Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská Pražská 1222, Rakovník. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva"

Transkript

1 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013

2 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská Rakovník Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor školství a sportu Zborovská Praha 5 IČO ředitelství školy: IZO ředitelství školy: Kontakty: ředitel Tel sekretariát Tel ekonomický úsek Tel www stránky jméno ředitele školy Ing. Ivan Kup tel mobil: jméno statutárního zástupce Ing. Gregorová Jitka tel Seznam členů školské rady : jmenovaná zřizovatelem: Ing. Rudolf Pánek CSc. Za rodiče: Ing. Václav Vajchr Za pedagogy: Ing. Jitka Gregorová

3 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: studijní obor Chovatelství M/02 od změna oboru Chovatel cizokrajných zvířat studijní obor Chovatelství M/02 od max.počet žáků Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy: a ) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění a prováděcími předpisy. b ) Doplňková činnost : - Provozování autoškoly - Poradenská a kozultační činnost - Silniční motorová doprava - Hostinská činnost Materiálně technické podmínky pro výuku: Škola využívá pro výuku : - budovu školy v majetku Středočeského kraje, sdílenou a spravovanou Masarykovou obchodní akademii Rakovník, Pražská 1222, Rakovník - botanickou zahradu - pozemek botanické zahrady je majetkem města Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník a je bezplatně zapůjčený škole k užívání, škola zajišťuje chod zahrady - Školní statek Středočeského kraje provozovna Rakovník Odloučené pracoviště: výdejna stravy na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole speciální, Františka Diepolta 1576, Rakovník Studijní obory: Kód oboru M / 01 - Agropodnikání od Kód oboru M / Ekologie a ochrana krajiny Kód oboru M / 01 - Ekologie a životní prostředí od Kód oboru M / 05 - Přírodovědné lyceum od Kód oboru L / 01 - Chovatel cizokrajných zvířat Vzdělávací programy školy - viz příloha studijní obory a učební plány Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

4 Poslání školy Škola se zaměřením na přírodu, venkov a vše co s ním souvisí. Střední zemědělská škola má několik cílů.všechny mají jedno společné téma vybavit absolventy potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro život tak, aby se uplatnili v oblastech souvisejících se studijním oborem, který si zvolili, aby se prosadili i mimo svoji odbornost a obstáli v dnešní nelehké době. Škola si dosud ponechává název zemědělská, ale vyučované obory se nezaměřují jen na zemědělství. Již tradičním oborem, vyučovaným od roku 1995, je obor Ekologie a životní prostředí. Jeho úkolem je vychovat odborníky se širokým rozsahem uplatnění v organizacích zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí. (např. chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, skládkové provozy, rekultivace, péče o veřejnou zeleň, atd.). Studenti tohoto oboru absolvují v průběhu studia celou řadu zajímavých praxí v organizacích jako je CHKO Křivoklátsko, Státní zámek Veltrusy, Odbor životního prostředí MěÚ Rakovník, Ekologie Lány, Městské muzeum Rakovník, botanická zahrada, apod. Hlavním cílem oboru Přírodovědné lyceum je připravit absolventy pro další studium na vysokých školách přírodovědně zaměřených. Je tedy určen dětem, které rády studují, mají ambice a dobré předpoklady získat univerzitní vzdělání. Nový obor Chovatelství poskytne absolventům jak teoretické vědomosti, tak praktické dovednosti potřebné k realizaci různých zájmových chovů. Půjde konkrétně o chov koní, hipoterapii, chov psů a kanisterapii, chov exotických a terarijních zvířat. V zařízeních, zabývajících se těmito chovy, bude probíhat i praktická výuka. Agropodnikání představuje typ studia pro široké spektrum činností a uplatnění. Studenti tohoto oboru se mohou stát úspěšnými zemědělskými podnikateli, techniky v zemědělské prvovýrobě a zpracovatelských zařízeních, zástupci zemědělských obchodů a služeb. Tento obor je vhodný především pro mladé lidi se vztahem k tradičním hodnotám venkova. Během studia získají žáci řidičské oprávnění na traktor a osobní automobil. Praxe studentů jsou zajištěny v různých zemědělských podnicích. Výuka probíhá v kompletně rekonstruovaných kmenových třídách a ve velmi dobře vybavených odborných učebnách (chemie, rostlinné výroby, biologie, chovu zvířat, počítačů). Postupně doplňujeme učební pomůcky, odborné publikace a časopisy. Stravování studentů je zajištěno v kvalitní školní jídelně v suterénu budovy. Informace o škole Dějiny zemědělského školství v Rakovníku začaly v roce 1958, kdy v Rakovníku byla zřízena zemědělská technická škola. Název školy se později změnil na Střední zemědělskou technickou školu a posléze na Střední zemědělskou školu a tento název nese škola dosud. Škola se přestěhovala z ulice Dukelských hrdinu do budovy tehdejší Střední ekonomické školy v Pražské ulici, kde sídlí stále. V 60. letech dochází ke značnému rozvoji školy. Ředitelem školy se od stal Ing. Jaroslav Soukup a jeho zásluhou se škola velmi rychle rozšiřovala. Ředitel školy zajistil vybudování nového domova mládeže pro školu, modernizaci a rozšíření školního statku a zřízení školní botanické zahrady. Rychle narůstal počet členů pedagogického sboru, včetně vychovatelů na novém domově mládeže. Členové pedagogického sboru se pod vedením ředitele školy plně zapojovali i do mimoškolní činnosti, věnovali se botanické zahradě i školnímu statku. Všichni absolvovali doplňkové pedagogické studium na Katedře pedagogiky Vysoké školy zemědělské v Praze. Na nově zřízené školy existovaly různé formy a druhy studia. Základem bylo 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou ve studijním oboru pěstitelsko-chovatelském. Dále zde bylo 2leté

5 nástavbové studium pro absolventy všeobecně vzdělávací školy. Bylo také organizováno 3leté studium zakončené maturitní zkouškou pro absolventy zemědělských učilišť, jakož i dálkové studium pro funkcionáře zemědělských závodu, kde si formou denního studia doplňovali vzdělání techničtí pracovníci ze zemědělských družstev a státních statků. Spádová oblast pro denní studium byla velmi rozsáhlá. Ve škole studovali žáci z okresů Rakovník, Kladno, Beroun, Plzeň sever, Praha západ, Mělník, Praha město. Též zde studovalo i několik studentů z velmi exotické africké země Guinea Bissau. Pojetí studia doznalo určitých změn, tak jak se měnila zemědělská výroba a její potřeby. Došlo k rozdělení na dva studijní obory a to na obor pěstitelství a obor chovatelství. Tyto studijní obory byly začátkem 90. let opět sloučeny v jeden studijní obor pěstitelství-chovatelství. Velká pozornost byla věnována po celou dobu studia žáků předmětu praxe. Praxi kontroloval a organizoval odborný učitel, žáci pracovali pod přímým vedením instruktorů. Se vznikem zemědělské technické školy byla také zřízena autoškola, která zajišťovala výuku a výcvik k získávání řidičského oprávnění pro žáky. Začátkem 90. let dochází opět ke sloučení dvou studijních oborů v jeden a to pěstitelství-chovatelství. Dochází ke změnám učebního plánu i osnov. Větší pravomoc je dána ředitelům škol i učitelům jednotlivých předmětů. V roce 1996 došlo k zavedení nového studijního oboru ekologie a ochrana krajiny. V roce 2008 bylo povoleno vyučování oboru Přírodovědné lyceum. Od roku 2009 je vyučováno v oborech podle ŠVP V roce 2011 byl zrušen Domov mládeže při SZeŠ a žáci využívají Domov mládeže ISŠ Rakovník. Od 1. září 2012 byl otevřen obor Chovatel cizokrajných zvířat. Z důvodu nižšího počtu přihlášených došlo od ke spojení tříd Agropodnikání a Ekologie, žáci jsou rozděleni jen na odborné předměty. Organizační zajištění školního roku 2012/2013 a) studijní obory Ve školním roce 2012 / 2013 jsou na škole vyučovány 3 studijní obory: M / 01 Agropodnikání od M / 004 Ekologie a ochrana krajiny M / 01 Ekolonie a životní prostředí od L / 01 Chovatel cizokrajných zvířat od M / 05 Přírodovědné lyceum od (nebyl otevřen z důvodu malého zájmu žáků) b) Počty žáků ve třídách ve školním roce 2012 / 2013 (k ) Třída Počet žáků Chlapci 1.AB CH AB A A B 22 9 celkem

6 c) vyučovací předměty Vyučovací předměty v jednotlivých třídách jsou dány učebním plánem výše uvedených studijních oborů. d) rozmístění kmenových učeben Třída Umístění Číslo dveří 1.AB přízemí CH přízemí AB přízemí A 1. patro A 1. patro B přízemí 107 e) rozmístění šaten Třída Číslo dveří Číslo klíče 1.AB S CH S A S B S A S 059 čip 4.A S B f) rozmístění kabinetů, cvičeben, WC Číslo dveří 104 dívčí WC ( přízemí ) 109 kabinet - Mgr. Březinová, Mgr. Češpírová 110 kabinet - Ing. Urbanová, Ing. Paseková 113 kabinet Mgr. Hamouz, Ing. Krajčiová 116 kabinet - Ing. Gregorová, Mgr. Truksová 118 učebna německého jazyka MOA 119 multimediální učebna

7 202 dívčí WC ( 1. patro) 206 učitelské záchody 207 sborovna 208 sekretariát Havlíková 209 ředitelna - Ing. Kup 210 účtárna - Horová, Poláková 213 kabinet 214 kabinet - Ing. Pazdera 217 cvičebna chovu zvířat 220 kabinet - Mgr. Štruncová 222 kabinet - Ing. Starec 13. Personální zajištění školy a) učitelé počet učitelů celkem 14 ( z toho 1 dohoda,) z toho: ženy 8 b) ustavení pracovníků do funkcí ředitel školy: zástupce ředitele školy: ekonomka školy: účetní: výchovný poradce: Ing. Ivan Kup Ing. Gregorová Jitka - pro výuku Ing. Urbanová Jana pro praxi Horová Ilona Poláková Milena Mgr. Štruncová Alena d) stanovení třídních učitelů 1.AB Mgr.Truksová Alena 1.CH Mgr.Hamouz Jarosla 2.AB Ing. Krajčiová Blanka 3.A Ing.Gregorová Jitka 4.A Mgr.Češpírová Jana 4.B Mgr.Březinová Věra

8 e) stanovení správců odborných učeben laboratoř chemie : cvičebna rostlinné výroby : cvičebna živočišné výroby : cvičebna biologie : školní dílny : botanická zahrada : autoškola : výpočetní technika I. : správce počítačové sítě : Mgr. Alena Truksová Ing. Jitka Gregorová Ing.Morovjan Tomáš Ing. Jana Urbanová Zdeněk Pidrman Ing. František Pazdera Zdeněk Pidrman Ing. Pazdera František Ing. Zdeněk Starec Titul: Příjmení a jméno Funkce Pedagogičtí pracovníci Ing. Gregorová Jitka učitelka zástupce ředitele pro výuku Mgr. Hamouz Jaroslav učitel Ing. Krajčiová Blanka učitelka Ing. Kup Ivan ředitel Ing. Morovjan Tomáš učitel Ing. Paseková Jana učitelka Ing. Pazdera František učitel Pidrman Zdeněk učitel Ing. Starec Zdeněk učitel - dohoda Mgr. Štruncová Alena učitelka Mgr. Truksová Alena učitelka Ing. Urbanová Jana učitelka zástupce ředitele pro praxi Mgr. Češpírová Jana učitelka Mgr. Březinová Věra učitelka Provozní zaměstnanci: Brožovská Stanislava Jirglová Věra Havlíková Karla Kratina Jan Laňka Václav, prom. biol. Poláčková Iva Poláková Milena Richter Walter Slavíková Miluše Horová Ilona uklízečka uklízečka asistentka, správa majetku školník zahradní architekt zahradnice účetní zahradník uklízečka rozpočtář

9 Kuchyně: Jelenová Hana Kratochvílová Jaroslava Hvězdová Ivana Hrdličková Lenka Kováčová Marie Tichá Hana Holá Věra kuchařka kuchařka pomocná síla vedoucí ŠJ kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet povolený Přepočtený Druh/typ školy počet žáků/ IZO počet počet ped. žáků/ stud. žáků/ stud. 1 v DFV 2 prac. stud. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední odborná škola ,127 10,3 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/stud. (ubyt./ stráv./klientů) Skutečný počet žáků/stud. (ubyt. /stráv./klientů) Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna ,2 Školní jídelna zajišťuje stravování i pro žáky Masarykovy obchodní akademie Rakovník a Základní školu a Mateřskou školu speciální, Rakovník (zde zajišťuje i výdej stravy) a pracovníky Školního statku středočeského kraje pracoviště Rakovník. Doplňková činnost : - Provozování autoškoly - Poradenská a konzultační činnost - Silniční motorová doprava - Hostinská činnost

10 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Dobíhající obory: I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Průměrný Počet Počet tříd počet žáků žáků/tř. Obory vzděl. poskytující střed. vzděl. s maturitní zkouškou M/004 Ekologie a ochrana krajiny Nové obory Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzděl. poskytující střed. vzděl. s maturitní zkouškou M/01 Ekologie a životní prostředí M/01 Agropodnikání M/05 Přírodovědné lyceum L/01 Chovatel cizokrajných zvířat Přehled studentů přijatých v průběhu školního roku 2012/2013 Jméno Původní škola Zařazena Datum změny do třídy Černá Adéla SZŠ VOŠ zdravotnická 1.A Kladno, havířská 1141 Hůlová Barbora SZŠ VOŠ zdravotnická 1.B Praha, Alšovo nábř. 6Písky 181 Macková Štěpánka Střední lesnická škola a SOU 1.B Křivoklát, Písky 181 Svobodová Markéta OA a SOŠ zemědělská 1.CH Žatec, Studenská 1354 Kounovská Jitka SOU gastronomie 1.CH Praha10, U Krbu 45 Macháčková Edita SOU společného stravování 1.CH Poděbrady,Dr.E.Beneše 413/II Stříbrný Vilém Střední lesnická škola a SOU 2.B Křivoklát, Písky 181 Vladyka Václav Střední lesnická škola a SOU 2.B Křivoklát, Písky 181 Nalevanková Klára Střední škola služeb a řemesel Stochov, j.šípka B

11 Do denní formy vzdělávání dojíždí do školy z jiných krajů celkem 16 žáků. Rozdělení podle krajů Počty Středočeský kraj 108 Hlavní město Praha 2 Karlovarský kraj 2 Liberecký kraj 0 Plzeňský kraj 3 Ústecký kraj 10 CELKEM Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Druh postižení Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování Autismus SŠ Počet žáků/studentů VOŠ 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1.ročníků Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníků střední školy pro obory M / 01 Agropodnikání M / 01 Ekologie a životní prostředí M / 05 Přírodovědné lyceum L / 01 Chovatel cizokrajných zvířat školní rok 2012/2013 Ředitel Střední zemědělské školy, Rakovník, Pražská 1222 vyhlašuje v souladu s 59 a 60 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a s Vyhláškou č. 671/2004 Sb. (Vyhláška o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělání na středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku otevíraných oborů střední školy od ) Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek. 2) Pořadí uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání bude stanoveno na základě: a) průměrného prospěchu 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ b) dále budou zohledněny známky z následujících profilových předmětů:

12 Českého jazyka a literatury, cizího jazyka, informatiky, matematiky, přírodopisu a chemie c) do výsledku umístění budou zohledněny výsledky v okresních, krajských a celostátních kolech soutěží a olympiád 3) V případě, že uchazeč byl z některého předmětu ve sledovaném období klasifikován stupněm 5 (nedostatečný), nesplní podmínky přijímacího řízení ke studiu. Součástí přihlášky do všech oborů jsou následující doklady: doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách (kopie) Uchazeč uvede na přihlášce kód a název oboru a název příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP): M/01 Agropodnikání M/01 Ekologie a životní prostředí M / 05 Přírodovědné lyceum L / 01 Chovatel cizokrajných zvířat Pro 1. kolo přijímacího řízení: Přihlášky podávají uchazeči o studium, nebo jejich zákonní zástupci, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nejpozději do 15. března 2013 do sekretariátu školy nebo na adresu školy. Podmínkou studia ve vybraném oboru studia je odpovídající zdravotní stav, vyžaduje se potvrzení od lékaře (mimo přírodovědné lyceum). Forma zkoušek: Vzhledem k počtu přihlášených uchazečů byly přijímací zkoušky v obou studijních oborech zrušeny. Kritéria hodnocení: Průměrný prospěch žáka na základní škole, zájem o obor. Způsob hodnocení: Průměrný prospěch ze ZŠ, mimoškolní aktivity, účast na soutěžích. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2012/2013 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Kód a název oboru přijat. přijat. poda- kladn přihl přihl. dle dle ných ě. zápis.l. zápis.l. vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Agropodnikání M/01 Ekologie a životní prostředí L/01 Chovatel cizokrajných zvířat M/05 Přírodovědné lyceum Celkem Obor chovatel cizokrajných zvířat povolen od Poč. tříd 1

13 Obor Přírodovědné lyceum nebude otevřen pro malý počet uchazečů. Žáci přijatí z jiných krajů pro šk.rok 2011/2012 Rozdělení podle krajů Počty Počty Středočeský kraj Hlavní město Praha 0 0 Karlovarský kraj 0 1 Liberecký kraj 0 0 Plzeňský kraj 3 0 Ústecký kraj 2 3 CELKEM Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 125 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 70 Neprospěli 49 - z toho opakující ročník 5 Průměrný prospěch žáků 2,729 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 73,136 / 0,152 Nehodnocených žáků ve 2. pololetí 34 z toho 15 z předmětu praxe, bylo splněno během prázdnin. Opravné zkoušky z ostatních předmětů 27.a 28. srpna Po opravných zkouškách neprospělo 17 žáků z toho opakuje ročník 5 žáků, ostatní splnili opravné zkoušky. Pro neprospěch ukončily 3 žáci. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Agropodnikání M/004 Ekologie a ochrana krajiny Celkem Opravné maturitní zkoušky v září konalo 9 žáků,. 8 žáků konalo celou maturitní zkoušku v podzimním termínu po opravných zkouškách.

14 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední zemědělská škola Bylo uděleno několik důtek třídního učitele a ředitele školy, většinou za nedodržení školního řádu a za neomluvené hodiny. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Nepodali Počet Podali Podali Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na přihlášku na přihlášku na na žádnou celkem VŠ VOŠ jiný typ školy školu Střední odborná škola 37 V průběhu školního roku 2012/2013 ukončilo studium celkem 8 žáků, 8 z nich na písemnou žádost zákonného zástupce. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2011/2012 Z nich počet nezaměstnaných duben M/001 Agropodnikání M/004 Ekologie a ochrana krajiny 0 2 Celkem Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk Německý jazyk Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy.

15 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí učitelů celkem odborná částečná žádná mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Celkem Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce Počet z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) stupeň 3.A+ 3.B Počítače celkem 50 x z toho přístupné studentům Počítače s připojením k 50 internetu x z toho přístupné studentům Učitelé nepočítačových 12 předmětů x z toho využívající internet při 10 výuce x Pozn. Stupeň 3.A+3.B: obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/ přepočtený nepedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických interních/ externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 30/26,511 17/16,095 13/12,6 13/1 11 9,92 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Nad 60 Z toho Průměrn Do 30 let pracovníků let let let let důchodci ý věk Celkem z toho žen

16 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V. Zajišťování výuky učiteli s odbornou klasifikací v příslušném oboru vzdělávání (k ) Předmět Celkový počet Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací hodin odučených týdně v příslušném oboru vzdělávání Český jazyk a lit Anglický jazyk Německý jazyk 6 6 Základy společenských věd Matematika Fyzika 2 0 Geografie 2 2 Tělesná výchova Práce s počítačem +IKT 11 9 Biologie a ekologie +cv Chemie + cv Chemický seminář 2 2 Základy mechanizace 6 4 Pěstování rostlin+cv Chov zvířat +cv Ekonomika + cv Motorová vozidla 4 4 Aplikovaná biologie 2 2 Marketing a managem. 3 3 Ochrana rostlin 2 2 Veterinářství 2 2 Geologie a pedologie+cv. 6 6 Krajina a živ. prostředí 2 2 Rekultivace 2 2 Ochrana živ. prostř. +cv. 2 2 Odpady 2 2 Právní příprava 3 3 Praxe 19,75 19,75 Celkem 228,75 Personální změny : nastoupil 1 pedagogický pracovník

17 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke spnění kvalifikačních předpokladů - PedF UK Praha, Specializové studium pro výchovné poradce 1 absolvent závěrečná zkouška - ČZU Praha, Podpora moderních forem výuky na SŠ využívání ICT ve výuce 2 absolventi osvědčení - VISK, Základní kurz instruktorů školního lyžování a snowboardingu 3 absolventi - osvědčení Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře)samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí 23 b) počet vícedenních akcí 3 c) samostudium individuální dle školského zákona hodnotitelé a zadavatelé SČ MZ studium jazyků, odborné vzdělávání Finanční náklady vynaložené na DVPP ,- Kč 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou : kroužky sportovní Mimoškolní aktivity - viz. přílohy Programy a projekty (nové i pokračující): Škola je zapojena v projektu UNIV 2 a UNIV 3 KRAJE který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem účasti v projektu je přeměna školy v centrum celoživotního učení a aktivní spolupráce se zaměstnavateli v regionu. V rámci projektu škola realizovala vzdělávací program Ekonomickoprávní minimum s výukou angličtiny a informatiky. Realizace kurzů odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin I. a II. stupně (akreditace MZe čj / MZe 17013). Projekt revitalizace areálu zámku Veltrusy a obnova kulturní krajiny Dolního Povltaví Spolupráce s ČZU v Praze Projekt School2Business - Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií (CZ.1.07/1.1.32/ ) cílem projektu je rozvoj školy. Zapojilo se celkem 91 žáků do 12 akcí Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích, např. středoškolská odborná činnost, olympiády apod. viz.přílohy Akce uskutečněná v rámci prevence sociálně patologických jevů byl Adaptační kurz studentů prvních ročníků - viz. příloha Na naší škole jsme ve školním roce 2012/2013 nezaznamenali žádné projevy diskriminace, šikany a násilí. Taktéž jsme neřešili žádný výskyt návykových látek - Mgr.Jaroslav Hamouz, PDP Spolupráce školy se zřizovatelem, obcemi, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání a) navázání spolupráce s Okresní agrární komorou v Rakovníku předávání praktických zkušeností, umožnění praxí studentů školy b) spolupráce s Úřadem práce, pracoviště Rakovník výběr zaměstnání, přechod do praxe c) spolupráce s CHKO Křivoklátsko zajištění praxí, odborné přednášky

18 d) spolupráce se zemědělskými podniky v regionu zajištění praxí studentů. Sociální partneři školy viz.přílohy Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod. Dny otevřených dveří Uspořádání soutěže Co víš o našem zemědělství pro žáky ZŠ 3. ročník viz.přílohy Spoluúčast na organizaci ekologických a přírodovědných soutěží pro žáky základních škol. Spoluúčast na organizaci Dnů Země a Dne stromů na Botanické zahradě. Účast na přehlídkách vzdělávání v regionech Kladno, Beroun, Rakovník. Zahraniční stáže v rámci projektu Leonardo do Vinci, financovaného EU Zůčastnilo se celkem 7 studentů 2. a 3. ročníků (4 Irsko, 1 Švýcarsko, 2 Německo) Studenti pracovali manuálně na farmách. Účelem bylo zlepšit nejen odborné znalosti ale i jazykové kompetence. 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Kvalifikační kurzy Kurz odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin I. a II. Stupně a II. Stupeň doškolení (akreditace MZe čj / MZe 17013). počet účastníků I.stupeň 232 absolventů osvědčení II.stupeň zkouška doškolení 9 9 Příprava studijních materiálů pro kurzy profesní kvalifikace Zemědělský poradce pro rostlinou výrobu N Chovatel exotockých ptáků M 17. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství zahrnuje depistáž specifických poruch učení a chování; individuální poradenství pro žáky, konzultace pro rodiče a učitele vše týkající se výukovýchči osobních obtíží žáků, které souvisejí se školním vzděláváním. Na podzim 2012 proběhla diagnostika třídního kolektivu sloučené třídy2.ab. Ve 2. pololetí pracovala jedna žákyně s tělesným postižením podle individuálního vzdělávacího plánu. Metodické vedení žákovské rady ve školním roce proběhly dvě schůzky průběžné předávání informací učitelům o spolupráci s jinými organizacemi, o obtížích žáků a jejich řešení. Kariérové poradenství probíhalo skupinově ve třídách 3. a 4. ročníků : informace o možnostech studia na VŠ a VOŠ a stážích v zahraničí. Individuální kozultace se žáky o vhodnosti výběru fakulty (oboru), pomoc s přihláškami na VŠ. V únoru 2013 se konala beseda žáků 4. ročníků na Úřadu práce. Výchovná poradkyně Mgr.Alena Štruncová ukončila v listopadu 2012 specializované studium pro výchovné poradce na Karlově univerzitě v Praze.

19 Spolupráce s PPP probíhá průběžně s pracovištěm v Rakovníku : vyšetření žáků a konzultace o nich; setkání výchovných poradců okresu s pracovnicemi PPP. Účast PPP na programu adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníku. Spolupráce s rodiči : individuáněn na jejich žádost nebo při obtížích jejich dětí ve škole. Spolupráce se sociálními pracovníky OSPOD v rámci každoročního setkání výchovných poradců okresu s nimi. 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Červenec srpen 2013 kontrola souladu ŠVP s RVP všech studijních oborů PaedDr. Skála. 19. Další činnost školy Sdružení rodičů je svoláváno pravidelně výbor 4 x za rok, schůzky rodičů 2x za rok, v případě potřeby jedná ředitel se členy výboru mimo pravidelné schůzky. Jednání školské rady. Kopie zápisu z jednání ŠR VIZ příloha 20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2012 (k ) Za 1. pol. roku 2013 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho 3. příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2012 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) - Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje 9 066

20 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , , ) Peníze středním školám EU 352 z toho 4. z toho Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003, ) 187 z toho opravy a udržování Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) - Komentář k ekonomické části: Ve školním roce 2012/2013 skončilo hospodaření školy jak v hlavní, tak doplňkové činnosti ziskem. K dosažený výsledku přispělo velkou měrou také pořádání Kurzu odborné způsobilosti. Snahou školy je v každém případě hospodařit efektivně, účelně a hospodárně. Hospodaření v hlavní činnosti: Závazné ukazatele r dle úpravy rozpočtu k nebyly překročeny, prostředky na platy a ostatní platby za provedené práce byly čerpány v plné výši, přímé ONIV byly čerpány v plné výši včetně úspor zákonných odvodů. Počet zaměstnanců nebyl překročen. Příspěvek na provoz: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem byl stejný jako v roce předchozím a škole se podařilo za těchto podmínek provoz zajistit. Investiční činnosti a velké opravy: Zásadní a největší akcí roku 2012 byla oprava závlahového systému na botanické zahradě při Střední zemědělské škole Rakovník, která byla financována z prostředků KÚ. Akce měla vliv na zefektivnění a zlepšení provozu závlahového systému celé botanické zahrady, úsporu nákladů na energie a zvýšení produktivity a usnadnění práce zaměstnanců botanické zahrady. 21. Závěr Střední zemědělská škola Rakovník plnila ve školním roce 2012/2013 svou nejdůležitější úlohu ve vzdělávacím systému, vyplývající z její hlavní činnosti, v očekávané kvalitě a aktivně. Horší výsledky ve vzdělávání a prospěchu studentů především nižších ročníků byly ovlivněny jejich méně zodpovědným přístupem k celkovému procesu vzdělávání. Lepší výsledky maturitních zkoušek oproti předchozímu školnímu roku byly dány zlepšenou individuální přípravou studentů čtvrtých ročníků a individualizací výuky anglického jazyka v rámci projektu OPVK. V trendu zvyšování nároků na studenty posledního ročníku budeme pokračovat s cílem

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SLANÝ Hlaváčkovo náměstí 673 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října 2014 Ing. Jaroslava Cvrčková předsedkyně školské rady Strana 1 (celkem

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více