovořit o značném ohroženi bořivým větrem. PLO SLT LT ha % Ohrožení větrem 6H 6H1 0,40 2,7 znacné 6K1 6,67 45,3 6K 6K3 3,55 24,1 střední 6K6 1,40 9,5 6N 6N3 0,50 3,4 Slabé a 13 středni Šumava ,02 0,1 značné Ohrožení erozi silné 6S 6S1 0,91 6,2 znacné 6V4 1,08 7,4 6V 6V9 0,07 0,5 značné 6Y 6Y2 0,13 0,9 minimální silné Celkem 14,73 100,0 Navržené odlesněni je v terénu vždy umisťovano i s ohledem na nebezpeci bořivých větrů. Převažná cast odlesnění je na severovychodním svahu lesního komplexu a konfigurací terénu je chráněna před převažujícími zapadními bořivými větry. Standardní hospodaření v lese připouští holé sece a také jsou tam, kde nelze použil podrostní způsob, využivany; jako příklad uvádíme dvě lokality z nedalekého okolí - na mapě č. 3 se jedná o holé seče umístěné na jihozapadním svahu, na mapě č. 5 pak na svazích zapadních, severních a východních. V uvedených případech se jedná o těžby na souborech lesních typů 5K, 5M a 5V s téměř totožným stupněm ohrožení větrem. Takto navržené těžby jsou prováděny dle schválenych lesních hospodařských planů a nelze je tedy považoval za rizikové. vyše uvedené platí za standardních k1imatickych podmínek. b) Eroze, půdoochranna a vodoochranná funkce Ohroženi erozí připada v úvahu pouze na souborech lesních typů 6Y a 6N, u kterých Pliva uvadí silné ohrožení erozí. Zde se jedná opět o plochy ve vice částech popř. u BY o úzky okraj vymezené plochy lesního typu. Riziko těchto ohroženi by se mohlo objevit pouze krátce po dobu výstavby, protože plocha bude po úpravě povrchu zatravněna. Díky mulcováni trávy zůstávají zbytky travní hmoty na místě, kdy zadržuji vodu a aktivně pomahají růstu Iravy. U Zimniho stadionu 1952f2, České Budějovice, lel.: e mail: ID DS: kdib3rr, Stranka 3

4 V případě souhlasu se záměrem ČIŽP upozorňuje, že je třeba pří přípravě stavby, její realizací a ph odnětí lesních pozemků plněni funkcí lesa, phpadně při omezení Jejich využíváni, postupovat v souladu s těmito ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění: 11 odsl. 1 a odst. 4, 13 odsl. " odst. 2 a odsl. 3, 14, 15 odst. 2 a odst. 3 a Jedná se o zakonná opatřeni, nemaji charakter připominky. Krajská hygienická stanice za předpokladu realizace opatřeni k prevenci, vyloučeni, snížení, případné kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, uvedených v kapitole D.IV předloženého oznámení pro fázi přípravy, fázi výstavby a fázi provozu KH$ se záměrem souhlasí a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat. MěÚ Česky Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství Z hlediska odpadového hospodářství nemá MěÚ k záměru žadne připominky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá MěÚ žádné připominky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzoval. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ upozorňuje na nutnost předem požádat o vynětí částí dotéených pozemků ze zemědělského půdního fondu, popř. souhlasy s trasami jednotlivých vedení, příslušný orgán ZPF, dle 18 odst. 1 a 2 zákona, pokud jíž tento souhlas nebyl vydán. Státní správa lesů nemá k záměru phpomínky. Státni správa myslivosti uvádí následující: Lze předpokládat, že uvedený záměr bude mít prokazatelně negativní vliv na výkon práva myslivosti a životní podmínky zvěře v honitbě Slupečná, která se nachází v k.ú. Frymburk, Lipno nad Vltavou, Dvorečná a Loučovice. V současnosti je uvedená honitba celoročně zatížena zvýšeným rekreačním ruchem, který se nejvice projevuje v okolí obce Lipno nad Vltavou, lyžařském areálu na Kramolíně a Stezky v korunách stromů. Rozšířením - modemizací skiareálu Lipno lze očekávat další celoroční zvýšený pohyb osob!rekreantů, lyžařů, cyklistů) ve východní části honitby Slupečná. V návaznosti na připravované záměry mezi obcí Lipno nad Vltavou a městysem Frymburk - propojení lyžařských areálů,' obnova a vybudováni nového golfového hřiště v Lipně nad Vltavou je předpoklad vzniku zhoršených životních podmíněk pro zvěř i v dalších částech honitby Slupečná. - Posuzovany zaměr.modernizace skiarealu Lipno - vychod, Lipno nad Vltavou" je situován do plochy vymezené v Zasadach územ niho rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JčK) jako plocha nadmistního vyznamu pro sport a rekreaci SR 22 Lipno - Kramolin. Vymezeni této plochy bylo potvrzeno i v 1. aktualizaci ZÚR JčK, ktera byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje schvalena v prosinci Vodoprávní úřad nemá k záměru phpomínky. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava nemá k záměru připomínky a netrvá na dalším posuzování. III. Závěr: Záměr "Modernizace skiareálu Lipno. východ, Lipno nad Vltavou" naplňuje dikci bodu Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha" kategorie II, přilohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle 7 zakona provedeno zjišťovaci řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzovan podle zákona. Na základě provedeného zjišťovaciho řízeni podle zasad uvedenych v příloze č. 2 k zakonu došel Krajsky úřad - Jihočesky kraj jako příslušny organ podle 22 zákona k závěru, že záměr "Modernizace skiarealu Lipno - východ, Lipno nad Vltavou" n e m a významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e bud e posuzován podle zakona, za těchto podminek: Z dokumentace vyjmout text tykajicí se nakladáni s nebezpečnym odpadem na základě souhlasu ORP. Faze přípravy zaměru 1. Vyřešit křížení sjezdovek se stavající lesní dopravni siti. Zachovat dopravni zpřistupněni lesniho komplexu ve vztahu k provozu sjezdových tratí a délce trváni lyžařské sezóny. 2. Budou zpracovány zásady organízace vystavby (ZOV). V ZOV budou navržena opatřeni k minimalizaci negativních vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví: stanovení přepravnich tras pro dopravu materiálu a odpadu, používani stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchu během vystavby, ochrana ploch navazujících na staveniště atd. U limniho stadionu 1952/2, České Budějovice,tel.: OS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz Stránka 4

5 3. Bude zpracován havarijni plán pro fazi výstavby. Fáze realizace 4. Práce budou provaděny podle schvalených zasad organizace výstavby (ZOV). 5. Smýceni lesních porostů bude provedeno přednostně v období vegetačního klidu (listopad - březen). 6. Stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány vodpovídajícím technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště bude předcházeno haváriím způsobeným únikem ropných látek. V případě úniku ropných látek bude zajištěna sanace havárie odbornou firmou. 7. Pro osetí průseku nové sjezdové tratě bude použita travní směs z místních druhů. Faze provozu 8. Dle potřeby dosazovat poroslní plaš!' lesa na hranici sjezdové tratě vhodnými dřevinami. Ve všech fázích záměru postupovat tak, aby v zájmovém území nebyly kvalitativně ani kvantitativně ovlivněny povrchové a podzemní vody. Odůvodněni: Krajský úřad dospěl k vyše uvedenému závěru zjišt'ovacího řízení na základě charakteristiky a umístěni záměru, charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušny úřad obdržel k oznámení celkem 4 vyjádřeni. Z vyjádření dotčených správnich úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z vyjádření jsou ve formě podmínek uvedeny v části III. Závěr. Tyto podmínky musí být v souladu s 10 odst. 4 a 5 zákona zahrnuty do rozhodnuti v navazujících správních řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů. Vopačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak správní úřad neučinil nebo učinil jen částečně. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění není předpoklad významného negativního vlivu na životní prostředí a veřejného zdraví a ani v předloženém oznamení zpracovaném autorizovanou osobou ve smyslu zákona nebyly žádné významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví identifikovany. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených spravních úřadů, ani příslušná povoleni podle zvláštních právních předpisů. Ing. Karel Černy vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Došla vyjádření lv příloze): 1. Vyjá.dřeni České inspekce životního prostředí Ol České Budějovice ze dne Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českych Budějovicích ze dne Vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne Vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Horni Vltava ze dne ;;.J. :!U/S U Zimniho stadionu 1952/2, České Budějovice,tel.: DS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz Stránka 5

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ POŘIZOVATEL Městský úřad Nymburk Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk OBJEDNATEL Obec Chrást Chrást

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 21. února 2008 Sp. zn.: 985/2007/VOP/JPL Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci rozšíření sportovního areálu na Ještědu A Obsah podnětu Podáním doručeným dne 19. února 2007

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice Zastupitelstvo obce Telnice, příslušné podle 6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více