Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -"

Transkript

1 (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ Milín Školní 247, Milín Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Pižlová Mgr. Jana Pižlová Datum auditu Jména auditorů Monika Hošková Martina Lafatová V počtu první žádost školy o 3 titul Ekoškola. 1/10

2 Splnění kritérií 7 kroků Ekoškoly (ZK) Pro titul Ekoškola je třeba splnit minimálně 4 ZK z každého kroku. Krok Počet splněných ZK 1. Pracovní tým Ekoškoly 4,5 2. Analýza 5 3. Plán činností 6 4. Monitorování a vyhodnocování 5 5. EV ve výuce 5 6. Informování a spolupráce 5 7. Ekokodex 6 (VK) Pro titul Ekoškola je třeba splnit minimálně 16 ze všech VK. Počet splněných VK 19 Ekologický provoz školy Základními 4 tématy, kterými byste se v plánu činností měli zabývat, jsou odpady, prostředí školy, energie a voda. Ve vašem plánu byste měli pracovat minimálně s 3 vybranými tématy. Ze všech základních kritérií musí být splněno 16 (ve vybraných oblastech musí být splněno minimálně 4). Ze všech volitelných kritérií musí být splněno 14 (ve vybraných oblastech minimálně 3). Zpracované téma Počet splněných ZK Počet splněných VK Odpady 10 6 Voda 6 1 Energie 6 6,5 Prostředí školy 4 5 Pokud je školní jídelna pod správou školy, musí si vybrat minimálně 3 VK ze ŠKOLNÍ JÍDELNY. Počet splněných VK Patří jinému subjektu 2/10

3 Stručné slovní hodnocení silné a slabé stránky programu Ekoškola na škole: ZŠ Milín leží ve středu města Milín. Škola je situována v klidném prostředí s velkým přilehlým pozemkem. Na pozemku školy je i hřiště, budova tělocvičny a raritou jsou již 50 let funkční skleníky. Škola je do programu Ekoškola zapojena od roku Titul Ekoškola škola získala již dvakrát a v letošním roce obhajuje titul potřetí. Kromě Ekoškoly se škola zapojuje do dalších programů a projektů nejen s ekologickou tématikou. Audit proběhl v příjemné a uvolněné atmosféře. Každý, koho jsme na škole jako auditoři zastavili, byl vždy ochoten odpovědět, případně pomoci.po celou dobu nás provázela koordinátorka programu Mgr.Jana Pižlová. Během auditu jsme hovořily s vedením školy, učiteli a paní školnicí, Ekotýmem a dalšími žáky. Prohlédly jsme si třídy, pozemek a jídelnu. Navštívily jsme školní zahradu se skleníky. Na závěr auditu jsme se setkaly s vedením školy a poskytly zpětnou vazbu o auditu na škole. Již na této schůzce padaly návrhy na zlepšení a zdokonalení programu Ekoškoly v ZŠ Milín. Silné stránky Program má jednoznačnou podporu ve vedení školy. Pedagogové na škole jsou otevřeni ke změnám a realizují nápady žáků. Pedagogové i vedení se dále vzdělává v problematice environmentální osvěty. Členy Ekotýmu jsou i další pedagogové, kteří jsou v programu velmi aktivní. Spolupracují s místní mateřskou školou, vytváří pro ní programy, školkové děti chodí do školy i občas na návštěvu, podívat se, jak zde Ekoškola funguje. Školní děti i pedagogové se zas jezdí dívat do jiných Ekoškol, na exkurze aj. Členy Ekotýmu jsou žáci ze všech ročníků. Škola pečuje o školní zahradu a o své vnější i vnitřní prostředí. Nejen ozeleněním, ale i výzdobou chodeb a vymalováním tříd. Velmi dobře zde funguje třídění odpadů nejen pro žáky, ale díky škole i pro veřejnost z Milína. Škola získala peníze na nákup ekologicky šetrných mycích aj. výrobků a prostředky na zateplení budovy a výměnu oken. V plánu je rekonstrukce skleníků. Škola vydává školní časopis, kam píší žáci o práci v programu. Na webových stránkách školy se nachází přehledná sekce o Ekoškole. Další silnou stránkou školy, je velmi dobře zvládnuté monitorování a vyhodnocování jednotlivých kroků, úkolů a plánů. Slabé stránky Za zvážení by dle auditorů stálo doplnění či pozměnění systému informačních tabulí pro orientaci na škole.stejně tak i u vstupu do školy jsme nevěděli, zda klepat nebo někde zvonit. 3/10

4 Konkrétní doporučení auditorů pro příští období: 7 kroků Ekoškoly 1. krok: Pracovní tým Ekoškoly V týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (žáci, koordinátor programu na škole a jedna další skupina např: další učitelé, vedení školy, provozní zaměstnanci, rodiče, zástupce samosprávy nebo ekologické organizace, jiné skupiny) Celý pracovní tým se schází minimálně jednou za dva měsíce Z jednání týmu jsou pořizovány zápisy Tým zajišťuje realizaci dalších 5 kroků (analýza, plán činností, monitorování a vyhodnocování, informování a spolupráce, ekokodex) Žáci jsou odpovědni za realizaci některých úkolů v plánu činností Žáci se podílejí na vedení týmu V týmu jsou zastoupeni žáci různých tříd Ze zápisů jsou jasná přijatá rozhodnutí Žáci sami dělají zápisy ze schůzek Zápisy jsou volně přístupné ostatním k prostudování (v knihovně, na webových stránkách, na nástěnce, ) / I V pracovním týmu jsou zastoupeni všichni, co mají vliv na dění ve škole. Žáci informují o práci Ekotýmu ve třídách pomocí ekonástěnek, které jsou pravidelně aktualizovány. Dát žákům více prostoru k vymýšlení vlastních aktivit, za které by nesli zodpovědnost sami. Delegovat konkrétní žáky ke konkrétním úkolům. Archivovat zápisy - např. zavést kroniku a obohatit ji fotografickou dokumentací. 2. krok: Analýza Byla provedena srovnávací analýza Analýza pokrývá všechny 4 základní oblasti (odpady, energie, voda, prostředí školy) Analýzu prováděli především žáci (alespoň z Ekotýmu) Žáci se aspoň částečně podíleli na zpracování výsledků analýzy Z analýzy je vypracován konkrétní výstup seznamující s výchozím stavem školy Z analýzy je vypracován přehledný výstup seznamující s výchozím stavem školy Z analýzy jsou jasně čitelné silné a slabé stránky školy v jednotlivých oblastech (odpady, energie, voda, prostředí školy) Na analýze spolupracovali žáci z různých tříd, včetně žáků, kteří nejsou v Ekotýmu Tým Ekoškoly seznámil s výsledky analýzy ostatní ve škole Práce na analýze byla zařazena do vyučování Na analýze spolupracovaly další skupiny (ostatní pedagogové, vedení školy, provozní zaměstnanci) K analýze byly použity pracovní listy Ekoškoly / I I 4/10

5 Byla provedena srovnávací analýza a byl z ní vypracovaný konkrétní výstup. Doporučujeme pro větší přehlednost rozdělit analýzu na slabé a silné stránky školy. Začlenit analýzu do více předmětů ve vyučovaní, např. ve fyzice zkusit měření wattmetrem. 3. krok: Plán činnosti Plán vychází z analýzy školy Plán je logicky uspořádán (úkoly na sebe navazují, od jednodušších k náročnějším a dlouhodobějším) Plán obsahuje jasný časový harmonogram plnění úkolů Plán obsahuje odpovědnost jednotlivých osob za plnění úkolů Plán pokrývá nejméně tři oblasti (odpady, voda, energie, prostředí školy) Členové Ekotýmu se podílí na vymýšlení úkolů v plánu činnost Plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci Plán činností byl adekvátně přizpůsoben aktuálním změnám / Za plnění některých úkolů nesou odpovědnost žáci Plán obsahuje přehled finanční náročnosti jednotlivých kroků Realizace jednotlivých kroků plánu byla zařazena do výuky Plán logicky vychází z analýzy a pokrývá všechny oblasti Ekoškoly. Zařazení dalšího tématu Šetrný spotřebitel. Plán činností obsahuje cíle, je dostupný všem zájemcům. Doplnit časovou náročnost (krátkodobý / dlouhodobý) jednotlivých kroků, stejně tak i přidat finanční náročnost. 4. krok: Monitorování a vyhodnocování U každého úkolu v plánu je jasné, zda byl či nebyl realizován Pokud úkol nebyl realizován, je vysvětlen důvod a případně stanoven náhradní termín Na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci minimálně z Ekotýmu Monitorování a vyhodnocování se uskutečňuje průběžně V průběhu realizace programu Ekoškola je vedena dokumentace S procesem monitorování jsou seznamováni další učitelé, žáci a zaměstnanci školy Součástí dokumentace programu jsou fotografie, kopie článků, propagační letáky nebo dotazníky / Pravidelné monitorování a vyhodnocování úkolů z plánu činností. Zveřejňování výsledků na nástěnce školy včetně fotodokumentace. 5/10

6 Do monitorování a vyhodnocování více zapojit žáky nechat jim odpovědnost i při těchto krocích. 5. krok: EV ve výuce Do výuky jsou zpracována minimálně 3 témata Ekoškoly Výuka je propojená s praktickou realizací programu Žáci znají témata Ekoškoly (voda, odpady, energie, prostředí školy, popřípadě doprava, šetrný spotřebitel) a dokáží o nich hovořit Učitelé se vzdělávají v oblasti EVVO Škola se účastní ekologických výukových programů, exkurzí, návštěv botanické zahrady, atd. Učitelé využívají ve výuce pracovní listy Ekoškoly / Vedení podporuje, aby se všichni pedagogové dále vzdělávali a získávali další podněty a inspiraci i na jiných školách. Opětovně zařadit do výuky alespoň některé pracovní listy Ekoškoly. 6. krok: Informování a spolupráce Ve škole je viditelně ve veřejných prostorách umístěna nástěnka k Ekoškole Tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu) Škola byla seznámena s činností Ekotýmu (výsledky analýzy, plánem činností apod.) Škola o programu informuje v médiích (místní tisk, rádio, TV) Na realizaci programu se podílejí i další učitelé a žáci Škola uspořádala Den činu nebo jinou celoškolní akci Škola v rámci programu Ekoškola spolupracuje s dalšími organizacemi a skupinami (místní zastupitelstvo, různé podniky, další školy, místní organizace, rodiče) Škola spolupracuje s další Ekoškolou V rámci programu byl vytvořen alespoň 1 dotazník nebo anketa, sloužící k získávání informací, týkajících se programu Ekoškola Škola získala finanční podporu pro realizaci některých kroků Ekoškoly Informace o programu jsou umístěny na webových stránkách školy nebo samostatných stránkách / Ve škole je umístěno hned několik nástěnek s tématy Ekoškoly. Spolupráci s dalšími organizacemi (Ekocentrum Vlašim, Ochrana fauny Votice, Veolia ) Pokusit se svou činnost více medializovat, je čím se chlubit. 7. krok: Ekokodex Ekokodex se vztahuje k plánu činností a ke konkrétnímu jednání, ke kterému se zavázali žáci i zaměstnanci školy Ekokodex je zveřejněn v rámci školy Všichni ve škole ví, co je to Ekokodex a rozumí jeho obsahu / 6/10

7 Na procesu formulace a tvorby Ekokodexu se podíleli především žáci Na tvorbě Ekokodexu se podílela více než jedna třída (nejen Ekotým) Ekokodex je aktualizován a dle potřeby doplňován Ekokodex je umístěn na více než jednom místě (např.: ve třídách, sborovně, na chodbách) Ve škole je viditelně na chodbě umístěn Ekokodex a každá třída má vlastní na dveřích, který pravidelně žáci aktualizují. Vytrvat v průběžných aktualizacích Ekokodexu. Ekologický provoz školy ODPADY Žáci a zaměstnanci třídí odpad minimálně na úrovni papíru a plastů Je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř. nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola Koše jsou dostatečně rozmístěny Koše jsou jasně označené a u košů jsou popisky, co kam patří a nepatří Žáci jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využívání odpadů Zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využívání odpadů Škola má vyřešeno dotřiďování odpadů a jejich odvoz příslušnými firmami Škola požívá v provozu některé výrobky z recyklovaného papíru (např. sešity, obálky, kancelářský papír) Ve škole se používá papír z obou stran (tzv. šmíráky) Ve škole je používán oboustranný tisk, tam, kde je to možné Ve škole se třídí další druhy odpadů (sklo, tetrapak, hliník, organický odpad) Škola uspořádala osvětovou akci o odpadech (např. pro rodiče, žáky, veřejnost) Škola znovuvyužívá odpadů ve výuce (např. výtvarná výchova, pěstitelské práce, ) Žáci se podílí na úklidu okolí školy (obce, lesa, řeky) Do systému třídění je zapojena i provozní část školy (jídelna, kuchyň) Škola kompostuje bioodpad / Znovuvyužití a třídění odpadů je na škole perfektně zvládnuté. Zavedení a využívání lisů na pet lahve. Organizace sběrových akcí pro veřejnost Recyklohraní, hliník..) Barevně rozlišit nádoby na třídění nebo alespoň cedule na nádobách tak, jakou mají barvy kontejnery na tříděný odpad. (např. na pet-lahve a plast žluté nádoby, nebo alespoň žluté cedule s nápisem, co do dané nádoby patří. 7/10

8 PROSTŘEDÍ ŠKOLY Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je dostatek zeleně O zeleň ve vnějších i vnitřních prostorách se alespoň částečně starají žáci Školní pozemek a zeleň jsou využity k ekopedagogickým účelům Ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně (např. herní/sportovní, čítárna, přístupná počítačová učebna) Žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy Škola vytvořila výukový prvek na školním pozemku či v okolí školy pro veřejnost Škola je přívětivá ke svým návštěvníkům (např. z hlediska orientace) Pro žáky je zajištěn pitný režim (např. pítka na chodbách) Na zahradě se pěstují především domácí druhy rostlin Při péči o zahradu se používají trvale udržitelné metody / Děti na 1. stupni mají ve třídách své hrnky na pití a je jim dělána šťáva do tříd. Na 2. stupni jsou žáci naučeni nosit si pet láhve opakovaně. Péči o školní pozemek a krásnou zeleň ve zdejších sklenících. Odpočinkové kouty vybavené stolními hrami, které vyráběli sami žáci Venkovní učebnu a její využívání. Spolupráce s profesionální zahradnicí, doplňkový prodej sazenic, rostliny, dekorací. Zapojit žáky do výběru toho, co bude viset na nástěnkách a jaké výtvory chtějí mít na chodbách. Umístit na vstupních dveřích školy instrukce pro potencionální návštěvu, aby dozvěděla, zda má zaťukat nebo někde zazvonit, aby mohla dál. Školní bufet zjistit možnosti prodeje biovýrobků ERGIE Škola sleduje svoji spotřebu energie na vytápění a spotřebu elektřiny Žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie Ve škole se sleduje a udržuje vhodná teplota v jednotlivých místnostech školy (teplo je tam, kde je potřeba, v čase kdy je to potřeba) Je zabezpečeno, že ve škole nebo v jejich příslušných částech je udržována přiměřená teplota (temperace) a není vytápěna v době, kdy to není potřeba (víkendy, doba mimo vyučování, prázdniny) Ve škole se v zimním období větrá krátce a intenzivně, všichni jsou s tímto systémem seznámeni Je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů (pokud se jedná o zakrytí radiátorů z bezpečnostních důvodů, je zajištěna alespoň částečná cirkulace) Žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání (cedulky, monitorování spotřeby, informační kampaně, atd.) Zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími Škola preferuje při dokupování spotřebiče energetické třídy A+, A Škola má zpracován energetický audit. S auditem se dále pracovalo Ve škole se snaží o izolaci Škola má možnost regulovat teplotu v jednotlivých místnostech (pomocí topné soustavy, termostatické regulace, manuální regulace) Zdroj tepla je alespoň částečně obnovitelný (např. peletky) nebo je využita úsporná technologie (např: kondenzační kotel) Za radiátory jsou tepelně odrazné fólie / / 8/10

9 Je zřejmé, který vypínač ke kterému světlu patří (popisky) Zdroje světla jsou účelně umístěny Je minimalizováno množství non-stop a stand-by běžících spotřebičů (počítače, čerpadla) Originální vysprejované popisky nad každým vypínačem světla. Umístění folii za každým radiátorem a možnost volné cirkulace tepla z radiátorů. Vyměnit postupně úsporné osvětlení i v ředitelně. a mít ve své kanceláři úsporné žárovky. Umístit teploměry do všech tříd a zvolit si hlídky na hlídání teplot ve třídách. Průzkum spotřebičů ve škole a zjištění jejich energetické třídy. VODA Žáci se podílejí na monitorování spotřeby vody Ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody (WC, kohoutky) Žáci jsou motivováni k úsporám vody (cedulky, monitorování spotřeby, výukové programy, atd.) Škola má (nebo se snaží o postupnou instalaci) úsporných systémů splachování WC Škola má (nebo se snaží o postupnou instalaci) úsporných vodovodních baterií Škola používá k úklidu ekologicky šetrné výrobky Zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody (cedulky, atd.) / Baterie jsou opatřeny perlátory Sprchy jsou opatřeny úspornými hlavicemi Místo pitné vody je ve vhodných případech využívána dešťová voda, případně jiný lokální zdroj Žáci monitorují čistotu povrchových vod v okolí školy Žáci se podílejí na čištění toků či nádrží v okolí školy Žáci vědí o místním zdroji pitné vody MAJÍ SPRCHY Používaní ekologicky šetrných mycích prostředků. Organizace dnů vody Nainstalování pet lahví do splachování, ušetří vodu, tam, kde ještě nejsou instalovány úsporné systémy splachování. Umístit na terase i na pozemku školy nádoby na chytání dešťové vody. ŠKOLNÍ JÍDELNA vlastní jiný subjekt. Školní kuchyně využívá velkých balení potravin Ve školní kuchyni jsou při mytí používány ekologicky šetrné výrobky Školní kuchyně využívá biopotraviny Školní kuchyně nakupuje suroviny místního původu Školní kuchyně se snaží rozšiřovat nabídku bezmasých jídel (nejen sladkých) Školní kuchyně omezuje používání polotovarů / 9/10

10 Auditoři navrhují...udělit... titul Ekoškola. Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA UDĚLUJE titul Ekoškola.. Zdůvodnění (v případě rozdílného rozhodnutí od doporučení auditorů): Jména a podpisy členů komise Sdružení TEREZA, národní koordinátor programu Ekoškola Haštalská 17, , Praha 1 Tel: , fax Podporu při realizaci programu Ekoškola v krajích ČR poskytují: Jihomoravský kraj: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Liberecký kraj: Divizna - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Karlovarský a Plzeňský kraj: Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Vysočina: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmová a další vzdělávání, Kněžice Ústecký a Královéhradecký kraj: SEVER - středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše Olomoucký kraj: Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Zlínský kraj: ZO ČSOP Veronica, Hostětín Jihočeský kraj: Cassiopeia - centrum ekologické a globální výchovy. Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest. České Budějovice Moravskoslezský kraj: Vita - občanské sdružení, Ostrava 10/10

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) ázev školy Purkyňovo gymnázium Strážnice dresa školy Masarykova 379 696 62 Strážnice Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu RDr. Václav Matyáš, CSc. Ing. Jan W. Jongepier Datum

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění ANALÝZA ODPADY Vyhýbáme se používání výrobků na jedno použití. Z ankety Svačiny vyplynulo, že žáci 1. stp. si převážně nosí svačinu z domova, a to v plastové krabičce. Pití mají v plastové lahvi, kterou

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Masarykova 161, 768 05 Koryčany Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ a MŠ Povrly 5.května 233, 403 32 Povrly Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jaroslava Najmonová Mgr. Hana Vaněčková Datum auditu

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Adresa školy Náměstí Komenského 237, Kunžak, 378 62 Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Eva Krafková

Více

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝCHOVY A OSVĚTY šk.. r.. 2014/2015 Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí žáků Hlavní úkoly a opatření: - předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí

Více

Plán environmentální výchovy EVVO

Plán environmentální výchovy EVVO Plán environmentální výchovy EVVO Základní popis školy - typ školy: základní škola - název školy, adresa, kraj: Základní škola Povážská, Nad Školou 560, 386 01 Strakonice - jméno ředitelky: Mgr. Jaroslava

Více

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín plnění

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín plnění Říjen: - vystoupení na Žákovské radě - informace o Ekoškole Pivková D., Kopecká H. 4. 10. 2006 - návrhy na zástupce Ekotýmu zástupci tříd z Žákovské rady do 10. 10. 2006 - příprava rozhlasové relace -

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období: září 2015 květen 2016

Plán činnosti Ekotýmu na období: září 2015 květen 2016 Plán činnosti Ekotýmu na období: září 2015 květen 2016 Motto: I malé činy kaţdého z nás mohou mít velký význam Cíle: -dovést kaţdodenní chod školy k tomu, aby byl co nejšetrnější k ţivotnímu prostředí

Více

Plán činnosti Ekoškoly 2015/2016

Plán činnosti Ekoškoly 2015/2016 Plán činnosti Ekoškoly 2015/2016 Oblasti Klady Zápory Úkoly Prostředí - péče o úklid, estetickou výzdobu školy a úpravu okolí školy - školní bazén - nový nábytek v učebnách a kabinetech - vybavení a výzdoba

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Dubá Školní rok 2012/2013 Cíle EVVO pro školní rok 2012/2013 1. V jednotlivých předmětech jsou zapracovány různé možnosti a způsoby

Více

Certifikace Eco-schools

Certifikace Eco-schools Certifikace Eco-schools Michal Medek, Lipka medek@rychtakrasensko.cz Juliet Robertson, frm. Keithall Primary School HT juliet.robertson@aberdeenshire.gov.uk Certifikační systémy Tereza Praha udílela do

Více

Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9. Plán Ekoškoly 2015-2016 ODPADY. doplnit nádoby na tříděný odpad Ukázka 365 PETek na E-1

Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9. Plán Ekoškoly 2015-2016 ODPADY. doplnit nádoby na tříděný odpad Ukázka 365 PETek na E-1 Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9 Plán Ekoškoly 2015-2016 Vést spolužáky k: ODPADY - předcházení vzniku odpadu Nástěnka s výzvou E-1 staré plakáty, práce dětí do 30.10. - důslednému třídění

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 -1- Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

7. 11. 2012 světový den EKOŠKOL

7. 11. 2012 světový den EKOŠKOL Noviny Ekotýmu 7. 11. 2012 světový den EKOŠKOL Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění:

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění: Září: - Expedice Norsko 2013 Pivková, Kopecká 25. 8.-7. 9. 2013 splněno - Zástupci žáků do Ekotýmu TU 3. 9. 2013 splněno - plán EVVO na školní rok 2013/2014 Pivková, Kopecká 25. 9. 2013 splněno - pokračování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola a Mateřská škola Prušánky Školní 289 1666 696 21 Prušánky

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Učíme se o přírodě a v přírodě

Učíme se o přírodě a v přírodě Základní škola Plumlov Rudé armády 300, Plumlov 798 03 Učíme se o přírodě a v přírodě KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY 2013/2015 Vypracovala : Mgr. Petra Finsterlová koordinátor EVVO

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina. Síťování škol Stáž - výměna zkušeností burza nápadů

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina. Síťování škol Stáž - výměna zkušeností burza nápadů Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Síťování škol Stáž - výměna zkušeností burza nápadů Základní informace o škole 135 let Ředitel školy Mgr. Otto Ondráček Zaměření na výpočetní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy 1 Obecná charakteristika školy a okolí 2 Ekologická výchova v dosavadní činnosti

Více

Zpráva o auditu Ekoškola

Zpráva o auditu Ekoškola Zpráva o auditu Ekoškola Název školy: ZŠ ÚDLICE, okr. Chomutov Adresa školy: Stará čtvrť 363, 431 41 Údlice Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Pytláková Jméno koordinátora programu ve škole: Mgr. Jiří Chloupek

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD BUDOV MŠ A ZŠ Č.j.: 30Z/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr Juráček Pedagogická

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Objekt: ZŠ Komenského Adresa: ul. Komenského 607 737 01 Český Těšín Kontakt: Ing. Martin Siuda 558 746 409 č. 01 1. Popis objektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2013/2014

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2013/2014 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2013/2014 Podklady pro práci: Předmět environmentální výchova se vyučuje druhým rokem v devátém a v pátém ročníku. Tento předmět vyučuje koordinátor

Více

Plán činností Ekoškoly na rok 2016

Plán činností Ekoškoly na rok 2016 Plán činností Ekoškoly na rok 2016 činnost termín realizace zodpovědnost hodnocení Průběžně aktualizovat informace na nástěnce pro děti, a rodiče I. Potyková Pořídit mikroskop, lupy do konce r. 2015, M.

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 ZÁŘÍ Téma: Začínáme projekty v ekologické výchově o Každý učitel si vybere jeden z následujících projektů a název na lístečku odevzdá p. zástupkyni Brunnerové

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost Samohodnocení programu RC - Lach-Ner, s.r.o. 20. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netýká se Poznámky

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu ZŠ Dobrá, okres Frýdek - Místek ZŠ Dobrá, okres Frýdek Místek, Dobrá 860, 739 51 Mgr. Radka Otipková Mgr. Květoslava

Více

NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE OS-08/05/11 O EKOLOGIZACI PROVOZU BUDOVY LIBERECKÉHO KRAJE listopad 2013

NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE OS-08/05/11 O EKOLOGIZACI PROVOZU BUDOVY LIBERECKÉHO KRAJE listopad 2013 NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE OS-08/05/11 O EKOLOGIZACI PROVOZU BUDOVY LIBERECKÉHO KRAJE listopad 2013 OBSAH nakládání s odpady nakládání s vodami energie pracovní pomůcky doprava zeleň a ochrana přírody vzdělávání

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

Tipy na úspory energie v domácnosti

Tipy na úspory energie v domácnosti Tipy na úspory energie v domácnosti Kategorie BYDLÍM V NOVÉM RODINNÉM DOMĚ Bez investic Větrání a únik tepla Větrejte krátce, ale intenzivně. Při rychlém intenzivním vyvětrání se vzduch ochladí, ale stěny

Více

A n a l ý z a - z á ř í

A n a l ý z a - z á ř í 1 1. Odpady Odpady 2015-2016 Nádoby na tříděný odpad jsou ve třídách, ředitelně, sborovnách i na chodbách Třídíme 8 složek odpadu (baterie, bioodpad, drobné elektrospotřebiče, papír, plasty, hliník (jen

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška Obce Studená číslo 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem Vyvěšeno dne: 1.9.2003 Sňato dne: 15.9.2003 Zastupitelstvo obce Studená vydává dne 1. 9. 2003 na základě ustanovení 10

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-277/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Mezimostí

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

EKOLOGICKÝ MANAGEMENT HOTELU

EKOLOGICKÝ MANAGEMENT HOTELU EKOLOGICKÝ MANAGEMENT HOTELU Prvním stupněm v uplatňování ekologie je shrnutí počátečních hodnot, tzn. jaký dopad má provoz hotelu na životní prostředí. Měli bychom začít u zjišťování hodnot spotřeby energie,

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Jednoznačná odpověď na otázku, který. Kam s odpadní vodou PB RADÍME

Jednoznačná odpověď na otázku, který. Kam s odpadní vodou PB RADÍME PB RADÍME Kam s odpadní vodou Jímka Columbus XL na odpadní vodu je dostupná v objemech 8500 a 10000 l. GLYNWED Jak naložíme s odpadními vodami, pokud k našemu domu nebo rekreačnímu objektu nedosahuje kanalizace?

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

OBEC BŘEZOVÁ-OLEŠKO. Obecně závazná vyhláška obce Březová-Oleško č. 1/2015,

OBEC BŘEZOVÁ-OLEŠKO. Obecně závazná vyhláška obce Březová-Oleško č. 1/2015, OBEC Obecně závazná vyhláška obce Březová-Oleško č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ číslo 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce Odpadové hospodářství obce Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Odpadové hospodářství

Více

Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Škola v přírodě aneb příroda ve škole Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Zápisy ze schůzek (školní rok 2010/2011)

Zápisy ze schůzek (školní rok 2010/2011) Zápisy ze schůzek (školní rok 2010/2011) 2.9. 2010 p. Polášková, p. Twardziková, p. Tomisová, p. Petřek, p. Vrublová, p.bojdová Brtinská Ivana HT1A, Chodurová Gabriela HT1A, Folwarczná Lucie HT1B, Němcová

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

Účast v projektech, aktivity školy

Účast v projektech, aktivity školy Účast v projektech, aktivity školy V tomto bloku přinášíme ucelený přehled o aktivitách a účasti v projektech týkajících především environmentálního vzdělávání. Z těchto je patrné, že mateřská škola dlouhodobě

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Obsah 1. Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova...2 2. Výchovně-vzdělávací cíle a výstupy v EVVO...3 2.1 I. stupeň...3 2.2 II. stupeň...5 3. Spolupráce

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

ENERGIE-OBCE-GEM 3. Zpravodaj prosinec 2012

ENERGIE-OBCE-GEM 3. Zpravodaj prosinec 2012 ENERGIE-OBCE-GEM 3 Zpravodaj prosinec 2012 Vážení zástupci měst a obcí Jihočeského kraje, právě čtete třetí číslo zpravodaje projektu Úspory energií, obnovitelné zdroje energie (OZE) a trvale udržitelný

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. PROVOZNÍ ŘÁD S/294/2015 Pedagogická rada projednala dne 26.8.2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) Název školy Základní škola a Mateřská škola Povrly Adresa školy okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233 403 32 Povrly Jméno ředitele školy

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE ano ne netý. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost 6 0 2 2. Politika

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek. Adresa: Školní 234, 398 01 Mirotice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek. Adresa: Školní 234, 398 01 Mirotice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek Adresa: Školní 234, 398 01 Mirotice Identifikátor školy: 650 042 565 Termín

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

3.KOLO. Devět lvů ZŠ Mladá Boleslav Bílý strom ZŠ Březnice

3.KOLO. Devět lvů ZŠ Mladá Boleslav Bílý strom ZŠ Březnice 3.KOLO Ahoj holky a kluci, tak se nám soutěž pěkně rozjela, celkem se vás do ní letos zapojilo přes 900. Dnešní dávka úkolů je opět velice pestrá, budete muset pátrat v paměti, u znalců či někde v literatuře,

Více

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody objem 58 až 200 litrů stacionární i závěsné provedení ochrana proti korozi minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

Na sestavení plánu spolupracovali: p. uč. Přidalová, p. uč. Smejkalová, Ekotým

Na sestavení plánu spolupracovali: p. uč. Přidalová, p. uč. Smejkalová, Ekotým Datum sestavení plánu: září Na sestavení plánu spolupracovali:, Ekotým Kategorie plánu činností: 7 kroků ekoškoly, odpady, prostředí školy, voda, energie, ekoaktivity Aktualizace plánu: květen Cíl Úkol

Více

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propočet probíhá automaticky

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propočet probíhá automaticky OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propočet probíhá automaticky ano ne netý. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu

Více

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat? Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat? Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Přestože se předpisy na energetickou spotřebu

Více

Jak se rychle zorientovat v kotlíkových dotacích?

Jak se rychle zorientovat v kotlíkových dotacích? Jak se rychle zorientovat v kotlíkových dotacích? Cílem tohoto dokumentu je zejména usnadnění orientace zájemcům o kotlíkové dotace v této problematice a přiblížení základních informací o připravovaném

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více